SPRAWOZDANIE. z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE oraz z działalności Spółki LSI SOFTWARE S.A. w III kwartale roku 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE oraz z działalności Spółki LSI SOFTWARE S.A. w III kwartale roku 2008."

Transkrypt

1 Łódź, SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE oraz z działalności Spółki LSI SOFTWARE S.A. w III kwartale roku LSI Software S.A. ul. Przybyszewskiego 176/178, Łódź, tel do 98, fax NIP: , REGON: Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: Kapitał zakładowy: ,00 zł

2 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA Aktywa trwałe Reczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, wartość firmy Wartość firmy jednostek podporządkowanych Udziały w jednostkach podporządkowanych Inwestycja w jednostce stowarzyszonej konsolidowanej metodą praw własności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy PoŜyczki długoterminowe Inne aktywa finansowe NaleŜności długoterminowe Nieruchomości inwestycyjne Inne inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności handlowe Nalezności krótkoterminowe inne PoŜyczki krótkoterminowe Aktywa finansowe inne Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Rozliczenie kontraktów Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy Aktywa razem

3 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy Udziały (akcje) własne(-) Kapitały zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ceny nominalnej Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Zysk/ strata netto Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych Zobowiązanie długoterminowe Kredyty i pozyczki Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe inne Rezerwa na świdczenia emerytalne i podobne Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i poŝyczki - część bieŝąca Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe inne Rezerwa na świdczenia emerytalne i podobne Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaŝy Pasywa razem

4 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i matriałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) na sprzedaŝy całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto za rok obrotowy Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej

5 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem II. Korekty razem Udziały mniejszości Zysk (strata) w jednostkach stowarzyszonych rozliczanych metodą praw własności Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty z działalności operacyjnej Utrata wartości firmy - - Gotówka z działalności operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej - - I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: - - a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzaleŝnych - - b) w pozostałych jednostkach - - zbycie aktywów finansowych - - dywidendy i udziały w zyskach - - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - - odsetki - - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialane i prawne - 4

6 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzaleŝnych b) w pozostałych jednostkach - - nabycie aktywów finansowych - - udzielone poŝyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym Inne wydatki inwestycyjne - - III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I II) D. Przepływy pienięŝne netto razem (A.III.+/ B.III+/ C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych - - F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+D)

7 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2007 r. Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał mniejszości Kapitał własny ogółem Wykazane poprzednio Korekta błędu podstawowego 0 Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2007 r. (po przekształceniu) Trzy kwartały zakończone 30 września 2007 Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2007 r. wg MSSF Zysk (strata) netto za rok obrotowy RóŜnice kursowe z konsolidacji 0 Emisja akcji Emisja akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał własny na dzień 30 września 2007 r. wg MSSF Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008 r. Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał mniejszości Kapitał własny ogółem Wykazane poprzednio Korekta błędu podstawowego 0 0 Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008 r. (po przekształceniu) Trzy kwartały zakończone 30 września 2008 Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008 r. wg MSSF Zysk (strata) netto za rok obrotowy RóŜnice kursowe z konsolidacji 0 Emisja akcji Emisja akcji powyŝej wartości nominalnej 0 Z wyceny opcji menadzerskich Kapitał własny na dzień 30 września 2008 r. wg MSSF

8 LSI Software S.A. Jednostkowy Bilans na dzień Wyszczególnienie A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych II Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) b budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej c urządzenia techniczne i maszyny d środki transportu e inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek IV Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe I Zapasy Materiały Pólprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw II NaleŜności krótkoterminowe NaleŜności od jednostek powiązanych a Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do dwunastu miesięcy powyŝej dwunastu miesięcy b Inne NaleŜności od pozostałych jednostek a Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do dwunastu miesięcy powyŝej dwunastu miesięcy b Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadcze c Inne d Dochodzone na drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a W jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b W pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne środki pienięŝne w kasie i na rachunkach inne środki pienięŝne inne aktywa pienięŝne (np. odsetki od lokaty terminowej Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe C SUMA AKTYWÓW

9 LSI Software S.A. AA Kapitał (fundusz własny) I Kapitał (fundusz podstawowy) II NaleŜne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielko III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII Zysk (strata) netto IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) BB Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkoterminowe Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek a kredyty i poŝyczki b z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe d inne III Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: do dwunastu miesięcy powyŝej dwunastu miesięcy b inne Wobec pozostałych jednostek a kredyty i poŝyczki b z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe d z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: do dwunastu miesięcy powyŝej dwunastu miesięcy e zaliczki otrzymane na dostawy f zobowiązania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h z tytułu wynagrodzeń i inne Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe CC SUMA PASYWÓW Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ,68 5,63 5,15 5,04 4, ,15 - -

10 LSI Software S.A. Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat na Wyszczególnienie do do A Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów I Przychody netto ze sprzedaŝy produktów i usług II Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów w tym od jednostek powiązanych B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II Wartość sprzedanych towarów i materiałów w tym jednostkom powiązanych C Zysk (+) / Strata (-) brutto na sprzedaŝy D Koszty sprzedaŝy E Koszty ogólnego zarządu F Zysk (+) \ Strata (-) na sprzedaŝy G Pozostałe przychody operacyjne I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje III Inne przychody operacyjne H Pozostałe koszty operacyjne I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Aktualizacja wartości aktywów trwałych IV Inne koszty operacyjne I Zysk (+) / strata (-) na działalności operacyjnej J Przychody finansowe I Dywidendy i udziały w zyskach II Odsetki w tym od jednostek powiązanych III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne K Koszty finansowe I Odsetki w tym jednostkom powiązanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne L Zysk (+) / strata (-) z działalności gospodarczej M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne N ZYSK (+) / STRATA (-) BRUTTO O Podatek dochodowy P Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego R Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) S ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO Zysk (strata) netto (zanualizowany) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ,20 0,13

11 LSI Software S.A. Jednostkowy rachunek przepływu środków pienięŝnych na A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Treść do do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty/) z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udzialy w zyskach spłata udzielonych pozyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włascicieli Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I II) D. Przepływy pienięŝne netto razem (A.III.+B.III+C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięznych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+D) o ograniczonej mozliwości dysponowania

12 LSI Software S.A. Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym na Wyszczególnienie do I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana naleŝnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Udziały (akcje własne) na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyŝej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) z przeszacowanie środków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty koszty organizacji S.A koszty PCC koszty emisji Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) korekty aktualizującej wartość b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) podział zysku (na kapitał zapasowy) wypłata dywidendy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia umorzenie kosztów prac rozwojowych z lat poprzednich korekta kosztów roku b) zmniejszenie (z tytułu) podział zysku z roku Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

13 INFORMACJA DODATKOWA za III kwartał Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2008 roku jest sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z zasadami MSSF. Sprawozdanie uwzględnia takŝe wytyczne rozporządzenia Rady Ministrów z r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Dane zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy r. Przyjęte zasady rachunkowości zostały w sposób ciągły zastosowane dla kaŝdego z okresów zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu. Konsolidacja sprawozdania za III kwartał 2008 roku została sporządzona metodą pełną z zastosowaniem korekt konsolidacyjnych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w złotych polskich z zaokrągleniem do pełnych tysięcy (tys. zł). Opis stosowanych zasad rachunkowości Konsolidacja Grupę kapitałową LSI Software stanowi jednostka dominująca LSI Software S.A, jednostka zaleŝna Softech Sp. z o.o. oraz Horeca Online Sp. z o.o. Jednostki te są jednostkami, w odniesieniu, do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną poprzez powiązania kapitałowe i osobowe. Jednostka zaleŝna Softech Sp. z o.o. podlega pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować z dniem ustania kontroli. Jednostka Horeca Online Sp. z o.o z uwagi na niewielką istotność nie została uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 1

14 Koszt przejęcia ustala się jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przejęciem. NadwyŜkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału w moŝliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. Utratę wartości firmy dokonuje się w cięŝar kosztów Grupy. JeŜeli koszt przejęcia jest niŝszy od wartości godziwej aktywów netto przejętej jednostki, róŝnice ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski/straty na transakcjach pomiędzy jednostkami grupy są eliminowane, z zachowaniem zasady istotności. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki Grupy są jednolite. W przypadku występowania róŝnic zasad rachunkowości w poszczególnych jednostkach objętych konsolidacją stosowane są korekty konsolidacyjne doprowadzające do ujednolicenia zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe obejmują budynki i budowle, w tym inwestycje w obcych obiektach, maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, środki transportu i inne środki trwałe. Budynki i budowle (za wyjątkiem nakładów w obcych obiektach), po początkowym ujęciu w wartości godziwej (wycena na 1 stycznia 2006 r. przez rzeczoznawców majątkowych), wykazuje się w cenie nabycia stanowiącej równowartość zakładanego kosztu, pomniejszonego o umorzenie. Rzeczowe aktywa trwałe wykazano według historycznej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o umorzenie. Zdaniem Grupy wartość bilansowa rzeczowych składników majątku trwałego nie odbiega zasadniczo od wartości godziwej. Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego lub ujmuje jako odrębny środek trwały, w przypadku znaczących róŝnic w okresach ekonomicznej uŝyteczności wyodrębnionych części środka trwałego. Wszelkie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do rachunku zysków i strat. Środki trwałe umarzane są metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji, w okresie 2

15 odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej uŝyteczności. Wartości niematerialne Wartości niematerialne obejmują nabyte prawa majątkowe oraz zakończone prace rozwojowe, uŝytkowane przez jednostkę. Pozostałe wartości niematerialne wyceniane są według historycznej ceny nabycia po pomniejszeniu o umorzenie, poniewaŝ zdaniem Spółki ich wartość bilansowa nie odbiega zasadniczo od wartości godziwej. Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej uŝyteczności. Leasing Umowy leasingu finansowego są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu w wartości godziwej przedmiotu leasingu lub w kwocie równej wartości bieŝącej minimalnych opłat leasingowych, jeŝeli jest ona niŝsza od wartości godziwej. Późniejsza wycena następuje według wartości bieŝącej przyszłych minimalnych opłat leasingowych. Amortyzacja przedmiotu leasingu następuje od miesiąca następnego po przyjęciu, przez okres leasingu lub szacowany okres uŝytkowania, jeŝeli jest on krótszy od umowy leasingowej. Inwestycje Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych, w sprawozdaniu jednostkowym jednostki dominującej, wykazuje się w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości aktywów. 3

16 RóŜnice kursowe Środki pienięŝne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej. Pozycje pienięŝne w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu zamknięcia. Pozycje niepienięŝne wyceniane według kosztu historycznego wyraŝonego w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji oraz pozycje niepienięŝne wyceniane w wartości godziwej wyraŝonej w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursów wymiany, które obowiązywały w dniu, na który wartość godziwa została ustalona. Program motywacyjny Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. w dniu r. podjęło uchwałę o przesunięciu terminu przyznawania warrantów subskrypcyjnych na lata Za rok 2008 warranty subskrypcyjne będą przyznawane w 2009 roku. Zapasy - Towary handlowe Towary handlowe przyjmuje się do magazynu w cenie nabycia. Wycenę rozchodu stosuje się według zasady pierwsze weszło- pierwsze wyszło, co zgodne jest z zapisami w polityce rachunkowości. Stany magazynowe na koniec roku wyceniane są w cenach nabycia (spis z natury). NaleŜności Wycena naleŝności na dzień bilansowy dokonywana jest w wartości godziwej zapłaty, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące tworzy się takŝe na naleŝności przeterminowane i nie przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu. Odpisy te są zarachowywane w pozostałe koszty operacyjne lub w koszty finansowe, w zaleŝności od rodzajów operacji gospodarczych, w wyniku których naleŝności powstały. 4

17 Rozliczenia międzyokresowe Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Obejmują w szczególności: - ubezpieczenia majątkowe, - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, - inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty, przedpłaty itp.). Kapitały Kapitał podstawowy grupy jest kapitałem podstawowym LSI Software S.A. i wykazywany jest w wysokości nominalnej. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku oraz z nadwyŝki wartości emisyjnej akcji powyŝej ich wartości nominalnej, po przeszacowaniu do warunków hiperinflacji. Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik z lat ubiegłych obejmuje nie podzielony zysk (nie pokrytą stratę) z lat ubiegłych, ewentualne skutki błędów podstawowych, wartość przeszacowania majątku (wraz z odroczonym podatkiem) i kapitałów. Rezerwy na zobowiązania Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na jednostkach Grupy ciąŝy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków, z którymi związane są korzyści ekonomiczne oraz moŝna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny (świadczenia pracownicze), wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŝnych do wartości bieŝącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny 5

18 rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem.. Rezerwy na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) tworzone są w cięŝar kosztów działalności operacyjnej. Pozostałe rezerwy tworzone są w cięŝar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zaleŝności od okoliczności, z których zobowiązanie wynika. Zobowiązania Zobowiązania (z wyjątkiem zobowiązań finansowych) wycenia się na dzień bilansowy w wartości godziwej wymaganej zapłaty. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ustala się w wartości bieŝącej przyszłych minimalnych opłat leasingowych. Przychody Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych danego okresu (bez VAT), powstałymi w wyniku (zwykłej) działalności gospodarczej Grupy, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innym od zwiększenia kapitału wynikającego z wpłat udziałowców. SprzedaŜ towarów i produktów Kwotę przychodów wynikających z transakcji ustala się według wartości godziwej zapłaty z uwzględnieniem rabatów i skont. Przychody są ujmowane, jeŝeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów moŝna wycenić w wiarygodny sposób. Świadczenie usług Przychody z transakcji na dzień bilansowy ujmuje się na podstawie stopnia realizacji transakcji. 6

19 Koszty Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich (po wyłączeniu obrotów wewnątrz grupy). Rozliczenia kosztów następują w okresach miesięcznych. Na wynik finansowy Grupy wpływają ponadto: - pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostek w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów nie finansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar i odszkodowań, darowizn, zysków i strat nadzwyczajne powstałych na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności. - przychody i koszty finansowe z tytułu dywidend, odsetek, róŝnic kursowych, aktualizacji wartości inwestycji, zysków i strat z inwestycji. ObciąŜenia podatkowe Wynik finansowy brutto korygują: - bieŝące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, - aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Odroczony podatek dochodowy tworzony jest na przejściowe róŝnice między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową moŝliwą do odliczenia w przyszłości. Aktywa z tytułu odroczonego podatku ustala się przy zachowaniu zasady ostroŝności, tzn. bez uwzględnienia aktywów w stosunku do których istnieje niskie prawdopodobieństwo realizacji. Nie później niŝ na dzień bilansowy następuje weryfikacja figurujących w księgach rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych bilansu, a rezerwy na odroczony podatek w rezerwach na zobowiązania. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dotyczące rozliczenia pozycji kapitałowych odnoszone są w wynik okresu bieŝącego. 7

20 Rachunek przepływów pienięŝnych Grupa sporządza rachunek przepływów pienięŝnych przy zastosowaniu metody pośredniej. Zysk przypadający na jedną akcję Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres sprawozdawczy przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią waŝoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych. 2. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie wraz z wykazaniem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących - W dniu br. została podpisana umowa z podmiotem zarządzającym siecią 40 lokali gastronomicznych. Umowa dotyczy zakupu licencji oprogramowania Positive Hospitality wraz z usługami wdroŝeniowymi oraz zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu. Projekt rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. - LSI Software SA przystąpił do Programu Wspierania Płynności. Dom Maklerski BZ WBK SA zobowiązał się do pełnienia funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. - Do Bar Przystań, jeden z najbardziej znanych sopockich lokali gastronomicznych oraz Bar Nadmorski w Rewie, wdroŝyły System Przywoływania Gości Guest Paging System amerykańskiej firmy Long Range Systems (LRS). System umoŝliwił sprawniejszą obsługę większej ilości gości w tym samym czasie i wyeliminował hałas powodowany wywoływaniem. Klienci po zamówieniu dania otrzymują pager/przywoływacz i przechodzą do swojego stolika. Gdy danie jest gotowe, na pager gościa wysyłany jest sygnał powiadomienia. Klient odbiera danie i oddaje pager. Dystrybutorami w Polsce rozwiązań Long Range Systems są LSI Software SA i Softech Sp. z o.o. 8

21 - LSI Software, producent oprogramowania klasy ERP, w tym największy w Polsce producent oprogramowania dla gastronomii i hotelarstwa, powołał nową spółkę LSI Technologies (Beijing) Co. Ltd. oddział LSI Software w Chinach. Głównym zadaniem chińskiego oddziału LSI Software, będzie promocja i sprzedaŝ rozwiązań firmy na tym rynku. W Pekinie działa juŝ biuro firmy. Gotowa jest takŝe witryna internetowa w języku chińskim Dzięki utworzeniu oddziału LSI Software będzie uczestniczyła w dynamicznym rozwoju chińskiego rynku usług gastronomicznych i hotelarskich. LSI Software duŝą wagę przywiązuje do rozwoju eksportu. W marcu i lutym br. firma uczestniczyła w międzynarodowych imprezach wystawienniczych w Niemczech Euroshop 2008 i CeBIT Z systemów grupy LSI Software korzystają firmy w Czechach i na Węgrzech oraz na Bliskim Wschodzie LSI Software podpisała umowę z AFA GOURMET COFFEES SA, zarządzającą tworzoną w Polsce nową siecią barów kawowych Gloria Jean s Coffees drugą co do wielkości siecią na świecie. Umowa na wdroŝenie oprogramowania POSitive w wersji dla sieci gastronomicznych wchodzącego w skład produkowanego przez LSI Software systemu klasy ERP, jest juŝ realizowana. Pierwszy lokal sieci został uruchomiony w Warszawie. Dalsza współpraca między LSI Software a AFA GOURMET COFFEES SA będzie obejmować wdroŝenie systemu we wszystkich lokalizacjach sieci i ich integrację z systemem centralnego zarządzania. WdroŜenie w Gloria Jean s Coffee jest kolejnym wdroŝeniem oprogramowania LSI Software w sieci barów kawowych. Największymi sieciami barów kawowych wykorzystującymi oprogramowanie LSI Software są W biegu Cafe zarządzana przez firmę Dominata i i coffee zarządzane przez RUCH SA (w barach i coffee wdroŝony jest system spółki Softech naleŝącej do grupy LSI Software) Hiszpańska sieć sklepów z Ŝywnością dietetyczną Naturhouse zdecydowała się na wdroŝenie, w sklepach i centrali w 9

22 Polsce, oprogramowania do zarządzania siecią sprzedaŝy POSitive Retail wchodzącego w skład produkowanego przez LSI Software systemu klasy ERP. Sieć Naturhouse posiada na świecie ponad 1700 punktów sprzedaŝy. W Polsce w sieci Naturhouse działa 40 sklepów - 4 własne i 36 franczyzowych. Polska siedziba firmy znajduje się Gdyni, centralny magazyn dystrybucyjny działa w Łodzi. Podpisanie znaczących umów: - W dniu 7 sierpnia 2008 roku spółka zawarła umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieŝącym na okres od dnia udostępnienia środków z kredytu do dnia ostatecznej spłaty w wysokości (jeden milion) złotych. Zabezpieczenie spłaty kredytu z tytułu umowy stanowi hipoteka kaucyjna do kwoty (jeden milion pięćset tysięcy) złotych na prawie wieczystego uŝytkowania połoŝonym w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 wraz z cesja polisy ubezpieczeniowej. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość przedmiotu umowy kredytowej przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów kredytowych. Podpisana została równieŝ ramowa umowa transakcji terminowych i pochodnych. Dodatkowo w opisywanym okresie podpisanych było wiele umów sprzedaŝy oprogramowania, sprzętu komputerowego i usług wdroŝeniowo-serwisowych dla mniejszych jednostek o wartości do kilkudziesięciu tysięcy złotych kaŝda. 3. Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe Grupa Kapitałowa LSI Software osiągnęła w trzecim kwartale 2008 roku przychody ze sprzedaŝy w wysokości tys. zł, co oznacza wzrost o 110% w stosunku do roku 2007 oraz zysk netto w wysokości 354 tys. zł. Narastająco od początku roku przychody to tys. zł a 10

23 zysk tys. zł. W strukturze przychodów nastąpił wzrost przychodów z tytułu sprzedaŝy licencji i usług o ponad 146% oraz wzrost przychodów z tytułu sprzedaŝy towarów i materiałów o ponad 131%. Podstawowy zakres działalności GK LSI Software nie uległ zmianie i koncentruje się na produkcji, sprzedaŝy i wdraŝaniu autorskiego oprogramowania. Zintegrowane rozwiązania informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem dostarczane są klientom (w szczególności w segmentach małych i średnich firm) w segmentach handlu detalicznego (retail), gastronomii, hotelarstwa, sportu i SPA (hospitality), oraz pozostałych (ERP). W związku z dokonaną akwizycją spółki Softech sp.z o.o. nastąpiło zwiększenie w sprzedaŝy udziału rozwiązań dla branŝy hospitality. 4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta Działalność Grupy Kapitałowej nie wykazuje znamion sezonowości lub cykliczności. 5. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych W III kwartale 2008 roku nie miały miejsca wykupy i spłata dłuŝnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Informacje dotyczące wypłaconej (zadeklarowanej ) dywidendy W opisywanym sprawozdaniu w III kwartale spółka nie wypłacała dywidendy akcjonariuszom. 11

24 7. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą - Podczas odbywających się targów Hotel-Invest 2008 ( r.) LSI Software zdobyła Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Produktem, który otrzymał to zaszczytne i prestiŝowe wyróŝnienie jest INTELIGENTNY HOTEL system i środowisko informatyczne dla hoteli. Jest to juŝ drugi Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich dla LSI Software, poprzedni firma zdobyła za produkt POSitive Retail system zarządzania dla sieci sprzedaŝy. Kompleksowe rozwiązanie informatycznego dla hoteli INTELIGENTNY HOTEL, integruje zaawansowane technologicznie rozwiązania informatyczne - oprogramowanie, automatykę hotelową i marketing. W skład systemu wchodzą: oprogramowanie do zarządzania hotelem, oprogramowanie do zarządzania restauracją hotelową i cateringiem, oprogramowanie dla obiektów SPA i sportowo-rekreacyjnych, urządzenia komputerowe terminale POS wraz z peryferiami (czytniki, wyświetlacze, identyfikatory), bezprzewodowe systemy przywoławcze, wsparcie produkcji gastronomicznej system monitorów kuchennych, drukarki bonów, systemy identyfikacji i automatyki hotelowej, systemu monitoringu obiektów, system elektronicznej inwentaryzacji, systemy prezentacji multimedialnej, menu elektroniczne i kioski informacyjne, system mobilnego kontaktu z klientem i badania opinii ankiety elektroniczne Wielką przewagą INTELIGENTNEGO HOTELU jest elastyczność konfiguracji i jego skalowalność. Oznacza to, Ŝe poszczególne elementy rozwiązania mogą być wykorzystywane razem lub pracować osobno oraz, Ŝe mogą być wykorzystywane w obiektach hotelowych o róŝnej skali działania. Oprogramowanie do zarządzania hotelem jest częścią systemu klasy ERP produkowanego przez LSI Software. 12

25 - 24 października 2008 została podpisana umowa z Pijalniami Czekolady Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa dotyczy zakupu licencji oprogramowania Positive Hospitality, Bastion ERP wraz z usługami wdroŝeniowymi, serwisem oraz zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu w sieci Pijalni Czekolady Wedel. Projekt rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. - W dniach 5-7 listopada b.r. LSI Software była wystawcą na Międzynarodowych Targach WyposaŜenia Obiektów Hotelowych WorldHotel w Warszawie. Zwiedzający WorldHotel mogli porównać produkty i usługi dla obiektów noclegowych, zapoznać się z nowościami rynkowymi oraz najnowszymi trendami w branŝy hotelarskiej. Targi odbywają się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. - Premium Food Restaurants SA, zarządzająca siecią restauracji 77 sushi, 77 noodle bar i 77 SOHO, wybrała oprogramowanie LSI Software. Zakupiony system POSitive w wersji dla sieci gastronomicznych i będący częścią produkowanego przez LSI Software systemu klasy ERP, będzie wspierał centralne zarządzanie siecią oraz działalność operacyjną poszczególnych restauracji Premium Food Restaurants. Premium Food Restaurants prowadzi 11 restauracji pod własnymi markami 77 sushi, 77 noodle bar i 77 SOHO, oferujących dania kuchni japońskiej. Lokale sieci znajdują się w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Sopocie. W najbliŝszym czasie firma uruchomi kolejne 4 lokale. Spółka przygotowuje się do emisji akcji na rynku NewConnect. Na stanowiskach sprzedaŝy i obsługi klientów będą wykorzystywane, oprócz typowych terminali dotykowych POS, takŝe przenośne, bezprzewodowe urządzenia PDA, tzw. bonowniki kelnerskie, z zainstalowanym oprogramowaniem gastronomicznym minipos. - W dniach listopada b.r. LSI Software będzie wystawcą na 16 Międzynarodowych Targach WyposaŜenia Hoteli Gastronomii HORECA 2008 w Krakowie. 13

26 Impreza cieszy się duŝym uznaniem wśród wystawców i zwiedzających. Podczas ostatniej edycji na powierzchni 7000 m2 swoją ofertę zaprezentowało ponad 300 wystawców z Polski i zagranicy. Targi odwiedziło ponad gości branŝowych. Targowe dni, jak co roku, urozmaici wiele imprez towarzyszących związanych z tematyką hotelarsko-gastronomiczną. 8. Zobowiązania i aktywa warunkowe W Grupie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania i aktywa warunkowe. 9. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji W skład Grupy Kapitałowej LSI Software wchodzą: LSI Software S.A. jako jednostka dominująca Softech sp. z o.o. jako jednostka zaleŝna, w której LSI Software S.A. jest właścicielem 100% udziałów. Horeca Online Sp. z o.o. jako jednostka zaleŝna, w której LSI Software S.A. objęło 70% udziałów, zaś Softech Sp. z o.o. 30% udziałów. Jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej sporządzane są w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z zasadami MSSF/MSR. Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki zaleŝnej Horeca Online Sp. z o.o. nie zostało uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu z uwagi na niewielką istotność. 10. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŝy jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności W wyniku dokonanej akwizycji spółki Softech sp. z o.o., zgodnie z szacunkowymi danymi grupa kapitałowa LSI Software obsługuje ponad 14

27 70% rynku gastronomicznego. Jednocześnie LSI Software S.A. uzyskał dostęp do kanału dystrybucji produktów i usług ponad 200 aktywnych partnerów spółki Softech (w tym zagranicznych). MoŜliwe jest takŝe istotne rozszerzenie oferty tych partnerów. Umocnienie pozycji lidera w branŝy hospitality zapewni przygotowywane przez spółkę Horeca Online uruchomienie internetowej platformy dla obiektów gastronomicznych i klientów i dostawców obiektów gastronomicznych. Usługi te usługi będą świadczone w pierwszej kolejności klientom będących uŝytkownikami oprogramowania LSI Software S.A. oraz Softech Sp. z o.o. 11. Stanowisko Zarządu odnośnie do moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Zarząd LSI Software nie sporządzał prognozy wyników na 2008 rok. 12. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Wg stanu na dzień Osoba Ilość akcji Ilość głosów % głosów na WZ Grzegorz Siewiera ,89% 15

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE SA we Włoszczowie za okres od do obejmujące:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE SA we Włoszczowie za okres od do obejmujące: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE SA we Włoszczowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 obejmujące: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 2. Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 25 731 Kielce, ul. Słoneczna 1 MAXIPIZZA S. A. e-mail: maxipizza@maxipizza.pl Nr KRS 0000279240 tel./fax 0 41 3663313 www.maxipizza.pl Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Kielce, 16 luty 2015 Raport

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na 31.12.2013 Strona 1 z 8 1. Dane podstawowe LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo