hotelarskill. W Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "hotelarskill. W Polsce"

Transkrypt

1 Ekonomlcznol w Krakowlo 2002 Gra ży na Holik Kalool.a Polityki Ikono.lnnol I 'r ra wanla aozwolu Zygmunt Nowak Kat.d,. Polityki Ekon.mlcznol I Pr ramowanla.onr.lu o l pozycja na hotelarskill. W Polsce Orbis SA w okresie o 1. Wprowadzenie W wyniku przeprowadzonej w latach restrukturyzacji dawnego Przedsiębiorstwa Pań stwowego "Orbis" powstala grupa kapitalowa, skupiająca kilka odrę bnych podmiotów gospodarczych, dzialaj'lcych w komplementarnych sektorach rynku turystycznego. W strukturze tego nowego ukladu holdingowego, po wiązanego mocno za le ż n ośc iami kapitalowymi, występują jednostki z ależn e i stowarzyszone, a tak że jednostki p od le gaj ące oraz nie podle gające konsolidacji. Strukturę organi zacyj ną Grupy Kapitalowej Orbisu SA, która zgodnie z u s tawą o rachunkow ośc i ' została objęta k o n so lidacją ilustruje rys. I'. Na skutek zmian restrukturyzacyjnych, jak również wprowadzenia - tdwar1.ysz'lcej urynkowieniu sektora turystycznego - zasadzie ochrony danych jednost kowyc h dominującyc h przedsiębiorstw, dostęp do szczegó ł owych informacji statystycznych o analizowanej grupie jest bardzo utrudniony i ograniczony. Więk szość informacji ma charakter zagregowany. a ponadto obciążona jest klauzulą poufno śc i. Jedynymi źródłami danych o wynikach i zakresie funkcjol Ustawa o rachunkow ości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U, nr 121, poz. 591 Z pó źno zmian. w Dz.U. l 1997 L. nr 32. poz Prospekt Emisyjny Orbis SA, Orbis SA, Warszilwn 1997.

2 Graiyna Holik, ZYf.:I1IUnI Nowak nowania holdingu w latach są: Prospekt Emisyjny Orbisu SA, fragmentaryczne Raporty Roczne Orbis SA oraz d os tępne w internecie analizy fundamentalno-techniczne Spółki przeznaczone dla potencjalnych inwestorów giełdowych. Równie ż nowy układ statystyki publicznej w Polsce, odchodz,jcy od tradycyjnego, podmiotowego pod z iału działowo-gałęziowego gospodarki narodowej na rzecz układu rodzajowego Europejskiej Klasyfikacji Gospodarczej (EKD) w zasadniczym stopniu zmienił, a tak że skomplikowal (przynajmniej czasowo, do pełnego przejścia statystyki publicznej na system EUROSTATU) warunki i możliw ość s p o r z ądzania gospodarczych analiz sektorowych'. Dostęp do wyjściowego materiału statystycznego d o tyc z ącego gospodarki turystycznej jest szczególnie trudny. Jej analiza ze wz g lędu na heterogeniczny charakter o b s ługi podróży i lokowanie obrotów w wielu branżach wsp ó łpracujących wymaga wglądu a ż do trzeciego, czwartego, a nawet piąte go poziomu klasyfikacji EKD, czyli do po działów najbardziej szczegó łowych, w których najczęśc iej występują "luki statystyczne" wynikaj,jce z respektowania tajemnicy danych jednostkowych. W wyniku tych utrudnień od blisko ł O lat nie sporządzono w Polsce ekonomicznej analizy funkcjonowania sektora turystyki i podróży'. Wymienione bariery statystyczne, chociaż nie eliminują, to jednak znacznie utrudniają i ograni czają zakres przedmiotowy analizy działalności członków Grupy Kapitałowej oraz zmuszają niekiedy do operowania w niej pewnymi szacunkami. Głównym celem niniejszej publikacji jest przedstawienie d z i,llałno śc i i pozycji rynkowej najwai.niejszego członka Grupy Kapitałowej (spó łki matki), tj. Orbisu SA - na rynku hotelarskim w Polsce - w okresie restrukturyzacji. W przeprowadzonych rozważaniach analitycznych zostaną uwz g lędnione efekty przeprowadzonych w s półce przedsięw zięć restrukturyzacyjnych oraz jej pozycja rynkowa. 2. Udział Orbisu SA w rynku hotelarski... Polski Zgodnie ze statuse m s półka prowadzi działałność w następujących podstawowych obszarach: - świadczenie usług hotelarskich, - świadczenie usług gastronomicznych. - ś wiadczenie u s ług t o warzyszących. Powyższe u s ługi Orbis SA realizuje poprzez własne oddziały hotelowe, w s kład których w roku 1997 wchodziły 53 obiekty hotelowe, dy s ponujące.1 E, Zhieć, ~vnjk; ekoljomi<:z11l> grupy,{rednich i duf,vch pr:edsi{'biorjtw sd. tora turystyki i podróży IV 1997 roku, "Problemy Turystyki",lnslytul Turystyki, Warszawa 1998, vul. XXI. nr 3-4. J Tamże, s. 48,

3 - Spółki zagraniczne I POLORBIS TRAVEL Ltd. (London) I I ORBIS RESOR AB (Sztokcholm) I Ir I POLORBJS (kolonia) I AUSTRO ORBIS TOURISTIK Gmbh (Wiedeń) I ORBIS ITALIA Sri (Rzym) I I ORBIS SA Polskie Biuro Podróży "Orbis" Sp. z % - 53 hoiele 40 jednostek pokoi 1=1 100 jednostek franchisingowych miejsc Wartosć UdZiÓW zł gastronomicznych pracownikó",' I Orbis Transp<.lr1 Sp. z % I Renl-a-car Hertz Połączenia autokarowe ninie) krajowe i międzynarodowe Wartość udziałów zł Przedsięhiof~two Ohsługi Ruchu Turystycznego "SILNOVA" Sp Country Club i Centrum Wypoczynku ~ Rezcf'Nacja miejsc w hotdach Usługi turystyczne i hotelowe Rezcn'iacja świadczeń turystycznych i hotdov,'vch nj 1\-hltlrach Powiązania kapitałowe Wartość udziałów zł Powiązania operacyjne (handlowe) = = Spółki zagraniczne Orhis Casino sp. z % Prowadzenie kasyn i sa]onóv.' gier Wartość udziałów zł PH "Majev.'icz sp. z o_o. 49% Spółka eksploatująca Hotel "Pod Orłem" w Bydgoszczy W mość udziałów zł "Królewska" sp. z % Wartosć udziałów Powstałe spółki Autostrada Wielkopolska SA 922% Wartość udziałów zl Gerling Polska TU SA 9.19% WartoSć udóa/ów zł Bank Współpracy Europejskiej 1.13% Wartość udziałów! 2749(~J zł Po!Card SA 9.9'} Wart(l~C udziałów 3(X)()(X) zł "Polskie Hotele" Sp. z 0.0, 1350/, WartoSć udziało"'" Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe,.Sana..,.Rena Kord" SA WartoŚĆ udziałów I (XX) zł 9,91 q zł O.o08'l I, \:l t1 -. " ~ ;:;- ~ 'o. '""- -. ls ~ '--- ". - - ",. " ~ ~ ~,,;. s' - '"." " -~ - " I ORBIS Poli~h TrJvcl Bureau Inc_ 44.74% I Wynajem samochodów Wartość udziałów zł Wynajem samochodów Rcnt-a-car \li,lynajem autokarów PTH "Trybunalskie" v.' artość udziałów WartoŚĆ udziałów 745 zł O.! y;;: 2360 zł Rys. I. Struktura organizacyjna Grupy Kapitalowej Orbis SA Źródło: opracowanie własne,

4 Gra: }'Iw Holik. Nowak 7771 pokojami i łóżkami (w roku 1999 li czba obiektów hotelowych wzrosła do 56). Podstawowym źródłem przychodów Orbisu jest s przeda ż usług nocłegowych (hotelarskich). W roku 1997 stanowiły one 58% ogółu przychodów. zaś w 1999 r. - 64,4%. Na pozostałc usługi przypadało odpowiednio: - uslugi gastronomiczne: 33% w 1997 r. i 3 ł.3 % w 1999 r.. - uslugi towarzyszą ce: 9% w ł 997 r. i 7.3% w 1999 r. Najbardziej rentowną dzialalnością jest hotelarstwo. z którego w 1999 r. pochodzi lo ponad 83% wyniku operacyjnego. Na drugim miejscu jest gastronomia z udzialcm 8.7%. Aby zilustrować pozycję Orbisu na rynku hotelarskim w Polsce. konieczne wydaje się przytoczenie wybranych danych o rozwoju bazy noclegowej w la tach 90. Stosowne inrormacje w tym zakresie zamieszczono w tabeli 2. Na przestrzeni lat ł999. wedlug danych GUS. w Poł sce zanotowano blisko 82% wzrost liczby hoteli oraz 56.8% wzrost li czby pokoi hotelowych. Wyższa dynamika wzrostu liczby obiektów hotelowych oznacza. że w okresie tym powstaly głównie nieduże hotele o mniejszej niż średnia liczbie pokoi. Liczba miejsc noclegowych w hotelach wzrosła o blisko 60%. a więc znacznie wyżej niż liczba miejsc noclegowych ogółem (około 4%). W roku 1990 udział miejsc noclegowych w hotelach w ogólnych zasobach bazy noclegowej wynosił 7.8%. zaś w roku 1999 zwiększył się do 11.9%. W ślad za rosnącym potencjałem obiektów. pokoi i miejsc noclegowych w bazie hotelowej. zwiększało się jej wykorzystanie. W latach liczba osób korzystających z noclegów w hotelach wzrosla o 71.6%. zaś liczba udzielanyc h noclegów %. Tabela l. Baza hotelarska w Polsce na Ile bazy noclegowej ogółe m w latach ł 999 Wyszcicgólnienie Lala Wskai.niki dynamiki '19 I 'l'x'~ Pokoje hotelowe UX) Hotele (obiekty) Micjsca noc legowe I 8(J Miejsca noclego\.\-'c w hołelach Korly s laj ący z noclegów (w tys.) Udzielone noclegi (w tys.) 494(8).8 br. d ,4 5762~ Korzy stający z noclegów w hoidach (w tys.) 39) Udzielone noclegi whocelach (w 1y S. ) Źródło: opracowanie i obliczenie własne na podstawie Roc zników Statystycznych Polski za lata oraz Turystyka GUS. Warszawa 2000.

5 Dzialalllośt{ i hole/anki", IV PolsCt>... Dla porównania, analogiczne wskaźniki dynamiki dla całej bazy noclegowej w Polsce kształtowały się odpowiednio: 157% i 116,6%. Przy szybkim wzroście liczby hoteli na rynku w ostatnich latach zwiększył się również stopień ich obłożenia. W roku ł993 średni poziom wykorzystania pokoi hotelowych wynosił 36,6%, w roku ,8%, a w roku ,7%'. Wśród gości polskich hoteli znaczący odsetek stanowią turyści zagraniczni (ok. 50%). W hotelach 4 i S-gwiazdkowych ich udział przekracza 60%. Eksperci hotelarstwa oceniają, że w najbliższych latach w Polsce dojdzie do dalszego rozwoju rynku hotelarskiego. Przykłady innych krajów w s kazują, że wzrost popytu na rynku hotelarskim jest ściśle powiązany ze wzrostem PKB w danym kraju. Polskajest jednym z krajów Europy, gdzie PKB rośnie w tempie najszybszym (w latach ś rednioroczny wzrost PKB wynosił 6,2%), a w najbliższych latach to. tempo może być utrzymane na wysokim poziomie (ponad 4% rocznie). Przy takim założeniu, powinno to znaleźć odzwierciedlenie wc wzroście popytu w sektorze hotelarskim, na co wpłynie wzrost dochodów społeczeństwa i moi.liwość ich wydatkowania na usługi turystyczno-hotelarskie, w tym również oferowane przez Orbis SA. Duży wpływ na rozwój rynku hotelarskiego w naszym kraju będzie miała również nieodległa integracja z Unią Europejską, w wyniku której popyt na usługi noclegowe wyi.szego standardu znacznie się p o większy. Stwarza to duże szanse dla tych gestorów bazy noclegowej, którzy potrafią wcześniej się do tego przygotować, zarówno od strony organizacyjnej, technicznej, kadrowej, jak i materiałno-finansowej. Wydaje się, że obok inwestorów zagranicznych, największymi możliwościami w tym względzie dysponują duże i silne krajowe przedsiębiorstwa hotelarskie o ustalonej renomie. Orbis SA, jak również pozostali członkowie Grupy Kapitałowej, spełniają po restrukturyzacji te wymagania. Według rankingu największych sieci hotelowych świata, zamieszczonego w magazynie "Hoteis and Marketing", na koniec 1997 r. Spółka Orbis SA zajmowała 47 miejsce, zaś na rynku polskim była i jest zdecydowanie największą siecią hotelową'. W 1999 r. Orbis SA z 56 hotelami w 26 miastach Polski był nie tylko potentatem w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej, ale również plasował s ię na 20. miejscu w całej Europie. W Polsce Orbis SA posiada ponad 33% udział w rynku hoteli 5 gwiazdkowych, ponad 50% udział w rynku hoteli 4 gwiazdkowych oraz około 40% udział w rynku hoteli trzy gwiazdkowych. Orbis nie posiada natomiast dwugwiazdkowych moteli. Zainteresowanie spółki tym segmentem jest jednak duże. Dlatego też objęła ona 9,22% kapitału w spółce Autostrada Wielkopolska SA Orbis planuje wybudowanie motełi wzdłuż autostrad, tras szybkiego ruchu i w pobłiżu przejść granicznych. s TurysTyka GUS, Warszawa l. Raporty Roczne Orbis SA za lala Orbi s SA, Warszawa.

6 Holik, Nowak Hotele Orbisu SA należą do największych hoteli na rynku polskim. Przeciętna liczba pokoi w 3 i 4 gwiazdkowych hotelach Orbisu przekracza średnią liczbę pokoi w innych hotelach tych samych kategorii. Z szacunków zamieszczonych w publikacji E. Zbiecia' wynika, że w latach w Polsce dynamika przychodów ze sprzedaży generowanych przez wszystkie podmioty działające w branży "hotele i restauracje"(sekcja H) wyniosła 148,9%, w tym w grupie 55,1 - hotele - 144,7%, a w grupie 55,3 - restauracje - 158,3%. Analogiczny wskaźnik, obliczony dla grupy przedsiębiorstw dużych (o liczbie zatrudnionych powyżej 250 osób, a więc obejmujących m.in. Orbis SA) wynosił 139,7%. Ocenia się, że udział przychodów ze sprzedaży Orbis SA w przychodach całej branży "hotele i restauracje" wynosił w 1997 r. blisko 25%. W roku 1998 baza hotelowa Orbis SA dysponowała pokojami (22,1 % ogółu), miejscami noclegowymi (20,2% ogółu) oraz miejscami konsumpcyjnymi. Większość obiektów posiada zaplecze konferencyjne i rekreacyjne. Tak rozbudowana sieć noclegowo-gastronomiczna stawia Orbis SA na pozycji niekwestionowanego lidera polskiego rynku hotelarskiego. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do niektórych największych rynków lokalnych. np. Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Szczecin, Katowice, Wrocław, Łódź. Aż w pięciu przypadkach hotele Orbisu posiadają minimum 70% udział w rynku hoteli danej kategorii. Sytuacja taka ma miejsce w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu wśród hoteli 4 gwiazdkowych oraz w Trójmieście i Poznaniu - wśród hoteli 3 gwiazdkowych. Tak znaczny udział hoteli Orbisu w rynkach lokalnych świadczy o ogromnym potencjale spółki i wi'lżącymi się z nim możliwościach utrzymania silnej pozycji na polskim rynku hotelarskim. Warto podkreślić, że rynek krajowy jest jedynym, na którym spółka świadczy swoje usługi. Oznacza to, że działalność hotelarsko-gastronomiczna wraz z usługami towarzyszącymi prowadzona jest wyłącznie w Polsce. Zagraniczne jednostki niehandlowe, wchodzące w skład struktury organizacyjnej Orbisu SA (por. rys. 1), stanowią jedynie centra kosztów i nie uczestniczą w generowaniu przychodów. Większość hoteli należących do Orbisu SA zlokalizowana jest w głównych miastach Polski, stanowiących centra biznesu oraz w miastach atrakcyjnych pod względem turystyczno-wypoczynkowym (np. Zakopane, Karpacz, Kołobrzeg, Sopot, Gdańsk, Mrągowo), co daje spółce przewagę nad konkurencją. Między innymi dzięki doskonałej lokalizacji hotele Orbisu osiągajq coraz wyższy wskaźnik frekwencji - sięgający 60%, który zdecydowanie przewyższa przeciętnq krajowq (około 50%). W roku 1998 trzy hotele spółki Orbis SA osi'lgnęły bardzo wysoki -- ponad 70% wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych'. Dla porównania, w hotelach londyńskich. czyli na rynku największego J 1- Zb-.. :. _ lec, op. CIt. x Raporty rot'z,iil',..

7 .' na rynku hotelarskim IV Polsce.., popytu na tego typu uslugi na świecie, wykorzystanie miejsc sięgalo 85%, a przeciętna europejska zapelnienia hoteli wynosi la 64,1 %". W latach średni wskaźnik wykorzystania lóżek w hotelach Orbisu wzrósl o 3,5%. W roku 1999 frekwencja wynosi la 56,5% i by la o 4% niższa niż w 1998 r. Ale byla ona i tak wyższa od średniej europejskiej, która ksztaltowala się wówczas na poziomie okola 50%. Blisko 65% ogól u odwiedzających hotele Orbis SA stanowi'l goście przyjeżdżający w celach slużbowych. Pozostaly odsetek (35%) przypada na osoby odwiedzające nasz kraj w celach turystycznych, z czego blisko 27% stanowi'l tzw. pobyty grupowe. Tylko 31 % ogółu gości korzystaj,!cych z noclegów przypada na klientów krajowych. W latach struktura gości hotelowych pod względem kraju ich pochodzenia nie ulegala znacz,!cym zmianom. W porównaniu ze struktur,! gości hotelowych na calym polskim rynku hotele Orbisu SA charakteryzuj,! się zdecydowanie większym udzialem gości zagranicznych. Dla porównania, w 1995 r. w hotelach Orbisu, stanowili oni 67,3% ogólu gości (przy średniej krajowej - 46%), w roku ,3% (przy średniej krajowej 44%) zaś w roku blisko 68% (przy średniej krajowej 43%). Tradycyjnie, największy odsetek zagranicznych gości hotelowych przypada na turystów z Niemiec (ok. 23%), Skandynawii (ok. 6,5%), USA i Kanady (ok. 5%), Wielkiej Brytanii (ok. 5%) oraz Francji (ok. 3,5%). Sprzedaż uslug hotelarsko-gastronomicznych w obiektach Orbisu SA jest w znacznym stopniu uzależniona od rynku turystyczno-biznesowego. Z uwagi na fakt, że 98% przychodów ze sprzedaży jest generowana przez oddzialy hotelowe, których dzialalność jest wysoko skorelowana z rozkladem czasowym tych przyjazdów (sezonowością), przychody spólki podlegają niewielkim wahaniom sezonowym. Największą sprzedaż Orbis uzyskuje w II i III kwartale, najniższą natomiast w I kwartale. Ponadto w IV kwartale spólka przeprowadza większość remontów, przez co gwałtownic rosn'l koszty, przede wszystkim operacyjne i spólka "tradycyjnie" wykazuje stratę netto. W ostatnich latach, prawie 70% ogólnych przychodów ze sprzedaży by la związana z ruchem "biznesowym". Oprócz noclegów są to targi, konferencje, sympozja i szkolenia. Dzialalność hotelarsko-gastronomiczna prowadzona we własnych obiektach hotelowych Orbisu SA stanowi główne, ale nie jedyne źródło ogólnych przychodów ze sprzedaży. W latach , obok uslug hotelowych (których udzial w przychodach ze sprzedaży wahal się od 63,3% w 1994 r. do 59,7% w 1998) oraz uslug gastronomicznych (stanowiących w 1994 r. - 23,7%, a w 1998 r. - 32,8% ogólu sprzedaży), źródle m przychodów byly także: uslugi telekomunikacyjne, wynajem powierzchni, dzialalność handlowa i inne. Od 1993 r. w sieci hotelowej Orbis SA obowiązuje tzw. Yield Management - będący nowoczesnym systemem zarządzania. Każdy hotel stal się samodzielną 9 K, Grzegrzólka, Rozwój będzie zalcżal od pr,vwatyza<.ji. "Rzeczpospolita" 1997, nr 185,

8 Gra żyna Holik. ZygmulIt Nowak j edn os tką opera cyj ną. Jego kierownictwa samodzielhie dec yd ują o cenach u s ług. zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników. ale jedn ocześ nie są odpowiedzialne za uzyskiwane wyniki ekonomiczno-finansowe. Utrzymywanie wy sokiego poziomu frekwencji w hotelach s p ó łki. a ślad za tym. rosnącej dynamiki przychodów ze s przed aży. było możliwe dzięki wykorzystywaniu polityki aktywnego marketingu. Od momentu restrukturyzacji Orbis SA zaczęła s tosować ró ż ne, nowoczesne programy marketingowe i działania promocyj ne. W ś r ód najważniej szyc h nałe ży wymieni ć''':. - Orbis Corporate Program. mają cy na celu pozyskanie kli entów wśród firm, instytucji i organizacji, które często k o rzystają z noclegów w hotelach. Jest to tzw. program,.iojalnościowy", preferujący stałych kontrahentów spółki. W efekcie zastosowania ww. programu. liczba noclegów wzr os ła z w roku 1996 do w roku 1998, a li czba s tałych kontrahentów objęła już 828 firm: - Orbis Gold Club, będący systemem imiennych kan rabatowych. rozprowadzanych przez firmę HMC, nastawionym na promowanie u s ług gastronomicznych. Posiadacze kart olrzymują równie ż dodatkowe przywileje przy korzystaniu z noclegów i sal konferencyjnych w hotelach Orbis SA. W 1998 r., przy utrzymującym się na wysokim - 60% poziomie odnawialno śc i kart, klienci p os ługiwali się nimi w przypadku wizyt w restauracjach hoteli Orbis SA, a gości zarezerwowało noclegi z wykorzystaniem rabatu OGC: - Program Clubhotel - będący międ zy narodową wersją programu Orbis Gold Club. W roku 1996 u czes tnicz y ło w nim ło hoteli, a w ł999 r. już 26 hotełi Orbisu', - Program LOT Voyager, pozwalający na premiowanie b onifi katą cenową pobytu w hotelach Orbis SA przez posiadaczy karty LOT Voyager, poprzez naliczanie punktów (tzw. mil) oraz zakupu biletu na przelot liniami PLL LOT po preferencyjnej cenie. W roku 1997 Orbis SA przyznał "mile" swym gościom, co stanowiło odpowiednik noclegów. Nowymi inicjatywami marketingowymi Orbis SA są programy weekendowe skierowane głównie do klientów krajowych. Są to weekend z voucherem, weekend z samochodem, weekend rodzinny i weekend świątecznych zakupów. Prowadzone przez Orbis SA działania marketingowe mają s łu żyć zwiększeniu konkurencyjn ośc i hoteli na polskim rynku. Realizowane jest to między innymi przez stosowanie elastycznej polityki cenowej, wzbogacanie oferty u s łu gow ej, podnoszenie standardu ob s łu g i w p o wiązaniu z programami szkolenia personelu. Ponadto czę ść hoteli Orbis SA wsta ła włącwna do międzyna rodowych systemów rezerwacji miejsc noclegowych (Start, Utel), co s tworzyło nowe mo ż łiwośc i w zakresie wykorzystania posiadanego p o ten cjału recepcyjnego. 10 Raport}' YOc:r!e...

9 Dz ia la ln o.rć i hotelarskim w Polsce... Orbis SA przyklada dużą wagę do rozwoju elektronicznej formy rezerwacji miejsc hotelowych. K o r z y s tają z niej glównie biura podró ży oraz klienci hoteli o bjętych systemem rezerwacji INTERCONTlNENTAL, HOLIDAY INN i NO VOTEL. Dostęp do pozostalych hoteli Orbisu możliwy jest poprzez Centralny System Rezerwacji (Global Distributioll System - GDS), który zapew niają dwie sieci Hotellink (39 hoteli) oraz Top International Hotei s (5 hoteli ). W ostatnich latach coraz bardziej rośnie znaczenie rezerwacji miejsc dokonywanych przez Globalny System Rezerwacji (GDS), biura podróży i firmy. Wszystkie hotele Orbisu S.A. zostaly wprowadzone do sieci internet w formie specjalnego katal ogu, zawierające go o pcję umożliwiająq dokonanie rezerwacji pokoju w wybranym hotelu. W celu poprawienia ja kości i standardu oferowanych uslug hotelowo -gastronomicznych Orbis SA systematycznie rozw ija, remontuje i modernizuje posiadane obiekty hotelowe. Naklady na in westycje w Orbisie SA w latach ilustruje rys ,0 147,4 140, ,.,,,.... "... ".. ".""" l 20,D t ,0 t ,0 t ,7 60,0 t ,0 +--=c > 20,0 t - 0, ,4 1Y Rys. 2. Nakłady na inwestycje w przedsiębi ors tw ie Orbis SA w latach (w tys. zl ) Żrótl l n : opracowanie. wlasnc na polistawic danych Orbis SA. W latach naklady inwestycyjne ulegly podwojeniu, a w roku osiągnęly poziom 147,4 mln zł. W roku 2000 spólka zamierzala wydać na inwestycje około 320 mln zł, w 2001 roku mln, a w mln zł. Początkowo więks zość inwestycji byla realizowana ze środków własnych (np. w latach ), zaś w późniejszy m okresie korzystano rów nież z ze-

10 Grażyno Holik, Zvf,;tnunt Nowak.. wnętrznych źródeł finansowania. W roku 1997 ich udział sięgnął 40%. Emisja akcji Orbisu SA w 1998 r. dostarczyła 63% środków na realizację inwestycji. W analizowanym okresie w ramach inwestycji modernizacyjnych, w 15 hotelach Orbisu SA zainstalowano nowoczesne centrale telefoniczne, dostosowane do współpracy z systemami komputerowymi, wykorzystując przy tym najnowsze rozwiązania technologiczne (m.in. światłowody). W trosce o skrócenie czasu obsługi klienta i usprawnienie pracy służ.b księgowych, przeprowadzono również komputeryzację recepcji hotelowych i księgowości w większości hoteli. We wszystkich hotelach wprowadzono kasy fiskalne połączone z komputerami systemowymi finansowo-księgowymi, zmodernizowano łazienki, instalowano stacje uzdatniania wody, remontowano pokoje i wymieniano okna, zamontowano automatyczne systemy przeciwpożarowe, zainstalowano nowoczesny system otwierania drzwi w postaci kart magnetycznych, wymieniono elewacje, wprowadzono energooszczędne systemy ogrzewania i oświetlenia, zmodernizowano instalacje klimatyzacyjne, itp. Przeprowadzone prace pozwoliły na wydatne zmniejszenie kosztów eksploatacji hoteli". 160(XI, , 1401XI +1.>: oc I 2 O(X) +-. u '" 10 (XX) E.- c ~ 8 (XX) (,O(X) t 40(X) t 2 om t O Rys. 3. Zatrudnienie w oddzialach hotelowych Orbis SA w latach Zró<.llo: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych Orbis SA. Na marginesie warto zauważyć, że do redukcji ogólnych kosztów działal również restrukturyzacja zatrudnienia. Na skutek ności spółki przyczyniła się II Raport)' roczne...

11 hotelarskim IF Polsce... wewnętrznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa, polegającej na przekształceniu większości wieloobiektowych oddziałów hotelowych w oddzialy jednoobiektowe, w latach , zatrudnienie zmniejszyło się z I 3 57 I osób do 9934 osób, tj. o prawie 37'7<, (pol rys. 3). W pierwszej połowie 1999 roku średnie zatrudnienie wyniosł o etatów i zmniejszyło się o 368 w stosunku do roku Maleje średnie zatrudnienie na jeden pokój i obecnie wynosi około 0,91 pracownika. Standard europejski jest jednak nadal dużo niższy i wynosi około 0,7. Z czasem wskaźnik ten dla Orbisu SA będzie maleć. Je st to zwi'lzane z redukcją zatrudnienia przy jednoczesnym zwiększeniu liczby pokoi oraz ze wzrostem wydajności pracy (zwłaszcza w nowych hotelach). W roku 1998 Orbis SA zapoczątkowal realizację programu modernizacji swoich hoteli (pol tabela 2), budowę nowych obiektów, a także akcję zakupu hoteli od innych wlaścicieli i poszerzenia sieci w drodze podpisania umów franchisingowych oraz umów o zarz'jdzanie. W ramach przyjętego programu, którego generalnym celem jest dostosowanie sieci do standardów światowych oraz rozbudowa istniejącej bazy noclegowej, przeprowadzone zostaną m.in. prace modernizacyjne (o różnym zakresie) w 45 obiektach. Obejmują one jednostki mieszkalne w hotelach i unowocześnic!llie ich zaplecza. Ponadto modernizowana jest część gastronomiczna w wiciu obiektach oraz część rekreacyjna i bizncsowa. Te funkcje hoteli Orbis SA nabieraj,} coraz większego zjlnczenia i tzw. centra biznesowe są sukcesywnie rozbudowywane i wyposażane w najnowocześniejsze urządzenia. Pozwala to na spełnienie różnorodnych oczekiwaó organizatorów konferencji oraz zapewnienie gościom dobrych warunków do relaksu dzięki nowym obiektom rekreacyjnym. W części hoteli objętych programem modernizacji będą realizowane również inwestycje rozwojowe. Objęte nimi będ,} hotele Holiday Inn i Novotel w Warszawie - w zakresie rozbudowy, Grand w Sopocie, Skalny w Karpaczu, Marina w Gdaósku i Kasprowy w Zakopanem - w zakresie obiektów rekreacyjnych. W 1999 L rozpoczęto budowę hotelu Panorama Il we Wroclawiu, który zastąpi funkcjonujący do maja 1999 r. hotel Panorama. Oficjalne otwarcie hotelu zaplanowano na IV kwartał 2000 L Pod koniec 1999 L Orbis SA otworzył nowy hotel "Zamojski" w Zamościu, który został zaliczony do majątku trwałego spółki w bilansie zamknięcia 1998 L Przy rozbudowie sieci, Orbis SA preferuje obiekty :l gwiazdkowe, a standard niektórych hoteli po modernizacji będzie podwyższony do 4 gwiazdek. W wyniku realizowanych procesów inwestycyjnych systematycznie wzrasta wartość majątku trwalego Orbisu SA, co obrazuje rys. 4. W latach wzrósl on o blisko 155%, a w roku 1999 jego wartość szacowano na 10:l8548 tys. zl. Orbis SA posiada prawa własności do budynków hotelowych (ok. 86% wartości środków trwałych) oraz prawo u7.ytkowania wieczystego gruntów, na których sq one zlokalizowane. Ich wartość rynkowa jest wysoka i stale rośnie,

12 ~._~._ ---~---_.... _.~---_._-~--~-_ " _.._. '0 _ _' '0 '0 '"_",_",_",, Holik, Zygmunt Nowak Tabela 2. Program modernizacji hoteli Orbis SA na lata Rozpc:x:zęcie projektu Hotel Zakrc!'ó modcmizacji Rozbudowa l Magura Bielsko Biala pełna modernizacja 1998 Patria Częstochowa pełna modernit.acja ~._ "--'--~---.. ~.--~~---"-"-.. -~,-,,-,'.,'-,,-, 0.0 " _ 0 "_,,.. -.,.-,."-,.,--,--,-,."-"",.. _-",,,-.,_... _,,-,-,.,,",,"... "... "." , ,,---,---,-- ',.",... _.- --,.,-_._--, " Hevelius Gdańsk pełna modernizacja ---_..._ _._ _.._-",.,.,,'_.,~,_." Prosna Klllisz pełna modernizacja _- --~ ,...,,,,..".--,..._..,,--,..."...""...."--...,,.,,,..,..,,,,,,,..,",,,,,..." ".., "..,"" "..., ". " _.....,.._.. "-,-_.,...., rozwoj l 998 Continental Kraków pełna modernizacja _.._--_.--,._'-.. ~,--_.--.._.--.."..._,...,_...,_."".. _._._,,_ Unia Lublin._- pełna modernizacja _._ _._.,..._..._.._'_m... '... ".",...",,..,, 1998 Petropol Płock pełna modernizacia -,,--_. --_._ _....,."m."...",,,..._'" Grand Warszawa pcłna -_._-_ modernizacja.._-----_..,,_._--,,-----_..._.._..._...,",..,," 1999 _ Forum Warszawa -~--~ pełna modernizacja....._.,._.-----_._...".._...,,,._,_...,,..,....,...._-",._"-----_.--,--"..,,-..,,...-_ ~-- o..._ _.._ Novotel Warszawa pełna modernizacja dobudowa skrzydła z około 120 pokojami.~~--~--"._ ~~_._-_ _-~--,..... _--"'~-,---,_._.. ~_.. ~-"-' _ _ "-,..."".._..,, "_._ ,-,_.~ Merkury Poznań pełna modernizacja ze podniesienie standardu od. zmnlcjszclllcm liczby cztere<.:h gwiazdek pokoi do ",, , "...,...,..,..._...,...,,,,...,,..... " "",, ",... "...,...,.., o o... o o...,.. o,...,, ".. ".., 1999 Poznali Poznań pełna modernizacja ".--..."..._ ,," ,....".., "., --.,,--.. " ,...,.. --.,,,,... "..,,,,,..,,..,,, "...,..., Mrongovia Mrągowo pełna modernizacja budowa rekrcacji zewnętrznej..._--_._ "--_.._..._...,,...._. -"."".._--,..._".....,.,~.,,,,,'_.,,... ~ _._ _.. l 999 Grand Sopot pełna modernizacja podniesicnie standardu od czterech gwiazdek rozbudowa rekrea<.:ji... _ "... _._,-".---_. --~ _..., , " "... --_.. _~_._-,~, _.~,_._ o... --_."' ,...,.... "--.,,...,.. "."... ",...,...,,,...,... ",... '''' "...,.", Skalny Karpacz pełna modernizacja budowa rckreacji zewnętrzncj..._-_..,-_._._--_._-,,_..._.._-,,--,, _~ _-~-_ _._-_. -~_.~ _ _._... _... --_..... ""._, 1999 Victoria Warszawa kontynuacja fllodernizac ji (salc wielofunkcyjne. gastronomiczne. hall recepcyjny)..._...._..._... _---,.. _--~ "-,.. "...,,...,_...-_, ,,---~-~ ----~,,~ Opole Opole pełna modernizacja budowa sali wielofunkcyjnej _._-----,----,..._._..,-_._..,.._--,..._,,_.._._..._,-..._-_.. --_._-----_._-- ---,_.----~_._-.._..._---_.._ 1999 Grand Łódi. pełna Illodcrnizacja...,..._-,.." " --._., ,.., _ _ , ,..,,'o."'''' "..,,,,..,.,, ,..." Forum Kraków pełna modernizacja ,...,... "..., " " _.. _....."...,...,....,...,... "...,,,...,_..,,,.. """,."""...", Grand Warszawa kontynuacja modernizacja 1999 Holiday 1nn Warszawa dobudowa skrtydła ( 100 pokoi z uwzględnieniem sal wielofunkcyjnych).--...,..." --..,...,...,." _...-- ", "...,_..., , ,..._... ""... ""...,...,,,,,,,,_...,.,...- "..,...,..."....,..,...""..." ,., _._---_._ _._ _-.-._--, _.. _-,,---"'---"'-_-.-."-,,,-,_ Marina Gdańsk dokończenie moderniza<.: ji budowa rekreacji zewnę- --_.. r-... ~-... _ trznej...._",,--- ".,-_._ _.~--,-_ " " '"... _....._ _~---_ Warszawa Katowicc pełna moderniza<.:ja --._ _ _ " _ ,----_ " ,.--_ , "....,.. "".,,--, --".,.,.. ",."... " 1999 Kasprowy Zakopane pełna modernizacja budowa rekreacji zewnętrznej._._ _.._----_.. _ _."--"._._._-~--_._---.,, _ Neptun Szczecin pełna modernizacja _ _ _ _ _ _ _ _-, o o.... _ o, _~.- o , o... _ _..,..._... --"...,.'-..,,,.. ",,,,,.,,... "... "" '" "..,..., 2000 H<llny Cieszyn pelna modernizacja rozbudowa sal wielo funkcyjnych.,, _ _..."".." Cracovia Kraków pełna modernizac ja "... _ "_...,,... o '".. "..,_ "".,._... ",. '''' '""... _...,..... M'". --" ,,, o... _ ,.., o..,,,..._" -- o.. "._.

13 hotelarskim IV Polsce... cd. labeli tXX) Silesia Katowice pełna modernizacja -- - _ Vera Warszawa pełna modcrniza!.:ja.._--,_._- ~-".,- _ _._------_ Gdynia Gdynia pełna modernizacja... - ~ ~ Europejski Warszawa pełna modernizacja Źródł o : opracnwanic własne na podstawie informacji z internetu. ze względu na zwiększający się popyt na nieruchomości oraz kurczące s ię możliwości pozyskania podobnych, atrakcyjnych lokalizacji. Z tego powodu wartość majątku trwałego Orbisu SA będzie systematycznie wzrastała. 8(X) (SX) (lO ()()() 6(X) (XX) lX) ()() (SlO 4llO (XX) 3(x) (SlO t - _ I (X)!XX) t Lata Rys. 4. Wartość majątku trwalego Orbis w latach (w tys. zl) Źródło : opracowanie własne na podstawie danych Orbis SA. Orbis SA realizuje również strategię rozwoju w zakresie poszerzenia swojej sieci o nowe hotele w standardzie 2 gwiazdek. Elementem podjętych w tym kierunku działań był dokonany w 1998 r. zakup 9,22% akcji w spółce Autostrada Wielkopolska SA - firmie posiadającej koncesję na realizację pierwszego etapu autostrady A-2. Kapitałowe zaangażowanie w program budowy autostrad zwiększa szanse na prowadzenie działalności hotelowej w tzw. miejscach obsługi podróżnych, zlokalizowanych przy tej autostradzie. Orbis SA jest już gotowy do budowy 8 moteli, z których każdy będzie dysponował 60 pokojami

14 GraŻy1lll Nolik, ZYK"umt Nowak (z możliwo śc ią rozbudowy). Koszt budowy I motelu wyniesie okol o I mln USD, a realizację calego projektu planowano za kończ yć do 2002 r. " Do roku 2007 firma chce być obecna z własnymi hotelami oraz hotelami prowadzonymi na zasadzie franchisingu i umów zarz<jdzania we wszystkich miastach polskich powy żej 100 tys. mieszk<ljiców. Po 2010 r. Orbis SA planowal rozwinięcie tego typu dzialalności Uako operat or lub firma wspólwlaścicielska) r ównież. za granic,!. Na razie jednak glów nym celem strategii firmy jest wzmocnienie wlasnej pozycji na rynku krajowym i pozyskanie środków na inwestycje. Szacuje się, że koszt całego programu modernizacji hoteli Orbis SA, wyniesie w ciągu najbliższych 5 lat ponad I mld zl". Dlugookresowa strategia inwestycyjna Orbis SA w dzialalności hotelarskiej jest wynikiem wlasnych badań marketingowych i uwzględnienia obecnych i przyszlych trendów rozwojowych bazy hotelowej w Polsce. Przewiduje ona, że w c iągu najbliższych lat pojawi się w naszym kraju kilkadziesiąt nowych hoteli, zwlaszcza wyższej kategorii, których ci,!gle brakuje w dużych miastach. Wedlug hotelarzy do 2004 r. powinno po ws tać 170 obiektów noclegowych o różnym sltlndardl.ie ' ~. Rozbudowę swojej sieci zapowiadają konkurenci Orbisu SA. Przedstawiciele hoteli Holi(]ay Inn deklaruj:, uruchomienie 20 hoteli w c iągu 10 lat. Oprócz otwartego w 1999 r. gdańskiego hotelu, konsorcjum, tj. Global Hoteis De ve lopmełli Group Poland SA wybuduje obiekty we Wroclawiu, Katowicach, Krakowie i naj prawdopodobniej w Częstochowie lub Poznaniu. Część lokalizacji nic jest jeszcze znana, ale obejmuje hotele trzy i czterogwiazdkowe oraz jeden naj wyższego standardu. Hotele te będą budowane na zasadzie franchisingu, czyli sprzedaży umów licencyjnych. W rozwój bazy hotelarskiej w Polsce zamierza również zainwestować sieć Marriott. W jej planach znajduje się wybudowanie drugiej wieży hotelu _.. obok istniejące go już. w Warszawie, a także uruchomienie kolejnego hotelu w innym regionie stolicy. Jest ona również zainteresowana budową hoteli w Krakowie, Katowicach, Gdalisku, Poznaniu i Wrocławiu. Polskim rynkiem hotelarskim są również zainteresowani inni inwestorzy zagraniczni (np. francuski Accor) i krajowi (np. Gromada). co sprawi, że konkurencja na nim będzie s ię nasilać. Wedlug oceny Za r ząd u Orbisu SA, pozycja spólki nic powinna jednak zostać zachwiana w ci:lgu najbli ższyc h 3-5 lat. Znalezienie obiektów polożonych w atrakcyjnych miejscach i przystosowanie ich do uslug hotelarskich wymaga czasu, a pon:ldto jest możliwe tylko w tych obiektach, do których nie ma już żadnych roszezel] reprywatyzacyjnych (ustawa reprywatyzacyjna nic zostala w Polsce dotychczas uchwalona). Również budowa hotelu od podstaw wymaga nie tylko tego aby grunt byl wolny od 12 M. Pr/.yhylski, Walka () l'rzyszfych klientdw, "Rzco.pospolita" )999, nr 26. LI Tam że. 14 Tarn7.c.

15 Dz ia lll l ll o.~(( i poz-)'(:ja 1J(1 rynku hoielankim IV Polsce... ewentualnych świadczeń reprywatyzacyjnych. ale także zajmuje wi,ccj czasu. Dochodzi do tego fakt, że w dużych miastach jest coraz trudniej z l o kalizować atrakcyjnie polożone miejsca pod nowe inwestycje hotelowe. Zdaniem władz Orbisu SA, przy kontynuacji przedsięw zięć restrukturyzacyjnyc h, realizacji zamierzonego programu inwestycyjnego (w oparciu o pozysbnie inwestora strategicznego) oraz racjonalnym zarlildzaniu, spółka jeszcze dłu go utrzyma swoj~ dominuj'lc'l po zycj ę na krajowym rynku hote larskim. Musi jednak stale p odejm ować wielorakie i szybkie dzialania antycypacyjne. dostosowujące jej potencjał materialny, kadrowy organizacyjny, kapitalowy itp. do nowych wyzwań i standardów światowych. Trzeba o tym my ś l eć zawczasu nawet wtedy, gdy sytuacja rynkowa i kondycja finansowa spólki, kształtują się na korzystnym pozi o mi e, ju ż od kilku lal. 3. Zakończenie P rzysz l ość Orbisu SA (i calej grupy kapitalowej) będ zie za l eża la w dużym stopniu od jego partnera strategicznego. kt órym w sierpniu 2000 r. zostal francuski gigant hotelowy - Accor. Jest on jednym z najwięk szyc h na świecie (4 miejsce) i najwięk szy m w Europie operatorem hoteli. Prowadzi 3,4 tys. hoteli w 90 krajach św i ata, o ferując łąc z nie 365 tys. pokoi. W śród naj bardziej znanych marek Accora są Novotcl, Mercure. Ibis, Etap, Formule I. Accor prowadzi tc7. biura podróży, restauracje i kasyna. Od 1973 r.,jako partner Orbisu uczestniczyi w budowie i eksploatacji 10 h[licli. Od trzech lat rozwijal samodzielną działalności w Polsce i planowal w ci'lgu 3 lat wybudowanie w naszym kraju co najmniej 80 hoteli ". Obecne wladze Orbisu SA uważają, że Accor jest idealnym partnerem strategicznym dla spólki. W oparciu o kllo\v-holv Francuzów, Orbis chce wybudować s ie ć tanich hoteli. Accor odstąpi jednocześnie od planów budowy wlasnej, konkurencyjnej sieci hoteli w ś rednim i ni ższy m segmencie cenowym. Obiekty, które ju ż wybudowal, lub buduje, mają by ć wlączone do sieci Orbisu SA. W ten sposób Accor pomoże Orbisowi w walce z zagranicznymi potentatami, którzy szykują s ię do budowy sieci tanich dwu i trzygwiazdkowych hotel i, bardzo rozpowszechni[lilych na Zachodzie, ale zupelnie nieobecnych w Połsce"'. Wedlug prognoz hotelarzy, to wlaśnie niższy segment rynku w przy sz l ośc i będzie się rozwijał najszybc iej. I ~ Do lipca 2000 f. ACCOf oddal do UŻ y llw w Polsce J hulcle. a kolejnych II znajduje sit; w lrj.kcic realizacji, M. Samc ik, Pr.\'waIJ'zmja Orbi.\'U. /iort'fe pasz,!,v It' wakacje, "Gazela Wyborcza" 2tXlO. nr t 74.!(, Plany wejścia na polsk i rynek z sieci.) Itlllkh hoteli ma m.in. francusk i koncern hotelowy Envcrgu re, właściciel sieci Campanille Bleuc Marinc czy Prcmicrc Classc. a takj.c ameryka!lska spó łka Best Western. Amerykanie planuj'j w ci:u;:u pi~cju najbliższych lat wybudować w 15 największych miastach - 30 hoteli.

16 Holik, Nmvak Ponadto Aceor umożliwi Orbisowi SA korzystanie z rozpoznawalnych na calym świecie marek. Zawarte uzgodnienie przew iduje. że 29 spośród 54 posiadanych przez Orbis SA hoteli zmieni szyld i będ z ie d z iała ć pod europejskimi markami Francuzów, takimi jak łbis, Mercure, Novoteł, Sofitel. czy Etap (oczywiście za odpłatnością). Nie wiadomo, które hotele zostaną objęte umową franehisingową, jak wysokie opłaty Orbis będzie mu s iał wnosić za korzystanie z marek Accora i w jakich terminach. Prawdopodobnie, w zamian za możliwo ść korzystania z marek Accora polska spółka będzie odda wała mu kilka procent ceny każdej rezerwacji. Ale korzyści mają być wielokrotnie wyższe. Trzeba bowiem brać pod uwagę to, że 70% gości hoteli orbisowskich stanowią cudzoziemcy. Marki Aceora, które są znane na całym świecie, mogą szybciej przyciągną ć klientów niż znana tylko w Polsce marka Orbis. Ponadto, Accor wprowadzi hotele Orbisu SA do swoich systemów rezerwacji i programów, "lojalno śc iowych",co sprawi, że jego klienci staną się automatycznie klientami polskiej s p ó łki. Trudno jednak oszacować, jak wpłynie to na liczbę i frekwencję gości hotelowych Orbisu SA. Wyrażane są równie ż obawy, że przestawienie orbisowskich hoteli na standardy poszczególnych marek Accora może być bardzo kosztowne i spowodować spadek zysków. Jak na razie, pr zysz lość Orbisu SA pozostaje wiełką niewiadomą, zwła szcza, że jego obecny, większościowy udziałowiec nie zadecydował jeszcze ile kapitału zainwestuje w spółkę. Szczegóły strategii Francuzów mają być podane dopiero w 200 ł r. The Commerciał Actlvity and Posltlon ot Orbis on the Hotel Market during the Period ot Restructurlng The transformation processes in ownership and organisalion, as wcll as changes in the real sphcre that were taking place in the had an espccially radical effect on Polish touri sm and ils hotel settor. Orbis. as il adapted to the rule,s and t'onditiolls or the market economy through reslrucluring, exemplifies the reorientation of this sector, which was driven by the factors referrcd lo above. The paper aims to present the commercial activily and market position ol' Orbis - the bi ggesl player on the Poli sh hotel market - during its period of restructuring.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku 25 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku 27 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ORBIS S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności ORBIS S.A. ORBIS S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności ORBIS S.A. w 2004 roku Warszawa, marzec 2005 Spis treści SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...4 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A....4 1.1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A.... 3 1.2. KURS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2005 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2005 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2005 r. 2 czerwca 2006 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Zawierający: - wybrane dane finansowe - skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 31 marca 2014 oraz za 31 marca

Bardziej szczegółowo

Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie

Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie Zeszyty Naukowe nr 825 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Studia Doktoranckie Wydziału Zarządzania Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie 1. Wprowadzenie Wzrastająca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok 27 kwietnia 2007 r. . SPIS TREŚCI 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.2 OPIS PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A.... 3 1.2. KURS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2011 rok 21 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Orbis S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A....3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A...3 1.2

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu. hotelu Copernicus w Krakowie.

Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu. hotelu Copernicus w Krakowie. Zeszyty Naukowe nr 822 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Barbara Klimek Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Jarosław Szeląg Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Orbis

Grupa Kapitałowa Orbis RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 roku Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I KWARTAŁU 2015 ROKU KOMENTARZ PREZESA 4 2 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE 7 2.1 GRUPA KAPITAŁOWA ORBIS

Bardziej szczegółowo

ORBIS S.A. Redukuj 35,04 zł

ORBIS S.A. Redukuj 35,04 zł Sektor: Hotele i Restauracje Data: 26.06.2012 Analityk: Robert Kurowski, makler papierów wartościowych ORBIS S.A. Redukuj 35,04 zł Podstawowe dane Kurs bieżący (zł): 40,71 Liczba akcji (tys. szt): 46077

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2010 r. 23 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku 30 kwietnia 2009 r. 1 Karty z kalendarium Firmy ważniejsze daty i fakty z działalności Korporacji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 Łódź, dnia 11 marca 2015 r. 1 1. Streszczenie projektu rozwoju 3 2. Rynek usług gastronomicznych w Polsce 4 2.1. Wielkość rynku 4 2.2. Struktura rynku 6 2.3

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 41,59 PLN ORBIS Reuters: ORBP.WA Wycena: 47,00 PLN GPW: ORB akumuluj Profil spółki Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka działa we wszystkich segmentach

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile. 1. Profil Spółki

Wind Mobile. 1. Profil Spółki Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat Grupy Kapitałowej Wind Mobile S.A. przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Spis treści: 1. Profil Spółki 2. Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan: Hotel. 2010-07-23 Materiał informacyjny Trinity Capital Business Network

Biznes Plan: Hotel. 2010-07-23 Materiał informacyjny Trinity Capital Business Network Biznes Plan: Hotel 2010-07-23 Materiał informacyjny Trinity Capital Business Network Spis treści 1 Opis rynku... 5 1.1 Wprowadzenie... 5 1.2 Turystyka w Polsce... 6 1.3 Branża Hotelarska... 11 1.4 Konkurencja...

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek?

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Spis treści 1 Wstęp 5 2 Najważniejsze fakty zawarte

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PRACOWNI HOTELARSTWA

BIULETYN PRACOWNI HOTELARSTWA BIULETYN PRACOWNI HOTELARSTWA W Y ś S Z A S Z K O Ł A H O T E L A R S T W A, G A S T R O N O M I I I T U R Y S T Y K I NR 1/2009 (Wrzesień 2009) Od autorów, Pragnąc ułatwić studentom, a szczególnie seminarzystom

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ EFEKT EMITENT: Korporacja Gospodarcza efekt" S.A.

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze efekty organizacji konkursu Miss World 2006 w Polsce. Opracowanie przygotowane dla Biura Miss Polonia

Gospodarcze efekty organizacji konkursu Miss World 2006 w Polsce. Opracowanie przygotowane dla Biura Miss Polonia Gospodarcze efekty organizacji konkursu Miss World 2006 w Polsce Opracowanie przygotowane dla Biura Miss Polonia Warszawa, Lipiec 2006 Spis treści Streszczenie raportu 3 1. Wpływ imprez ogólnoświatowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo