Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL /13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL.08.01.02-14-233/13"

Transkrypt

1 Warszawa, 17/01/2014 rok Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL /13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin określa kwestie związane z udziałem w projekcie oraz zasady przyznawania środków finansowych na założenie własnego przedsiębiorstwa w ramach Inkubatora Biznesu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 1

2 1Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w szczególności: warunki wsparcia finansowego, procedurę przyznawania dotacji, zasady pracy Komisji Oceny Wniosków oraz procedurę przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego, w projekcie CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja) zwany dalej CZAS NA ZMINY! nr POKL /13, realizowanego przez Faber Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 39A/ Okres realizacji projektu od 17 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. 3. Zasięg terytorialny projektu obejmuje województwo mazowieckie. 4. Biuro projektu mieści się na ul. Rakowiecka 39A/14, Warszawa. 5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa, na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. 6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 50 osób spełniających kryteria grupy docelowej, o których mowa w części 3 niniejszego regulaminu. Do INKUBATORA BIZNESU zostanie skierowanych 30 osób, a do AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 20 osób. 7. Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja finansowa), podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe finansowe, usługi doradcze o charakterze specjalistycznym w ramach realizacji projektu podlegają przepisom dotyczącym pomocy publicznej pomoc de minimis. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 2 Słownik pojęć Beneficjencie oznacza jednostkę będącą operatorem wsparcia, składającą wniosek do instytucji przyjmującą wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Beneficjenci Pomocy) otrzymują wsparcie. Beneficjentem w projekcie CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja) jest faber Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 39A, lok. 14, Warszawa. Komisji Oceny Wniosków (KOW) oznacza to Komisję powoływaną przez Beneficjenta do zadań, której należy: wybór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, wybór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz ocena biznesplanów. KOW złożona jest z ekspertów powołanych przez Beneficjenta i fakultatywnie z przedstawicieli IOK. Projekcie oznacza to przedsięwzięcie, realizowane w ramach Poddziałania (zgodnie z zapisami Planu Działania dla Priorytetu VIII), opisane we wniosku, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych a Beneficjentem. Uczestniku projektu osoba fizyczna biorąca udział w projekcie realizowanym przez Beneficjenta, spełniająca warunki określone dla grupy docelowej Poddziałania w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 20 grudnia 2012 r., obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 roku. 2

3 Operatorze wsparcia finansowego oznacza beneficjenta udzielającego wsparcia finansowegow ramach Poddziałania 8.1.2, który w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej/de minimis; Podstawowe wsparcie pomostowe oznacza wsparcie pomostowe przyznawane na wniosek uczestnika projektu, przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Przedłużonym wsparciu pomostowym oznacza wsparcie pomostowe udzielane po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Rozpoczęciu działalności gospodarczej oznacza, iż za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy uznać dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności. 3 Zakres wsparcia uczestników Wsparcie przewidziane w projekcie (2 edycja) obejmuje: CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu ETAP REKRUTACJI DO PROJEKTU 80 OSÓB 1. Wstępne badanie predyspozycji zawodowych kandydatów 1 godzina doradztwa zawodowego dla 80 osób zgłoszonych do udziału w projekcie. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-DORADCZE 50 OSÓB 1. Doradztwo zawodowe 4 godziny na jedną osobę. Efektem doradztwa będzie przygotowanie dla 100 Uczestników projektu Indywidualnego Planu Działania; 2. Doradztwo psychologiczne 2 godziny wsparcia na jedną osobę. Uczestnikom wsparcia psychologiczno-doradczego zostaną zapewnione materiały dydaktyczne oraz ćwiczenia. 3

4 AKADEMIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 20 OSÓB W PIERWSZEJ FAZIE, CO NAJMNIEJ 29 OSÓB W DRUGIEJ FAZIE 1. Zakup BONÓW SZKOLENIOWYCH szkolenia i kursy zawodowe zgodne z opracowanym przez doradcę zawodowego Indywidualnym Planem Działania, średnio 150 godzin dla Uczestnika. Średnia wartość szkoleń i kursów przypadających na jednego uczestnika wynosi 5 tys. PLN. Szkolenia i kursy muszą być zgodne z diagnozą ujętą w Indywidualnym Planie Działania (IPD) i w uzasadnionych przypadkach wynikających z IPD wartość BON-u może przekroczyć kwotę 5 tys. PLN 20 Uczestników projektu. 2. PRAKTYKI ZAWODOWE trzymiesięczne, płatne praktyki zawodowe 1 600,00 PLN wynagrodzenia za miesiąc praktyk 20 Uczestników projektu; 3. STAŻE ZAWODOWE sześciomiesięczne, płatne staże zawodowe 1 600,00 PLN wynagrodzenia za jeden miesiąc stażu co najmniej 9 Uczestników projektu; INKUBATOR BIZNESU 30 OSÓB W PIERWSZEJ FAZIE, 21 OSÓB W DRUGIEJ FAZIE 1. Zakup BONÓW SZKOLENIOWYCH szkolenia i kursy zawodowe zgodne z opracowanym przez doradcę zawodowego Indywidualnym Planem Działania, średnio 40 godzin dla Uczestnika. Średnia wartość szkoleń i kursów przypadających na jednego uczestnika wynosi 2 tys. PLN. Szkolenia i kursy muszą być zgodne z diagnozą ujętą w Indywidualnym Planie Działania (IPD) i w uzasadnionych przypadkach wynikających z IPD wartość BON-u może przekroczyć kwotę 2 tys. PLN 30 Uczestników projektu godzinne SZKOLENIE ZAWODOWE złożone z 5 modułów dla 30 Uczestników Projektu uczestników Inkubatora Biznesu. Zakres szkolenia: a. organizowanie działalności gospodarczej i zarządzanie przedsiębiorstwem - 6 godzin; b. podstawy rachunkowości - 6 godzin; c. rozliczanie US i ZUS - 6 godzin; d. techniki sprzedaży - 8 godzin; e. sporządzanie biznesplanu - 14 godzin. Uczestnikom szkolenia zostaną zapewnione materiały dydaktyczne oraz catering (przerwy kawowe oraz obiad) 3. GRA BIZNESOWA 3 grupy po 10 Uczestników w grupie, 16 godzin. Podczas gry biznesowej Uczestnicy projektu zostaną wcieleni w realia prowadzenia własnego biznesu; 4. Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania BIZNESPLANU 15 godzin na 1 Uczestnika Projektu dla 30 osób uczestników Inkubatora Biznesu; indywidualne doradztwo biznesowe będzie realizowane w dwóch formach: a. Indywidualne spotkania z doradcą finansowym (co najmniej 10 godzin); b. E-konsultacje na platformie Moodle poświęconej Inkubatorowi Biznesu. Platforma Moodle będzie dostępna na stronie internetowej projektu: (nie więcej niż 5 godzin) 4

5 5. Jednorazowa DOTACJA FINANSOWA maksymalnie zł, dla nie więcej niż 21 Uczestników Projektu; 6. FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE - udzielane w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji finansowej (6 miesięcy podstawowe wsparcie pomostowe, 6 miesięcy przedłużone wsparcie pomostowe), wypłacane miesięcznie w wysokości maksymalnie zł brutto/ miesiąc (wyłącznie dla 21 Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach projektu,,czas NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja) ); 7. WSPARCIE POMOSTOWE - Poradnictwo księgowe, finansowe i prawne w wymiarze 48 godzin 4 godziny na miesiąc dla jednego Uczestnika przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (wyłącznie dla 21 Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach projektu,,czas NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja) ). MENTORING I COACHING 20 OSÓB 1. MENTORING wsparcie dla 20 Uczestników AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 4 godziny miesięcznie przez trzy miesiące dla każdego Uczestnika. Działania mentora będą nakierowane na przygotowanie Uczestników projektu do rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami. Podczas spotkań prowadzone będą również ćwiczenia związane z umiejętnościami autoprezentacji, komunikacji oraz zarządzania stresem; 2. JOB COACHING wsparcie dla 5 Uczestników AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, którzy w trakcie trwania projektu znajdą zatrudnienie 4 godziny miesięcznie przez okres trzech miesięcy wsparcie job coacha w zakładzie pracy. Celem działań job coacha jest ułatwienie Uczestnikowi projektu adaptacji do nowego środowiska oraz umożliwienie mu wejścia w nową rolę zawodową z sukcesem. 4 Kryteria kwalifikowalności Uczestników 1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby wchodzące w skład jednej z trzech poniższych grup: a) Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy 1 w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. b) Osoby niezarejestrowane jako bezrobotne, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. c) Pracownicy 2 zagrożeni zwolnieniem 3 z przyczyn zakładu pracy z firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne 4. 1 Wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oznacza, że rozwiązanie nastąpiło: - z przyczyn leżących po stronie pracodawcy takich jak: przyczyny ekonomiczne, organizacyjne, produkcyjne, technologiczne, ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy, - z przyczyn niedotyczących żadnej ze stron stosunku pracy, takich jak działanie siły wyższej czy zmiany przepisów prawnych dotyczących działalności pracodawcy lub stosunków pracy (prawa pracy), - rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z powodu dopuszczenia się pracodawcy ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art Kodeksu Pracy), - wygaśnięcie stosunku pracy w razie śmierci pracodawcy (art. 632 kodeksu pracy), ewentualnie na skutek innych zdarzeń uregulowanych w przepisach szczególnych, - innych, nieokreślonych w powyższych punktach. 2 Zgodnie z 2 Kodeksu Pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 3 Osoba zagrożona zwolnieniem to osoba zatrudniona u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do 5

6 2. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne pracujące lub mieszkające na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego tj. przebywające na terenie województwa mazowieckiego z zamiarem pobytu stałego. 3. Uczestnikami Projektu mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 4. W projekcie przewidziano uczestnictwo 80 osób (ETAP REKRUTACJI DO PROJEKTU - WSTĘPNE BADANIE PREDYSPOTYCJI ZAWODOWYCH), z czego wsparcie w ramach DORADZTWA PSYCHOLOGICZNEGO, AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, INKUBATORA BIZNESU ORAZ MENTORINGU I COACHINGU otrzyma łączeni 50 osób. 60% Uczestników projektu będą stanowić kobiety. 1. Rekrutacja uczestników projektu: 5 Etapy pozyskiwania wsparcia przez Uczestników projektu a) złożenie dokumentów rekrutacyjnych, b) ocena predyspozycji osobowościowych i przedsiębiorczości poprzez testy kompetencyjne i rozmowę kwalifikacyjną, c) wybór Uczestników Projektu w oparciu o przyjęte kryteria i system oceny. 2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie. 3. Podpisanie umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych. 4. Realizacja wsparcia szkoleniowo doradczego: a) Indywidualne Doradztwo Zawodowe, b) Indywidualne Doradztwo Psychologiczne. 5. Realizacja działań w ramach AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ORAZ MENTORINGU I JOB COACHINGU: projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników. 4 Z procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi przedsiębiorstwo ma do czynienia np. wówczas, gdy zmienia ono swój profil działalności (np. poprzez zmianę branży, w której działa), rozpoczyna prowadzenie działalności eksportowej, zasadniczo zmienia strukturę organizacyjną, przechodzi proces prywatyzacji, dokonuje outsourcingu znaczącej części dotychczasowej działalności, czy wreszcie dokonuje zwolnień grupowych pracowników. Przedstawione przejawy procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych należy traktować jako przykładowe. 6

7 a) zakup BONÓW SZKOLENIOWYCH; b) wsparcie mentora; c) realizacja trzymiesięcznych praktyk; d) realizacja sześciomiesięcznych staży; e) job coaching. 6. Realizacja działań w ramach INKUBATORA BIZNESU: a) Zakup BONÓW SZKOLENIOWYCH; b) przeprowadzenie szkoleń zawodowych; c) przeprowadzenie gry biznesowej; d) indywidualne doradztwo z zakresu przygotowania biznesplanu; e) sporządzenie przez Uczestników Projektu biznesplanów oraz Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej; f) złożenie wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego. g) ocena wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. h) decyzja odnośnie uczestników projektu, którzy otrzymają jednorazową dotację inwestycyjną. i) zarejestrowanie działalności gospodarczej/rozpoczęcie działalności gospodarczej. j) dostarczenie wymaganych załączników. k) podpisanie umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. l) ocena wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. m) decyzja odnośnie uczestników projektu, którzy otrzymają podstawowe wsparcie pomostowe. n) podpisanie aneksu do umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych. o) wypłata 80% jednorazowej dotacji inwestycyjnej Uczestnikowi Projektu zaliczka. p) rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. r) płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych przez Uczestnika Projektu kosztów (nie więcej niż 20 % jednorazowej dotacji inwestycyjnej). 6 Rekrutacja 1. Rekrutacja w ramach projektu,,czas NA ZMIANY! rozpocznie się 17 stycznia 2014 roku i potrwa do czasu gdy liczba zgłoszeń, które spełnią wymagania formalne przekroczy 200 osób przewiduje się ostateczne zamknięcie etapu rekrutacji w dniu 30 kwietnia 2014 roku. Okres rekrutacji został podzielony na trzy okresy rekrutacyjne: a. 17/01/ /02/2014 rok; b. 1/03/ /03/2014 rok; c. 1/04/ /04/2014 rok W przypadku zrekrutowania w pierwszym okresie rekrutacji przewidzianej liczny Uczestników, rekrutacja nie będzie prowadzona w kolejnych okresach. W przypadku zrekrutowania przewidzianej liczny Uczestników w drugim okresie rekrutacji, proces rekrutacji nie będzie kontynuowany w trzecim okresie. 2. Rekrutacja będzie przeprowadzana w 3 etapach. Etapy rekrutacji: 7

8 a) złożenie formularza rekrutacyjnego, deklaracji udziału w projekcie oraz oświadczeń potwierdzających kwalifikowalność uczestnika, b) ocena predyspozycji zawodowych uczestnika, c) wybór Uczestników Projektu w oparciu o przyjęte kryteria i system oceny. 3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionych poniższych dokumentów rekrutacyjnych: a) formularz rekrutacyjny, b) oświadczenia: - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej, - oświadczenie o zapoznaniu się z kryteriami kwalifikowalności uczestników, - oświadczenie o nieprowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, - oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy czy PEFRON, w ramach Poddziałania 8.1.2/Działania 6.2. PO KL, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i akceptacji jego warunków, - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, - oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu oraz z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis dotyczy Uczestników planujących założenie działalności gospodarczej - oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie dotyczy Uczestników planujących założenie działalności gospodarczej, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczaniu ich na stronie internetowej 4. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. Rakowieckiej 39A/14, Warszawa, godziny otwarcia biura projektu od poniedziałku do piątku , oraz na stronie internetowej projektu: 5. Wypełnione i podpisane dokumenty mogą być składane osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. od do lub przesłane pocztą na adres biura projektu: Biuro Projektu,,CZAS NA ZMIANY!, ul. Rakowieckiej 39A/14, Warszawa 6. Ostateczny termin składania dokumentów upływa 30 kwietnia 2014r. o godzinie 18:00 7. Formularz rekrutacyjny, który wpłynie po ww. terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu wyjątek stanowi sytuacja, w przypadku której do projektu nie zostałaby zrekrutowana założona liczba Uczestników. 8. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych formularzy, wymaganej liczby Uczestników Projektodawca zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy 8

9 rekrutacyjnych i/lub przedłużenia okresu rekrutacji, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej projektu. 9. Po spełnieniu kryteriów formalnych potencjalni Uczestnicy Projektu spotkają się z doradcą zawodowym, który oceni predyspozycje zawodowe uczestnika. 10. Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może otrzymać w wyniku oceny testu osobowości i predyspozycji wynosi 30 pkt. 11. Minimalna liczba punktów umożliwiających przejście do kolejnego etapu wynosi 60% tj.: 18 pkt. 12. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Akademii Kompetencji Zawodowych (bony szkoleniowe) i uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu osobowości i predyspozycji zostaną skierowane do kolejnego etapu indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze, którego celem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz wybór szkoleń zawodowych (20 osób). 13. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej, które zdobędą wymaganą ilość punktów z testu osobowości i predyspozycji przejdą rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną projektu przewidywana liczba osób: 50. Podczas rozmowy z Komisją Rekrutacyjną Uczestnik projektu będzie mógł uzyskać kolejne 55 punktów. 14. Termin powołania Komisji Rekrutacyjnej będzie uzależniony od rekrutacji Uczestników do Projektu. W przypadku zrekrutowania w pierwszym okresie rekrutacji 50 Uczestników, którzy będą zainteresowani otrzymaniem dotacji na założenie własnej firmy i pozytywnie przejdą test osobowości i predyspozycji, Komisja Rekrutacyjna zostanie powołana niezwłocznie po zrekrutowaniu 50 uczestników. W przypadku zrekrutowania w pierwszym okresie rekrutacji mniej niż 50 a więcej niż 25 Uczestników zainteresowanych otrzymaniem dotacji na założenie własnej firmy, zostanie powołana pierwsza Komisja Rekrutacyjna, na którą zostaną zrekrutowani Uczestnicy. W wyniku prac pierwszej Komisji do Inkubatora Biznesu zostaną zakwalifikowane osoby, które na etapie oceny przez Komisję Rekrutacyjna otrzymają najwyższą liczbę punktów szczegółowy opis w pkt 15 Regulaminu. Pozostałe osoby ocenione podczas pierwszej Komisji Rekrutacyjnej, będą mieć 3 możliwości: a. rezygnacja z dalszego udziału w projekcie; b. skorzystanie z bonów szkoleniowych w ramach Akademii Kompetencji Zawodowych (w przypadku dostępności miejsc); c. oczekiwanie na wyniki ocen z drugiej Komisji Rekrutacyjnej. Druga Komisja Rekrutacyjna zostanie powołana po zrekrutowaniu do projektu kolejnych 25 Uczestników zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. W przypadku drugiej Komisji Rekrutacyjnej zostanie ocenionych 25 osób. Do Inkubatora Biznesu zostanie wybranych 15 Uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów szczegółowy opis przyznawania punktów znajduje się w pkt 15 Regulaminu, przy czym przy tworzeniu rankingu ocen zostaną uwzględnione osoby z pierwszej Komisji Rekrutacyjnej, które z powodu otrzymania zbyt małej liczby punktów nie zostały skierowane do Inkubator Biznesu i po etapie Komisji Rekrutacyjnej wybrały możliwość opisaną w pkt 14, li. c Regulaminu. 9

10 15. O zakwalifikowaniu do udziału w Inkubatorze Biznesu zdecyduje suma uzyskanych punktów w trakcie oceny formularza rekrutacyjnego (max. 25 punktów), testu predyspozycji (max. 30 punktów) oraz rozmowy kwalifikacyjnej (max. 55 pkt.) Maksymalna liczba punktów wynosi: 110 punktów. 16. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez Uczestników o na umieszczeniu liście Uczestników Projektu będzie decydowała data i godzina zgłoszenia do projektu. 15. W przypadku, gdy wśród wyłonionych 50 osób będzie więcej chętnych do udziału w INKUBATORZE BIZNESU lub AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, w pierwszej kolejności do poszczególnego rodzaju wsparcia będą kierowane osoby z najwyższą liczba punktów. W przypadku braku miejsc w ramach danego wsparcia, Uczestnikowi projektu zostanie zaproponowany udział w drugiej ścieżce wsparcia, np. gdy liczba chętnych do udziału w INKUBATORZE BIZNESU będzie wynosić 54 osoby, 50 osoby z najwyższą łączna liczbą punktów zostaną skierowane do INKUBATORA BIZNESU, 4 kolejnym osobom zostanie zaproponowane wsparcie w ramach AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (w przypadku wolnych miejsc). 17. Podpisanie deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w projekcie. 18. Osoba przystępująca do projektu deklaruje udział we wszystkich przewidzianych w projekcie formach wsparcia. 19. Proces naboru zostanie udokumentowany w formie protokołu. 20. Uczestnicy Projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, będą zobowiązani do rejestracji Działalności Gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego i prowadzenia jej przez minimum 12 miesięcy. 7 Przebieg procesu rekrutacji I. Test predyspozycji osobowościowych i predyspozycji 1. Po spełnieniu kryteriów formalnych potencjalni Uczestnicy Projektu wypełnią Test osobowościowy i predyspozycji, który oceni doradca zawodowy. 2. Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może otrzymać w wyniku oceny testu osobowości i predyspozycji wynosi 30 pkt. 3. Minimalna liczba punktów umożliwiających przejście do kolejnego etapu wynosi 60% tj.: 80 pkt. 4. Osoby, które zdobędą minimum punktowe wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w przypadku osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji finansowej Inkubator Biznesu. W przypadku osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Akademii Kompetencji Zawodowych (Bon szkoleniowy), po otrzymaniu minimalnej liczby punktów z testu osobowości i predyspozycji uczestnik zobligowany jest do podpisania umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych i kierowany jest do kolejnego etapu projektu indywidualne wsparcie psychologiczno doradcze, którego celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju (więcej o usługach szkoleniowo doradczych w 9 Regulaminu). 10

11 II. Skład i obowiązki Komisji Rekrutacyjnej INKUBATOR BIZNESU 1. Beneficjent powoła najpóźniej do 28 lutego 2014 roku pierwszą Komisję Rekrutacyjną (zwana dalej: Komisją), która wybierze Uczestników Projektu. 2. W skład Komisji Komisja Rekrutacyjnej wejdą 4 osoby: A. Przewodniczący Komisji: - Koordynator Projektu, B. 3 Członków Komisji: - Psycholog, - Ekspert ds. finansów; - Doradca zawodowy. 3. Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych będzie dokonana przez dwóch członków Komisji Weryfikacyjnej zgodnie z zakresem przewidzianym w Karcie oceny formalnej formularza rekrutacyjnego. 4. Przewodniczący Komisji będzie odpowiedzialny za prawidłowy przebieg pracy Komisji. 5. Członkowie Komisji odpowiedzialni będą za prawidłową weryfikację dokumentów rekrutacyjnych. 6. Członek Komisji zobowiązany jest do nie ujawniania informacji związanych z oceną formularzy oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 7. W pracach Komisji Rekrutacyjnej może brać udział przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej II stopnia. 8. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów formalnych oraz kwalifikacyjnych: 1) Kryteria formalne: a) Czy formularz rekrutacyjny został złożony w terminie rekrutacji? b) Czy wypełnione zostały wszystkie wymagane pola formularza rekrutacyjnego? c) Czy do formularza rekrutacyjnego dołączono wszystkie wymagane i podpisane załączniki? 2) Kryteria kwalifikacyjne: a) Czy kandydat jest osobą dorosłą w wieku aktywności zawodowej w chwili przystąpienia do projektu. b) Czy kandydat spełnia kryterium zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego lub wykonuje stosunek pracy w przedsiębiorstwie posiadającym siedzibę/oddział na terenie województwa mazowieckiego? c) Czy kandydat jest osobą bezrobotną, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu? lub 11

12 Czy kandydat jest pracownikiem zagrożonym zwolnieniem z przedsiębiorstwa przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne? e) Czy kandydat zamierza rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej? f) Czy kandydat spełnia kryterium nie posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu? g) Czy kandydat spełnia kryterium nie otrzymania pomocy publicznej w okresie 3 lat? h) Czy kandydat spełnia kryterium nie korzystania z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy czy PEFRON? i) Czy kandydat spełnia kryterium niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych? j) Czy kandydat spełnia kryterium niepozostawania w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu oraz w stosunku pracy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. k) Litery e-h odnoszą się do osób planujących pozyskać dotację finansową na założenie własnego przedsiębiorstwa. III. Rozmowa kwalifikacyjna INKUBATOR BIZNESU 1. Komisja przed rozmową kwalifikacyjnej dokona oceny merytorycznej formularzy w oparciu o kartę oceny merytorycznej poprzez przyznanie punktów za następujące elementy: - Przedmiot działalności (maks. 5 pkt.), - Opis szans i zagrożeń (maks. 5 pkt.), - Koszty (maks. 5 pkt.), - Przygotowanie kandydata (maks. 5 pkt.), - Trwałość (maks. 5 pkt.). Łączna liczba punktów do uzyskania wynosi Ocena dotycząca każdego z kryteriów, zostanie uzasadniona pisemnie. 3. Każdy formularz oceniany będzie przez 2 osoby spośród członków Komisji obecnych na posiedzeniu. 4. Obliczając średnią ocenę w ramach każdego z kryteriów, a następnie sumując wszystkie średnie oceny uzyskana zostanie ocena końcowa formularza rekrutacyjnego. 5. Każdemu formularzowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytorycznotechnicznymi. Ocena poszczególnych kryteriów będzie dokonywana w skali od 1 do 5 pkt. W przypadku rozbieżności w ocenie merytorycznej złożonego formularza wynoszących 30% i więcej, ocenę merytoryczną kwestionariusza przeprowadza dodatkowo Koordynator projektu, którego ocena jest wiążąca dla członków Komisji. 6. Każdy formularz może otrzymać maksymalnie 25 punktów. 7. Minimalna ilość punktów kwalifikująca kandydata do dalszego etapu rekrutacji wynosi 60% maksymalnej ilości punktów do uzyskania, tj.: 15 pkt. 12

13 8. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych formularzy Komisja sporządza listę formularzy zgłoszeniowych uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów i wskazuje formularze, które otrzymały co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów tj.: 15 pkt. 9. Komisja podczas rozmowy kwalifikacyjnej dokona oceny posiadanych przez Kandydatów predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o kartę oceny rozmowy kwalifikacyjnej poprzez przyznanie punktów za następujące elementy: - Przedsiębiorczość (1-20 punktów); 10 punktów zostanie przyznanych z wypełnianego na początku rozmowy z Komisją Rekrutacyjną testu przedsiębiorczości (3 części), 10 kolejnych punktów Uczestnik będzie mógł uzyskać podczas rozmowy z przedstawicielami Komisji Rekrutacyjnej; - Odpowiedzialność i motywacja (1-5 punktów); - Skłonność do ryzyka (1-5 punktów); - Samodzielność (1-5 punktów); - Planowanie i analiza (1-15 punktów) - Sumienność (1-5 punktów) Maksymalna liczba punktów wynosi 55 punktów. 10. Ocena dotycząca każdego z kryteriów, zostanie uzasadniona pisemnie. 11. Predyspozycje każdego Kandydata oceniane będą przez 2 osoby spośród członków Komisji obecnych na posiedzeniu. W przypadku rozbieżności w ocenie na etapie rozmowy kwalifikacyjnej wynoszących 30% i więcej, ocenę rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadza dodatkowo Koordynator projektu, którego ocena jest wiążąca dla członków Komisji. 12. Obliczając średnią ocenę w ramach każdego z kryteriów, a następnie sumując wszystkie średnie oceny uzyskamy ocenę końcową predyspozycji poszczególnych potencjalnych Uczestników projektu. 13. Każdemu Kandydatowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytorycznotechnicznymi w skali od 1 do 20 pkt. 14. Każdy Kandydat może otrzymać maksymalnie 55 punktów. 15. Minimalna ilość punktów kwalifikująca kandydata do dalszego etapu rekrutacji wynosi 60% maksymalnej ilości punktów do uzyskania, tj.: 33 pkt Po przeprowadzeniu oceny wszystkich Kandydatów Komisja sporządza listę Kandydatów uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów i wskazuje osoby, które otrzymały co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów tj.: 33 pkt. 17. Ocena przeprowadzona zostanie w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia naboru formularzy rekrutacyjnych przez Beneficjenta. 18. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje suma punktów uzyskanych w trakcie oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 13

14 19. Suma punktów jaką Kandydaci uzyskają w wyniku oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego oraz rozmowy rekrutacyjnej będzie podstawą do ułożenia listy rankingowej. 20. Kandydaci zostaną uszeregowani na liście rankingowej w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. 21. O wstępnym wyborze Uczestników zdecyduje pozycja na liście rankingowej. 22. Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru 30 uczestników z najwyższą liczbą punktów. 23. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostanie 30 osób z najwyższą liczbą punktów z zachowaniem zasady równości szans i przyjętym wskaźnikiem udziału kobiet we wsparciu projektowym (będą stanowiły min. 60% Uczestników Projektu). 24. Osoby od pozycji 31 wzwyż będą stanowić listę rezerwową. 25. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z przeprowadzonych prac. 26. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilka osób, o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 27. O wynikach procesu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna powiadomi Kandydatów . Wyniki rekrutacji zostaną upublicznione na stronie internetowej projektu: 28. Beneficjent każdorazowo pisemnie poinformuje osoby ubiegającej się o udział w projekcie o wynikach procesu rekrutacji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym). 29. Powiadomienie będzie zawierało dane uczestnika oraz informację o przyznanej punktacji oraz pouczenie o możliwości odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 30. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikować następną osobę z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej. O wystąpieniu powyższej sytuacji Beneficjent ma obowiązek poinformować kolejnego na liście rezerwowej Kandydata i wyznaczyć mu termin do podpisania umowy o świadczenie usług szkoleniowych. 31. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkoleń lub w początkowej fazie trwania projektu). 32. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane i zobowiązane do podpisania deklaracji uczestnictwa i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 33. Beneficjenci będą na każdym etapie realizacji projektu umieszczać odpowiednie dane na stronie internetowej. Możliwe będzie uzyskanie z nich informacji kiedy i czy dana osoba rozpoczęła lub zakończyła udział w projekcie. 14

15 34. Po zakończeniu procesu rekrutacji organizator zastrzega możliwość zmiany godzin pracy Biura Projektu. IV. Procedura odwoławcza 1. Kandydat na Uczestnika Projektu, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował się do projektu może w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura projektu (ul. Rakowiecka 39A, lok. 14, Warszawa) pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie w ww. terminie odwołania drogą elektroniczną ( /fax: numer fax: ), przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni). 2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 5 dni przez min. 1 osobę z Komisji, przy czym nie może to być ta sama osoba, która wcześniej dokonywała oceny danego kandydata. 3. Osoba, która wniosła odwołanie, zostanie poinformowana w terminie do 5 dni, licząc od dnia zakończenia procedury odwoławczej, o wyniku powtórnej oceny wraz z pouczeniem, że podjęta decyzja w tym zakresie jest wiążąca i ostateczna. 4. W wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej możliwe są zmiany w kolejności kandydatów na liście w stosunku do wstępnej listy rankingowej. 5. Komisja rekrutacyjna sporządzi ostateczną listę rankingową przyszłych Uczestników Projektu w terminie 5 dni licząc od dnia poinformowania wszystkich kandydatów o ostatecznych wynikach oceny i poda ją do publicznej wiadomości (strona internetowa projektu: oraz lista w Biurze Projektu). 6. Zgodnie z wytycznymi IP 2 organizator projektu prześlę ostateczną listę Kandydatów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia. 9 Wsparcie szkoleniowo doradcze 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze jest udzielane na podstawie Umowy o świadczeniu usług szkoleniowodoradczych, zawartej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem. 2. Uczestnicy projektu obowiązkowo biorą udział w bezpłatnym bloku szkoleniowo-doradczym dotyczy uczestników AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH oraz INKUBATORA BIZNESU. 3. Uczestnikom projektu nie przysługuje dodatek szkoleniowy, ani zwrot kosztu dojazdu na szkolenia. 4. Podstawowym kryterium starania się o pomoc finansową oferowaną w projekcie jest ukończenie szkolenia z absencją nie przekraczającą 20% godzin. Nieobecność powyżej 20% jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie. 5. Uczestnicy projektu są zobowiązani do podpisywania listy obecności na zajęciach szkoleniowych oraz formularza wykonania usługi doradczej w trakcie korzystania z usług doradczych. 6. Uczestnicy projektu upoważnieni są do skorzystania z bezpłatnego doradztwa przed otrzymaniem jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 9 Wsparcie w ramach AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 1. Wsparcie w ramach AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH otrzyma 20 osób wyłonionych na etapie 15

16 prac Komisji Rekrutacyjnej oraz 9 osób, które spośród wybranych 30 Uczestników INKUBATORA BIZNESU nie uzyska dotacji finansowej; 2. W ramach AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 20 osób zakwalifikowanych do powyższego rodzaju wsparcia otrzyma wsparcie w postaci BONÓW SZKOLENIOWYCH o średniej wysokości 5 000,00 PLN brutto. Zakres szkoleń i kursów zakupionych w ramach BONU SZKOLENIOWEGO zostanie uszczegółowiony na etapie udzielonego Uczestnikowi projektu wsparcia psychologiczno-doradczego. Na etapie działań szkoleniowych Uczestnicy AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH otrzymają wsparcie mentora, obejmujące 12 godzin indywidualnych spotkań (4 godziny/uczestnika przez trzy miesiące); 3. Po zakończeniu szkoleń i kursów zakupionych w ramach BONÓW SZKOLENIOWYCH, Uczestnicy AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH zostaną skierowani na trzymiesięczne praktyki (20 osób) oraz sześciomiesięczne staże (minimum 9 osób). 4. W ramach AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 5 Uczestników, którzy najszybciej znajdą pracę, otrzyma wsparcie job coacha 4 godziny indywidualnych spotkań/uczestnika przez trzy miesiące. 5. Wsparcie udzielane w ramach AKADEMII KOMPETENCJI ZAWODOWYCH nie ma charakteru pomocy de minimis. 10 Wsparcie Finansowe Przedsięwzięć I. Informacje Ogólne nt. Jednorazowej Dotacji Finansowej 1. Jednorazowa dotacja finansowa zostanie przyznana maksymalnie 21 Uczestnikom Projektu. W przypadku wygenerowania oszczędności w ramach projektu, po uzyskaniu zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Projektodawca dopuszcza możliwość zwiększenia liczby Uczestników projektu, którzy otrzymają dotację finansową. 2. Maksymalna wartość pomocy finansowej przyznanej Uczestnikowi Projektu wynosi zł. Wysokość dotacji uzależniona będzie od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją. 3. Jednorazowa dotacja finansowa polega na udzieleniu Uczestnikowi Projektu jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 4. Uczestnicy projektu otrzymują dotacje za pośrednictwem Beneficjenta (Projektodawcy), na podstawie podpisanej obustronnie Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji finansowej. 5. Jednorazową dotację finansową mogą otrzymać Uczestnicy projektu, którzy: a) pozytywnie zakończyli podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Realizatora projektu; b) zarejestrowali działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego; c) uzyskali pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków, w tym m.in. min 60% ogólnej sumy punktów; d) uzyskali pozytywną opinię Trenera i Doradców opinia nie jest związana z przyznaniem dodatkowej liczby punktów. 16

17 6. Środki z jednorazowej dotacji finansowej na rozwój działalności mogą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez uczestnika projektu. Jednorazowa dotacja finansowa udzielana jest na sfinansowanie w szczególności: a) zakupu nowych środków trwałych(wartość zakupu jednego środka może stanowić maksymalnie 75% wartości dotacji), b) zakupu nowego wyposażenia (wartość zakupu jednego środka może stanowić maksymalnie 75% wartości dotacji), c) w przypadku dokonania analizy rynku i założeń do realizacji procesu technologicznego planowanej działalności, dopuszcza się zwiększenie wartości zakupu środka trwałego do wartości nie przekraczającej 80% wartości dotacji, d) zakupu używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: - w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dotacji środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, - cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego, - środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy, e) zakupu wartości niematerialnych i prawnych, które mogą stanowić maksymalnie 30% wartości dotacji; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie procentowej wartości zakupu wartości niematerialnych i prawnych pod warunkiem, iż maksymalna wartość nie przekroczy 50% wartości dotacji, f) zakupu robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów), które mogą stanowić maksymalnie 35% wartości dotacji, h) zakupu środków obrotowych w ilości/strukturze zapewniającej rozpoczęcie działalności i jej skuteczne prowadzenie w pierwszych miesiącach funkcjonowania. Z czego wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży) mogą stanowić maksymalnie 10% wartości dotacji. i) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie procentowej wartości zakupu środków obrotowych w ilości/strukturze zapewniającej rozpoczęcie działalności i jej skuteczne prowadzenie w pierwszych miesiącach funkcjonowania pod warunkiem, iż maksymalna wartość nie przekroczy 35% wartości dotacji, j) zakupu środków transportu, pod warunkiem, że: 17

18 stanowią niezbędny element przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego przedsięwzięciem objętym dofinansowaniem, nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów i osób, wartość zakupu jednego środka transportu może stanowić maksymalnie 60% wartości dotacji. 7. W ramach jednorazowej dotacji finansowej nie przewiduje się udzielenia wsparcia na zakup usług promocyjno-informacyjnych oraz reklamowych wsparcie na zakup usług promocyjno-informacyjnych oraz reklamowych przewidziany jest w ramach wsparcia pomostowego - 18 Regulaminu. 8. Środki z jednorazowej dotacji nie mogą być przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej określonej w załączniku nr 10 do niniejszego Regulaminu. 9. Jednorazowa dotacja finansowa może zostać przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zaakceptowanych przez Beneficjenta jako kwalifikowane, zgodnie z m.in. Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zostaną: a) odpowiednio uzasadnione; b) uznane za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej; c) faktycznie poniesione; d) poniesionych z zachowaniem zasady konkurencji i zasady efektywnego zarządzania finansami; e) poniesionych w okresie realizacji inwestycji, określonym w Umowie na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, jednakże nie wcześniej niż w dniu jej podpisania; f) określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycyjnej i ujętych w biznesplanie. 10. Na etapie wydatkowania jednorazowej dotacji Uczestnika Projektu obowiązuje zakaz podwójnego finansowania, tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych wspólnotowych lub krajowych. 11. Wydatki poniesione niezgodnie z pkt nie zostaną uznane jako kwalifikowane, a dotacja w tej części będzie podlegała zwrotowi. 12. Uczestnik Projektu zwraca jednorazową dotację finansową wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi za okres od dnia otrzymania pierwszej transzy jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, na zasadach określonych w Umowie na otrzymanie jednorazowej dotacji finansowej, w szczególności w przypadku: a) nie uruchomienia działalności gospodarczej po jej zarejestrowaniu w terminie do 30 czerwca 2014r.; b) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub ją zawiesi przed upływem 12 miesięcy od daty jej 18

19 rozpoczęcia; c) nie rozliczenia środków dotacji w wyznaczonym terminie. 11 ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA JEDNORAZOPWEJ DOTACJI FINANSOWEJ 1. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości przyznawana jest na podstawie Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji finansowej sporządzonego zgodnie z obowiązującym wzorem i załącznikami, złożonych w Biurze Projektu: a) wniosek o dotację i załączniki muszą być wypełnione, w języku polskim, w sposób czytelny zgodnie ze wzorami udostępnionymi przez Beneficjenta, w dwóch papierowych jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia). Dopuszcza się złożenie dwóch oryginałów, b) do wniosku o dotację należy dołączyć nośnik elektroniczny (płyta CD,DVD), na którym należy zapisać wniosek o dotację, biznes plan, harmonogram rzeczowo- finansowy. Zapis w wersji elektronicznej musi być możliwy do odczytu. Wersja papierowa wniosku (dwa egzemplarze) oraz elektroniczna muszą być zgodne, c) wszystkie strony Wniosku o dotację oraz załączniki muszą być parafowane przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu. 2. Do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości powinny być załączone następujące dokumenty (złożone w dwóch egzemplarzach: oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika za zgodność z oryginałem): a) kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika/Uczestniczki projektu, b) Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa według obowiązującego wzoru, c) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem według obowiązującego wzoru, d) Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w terminie do r po powzięciu wiadomości o ostatecznej decyzji w sprawie przyznania dotacji na rozwój przedsiębiorczości, e) kopie zaświadczeń o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z rożnych źródeł i w rożnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (jeżeli dotyczy), f) zaświadczenie o kwalifikowalności VAT. 3. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości rozpatrywany jest przez Komisję Oceny Wniosków na podstawie zasad regulujących jej pracę VIII.C, które określają w szczególności: a) zasady prac Komisji Oceny Wniosków, b) Zasady oceny formalnej i merytorycznej Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, c) ocenę merytoryczną Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, d) ocenę formalną i merytoryczną Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowe, e) procedury odwoławcze, 19

20 f) postanowienia ogólne, g) zasady procedurę przyznawania jednorazowych dotacji inwestycyjnych (w tym m.in. kryteria oceny wniosków i biznesplanów składanych przez Uczestników projektu). 4. Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana Uczestnikom projektu drogą elektroniczną i telefoniczną. 5. Termin składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości inwestycyjnej zostanie podany Uczestnikom nie później niż do 15 maja 2014 r. 6. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji nastąpi po zakończeniu procedury odwoławczej. Uczestnik po otrzymaniu ostatecznej informacji o wynikach oceny i wysokości przyznanej dotacji na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia Uczestnika o decyzji. 7. Beneficjent (Projektodawca) z Uczestnikiem/Uczestniczką podpisują Umowę o udzielenie jednorazowej dotacji finansowej w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o decyzji i zarejestrowania działalności gospodarczej. 8. Po przedstawieniu przez Uczestnika/Uczestniczkę dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej, Beneficjent podpisuje z nim Umowę o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, która określa w szczególności wartości i warunki wypłaty środków finansowych. 9. Niezwłocznie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, ale nie później niż w dniu podpisania Umowy, o której mowa w ust.8, Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania Umowę o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności: a) kopii dokumentu potwierdzającego nadanie numeru identyfikacyjnego REGON (oryginał do wglądu), jeżeli informacji tej nie można uzyskać ze strony internetowej CEIDG, b) kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA), prowadzonej działalności (oryginał do wglądu), jeżeli informacji tej nie można uzyskać ze strony internetowej CEIDG, c) zaktualizowany biznesplan na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli wyniku oceny merytorycznej uległ on modyfikacji, d) zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, jeżeli wyniku oceny merytorycznej uległ on modyfikacji, e) zaświadczenie z banku o założeniu subkonta na prowadzenie rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu, f) zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności (o której mowa w 17 Regulaminu). 10. Wzór Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami oraz Wzór Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej projektu (www.czasnazmiany.eu) i w Biurze Projektu. 12 Ocena Wniosków o przyznanie dotacji jednorazowej 1.Ocena Wniosków - biznesplanów dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków (zwana dalej Komisją) powołaną przez Faber Consulting Sp. z o.o. w składzie 3 osób: a) Przewodniczący Komisji: Koordynator Projektu b) 2 ekspertów powołanych przez Faber Consulting Sp. z o.o. 20

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU Broszurka informacyjna INFORMACJE O PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY! KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Do kogo kierowany jest projekt?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL /11

REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL /11 REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL.08.01.02-32-021/11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie,,nowy zawód = Nowa praca realizowanym na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie 1 Postanowienia ogólne 1. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-020/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26 -043/12 Własna Firma to Twoja szansa. 2. Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "Nowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data)

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data) FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ Załącznik nr 1 Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces!

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0008/16 Twoja firma

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze REGULAMIN PROJEKTU Zmiany na lepsze (nr POKL.08.01.02-14-088/13) Instytucja pośrednicząca: Projektodawca/realizator: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Melting Pot- Piotr Kossowski 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKT PT. DOTACJA NA START. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKT PT. DOTACJA NA START. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata PROJEKT PT. DOTACJA NA START w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet Działanie Poddziałanie VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Start Do biznesu 1 Postanowienia ogólne 1. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26- 0019/15-Start do biznesu. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS IV realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji Priorytet: Działanie: Poddziałanie: VIII Regionalne Kadry Gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 16 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Projektu Własna firma Twój sukces w biznesie! realizowanego przez Hills-Consulting Tomasz Antosiak DANE BENEFICJENTA Nazwa Adres INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Gdyński Kupiec" w Zespole Miejskich Hal Targowych Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa 1 Projekt "Gdyński Kupiec", zwany dalej Projektem organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nastawieni na sukces WND-POWR.01.02.01-24-0127/15 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Projekt Nastawieni na sukces współfinansowany jest ze środków Unii PO WER I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zostań kobietą sukcesu załóż firmę Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-006/09-00 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO wsparcie finansowe i doradcze w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr umowy: Umowa o udzielenie podstawowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NAUKOWIEC W BIZNESIE STAŻE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU NAUKOWIEC W BIZNESIE STAŻE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH. 1 Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU NAUKOWIEC W BIZNESIE STAŻE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH 1 Informacje ogólne 1. Staże stanowią jeden z typów realizowanych działań w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu Działanie 8.1 PO KL, Poddziałanie 8.1.2 JEDNORAZOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu: Droga do sukcesu-program wsparcia osób z terenu woj. świętokrzyskiego aktywizacji zawodowej poprzez własną działalność gospodarczą. 1 Postanowienia ogólne 1. ENTERPRISE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie Poznański Rockefeller promocja i rozwój realizowany przez Urząd Miasta Poznania 1 Informacje o projekcie 1. Projekt przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo