INFORMACJA DODATKOWA. DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KROSNO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA. DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KROSNO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2008 r."

Transkrypt

1 Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. QS 4 / 2008 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KROSNO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2008 r. Zgodnie z 91 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Dz. U. Nr 209 poz Zarząd KROSNO S.A. przekazuje następujące informacje: 1. Zastosowane zasady rachunkowości. Zgodnie z art. 45 ust.1a Ustawy z dnia r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) Emitent sporządza sprawozdania finansowe za okresy rozpoczynające się od 1 stycznia 2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Aby wymóg ten mógł być spełniony w Grupie Kapitałowej na przestrzeni I kwartału 2005 r. spółka dominująca i spółki od niej zależne wprowadziły obowiązek stosowania MSR począwszy od 1 stycznia 2005 r. Decyzje te podjęte zostały przez walne zgromadzenia spółki dominującej i spółek zależnych. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2005 r. nastąpiły zmiany w obowiązujących zasadach (polityce) rachunkowości spółek Grupy, związane z zastosowaniem MSR (MSSF). Dane za analogiczne okresy roku poprzedniego zostały przekształcone w celu zachowania porównywalności. W stosunku do zasad stosowanych do 31 grudnia 2007 r. i opisanych szczegółowo w ostatnich opublikowanych raportach rocznych i półrocznych nie wystąpiły zmiany w raporcie za IV kwartał 2008 r. Dane uwzględnione w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady istotności Zasady przeliczania pozycji w tabeli Wybrane dane finansowe. - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień r. i wynoszącego 4,1724 zł oraz 3,5820 zł na dzień r., - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłaszanych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 3,5321 zł dla IV kwartału 2008 roku oraz 3,7768 zł dla IV kwartału 2007 roku. 2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy i odpisy aktualizujące wartość składników majątku. W okresie I-IV kwartału 2008 r. spółki Grupy dokonały następujących korekt z tytułu rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych: a) na koniec IV kwartału 2008 r. poziom odpisów aktualizujących należności i roszczenia zwiększył się w stosunku do stanu na koniec 2007 r. i wynosi tys. zł. b) stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego zwiększył się w stosunku do końca 2007 roku i na koniec IV kwartału 2008 roku wynosi tys. zł. c) stan odpisów aktualizujących wartość niefinansowych składników majątku (zapas wyrobów gotowych) na koniec IV kwartału 2008 r. zwiększył się w stosunku do poziomu z końca 2007 r. i wynosi tys. zł. d) odpis aktualizujący wartość zapasów materiałów na koniec IV kwartału 2008 roku zwiększył się w stosunku do poziomu z końca 2007 roku i wynosi 609 tys. zł. e) odpis aktualizujący wartość majątku finansowego na koniec IV kwartału 2008 roku wynosi 82 tys. zł i pozostał na poziomie z końca 2007 roku. f) stan rezerw na podatek dochodowy odroczony na koniec IV kwartału 2008 roku obniżył się w stosunku do poziomu z końca 2007 roku i wynosi tys. zł. 1

2 g) stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne na koniec IV kwartału 2008 roku wynosi tys. zł i zmniejszył się w stosunku do poziomu z końca 2007 roku. h) stan pozostałych rezerw na koniec IV kwartału 2008 roku wynosi tys. zł. 3.Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy w okresie sprawozdawczym wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. Na wyniki finansowe IV kwartału 2008 r. negatywny wpływ miały następujące czynniki: - zaksięgowanie wycen instrumentów finansowych z tytułu zawartych umów kontraktów terminowych, - zaktualizowanie wartości majątku trwałego i obrotowego Spółek Grupy - decyzje zmieniające ceny urzędowe energii elektrycznej i gazu ziemnego, - wzrost cen surowców do produkcji szkła. Na koniec IV kwartału 2008 roku Grupa wygenerowała stratę netto w wysokości tys. zł. 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na wyniki finansowe. Czynniki o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy to: - zawarcie niekorzystnych kontraktów zabezpieczających na rynku walutowym, - konieczność radykalnej przeceny zapasów materiałów i wyrobów gotowych, - dokonanie odpisów aktualizujących wartość przeterminowanych należności, - dokonanie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego. 5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności spółek Grupy. Rynki zbytu wyrobów nie wykazują powtarzalnych wahań sezonowych. Występuje zjawisko zmienności poziomu sprzedaży Spółki w układzie miesięcznym: - na rynku krajowym szkła go zauważalne obniżenie sprzedaży w stosunku do wielkości średniomiesięcznej występuje w początkowych miesiącach roku oraz w miesiącach wakacyjnych. Sprzedaż wzrasta w okresach przedświątecznych, - na krajowym rynku szkła technicznego nie występuje zmienność poziomu sprzedaży, - na krajowym rynku włókna szklanego zapotrzebowanie maleje w okresie zimowym nawet o 20 %, co jest związane z sezonowością produkcji małych zakładów przetwórczych, które nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków technologicznych w okresie zimowym. Popyt na włókno szklane rośnie w miesiącach wiosennych i letnich aż do wczesnej jesieni. 6. Informacja dotycząca emisji, nabycia, wykupu lub spłaty dłużnych i innych papierów wartościowych. W dniu 21 sierpnia 2008 r. Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z siedzibą w Krośnie poinformował, iż w dniu 20 sierpnia 2008 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 sierpnia 2008 r. o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję (dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Ogólna liczba głosów po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy). 7. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję. Zysk za rok 2007 w kwocie tys. zł w spółce dominującej przeznaczony został zgodnie z decyzja WZA na zasilenie kapitału zapasowego. Zyski spółek zależnych zostały przeznaczone w części na ich rozwój, a w części na dywidendę dla spółki dominującej. Straty zostały pokryte z ich kapitału własnego, bądź będą pokryte z przyszłych zysków. 2

3 8. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy. Zdarzenia opisane w punkcie 4 niniejszej informacji były bezpośrednią przyczyną złożenia w dniu 30 stycznia 2009 roku przez Zarząd Spółki KHS KROSNO S.A. wniosku o wszczęcie postępowania sądowego w celu zawarcia układu. 9. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. W skład Grupy na dzień r. wchodzą : KHS KROSNO S.A spółka dominująca Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. spółka zależna (100 %) KROSGLASS S.A. spółka zależna (100 %) KROSNO GLASS (UK) Ltd. - (w IV kwartale 2007 r. rozpoczęty proces likwidacji Spółki) spółka zależna (100 %) O.O.O. KROSNO S.A spółka zależna (100 %) KROSNO PACYFIK PTE Ltd. - (w I kwartale 2008 r. rozpoczęty proces likwidacji Spółki) spółka zależna (100 %) ZAJAZD NAD SANEM Sp. z o.o. spółka zależna (100 %) Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. (od r. UNIKROS Sp. z o.o.) spółka zależna (100 %) KROSNO-ZDROWIE Sp. z o.o. spółka stowarzyszona (20 %) Wszystkie spółki Grupy objęte są konsolidacją zależne konsolidacją pełną, stowarzyszona konsolidacją metodą praw własności. 10. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki j, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. W okresie IV kwartałów 2008 r. wystąpiły zmiany w strukturze Spółki: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HSG TARNÓW S.A. (spółka zależna KROSNO S.A.) 28 grudnia 2006 r. zobowiązało Zarząd HSG TARNÓW S.A. do opracowania harmonogramu połączenia z KHS KROSNO S.A. W dniu 31 lipca 2007 r. KHS KROSNO S.A. otrzymała odcinek zbiorczy potwierdzający posiadanie 100% akcji spółki zależnej HSG TARNÓW S.A. w wyniku zakończenia przymusowego ich wykupu od akcjonariuszy mniejszościowych (na dzień 30 czerwca 2007 r. KROSNO S.A. posiadała 97,84 % akcji). Umożliwiło to podjęcie decyzji przez NWZA o połączeniu obu spółek poprzez przejęcie spółki zależnej przez KROSNO S.A. Raportem bieżącym z 8 stycznia 2008 nr 3/2008 Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. poinformował, że otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 stycznia 2008 r. o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców - o połączeniu spółek Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z siedzibą w Krośnie (jako spółki przejmującej) ze spółką Huta Szkła Gospodarczego "Tarnów" S.A. Grupa Kapitałowa KROSNO z siedzibą w Tarnowie (jako spółką przejmowaną). Spółka przejmowana HSG "Tarnów" S.A. była podmiotem należącym w 100% do KHS "KROSNO" S.A. Połączenie spółek nastąpiło w trybie art pkt.1 w zw. z art Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku spółki HSG "Tarnów" S.A. Grupa Kapitałowa KROSNO na spółkę KHS "KROSNO" S.A. Wiodącym przedmiotem działalności zarówno spółki przejmującej jaki i spółki przejmowanej jest produkcja wyrobów szklanych, w związku z czym profil działalności spółki przejmowanej będzie w pełni kontynuowany po dokonaniu połączenia i pozostanie bez wpływu na przedmiot działalności spółki przejmującej. Dniem połączenia spółek jest dzień 7 stycznia 2008 r. - dzień wpisu połączenia do rejestru właściwego dla spółki przejmującej - Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. Wpis ten wywołał skutek wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej, która uległa rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Połączenie to miało na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółki zależnej, a także uproszczenie struktury zarządzania w zakresie handlu, finansów, zaopatrzenia oraz planowania wewnątrz Grupy KROSNO. W dniu 20 lipca 2007 r. na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej KHS KROSNO S.A. z dnia 05 czerwca 2007 r., Zarząd KHS KROSNO S.A. podjął Uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury przetargowej dotyczącej sprzedaży udziałów spółki zależnej Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle Grupa 3

4 Kapitałowa KROSNO. Przedmiotem procesu przetargowego jest udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki zależnej. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone na podstawie wewnętrznego Regulaminu postępowania przetargowego. Informacja o postępowaniu została podana do wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku ogólnopolskim Rzeczpospolita. W związku z faktem iż w dniu zakończenia przetargu (16 sierpnia 2007) żadna z ofert potencjalnych nabywców nie spełniła oczekiwań Zarządu Spółki, Zarząd podjął kroki zmierzające do zatrudnienia doradcy, którego zadaniem będzie wyłonienie odpowiedniego oferenta. Środki ze sprzedaży udziałów przeznaczone zostaną na restrukturyzacją i rozwój spółki (raport bieżący nr 25/2007 z 20 lipca 2007 r.). Jednocześnie dla Huty Szkła w Jaśle sp. z o.o. opracowany został program rozwoju stanowiący bazę do jej bieżącej i przyszłej działalności. W dniu 06 czerwca 2007 r. Zarząd KHS KROSNO S.A. podał do wiadomości, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zbycie przez KROSNO S.A. za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie posiadanych w spółce KROSGLASS S.A. 17 grudnia 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny KROSGLASS S.A. w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz praw do akcji B (oferujący Dom Maklerski PKO BP S.A.). Zarząd Spółki Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. w dniu 16 kwietnia 2008 roku podjął Uchwałę o rezygnacji ze sprzedaży (jedenaście milionów sto tysięcy) sztuk akcji które zgodnie z Prospektem Emisyjnym KROSGLASS S.A. zostały zaoferowane przez KHS "KROSNO" S.A. do nabycia w ramach oferty Publicznej KROSGLASS S.A. W dniu 9 czerwca 2008 roku Zarząd KHS KROSNO S.A. poinformował raportem bieżącym nr 33/2008, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej KROSGLASS S.A. podjęło 6 czerwca 2008 roku uchwałę uchylającą uchwały Walnego Zgromadzenia KROSGLASS S.A. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Oznacza to odstąpienie przez KROSGLASS S.A. od oferty publicznej obejmującej akcje serii B. Raportem bieżącym nr 52/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 roku Zarząd KHS KROSNO S.A. poinformował, że w dniu 1 sierpnia 2008 roku NZW Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, która jest spółką zależną od KHS KROSNO S.A., podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty zł do kwoty zł, tj. o kwotę zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 498 zł każdy. Jednocześnie zmianie uległa firma spółki zależnej Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. na UNIKROS Sp. z o.o. Nowe udziały o podwyższonym kapitale zakładowym objęło w całości KHS KROSNO S.A. i pokryło je wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się na tym gruncie budynków, budowli i urządzeń (wraz z wyposażeniem, w tym środków trwałych, urządzeń i materiałów). Z dniem 1 sierpnia 2008 roku obsługa techniczna, utrzymanie ruchu, produkcja opakowań, części zamiennych i form dla spółek Grupy Kapitałowej KROSNO prowadzona będzie przez Spółkę UNIKROS Sp. z o. o. W związku ze zmianą organizacji struktury dystrybucyjnej Zarząd Spółki KHS KROSNO S.A. podjął uchwałę w sprawie zakończenia działalności i rozpoczęcia likwidacji spółek zależnych KROSNO PACIFIC PTE. LTD. i KROSNO GLASS (UK) LTD. W IV kwartale 2008 r. była kontynuowana likwidacja wyżej wymienionych spółek zależnych. 11. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. Spółka dominująca zmniejszyła w IV kwartale 2008 roku kwoty poręczeń kredytów na rzecz spółek zależnych o tys. zł w porównaniu z końcem 2007 roku. Stan zobowiązań warunkowych z tego tytułu na koniec grudnia 2008 r. wynosi tys. zł. Spółka zależna UNIKROS Sp z o.o., w IV kwartale 2008 roku udzieliła poręczenia na kwotę tys. PLN za zobowiązania spółki dominującej wobec jednego z jej dostawców. Spółka zależna ZAJAZD NAD SANEM Sp. z o.o z siedzibą w Nozdrzcu, w IV kwartale 2008 roku ustanowiła na posiadanym prawie własności nieruchomości hipotekę kaucyjną do kwoty tys. PLN na rzecz jednego z dostawców spółki dominującej, jako zabezpieczenie spłaty jej zobowiązań wobec tego dostawcy. Inne tytuły zobowiązań warunkowych nie występują. 4

5 12. Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Zarząd KROSNO S.A. nie publikował prognoz wyników na rok 2008 ani spółki dominującej, ani spółek Grupy Kapitałowej. 13. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Na dzień sporządzenia raportu akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA jest pan Zdzisław Sawicki, który posiada akcji Spółki, co stanowi 18,37% kapitału zakładowego Spółki. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Spółka otrzymała i opublikowała następujące informacje o zmianach w strukturze własności znaczących pakietów akcji: - nabycie akcji przez pana Zdzisława Sawickiego i zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Spółki z 49,84% do 52,25% (raporty bieżące 66/2008 z 28 listopada 2008 r. i 70/2008 z 19 grudnia 2008 r.) - sprzedaż akcji przez pana Zdzisława Sawickiego i zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym Spółki z 52,25% do 18,37% (raporty bieżące 7/2009 z 23 stycznia 2009 r. i 10/2009 z 27 stycznia 2009 r.) - sprzedaż akcji i obniżenie udziału w kapitale zakładowym Spółki poniżej 10% (do 9,52% - raport bieżący 71/2008 z 30 grudnia 2008 r.) - sprzedaż akcji i obniżenie udziału w kapitale zakładowym Spółki poniżej 5% (do 3,06% - raport bieżący 3/2008 z 19 stycznia 2009 r.) 14. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji KROSNO S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zgodnie z posiadanymi przez Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. informacjami stan posiadania akcji KROSNO S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące jest następujący: Stan na dzień r. Liczba akcji Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki, w tym: Piotr Łukasiuk Janusz Oleksiuk Kajetan Kamiński Problem opcji na akcje w Spółce dotychczas nie wystąpił. 15. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. W okresie sprawozdawczym nie zostały wszczęte ani nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi, co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta, a których stroną byłaby spółka dominująca lub jednostka od niej zależna. Wartość sporu wszystkich toczących się postępowań sądowych w sprawach należności i zobowiązań spółek Grupy jest nieznaczna w stosunku do ich kapitałów własnych, a utworzone rezerwy minimalizują ich wpływ na wynik i sytuację finansową spółek. 5

6 16. Informacje o zawarciu przez Spółkę KROSNO S.A. lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną. Oprócz transakcji typowych i rutynowych, zawieranych na warunkach rynkowych z jednostkami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej, o charakterze i na warunkach wynikających z bieżącej działalności operacyjnej, zarówno spółka KROSNO S.A. jak i jednostki od niej zależne nie zawierały w okresie sprawozdawczym innych transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 500 tys. EUR. Spółki Grupy w IV kwartale 2008 roku uzyskały przychody ze sprzedaży do spółek powiązanych (surowce, materiały, usługi, wyroby i towary) wartość transakcji tys. zł w tym spółka dominująca tys. zł, wartości te przekraczają graniczną kwotę 500 tys. EUR. 17. Informacje o udzieleniu przez KROSNO S.A. lub jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość, co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki. Spółka dominująca zmniejszyła w okresie od I-IV kwartału 2008 r. kwoty poręczeń kredytów na rzecz spółek zależnych. Stan zobowiązań z tego tytułu na koniec grudnia 2008 r. wynosi tys. zł. Spółka zależna UNIKROS Sp z o.o., w IV kwartale 2008 roku udzieliła poręczenia na kwotę tys. PLN za zobowiązania spółki dominującej wobec jednego z jej dostawców. Spółka zależna ZAJAZD NAD SANEM Sp. z o.o z siedzibą w Nozdrzcu, w IV kwartale 2008 roku ustanowiła na posiadanym prawie własności nieruchomości hipotekę kaucyjną do kwoty tys. PLN na rzecz jednego z dostawców spółki dominującej, jako zabezpieczenie spłaty jej zobowiązań wobec tego dostawcy. 18. Informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Spółki i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę. Zarząd Spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w dniu r. Raportem bieżącym nr 14/2008 poinformował, że przekazał do Państwowej Inspekcji Pacy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Oddział w Krośnie ul. Kletówka 52, informację o wejściu w spór zbiorowy pomiędzy Pracodawcą (KHS KROSNO S.A.) i działającą u niego organizacją związkową - NSZZ Solidarność. Przedmiotem sporu zbiorowego są żądania odstąpienia od zamierzonych zwolnień grupowych oraz niezwłocznego podjęcia negocjacji nad zakładowym układem zbiorowym pracy. Zarząd Spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. Raportem bieżącym nr 16/2008 z dnia roku poinformował, że przekazał do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Oddział w Krośnie, ul. Kletówka 52, informację o wejściu w spór zbiorowy pomiędzy Pracodawcą (KHS KROSNO S.A.) i działającą u niego organizacją związkową - Międzyzakładowym Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. Przedmiotem sporu zbiorowego są żądania: - zaprzestania likwidacji stanowisk pracy poprzez wygaszanie kolejnych wanien, - wycofania się Pracodawcy ze zwolnień grupowych, - konstruktywnych rozmów nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy oraz jego podpisania, - odpowiedzi na pismo dotyczące wstrzymania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Rada Nadzorcza Spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. Raportem bieżącym nr 63/2008 z dnia r. poinformowała, że przedstawiony przez Zarząd plan działań mających na celu znaczne zmniejszenie zadłużenia Spółki został zaakceptowany w dniu 4 listopada 2008 r. Redukcja zadłużenia ma się odbyć poprzez sprzedaż części majątku Spółki. Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. do dnia 13 listopada 2008 r. ma przedstawić Radzie Nadzorczej szczegółowy harmonogram niezbędnych działań. Spółka KROSGLASS S.A. planuje w ciągu 12 najbliższych miesięcy zwolnienie 150 osób. Ma to na celu lepsze dostosowanie się do pogarszającej się sytuacji na rynku i ograniczenie kosztów Spółki. 6

7 Zarząd Spółki Krośnieńskie Huty Szkła " KROSNO" SA raportem bieżącym nr 11/2009 z dnia r. poinformował, że po konsultacjach z kancelarią prawną i biegłym rewidentem Spółki, w dniu 30 stycznia 2009 roku złożył do Sądu Rejonowego w Krośnie wniosek o wszczęcie postępowania sądowego w celu zawarcia układu (postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu). Przesłanką złożenia wniosku jest obowiązek zaksięgowania wycen instrumentów finansowych z tytułu zawartych umów kontraktów terminowych oraz zaktualizowanie wartości majątkowych, co spowodowało, że wartość zobowiązań przekroczyła wartość majątku Spółki, tj. została spełniona przesłanka z art. 11 ust.2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz.U. Nr 60 poz. 535 z późn. Zm.). Zarząd działając zgodnie wymogami prawa i po przeprowadzeniu analiz doszedł do wniosku, że możliwe jest przeprowadzenie sądowego postępowania w celu zawarcia układu. Stan niewypłacalności powstał ze względu na nadzwyczajne okoliczności spowodowane gwałtownym i nieprzewidywalnym wzrostem kursu EUR do PLN. Umowy opcji walutowych, które w założeniu miały zabezpieczać ryzyko zmian kursu złotego do innych walut, faktycznie naraziły Spółkę na duże ryzyko oraz straty. W związku z podjętą decyzją Spółka rozpoczęła rozmowy z wierzycielami, a w tym z następującymi bankami: Bank BPH S.A., Bank Handlowy S.A., Bank Millennium S.A., Fortis Bank Polska S.A., PKO BP S.A., Pekao S.A. W zaistniałej sytuacji w ocenie Zarządu postępowanie sądowe jest najlepszą formą polubownego porozumienia się z bankami oraz pozostałymi wierzycielami. Poza wyżej wymienionymi Spółka nie posiada innych informacji, które jej zdaniem są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego spółki i ich zmian, a także informacji istotnych dla oceny możliwości realizacji zobowiązań. 19. Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału. Sektor szkła go w Polsce i w Europie znajduje się w bardzo trudnej sytuacji rynkowej. Spadek popytu na wyroby całego sektora występuje w skali globalnej od Ameryki Północnej po Australię. Drastyczne umacnianie waluty narodowej oraz poważny wzrost kosztów produkcji spowodowały wstrzymanie produkcji lub likwidację produkcji w szeregu hut szkła Polski, Słowacji i Czech. Dzisiejsze, coraz niższe ceny rynkowe wyrobów, nie pozwalają na przeniesienie podwyżek kosztów mediów, a w szczególności cen gazu, czy też kosztów surowców, na wyroby gotowe. Wymusza to prowadzenie bardzo elastycznych działań w celu optymalizacji kosztów czy też dostosowania polityki handlowej do zmieniających się warunków rynkowych. Aktualne trendy na rynku szkła, w tym drastyczny spadek zamówień na wyroby produkcji ręcznej wymusiły zamknięcie kolejnych agregatów szklarskich oraz zwolnienia grupowe. Pozostający potencjał w zakresie produkcji ręcznej, w razie pogorszenia się warunków handlowych, będzie podlegał dalszej weryfikacji. Relatywnie wysokie zadłużenie w okresie kryzysu finansowego wymusza na Zarządzie podjęcie działań upłynniających aktywa w celu zmniejszenia zadłużenia Grupy. Podjęte działania jednorazowe, jak na przykład oferta zbycia Huty Szkła w Jaśle czy też oferta zbycia akcji Spółki KROSGLASS S.A., na dzień dzisiejszy nie przyniosły zakładanych efektów. W związku z powyższym podstawowe zadania w najbliższym czasie, które w ocenie Emitenta będą wpływać na wyniki spółki w perspektywie, co najmniej najbliższego kwartału to między innymi: - zawarcie układu z wierzycielami układowymi i pozaukładowymi, - dostosowanie polityki handlowej do zmieniającego się rynku, - stałe działania zmniejszające koszty funkcjonowania Spółki, - sprzedaż aktywów w celu zmniejszenia zadłużenia kredytowego, zgodnie z kierunkami zaakceptowanymi przez Radę Nadzorczą - modernizacja produkcji w celu dostosowania jej do potrzeb handlu. Pomyślna realizacja powyższych zadań pozwoli na zbilansowanie ekonomiki spółek Grupy. Czynnikami, które będą wpływać na wyniki spółki w perspektywie, co najmniej najbliższego kwartału będą: - kształtowanie się kursów walutowych głównych walut eksportowych Spółki, w szczególności notowania EUR/PLN i USD/PLN, - koniunktura na rynku unijnym i amerykańskim, - decyzje zmieniające ceny urzędowe energii elektrycznej i gazu ziemnego, - wzrost cen surowców do produkcji szkła. 7

8 20. Informacje dotyczące segmentów działalności. Grupa działa w obszarze dwóch głównych branżowych segmentów sprawozdawczych. Obejmują one: - produkcję i sprzedaż wyrobów ze szkła go formowanych ręcznie i automatycznie, - produkcję i sprzedaż włókna szklanego. Inne obszary działalności obejmujące produkcję szkła technicznego i szkła płaskiego oraz usługi o charakterze pomocniczym nie spełniają kryteriów, aby zostały uznane za odrębne segmenty sprawozdawcze zgodnie z MSR14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. Niemożliwe do wydzielenia aktywa oraz koszty i przychody tej działalności wykazane zostały łącznie z segmentem szkło. Grupa prowadzi działalność wytwórczą na jednym obszarze geograficznym, którym jest terytorium Polski. Działalność handlowa to jest sprzedaż własnych i w niewielkim zakresie także obcych wyrobów prowadzona jest na rynkach zagranicznych i w kraju. Z tego względu jako uzupełniający Grupa wyodrębnia segment geograficzny, konstruowany według kierunków sprzedaży. W segmentacji tej przyjęto podział na dwa kierunki: rynek krajowy i rynki zagraniczne. Dla potrzeb statystyki i analiz wewnętrznych stosuje się dalszy podział na ważniejsze kierunki sprzedaży kraje lub grupy krajów. Z uwagi na fakt, że wyroby przeznaczone do sprzedaży na rynku krajowym i rynkach eksportowych wytwarzane są na tych samych liniach i urządzeniach produkcyjnych nie jest możliwe wydzielenie aktywów oraz kosztów dotyczących poszczególnych kierunków sprzedaży. Grupa stosuje jednolite zasady księgowe dla wszystkich segmentów. Transakcje pomiędzy segmentami dokonywane są na warunkach rynkowych. Transakcje wewnętrzne zostały w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyeliminowane. Aktywa i pasywa oraz koszty i przychody segmentu włókno szklane zostały wydzielone w sposób bezpośredni, dzięki temu, że wyrób ten jest produkowany w jednej Spółce zależnej KROSGLASS S.A. Segmenty branżowe W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące poszczególnych segmentów branżowych Grupy za okresy zakończone 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2007 roku. Styczeń - grudzień 2008 r. a) Rachunek Zysków i Strat Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż między segmentami Pozostałe przychody operacyjne Przychody operacyjne segmentu ogółem Koszty operacyjne segmentu ogółem Wynik na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik brutto Podatek dochodowy Wynik na działalności zaniechanej Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych wycen. metodą praw własności Zyski (straty) mniejszości Zysk netto

9 b) Bilans Aktywa segmentu Inwestycje w jedn. stowarzyszonej wycenionej metodą praw własności Aktywa nieprzypisane Aktywa z tyt. odroczonego podatku Aktywa ogółem Kapitał własny ogółem w tym kapitał mniejszości Zobowiązania segmentu długo- i krótkoterminowe Zobowiązania nieprzypisane Rezerwa na podatek odroczony Rezerwa na świadcz. emeryt. i podobne Pozostałe rezerwy Rozliczenia międzyokresowe Pasywa ogółem c) Pozostałe informacje dotyczące segmentów Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe Odpisy aktualizujące aktywa Odpisy aktualizujące aktywa nieprzypisane do segmentu Amortyzacja Środki pieniężne z: - działalności operacyjnej działalności inwestycyjnej działalności finansowej przepływy pieniężne netto razem Styczeń - grudzień 2007 r. a) Rachunek Zysków i Strat Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż między segmentami Pozostałe przychody operacyjne Przychody operacyjne segmentu ogółem Koszty operacyjne segmentu ogółem Wynik na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik brutto Podatek dochodowy Wynik na działalności zaniechanej Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych wycen. metodą praw własności Zyski (straty) mniejszości Zysk netto

10 b) Bilans Aktywa segmentu Inwestycje w jedn. stowarzyszonej wycenionej metodą praw własności Aktywa nieprzypisane Aktywa z tyt. odroczonego podatku Aktywa ogółem Kapitał własny ogółem w tym kapitał mniejszości Zobowiązania segmentu długo- i krótkoterminowe Zobowiązania nieprzypisane Rezerwa na podatek odroczony Rezerwa na świadcz. emeryt. i podobne Pozostałe rezerwy Rozliczenia międzyokresowe Pasywa ogółem c) Pozostałe informacje dotyczące segmentów Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe Odpisy aktualizujące aktywa Odpisy aktualizujące aktywa nieprzypisane do segmentu Amortyzacja Środki pieniężne z: - działalności operacyjnej działalności inwestycyjnej działalności finansowej przepływy pieniężne netto razem Uzupełniający podział wg segmentów działalności segmenty geograficzne Styczeń grudzień 2008 r. Styczeń grudzień 2007 r. Rynki zagraniczne Rynek krajowy Razem Rynki zagraniczne Rynek krajowy Razem Przychody segmentu ze sprzedaży Ogółem sprzedaż zewnętrzna sprzedaż wewnętrzna Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane segmentom Nakłady inwestycyjne segmentu (koszt nabycia aktywów segmentu) Nakłady na inwestycje nieprzypisane segmentom

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744)

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Pozostałe informacje Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19.10.2005 ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Wymagane Informacje : 1/. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017 INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2017 31 MARZEC 2017 Wrocław, maj 2017 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. DO RAPORTU KWARTALNEGO KROSNO S.A. ZA I KWARTAŁ 2008 r.

INFORMACJA DODATKOWA. DO RAPORTU KWARTALNEGO KROSNO S.A. ZA I KWARTAŁ 2008 r. Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. Q1/ 2008 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO KROSNO S.A. ZA I KWARTAŁ 2008 r. Zgodnie z 98 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2013 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 1 Wstęp Informacje uzupełniające do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH

II. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH INFORMACJA DODATKOWA I. Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposób sporządzania sprawozdania finansowego W okresie

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za IV kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za III kwartał 2015r. 1 października grudnia 2016

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za III kwartał 2015r. 1 października grudnia 2016 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za III kwartał 2015r. 1 października 2016 31 grudnia 2016 SPIS TREŚCI: 1. ZMIANA STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W STOSUNKU DO ZASAD

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 3/2016

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 3/2016 INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 3/2016 ZA OKRES 1 LIPIEC 2016 30 WRZESIEŃ 2016 Wrocław, listopad 2016 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ZA OKRES: III KWARTAŁ 2012 ROK. SA-Q 3/2012 1 Wstęp Informacje uzupełniające

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport za 2007 r. Grupa PROSPER SA

Raport za 2007 r. Grupa PROSPER SA Komentarz do raportu skonsolidowanego za 2007 rok Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. I. Spis treści II. KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ SMT S.A.... 4 III. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r.

Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r. Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r. Tabela kursów waluty 21/A/NBP/2005 31.01.2005 4,0503 41/A/NBP/2005 28.02.2005 3,9119 63/A/NBP/2005 31.03.2005 4,0837 12,0459 : 3 = 4,0153 I kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do

3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe w tys. zł w tys. EUR narastająco / 2005 okres od 2005-01- 01 do 2005-09-30 narastająco / 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-09-30 narastająco / 2005 okres

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo