Raport roczny SA-R 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny SA-R 2002"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za rok obrotowy obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do dnia (data przekazania) Browary Żywiec Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ŻYWIEC SA Przemysł spożywczy (skrócona nazwa emitenta) Żywiec (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) Browarna (miejscowość) 88 ( 0-48 ) (ulica) ( 0-48 ) (numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (www) KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania) X X X X Raport roczny zawiera : Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe X Wprowadzenie X Zestawienie zmian w kapitale własnym X Bilans X Rachunek przepływów pieniężnych X Rachunek zysków i strat X Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z Opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym ( 59 ust. 2 ww. rozporządzenia) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,35-0,92 1,64-0,25 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 269,26 263,62 66,98 74,85 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 20,00 0,00 5,17 0,00 Zarząd Spółki na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaproponuje wypłatę dywidendy za 2002 rok w wysokości 20 złotych na akcję, biorąc pod uwagę dobre wyniki finansowe Spółki i fakt, że za rok 2001 nie wypłacono żadnej dywidendy. - dane w tysiącach EURO przeliczane są według kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP: pozycje bilansu i dywidenda 4, kurs z dnia , pozycje rachunku zysku i strat 3, średni kurs za okres od do (średni kurs został obliczony na podstawie kursów z ostatnich dni poszczególnych miesięcy roku 2002). Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Browarów Żywiec S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Browarów Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,21 złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie ,28 złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,28 złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,35 złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694) oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe Browarów Żywiec S.A. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2002 r., wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również wymogami dotyczącymi emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. Nie zgłaszając zastrzeżeń do rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę, iż w załączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Browarów Żywiec S.A. udziały i akcje w jednostkach zależnych są wykazywane według kosztu historycznego. Spółka sporządza również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A. W celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji finansowej i wyników finansowych Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A., rozumianej jako całość, oraz Browarów Żywiec S.A., jako jednostki dominującej, należy analizować skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A. Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności jednostki zawiera informacje, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 Biegły rewident nr 796/1670 Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Bogdan Dębicki, Członek Zarządu ul. Chłodna 51, Warszawa Biegły rewident nr 796/1670 Bogdan Dębicki, Członek Zarządu... Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. ul. Chłodna 51, Warszawa Graham Dennis, Dyrektor Warszawa, 25 lutego 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści 1 Część ogólna raportu 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 1.2 Dane identyfikujące biegłego rewidenta 1.3 Podstawy prawne 1.4 Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 1.5 Zakres prac i odpowiedzialności biegłego rewidenta 2 Analiza finansowa Spółki 2.1 Ogólna analiza sprawozdania finansowego 2.2 Wybrane wskaźniki finansowe 2.3 Interpretacja wskaźników 3 Część szczegółowa raportu 3.1 Księgi rachunkowe 3.2 Kontrola wewnętrzna 3.3 Inwentaryzacja składników majątkowych Spółki 3.4 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 3.5 Dodatkowe informacje i objaśnienia 3.6 Sprawozdanie z działalności jednostki 3.7 Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 1 Część ogólna raportu 1.1 Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Browary Żywiec S.A Siedziba Spółki ul. Browarna Żywiec Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Siedziba sądu: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data: 8 czerwca 2001 r. Numer rejestru: Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym NIP: REGON: Dane identyfikujące biegłego rewidenta KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. ul. Chłodna Warszawa KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę pod numerem Podstawy prawne Kapitał zakładowy Spółka została utworzona zgodnie ze statutem Spółki z dnia 29 grudnia 1990 r. na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosił ,00 złotych i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 2,50 złotych każda Kierownik jednostki Funkcje kierownika jednostki sprawuje Zarząd. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

6 W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2002 r. wchodzili: Herman Nicolaas Nusmeier - Prezes Zarządu, Stefan Orłowski - Wiceprezes Zarządu, Marc Goumans - Członek Zarządu, Paolo Cavagnera - Członek Zarządu, Marek Prujszczyk - Członek Zarządu. Z dniem 27 czerwca 2002 r. Pan Marek Prujszczyk został powołany na stanowisko Członka Zarządu na mocy uchwały Rady Nadzorczej Browarów Żywiec S.A Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie ze statutem Spółki, jest w szczególności: produkcja piwa, wód mineralnych i napojów bezalkoholowych, sprzedaż hurtowa oraz detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych, świadczenie usług transportowych, działalność hotelarsko-gastronomiczna, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, badanie rynku i opinii publicznej. 1.4 Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. zostało zbadane przez KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2002 r., które postanowiło, że strata za ubiegły rok obrotowy w kwocie ,25 złotych będzie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2001 r. został prawidłowo wprowadzony do ksiąg jako bilans otwarcia roku badanego. Sprawozdanie finansowe zostało złożone w Sądzie Rejestrowym w dniu 3 lipca 2002 r. oraz ogłoszone w "Monitorze Polskim" B nr 462 z 4 listopada 2002 r. 1.5 Zakres prac i odpowiedzialności biegłego rewidenta Niniejszy raport został przygotowany dla Akcjonariuszy Browarów Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88 i dotyczy sprawozdania finansowego, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie tys. złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umową z dnia 17 czerwca 2002 r. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694), oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Celem niezależnego badania sprawozdania finansowego jest przedstawienie Akcjonariuszom pisemnej opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z jego raportem na temat zbadanego sprawozdania finansowego. Zarząd Spółki złożył w dniu 25 lutego 2003 r. oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

7 sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz niezaistnieniu do dnia zakończenia badania zdarzeń wpływających w sposób znaczący na wielkość danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym za rok badany. W trakcie badania sprawozdania finansowego Spółka udostępniła nam wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i przygotowania raportu. KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. jest niezależna od Spółki i zakres planowanej i wykonanej przez nią pracy nie został w żaden sposób ograniczony. Zakres i sposób przeprowadzonego badania wynika ze sporządzonej przez nas dokumentacji roboczej, znajdującej się w siedzibie KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

8 2 Analiza finansowa Spółki 2.1 Ogólna analiza sprawozdania finansowego Bilans AKTYWA % sumy % sumy bilansowej bilansowej zł '000 zł '000 Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne , ,2 Rzeczowe aktywa trwałe , ,6 Należności długoterminowe , ,1 Inwestycje długoterminowe , ,5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,9 Aktywa obrotowe Zapasy , ,2 Należności krótkoterminowe , ,6 Inwestycje krótkoterminowe , ,0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,1 SUMA AKTYWÓW , ,0 PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy , ,8 Kapitał zapasowy , ,3 Kapitał z aktualizacji wyceny , ,7 Pozostałe kapitały rezerwowe ,6-0,0 Zysk (strata) netto ,0 (10 481) -0, , ,5 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania , ,5 Zobowiązania długoterminowe - 0, ,0 Zobowiązania krótkoterminowe , ,7 Rozliczenia międzyokresowe , , , ,5 SUMA PASYWÓW , ,0 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

9 2.1.2 Rachunek zysków i strat % przychodów % przychodów ze sprzedaży ze sprzedaży zł '000 zł '000 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,0 Przychody neto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,0 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ( ) 26,5 ( ) 28,0 Wartość sprzedanych towarów i materiałów (14 728) 1,3 (20 408) 2,1 ( ) 27,8 ( ) 30,1 Zysk brutto na sprzedaży , ,9 Koszty sprzedaży ( ) 50,7 ( ) 49,1 Koszty ogólnego zarządu ( ) 9,4 (97 592) 9,8 Zysk ze sprzedaży , ,0 Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 36 0, ,1 Inne przychody operacyjne , , , ,2 Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (2 467) 0,2 (2 130) 0,2 Inne koszty operacyjne (11 510) 1,0 (12 800) 1,3 (13 977) 1,2 (14 930) 1,5 Zysk z działalności operacyjnej , ,7 Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach ,3-0,0 Odsetki , ,9 Aktualizacja wartości inwestycji - 0,0 17 0,0 Inne 451 0, , , ,4 Koszty finansowe Odsetki (51 196) 4,4 ( ) 13,5 Inne (5 228) 0,5 (10 595) 1,1 (56 424) 4,9 ( ) 14,6 Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej ,4 (14 578) 1,5 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Straty nadzwyczajne - 0,0 (111) 0,0 Zysk/(Strata) brutto ,4 (14 689) 1,5 Podatek dochodowy (36 635) 3, ,4 Zysk/(Strata) netto ,2 (10 481) 1,1 2.2 Wybrane wskaźniki finansowe Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

10 1. Rentowność sprzedaży netto wynik finansowy netto roku obrotowego x 100% 6,2% wartość przychody netto ze sprzedaży ujemna 2. Szybkość obrotu należności należności z tytułu dostaw i usług brutto x 365 dni przychody netto ze sprzedaży dni dni 3. Stopa zadłużenia zobowiązania i rezerwy na zobowiązania x 100% 13,8% 13,5% suma pasywów 4. Wskaźnik płynności aktywa obrotowe 0,8 1,4 zobowiązania krótkoterminowe 5. Rentowność kapitału własnego wynik finansowy netto roku obrotowego x 100% 2,4% wartość kapitał własny ujemna Zobowiązania krótkoterminowe obejmują krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania, zobowiązania krótkoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Przychody netto ze sprzedaży obejmują przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 2.3 Interpretacja wskaźników Dzięki znaczącemu wzrostowi przychodów ze sprzedaży w 2002 r. Spółka wypracowała zysk ze sprzedaży o ponad 31,6 miliona złotych wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Ponadto, Spółka poniosła znacznie niższe koszty finansowe, co wynika z przeprowadzonej w drugiej połowie 2001 r. nowej emisji akcji oraz obniżce rynkowych stóp procentowych w badanym roku. Pozwoliło to na wypracowanie zysku netto za 2002 r. oraz wpłynęło na dodatnie wartości wskaźników rentowności sprzedaży oraz kapitału własnego. Wskaźnik obrotu należnościami uległ nieznacznej poprawie w stosunku do ubiegłego roku i utrzymuje się na poziomie zbliżonym do standardowych terminów płatności oferowanych przez Spółkę. Stopa zadłużenia utrzymuje się na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego. Wskaźnik płynności obniżył się w porównaniu do roku ubiegłego, co wynika głównie ze zmiany prezentacji długoterminowych kredytów bankowych wykazywanych w roku bieżącym jako zobowiązania krótkoterminowe, w związku z ich zapadalnością w 2003 r. Równocześnie, Spółka wykorzystywała w 2002 r. kredyty obrotowe dla finansowania bieżącej działalności. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

11 3 Część szczegółowa raportu 3.1 Księgi rachunkowe Plan kont oraz stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości zostały zatwierdzone przez Zarząd Spółki. Sprawozdanie finansowe Spółki przygotowane zostało w oparciu o księgi rachunkowe, prowadzone zgodnie z art. 13 ustawy o rachunkowości. 3.2 Kontrola wewnętrzna System kontroli wewnętrznej obejmuje kontrolę funkcjonalną ze strony głównego księgowego, dyrektora finansowego oraz Członków Zarządu. Podczas badania sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy ocenę stosowanego systemu księgowości i działania systemu kontroli wewnętrznej w zakresie niezbędnym do wydania przez nas opinii odnośnie załączonego sprawozdania finansowego Spółki. Badanie to nie miało na celu ujawnienia wszystkich nieprawidłowości lub istotnych słabości tego systemu. Zastosowane przez nas procedury nie wykazały istotnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej. 3.3 Inwentaryzacja składników majątkowych Spółki Spółka przeprowadziła inwentaryzację składników majątkowych w terminach określonych w art. 26 ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacją objęto następujące składniki aktywów: zapasy należności środki pieniężne Różnice inwentaryzacyjne rozliczono w księgach okresu objętego sprawozdaniem finansowym. 3.4 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Dane zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego zostały przedstawione przez Spółkę kompletnie i prawidłowo. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowi integralną część sprawozdania finansowego. 3.5 Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego zostały przedstawione przez Spółkę kompletnie i prawidłowo. Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 3.6 Sprawozdanie z działalności jednostki Dane finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności jednostki są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym. 3.7 Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 r. wydaliśmy opinię niezależnego biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. W opinii zwróciliśmy uwagę na następujący fakt: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

12 W załączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Browarów Żywiec S.A. udziały i akcje w jednostkach zależnych są wykazywane według kosztu historycznego. Spółka sporządza również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A. W celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji finansowej i wyników finansowych Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A., rozumianej jako całość, oraz Browarów Żywiec S.A., jako jednostki dominującej, należy analizować skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A Biegły rewident nr 796/1670 Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Bogdan Dębicki, Członek Zarządu ul. Chłodna 51, Warszawa Biegły rewident nr 796/1670 Bogdan Dębicki, Członek Zarządu... Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. ul. Chłodna 51, Warszawa Graham Dennis, Dyrektor Warszawa, 25 lutego 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

13 PISMO PREZESA ZARZĄDU Spółka Żywiec S.A. rozwija się zgodnie z oczekiwaniami W 2002 roku spółka Żywiec S.A. osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 132 mln zł, w porównaniu z kwotą 106 mln zł w roku poprzednim. Zysk netto wyniósł 72 mln zł, w porównaniu ze stratą netto wynoszącą 10 mln zł w roku Wartość przychodów netto ze sprzedaży wzrosła o 17,2% osiągając kwotę mln zł. Wolumen sprzedaży Spółki wyniósł 3,5 mln hl piwa, w porównaniu z 3,1 mln hl w roku Sprzedaż eksportowa wzrosła o 29% w porównaniu z zeszłym rokiem. Efekty rozwoju spółki Żywiec S.A. oraz Grupy Żywiec stają się coraz bardziej widoczne. Osiągnęliśmy wzrost sprzedaży przewyższający ogólny wzrost rynku, co zaowocowało zwiększeniem udziału Spółki w rynku piwa. Współpraca pomiędzy sieciami dystrybucyjnymi a siłami sprzedaży spółek należących do Grupy Żywiec osiągnęła kolejny etap zaawansowania. Wzmocniliśmy nasz portfel marek, dodając do niego na początku 2002 roku markę Heineken. Na skutek zwiększonych wysiłków w zakresie sprzedaży i dystrybucji, reputacja marek uległa poprawie i nastąpił wzrost sprzedaży. W przeciągu roku Grupa w dalszym ciągu koncentrowała się na portfelu marek ogólnokrajowych i silnych marek regionalnych. W roku 2002 szczególnie dobre wyniki zanotowały marki Heineken, Żywiec, Warka Jasne Pełne, Warka Strong, Tatra i Specjal. Podjęto istotne środki w celu dalszej redukcji kosztów Grupy. W Browarach Żywiec S.A. oraz w spółkach dystrybucyjnych wdrożono nowe systemy informatyczne. W grudniu 2002 roku osiągnięto porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie zamknięcia browaru w Braniewie. Zaoferowaliśmy odchodzącym pracownikom korzystny pakiet socjalny, a także pomoc ze strony Grupy w znalezieniu nowego miejsca pracy. Z pracownikami wszystkich zakładów produkcyjnych Grupy wynegocjowano nowy Układ Zbiorowy zapewniający ujednolicone i spójne warunki zatrudnienia w Grupie, co przyczyni się do ich większej przejrzystości i klarowności. Wzrosły nakłady na marketing i sprzedaż oraz koszty energii i płace. W związku z niestabilnością gospodarki i dużą konkurencją, możliwa była jedynie ograniczona podwyżka cen. Dzięki redukcji i kontroli kosztów oraz zwiększonej wydajności nastąpił wzrost marży zysku. Rynek piwa zanotował wzrost o 8,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, głównie ze względu na bardzo ciepłe lato. Obniżenie akcyzy na alkohole wysokoprocentowe wydaje się być, zdaniem Zarządu, w sprzeczności z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i w bliskiej i dalszej przyszłości będzie miało wpływ na zachowania konsumenckie i ceny piwa. Postępowania sądowe i administracyjne, wszczęte w 1999 roku i kontynuowane w 2002 roku, nie miały bezpośredniego wpływu na działalność Spółki ani Grupy Żywiec. W dniu 30 stycznia 2003 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił powództwo Miasta Gdańsk wytoczone przeciwko spółkom Elbrewery Company Ltd i Żywiec S.A. Perspektywy Trwa proces przekształcania Grupy Żywiec w organizację elastyczną, zwartą i zorientowaną na klienta, posiadającą silne marki, silną organizację sprzedaży i silną sieć dystrybucji. Zarząd jest przekonany, że zakończenie tego procesu zapewni Grupie pierwsze miejsce na rynku. Restrukturyzacja portfela marek Grupy, struktury finansowania i organizacji pozwoli jej osiągnąć nowy etap ścisłej koncentracji na poprawie wyników i budowie silnej organizacji. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13

14 Podanie konkretnej prognozy na 2003 rok nie jest aktualnie możliwe ze względu na wątpliwości dotyczące rozwoju polskiego rynku piwa. Pozytywnym przejawem jest decyzja rządu o niepodwyższaniu akcyzy na piwo również w 2003 roku, jednakże jej poziom w Polsce jest mimo wszystko znacznie wyższy niż w krajach ościennych, włącznie z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i krajami kandydującymi. Ponadto, według informacji posiadanych przez Zarząd, możliwa jest kolejna obniżka akcyzy na alkohole wysokoprocentowe. Grupa Żywiec w dalszym ciągu koncentruje się na budowaniu marek, poprawie dystrybucji i obsługi klienta oraz satysfakcji konsumenta. Uwzględniając wątpliwości przedstawione powyżej i ogólną sytuację gospodarczą, Zarząd pozytywnie zapatruje się na perspektywę osiągnięcia przez Grupę Żywiec zysków w przyszłości. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14

15 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Podstawowy przedmiot działalności Spółki Browary Żywiec S.A. ( Spółka ) są spółką akcyjną z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, zarejestrowaną w dniu 8 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej pod numerem Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja piwa, która oznaczona jest kodem PKD 1596 Z. Zgodnie z klasyfikacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka należy do branży spożywczej. Spółka może również używać skrótu Żywiec S.A. 2. Zasady sporządzania i format sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, a porównywalne dane finansowe przedstawione są za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. W celu zapewnienia porównywalności danych dokonano przekształcenia danych finansowych za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. Szczegółowe informacje na temat przekształconych danych znajdują się w notach objaśniających nr 42 i 43 do niniejszego sprawozdania finansowego. Ponadto dokonano dostosowania zakresu sprawozdania finansowego do wymogów określonych przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 roku zmieniające Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 roku zmieniajacego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Format tego sprawozdania jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 roku zmieniąjacego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. Browary Żywiec S.A. posiadają status spółki dominującej oraz sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę. Zdaniem Zarządu Spółki nie istnieją obecnie okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Opinie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nie zawierały zastrzeżeń w stosunku do sprawozdań finansowych Spółki za 2001 rok i 2002 rok. Wszystkie kwoty przedstawione w sprawozdaniu finansowym są wykazane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. 3. Informacja dotycząca składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 15

16 Sigismundus Lubsen - Przewodniczący Allan Myers - Wiceprzewodniczący David Hazelwood - Członek John Higgins - Członek Krzysztof Jasek - Członek Krzysztof Loth - Członek Lewis Willing - Członek Jean Francois van Boxmeer - Członek (mianowany )* Zarząd Herman Nicolaas Nusmeier - Prezes Zarządu Stefan Orłowski - Wiceprezes Zarządu Paolo Cavagnera - Członek Zarządu Marc Goumans - Członek Zarządu Marek Prujszczyk - Członek Zarządu (mianowany ) *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w dniu roku o poszerzeniu składu Rady Nadzorczej Spółki do 8 członków i powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Jean Francois van Boxmeer. 4. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów a) Transakcje w walutach obcych Transakcje denominowane w walutach obcych są księgowane w złotych polskich według następujących zasad: - operacje sprzedaży walut oraz zapłaty należności - według kursu kupna walut stosowanego w dniu przeprowadzenia transakcji przez bank, z którego usług korzysta Spółka, - operacje kupna walut oraz zapłaty zobowiązań - według kursu sprzedaży walut stosowanego w dniu przeprowadzenia transakcji przez bank, z którego usług korzysta Spółka, - pozostałe operacje - według średniego kursu NBP z dnia przeprowadzenia transakcji, chyba że w zgłoszeniu celnym został ustalony inny kurs. Na dzień bilansowy wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych następuje według następujących zasad: - składniki aktywów - po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień, - składniki pasywów - po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Zrealizowane dodatnie i ujemne różnice kursowe są księgowane jako przychody lub koszty finansowe do rachunku zysków i strat. W przypadku niezrealizowanych różnic kursowych, nadwyżka niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi niezrealizowanymi różnicami kursowymi, powstała w wyniku wyceny aktywów i pasywów wyrażonych lub płatnych w walucie obcej na dzień bilansowy, jest traktowana jako koszt finansowy. Nadwyżka niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi jest ujmowana w przychodach finansowych. Różnice kursowe wynikające z przeszacowania pożyczek i kredytów denominowanych w walutach obcych, które są zaciągnięte w celu finansowania zakupów inwestycyjnych, są kapitalizowane jako część odpowiadającej im inwestycji w toku, od daty jej rozpoczęcia aż do dnia zakończenia inwestycji. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 16

17 b) Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową przez określony z góry okres użytkowania i odpisywane w koszty w okresach miesięcznych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto składnik majątku do używania. Okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych są następujące: Wydatki na prace rozwojowe Oprogramowanie komputerowe Inne wartości niematerialne i prawne Wartość firmy 5 lat 2-5 lat 5-10 lat 20 lat Dla celów podatkowych, Spółka stosuje stawki amortyzacyjne określone w wykazie stawek amortyzacyjnych będącym załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. c) Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem przypadającej aktualizacji wyceny (przeszacowania) i kapitalizowanych odsetek, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z polskimi przepisami, środki trwałe podlegają przeszacowaniu przy użyciu stawek publikowanych przez Prezesa GUS. Ostatnie przeszacowanie środków trwałych zostało przeprowadzone na dzień 1 stycznia 1995 roku. Wynik przeszacowania zwiększa wartość rzeczowych aktywów trwałych i kapitału z aktualizacji wyceny. Kapitał z aktualizacji wyceny jest częścią kapitału własnego i jest realokowany do kapitału zapasowego wtedy, gdy przeszacowany środek trwały jest sprzedawany lub likwidowany. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową oraz, dla niektórych kategorii, także metodą degresywną przez określony z góry okres użytkowania składników aktywów trwałych i odpisywane w koszty w okresach miesięcznych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania. Okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych od rzeczowych aktywów trwałych są następujące: Grunty nieamortyzowane Prawo wieczystego użytkowania okres, na jaki prawo zostało przyznane Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenie techniczne i maszyny Opakowania firmowe Środki transportu Inne środki trwałe lat lat 5-20 lat 5-15 lat do 5 lat Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 17

18 Dla celów podatkowych, Spółka stosuje stawki amortyzacyjne określone w wykazie stawek amortyzacyjnych będącym załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej złotych są odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu wydania do użytkowania lub w miesiącu następnym. Środki trwałe w budowie są wyceniane według kosztów faktycznie poniesionych. Koszty finansowe poniesione w celu realizacji prowadzonych inwestycji są kapitalizowane w okresie inwestycji oraz powiększają wartość księgową brutto stosownych aktywów. Aktywa trwałe przeznaczone do likwidacji lub wycofania z użytku są wyceniane według mniejszej z dwóch wartości: wartości księgowej netto lub ceny sprzedaży netto. d) Inwestycje długo- i krótkoterminowe e) Zapasy Do inwestycji krótkoterminowych (obrotowych) zalicza się te aktywa finansowe, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne. Aktywa nie zaliczone do kategorii obrotowych są automatycznie zaliczane do aktywów trwałych. Na dzień bilansowy, inwestycje krótko- i długoterminowe wyceniane są w następujący sposób: udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje zaliczane do aktywów obrotowych - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Skutki obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe. Zapasy są wykazywane według mniejszej wartości z dwóch: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto jest oparta na możliwej do uzyskania cenie sprzedaży, pomniejszonej o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku. Poszczególne rodzaje zapasów są wyceniane następująco: Materiały i towary handlowe - ceny ewidencyjne z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi cenami a rzeczywistymi cenami ich zakupu lub nabycia (dotyczy surowców strategicznych), lub rzeczywiste ceny zakupu, łącznie z bezpośrednimi kosztami zakupu, przy użyciu metody FIFO (dotyczy pozostałych materiałów oraz towarów) Produkcja w toku i wyroby gotowe - koszty standardowe z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi kosztami a rzeczywistymi kosztami wytworzenia, obejmującymi koszty materiałów bezpośrednich oraz koszty wydziałowe związane z działami produkcyjnymi, rozliczone w oparciu o normalny poziom produkcji W uzasadnionych wypadkach, tworzone są odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia. Zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych (materiały), kosztów wytworzenia sprzedanych produktów (produkty) lub kosztów sprzedaży (towary). W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego, całkowite lub częściowe odtworzenie wartości zapasu zwiększa nie później niż na dzień bilansowy pozostałe przychody operacyjne. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 18

19 f) Należności długo- i krótkoterminowe Należności długo- i krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności. Odpisy aktualizujące należności są tworzone na podstawie struktury wiekowej należnych sald, analizy ściągalności wierzytelności oraz w wyniku działań prawnych podjętych przeciwko poszczególnym dłużnikom. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. g) Środki pieniężne Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie oraz jednostki pieniężne w bankach w złotych polskich i w walutach obcych, lokaty bankowe razem z zakumulowanymi odsetkami, czeki i weksle obce płatne w okresie do 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. h) Rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, mających na celu przypisanie do danego okresu kosztów dotyczących tego okresu. Do czynnych rozliczeń kosztów zalicza się zafakturowane koszty dotyczące późniejszych okresów. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się koszty przypadające na bieżący okres sprawozdawczy w wysokości prawdopodobnych zobowiązań. i) Kapitały własne Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem jednostki dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie ze statutem z odpisów z zysku oraz przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny. Obejmuje również efekt netto przeszacowań środków trwałych przed 1 stycznia 1995 roku. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu lub późniejszym rozszerzeniu Spółki akcyjnej lub koszty podwyższenia kapitału akcyjnego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. Pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy zasilany środkami z czystego zysku Spółki na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje różnicę między wartością netto środków trwałych przed i po aktualizacji dokonanej na dzień 1 stycznia 1995 roku. Kapitał ten ulega stopniowemu zmniejszaniu w wyniku rozchodu objętych aktualizacją środków trwałych, przy czym w tej samej wartości zwiększa się kapitał zapasowy. Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje również zyski lub straty z wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych, służących zabezpieczeniu przepływów pieniężnych w części uznanej za efektywne zabezpieczenie tych przepływów związanych z zabezpieczaną pozycją. Na kapitał z aktualizacji wyceny przeznacza się również dodatnie różnice z wyceny inwestycji długoterminowych po cenach rynkowych wyższych od ceny nabycia. Skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej pomniejsza kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, o którą tenże kapitał z tego tytułu podwyższono. Niepodzielony wynik finansowy zawiera niepodzielone zyski lub straty z lat ubiegłych, które uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zostały rozdzielone lub realokowane do innych kapitałów rezerwowych. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 19

20 j) Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania obejmują miarodajne szacunki kierownictwa Spółki co do zobowiązań pewnych lub zobowiązań o dużym stopniu prawdopodobieństwa z tytułu odpraw emerytalnych, podatku odroczonego, gwarancji i poręczeń, toczących się postępowań sądowych, prawdopodobnych strat w wyniku zaniechania działalności Spółki lub jej zorganizowanej części. k) Zobowiązania długo- i krótkoterminowe i fundusze specjalne Zobowiązania długo- i krótkoterminowe są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, włączając, jeśli dotyczy, naliczone odsetki na dzień bilansowy. Odsetki są wykazywane w rachunku zysków i strat w kosztach finansowych. Fundusze specjalne reprezentują głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwoty przekazane do tego funduszu (odpisy) zwiększają koszty działalności operacyjnej i są tworzone zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wyniki ze sprzedaży majątku funduszu, odsetki uzyskane z bankowego konta funduszu oraz od pożyczek udzielonych pracownikom zwiększają lub zmniejszają dostępne saldo funduszu. l) Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują: ujemną wartość firmy, płatności otrzymane od kontrahentów za usługi jeszcze nie wykonane oraz dotacje, subsydia lub dopłaty uzyskane na zakup lub wytworzenie środków trwałych, jeżeli nie zwiększają one wartości funduszy własnych. m) Przychody, koszty oraz pomiar wyniku finansowego Przychód ze sprzedaży wyprodukowanych produktów, towarów zakupionych w celu odsprzedaży, surowców oraz wykonanych usług jest oparty na zafakturowanej wartości netto sprzedaży, wyłączając upusty cenowe, VAT i kaucje od opakowań zwrotnych. Przychód jest rozpoznawany w momencie wysłania towarów lub wykonania usług. Koszty działalności operacyjnej to wszystkie koszty bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki. Koszty uznawane są zgodnie z zasadą memoriałową, w celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty, które nie są bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki. Pozostałe przychody operacyjne obejmują zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, rozwiązanie rezerw, wygasłe lub darowane zobowiązania, otrzymane dotacje, subwencje, dopłaty, rekompensaty oraz kary i darowizny. Pozostałe koszty operacyjne obejmują stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizację wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów, odpisy aktualizujące należności, rekompensaty, zapłacone kary, dokonane darowizny, odsetki karne z tytułu podatków, ubezpieczeń socjalnych i cła. Przychody finansowe obejmują odsetki otrzymane lub należne od udzielonych kredytów i pożyczek, otrzymane dywidendy, przychód związany z obrotem papierami wartościowymi, oraz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. Koszty finansowe obejmują zapłacone i naliczone odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, straty związane z obrotem papierami wartościowymi, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. Zyski i straty nadzwyczajne odzwierciedlają finansowe skutki zdarzeń nie związanych z normalną działalnością Spółki i w szczególności są spowodowane przez niepowtarzalne, niezwykłe zdarzenia, zaniechanie bądź zawieszenie działalności operacyjnej a także wkroczenie na drogę postępowania ugodowego. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 20

21 Wynik finansowy Spółki w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów Spółki, wynik na operacjach finansowych i nadzwyczajnych oraz opodatkowanie. n) Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych, wykazywany w rachunku zysków i strat, jest obliczany zgodnie z polskimi przepisami, biorąc pod uwagę dochód ze źródeł na terenie Polski i poza jej granicami, dochód w udziałach w zyskach jednostek podporządkowanych, koszty nie podlegające odliczeniu podatkowemu, dochód nie podlegający opodatkowaniu, darowizny i ulgę inwestycyjną. o) Odroczony podatek od osób prawnych Rezerwa na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych bądź aktywo z tytułu podatku odroczonego są tworzone w oparciu o przejściowe różnice między wartością księgową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratę podatkową. Dodatnie różnice przejściowe, pomnożone przez stawkę podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującą w roku, w którym przewidziana jest realizacja różnicy przejściowej, są klasyfikowane jako część obciążenia podatkowego i wykazane jako rezerwa na podatek odroczony. Ujemne różnice przejściowe, pomnożone przez stawkę podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującą w roku, w którym przewidziana jest realizacja różnicy przejściowej, są klasyfikowane jako zmniejszenie obciążenia podatkowego i wykazywane są jako aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stawki podatkowe stosowane do wyliczenia podatku odroczonego są zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i zależą od roku, w którym spodziewana jest realizacja danej różnicy przejściowej. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny. 5. Kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi oraz podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone na EURO W okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi zanotowano następujące kursy wymiany złotego w stosunku do EURO ustalane przez Narodowy Bank Polski: Bilans Okres do Okres do Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 4,0202 3,5219 Kurs średni w okresie 3,8697 3,6509 Najwyższy kurs w okresie 4,0810 3,8843 Najniższy kurs w okresie 3,5910 3,3783 Pozycje PLN EURO PLN EURO Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 21

22 Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Pasywa razem Rachunek zysków i strat Pozycje PLN EURO PLN EURO Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, towarów, materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Zysk (strata) z działalności gospodarczej (14 578) (3 993) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (111) (30) Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych Zysk (strata) brutto (14 689) (4 023) Podatek dochodowy (4 208) (1 153) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (Zyski) straty mniejszości Zysk (strata) netto (10 481) (2 870) Rachunek przepływów pieniężnych Pozycje PLN EURO PLN EURO Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) (34 346) ( ) (72 521) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (72 569) (18 753) Przepływy pieniężne netto, razem (3 354) (866) Dla pozycji bilansowych przyjęto kurs EURO obowiązujący na ostatni dzień okresu. Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjęto kurs średni EURO w okresie (wyliczony jako średnia arytmetyczna kursów waluty w ostatnim dniu każdego miesiąca danego okresu). 6. Różnice pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości (PZR) a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) Spółka prowadzi swoje księgi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości i praktyką księgową stosowaną przez przedsiębiorstwa w Polsce, czego wymaga ustawa o rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie finansowe przygotowane zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości (PZR) i praktyką księgową stosowaną przez przedsiębiorstwa w Polsce, czego wymaga ustawa o rachunkowości,różni się w stosunku do sprawozdania finansowego, które zostałoby sporządzone według Międzynarodowych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 22

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2005. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport opinię zawiera 10 stron za rok obrotowy kończący się 31

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

dotycząca sprawozdania finansowego

dotycząca sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo