hotelarskill. W Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "hotelarskill. W Polsce"

Transkrypt

1 Ekonomlcznol w Krakowlo 2002 Gra ży na Holik Kalool.a Polityki Ikono.lnnol I 'r ra wanla aozwolu Zygmunt Nowak Kat.d,. Polityki Ekon.mlcznol I Pr ramowanla.onr.lu o l pozycja na hotelarskill. W Polsce Orbis SA w okresie o 1. Wprowadzenie W wyniku przeprowadzonej w latach restrukturyzacji dawnego Przedsiębiorstwa Pań stwowego "Orbis" powstala grupa kapitalowa, skupiająca kilka odrę bnych podmiotów gospodarczych, dzialaj'lcych w komplementarnych sektorach rynku turystycznego. W strukturze tego nowego ukladu holdingowego, po wiązanego mocno za le ż n ośc iami kapitalowymi, występują jednostki z ależn e i stowarzyszone, a tak że jednostki p od le gaj ące oraz nie podle gające konsolidacji. Strukturę organi zacyj ną Grupy Kapitalowej Orbisu SA, która zgodnie z u s tawą o rachunkow ośc i ' została objęta k o n so lidacją ilustruje rys. I'. Na skutek zmian restrukturyzacyjnych, jak również wprowadzenia - tdwar1.ysz'lcej urynkowieniu sektora turystycznego - zasadzie ochrony danych jednost kowyc h dominującyc h przedsiębiorstw, dostęp do szczegó ł owych informacji statystycznych o analizowanej grupie jest bardzo utrudniony i ograniczony. Więk szość informacji ma charakter zagregowany. a ponadto obciążona jest klauzulą poufno śc i. Jedynymi źródłami danych o wynikach i zakresie funkcjol Ustawa o rachunkow ości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U, nr 121, poz. 591 Z pó źno zmian. w Dz.U. l 1997 L. nr 32. poz Prospekt Emisyjny Orbis SA, Orbis SA, Warszilwn 1997.

2 Graiyna Holik, ZYf.:I1IUnI Nowak nowania holdingu w latach są: Prospekt Emisyjny Orbisu SA, fragmentaryczne Raporty Roczne Orbis SA oraz d os tępne w internecie analizy fundamentalno-techniczne Spółki przeznaczone dla potencjalnych inwestorów giełdowych. Równie ż nowy układ statystyki publicznej w Polsce, odchodz,jcy od tradycyjnego, podmiotowego pod z iału działowo-gałęziowego gospodarki narodowej na rzecz układu rodzajowego Europejskiej Klasyfikacji Gospodarczej (EKD) w zasadniczym stopniu zmienił, a tak że skomplikowal (przynajmniej czasowo, do pełnego przejścia statystyki publicznej na system EUROSTATU) warunki i możliw ość s p o r z ądzania gospodarczych analiz sektorowych'. Dostęp do wyjściowego materiału statystycznego d o tyc z ącego gospodarki turystycznej jest szczególnie trudny. Jej analiza ze wz g lędu na heterogeniczny charakter o b s ługi podróży i lokowanie obrotów w wielu branżach wsp ó łpracujących wymaga wglądu a ż do trzeciego, czwartego, a nawet piąte go poziomu klasyfikacji EKD, czyli do po działów najbardziej szczegó łowych, w których najczęśc iej występują "luki statystyczne" wynikaj,jce z respektowania tajemnicy danych jednostkowych. W wyniku tych utrudnień od blisko ł O lat nie sporządzono w Polsce ekonomicznej analizy funkcjonowania sektora turystyki i podróży'. Wymienione bariery statystyczne, chociaż nie eliminują, to jednak znacznie utrudniają i ograni czają zakres przedmiotowy analizy działalności członków Grupy Kapitałowej oraz zmuszają niekiedy do operowania w niej pewnymi szacunkami. Głównym celem niniejszej publikacji jest przedstawienie d z i,llałno śc i i pozycji rynkowej najwai.niejszego członka Grupy Kapitałowej (spó łki matki), tj. Orbisu SA - na rynku hotelarskim w Polsce - w okresie restrukturyzacji. W przeprowadzonych rozważaniach analitycznych zostaną uwz g lędnione efekty przeprowadzonych w s półce przedsięw zięć restrukturyzacyjnych oraz jej pozycja rynkowa. 2. Udział Orbisu SA w rynku hotelarski... Polski Zgodnie ze statuse m s półka prowadzi działałność w następujących podstawowych obszarach: - świadczenie usług hotelarskich, - świadczenie usług gastronomicznych. - ś wiadczenie u s ług t o warzyszących. Powyższe u s ługi Orbis SA realizuje poprzez własne oddziały hotelowe, w s kład których w roku 1997 wchodziły 53 obiekty hotelowe, dy s ponujące.1 E, Zhieć, ~vnjk; ekoljomi<:z11l> grupy,{rednich i duf,vch pr:edsi{'biorjtw sd. tora turystyki i podróży IV 1997 roku, "Problemy Turystyki",lnslytul Turystyki, Warszawa 1998, vul. XXI. nr 3-4. J Tamże, s. 48,

3 - Spółki zagraniczne I POLORBIS TRAVEL Ltd. (London) I I ORBIS RESOR AB (Sztokcholm) I Ir I POLORBJS (kolonia) I AUSTRO ORBIS TOURISTIK Gmbh (Wiedeń) I ORBIS ITALIA Sri (Rzym) I I ORBIS SA Polskie Biuro Podróży "Orbis" Sp. z % - 53 hoiele 40 jednostek pokoi 1=1 100 jednostek franchisingowych miejsc Wartosć UdZiÓW zł gastronomicznych pracownikó",' I Orbis Transp<.lr1 Sp. z % I Renl-a-car Hertz Połączenia autokarowe ninie) krajowe i międzynarodowe Wartość udziałów zł Przedsięhiof~two Ohsługi Ruchu Turystycznego "SILNOVA" Sp Country Club i Centrum Wypoczynku ~ Rezcf'Nacja miejsc w hotdach Usługi turystyczne i hotelowe Rezcn'iacja świadczeń turystycznych i hotdov,'vch nj 1\-hltlrach Powiązania kapitałowe Wartość udziałów zł Powiązania operacyjne (handlowe) = = Spółki zagraniczne Orhis Casino sp. z % Prowadzenie kasyn i sa]onóv.' gier Wartość udziałów zł PH "Majev.'icz sp. z o_o. 49% Spółka eksploatująca Hotel "Pod Orłem" w Bydgoszczy W mość udziałów zł "Królewska" sp. z % Wartosć udziałów Powstałe spółki Autostrada Wielkopolska SA 922% Wartość udziałów zl Gerling Polska TU SA 9.19% WartoSć udóa/ów zł Bank Współpracy Europejskiej 1.13% Wartość udziałów! 2749(~J zł Po!Card SA 9.9'} Wart(l~C udziałów 3(X)()(X) zł "Polskie Hotele" Sp. z 0.0, 1350/, WartoSć udziało"'" Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe,.Sana..,.Rena Kord" SA WartoŚĆ udziałów I (XX) zł 9,91 q zł O.o08'l I, \:l t1 -. " ~ ;:;- ~ 'o. '""- -. ls ~ '--- ". - - ",. " ~ ~ ~,,;. s' - '"." " -~ - " I ORBIS Poli~h TrJvcl Bureau Inc_ 44.74% I Wynajem samochodów Wartość udziałów zł Wynajem samochodów Rcnt-a-car \li,lynajem autokarów PTH "Trybunalskie" v.' artość udziałów WartoŚĆ udziałów 745 zł O.! y;;: 2360 zł Rys. I. Struktura organizacyjna Grupy Kapitalowej Orbis SA Źródło: opracowanie własne,

4 Gra: }'Iw Holik. Nowak 7771 pokojami i łóżkami (w roku 1999 li czba obiektów hotelowych wzrosła do 56). Podstawowym źródłem przychodów Orbisu jest s przeda ż usług nocłegowych (hotelarskich). W roku 1997 stanowiły one 58% ogółu przychodów. zaś w 1999 r. - 64,4%. Na pozostałc usługi przypadało odpowiednio: - uslugi gastronomiczne: 33% w 1997 r. i 3 ł.3 % w 1999 r.. - uslugi towarzyszą ce: 9% w ł 997 r. i 7.3% w 1999 r. Najbardziej rentowną dzialalnością jest hotelarstwo. z którego w 1999 r. pochodzi lo ponad 83% wyniku operacyjnego. Na drugim miejscu jest gastronomia z udzialcm 8.7%. Aby zilustrować pozycję Orbisu na rynku hotelarskim w Polsce. konieczne wydaje się przytoczenie wybranych danych o rozwoju bazy noclegowej w la tach 90. Stosowne inrormacje w tym zakresie zamieszczono w tabeli 2. Na przestrzeni lat ł999. wedlug danych GUS. w Poł sce zanotowano blisko 82% wzrost liczby hoteli oraz 56.8% wzrost li czby pokoi hotelowych. Wyższa dynamika wzrostu liczby obiektów hotelowych oznacza. że w okresie tym powstaly głównie nieduże hotele o mniejszej niż średnia liczbie pokoi. Liczba miejsc noclegowych w hotelach wzrosła o blisko 60%. a więc znacznie wyżej niż liczba miejsc noclegowych ogółem (około 4%). W roku 1990 udział miejsc noclegowych w hotelach w ogólnych zasobach bazy noclegowej wynosił 7.8%. zaś w roku 1999 zwiększył się do 11.9%. W ślad za rosnącym potencjałem obiektów. pokoi i miejsc noclegowych w bazie hotelowej. zwiększało się jej wykorzystanie. W latach liczba osób korzystających z noclegów w hotelach wzrosla o 71.6%. zaś liczba udzielanyc h noclegów %. Tabela l. Baza hotelarska w Polsce na Ile bazy noclegowej ogółe m w latach ł 999 Wyszcicgólnienie Lala Wskai.niki dynamiki '19 I 'l'x'~ Pokoje hotelowe UX) Hotele (obiekty) Micjsca noc legowe I 8(J Miejsca noclego\.\-'c w hołelach Korly s laj ący z noclegów (w tys.) Udzielone noclegi (w tys.) 494(8).8 br. d ,4 5762~ Korzy stający z noclegów w hoidach (w tys.) 39) Udzielone noclegi whocelach (w 1y S. ) Źródło: opracowanie i obliczenie własne na podstawie Roc zników Statystycznych Polski za lata oraz Turystyka GUS. Warszawa 2000.

5 Dzialalllośt{ i hole/anki", IV PolsCt>... Dla porównania, analogiczne wskaźniki dynamiki dla całej bazy noclegowej w Polsce kształtowały się odpowiednio: 157% i 116,6%. Przy szybkim wzroście liczby hoteli na rynku w ostatnich latach zwiększył się również stopień ich obłożenia. W roku ł993 średni poziom wykorzystania pokoi hotelowych wynosił 36,6%, w roku ,8%, a w roku ,7%'. Wśród gości polskich hoteli znaczący odsetek stanowią turyści zagraniczni (ok. 50%). W hotelach 4 i S-gwiazdkowych ich udział przekracza 60%. Eksperci hotelarstwa oceniają, że w najbliższych latach w Polsce dojdzie do dalszego rozwoju rynku hotelarskiego. Przykłady innych krajów w s kazują, że wzrost popytu na rynku hotelarskim jest ściśle powiązany ze wzrostem PKB w danym kraju. Polskajest jednym z krajów Europy, gdzie PKB rośnie w tempie najszybszym (w latach ś rednioroczny wzrost PKB wynosił 6,2%), a w najbliższych latach to. tempo może być utrzymane na wysokim poziomie (ponad 4% rocznie). Przy takim założeniu, powinno to znaleźć odzwierciedlenie wc wzroście popytu w sektorze hotelarskim, na co wpłynie wzrost dochodów społeczeństwa i moi.liwość ich wydatkowania na usługi turystyczno-hotelarskie, w tym również oferowane przez Orbis SA. Duży wpływ na rozwój rynku hotelarskiego w naszym kraju będzie miała również nieodległa integracja z Unią Europejską, w wyniku której popyt na usługi noclegowe wyi.szego standardu znacznie się p o większy. Stwarza to duże szanse dla tych gestorów bazy noclegowej, którzy potrafią wcześniej się do tego przygotować, zarówno od strony organizacyjnej, technicznej, kadrowej, jak i materiałno-finansowej. Wydaje się, że obok inwestorów zagranicznych, największymi możliwościami w tym względzie dysponują duże i silne krajowe przedsiębiorstwa hotelarskie o ustalonej renomie. Orbis SA, jak również pozostali członkowie Grupy Kapitałowej, spełniają po restrukturyzacji te wymagania. Według rankingu największych sieci hotelowych świata, zamieszczonego w magazynie "Hoteis and Marketing", na koniec 1997 r. Spółka Orbis SA zajmowała 47 miejsce, zaś na rynku polskim była i jest zdecydowanie największą siecią hotelową'. W 1999 r. Orbis SA z 56 hotelami w 26 miastach Polski był nie tylko potentatem w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej, ale również plasował s ię na 20. miejscu w całej Europie. W Polsce Orbis SA posiada ponad 33% udział w rynku hoteli 5 gwiazdkowych, ponad 50% udział w rynku hoteli 4 gwiazdkowych oraz około 40% udział w rynku hoteli trzy gwiazdkowych. Orbis nie posiada natomiast dwugwiazdkowych moteli. Zainteresowanie spółki tym segmentem jest jednak duże. Dlatego też objęła ona 9,22% kapitału w spółce Autostrada Wielkopolska SA Orbis planuje wybudowanie motełi wzdłuż autostrad, tras szybkiego ruchu i w pobłiżu przejść granicznych. s TurysTyka GUS, Warszawa l. Raporty Roczne Orbis SA za lala Orbi s SA, Warszawa.

6 Holik, Nowak Hotele Orbisu SA należą do największych hoteli na rynku polskim. Przeciętna liczba pokoi w 3 i 4 gwiazdkowych hotelach Orbisu przekracza średnią liczbę pokoi w innych hotelach tych samych kategorii. Z szacunków zamieszczonych w publikacji E. Zbiecia' wynika, że w latach w Polsce dynamika przychodów ze sprzedaży generowanych przez wszystkie podmioty działające w branży "hotele i restauracje"(sekcja H) wyniosła 148,9%, w tym w grupie 55,1 - hotele - 144,7%, a w grupie 55,3 - restauracje - 158,3%. Analogiczny wskaźnik, obliczony dla grupy przedsiębiorstw dużych (o liczbie zatrudnionych powyżej 250 osób, a więc obejmujących m.in. Orbis SA) wynosił 139,7%. Ocenia się, że udział przychodów ze sprzedaży Orbis SA w przychodach całej branży "hotele i restauracje" wynosił w 1997 r. blisko 25%. W roku 1998 baza hotelowa Orbis SA dysponowała pokojami (22,1 % ogółu), miejscami noclegowymi (20,2% ogółu) oraz miejscami konsumpcyjnymi. Większość obiektów posiada zaplecze konferencyjne i rekreacyjne. Tak rozbudowana sieć noclegowo-gastronomiczna stawia Orbis SA na pozycji niekwestionowanego lidera polskiego rynku hotelarskiego. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do niektórych największych rynków lokalnych. np. Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Szczecin, Katowice, Wrocław, Łódź. Aż w pięciu przypadkach hotele Orbisu posiadają minimum 70% udział w rynku hoteli danej kategorii. Sytuacja taka ma miejsce w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu wśród hoteli 4 gwiazdkowych oraz w Trójmieście i Poznaniu - wśród hoteli 3 gwiazdkowych. Tak znaczny udział hoteli Orbisu w rynkach lokalnych świadczy o ogromnym potencjale spółki i wi'lżącymi się z nim możliwościach utrzymania silnej pozycji na polskim rynku hotelarskim. Warto podkreślić, że rynek krajowy jest jedynym, na którym spółka świadczy swoje usługi. Oznacza to, że działalność hotelarsko-gastronomiczna wraz z usługami towarzyszącymi prowadzona jest wyłącznie w Polsce. Zagraniczne jednostki niehandlowe, wchodzące w skład struktury organizacyjnej Orbisu SA (por. rys. 1), stanowią jedynie centra kosztów i nie uczestniczą w generowaniu przychodów. Większość hoteli należących do Orbisu SA zlokalizowana jest w głównych miastach Polski, stanowiących centra biznesu oraz w miastach atrakcyjnych pod względem turystyczno-wypoczynkowym (np. Zakopane, Karpacz, Kołobrzeg, Sopot, Gdańsk, Mrągowo), co daje spółce przewagę nad konkurencją. Między innymi dzięki doskonałej lokalizacji hotele Orbisu osiągajq coraz wyższy wskaźnik frekwencji - sięgający 60%, który zdecydowanie przewyższa przeciętnq krajowq (około 50%). W roku 1998 trzy hotele spółki Orbis SA osi'lgnęły bardzo wysoki -- ponad 70% wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych'. Dla porównania, w hotelach londyńskich. czyli na rynku największego J 1- Zb-.. :. _ lec, op. CIt. x Raporty rot'z,iil',..

7 .' na rynku hotelarskim IV Polsce.., popytu na tego typu uslugi na świecie, wykorzystanie miejsc sięgalo 85%, a przeciętna europejska zapelnienia hoteli wynosi la 64,1 %". W latach średni wskaźnik wykorzystania lóżek w hotelach Orbisu wzrósl o 3,5%. W roku 1999 frekwencja wynosi la 56,5% i by la o 4% niższa niż w 1998 r. Ale byla ona i tak wyższa od średniej europejskiej, która ksztaltowala się wówczas na poziomie okola 50%. Blisko 65% ogól u odwiedzających hotele Orbis SA stanowi'l goście przyjeżdżający w celach slużbowych. Pozostaly odsetek (35%) przypada na osoby odwiedzające nasz kraj w celach turystycznych, z czego blisko 27% stanowi'l tzw. pobyty grupowe. Tylko 31 % ogółu gości korzystaj,!cych z noclegów przypada na klientów krajowych. W latach struktura gości hotelowych pod względem kraju ich pochodzenia nie ulegala znacz,!cym zmianom. W porównaniu ze struktur,! gości hotelowych na calym polskim rynku hotele Orbisu SA charakteryzuj,! się zdecydowanie większym udzialem gości zagranicznych. Dla porównania, w 1995 r. w hotelach Orbisu, stanowili oni 67,3% ogólu gości (przy średniej krajowej - 46%), w roku ,3% (przy średniej krajowej 44%) zaś w roku blisko 68% (przy średniej krajowej 43%). Tradycyjnie, największy odsetek zagranicznych gości hotelowych przypada na turystów z Niemiec (ok. 23%), Skandynawii (ok. 6,5%), USA i Kanady (ok. 5%), Wielkiej Brytanii (ok. 5%) oraz Francji (ok. 3,5%). Sprzedaż uslug hotelarsko-gastronomicznych w obiektach Orbisu SA jest w znacznym stopniu uzależniona od rynku turystyczno-biznesowego. Z uwagi na fakt, że 98% przychodów ze sprzedaży jest generowana przez oddzialy hotelowe, których dzialalność jest wysoko skorelowana z rozkladem czasowym tych przyjazdów (sezonowością), przychody spólki podlegają niewielkim wahaniom sezonowym. Największą sprzedaż Orbis uzyskuje w II i III kwartale, najniższą natomiast w I kwartale. Ponadto w IV kwartale spólka przeprowadza większość remontów, przez co gwałtownic rosn'l koszty, przede wszystkim operacyjne i spólka "tradycyjnie" wykazuje stratę netto. W ostatnich latach, prawie 70% ogólnych przychodów ze sprzedaży by la związana z ruchem "biznesowym". Oprócz noclegów są to targi, konferencje, sympozja i szkolenia. Dzialalność hotelarsko-gastronomiczna prowadzona we własnych obiektach hotelowych Orbisu SA stanowi główne, ale nie jedyne źródło ogólnych przychodów ze sprzedaży. W latach , obok uslug hotelowych (których udzial w przychodach ze sprzedaży wahal się od 63,3% w 1994 r. do 59,7% w 1998) oraz uslug gastronomicznych (stanowiących w 1994 r. - 23,7%, a w 1998 r. - 32,8% ogólu sprzedaży), źródle m przychodów byly także: uslugi telekomunikacyjne, wynajem powierzchni, dzialalność handlowa i inne. Od 1993 r. w sieci hotelowej Orbis SA obowiązuje tzw. Yield Management - będący nowoczesnym systemem zarządzania. Każdy hotel stal się samodzielną 9 K, Grzegrzólka, Rozwój będzie zalcżal od pr,vwatyza<.ji. "Rzeczpospolita" 1997, nr 185,

8 Gra żyna Holik. ZygmulIt Nowak j edn os tką opera cyj ną. Jego kierownictwa samodzielhie dec yd ują o cenach u s ług. zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników. ale jedn ocześ nie są odpowiedzialne za uzyskiwane wyniki ekonomiczno-finansowe. Utrzymywanie wy sokiego poziomu frekwencji w hotelach s p ó łki. a ślad za tym. rosnącej dynamiki przychodów ze s przed aży. było możliwe dzięki wykorzystywaniu polityki aktywnego marketingu. Od momentu restrukturyzacji Orbis SA zaczęła s tosować ró ż ne, nowoczesne programy marketingowe i działania promocyj ne. W ś r ód najważniej szyc h nałe ży wymieni ć''':. - Orbis Corporate Program. mają cy na celu pozyskanie kli entów wśród firm, instytucji i organizacji, które często k o rzystają z noclegów w hotelach. Jest to tzw. program,.iojalnościowy", preferujący stałych kontrahentów spółki. W efekcie zastosowania ww. programu. liczba noclegów wzr os ła z w roku 1996 do w roku 1998, a li czba s tałych kontrahentów objęła już 828 firm: - Orbis Gold Club, będący systemem imiennych kan rabatowych. rozprowadzanych przez firmę HMC, nastawionym na promowanie u s ług gastronomicznych. Posiadacze kart olrzymują równie ż dodatkowe przywileje przy korzystaniu z noclegów i sal konferencyjnych w hotelach Orbis SA. W 1998 r., przy utrzymującym się na wysokim - 60% poziomie odnawialno śc i kart, klienci p os ługiwali się nimi w przypadku wizyt w restauracjach hoteli Orbis SA, a gości zarezerwowało noclegi z wykorzystaniem rabatu OGC: - Program Clubhotel - będący międ zy narodową wersją programu Orbis Gold Club. W roku 1996 u czes tnicz y ło w nim ło hoteli, a w ł999 r. już 26 hotełi Orbisu', - Program LOT Voyager, pozwalający na premiowanie b onifi katą cenową pobytu w hotelach Orbis SA przez posiadaczy karty LOT Voyager, poprzez naliczanie punktów (tzw. mil) oraz zakupu biletu na przelot liniami PLL LOT po preferencyjnej cenie. W roku 1997 Orbis SA przyznał "mile" swym gościom, co stanowiło odpowiednik noclegów. Nowymi inicjatywami marketingowymi Orbis SA są programy weekendowe skierowane głównie do klientów krajowych. Są to weekend z voucherem, weekend z samochodem, weekend rodzinny i weekend świątecznych zakupów. Prowadzone przez Orbis SA działania marketingowe mają s łu żyć zwiększeniu konkurencyjn ośc i hoteli na polskim rynku. Realizowane jest to między innymi przez stosowanie elastycznej polityki cenowej, wzbogacanie oferty u s łu gow ej, podnoszenie standardu ob s łu g i w p o wiązaniu z programami szkolenia personelu. Ponadto czę ść hoteli Orbis SA wsta ła włącwna do międzyna rodowych systemów rezerwacji miejsc noclegowych (Start, Utel), co s tworzyło nowe mo ż łiwośc i w zakresie wykorzystania posiadanego p o ten cjału recepcyjnego. 10 Raport}' YOc:r!e...

9 Dz ia la ln o.rć i hotelarskim w Polsce... Orbis SA przyklada dużą wagę do rozwoju elektronicznej formy rezerwacji miejsc hotelowych. K o r z y s tają z niej glównie biura podró ży oraz klienci hoteli o bjętych systemem rezerwacji INTERCONTlNENTAL, HOLIDAY INN i NO VOTEL. Dostęp do pozostalych hoteli Orbisu możliwy jest poprzez Centralny System Rezerwacji (Global Distributioll System - GDS), który zapew niają dwie sieci Hotellink (39 hoteli) oraz Top International Hotei s (5 hoteli ). W ostatnich latach coraz bardziej rośnie znaczenie rezerwacji miejsc dokonywanych przez Globalny System Rezerwacji (GDS), biura podróży i firmy. Wszystkie hotele Orbisu S.A. zostaly wprowadzone do sieci internet w formie specjalnego katal ogu, zawierające go o pcję umożliwiająq dokonanie rezerwacji pokoju w wybranym hotelu. W celu poprawienia ja kości i standardu oferowanych uslug hotelowo -gastronomicznych Orbis SA systematycznie rozw ija, remontuje i modernizuje posiadane obiekty hotelowe. Naklady na in westycje w Orbisie SA w latach ilustruje rys ,0 147,4 140, ,.,,,.... "... ".. ".""" l 20,D t ,0 t ,0 t ,7 60,0 t ,0 +--=c > 20,0 t - 0, ,4 1Y Rys. 2. Nakłady na inwestycje w przedsiębi ors tw ie Orbis SA w latach (w tys. zl ) Żrótl l n : opracowanie. wlasnc na polistawic danych Orbis SA. W latach naklady inwestycyjne ulegly podwojeniu, a w roku osiągnęly poziom 147,4 mln zł. W roku 2000 spólka zamierzala wydać na inwestycje około 320 mln zł, w 2001 roku mln, a w mln zł. Początkowo więks zość inwestycji byla realizowana ze środków własnych (np. w latach ), zaś w późniejszy m okresie korzystano rów nież z ze-

10 Grażyno Holik, Zvf,;tnunt Nowak.. wnętrznych źródeł finansowania. W roku 1997 ich udział sięgnął 40%. Emisja akcji Orbisu SA w 1998 r. dostarczyła 63% środków na realizację inwestycji. W analizowanym okresie w ramach inwestycji modernizacyjnych, w 15 hotelach Orbisu SA zainstalowano nowoczesne centrale telefoniczne, dostosowane do współpracy z systemami komputerowymi, wykorzystując przy tym najnowsze rozwiązania technologiczne (m.in. światłowody). W trosce o skrócenie czasu obsługi klienta i usprawnienie pracy służ.b księgowych, przeprowadzono również komputeryzację recepcji hotelowych i księgowości w większości hoteli. We wszystkich hotelach wprowadzono kasy fiskalne połączone z komputerami systemowymi finansowo-księgowymi, zmodernizowano łazienki, instalowano stacje uzdatniania wody, remontowano pokoje i wymieniano okna, zamontowano automatyczne systemy przeciwpożarowe, zainstalowano nowoczesny system otwierania drzwi w postaci kart magnetycznych, wymieniono elewacje, wprowadzono energooszczędne systemy ogrzewania i oświetlenia, zmodernizowano instalacje klimatyzacyjne, itp. Przeprowadzone prace pozwoliły na wydatne zmniejszenie kosztów eksploatacji hoteli". 160(XI, , 1401XI +1.>: oc I 2 O(X) +-. u '" 10 (XX) E.- c ~ 8 (XX) (,O(X) t 40(X) t 2 om t O Rys. 3. Zatrudnienie w oddzialach hotelowych Orbis SA w latach Zró<.llo: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych Orbis SA. Na marginesie warto zauważyć, że do redukcji ogólnych kosztów działal również restrukturyzacja zatrudnienia. Na skutek ności spółki przyczyniła się II Raport)' roczne...

11 hotelarskim IF Polsce... wewnętrznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa, polegającej na przekształceniu większości wieloobiektowych oddziałów hotelowych w oddzialy jednoobiektowe, w latach , zatrudnienie zmniejszyło się z I 3 57 I osób do 9934 osób, tj. o prawie 37'7<, (pol rys. 3). W pierwszej połowie 1999 roku średnie zatrudnienie wyniosł o etatów i zmniejszyło się o 368 w stosunku do roku Maleje średnie zatrudnienie na jeden pokój i obecnie wynosi około 0,91 pracownika. Standard europejski jest jednak nadal dużo niższy i wynosi około 0,7. Z czasem wskaźnik ten dla Orbisu SA będzie maleć. Je st to zwi'lzane z redukcją zatrudnienia przy jednoczesnym zwiększeniu liczby pokoi oraz ze wzrostem wydajności pracy (zwłaszcza w nowych hotelach). W roku 1998 Orbis SA zapoczątkowal realizację programu modernizacji swoich hoteli (pol tabela 2), budowę nowych obiektów, a także akcję zakupu hoteli od innych wlaścicieli i poszerzenia sieci w drodze podpisania umów franchisingowych oraz umów o zarz'jdzanie. W ramach przyjętego programu, którego generalnym celem jest dostosowanie sieci do standardów światowych oraz rozbudowa istniejącej bazy noclegowej, przeprowadzone zostaną m.in. prace modernizacyjne (o różnym zakresie) w 45 obiektach. Obejmują one jednostki mieszkalne w hotelach i unowocześnic!llie ich zaplecza. Ponadto modernizowana jest część gastronomiczna w wiciu obiektach oraz część rekreacyjna i bizncsowa. Te funkcje hoteli Orbis SA nabieraj,} coraz większego zjlnczenia i tzw. centra biznesowe są sukcesywnie rozbudowywane i wyposażane w najnowocześniejsze urządzenia. Pozwala to na spełnienie różnorodnych oczekiwaó organizatorów konferencji oraz zapewnienie gościom dobrych warunków do relaksu dzięki nowym obiektom rekreacyjnym. W części hoteli objętych programem modernizacji będą realizowane również inwestycje rozwojowe. Objęte nimi będ,} hotele Holiday Inn i Novotel w Warszawie - w zakresie rozbudowy, Grand w Sopocie, Skalny w Karpaczu, Marina w Gdaósku i Kasprowy w Zakopanem - w zakresie obiektów rekreacyjnych. W 1999 L rozpoczęto budowę hotelu Panorama Il we Wroclawiu, który zastąpi funkcjonujący do maja 1999 r. hotel Panorama. Oficjalne otwarcie hotelu zaplanowano na IV kwartał 2000 L Pod koniec 1999 L Orbis SA otworzył nowy hotel "Zamojski" w Zamościu, który został zaliczony do majątku trwałego spółki w bilansie zamknięcia 1998 L Przy rozbudowie sieci, Orbis SA preferuje obiekty :l gwiazdkowe, a standard niektórych hoteli po modernizacji będzie podwyższony do 4 gwiazdek. W wyniku realizowanych procesów inwestycyjnych systematycznie wzrasta wartość majątku trwalego Orbisu SA, co obrazuje rys. 4. W latach wzrósl on o blisko 155%, a w roku 1999 jego wartość szacowano na 10:l8548 tys. zl. Orbis SA posiada prawa własności do budynków hotelowych (ok. 86% wartości środków trwałych) oraz prawo u7.ytkowania wieczystego gruntów, na których sq one zlokalizowane. Ich wartość rynkowa jest wysoka i stale rośnie,

12 ~._~._ ---~---_.... _.~---_._-~--~-_ " _.._. '0 _ _' '0 '0 '"_",_",_",, Holik, Zygmunt Nowak Tabela 2. Program modernizacji hoteli Orbis SA na lata Rozpc:x:zęcie projektu Hotel Zakrc!'ó modcmizacji Rozbudowa l Magura Bielsko Biala pełna modernizacja 1998 Patria Częstochowa pełna modernit.acja ~._ "--'--~---.. ~.--~~---"-"-.. -~,-,,-,'.,'-,,-, 0.0 " _ 0 "_,,.. -.,.-,."-,.,--,--,-,."-"",.. _-",,,-.,_... _,,-,-,.,,",,"... "... "." , ,,---,---,-- ',.",... _.- --,.,-_._--, " Hevelius Gdańsk pełna modernizacja ---_..._ _._ _.._-",.,.,,'_.,~,_." Prosna Klllisz pełna modernizacja _- --~ ,...,,,,..".--,..._..,,--,..."...""...."--...,,.,,,..,..,,,,,,,..,",,,,,..." ".., "..,"" "..., ". " _.....,.._.. "-,-_.,...., rozwoj l 998 Continental Kraków pełna modernizacja _.._--_.--,._'-.. ~,--_.--.._.--.."..._,...,_...,_."".. _._._,,_ Unia Lublin._- pełna modernizacja _._ _._.,..._..._.._'_m... '... ".",...",,..,, 1998 Petropol Płock pełna modernizacia -,,--_. --_._ _....,."m."...",,,..._'" Grand Warszawa pcłna -_._-_ modernizacja.._-----_..,,_._--,,-----_..._.._..._...,",..,," 1999 _ Forum Warszawa -~--~ pełna modernizacja....._.,._.-----_._...".._...,,,._,_...,,..,....,...._-",._"-----_.--,--"..,,-..,,...-_ ~-- o..._ _.._ Novotel Warszawa pełna modernizacja dobudowa skrzydła z około 120 pokojami.~~--~--"._ ~~_._-_ _-~--,..... _--"'~-,---,_._.. ~_.. ~-"-' _ _ "-,..."".._..,, "_._ ,-,_.~ Merkury Poznań pełna modernizacja ze podniesienie standardu od. zmnlcjszclllcm liczby cztere<.:h gwiazdek pokoi do ",, , "...,...,..,..._...,...,,,,...,,..... " "",, ",... "...,...,.., o o... o o...,.. o,...,, ".. ".., 1999 Poznali Poznań pełna modernizacja ".--..."..._ ,," ,....".., "., --.,,--.. " ,...,.. --.,,,,... "..,,,,,..,,..,,, "...,..., Mrongovia Mrągowo pełna modernizacja budowa rekrcacji zewnętrznej..._--_._ "--_.._..._...,,...._. -"."".._--,..._".....,.,~.,,,,,'_.,,... ~ _._ _.. l 999 Grand Sopot pełna modernizacja podniesicnie standardu od czterech gwiazdek rozbudowa rekrea<.:ji... _ "... _._,-".---_. --~ _..., , " "... --_.. _~_._-,~, _.~,_._ o... --_."' ,...,.... "--.,,...,.. "."... ",...,...,,,...,... ",... '''' "...,.", Skalny Karpacz pełna modernizacja budowa rckreacji zewnętrzncj..._-_..,-_._._--_._-,,_..._.._-,,--,, _~ _-~-_ _._-_. -~_.~ _ _._... _... --_..... ""._, 1999 Victoria Warszawa kontynuacja fllodernizac ji (salc wielofunkcyjne. gastronomiczne. hall recepcyjny)..._...._..._... _---,.. _--~ "-,.. "...,,...,_...-_, ,,---~-~ ----~,,~ Opole Opole pełna modernizacja budowa sali wielofunkcyjnej _._-----,----,..._._..,-_._..,.._--,..._,,_.._._..._,-..._-_.. --_._-----_._-- ---,_.----~_._-.._..._---_.._ 1999 Grand Łódi. pełna Illodcrnizacja...,..._-,.." " --._., ,.., _ _ , ,..,,'o."'''' "..,,,,..,.,, ,..." Forum Kraków pełna modernizacja ,...,... "..., " " _.. _....."...,...,....,...,... "...,,,...,_..,,,.. """,."""...", Grand Warszawa kontynuacja modernizacja 1999 Holiday 1nn Warszawa dobudowa skrtydła ( 100 pokoi z uwzględnieniem sal wielofunkcyjnych).--...,..." --..,...,...,." _...-- ", "...,_..., , ,..._... ""... ""...,...,,,,,,,,_...,.,...- "..,...,..."....,..,...""..." ,., _._---_._ _._ _-.-._--, _.. _-,,---"'---"'-_-.-."-,,,-,_ Marina Gdańsk dokończenie moderniza<.: ji budowa rekreacji zewnę- --_.. r-... ~-... _ trznej...._",,--- ".,-_._ _.~--,-_ " " '"... _....._ _~---_ Warszawa Katowicc pełna moderniza<.:ja --._ _ _ " _ ,----_ " ,.--_ , "....,.. "".,,--, --".,.,.. ",."... " 1999 Kasprowy Zakopane pełna modernizacja budowa rekreacji zewnętrznej._._ _.._----_.. _ _."--"._._._-~--_._---.,, _ Neptun Szczecin pełna modernizacja _ _ _ _ _ _ _ _-, o o.... _ o, _~.- o , o... _ _..,..._... --"...,.'-..,,,.. ",,,,,.,,... "... "" '" "..,..., 2000 H<llny Cieszyn pelna modernizacja rozbudowa sal wielo funkcyjnych.,, _ _..."".." Cracovia Kraków pełna modernizac ja "... _ "_...,,... o '".. "..,_ "".,._... ",. '''' '""... _...,..... M'". --" ,,, o... _ ,.., o..,,,..._" -- o.. "._.

13 hotelarskim IV Polsce... cd. labeli tXX) Silesia Katowice pełna modernizacja -- - _ Vera Warszawa pełna modcrniza!.:ja.._--,_._- ~-".,- _ _._------_ Gdynia Gdynia pełna modernizacja... - ~ ~ Europejski Warszawa pełna modernizacja Źródł o : opracnwanic własne na podstawie informacji z internetu. ze względu na zwiększający się popyt na nieruchomości oraz kurczące s ię możliwości pozyskania podobnych, atrakcyjnych lokalizacji. Z tego powodu wartość majątku trwałego Orbisu SA będzie systematycznie wzrastała. 8(X) (SX) (lO ()()() 6(X) (XX) lX) ()() (SlO 4llO (XX) 3(x) (SlO t - _ I (X)!XX) t Lata Rys. 4. Wartość majątku trwalego Orbis w latach (w tys. zl) Źródło : opracowanie własne na podstawie danych Orbis SA. Orbis SA realizuje również strategię rozwoju w zakresie poszerzenia swojej sieci o nowe hotele w standardzie 2 gwiazdek. Elementem podjętych w tym kierunku działań był dokonany w 1998 r. zakup 9,22% akcji w spółce Autostrada Wielkopolska SA - firmie posiadającej koncesję na realizację pierwszego etapu autostrady A-2. Kapitałowe zaangażowanie w program budowy autostrad zwiększa szanse na prowadzenie działalności hotelowej w tzw. miejscach obsługi podróżnych, zlokalizowanych przy tej autostradzie. Orbis SA jest już gotowy do budowy 8 moteli, z których każdy będzie dysponował 60 pokojami

14 GraŻy1lll Nolik, ZYK"umt Nowak (z możliwo śc ią rozbudowy). Koszt budowy I motelu wyniesie okol o I mln USD, a realizację calego projektu planowano za kończ yć do 2002 r. " Do roku 2007 firma chce być obecna z własnymi hotelami oraz hotelami prowadzonymi na zasadzie franchisingu i umów zarz<jdzania we wszystkich miastach polskich powy żej 100 tys. mieszk<ljiców. Po 2010 r. Orbis SA planowal rozwinięcie tego typu dzialalności Uako operat or lub firma wspólwlaścicielska) r ównież. za granic,!. Na razie jednak glów nym celem strategii firmy jest wzmocnienie wlasnej pozycji na rynku krajowym i pozyskanie środków na inwestycje. Szacuje się, że koszt całego programu modernizacji hoteli Orbis SA, wyniesie w ciągu najbliższych 5 lat ponad I mld zl". Dlugookresowa strategia inwestycyjna Orbis SA w dzialalności hotelarskiej jest wynikiem wlasnych badań marketingowych i uwzględnienia obecnych i przyszlych trendów rozwojowych bazy hotelowej w Polsce. Przewiduje ona, że w c iągu najbliższych lat pojawi się w naszym kraju kilkadziesiąt nowych hoteli, zwlaszcza wyższej kategorii, których ci,!gle brakuje w dużych miastach. Wedlug hotelarzy do 2004 r. powinno po ws tać 170 obiektów noclegowych o różnym sltlndardl.ie ' ~. Rozbudowę swojej sieci zapowiadają konkurenci Orbisu SA. Przedstawiciele hoteli Holi(]ay Inn deklaruj:, uruchomienie 20 hoteli w c iągu 10 lat. Oprócz otwartego w 1999 r. gdańskiego hotelu, konsorcjum, tj. Global Hoteis De ve lopmełli Group Poland SA wybuduje obiekty we Wroclawiu, Katowicach, Krakowie i naj prawdopodobniej w Częstochowie lub Poznaniu. Część lokalizacji nic jest jeszcze znana, ale obejmuje hotele trzy i czterogwiazdkowe oraz jeden naj wyższego standardu. Hotele te będą budowane na zasadzie franchisingu, czyli sprzedaży umów licencyjnych. W rozwój bazy hotelarskiej w Polsce zamierza również zainwestować sieć Marriott. W jej planach znajduje się wybudowanie drugiej wieży hotelu _.. obok istniejące go już. w Warszawie, a także uruchomienie kolejnego hotelu w innym regionie stolicy. Jest ona również zainteresowana budową hoteli w Krakowie, Katowicach, Gdalisku, Poznaniu i Wrocławiu. Polskim rynkiem hotelarskim są również zainteresowani inni inwestorzy zagraniczni (np. francuski Accor) i krajowi (np. Gromada). co sprawi, że konkurencja na nim będzie s ię nasilać. Wedlug oceny Za r ząd u Orbisu SA, pozycja spólki nic powinna jednak zostać zachwiana w ci:lgu najbli ższyc h 3-5 lat. Znalezienie obiektów polożonych w atrakcyjnych miejscach i przystosowanie ich do uslug hotelarskich wymaga czasu, a pon:ldto jest możliwe tylko w tych obiektach, do których nie ma już żadnych roszezel] reprywatyzacyjnych (ustawa reprywatyzacyjna nic zostala w Polsce dotychczas uchwalona). Również budowa hotelu od podstaw wymaga nie tylko tego aby grunt byl wolny od 12 M. Pr/.yhylski, Walka () l'rzyszfych klientdw, "Rzco.pospolita" )999, nr 26. LI Tam że. 14 Tarn7.c.

15 Dz ia lll l ll o.~(( i poz-)'(:ja 1J(1 rynku hoielankim IV Polsce... ewentualnych świadczeń reprywatyzacyjnych. ale także zajmuje wi,ccj czasu. Dochodzi do tego fakt, że w dużych miastach jest coraz trudniej z l o kalizować atrakcyjnie polożone miejsca pod nowe inwestycje hotelowe. Zdaniem władz Orbisu SA, przy kontynuacji przedsięw zięć restrukturyzacyjnyc h, realizacji zamierzonego programu inwestycyjnego (w oparciu o pozysbnie inwestora strategicznego) oraz racjonalnym zarlildzaniu, spółka jeszcze dłu go utrzyma swoj~ dominuj'lc'l po zycj ę na krajowym rynku hote larskim. Musi jednak stale p odejm ować wielorakie i szybkie dzialania antycypacyjne. dostosowujące jej potencjał materialny, kadrowy organizacyjny, kapitalowy itp. do nowych wyzwań i standardów światowych. Trzeba o tym my ś l eć zawczasu nawet wtedy, gdy sytuacja rynkowa i kondycja finansowa spólki, kształtują się na korzystnym pozi o mi e, ju ż od kilku lal. 3. Zakończenie P rzysz l ość Orbisu SA (i calej grupy kapitalowej) będ zie za l eża la w dużym stopniu od jego partnera strategicznego. kt órym w sierpniu 2000 r. zostal francuski gigant hotelowy - Accor. Jest on jednym z najwięk szyc h na świecie (4 miejsce) i najwięk szy m w Europie operatorem hoteli. Prowadzi 3,4 tys. hoteli w 90 krajach św i ata, o ferując łąc z nie 365 tys. pokoi. W śród naj bardziej znanych marek Accora są Novotcl, Mercure. Ibis, Etap, Formule I. Accor prowadzi tc7. biura podróży, restauracje i kasyna. Od 1973 r.,jako partner Orbisu uczestniczyi w budowie i eksploatacji 10 h[licli. Od trzech lat rozwijal samodzielną działalności w Polsce i planowal w ci'lgu 3 lat wybudowanie w naszym kraju co najmniej 80 hoteli ". Obecne wladze Orbisu SA uważają, że Accor jest idealnym partnerem strategicznym dla spólki. W oparciu o kllo\v-holv Francuzów, Orbis chce wybudować s ie ć tanich hoteli. Accor odstąpi jednocześnie od planów budowy wlasnej, konkurencyjnej sieci hoteli w ś rednim i ni ższy m segmencie cenowym. Obiekty, które ju ż wybudowal, lub buduje, mają by ć wlączone do sieci Orbisu SA. W ten sposób Accor pomoże Orbisowi w walce z zagranicznymi potentatami, którzy szykują s ię do budowy sieci tanich dwu i trzygwiazdkowych hotel i, bardzo rozpowszechni[lilych na Zachodzie, ale zupelnie nieobecnych w Połsce"'. Wedlug prognoz hotelarzy, to wlaśnie niższy segment rynku w przy sz l ośc i będzie się rozwijał najszybc iej. I ~ Do lipca 2000 f. ACCOf oddal do UŻ y llw w Polsce J hulcle. a kolejnych II znajduje sit; w lrj.kcic realizacji, M. Samc ik, Pr.\'waIJ'zmja Orbi.\'U. /iort'fe pasz,!,v It' wakacje, "Gazela Wyborcza" 2tXlO. nr t 74.!(, Plany wejścia na polsk i rynek z sieci.) Itlllkh hoteli ma m.in. francusk i koncern hotelowy Envcrgu re, właściciel sieci Campanille Bleuc Marinc czy Prcmicrc Classc. a takj.c ameryka!lska spó łka Best Western. Amerykanie planuj'j w ci:u;:u pi~cju najbliższych lat wybudować w 15 największych miastach - 30 hoteli.

16 Holik, Nmvak Ponadto Aceor umożliwi Orbisowi SA korzystanie z rozpoznawalnych na calym świecie marek. Zawarte uzgodnienie przew iduje. że 29 spośród 54 posiadanych przez Orbis SA hoteli zmieni szyld i będ z ie d z iała ć pod europejskimi markami Francuzów, takimi jak łbis, Mercure, Novoteł, Sofitel. czy Etap (oczywiście za odpłatnością). Nie wiadomo, które hotele zostaną objęte umową franehisingową, jak wysokie opłaty Orbis będzie mu s iał wnosić za korzystanie z marek Accora i w jakich terminach. Prawdopodobnie, w zamian za możliwo ść korzystania z marek Accora polska spółka będzie odda wała mu kilka procent ceny każdej rezerwacji. Ale korzyści mają być wielokrotnie wyższe. Trzeba bowiem brać pod uwagę to, że 70% gości hoteli orbisowskich stanowią cudzoziemcy. Marki Aceora, które są znane na całym świecie, mogą szybciej przyciągną ć klientów niż znana tylko w Polsce marka Orbis. Ponadto, Accor wprowadzi hotele Orbisu SA do swoich systemów rezerwacji i programów, "lojalno śc iowych",co sprawi, że jego klienci staną się automatycznie klientami polskiej s p ó łki. Trudno jednak oszacować, jak wpłynie to na liczbę i frekwencję gości hotelowych Orbisu SA. Wyrażane są równie ż obawy, że przestawienie orbisowskich hoteli na standardy poszczególnych marek Accora może być bardzo kosztowne i spowodować spadek zysków. Jak na razie, pr zysz lość Orbisu SA pozostaje wiełką niewiadomą, zwła szcza, że jego obecny, większościowy udziałowiec nie zadecydował jeszcze ile kapitału zainwestuje w spółkę. Szczegóły strategii Francuzów mają być podane dopiero w 200 ł r. The Commerciał Actlvity and Posltlon ot Orbis on the Hotel Market during the Period ot Restructurlng The transformation processes in ownership and organisalion, as wcll as changes in the real sphcre that were taking place in the had an espccially radical effect on Polish touri sm and ils hotel settor. Orbis. as il adapted to the rule,s and t'onditiolls or the market economy through reslrucluring, exemplifies the reorientation of this sector, which was driven by the factors referrcd lo above. The paper aims to present the commercial activily and market position ol' Orbis - the bi ggesl player on the Poli sh hotel market - during its period of restructuring.

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Grupa Orbis Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Agenda Grupa Orbis Strategia CSR Działalność operacyjna Wyniki finansowe Sekcja inwestorska 3 Grupa Orbis Wprowadzenie Struktura kapitałowa Grupy Orbis

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS

WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS Grupa Hotelowa Orbis wyniki operacyjne za pierwsze półrocze 2010 I półrocze 2010 I półrocze 2009 zmiana Frekwencja 46,40% 44,50%

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011

Grupa Orbis. Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011 Grupa Orbis Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 27,78% 50,01% 10,10% 12,11% #27/05/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza Grupa Orbis Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01% 25,17% #01/08/2010 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy

Grupa Orbis. Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy Grupa Orbis Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01%

Bardziej szczegółowo

na sukces sieci hotelowej

na sukces sieci hotelowej ... polska recepta na sukces sieci hotelowej styczeń 2015 r. Misja firmy Stworzenie sieci najbardziej przyjaznych hoteli oferujących wyjątkową jakość w przystępnych cenach Cel: pozycja polskiego lidera

Bardziej szczegółowo

Orbis Wyniki 1H 2012. 28 Sierpnia 2013

Orbis Wyniki 1H 2012. 28 Sierpnia 2013 Orbis Wyniki 1H 2012 28 Sierpnia 2013 1H 2013 Kluczowe zdarzenia Pozytywne efekty działań ukierunkowanych na zwiększenie obrotów: wzrost frekwencji o 7.2 p.p. w segmencie ekonomicznym i o 2.8 p.p. w segmencie

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w condohotel

Inwestycja w condohotel Inwestycja w condohotel Historia i dokonania Qualia Development Ponad 12 lat obecności na rynku, wcześniej jako Wiarygodność i bezpieczeństwo spółka w 100% należy do PKO Banku Polskiego Finansowanie wsparcie

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska

Grupa Orbis. Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska Grupa Orbis Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 32,47% 50,01% 10,10% 7,42% #27/07/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Kwiecień 2011

Grupa Orbis. Kwiecień 2011 Grupa Orbis Kwiecień 2011 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 24,50% 9,90% 50,01% 15,59% #31/03/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność hotelowa

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010

Grupa Orbis. Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010 Grupa Orbis Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 15,10% 9,90% 50,01% 24,99% #25/11/2010 2 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014 za miesiąc sierpień 2014 3 11 września 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w condohotel

Inwestycja w condohotel Inwestycja w condohotel Historia i dokonania Qualia Development Ponad 12 lat obecności na rynku, wcześniej jako Wiarygodność i bezpieczeństwo spółka w 100% należy do PKO Banku Polskiego Finansowanie wsparcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r.

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA z siedzibą w Szczecinie Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE STOPKLATKA SA ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Stan dotychczasowych inwestycji hotelowych w Polsce

Stan dotychczasowych inwestycji hotelowych w Polsce Stan dotychczasowych inwestycji hotelowych w Polsce W 2011 r. na rynku hotelowym w Polsce utrzymała się dobra koniunktura. Prezydencja Polski w UE w drugiej połowie roku miała pozytywny wpływ na rozwój

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wyższy poziom rentowności

Wyższy poziom rentowności Wyższy poziom rentowności Jak zainwestować 469 tys. zł? Papiery wartościowe Obligacje skarbowe Fundusze emerytalne Nieruchomości wartościowe Golden Tulip Apartament hotelowy pow. 40,3m 2 Udział w powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Wrzesień 2011 Prezentacja inwestorska

Grupa Orbis. Wrzesień 2011 Prezentacja inwestorska Grupa Orbis Wrzesień 2011 Prezentacja inwestorska 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 32,47% 50,01% 10,10% 7,42% #15/09/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Barometr Turystyczny Miasta Lublin

Barometr Turystyczny Miasta Lublin Barometr Turystyczny Miasta Lublin Dr Tomasz Paklepa CENTRUM SPOTKANIA KULTUR Lublin 24 listopada 2016 I. Barometr Turystyczny Miasta Lublin podstawowe założenia i metodologia projektu: a) cele i obszary

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług

Bardziej szczegółowo

Focus Hotels. sieć. Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny. www.focushotels.pl

Focus Hotels. sieć. Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny. www.focushotels.pl sieć Focus Hotels Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny Focus Hotels należy do Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Poznaj naszą sieć Hotele miejskie zorien towane na gościa biznesowego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015 za miesiąc lipiec 2015 3 11 sierpnia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań 29 czerwca 2010 r. Hotel Angelo w Katowicach P r o je k t P r z e p r o w a d z e n ie k a m p a n ii p r o m o c y j n e j p r o d u

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015 za miesiąc grudzień 2014 3 14 stycznia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Wyniki Orbis SA w 2013 roku. Warszawa, 20 Lutego 2014 r.

Wyniki Orbis SA w 2013 roku. Warszawa, 20 Lutego 2014 r. Wyniki Orbis SA w 2013 roku Warszawa, 20 Lutego 2014 r. Agenda Podsumowanie wyników w 2013 roku Laurent Picheral, Prezes Orbis SA Rozwój działalności Laurent Picheral, Prezes Orbis SA/ Ireneusz Węgłowski,

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZNIŻKI OD CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA

ZNIŻKI OD CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA -20% ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIA -20% ZNIŻKI OD CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty. Równocześnie, dla wszystkich rezerwacji konferencji dokonanych przed 28 lutego 2013 r. z użyciem

Bardziej szczegółowo

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 SPIS TREŚCI 001 002 003 WPROWADZENIE RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE WYMIAR WAROŚCIOWY ZMIANA WARTOŚCI RYNKU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa 5 listopada 2009 roku

Warszawa 5 listopada 2009 roku Warszawa 5 listopada 2009 roku na (im)pulsie rozwoju produktu turystyki biznesowej Katowic i Śląska Krzysztof Cieślikowski ciesliko@wp.pl Projekt Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki

Bardziej szczegółowo

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012 2edycja! Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Biznesowe aspekty przedsięwzięcia. Dlaczego warto zaangażować się w projekt? Investment Support 2 lutego 2010 r. www.inves.pl Lokalizacja przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki Orbis SA 3 kwartał 2013 r. wyniki Najważniejsze wydarzenia i fakty 3 kwartału 2013 r. Potwierdzenie prognozy wyniku EBITDA w 2013 r. na poziomie 192 mln zł Wzrost wyniku EBITDA w 3 kwartale w ujęciu like-for-like

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis Wyniki finansowe i operacyjne 2010. Marzec 2011

Grupa Orbis Wyniki finansowe i operacyjne 2010. Marzec 2011 Grupa Orbis Wyniki finansowe i operacyjne 2010 Marzec 2011 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 19,70% 9,90% 50,01% 20,39% #14/03/2011 2 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. IV kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. IV kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. IV kwartał 2010 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2010 r. oraz dane porównawcze za IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny pomysł na ulokowanie środków finansowych w luksusowe dobra.

Bezpieczny pomysł na ulokowanie środków finansowych w luksusowe dobra. 2014 Bezpieczny pomysł na ulokowanie środków finansowych w luksusowe dobra. STRUKTURA PRODUKTU Zakup apartamentu hotelowego i części powierzchni wspólnej. Podpisanie długoterminowej umowy najmu z operatorem

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY

WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY Moduł 1 Historia rozwoju biznesu hotelarskiego Klasyfikacja hoteli (międzynarodowe i polskie standardy) Sieci hotelowe, ich struktura i rodzaje Struktura zarządzania centrali

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Które rodzaje placówek gastronomicznych mają największe perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok był dla naszej Grupy bardzo intensywny. Za nami wiele niezwykle ważnych i zakończonych sukcesem

Bardziej szczegółowo

Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich. Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW

Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich. Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW Warto wprowadzać centra usług wspólnych Drastyczny spadek dostępnych środków; Przesunięcie na lata późniejsze planowanych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Data wydania: maj 2010 Języki raportu: polski, angielski www.itandtelecompoland.com

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za pierwszy kwartał 2013 r.

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za pierwszy kwartał 2013 r. PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE.

Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE. FREE ARTICLE www.rynekbudowlany.com Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej Artykuł oparty jest na danych pochodzących z raportu: Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2006 Prognozy na lata 2006-2009

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka rynku hotelowego w Trójmieście i w województwie pomorskim

Charakterystyka rynku hotelowego w Trójmieście i w województwie pomorskim Charakterystyka rynku hotelowego w Trójmieście i w województwie pomorskim Marta Abratowska-Janiec Market Analyst, Horwath HTL Horwath HTL kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Globalna firma consultingowa

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r

Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r 2014 ROK W SFINKS POLSKA Wzrost sprzedaży gastronomicznej restauracji Poprawa zysku netto skonsolidowanego i jednostkowego Systematyczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Orbis za rok 2011

Wyniki Grupy Orbis za rok 2011 Warszawa, dnia 22 lutego 2012 Komunikat prasowy Wyniki Grupy Orbis za rok 2011 Dobre wyniki finansowe Grupy Hotelowej Orbis za 2011 r.: w ujęciu like-for-like przychody wyniosły ponad 695 mln zł (wzrost

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Polska umacnia swoją pozycję lidera usług biznesowych w regionie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015 za miesiąc maj 2015 3 12 czerwca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

MCI.TechVentures zakupił akcje Invia.cz w kwietniu 2008 r. w portfelu MCI znajduje się 50,10% udziałów Invia.cz udziały Invia.cz stanowią ok.

MCI.TechVentures zakupił akcje Invia.cz w kwietniu 2008 r. w portfelu MCI znajduje się 50,10% udziałów Invia.cz udziały Invia.cz stanowią ok. akwizycja NetTravel przez Invia.cz 30 czerwca 2009 MCI a Invia MCI.TechVentures zakupił akcje Invia.cz w kwietniu 2008 r. w portfelu MCI znajduje się 50,10% udziałów Invia.cz udziały Invia.cz stanowią

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 31.1.216 r. Turystyczne obiekty noclegowe 1 na obszarach nadmorskich 2 Uwaga: Począwszy od danych za 216 r. w statystyce dotyczącej turystycznej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo