Outplacement - zwolnienia monitorowane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outplacement - zwolnienia monitorowane"

Transkrypt

1 Outplacement - zwolnienia monitorowane Pierwsze potrzeby doradcze w poszukiwaniu pracy pojawiły się w USA po II wojnie światowej, kiedy powracający Ŝołnierze stanęli przed koniecznością reintegracji społecznej i zawodowej. Opracowana ówcześnie metoda outplacementu pozwoliła ocenić moŝliwości i predyspozycje zawodowe zdemobilizowanych Ŝołnierzy i dopasować ich kwalifikacje do potrzeb rynku (m.in. uczono ich pisania aplikacji, sposobów autoprezentacji i kontaktu z pracodawcami). Outplacement w pełni rozwinął się wraz ze zmianami technologicznymi oraz pod coraz większym wpływem międzynarodowej konkurencji na gospodarki poszczególnych krajów. Zjawisko to nabrało znaczenia w latach 70., kiedy restrukturyzacje całych branŝ gospodarczych stały się nieodłącznym elementem Ŝycia gospodarczego krajów rozwiniętych. Pierwszy outplacement w Europie przeprowadzono w Wielkiej Brytanii w 1985 roku. W Polsce outplacement pojawił się wraz z rozpoczęciem procesu prywatyzacji oraz pojawieniem się na rynku międzynarodowych koncernów. Wtedy to po raz pierwszy na horyzoncie pojawiła się wyraźna groźba grupowych zwolnień pracowników. Jedną z pierwszych firm, która w Polsce wdroŝyła program outplacementowy był Philip Morris Polska S.A. w Oświęcimiu. Od tego czasu outplacement zyskuje w Polsce coraz większą popularność i jest stosowany w róŝnych firmach. Początkowo nic nie wskazywało na to, Ŝe usługa ta znajdzie swoje miejsce na polskim rynku. JednakŜe zmiany gospodarcze, przejmowanie nowych metod zarządzania, a przede wszystkim rozwój w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi spowodował, Ŝe w ostatnich latach zaczęto obserwować rosnącą popularność outplacementu w Polsce. W 1999 roku w Polsce podjęto próby znalezienia naszego rodzimego odpowiednika dla słowa outplacement. W wyniku konkursu przeprowadzonego w polskim środowisku branŝowym wybrano określenie "zwolnienia monitorowane" jednak do tej pory nie wyparło ono określenia outplacement z języka polskich firm. W prasie fachowej moŝna się równieŝ spotkać z określeniem "programy łagodnych zwolnień", a firmy konsultingowe uŝywają takich określeń jak: "program adaptacji zawodowej" lub "program aktywizacji zawodowej". 1 Obowiązująca od r. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła do polskiego porządku prawnego pojęcie tzw. zwolnienia monitorowane, które oznaczają rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku słuŝbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którymi są świadczone usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku słuŝbowego, a takŝe zagroŝonych wypowiedzeniem. 2 Zwolnienia monitorowane uregulowane są w art. 70 ustawy o promocji, z treści którego wynika, Ŝe pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy, właściwym dla siedziby tego pracodawcy, lub ze względu na miejsce wykonywania pracy, zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w szczególności: -pośrednictwa pracy, -poradnictwa zawodowego, -szkoleń, -pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. 1 Albert Binda: Skąd pochodzi i jak zmienia się pojęcie "outplacement"? 2 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz.1001 z póz. zmianami)

2 Przedsiębiorstwo, które ma w planach zwolnienia pracowników i decyduje się na zastosowanie outplacementu, moŝe go realizować przy pomocy powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych lub firm związanych z doradztwem personalnym i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Programy te finansowane są: przez pracodawcę, przez pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej, na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy, więc pracownik moŝe wziąć udział w programie outplacementowy zupełnie bezpłatnie. Pracodawca, który utworzył fundusz szkoleniowy, moŝe otrzymać refundację z Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń szkoleniowych, które przysługują osobom po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku słuŝbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuŝszym niŝ sześć miesięcy. Głównym celem outplacementu ( zwolnień monitorowanych) jest złagodzenie skutków, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników, jak i dla całej firmy. Ma on pomóc osobom, które tracą pracę przejść przez ten trudny okres, przygotować je do spotkania z rynkiem pracy, zaplanować ich dalsze kroki i pomóc bezpiecznie wylądować w nowej firmie, na nowym stanowisku. Outplacement jest usługą niejednorodną, składająca się z wielu elementów, podlegającą stałemu rozwojowi. Sprzyjają temu zmieniające się warunki społeczno gospodarcze, a co za tym idzie zmieniające się wymagania wobec samej usługi. Analiza ofert firm doradczych pozwala na wyróŝnienie kilku rodzajów proponowanych programów, które moŝna usystematyzować ze względu na cztery kryteria, jakimi są: a. zleceniodawca usługi; b. charakter grupy odbiorców; c. zakres świadczonych usług; d. ukierunkowanie usługi. 3 PoniŜsza tabela obrazuje najbardziej spotykane rodzaje outplacementu: Kryterium podziału Zleceniodawca usługi Rodzaje outplacementu Korporacyjny Cechy charakterystyczne Zamawiany i opłacany przez firmę zwalniającą, czasami w wyborze doradcy uczestniczy takŝe bezpośredni zainteresowany. Prywatny / detaliczny Zamawiany i opłacany bezpośrednio przez osobę prywatną. Indywidualny Executive Charakter grupy Grupowy odbiorców Mieszany Grupowy publiczny Skierowany do jednej osoby, praca indywidualna z uczestnikiem. Przygotowany specjalnie z myślą oraz pod kątem potrzeb menedŝerów najwyŝszego szczebla zarządzania. Przeznaczony dla jednorodnych grup zawodowych pracowników zwalnianych z jednej firmy kluczowym elementem są warsztaty i zajęcia grupowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy. Podział całego procesu na zajęcia organizowane w grupach oraz cykle spotkań indywidualnych. Zajęcia grupowe dla pracowników pochodzących z róŝnych firm i reprezentujących róŝne specjalności, na zasadzie grup otwartych. 3 Źródło: Albert Binda: Podział i rodzaje outplacementu.

3 Zakres świadczonych usług Pełny Obejmujący kompleksowy zestaw usług oferowany przez doradcę w ramach swojego autorskiego programu, nielimitowany czasowo - trwający aŝ do momentu uzyskania ponownego zatrudnienia przez uczestnika, a często obejmujący nawet monitoring postępów w nowej organizacji. Przygotowany na zasadzie programu trwającego 2, 3, 6 miesięcy, lub Ograniczony czasowo inny z góry określony zamknięty przedział czasowy. Kafeteryjny Just-in-time Ze wsparciem administracyjnym Oferowany klientowi zamawiającemu jako zestaw usług do wyboru, z których klient wybiera tylko te elementy, które uwaŝa za konieczne. Konsultacje z doradcą są inicjowane przez samego uczestnika, w nagłych przypadkach lub na miarę potrzeb Oprócz cyklicznych spotkań z doradcą uczestnikowi oferuje się pełne wsparcie administracyjne w postaci osobnego biura oraz obsługi sekretarskiej Pełny zmianę postaw i rozwój umiejętności Obejmuje pełny proces wsparcia uczestnika, od oceny umiejętności i predyspozycji, szkolenia i warsztaty z zakresu rynku pracy po konieczne uzupełnienie kwalifikacji formalnych potrzebnych do podjęcia nowej pracy i intensywne poszukiwanie ofert pracy. Główny nacisk kładzie się na zmianę postawy uczestnika, z pasywnej na aktywną, wykształcenie motywacji do działania oraz rozwój potrzebnych do tego umiejętności pozostawiając poszukiwanie ofert pracy juŝ samemu pracownikowi Ukierunko wanie usługi rynek pracy przekwalifikowanie zawodowe rozwój przedsiębiorczości Skoncentrowany na planowaniu przejścia na emeryturę Główny nacisk na ukierunkowanie strategii poszukiwania pracy, oferty pracy, rozmowy z pracodawcami, często przy wsparciu bazy danych ofert pracy, tzw. "job bank". Stosowany w przypadku konieczności zupełnej zmiany zawodu - koncentruje się na określeniu predyspozycji i motywacji uczestnika, a następnie wyborze i kształceniu do nowego zawodu. Praca z uczestnikiem przy załoŝeniu swojej własnej, małej firmy Często w połączeniu z Senior Executive Program - przygotowuje starszych menedŝerów do zakończenia aktywnego Ŝycia zawodowego i transformacje zajęć w połączeniu z przejściem na emeryturę. Źródło: Albert Binda: Podział i rodzaje outplacementu. Jak widać istnieje wiele rodzajów outplacementu. Wiele elementów programu zaleŝy od specyfiki branŝy, pracowników czy decyzji kierownictwa firmy. W większości przypadków program ten umoŝliwia: 1. Wsparcie psychologiczne. 2. Analizą predyspozycji uczestnika, która pozwala nam na lepsze poznanie siebie, swoich moŝliwości, zdolności, mocnych i słabych stron. 3. Planowanie dalszej drogi zawodowej. 4. Przekazanie umiejętności poruszania się na rynku pracy. 5. Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 6. Szukanie odpowiednich firm i ofert pracy. Poszczególne elementy procesu outplacementowego mają formę konsultacji indywidualnych lub teŝ grupowych spotkań warsztatowych. Doradcy oferują tracącym pracę ludziom trening umiejętności, informacje o sytuacji na rynku pracy oraz doradztwo. Właściwe przygotowanie CV i listu motywacyjnego wbrew pozorom nie jest

4 proste i wiele osób potrzebuje tu pomocy konsultanta. Bardzo pomocne okazują się teŝ informacje o rynku pracy, np.: jakie metody poszukiwania pracy są najbardziej efektywne, jakie zachowania są dobrze postrzegane przez potencjalnych pracodawców, a jakie dyskryminują podczas kontaktu z ewentualnym przyszłym szefem. Popularne są teŝ spotkania z psychologami, którzy pomagają zwalczyć stres, jaki zawsze towarzyszy utracie pracy. Pracownicy objęci programem mogą uczyć się asertywności, doszkalać się lub przekwalifikowywać. Niektórzy dzięki programowi zaczynają własną działalność. Konsultanci badają, czy kandydat ma takie moŝliwości, dają praktyczną wiedzę: jakie dokumenty są potrzebne, gdzie je złoŝyć, jak napisać biznesplan, jak i gdzie starać się o kredyt oraz w jaki sposób prowadzić księgowość. Wszystkie te działania mają na celu umoŝliwienie uczestnikom zwolnień łagodne przejście od momentu utraty pracy do rozpoczęcia pracy w nowym miejscu. Zwalniani pracownicy, to przede wszystkim osoby o kwalifikacjach niskich i średnich, wąsko wyspecjalizowani, często w trudnym wieku lat. Osoby takie zwykle mają problem z odnalezieniem się na rynku, poniewaŝ na przykład nigdy wcześniej nie szukali pracy. Trudno im takŝe pogodzić się z agresywnymi regułami rynku pracy - m.in. koniecznością stałego, poszerzania wiedzy, z rywalizacją z młodszymi. Uczestnicy programu muszą być przygotowani na częstsze niŝ dotychczas zmiany miejsc zatrudnienia. Dlatego nabycie umiejętności znalezienia pracy jest o wiele waŝniejsze niŝ otrzymanie samej oferty. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe konsultanci i doradcy mają za zadanie pomóc uczestnikom programu w zdobyciu nowej pracy, a nie wykonanie całej tej pracy za uczestnika. Oferowana odchodzącym pracownikom pomoc, aby była skuteczna, powinna przede wszystkim być przyjęta i zaakceptowana przez pracownika. Wydawać by się mogło, Ŝe osoba zwalniana chętnie skorzysta z kaŝdej oferowanej jej pomocy. Okazuje się jednak, Ŝe tak nie jest. Najczęstsze powody, dla których zwalniani pracownicy nie chcą brać udziału w tego typu programach, to brak wiary w powodzenie poszukiwań pracy, we własne umiejętności i kwalifikacje. Do tego dochodzi bardzo waŝna kwestia zrozumienia celu i sensu wszystkich działań. Wiele osób przyjmuje postawę buntu i nastawia się negatywnie do kaŝdej inicjatywy swojego byłego pracodawcy. Pracownicy mogą postrzegać taki program jako swego rodzaju wymówkę zarządu i kuszenie nierealnymi obietnicami znalezienia pracy. Niemal w kaŝdym środowisku jest grupa ludzi, którzy chętnie korzystają z rad konsultanta, ale nie podejmują wysiłku szukania pracy zaraz po zwolnieniu. Powodem są wysokie odprawy i błędnie pojmowany wypoczynek. Błędnie, bo samo szukanie pracy jest cięŝkim zajęciem, zajmuje duŝo czasu i kaŝdy miesiąc zwłoki zmniejsza szansę na znalezienie zatrudnienia. Ludzie widzą, Ŝe przygotowano sporo ofert, i myślą: nie jest tak źle. Dopiero gdy kończą się zasiłki i pieniądze z odpraw, zaczyna się tragedia. Rola doradcy realizującego program outplacement jest tu kluczowa. Jeśli pracownicy nie zaufają doradcy i nie przekonają się do oferowanej pomocy, wówczas moŝe się okazać, Ŝe program będzie się cieszył małym zainteresowaniem odchodzących pracowników. Efekty programu zwolnień monitorowanych słuŝą zarówno zwalnianym pracownikom jak i całej firmie. Okazuje się, Ŝe program outplacementu ma równieŝ bezpośredni wpływ na pracowników, których zwolnienia nie dotyczą. Ci którzy zostają, nawet najlepsi pracownicy, nie potrafią się odnaleźć w nowej sytuacji. Odpowiednio przeprowadzony program zwolnień monitorowanych moŝe zminimalizować negatywne skutki zwolnień, poprzez eliminowanie poczucia niepewności wśród pozostających pracowników oraz przekazywanie jasnych informacji dotyczących zmian zachodzących

5 w firmie. Nowoczesny outplacement właśnie na tym polega, Ŝe pracownicy pozostający w firmie muszą dostrzec i pozytywnie ocenić działania kadry zarządzającej, co ma w perspektywie wpłynąć na poprawę ogólnej atmosfery pracy oraz stosunków wewnętrznych w organizacji Bardzo waŝne jest przygotowanie bezpośrednich przełoŝonych do procesu zwolnień - istotne, aby bezpośredni przełoŝony, który wręcza pracownikowi wypowiedzenie, zrobił to w odpowiedni sposób, osobiście i z zachowaniem naleŝnego pracownikowi szacunku. Moment wręczenia wypowiedzenia stanowi zazwyczaj bardzo duŝy stres dla samego menedŝera i przez to jest źródłem wielu nieporozumień lub zdawkowego (wbrew własnym intencjom) traktowania swoich wieloletnich podwładnych. Stosując łagodne metody w zakresie przymusowych rozstań, firmy zazwyczaj unikają kosztownych i niszczących reputację procesów sądowych, unikają sporów i strajków, które na dłuŝszy czas zakłócają sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Korzystają na tym wszyscy, a świadomość pozostających w przedsiębiorstwie pracowników, iŝ tego rodzaju działania są realizowane sprawnie i profesjonalnie, daje nadzieję na przyszłość i pozwala liczyć na lepsze nastawienie do kolejnych wyzwań i zmian. Outplacement w Polsce rozwija się dynamicznie i staje się coraz bardziej popularny. ZauwaŜalny jest wzrost zainteresowania tego typu programami nie tylko wśród firm zagranicznych, które czerpią wzorce programów wypróbowanych w wielu krajach europejskich. Bywa coraz częściej przedmiotem negocjacji przy zawieraniu układów zbiorowych pracy lub tworzeniu pakietów socjalnych. Usługi outplacementu są ściśle powiązane z pracą, jaką wykonują podmioty rynku pracy, w tym przede wszystkim wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, gromadzące w swych zasobach szczegółowe informacje na temat przyczyn zjawiska bezrobocia w danym regionie. Outplacement powoduje, Ŝe rynek pracy nie czeka biernie na to co zrobi z nim gospodarka, a szybko reaguje na zmiany, czego powodem jest traktowanie pracy nie tylko jako dobra, ale przede wszystkim jako towaru. Podkreślenia wymaga fakt, iŝ tego towaru poszukują wszyscy nie tylko potencjalni pracownicy, ale równieŝ w obszarze specjalistów pracodawcy.

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju Klimczuk, Andrzej; Klimczuk-Kochańska, Magdalena

Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju Klimczuk, Andrzej; Klimczuk-Kochańska, Magdalena www.ssoar.info Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju Klimczuk, Andrzej; Klimczuk-Kochańska, Magdalena Veröffentlichungsversion / Published Version Monographie / monograph Empfohlene

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników

Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników Redakcja naukowa Magdalena Klimczuk-Kochańska Autorzy Magdalena Klimczuk-Kochańska: rozdziały 1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.8, 3.9,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, tel.centrali (0-22)631-22-15 do 17, fax 631-42-03, www.wup.mazowsze.pl e-mail: wawu@praca.gov.pl URZĄD PRACY Akademickie Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1. WSTĘP... 2 2. CO OD KOGO ZALEśY? UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE LOKALNYM...

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA I REKRUTACJA

SELEKCJA I REKRUTACJA TECZKA INFORMACYJNA 6. Selekcja i rekrutacja przegląd metod SELEKCJA I REKRUTACJA Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 2 C O L L E G I U M C I V I T A S K l u b M y ś l i S p o ł e c z n e j I n i c j a t y w y Publikacja finansowana ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych finansowanego ze środków Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DOBRY START NA RYNKU PRACY

DOBRY START NA RYNKU PRACY DOBRY START NA RYNKU PRACY Studencki przewodnik kariery Dorota Fojtar, Joanna Kubrakiewicz Wrocław 2010 Copyright by Dorota Fojtar, Joanna Kubrakiewicz, Izabela Lepla, Joanna Minta, Monika Siurdyban. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki outplacementu dla firm w Unii Europejskiej. Doświadczenia angielskie.

Dobre praktyki outplacementu dla firm w Unii Europejskiej. Doświadczenia angielskie. Dobre praktyki outplacementu dla firm w Unii Europejskiej. Doświadczenia angielskie. Redakcja naukowa Marta Juchnicka Adam Adamski: rozdziały I, II Autorzy Agnieszka Skalska: rozdziały III, IV, V, VI Michał

Bardziej szczegółowo

Program: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizator programu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. 2004-2005 www.bezrobocie.org.

Program: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizator programu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. 2004-2005 www.bezrobocie.org. Program: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Realizator programu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 2004-2005 www.bezrobocie.org.pl Spis treści Program Bezrobocie-co robić?... 1 Edycje programu

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. Przemówienie wygłoszone podczas 68. Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Genewa 1982.

Jan Paweł II. Przemówienie wygłoszone podczas 68. Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Genewa 1982. Nie mogę uwierzyć, by współczesna ludzkość, zdolna do tak wspaniałych osiągnięć naukowych i technicznych, nie była w stanie na drodze twórczego wysiłku inspirowanego przez samą solidarność, która łączy

Bardziej szczegółowo

Powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka str. 9

Powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka str. 9 styczeń 2010 2 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oswoić stres str. 5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo