UTK: Konsultacje w sprawie przepisów wewnêtrznych zarz¹dców infrastruktury i przewoÿników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.rynek-kolejowy.pl 2.08.2012 UTK: Konsultacje w sprawie przepisów wewnêtrznych zarz¹dców infrastruktury i przewoÿników"

Transkrypt

1 2 ZESPÓ RZECZNIKA PRASOWEGO PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. tel. (22) tel. kol. (922) (22) tel. kol. (922) sierpnia 2012 czwartek nr 152 (3212) UTK: Konsultacje w sprawie przepisów wewnêtrznych zarz¹dców infrastruktury i przewoÿników Urz¹d Transportu Kolejowego przedstawia do konsultacji spo³ecznych projekty zunifikowanych wersji przepisów wewnêtrznych zarz¹dców infrastruktury i przewoÿników kolejowych. Konsultacje obejmuj¹: -Instrukcjê o u ytkowaniu urz¹dzeñ radio³¹cznoœci poci¹gowej, -Instrukcjê dla maszynisty pojazdu trakcyjnego, - Instrukcjê o technice pracy manewrowej. Rozpatrywane bêd¹ tylko te uwagi do projektów (instrukcji) przepisów wewnêtrznych, które zostan¹ dostarczone wraz z uzasadnieniem na adres: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2012 r. Instrukcje zosta³y przedstawione na spotkaniu Podzespo³u do Spraw Bezpieczeñstwa w sprawie unifikacji przepisów wewnêtrznych w dniu 27 lipca 2012 r., który dzia³a w ramach prac Zespo³u do Spraw Bezpieczeñstwa w Transporcie Kolejowym pod przewodnictwem podsekretarza stanu Andrzeja Massela, w zwi¹zku z realizacj¹ zadania wynikaj¹cego z pakietu 10 kluczowych spraw ds. bezpieczeñstwa transportu kolejowego. Dziennik Wschodni Lublin Rz ecz p os po lit a Wars z a w a (dokoñczenie na str. 2)

2 (dokoñczenie ze str. 1) Kryzys uderza w polsk¹ kolej Gazeta Wyborcza Bydgoszcz Rusza budowa ³¹cznicy w Czarncy Przetarg na opracowanie studium wykonalnoœci dla budowy linii kolejowej nr 582, ³¹cz¹cej posterunek w Czarncy ze stacj¹ W³oszczowa Pó³noc og³osi³o Centrum Realizacji Inwestycji Oddzia³ w Lublinie. Rozpoczê³y siê przygotowania do realizacji zapowiadanego przedsiêwziêcia, jakim ma byæ budowa ponad trzykilometrowej ³¹cznicy w Czarncy. Pozwoli ona na skomunikowanie ze sob¹ linii kolejowej nr 61 Kielce Fosowskie z lini¹ nr 4 Zawiercie Grodzisk Mazowiecki, a przez to skrócenie czasu przejazdu miêdzy Kielcami a Warszaw¹ do oko³o 2,5. godziny. Poprawa efektywnoœci Przetarg nieograniczony na przygotowanie studium wykonalnoœci tego przedsiêwziêcia og³osi³o Centrum Realizacji Inwestycji Oddzia³ w Lublinie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. To efekt zawartego kilka tygodni temu porozumienia miêdzy w³adzami samorz¹dowymi województwa œwiêtokrzyskiego i kolejarzami. Samorz¹dowcy zobowi¹zali siê do przekazania dotacji na dokumentacjê, uzyskania decyzji œrodowiskowej, a tak e do z³o enia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Ma to kosztowaæ oko³o 850 tys. z³, a pieni¹dze po po³owie wy³o ¹ samorz¹d województwa i kolej. ¹cznica mia³aby powstaæ w latach Z dokumentacji wynika, e celem projektu jest poprawa spójnoœci systemu kolejowego w obrêbie województwa œwiêtokrzyskiego oraz po³¹czeñ kolejowych miêdzy Kielcami a Warszaw¹ i odzi¹. Nast¹pi to poprzez wybudowanie nowej, zelektryfikowanej linii kolejowej jednotorowej, przystosowanej do ruchu dwukierunkowego. Ta ³¹cznica bêdzie te spe³niaæ funkcje tzw. objazdu (po³¹czenie Kielc z Warszaw¹ przez W³oszczowê Pó³noc) w przypadku braku przejezdnoœci lub przepe³nienia linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia Kraków G³ówny Osobowy. Trzy etapy Realizacja projektu jest podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmuj¹cy prace przygotowawcze - w tym opracowanie studium wykonalnoœci wraz z mapami do celów projektowych, okreœleniem œrodowiskowych uwarunkowañ realizacji przedsiêwziêcia oraz sporz¹dzeniem opisu przedmiotu zamówienia dla wykonania dokumentacji projektowej. Drugi to przygotowanie wspomnianej dokumentacji wraz z decyzj¹ lokalizacyjn¹ i pozwoleniem na budowê i wreszcie trzeci roboty budowlane. Zgodnie z harmonogramem prac do 31. paÿdziernika br. powinno nast¹piæ wykonanie analiz przygotowanych wariantów, a do 30 marca 2013 r. opracowanie studium wykonalnoœci w zakresie oceny technicznej, ekonomicznej i finansowej wybranego wariantu. Termin zakoñczenia prac nad dokumentacj¹ zaplanowano na 31 paÿdziernika 2013 r. Wtrosce o warszawskie tory Mamiñski pe³nomocnikiem PKP S.A. Ds... spo³ecznych Jak dowiedzia³ siê "Kurier Kolejowy", Krzysztof Mamiñski zosta³ odwo³any ze stanowiska prezesa zarz¹du spó³ki Natura Tour i obj¹³ stanowisko pe³nomocnika zarz¹du PKP S.A. do spraw dialogu z pracownikami. W Polskich Kolejach Pañstwowych bêdzie odpowiada³ za koordynacjê dzia³añ kadrowych i dialog ze zwi¹zkami zawodowymi. Obowi¹zki prezesa Kolejowego Przedsiêbiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego Natura Tour pe³ni obecnie dotychczasowy cz³onek zarz¹du, Zdzis³aw Jan Grygier. Krzysztof Mamiñski piastowa³ stanowisko prezesa Natury Tour od 2002 r. Od 2002 r. pe³ni funkcjê prezesa Zwi¹zku Pracodawców Kolejowych. W latach by³ cz³onkiem zarz¹du, dyrektorem ds. pracowniczych PKP S.A., a w latach cz³onkiem zarz¹du PKP. W latach by³ przewodnicz¹cym kolejowego NSZZ Solidarnoœæ. Jest wspó³autorem restrukturyzacji polskich kolei w zakresie zatrudnienia oraz wspó³autorem ustawy restrukturyzacyjnej PKP. Ukoñczy³ Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomiki Us³ug Uniwersytetu Szczeciñskiego, a tak e podyplomowe studia Europejski Model Zarz¹dzania, organizowane przez Akademiê Leona KoŸmiñskiego.

3 Nowiny Gliwickie Gliwice W opinii bieg³ego nt. stawek zabrak³o analizy efektywnoœci zarz¹dcy, za którego b³êdy wci¹ p³ac¹ przewoÿnicy mówi Rafa³ Milczarski, prezes zarz¹du Zwi¹zku N i e z a l e n y c h PrzewoŸników Kolejowych. W pierwszej kolejnoœci nale y przypomnieæ, i poziom stawek dostêpu do infrastruktury kolejowej w Polsce nale y do najwy szych w Europie. Zdaniem przewoÿników, w sytuacji gdy poziom stawek jest ok. 2-krotnie wy szy ni w Niemczech, a œrednia prêdkoœæ handlowa dwukrotnie ni sza, jakiekolwiek wzrosty s¹ absolutnie bezzasadne. Warto w tym kontekœcie przypomnieæ wypowiedÿ wiceministra Andrzeja Massela, który mówi³ o koniecznoœci obni ania stawek w d³ugiej perspektywie. Wed³ug szacunków Zwi¹zku Niezale nych PrzewoŸników Kolejowych (ZNPK), stawki dostêpu do infrastruktury kolejowej odpowiadaj¹ obecnie œrednio 30 proc. kosztów ponoszonych przez przewoÿników kolejowych. W tym kontekœcie proponowany wzrost przeciêtnych stawek o proc. jest jednym z kluczowych czynników decyduj¹cych o ekonomice dzia³alnoœci przewozowej. Uzupe³niaj¹c ten trend prognozowanymi wzrostami cen paliw i energii trakcyjnej i konfrontuj¹c go nastêpnie z niskomar owym charakterem bran y, z du ym prawdopodobieñstwem mo na przewidywaæ uruchomienie na kolei procesu systemowej destrukcji. Nie mog¹c pokryæ kosztów, przewoÿnicy bêd¹ ograniczaæ skalê dzia³alnoœci. To z kolei przek³adaæ siê bêdzie na ni sze wp³ywy z tytu³u op³at za dostêp do infrastruktury. Zarz¹dca, próbuj¹c zrekompensowaæ brak wp³ywów, bêdzie ponownie podnosi³ stawki dla tych przewozów, a to - po raz kolejny wywo³a ograniczenie dzia³alnoœci. Opiniê bieg³ego, z natury rzeczy maj¹c¹ charakter audytu ksiêgowego, warto uzupe³niæ o analizê efektywnoœci zarz¹dcy. Naszym zdaniem, przyjêcie cennika w proponowanym kszta³cie przyczyni siê do pogorszenia sytuacji konkurencyjnej transportu kolejowego wzglêdem pozosta³ych ga³êzi transportu. Rafa³ Milczarski, prezes zarz¹du Zwi¹zku Niezale nych PrzewoŸników Kolejowych China Railway Construction kupi³o...inter Mediolan Jak poinformowa³a oficjalna strona s³ynnego klubu pi³karskiego Inter Mediolan, grupa chiñskich inwestorów, w tym China Railway Construction Corporation, przejê³o od rodziny Moratti czêœæ udzia³ów w klubie. Chiñski gigant, buduj¹cy setki kilometrów linii kolejowych na ca³ym œwiecie zabierze siê te za...budowê nowego stadionu. Inter Milan (Mediolan) to jeden z najbardziej zas³u onych klubów w Europie. Kilka miesiêcy temu zespó³ dotar³ do fina³u najwa niejszych rozgrywek grupowych - Ligi Mistrzów, gdzie uleg³ londyñskiej Chelsea, kontrolowanej przez rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza. Teraz sam Inter przechodzi czêœciowo w zagraniczne rêce. Dot¹d jego jedynym w³aœcicielem by³ prezes klubu Massimo Moratti. Jak poinformowa³a oficjalna strona klubu, wczoraj dosz³o do porozumienia w sprawie przejêcia przez chiñskich inwestorów udzia³u we w³oskim klubie. Bloomberg dodaje, e chodzi o przejêcie 15 procent akcji przez China Railway Construction Corporation - drug¹ najwiêksz¹ chiñsk¹ firm¹ z bran y budowlanej. Jest to o tyle logiczne, e jak podaje oficjalna strona Interu, wed³ug wczorajszych ustaleñ spó³ka z grupy CRCC - China Railway 15th Bureau Group Co., Ltd., bêdzie razem z klubem pi³karskim budowaæ w Mediolanie nowy stadion. Ma byæ gotowy za 5 lat. China Railway Construction Corporation zatrudnia ok. 220 tysiêcy osób. Poza granicami Chin wygra³o kontrakty m. in. na budowê nowej linii kolejowej w Libii i metra w Mekce. W ubieg³ym tygodniu z w³adzami m. in. tej firmy spotka³ siê minister S³awomir Nowak, który zachêca³ chiñskie firmy do inwestycji w Polsce. Wiadomoœci Zag³êbia Sosnowiec

4 Gazeta Wroc³awska Wroc³aw Dziennik Polski Kraków Kuczewska- aska: Usamorz¹dowienie by³o dobrym posuniêciem Uwa am, e posuniêcie z usamorz¹dowieniem by³o bardzo dobre. Znaczna czêœæ marsza³ków - w³aœciwie wszyscy poza marsza³kiem województwa œl¹skiego - znakomicie wspó³pracuj¹ powiedzia³a na antenie TVP Info prezes spó³ki Przewozy Regionalne Ma³gorzata Kuczewska- aska. We wczorajszym programie Minê³a dwudziesta pytano przewodnicz¹cego SKK NSZZ "Solidarnoœæ" Henryka Grymela oraz prezes spó³ki Przewozy Regionalne o losy pracowników Œl¹skiego Zak³adu Przewozów Regionalnych. Ma³gorzata Kuczewska- aska powiedzia³a, e zarz¹d województwa œl¹skiego postawi³ przewoÿnika w bardzo trudnej sytuacji: - Czy wszyscy pracownicy spó³ki Przewozy Regionalne przejd¹ do Kolei Œl¹skich - to pytanie do marsza³ka i do spó³ki, której jest w³aœcicielem. My jako spó³ka zwróciliœmy siê do urzêdu marsza³kowskiego z proœb¹ o okreœlenie zapotrzebowania na liczbê pracowników, ale nie otrzymaliœmy w tym wzglêdzie adnej odpowiedzi ani adnej deklaracji t³umaczy prezes Przewozów Regionalnych. - Z dnia na dzieñ zostaliœmy wyeliminowani. Do koñca czerwca chcieliœmy siê dowiedzieæ, czy bêdzie przetarg. Z dnia na dzieñ dowiedzieliœmy siê, e tego przetargu nie bêdzie. ZnaleŸliœmy siê w bardzo trudnym momencie. Po co likwidowaæ spó³kê? Aby nie powodowaæ strat i nie pogarszaæ oferty w innych województwach doda³a prezes Kuczewska- aska. Szef SKK NSZZ "Solidarnoœæ" t³umaczy³ na antenie programu powody wczorajszego strajku: - Kolejarska Solidarnoœæ stoi na jednym stanowisku: my musimy zabezpieczyæ miejsca pracy dla wszystkich ludzi, którzy s¹ kolejarzami od wielu lat. Wed³ug nas jest k³ótnia pomiêdzy marsza³kiem a spó³k¹ Przewozy Regionalne, Z naszej wiedzy wynika, e pan marsza³ek deklaruje, i przejmie ludzi na podstawie tzw. art. 23' Kodeksu Pracy. Marsza³ek deklaruje, e przejmie ludzi, gdy dostanie tabor i zaplecze. K³ótnia jest o to, e wed³ug naszej wiedzy - PR chcia³yby przekazaæ d³ugi, ale bez taboru i bez zaplecza. I tu jest pies pogrzebany podkreœla Henryk Grymel. 4 (dokoñczenie na str. 5)

5 (dokoñczenie ze str. 4) Kuczewska- aska: Usamorz¹dowienie by³o dobrym posuniêciem Ma³gorzata Kuczewska- aska zdementowa³a informacje przedstawione przez szefa SKK NSZZ "Solidarnoœæ" dotycz¹ce domniemanego sporu miêdzy zarz¹dem PR a marsza³kiem: - My bêdziemy odpowiadali na wszystkie przetargi organizowane przez urz¹d marsza³kowski i bêdziemy zg³aszali nasz¹ ofertê. Równie w najbli szym czasie bêdziemy sprzedawali nasze zaplecza, natomiast adnego zapytania ofertowego odnoœnie do przejêcia zorganizowanej czêœci ani od urzêdu marsza³kowskiego ani od Kolei Œl¹skich nie dostaliœmy, chocia z takim zapytaniem sami wyst¹piliœmy t³umaczy Kuczewska- aska. Prezes spó³ki Przewozy Regionalne doda³a, e proces usamorz¹dowienia przewoÿnika by³ w³aœciwym posuniêciem oraz e wspó³praca z marsza³kami jest raczej udana: - Uwa am, e posuniêcie z usamorz¹dowieniem by³o bardzo dobre. Znaczna czêœæ marsza³ków -w³aœciwie wszyscy poza marsza³kiem województwa œl¹skiego - znakomicie wspó³pracuj¹ zaznacza prezes PR. - Moj¹ decyzj¹ nigdy nie by³oby powo³anie Kolei Œl¹skich. Uwa amy, e najlepszym sposobem na poprawê efektywnoœci kolei jest og³aszanie przetargów i dopuszczanie do nich jak najwiêkszej liczby przewoÿników dodaje. Prezes samorz¹dowego przewoÿnika zadeklarowa³a, e spó³ka pomo e czêœci pracowników. Oko³o 200 osób mo e pracowaæ w innych zak³adach (150 maszynistów i 50 konduktorów). Oko³o 270 osób bêdzie pracowa³o w zak³adzie ³ódzkim w ramach Sekcji Napraw Czêstochowa. Rozmawiamy te z firmami prywatnymi, które s¹ gotowe zatrudniæ oko³o 200 pracowników podkreœla prezes spó³ki Przewozy Regionalne Odnowiony dworzec kolejowy w Brzesku otwarty dla podró nych Winda, monitoring i baterie s³oneczne - to tylko czêœæ nowoœci na dzieckiem. Dla osób niedowidz¹cych zosta³y zamontowane dworcu kolejowym Brzesko-Okocim. Gruntownie odnowiony specjalne p³ytki kierunkowe, które u³atwi¹ korzystanie z dworca. budynek jest ju czynny dla pasa erów. Przy budynku powsta³ parking na 29 miejsc. Zosta³y równie To, co jako pierwsze dostrzeg¹ mieszkañcy miasta i podró ni to wyznaczone miejsca dla osób niepe³nosprawnych. W odnowionym nowa elewacja, wymieniony dach, drzwi i okna. Nowoœci¹ w budynku czêœæ pomieszczeñ zostanie zagospodarowana przez budynku jest winda osobowa. Na dachu zainstalowano baterie Urz¹d Miasta w Brzesku. Na piêtrze natomiast ma powstaæ s³oneczne, dziêki którym pozyskana zostanie energia do przychodnia lekarska. podgrzewania wody. Obiekt zosta³ wyposa ony w system Prace budowlane rozpoczê³y siê w lipcu 2010 roku i trwa³y blisko monitoringu wizyjnego, który pozwoli na nadzorowanie dwa lata. Przebudowa zosta³a wykonana przez Przedsiêbiorstwo pomieszczeñ dworca, parkingu oraz okolic stacji, co zwiêkszy In ynieryjno Budowlane ad-bud z Tarnowa, wg projektu bezpieczeñstwo podró nych. przygotowanego przez Zespó³ Projektowy AMD z Jaworzna. Dworzec kolejowy w Brzesku zyska³ now¹ przestrzeñ zwi¹zan¹ z Nadzór inwestorski prowadzi³a firma GRI Generalny Realizator obs³ug¹ podró nych. Jest bardziej przyjazna i funkcjonalna. Obiekt Procesu Inwestycyjnego z Krakowa. Wartoœæ inwestycji wynios³a dostosowany zosta³ do potrzeb osób niepe³nosprawnych i ok 3,7 mln z³otych. Prace zosta³y sfinansowane ze œrodków maj¹cych problemy z poruszaniem siê. Przebudowano bud etu pañstwa i w³asnych PKP SA. pomieszczenia ogólnodostêpne, takie jak hol kasowy czy poczekalnia. Przygotowano tak e pomieszczenie dla matki z Gazeta Wroc³awska Wroc³aw Koniec remontu Dworca G³ównego. Robotnicy nie znikn¹, nie wszystko dzia³a Tu po godzinie 15, we wtorek 31 lipca inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego odebrali budowê remontowanego Dworca G³ównego. - Nast¹pi³o to nawet wczeœniej ni siê spodziewaliœmy. A to oznacza, e wszystkie prace objête pozwoleniem na budowê uda³o siê skoñczyæ w terminie i maj¹ pozwolenie na u ytkowanie - informuje Krzysztof Kozio³ z Budimeksu, wykonawcy remontu. We wtorek ca³y dzieñ trwa³y ostatnie prace. - By³y to ju naprawdê najdrobniejsze prace wykoñczeniowe - dodaje Kozio³. Ca³y dzieñ trwa³o równie gruntowne sprz¹tanie dworca. Od jutra swoje odbiory techniczne bêdzie kontynuowa³ inwestor. - Komisja bêdzie sprawdza³a wszystko pomieszczenie po pomieszczeniu, instalacjê po instalacji. Jeœli znajdzie jakieœ usterki, wykonawca bêdzie musia³ je usun¹æ - mówi Bart³omiej Sarna, rzecznik Oddzia³u Gospodarowania Nieruchomoœciami PKP we Wroc³awiu. Uzyskanie pozwolenia na u ytkowanie nie oznacza jednak, e od jutra wszystko na dworcu bêdzie ju dzia³a³o. Najd³u ej poczekamy na uruchomienie czêœci komercyjnej znajduj¹cej siê na pierwszym piêtrze holu dworca. - Obecnie trwa komercjalizacja pomieszczeñ na poziomie plus 1. Uruchomienie przez najemców dzia³alnoœci te bêdzie wymaga³o czasu 5 - t³umaczy Sarna.

6 Gazeta Wyborcza Wroc³aw XIX-wieczny dworzec w Œwiebodzicach wypiêknieje Prawie 2,5 mln z³ bêdzie PKP kosztowaæ remont XIX-wiecznego dworca w Œwiebodzicach. Zabytkowy budynek przechodzi teraz gruntown¹ renowacjê, która powinna zakoñczyæ siê jesieni¹. W budynku i na placu dworcowym pojawi siê tak e monitoring. Dworzec w Œwiebodzicach jest jednym z najstarszych w Polsce dworców kolejowych. Wybudowano go w 1869 r. (s¹ tak e Ÿród³a, które podaj¹, e w 1853 r.). Starsze od niego s¹ obiekty dawnej bocznicy towarowej przy ul. Strzegomskiej. Pierwszy poci¹g w Œwiebodzicach pojawi³ siê w 1843 r. wraz z uruchomieniem linii kolejowej z dworca Wroc³aw Œwiebodzki w kierunku Œwiebodzic. By³a to druga uruchomiona linia kolejowa na Œl¹sku (wczeœniej, 1 maja 1842 r., otwarto pierwszy odcinek linii górnoœl¹skiej z Wroc³awia do O³awy). Modernizacja dworca kolejowego w Œwiebodzicach ma siê zakoñczyæ jesieni¹ tego roku. Prace trwaj¹ tam ju od kilku miesiêcy. - Obecnie pracuje tam oko³o 20 budowlañców - mówi Bart³omiej Sarna, rzecznik prasowy PKP we Wroc³awiu. - Na ukoñczeniu jest wymiana poszycia dachowego, a tak e izolacja przeciw wilgoci budynku dworca. Wykonawca ustawi³ te rusztowania przy po³udniowowschodniej elewacji budynku, z których w najbli szym czasie ekipa remontowa rozpocznie czyszczenie i renowacjê elewacji. Remont prowadzi wroc³awska firma Marapol. Wewn¹trz budynku trwaj¹ prace rozbiórkowe, a tak e skuwanie posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i kasowych. Równolegle do tych prac prowadzona jest wymiana instalacji w budynku. W ramach modernizacji wyremontowany zostanie hol dworca - bêdzie mia³ now¹ posadzkê, odmalowane œciany i sufit, a tak e nowy system g³osowej informacji podró nych. Kasy i hol dworca zostan¹ dostosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Odœwie ona bêdzie tak e charakterystyczna ceglana elewacja dworca wraz ze znajduj¹cymi siê na niej detalami architektonicznymi. Ze wzglêdu na to, e dworzec jest obiektem zabytkowym, budynek zostanie docieplony od wewn¹trz. Plac dworcowy i wnêtrze obiektu zostan¹ objête systemem monitoringu. Inwestycja na dworcu w Œwiebodzicach jest w ca³oœci finansowana przez PKP SA. Bêdzie kosztowa³a spó³kê prawie 2,5 miliona z³otych. PR og³asza przetarg na kontrolowanie dokumentów przewozowych w poci¹gach Spó³ka przewozy Regionalne og³osi³a przetarg na kontrolê dokumentów przewozu w poci¹gach. Oferty w postêpowaniu mo na sk³adaæ do 5 wrzeœnia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w poci¹gach, w których zamawiaj¹cy œwiadczy us³ugi przewozowe, nastêpuj¹cych czynnoœci: przeprowadzanie kontroli dokumentów przewozu oraz warunków i przestrzegania zasad przewozu rzeczy i zwierz¹t, dokonywanie podczas kontroli odprawy podró nych z biletami blankietowymi, sporz¹dzanie wezwañ z tytu³u przewozu rzeczy wy³¹czonych z przewozu lub dopuszczonych na warunkach szczególnych, wzywanie organów porz¹dkowych (np. Policji) dla ustalenia danych osobowych podró nych, którzy odmawiaj¹ natychmiastowego uiszczenia nale noœci za przejazd oraz okazania dokumentu to samoœci. Zamówienie zosta³o podzielone na piêæ czêœci ze wzglêdu na obszary geograficzne, na których bêd¹ œwiadczone us³ugi bêd¹ce jego przedmiotem. Okres œwiadczenia us³ug w ramach umowy ma wynosiæ 12 miesiêcy. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najni sza cena. Oferty mo na sk³adaæ do 5 wrzeœnia do godz. 12. Otwarcie ofert nast¹pi 5 wrzeœnia o godz.12:30. 6

7 Fakt ódÿ 7

8 PR: Podejmujemy liczne dzia³ania na rzecz pracowników zak³adu na Œl¹sku Blisko 500 miejsc pracy zaoferuje zarz¹d Przewozów Regionalny osobom zatrudnionym w œl¹skim zak³adzie spó³ki. Oprócz tego zarz¹d Przewozów Regionalnych rozpoczyna wspó³pracê ze Œl¹skim Urzêdem Pracy. Zarz¹d spó³ki zwróci³ siê tak e do marsza³ka województwa œl¹skiego o przejêcie pracowników Œl¹skiego Zak³adu Przewozów Regionalnych przez Koleje Œl¹skie - informuj¹ Przewozy Regionalne w komunikacie prasowym. Na skutek decyzji marsza³ka Województwa Œl¹skiego, przekazuj¹cej od 1 stycznia 2013 roku bez przetargu obs³ugê wszystkich pasa erskich po³¹czeñ kolejowych w województwie spó³ce Koleje Œl¹skie, zarz¹d Przewozów Regionalnych znalaz³ siê w sytuacji bez wyjœcia i podj¹³ trudn¹ decyzjê o zamkniêciu œl¹skiego zak³adu. Dalsze jego utrzymywanie zosta³o pozbawione ekonomicznego sensu. Niemal jednoczeœnie z og³oszeniem tej decyzji, zarz¹d Przewozów Regionalnych podj¹³ dzia³ania na rzecz pracowników œl¹skiego zak³adu. Wœród pracowników Œl¹skiego Zak³adu Przewozów Regionalnych s¹ wybitni specjaliœci z du ym doœwiadczeniem. Chcemy w maksymalny sposób wykorzystaæ ich kwalifikacje z korzyœci¹ dla ca³ej spó³ki i pasa erów korzystaj¹cych z naszych us³ug, dlatego jak najwiêksz¹ liczbê fachowców zatrudnimy w zak³adach naszej firmy w innych województwach mówi Ma³gorzata Kuczewska- aska, prezes Przewozów Regionalnych. Zarz¹d Przewozów Regionalnych poinformowa³, e oko³o 500 pracowników z zamykanego œl¹skiego zak³adu bêdzie mog³o dalej pracowaæ w Przewozach Regionalnych. Maszyniœci i kierownicy poci¹gów zostan¹ zatrudnieni w zak³adach znajduj¹cych siê w oœciennych województwach na przyk³ad opolskim, œwiêtokrzyskim i ma³opolskim. Dodatkowych 45 miejsc pracy przygotowanych jest dla kierowników poci¹gów w placówkach innych regionów. Zarz¹d Przewozów Regionalnych, chc¹c wykorzystaæ unikaln¹ wiedzê i specjalistyczne umiejêtnoœci pracowników likwidowanej placówki, utworzy³ Sekcjê Przewozów, Eksploatacji i Utrzymania Taboru, która dzia³aæ bêdzie w ramach ³ódzkiego zak³adu spó³ki. Pracowaæ w niej bêdzie oko³o 300 specjalistów, zatrudnionych dot¹d na Œl¹sku. - Nasza troska dotyczy te pozosta³ych pracowników œl¹skiego zak³adu. Chcemy pomóc im w ponownym zatrudnieniu tak, aby ich doœwiadczenie i kwalifikacje zosta³y jak najlepiej wykorzystane dodaje Ma³gorzata Kuczewska- aska. Aby zminimalizowaæ skutki zamkniêcia zak³adu, zarz¹d Przewozów Regionalnych nawi¹za³ wspó³pracê z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Katowicach i z³o y³ wniosek o dofinansowanie projektu Adaptacja do Zmiany. Wszystko po to, aby zwiêkszyæ szanse zatrudnienia dla pracowników likwidowanego zak³adu miêdzy innymi poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleñ, dostosowuj¹cych kompetencje do potrzeb lokalnego rynku pracy. W programie bêdzie mog³o wzi¹æ udzia³ 400 pracowników œl¹skiego zak³adu. Ostateczna decyzja o rozpoczêciu projektu uzale niona jest jeszcze od jego merytorycznej oceny, która przeprowadzana jest teraz w Urzêdzie. Oprócz tego Przewozy Regionalne udziel¹ pomocy finansowej pracownikom, którzy otrzymali wypowiedzenia. - Zarz¹d spó³ki zdecydowa³ o przyznaniu ka demu zwalnianemu pracownikowi wynagrodzenia w wysokoœci jednomiesiêcznej pensji. Œwiadczenie to przys³ugiwaæ bêdzie bez wzglêdu na odprawê nale ¹c¹ siê pracownikom w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników - mówi El bieta Grudzieñ cz³onek zarz¹du Przewozów Regionalnych, dyrektor finansowy spó³ki. Pomoc pracownikom œl¹skiego zak³adu zaoferowa³y tak e zewnêtrzne podmioty miêdzy innymi organizacja zajmuj¹ca siê poœrednictwem pracy, jak równie firmy prywatne. Zadeklarowa³y one mo liwoœæ zatrudnienia nawet dla kilkudziesiêciu zwalnianych osób. Zarz¹d spó³ki liczy te na pozytywn¹ decyzjê Marsza³ka Województwa Œl¹skiego dotycz¹c¹ zatrudnienia osób pracuj¹cych w Przewozach Regionalnych przez nale ¹ce do niego Koleje Œl¹skie. - Jesteœmy gotowi na rozmowy dotycz¹ce przejêcia naszych pracowników przez Koleje Œl¹skie. Liczymy, e ich wiedza i umiejêtnoœci zostan¹ wykorzystane przez nowego przewoÿnika, który obs³ugiwaæ bêdzie przecie te same trasy, które teraz znajduj¹ siê w naszej gestii dodaje prezes Przewozów Regionalnych. Przewozy Regionalne 20 lipca z³o y³y do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego z siedzib¹ w Gliwicach skargê na decyzjê marsza³ka województwa œl¹skiego przekazuj¹c¹ bez przetargu obs³ugê kolejowych po³¹czeñ pasa erskich w województwie nale ¹cej do Urzêdu Marsza³kowskiego spó³ce Koleje Œl¹skie. Zdaniem zarz¹du Przewozów Regionalnych dzia³anie marsza³ka by³o bezprawne, gdy zrezygnowa³ on z wyboru przewoÿnika w trybie konkurencyjnym, na rzecz decyzji arbitralnej i sprzecznej z zasadami rynku. Zarz¹d spó³ki zwróci³ siê te do s¹du z wnioskiem o wstrzymanie dzia³añ realizowanych przez marsza³ka na mocy wydanej przez niego wczeœniej decyzji do czasu wydania rozstrzygniêcia w tej sprawie. F akt Katowic e Druk i oprawa: Biuro Logistyki - ILG5 PKP PLK SA na podstawie materia³ów dostarczonych

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

5 firm chce zaprojektowaæ ³¹cznicê w Czarncy

5 firm chce zaprojektowaæ ³¹cznicê w Czarncy 7 ZESPÓ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 (22)47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 sierpnia 2012 wtorek nr 155 (3215) 5

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 176/IV/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 176/IV/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 176/IV/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 24 kwietnia 2014 r. w godz. od 9 15 do 14 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Katowice: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek policji garnizonu śląskiego o stałym oraz dynamicznie przydzielanym adresie IP Numer ogłoszenia: 319259-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ul. Jastrzębia 24, 53-148 WROCŁAW ODDZIAŁ... Data wpływu.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ul. Jastrzębia 24, 53-148 WROCŁAW ODDZIAŁ... Data wpływu. Projekt WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ul. Jastrzębia 24, 53-148 WROCŁAW ODDZIAŁ... Data wpływu Nr sprawy Data rejestracji Numer wniosku *Wypełnia Fundusz ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP200 Rzeczpospolita Polska Urz¹d Zamówieñ Publicznych Al. Szucha 2/4, 00582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesy³anie og³oszeñ online: http://www.uzp.gov.pl OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/199/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/199/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/199/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119,

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl Katowice: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 189-342375. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 189-342375. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342375-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 189-342375 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Wrocław: Konserwacja dwóch XIX wiecznych dyliŝansów pocztowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie modernizacji na E30 w 2012 r.

Podsumowanie modernizacji na E30 w 2012 r. 7 ZESPÓ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 (22)47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 stycznia 2013 poniedzia³ek nr 4 (3324)

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo