REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL /12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL.08.01.02-10-093/12"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL /12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu pt. Srebrny Biznes, realizowanego przez HRP Group Sp. z o. o Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego Czas realizacji projektu: od r. do r Projekt zakłada wsparcie dla 24 uczestników/-czek Projektu (po 12 uczestników/- czek na każdą z dwóch edycji) prowadzące do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach i poradnictwie zawodowym, a także przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego (w formie podstawowej oraz przedłużonej) Regulamin wraz z załącznikami podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej (http://hrpgrants.com.pl/projekt/srebrnybiznes), co najmniej na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu Niniejszy Regulamin nie stanowi dokumentu, który regulować będzie proces udzielania wsparcia finansowego oraz pomostowego, a także rozliczenia ww. rodzajów wsparcia. Zagadnienia związane ze wsparciem finansowym i pomostowym określać będzie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który zostanie udostępniony na stronie www Projektu (http://hrpgrants.com.pl/projekt/srebrnybiznes) oraz w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź). 2. Słownik pojęć: Beneficjent podmiot, który realizuje projekt na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, HRP Group Sp. z o. o. Instytucja Pośrednicząca (IP) PO KL Województwo Łódzkie/Urząd Marszałkowski w Łodzi. Osoba zwolniona osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 1

2 Osoba przewidziana do zwolnienia osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoby zagrożone zwolnieniem z pracy - osoby zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników. Outplacement to usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem z pracy. Outplacement może obejmować w szczególności: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających, pomoc w zmianie miejsca zamieszkania, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pracownik należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu 2 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r., nr 239, poz. 1598). Na potrzeby poddziałania pracownik rozumiany jest jako pracownik pracodawcy, przechodzącego procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Przyczyna dotycząca zakładu pracy - obejmuje następujące przypadki: rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na 2

3 innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Uczestnik projektu osoba fizyczna, zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, otrzymująca wsparcie od Beneficjenta w wyniku realizacji projektu. Uczestnik projektu (inaczej Beneficjent pomocy), który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej (w tym założył spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną) w trakcie realizacji projektu i otrzymał w związku z tym pomoc publiczną (bezpośredni odbiorca pomocy). Karty oceny formularza rekrutacyjnego oznacza to dokumentację wykorzystywaną w toku oceny i etapu selekcji. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią wzory: Karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego i Karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr Kryteria kwalifikowalności uczestników/-czek do projektu Uczestnikiem/-czką Projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do Projektu (podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie) spełnia łącznie następujące warunki 1 : zamierza rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadała wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego ani nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie przepisów odrębnych (w tym m. in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej); jest mieszkańcem województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracownikiem wykonującym pracę na terenie ww. województwa; nie jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Beneficjenta lub wykonawcy w projekcie 2 ; posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, ani nie został przeciwko niej wystawiony egzekucyjny tytuł wykonawczy; 1 Warunki określone w 3 muszą zostać spełnione łącznie przez każdą osobę ubiegającą się o wsparcie w ramach Poddziałania Poprzez osobę zaangażowaną należy rozumieć osobę, która na jakimkolwiek etapie realizacji Projektu wykonywała w nim jakiekolwiek czynności na podstawie umowy z Beneficjentem, partnerem bądź wykonawcą. 3

4 nie korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; jest w wieku lata; jest osobą zwolnioną lub przewidzianą do zwolnienia lub zagrożoną zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 4. Proces rekrutacji 4.1. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w okresie: I edycja od r. do r., II edycja od maja 2013 r. do lipca 2013 r. Konkretny harmonogram poszczególnych etapów dostępny jest w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź) oraz na stronie www Projektu (http://hrpgrants.com.pl/projekt/srebrnybiznes) Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej powinny być złożone (osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską) w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź) w godzinach 8:00 16:00. Za datę złożenia dokumentacji aplikacyjnej rozumie się datę wpływu wersji papierowej do siedziby Beneficjenta (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Beneficjenta) Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do Projektu jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) Wzór formularza rekrutacyjnego dostępny jest w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź) oraz na stronie www Projektu (http://hrpgrants.com.pl/projekt/srebrnybiznes) Formularz rekrutacyjny, który wpłynie po terminie wskazanym w 4, ust nie będzie podlegał rozpatrzeniu W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych formularzy, wymaganej liczby uczestników/-czek Projektodawca zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych i/lub przedłużenia okresu rekrutacji o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej projektu. 5. Skład i obowiązki Komisji Rekrutacyjnej 5.1. Beneficjent powoła najpóźniej w dniu zakończenia naboru formularzy rekrutacyjnych Komisję rekrutacyjną (zw. dalej: Komisją), która wybierze Uczestników/-czek Projektu Beneficjent powiadomi Instytucję Pośredniczącą o planowanym terminie posiedzenia Komisji najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed jej zwołaniem Ocena każdego z formularzy rekrutacyjnych będzie dokonana przez dwie losowo wybrane osoby spośród członków Komisji. 4

5 5.4. Przewodniczący Komisji będzie odpowiedzialny za nadzór nad procesem selekcji Kandydatów/-ek, kontrolę poprawności formalnej i merytorycznej procesu selekcji Członkowie Komisji odpowiedzialni będą za ocenę formularzy rekrutacyjnych i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami/-kami Członków Komisji nie mogą łączyć, z osobą której aplikację oceniają, stosunek faktyczny lub prywatnego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności, w szczególności Członka Komisji nie może łączyć z Kandydatem/- ką, którego aplikację on ocenia związek z tytułu: małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli Członek Komisji zobowiązany jest do nie ujawniania informacji związanych z oceną formularzy oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym Przed przystąpieniem do oceny formularzy Członek Komisji zobowiązany jest do podpisania deklaracji bezstronności i poufności W posiedzeniach Komisji możliwy jest udział przedstawiciela z ramienia IP w roli obserwatora, z prawem wglądu do dokumentacji dotyczącej naboru / rekrutacji Uczestników/-czek Projektu. 6. I etap selekcji - ocena formularzy rekrutacyjnych 6.1. Ocena formularzy dokonywana jest dwuetapowo tj. prowadzona jest: ocena formalna (na podstawie Karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu), ocena merytoryczna (na podstawie Karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu) Ocena formalna formularza dokonywana jest przez upoważnionego pracownika Beneficjenta Zakłada się możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych. O stwierdzonych brakach formalnych Kandydaci/-tki poinformowani zostaną drogą mailową lub telefoniczną. Możliwe do wystąpienia braki formalne, podlegające uzupełnieniu: brak wypełnionego/wypełnionych pola/pól lub brak zakreśleń w części nieopisowej (np. wykształcenie, powiat); niejednoznacznie wypełnione / zakreślone pole; niewyraźnie wypełnione pole/a formularza; brak parafowania poszczególnych stron; brak daty lub podpisu na ostatniej stronie formularza rekrutacyjnego; brak stron/y formularza; niejednoznaczne podkreślenie lub jego brak; 5

6 brak ologotypowania formularza zgłoszeniowego lub inne błędy edycyjne, np. czcionka i jej rozmiar; możliwa korekta ilości stron formularza do wymaganej, jeśli okaże się, że złożony formularz zawiera ich za dużo Kandydaci/-tki będą zobowiązani/-ne do uzupełnienia braków we wskazanym terminie 3 dni roboczych Do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostaną jedynie osoby, których formularz rekrutacyjny przejdzie pozytywnie ocenę formalną Formularz rekrutacyjny każdego z Kandydatów/-ek zostanie oceniony merytorycznie przez dwóch losowo wybranych Członków Komisji niezależnie. Członkowie Komisji zobowiązani będą do dokonania oceny merytorycznej i ogłoszenia wstępnej listy rankingowej w terminie 5 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej Ocena merytoryczna każdego kryterium uzasadniana jest pisemnie Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania wynosi: 100 punktów Formularz rekrutacyjny oceniany będzie według następujących kryteriów: opis planowanej działalności gospodarczej maksymalna liczba punktów 30; posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej maksymalna liczba punktów 30; planowany koszt inwestycji maksymalna liczba punktów 20; płeć 20 punktów dla formularzy składanych przez kobiety W przypadku różnicy w ocenie Członków Komisji, która przekracza 40% punktów (dotyczy różnicy w ogólnej liczbie punktów) dokumenty aplikacyjne zostaną przekazane Przewodniczącemu Komisji w celu dokonania ostatecznej, wiążącej oceny merytorycznej Kandydat/-ka, której formularz został oceniony ma prawo wglądu w treść Karty oceny formalnej i merytorycznej formularza rekrutacyjnego Kandydata/-kę, której formularz został oceniony negatywnie należy pisemnie powiadomić o przyczynach odrzucenia aplikacji z podaniem uzasadnienia oraz wyniku punktowego oceny Po zakończeniu oceny merytorycznej Beneficjent opublikuje na stronie www Projektu (http://hrpgrants.com.pl/projekt/srebrnybiznes) oraz w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź) wstępną listę rankingową (uszeregowaną pod względem uzyskanej punktacji) i prześle Kandydatom/-kom drogą mailową skany wypełnionych Kart oceny merytorycznej. Karty oceny merytorycznej dostępne będą również w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź), w celu zapoznania się z ich treścią i uzyskaną punktacją oraz ewentualnie wniesienia, zgodnie z zapisami 8, odwołania od dokonanej oceny merytorycznej W terminie 3 dni roboczych od upłynięcia terminu przyjmowania odwołań, określonego w 8 ust. 4, dokonana zostanie analiza zasadności odwołań oraz ponowna ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych w zakresie, którego dotyczy odwołanie, a także zamieszczona zostanie na stronie www projektu 6

7 (http://hrpgrants.com.pl/projekt/srebrnybiznes) oraz w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź) lista rankingowa dla tego etapu rekrutacji Do II etapu selekcji każdej edycji zakwalifikowanych zostanie nie więcej 40 Kandydatów/-ek z zastrzeżeniem, że w każdej edycji kwalifikuje się 27 osób bezrobotnych (w tym 18 kobiet i 9 mężczyzn) oraz 13 osób zatrudnionych (w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn), którzy/-re uzyskają najwyższą punktację na liście rankingowej w ramach każdej z grup W przypadku uzyskania przez Kandydatów/-ki takiej samej liczby punktów w trakcie procedury odwoławczej o zakwalifikowaniu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w I etapie selekcji oraz w czasie procedury odwoławczej. 7. II etap selekcji rozmowy kwalifikacyjne 7.1. W ramach II etapu selekcji, Komisja Rekrutacyjna w trakcie 5 dni roboczych przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami/-kami zakwalifikowanymi do II etapu selekcji. Zakwalifikowani/-e Kandydaci/-tki w ramach tego etapu selekcji będą również zobowiązani/-e do wypełnienia Testu Psychologicznego Każda rozmowa kwalifikacyjna prowadzona będzie przy udziale dwóch Członków Komisji Ocena Kandydatów/-ek przeprowadzana będzie z wykorzystaniem Formularza rozmowy kwalifikacyjnej, w ramach którego oceniane będą następujące kryteria: Predyspozycje do prowadzenia działalności w oparciu o rozmowę z Członkami Komisji maksymalna liczba punktów 20; Wyniki Testów Psychologicznych maksymalna liczba punktów W ciągu 3 dni roboczych od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych i testów psychologicznych Członkowie Komisji będą zobowiązani przekazać Formularze rozmowy kwalifikacyjnej Przewodniczącemu Komisji, co zostanie udokumentowane odpowiednim protokołem przekazania. Trzeciego dnia zliczona zostanie przez Przewodniczącego Komisji punktacja z Formularzy rozmowy kwalifikacyjnej Po zakończeniu procesu oceny Beneficjent opublikuje wstępną listę rankingową i prześle Kandydatom/-kom drogą mailową skany wypełnionych Formularzy rozmowy kwalifikacyjnej, dostępne również w siedzibie Beneficjenta, w celu zapoznania się z ich treścią i uzyskaną punktacją oraz ewentualnego wniesienia, zgodnie z zapisami 8, odwołania od dokonanej oceny rozmowy W terminie 5 dni roboczych od upływu terminu wnoszenia odwołań określonych w 8 ust. 4 dokonana zostanie analiza zasadności odwołań od oceny rozmowy, zrealizowane zostaną rozmowy po odwołaniach i ich analiza. Po dokonaniu analizy na stronie www oraz w siedzibie Beneficjenta zamieszczona zostanie ostateczna lista rankingowa dla II etapu selekcji Kandydatów/-ek, opracowana na podstawie średniej punktacji z 2 Formularzy rozmowy kwalifikacyjnej każdego/-j z Kandydatów/-ek Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie w ramach każdej z dwóch edycji 12 Kandydatów/-ek z zastrzeżeniem, że: 7

8 do I edycji kwalifikuje się 8 osób bezrobotnych (w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn) oraz 4 osoby zatrudnione (w tym 2 kobiety i 2 mężczyzn) którzy/-e uzyskają najwyższą punktację na ostatecznej liście rankingowej dla każdej edycji (jednak nie mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów), do II edycji kwalifikuje się 7 osób bezrobotnych (w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn) oraz 5 osób zatrudnionych (w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn) którzy/-e uzyskają najwyższą punktację na ostatecznej liście rankingowej dla każdej edycji (jednak nie mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów) W przypadku uzyskania przez Kandydatów/-ki takiej samej liczby punktów w trakcie procedury odwoławczej o zakwalifikowaniu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych dotychczas w poszczególnych etapach selekcji oraz w czasie procedury odwoławczej. 8. Procedura odwoławcza 8.1. Odwołanie od decyzji Komisji możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku złożenia właściwie wypełnionego Formularza rekrutacyjnego w siedzibie Beneficjenta, z zastrzeżeniem zapisów Odwołanie może dotyczyć zarówno I jak i II etapu selekcji Kandydatów/-ek Odwołanie może dotyczyć wyłącznie oceny merytorycznej w przypadku I etapu selekcji oraz oceny rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku II etapu selekcji Kandydat/-ka zainteresowany/-a odwołaniem od ocen zobowiązany/-a jest do złożenia go na Formularzu odwołań, w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 4 Regulaminu, w terminie 4 dni roboczych od opublikowania przez Beneficjenta W przypadku rozbieżności w liczbie punktów przyznanej przez oceniających stosuje się zapis 6 ust dla I etapu selekcji. Tym samym rozbieżność w punktacji nie może stanowić podstawy odwołań Po otrzymaniu odwołania od Kandydata/-ki, przy zastrzeżeniu dopełnienia wymogów określonych w ust , Przewodniczący Komisji, w terminach wskazanych w 6 ust bądź 7 ust dokona analizy odwołania oraz Kart oceny formularzy rekrutacyjnych lub Formularzy rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat/-ka zostanie poinformowany/-a o wyniku rozpatrzenia odwołania w terminie 1 dnia roboczego od jego dokonania Wynik rozpatrzenia odwołania jest ostateczny i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania odpowiednio: Formularz rekrutacyjny skierowany zostanie do ponownej oceny bądź Kandydat/-ka do ponownej rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem uwag zawartych w odwołaniu Kandydat/-ka zostanie poinformowany/-a o wyniku ponownej oceny określonej w ust. 8 w terminie 2 dni roboczych od jej zakończenia Ponowna ocena określona w ust ma charakter ostateczny i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej. 8

9 9. Finalizacja procesu rekrutacji 9.1. Kandydaci/-tki zakwalifikowani/-e do udziału w Projekcie są zobowiązani do podpisania umowy 3 oraz dostarczenia we wskazanym przez Beneficjenta terminie wszystkich niezbędnych załączników do podpisania umowy Załączniki do umowy stanowią: Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Formularz danych PEFS, Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, Kserokopia dokumentu potwierdzającego status na rynku pracy Kandydaci/-tki, którzy/-re przeszli/-ły pozytywnie i i II etap selekcji, ale nie zakwalifikowali/-ły się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni/-e na liście rezerwowej W przypadku nie dopełnienia przez Kandydata/-kę czynności określonych w ust. 9.1., jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej Niezależnie od liczby przyznanych punktów Beneficjent może odmówić udziału w projekcie osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym Kandydaci/-tki, o których mowa w ust mogą zgłosić się do kolejnej edycji Projektu, wypełniając ponownie Formularz rekrutacyjny. 10. Postanowienia końcowe Uczestnik/-czka Projektu ma obowiązek każdorazowo powiadomić Beneficjenta w przypadku zmiany w danych przekazanych podczas procesu selekcji Kandydatów/-ek do udziału w Projekcie, a zwłaszcza o zmianie swojego statusu na rynku pracy poprzez złożenie zaktualizowanych dokumentów o których mowa w 4 ust Beneficjent zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w regulaminie, w szczególności w zakresie terminów określonych w harmonogramie procesu selekcji Kandydatów/-ek. 3 Wzór umowy zostanie opublikowany na stronie www Projektu (http://hrpgrants.com.pl/projekt/srebrnybiznes) oraz w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź). 4 w przypadku dokumentu potwierdzającego status na rynku pracy rozumie się: W przypadku osób, których stosunek pracy (stosunek służbowy) wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących pracodawcy kserokopię świadectwa pracy, W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika kserokopie wypowiedzenia bądź innego dokumentu potwierdzającego ten fakt (np.: regulaminu zwolnień grupowych obowiązującego u pracodawcy), W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia, które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużania przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego kserokopię stosownego oświadczenia wydanego przez pracodawcę lub innego dokumentu potwierdzającego ten fakt. 9

10 10.3. W przypadku kwestii nieokreślonych zastosowanie mają szczególnie: ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz. U. z Nr 59, poz. 404 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz.1598 ); Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r. oraz umowa UDA-POKL /12, z dnia 08 lutego 2013 r. o dofinansowanie projektu pt. Srebrny Biznes zawarta między Instytucją Pośredniczącą a HRP Group Sp. z o. o Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2013 r. Załączniki: załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny; załącznik nr 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego; załącznik nr 2 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego; załącznik nr 4 Formularz odwołań 10

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Standardu udzielania wsparcia /Minimalny zakres regulaminu rekrutacji do projektu dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą/ REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZESTNIKÓW ZAMIERZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć:

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć: REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZESTNIKÓW ZAMIERZAJĄCYCH PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W RAMACH PROJEKTU PT. Nie zwalniaj tempa pracy NR RPLD.10.02.02-10-0003/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć:

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć: REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZESTNIKÓW ZAMIERZAJĄCYCH PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W RAMACH PROJEKTU PT. Perspektywa na SUKCES. NR RPLD.10.02.02-10-0004/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć:

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć: REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZESTNIKÓW ZAMIERZAJĄCYCH PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W RAMACH PROJEKTU PT. PRACA W CENTRUM-program typu outplacement w województwie łódzkim NR RPLD. 10.02.02-10-0009/16. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć:

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć: REGULAMIN REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU PT. Nie zwalniaj tempa pracy NR RPLD.10.02.02-10-0003/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie 1 Postanowienia ogólne 1. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-020/13

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W STAŻU W RAMACH PROJEKTU RESTART KARIERY

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W STAŻU W RAMACH PROJEKTU RESTART KARIERY Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAŁĄCZNIK NR 1 Wypełnia Powiatowy Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie 1. Projekt RECEPTA NA ZWOLNIENIE realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza...

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Imię i nazwisko Kandydata/tki... Osoba oceniająca... Deklaracja bezstronności

Bardziej szczegółowo

Aktywność społeczno- zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości

Aktywność społeczno- zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości REGULAMIN PROJEKTU Aktywność społeczno- zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości nr RPLD.09.01.01-10-B024/15 Oś Priorytetowa IX Wyłączenie społeczne Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do regulaminu projektu Regulamin rekrutacji do projektu Nasze wsparcie twój biznes 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki naboru uczestników do projektu Nasze wsparcie twój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. PRACA W CENTRUM program typu outplacement w województwie łódzkim nr RPLD /16

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. PRACA W CENTRUM program typu outplacement w województwie łódzkim nr RPLD /16 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU PRACA W CENTRUM program typu outplacement w województwie łódzkim nr RPLD.10.02.02-10-0009/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS IV realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 4a 1. Dane identyfikacyjne Kandydata / -tki: Nr rekrutacyjny formularza Imię i nazwisko Kandydata / - tki 2. Ocena Formalna KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO L.p. Kryteria formalne TAK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekt Nowa praca to się opłaca! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW/KANDYDATEK ZAMIERZAJĄCYCH PRZEKWALIFIKOWAĆ SIĘ W RAMACH PROJEKTU PT. POMOCNA DŁOŃ NR RPLD.1

REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW/KANDYDATEK ZAMIERZAJĄCYCH PRZEKWALIFIKOWAĆ SIĘ W RAMACH PROJEKTU PT. POMOCNA DŁOŃ NR RPLD.1 REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW/KANDYDATEK ZAMIERZAJĄCYCH PRZEKWALIFIKOWAĆ SIĘ W RAMACH PROJEKTU PT. POMOCNA DŁOŃ NR RPLD.1 0.02.02-1 0-0008/1 6-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26 -043/12 Własna Firma to Twoja szansa. 2. Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces!

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0008/16 Twoja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MŁODY BIZNES realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL /11

REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL /11 REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL.08.01.02-32-021/11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie,,nowy zawód = Nowa praca realizowanym na terenie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROGRAMU PONOWNY START 1 DEFINICJE

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROGRAMU PONOWNY START 1 DEFINICJE REGULAMIN REKRUTACJI DO PROGRAMU PONOWNY START 1 DEFINICJE 1. Beneficjent podmiot realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie BD Center Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (V.2)

REGULAMIN PROJEKTU (V.2) Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU (V.2) Przedsiębiorczość szansą na rynku pracy II edycja Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SREBRNY BIZNES NR WND-POKL /12 EDYCJA I 1. Informacje wstępne

SREBRNY BIZNES NR WND-POKL /12 EDYCJA I 1. Informacje wstępne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PODSTAWOWE WSPARCIE FINANSOWE NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU Ilekroć w regulaminie mowa jest o: SREBRNY

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W PROJEKCIE Szkolenie-Staż-(Samo)zatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT: Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA:.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

WND.POWR.01.02.02-10-0214/15

WND.POWR.01.02.02-10-0214/15 REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe szansą młodzieży NEET na łódzkim rynku pracy nr WND.POWR.01.02.02-10-0214/15 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. Fundacja Rozwoju 1/POKL/8.1.2/2014 Własna firma ze wsparciem EFS IV

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. Fundacja Rozwoju 1/POKL/8.1.2/2014 Własna firma ze wsparciem EFS IV Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI Niniejszym oświadczam, że: nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na starcie

Projekt Wsparcie na starcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa Projekt Wsparcie na starcie Biuro projektu: Agencja Rozwoju Wsi, 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 7 III p. Tel. 75 615 13 73, e-mail: wsparcienastarcie@o2.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach I edycji

Regulamin rekrutacji w ramach I edycji Regulamin rekrutacji w ramach I edycji I. Informacje podstawowe. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu "Sposób na Biznes. 2. Czas realizacji projektu: od 01.05.2016 r. do 31.10.2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Marketing sportowy szansą rozwoju Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Start Do biznesu 1 Postanowienia ogólne 1. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26- 0019/15-Start do biznesu. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Strona1 Załącznik nr 2. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL /13

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL /13 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Cała naprzód ku zatrudnieniu nr WND-POKL.08.01.02-22-111/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Nowe szanse zatrudnienia dla osób deklarujących zamiar prowadzenia działalności gospodarczej.

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Nowe szanse zatrudnienia dla osób deklarujących zamiar prowadzenia działalności gospodarczej. REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Nowe szanse zatrudnienia dla osób deklarujących zamiar prowadzenia działalności gospodarczej. 1 Postanowienia ogólne 1. Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji Priorytet: Działanie: Poddziałanie: VIII Regionalne Kadry Gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu Czas na własny biznes!

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu Czas na własny biznes! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Czas na własny biznes! 1 Postanowienia ogólne 1. Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. realizuje Projekt nr RPWS.10.04.01-26-0013/15.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE II

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE II 1 Postanowienia ogólne 1. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Aktywny, młody przedsiębiorca nr POKL.06.02.00-10-002/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Definicje REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2009 Kierownika ZEAS Gminy Raba Wyżna REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach Lider Projektu realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0078/16 SAMOZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKT RESTART KARIERY

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKT RESTART KARIERY Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/Uczestniczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MŁODZI NA START NR POKL /12. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MŁODZI NA START NR POKL /12. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MŁODZI NA START NR POKL.06.02.00-10-048/12 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę i kryteria rekrutacji w ramach projektu Młodzi na start, który

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

KARTA OCENY DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH Strona1 Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH Beneficjent Numer konkursu Tytuł projektu Nr umowy o dofinansowanie projektu Nr formularza rekrutacyjnego Data złożenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

MAM POMYSŁ NA BIZNES

MAM POMYSŁ NA BIZNES Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Partnerem Projektu jest Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń sp. z o.o.

Informacje ogólne. 2. Partnerem Projektu jest Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń sp. z o.o. REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmień Zawód - Znajdź Pracę NR POKL.08.01.02-10-046/11 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI AKTYWNI W BIZNESIE DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE

REGULAMIN REKRUTACJI AKTYWNI W BIZNESIE DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE REGULAMIN REKRUTACJI AKTYWNI W BIZNESIE DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE 1 Postanowienia ogólne 1. Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. Lider Projektu realizuje Projekt nr.. Aktywni w biznesie dziś, jutro, zawsze

Bardziej szczegółowo