KOMPUTER RÓWNOLEG Y ASGARD PRZEZNACZONY DO OBLICZEÑ W GEOFIZYCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTER RÓWNOLEG Y ASGARD PRZEZNACZONY DO OBLICZEÑ W GEOFIZYCE"

Transkrypt

1 GEOLOGIA 2009 Tom 35 Zeszyt 2/ KOMPUTER RÓWNOLEG Y ASGARD PRZEZNACZONY DO OBLICZEÑ W GEOFIZYCE Parallel computer ASGARD designed for computing in geophysics Janusz MIREK Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska, Katedra Geofizyki; al. Mickiewicza 30, Kraków; Abstract: The new parallel computer ASGARD has been designed and built in Department of Geophysics of Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection AGH University, which contains twenty dual-core processors. The computer is designed for numerical calculation and mathematical modeling. It works under Linux operating system with OpenSSI clustering system. User can find there installed software like compilators, Matlab, Octave, DORIS and other programs written for special purposes. Key words: computer cluster, parallel computing, modeling in geophysics S³owa kluczowe: klaster komputerowy, obliczenia równoleg³e, modelowania w geofizyce WPROWADZENIE Geofizyka to dziedzina, w której przetwarzane s¹ ogromne iloœci danych i analizowane s¹ skomplikowane modele matematyczne. Moc obliczeniowa pojedynczego komputera klasy PC jest niejednokrotnie zbyt ma³a, aby osi¹gn¹æ po ¹dany cel w okreœlonym czasie. Z pomoc¹ przychodz¹ w takiej sytuacji klastry komputerowe, które zwiêkszaj¹ moc obliczeniow¹ pojedynczych komputerów poprzez po³¹czenie ich zasobów w jedn¹ ca³oœæ. Po³¹czone ze sob¹ komputery tworz¹ dla u ytkownika zintegrowane œrodowisko pracy. Komputery buduj¹ce klaster nazywane s¹ wêz³ami i mog¹ byæ po³¹czone ze sob¹ np. wspóln¹ magistral¹ lub sieci¹ komputerow¹ o wysokiej wydajnoœci. Klastry ogólnie dzieli siê na wydajnoœciowe i niezawodnoœciowe. Klastry wydajnoœciowe maj¹ na celu zwiêkszenie mocy obliczeniowej i funkcjonuj¹ jako komputery równoleg³e. W takim klastrze zadania dzielone s¹ na poszczególne w¹tki, które z kolei wykonuj¹ siê na poszczególnych wêz³ach. W klastrach niezawodnoœciowych wêz³y dubluj¹ swoje funkcje. W przypadku awarii funkcje te s¹ przejmowane od uszkodzonego wêz³a przez pozosta³e wêz³y. Z uwagi na charakter obliczeniowy problemów geofizycznych w zakresie zainteresowañ s¹ klastry wydajnoœciowe.

2 536 J. Mirek KONSTRUKCJA KLASTRA KOMPUTEROWEGO Z uwagi na zadania jakie mia³y byæ wykonywane na pracuj¹cym klastrze - obliczenia matematyczne nacisk zosta³ po³o ony na cechy wydajnoœciowe systemu. Z uwagi na koszty za³o ono równie, e klaster powinien byæ oparty o oprogramowanie darmowe pracuj¹ce w systemie Linux i ogólnodostêpne czêœci komputerowe. Opieraj¹c siê na takich za³o eniach przeanalizowano szereg dostêpnych rozwi¹zañ klastrowych takich jak OpenMOSIX, PVM, MPI (np. OpenMPI, LAM), Kerrighed i OpenSSI (Lottiaux et al. 2005). Ostatecznie zdecydowano siê na rozwi¹zanie stworzone w ramach projektu OpenSSI. Projekt ten zosta³ zapocz¹tkowany w 2001 roku. OpenSSI wyewoluowa³ z projektu UnixWare NonStop Cluster bazuj¹cego na systemie Locus. Zastosowana wersja OpenSSI ma mo liwoœæ pracy z kilkoma systemami plików i zarz¹dzania dyskami takimi jak GFS, OpenGFS, Lustre, OCFS czy DRSD. System posiada tak e rozproszony mechanizm blokowania (Open- DLM) i mechanizm migracji procesów pochodz¹cy z systemu MOSIX. Klaster OpenSSI z za³o enia jest systemem typu Single System Image (SSI, jednolity obraz systemu), w którym u ytkownik widzi wszystkie wêz³y klastra jako jeden komputer pracuj¹cy pod systemem operacyjnym Linux. Przyk³adem trywialnej dla u ytkownika w³aœciwoœci systemu SSI jest wspólna lista procesów wszystkich wêz³ów uzyskiwanych komend¹ ps oraz globalny dostêp do urz¹dzeñ. Szczegó³owy opis systemu OpenSSI i jego w³aœciwoœci znajduje siê na stronie internetowej projektu Klaster komputerowy ASGARD zosta³ skonstruowany w 2007 roku na bazie czêœci komputerów klasy PC. W sk³ad klastra wchodzi dwadzieœcia p³yt g³ównych BLKDG965S- SCK firmy Intel. Ka da p³yta g³ówna wyposa ona jest w 64-bitowy procesor dwurdzeniowy E6400 (Dual Core) o czêstotliwoœci taktowania 2.13 GHz oraz 1 GB pamiêci RAM z mo liwoœci¹ rozszerzenia. Ka da p³yta zasilana jest osobnym zasilaczem impulsowym ATX z zabezpieczeniem termicznym, przeciwzwarciowym, przeciwprzepiêciowym, przeciwprzeci¹- eniowym oraz nisko-szumowym wentylatorem z automatyczn¹ regulacj¹ obrotów (Tab. 1). Jedna p³yta g³ówna stanowi wêze³ g³ówny i zosta³a wyposa ona w dysk twardy, na którym zainstalowano system operacyjny, programy u ytkowe oraz wydzielono miejsce na dane i konta u ytkowników. Pozosta³e p³yty g³ówne tworz¹ bezdyskowe wêz³y klastra, które uruchamiaj¹ siê zdalnie z wêz³a g³ównego i wspó³dziel¹ z nim zasoby dyskowe. Wêz³y po³¹czone s¹ ze sob¹ sieci¹ Ethernet o prêdkoœci 1 GB/s. Ca³oœæ zosta³a zmontowana w wolnostoj¹cej szafie serwerowej 42U 19" wyposa onej w wentylatory ch³odz¹ce z czujnikami termicznymi. Do kontroli pracy systemu s³u y konsola operatorska z ciek³okrystalicznym monitorem, klawiatur¹ i mysz¹ komputerow¹, pod³¹czona do g³ównego wêz³a klastra. Widok komputera przedstawia figura 1. ASGARD oferuje u ytkownikowi czterdzieœci bardzo szybkich procesorów, a dziêki architekturze SSI ma ³atwoœæ programowania obliczeñ wykonywanych równolegle. W najprostszym przypadku wystarczy rozbiæ zadanie na poszczególne czêœci i uruchomiæ dla ka - dej czêœci osobny proces obliczeniowy. Mechanizm migracji procesów zapewni równomierne obci¹ enie wêz³ów klastra przerzucaj¹c procesy z wêz³ów bardziej obci¹ onych na wêz³y mniej obci¹ one. W tej sytuacji mo na wykorzystaæ do obliczeñ oprogramowanie nieprzeznaczone do pracy wielow¹tkowej i równoleg³ych obliczeñ. Ca³oœæ problemu rozwi¹zuje siê na poziomie podzia³u obliczeñ na poszczególne niezale ne procesy, które mog¹ byæ dodatko-

3 Komputer równoleg³y ASGARD przeznaczony do obliczeñ w geofizyce 537 wo kontrolowane przez proces nadrzêdny, zestawiaj¹cy równie wyniki uzyskane z poszczególnych procesów. Tabela (Table) 1 Wykaz elementów sk³adowych klastra ASGARD Componenets of cluster ASGARD P³yta g³ówna BLKDG965SSCK 20 sztuk Main board BLKDG965SSCK 20 pcs Procesor E GHz 20 sztuk Processor E GHz 20 pcs Pamiêæ RAM KVR667D2N5/ GB RAM memory KVR667D2N5/ GB Zasilacz ATX 20 sztuk Power supply ATX 20 pcs Prze³¹cznik Ethernet 1GB P 3C16479-ME Baseline 2824 Switch Ethernet 1GB P 3C16479-ME Baseline 2824 Dysk HDD Maxtor 6V250F0 DiamondMax MB NCQ (RoHS) Hard disk HDD Maxtor 6V250F0 DiamondMax MB NCQ (RoHS) Konsola operatorska: Monitor LCD Samsung SyncMaster 710N, klawiatura, mysz Console: Monitor LCD Samsung SyncMaster 710N, keyboard, mouse Obudowa serwera: szafa serwerowa stoj¹ca 42U 19", wentylatory z w³¹cznikiem termicznym Server housing: 42U 19" rack cabinet, fans with thermoregulation Fig. 1. Komputer równoleg³y ASGARD w Katedrze Geofizyki WGGiOŒ AGH Fig. 1. Parallel computer ASGARD in Department of Geophysics, Faculty of Geology Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology

4 538 J. Mirek OPROGRAMOWANIE U ytkownik komputera równoleg³ego ASGARD ma do dyspozycji œrodowisko sytemu Linux z zainstalowanymi kompilatorami c/c++, fortran, Pascal, perl, itp., wraz z bibliotekami przeznaczonymi do tworzenia aplikacji równoleg³ych. Zainstalowano tak e komercyjny pakiet Matlab oraz jego odpowiednik na licencji GNU, pakiet Octave. Oprócz oprogramowania o zastosowaniu ogólnym zainstalowano na komputerze autorskie oprogramowanie do estymacji wielowymiarowej funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa metodami nieparametrycznymi przy u yciu funkcji j¹drowych (Silverman 1986, Mirek & Mirek 2007) i pakiet programów do j¹drowej aproksymacji nieparametrycznej (Gasser & Müller 1984, Mirek & Mirek 2008d). Stworzony zosta³ te modu³ do generowania nowych, wielowymiarowych zbiorów danych poprzez powtórne losowanie oparte o nieparametryczn¹ funkcjê gêstoœci prawdopodobieñstwa (Mirek & Mirek 2008a). Wykorzystywany jest on przy przygotowywaniu danych do uczenia sieci neuronowych i wspomaga równomierne uczenie sieci wca³ej przestrzeni zdarzeñ (Mirek & Mirek 2008b). Dla celów sejsmologicznych zainstalowany zosta³ autorski system SPS do interaktywnego i potokowego przetwarzania danych sejsmometrycznych wraz z narzêdziami do przetwarzania formatów danych i wizualizacji (Mirek 2005). Zainstalowano tak e oprogramowanie do przetwarzania danych radarowej interferometrii satelitarnej. Podstawowym narzêdziem jest pakiet DORIS z interfejsem u ytkownika BORIS. Oprogramowanie jest przeznaczone do przetwarzania pojedynczych zdjêæ satelitarnych pod k¹tem uzyskania interferogramów i w efekcie zmian pionowych elewacji terenu (Hanssen 2004, Kampes 2006, Mirek & Mirek 2008c). PODSUMOWANIE W Katedrze Geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprojektowano i zbudowano komputer równoleg³y ASGARD przeznaczony do obliczeñ numerycznych i modelowañ matematycznych. Komputer pracuje pod kontrol¹ systemu Linux z modu³em OpenSSI. Na komputerze zainstalowano kompilatory, oprogramowanie naukowe takie jak Matlab i Octave, system SPS do przetwarzania danych sejsmometrycznych, DORIS+BORIS do przetwarzania danych interferometrii satelitarnej, oraz pakiety oprogramowania do nieparametrycznej estymacji funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa. Praca zosta³a wykonana w ramach badañ statutowych Katedry Geofizyki Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, nr w latach Praca by³a prezentowana na VII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie œrodowiska organizowanej z okazji jubileuszu 90-lecia AGH na WGGiOŒ. LITERATURA Gasser T. & Müller H.G., Kernel Estimation of Regression Functions. W: Gasser T. & Rosenblatt M. (red.), Smoothing Techniques for Curve Estimation, Berlin, Springer- -Verlag,

5 Komputer równoleg³y ASGARD przeznaczony do obliczeñ w geofizyce 539 Hanssen R.F., Satellite Radar Interferometry for Deformation Monitoring: a Priori Assessment of Feasibility and Accuracy, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 6, Kampes B.M., Radar Interferometry: Persistent Scatterer Technique. Springer, Lottiaux R., Gallard P., Vallee G., Morin C.& Boissinot B., OpenMosix, OpenSSI and Kerrighed: a comparative study; Cluster Computing and the Grid, CCGrid IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid, 2, 9 12 May 2005, Mirek J., SPS Seismic Signal Processing System. Mining and Environmental Geophysics. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences., Series: Miscellanea, M-29, (395), Mirek J. & Mirek K., Nieparametryczna estymacja funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa po³o enia Ÿród³a sejsmicznego. Warsztaty Górnicze 2007 Zagro enia naturalne w górnictwie, Œlesin, Mirek J. & Mirek K., 2008a. Zastosowanie sieci neuronowych do analizy poziomu drgañ gruntu na terenie LGOM. Komputerowe Wspomaganie Badañ Naukowych, Prace Wroc- ³awskiego Towarzystwa Naukowego, 15, B, 214. Mirek J. & Mirek K., 2008b. Peak Ground Acceleration Attenuation Relationship Based on RBF Neural Network. The 9 th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas. Nachod. Mirek K. & Mirek J., 2008c. Wstêpna analiza danych interferometrii satelitarnej z rejonu Krakowa. Komputerowe Wspomaganie Badañ Naukowych. Prace Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, 15, B, 214. Mirek K. & Mirek J., 2008d. Zastosowanie j¹drowej aproksymacji w procesie interpretacji danych PSInSAR z pó³nocnej czêœci GZW. Komputerowe Wspomaganie Badañ Naukowych, Prace Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, 15, B, 214. Silverman B.W Density Estimation for Statistic and Data Analysis. Chapman and Hall, London,

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO W LEŒNICTWIE INTRODUCTION TO LASER SCANNING TECHNOLOGY IN FORESTRY. Wprowadzenie

WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO W LEŒNICTWIE INTRODUCTION TO LASER SCANNING TECHNOLOGY IN FORESTRY. Wprowadzenie Wprowadzenie POLSKIE TOWARZYSTWO do technologii skaningu INFORMACJI laserowego PRZESTRZENNEJ w leœnictwie ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 4 119 WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi

Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi AUTOMATYKA 2008 Tom 12 Zeszyt 2 Dariusz Marchewka*, Marcin Pi¹tek* Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi 1. Wstêp 1.1. Ogólna budowa systemów wbudowanych W zwi¹zku z rozwojem

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 147 156 ISSN 1429-6675 Rados³aw SZCZERBOWSKI* Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli STRESZCZENIE. Szereg

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci zastosowania narzêdzi GIS do modelowania zbiorników wodnych

Mo liwoœci zastosowania narzêdzi GIS do modelowania zbiorników wodnych Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 86, rok 2014 Micha³ LUPA*, Andrzej LEŒNIAK* Mo liwoœci zastosowania narzêdzi GIS do modelowania zbiorników

Bardziej szczegółowo

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp POLSKIE TOWARZYSTWO Obiektowa analiza INFORMACJI obrazów PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 11 OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS Joanna Adamczyk Katedra Urz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Wydzia³ Geodezji Górniczej i In ynierii Œrodowiska 2

Wydzia³ Geodezji Górniczej i In ynierii Œrodowiska 2 KONCEPCJA POSKIE ARCHITEKTURY TOWARZYSTWO SYSTEMU GENERAIZACJI INFORMACJI OBIEKTÓW PRZESTRZENNEJ PRZESTRZENNYCH... ROCZNIKI GEOMATYKI 2012 m TOM X m ZESZYT 7(57) 7 KONCEPCJA ARCHITEKTURY SYSTEMU GENERAIZACJI

Bardziej szczegółowo

Artur Krawczyk. Wydzia³ Geodezji Górniczej i In ynierii Œrodowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza. Wstêp

Artur Krawczyk. Wydzia³ Geodezji Górniczej i In ynierii Œrodowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza. Wstêp MO LIWOŒCI POLSKIE WYKORZYSTANIA TOWARZYSTWO PERSONALNEJ BAZY INFORMACJI DANYCH PRZESTRZENNYCH PRZESTRZENNEJ SPATIALITE... ROCZNIKI GEOMATYKI 2012 m TOM X m ZESZYT 2(52) 45 MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA PERSONALNEJ

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER AND ITS APPLICATION IN FORESTRY. ER Mapper koncepcja systemu

SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER AND ITS APPLICATION IN FORESTRY. ER Mapper koncepcja systemu POLSKIE System ER TOWARZYSTWO Mapper i jego zastosowanie INFORMACJI w leœnictwie PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 4 93 SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej

Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej Tadeusz UBA*, Bogdan ZBIERZCHOWSKI*, Piotr ZBYSIÑSKI* Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej W ostatnich latach w technice cyfrowej obserwuje siê ogromne zmiany w metodach projektowania

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI. Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY*

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI. Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY* GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY* Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni wêgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Czêœæ 2. Teoria

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

MO LIWOŒCI I PERSPEKTYWY WSPÓ CZESNEJ GRAFIKI KOMPUTEROWEJ POTENTIAL OF MODERN COMPUTER GRAPHICS. Wprowadzenie

MO LIWOŒCI I PERSPEKTYWY WSPÓ CZESNEJ GRAFIKI KOMPUTEROWEJ POTENTIAL OF MODERN COMPUTER GRAPHICS. Wprowadzenie MO LIWOŒCI POLSKIE I TOWARZYSTWO PERSPEKTYWY WSPÓ CZESNEJ INFORMACJI GRAFIKI KOMPUTEROWEJ PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 6(36) 97 MO LIWOŒCI I PERSPEKTYWY WSPÓ CZESNEJ GRAFIKI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 1 99 118 ISSN 1429-6675

POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 1 99 118 ISSN 1429-6675 POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 1 99 118 ISSN 1429-6675 Aneta SAPIÑSKA-ŒLIWA*, Jacek HENDEL**, Pawe³ DURDZIÑSKI***, ukasz URUSKI****, Tomasz ŒLIWA*****, Andrzej GONET******

Bardziej szczegółowo

O mo liwoœciach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych

O mo liwoœciach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 3 EDYTA BRZYCHCZY* O mo liwoœciach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych Technika VERT, modelowanie, roboty górnicze S³owa kluczowe

Bardziej szczegółowo

PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS NA PODSTAWIE MODELU POJÊCIOWEGO AN ATTEMPT AT BUILDING GIS APPLICATION ON THE BASIS OF THE CONCEPTUAL MODEL

PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS NA PODSTAWIE MODELU POJÊCIOWEGO AN ATTEMPT AT BUILDING GIS APPLICATION ON THE BASIS OF THE CONCEPTUAL MODEL Próba budowy POLSKIE aplikacji TOWARZYSTWO narzêdziowej GIS INFORMACJI na podstawie PRZESTRZENNEJ modelu pojêciowego ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 1 7 PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 Automatyzacja POLSKIE TOWARZYSTWO waloryzacji funkcji INFORMACJI lasu z wykorzystaniem PRZESTRZENNEJ SILP ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 211 AUTOMATYZACJA WALORYZACJI FUNKCJI LASU Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Panda GateDefender 8000 FAQ najczêœciej zadawane pytania

Panda GateDefender 8000 FAQ najczêœciej zadawane pytania Panda GateDefender 8000 FAQ najczêœciej zadawane pytania 1. Jak dzia³a równowa enie obci¹ enia? Równowa enie obci¹ enia pozwala na dzielenie zadañ pomiêdzy kilka równoczeœnie pracuj¹cych urz¹dzeñ GateDefender.

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n SEP. Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Maj 2014. Do Czytelników

B i u l e t y n SEP. Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Maj 2014. Do Czytelników Maj 2014 46 B i u l e t y n Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Nr 46 Tarnów Maj 2014 SEP do u ytku wewnêtrznego Do Czytelników Wydawca: Zarz¹d Oddzia³u Tarnowskiego SEP Tarnów ul.

Bardziej szczegółowo

Informatyczny system rejestracji zagro eñ wodnych w Kopalni Soli K³odawa w K³odawskim Wysadzie Solnym (Centralna Polska)

Informatyczny system rejestracji zagro eñ wodnych w Kopalni Soli K³odawa w K³odawskim Wysadzie Solnym (Centralna Polska) GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 3/2 JACEK CHE MIÑSKI*, MACIEJ TOMASZCZYK*, MARCIN S ODKOWSKI*, GRZEGORZ CZAPOWSKI*, GRZEGORZ MISIEK** Informatyczny system rejestracji zagro eñ wodnych

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé. MAXDATA PLATINUM Server 520

Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé. MAXDATA PLATINUM Server 520 Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé MAXDATA PLATINUM Server 520 MAXDATA PLATINUM Server 520: Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé Wyposa enie standardowe Serwer MAXDATA PLATINUM 520 ³¹czy w sobie

Bardziej szczegółowo

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR Profesor Jerzy POLSKIE GaŸdzicki TOWARZYSTWO wybitny uczony, INFORMACJI wychowawca, organizator PRZESTRZENNEJ i spo³ecznik ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 2 7 PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY

Bardziej szczegółowo

MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF FORESTRY

MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF FORESTRY POLSKIE Misja TOWARZYSTWO geomatyki w rozwoju INFORMACJI leœnictwa PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 4 9 MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF

Bardziej szczegółowo