UTK: Konsultacje w sprawie przepisów wewnêtrznych zarz¹dców infrastruktury i przewoÿników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.rynek-kolejowy.pl 2.08.2012 UTK: Konsultacje w sprawie przepisów wewnêtrznych zarz¹dców infrastruktury i przewoÿników"

Transkrypt

1 2 ZESPÓ RZECZNIKA PRASOWEGO PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. tel. (22) tel. kol. (922) (22) tel. kol. (922) sierpnia 2012 czwartek nr 152 (3212) UTK: Konsultacje w sprawie przepisów wewnêtrznych zarz¹dców infrastruktury i przewoÿników Urz¹d Transportu Kolejowego przedstawia do konsultacji spo³ecznych projekty zunifikowanych wersji przepisów wewnêtrznych zarz¹dców infrastruktury i przewoÿników kolejowych. Konsultacje obejmuj¹: -Instrukcjê o u ytkowaniu urz¹dzeñ radio³¹cznoœci poci¹gowej, -Instrukcjê dla maszynisty pojazdu trakcyjnego, - Instrukcjê o technice pracy manewrowej. Rozpatrywane bêd¹ tylko te uwagi do projektów (instrukcji) przepisów wewnêtrznych, które zostan¹ dostarczone wraz z uzasadnieniem na adres: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2012 r. Instrukcje zosta³y przedstawione na spotkaniu Podzespo³u do Spraw Bezpieczeñstwa w sprawie unifikacji przepisów wewnêtrznych w dniu 27 lipca 2012 r., który dzia³a w ramach prac Zespo³u do Spraw Bezpieczeñstwa w Transporcie Kolejowym pod przewodnictwem podsekretarza stanu Andrzeja Massela, w zwi¹zku z realizacj¹ zadania wynikaj¹cego z pakietu 10 kluczowych spraw ds. bezpieczeñstwa transportu kolejowego. Dziennik Wschodni Lublin Rz ecz p os po lit a Wars z a w a (dokoñczenie na str. 2)

2 (dokoñczenie ze str. 1) Kryzys uderza w polsk¹ kolej Gazeta Wyborcza Bydgoszcz Rusza budowa ³¹cznicy w Czarncy Przetarg na opracowanie studium wykonalnoœci dla budowy linii kolejowej nr 582, ³¹cz¹cej posterunek w Czarncy ze stacj¹ W³oszczowa Pó³noc og³osi³o Centrum Realizacji Inwestycji Oddzia³ w Lublinie. Rozpoczê³y siê przygotowania do realizacji zapowiadanego przedsiêwziêcia, jakim ma byæ budowa ponad trzykilometrowej ³¹cznicy w Czarncy. Pozwoli ona na skomunikowanie ze sob¹ linii kolejowej nr 61 Kielce Fosowskie z lini¹ nr 4 Zawiercie Grodzisk Mazowiecki, a przez to skrócenie czasu przejazdu miêdzy Kielcami a Warszaw¹ do oko³o 2,5. godziny. Poprawa efektywnoœci Przetarg nieograniczony na przygotowanie studium wykonalnoœci tego przedsiêwziêcia og³osi³o Centrum Realizacji Inwestycji Oddzia³ w Lublinie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. To efekt zawartego kilka tygodni temu porozumienia miêdzy w³adzami samorz¹dowymi województwa œwiêtokrzyskiego i kolejarzami. Samorz¹dowcy zobowi¹zali siê do przekazania dotacji na dokumentacjê, uzyskania decyzji œrodowiskowej, a tak e do z³o enia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Ma to kosztowaæ oko³o 850 tys. z³, a pieni¹dze po po³owie wy³o ¹ samorz¹d województwa i kolej. ¹cznica mia³aby powstaæ w latach Z dokumentacji wynika, e celem projektu jest poprawa spójnoœci systemu kolejowego w obrêbie województwa œwiêtokrzyskiego oraz po³¹czeñ kolejowych miêdzy Kielcami a Warszaw¹ i odzi¹. Nast¹pi to poprzez wybudowanie nowej, zelektryfikowanej linii kolejowej jednotorowej, przystosowanej do ruchu dwukierunkowego. Ta ³¹cznica bêdzie te spe³niaæ funkcje tzw. objazdu (po³¹czenie Kielc z Warszaw¹ przez W³oszczowê Pó³noc) w przypadku braku przejezdnoœci lub przepe³nienia linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia Kraków G³ówny Osobowy. Trzy etapy Realizacja projektu jest podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmuj¹cy prace przygotowawcze - w tym opracowanie studium wykonalnoœci wraz z mapami do celów projektowych, okreœleniem œrodowiskowych uwarunkowañ realizacji przedsiêwziêcia oraz sporz¹dzeniem opisu przedmiotu zamówienia dla wykonania dokumentacji projektowej. Drugi to przygotowanie wspomnianej dokumentacji wraz z decyzj¹ lokalizacyjn¹ i pozwoleniem na budowê i wreszcie trzeci roboty budowlane. Zgodnie z harmonogramem prac do 31. paÿdziernika br. powinno nast¹piæ wykonanie analiz przygotowanych wariantów, a do 30 marca 2013 r. opracowanie studium wykonalnoœci w zakresie oceny technicznej, ekonomicznej i finansowej wybranego wariantu. Termin zakoñczenia prac nad dokumentacj¹ zaplanowano na 31 paÿdziernika 2013 r. Wtrosce o warszawskie tory Mamiñski pe³nomocnikiem PKP S.A. Ds... spo³ecznych Jak dowiedzia³ siê "Kurier Kolejowy", Krzysztof Mamiñski zosta³ odwo³any ze stanowiska prezesa zarz¹du spó³ki Natura Tour i obj¹³ stanowisko pe³nomocnika zarz¹du PKP S.A. do spraw dialogu z pracownikami. W Polskich Kolejach Pañstwowych bêdzie odpowiada³ za koordynacjê dzia³añ kadrowych i dialog ze zwi¹zkami zawodowymi. Obowi¹zki prezesa Kolejowego Przedsiêbiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego Natura Tour pe³ni obecnie dotychczasowy cz³onek zarz¹du, Zdzis³aw Jan Grygier. Krzysztof Mamiñski piastowa³ stanowisko prezesa Natury Tour od 2002 r. Od 2002 r. pe³ni funkcjê prezesa Zwi¹zku Pracodawców Kolejowych. W latach by³ cz³onkiem zarz¹du, dyrektorem ds. pracowniczych PKP S.A., a w latach cz³onkiem zarz¹du PKP. W latach by³ przewodnicz¹cym kolejowego NSZZ Solidarnoœæ. Jest wspó³autorem restrukturyzacji polskich kolei w zakresie zatrudnienia oraz wspó³autorem ustawy restrukturyzacyjnej PKP. Ukoñczy³ Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomiki Us³ug Uniwersytetu Szczeciñskiego, a tak e podyplomowe studia Europejski Model Zarz¹dzania, organizowane przez Akademiê Leona KoŸmiñskiego.

3 Nowiny Gliwickie Gliwice W opinii bieg³ego nt. stawek zabrak³o analizy efektywnoœci zarz¹dcy, za którego b³êdy wci¹ p³ac¹ przewoÿnicy mówi Rafa³ Milczarski, prezes zarz¹du Zwi¹zku N i e z a l e n y c h PrzewoŸników Kolejowych. W pierwszej kolejnoœci nale y przypomnieæ, i poziom stawek dostêpu do infrastruktury kolejowej w Polsce nale y do najwy szych w Europie. Zdaniem przewoÿników, w sytuacji gdy poziom stawek jest ok. 2-krotnie wy szy ni w Niemczech, a œrednia prêdkoœæ handlowa dwukrotnie ni sza, jakiekolwiek wzrosty s¹ absolutnie bezzasadne. Warto w tym kontekœcie przypomnieæ wypowiedÿ wiceministra Andrzeja Massela, który mówi³ o koniecznoœci obni ania stawek w d³ugiej perspektywie. Wed³ug szacunków Zwi¹zku Niezale nych PrzewoŸników Kolejowych (ZNPK), stawki dostêpu do infrastruktury kolejowej odpowiadaj¹ obecnie œrednio 30 proc. kosztów ponoszonych przez przewoÿników kolejowych. W tym kontekœcie proponowany wzrost przeciêtnych stawek o proc. jest jednym z kluczowych czynników decyduj¹cych o ekonomice dzia³alnoœci przewozowej. Uzupe³niaj¹c ten trend prognozowanymi wzrostami cen paliw i energii trakcyjnej i konfrontuj¹c go nastêpnie z niskomar owym charakterem bran y, z du ym prawdopodobieñstwem mo na przewidywaæ uruchomienie na kolei procesu systemowej destrukcji. Nie mog¹c pokryæ kosztów, przewoÿnicy bêd¹ ograniczaæ skalê dzia³alnoœci. To z kolei przek³adaæ siê bêdzie na ni sze wp³ywy z tytu³u op³at za dostêp do infrastruktury. Zarz¹dca, próbuj¹c zrekompensowaæ brak wp³ywów, bêdzie ponownie podnosi³ stawki dla tych przewozów, a to - po raz kolejny wywo³a ograniczenie dzia³alnoœci. Opiniê bieg³ego, z natury rzeczy maj¹c¹ charakter audytu ksiêgowego, warto uzupe³niæ o analizê efektywnoœci zarz¹dcy. Naszym zdaniem, przyjêcie cennika w proponowanym kszta³cie przyczyni siê do pogorszenia sytuacji konkurencyjnej transportu kolejowego wzglêdem pozosta³ych ga³êzi transportu. Rafa³ Milczarski, prezes zarz¹du Zwi¹zku Niezale nych PrzewoŸników Kolejowych China Railway Construction kupi³o...inter Mediolan Jak poinformowa³a oficjalna strona s³ynnego klubu pi³karskiego Inter Mediolan, grupa chiñskich inwestorów, w tym China Railway Construction Corporation, przejê³o od rodziny Moratti czêœæ udzia³ów w klubie. Chiñski gigant, buduj¹cy setki kilometrów linii kolejowych na ca³ym œwiecie zabierze siê te za...budowê nowego stadionu. Inter Milan (Mediolan) to jeden z najbardziej zas³u onych klubów w Europie. Kilka miesiêcy temu zespó³ dotar³ do fina³u najwa niejszych rozgrywek grupowych - Ligi Mistrzów, gdzie uleg³ londyñskiej Chelsea, kontrolowanej przez rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza. Teraz sam Inter przechodzi czêœciowo w zagraniczne rêce. Dot¹d jego jedynym w³aœcicielem by³ prezes klubu Massimo Moratti. Jak poinformowa³a oficjalna strona klubu, wczoraj dosz³o do porozumienia w sprawie przejêcia przez chiñskich inwestorów udzia³u we w³oskim klubie. Bloomberg dodaje, e chodzi o przejêcie 15 procent akcji przez China Railway Construction Corporation - drug¹ najwiêksz¹ chiñsk¹ firm¹ z bran y budowlanej. Jest to o tyle logiczne, e jak podaje oficjalna strona Interu, wed³ug wczorajszych ustaleñ spó³ka z grupy CRCC - China Railway 15th Bureau Group Co., Ltd., bêdzie razem z klubem pi³karskim budowaæ w Mediolanie nowy stadion. Ma byæ gotowy za 5 lat. China Railway Construction Corporation zatrudnia ok. 220 tysiêcy osób. Poza granicami Chin wygra³o kontrakty m. in. na budowê nowej linii kolejowej w Libii i metra w Mekce. W ubieg³ym tygodniu z w³adzami m. in. tej firmy spotka³ siê minister S³awomir Nowak, który zachêca³ chiñskie firmy do inwestycji w Polsce. Wiadomoœci Zag³êbia Sosnowiec

4 Gazeta Wroc³awska Wroc³aw Dziennik Polski Kraków Kuczewska- aska: Usamorz¹dowienie by³o dobrym posuniêciem Uwa am, e posuniêcie z usamorz¹dowieniem by³o bardzo dobre. Znaczna czêœæ marsza³ków - w³aœciwie wszyscy poza marsza³kiem województwa œl¹skiego - znakomicie wspó³pracuj¹ powiedzia³a na antenie TVP Info prezes spó³ki Przewozy Regionalne Ma³gorzata Kuczewska- aska. We wczorajszym programie Minê³a dwudziesta pytano przewodnicz¹cego SKK NSZZ "Solidarnoœæ" Henryka Grymela oraz prezes spó³ki Przewozy Regionalne o losy pracowników Œl¹skiego Zak³adu Przewozów Regionalnych. Ma³gorzata Kuczewska- aska powiedzia³a, e zarz¹d województwa œl¹skiego postawi³ przewoÿnika w bardzo trudnej sytuacji: - Czy wszyscy pracownicy spó³ki Przewozy Regionalne przejd¹ do Kolei Œl¹skich - to pytanie do marsza³ka i do spó³ki, której jest w³aœcicielem. My jako spó³ka zwróciliœmy siê do urzêdu marsza³kowskiego z proœb¹ o okreœlenie zapotrzebowania na liczbê pracowników, ale nie otrzymaliœmy w tym wzglêdzie adnej odpowiedzi ani adnej deklaracji t³umaczy prezes Przewozów Regionalnych. - Z dnia na dzieñ zostaliœmy wyeliminowani. Do koñca czerwca chcieliœmy siê dowiedzieæ, czy bêdzie przetarg. Z dnia na dzieñ dowiedzieliœmy siê, e tego przetargu nie bêdzie. ZnaleŸliœmy siê w bardzo trudnym momencie. Po co likwidowaæ spó³kê? Aby nie powodowaæ strat i nie pogarszaæ oferty w innych województwach doda³a prezes Kuczewska- aska. Szef SKK NSZZ "Solidarnoœæ" t³umaczy³ na antenie programu powody wczorajszego strajku: - Kolejarska Solidarnoœæ stoi na jednym stanowisku: my musimy zabezpieczyæ miejsca pracy dla wszystkich ludzi, którzy s¹ kolejarzami od wielu lat. Wed³ug nas jest k³ótnia pomiêdzy marsza³kiem a spó³k¹ Przewozy Regionalne, Z naszej wiedzy wynika, e pan marsza³ek deklaruje, i przejmie ludzi na podstawie tzw. art. 23' Kodeksu Pracy. Marsza³ek deklaruje, e przejmie ludzi, gdy dostanie tabor i zaplecze. K³ótnia jest o to, e wed³ug naszej wiedzy - PR chcia³yby przekazaæ d³ugi, ale bez taboru i bez zaplecza. I tu jest pies pogrzebany podkreœla Henryk Grymel. 4 (dokoñczenie na str. 5)

5 (dokoñczenie ze str. 4) Kuczewska- aska: Usamorz¹dowienie by³o dobrym posuniêciem Ma³gorzata Kuczewska- aska zdementowa³a informacje przedstawione przez szefa SKK NSZZ "Solidarnoœæ" dotycz¹ce domniemanego sporu miêdzy zarz¹dem PR a marsza³kiem: - My bêdziemy odpowiadali na wszystkie przetargi organizowane przez urz¹d marsza³kowski i bêdziemy zg³aszali nasz¹ ofertê. Równie w najbli szym czasie bêdziemy sprzedawali nasze zaplecza, natomiast adnego zapytania ofertowego odnoœnie do przejêcia zorganizowanej czêœci ani od urzêdu marsza³kowskiego ani od Kolei Œl¹skich nie dostaliœmy, chocia z takim zapytaniem sami wyst¹piliœmy t³umaczy Kuczewska- aska. Prezes spó³ki Przewozy Regionalne doda³a, e proces usamorz¹dowienia przewoÿnika by³ w³aœciwym posuniêciem oraz e wspó³praca z marsza³kami jest raczej udana: - Uwa am, e posuniêcie z usamorz¹dowieniem by³o bardzo dobre. Znaczna czêœæ marsza³ków -w³aœciwie wszyscy poza marsza³kiem województwa œl¹skiego - znakomicie wspó³pracuj¹ zaznacza prezes PR. - Moj¹ decyzj¹ nigdy nie by³oby powo³anie Kolei Œl¹skich. Uwa amy, e najlepszym sposobem na poprawê efektywnoœci kolei jest og³aszanie przetargów i dopuszczanie do nich jak najwiêkszej liczby przewoÿników dodaje. Prezes samorz¹dowego przewoÿnika zadeklarowa³a, e spó³ka pomo e czêœci pracowników. Oko³o 200 osób mo e pracowaæ w innych zak³adach (150 maszynistów i 50 konduktorów). Oko³o 270 osób bêdzie pracowa³o w zak³adzie ³ódzkim w ramach Sekcji Napraw Czêstochowa. Rozmawiamy te z firmami prywatnymi, które s¹ gotowe zatrudniæ oko³o 200 pracowników podkreœla prezes spó³ki Przewozy Regionalne Odnowiony dworzec kolejowy w Brzesku otwarty dla podró nych Winda, monitoring i baterie s³oneczne - to tylko czêœæ nowoœci na dzieckiem. Dla osób niedowidz¹cych zosta³y zamontowane dworcu kolejowym Brzesko-Okocim. Gruntownie odnowiony specjalne p³ytki kierunkowe, które u³atwi¹ korzystanie z dworca. budynek jest ju czynny dla pasa erów. Przy budynku powsta³ parking na 29 miejsc. Zosta³y równie To, co jako pierwsze dostrzeg¹ mieszkañcy miasta i podró ni to wyznaczone miejsca dla osób niepe³nosprawnych. W odnowionym nowa elewacja, wymieniony dach, drzwi i okna. Nowoœci¹ w budynku czêœæ pomieszczeñ zostanie zagospodarowana przez budynku jest winda osobowa. Na dachu zainstalowano baterie Urz¹d Miasta w Brzesku. Na piêtrze natomiast ma powstaæ s³oneczne, dziêki którym pozyskana zostanie energia do przychodnia lekarska. podgrzewania wody. Obiekt zosta³ wyposa ony w system Prace budowlane rozpoczê³y siê w lipcu 2010 roku i trwa³y blisko monitoringu wizyjnego, który pozwoli na nadzorowanie dwa lata. Przebudowa zosta³a wykonana przez Przedsiêbiorstwo pomieszczeñ dworca, parkingu oraz okolic stacji, co zwiêkszy In ynieryjno Budowlane ad-bud z Tarnowa, wg projektu bezpieczeñstwo podró nych. przygotowanego przez Zespó³ Projektowy AMD z Jaworzna. Dworzec kolejowy w Brzesku zyska³ now¹ przestrzeñ zwi¹zan¹ z Nadzór inwestorski prowadzi³a firma GRI Generalny Realizator obs³ug¹ podró nych. Jest bardziej przyjazna i funkcjonalna. Obiekt Procesu Inwestycyjnego z Krakowa. Wartoœæ inwestycji wynios³a dostosowany zosta³ do potrzeb osób niepe³nosprawnych i ok 3,7 mln z³otych. Prace zosta³y sfinansowane ze œrodków maj¹cych problemy z poruszaniem siê. Przebudowano bud etu pañstwa i w³asnych PKP SA. pomieszczenia ogólnodostêpne, takie jak hol kasowy czy poczekalnia. Przygotowano tak e pomieszczenie dla matki z Gazeta Wroc³awska Wroc³aw Koniec remontu Dworca G³ównego. Robotnicy nie znikn¹, nie wszystko dzia³a Tu po godzinie 15, we wtorek 31 lipca inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego odebrali budowê remontowanego Dworca G³ównego. - Nast¹pi³o to nawet wczeœniej ni siê spodziewaliœmy. A to oznacza, e wszystkie prace objête pozwoleniem na budowê uda³o siê skoñczyæ w terminie i maj¹ pozwolenie na u ytkowanie - informuje Krzysztof Kozio³ z Budimeksu, wykonawcy remontu. We wtorek ca³y dzieñ trwa³y ostatnie prace. - By³y to ju naprawdê najdrobniejsze prace wykoñczeniowe - dodaje Kozio³. Ca³y dzieñ trwa³o równie gruntowne sprz¹tanie dworca. Od jutra swoje odbiory techniczne bêdzie kontynuowa³ inwestor. - Komisja bêdzie sprawdza³a wszystko pomieszczenie po pomieszczeniu, instalacjê po instalacji. Jeœli znajdzie jakieœ usterki, wykonawca bêdzie musia³ je usun¹æ - mówi Bart³omiej Sarna, rzecznik Oddzia³u Gospodarowania Nieruchomoœciami PKP we Wroc³awiu. Uzyskanie pozwolenia na u ytkowanie nie oznacza jednak, e od jutra wszystko na dworcu bêdzie ju dzia³a³o. Najd³u ej poczekamy na uruchomienie czêœci komercyjnej znajduj¹cej siê na pierwszym piêtrze holu dworca. - Obecnie trwa komercjalizacja pomieszczeñ na poziomie plus 1. Uruchomienie przez najemców dzia³alnoœci te bêdzie wymaga³o czasu 5 - t³umaczy Sarna.

6 Gazeta Wyborcza Wroc³aw XIX-wieczny dworzec w Œwiebodzicach wypiêknieje Prawie 2,5 mln z³ bêdzie PKP kosztowaæ remont XIX-wiecznego dworca w Œwiebodzicach. Zabytkowy budynek przechodzi teraz gruntown¹ renowacjê, która powinna zakoñczyæ siê jesieni¹. W budynku i na placu dworcowym pojawi siê tak e monitoring. Dworzec w Œwiebodzicach jest jednym z najstarszych w Polsce dworców kolejowych. Wybudowano go w 1869 r. (s¹ tak e Ÿród³a, które podaj¹, e w 1853 r.). Starsze od niego s¹ obiekty dawnej bocznicy towarowej przy ul. Strzegomskiej. Pierwszy poci¹g w Œwiebodzicach pojawi³ siê w 1843 r. wraz z uruchomieniem linii kolejowej z dworca Wroc³aw Œwiebodzki w kierunku Œwiebodzic. By³a to druga uruchomiona linia kolejowa na Œl¹sku (wczeœniej, 1 maja 1842 r., otwarto pierwszy odcinek linii górnoœl¹skiej z Wroc³awia do O³awy). Modernizacja dworca kolejowego w Œwiebodzicach ma siê zakoñczyæ jesieni¹ tego roku. Prace trwaj¹ tam ju od kilku miesiêcy. - Obecnie pracuje tam oko³o 20 budowlañców - mówi Bart³omiej Sarna, rzecznik prasowy PKP we Wroc³awiu. - Na ukoñczeniu jest wymiana poszycia dachowego, a tak e izolacja przeciw wilgoci budynku dworca. Wykonawca ustawi³ te rusztowania przy po³udniowowschodniej elewacji budynku, z których w najbli szym czasie ekipa remontowa rozpocznie czyszczenie i renowacjê elewacji. Remont prowadzi wroc³awska firma Marapol. Wewn¹trz budynku trwaj¹ prace rozbiórkowe, a tak e skuwanie posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i kasowych. Równolegle do tych prac prowadzona jest wymiana instalacji w budynku. W ramach modernizacji wyremontowany zostanie hol dworca - bêdzie mia³ now¹ posadzkê, odmalowane œciany i sufit, a tak e nowy system g³osowej informacji podró nych. Kasy i hol dworca zostan¹ dostosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Odœwie ona bêdzie tak e charakterystyczna ceglana elewacja dworca wraz ze znajduj¹cymi siê na niej detalami architektonicznymi. Ze wzglêdu na to, e dworzec jest obiektem zabytkowym, budynek zostanie docieplony od wewn¹trz. Plac dworcowy i wnêtrze obiektu zostan¹ objête systemem monitoringu. Inwestycja na dworcu w Œwiebodzicach jest w ca³oœci finansowana przez PKP SA. Bêdzie kosztowa³a spó³kê prawie 2,5 miliona z³otych. PR og³asza przetarg na kontrolowanie dokumentów przewozowych w poci¹gach Spó³ka przewozy Regionalne og³osi³a przetarg na kontrolê dokumentów przewozu w poci¹gach. Oferty w postêpowaniu mo na sk³adaæ do 5 wrzeœnia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w poci¹gach, w których zamawiaj¹cy œwiadczy us³ugi przewozowe, nastêpuj¹cych czynnoœci: przeprowadzanie kontroli dokumentów przewozu oraz warunków i przestrzegania zasad przewozu rzeczy i zwierz¹t, dokonywanie podczas kontroli odprawy podró nych z biletami blankietowymi, sporz¹dzanie wezwañ z tytu³u przewozu rzeczy wy³¹czonych z przewozu lub dopuszczonych na warunkach szczególnych, wzywanie organów porz¹dkowych (np. Policji) dla ustalenia danych osobowych podró nych, którzy odmawiaj¹ natychmiastowego uiszczenia nale noœci za przejazd oraz okazania dokumentu to samoœci. Zamówienie zosta³o podzielone na piêæ czêœci ze wzglêdu na obszary geograficzne, na których bêd¹ œwiadczone us³ugi bêd¹ce jego przedmiotem. Okres œwiadczenia us³ug w ramach umowy ma wynosiæ 12 miesiêcy. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najni sza cena. Oferty mo na sk³adaæ do 5 wrzeœnia do godz. 12. Otwarcie ofert nast¹pi 5 wrzeœnia o godz.12:30. 6

7 Fakt ódÿ 7

8 PR: Podejmujemy liczne dzia³ania na rzecz pracowników zak³adu na Œl¹sku Blisko 500 miejsc pracy zaoferuje zarz¹d Przewozów Regionalny osobom zatrudnionym w œl¹skim zak³adzie spó³ki. Oprócz tego zarz¹d Przewozów Regionalnych rozpoczyna wspó³pracê ze Œl¹skim Urzêdem Pracy. Zarz¹d spó³ki zwróci³ siê tak e do marsza³ka województwa œl¹skiego o przejêcie pracowników Œl¹skiego Zak³adu Przewozów Regionalnych przez Koleje Œl¹skie - informuj¹ Przewozy Regionalne w komunikacie prasowym. Na skutek decyzji marsza³ka Województwa Œl¹skiego, przekazuj¹cej od 1 stycznia 2013 roku bez przetargu obs³ugê wszystkich pasa erskich po³¹czeñ kolejowych w województwie spó³ce Koleje Œl¹skie, zarz¹d Przewozów Regionalnych znalaz³ siê w sytuacji bez wyjœcia i podj¹³ trudn¹ decyzjê o zamkniêciu œl¹skiego zak³adu. Dalsze jego utrzymywanie zosta³o pozbawione ekonomicznego sensu. Niemal jednoczeœnie z og³oszeniem tej decyzji, zarz¹d Przewozów Regionalnych podj¹³ dzia³ania na rzecz pracowników œl¹skiego zak³adu. Wœród pracowników Œl¹skiego Zak³adu Przewozów Regionalnych s¹ wybitni specjaliœci z du ym doœwiadczeniem. Chcemy w maksymalny sposób wykorzystaæ ich kwalifikacje z korzyœci¹ dla ca³ej spó³ki i pasa erów korzystaj¹cych z naszych us³ug, dlatego jak najwiêksz¹ liczbê fachowców zatrudnimy w zak³adach naszej firmy w innych województwach mówi Ma³gorzata Kuczewska- aska, prezes Przewozów Regionalnych. Zarz¹d Przewozów Regionalnych poinformowa³, e oko³o 500 pracowników z zamykanego œl¹skiego zak³adu bêdzie mog³o dalej pracowaæ w Przewozach Regionalnych. Maszyniœci i kierownicy poci¹gów zostan¹ zatrudnieni w zak³adach znajduj¹cych siê w oœciennych województwach na przyk³ad opolskim, œwiêtokrzyskim i ma³opolskim. Dodatkowych 45 miejsc pracy przygotowanych jest dla kierowników poci¹gów w placówkach innych regionów. Zarz¹d Przewozów Regionalnych, chc¹c wykorzystaæ unikaln¹ wiedzê i specjalistyczne umiejêtnoœci pracowników likwidowanej placówki, utworzy³ Sekcjê Przewozów, Eksploatacji i Utrzymania Taboru, która dzia³aæ bêdzie w ramach ³ódzkiego zak³adu spó³ki. Pracowaæ w niej bêdzie oko³o 300 specjalistów, zatrudnionych dot¹d na Œl¹sku. - Nasza troska dotyczy te pozosta³ych pracowników œl¹skiego zak³adu. Chcemy pomóc im w ponownym zatrudnieniu tak, aby ich doœwiadczenie i kwalifikacje zosta³y jak najlepiej wykorzystane dodaje Ma³gorzata Kuczewska- aska. Aby zminimalizowaæ skutki zamkniêcia zak³adu, zarz¹d Przewozów Regionalnych nawi¹za³ wspó³pracê z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Katowicach i z³o y³ wniosek o dofinansowanie projektu Adaptacja do Zmiany. Wszystko po to, aby zwiêkszyæ szanse zatrudnienia dla pracowników likwidowanego zak³adu miêdzy innymi poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleñ, dostosowuj¹cych kompetencje do potrzeb lokalnego rynku pracy. W programie bêdzie mog³o wzi¹æ udzia³ 400 pracowników œl¹skiego zak³adu. Ostateczna decyzja o rozpoczêciu projektu uzale niona jest jeszcze od jego merytorycznej oceny, która przeprowadzana jest teraz w Urzêdzie. Oprócz tego Przewozy Regionalne udziel¹ pomocy finansowej pracownikom, którzy otrzymali wypowiedzenia. - Zarz¹d spó³ki zdecydowa³ o przyznaniu ka demu zwalnianemu pracownikowi wynagrodzenia w wysokoœci jednomiesiêcznej pensji. Œwiadczenie to przys³ugiwaæ bêdzie bez wzglêdu na odprawê nale ¹c¹ siê pracownikom w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników - mówi El bieta Grudzieñ cz³onek zarz¹du Przewozów Regionalnych, dyrektor finansowy spó³ki. Pomoc pracownikom œl¹skiego zak³adu zaoferowa³y tak e zewnêtrzne podmioty miêdzy innymi organizacja zajmuj¹ca siê poœrednictwem pracy, jak równie firmy prywatne. Zadeklarowa³y one mo liwoœæ zatrudnienia nawet dla kilkudziesiêciu zwalnianych osób. Zarz¹d spó³ki liczy te na pozytywn¹ decyzjê Marsza³ka Województwa Œl¹skiego dotycz¹c¹ zatrudnienia osób pracuj¹cych w Przewozach Regionalnych przez nale ¹ce do niego Koleje Œl¹skie. - Jesteœmy gotowi na rozmowy dotycz¹ce przejêcia naszych pracowników przez Koleje Œl¹skie. Liczymy, e ich wiedza i umiejêtnoœci zostan¹ wykorzystane przez nowego przewoÿnika, który obs³ugiwaæ bêdzie przecie te same trasy, które teraz znajduj¹ siê w naszej gestii dodaje prezes Przewozów Regionalnych. Przewozy Regionalne 20 lipca z³o y³y do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego z siedzib¹ w Gliwicach skargê na decyzjê marsza³ka województwa œl¹skiego przekazuj¹c¹ bez przetargu obs³ugê kolejowych po³¹czeñ pasa erskich w województwie nale ¹cej do Urzêdu Marsza³kowskiego spó³ce Koleje Œl¹skie. Zdaniem zarz¹du Przewozów Regionalnych dzia³anie marsza³ka by³o bezprawne, gdy zrezygnowa³ on z wyboru przewoÿnika w trybie konkurencyjnym, na rzecz decyzji arbitralnej i sprzecznej z zasadami rynku. Zarz¹d spó³ki zwróci³ siê te do s¹du z wnioskiem o wstrzymanie dzia³añ realizowanych przez marsza³ka na mocy wydanej przez niego wczeœniej decyzji do czasu wydania rozstrzygniêcia w tej sprawie. F akt Katowic e Druk i oprawa: Biuro Logistyki - ILG5 PKP PLK SA na podstawie materia³ów dostarczonych

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce Nr 7/2009 Katowice, 18 lutego 2009 r. ISSN 1732-3940 Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce Zwi¹zkowcy z przemys³u zbrojeniowego protestuj¹ przeciwko ciêciom w bud ecie MON, które doprowadz¹ do znacznego ograniczenia

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Strajk zawieszony. Przylesie bez komisariatu? Koncerty. Za nami dwie kolejki MIEJSKIE SPRAWY. str. 2 AKTUALNOŒCI. str. 7 KULTURA. str.

Strajk zawieszony. Przylesie bez komisariatu? Koncerty. Za nami dwie kolejki MIEJSKIE SPRAWY. str. 2 AKTUALNOŒCI. str. 7 KULTURA. str. MIEJSKIE SPRAWY Strajk zawieszony WINCENTY KO ODZIEJSKI 30 sierpnia dyrekcja szpitala ZOZ w Lubinie podpisa³a porozumienie ze strajkowym komitetem lekarzy. str. 2 AKTUALNOŒCI Przylesie bez komisariatu?

Bardziej szczegółowo

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia?

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia? Bessa nas nie dotyczy Mimo trudnoœci na rynku nieruchomoœci w Bytowie ci¹gle powstaj¹ nowe budynki. Mury nowej kamienicy pn¹ siê do góry przy skrzy owaniu ulic Chojnickiej i Starochojnickiej, w miejscu,

Bardziej szczegółowo

Nie taki komornik straszny

Nie taki komornik straszny Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 22 (491) 21 listopada 2012 roku bezp³atnie www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska 1 Nak³ad 25 000 egz. bezbolesne leczenie nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 ISSN 1642-2023 Foto Maciej Dutkiewicz NR 03 (192) przekaznik@gazeta.pl ROK WYD. XXI Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) MARZEC 2014 Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 Za dzia³anie

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

X 2010 Nr 3/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: 2 Rusza budowa wiaduktu nad Zakopiank¹ Trwa Powszechny Spis

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Wydawca: ódzka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, 90-007 ódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, tel. (042) 632 97 39, fax (042) 630 56 39, www.lod.piib.org.pl, e-mail: lod@piib.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 PRZEGL D ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY. Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA

Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 PRZEGL D ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY. Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA PRZEGL D Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA Z DZIA ALNOŒCI IZBY Naszym zadaniem bêdzie wskazywanie najlepszych rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci,

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, To prawda, e nasz samorz¹d zawodowy powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budownictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas, walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to innymi

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

nr 12, czerwiec 2007 r.

nr 12, czerwiec 2007 r. Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY NA PODKARPACIU Struktura projektu narzêdzie planowania i zarz¹dzania str. 3-5 Nowy Kszta³t Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Bardziej szczegółowo

Firma Damis znana z zarz¹dzania handlem na Stadionie X-lecia zamierza wybudowaæ

Firma Damis znana z zarz¹dzania handlem na Stadionie X-lecia zamierza wybudowaæ Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 6 (475) 21 marca 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! Elastyczne protezy

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Dotacja na innowacyjn¹ technologiê. Wsparcie dla elektronicznego biznesu. Praktyczne uwagi dla przedsiêbiorcy. Szerokie wsparcie dla firm

Dotacja na innowacyjn¹ technologiê. Wsparcie dla elektronicznego biznesu. Praktyczne uwagi dla przedsiêbiorcy. Szerokie wsparcie dla firm 2 Niezbêdnik beneficjenta www.fundusze-europejskie.pl W numerze: 3 Czy jest o co siê biæ, czyli gdzie szukaæ dotacji dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w 2013? 5 Dotacja na innowacyjn¹ technologiê 7

Bardziej szczegółowo

29.04. 2013 r. NR 07 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 Nie masz roweru - mo esz go wypo yczyæ Z 50 do 150 wzroœnie liczba stacji Veturilo, miejskiego systemu do wypo yczania rowerów. Przybêdzie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

reklama 28.02.-03. 03. 2014 r. NR 03 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXIII ISSN 1425-1876 Karanie wiêzieniem pijanych cyklistów okaza³o siê kompletn¹ kompromitacj¹ wymiaru sprawiedliwoœci. Wprowadzenie art.

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo