Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 człowiek najlepsza inwestycja Nr 4 (9)/2009 Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim

2 Szanowni Państwo, W kolejnym wydaniu Biuletynu Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim przedstawiamy Państwu informacje dotyczące konkursów zaplanowanych na rok 2010, które ogłaszane będą w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plany Działania 2010 zawierają założenia Instytucji Pośredniczącej PO KL dotyczące m.in. typów projektów, jakie mogą być zrealizowane w nadchodzącym roku, kryteriów ich wyboru oraz podziału środków finansowych. Przedstawiamy Państwu również projekt szkoleniowy wspierający pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowych doświadczeń. Szkolenia i kursy, ściśle powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez kadry tych instytucji, wzmacniają skuteczność działań w obszarze polityki społecznej na Dolnym Śląsku. W związku z ogłoszeniem pierwszych w naszym regionie konkursów na projekty innowacyjne, w niniejszym numerze znajdą Państwo także podstawowe informacje na ten temat. Zachęcamy projektodawców do wprowadzania nowych metod i pionierskiego podejścia do rozwiązywania problemów zidentyfikowanych w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczymy na ciekawe pomysły. Stanisław Longawa Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Serdecznie polecam Państwu lekturę biuletynu i zachęcam do aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PO KL NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2010 ROKU Plany działania na rok 2010 dla wszystkich Priorytetów w województwie dolnośląskim przewidują uruchomienie większości konkursów w I połowie 2010 roku. Ponadto realizowane będą projekty systemowe. Wsparcie w obszarze zatrudnienia W ramach Priorytetu VI konkursy ogłaszane w 2010 roku obejmą wszystkie typy projektów przewidziane w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z wyjątkiem: 1) organizacji kampanii promocyjnych w Poddziałaniu ) promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Działaniu 6.2. Projekty wybierane w trybie konkursowym będą miały na celu przede wszystkim aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, nie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, w tym zwłaszcza osób po 45 roku życia. Natomiast wsparcie dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne przewidziano w projektach systemowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Ponadto zaplanowano realizację programów aktywizacji zawodowej ukierunkowanych na rozwój branż i zawodów mających istotne znaczenie przy obsłudze EURO 2012, jak również wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), poprzez zastosowanie takich instrumentów jak: doradztwo indywidualne i grupowe, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy (maksymalnie w uzasadnionych przypadkach do 12) od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W Planie działania na rok 2010 przewidziano również realizację projektów systemowych wspierających Publiczne Służby Zatrudnienia oraz diagnozujących sytuację na rynku pracy województwa dolnośląskiego. Wsparcie w obszarze integracji społecznej W 2010 roku przeprowadzone zostaną konkursowe nabory wniosków dla wszystkich typów projektów przewidzianych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII, z wyjątkiem: projektów dotyczących prowadzenia i upowszechniania badań z zakresu polityki społecznej w regionie w Poddziałaniu Plan działania na rok 2010 zakłada także realizację projektów systemowych, których beneficjentami są ośrodki 2

3 pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie z Dolnego Śląska. Projekty systemowe skierowane zostaną do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które otrzymają wsparcie w zakresie kształcenia umiejętności pełnienia ról społecznych, osiągania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych. W celu wzmocnienia potencjału instytucji pomocy społecznej i ich kadry, kontynuowany będzie projekt systemowy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, który zakłada kompleksowe szkolenia i inne formy aktualizowania wiedzy pracowników instytucji integracji społecznej w regionie. Wsparcie w obszarze adaptacyjności i transferu wiedzy Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VIII zakłada prowadzenie konkursowych naborów wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu wspierania procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw oraz zdobywania nowych kwalifikacji przez osoby pracujące. W 2010 roku zostaną przeprowadzone konkursowe nabory wniosków w ramach Działania 8.1 i 8.2 dla wszystkich typów projektów przewidzianych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparcie stypendialne dla doktorantów będzie realizowane w trybie systemowym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Działanie 8.2). Ponadto w ramach Poddziałania realizowany będzie projekt systemowy mający na celu wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników. Wsparcie w obszarze edukacji Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu IX zakłada prowadzenie konkursowych naborów wniosków dla większości typów projektów przewidzianych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu IX, z wyjątkiem: 1) opracowywania i realizacji kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną w Poddziałaniu 9.1.1; 2) kampanii informacyjnych w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego w Działaniu 9.3. Działanie 9.2 będzie w całości realizowane w trybie systemowym. Na przyszły rok przewidziano kontynuację projektów systemowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (w Poddziałaniu i 9.1.3, w Działaniu 9.2 i 9.4), jak również rozpoczęcie nowego projektu systemowego w Działaniu 9.2, który będzie stanowił kontynuację rozpoczętego kompleksowego programu modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Plany działania to autorski dokument Instytucji Pośredniczącej, przedstawiający założenia co do realizacji PO KL w kolejnym roku, przygotowywany odrębnie dla każdego Priorytetu. Plany działania zawierają m.in. informacje na temat preferowanych w danym roku form wsparcia, plan finansowy oraz szczegółowe kryteria i terminy wyboru projektów. Projekty realizowane w ramach PO KL są wdrażane poprzez zastosowanie dwóch procedur: wyboru projektów w procedurze konkursowej oraz dofinansowania projektów systemowych. Procedura konkursowa polega na publicznym ogłoszeniu naboru wniosków, według określonych uprzednio zasad. Projekty ocenione najwyżej przez Komisję Oceny Projektów uzyskują dofinansowanie. Natomiast projekty systemowe polegają na dofinansowaniu określonych zadań publicznych, realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Więcej na temat inicjatyw oddolnych znajdą Państwo na stronach 6-7 niniejszego Biuletynu. 3

4 WZMACNIAMY POTENCJAŁ INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU Materiał opracowany we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej W 2009 roku kontynuowany jest projekt systemowy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, który zakłada kompleksowe szkolenia i inne formy aktualizowania wiedzy pracowników instytucji integracji społecznej w regionie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 7.1.3: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej). Projekt w latach Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w latach zorganizował szkolenia i seminaria dla kadry instytucji pomocy i integracji społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, placówek opiekuńczowychowawczych, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży łącznie dla grupy 1300 osób, w tym 20 wolontariuszy. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu pracy z rodziną w ujęciu systemowym, tworzenia spółdzielni socjalnych i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Dodatkowo wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z doradztwa specjalistycznego w zakresie m.in. wdrażania instrumentów aktywnej integracji społecznej, projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, księgowości i rozliczania projektów unijnych. W ramach projektu organizowane były również warsztaty specjalistyczne (superwizja, partnerstwa projektowe, aktywizacja osób niepełnosprawnych, aktywizacja osób znajdujących się w gorszym położeniu społecznym) oraz seminaria tematyczne (wdrażanie aktywnych form integracji połączone z prezentacją innowacyjnych metod pracy socjalnej, partnerstwa, wdrażanie projektów systemowych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na Dolnym Śląsku). Jakie zmiany przyniósł 2009 rok? W bieżącym roku została poszerzona grupa uczestników projektu. Oprócz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie ze szkoleń mogą korzystać także pracownicy i wolontariusze domów pomocy społecznej oraz dolnośląskich organizacji pozarządowych, które działają w obszarze pomocy i integracji społecznej. Wsparciem objęte zostaną również inne służby społeczne np. pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi, psycholodzy, policjanci w zakresie szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup interdyscyplinarnych. W ramach projektu proponowane jest także doradztwo dla pracowników OPS i PCPR w zakresie aktywnej integracji społecznej oraz obsługi finansowej projektów. Szkolenia i wymiana doświadczeń Uczestnicy projektu korzystają z bardzo zróżnicowanej oferty szkoleń. Ich zakres tematyczny obejmuje miedzy innymi: pracę z rodziną, pracę z osobą niepełnosprawną, pracę z osobą starszą, warsztaty rozwoju osobistego, budowanie i zarządzanie projektami unijnymi, instrumenty aktywnej integracji, ekonomię społeczną. Dodatkowo organizowane są seminaria, które służą wymianie doświadczeń oraz warsztaty specjalistyczne w instytucjach wdrażających aktywne formy wsparcia. W 2009 roku DOPS zorganizował trzy warsztaty pierwszy w Kamionce koło Olsztyna, podczas którego uczestnicy sprawdzali m.in. jak funkcjonuje przedsiębiorstwo społeczne Garncarska Wioska. Uczestnicy drugiego warsztatu odwiedzili miejsca, w których prowadzone są działania na rzecz osób niepełnosprawnych Fundację Synapsis, pracującą na rzecz dzieci i dorosłych cierpiących na autyzm oraz Dom pod Fontanną, istniejący w ramach Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego, pracujący z osobami przeżywającymi kryzysy psychiczne. Obie placówki w sposób innowacyjny wypracowują metody aktywizacji osób z trudnościami psychicznymi. Trzeci warsztat specjalistyczny zorganizowano w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu. Spotkaniu towarzyszyły prezentacje dotyczące m.in. genezy powstania i charakteru działalności placówki, spotkania z pracownikami zakładu, dyskusje na temat rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, jasnych i ciemnych chwil w codziennym funkcjonowaniu Zakładu Aktywności Zawodowej. Ostatni warsztat jest poświęcony rodzicielstwu zastępczemu w Polsce, przedstawionemu na przykładzie działania Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku i Woli Dereźniańskiej. Oferta szkoleniowa Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej realizowana w ramach projektu systemowego jest bardzo bogata i atrakcyjna. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie 4

5 INNOWACYJNOŚĆ W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI Na Dolnym Śląsku ruszyła realizacja projektów innowacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (IP) i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (IP2) ogłosiły pierwsze konkursy na projekty innowacyjne w trzech obszarach: zatrudnienia (IP2), edukacji (IP) oraz rozwoju potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw (IP2). Wszystkie projekty będą realizowane w partnerstwie z podmiotami zagranicznymi (komponent ponadnarodowy). Łączna alokacja środków na realizację projektów innowacyjnych w województwie dolnośląskim w 2009 r. wynosi zł. Co to są projekty innowacyjne? Celem projektów innowacyjnych jest poszukiwanie nowych, lepszych i efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym, co odróżnia projekty innowacyjne od projektów standardowych, jest właśnie poszukiwanie nowych rozwiązań, a nie wykorzystywanie sposobów znanych i sprawdzonych. W ramach PO KL realizowane mogą być dwa rodzaje projektów innowacyjnych: projekty innowacyjne testujące, mające na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań, które przyczynią się do skutecznego czy choćby skuteczniejszego rozwiązywania określonych problemów; projekty innowacyjne upowszechniające, których celem nie jest wypracowanie nowego produktu, ale nowatorskie wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań z innych programów czy też projektów PO KL. Produktem projektu innowacyjnego jest model, narzędzie lub instrument, umożliwiające nowe rozwiązanie problemów, nowe podejście do ich rozwiązania, nowe metody postępowania, nowe formy i treści działania oraz nauczania. Jednak każdy nowatorski projekt musi być od początku tworzony z myślą o praktycznym stosowaniu jego rezultatów. Do kogo adresowane są projekty innowacyjne? Projekt innowacyjny może być skierowany do grup pomijanych lub wykluczanych, proponować aktywne metody wsparcia skierowane do grup dotychczas wspieranych biernie bądź też kierować działania do grup znanych, szeroko i aktywnie wspieranych, oferując jedynie modyfikację dotychczasowych form wsparcia. Grupy docelowe to osoby, grupy, środowiska, które wymagają wypracowania nowych rozwiązań wspierających Innowacje tworzą się z twórczego burzenia. (Yoshihisa Tabuchi) wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. W projektach innowacyjnych dzielą się one na: użytkowników, którzy otrzymują nowe rozwiązania, metody działania czy też nowe narzędzia wypracowane w ramach danego projektu, odbiorców, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki nowym metodom i narzędziom, wypracowanym w ramach danego projektu. W celu uzyskania zamierzonych efektów realizacji projektu niezbędne jest zaangażowanie przedstawicieli grup docelowych (użytkowników i odbiorców) zarówno w opracowanie koncepcji projektu, jak i jego realizację. Im bardziej wypracowany produkt będzie dostosowany do potrzeb grup docelowych, tym większa jego skuteczność. Kto może (i powinien) realizować projekty innowacyjne? Przede wszystkim potrzebny jest dobry pomysł oraz świadomość, że ważne jest opracowanie takiego projektu, który jest nie tylko innowacyjny, ale także ma szansę przynieść określone, realne efekty do wykorzystania w praktyce. Realizację projektów innowacyjnych mogą podejmować wszystkie podmioty uprawnione do tego w ramach PO KL. Warto jednak pamiętać, że ze względu na ich specyfikę, dużą rolę odgrywać będzie potencjał instytucji zgłaszającej projekt: potencjał badawczy, doświadczenie i możliwość testowania wypracowanych rozwiązań, doświadczenie w obszarze podejmowanych działań. Dlatego też Instytucja Organizująca Konkurs zachęca, a najczęściej wprowadza wymóg złożenia projektu w partnerstwie. Szczególną formą partnerstwa jest partnerstwo ponadnarodowe. Projektodawca realizując projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym, ma możliwość wykorzystania międzynarodowego doświadczenia i wiedzy zagranicznych partnerów, przetestowania, adaptowania czy też udoskonalania istniejących w ich krajach metod, a także wspólnego opracowania nowych produktów. Gdzie można znaleźć informacje na temat projektów innowacyjnych? Dokumenty dotyczące projektów innowacyjnych w ramach PO KL oraz informacje niezbędne do przygotowania wniosków można znaleźć na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej pod adresem: Instytucja Pośrednicząca i Instytucja Pośrednicząca II stopnia udzielają informacji m.in. na temat konkursów oraz oferują wsparcie projektodawcom. Doświadczenia osób wdrażających projekty, opracowujących i testujących rezultaty w ramach PIW EQUAL można wykorzystać w praktyce dzięki bazie rezultatów dostępnej pod adresem: 5

6 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT SZANSĄ DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UTRATĄ PRACY Materiał przygotowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 19 października br. wznowił nabór wniosków o dofinansowanie projektów do Poddziałania PO KL: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. W tym konkursie istnieje możliwość realizacji tzw. projektów outplacementowych, obejmujących nie tylko szkolenia, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, ale także wsparcie finansowe, które po utracie zatrudnienia pomoże zaadaptować się w nowym miejscu pracy lub uruchomić samodzielnie działalność gospodarczą. Rozszerzenie katalogu możliwych do realizacji form wsparcia ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego na Dolnym Śląsku. W ramach programów typu outplacement, oprócz dotychczas dostępnych form wsparcia, istnieje możliwość realizacji m.in.: pomocy w zmianie miejsca pracy np. poprzez przyznanie jednorazowego dodatku relokacyjnego/ mobilnościowego (w wysokości równej sześciokrotności wartości zasiłku dla bezrobotnych) osobie objętej wsparciem w ramach projektu, która podejmie zatrudnienie u nowego pracodawcy w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, pomocy w znalezieniu nowej pracy np. poprzez przyznanie jednorazowego dodatku motywacyjnego w wysokości równej trzykrotności różnicy pomiędzy dotychczasowym (tj. wyższym), a nowym (tj. niższym) wynagrodzeniem brutto, lecz maksymalnie w wysokości 4000 zł, osobie objętej wsparciem w ramach projektu, która podejmie zatrudnienie u nowego pracodawcy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego, wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do jej założenia i prowadzenia, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł oraz wsparcia pomostowego w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia uruchomienia własnej firmy. Uczestnikami takich programów mogą być osoby, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim, zagrożone lub przewidziane do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnione u pracodawców funkcjonujących w branżach: górniczej, hutniczej, cukrowniczej, włókienniczej, kolejowej, elektromaszynowej i służbie zdrowia. Na dzień wznowienia konkursu dostępna alokacja wynosi 11 milionów zł, co daje możliwość realizacji co najmniej kilku projektów outplacementowych. Przykładowy model uczestnictwa osoby zagrożonej zwolnieniem lub będącej w okresie wypowiedzenia umowy o pracę w projekcie outplacementowym Osoba zatrudniona (np. w branży elektromaszynowej pracująca w Wałbrzychu, zarabiająca 3500 zł), zagrożona zwolnieniem lub będąca w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, przystępuje do projektu outplacementowego W ramach projektu zostaje objęta szkoleniami i/lub korzysta z poradnictwa zawodowego. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji zmienia stanowisko pracy i pracuje u dotychczasowego pracodawcy (jeśli była kierowana do udziału w projekcie przez pracodawcę-przedsiębiorcę, to otrzymuje on pomoc publiczną) Traci pracę u dotychczasowego pracodawcy, poszukuje nowego zatrudnienia i/lub kontynuuje szkolenia Ubiega się o dofinansowanie do nowo otwieranej działalności gospodarczej (uczestniczy w szkoleniach i doradztwie z zakresu przedsiębiorczości oraz składa wniosek o przyznanie środków na uruchomienie działalności) Podejmuje zatrudnienie u nowego pracodawcy (np. we Wrocławiu) Podejmuje zatrudnienie u nowego pracodawcy (np. w Wałbrzychu za wynagrodzeniem w kwocie 2500 zł) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku uzyskuje dofinansowanie do zł oraz wsparcie pomostowe wypłacane w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności Jeśli podejmuje zatrudnienie w miejscu oddalonym powyżej 50 km od miejsca zamieszkania uzyskuje dodatek relokacyjny/mobilnościowy (6 x 575 zł = zł*) * wartość wyliczona przy stawkach zasiłku dla bezrobotnych (100%) obowiązujących na dzień 24 października br. Jeśli wynagrodzenie uzyskane u nowego pracodawcy jest niższe niż u dotychczasowego uzyska dodatek motywacyjny [w przykładowej sytuacji w kwocie 3 x ( ) = 3000 zł*] * maksymalna wartość dodatku może wynieść 4000 zł 6

7 ANIMACJA W REGIONALNYM OŚRODKU EFS SPOSÓB NA POBUDZENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Materiał przygotowany przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Animacja lokalna, prowadzona w ramach Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest działaniem nakierowanym na rozwinięcie aktywności społeczności lokalnych Dolnego Śląska. Działania animacyjne umożliwiają zarówno wykorzystanie i wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego, jak i walorów kulturalnych, historycznych, które stanowią o wyjątkowości społeczności lokalnej. Animator działając z zewnątrz pomaga lokalnym liderom w identyfikowaniu potrzeb społecznych, określaniu planów strategicznych oraz wzmacnianiu powiązań lokalnych, wspiera również podejmowane działania, pozostawiając jednak realizację projektów lokalnej społeczności. W wyniku działań animacyjnych, współpraca przybiera formę partnerstw lokalnych. Są one tworzone przez przedstawicieli instytucji ze wszystkich sektorów życia społecznego administracji publicznej, sektora pozarządowego oraz biznesu. Wszyscy dobrowolnie poświęcają swój czas, aby wspólnie diagnozować problemy społeczności, w której mieszkają, aby współtworzyć i realizować projekty sprzyjające rozwiązywaniu wybranych kwestii, aby aktywizować poszczególne środowiska do podejmowania wspólnych wyzwań. Pomimo korzyści, jakie niosą partnerstwa dla swoich społeczności, są to jednak wciąż wyjątki na mapie województwa. Dla zawiązanych partnerstw najtrudniejszy jest pierwszy okres ich istnienia, dlatego potrzebują one pomocy z zewnątrz. Korzystając ze wsparcia animatorów Regionalnych Ośrodków EFS, można bezpłatnie taką pomoc uzyskać. W ramach wspierania grup inicjujących zawiązanie partnerstwa możemy wyróżnić kilka etapów pracy animatora: Identyfi kacja animowanych środowisk lokalnych oraz liderów, Diagnoza lokalnych problemów, określenie ich rozwiązań, Formalizowanie partnerstwa. W ramach wspierania działających partnerstw lokalnych możemy wyróżnić kilka etapów pracy animatora: wypracowanie strategii finansowania działań partnerskich, pomoc w rozwijaniu potencjału partnerstwa rozumianego jako wiedza i umiejętności partnerów, weryfi kacja kierunków działania partnerstwa. Animacja w ROEFS Jelenia Góra: 1. Wspierane partnerstwa lokalne: Partnerstwo Lokalne Wspólnie dla Szklarskiej Poręby, Partnerstwo Lokalne Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Leśna, Partnerstwo Lokalne Na Rzecz Rozwoju Miasta Lubania i Powiatu Lubańskiego, Partnerstwo Lokalne Piechowiczanie Razem, Partnerstwo Lokalne Razem dla Świeradowa. 2. Wspierane grupy inicjatywne: Gmina Janowice Wielkie. Animatorzy: Karolina Maląg, Roman Piasecki Animacja w ROEFS Wrocław: 1. Wspierane partnerstwa lokalne: Obornickie Partnerstwo Razem w przyszłość, Partnerstwo Lokalne Żmigrodzianie, Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwiązywania problemów i aktywizacji społeczności osiedla POLANKA we Wrocławiu, Partnerstwo na rzecz rozwoju i integracji sektora organizacji pozarządowych w powiecie wołowskim Łączy nas wspólna pasja, Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego Powiatu Milickiego. 2. Wspierane grupy inicjatywne: gmina Oława, gmina Strzelin, gmina Długołęka. Animatorzy: Karolina Furmańska, Damian Dec 7

8 DANE KONTAKTOWE Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Punkt Informacyjny ul. Mazowiecka 17, pokój nr Wrocław tel. 071/ , 071/ , 071/ Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Punkt Informacyjny ul. Armii Krajowej 54, pokój nr Wrocław tel. 071/ , 071/ bezpłatna infolinia: oraz i Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy ROEFS we Wrocławiu (prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) pl. Solidarności 1/3/5 pok. 415, Wrocław tel tel./faks i ROEFS w Jeleniej Górze (prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) ul. Jasna 11, Jelenia Góra tel./faks i ROEFS w Wałbrzychu (prowadzony przez Unię Przedsiębiorców Dolnego Śląska i Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich) ul. Dmowskiego 22, Wałbrzych tel./faks ROEFS w Legnicy (prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. i Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich) ul. T. Kościuszki 25/1, Legnica tel faks Wydawnictwo opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Egzemplarz bezpłatny Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przewodnik po Działaniach wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Katowice, lipiec 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Co możemy osiągnąć dzięki PO KL?

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku Dolnośląski Wojewódzki Urząd d Pracy Nowa Ruda Słupiec, 18 maja 2012 r. System wdrażania PO KL w regionie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011 W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Alokacja 11 200 000,00 PLN 7.2.1 3 000 000,00 PLN 7.2 7.2.2 5 000 000,00 PLN 7.2.1 7.2.2 Konkurs Planowana data ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo

Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r.

Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r. Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r. 485 369 954 euro zostało przeznaczone na realizację działań w ramach komponentu regionalnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Organizacji Pozarządowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 16.12.2010 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznao, 29 września 2010 r. Czym jest innowacyjnośd nowym lepszym skuteczniejszym efektywniejszym

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Rynku Pracy Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r.

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r. Projekty i programy rynku pracy Brańsk, 15.02.2011 r. Projekt systemowy urzędu pracy: Bądź aktywny rynek pracy XXI wieku czeka Działania w roku 2011: Szkolenia indywidualne, organizowane w związku z gwarancją

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL 1 Wspieranie kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ (zadanie o symbolu 2.10) Zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL

MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL Aleksandra Mykowska Konferencja Jakość usług świadczonych na rzecz osób starszych w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Wojewódzki Urząd d Pracy w Białymstoku Instytucja Pośrednicz rednicząca ca II Stopnia dla działań: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

» REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. «

» REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. « » REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. «realizowany w ramach projektu: Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Tego jeszcze nie było, ale warto spróbować - integracja społeczna w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych w 2010 r.

Tego jeszcze nie było, ale warto spróbować - integracja społeczna w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych w 2010 r. Tego jeszcze nie było, ale warto spróbować - integracja społeczna w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych w 2010 r. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Konferencja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) Środa z Funduszami dla osób rozpoczynających działalnością

Bardziej szczegółowo

Pakiet Pomocy Antykryzysowej

Pakiet Pomocy Antykryzysowej Pakiet Pomocy Antykryzysowej Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce broszurę informacyjną na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczoną dla przedsiębiorców, której celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w Łodzi Łęczyca, 2.04.2012 r. PO KL kluczem do sukcesu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Oddolne inicjatywy lokalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, marzec 2011 W ramach jakich działań PO KL realizowane są

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki a dostosowanie gospodarki regionalnej do norm i standardów gospodarki unijnej, sposoby ubiegania się i

Program Operacyjny Kapitał Ludzki a dostosowanie gospodarki regionalnej do norm i standardów gospodarki unijnej, sposoby ubiegania się i Program Operacyjny Kapitał Ludzki a dostosowanie gospodarki regionalnej do norm i standardów gospodarki unijnej, sposoby ubiegania się i wykorzystania środków z funduszy strukturalnych UE Czy nasz projekt

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2014 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2014 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2014 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH I. O Stowarzyszeniu Stowarzyszenie (RCWIP) rozpoczęło swoją działalność statutową 8 lutego 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET Człowiek najlepsza inwestycja Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje ogólne Europejski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 2020 - WOJ. DOLNOŚLĄSKIE K RADA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo