SPRAWOZDANIE. z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE oraz z działalności Spółki LSI SOFTWARE S.A. w III kwartale roku 2008.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE oraz z działalności Spółki LSI SOFTWARE S.A. w III kwartale roku 2008."

Transkrypt

1 Łódź, SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE oraz z działalności Spółki LSI SOFTWARE S.A. w III kwartale roku LSI Software S.A. ul. Przybyszewskiego 176/178, Łódź, tel do 98, fax NIP: , REGON: Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: Kapitał zakładowy: ,00 zł

2 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA Aktywa trwałe Reczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, wartość firmy Wartość firmy jednostek podporządkowanych Udziały w jednostkach podporządkowanych Inwestycja w jednostce stowarzyszonej konsolidowanej metodą praw własności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy PoŜyczki długoterminowe Inne aktywa finansowe NaleŜności długoterminowe Nieruchomości inwestycyjne Inne inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności handlowe Nalezności krótkoterminowe inne PoŜyczki krótkoterminowe Aktywa finansowe inne Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Rozliczenie kontraktów Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy Aktywa razem

3 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy Udziały (akcje) własne(-) Kapitały zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ceny nominalnej Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Zysk/ strata netto Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych Zobowiązanie długoterminowe Kredyty i pozyczki Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe inne Rezerwa na świdczenia emerytalne i podobne Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i poŝyczki - część bieŝąca Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe inne Rezerwa na świdczenia emerytalne i podobne Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaŝy Pasywa razem

4 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i matriałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) na sprzedaŝy całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto za rok obrotowy Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej

5 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem II. Korekty razem Udziały mniejszości Zysk (strata) w jednostkach stowarzyszonych rozliczanych metodą praw własności Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty z działalności operacyjnej Utrata wartości firmy - - Gotówka z działalności operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej - - I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: - - a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzaleŝnych - - b) w pozostałych jednostkach - - zbycie aktywów finansowych - - dywidendy i udziały w zyskach - - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - - odsetki - - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialane i prawne - 4

6 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzaleŝnych b) w pozostałych jednostkach - - nabycie aktywów finansowych - - udzielone poŝyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym Inne wydatki inwestycyjne - - III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I II) D. Przepływy pienięŝne netto razem (A.III.+/ B.III+/ C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych - - F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+D)

7 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2007 r. Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał mniejszości Kapitał własny ogółem Wykazane poprzednio Korekta błędu podstawowego 0 Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2007 r. (po przekształceniu) Trzy kwartały zakończone 30 września 2007 Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2007 r. wg MSSF Zysk (strata) netto za rok obrotowy RóŜnice kursowe z konsolidacji 0 Emisja akcji Emisja akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał własny na dzień 30 września 2007 r. wg MSSF Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008 r. Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał mniejszości Kapitał własny ogółem Wykazane poprzednio Korekta błędu podstawowego 0 0 Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008 r. (po przekształceniu) Trzy kwartały zakończone 30 września 2008 Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008 r. wg MSSF Zysk (strata) netto za rok obrotowy RóŜnice kursowe z konsolidacji 0 Emisja akcji Emisja akcji powyŝej wartości nominalnej 0 Z wyceny opcji menadzerskich Kapitał własny na dzień 30 września 2008 r. wg MSSF

8 LSI Software S.A. Jednostkowy Bilans na dzień Wyszczególnienie A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych II Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) b budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej c urządzenia techniczne i maszyny d środki transportu e inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek IV Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe I Zapasy Materiały Pólprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw II NaleŜności krótkoterminowe NaleŜności od jednostek powiązanych a Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do dwunastu miesięcy powyŝej dwunastu miesięcy b Inne NaleŜności od pozostałych jednostek a Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do dwunastu miesięcy powyŝej dwunastu miesięcy b Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadcze c Inne d Dochodzone na drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a W jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b W pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne środki pienięŝne w kasie i na rachunkach inne środki pienięŝne inne aktywa pienięŝne (np. odsetki od lokaty terminowej Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe C SUMA AKTYWÓW

9 LSI Software S.A. AA Kapitał (fundusz własny) I Kapitał (fundusz podstawowy) II NaleŜne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielko III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII Zysk (strata) netto IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) BB Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkoterminowe Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek a kredyty i poŝyczki b z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe d inne III Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: do dwunastu miesięcy powyŝej dwunastu miesięcy b inne Wobec pozostałych jednostek a kredyty i poŝyczki b z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe d z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: do dwunastu miesięcy powyŝej dwunastu miesięcy e zaliczki otrzymane na dostawy f zobowiązania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h z tytułu wynagrodzeń i inne Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe CC SUMA PASYWÓW Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ,68 5,63 5,15 5,04 4, ,15 - -

10 LSI Software S.A. Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat na Wyszczególnienie do do A Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów I Przychody netto ze sprzedaŝy produktów i usług II Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów w tym od jednostek powiązanych B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II Wartość sprzedanych towarów i materiałów w tym jednostkom powiązanych C Zysk (+) / Strata (-) brutto na sprzedaŝy D Koszty sprzedaŝy E Koszty ogólnego zarządu F Zysk (+) \ Strata (-) na sprzedaŝy G Pozostałe przychody operacyjne I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje III Inne przychody operacyjne H Pozostałe koszty operacyjne I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Aktualizacja wartości aktywów trwałych IV Inne koszty operacyjne I Zysk (+) / strata (-) na działalności operacyjnej J Przychody finansowe I Dywidendy i udziały w zyskach II Odsetki w tym od jednostek powiązanych III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne K Koszty finansowe I Odsetki w tym jednostkom powiązanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne L Zysk (+) / strata (-) z działalności gospodarczej M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne N ZYSK (+) / STRATA (-) BRUTTO O Podatek dochodowy P Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego R Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) S ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO Zysk (strata) netto (zanualizowany) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ,20 0,13

11 LSI Software S.A. Jednostkowy rachunek przepływu środków pienięŝnych na A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Treść do do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty/) z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udzialy w zyskach spłata udzielonych pozyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włascicieli Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I II) D. Przepływy pienięŝne netto razem (A.III.+B.III+C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięznych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+D) o ograniczonej mozliwości dysponowania

12 LSI Software S.A. Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym na Wyszczególnienie do I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana naleŝnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Udziały (akcje własne) na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyŝej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) z przeszacowanie środków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty koszty organizacji S.A koszty PCC koszty emisji Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) korekty aktualizującej wartość b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) podział zysku (na kapitał zapasowy) wypłata dywidendy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia umorzenie kosztów prac rozwojowych z lat poprzednich korekta kosztów roku b) zmniejszenie (z tytułu) podział zysku z roku Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

13 INFORMACJA DODATKOWA za III kwartał Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2008 roku jest sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z zasadami MSSF. Sprawozdanie uwzględnia takŝe wytyczne rozporządzenia Rady Ministrów z r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Dane zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy r. Przyjęte zasady rachunkowości zostały w sposób ciągły zastosowane dla kaŝdego z okresów zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu. Konsolidacja sprawozdania za III kwartał 2008 roku została sporządzona metodą pełną z zastosowaniem korekt konsolidacyjnych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w złotych polskich z zaokrągleniem do pełnych tysięcy (tys. zł). Opis stosowanych zasad rachunkowości Konsolidacja Grupę kapitałową LSI Software stanowi jednostka dominująca LSI Software S.A, jednostka zaleŝna Softech Sp. z o.o. oraz Horeca Online Sp. z o.o. Jednostki te są jednostkami, w odniesieniu, do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną poprzez powiązania kapitałowe i osobowe. Jednostka zaleŝna Softech Sp. z o.o. podlega pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować z dniem ustania kontroli. Jednostka Horeca Online Sp. z o.o z uwagi na niewielką istotność nie została uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 1

14 Koszt przejęcia ustala się jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przejęciem. NadwyŜkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału w moŝliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. Utratę wartości firmy dokonuje się w cięŝar kosztów Grupy. JeŜeli koszt przejęcia jest niŝszy od wartości godziwej aktywów netto przejętej jednostki, róŝnice ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski/straty na transakcjach pomiędzy jednostkami grupy są eliminowane, z zachowaniem zasady istotności. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki Grupy są jednolite. W przypadku występowania róŝnic zasad rachunkowości w poszczególnych jednostkach objętych konsolidacją stosowane są korekty konsolidacyjne doprowadzające do ujednolicenia zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe obejmują budynki i budowle, w tym inwestycje w obcych obiektach, maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, środki transportu i inne środki trwałe. Budynki i budowle (za wyjątkiem nakładów w obcych obiektach), po początkowym ujęciu w wartości godziwej (wycena na 1 stycznia 2006 r. przez rzeczoznawców majątkowych), wykazuje się w cenie nabycia stanowiącej równowartość zakładanego kosztu, pomniejszonego o umorzenie. Rzeczowe aktywa trwałe wykazano według historycznej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o umorzenie. Zdaniem Grupy wartość bilansowa rzeczowych składników majątku trwałego nie odbiega zasadniczo od wartości godziwej. Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego lub ujmuje jako odrębny środek trwały, w przypadku znaczących róŝnic w okresach ekonomicznej uŝyteczności wyodrębnionych części środka trwałego. Wszelkie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do rachunku zysków i strat. Środki trwałe umarzane są metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji, w okresie 2

15 odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej uŝyteczności. Wartości niematerialne Wartości niematerialne obejmują nabyte prawa majątkowe oraz zakończone prace rozwojowe, uŝytkowane przez jednostkę. Pozostałe wartości niematerialne wyceniane są według historycznej ceny nabycia po pomniejszeniu o umorzenie, poniewaŝ zdaniem Spółki ich wartość bilansowa nie odbiega zasadniczo od wartości godziwej. Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej uŝyteczności. Leasing Umowy leasingu finansowego są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu w wartości godziwej przedmiotu leasingu lub w kwocie równej wartości bieŝącej minimalnych opłat leasingowych, jeŝeli jest ona niŝsza od wartości godziwej. Późniejsza wycena następuje według wartości bieŝącej przyszłych minimalnych opłat leasingowych. Amortyzacja przedmiotu leasingu następuje od miesiąca następnego po przyjęciu, przez okres leasingu lub szacowany okres uŝytkowania, jeŝeli jest on krótszy od umowy leasingowej. Inwestycje Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych, w sprawozdaniu jednostkowym jednostki dominującej, wykazuje się w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości aktywów. 3

16 RóŜnice kursowe Środki pienięŝne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej. Pozycje pienięŝne w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu zamknięcia. Pozycje niepienięŝne wyceniane według kosztu historycznego wyraŝonego w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji oraz pozycje niepienięŝne wyceniane w wartości godziwej wyraŝonej w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursów wymiany, które obowiązywały w dniu, na który wartość godziwa została ustalona. Program motywacyjny Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. w dniu r. podjęło uchwałę o przesunięciu terminu przyznawania warrantów subskrypcyjnych na lata Za rok 2008 warranty subskrypcyjne będą przyznawane w 2009 roku. Zapasy - Towary handlowe Towary handlowe przyjmuje się do magazynu w cenie nabycia. Wycenę rozchodu stosuje się według zasady pierwsze weszło- pierwsze wyszło, co zgodne jest z zapisami w polityce rachunkowości. Stany magazynowe na koniec roku wyceniane są w cenach nabycia (spis z natury). NaleŜności Wycena naleŝności na dzień bilansowy dokonywana jest w wartości godziwej zapłaty, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące tworzy się takŝe na naleŝności przeterminowane i nie przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu. Odpisy te są zarachowywane w pozostałe koszty operacyjne lub w koszty finansowe, w zaleŝności od rodzajów operacji gospodarczych, w wyniku których naleŝności powstały. 4

17 Rozliczenia międzyokresowe Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Obejmują w szczególności: - ubezpieczenia majątkowe, - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, - inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty, przedpłaty itp.). Kapitały Kapitał podstawowy grupy jest kapitałem podstawowym LSI Software S.A. i wykazywany jest w wysokości nominalnej. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku oraz z nadwyŝki wartości emisyjnej akcji powyŝej ich wartości nominalnej, po przeszacowaniu do warunków hiperinflacji. Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik z lat ubiegłych obejmuje nie podzielony zysk (nie pokrytą stratę) z lat ubiegłych, ewentualne skutki błędów podstawowych, wartość przeszacowania majątku (wraz z odroczonym podatkiem) i kapitałów. Rezerwy na zobowiązania Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na jednostkach Grupy ciąŝy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków, z którymi związane są korzyści ekonomiczne oraz moŝna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny (świadczenia pracownicze), wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŝnych do wartości bieŝącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny 5

18 rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem.. Rezerwy na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) tworzone są w cięŝar kosztów działalności operacyjnej. Pozostałe rezerwy tworzone są w cięŝar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zaleŝności od okoliczności, z których zobowiązanie wynika. Zobowiązania Zobowiązania (z wyjątkiem zobowiązań finansowych) wycenia się na dzień bilansowy w wartości godziwej wymaganej zapłaty. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ustala się w wartości bieŝącej przyszłych minimalnych opłat leasingowych. Przychody Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych danego okresu (bez VAT), powstałymi w wyniku (zwykłej) działalności gospodarczej Grupy, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innym od zwiększenia kapitału wynikającego z wpłat udziałowców. SprzedaŜ towarów i produktów Kwotę przychodów wynikających z transakcji ustala się według wartości godziwej zapłaty z uwzględnieniem rabatów i skont. Przychody są ujmowane, jeŝeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów moŝna wycenić w wiarygodny sposób. Świadczenie usług Przychody z transakcji na dzień bilansowy ujmuje się na podstawie stopnia realizacji transakcji. 6

19 Koszty Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich (po wyłączeniu obrotów wewnątrz grupy). Rozliczenia kosztów następują w okresach miesięcznych. Na wynik finansowy Grupy wpływają ponadto: - pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostek w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów nie finansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar i odszkodowań, darowizn, zysków i strat nadzwyczajne powstałych na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności. - przychody i koszty finansowe z tytułu dywidend, odsetek, róŝnic kursowych, aktualizacji wartości inwestycji, zysków i strat z inwestycji. ObciąŜenia podatkowe Wynik finansowy brutto korygują: - bieŝące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, - aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Odroczony podatek dochodowy tworzony jest na przejściowe róŝnice między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową moŝliwą do odliczenia w przyszłości. Aktywa z tytułu odroczonego podatku ustala się przy zachowaniu zasady ostroŝności, tzn. bez uwzględnienia aktywów w stosunku do których istnieje niskie prawdopodobieństwo realizacji. Nie później niŝ na dzień bilansowy następuje weryfikacja figurujących w księgach rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych bilansu, a rezerwy na odroczony podatek w rezerwach na zobowiązania. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dotyczące rozliczenia pozycji kapitałowych odnoszone są w wynik okresu bieŝącego. 7

20 Rachunek przepływów pienięŝnych Grupa sporządza rachunek przepływów pienięŝnych przy zastosowaniu metody pośredniej. Zysk przypadający na jedną akcję Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres sprawozdawczy przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią waŝoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych. 2. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie wraz z wykazaniem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących - W dniu br. została podpisana umowa z podmiotem zarządzającym siecią 40 lokali gastronomicznych. Umowa dotyczy zakupu licencji oprogramowania Positive Hospitality wraz z usługami wdroŝeniowymi oraz zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu. Projekt rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. - LSI Software SA przystąpił do Programu Wspierania Płynności. Dom Maklerski BZ WBK SA zobowiązał się do pełnienia funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. - Do Bar Przystań, jeden z najbardziej znanych sopockich lokali gastronomicznych oraz Bar Nadmorski w Rewie, wdroŝyły System Przywoływania Gości Guest Paging System amerykańskiej firmy Long Range Systems (LRS). System umoŝliwił sprawniejszą obsługę większej ilości gości w tym samym czasie i wyeliminował hałas powodowany wywoływaniem. Klienci po zamówieniu dania otrzymują pager/przywoływacz i przechodzą do swojego stolika. Gdy danie jest gotowe, na pager gościa wysyłany jest sygnał powiadomienia. Klient odbiera danie i oddaje pager. Dystrybutorami w Polsce rozwiązań Long Range Systems są LSI Software SA i Softech Sp. z o.o. 8

21 - LSI Software, producent oprogramowania klasy ERP, w tym największy w Polsce producent oprogramowania dla gastronomii i hotelarstwa, powołał nową spółkę LSI Technologies (Beijing) Co. Ltd. oddział LSI Software w Chinach. Głównym zadaniem chińskiego oddziału LSI Software, będzie promocja i sprzedaŝ rozwiązań firmy na tym rynku. W Pekinie działa juŝ biuro firmy. Gotowa jest takŝe witryna internetowa w języku chińskim Dzięki utworzeniu oddziału LSI Software będzie uczestniczyła w dynamicznym rozwoju chińskiego rynku usług gastronomicznych i hotelarskich. LSI Software duŝą wagę przywiązuje do rozwoju eksportu. W marcu i lutym br. firma uczestniczyła w międzynarodowych imprezach wystawienniczych w Niemczech Euroshop 2008 i CeBIT Z systemów grupy LSI Software korzystają firmy w Czechach i na Węgrzech oraz na Bliskim Wschodzie LSI Software podpisała umowę z AFA GOURMET COFFEES SA, zarządzającą tworzoną w Polsce nową siecią barów kawowych Gloria Jean s Coffees drugą co do wielkości siecią na świecie. Umowa na wdroŝenie oprogramowania POSitive w wersji dla sieci gastronomicznych wchodzącego w skład produkowanego przez LSI Software systemu klasy ERP, jest juŝ realizowana. Pierwszy lokal sieci został uruchomiony w Warszawie. Dalsza współpraca między LSI Software a AFA GOURMET COFFEES SA będzie obejmować wdroŝenie systemu we wszystkich lokalizacjach sieci i ich integrację z systemem centralnego zarządzania. WdroŜenie w Gloria Jean s Coffee jest kolejnym wdroŝeniem oprogramowania LSI Software w sieci barów kawowych. Największymi sieciami barów kawowych wykorzystującymi oprogramowanie LSI Software są W biegu Cafe zarządzana przez firmę Dominata i i coffee zarządzane przez RUCH SA (w barach i coffee wdroŝony jest system spółki Softech naleŝącej do grupy LSI Software) Hiszpańska sieć sklepów z Ŝywnością dietetyczną Naturhouse zdecydowała się na wdroŝenie, w sklepach i centrali w 9

22 Polsce, oprogramowania do zarządzania siecią sprzedaŝy POSitive Retail wchodzącego w skład produkowanego przez LSI Software systemu klasy ERP. Sieć Naturhouse posiada na świecie ponad 1700 punktów sprzedaŝy. W Polsce w sieci Naturhouse działa 40 sklepów - 4 własne i 36 franczyzowych. Polska siedziba firmy znajduje się Gdyni, centralny magazyn dystrybucyjny działa w Łodzi. Podpisanie znaczących umów: - W dniu 7 sierpnia 2008 roku spółka zawarła umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieŝącym na okres od dnia udostępnienia środków z kredytu do dnia ostatecznej spłaty w wysokości (jeden milion) złotych. Zabezpieczenie spłaty kredytu z tytułu umowy stanowi hipoteka kaucyjna do kwoty (jeden milion pięćset tysięcy) złotych na prawie wieczystego uŝytkowania połoŝonym w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 wraz z cesja polisy ubezpieczeniowej. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość przedmiotu umowy kredytowej przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów kredytowych. Podpisana została równieŝ ramowa umowa transakcji terminowych i pochodnych. Dodatkowo w opisywanym okresie podpisanych było wiele umów sprzedaŝy oprogramowania, sprzętu komputerowego i usług wdroŝeniowo-serwisowych dla mniejszych jednostek o wartości do kilkudziesięciu tysięcy złotych kaŝda. 3. Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe Grupa Kapitałowa LSI Software osiągnęła w trzecim kwartale 2008 roku przychody ze sprzedaŝy w wysokości tys. zł, co oznacza wzrost o 110% w stosunku do roku 2007 oraz zysk netto w wysokości 354 tys. zł. Narastająco od początku roku przychody to tys. zł a 10

23 zysk tys. zł. W strukturze przychodów nastąpił wzrost przychodów z tytułu sprzedaŝy licencji i usług o ponad 146% oraz wzrost przychodów z tytułu sprzedaŝy towarów i materiałów o ponad 131%. Podstawowy zakres działalności GK LSI Software nie uległ zmianie i koncentruje się na produkcji, sprzedaŝy i wdraŝaniu autorskiego oprogramowania. Zintegrowane rozwiązania informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem dostarczane są klientom (w szczególności w segmentach małych i średnich firm) w segmentach handlu detalicznego (retail), gastronomii, hotelarstwa, sportu i SPA (hospitality), oraz pozostałych (ERP). W związku z dokonaną akwizycją spółki Softech sp.z o.o. nastąpiło zwiększenie w sprzedaŝy udziału rozwiązań dla branŝy hospitality. 4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta Działalność Grupy Kapitałowej nie wykazuje znamion sezonowości lub cykliczności. 5. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych W III kwartale 2008 roku nie miały miejsca wykupy i spłata dłuŝnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Informacje dotyczące wypłaconej (zadeklarowanej ) dywidendy W opisywanym sprawozdaniu w III kwartale spółka nie wypłacała dywidendy akcjonariuszom. 11

24 7. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą - Podczas odbywających się targów Hotel-Invest 2008 ( r.) LSI Software zdobyła Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Produktem, który otrzymał to zaszczytne i prestiŝowe wyróŝnienie jest INTELIGENTNY HOTEL system i środowisko informatyczne dla hoteli. Jest to juŝ drugi Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich dla LSI Software, poprzedni firma zdobyła za produkt POSitive Retail system zarządzania dla sieci sprzedaŝy. Kompleksowe rozwiązanie informatycznego dla hoteli INTELIGENTNY HOTEL, integruje zaawansowane technologicznie rozwiązania informatyczne - oprogramowanie, automatykę hotelową i marketing. W skład systemu wchodzą: oprogramowanie do zarządzania hotelem, oprogramowanie do zarządzania restauracją hotelową i cateringiem, oprogramowanie dla obiektów SPA i sportowo-rekreacyjnych, urządzenia komputerowe terminale POS wraz z peryferiami (czytniki, wyświetlacze, identyfikatory), bezprzewodowe systemy przywoławcze, wsparcie produkcji gastronomicznej system monitorów kuchennych, drukarki bonów, systemy identyfikacji i automatyki hotelowej, systemu monitoringu obiektów, system elektronicznej inwentaryzacji, systemy prezentacji multimedialnej, menu elektroniczne i kioski informacyjne, system mobilnego kontaktu z klientem i badania opinii ankiety elektroniczne Wielką przewagą INTELIGENTNEGO HOTELU jest elastyczność konfiguracji i jego skalowalność. Oznacza to, Ŝe poszczególne elementy rozwiązania mogą być wykorzystywane razem lub pracować osobno oraz, Ŝe mogą być wykorzystywane w obiektach hotelowych o róŝnej skali działania. Oprogramowanie do zarządzania hotelem jest częścią systemu klasy ERP produkowanego przez LSI Software. 12

25 - 24 października 2008 została podpisana umowa z Pijalniami Czekolady Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa dotyczy zakupu licencji oprogramowania Positive Hospitality, Bastion ERP wraz z usługami wdroŝeniowymi, serwisem oraz zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu w sieci Pijalni Czekolady Wedel. Projekt rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. - W dniach 5-7 listopada b.r. LSI Software była wystawcą na Międzynarodowych Targach WyposaŜenia Obiektów Hotelowych WorldHotel w Warszawie. Zwiedzający WorldHotel mogli porównać produkty i usługi dla obiektów noclegowych, zapoznać się z nowościami rynkowymi oraz najnowszymi trendami w branŝy hotelarskiej. Targi odbywają się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. - Premium Food Restaurants SA, zarządzająca siecią restauracji 77 sushi, 77 noodle bar i 77 SOHO, wybrała oprogramowanie LSI Software. Zakupiony system POSitive w wersji dla sieci gastronomicznych i będący częścią produkowanego przez LSI Software systemu klasy ERP, będzie wspierał centralne zarządzanie siecią oraz działalność operacyjną poszczególnych restauracji Premium Food Restaurants. Premium Food Restaurants prowadzi 11 restauracji pod własnymi markami 77 sushi, 77 noodle bar i 77 SOHO, oferujących dania kuchni japońskiej. Lokale sieci znajdują się w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Sopocie. W najbliŝszym czasie firma uruchomi kolejne 4 lokale. Spółka przygotowuje się do emisji akcji na rynku NewConnect. Na stanowiskach sprzedaŝy i obsługi klientów będą wykorzystywane, oprócz typowych terminali dotykowych POS, takŝe przenośne, bezprzewodowe urządzenia PDA, tzw. bonowniki kelnerskie, z zainstalowanym oprogramowaniem gastronomicznym minipos. - W dniach listopada b.r. LSI Software będzie wystawcą na 16 Międzynarodowych Targach WyposaŜenia Hoteli Gastronomii HORECA 2008 w Krakowie. 13

26 Impreza cieszy się duŝym uznaniem wśród wystawców i zwiedzających. Podczas ostatniej edycji na powierzchni 7000 m2 swoją ofertę zaprezentowało ponad 300 wystawców z Polski i zagranicy. Targi odwiedziło ponad gości branŝowych. Targowe dni, jak co roku, urozmaici wiele imprez towarzyszących związanych z tematyką hotelarsko-gastronomiczną. 8. Zobowiązania i aktywa warunkowe W Grupie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania i aktywa warunkowe. 9. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji W skład Grupy Kapitałowej LSI Software wchodzą: LSI Software S.A. jako jednostka dominująca Softech sp. z o.o. jako jednostka zaleŝna, w której LSI Software S.A. jest właścicielem 100% udziałów. Horeca Online Sp. z o.o. jako jednostka zaleŝna, w której LSI Software S.A. objęło 70% udziałów, zaś Softech Sp. z o.o. 30% udziałów. Jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej sporządzane są w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z zasadami MSSF/MSR. Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki zaleŝnej Horeca Online Sp. z o.o. nie zostało uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu z uwagi na niewielką istotność. 10. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŝy jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności W wyniku dokonanej akwizycji spółki Softech sp. z o.o., zgodnie z szacunkowymi danymi grupa kapitałowa LSI Software obsługuje ponad 14

27 70% rynku gastronomicznego. Jednocześnie LSI Software S.A. uzyskał dostęp do kanału dystrybucji produktów i usług ponad 200 aktywnych partnerów spółki Softech (w tym zagranicznych). MoŜliwe jest takŝe istotne rozszerzenie oferty tych partnerów. Umocnienie pozycji lidera w branŝy hospitality zapewni przygotowywane przez spółkę Horeca Online uruchomienie internetowej platformy dla obiektów gastronomicznych i klientów i dostawców obiektów gastronomicznych. Usługi te usługi będą świadczone w pierwszej kolejności klientom będących uŝytkownikami oprogramowania LSI Software S.A. oraz Softech Sp. z o.o. 11. Stanowisko Zarządu odnośnie do moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Zarząd LSI Software nie sporządzał prognozy wyników na 2008 rok. 12. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Wg stanu na dzień Osoba Ilość akcji Ilość głosów % głosów na WZ Grzegorz Siewiera ,89% 15

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO. za okres 01.01.2012 30.06.2012 roku

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO. za okres 01.01.2012 30.06.2012 roku INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres 01.01.2012 30.06.2012 roku a. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na 31.12.2013 Strona 1 z 8 1. Dane podstawowe LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na 31.12.2014 Strona 1 z 8 1. Dane podstawowe LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki

Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 Działalność podstawowa MUZA SA jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 8, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim:

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim: Informacja dodatkowa do raportu okresowego (SA-Q) INTERFERIE S.A. za IV kwartał 2008 r. INTERFERIE S.A. jest wiodącą firmą na polskim rynku usług turystycznych, połączonych z lecznictwem i rehabilitacją.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone według MSSF

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone według MSSF SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.03.2010 Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA SA. SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ FOTA za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA SA. SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ FOTA za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r. GRUPA KAPITAŁOWA FOTA SA SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ FOTA za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r. 1 CZĘŚĆ I PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 roku Oświadczenie Zarządu Grupy MOSTOSTAL-EXPORT Niniejsze sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Spółki SELVITA Spółka Akcyjna

GRUPA KAPITAŁOWA Spółki SELVITA Spółka Akcyjna GRUPA KAPITAŁOWA Spółki SELVITA Spółka Akcyjna SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU Kraków, 12.05.2014 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 ROKU za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 20130101 do 20131231 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DROP NA DZIEŃ 30.09.2012 Spis treści A. WYBRANE DANE FINANSOWE B. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DROP C. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2013 Poznań, 14 listopada 2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE..... 2 1.1. Podstawowe informacje o Emitencie... 2 1.2. Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11

GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11 GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11 PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2010-2011

Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2010-2011 Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2010-2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 30-09-2010 Publikacja w dniu 17.12.2010 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 R.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 R. 1. Dane identyfikujące Spółkę 1.1 Nazwa Spółki Rainbow Tours Spółka Akcyjna 1.2 Siedziba Spółki 90-361 Łódź, Piotrkowska 270 1.3 Rejestracja w Krajowym

Bardziej szczegółowo