Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 człowiek najlepsza inwestycja Nr 4 (9)/2009 Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim

2 Szanowni Państwo, W kolejnym wydaniu Biuletynu Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim przedstawiamy Państwu informacje dotyczące konkursów zaplanowanych na rok 2010, które ogłaszane będą w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plany Działania 2010 zawierają założenia Instytucji Pośredniczącej PO KL dotyczące m.in. typów projektów, jakie mogą być zrealizowane w nadchodzącym roku, kryteriów ich wyboru oraz podziału środków finansowych. Przedstawiamy Państwu również projekt szkoleniowy wspierający pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowych doświadczeń. Szkolenia i kursy, ściśle powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez kadry tych instytucji, wzmacniają skuteczność działań w obszarze polityki społecznej na Dolnym Śląsku. W związku z ogłoszeniem pierwszych w naszym regionie konkursów na projekty innowacyjne, w niniejszym numerze znajdą Państwo także podstawowe informacje na ten temat. Zachęcamy projektodawców do wprowadzania nowych metod i pionierskiego podejścia do rozwiązywania problemów zidentyfikowanych w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczymy na ciekawe pomysły. Stanisław Longawa Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Serdecznie polecam Państwu lekturę biuletynu i zachęcam do aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PO KL NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2010 ROKU Plany działania na rok 2010 dla wszystkich Priorytetów w województwie dolnośląskim przewidują uruchomienie większości konkursów w I połowie 2010 roku. Ponadto realizowane będą projekty systemowe. Wsparcie w obszarze zatrudnienia W ramach Priorytetu VI konkursy ogłaszane w 2010 roku obejmą wszystkie typy projektów przewidziane w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z wyjątkiem: 1) organizacji kampanii promocyjnych w Poddziałaniu ) promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Działaniu 6.2. Projekty wybierane w trybie konkursowym będą miały na celu przede wszystkim aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, nie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, w tym zwłaszcza osób po 45 roku życia. Natomiast wsparcie dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne przewidziano w projektach systemowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Ponadto zaplanowano realizację programów aktywizacji zawodowej ukierunkowanych na rozwój branż i zawodów mających istotne znaczenie przy obsłudze EURO 2012, jak również wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), poprzez zastosowanie takich instrumentów jak: doradztwo indywidualne i grupowe, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy (maksymalnie w uzasadnionych przypadkach do 12) od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W Planie działania na rok 2010 przewidziano również realizację projektów systemowych wspierających Publiczne Służby Zatrudnienia oraz diagnozujących sytuację na rynku pracy województwa dolnośląskiego. Wsparcie w obszarze integracji społecznej W 2010 roku przeprowadzone zostaną konkursowe nabory wniosków dla wszystkich typów projektów przewidzianych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII, z wyjątkiem: projektów dotyczących prowadzenia i upowszechniania badań z zakresu polityki społecznej w regionie w Poddziałaniu Plan działania na rok 2010 zakłada także realizację projektów systemowych, których beneficjentami są ośrodki 2

3 pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie z Dolnego Śląska. Projekty systemowe skierowane zostaną do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które otrzymają wsparcie w zakresie kształcenia umiejętności pełnienia ról społecznych, osiągania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych. W celu wzmocnienia potencjału instytucji pomocy społecznej i ich kadry, kontynuowany będzie projekt systemowy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, który zakłada kompleksowe szkolenia i inne formy aktualizowania wiedzy pracowników instytucji integracji społecznej w regionie. Wsparcie w obszarze adaptacyjności i transferu wiedzy Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VIII zakłada prowadzenie konkursowych naborów wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu wspierania procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw oraz zdobywania nowych kwalifikacji przez osoby pracujące. W 2010 roku zostaną przeprowadzone konkursowe nabory wniosków w ramach Działania 8.1 i 8.2 dla wszystkich typów projektów przewidzianych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparcie stypendialne dla doktorantów będzie realizowane w trybie systemowym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Działanie 8.2). Ponadto w ramach Poddziałania realizowany będzie projekt systemowy mający na celu wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników. Wsparcie w obszarze edukacji Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu IX zakłada prowadzenie konkursowych naborów wniosków dla większości typów projektów przewidzianych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu IX, z wyjątkiem: 1) opracowywania i realizacji kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną w Poddziałaniu 9.1.1; 2) kampanii informacyjnych w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego w Działaniu 9.3. Działanie 9.2 będzie w całości realizowane w trybie systemowym. Na przyszły rok przewidziano kontynuację projektów systemowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (w Poddziałaniu i 9.1.3, w Działaniu 9.2 i 9.4), jak również rozpoczęcie nowego projektu systemowego w Działaniu 9.2, który będzie stanowił kontynuację rozpoczętego kompleksowego programu modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Plany działania to autorski dokument Instytucji Pośredniczącej, przedstawiający założenia co do realizacji PO KL w kolejnym roku, przygotowywany odrębnie dla każdego Priorytetu. Plany działania zawierają m.in. informacje na temat preferowanych w danym roku form wsparcia, plan finansowy oraz szczegółowe kryteria i terminy wyboru projektów. Projekty realizowane w ramach PO KL są wdrażane poprzez zastosowanie dwóch procedur: wyboru projektów w procedurze konkursowej oraz dofinansowania projektów systemowych. Procedura konkursowa polega na publicznym ogłoszeniu naboru wniosków, według określonych uprzednio zasad. Projekty ocenione najwyżej przez Komisję Oceny Projektów uzyskują dofinansowanie. Natomiast projekty systemowe polegają na dofinansowaniu określonych zadań publicznych, realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Więcej na temat inicjatyw oddolnych znajdą Państwo na stronach 6-7 niniejszego Biuletynu. 3

4 WZMACNIAMY POTENCJAŁ INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU Materiał opracowany we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej W 2009 roku kontynuowany jest projekt systemowy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, który zakłada kompleksowe szkolenia i inne formy aktualizowania wiedzy pracowników instytucji integracji społecznej w regionie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 7.1.3: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej). Projekt w latach Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w latach zorganizował szkolenia i seminaria dla kadry instytucji pomocy i integracji społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, placówek opiekuńczowychowawczych, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży łącznie dla grupy 1300 osób, w tym 20 wolontariuszy. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu pracy z rodziną w ujęciu systemowym, tworzenia spółdzielni socjalnych i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Dodatkowo wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z doradztwa specjalistycznego w zakresie m.in. wdrażania instrumentów aktywnej integracji społecznej, projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, księgowości i rozliczania projektów unijnych. W ramach projektu organizowane były również warsztaty specjalistyczne (superwizja, partnerstwa projektowe, aktywizacja osób niepełnosprawnych, aktywizacja osób znajdujących się w gorszym położeniu społecznym) oraz seminaria tematyczne (wdrażanie aktywnych form integracji połączone z prezentacją innowacyjnych metod pracy socjalnej, partnerstwa, wdrażanie projektów systemowych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na Dolnym Śląsku). Jakie zmiany przyniósł 2009 rok? W bieżącym roku została poszerzona grupa uczestników projektu. Oprócz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie ze szkoleń mogą korzystać także pracownicy i wolontariusze domów pomocy społecznej oraz dolnośląskich organizacji pozarządowych, które działają w obszarze pomocy i integracji społecznej. Wsparciem objęte zostaną również inne służby społeczne np. pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi, psycholodzy, policjanci w zakresie szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup interdyscyplinarnych. W ramach projektu proponowane jest także doradztwo dla pracowników OPS i PCPR w zakresie aktywnej integracji społecznej oraz obsługi finansowej projektów. Szkolenia i wymiana doświadczeń Uczestnicy projektu korzystają z bardzo zróżnicowanej oferty szkoleń. Ich zakres tematyczny obejmuje miedzy innymi: pracę z rodziną, pracę z osobą niepełnosprawną, pracę z osobą starszą, warsztaty rozwoju osobistego, budowanie i zarządzanie projektami unijnymi, instrumenty aktywnej integracji, ekonomię społeczną. Dodatkowo organizowane są seminaria, które służą wymianie doświadczeń oraz warsztaty specjalistyczne w instytucjach wdrażających aktywne formy wsparcia. W 2009 roku DOPS zorganizował trzy warsztaty pierwszy w Kamionce koło Olsztyna, podczas którego uczestnicy sprawdzali m.in. jak funkcjonuje przedsiębiorstwo społeczne Garncarska Wioska. Uczestnicy drugiego warsztatu odwiedzili miejsca, w których prowadzone są działania na rzecz osób niepełnosprawnych Fundację Synapsis, pracującą na rzecz dzieci i dorosłych cierpiących na autyzm oraz Dom pod Fontanną, istniejący w ramach Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego, pracujący z osobami przeżywającymi kryzysy psychiczne. Obie placówki w sposób innowacyjny wypracowują metody aktywizacji osób z trudnościami psychicznymi. Trzeci warsztat specjalistyczny zorganizowano w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu. Spotkaniu towarzyszyły prezentacje dotyczące m.in. genezy powstania i charakteru działalności placówki, spotkania z pracownikami zakładu, dyskusje na temat rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, jasnych i ciemnych chwil w codziennym funkcjonowaniu Zakładu Aktywności Zawodowej. Ostatni warsztat jest poświęcony rodzicielstwu zastępczemu w Polsce, przedstawionemu na przykładzie działania Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku i Woli Dereźniańskiej. Oferta szkoleniowa Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej realizowana w ramach projektu systemowego jest bardzo bogata i atrakcyjna. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie 4

5 INNOWACYJNOŚĆ W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI Na Dolnym Śląsku ruszyła realizacja projektów innowacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (IP) i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (IP2) ogłosiły pierwsze konkursy na projekty innowacyjne w trzech obszarach: zatrudnienia (IP2), edukacji (IP) oraz rozwoju potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw (IP2). Wszystkie projekty będą realizowane w partnerstwie z podmiotami zagranicznymi (komponent ponadnarodowy). Łączna alokacja środków na realizację projektów innowacyjnych w województwie dolnośląskim w 2009 r. wynosi zł. Co to są projekty innowacyjne? Celem projektów innowacyjnych jest poszukiwanie nowych, lepszych i efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym, co odróżnia projekty innowacyjne od projektów standardowych, jest właśnie poszukiwanie nowych rozwiązań, a nie wykorzystywanie sposobów znanych i sprawdzonych. W ramach PO KL realizowane mogą być dwa rodzaje projektów innowacyjnych: projekty innowacyjne testujące, mające na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań, które przyczynią się do skutecznego czy choćby skuteczniejszego rozwiązywania określonych problemów; projekty innowacyjne upowszechniające, których celem nie jest wypracowanie nowego produktu, ale nowatorskie wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań z innych programów czy też projektów PO KL. Produktem projektu innowacyjnego jest model, narzędzie lub instrument, umożliwiające nowe rozwiązanie problemów, nowe podejście do ich rozwiązania, nowe metody postępowania, nowe formy i treści działania oraz nauczania. Jednak każdy nowatorski projekt musi być od początku tworzony z myślą o praktycznym stosowaniu jego rezultatów. Do kogo adresowane są projekty innowacyjne? Projekt innowacyjny może być skierowany do grup pomijanych lub wykluczanych, proponować aktywne metody wsparcia skierowane do grup dotychczas wspieranych biernie bądź też kierować działania do grup znanych, szeroko i aktywnie wspieranych, oferując jedynie modyfikację dotychczasowych form wsparcia. Grupy docelowe to osoby, grupy, środowiska, które wymagają wypracowania nowych rozwiązań wspierających Innowacje tworzą się z twórczego burzenia. (Yoshihisa Tabuchi) wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. W projektach innowacyjnych dzielą się one na: użytkowników, którzy otrzymują nowe rozwiązania, metody działania czy też nowe narzędzia wypracowane w ramach danego projektu, odbiorców, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki nowym metodom i narzędziom, wypracowanym w ramach danego projektu. W celu uzyskania zamierzonych efektów realizacji projektu niezbędne jest zaangażowanie przedstawicieli grup docelowych (użytkowników i odbiorców) zarówno w opracowanie koncepcji projektu, jak i jego realizację. Im bardziej wypracowany produkt będzie dostosowany do potrzeb grup docelowych, tym większa jego skuteczność. Kto może (i powinien) realizować projekty innowacyjne? Przede wszystkim potrzebny jest dobry pomysł oraz świadomość, że ważne jest opracowanie takiego projektu, który jest nie tylko innowacyjny, ale także ma szansę przynieść określone, realne efekty do wykorzystania w praktyce. Realizację projektów innowacyjnych mogą podejmować wszystkie podmioty uprawnione do tego w ramach PO KL. Warto jednak pamiętać, że ze względu na ich specyfikę, dużą rolę odgrywać będzie potencjał instytucji zgłaszającej projekt: potencjał badawczy, doświadczenie i możliwość testowania wypracowanych rozwiązań, doświadczenie w obszarze podejmowanych działań. Dlatego też Instytucja Organizująca Konkurs zachęca, a najczęściej wprowadza wymóg złożenia projektu w partnerstwie. Szczególną formą partnerstwa jest partnerstwo ponadnarodowe. Projektodawca realizując projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym, ma możliwość wykorzystania międzynarodowego doświadczenia i wiedzy zagranicznych partnerów, przetestowania, adaptowania czy też udoskonalania istniejących w ich krajach metod, a także wspólnego opracowania nowych produktów. Gdzie można znaleźć informacje na temat projektów innowacyjnych? Dokumenty dotyczące projektów innowacyjnych w ramach PO KL oraz informacje niezbędne do przygotowania wniosków można znaleźć na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej pod adresem: Instytucja Pośrednicząca i Instytucja Pośrednicząca II stopnia udzielają informacji m.in. na temat konkursów oraz oferują wsparcie projektodawcom. Doświadczenia osób wdrażających projekty, opracowujących i testujących rezultaty w ramach PIW EQUAL można wykorzystać w praktyce dzięki bazie rezultatów dostępnej pod adresem: 5

6 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT SZANSĄ DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UTRATĄ PRACY Materiał przygotowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 19 października br. wznowił nabór wniosków o dofinansowanie projektów do Poddziałania PO KL: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. W tym konkursie istnieje możliwość realizacji tzw. projektów outplacementowych, obejmujących nie tylko szkolenia, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, ale także wsparcie finansowe, które po utracie zatrudnienia pomoże zaadaptować się w nowym miejscu pracy lub uruchomić samodzielnie działalność gospodarczą. Rozszerzenie katalogu możliwych do realizacji form wsparcia ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego na Dolnym Śląsku. W ramach programów typu outplacement, oprócz dotychczas dostępnych form wsparcia, istnieje możliwość realizacji m.in.: pomocy w zmianie miejsca pracy np. poprzez przyznanie jednorazowego dodatku relokacyjnego/ mobilnościowego (w wysokości równej sześciokrotności wartości zasiłku dla bezrobotnych) osobie objętej wsparciem w ramach projektu, która podejmie zatrudnienie u nowego pracodawcy w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, pomocy w znalezieniu nowej pracy np. poprzez przyznanie jednorazowego dodatku motywacyjnego w wysokości równej trzykrotności różnicy pomiędzy dotychczasowym (tj. wyższym), a nowym (tj. niższym) wynagrodzeniem brutto, lecz maksymalnie w wysokości 4000 zł, osobie objętej wsparciem w ramach projektu, która podejmie zatrudnienie u nowego pracodawcy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego, wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do jej założenia i prowadzenia, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł oraz wsparcia pomostowego w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia uruchomienia własnej firmy. Uczestnikami takich programów mogą być osoby, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim, zagrożone lub przewidziane do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnione u pracodawców funkcjonujących w branżach: górniczej, hutniczej, cukrowniczej, włókienniczej, kolejowej, elektromaszynowej i służbie zdrowia. Na dzień wznowienia konkursu dostępna alokacja wynosi 11 milionów zł, co daje możliwość realizacji co najmniej kilku projektów outplacementowych. Przykładowy model uczestnictwa osoby zagrożonej zwolnieniem lub będącej w okresie wypowiedzenia umowy o pracę w projekcie outplacementowym Osoba zatrudniona (np. w branży elektromaszynowej pracująca w Wałbrzychu, zarabiająca 3500 zł), zagrożona zwolnieniem lub będąca w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, przystępuje do projektu outplacementowego W ramach projektu zostaje objęta szkoleniami i/lub korzysta z poradnictwa zawodowego. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji zmienia stanowisko pracy i pracuje u dotychczasowego pracodawcy (jeśli była kierowana do udziału w projekcie przez pracodawcę-przedsiębiorcę, to otrzymuje on pomoc publiczną) Traci pracę u dotychczasowego pracodawcy, poszukuje nowego zatrudnienia i/lub kontynuuje szkolenia Ubiega się o dofinansowanie do nowo otwieranej działalności gospodarczej (uczestniczy w szkoleniach i doradztwie z zakresu przedsiębiorczości oraz składa wniosek o przyznanie środków na uruchomienie działalności) Podejmuje zatrudnienie u nowego pracodawcy (np. we Wrocławiu) Podejmuje zatrudnienie u nowego pracodawcy (np. w Wałbrzychu za wynagrodzeniem w kwocie 2500 zł) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku uzyskuje dofinansowanie do zł oraz wsparcie pomostowe wypłacane w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności Jeśli podejmuje zatrudnienie w miejscu oddalonym powyżej 50 km od miejsca zamieszkania uzyskuje dodatek relokacyjny/mobilnościowy (6 x 575 zł = zł*) * wartość wyliczona przy stawkach zasiłku dla bezrobotnych (100%) obowiązujących na dzień 24 października br. Jeśli wynagrodzenie uzyskane u nowego pracodawcy jest niższe niż u dotychczasowego uzyska dodatek motywacyjny [w przykładowej sytuacji w kwocie 3 x ( ) = 3000 zł*] * maksymalna wartość dodatku może wynieść 4000 zł 6

7 ANIMACJA W REGIONALNYM OŚRODKU EFS SPOSÓB NA POBUDZENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Materiał przygotowany przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Animacja lokalna, prowadzona w ramach Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest działaniem nakierowanym na rozwinięcie aktywności społeczności lokalnych Dolnego Śląska. Działania animacyjne umożliwiają zarówno wykorzystanie i wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego, jak i walorów kulturalnych, historycznych, które stanowią o wyjątkowości społeczności lokalnej. Animator działając z zewnątrz pomaga lokalnym liderom w identyfikowaniu potrzeb społecznych, określaniu planów strategicznych oraz wzmacnianiu powiązań lokalnych, wspiera również podejmowane działania, pozostawiając jednak realizację projektów lokalnej społeczności. W wyniku działań animacyjnych, współpraca przybiera formę partnerstw lokalnych. Są one tworzone przez przedstawicieli instytucji ze wszystkich sektorów życia społecznego administracji publicznej, sektora pozarządowego oraz biznesu. Wszyscy dobrowolnie poświęcają swój czas, aby wspólnie diagnozować problemy społeczności, w której mieszkają, aby współtworzyć i realizować projekty sprzyjające rozwiązywaniu wybranych kwestii, aby aktywizować poszczególne środowiska do podejmowania wspólnych wyzwań. Pomimo korzyści, jakie niosą partnerstwa dla swoich społeczności, są to jednak wciąż wyjątki na mapie województwa. Dla zawiązanych partnerstw najtrudniejszy jest pierwszy okres ich istnienia, dlatego potrzebują one pomocy z zewnątrz. Korzystając ze wsparcia animatorów Regionalnych Ośrodków EFS, można bezpłatnie taką pomoc uzyskać. W ramach wspierania grup inicjujących zawiązanie partnerstwa możemy wyróżnić kilka etapów pracy animatora: Identyfi kacja animowanych środowisk lokalnych oraz liderów, Diagnoza lokalnych problemów, określenie ich rozwiązań, Formalizowanie partnerstwa. W ramach wspierania działających partnerstw lokalnych możemy wyróżnić kilka etapów pracy animatora: wypracowanie strategii finansowania działań partnerskich, pomoc w rozwijaniu potencjału partnerstwa rozumianego jako wiedza i umiejętności partnerów, weryfi kacja kierunków działania partnerstwa. Animacja w ROEFS Jelenia Góra: 1. Wspierane partnerstwa lokalne: Partnerstwo Lokalne Wspólnie dla Szklarskiej Poręby, Partnerstwo Lokalne Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Leśna, Partnerstwo Lokalne Na Rzecz Rozwoju Miasta Lubania i Powiatu Lubańskiego, Partnerstwo Lokalne Piechowiczanie Razem, Partnerstwo Lokalne Razem dla Świeradowa. 2. Wspierane grupy inicjatywne: Gmina Janowice Wielkie. Animatorzy: Karolina Maląg, Roman Piasecki Animacja w ROEFS Wrocław: 1. Wspierane partnerstwa lokalne: Obornickie Partnerstwo Razem w przyszłość, Partnerstwo Lokalne Żmigrodzianie, Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwiązywania problemów i aktywizacji społeczności osiedla POLANKA we Wrocławiu, Partnerstwo na rzecz rozwoju i integracji sektora organizacji pozarządowych w powiecie wołowskim Łączy nas wspólna pasja, Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego Powiatu Milickiego. 2. Wspierane grupy inicjatywne: gmina Oława, gmina Strzelin, gmina Długołęka. Animatorzy: Karolina Furmańska, Damian Dec 7

8 DANE KONTAKTOWE Instytucja Pośrednicząca PO KL Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Punkt Informacyjny ul. Mazowiecka 17, pokój nr Wrocław tel. 071/ , 071/ , 071/ Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Punkt Informacyjny ul. Armii Krajowej 54, pokój nr Wrocław tel. 071/ , 071/ bezpłatna infolinia: oraz i Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy ROEFS we Wrocławiu (prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) pl. Solidarności 1/3/5 pok. 415, Wrocław tel tel./faks i ROEFS w Jeleniej Górze (prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) ul. Jasna 11, Jelenia Góra tel./faks i ROEFS w Wałbrzychu (prowadzony przez Unię Przedsiębiorców Dolnego Śląska i Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich) ul. Dmowskiego 22, Wałbrzych tel./faks ROEFS w Legnicy (prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. i Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich) ul. T. Kościuszki 25/1, Legnica tel faks Wydawnictwo opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Egzemplarz bezpłatny Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

INNOWACYJNOŚĆ w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki warto art mieć pomysł INNOWACYJNOŚĆ w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki INNOWACYJNOŚĆ: dlaczego warto? Świat, w którym żyjemy, nasze otoczenie społeczne i gospodarcze podlega coraz szybszym, niekiedy

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008. Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008. Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008 Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera Spis treści Wstęp... 2 Równość w priorytetach... 3

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Kraków, 2006 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH PORADNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DLA ORGANIZACJI PO KL dla początkujących Poradnik dla organizacji pozarządowych Joanna Szymańska Jakub Zgierski

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska

Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska Podinspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska 1

Bardziej szczegółowo

dla Małopolski 2 2 0 0 9 Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3

dla Małopolski 2 2 0 0 9 Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3 K w a r t a l n i k p r o j e k t o d a w c ó w P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p i t a ł L u d z k i KAPITAŁ dla LUDZKI Małopolski 2 2 0 0 9 I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3 Egzemplarz bezpłatny Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Publikacja Krajowych Sieci Tematycznych. Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (temat G) RECEPTA NA ZMIANĘ. Katalog dobrych praktyk

Publikacja Krajowych Sieci Tematycznych. Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (temat G) RECEPTA NA ZMIANĘ. Katalog dobrych praktyk Publikacja Krajowych Sieci Tematycznych Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (temat G) RECEPTA NA ZMIANĘ Katalog dobrych praktyk Warszawa 2008 Opisy dobrych praktyk zamieszczone w niniejszym podręczniku zostały

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo