RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 VI 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 VI 2014"

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 VI

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. DANE FINANSOWE 8 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Strona 2 z 28

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Dane Spółki Nazwa firmy: Forma prawna: Kapitał zakładowy: Organ prowadzący rejestr, numer KRS: Adres: Telefon: Fax: E- mail: www: NIP: PGS SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna , ul. Klecińska 123, Wrocław pgs- soft.com Przedmiot działalności Spółki PGS Software S.A. jest Spółką informatyczną specjalizującą się w dostarczaniu usług programistycznych i testowych, głównie z zakresu rozwiązań mobilnych, internetowych oraz bazodanowych. Model biznesowy Spółki opiera się na kompleksowej obsłudze projektów, począwszy od tworzenia aplikacji dopasowanych do potrzeb klientów, poprzez wdrożenia poszczególnych produktów aż po długofalowe wsparcie techniczne i rozwojowe, przy czym większość aplikacji przygotowywana jest według bardzo specyficznych potrzeb, co wymaga odrębnego oraz indywidualnego podejścia na każdym z etapów cyklu życia produktu. Klientami firmy są zarówno małe przedsiębiorstwa jak i duże korporacje, najczęściej z branży informatycznej, produkcyjnej oraz mediów. Ponad 90% przychodów Spółki Strona 3 z 28

4 generowane jest przez klientów z krajów europejskich, głównie z krajów skandynawskich, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii. Pracownicy firmy rozlokowani są obecnie w czterech biurach - we Wrocławiu, Rzeszowie Warszawie i Gdańsku. Są to lokalizacje z łatwym dostępem do lotnisk międzynarodowych, co pozwala na swobodne prowadzenie projektów w dowolnym miejscu na świecie. Obecnie dzięki swojemu rozmiarowi Spółka posiada doskonałe kadry do prowadzenia projektów o różnym rozmiarze. Wyszkolona grupa menedżerów została już wielokrotnie doceniona przez klientów. To powoduje, że Spółka systematycznie zwiększa swoją atrakcyjność jako partnera biznesowego. Produkty oferowane przez Spółkę wykonywane są w wielu technologiach, z których najpopularniejsze to: Microsoft.NET, Java, PHP jak również platformy mobilne działające w systemach operacyjnych Android i ios. Ponadto, Spółka posiada status Złotego Certyfikowanego Partnera Microsoft, co zapewnia łatwiejszy dostęp do szeregu produktów oferowanych przez Microsoft. Wiarygodność i gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług zapewnia realizowanie przez Spółkę projektów w metodologii Scrum, polegającej na dostarczaniu kolejnych, coraz bardziej dopracowanych wyników projektu, włączaniu się przyszłych użytkowników w proces wytwórczy oraz samoorganizacji zespołu projektowego. Jedenastu aktualnych członków zespołu posiada status Certified Scrum Master. Kluczowi zarządzający mają certyfikat PMP (Project Management Professional) oraz Prince2. Zakres posiadanych kompetencji, potwierdzonych przez niezależne źródła, przekłada się pozytywnie na wiarygodność i konkurencyjność Spółki. PGS Software S.A. kładzie szczególny nacisk na bieżącą komunikację z klientem, będącą jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie projektu. Spółka posiada zaawansowane narzędzia informatyczne pozwalające śledzić na bieżąco postęp realizowanych projektów. Ponadto, również i klienci mogą korzystać z tych właśnie narzędzi (przez Internet). Klienci Spółki wielokrotnie wyrażali swoje zadowolenie ze sposobu komunikacji między ich działami technicznymi a zespołami programistycznymi PGS Software. Strona 4 z 28

5 1.3. Organy Spółki W skład zarządu PGS Software S.A. na dzień publikacji raportu wchodzili: Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja Od Do Wojciech Gurgul Prezes Zarządu 14 maja maja 2016 Paweł Gurgul Wiceprezes Zarządu 14 maja maja 2016 W skład Rady Nadzorczej PGS Software S.A. na dzień publikacji raportu wchodzili: Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja Od Do Paweł Piwowar Przewodniczący Rady Nadzorczej Therese Asmar Członek Rady Nadzorczej Jacek Bierkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Zdanowicz Członek Rady Nadzorczej Piotr Szkutnicki Członek Rady Nadzorczej W okresie od 6 maja do 01 sierpnia 2014 nie nastąpiły żadne zmiany zarówno w składzie Zarządu PGS Software S.A., jak i w składzie Rady Nadzorczej PGS Software S.A. Strona 5 z 28

6 1.4. Struktura akcjonariatu Spółki Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji wg stanu na dzień 01 sierpnia 2014r. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Wojciech Gurgul ,68% 44,95% Paweł Gurgul ,69% 44,96% Pozostali ,63% 10,09% SUMA ,00% 100,00% Akcje w posiadaniu osób zarządzających wg stanu na dzień 01 sierpnia 2014r. Akcjonariusz Funkcja Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Wojciech Gurgul Prezes Zarządu ,68% 44,95% Paweł Gurgul Wiceprezes Zarządu ,69% 44,96% 1.5. Liczba zatrudnionych w Spółce Na koniec czerwca 2014 roku Spółka zatrudniała (w przeliczeniu na pełne etaty): 122,6 osób. Strona 6 z 28

7 1.6. Skład grupy kapitałowej Emitenta W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień wchodziły: ipgs Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w której Emitent posiadał 100% udziałów PGS Software Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w której Emitent posiadał 100% udziałów Informacja na temat podstawy zwolnienia Spółek zależnych z obowiązku objęcia konsolidacją W związku z małą skalą działalności spółek zależnych od Emitenta: ipgs Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz PGS Software Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii i faktem, że ich dane finansowe nie są istotne dla wyników finansowych Spółki, Zarząd odstąpił od konsolidacji ich wyników z wynikami PGS Software SA. Strona 7 z 28

8 2. DANE FINANSOWE 2.1. Wybrane dane finansowe WYSZCZEGÓLNIENIE I. Kapitał własny , ,11 II. Należności długoterminowe III. Należności krótkoterminowe , ,66 IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,83 V. Zobowiązania długoterminowe , ,00 VI. Zobowiązania krótkoterminowe , ,58 WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody netto ze sprzedaży II kwartał Okres od do II kwartał Okres od do Narastająco Okres od do Narastająco Okres od do , , , ,03 Amortyzacja , , , ,49 Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , , , , , ,85 Zysk/strata brutto , , , ,78 Zysk/strata netto , , , ,78 Strona 8 z 28

9 2.2. Bilans jednostkowy AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , , , ,90 I. Wartości niematerialne i prawne , , , ,92 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych , , , ,58 2. Wartość firmy , , , ,87 prawne 3. Inne wartości niematerialne i , , , ,47 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,98 1. Środki trwałe , , , ,98 a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) maszyny b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) Urządzenia techniczne i , , , ,78 d) Środki transportu , , , ,75 e) Inne środki trwałe 6 057, , , ,45 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe , , , ,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,00 Strona 9 z 28

10 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , , , ,45 I. Zapasy , , , ,53 1. Materiały 499,00 499,00 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy , , , ,53 II. Należności krótkoterminowe , , , ,03 1. Należności od jednostek powiązanych 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , , , , , , , , , , , ,29 do 12 miesięcy , , , ,29 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , , , ,30 c) inne , , , ,19 sądowej d) dochodzone na drodze III. Inwestycje krótkoterminowe , , , ,92 1. Krótkoterminowe aktywa , , , ,92 Strona 10 z 28

11 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach , , , ,82 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach , , , , , , , , , , , ,68 inne środki pieniężne , , , ,42 - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,97 SUMA AKTYWÓW , , , ,35 A. KAPITAŁ PASYWA , , , ,68 (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , , ,10 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , , , ,23 Strona 11 z 28

12 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0, , , ,90 VIII. Zysk (strata) netto , , , ,45 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0, ,25 X. Kapitał mniejszości B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA , , , ,67 I. Rezerwy na zobowiązania , , , ,04 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , , , ,00 3. Pozostałe rezerwy 0, , , ,04 II. Zobowiązania długoterminowe , , , ,67 III. Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,96 1. Wobec jednostek powiązanych , ,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,00 b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek , , , ,96 a) kredyty i pożyczki Strona 12 z 28

13 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , , , ,92 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , , , ,48 do 12 miesięcy , , , ,48 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , , , ,80 h) z tytułu wynagrodzeń , , , ,73 i) inne , , , ,03 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW , , , ,35 Strona 13 z 28

14 2.3. Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat II kwartał Okres od do II kwartał Okres od do Narastająco Okres od do Narastająco Okres od do A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,03 - od jednostek powiązanych , , , ,36 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,03 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,61 I. Amortyzacja , , , ,49 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,40 III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , , , , , , , , , ,42 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,29 Strona 14 z 28

15 VII. Podróże służbowe , , , ,01 VIII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,60 IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B) , , , ,42 D. Pozostałe przychody operacyjne 2 672, , , ,93 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 00 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 2 672, , , ,93 IV. Dotacje rozwojowe E. Pozostałe koszty operacyjne 1,82 0,74 58, ,50 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,11 III. Inne koszty operacyjne 1,82 0,74 58,27 215,39 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D- E) , , , ,85 G. Przychody finansowe , , , ,35 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych Strona 15 z 28

16 II. Odsetki, w tym: 7 775, , , ,69 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: , , , , , , , , , , , ,35 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 0, ,30 0, ,07 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G- H) , , , ,78 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I±J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) , , , , , , , ,00 N. Zysk (strata) netto (K- L- M) , , , ,78 Strona 16 z 28

17 2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Wyszczególnienie Okres od do Okres od do I. Kapitał (fundusz) własny , ,23 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie ( z tytułu) , , , ,10 0,00 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy , ,10 a) zwiększenie ( z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie ( z tytułu) Strona 17 z 28

18 - udziały przeznaczone do sprzedaży - udziały przeznaczone do umorzenia b) zmniejszenie (z tytułu) - sprzedaż udziałów 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , , , ,26 a) zwiększenie ( z tytułu) , ,26 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 0, ,17 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) , ,09 - inne b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny , ,49 a) zwiększenie ( z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych Strona 18 z 28

19 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie ( z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , , , ,16 - korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,16 a) zwiększenie ( z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) , ,16 wypłaty dywidendy , ,90 zwiększenie kapitału zapasowego , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach Strona 19 z 28

20 a) zwiększenie ( z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0, ,74 8. Wynik netto , ,78 a) zysk netto , ,78 b) strata netto c) odpisy z zysku II. III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , , Rachunek przepływów pieniężnych A. Wyszczególnienie Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Okres od do Okres od do I. Zysk (strata) netto , ,78 II. Korekty razem , ,63 1. Amortyzacja , ,49 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych ,72-68,50 Strona 20 z 28

21 3. 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 491, ,35 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw , ,61 6. Zmiana stanu zapasów ,9-807,32 7. Zmiana stanu należności , ,03 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,33 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty III. B. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) , ,15 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach Strona 21 z 28

22 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. 1. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , , , ,30 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III. C. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) , ,30 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Strona 22 z 28

23 I. Wpływy 0, ,66 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 670,00 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 0, ,66 II. Wydatki , ,07 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0, ,90 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,82 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe 6 465, , ,18 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) , ,41 Strona 23 z 28

24 D. E. F. G. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ B.III+/- C.III) , ,56 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,06 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3 577,72 68,50 Środki pieniężne na początek okresu , ,52 Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: , ,96 o ograniczonej możliwości dysponowania Strona 24 z 28

25 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3.1. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na wyniki finansowe w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. II kwartał bieżącego roku był kolejnym okresem intensywnego wzrostu i rozwoju Spółki. W tym czasie: Intensywnie rekrutowaliśmy zespoły w nowych biurach w Warszawie i Gdańsku. Obecnie w tych biurach pracuje 15 osób. Mamy nadzieję, że ta liczba zostanie zwielokrotniona w najbliższych 2-3 kwartałach. W spółce zależnej PGS Software Ltd w Wielkiej Brytanii zatrudniono drugiego handlowca. Pozyskano 12 nowych klientów. Rozpoczęto wdrożenie ISO Wszystkie te działania mają służyć długoterminowemu wzrostowi. Oprócz rekrutacji, która zwykle w krótkim czasie wpływa na przychody, pozostałe będą skutkować realnym wzrostem po kilku kwartałach. Obroty wzrosły o 56% w stosunku do II kwartału 2013 roku. To zdecydowanie najlepszy pod tym względem kwartał w historii firmy. Wzrost sprzedaży w stosunku do I kwartału br. wyniósł 15%. Wzrosty zysku operacyjnego wyniosły z kolei 59% (do II kwartału 2013) i 28% (do I kwartału 2014). Choć wzrosty zysku netto są jeszcze wyższe należy wziąć pod uwagę, że częściowo wynikają one z wycen instrumentów walutowych. W II kwartale 2013 roku z powodu wzrostu kursu złotego ich wycena chwilowo mocno spadła, zaś w minionym kwartale wzrosła. Zatem część wzrostu jest nieco sztuczna. Wzrost zysku operacyjnego lepiej odzwierciedla rozwój Spółki, choć z kolei nie pokazuje korzyści związanych z zabezpieczeniami walutowymi. Po wyeliminowaniu wycen instrumentów zabezpieczających wzrost zysku netto (Q2 14/Q2 13) wyniósł 46%. Marża operacyjna wyniosła 29,6% i była niemal równa uzyskanej w poprzedzających czterech kwartałach (29,1%). Marża netto była również na zbliżonym do historycznych poziomie. Strona 25 z 28

26 Celem Zarządu jest długoterminowy wzrost, stąd Spółka prowadzi na większą skalę niż kiedykolwiek dotąd działania promocyjne wśród potencjalnych pracowników. Dotyczy to zarówno osób już obecnych na rynku pracy jak i studentów. To kosztuje, ale jest to koszt niezbędny by móc utrzymać tempo wzrostu w kolejnych kwartałach i latach. Podobnie jest z wydatkami na sprzedaż. Trzeba się liczyć z tym, że zwrot z inwestycji następuje nie wcześniej niż po roku. Obecny wzrost obrotów i zysków dowodzi jednak, że te działania przynoszą skutek, zatem będą kontynuowane i ich skala będzie rosła. Na rynku nadal panuje ogromny niedobór kadr zarówno programistów jak i testerów. Nie widzimy szansy na to, by ta sytuacja się zmieniła w dającej się przewidzieć przyszłości. Inflacja wynagrodzeń powinna być jednak rekompensowana wzrostem cen, co dotychczas miało miejsce w przeszłości. To na pewno utrudnia i będzie utrudniało jednak rozwój Spółki. Trend jest globalny i nie ma raczej związku z sytuacją w Polsce czy regionie. Obecnie Spółka nie ponosi kolejnych wydatków związanych z powiększaniem powierzchni biurowych. Należy jednak założyć, że te koszty wkrótce znowu się pojawią. Przy wzroście w obecnej skali podwyższanie standardu biur, ich powiększanie i wyposażanie będzie systematycznie generowało koszty. Strona 26 z 28

27 4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACJA NT. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO- ROZWOJOWEJ W II kwartale 2014 roku Emitent nie prowadził działalności badawczo- rozwojowej. Strona 27 z 28

28 5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd PGS Software S.A. ( Emitent ) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne zawarte w niniejszym kwartalnym sprawozdaniu finansowym sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Wojciech Gurgul Paweł Gurgul Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Strona 28 z 28

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 III 2010

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 III 2010 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 III 2010 2010-05-10 www.pgs-soft.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2009 R. 8

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r. 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2013 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU...2 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...3 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU od dnia 01.10.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Raport kwartalny zawiera: 1. Podstawowe informacje o emitencie informacje ogólne, struktura akcjonariatu,

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Warszawa, 14.08.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

RAPORT za III kwartał 2013 r. okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku FORPOSTA S.A. Katowice, 14 listopada 2013 roku

RAPORT za III kwartał 2013 r. okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku FORPOSTA S.A. Katowice, 14 listopada 2013 roku RAPORT za III kwartał 2013 r. okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku FORPOSTA S.A. Katowice, 14 listopada 2013 roku Spis treści: I. List Zarządu do Akcjonariuszy Forposta S.A.... 3 II. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. II KWARTAŁ Wrocław, dn. 14 sierpnia 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Roczne sprawozdanie finansowe... 5 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.07.2013r do 30.09.2013r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3. KWARTALNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.10.2014 31.12.2014

Raport kwartalny 01.10.2014 31.12.2014 Raport kwartalny 01.10.2014 31.12.2014 Łódź, 13 lutego 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu... 4 Informacja o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.10.2014 r. - 31.12.2014 r. Data raportu: 13 luty 2015 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku

Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku Warszawa, 1 października 2014 roku Firma Spółki: Astro Spółka Akcyjna Siedziba, adres: Warszawa, ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.03.2009 aktywa... 4 Bilans na 31.03.2009 pasywa... 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo