PROGRAM WSPARCIA DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW MAŁOPOLSKICH SZKÓŁ NA LATA Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Kraków, 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WSPARCIA DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW MAŁOPOLSKICH SZKÓŁ NA LATA 2013-2015. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Kraków, 2013 r."

Transkrypt

1 PROGRAM WSPARCIA DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW MAŁOPOLSKICH SZKÓŁ NA LATA Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Kraków, 2013 r. 1

2 I. DIAGNOZA Program wsparcia dla zwalnianych pracowników małopolskich szkół na lata powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy związane z niżem demograficznym, a co za tym idzie zmniejszeniem się zapotrzebowania na liczbę pracowników oświaty. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących demografii i ruchu naturalnego wynika, że liczba urodzeń systematycznie maleje 1. W 2013 r. odnotowano urodzeń w Małopolsce, zaś z prognoz wynika, że w 2020 r. liczba ta wyniesie , a w 2035 r Przewidywany w prognozach GUS ujemny przyrost naturalny, który z każdym kolejnym rokiem po 2013 roku będzie się pogłębiał, jest konsekwencją z jednej strony malejących i bardzo niskich urodzeń obserwowanych w dekadzie lat 90- tych i pierwszych latach nowego stulecia, zaś z drugiej efektem korzystnych zmian w procesie umieralności oraz dalszym trwaniu życia. Podział populacji na grupy wiekowe pozwala określić relacje międzypokoleniowe istniejące w społeczeństwie oraz ocenić poziom starości demograficznej. Obserwacje potwierdzają zaawansowanie procesu starzenia społecznego w Polsce. Poza kilkuletnim okresem wzrostu odsetka dzieci (w miastach wzrost o 1 pkt. %, na wsi minimalny przyrost 0,016 pkt. % w okresie ), w pozostałych latach nastąpi zdecydowane obniżenie udziału najmłodszych generacji w strukturze ogółem. Do roku 2035 odsetek dzieci w wieku 0-14 lat zmniejszy się w stosunku do 2007 r. o 1,8 pkt.% w miastach, oraz o 4,8 pkt.% na wsi. Dane dla Małopolski, przedstawione na wykresie poniżej, również potwierdzają tą ogólnopolską tendencję. Prognoza ludności w tys. na lata w Małopolsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% lat lat 45-59/64 lat 60+/65+ lat Źródło: Prognoza ludności na lata , GUS Liczba urodzeń znajduje odzwierciedlenie w liczebności zbiorowości dzieci i młodzieży w podziale na edukacyjne grupy wieku (0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-18, 19-24). W starszych grupach wiekowych tendencja wzrostowa będzie pojawiała się z biegiem lat, jako efekt działania falowania demograficznego, zaś liczebności wynikać będą z poziomu urodzeń z przeszłości. W grupie młodzieży w wieku wpływ wyższych urodzeń będzie rejestrowany dopiero w latach Nieco wcześniej w grupie wieku lat po 2020 roku, w grupie lat wzrost liczebności jest przewidywany po 1 Prognoza ludności na lata , Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

3 2015r. zaś w 7-12 lat po 2015 r. Jednak mimo występowania okresowych przyrostów w wybranych grupach w prognozowanym okresie spodziewane jest systematyczne zmniejszanie się liczebności subpopulacji Niekorzystne zmiany liczebności młodych generacji znajdą odzwierciedlenie w zmianach struktury populacji według wieku. W 2035 r. udział dzieci i młodzieży w populacji ogółem wyniesie tylko 23,4%. Dane dotyczące liczby urodzeń mają swoje późniejsze konsekwencje w strukturze systemu oświaty, zapotrzebowaniu na ilość placówek oświaty, jak i ilości samych pedagogów. Nauczyciele mają obecnie trudności ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Duża liczba absolwentów kierunków o profilu pedagogicznym wchodząca corocznie na małopolski rynek pracy dodatkowo utrudnia sytuację tej grupy. W 2011 roku w Małopolsce absolwenci kierunków pedagogicznych stanowili 9,3% ogółu absolwentów. Są to wyniki zbliżone do średniego udziału absolwentów kierunków pedagogicznych w innych krajach Europy (w Polsce co roku kończy je około 16% ogółu absolwentów) 2. Z badania przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie we współpracy z powiatowymi urzędami pracy (Barometr zawodów 2012) wynika, że większość nauczycieli znalazła się w kategorii zawodów nadwyżkowych. Choć w poszczególnych powiatach sytuacja jest zróżnicowana, to w większości z nich nauczyciele nauczania początkowego i nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących znaleźli się w kategorii zawodów nadwyżkowych. Na terenie województwa również nauczyciele języków obcych mogą doświadczać trudności z zatrudnieniem (zawód nadwyżkowy). Problem zbyt dużej, w stosunku do potrzeb, ilości nauczycieli w województwie małopolskim potwierdzają dane dotyczące zatrudnienia w tym zawodzie. Liczba rozwiązanych etatów nauczycieli od stycznia do września 2013 r. wynosi 536. Najwięcej w mieście Kraków 159, Tarnów - 40 oraz w powiecie nowosądeckim Liczba etatów planowanych do rozwiązania (październikgrudzień 2013r.) wynosi 52. Najwięcej w Krakowie 20 i w powiecie nowosądeckim -9. Łącznie w 2013 r. to aż 588 etaty w szkołach i placówkach prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, najwięcej w Krakowie 179, Tarnowie 40 oraz powiecie nowosądeckim 41 (dane, stan na r.). II. CEL PROGRAMU Niniejszy Program stanowi kontynuację działań związanych ze wsparciem osób zwalnianych z pracy, prowadzonych w ramach projektu Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (Inwestor), którego realizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Podczas realizacji projektu Inwestor, z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o., opracowała i koordynuje, Program ONYKS (Outplacement Nauczycieli Krakowskich Szkół oraz pracowników szkół i placówek oświatowych), realizowany od dnia 1 czerwca 2012 roku. Program jest opracowaniem zbioru możliwych działań i instrukcji postępowania w procesie zwolnień pracowników oświaty w województwie małopolskim. Głównymi adresatami dokumentu są organy założycielskie, dyrektorzy szkół i sami nauczyciele. Program stanowi źródło informacji na temat kroków, jakie należy podjąć by zwiększyć szanse na to, by zwalniani pracownicy oświaty pozostali aktywnymi uczestnikami rynku pracy. Fundamentem programu są bezpłatne usługi świadczone przez urzędy pracy oraz przez operatorów 2 rne A_pracy_mniej.html#ixzz2nuKJHZhC 3

4 projektów outplacementowych realizowanych w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich. Program jest dedykowany zwolnionym pracownikom oświaty a także pracownikom zagrożonym zwolnieniem. Za realizację niniejszego programu odpowiada Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIZ) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, przez co rozumie się pełnienie funkcji koordynującej i monitorującej przebieg programu.. Podstawowym celem programu jest zwiększenie zdolności pracowników oświaty (zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych) do zatrudnienia i funkcjonowania na rynku pracy. Program będzie mierzony poprzez weryfikację następujących wskaźników: 1. Odsetek uczestników programu, którzy podjęli zatrudnienie 50%. 2. Liczba projektów PO KL realizowanych w ramach poddziałania 8.1.2, w ramach których z wsparcia mogli skorzystać pracownicy oświaty ; 3. Liczba pracowników oświaty, którzy zostali objęci wsparciem w ramach projektów PO KL ; 4. Liczba pracowników oświaty, którzy skorzystali ze wsparcia Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 90; 5. Liczba pracowników oświaty, którzy skorzystali z wsparcia oferowanego przez 200. III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU Programy outplacementowe to kompleksowe programy działań o charakterze doradczo-szkoleniowym, których celem jest wsparcie zwalnianych pracowników w podjęciu nowej aktywności zawodowej, przy ograniczeniu do minimum kosztów psychologicznych i społecznych, jakie pociąga za sobą taka zmiana. Osiągnięcie tego celu, może, lecz nie musi zostać poprzedzone zdobyciem nowych umiejętności, czy kwalifikacji zawodowych. Efektem programu może być podjęcie nowej pracy w dotychczasowym zawodzie (lub na podobnym stanowisku, nie wymagającym uzupełnienia kwalifikacji zawodowych), podjęcie pracy w innym zawodzie, czy na innym stanowisku pracy lub rozpoczęcie działalności na własny rachunek (np. w formie własnej działalności gospodarczej) 5. Wspólnymi elementami programów outplacementowych są: 1. Pomoc w przekwalifikowaniu się i zdobywaniu nowych umiejętności Pomoc polega na umożliwieniu uzyskania nowych kwalifikacji lub rozszerzeniu swoich umiejętności o te, które obecnie poszukiwane są przez pracodawców. W tych działaniach ważny jest udział doradcy zawodowego. Odpowiada on za zdiagnozowanie słabych i mocnych stron danej osoby, jej predyspozycji, a więc określenia profilu zawodowego kandydata do pracy, identyfikuje posiadane przez niego inne kompetencje, umiejętności oraz predyspozycje. To ogromnie ważny etap. Dla dużej liczby osób niekiedy jest to pierwsza próba odpowiedzenia sobie na pytanie czym chciałaby się zająć w życiu, dla niektórych osób okazuje się być momentem przełomowym w obranej ścieżce zawodowej. Wsparcie prowadzi do 3 Liczba projektów obejmuje przygotowywany projekt systemowy 4 Liczba osób objętych wsparciem obejmuje 180 os. planowanych do zaktywizowania w ramach przygotowywanego projektu systemowego województwa 5 Podręcznik outplacementu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, MRR, Warszawa

5 zwiększenia motywacji do przeprowadzenia zmiany, podjęcia decyzji o zmianie zawodu i charakteru pracy, zwiększa zaufanie, że zmiana jest możliwa i może być korzystna. 2. Pomoc psychologiczna dla zwalnianych pracowników Najczęściej pierwszym chwilom po otrzymaniu złej nowiny towarzyszy wściekłość, smutek, załamanie, brak zrozumienia zaistniałej sytuacji, rozczarowanie, lęk, obawa przed przyszłością. Spektrum reakcji bywa szerokie, choć mimo różnorodnych zachowań, zawsze wiąże się ono z silnym przeżywaniem emocji. Pomoc psychologiczna zapewnia wsparcie w traumatycznych chwilach, pozwala spojrzeć pod innym kątem na zaistniałą sytuację oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość. Dzięki pomocy psychologa zwolnieni powracają do równowagi psychicznej zakłóconej otrzymaną wiadomością o zwolnieniu. 3. Doskonalenie umiejętności samoprezentacji Samoprezentacja zawiera takie elementy jak nauka konstruowania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego: umiejętnego przedstawienia swoich zalet w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawcy w podstawowych dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowo prowadzona jest przy tej okazji nauka zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Często w ramach tych działań organizuje się symulacje rozmów z potencjalnym pracodawcą, podczas których pracownik otrzymuje natychmiastową informację zwrotną dotyczącą swojego zachowania, przedstawianych informacji, sposobu wypowiedzi, wykonywanych gestów czy prezentowanej postawy w odbiorze rozmówcy. Umożliwia to uświadomienie, a następnie skorygowanie popełnianych błędów, uczy właściwej autoprezentacji, stanowiącej konieczny warunek w odniesieniu sukcesu podczas spotkania z pracodawcą. 4. Przekazywanie informacji na temat rynku pracy Dzięki takim działaniom pracownik może poznać specyfikę lokalnego rynku pracy oraz wyszukać odpowiednie oferty zatrudnienia, rozeznać, że rynek oferuje więcej możliwości niż się na początku wydaje. 5. Pośrednictwo pracy Pośrednictwo polega na wyszukiwaniu aktualnych ofert pracy oraz kojarzeniu ze sobą stron pracodawcy i kandydatów do pracy. Stanowi przy tym zwieńczenie całego procesu outplacement poprzez skuteczne wprowadzenie zwalnianego pracownika na rynek pracy. Im szybciej następuje re-placement w stosunku do momentu faktycznego opuszczenia dotychczasowego zatrudnienia tym, efektywność i skuteczność programu jest wyższa. Wykonawca Planu Wsparcia dysponuje bazą ofert oraz pozyskuje i udostępnia oferty pracy dla uczestników programu. 6. Pomoc prawna Pomoc prawna sprowadza się do pomocy konsultanta w zrozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i konsekwencji prawnych zawierania poszczególnych rodzajów umów. Może również dotyczyć uwarunkowań prawnych w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 7. Szkolenia pracowników chcących założyć własną działalność gospodarczą Szkolenia te ukazują kolejne kroki jakie należy podjąć by rozpocząć pracę na własny rachunek, poświęcone są także omówieniu przepisów obowiązujących w tym zakresie. Pomaga wybrać obszar ewentualnej aktywności gospodarczej i uzyskać umiejętności przygotowania dokumentów i pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności. IV. OFERTA WSPARCIA 5

6 1. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie realizowane są projekty outplacementowe, w ramach których mogą zostać objęci wsparciem również pracownicy małopolskich szkół. Rejestr ww. projektów jest prowadzony na bieżąco przez Zespół Programów Rozwoju Kadr Gospodarki w Kraków, jest on przekazywany do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w w Krakowie. Z projektów skorzystać mogą 6 : osoby zwolnione (osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), osoby przewidziane do zwolnienia (osoby, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy), osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoby zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników). W ramach projektów outplacementowych możliwe są do realizacji następujące formy wsparcia: szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu), poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów: - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, - wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia, umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu), jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego 6 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata z dnia 1 lipca 2013 roku. 6

7 zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia, szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) 7. Zakres form wsparcia w ramach Poddziałania PO KL może ulec zmianie. Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zaktualizowanym do końca 2013 roku Szczegółowym Opisie Priorytetów pojawić się ma nowa forma wsparcia w postaci studiów podyplomowych. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych powiatowe urzędy pracy realizują projekty z których skorzystać mogą osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach Poddziałania możliwe jest więc wsparcie bezrobotnych nauczycieli po 50 roku życia, czy też pochodzących z terenów wiejskich. W ramach projektów systemowych możliwe są do realizacji: instrumenty i usługi wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej Powiatowe Urzędy Pracy () w Małopolsce Pierwszym krokiem do uzyskania wsparcia ze strony jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w urzędzie właściwym ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, lub na którego obszarze działania przebywa. Dane kontaktowe do osób zajmujących się w poszczególnych w Małopolsce pracownikami zwalnianymi z placówek oświaty znajdują się w Załącznik 1 niniejszego programu. W ramach programu, mogą realizować: Poradnictwo grupowe dla zwalnianych pracowników obejmujące m. in.: - metody poszukiwania pracy, - przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, - przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, 7 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata z dnia 1 lipca 2013 roku. 8 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata z dnia 1 lipca 2013 roku. 7

8 - podniesienie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu autoprezentacji. Poradnictwo indywidualne dla zwalnianych pracowników obejmujące m. in.: - bilans kompetencji, - określenie słabych i mocnych stron, - predyspozycje i preferencje zawodowe, - określenie kierunków szkoleń przekwalifikowujących, - określenie kierunków szkoleń podnoszących posiadane kwalifikacje. Szkolenia podnoszące kwalifikacje i przekwalifikowujące. Pośrednictwo pracy. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Ponadto Powiatowe Urzędy Pracy mogą realizować projekty i programy finansowane ze źródeł zewnętrznych (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji właściwego Ministra (np. programy specjalne, w których mogą być wykorzystywane inne niż ww. rozwiązania). 3. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie () oferuje wsparcie, które ma charakter uzupełniający w stosunku do wymienionych powyżej. Zadania z obszaru wsparcia pracowników oświaty na rynku pracy w Małopolsce są realizowane w obrębie działań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w tym w ramach Punktu Informacyjnego dla Pracodawców. Pracownicy szkół mogą liczyć na wsparcie doradcy zawodowego oraz poradnictwo grupowe. Spotkania z doradcą zawodowym pomagają zaplanować przyszłość zawodową (podjąć decyzje o wyborze zawodu, zmianie zawodu, o szkoleniu czy przekwalifikowaniu), rozpoznać zainteresowania i predyspozycje zawodowe za pomocą testów i uświadamiają atuty zawodowe. Doradca zawodowy wspiera naukę prezentacji własnej osoby i przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Spotkania służą również zdobywaniu wiedzy przydatnej do założenia firmy, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem. Świadczone jest również poradnictwo indywidualne obejmujące bilans kompetencji, określenie słabych i mocnych stron, predyspozycje i preferencje zawodowe, określenie kierunków szkoleń przekwalifikowujących oraz podnoszących posiadane kwalifikacje. W ramach Centrum pracodawcy mogą także uzyskać informacje na temat elastycznych form zatrudnienia. Pracownicy CIZ mają za zadanie pomagać zgłaszającym się do nich pracownikom oświaty wybrać odpowiednią formę wsparcia oraz wyjaśniać kwestie związane z przystąpieniem do programu. V. BUDŻET PROGRAMU 1. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W latach zakłada się realizację 14 projektów w ramach poddziałania 8.1.2, z wsparcia których mogą skorzystać zwolnieni lub zwalniani małopolscy pracownicy oświaty. Łączna wartość projektów to ponad 8

9 ,00 zł. W kwocie tej, ,00 zł 9 dedykowanych jest tylko na wsparcie zwalnianych i zwolnionych nauczycieli. W ramach poddziałania POKL w latach realizują 42 projekty na łączną kwotę ponad ,00 zł. W kwocie tej zaplanowany jest konkurs na kwotę ,00 zł gdzie jednym z kryteriów dostępu (determinującym możliwość startowania w konkursie) jest wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty, figurujące w rejestrze powiatowych urzędów pracy wg stanu na dzień r. wyrażające chęć udziału w projekcie. 2. Powiatowe Urzędy Pracy () w Małopolsce Powiatowe Urzędu Pracy dysponują środkami Funduszu Pracy (FP), który jest przeznaczony na aktywizację zawodową zarejestrowanych bezrobotnych. Środki te, w zależności od zgłaszanych potrzeb, mogą zostać uruchomione jako wsparcie dla zwolnionych pracowników oświaty. Ze względu na brak informacji o wysokości środków FP jaką dostaną do dyspozycji w kolejnych latach nie ma możliwości określenia wysokości środków jaką przeznaczą na realizację niniejszego Programu. 3. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie () w ramach programu angażuje pracę doradców zawodowych, których udział w latach szacuje się na kwotę ,00 zł. VI. DZIALANIA PODEJMOWANE PRZEZ ADREASTÓW PROGRAMU INICJONUJĄCE URUCHOMIENIE WSPARCIA DLA ZWALNIANYACH PRACOWNIKÓW OŚWIATY 1. Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej: a) Zgłasza do organu założycielskiego/prowadzącemu informację o planowanych zwolnieniach. b) Zgłasza do swojego organu założycielskiego/prowadzącego potrzebę zorganizowania spotkania dla zwalnianych pracowników celem przedstawienia im informacji dot. możliwości korzystania z oferowanego wsparcia. 2. Organ założycielski/prowadzący szkołę lub placówkę oświatową: a) Zbiera informacje od dyrektorów szkół/placówek oświatowych dot. planowanych zwolnień i przekazuje taką informację do właściwego powiatowego urzędu pracy. b) Zbiera informacje od dyrektorów szkół/placówek oświatowych dot. potrzeby zorganizowania spotkania dla zwalnianych pracowników, przekazuje zbiorczą informację do koordynatora programu (-CIZ) i wraz z koordynatorem programu organizuje spotkanie (udostępnia sale, zaprasza uczestników, umożliwia przedstawienie przez koordynatora oferty wsparcia). 3. Pracownik oświaty zwolniony bądź zagrożony zwolnieniem: a) Zgłasza się z prośbą o wsparcie bezpośrednio do właściwego powiatowego urzędu pracy. 9 W kwocie ujęte zostało zł przeznaczone na realizację projektu systemowego oraz ,00 przeznaczone na zwiększenie wartości projektów konkursowych (modelowych) z 2013 r. 9

10 b) Zgłasza się z prośbą o wsparcie do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. c) Zgłasza się z prośbą o wsparcie do aktualnie realizowanych projektów na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (8.1.2 POKL). Istotnym elementem niniejszego programu jest wzajemna współpraca pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami. Odpowiednio wcześnie przekazana informacja o planowanych zwolnieniach daje szanse na podjęcie działań zmierzających do utrzymania aktywności zawodowej pracowników oświaty. VI. KOORDYNACJA I MONITORING System koordynacji i monitoringu zwolnień pracowników oświaty w powiatach polega na zbieraniu szeregu informacji od wszystkich jednostek zaangażowanych w wykonanie programu. Jednostka Termin / odpowiedzialna częstotliwość raz w miesiącu (do 15 dnia roboczego każdego miesiąca) podczas rejestrowania w urzędzie pracy pracownika oświaty raz w miesiącu 10 (do 10 dnia kalendarzowe go każdego miesiąca), Zespół SR dwa razy do roku- dane na koniec marca i na koniec września (dostępne odpowiednio w maju i listopadzie), Zespół raz do roku SR (I/II kwartał danego roku) Działanie Przekazanie do (do zespołu SR), w ramach systemu sprawozdawczości i MPiPS, informacji na temat planów zwolnień grupowych wg branż w powiecie (z przyczyn zakładu pracy, w tym zwolnień w oświacie). Zbieranie informacji (np. w formie ankiet) od nowo rejestrowanych osób zwolnionych z oświaty o chęci skorzystania z usług świadczonych przez operatorów programów outplacementowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przekazanie do, do zespołu SR, informacji o zarejestrowanych w pracownikach oświaty a także informacji o projektach/ programach/ działaniach skierowanych do zwalnianych pracowników oświaty, realizowanych w okresie sprawozdawczym zgodnie wzorem stanowiącym zał. 2 do niniejszego programu Zbieranie i analizowanie informacji dot. liczby etatów nauczycieli zagrożonych zwolnieniem w Województwie Małopolskim- źródłem danych są informacje z Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej Zbieranie informacji dot. liczby nauczycieli (osób i etatów) pracujących w danym roku szkolnym w Województwie Małopolskim - źródłem danych są informacje z Kuratorium Oświaty oraz 10 Częstotliwość zbierania danych w latach 2014 i 2015 zostanie dostosowana do sytuacji na rynku pracy w kontekście zwolnień w oświacie. 10

11 , Zespół RKG, Zespół CIZ, koordynator programu, Zespół RKG, Zespół CIZ, Zespół CIZ, Zespół CIZ, Zespół PIN na bieżąco na bieżąco w odpowiedzi na zapotrzebowa nie aktualizacja raz w miesiącu Po zaktualizowan iu informacji Raz w miesiącu (do 15 dnia każdego miesiąca) W odpowiedzi na pytania dziennikarzy Ministerstwa Edukacji Narodowej Prowadzenie rejestru projektów realizowanych w ramach POKL, z wsparcia których skorzystać mogą zwolnieni/ zagrożeni zwolnieniem pracownicy oświaty- rejestr na prośbę koordynatora programu przekazywany jest do CIZ Po przeanalizowaniu otrzymanych informacji dot. liczby osób mogących skorzystać z wsparcia outplacementowego, zgłaszanie do Kierownika Zespołu RKG konieczność objęcia wsparciem pracowników oświaty w ramach projektów realizowanych w ramach POKL. Na wniosek koordynatora programu, w przypadku braku projektów w ramach których można objąć wsparciem zwalnianych pracowników oświaty, kierownik RKG podejmuje rozmowy z beneficjentami o zmianie projektu i dostosowaniu go do potrzeb rynku pracy. Umieszczanie na stronie internetowej informacji na temat realizowanego Programu wsparcia dla nauczycieli (m.in. informację o projektach outplacementowych, projektach i programach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy skierowanych do pracowników oświaty a także dane teleadresowe osób wskazanych w poszczególnych urzędach pracy, z którymi mogą się kontaktować pracownicy zwalniani z placówek oświatowych) Przekazywanie informacji o aktualizacji informacji zamieszczanych na stronie internetowej powiatowym urzędom pracy Opracowanie zbiorczej informacji nt. zwolnień realizowanych w oświacie w województwie Małopolskim uwzględniający działania podejmowane na rzecz pracowników oświaty Przekazywanie informacji do mediów o podjętych działaniach związanych z oferowanym wsparciem dla pracowników oświaty, zgromadzonych przez koordynatora programu. Załączniki: 1. Dane teleadresowe osób wskazanych w poszczególnych urzędach pracy jako pracowników z którymi mogą się kontaktować pracownicy zwalniani z placówek oświatowych. 2. Wzór formularza sprawozdawczego dla powiatowych urzędów pracy służący do gromadzenia danych o liczbie zarejestrowanych pracowników oświaty. 3. Możliwe ścieżki pomocy w ramach Programu wsparcia dla zwalnianych pracowników małopolskich szkół. Opracowała: Anna Marut, Barbara Walczak, Katarzyna Izak ZP 4 października

12 Aktualizacja: Anna Marut 8 października 2013, 31 października 2013, 18 grudnia

13 Załącznik 1. Dane teleadresowe osób wskazanych w poszczególnych urzędach pracy, jako pracowników z którymi mogą się kontaktować pracownicy zwalniani z placówek oświatowych Lp. Urząd Pracy Osoba do kontaktu 1 Koordynator Programu wsparcia dla zwalnianych pracowników małopolskich szkół Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie- Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na Stawach 1 2 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu ul. Węgierska Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Zespół Zamiejscowy w Tarnowie al. Solidarności Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu ul. Szpitalna 14, Nowy Targ tel , faks: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie plac gen. J. Bema 3, Tarnów tel.: , faks; Marek Marczyk tel Teresa Kupis tel Monika Włudyka tel Eugeniusz Szydlak Pośrednik pracy I stopnia tel w Katarzyna Topolska Mikuła Naczelnik Wydziału Rynku Pracy tel Powiatowy Urząd Pracy w Bochni ul. Wojska Polskiego 3, Bochnia Zbigniew Solak tel./faks: Pośrednik Pracy I Stopnia tel , 7 Sądecki Urząd Pracy ul. Węgierska 146, Nowy Sącz tel , faks Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, Kraków tel.: , faks: Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, Chrzanów tel.: , faks: Maria Kowal Pośrednik pracy tel ; Magdalena Krzyk - Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki i Informacji Publicznej tel ; Katarzyna Murdza - Kierownik Referatu Marketingu Usług Urzędu tel ; Irena Kłeczek Pośrednik pracy tel Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, Gorlice Grzegorz Lichoń tel Pośrednik pracy tel , 13

14 11 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, Oświęcim tel Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ul. Mazowiecka 21, Kraków tel.: faks: Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ul. Drogowców 2, Myślenice tel , faks: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 31, Sucha Beskidzka tel.: , faks: Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego 1, Wieliczka tel.: Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ul. Adama Mickiewicza 27, Wadowice tel.: , faks: Marzena Chmielowska Kierownik Działu Ewidencji Pośrednictwa i Poradnictwa w Oświęcimiu, tel wew Marta Antosz Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy tel wew Marta Stawowy Starszy inspektor Powiatowy tel.: Joanna Heliasz Pośrednik pracy I stopnia tel.: ; Aneta Siwiec Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń tel.: ; Maciej Gruszka Pośrednik pracy tel Danuta Wątroba Pośrednik Pracy I stopnia tel.: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego ul. Nawojowska 118, Nowy Sącz tel.: , faks: wew Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach ul. Krakowska 11, Proszowice tel Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ul. J. Marka 9, Limanowa tel./faks: Agnieszka Słowik Pośrednik pracy tel Zuzanna Kura Pośrednik pracy I tel wew Joanna Kroczek Pośrednik pracy tel.:

15 20 Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ul. Minkiewicza 2, Olkusz tel.: faks: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ul. ks. J. Stolarczyka 14, Zakopane tel.: , faks: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 33, Dąbrowa Tarnowska tel./faks: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie ul. Sienkiewicza 25, Miechów tel Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ul. Piłsudskiego 19, Brzesko tel.: , faks: wew Beata Jackowska Kierownik Pośrednictwa Pracy tel Małgorzata Mikołajczak Pośrednik pracy I stopnia tel wew.90 Agnieszka Nowak Doradca zawodowy I stopnia tel.: Tomasz Mucha Pośrednik pracy I stopnia tel.: Marta Smoleń Kierownik Działu Usług Rynku Pracy tel wew

16 Załącznik 2. Wzór formularza sprawozdawczego dla powiatowych urzędów pracy służący do gromadzenia danych o liczbie zarejestrowanych pracowników oświaty.. Nauczyciele przedmiotów zawodowych Nauczyciele języków obcych Nauczyciele przedmiotowi Pedagodzy Pozostali nauczyciele Wychowawcy OGÓŁEM Razem zarejestrow ani bezrobotni nauczyciele 1 2 (3+7+8) ogółem 3 (4+5+6) Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nauczycieli w ciągu miesiąca w tym: poprzednio pracujący w oświacie zwolnieni z przyczyn leżących po stronie pracodawcy od w tym: zakończyli pracę w wyniku wygaśnięcia umowy od pozostali absolwenci (12 miesięcy od zakończenia szkoły) pozostal i Wyrejestrowani w ciągu miesiąca. ogółem w tym: z powodu podjęcia pracy

17 .. Nauczyciele przedmiotów zawodowych Nauczyciele języków obcych Nauczyciele przedmiotowi Pedagodzy Pozostali nauczyciele Wychowawcy OGÓŁEM Razem zarejestrow ani bezrobotni nauczyciele 1 2 (3+7+8) ogółem 3 (4+5+6) Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nauczycieli wg stanu na.. w tym: poprzednio pracujący w oświacie zwolnieni z przyczyn leżących po stronie pracodawcy od w tym: zakończyli pracę w wyniku wygaśnięcia umowy od pozostali absolwenci (12 miesięcy od zakończenia szkoły) pozostal i Liczba poszukujących pracy wg stanu na. w tym: ogółem osoby w stanie nieczynn ym Legenda: Nauczyciele przedmiotowi Nauczyciele przedmiotów zawodowych Nauczyciel biologii Nauczyciel/instruktor prakt.nauki zawodu Nauczyciel chemii Nauczyciel przedm. zawodowych artystycz Nauczyciel przedm. zawodowych Nauczyciel etyki ekonomicz Nauczyciel fizyki i astronomii Nauczyciel przedm. zawodowych medycznych

18 Nauczyciel geografii Nauczyciel przedm.zawodowych rol.i leś Nauczyciel historii Nauczyciel przedm. zawodowych techniczn Nauczyciel informatyki/technologii inf Nauczyciel przedm. zawodowych turystycz Nauczyciel języka polskiego Pozostali nauczyciele kształcenia zaw Nauczyciel matematyki Nauczyciele języków obcych Nauczyciel muzyki Nauczyciel języka angielskiego Nauczyciel plastyki Nauczyciel języka francuskiego Nauczyciel przysposobienia obronnego Nauczyciel języka hiszpańskiego Nauczyciel religii Nauczyciel języka niemieckiego Nauczyciel techniki Nauczyciel języka rosyjskiego Nauczyciel wiedzy o kulturze Nauczyciel języka angiel. w szkole pods Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Nauczyciel języka franc. w szkole podst Nauczyciel wychow. do życia w rodzinie Nauczyciel języka niem. w szkole podst Nauczyciel wychowania fizycznego Nauczyciel języka ros. w szkole podst Pedagodzy Pozost.naucz.gimnazjów i szkół ponadgim Nauczyciel etyki w szkole podstawowej Pedagog Naucz.hist.i społeczeństwa w szkole pod Nauczyciel-specjal.terapii pedagogicznej Nauczyciel informatyki w szkole podst Pedagog szkolny Nauczyciel jęz.polskiego w szkole podst Pozostali nauczyciele Nauczyciel matematyki w szkole podstaw Naucz.głuchych i niedosł.(surdopedagog) Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej Nauczyciel niedostosowanych społecznie Nauczyciel nauczania początkowego Naucz.niewid.i niedowidz.(tyflopedagog)

19 Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej Naucz.upośl.umysłowo (oligofrenopedagog) Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej Pozostali nauczyciele szkół specjalnych Wychowawcy Nauczyciel religii w szkole podstawowej Nauczyciel techniki w szkole podstawowej Wychowawca w plac.oświat.wych.i opiekuń Nauczyciel wych.fizycz. w szkole podst Pozostali nauczyciele szkół podstawowych Nauczyciel doradca metodyczny Nauczyciel instruktor

20 Działania podejmowane przez. dla zwolnionych/zwalnianych pracowników oświaty wg stanu na.. Nazwa programy/projektu/działania 11 Oferowane formy wsparcia Planowana liczba os. do objęcia wsparciem Liczba osób objętych wsparciem Liczba nowozarejestrowanych zwolnionych pracowników oświaty, wyrażająca chęć udziału w projekcie outplacementowym 11 W tym- wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia kierowane do zwalnianych/zwolnionych pracowników oświaty 20

21 Załącznik 3. Możliwe ścieżki wsparcia w ramach Programu wsparcia dla zwalnianych pracowników małopolskich szkół Pracownicy oświaty Pracownicy pedagogiczni Pracownicy niepedagogic zni Bezrobotn y Pracujący Bezrobotn y Pracujący Bezrobotny z powodu wygaśnięcia terminu umowy lub absolwent Bezrobotny z powodu wypowiedzenia umowy przez pracodawcę W okresie wypowiedzenia pracy przez pracodawcę/ Zagrożony zwolnieniem W okresie trwania umowy na czas określony Pracujący w okresie nieczynnym/ będący na urlopie dla poratowania zdrowia/inne Bezrobotny z powodu wygaśnięcia terminu umowy lub absolwent Bezrobotny z powodu wypowiedzenia umowy przez pracodawcę W okresie wypowiedzenia pracy przez pracodawcę/ Zagrożony zwolnieniem W okresie trwania umowy na czas określony Do 6 miesięcy od utraty pracy Powyżej 6 miesięcy od utraty pracy Do 6 miesięcy od utraty pracy Powyżej 6 miesięcy od utraty pracy (poszukują cy pracy) (poszukują cy pracy) (poszukują cy pracy) (poszukują cy pracy) (poszukują cy pracy) POK L POK L POK L POK L 21

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce 2011 Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce Badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja rozszerzona Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Stalowa Wola, styczeń 2010 r. Spis treści 1. Rynek pracy w powiecie stalowowolskim w 2008 roku 3 2. Działania w zakresie aktywizacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 Toruń, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU... 1 2. FUNDUSZ PRACY W

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/05 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2005r. (analiza roczna) Białogard luty 2006r. Informacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce 2011 Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce Badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja skrócona Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU Konin, marzec 2005 r. S P I S T R E Ś C I 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy.

Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy. Artykuł 1 - Prawo do pracy W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do pracy, Umawiające się Strony zobowiązują się: 1. przyjąć, jako jeden z ich zasadniczych celów i obowiązków, osiągnięcie i

Bardziej szczegółowo

dla Małopolski 2 2 0 0 9 Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3

dla Małopolski 2 2 0 0 9 Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3 K w a r t a l n i k p r o j e k t o d a w c ó w P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p i t a ł L u d z k i KAPITAŁ dla LUDZKI Małopolski 2 2 0 0 9 I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3 Egzemplarz bezpłatny Ciekawe

Bardziej szczegółowo