PROGRAM WSPARCIA DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW MAŁOPOLSKICH SZKÓŁ NA LATA Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Kraków, 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WSPARCIA DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW MAŁOPOLSKICH SZKÓŁ NA LATA 2013-2015. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Kraków, 2013 r."

Transkrypt

1 PROGRAM WSPARCIA DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW MAŁOPOLSKICH SZKÓŁ NA LATA Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Kraków, 2013 r. 1

2 I. DIAGNOZA Program wsparcia dla zwalnianych pracowników małopolskich szkół na lata powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy związane z niżem demograficznym, a co za tym idzie zmniejszeniem się zapotrzebowania na liczbę pracowników oświaty. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących demografii i ruchu naturalnego wynika, że liczba urodzeń systematycznie maleje 1. W 2013 r. odnotowano urodzeń w Małopolsce, zaś z prognoz wynika, że w 2020 r. liczba ta wyniesie , a w 2035 r Przewidywany w prognozach GUS ujemny przyrost naturalny, który z każdym kolejnym rokiem po 2013 roku będzie się pogłębiał, jest konsekwencją z jednej strony malejących i bardzo niskich urodzeń obserwowanych w dekadzie lat 90- tych i pierwszych latach nowego stulecia, zaś z drugiej efektem korzystnych zmian w procesie umieralności oraz dalszym trwaniu życia. Podział populacji na grupy wiekowe pozwala określić relacje międzypokoleniowe istniejące w społeczeństwie oraz ocenić poziom starości demograficznej. Obserwacje potwierdzają zaawansowanie procesu starzenia społecznego w Polsce. Poza kilkuletnim okresem wzrostu odsetka dzieci (w miastach wzrost o 1 pkt. %, na wsi minimalny przyrost 0,016 pkt. % w okresie ), w pozostałych latach nastąpi zdecydowane obniżenie udziału najmłodszych generacji w strukturze ogółem. Do roku 2035 odsetek dzieci w wieku 0-14 lat zmniejszy się w stosunku do 2007 r. o 1,8 pkt.% w miastach, oraz o 4,8 pkt.% na wsi. Dane dla Małopolski, przedstawione na wykresie poniżej, również potwierdzają tą ogólnopolską tendencję. Prognoza ludności w tys. na lata w Małopolsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% lat lat 45-59/64 lat 60+/65+ lat Źródło: Prognoza ludności na lata , GUS Liczba urodzeń znajduje odzwierciedlenie w liczebności zbiorowości dzieci i młodzieży w podziale na edukacyjne grupy wieku (0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-18, 19-24). W starszych grupach wiekowych tendencja wzrostowa będzie pojawiała się z biegiem lat, jako efekt działania falowania demograficznego, zaś liczebności wynikać będą z poziomu urodzeń z przeszłości. W grupie młodzieży w wieku wpływ wyższych urodzeń będzie rejestrowany dopiero w latach Nieco wcześniej w grupie wieku lat po 2020 roku, w grupie lat wzrost liczebności jest przewidywany po 1 Prognoza ludności na lata , Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

3 2015r. zaś w 7-12 lat po 2015 r. Jednak mimo występowania okresowych przyrostów w wybranych grupach w prognozowanym okresie spodziewane jest systematyczne zmniejszanie się liczebności subpopulacji Niekorzystne zmiany liczebności młodych generacji znajdą odzwierciedlenie w zmianach struktury populacji według wieku. W 2035 r. udział dzieci i młodzieży w populacji ogółem wyniesie tylko 23,4%. Dane dotyczące liczby urodzeń mają swoje późniejsze konsekwencje w strukturze systemu oświaty, zapotrzebowaniu na ilość placówek oświaty, jak i ilości samych pedagogów. Nauczyciele mają obecnie trudności ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Duża liczba absolwentów kierunków o profilu pedagogicznym wchodząca corocznie na małopolski rynek pracy dodatkowo utrudnia sytuację tej grupy. W 2011 roku w Małopolsce absolwenci kierunków pedagogicznych stanowili 9,3% ogółu absolwentów. Są to wyniki zbliżone do średniego udziału absolwentów kierunków pedagogicznych w innych krajach Europy (w Polsce co roku kończy je około 16% ogółu absolwentów) 2. Z badania przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie we współpracy z powiatowymi urzędami pracy (Barometr zawodów 2012) wynika, że większość nauczycieli znalazła się w kategorii zawodów nadwyżkowych. Choć w poszczególnych powiatach sytuacja jest zróżnicowana, to w większości z nich nauczyciele nauczania początkowego i nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących znaleźli się w kategorii zawodów nadwyżkowych. Na terenie województwa również nauczyciele języków obcych mogą doświadczać trudności z zatrudnieniem (zawód nadwyżkowy). Problem zbyt dużej, w stosunku do potrzeb, ilości nauczycieli w województwie małopolskim potwierdzają dane dotyczące zatrudnienia w tym zawodzie. Liczba rozwiązanych etatów nauczycieli od stycznia do września 2013 r. wynosi 536. Najwięcej w mieście Kraków 159, Tarnów - 40 oraz w powiecie nowosądeckim Liczba etatów planowanych do rozwiązania (październikgrudzień 2013r.) wynosi 52. Najwięcej w Krakowie 20 i w powiecie nowosądeckim -9. Łącznie w 2013 r. to aż 588 etaty w szkołach i placówkach prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, najwięcej w Krakowie 179, Tarnowie 40 oraz powiecie nowosądeckim 41 (dane, stan na r.). II. CEL PROGRAMU Niniejszy Program stanowi kontynuację działań związanych ze wsparciem osób zwalnianych z pracy, prowadzonych w ramach projektu Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (Inwestor), którego realizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Podczas realizacji projektu Inwestor, z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o., opracowała i koordynuje, Program ONYKS (Outplacement Nauczycieli Krakowskich Szkół oraz pracowników szkół i placówek oświatowych), realizowany od dnia 1 czerwca 2012 roku. Program jest opracowaniem zbioru możliwych działań i instrukcji postępowania w procesie zwolnień pracowników oświaty w województwie małopolskim. Głównymi adresatami dokumentu są organy założycielskie, dyrektorzy szkół i sami nauczyciele. Program stanowi źródło informacji na temat kroków, jakie należy podjąć by zwiększyć szanse na to, by zwalniani pracownicy oświaty pozostali aktywnymi uczestnikami rynku pracy. Fundamentem programu są bezpłatne usługi świadczone przez urzędy pracy oraz przez operatorów 2 rne A_pracy_mniej.html#ixzz2nuKJHZhC 3

4 projektów outplacementowych realizowanych w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich. Program jest dedykowany zwolnionym pracownikom oświaty a także pracownikom zagrożonym zwolnieniem. Za realizację niniejszego programu odpowiada Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIZ) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, przez co rozumie się pełnienie funkcji koordynującej i monitorującej przebieg programu.. Podstawowym celem programu jest zwiększenie zdolności pracowników oświaty (zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych) do zatrudnienia i funkcjonowania na rynku pracy. Program będzie mierzony poprzez weryfikację następujących wskaźników: 1. Odsetek uczestników programu, którzy podjęli zatrudnienie 50%. 2. Liczba projektów PO KL realizowanych w ramach poddziałania 8.1.2, w ramach których z wsparcia mogli skorzystać pracownicy oświaty ; 3. Liczba pracowników oświaty, którzy zostali objęci wsparciem w ramach projektów PO KL ; 4. Liczba pracowników oświaty, którzy skorzystali ze wsparcia Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 90; 5. Liczba pracowników oświaty, którzy skorzystali z wsparcia oferowanego przez 200. III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU Programy outplacementowe to kompleksowe programy działań o charakterze doradczo-szkoleniowym, których celem jest wsparcie zwalnianych pracowników w podjęciu nowej aktywności zawodowej, przy ograniczeniu do minimum kosztów psychologicznych i społecznych, jakie pociąga za sobą taka zmiana. Osiągnięcie tego celu, może, lecz nie musi zostać poprzedzone zdobyciem nowych umiejętności, czy kwalifikacji zawodowych. Efektem programu może być podjęcie nowej pracy w dotychczasowym zawodzie (lub na podobnym stanowisku, nie wymagającym uzupełnienia kwalifikacji zawodowych), podjęcie pracy w innym zawodzie, czy na innym stanowisku pracy lub rozpoczęcie działalności na własny rachunek (np. w formie własnej działalności gospodarczej) 5. Wspólnymi elementami programów outplacementowych są: 1. Pomoc w przekwalifikowaniu się i zdobywaniu nowych umiejętności Pomoc polega na umożliwieniu uzyskania nowych kwalifikacji lub rozszerzeniu swoich umiejętności o te, które obecnie poszukiwane są przez pracodawców. W tych działaniach ważny jest udział doradcy zawodowego. Odpowiada on za zdiagnozowanie słabych i mocnych stron danej osoby, jej predyspozycji, a więc określenia profilu zawodowego kandydata do pracy, identyfikuje posiadane przez niego inne kompetencje, umiejętności oraz predyspozycje. To ogromnie ważny etap. Dla dużej liczby osób niekiedy jest to pierwsza próba odpowiedzenia sobie na pytanie czym chciałaby się zająć w życiu, dla niektórych osób okazuje się być momentem przełomowym w obranej ścieżce zawodowej. Wsparcie prowadzi do 3 Liczba projektów obejmuje przygotowywany projekt systemowy 4 Liczba osób objętych wsparciem obejmuje 180 os. planowanych do zaktywizowania w ramach przygotowywanego projektu systemowego województwa 5 Podręcznik outplacementu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, MRR, Warszawa

5 zwiększenia motywacji do przeprowadzenia zmiany, podjęcia decyzji o zmianie zawodu i charakteru pracy, zwiększa zaufanie, że zmiana jest możliwa i może być korzystna. 2. Pomoc psychologiczna dla zwalnianych pracowników Najczęściej pierwszym chwilom po otrzymaniu złej nowiny towarzyszy wściekłość, smutek, załamanie, brak zrozumienia zaistniałej sytuacji, rozczarowanie, lęk, obawa przed przyszłością. Spektrum reakcji bywa szerokie, choć mimo różnorodnych zachowań, zawsze wiąże się ono z silnym przeżywaniem emocji. Pomoc psychologiczna zapewnia wsparcie w traumatycznych chwilach, pozwala spojrzeć pod innym kątem na zaistniałą sytuację oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość. Dzięki pomocy psychologa zwolnieni powracają do równowagi psychicznej zakłóconej otrzymaną wiadomością o zwolnieniu. 3. Doskonalenie umiejętności samoprezentacji Samoprezentacja zawiera takie elementy jak nauka konstruowania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego: umiejętnego przedstawienia swoich zalet w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawcy w podstawowych dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowo prowadzona jest przy tej okazji nauka zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Często w ramach tych działań organizuje się symulacje rozmów z potencjalnym pracodawcą, podczas których pracownik otrzymuje natychmiastową informację zwrotną dotyczącą swojego zachowania, przedstawianych informacji, sposobu wypowiedzi, wykonywanych gestów czy prezentowanej postawy w odbiorze rozmówcy. Umożliwia to uświadomienie, a następnie skorygowanie popełnianych błędów, uczy właściwej autoprezentacji, stanowiącej konieczny warunek w odniesieniu sukcesu podczas spotkania z pracodawcą. 4. Przekazywanie informacji na temat rynku pracy Dzięki takim działaniom pracownik może poznać specyfikę lokalnego rynku pracy oraz wyszukać odpowiednie oferty zatrudnienia, rozeznać, że rynek oferuje więcej możliwości niż się na początku wydaje. 5. Pośrednictwo pracy Pośrednictwo polega na wyszukiwaniu aktualnych ofert pracy oraz kojarzeniu ze sobą stron pracodawcy i kandydatów do pracy. Stanowi przy tym zwieńczenie całego procesu outplacement poprzez skuteczne wprowadzenie zwalnianego pracownika na rynek pracy. Im szybciej następuje re-placement w stosunku do momentu faktycznego opuszczenia dotychczasowego zatrudnienia tym, efektywność i skuteczność programu jest wyższa. Wykonawca Planu Wsparcia dysponuje bazą ofert oraz pozyskuje i udostępnia oferty pracy dla uczestników programu. 6. Pomoc prawna Pomoc prawna sprowadza się do pomocy konsultanta w zrozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i konsekwencji prawnych zawierania poszczególnych rodzajów umów. Może również dotyczyć uwarunkowań prawnych w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 7. Szkolenia pracowników chcących założyć własną działalność gospodarczą Szkolenia te ukazują kolejne kroki jakie należy podjąć by rozpocząć pracę na własny rachunek, poświęcone są także omówieniu przepisów obowiązujących w tym zakresie. Pomaga wybrać obszar ewentualnej aktywności gospodarczej i uzyskać umiejętności przygotowania dokumentów i pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności. IV. OFERTA WSPARCIA 5

6 1. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie realizowane są projekty outplacementowe, w ramach których mogą zostać objęci wsparciem również pracownicy małopolskich szkół. Rejestr ww. projektów jest prowadzony na bieżąco przez Zespół Programów Rozwoju Kadr Gospodarki w Kraków, jest on przekazywany do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w w Krakowie. Z projektów skorzystać mogą 6 : osoby zwolnione (osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), osoby przewidziane do zwolnienia (osoby, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy), osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoby zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników). W ramach projektów outplacementowych możliwe są do realizacji następujące formy wsparcia: szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu), poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów: - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, - wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia, umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu), jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego 6 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata z dnia 1 lipca 2013 roku. 6

7 zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia, szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) 7. Zakres form wsparcia w ramach Poddziałania PO KL może ulec zmianie. Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zaktualizowanym do końca 2013 roku Szczegółowym Opisie Priorytetów pojawić się ma nowa forma wsparcia w postaci studiów podyplomowych. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych powiatowe urzędy pracy realizują projekty z których skorzystać mogą osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach Poddziałania możliwe jest więc wsparcie bezrobotnych nauczycieli po 50 roku życia, czy też pochodzących z terenów wiejskich. W ramach projektów systemowych możliwe są do realizacji: instrumenty i usługi wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej Powiatowe Urzędy Pracy () w Małopolsce Pierwszym krokiem do uzyskania wsparcia ze strony jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w urzędzie właściwym ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, lub na którego obszarze działania przebywa. Dane kontaktowe do osób zajmujących się w poszczególnych w Małopolsce pracownikami zwalnianymi z placówek oświaty znajdują się w Załącznik 1 niniejszego programu. W ramach programu, mogą realizować: Poradnictwo grupowe dla zwalnianych pracowników obejmujące m. in.: - metody poszukiwania pracy, - przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, - przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, 7 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata z dnia 1 lipca 2013 roku. 8 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata z dnia 1 lipca 2013 roku. 7

8 - podniesienie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu autoprezentacji. Poradnictwo indywidualne dla zwalnianych pracowników obejmujące m. in.: - bilans kompetencji, - określenie słabych i mocnych stron, - predyspozycje i preferencje zawodowe, - określenie kierunków szkoleń przekwalifikowujących, - określenie kierunków szkoleń podnoszących posiadane kwalifikacje. Szkolenia podnoszące kwalifikacje i przekwalifikowujące. Pośrednictwo pracy. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Ponadto Powiatowe Urzędy Pracy mogą realizować projekty i programy finansowane ze źródeł zewnętrznych (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji właściwego Ministra (np. programy specjalne, w których mogą być wykorzystywane inne niż ww. rozwiązania). 3. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie () oferuje wsparcie, które ma charakter uzupełniający w stosunku do wymienionych powyżej. Zadania z obszaru wsparcia pracowników oświaty na rynku pracy w Małopolsce są realizowane w obrębie działań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w tym w ramach Punktu Informacyjnego dla Pracodawców. Pracownicy szkół mogą liczyć na wsparcie doradcy zawodowego oraz poradnictwo grupowe. Spotkania z doradcą zawodowym pomagają zaplanować przyszłość zawodową (podjąć decyzje o wyborze zawodu, zmianie zawodu, o szkoleniu czy przekwalifikowaniu), rozpoznać zainteresowania i predyspozycje zawodowe za pomocą testów i uświadamiają atuty zawodowe. Doradca zawodowy wspiera naukę prezentacji własnej osoby i przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Spotkania służą również zdobywaniu wiedzy przydatnej do założenia firmy, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem. Świadczone jest również poradnictwo indywidualne obejmujące bilans kompetencji, określenie słabych i mocnych stron, predyspozycje i preferencje zawodowe, określenie kierunków szkoleń przekwalifikowujących oraz podnoszących posiadane kwalifikacje. W ramach Centrum pracodawcy mogą także uzyskać informacje na temat elastycznych form zatrudnienia. Pracownicy CIZ mają za zadanie pomagać zgłaszającym się do nich pracownikom oświaty wybrać odpowiednią formę wsparcia oraz wyjaśniać kwestie związane z przystąpieniem do programu. V. BUDŻET PROGRAMU 1. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W latach zakłada się realizację 14 projektów w ramach poddziałania 8.1.2, z wsparcia których mogą skorzystać zwolnieni lub zwalniani małopolscy pracownicy oświaty. Łączna wartość projektów to ponad 8

9 ,00 zł. W kwocie tej, ,00 zł 9 dedykowanych jest tylko na wsparcie zwalnianych i zwolnionych nauczycieli. W ramach poddziałania POKL w latach realizują 42 projekty na łączną kwotę ponad ,00 zł. W kwocie tej zaplanowany jest konkurs na kwotę ,00 zł gdzie jednym z kryteriów dostępu (determinującym możliwość startowania w konkursie) jest wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty, figurujące w rejestrze powiatowych urzędów pracy wg stanu na dzień r. wyrażające chęć udziału w projekcie. 2. Powiatowe Urzędy Pracy () w Małopolsce Powiatowe Urzędu Pracy dysponują środkami Funduszu Pracy (FP), który jest przeznaczony na aktywizację zawodową zarejestrowanych bezrobotnych. Środki te, w zależności od zgłaszanych potrzeb, mogą zostać uruchomione jako wsparcie dla zwolnionych pracowników oświaty. Ze względu na brak informacji o wysokości środków FP jaką dostaną do dyspozycji w kolejnych latach nie ma możliwości określenia wysokości środków jaką przeznaczą na realizację niniejszego Programu. 3. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie () w ramach programu angażuje pracę doradców zawodowych, których udział w latach szacuje się na kwotę ,00 zł. VI. DZIALANIA PODEJMOWANE PRZEZ ADREASTÓW PROGRAMU INICJONUJĄCE URUCHOMIENIE WSPARCIA DLA ZWALNIANYACH PRACOWNIKÓW OŚWIATY 1. Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej: a) Zgłasza do organu założycielskiego/prowadzącemu informację o planowanych zwolnieniach. b) Zgłasza do swojego organu założycielskiego/prowadzącego potrzebę zorganizowania spotkania dla zwalnianych pracowników celem przedstawienia im informacji dot. możliwości korzystania z oferowanego wsparcia. 2. Organ założycielski/prowadzący szkołę lub placówkę oświatową: a) Zbiera informacje od dyrektorów szkół/placówek oświatowych dot. planowanych zwolnień i przekazuje taką informację do właściwego powiatowego urzędu pracy. b) Zbiera informacje od dyrektorów szkół/placówek oświatowych dot. potrzeby zorganizowania spotkania dla zwalnianych pracowników, przekazuje zbiorczą informację do koordynatora programu (-CIZ) i wraz z koordynatorem programu organizuje spotkanie (udostępnia sale, zaprasza uczestników, umożliwia przedstawienie przez koordynatora oferty wsparcia). 3. Pracownik oświaty zwolniony bądź zagrożony zwolnieniem: a) Zgłasza się z prośbą o wsparcie bezpośrednio do właściwego powiatowego urzędu pracy. 9 W kwocie ujęte zostało zł przeznaczone na realizację projektu systemowego oraz ,00 przeznaczone na zwiększenie wartości projektów konkursowych (modelowych) z 2013 r. 9

10 b) Zgłasza się z prośbą o wsparcie do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. c) Zgłasza się z prośbą o wsparcie do aktualnie realizowanych projektów na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (8.1.2 POKL). Istotnym elementem niniejszego programu jest wzajemna współpraca pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami. Odpowiednio wcześnie przekazana informacja o planowanych zwolnieniach daje szanse na podjęcie działań zmierzających do utrzymania aktywności zawodowej pracowników oświaty. VI. KOORDYNACJA I MONITORING System koordynacji i monitoringu zwolnień pracowników oświaty w powiatach polega na zbieraniu szeregu informacji od wszystkich jednostek zaangażowanych w wykonanie programu. Jednostka Termin / odpowiedzialna częstotliwość raz w miesiącu (do 15 dnia roboczego każdego miesiąca) podczas rejestrowania w urzędzie pracy pracownika oświaty raz w miesiącu 10 (do 10 dnia kalendarzowe go każdego miesiąca), Zespół SR dwa razy do roku- dane na koniec marca i na koniec września (dostępne odpowiednio w maju i listopadzie), Zespół raz do roku SR (I/II kwartał danego roku) Działanie Przekazanie do (do zespołu SR), w ramach systemu sprawozdawczości i MPiPS, informacji na temat planów zwolnień grupowych wg branż w powiecie (z przyczyn zakładu pracy, w tym zwolnień w oświacie). Zbieranie informacji (np. w formie ankiet) od nowo rejestrowanych osób zwolnionych z oświaty o chęci skorzystania z usług świadczonych przez operatorów programów outplacementowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przekazanie do, do zespołu SR, informacji o zarejestrowanych w pracownikach oświaty a także informacji o projektach/ programach/ działaniach skierowanych do zwalnianych pracowników oświaty, realizowanych w okresie sprawozdawczym zgodnie wzorem stanowiącym zał. 2 do niniejszego programu Zbieranie i analizowanie informacji dot. liczby etatów nauczycieli zagrożonych zwolnieniem w Województwie Małopolskim- źródłem danych są informacje z Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej Zbieranie informacji dot. liczby nauczycieli (osób i etatów) pracujących w danym roku szkolnym w Województwie Małopolskim - źródłem danych są informacje z Kuratorium Oświaty oraz 10 Częstotliwość zbierania danych w latach 2014 i 2015 zostanie dostosowana do sytuacji na rynku pracy w kontekście zwolnień w oświacie. 10

11 , Zespół RKG, Zespół CIZ, koordynator programu, Zespół RKG, Zespół CIZ, Zespół CIZ, Zespół CIZ, Zespół PIN na bieżąco na bieżąco w odpowiedzi na zapotrzebowa nie aktualizacja raz w miesiącu Po zaktualizowan iu informacji Raz w miesiącu (do 15 dnia każdego miesiąca) W odpowiedzi na pytania dziennikarzy Ministerstwa Edukacji Narodowej Prowadzenie rejestru projektów realizowanych w ramach POKL, z wsparcia których skorzystać mogą zwolnieni/ zagrożeni zwolnieniem pracownicy oświaty- rejestr na prośbę koordynatora programu przekazywany jest do CIZ Po przeanalizowaniu otrzymanych informacji dot. liczby osób mogących skorzystać z wsparcia outplacementowego, zgłaszanie do Kierownika Zespołu RKG konieczność objęcia wsparciem pracowników oświaty w ramach projektów realizowanych w ramach POKL. Na wniosek koordynatora programu, w przypadku braku projektów w ramach których można objąć wsparciem zwalnianych pracowników oświaty, kierownik RKG podejmuje rozmowy z beneficjentami o zmianie projektu i dostosowaniu go do potrzeb rynku pracy. Umieszczanie na stronie internetowej informacji na temat realizowanego Programu wsparcia dla nauczycieli (m.in. informację o projektach outplacementowych, projektach i programach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy skierowanych do pracowników oświaty a także dane teleadresowe osób wskazanych w poszczególnych urzędach pracy, z którymi mogą się kontaktować pracownicy zwalniani z placówek oświatowych) Przekazywanie informacji o aktualizacji informacji zamieszczanych na stronie internetowej powiatowym urzędom pracy Opracowanie zbiorczej informacji nt. zwolnień realizowanych w oświacie w województwie Małopolskim uwzględniający działania podejmowane na rzecz pracowników oświaty Przekazywanie informacji do mediów o podjętych działaniach związanych z oferowanym wsparciem dla pracowników oświaty, zgromadzonych przez koordynatora programu. Załączniki: 1. Dane teleadresowe osób wskazanych w poszczególnych urzędach pracy jako pracowników z którymi mogą się kontaktować pracownicy zwalniani z placówek oświatowych. 2. Wzór formularza sprawozdawczego dla powiatowych urzędów pracy służący do gromadzenia danych o liczbie zarejestrowanych pracowników oświaty. 3. Możliwe ścieżki pomocy w ramach Programu wsparcia dla zwalnianych pracowników małopolskich szkół. Opracowała: Anna Marut, Barbara Walczak, Katarzyna Izak ZP 4 października

12 Aktualizacja: Anna Marut 8 października 2013, 31 października 2013, 18 grudnia

13 Załącznik 1. Dane teleadresowe osób wskazanych w poszczególnych urzędach pracy, jako pracowników z którymi mogą się kontaktować pracownicy zwalniani z placówek oświatowych Lp. Urząd Pracy Osoba do kontaktu 1 Koordynator Programu wsparcia dla zwalnianych pracowników małopolskich szkół Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie- Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na Stawach 1 2 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu ul. Węgierska Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Zespół Zamiejscowy w Tarnowie al. Solidarności Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu ul. Szpitalna 14, Nowy Targ tel , faks: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie plac gen. J. Bema 3, Tarnów tel.: , faks; Marek Marczyk tel Teresa Kupis tel Monika Włudyka tel Eugeniusz Szydlak Pośrednik pracy I stopnia tel w Katarzyna Topolska Mikuła Naczelnik Wydziału Rynku Pracy tel Powiatowy Urząd Pracy w Bochni ul. Wojska Polskiego 3, Bochnia Zbigniew Solak tel./faks: Pośrednik Pracy I Stopnia tel , 7 Sądecki Urząd Pracy ul. Węgierska 146, Nowy Sącz tel , faks Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, Kraków tel.: , faks: Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, Chrzanów tel.: , faks: Maria Kowal Pośrednik pracy tel ; Magdalena Krzyk - Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki i Informacji Publicznej tel ; Katarzyna Murdza - Kierownik Referatu Marketingu Usług Urzędu tel ; Irena Kłeczek Pośrednik pracy tel Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, Gorlice Grzegorz Lichoń tel Pośrednik pracy tel , 13

14 11 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, Oświęcim tel Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ul. Mazowiecka 21, Kraków tel.: faks: Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ul. Drogowców 2, Myślenice tel , faks: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 31, Sucha Beskidzka tel.: , faks: Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego 1, Wieliczka tel.: Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ul. Adama Mickiewicza 27, Wadowice tel.: , faks: Marzena Chmielowska Kierownik Działu Ewidencji Pośrednictwa i Poradnictwa w Oświęcimiu, tel wew Marta Antosz Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy tel wew Marta Stawowy Starszy inspektor Powiatowy tel.: Joanna Heliasz Pośrednik pracy I stopnia tel.: ; Aneta Siwiec Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń tel.: ; Maciej Gruszka Pośrednik pracy tel Danuta Wątroba Pośrednik Pracy I stopnia tel.: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego ul. Nawojowska 118, Nowy Sącz tel.: , faks: wew Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach ul. Krakowska 11, Proszowice tel Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ul. J. Marka 9, Limanowa tel./faks: Agnieszka Słowik Pośrednik pracy tel Zuzanna Kura Pośrednik pracy I tel wew Joanna Kroczek Pośrednik pracy tel.:

15 20 Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ul. Minkiewicza 2, Olkusz tel.: faks: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ul. ks. J. Stolarczyka 14, Zakopane tel.: , faks: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 33, Dąbrowa Tarnowska tel./faks: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie ul. Sienkiewicza 25, Miechów tel Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ul. Piłsudskiego 19, Brzesko tel.: , faks: wew Beata Jackowska Kierownik Pośrednictwa Pracy tel Małgorzata Mikołajczak Pośrednik pracy I stopnia tel wew.90 Agnieszka Nowak Doradca zawodowy I stopnia tel.: Tomasz Mucha Pośrednik pracy I stopnia tel.: Marta Smoleń Kierownik Działu Usług Rynku Pracy tel wew

16 Załącznik 2. Wzór formularza sprawozdawczego dla powiatowych urzędów pracy służący do gromadzenia danych o liczbie zarejestrowanych pracowników oświaty.. Nauczyciele przedmiotów zawodowych Nauczyciele języków obcych Nauczyciele przedmiotowi Pedagodzy Pozostali nauczyciele Wychowawcy OGÓŁEM Razem zarejestrow ani bezrobotni nauczyciele 1 2 (3+7+8) ogółem 3 (4+5+6) Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nauczycieli w ciągu miesiąca w tym: poprzednio pracujący w oświacie zwolnieni z przyczyn leżących po stronie pracodawcy od w tym: zakończyli pracę w wyniku wygaśnięcia umowy od pozostali absolwenci (12 miesięcy od zakończenia szkoły) pozostal i Wyrejestrowani w ciągu miesiąca. ogółem w tym: z powodu podjęcia pracy

17 .. Nauczyciele przedmiotów zawodowych Nauczyciele języków obcych Nauczyciele przedmiotowi Pedagodzy Pozostali nauczyciele Wychowawcy OGÓŁEM Razem zarejestrow ani bezrobotni nauczyciele 1 2 (3+7+8) ogółem 3 (4+5+6) Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nauczycieli wg stanu na.. w tym: poprzednio pracujący w oświacie zwolnieni z przyczyn leżących po stronie pracodawcy od w tym: zakończyli pracę w wyniku wygaśnięcia umowy od pozostali absolwenci (12 miesięcy od zakończenia szkoły) pozostal i Liczba poszukujących pracy wg stanu na. w tym: ogółem osoby w stanie nieczynn ym Legenda: Nauczyciele przedmiotowi Nauczyciele przedmiotów zawodowych Nauczyciel biologii Nauczyciel/instruktor prakt.nauki zawodu Nauczyciel chemii Nauczyciel przedm. zawodowych artystycz Nauczyciel przedm. zawodowych Nauczyciel etyki ekonomicz Nauczyciel fizyki i astronomii Nauczyciel przedm. zawodowych medycznych

18 Nauczyciel geografii Nauczyciel przedm.zawodowych rol.i leś Nauczyciel historii Nauczyciel przedm. zawodowych techniczn Nauczyciel informatyki/technologii inf Nauczyciel przedm. zawodowych turystycz Nauczyciel języka polskiego Pozostali nauczyciele kształcenia zaw Nauczyciel matematyki Nauczyciele języków obcych Nauczyciel muzyki Nauczyciel języka angielskiego Nauczyciel plastyki Nauczyciel języka francuskiego Nauczyciel przysposobienia obronnego Nauczyciel języka hiszpańskiego Nauczyciel religii Nauczyciel języka niemieckiego Nauczyciel techniki Nauczyciel języka rosyjskiego Nauczyciel wiedzy o kulturze Nauczyciel języka angiel. w szkole pods Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Nauczyciel języka franc. w szkole podst Nauczyciel wychow. do życia w rodzinie Nauczyciel języka niem. w szkole podst Nauczyciel wychowania fizycznego Nauczyciel języka ros. w szkole podst Pedagodzy Pozost.naucz.gimnazjów i szkół ponadgim Nauczyciel etyki w szkole podstawowej Pedagog Naucz.hist.i społeczeństwa w szkole pod Nauczyciel-specjal.terapii pedagogicznej Nauczyciel informatyki w szkole podst Pedagog szkolny Nauczyciel jęz.polskiego w szkole podst Pozostali nauczyciele Nauczyciel matematyki w szkole podstaw Naucz.głuchych i niedosł.(surdopedagog) Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej Nauczyciel niedostosowanych społecznie Nauczyciel nauczania początkowego Naucz.niewid.i niedowidz.(tyflopedagog)

19 Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej Naucz.upośl.umysłowo (oligofrenopedagog) Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej Pozostali nauczyciele szkół specjalnych Wychowawcy Nauczyciel religii w szkole podstawowej Nauczyciel techniki w szkole podstawowej Wychowawca w plac.oświat.wych.i opiekuń Nauczyciel wych.fizycz. w szkole podst Pozostali nauczyciele szkół podstawowych Nauczyciel doradca metodyczny Nauczyciel instruktor

20 Działania podejmowane przez. dla zwolnionych/zwalnianych pracowników oświaty wg stanu na.. Nazwa programy/projektu/działania 11 Oferowane formy wsparcia Planowana liczba os. do objęcia wsparciem Liczba osób objętych wsparciem Liczba nowozarejestrowanych zwolnionych pracowników oświaty, wyrażająca chęć udziału w projekcie outplacementowym 11 W tym- wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia kierowane do zwalnianych/zwolnionych pracowników oświaty 20

21 Załącznik 3. Możliwe ścieżki wsparcia w ramach Programu wsparcia dla zwalnianych pracowników małopolskich szkół Pracownicy oświaty Pracownicy pedagogiczni Pracownicy niepedagogic zni Bezrobotn y Pracujący Bezrobotn y Pracujący Bezrobotny z powodu wygaśnięcia terminu umowy lub absolwent Bezrobotny z powodu wypowiedzenia umowy przez pracodawcę W okresie wypowiedzenia pracy przez pracodawcę/ Zagrożony zwolnieniem W okresie trwania umowy na czas określony Pracujący w okresie nieczynnym/ będący na urlopie dla poratowania zdrowia/inne Bezrobotny z powodu wygaśnięcia terminu umowy lub absolwent Bezrobotny z powodu wypowiedzenia umowy przez pracodawcę W okresie wypowiedzenia pracy przez pracodawcę/ Zagrożony zwolnieniem W okresie trwania umowy na czas określony Do 6 miesięcy od utraty pracy Powyżej 6 miesięcy od utraty pracy Do 6 miesięcy od utraty pracy Powyżej 6 miesięcy od utraty pracy (poszukują cy pracy) (poszukują cy pracy) (poszukują cy pracy) (poszukują cy pracy) (poszukują cy pracy) POK L POK L POK L POK L 21

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Małopolski pociąg do kariery 15-21 PAŹDZIERNIKA 2012 r. Praca: zawód czy kompetencje?

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Małopolski pociąg do kariery 15-21 PAŹDZIERNIKA 2012 r. Praca: zawód czy kompetencje? HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Małopolski pociąg do kariery 15-21 PAŹDZIERNIKA 2012 r. Praca: zawód czy kompetencje? ŚRODA 17 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania,

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1. PROJEKT PROGRES II PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI I ADAPTACJI MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI WYG International Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ŚRODA 16 października

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ŚRODA 16 października HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka ŚRODA 16 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci 9.00 do 14.00 Spotkania informacyjno - doradcze

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY PONIEDZIAŁEK, 17 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY PONIEDZIAŁEK, 17 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 PONIEDZIAŁEK, 17 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania 8.00 do 14.00 8.00 do 14.00 Zawodowy start konsultacje indywidualne z doradcami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY ŚRODA, 19 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY ŚRODA, 19 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 ŚRODA, 19 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania 8.00 do 11.30 Planowanie kariery zawodowej zaplanuj swoją przyszłość zawodową z głową

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY ŚRODA, 19 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY ŚRODA, 19 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 ŚRODA, 19 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania 8.00 do 11.30 Planowanie kariery zawodowej zaplanuj swoją przyszłość zawodową z głową

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Projekt outplacementowy na Śląsku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt outplacementowy na Śląsku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt outplacementowy na Śląsku Oferta projektu: - poradnictwo zawodowe, - poradnictwo psychologiczne, - pośrednictwo pracy, - jednorazowy dodatek relokacyjny, - szkolenia zawodowe, - wsparcie dla osób

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2 Wyciąg z Planu działania na lata 204-205 dla Priorytetu VIII Poddziałanie 8..2 KARTA DZIAŁANIA 8. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY. 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka. CZWARTEK 17 października

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY. 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka. CZWARTEK 17 października HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka CZWARTEK 17 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci 10.30 Zajęcia warsztatowe Mam talent Bochnia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. I kwartał 2013

Biuletyn WUP. I kwartał 2013 Biuletyn WUP 2013 1 I kwartał 2013 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2013 roku Statystyka rynku pracy Na koniec marca 2013 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich urzędach pracy wzrosła do

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. PIĄTEK 18 października

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. PIĄTEK 18 października HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka PIĄTEK 18 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci 9.00 do 14.00 Spotkania informacyjno - doradcze

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2016 IV kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w IV kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Począwszy od lutego aż do października 2015 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7%

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7% INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice 2013 rok I. SYTUACJA NA KATOWICKIM

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy w dniach 25-29 stycznia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bochni

Wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy w dniach 25-29 stycznia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bochni Wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy w dniach 25-29 stycznia 2016 r. w Bochni L.p. 1. Nazwa wydarzenia Forma wydarzenia Data i godziny Miejsce wydarzenia Adresaci Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY CZWARTEK, 20 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY CZWARTEK, 20 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 CZWARTEK, 20 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci 8.00 do 12.00 9.00 do 12:00 9.00 do 13.00 Planowanie kariery zawodowej Nie daj się zaskoczyć!,,droga

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r.

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r. Projekty i programy rynku pracy Brańsk, 15.02.2011 r. Projekt systemowy urzędu pracy: Bądź aktywny rynek pracy XXI wieku czeka Działania w roku 2011: Szkolenia indywidualne, organizowane w związku z gwarancją

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY CZWARTEK, 20 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY CZWARTEK, 20 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 CZWARTEK, 20 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci 8.00 do 12.00 Planowanie kariery zawodowej Nie daj się zaskoczyć! Bobowa ponadgimnazjalnych Chrzanów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY WTOREK, 18 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY WTOREK, 18 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 WTOREK, 18 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania 8.00 do 9.00 Rozmowa kwalifikacyjna jak być pierwszym z wielu 9.50 do 10.50 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011 W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

"Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego -przykład Małopolski"

Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego -przykład Małopolski "Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego -przykład Małopolski" Kraków, 28 maja 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYDARZEŃ OFFLINE 8 czerwca. Bochnia. osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni

HARMONOGRAM WYDARZEŃ OFFLINE 8 czerwca. Bochnia. osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni HARMONOGRAM WYDARZEŃ OFFLINE 8 czerwca Godzina Tytuł zajęć Adresaci Bochnia Miejsce spotkania, organizator Informacje o zapisach 9.00 14.00 Z Internetem na Ty Konsultacje indywidualne w ramach Dnia Otwartego

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 II kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 216 Statystyka rynku pracy Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową.

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim

Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI 1 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY WTOREK, 18 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY WTOREK, 18 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 WTOREK, 18 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania 8.00 do 9.00 Rozmowa kwalifikacyjna jak być pierwszym z wielu 9.50 do 10.50 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) Środa z Funduszami dla osób rozpoczynających działalnością

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 I kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 216 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Nawet typowy dla I

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.

KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1. KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.3 POKL 2007-2013 Od 03.03.2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu w ramach

Bardziej szczegółowo

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy na wdrażanie powierzonych Działań PO KL w latach

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Małopolski pociąg do kariery 15-21 PAŹDZIERNIKA 2012 r. Praca: zawód czy kompetencje?

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Małopolski pociąg do kariery 15-21 PAŹDZIERNIKA 2012 r. Praca: zawód czy kompetencje? HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Małopolski pociąg do kariery 15-21 PAŹDZIERNIKA 2012 r. Praca: zawód czy kompetencje? CZWARTEK 18 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM. Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM. Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku BIAŁYSTOK, 8 MAJA 2013 R. PROGNOZA LUDNOŚCI W WOJ. PODLASKIM NA LATA 2007-2035

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo