Raport roczny SA-R 2002

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny SA-R 2002"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za rok obrotowy obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do dnia (data przekazania) Browary Żywiec Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ŻYWIEC SA Przemysł spożywczy (skrócona nazwa emitenta) Żywiec (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) Browarna (miejscowość) 88 ( 0-48 ) (ulica) ( 0-48 ) (numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (www) KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania) X X X X Raport roczny zawiera : Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe X Wprowadzenie X Zestawienie zmian w kapitale własnym X Bilans X Rachunek przepływów pieniężnych X Rachunek zysków i strat X Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z Opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym ( 59 ust. 2 ww. rozporządzenia) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,35-0,92 1,64-0,25 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 269,26 263,62 66,98 74,85 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 20,00 0,00 5,17 0,00 Zarząd Spółki na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaproponuje wypłatę dywidendy za 2002 rok w wysokości 20 złotych na akcję, biorąc pod uwagę dobre wyniki finansowe Spółki i fakt, że za rok 2001 nie wypłacono żadnej dywidendy. - dane w tysiącach EURO przeliczane są według kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP: pozycje bilansu i dywidenda 4, kurs z dnia , pozycje rachunku zysku i strat 3, średni kurs za okres od do (średni kurs został obliczony na podstawie kursów z ostatnich dni poszczególnych miesięcy roku 2002). Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Browarów Żywiec S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Browarów Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,21 złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie ,28 złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,28 złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,35 złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694) oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe Browarów Żywiec S.A. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2002 r., wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również wymogami dotyczącymi emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. Nie zgłaszając zastrzeżeń do rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę, iż w załączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Browarów Żywiec S.A. udziały i akcje w jednostkach zależnych są wykazywane według kosztu historycznego. Spółka sporządza również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A. W celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji finansowej i wyników finansowych Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A., rozumianej jako całość, oraz Browarów Żywiec S.A., jako jednostki dominującej, należy analizować skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A. Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności jednostki zawiera informacje, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 Biegły rewident nr 796/1670 Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Bogdan Dębicki, Członek Zarządu ul. Chłodna 51, Warszawa Biegły rewident nr 796/1670 Bogdan Dębicki, Członek Zarządu... Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. ul. Chłodna 51, Warszawa Graham Dennis, Dyrektor Warszawa, 25 lutego 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści 1 Część ogólna raportu 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 1.2 Dane identyfikujące biegłego rewidenta 1.3 Podstawy prawne 1.4 Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 1.5 Zakres prac i odpowiedzialności biegłego rewidenta 2 Analiza finansowa Spółki 2.1 Ogólna analiza sprawozdania finansowego 2.2 Wybrane wskaźniki finansowe 2.3 Interpretacja wskaźników 3 Część szczegółowa raportu 3.1 Księgi rachunkowe 3.2 Kontrola wewnętrzna 3.3 Inwentaryzacja składników majątkowych Spółki 3.4 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 3.5 Dodatkowe informacje i objaśnienia 3.6 Sprawozdanie z działalności jednostki 3.7 Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 1 Część ogólna raportu 1.1 Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Browary Żywiec S.A Siedziba Spółki ul. Browarna Żywiec Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Siedziba sądu: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data: 8 czerwca 2001 r. Numer rejestru: Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym NIP: REGON: Dane identyfikujące biegłego rewidenta KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. ul. Chłodna Warszawa KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę pod numerem Podstawy prawne Kapitał zakładowy Spółka została utworzona zgodnie ze statutem Spółki z dnia 29 grudnia 1990 r. na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosił ,00 złotych i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 2,50 złotych każda Kierownik jednostki Funkcje kierownika jednostki sprawuje Zarząd. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

6 W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2002 r. wchodzili: Herman Nicolaas Nusmeier - Prezes Zarządu, Stefan Orłowski - Wiceprezes Zarządu, Marc Goumans - Członek Zarządu, Paolo Cavagnera - Członek Zarządu, Marek Prujszczyk - Członek Zarządu. Z dniem 27 czerwca 2002 r. Pan Marek Prujszczyk został powołany na stanowisko Członka Zarządu na mocy uchwały Rady Nadzorczej Browarów Żywiec S.A Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie ze statutem Spółki, jest w szczególności: produkcja piwa, wód mineralnych i napojów bezalkoholowych, sprzedaż hurtowa oraz detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych, świadczenie usług transportowych, działalność hotelarsko-gastronomiczna, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, badanie rynku i opinii publicznej. 1.4 Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. zostało zbadane przez KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2002 r., które postanowiło, że strata za ubiegły rok obrotowy w kwocie ,25 złotych będzie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2001 r. został prawidłowo wprowadzony do ksiąg jako bilans otwarcia roku badanego. Sprawozdanie finansowe zostało złożone w Sądzie Rejestrowym w dniu 3 lipca 2002 r. oraz ogłoszone w "Monitorze Polskim" B nr 462 z 4 listopada 2002 r. 1.5 Zakres prac i odpowiedzialności biegłego rewidenta Niniejszy raport został przygotowany dla Akcjonariuszy Browarów Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88 i dotyczy sprawozdania finansowego, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie tys. złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umową z dnia 17 czerwca 2002 r. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694), oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Celem niezależnego badania sprawozdania finansowego jest przedstawienie Akcjonariuszom pisemnej opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z jego raportem na temat zbadanego sprawozdania finansowego. Zarząd Spółki złożył w dniu 25 lutego 2003 r. oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

7 sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz niezaistnieniu do dnia zakończenia badania zdarzeń wpływających w sposób znaczący na wielkość danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym za rok badany. W trakcie badania sprawozdania finansowego Spółka udostępniła nam wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i przygotowania raportu. KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. jest niezależna od Spółki i zakres planowanej i wykonanej przez nią pracy nie został w żaden sposób ograniczony. Zakres i sposób przeprowadzonego badania wynika ze sporządzonej przez nas dokumentacji roboczej, znajdującej się w siedzibie KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

8 2 Analiza finansowa Spółki 2.1 Ogólna analiza sprawozdania finansowego Bilans AKTYWA % sumy % sumy bilansowej bilansowej zł '000 zł '000 Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne , ,2 Rzeczowe aktywa trwałe , ,6 Należności długoterminowe , ,1 Inwestycje długoterminowe , ,5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,9 Aktywa obrotowe Zapasy , ,2 Należności krótkoterminowe , ,6 Inwestycje krótkoterminowe , ,0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,1 SUMA AKTYWÓW , ,0 PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy , ,8 Kapitał zapasowy , ,3 Kapitał z aktualizacji wyceny , ,7 Pozostałe kapitały rezerwowe ,6-0,0 Zysk (strata) netto ,0 (10 481) -0, , ,5 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania , ,5 Zobowiązania długoterminowe - 0, ,0 Zobowiązania krótkoterminowe , ,7 Rozliczenia międzyokresowe , , , ,5 SUMA PASYWÓW , ,0 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

9 2.1.2 Rachunek zysków i strat % przychodów % przychodów ze sprzedaży ze sprzedaży zł '000 zł '000 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,0 Przychody neto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,0 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ( ) 26,5 ( ) 28,0 Wartość sprzedanych towarów i materiałów (14 728) 1,3 (20 408) 2,1 ( ) 27,8 ( ) 30,1 Zysk brutto na sprzedaży , ,9 Koszty sprzedaży ( ) 50,7 ( ) 49,1 Koszty ogólnego zarządu ( ) 9,4 (97 592) 9,8 Zysk ze sprzedaży , ,0 Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 36 0, ,1 Inne przychody operacyjne , , , ,2 Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (2 467) 0,2 (2 130) 0,2 Inne koszty operacyjne (11 510) 1,0 (12 800) 1,3 (13 977) 1,2 (14 930) 1,5 Zysk z działalności operacyjnej , ,7 Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach ,3-0,0 Odsetki , ,9 Aktualizacja wartości inwestycji - 0,0 17 0,0 Inne 451 0, , , ,4 Koszty finansowe Odsetki (51 196) 4,4 ( ) 13,5 Inne (5 228) 0,5 (10 595) 1,1 (56 424) 4,9 ( ) 14,6 Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej ,4 (14 578) 1,5 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Straty nadzwyczajne - 0,0 (111) 0,0 Zysk/(Strata) brutto ,4 (14 689) 1,5 Podatek dochodowy (36 635) 3, ,4 Zysk/(Strata) netto ,2 (10 481) 1,1 2.2 Wybrane wskaźniki finansowe Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

10 1. Rentowność sprzedaży netto wynik finansowy netto roku obrotowego x 100% 6,2% wartość przychody netto ze sprzedaży ujemna 2. Szybkość obrotu należności należności z tytułu dostaw i usług brutto x 365 dni przychody netto ze sprzedaży dni dni 3. Stopa zadłużenia zobowiązania i rezerwy na zobowiązania x 100% 13,8% 13,5% suma pasywów 4. Wskaźnik płynności aktywa obrotowe 0,8 1,4 zobowiązania krótkoterminowe 5. Rentowność kapitału własnego wynik finansowy netto roku obrotowego x 100% 2,4% wartość kapitał własny ujemna Zobowiązania krótkoterminowe obejmują krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania, zobowiązania krótkoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Przychody netto ze sprzedaży obejmują przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 2.3 Interpretacja wskaźników Dzięki znaczącemu wzrostowi przychodów ze sprzedaży w 2002 r. Spółka wypracowała zysk ze sprzedaży o ponad 31,6 miliona złotych wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Ponadto, Spółka poniosła znacznie niższe koszty finansowe, co wynika z przeprowadzonej w drugiej połowie 2001 r. nowej emisji akcji oraz obniżce rynkowych stóp procentowych w badanym roku. Pozwoliło to na wypracowanie zysku netto za 2002 r. oraz wpłynęło na dodatnie wartości wskaźników rentowności sprzedaży oraz kapitału własnego. Wskaźnik obrotu należnościami uległ nieznacznej poprawie w stosunku do ubiegłego roku i utrzymuje się na poziomie zbliżonym do standardowych terminów płatności oferowanych przez Spółkę. Stopa zadłużenia utrzymuje się na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego. Wskaźnik płynności obniżył się w porównaniu do roku ubiegłego, co wynika głównie ze zmiany prezentacji długoterminowych kredytów bankowych wykazywanych w roku bieżącym jako zobowiązania krótkoterminowe, w związku z ich zapadalnością w 2003 r. Równocześnie, Spółka wykorzystywała w 2002 r. kredyty obrotowe dla finansowania bieżącej działalności. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

11 3 Część szczegółowa raportu 3.1 Księgi rachunkowe Plan kont oraz stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości zostały zatwierdzone przez Zarząd Spółki. Sprawozdanie finansowe Spółki przygotowane zostało w oparciu o księgi rachunkowe, prowadzone zgodnie z art. 13 ustawy o rachunkowości. 3.2 Kontrola wewnętrzna System kontroli wewnętrznej obejmuje kontrolę funkcjonalną ze strony głównego księgowego, dyrektora finansowego oraz Członków Zarządu. Podczas badania sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy ocenę stosowanego systemu księgowości i działania systemu kontroli wewnętrznej w zakresie niezbędnym do wydania przez nas opinii odnośnie załączonego sprawozdania finansowego Spółki. Badanie to nie miało na celu ujawnienia wszystkich nieprawidłowości lub istotnych słabości tego systemu. Zastosowane przez nas procedury nie wykazały istotnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej. 3.3 Inwentaryzacja składników majątkowych Spółki Spółka przeprowadziła inwentaryzację składników majątkowych w terminach określonych w art. 26 ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacją objęto następujące składniki aktywów: zapasy należności środki pieniężne Różnice inwentaryzacyjne rozliczono w księgach okresu objętego sprawozdaniem finansowym. 3.4 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Dane zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego zostały przedstawione przez Spółkę kompletnie i prawidłowo. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowi integralną część sprawozdania finansowego. 3.5 Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego zostały przedstawione przez Spółkę kompletnie i prawidłowo. Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 3.6 Sprawozdanie z działalności jednostki Dane finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności jednostki są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym. 3.7 Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 r. wydaliśmy opinię niezależnego biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. W opinii zwróciliśmy uwagę na następujący fakt: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

12 W załączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Browarów Żywiec S.A. udziały i akcje w jednostkach zależnych są wykazywane według kosztu historycznego. Spółka sporządza również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A. W celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji finansowej i wyników finansowych Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A., rozumianej jako całość, oraz Browarów Żywiec S.A., jako jednostki dominującej, należy analizować skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A Biegły rewident nr 796/1670 Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Bogdan Dębicki, Członek Zarządu ul. Chłodna 51, Warszawa Biegły rewident nr 796/1670 Bogdan Dębicki, Członek Zarządu... Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. ul. Chłodna 51, Warszawa Graham Dennis, Dyrektor Warszawa, 25 lutego 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

13 PISMO PREZESA ZARZĄDU Spółka Żywiec S.A. rozwija się zgodnie z oczekiwaniami W 2002 roku spółka Żywiec S.A. osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 132 mln zł, w porównaniu z kwotą 106 mln zł w roku poprzednim. Zysk netto wyniósł 72 mln zł, w porównaniu ze stratą netto wynoszącą 10 mln zł w roku Wartość przychodów netto ze sprzedaży wzrosła o 17,2% osiągając kwotę mln zł. Wolumen sprzedaży Spółki wyniósł 3,5 mln hl piwa, w porównaniu z 3,1 mln hl w roku Sprzedaż eksportowa wzrosła o 29% w porównaniu z zeszłym rokiem. Efekty rozwoju spółki Żywiec S.A. oraz Grupy Żywiec stają się coraz bardziej widoczne. Osiągnęliśmy wzrost sprzedaży przewyższający ogólny wzrost rynku, co zaowocowało zwiększeniem udziału Spółki w rynku piwa. Współpraca pomiędzy sieciami dystrybucyjnymi a siłami sprzedaży spółek należących do Grupy Żywiec osiągnęła kolejny etap zaawansowania. Wzmocniliśmy nasz portfel marek, dodając do niego na początku 2002 roku markę Heineken. Na skutek zwiększonych wysiłków w zakresie sprzedaży i dystrybucji, reputacja marek uległa poprawie i nastąpił wzrost sprzedaży. W przeciągu roku Grupa w dalszym ciągu koncentrowała się na portfelu marek ogólnokrajowych i silnych marek regionalnych. W roku 2002 szczególnie dobre wyniki zanotowały marki Heineken, Żywiec, Warka Jasne Pełne, Warka Strong, Tatra i Specjal. Podjęto istotne środki w celu dalszej redukcji kosztów Grupy. W Browarach Żywiec S.A. oraz w spółkach dystrybucyjnych wdrożono nowe systemy informatyczne. W grudniu 2002 roku osiągnięto porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie zamknięcia browaru w Braniewie. Zaoferowaliśmy odchodzącym pracownikom korzystny pakiet socjalny, a także pomoc ze strony Grupy w znalezieniu nowego miejsca pracy. Z pracownikami wszystkich zakładów produkcyjnych Grupy wynegocjowano nowy Układ Zbiorowy zapewniający ujednolicone i spójne warunki zatrudnienia w Grupie, co przyczyni się do ich większej przejrzystości i klarowności. Wzrosły nakłady na marketing i sprzedaż oraz koszty energii i płace. W związku z niestabilnością gospodarki i dużą konkurencją, możliwa była jedynie ograniczona podwyżka cen. Dzięki redukcji i kontroli kosztów oraz zwiększonej wydajności nastąpił wzrost marży zysku. Rynek piwa zanotował wzrost o 8,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, głównie ze względu na bardzo ciepłe lato. Obniżenie akcyzy na alkohole wysokoprocentowe wydaje się być, zdaniem Zarządu, w sprzeczności z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i w bliskiej i dalszej przyszłości będzie miało wpływ na zachowania konsumenckie i ceny piwa. Postępowania sądowe i administracyjne, wszczęte w 1999 roku i kontynuowane w 2002 roku, nie miały bezpośredniego wpływu na działalność Spółki ani Grupy Żywiec. W dniu 30 stycznia 2003 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił powództwo Miasta Gdańsk wytoczone przeciwko spółkom Elbrewery Company Ltd i Żywiec S.A. Perspektywy Trwa proces przekształcania Grupy Żywiec w organizację elastyczną, zwartą i zorientowaną na klienta, posiadającą silne marki, silną organizację sprzedaży i silną sieć dystrybucji. Zarząd jest przekonany, że zakończenie tego procesu zapewni Grupie pierwsze miejsce na rynku. Restrukturyzacja portfela marek Grupy, struktury finansowania i organizacji pozwoli jej osiągnąć nowy etap ścisłej koncentracji na poprawie wyników i budowie silnej organizacji. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13

14 Podanie konkretnej prognozy na 2003 rok nie jest aktualnie możliwe ze względu na wątpliwości dotyczące rozwoju polskiego rynku piwa. Pozytywnym przejawem jest decyzja rządu o niepodwyższaniu akcyzy na piwo również w 2003 roku, jednakże jej poziom w Polsce jest mimo wszystko znacznie wyższy niż w krajach ościennych, włącznie z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i krajami kandydującymi. Ponadto, według informacji posiadanych przez Zarząd, możliwa jest kolejna obniżka akcyzy na alkohole wysokoprocentowe. Grupa Żywiec w dalszym ciągu koncentruje się na budowaniu marek, poprawie dystrybucji i obsługi klienta oraz satysfakcji konsumenta. Uwzględniając wątpliwości przedstawione powyżej i ogólną sytuację gospodarczą, Zarząd pozytywnie zapatruje się na perspektywę osiągnięcia przez Grupę Żywiec zysków w przyszłości. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14

15 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Podstawowy przedmiot działalności Spółki Browary Żywiec S.A. ( Spółka ) są spółką akcyjną z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, zarejestrowaną w dniu 8 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej pod numerem Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja piwa, która oznaczona jest kodem PKD 1596 Z. Zgodnie z klasyfikacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka należy do branży spożywczej. Spółka może również używać skrótu Żywiec S.A. 2. Zasady sporządzania i format sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, a porównywalne dane finansowe przedstawione są za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. W celu zapewnienia porównywalności danych dokonano przekształcenia danych finansowych za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. Szczegółowe informacje na temat przekształconych danych znajdują się w notach objaśniających nr 42 i 43 do niniejszego sprawozdania finansowego. Ponadto dokonano dostosowania zakresu sprawozdania finansowego do wymogów określonych przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 roku zmieniające Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 roku zmieniajacego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Format tego sprawozdania jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 roku zmieniąjacego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. Browary Żywiec S.A. posiadają status spółki dominującej oraz sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę. Zdaniem Zarządu Spółki nie istnieją obecnie okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Opinie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nie zawierały zastrzeżeń w stosunku do sprawozdań finansowych Spółki za 2001 rok i 2002 rok. Wszystkie kwoty przedstawione w sprawozdaniu finansowym są wykazane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. 3. Informacja dotycząca składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 15

16 Sigismundus Lubsen - Przewodniczący Allan Myers - Wiceprzewodniczący David Hazelwood - Członek John Higgins - Członek Krzysztof Jasek - Członek Krzysztof Loth - Członek Lewis Willing - Członek Jean Francois van Boxmeer - Członek (mianowany )* Zarząd Herman Nicolaas Nusmeier - Prezes Zarządu Stefan Orłowski - Wiceprezes Zarządu Paolo Cavagnera - Członek Zarządu Marc Goumans - Członek Zarządu Marek Prujszczyk - Członek Zarządu (mianowany ) *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w dniu roku o poszerzeniu składu Rady Nadzorczej Spółki do 8 członków i powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Jean Francois van Boxmeer. 4. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów a) Transakcje w walutach obcych Transakcje denominowane w walutach obcych są księgowane w złotych polskich według następujących zasad: - operacje sprzedaży walut oraz zapłaty należności - według kursu kupna walut stosowanego w dniu przeprowadzenia transakcji przez bank, z którego usług korzysta Spółka, - operacje kupna walut oraz zapłaty zobowiązań - według kursu sprzedaży walut stosowanego w dniu przeprowadzenia transakcji przez bank, z którego usług korzysta Spółka, - pozostałe operacje - według średniego kursu NBP z dnia przeprowadzenia transakcji, chyba że w zgłoszeniu celnym został ustalony inny kurs. Na dzień bilansowy wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych następuje według następujących zasad: - składniki aktywów - po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień, - składniki pasywów - po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Zrealizowane dodatnie i ujemne różnice kursowe są księgowane jako przychody lub koszty finansowe do rachunku zysków i strat. W przypadku niezrealizowanych różnic kursowych, nadwyżka niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi niezrealizowanymi różnicami kursowymi, powstała w wyniku wyceny aktywów i pasywów wyrażonych lub płatnych w walucie obcej na dzień bilansowy, jest traktowana jako koszt finansowy. Nadwyżka niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi jest ujmowana w przychodach finansowych. Różnice kursowe wynikające z przeszacowania pożyczek i kredytów denominowanych w walutach obcych, które są zaciągnięte w celu finansowania zakupów inwestycyjnych, są kapitalizowane jako część odpowiadającej im inwestycji w toku, od daty jej rozpoczęcia aż do dnia zakończenia inwestycji. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 16

17 b) Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową przez określony z góry okres użytkowania i odpisywane w koszty w okresach miesięcznych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto składnik majątku do używania. Okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych są następujące: Wydatki na prace rozwojowe Oprogramowanie komputerowe Inne wartości niematerialne i prawne Wartość firmy 5 lat 2-5 lat 5-10 lat 20 lat Dla celów podatkowych, Spółka stosuje stawki amortyzacyjne określone w wykazie stawek amortyzacyjnych będącym załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. c) Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem przypadającej aktualizacji wyceny (przeszacowania) i kapitalizowanych odsetek, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z polskimi przepisami, środki trwałe podlegają przeszacowaniu przy użyciu stawek publikowanych przez Prezesa GUS. Ostatnie przeszacowanie środków trwałych zostało przeprowadzone na dzień 1 stycznia 1995 roku. Wynik przeszacowania zwiększa wartość rzeczowych aktywów trwałych i kapitału z aktualizacji wyceny. Kapitał z aktualizacji wyceny jest częścią kapitału własnego i jest realokowany do kapitału zapasowego wtedy, gdy przeszacowany środek trwały jest sprzedawany lub likwidowany. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową oraz, dla niektórych kategorii, także metodą degresywną przez określony z góry okres użytkowania składników aktywów trwałych i odpisywane w koszty w okresach miesięcznych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania. Okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych od rzeczowych aktywów trwałych są następujące: Grunty nieamortyzowane Prawo wieczystego użytkowania okres, na jaki prawo zostało przyznane Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenie techniczne i maszyny Opakowania firmowe Środki transportu Inne środki trwałe lat lat 5-20 lat 5-15 lat do 5 lat Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 17

18 Dla celów podatkowych, Spółka stosuje stawki amortyzacyjne określone w wykazie stawek amortyzacyjnych będącym załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej złotych są odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu wydania do użytkowania lub w miesiącu następnym. Środki trwałe w budowie są wyceniane według kosztów faktycznie poniesionych. Koszty finansowe poniesione w celu realizacji prowadzonych inwestycji są kapitalizowane w okresie inwestycji oraz powiększają wartość księgową brutto stosownych aktywów. Aktywa trwałe przeznaczone do likwidacji lub wycofania z użytku są wyceniane według mniejszej z dwóch wartości: wartości księgowej netto lub ceny sprzedaży netto. d) Inwestycje długo- i krótkoterminowe e) Zapasy Do inwestycji krótkoterminowych (obrotowych) zalicza się te aktywa finansowe, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne. Aktywa nie zaliczone do kategorii obrotowych są automatycznie zaliczane do aktywów trwałych. Na dzień bilansowy, inwestycje krótko- i długoterminowe wyceniane są w następujący sposób: udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje zaliczane do aktywów obrotowych - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Skutki obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe. Zapasy są wykazywane według mniejszej wartości z dwóch: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto jest oparta na możliwej do uzyskania cenie sprzedaży, pomniejszonej o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku. Poszczególne rodzaje zapasów są wyceniane następująco: Materiały i towary handlowe - ceny ewidencyjne z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi cenami a rzeczywistymi cenami ich zakupu lub nabycia (dotyczy surowców strategicznych), lub rzeczywiste ceny zakupu, łącznie z bezpośrednimi kosztami zakupu, przy użyciu metody FIFO (dotyczy pozostałych materiałów oraz towarów) Produkcja w toku i wyroby gotowe - koszty standardowe z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi kosztami a rzeczywistymi kosztami wytworzenia, obejmującymi koszty materiałów bezpośrednich oraz koszty wydziałowe związane z działami produkcyjnymi, rozliczone w oparciu o normalny poziom produkcji W uzasadnionych wypadkach, tworzone są odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia. Zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych (materiały), kosztów wytworzenia sprzedanych produktów (produkty) lub kosztów sprzedaży (towary). W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego, całkowite lub częściowe odtworzenie wartości zapasu zwiększa nie później niż na dzień bilansowy pozostałe przychody operacyjne. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 18

19 f) Należności długo- i krótkoterminowe Należności długo- i krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności. Odpisy aktualizujące należności są tworzone na podstawie struktury wiekowej należnych sald, analizy ściągalności wierzytelności oraz w wyniku działań prawnych podjętych przeciwko poszczególnym dłużnikom. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. g) Środki pieniężne Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie oraz jednostki pieniężne w bankach w złotych polskich i w walutach obcych, lokaty bankowe razem z zakumulowanymi odsetkami, czeki i weksle obce płatne w okresie do 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. h) Rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, mających na celu przypisanie do danego okresu kosztów dotyczących tego okresu. Do czynnych rozliczeń kosztów zalicza się zafakturowane koszty dotyczące późniejszych okresów. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się koszty przypadające na bieżący okres sprawozdawczy w wysokości prawdopodobnych zobowiązań. i) Kapitały własne Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem jednostki dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie ze statutem z odpisów z zysku oraz przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny. Obejmuje również efekt netto przeszacowań środków trwałych przed 1 stycznia 1995 roku. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu lub późniejszym rozszerzeniu Spółki akcyjnej lub koszty podwyższenia kapitału akcyjnego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. Pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy zasilany środkami z czystego zysku Spółki na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje różnicę między wartością netto środków trwałych przed i po aktualizacji dokonanej na dzień 1 stycznia 1995 roku. Kapitał ten ulega stopniowemu zmniejszaniu w wyniku rozchodu objętych aktualizacją środków trwałych, przy czym w tej samej wartości zwiększa się kapitał zapasowy. Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje również zyski lub straty z wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych, służących zabezpieczeniu przepływów pieniężnych w części uznanej za efektywne zabezpieczenie tych przepływów związanych z zabezpieczaną pozycją. Na kapitał z aktualizacji wyceny przeznacza się również dodatnie różnice z wyceny inwestycji długoterminowych po cenach rynkowych wyższych od ceny nabycia. Skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej pomniejsza kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, o którą tenże kapitał z tego tytułu podwyższono. Niepodzielony wynik finansowy zawiera niepodzielone zyski lub straty z lat ubiegłych, które uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zostały rozdzielone lub realokowane do innych kapitałów rezerwowych. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 19

20 j) Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania obejmują miarodajne szacunki kierownictwa Spółki co do zobowiązań pewnych lub zobowiązań o dużym stopniu prawdopodobieństwa z tytułu odpraw emerytalnych, podatku odroczonego, gwarancji i poręczeń, toczących się postępowań sądowych, prawdopodobnych strat w wyniku zaniechania działalności Spółki lub jej zorganizowanej części. k) Zobowiązania długo- i krótkoterminowe i fundusze specjalne Zobowiązania długo- i krótkoterminowe są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, włączając, jeśli dotyczy, naliczone odsetki na dzień bilansowy. Odsetki są wykazywane w rachunku zysków i strat w kosztach finansowych. Fundusze specjalne reprezentują głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwoty przekazane do tego funduszu (odpisy) zwiększają koszty działalności operacyjnej i są tworzone zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wyniki ze sprzedaży majątku funduszu, odsetki uzyskane z bankowego konta funduszu oraz od pożyczek udzielonych pracownikom zwiększają lub zmniejszają dostępne saldo funduszu. l) Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują: ujemną wartość firmy, płatności otrzymane od kontrahentów za usługi jeszcze nie wykonane oraz dotacje, subsydia lub dopłaty uzyskane na zakup lub wytworzenie środków trwałych, jeżeli nie zwiększają one wartości funduszy własnych. m) Przychody, koszty oraz pomiar wyniku finansowego Przychód ze sprzedaży wyprodukowanych produktów, towarów zakupionych w celu odsprzedaży, surowców oraz wykonanych usług jest oparty na zafakturowanej wartości netto sprzedaży, wyłączając upusty cenowe, VAT i kaucje od opakowań zwrotnych. Przychód jest rozpoznawany w momencie wysłania towarów lub wykonania usług. Koszty działalności operacyjnej to wszystkie koszty bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki. Koszty uznawane są zgodnie z zasadą memoriałową, w celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty, które nie są bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki. Pozostałe przychody operacyjne obejmują zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, rozwiązanie rezerw, wygasłe lub darowane zobowiązania, otrzymane dotacje, subwencje, dopłaty, rekompensaty oraz kary i darowizny. Pozostałe koszty operacyjne obejmują stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizację wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów, odpisy aktualizujące należności, rekompensaty, zapłacone kary, dokonane darowizny, odsetki karne z tytułu podatków, ubezpieczeń socjalnych i cła. Przychody finansowe obejmują odsetki otrzymane lub należne od udzielonych kredytów i pożyczek, otrzymane dywidendy, przychód związany z obrotem papierami wartościowymi, oraz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. Koszty finansowe obejmują zapłacone i naliczone odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, straty związane z obrotem papierami wartościowymi, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. Zyski i straty nadzwyczajne odzwierciedlają finansowe skutki zdarzeń nie związanych z normalną działalnością Spółki i w szczególności są spowodowane przez niepowtarzalne, niezwykłe zdarzenia, zaniechanie bądź zawieszenie działalności operacyjnej a także wkroczenie na drogę postępowania ugodowego. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 20

21 Wynik finansowy Spółki w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów Spółki, wynik na operacjach finansowych i nadzwyczajnych oraz opodatkowanie. n) Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych, wykazywany w rachunku zysków i strat, jest obliczany zgodnie z polskimi przepisami, biorąc pod uwagę dochód ze źródeł na terenie Polski i poza jej granicami, dochód w udziałach w zyskach jednostek podporządkowanych, koszty nie podlegające odliczeniu podatkowemu, dochód nie podlegający opodatkowaniu, darowizny i ulgę inwestycyjną. o) Odroczony podatek od osób prawnych Rezerwa na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych bądź aktywo z tytułu podatku odroczonego są tworzone w oparciu o przejściowe różnice między wartością księgową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratę podatkową. Dodatnie różnice przejściowe, pomnożone przez stawkę podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującą w roku, w którym przewidziana jest realizacja różnicy przejściowej, są klasyfikowane jako część obciążenia podatkowego i wykazane jako rezerwa na podatek odroczony. Ujemne różnice przejściowe, pomnożone przez stawkę podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującą w roku, w którym przewidziana jest realizacja różnicy przejściowej, są klasyfikowane jako zmniejszenie obciążenia podatkowego i wykazywane są jako aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stawki podatkowe stosowane do wyliczenia podatku odroczonego są zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i zależą od roku, w którym spodziewana jest realizacja danej różnicy przejściowej. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny. 5. Kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi oraz podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone na EURO W okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi zanotowano następujące kursy wymiany złotego w stosunku do EURO ustalane przez Narodowy Bank Polski: Bilans Okres do Okres do Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 4,0202 3,5219 Kurs średni w okresie 3,8697 3,6509 Najwyższy kurs w okresie 4,0810 3,8843 Najniższy kurs w okresie 3,5910 3,3783 Pozycje PLN EURO PLN EURO Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 21

22 Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Pasywa razem Rachunek zysków i strat Pozycje PLN EURO PLN EURO Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, towarów, materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Zysk (strata) z działalności gospodarczej (14 578) (3 993) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (111) (30) Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych Zysk (strata) brutto (14 689) (4 023) Podatek dochodowy (4 208) (1 153) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (Zyski) straty mniejszości Zysk (strata) netto (10 481) (2 870) Rachunek przepływów pieniężnych Pozycje PLN EURO PLN EURO Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) (34 346) ( ) (72 521) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (72 569) (18 753) Przepływy pieniężne netto, razem (3 354) (866) Dla pozycji bilansowych przyjęto kurs EURO obowiązujący na ostatni dzień okresu. Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjęto kurs średni EURO w okresie (wyliczony jako średnia arytmetyczna kursów waluty w ostatnim dniu każdego miesiąca danego okresu). 6. Różnice pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości (PZR) a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) Spółka prowadzi swoje księgi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości i praktyką księgową stosowaną przez przedsiębiorstwa w Polsce, czego wymaga ustawa o rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie finansowe przygotowane zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości (PZR) i praktyką księgową stosowaną przez przedsiębiorstwa w Polsce, czego wymaga ustawa o rachunkowości,różni się w stosunku do sprawozdania finansowego, które zostałoby sporządzone według Międzynarodowych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 22

2. Zasady sporządzania i format skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2. Zasady sporządzania i format skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. Podstawowym segmentem działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. ( Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2004. Elektrobudowa Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ELBUDOWA

Raport roczny SA-R 2004. Elektrobudowa Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ELBUDOWA Rozdział VII - Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE Raport roczny SA-R 2004 (Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 POCZTA Od : EM COMARCH Piotr Grzesiak Data odbioru : 2003-09-30 19:15:05 Do : EM Kancelaria KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa, Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 www.fjwc.com/pl Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 ROKU za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 20130101 do 20131231 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2006 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA CIECH Spółka Akcyjna SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2007

Raport roczny SA-R 2007 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 ROKU za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/14 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2014 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za 2013 rok przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Przemyśl, marzec 2014 r. 1

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo