REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL /12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL.08.01.02-10-093/12"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL /12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu pt. Srebrny Biznes, realizowanego przez HRP Group Sp. z o. o Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego Czas realizacji projektu: od r. do r Projekt zakłada wsparcie dla 24 uczestników/-czek Projektu (po 12 uczestników/- czek na każdą z dwóch edycji) prowadzące do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach i poradnictwie zawodowym, a także przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego (w formie podstawowej oraz przedłużonej) Regulamin wraz z załącznikami podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej (http://hrpgrants.com.pl/projekt/srebrnybiznes), co najmniej na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu Niniejszy Regulamin nie stanowi dokumentu, który regulować będzie proces udzielania wsparcia finansowego oraz pomostowego, a także rozliczenia ww. rodzajów wsparcia. Zagadnienia związane ze wsparciem finansowym i pomostowym określać będzie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który zostanie udostępniony na stronie www Projektu (http://hrpgrants.com.pl/projekt/srebrnybiznes) oraz w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź). 2. Słownik pojęć: Beneficjent podmiot, który realizuje projekt na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, HRP Group Sp. z o. o. Instytucja Pośrednicząca (IP) PO KL Województwo Łódzkie/Urząd Marszałkowski w Łodzi. Osoba zwolniona osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 1

2 Osoba przewidziana do zwolnienia osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoby zagrożone zwolnieniem z pracy - osoby zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników. Outplacement to usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem z pracy. Outplacement może obejmować w szczególności: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających, pomoc w zmianie miejsca zamieszkania, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pracownik należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu 2 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r., nr 239, poz. 1598). Na potrzeby poddziałania pracownik rozumiany jest jako pracownik pracodawcy, przechodzącego procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Przyczyna dotycząca zakładu pracy - obejmuje następujące przypadki: rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na 2

3 innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Uczestnik projektu osoba fizyczna, zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, otrzymująca wsparcie od Beneficjenta w wyniku realizacji projektu. Uczestnik projektu (inaczej Beneficjent pomocy), który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej (w tym założył spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną) w trakcie realizacji projektu i otrzymał w związku z tym pomoc publiczną (bezpośredni odbiorca pomocy). Karty oceny formularza rekrutacyjnego oznacza to dokumentację wykorzystywaną w toku oceny i etapu selekcji. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią wzory: Karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego i Karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr Kryteria kwalifikowalności uczestników/-czek do projektu Uczestnikiem/-czką Projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do Projektu (podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie) spełnia łącznie następujące warunki 1 : zamierza rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadała wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego ani nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie przepisów odrębnych (w tym m. in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej); jest mieszkańcem województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracownikiem wykonującym pracę na terenie ww. województwa; nie jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Beneficjenta lub wykonawcy w projekcie 2 ; posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, ani nie został przeciwko niej wystawiony egzekucyjny tytuł wykonawczy; 1 Warunki określone w 3 muszą zostać spełnione łącznie przez każdą osobę ubiegającą się o wsparcie w ramach Poddziałania Poprzez osobę zaangażowaną należy rozumieć osobę, która na jakimkolwiek etapie realizacji Projektu wykonywała w nim jakiekolwiek czynności na podstawie umowy z Beneficjentem, partnerem bądź wykonawcą. 3

4 nie korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; jest w wieku lata; jest osobą zwolnioną lub przewidzianą do zwolnienia lub zagrożoną zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 4. Proces rekrutacji 4.1. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w okresie: I edycja od r. do r., II edycja od maja 2013 r. do lipca 2013 r. Konkretny harmonogram poszczególnych etapów dostępny jest w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź) oraz na stronie www Projektu (http://hrpgrants.com.pl/projekt/srebrnybiznes) Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej powinny być złożone (osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską) w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź) w godzinach 8:00 16:00. Za datę złożenia dokumentacji aplikacyjnej rozumie się datę wpływu wersji papierowej do siedziby Beneficjenta (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Beneficjenta) Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do Projektu jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) Wzór formularza rekrutacyjnego dostępny jest w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź) oraz na stronie www Projektu (http://hrpgrants.com.pl/projekt/srebrnybiznes) Formularz rekrutacyjny, który wpłynie po terminie wskazanym w 4, ust nie będzie podlegał rozpatrzeniu W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych formularzy, wymaganej liczby uczestników/-czek Projektodawca zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych i/lub przedłużenia okresu rekrutacji o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej projektu. 5. Skład i obowiązki Komisji Rekrutacyjnej 5.1. Beneficjent powoła najpóźniej w dniu zakończenia naboru formularzy rekrutacyjnych Komisję rekrutacyjną (zw. dalej: Komisją), która wybierze Uczestników/-czek Projektu Beneficjent powiadomi Instytucję Pośredniczącą o planowanym terminie posiedzenia Komisji najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed jej zwołaniem Ocena każdego z formularzy rekrutacyjnych będzie dokonana przez dwie losowo wybrane osoby spośród członków Komisji. 4

5 5.4. Przewodniczący Komisji będzie odpowiedzialny za nadzór nad procesem selekcji Kandydatów/-ek, kontrolę poprawności formalnej i merytorycznej procesu selekcji Członkowie Komisji odpowiedzialni będą za ocenę formularzy rekrutacyjnych i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami/-kami Członków Komisji nie mogą łączyć, z osobą której aplikację oceniają, stosunek faktyczny lub prywatnego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności, w szczególności Członka Komisji nie może łączyć z Kandydatem/- ką, którego aplikację on ocenia związek z tytułu: małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli Członek Komisji zobowiązany jest do nie ujawniania informacji związanych z oceną formularzy oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym Przed przystąpieniem do oceny formularzy Członek Komisji zobowiązany jest do podpisania deklaracji bezstronności i poufności W posiedzeniach Komisji możliwy jest udział przedstawiciela z ramienia IP w roli obserwatora, z prawem wglądu do dokumentacji dotyczącej naboru / rekrutacji Uczestników/-czek Projektu. 6. I etap selekcji - ocena formularzy rekrutacyjnych 6.1. Ocena formularzy dokonywana jest dwuetapowo tj. prowadzona jest: ocena formalna (na podstawie Karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu), ocena merytoryczna (na podstawie Karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu) Ocena formalna formularza dokonywana jest przez upoważnionego pracownika Beneficjenta Zakłada się możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych. O stwierdzonych brakach formalnych Kandydaci/-tki poinformowani zostaną drogą mailową lub telefoniczną. Możliwe do wystąpienia braki formalne, podlegające uzupełnieniu: brak wypełnionego/wypełnionych pola/pól lub brak zakreśleń w części nieopisowej (np. wykształcenie, powiat); niejednoznacznie wypełnione / zakreślone pole; niewyraźnie wypełnione pole/a formularza; brak parafowania poszczególnych stron; brak daty lub podpisu na ostatniej stronie formularza rekrutacyjnego; brak stron/y formularza; niejednoznaczne podkreślenie lub jego brak; 5

6 brak ologotypowania formularza zgłoszeniowego lub inne błędy edycyjne, np. czcionka i jej rozmiar; możliwa korekta ilości stron formularza do wymaganej, jeśli okaże się, że złożony formularz zawiera ich za dużo Kandydaci/-tki będą zobowiązani/-ne do uzupełnienia braków we wskazanym terminie 3 dni roboczych Do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostaną jedynie osoby, których formularz rekrutacyjny przejdzie pozytywnie ocenę formalną Formularz rekrutacyjny każdego z Kandydatów/-ek zostanie oceniony merytorycznie przez dwóch losowo wybranych Członków Komisji niezależnie. Członkowie Komisji zobowiązani będą do dokonania oceny merytorycznej i ogłoszenia wstępnej listy rankingowej w terminie 5 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej Ocena merytoryczna każdego kryterium uzasadniana jest pisemnie Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania wynosi: 100 punktów Formularz rekrutacyjny oceniany będzie według następujących kryteriów: opis planowanej działalności gospodarczej maksymalna liczba punktów 30; posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej maksymalna liczba punktów 30; planowany koszt inwestycji maksymalna liczba punktów 20; płeć 20 punktów dla formularzy składanych przez kobiety W przypadku różnicy w ocenie Członków Komisji, która przekracza 40% punktów (dotyczy różnicy w ogólnej liczbie punktów) dokumenty aplikacyjne zostaną przekazane Przewodniczącemu Komisji w celu dokonania ostatecznej, wiążącej oceny merytorycznej Kandydat/-ka, której formularz został oceniony ma prawo wglądu w treść Karty oceny formalnej i merytorycznej formularza rekrutacyjnego Kandydata/-kę, której formularz został oceniony negatywnie należy pisemnie powiadomić o przyczynach odrzucenia aplikacji z podaniem uzasadnienia oraz wyniku punktowego oceny Po zakończeniu oceny merytorycznej Beneficjent opublikuje na stronie www Projektu (http://hrpgrants.com.pl/projekt/srebrnybiznes) oraz w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź) wstępną listę rankingową (uszeregowaną pod względem uzyskanej punktacji) i prześle Kandydatom/-kom drogą mailową skany wypełnionych Kart oceny merytorycznej. Karty oceny merytorycznej dostępne będą również w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź), w celu zapoznania się z ich treścią i uzyskaną punktacją oraz ewentualnie wniesienia, zgodnie z zapisami 8, odwołania od dokonanej oceny merytorycznej W terminie 3 dni roboczych od upłynięcia terminu przyjmowania odwołań, określonego w 8 ust. 4, dokonana zostanie analiza zasadności odwołań oraz ponowna ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych w zakresie, którego dotyczy odwołanie, a także zamieszczona zostanie na stronie www projektu 6

7 (http://hrpgrants.com.pl/projekt/srebrnybiznes) oraz w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź) lista rankingowa dla tego etapu rekrutacji Do II etapu selekcji każdej edycji zakwalifikowanych zostanie nie więcej 40 Kandydatów/-ek z zastrzeżeniem, że w każdej edycji kwalifikuje się 27 osób bezrobotnych (w tym 18 kobiet i 9 mężczyzn) oraz 13 osób zatrudnionych (w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn), którzy/-re uzyskają najwyższą punktację na liście rankingowej w ramach każdej z grup W przypadku uzyskania przez Kandydatów/-ki takiej samej liczby punktów w trakcie procedury odwoławczej o zakwalifikowaniu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w I etapie selekcji oraz w czasie procedury odwoławczej. 7. II etap selekcji rozmowy kwalifikacyjne 7.1. W ramach II etapu selekcji, Komisja Rekrutacyjna w trakcie 5 dni roboczych przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami/-kami zakwalifikowanymi do II etapu selekcji. Zakwalifikowani/-e Kandydaci/-tki w ramach tego etapu selekcji będą również zobowiązani/-e do wypełnienia Testu Psychologicznego Każda rozmowa kwalifikacyjna prowadzona będzie przy udziale dwóch Członków Komisji Ocena Kandydatów/-ek przeprowadzana będzie z wykorzystaniem Formularza rozmowy kwalifikacyjnej, w ramach którego oceniane będą następujące kryteria: Predyspozycje do prowadzenia działalności w oparciu o rozmowę z Członkami Komisji maksymalna liczba punktów 20; Wyniki Testów Psychologicznych maksymalna liczba punktów W ciągu 3 dni roboczych od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych i testów psychologicznych Członkowie Komisji będą zobowiązani przekazać Formularze rozmowy kwalifikacyjnej Przewodniczącemu Komisji, co zostanie udokumentowane odpowiednim protokołem przekazania. Trzeciego dnia zliczona zostanie przez Przewodniczącego Komisji punktacja z Formularzy rozmowy kwalifikacyjnej Po zakończeniu procesu oceny Beneficjent opublikuje wstępną listę rankingową i prześle Kandydatom/-kom drogą mailową skany wypełnionych Formularzy rozmowy kwalifikacyjnej, dostępne również w siedzibie Beneficjenta, w celu zapoznania się z ich treścią i uzyskaną punktacją oraz ewentualnego wniesienia, zgodnie z zapisami 8, odwołania od dokonanej oceny rozmowy W terminie 5 dni roboczych od upływu terminu wnoszenia odwołań określonych w 8 ust. 4 dokonana zostanie analiza zasadności odwołań od oceny rozmowy, zrealizowane zostaną rozmowy po odwołaniach i ich analiza. Po dokonaniu analizy na stronie www oraz w siedzibie Beneficjenta zamieszczona zostanie ostateczna lista rankingowa dla II etapu selekcji Kandydatów/-ek, opracowana na podstawie średniej punktacji z 2 Formularzy rozmowy kwalifikacyjnej każdego/-j z Kandydatów/-ek Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie w ramach każdej z dwóch edycji 12 Kandydatów/-ek z zastrzeżeniem, że: 7

8 do I edycji kwalifikuje się 8 osób bezrobotnych (w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn) oraz 4 osoby zatrudnione (w tym 2 kobiety i 2 mężczyzn) którzy/-e uzyskają najwyższą punktację na ostatecznej liście rankingowej dla każdej edycji (jednak nie mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów), do II edycji kwalifikuje się 7 osób bezrobotnych (w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn) oraz 5 osób zatrudnionych (w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn) którzy/-e uzyskają najwyższą punktację na ostatecznej liście rankingowej dla każdej edycji (jednak nie mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów) W przypadku uzyskania przez Kandydatów/-ki takiej samej liczby punktów w trakcie procedury odwoławczej o zakwalifikowaniu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych dotychczas w poszczególnych etapach selekcji oraz w czasie procedury odwoławczej. 8. Procedura odwoławcza 8.1. Odwołanie od decyzji Komisji możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku złożenia właściwie wypełnionego Formularza rekrutacyjnego w siedzibie Beneficjenta, z zastrzeżeniem zapisów Odwołanie może dotyczyć zarówno I jak i II etapu selekcji Kandydatów/-ek Odwołanie może dotyczyć wyłącznie oceny merytorycznej w przypadku I etapu selekcji oraz oceny rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku II etapu selekcji Kandydat/-ka zainteresowany/-a odwołaniem od ocen zobowiązany/-a jest do złożenia go na Formularzu odwołań, w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 4 Regulaminu, w terminie 4 dni roboczych od opublikowania przez Beneficjenta W przypadku rozbieżności w liczbie punktów przyznanej przez oceniających stosuje się zapis 6 ust dla I etapu selekcji. Tym samym rozbieżność w punktacji nie może stanowić podstawy odwołań Po otrzymaniu odwołania od Kandydata/-ki, przy zastrzeżeniu dopełnienia wymogów określonych w ust , Przewodniczący Komisji, w terminach wskazanych w 6 ust bądź 7 ust dokona analizy odwołania oraz Kart oceny formularzy rekrutacyjnych lub Formularzy rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat/-ka zostanie poinformowany/-a o wyniku rozpatrzenia odwołania w terminie 1 dnia roboczego od jego dokonania Wynik rozpatrzenia odwołania jest ostateczny i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania odpowiednio: Formularz rekrutacyjny skierowany zostanie do ponownej oceny bądź Kandydat/-ka do ponownej rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem uwag zawartych w odwołaniu Kandydat/-ka zostanie poinformowany/-a o wyniku ponownej oceny określonej w ust. 8 w terminie 2 dni roboczych od jej zakończenia Ponowna ocena określona w ust ma charakter ostateczny i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej. 8

9 9. Finalizacja procesu rekrutacji 9.1. Kandydaci/-tki zakwalifikowani/-e do udziału w Projekcie są zobowiązani do podpisania umowy 3 oraz dostarczenia we wskazanym przez Beneficjenta terminie wszystkich niezbędnych załączników do podpisania umowy Załączniki do umowy stanowią: Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Formularz danych PEFS, Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, Kserokopia dokumentu potwierdzającego status na rynku pracy Kandydaci/-tki, którzy/-re przeszli/-ły pozytywnie i i II etap selekcji, ale nie zakwalifikowali/-ły się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni/-e na liście rezerwowej W przypadku nie dopełnienia przez Kandydata/-kę czynności określonych w ust. 9.1., jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej Niezależnie od liczby przyznanych punktów Beneficjent może odmówić udziału w projekcie osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym Kandydaci/-tki, o których mowa w ust mogą zgłosić się do kolejnej edycji Projektu, wypełniając ponownie Formularz rekrutacyjny. 10. Postanowienia końcowe Uczestnik/-czka Projektu ma obowiązek każdorazowo powiadomić Beneficjenta w przypadku zmiany w danych przekazanych podczas procesu selekcji Kandydatów/-ek do udziału w Projekcie, a zwłaszcza o zmianie swojego statusu na rynku pracy poprzez złożenie zaktualizowanych dokumentów o których mowa w 4 ust Beneficjent zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w regulaminie, w szczególności w zakresie terminów określonych w harmonogramie procesu selekcji Kandydatów/-ek. 3 Wzór umowy zostanie opublikowany na stronie www Projektu (http://hrpgrants.com.pl/projekt/srebrnybiznes) oraz w siedzibie Beneficjenta (al. T. Kościuszki 39, Łódź). 4 w przypadku dokumentu potwierdzającego status na rynku pracy rozumie się: W przypadku osób, których stosunek pracy (stosunek służbowy) wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących pracodawcy kserokopię świadectwa pracy, W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika kserokopie wypowiedzenia bądź innego dokumentu potwierdzającego ten fakt (np.: regulaminu zwolnień grupowych obowiązującego u pracodawcy), W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia, które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużania przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego kserokopię stosownego oświadczenia wydanego przez pracodawcę lub innego dokumentu potwierdzającego ten fakt. 9

10 10.3. W przypadku kwestii nieokreślonych zastosowanie mają szczególnie: ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz. U. z Nr 59, poz. 404 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz.1598 ); Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r. oraz umowa UDA-POKL /12, z dnia 08 lutego 2013 r. o dofinansowanie projektu pt. Srebrny Biznes zawarta między Instytucją Pośredniczącą a HRP Group Sp. z o. o Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2013 r. Załączniki: załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny; załącznik nr 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego; załącznik nr 2 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego; załącznik nr 4 Formularz odwołań 10

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość

Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość. 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie 1. Projekt RECEPTA NA ZWOLNIENIE realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Maj 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Zasady udzielania wsparcia...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 01/2013 Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II Nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwany dalej

Bardziej szczegółowo