skonsolidowany raport finansowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "skonsolidowany raport finansowy"

Transkrypt

1 skonsolidowany raport finansowy PS-2015 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 1

2 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne Informacje o grupie kapitałowej Informacje o jednostce dominującej Przedmiot działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej Skład grupy kapitałowej Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Informacje o podstawie sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego, walucie sprawozdawczej oraz zastosowanym poziomie zaokrągleń Podstawa sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego Zasady rachunkowości Zastosowane Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej Waluta sprawozdawcza i funkcjonalna oraz zastosowany poziom zaokrągleń Czas trwania działalności grupy Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Apator Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Podstawowe osądy i podstawy szacowania niepewności Informacja dotycząca sezonowości działalności Noty objaśniające do sprawozdania finansowego Segmenty operacyjne Wartości niematerialne Wartość firmy jednostek zależnych Rzeczowe aktywa trwałe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kredyty i pożyczki Instrumenty finansowe Rezerwy na zobowiązania Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 2

3 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Podatek dochodowy Przychody i koszty finansowe Zysk przypadający na jedną akcję Objaśnienia dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych Zakup jednostek zależnych Informacje na temat podmiotów powiązanych Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Struktura zatrudnienia Korekta danych porównawczych Zdarzenia po dniu bilansowym Podpisy Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 3

4 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 4 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje o grupie kapitałowej Grupa kapitałowa Apator składa się z jednostki dominującej Apator S.A. oraz jej spółek zależnych Informacje o jednostce dominującej Jednostka dominująca Apator Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (ul. Gdańska 4a lok C4) została utworzona przez pracowników zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego działającego pod nazwą Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej Apator w Toruniu. Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy nastąpiła w dniu 14 stycznia 1993 roku pod numerem RHB W dniu 24 października 2001 roku dokonano wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Jednostka dominująca prowadzi działalność na terytorium Polski na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych Przedmiot działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej Zgodnie ze statutem jednostki dominującej, podstawowym przedmiotem działalności jest działalność produkcyjna i usługowa w zakresie aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej oraz sprzedaż aparatury i systemów pomiarowych. Akcje APATOR S.A. notowane są na rynku podstawowym sektor według klasyfikacji GPW w Warszawie przemysł elektromaszynowy. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej skupione są generalnie wokół działalności związanej z produkcją i sprzedażą instrumentów i przyrządów pomiarowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, rozdzielczej i sterowniczej, systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń telemechaniki, zabezpieczeń oraz innych urządzeń sieciowych dla systemów rozproszonych, zapewniających możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć oraz urządzeń odczytujących i transmitujących dane Skład grupy kapitałowej W skład grupy kapitałowej Apator w pierwszym półroczu 2015 roku wchodził Apator S.A. oraz następujące spółki zależne: Apator Control Sp. z o.o. (Toruń) zależna od Apator S.A. Apator Mining Sp. z o.o. (Katowice) zależna od Apator S.A. FAP Pafal S.A. (Świdnica) zależna od Apator S.A. Apator Metrix S.A. (Tczew) zależna od Apator S.A. Apator GmbH (Berlin, Niemcy) zależna od Apator S.A. Apator Rector Sp. z o.o. (Zielona Góra) zależna od Apator S.A. Apator Powogaz S.A. (Poznań) zależna od Apator S.A. Apator Elkomtech S.A. (Łódź) zależna od Apator S.A. Apator Telemetria Sp. z o.o. (Słupsk) zależna od Apator Powogaz S.A. Apator Metroteks TOV (Kijów, Ukraina) zależna od Apator Powogaz S.A. Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 4

5 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 5 Apator Metra s.r.o. (Sumperk, Czechy) zależna od Apator Powogaz S.A. George Wilson Industries Ltd. (Coventry, Wielka Brytania) zależna od Apator Metrix S.A. od 26 lutego 2015 roku Miitors ApS. (Aarhus, Dania) zależna od Apator Powogaz S.A. od 1 kwietnia 2015 roku Grupa Apator posiadała udział w następujących jednostkach współkontrolowanych: OOO Apator Elektro (Moskwa, Rosja) jednostka współkontrolowana przez Apator S.A. ZAO Teplovodomer (Mytishi, Rosja) jednostka współkontolowana przez Apator Powogaz S.A. George Wilson Industries Ltd. (Coventry, Wielka Brytania) jednostka współkontrolowana przez Apator Metrix S.A. do 25 lutego 2015 roku Inda d.o.o. (Słowenia) jednostka współkontrolowana przez George Wilson Industries Ltd. Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 5

6 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 6 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej objęte konsolidacją Firma Siedziba Podstawowy przedmiot działalności Właściwy Sąd/ organ prowadzący rejestry Udział w kapitale Metoda konsolidacji Uwagi APATOR MINING Sp. z o.o. Katowice Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej, energii elektrycznej, sprzętu elektrycznego, urządzeń dźwigowych, pomp i sprężarek oraz działalność usługowa w tym zakresie Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,00% Pełna Zależna APATOR CONTROL Sp. z o.o. Toruń Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej, sprzętu elektrycznego oraz działalność usługowa w tym zakresie, a także prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,00% Pełna Zależna APATOR METRIX S.A. Tczew Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia Sąd Rejonowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,00% Pełna Zależna FAP PAFAL S.A. Świdnica Produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej, elektrycznej i elektronicznej, działalność handlowa, usługi serwisowe Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,00% Pełna Zależna APATOR RECTOR Sp. z o.o. Zielona Góra Informatyka, działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,00% Pełna Zależna APATOR POWOGAZ S.A. Poznań Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych, produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,00% Pełna Zależna Apator Elkomtech S.A. Łódź Produkcja systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń telemechaniki, zabezpieczeń oraz innych urządzeń sieciowych dla systemów rozproszonych Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,00% Pełna Zależna APATOR GmbH Berlin Sprzedaż systemów przedpłatowych liczników energii elektrycznej i gazomierzy HRB B Charlottenburg 100,00% Pełna Zależna Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 6

7 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 7 Firma Siedziba Podstawowy przedmiot działalności Właściwy Sąd/ organ prowadzący rejestry Udział w kapitale Metoda konsolidacji Uwagi APATOR TELEMETRIA Sp. z o.o. Słupsk Produkcja urządzeń odczytujących i transmitujących dane, produkcja systemowych aplikacji informatycznych Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS ,60% Pełna Zależna pośrednio Udział pośredni APATOR METROTEKS TOV Kijów Ukraina Dystrybucja wodomierzy i ciepłomierzy 61,00% Pełna Zależna pośrednio Udział pośredni APATOR METRA S.R.O. Sumperk Czechy Produkcja systemu podzielników kosztów, termometrów i termostatów 100,00% Pełna Zależna pośrednio Udział pośredni GEORGE WILSON INDUSTRIES Ltd Coventry Wielka Brytania Produkcja i sprzedaż gazomierzy domowych oraz przemysłowych; smart metering w zakresie pomiaru gazu 100,00% Pełna Zależna pośrednio Udział pośredni Miitors ApS. Horsens Dania Projektowanie i rozwój technologii ultradźwiękowych w obszarze opomiarowania wody i ciepła 100,00% Pełna Zależna pośrednio Udział pośredni Jednostki współkontrolowane objęte konsolidacją: Firma Siedziba Podstawowy przedmiot działalności Właściwy Sąd/ organ prowadzący rejestry Udział w kapitale Metoda konsolidacji Uwagi OOO APATOR ELEKTRO Moskwa Rosja Sprzedaż aparatury elektrycznej i elektronicznej 50,00% Wycena metodą praw własności Współkontrolowana ZAO Teplovodomer Mytishi Rosja Produkcja i sprzedaż wodomierzy i ciepłomierzy oraz ich legalizacja i serwis 50,00% Wycena metodą praw własności Współkontrolowana pośrednio Udział pośredni Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 7

8 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 8 Zmiany w grupie kapitałowej w trakcie pierwszego półrocza 2015 roku W dniu 26 lutego 2015 roku Apator Metrix S.A., spółka zależna Apator S.A., objęła kontrolę nad George Wilson Industries Limited (GWI) z siedzibą w Coventry w Wielkiej Brytanii. Transakcja stanowi wcześniejsze wykonanie zobowiązań Apator Metrix wobec National Industry Group, udziałowca GWI, określonych w umowie inwestycyjnej z września 2012 roku. W dniu 24 marca 2015 roku, Apator Powogaz S.A. zawarł z udziałowcami duńskiej spółki Miitors ApS. warunkową umowę zakupu 100% udziałów tejże spółki o wartości nominalnej DKK (tj zł), stanowiących 100% w jej kapitale zakładowym i 100% w ogólnej liczbie głosów. Skuteczność umowy została uzależniona od spełnienia warunku zawieszającego wykonania lub anulowania warrantów subskrypcyjnych na rzecz 4 osób fizycznych (pracowników spółki). W związku ze ziszczeniem się tego warunku, z dniem 1 kwietnia 2015 roku Apator Powogaz S.A. stał się właścicielem spółki Miitors ApS Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd Andrzej Szostak Prezes Zarządu Tomasz Habryka Członek Zarządu (do 31 marca 2015 roku) Jerzy Kuś Członek Zarządu (do 23 czerwca 2015 roku) Piotr Nowak Członek Zarządu Rada Nadzorcza Janusz Niedźwiecki Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Lewicki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Janusz Marzygliński Członek Rady Nadzorczej Danuta Guzowska Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kwiatkowski Członek Rady Nadzorczej (do 22 czerwca 2015 roku) Marcin Murawski Członek Rady Nadzorczej Kazimierz Piotrowski Członek Rady Nadzorczej (od 23 czerwca 2015 roku) Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 8

9 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 9 2. Informacje o podstawie sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego, walucie sprawozdawczej oraz zastosowanym poziomie zaokrągleń 2.1. Podstawa sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego Prezentowane skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Apator na dzień oraz za okres kończący się 30 czerwca 2015 roku sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zaakceptowanym przez Unię Europejską. Sprawozdanie to nie zawiera wszystkich informacji wymaganych do ujawnienia w pełnym sprawozdaniu finansowym i powinno być czytane łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem grupy kapitałowej Apator sporządzonym na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku. Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Apator obejmuje pierwsze półrocze 2015 roku oraz zawiera dane porównawcze: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - na dzień 31 grudnia 2014 roku; skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów - za okres 3 miesięcy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku oraz za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku; skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych - za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku; skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku Zasady rachunkowości Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą (koncepcją) kosztu historycznego, za wyjątkiem wyceny niektórych aktywów trwałych (nieruchomości inwestycyjne) i instrumentów finansowych (instrumenty pochodne), które wyceniane są według wartości godziwej. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku Zastosowane Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej STANDARDY ZASTOSOWANE PO RAZ PIERWSZY Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje (przyjęte lub będące w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską) są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2015 roku: Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 r. lub później; KIMSF 21 Obciążenia mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 17 czerwca 2014 r. lub później. Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 9

10 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 10 Przyjęcie powyższych standardów i interpretacji nie spowodowało istotnych zmian w polityce rachunkowości Grupy Apator ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych. STANDARDY ORAZ INTERPRETACJE OCZEKUJĄCE NA ZATWIERDZENIE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania następujące standardy i interpretacje oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską: MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub później; Zmiany do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub później; Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Wartości niematerialne mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub później; Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 41 Rolnictwo mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub później; Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub później; Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub później; Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub później; Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub później; Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później; MSSF 15 Przychody z umów z klientami ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 r. lub później; MSSF 9 Instrumenty Finansowe ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. lub później. STANDARDY ORAZ INTERPRETACJE NIEZASTOSOWANE W NINIEJSZYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania istnieją standardy i interpretacje, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie: Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 r. lub później; Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 r. lub później. Powyższe zmiany nie będą miały istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 10

11 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Waluta sprawozdawcza i funkcjonalna oraz zastosowany poziom zaokrągleń Walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). Walutami funkcjonalnymi zagranicznych jednostek zależnych są odpowiednio: Apator GmbH - EUR, Apator Metra CZK, Apator Metroteks UAH, George Wilson Industries Ltd. GBP, Miitors ApS. DKK. Na dzień sprawozdawczy aktywa i zobowiązania tych zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę sprawozdawczą Grupy po kursie obowiązującym na ten dzień, a ich sprawozdania z całkowitych dochodów są przeliczane po średnim ważonym kursie wymiany za dany rok obrotowy. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako jego odrębny składnik. Walutą funkcjonalną pozostałych spółek jest polski złoty Czas trwania działalności grupy Czas trwania działalności jednostki dominującej Apator S.A. oraz jednostek objętych konsolidacją jest nieoznaczony. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, to jest w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od końca okresu sprawozdawczego Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone i podpisane przez Zarząd jednostki dominującej dnia 27 sierpnia 2015 roku. Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 11

12 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Apator 3.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień NOTA niebadane * Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy jednostek zależnych Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych konsolidowane metodą praw własności Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach 42 - Udzielone pożyczki długoterminowe jednostkom powiązanym Należności długoterminowe od pozostałych jednostek Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41 2 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Należności z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych Pozostałe należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM * - przekształcenie zgodnie z notą 6.21 Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 12

13 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 13 na dzień NOTA niebadane * Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji (432) (2 824) Niepodzielony wynik finansowy niepodzielony wynik z lat ubiegłych wynik bieżącego okresu odpisy z wyniku bieżącego roku - (8 852) Udziały niesprawujące kontroli Zobowiązania Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Długoterminowe kredyty i pożyczki od pozostałych jednostek Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i pożyczki od pozostałych jednostek Zobowiązania handlowe wobec pozostałych jednostek Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe PASYWA RAZEM * - przekształcenie zgodnie z notą 6.21 Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 13

14 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów NOTA za okres od od od od do niebadane do * do niebadane do * Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów i usług jednostkom powiązanym pozostałym jednostkom Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów jednostkom powiązanym pozostałym jednostkom Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) ( ) ( ) Koszt sprzedanych produktów i usług ( ) ( ) ( ) ( ) - jednostkom powiązanym (3 325) (8 790) (8 283) (16 777) - pozostałym jednostkom ( ) ( ) ( ) ( ) Koszt sprzedanych towarów i materiałów (12 561) (12 064) (22 360) (21 069) - jednostkom powiązanym (491) (574) (710) (849) - pozostałym jednostkom (12 070) (11 490) (21 650) (20 220) Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży (9 548) (10 573) (17 813) (17 805) Koszty ogólnego zarządu (25 144) (20 226) (48 637) (38 055) Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody (koszty) operacyjne, w tym: (603) (439) (194) Przychody Koszty (1 622) (1 122) (1 648) (1 463) Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności Zysk z działalności operacyjnej Przychody (koszty) finansowe, w tym: (708) 587 (1 585) Przychody Koszty (4 131) (2 832) (4 487) (5 324) Zysk przed opodatkowaniem Bieżący podatek dochodowy 6.12 (3 305) (4 619) (6 988) (8 598) Odroczony podatek dochodowy 6.12 (374) (124) (568) (1 205) Zysk netto * - przekształcenie zgodnie z notą 6.21 Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 14

15 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 15 Inne całkowite dochody NOTA za okres od od od od do niebadane do * do niebadane do * Inne całkowite dochody netto (956) (718) Pozycje, które mogą być w przyszłości przeklasyfikowane do wyniku finansowego: Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (284) Wynik na rachunkowości zabezpieczeń (2 691) (434) Całkowite dochody ogółem Zysk netto, z tego przypadający: akcjonariuszom spółki akcjonariuszom niesprawującym kontroli Całkowite dochody ogółem, z tego przypadające: akcjonariuszom spółki akcjonariuszom niesprawującym kontroli Zysk netto na jedną akcję zwykłą: podstawowy 0,42 0,72 0,97 1,29 - rozwodniony 0,42 0,72 0,97 1,29 Średnia ważona liczba akcji * - przekształcenie zgodnie z notą 6.21 NOTA za okres od od od od do niebadane do * do niebadane do * Zysk z działalności operacyjnej Amortyzacja EBITDA * - przekształcenie zgodnie z notą 6.21 Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 15

16 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym niebadane Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji Niepodzielony wynik finansowy Razem UDZIAŁY NIESPRAWUJĄ- CE KONTROLI KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM Saldo na dzień (2 824) Zmiany w kapitale własnym w okresie od do Całkowite dochody: Zysk netto za okres od do Podział wyniku na kapitał zapasowy (51 250) Pokrycie straty z kapitału zapasowego - (3 071) Zmiana z tytułu przejęcia jednostek (3 147) (3 147) - (3 147) Inne całkowite dochody: Pozycje, które mogą być w przyszłości przeklasyfikowane do wyniku finansowego: Wynik na rachunkowości zabezpieczeń wraz z efektem podatkowym Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji (9) Inne całkowite dochody ogółem (9) Całkowite dochody ujęte w okresie od do (22 564) Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dywidendy (23 606) (23 606) - (23 606) Rozliczenie zaliczkowej dywidendy z roku poprzedniego Saldo na dzień (432) Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 16

17 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 17 Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji Niepodzielony wynik finansowy Razem UDZIAŁY NIESPRAWUJĄCE KONTROLI KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM Saldo na dzień Korekty bilansu otwarcia (802) (802) - (802) Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do Całkowite dochody: Zysk netto za okres od do Podział wyniku na kapitał zapasowy (51 672) Pokrycie straty z kapitału zapasowego - (2 310) Inne całkowite dochody: Pozycje, które mogą być w przyszłości przeklasyfikowane do wyniku finansowego: Wynik na rachunkowości zabezpieczeń wraz z efektem podatkowym (434) - (434) - (434) Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji (271) - (271) (13) (284) Inne całkowite dochody ogółem (705) - (705) (13) (718) Całkowite dochody ujęte w okresie od do (705) (11 335) Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dywidendy (18 396) (18 396) (405) (18 801) Rozliczenie zaliczkowej dywidendy z roku poprzedniego Saldo na dzień (82) Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 17

18 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej NOTA za okres od od do niebadane do * Zysk przed opodatkowaniem Korekty: Amortyzacja wartości niematerialnych Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych Odpisy aktualizujące z tytułu utraty rzeczowych aktywów trwałych - (2) Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (422) (1 258) Zyski z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych (563) (257) Koszty odsetek Udziały w (zyskach) stratach jednostek współkontrolowanych (1 223) (1 850) Przychody z tytułu odsetek (283) (65) Inne korekty 6.15 (1 196) 114 Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym Zmiana stanu zapasów 6.15 (26 524) (3 932) Zmiana stanu należności (20 275) Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu rezerw (1 217) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6.15 (2 798) (919) Inne korekty (386) Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy (13 874) (9 240) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie wartości niematerialnych 6.15 (6 278) (1 561) Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 6.15 (13 662) (11 478) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Inwestycje w jednostki zależne 6.15 (24 015) (90 636) Otrzymane odsetki * - przekształcenie zgodnie z notą 6.21 Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 18

19 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 19 NOTA za okres od od do niebadane do * Otrzymane dywidendy Inne wpływy (wydatki) 6.15 (275) (412) Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej (41 644) ( ) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek 6.15 (79 610) (38 638) Odsetki zapłacone (2 350) (1 870) Dywidendy wypłacone - (270) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 780) (1 389) Inne wydatki 6.15 (236) (310) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (12 034) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych (34 899) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu * - przekształcenie zgodnie z notą 6.21 Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 19

20 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Podstawowe osądy i podstawy szacowania niepewności Główne osądy i szacunki Zarządu grupy Apator dotyczące stosowania zasad rachunkowości oraz główne źródła informacji wykorzystywane do ustalenia w/w szacunków są takie same jak przyjęte przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku. 5. Informacja dotycząca sezonowości działalności W związku z wytwarzaniem przez Grupę Apator dóbr inwestycyjnych, przy analizie przychodów zaznacza się sezonowość sprzedaży. W minionych latach Grupa uzyskiwała wyższe przychody w III i IV kwartale. Począwszy od 2012 roku zauważalny był powolny zanik sezonowości. Jednak z uwagi na wejście w 2014 roku w skład Grupy spółki Apator Elkomtech S.A. (wysoka sezonowość istotny IV kwartał), sezonowość stała się ponownie zauważalna. W kolejnych latach przychody Grupy Kapitałowej mogą okazać się ponownie trwale wyższe w IV kwartale. 6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego 6.1. Segmenty operacyjne Przy podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych zarząd kieruje się podziałem na tzw. segmenty biznesowe. Segmenty te to: Automatyzacja Sieci (urządzenia sterujące i łączeniowe oraz inna infrastruktura i oprogramowanie dla sieci energetycznych), segment Pomiarowy (liczniki energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła wraz z towarzyszącymi usługami) oraz segment Pozostałe ( non-core - inna aparatura sterująca i aparatura dla górnictwa), który jest poza strategicznymi kierunkami rozwoju i w którym grupa nie jest liderem. Segment pomiarowy Automatyzacja sieci Pozostałe ("non-core") Pozycje nieprzypisane Razem Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od do Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk ze sprzedaży (1 565) Pozostałe przychody (koszty) operacyjne (251) (89) (194) Udział w zyskach spółek stowarzyszonych Zysk z działalności operacyjnej (1 565) Amortyzacja EBITDA (1 565) Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 20

21 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 21 Segment pomiarowy Automatyzacja sieci Pozostałe ("non-core") Pozycje nieprzypisane Razem Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od do Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk ze sprzedaży (2 147) Pozostałe przychody (koszty) operacyjne (907) (29) Udział w zyskach spółek stowarzyszonych Zysk z działalności operacyjnej (2 147) Amortyzacja EBITDA (2 147) Informacje geograficzne Kraj Kraje Unii Europejskiej Pozostałe kraje Razem Przychody ze sprzedaży segmentów geograficznych za okres od do Przychody ogółem Sprzedaż na zewnątrz Sprzedaż do jednostek powiązanych Przychody ze sprzedaży segmentów geograficznych za okres od do Przychody ogółem Sprzedaż na zewnątrz Sprzedaż do jednostek powiązanych Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 21

22 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wartości niematerialne Główne zwiększenia po stronie wartości niematerialnych w trakcie pierwszego półrocza 2015 roku związane były z przejęciem Miitors ApS. Dane dotyczące wartości niematerialnych zaprezentowano w poniższych tabelach. na dzień Wartość firmy / relacje z klientami Patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe Koszty prac rozwojowych Pozostałe wartości niematerialne Zaliczki na wartości niematerialne Razem WARTOŚĆ PATENTY I LICENCJE, POZOSTAŁE KOSZTY PRAC FIRMY / RELACJE OPROGRAMOWANIE WARTOŚCI ROZWOJOWYCH Z KLIENTAMI KOMPUTEROWE NIEMATERIALNE ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE RAZEM Wartość netto na dzień Zmiana z tytułu przejęcia jednostki Zwiększenie z tytułu nabycia Zwiększenie z tytułu własnej produkcji Zwiększenie wynikające z przekwalifikowania- pozostałe Zwiększenie z tytułu zaliczki na wartości niematerialne Zmniejszenie z tytułu likwidacji - (54) - (9) - (63) Zmniejszenie wynikające z przekwalifikowania- pozostałe Rozliczenie zaliczki na wartości niematerialne (1 555) (1 555) (141) (141) Amortyzacja (1 340) (640) (613) (115) - (2 708) Zmniejszenie dotychczasowego umorzenia z tytułu likwidacji Pozostałe zmiany- brutto Pozostałe zmiany- umorzenie - (1) (1) Wartość netto na dzień Stan na dzień Wartość brutto Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących (3 350) (8 532) (11 548) (5 713) - (29 143) Wartość netto Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 22

23 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wartość firmy jednostek zależnych Dane dotyczące wartości firmy prezentują poniższe tabele. na dzień NAZWA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ Apator Control Sp.z o.o Apator Powogaz S.A Apator Rector Sp.z o.o Apator Elkomtech S.A George Wilson Industries Ltd Apator Telemetria Sp.z o.o Apator Metra s.r.o Miitors ApS Apator Metroteks Wartość firmy netto w okresie od od do do Wartość firmy brutto na początek okresu Zmiana z tytułu przejęcia Zwiększenie z tytułu korekt wynikających z późniejszego ujęcia Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji 437 (131) Wartość firmy brutto na koniec okresu Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na początek okresu (335) (335) Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na koniec okresu (335) (335) Wartość firmy netto na koniec okresu Szczegóły rozliczenia nabycia spółek George Wilson Industries Ltd. oraz Miitors ApS. zostały przedstawione w nocie Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 23

24 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Rzeczowe aktywa trwałe Do najistotniejszych nakładów na rzeczowe aktywa trwałe w trakcie pierwszego półrocza 2015 roku należały inwestycje w maszyny i urządzenia oraz pozostałe rzeczowe aktywa trwałe. Nie wystąpiły przesłanki świadczące o utracie wartości rzeczowych aktywów trwałych. Dane dotyczące rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w poniższych tabelach. na dzień Grunty, budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe Razem GRUNTY, BUDYNKI I BUDOWLE MASZYNY I URZĄDZENIA ŚRODKI TRANSPORTU POZOSTAŁE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W BUDOWIE ZALICZKI NA RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM Wartość netto na dzień Zwiększenie (nabycie, modernizacja, własna produkcja, leasing) Zmiana z tytułu przejęcia jednostki Zwiększenie z tytułu zaliczek na rzeczowe aktywa trwałe oraz rzeczowe aktywa trwałe w budowie Zmniejszenie (zbycie, likwidacja, przekwalifikowanie) Rozliczenie zaliczek na rzeczowe aktywa trwałe oraz rzeczowe aktywa trwałe w budowie (53) (1 404) (1 344) (735) - - (3 536) (17 950) (1 511) (19 461) Amortyzacja (1 703) (4 666) (1 394) (4 184) - - (11 947) Umorzenie na dzień przejęcia jednostki Zmniejszenie umorzenia (zbycie, likwidacja) Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji (4 591) (18 174) - (7 829) - - (30 594) (1) (1) Pozostałe zmiany- brutto Pozostałe zmiany- umorzenie (1) (5) (5) Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 24

25 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 25 GRUNTY, BUDYNKI I BUDOWLE MASZYNY I URZĄDZENIA ŚRODKI TRANSPORTU POZOSTAŁE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W BUDOWIE ZALICZKI NA RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM Wartość netto na dzień Stan na dzień Wartość brutto Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących (26 083) (91 691) (9 638) (97 237) (21) - ( ) Wartość netto Na nieruchomościach Apator S.A. położonych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ostaszewie ustanowiona jest hipoteka do kwoty tys. zł, stanowiąca zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Na rzeczowych aktywach trwałych Apator S.A. ustanowiony jest zastaw rejestrowy do maksymalnej kwoty zabezpieczenia wynoszącej tys. zł, stanowiący zabezpieczenie kredytu na zakup akcji Apator Elkomtech S.A. zaciągniętego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Na nieruchomości położonej w Tczewie jednostka zależna Apator Metrix S.A. ma ustanowioną hipotekę do kwoty tys. zł jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych w Banku Millenium S.A. Na nieruchomościach położonych w Katowicach i Pszowie jednostka zależna Apator Mining Sp. z o.o. ma ustanowioną hipotekę do kwoty tys. zł jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. Na nieruchomościach położonych w Poznaniu jednostka zależna Apator Powogaz S.A ma ustanowione hipoteki umowne w kwocie tys. zł oraz 960 tys. EUR jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski S.A. Na nieruchomości w Czechach jednostka zależna Apator Metra ma ustanowiony zastaw o łącznej wartości 50 mln CZK, stanowiący zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego przez Raiffeisen Bank S.A. Na nieruchomości położonej w Pniewach jednostka zależna Apator Powogaz S.A. ma ustanowioną hipotekę przymusową w kwocie 117 tys. zł stanowiącą zabezpieczenie zobowiązania wobec Starosty Szamotulskiego z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Na nieruchomości położonej w Świdnicy, jednostka zależna FAP Pafal ma ustanowioną hipotekę w wysokości tys. zł jako zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego w BZ WBK S.A. Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 25

26 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zapasy Informacja o wartości sprawozdawczej zapasów została zaprezentowana w poniższej tabeli. na dzień Materiały Produkcja w toku Wyroby gotowe Towary Zaliczki na dostawy Wartość zapasów ogółem Odpisy aktualizujące zapasy zamieszczono poniżej. w okresie od od do do Odpis aktualizujący zapasy ogółem Wartość odpisów na początek okresu Zmiana z tytułu przejęcia jednostki Zwiększenie- utworzenie odpisu w ciężar bieżącego wyniku Zmniejszenie- odpisanie w przychody niewykorzystanych kwot (1 637) (3 122) Wykorzystanie odpisu- spisanie - (267) Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji (6) 7 Wartość odpisów na koniec okresu Na zapasach Apator Powogaz S.A. ustanowiono zastaw rejestrowy o wartości tys. zł celem zabezpieczenia kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. Na zapasach FAP Pafal ustanowiono zastaw rejestrowy w wysokości tys. zł celem zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego w BZ WBK S.A. Na zapasach Apator Control Sp. z o.o. ustanowiono zastaw rejestrowy w wysokości 4 mln zł jako zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 26

27 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Należności handlowe oraz pozostałe należności Poniżej przedstawiono dane dotyczące odpisów aktualizujących należności. Odpis aktualizujący należności ogółem w okresie od od do do Wartość odpisów na początek okresu Zwiększenie- utworzenie odpisu w ciężar bieżącego wyniku Zmniejszenie- odpisanie w przychody niewykorzystanych kwot (93) (702) Wykorzystanie odpisu- spisanie (1 643) (122) Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji - 9 Wartość odpisów na koniec okresu W dniu 2 czerwca 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Apator S.A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 października 2012 r., nakładającą na Spółkę zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 rok w kwocie tys. zł. Spółka zapłaciwszy to zobowiązanie rozpoznała należność z tego tytułu, którą całkowicie objęto odpisem aktualizującym (szczegółowo opisano to w raporcie Apator S.A. za 2012 rok). W konsekwencji decyzji NSA, na dzień bilansowy 30 czerwca 2015 roku Spółka wyksięgowała należność wraz z odpisem Kapitał podstawowy Struktura akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 roku została przedstawiona w tabeli. Imię i Nazwisko Akcje imienne Akcje na okaziciela Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach Apator Mining sp. z o. o ,87% 6,45% Mariusz Lewicki ,19% 9,94% Tadeusz Sosgórnik ,74% 8,75% Danuta Guzowska ,59% 7,86% Zbigniew Jaworski ,02% 6,48% Janusz Marzygliński ,15% 6,27% Pozostali ,43% 54,26% OGÓŁEM ,00% 100,00% Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 27

28 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pozostałe kapitały Informacje o pozostałych kapitałach zostały zaprezentowane w tabeli. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej na dzień Pozostały kapitał zapasowy Akcje własne (3 524) (3 524) Kapitały rezerwowe Pozostałe kapitały ogółem Zgodnie z Uchwałą Nr 17/VI/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator S.A. z dnia 22 czerwca 2015 roku, dokonano podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości ,78 zł w następujący sposób: Dywidenda ,40 zł Kapitał zapasowy ,38 zł Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości ,40 zł, czyli 0,30 zł na akcję. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014 nastąpiła w dniu 12 grudnia 2014 roku. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawionych było akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości ,00 zł uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję nastąpiła w dniu 14 lipca 2015 roku Kredyty i pożyczki Informacje o kredytach i pożyczkach zaprezentowanych poniżej. na dzień Kredyty i pożyczki długoterminowe płatne powyżej 1 roku do 2 lat płatne powyżej 2 lat do 5 lat Kredyty i pożyczki krótkoterminowe Kredyty i pożyczki ogółem, w tym: od pozostałych jednostek W dniu jednostka zależna, Apator Powogaz S.A. zawarła z ING Bank Śląski S.A. umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę tys. zł (okres kredytowania 05 maja 2015 r. 30 listopada 2022 r.). Środki w wysokości tys. zł przeznaczono na refinansowanie akwizycji Miitors ApS., a pozostałe tys. zł na finansowanie przyszłych inwestycji. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka w kwocie tys. zł, pełnomocnictwo Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 28

29 Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 29 do wszystkich rachunków prowadzonych przez bank, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 96 mln zł. W przypadku niewykorzystania przez Apator Powogaz S.A. kredytu w pełnej wysokości do 31 grudnia 2015 r., bank wyrazi zgodę na obniżenie kwoty wpisu hipotecznego do wysokości 120 % kwoty wykorzystanego zadłużenia. Zadłużenie z tytułu niniejszego kredytu wyniosło na dzień 30 czerwca 2015 r tys. zł. W dniu 1 lutego 2015 r. Apator Metrix S.A. zawarł umowę kredytu inwestycyjnego z Bankiem Millenium na zakup jednostki zależnej (GWI) w wysokości tys. zł, z tym że udostępnienie kwoty kredytu rozłożono na 3 transze p tys. zł (postawione spółce do dyspozycji odpowiednio w lutym 2015 r., lutym 2016 r. i lutym 2017 r.). Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka na nieruchomościach oraz przewłaszczenie dwóch środków trwałych, a jego ostateczna spłata przypada na 31 grudnia 2020 r. Dodatkowo, Apator Metrix S.A. zawarł z Bankiem Millenium w czerwcu 2015 r. umowę kredytu obrotowego na finansowanie bieżącej działalności w wysokości tys. zł. Jego zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomościach oraz przewłaszczenie maszyny produkcyjnej, a ostateczny termin spłaty przypada na 11 czerwca 2017 r. W związku z dwoma powyższymi kredytami, Apator Metrix S.A. poddał się egzekucji do łącznej kwoty 28,7 mln zł. Ponadto, wraz z przejęciem GWI, Grupa Apator Metrix stała się stroną zawartej z BI Group umowy pożyczki na tys. GBP, z terminem spłaty do 30 listopada 2018 r. Spółka Apator Rector Sp. z o.o. zawarła w dniu 27 maja 2015 r. z Millennium Bank SA umowę o kredyt rewolwingowy na kwotę 17 mln zł oraz umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 3 mln zł. Zabezpieczenie kredytów stanowi poręczenie udzielone przez Apator S.A. do kwoty 10 mln zł oraz cesja należności z realizowanych kontraktów długoterminowych. Środki z kredytów przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności. W ramach dotychczasowych umów kredytowych oprócz zabezpieczeń na majątku (mowa o nich w notach 6.3 i 6.4) ustanowiono następujące zabezpieczenia: zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia w wysokości 60 mln zł ustanowiony na 1,8 mln akcji własnych Apator S.A. będących w posiadaniu spółki zależnej Apator Mining Sp. z o.o., zastaw rejestrowy na 100% akcji Elkomtech, poręczenie cywilno-prawne spółki zależnej Apator Powogaz S.A. do kwoty 100 mln zł dla kredytu zaciągniętego przez Apator S.A., cicha cesja wierzytelności w wysokości min. 30% wszystkich obrotów handlowych Apator S.A., pełnomocnictwo do rachunków bankowych Apator Powogaz S.A., pełnomocnictwo do rachunków bankowych Apator Rector Sp. z o.o., cesja należności Apator Rector Sp. z o.o., poręczenie cywilno-prawne Apator S.A. do kwoty tys. zł dla kredytu zaciągniętego przez Apator Rector Sp. z o.o. pełnomocnictwo do rachunku bankowego Apator Elkomtech S.A., pełnomocnictwo do rachunku bankowego FAP Pafal S.A., W okresie sprawozdawczym spółki grupy kapitałowej Apator wywiązywały się z zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych. Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 29

skonsolidowany raport finansowy

skonsolidowany raport finansowy Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 1 PS-2013 skonsolidowany raport finansowy Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

raport finansowy P-2015 Skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe 1

raport finansowy P-2015 Skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe 1 raport finansowy P-2015 Skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

raport finansowy P-2013 Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe 1

raport finansowy P-2013 Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe 1 Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 P-2013 raport finansowy Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

raport finansowy P-2017 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

raport finansowy P-2017 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe raport finansowy P-2017 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje o jednostce... 4 1.2. Przedmiot działalności jednostki... 4 1.3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej...

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys.

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys. Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku ESOTIQ & HENDERSON S.A. sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 28.09.2016 GDAŃSK miejscowość

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P - 2012. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.

Raport półroczny P - 2012. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku. Raport półroczny P - 2012 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Toruń, 2012-08-28 GŁÓWNE DANE FINANSOWE Sprawozdanie Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU Skrócone sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka Akcyjna SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2016 roku Mysłowice, 10 listopada 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2014 roku Mysłowice, 9 maja 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport finansowy RS Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1

Skonsolidowany raport finansowy RS Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 Skonsolidowany raport finansowy RS-2015 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 1 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK IV kwartały 27 IV kwartały 26 IV kwartały 27 IV kwartały 26 Przychody netto

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport finansowy

Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy RS-2013 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Apator Strona 1 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo