INFORMACJA DODATKOWA. DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KROSNO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA. DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KROSNO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2008 r."

Transkrypt

1 Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. QS 4 / 2008 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KROSNO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2008 r. Zgodnie z 91 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Dz. U. Nr 209 poz Zarząd KROSNO S.A. przekazuje następujące informacje: 1. Zastosowane zasady rachunkowości. Zgodnie z art. 45 ust.1a Ustawy z dnia r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) Emitent sporządza sprawozdania finansowe za okresy rozpoczynające się od 1 stycznia 2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Aby wymóg ten mógł być spełniony w Grupie Kapitałowej na przestrzeni I kwartału 2005 r. spółka dominująca i spółki od niej zależne wprowadziły obowiązek stosowania MSR począwszy od 1 stycznia 2005 r. Decyzje te podjęte zostały przez walne zgromadzenia spółki dominującej i spółek zależnych. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2005 r. nastąpiły zmiany w obowiązujących zasadach (polityce) rachunkowości spółek Grupy, związane z zastosowaniem MSR (MSSF). Dane za analogiczne okresy roku poprzedniego zostały przekształcone w celu zachowania porównywalności. W stosunku do zasad stosowanych do 31 grudnia 2007 r. i opisanych szczegółowo w ostatnich opublikowanych raportach rocznych i półrocznych nie wystąpiły zmiany w raporcie za IV kwartał 2008 r. Dane uwzględnione w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady istotności Zasady przeliczania pozycji w tabeli Wybrane dane finansowe. - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień r. i wynoszącego 4,1724 zł oraz 3,5820 zł na dzień r., - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłaszanych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 3,5321 zł dla IV kwartału 2008 roku oraz 3,7768 zł dla IV kwartału 2007 roku. 2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy i odpisy aktualizujące wartość składników majątku. W okresie I-IV kwartału 2008 r. spółki Grupy dokonały następujących korekt z tytułu rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych: a) na koniec IV kwartału 2008 r. poziom odpisów aktualizujących należności i roszczenia zwiększył się w stosunku do stanu na koniec 2007 r. i wynosi tys. zł. b) stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego zwiększył się w stosunku do końca 2007 roku i na koniec IV kwartału 2008 roku wynosi tys. zł. c) stan odpisów aktualizujących wartość niefinansowych składników majątku (zapas wyrobów gotowych) na koniec IV kwartału 2008 r. zwiększył się w stosunku do poziomu z końca 2007 r. i wynosi tys. zł. d) odpis aktualizujący wartość zapasów materiałów na koniec IV kwartału 2008 roku zwiększył się w stosunku do poziomu z końca 2007 roku i wynosi 609 tys. zł. e) odpis aktualizujący wartość majątku finansowego na koniec IV kwartału 2008 roku wynosi 82 tys. zł i pozostał na poziomie z końca 2007 roku. f) stan rezerw na podatek dochodowy odroczony na koniec IV kwartału 2008 roku obniżył się w stosunku do poziomu z końca 2007 roku i wynosi tys. zł. 1

2 g) stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne na koniec IV kwartału 2008 roku wynosi tys. zł i zmniejszył się w stosunku do poziomu z końca 2007 roku. h) stan pozostałych rezerw na koniec IV kwartału 2008 roku wynosi tys. zł. 3.Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy w okresie sprawozdawczym wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. Na wyniki finansowe IV kwartału 2008 r. negatywny wpływ miały następujące czynniki: - zaksięgowanie wycen instrumentów finansowych z tytułu zawartych umów kontraktów terminowych, - zaktualizowanie wartości majątku trwałego i obrotowego Spółek Grupy - decyzje zmieniające ceny urzędowe energii elektrycznej i gazu ziemnego, - wzrost cen surowców do produkcji szkła. Na koniec IV kwartału 2008 roku Grupa wygenerowała stratę netto w wysokości tys. zł. 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na wyniki finansowe. Czynniki o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy to: - zawarcie niekorzystnych kontraktów zabezpieczających na rynku walutowym, - konieczność radykalnej przeceny zapasów materiałów i wyrobów gotowych, - dokonanie odpisów aktualizujących wartość przeterminowanych należności, - dokonanie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego. 5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności spółek Grupy. Rynki zbytu wyrobów nie wykazują powtarzalnych wahań sezonowych. Występuje zjawisko zmienności poziomu sprzedaży Spółki w układzie miesięcznym: - na rynku krajowym szkła go zauważalne obniżenie sprzedaży w stosunku do wielkości średniomiesięcznej występuje w początkowych miesiącach roku oraz w miesiącach wakacyjnych. Sprzedaż wzrasta w okresach przedświątecznych, - na krajowym rynku szkła technicznego nie występuje zmienność poziomu sprzedaży, - na krajowym rynku włókna szklanego zapotrzebowanie maleje w okresie zimowym nawet o 20 %, co jest związane z sezonowością produkcji małych zakładów przetwórczych, które nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków technologicznych w okresie zimowym. Popyt na włókno szklane rośnie w miesiącach wiosennych i letnich aż do wczesnej jesieni. 6. Informacja dotycząca emisji, nabycia, wykupu lub spłaty dłużnych i innych papierów wartościowych. W dniu 21 sierpnia 2008 r. Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z siedzibą w Krośnie poinformował, iż w dniu 20 sierpnia 2008 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 sierpnia 2008 r. o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję (dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Ogólna liczba głosów po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy). 7. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję. Zysk za rok 2007 w kwocie tys. zł w spółce dominującej przeznaczony został zgodnie z decyzja WZA na zasilenie kapitału zapasowego. Zyski spółek zależnych zostały przeznaczone w części na ich rozwój, a w części na dywidendę dla spółki dominującej. Straty zostały pokryte z ich kapitału własnego, bądź będą pokryte z przyszłych zysków. 2

3 8. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy. Zdarzenia opisane w punkcie 4 niniejszej informacji były bezpośrednią przyczyną złożenia w dniu 30 stycznia 2009 roku przez Zarząd Spółki KHS KROSNO S.A. wniosku o wszczęcie postępowania sądowego w celu zawarcia układu. 9. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. W skład Grupy na dzień r. wchodzą : KHS KROSNO S.A spółka dominująca Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. spółka zależna (100 %) KROSGLASS S.A. spółka zależna (100 %) KROSNO GLASS (UK) Ltd. - (w IV kwartale 2007 r. rozpoczęty proces likwidacji Spółki) spółka zależna (100 %) O.O.O. KROSNO S.A spółka zależna (100 %) KROSNO PACYFIK PTE Ltd. - (w I kwartale 2008 r. rozpoczęty proces likwidacji Spółki) spółka zależna (100 %) ZAJAZD NAD SANEM Sp. z o.o. spółka zależna (100 %) Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. (od r. UNIKROS Sp. z o.o.) spółka zależna (100 %) KROSNO-ZDROWIE Sp. z o.o. spółka stowarzyszona (20 %) Wszystkie spółki Grupy objęte są konsolidacją zależne konsolidacją pełną, stowarzyszona konsolidacją metodą praw własności. 10. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki j, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. W okresie IV kwartałów 2008 r. wystąpiły zmiany w strukturze Spółki: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HSG TARNÓW S.A. (spółka zależna KROSNO S.A.) 28 grudnia 2006 r. zobowiązało Zarząd HSG TARNÓW S.A. do opracowania harmonogramu połączenia z KHS KROSNO S.A. W dniu 31 lipca 2007 r. KHS KROSNO S.A. otrzymała odcinek zbiorczy potwierdzający posiadanie 100% akcji spółki zależnej HSG TARNÓW S.A. w wyniku zakończenia przymusowego ich wykupu od akcjonariuszy mniejszościowych (na dzień 30 czerwca 2007 r. KROSNO S.A. posiadała 97,84 % akcji). Umożliwiło to podjęcie decyzji przez NWZA o połączeniu obu spółek poprzez przejęcie spółki zależnej przez KROSNO S.A. Raportem bieżącym z 8 stycznia 2008 nr 3/2008 Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. poinformował, że otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 stycznia 2008 r. o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców - o połączeniu spółek Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z siedzibą w Krośnie (jako spółki przejmującej) ze spółką Huta Szkła Gospodarczego "Tarnów" S.A. Grupa Kapitałowa KROSNO z siedzibą w Tarnowie (jako spółką przejmowaną). Spółka przejmowana HSG "Tarnów" S.A. była podmiotem należącym w 100% do KHS "KROSNO" S.A. Połączenie spółek nastąpiło w trybie art pkt.1 w zw. z art Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku spółki HSG "Tarnów" S.A. Grupa Kapitałowa KROSNO na spółkę KHS "KROSNO" S.A. Wiodącym przedmiotem działalności zarówno spółki przejmującej jaki i spółki przejmowanej jest produkcja wyrobów szklanych, w związku z czym profil działalności spółki przejmowanej będzie w pełni kontynuowany po dokonaniu połączenia i pozostanie bez wpływu na przedmiot działalności spółki przejmującej. Dniem połączenia spółek jest dzień 7 stycznia 2008 r. - dzień wpisu połączenia do rejestru właściwego dla spółki przejmującej - Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. Wpis ten wywołał skutek wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej, która uległa rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Połączenie to miało na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółki zależnej, a także uproszczenie struktury zarządzania w zakresie handlu, finansów, zaopatrzenia oraz planowania wewnątrz Grupy KROSNO. W dniu 20 lipca 2007 r. na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej KHS KROSNO S.A. z dnia 05 czerwca 2007 r., Zarząd KHS KROSNO S.A. podjął Uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury przetargowej dotyczącej sprzedaży udziałów spółki zależnej Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle Grupa 3

4 Kapitałowa KROSNO. Przedmiotem procesu przetargowego jest udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki zależnej. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone na podstawie wewnętrznego Regulaminu postępowania przetargowego. Informacja o postępowaniu została podana do wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku ogólnopolskim Rzeczpospolita. W związku z faktem iż w dniu zakończenia przetargu (16 sierpnia 2007) żadna z ofert potencjalnych nabywców nie spełniła oczekiwań Zarządu Spółki, Zarząd podjął kroki zmierzające do zatrudnienia doradcy, którego zadaniem będzie wyłonienie odpowiedniego oferenta. Środki ze sprzedaży udziałów przeznaczone zostaną na restrukturyzacją i rozwój spółki (raport bieżący nr 25/2007 z 20 lipca 2007 r.). Jednocześnie dla Huty Szkła w Jaśle sp. z o.o. opracowany został program rozwoju stanowiący bazę do jej bieżącej i przyszłej działalności. W dniu 06 czerwca 2007 r. Zarząd KHS KROSNO S.A. podał do wiadomości, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zbycie przez KROSNO S.A. za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie posiadanych w spółce KROSGLASS S.A. 17 grudnia 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny KROSGLASS S.A. w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz praw do akcji B (oferujący Dom Maklerski PKO BP S.A.). Zarząd Spółki Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. w dniu 16 kwietnia 2008 roku podjął Uchwałę o rezygnacji ze sprzedaży (jedenaście milionów sto tysięcy) sztuk akcji które zgodnie z Prospektem Emisyjnym KROSGLASS S.A. zostały zaoferowane przez KHS "KROSNO" S.A. do nabycia w ramach oferty Publicznej KROSGLASS S.A. W dniu 9 czerwca 2008 roku Zarząd KHS KROSNO S.A. poinformował raportem bieżącym nr 33/2008, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej KROSGLASS S.A. podjęło 6 czerwca 2008 roku uchwałę uchylającą uchwały Walnego Zgromadzenia KROSGLASS S.A. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Oznacza to odstąpienie przez KROSGLASS S.A. od oferty publicznej obejmującej akcje serii B. Raportem bieżącym nr 52/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 roku Zarząd KHS KROSNO S.A. poinformował, że w dniu 1 sierpnia 2008 roku NZW Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, która jest spółką zależną od KHS KROSNO S.A., podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty zł do kwoty zł, tj. o kwotę zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 498 zł każdy. Jednocześnie zmianie uległa firma spółki zależnej Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. na UNIKROS Sp. z o.o. Nowe udziały o podwyższonym kapitale zakładowym objęło w całości KHS KROSNO S.A. i pokryło je wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się na tym gruncie budynków, budowli i urządzeń (wraz z wyposażeniem, w tym środków trwałych, urządzeń i materiałów). Z dniem 1 sierpnia 2008 roku obsługa techniczna, utrzymanie ruchu, produkcja opakowań, części zamiennych i form dla spółek Grupy Kapitałowej KROSNO prowadzona będzie przez Spółkę UNIKROS Sp. z o. o. W związku ze zmianą organizacji struktury dystrybucyjnej Zarząd Spółki KHS KROSNO S.A. podjął uchwałę w sprawie zakończenia działalności i rozpoczęcia likwidacji spółek zależnych KROSNO PACIFIC PTE. LTD. i KROSNO GLASS (UK) LTD. W IV kwartale 2008 r. była kontynuowana likwidacja wyżej wymienionych spółek zależnych. 11. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. Spółka dominująca zmniejszyła w IV kwartale 2008 roku kwoty poręczeń kredytów na rzecz spółek zależnych o tys. zł w porównaniu z końcem 2007 roku. Stan zobowiązań warunkowych z tego tytułu na koniec grudnia 2008 r. wynosi tys. zł. Spółka zależna UNIKROS Sp z o.o., w IV kwartale 2008 roku udzieliła poręczenia na kwotę tys. PLN za zobowiązania spółki dominującej wobec jednego z jej dostawców. Spółka zależna ZAJAZD NAD SANEM Sp. z o.o z siedzibą w Nozdrzcu, w IV kwartale 2008 roku ustanowiła na posiadanym prawie własności nieruchomości hipotekę kaucyjną do kwoty tys. PLN na rzecz jednego z dostawców spółki dominującej, jako zabezpieczenie spłaty jej zobowiązań wobec tego dostawcy. Inne tytuły zobowiązań warunkowych nie występują. 4

5 12. Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Zarząd KROSNO S.A. nie publikował prognoz wyników na rok 2008 ani spółki dominującej, ani spółek Grupy Kapitałowej. 13. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Na dzień sporządzenia raportu akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA jest pan Zdzisław Sawicki, który posiada akcji Spółki, co stanowi 18,37% kapitału zakładowego Spółki. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Spółka otrzymała i opublikowała następujące informacje o zmianach w strukturze własności znaczących pakietów akcji: - nabycie akcji przez pana Zdzisława Sawickiego i zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Spółki z 49,84% do 52,25% (raporty bieżące 66/2008 z 28 listopada 2008 r. i 70/2008 z 19 grudnia 2008 r.) - sprzedaż akcji przez pana Zdzisława Sawickiego i zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym Spółki z 52,25% do 18,37% (raporty bieżące 7/2009 z 23 stycznia 2009 r. i 10/2009 z 27 stycznia 2009 r.) - sprzedaż akcji i obniżenie udziału w kapitale zakładowym Spółki poniżej 10% (do 9,52% - raport bieżący 71/2008 z 30 grudnia 2008 r.) - sprzedaż akcji i obniżenie udziału w kapitale zakładowym Spółki poniżej 5% (do 3,06% - raport bieżący 3/2008 z 19 stycznia 2009 r.) 14. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji KROSNO S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zgodnie z posiadanymi przez Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. informacjami stan posiadania akcji KROSNO S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące jest następujący: Stan na dzień r. Liczba akcji Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki, w tym: Piotr Łukasiuk Janusz Oleksiuk Kajetan Kamiński Problem opcji na akcje w Spółce dotychczas nie wystąpił. 15. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. W okresie sprawozdawczym nie zostały wszczęte ani nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi, co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta, a których stroną byłaby spółka dominująca lub jednostka od niej zależna. Wartość sporu wszystkich toczących się postępowań sądowych w sprawach należności i zobowiązań spółek Grupy jest nieznaczna w stosunku do ich kapitałów własnych, a utworzone rezerwy minimalizują ich wpływ na wynik i sytuację finansową spółek. 5

6 16. Informacje o zawarciu przez Spółkę KROSNO S.A. lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną. Oprócz transakcji typowych i rutynowych, zawieranych na warunkach rynkowych z jednostkami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej, o charakterze i na warunkach wynikających z bieżącej działalności operacyjnej, zarówno spółka KROSNO S.A. jak i jednostki od niej zależne nie zawierały w okresie sprawozdawczym innych transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 500 tys. EUR. Spółki Grupy w IV kwartale 2008 roku uzyskały przychody ze sprzedaży do spółek powiązanych (surowce, materiały, usługi, wyroby i towary) wartość transakcji tys. zł w tym spółka dominująca tys. zł, wartości te przekraczają graniczną kwotę 500 tys. EUR. 17. Informacje o udzieleniu przez KROSNO S.A. lub jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość, co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki. Spółka dominująca zmniejszyła w okresie od I-IV kwartału 2008 r. kwoty poręczeń kredytów na rzecz spółek zależnych. Stan zobowiązań z tego tytułu na koniec grudnia 2008 r. wynosi tys. zł. Spółka zależna UNIKROS Sp z o.o., w IV kwartale 2008 roku udzieliła poręczenia na kwotę tys. PLN za zobowiązania spółki dominującej wobec jednego z jej dostawców. Spółka zależna ZAJAZD NAD SANEM Sp. z o.o z siedzibą w Nozdrzcu, w IV kwartale 2008 roku ustanowiła na posiadanym prawie własności nieruchomości hipotekę kaucyjną do kwoty tys. PLN na rzecz jednego z dostawców spółki dominującej, jako zabezpieczenie spłaty jej zobowiązań wobec tego dostawcy. 18. Informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Spółki i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę. Zarząd Spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w dniu r. Raportem bieżącym nr 14/2008 poinformował, że przekazał do Państwowej Inspekcji Pacy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Oddział w Krośnie ul. Kletówka 52, informację o wejściu w spór zbiorowy pomiędzy Pracodawcą (KHS KROSNO S.A.) i działającą u niego organizacją związkową - NSZZ Solidarność. Przedmiotem sporu zbiorowego są żądania odstąpienia od zamierzonych zwolnień grupowych oraz niezwłocznego podjęcia negocjacji nad zakładowym układem zbiorowym pracy. Zarząd Spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. Raportem bieżącym nr 16/2008 z dnia roku poinformował, że przekazał do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Oddział w Krośnie, ul. Kletówka 52, informację o wejściu w spór zbiorowy pomiędzy Pracodawcą (KHS KROSNO S.A.) i działającą u niego organizacją związkową - Międzyzakładowym Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. Przedmiotem sporu zbiorowego są żądania: - zaprzestania likwidacji stanowisk pracy poprzez wygaszanie kolejnych wanien, - wycofania się Pracodawcy ze zwolnień grupowych, - konstruktywnych rozmów nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy oraz jego podpisania, - odpowiedzi na pismo dotyczące wstrzymania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Rada Nadzorcza Spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. Raportem bieżącym nr 63/2008 z dnia r. poinformowała, że przedstawiony przez Zarząd plan działań mających na celu znaczne zmniejszenie zadłużenia Spółki został zaakceptowany w dniu 4 listopada 2008 r. Redukcja zadłużenia ma się odbyć poprzez sprzedaż części majątku Spółki. Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. do dnia 13 listopada 2008 r. ma przedstawić Radzie Nadzorczej szczegółowy harmonogram niezbędnych działań. Spółka KROSGLASS S.A. planuje w ciągu 12 najbliższych miesięcy zwolnienie 150 osób. Ma to na celu lepsze dostosowanie się do pogarszającej się sytuacji na rynku i ograniczenie kosztów Spółki. 6

7 Zarząd Spółki Krośnieńskie Huty Szkła " KROSNO" SA raportem bieżącym nr 11/2009 z dnia r. poinformował, że po konsultacjach z kancelarią prawną i biegłym rewidentem Spółki, w dniu 30 stycznia 2009 roku złożył do Sądu Rejonowego w Krośnie wniosek o wszczęcie postępowania sądowego w celu zawarcia układu (postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu). Przesłanką złożenia wniosku jest obowiązek zaksięgowania wycen instrumentów finansowych z tytułu zawartych umów kontraktów terminowych oraz zaktualizowanie wartości majątkowych, co spowodowało, że wartość zobowiązań przekroczyła wartość majątku Spółki, tj. została spełniona przesłanka z art. 11 ust.2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz.U. Nr 60 poz. 535 z późn. Zm.). Zarząd działając zgodnie wymogami prawa i po przeprowadzeniu analiz doszedł do wniosku, że możliwe jest przeprowadzenie sądowego postępowania w celu zawarcia układu. Stan niewypłacalności powstał ze względu na nadzwyczajne okoliczności spowodowane gwałtownym i nieprzewidywalnym wzrostem kursu EUR do PLN. Umowy opcji walutowych, które w założeniu miały zabezpieczać ryzyko zmian kursu złotego do innych walut, faktycznie naraziły Spółkę na duże ryzyko oraz straty. W związku z podjętą decyzją Spółka rozpoczęła rozmowy z wierzycielami, a w tym z następującymi bankami: Bank BPH S.A., Bank Handlowy S.A., Bank Millennium S.A., Fortis Bank Polska S.A., PKO BP S.A., Pekao S.A. W zaistniałej sytuacji w ocenie Zarządu postępowanie sądowe jest najlepszą formą polubownego porozumienia się z bankami oraz pozostałymi wierzycielami. Poza wyżej wymienionymi Spółka nie posiada innych informacji, które jej zdaniem są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego spółki i ich zmian, a także informacji istotnych dla oceny możliwości realizacji zobowiązań. 19. Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału. Sektor szkła go w Polsce i w Europie znajduje się w bardzo trudnej sytuacji rynkowej. Spadek popytu na wyroby całego sektora występuje w skali globalnej od Ameryki Północnej po Australię. Drastyczne umacnianie waluty narodowej oraz poważny wzrost kosztów produkcji spowodowały wstrzymanie produkcji lub likwidację produkcji w szeregu hut szkła Polski, Słowacji i Czech. Dzisiejsze, coraz niższe ceny rynkowe wyrobów, nie pozwalają na przeniesienie podwyżek kosztów mediów, a w szczególności cen gazu, czy też kosztów surowców, na wyroby gotowe. Wymusza to prowadzenie bardzo elastycznych działań w celu optymalizacji kosztów czy też dostosowania polityki handlowej do zmieniających się warunków rynkowych. Aktualne trendy na rynku szkła, w tym drastyczny spadek zamówień na wyroby produkcji ręcznej wymusiły zamknięcie kolejnych agregatów szklarskich oraz zwolnienia grupowe. Pozostający potencjał w zakresie produkcji ręcznej, w razie pogorszenia się warunków handlowych, będzie podlegał dalszej weryfikacji. Relatywnie wysokie zadłużenie w okresie kryzysu finansowego wymusza na Zarządzie podjęcie działań upłynniających aktywa w celu zmniejszenia zadłużenia Grupy. Podjęte działania jednorazowe, jak na przykład oferta zbycia Huty Szkła w Jaśle czy też oferta zbycia akcji Spółki KROSGLASS S.A., na dzień dzisiejszy nie przyniosły zakładanych efektów. W związku z powyższym podstawowe zadania w najbliższym czasie, które w ocenie Emitenta będą wpływać na wyniki spółki w perspektywie, co najmniej najbliższego kwartału to między innymi: - zawarcie układu z wierzycielami układowymi i pozaukładowymi, - dostosowanie polityki handlowej do zmieniającego się rynku, - stałe działania zmniejszające koszty funkcjonowania Spółki, - sprzedaż aktywów w celu zmniejszenia zadłużenia kredytowego, zgodnie z kierunkami zaakceptowanymi przez Radę Nadzorczą - modernizacja produkcji w celu dostosowania jej do potrzeb handlu. Pomyślna realizacja powyższych zadań pozwoli na zbilansowanie ekonomiki spółek Grupy. Czynnikami, które będą wpływać na wyniki spółki w perspektywie, co najmniej najbliższego kwartału będą: - kształtowanie się kursów walutowych głównych walut eksportowych Spółki, w szczególności notowania EUR/PLN i USD/PLN, - koniunktura na rynku unijnym i amerykańskim, - decyzje zmieniające ceny urzędowe energii elektrycznej i gazu ziemnego, - wzrost cen surowców do produkcji szkła. 7

8 20. Informacje dotyczące segmentów działalności. Grupa działa w obszarze dwóch głównych branżowych segmentów sprawozdawczych. Obejmują one: - produkcję i sprzedaż wyrobów ze szkła go formowanych ręcznie i automatycznie, - produkcję i sprzedaż włókna szklanego. Inne obszary działalności obejmujące produkcję szkła technicznego i szkła płaskiego oraz usługi o charakterze pomocniczym nie spełniają kryteriów, aby zostały uznane za odrębne segmenty sprawozdawcze zgodnie z MSR14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. Niemożliwe do wydzielenia aktywa oraz koszty i przychody tej działalności wykazane zostały łącznie z segmentem szkło. Grupa prowadzi działalność wytwórczą na jednym obszarze geograficznym, którym jest terytorium Polski. Działalność handlowa to jest sprzedaż własnych i w niewielkim zakresie także obcych wyrobów prowadzona jest na rynkach zagranicznych i w kraju. Z tego względu jako uzupełniający Grupa wyodrębnia segment geograficzny, konstruowany według kierunków sprzedaży. W segmentacji tej przyjęto podział na dwa kierunki: rynek krajowy i rynki zagraniczne. Dla potrzeb statystyki i analiz wewnętrznych stosuje się dalszy podział na ważniejsze kierunki sprzedaży kraje lub grupy krajów. Z uwagi na fakt, że wyroby przeznaczone do sprzedaży na rynku krajowym i rynkach eksportowych wytwarzane są na tych samych liniach i urządzeniach produkcyjnych nie jest możliwe wydzielenie aktywów oraz kosztów dotyczących poszczególnych kierunków sprzedaży. Grupa stosuje jednolite zasady księgowe dla wszystkich segmentów. Transakcje pomiędzy segmentami dokonywane są na warunkach rynkowych. Transakcje wewnętrzne zostały w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyeliminowane. Aktywa i pasywa oraz koszty i przychody segmentu włókno szklane zostały wydzielone w sposób bezpośredni, dzięki temu, że wyrób ten jest produkowany w jednej Spółce zależnej KROSGLASS S.A. Segmenty branżowe W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące poszczególnych segmentów branżowych Grupy za okresy zakończone 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2007 roku. Styczeń - grudzień 2008 r. a) Rachunek Zysków i Strat Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż między segmentami Pozostałe przychody operacyjne Przychody operacyjne segmentu ogółem Koszty operacyjne segmentu ogółem Wynik na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik brutto Podatek dochodowy Wynik na działalności zaniechanej Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych wycen. metodą praw własności Zyski (straty) mniejszości Zysk netto

9 b) Bilans Aktywa segmentu Inwestycje w jedn. stowarzyszonej wycenionej metodą praw własności Aktywa nieprzypisane Aktywa z tyt. odroczonego podatku Aktywa ogółem Kapitał własny ogółem w tym kapitał mniejszości Zobowiązania segmentu długo- i krótkoterminowe Zobowiązania nieprzypisane Rezerwa na podatek odroczony Rezerwa na świadcz. emeryt. i podobne Pozostałe rezerwy Rozliczenia międzyokresowe Pasywa ogółem c) Pozostałe informacje dotyczące segmentów Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe Odpisy aktualizujące aktywa Odpisy aktualizujące aktywa nieprzypisane do segmentu Amortyzacja Środki pieniężne z: - działalności operacyjnej działalności inwestycyjnej działalności finansowej przepływy pieniężne netto razem Styczeń - grudzień 2007 r. a) Rachunek Zysków i Strat Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż między segmentami Pozostałe przychody operacyjne Przychody operacyjne segmentu ogółem Koszty operacyjne segmentu ogółem Wynik na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik brutto Podatek dochodowy Wynik na działalności zaniechanej Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych wycen. metodą praw własności Zyski (straty) mniejszości Zysk netto

10 b) Bilans Aktywa segmentu Inwestycje w jedn. stowarzyszonej wycenionej metodą praw własności Aktywa nieprzypisane Aktywa z tyt. odroczonego podatku Aktywa ogółem Kapitał własny ogółem w tym kapitał mniejszości Zobowiązania segmentu długo- i krótkoterminowe Zobowiązania nieprzypisane Rezerwa na podatek odroczony Rezerwa na świadcz. emeryt. i podobne Pozostałe rezerwy Rozliczenia międzyokresowe Pasywa ogółem c) Pozostałe informacje dotyczące segmentów Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe Odpisy aktualizujące aktywa Odpisy aktualizujące aktywa nieprzypisane do segmentu Amortyzacja Środki pieniężne z: - działalności operacyjnej działalności inwestycyjnej działalności finansowej przepływy pieniężne netto razem Uzupełniający podział wg segmentów działalności segmenty geograficzne Styczeń grudzień 2008 r. Styczeń grudzień 2007 r. Rynki zagraniczne Rynek krajowy Razem Rynki zagraniczne Rynek krajowy Razem Przychody segmentu ze sprzedaży Ogółem sprzedaż zewnętrzna sprzedaż wewnętrzna Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane segmentom Nakłady inwestycyjne segmentu (koszt nabycia aktywów segmentu) Nakłady na inwestycje nieprzypisane segmentom

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Rusiec, 23.02.2015 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za III kwartał 2007 roku według

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Katowice, 31 sierpień 2015 r.

Katowice, 31 sierpień 2015 r. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. oraz jednostkowy raport półroczny BUMECH S.A. obejmujący okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 sporządzony według Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ROPCZYCE, 8 maja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 SANOK skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Opis Emitenta Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowany raport półroczny za roku obrotowego sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

ALMA MARKET SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU ALMA MARKET SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 1. Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego 2. Informacje ogólne o spółkach grupy - Kraków, 14 listopada

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku I. Informacje ogólne GRUPA KAPITAŁOWA efekt SA Spółka dominująca Korporacja Gospodarcza "efekt" jest

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2015 roku kończący się 31 marca 2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAPORT ŚRÓDROCZNY WWW.GRUPANOKAUT.PL

GRUPA KAPITAŁOWA RAPORT ŚRÓDROCZNY WWW.GRUPANOKAUT.PL GRUPA KAPITAŁOWA 1 RAPORT ŚRÓDROCZNY za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Spis treści ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo