Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd"

Transkrypt

1 1

2 2

3 3

4 4

5 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego PPWK S.A. SA - QSr 4/ Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Zasady rachunkowości przyjęte do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały opisane w raporcie SA-PS 2004 Zasady rachunkowości przyjęte do sporządzenia sprawozdania finansowego zostały opisane w raporcie SA-P 2004 A) ZMIANY W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM W sprawozdaniu finansowym objętym niniejszym raportem Spółka dokonała zmiany prezentacji odsetek od pożyczki udzielonej spółce zależnej PPWK GeoInvent Sp. z o.o. (dawniej PPWK Inwestycje Sp. z o.o.). W publikowanych wcześniej sprawozdaniach odsetki te prezentowane były w pozycji należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych; w bieżącym sprawozdaniu odsetki te prezentowane są w pozycji inwestycje krótkoterminowe razem z kapitałem pożyczki. W związku z powyższym w bieżącym raporcie dokonano następujących korekt: - na korekta należności na minus i jednocześnie krótkoterminowych aktywów finansowych na plus ,51 zł - na korekta należności na minus i jednocześnie krótkoterminowych aktywów finansowych na plus ,36 zł Powyższe korekty nie mają wpływu na sumę bilansową, na wynik finansowy ani na sumę przepływów pieniężnych. Korekty te są jedynie zmianą prezentacji danych w bilansie. B) ZMIANY W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I SPRAWOZDANIU FINANSOWYM W okresie sprawozdawczym miały miejsce zmiany zasad rachunkowości w zakresie wykazania przyszłych zobowiązań finansowych z tytułu zawartych umów leasingowych, które to zmiany nie miały wpływu na wynik finansowy i kapitały własne, natomiast spowodowały wzrost sumy bilansowej w pozycjach zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe oraz długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach zgodnie z poniższym: Pozycja sprawozdania / kwota zmiany Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe r r , , , , , , , ,36 Ponadto dokonano natomiast zmian w prezentacji danych porównywalnych w zestawieniu zmian w kapitale własnym w obszarze zysku (straty) z lat ubiegłych, uzgadniając prezentację ze wskazówkami KPWiG odnośnie sporządzania tego sprawozdania. Zmiany te nie mają wpływu na wynik finansowy, kapitały własne ani sumę bilansową. Ponadto dokonano rozliczenia odchyleń od cen ewidencyjnych produktów za lata Korekty dotyczące lat 2002 i 2003 zostały uwzględnione w danych porównywalnych za rok 2003 w pozycji zapasy w całej wartości natomiast w pozycji wynik roku 2003 minus ,32 co 1

11 odpowiada korekcie za rok 2003, wynik lat poprzednich minus ,91 co odpowiada korekcie za rok Sposób przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku wyników i bilansu na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone zostały na EURO wg średniego kursu NBP na dzień r. tj. 1 EURO = 4,0790 zł oraz na dzień r. tj. 1 EURO = 4,7170 zł. Poszczególne pozycje rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem kwartalnym tj. 1EURO = 4,5182 zł (przy przeliczeniu danych za okres od r. do r.), 1EURO = 4,4474 zł (przy przeliczeniu danych za okres od r. do r.), Sposób wyliczenia średniej arytmetycznej: , , , , , , , , , , , ,0790 Średnia arytmetyczna w IV kwartałach 2004 r.: 4, , , , , , , , , , , , ,7170 Średnia arytmetyczna w IV kwartałach 2003 r.: 4,4474 2

12 3. Informacja o utworzonych rezerwach oraz aktualizacjach majątku grupy kapitałowej. W okresie IV kwartałów 2004 r. dokonano następujących korekt z tytułu rezerw oraz odpisów aktualizujących wartość majątku spółek grupy: Tytuł rezerwy odpisu rozwiązanie wykorzystanie zwiększenia Rezerwa na należności przeterminowane , , ,06 Rezerwa na należności dochodzone na drodze sadowej 565, ,60 Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe , ,18 Rezerwa na badanie bilansu , ,00 rezerwa na niewykorzystane urlopy , , ,84 Rezerwa na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 5 000, ,00 Rezerwa na premie i nagrody , , ,20 Rezerwa na faktury zakupowe , , ,49 Rezerwa na odprawy , ,99 Rezerwa na fundusz bezosobowy ( umowy cywilno-prawne) , ,00 Rezerwa na fundusz osobowy , ,16 Rezerwa na odsetki od kredytu , ,92 Rezerwa na odsetki od zobowiązań , ,59 Rezerwa na wyroby gotowe , , ,16 Rezerwa na inne zobowiązania ,00 Rezerwa na rozrachunki od pracowników 7 421, , , , ,09 4. Informacja o utworzonych rezerwach oraz aktualizacjach majątku PPWK SA. W okresie IV kwartałów 2004 r. dokonano następujących korekt z tytułu rezerw oraz odpisów aktualizujących wartość majątku PPWK S.A.: Tytuł rezerwy odpisu rozwiązanie wykorzystanie zwiększenia Rezerwa na należności przeterminowane , , ,06 Rezerwa na należności dochodzone na drodze sadowej 565, ,60 Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe ,11 Rezerwa na badanie bilansu , ,00 rezerwa na niewykorzystane urlopy , , ,72 Rezerwa na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 5 000, ,00 Rezerwa na premie i nagrody , , ,20 Rezerwa na faktury zakupowe , ,18 Rezerwa na odprawy , ,99 Rezerwa na fundusz bezosobowy ( umowy cywilno-prawne) 2 840,00 Rezerwa na odsetki od kredytu , ,92 Rezerwa na odsetki od zobowiązań , ,59 Rezerwa na wyroby gotowe , , ,16 Rezerwa na inne zobowiązania ,00 Rezerwa na rozrachunki od pracowników ,50 RAZEM , , ,43 3

13 5. Istotne wydarzenia w grupie kapitałowej PPWK S.A. w IV kwartale 2004 r. W IV kwartale 2004 r. w grupie kapitałowej PPWK S.A. nie miały miejsca istotne wydarzenia. 6. Informacja o czynnikach mających znaczący wpływ na osiągnięte przez grupę kapitałową PPWK S.A. wyniki finansowe. Na uzyskane po IV kwartałach 2004 roku wyniki finansowe najistotniejszy wpływ miały następujące czynniki: Osiągnięcie tys. zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza ponad 41%-owy wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego; zrealizowanie przychodów ze sprzedaży na ww. poziomie możliwe było przede wszystkim w związku ze wzrostem przychodów PPWK GeoInvent Sp. z o.o. (dawniej PPWK Inwestycje Sp. z o.o.) przychody tej spółki przekroczyły 12 mln złotych co oznacza ponad 3-krotny wzrost w stosunku do czterech kwartałów roku ubiegłego; tak znaczący wzrost przychodów PPWK GeoInvent Sp. z o.o. (dawniej PPWK Inwestycje Sp. z o.o.) związany był ze wzrostem aktywności tej spółki na rynku usług i technologii GIS, w tym zwłaszcza rozwojem technologii pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych (unikalna i autorska technologia Mobile Mapping System). W okresie objętym sprawozdaniem spółka ta realizowała m.in. kontrakt na dostawę technologii Mobile Mapping System dla firmy Tele Atlas, światowego lidera w dziedzinie baz danych do nawigacji samochodowej (raport bieżący nr 4/2004), a także w ramach zamówień publicznych Topograficzną Bazę Danych dla czterech województw oraz zdjęcia lotnicze, a także kontynuowała sprzedaż i rozwój własnej bazy danych geograficznych oraz produktów i technologii Navigo. Ponadto, osiągnięcie ponad 24 mln zł przychodów ze sprzedaży przez Grupę Kapitałową PPWK możliwe było również dzięki bardzo znaczącemu wzrostowi przychodów ze sprzedaży wydawnictwa, które zanotowało niespełna 80%-owy wzrost przychodów w grupie wydawnictw kartografii użytkowej i turystycznej oferowanych pod marką Copernicus oraz w formie produktów klienckich; zarówno rozwój spółki PPWK GeoInvent, jak i dynamiczny wzrost sprzedaży wydawnictw sprawiły, iż mimo zaprzestania działalności na rynku wydawnictw edukacyjnych (począwszy od sierpnia 2003 roku PPWK S.A., w związku ze sprzedażą części edukacyjnej na rzecz wydawnictwa Nowa Era, zaprzestała działalności na tym rynku) grupa PPWK była w stanie znacząco zwiększyć swoje przychody; Poza realizacją kontraktu z firmą Tele Atlas, o którym mowa powyżej, na wyniki osiągnięte przez grupę PPWK wpływ miała również realizacja umów zawartych z Agora S.A., o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 10/2004 i 22/2004; Ograniczenie kosztów ogólnego zarządu do poziomu 5,9 mln złotych w analogicznym okresie 2003 roku koszty te wyniosły 10,3 mln złotych; tak znaczące ograniczenie kosztów ogólnych jest wynikiem zarówno ograniczenia działalności Grupy PPWK, jak również podjętych przez Zarząd działań restrukturyzacyjnych; Wysoka amortyzacja, której wartość w okresie objętym sprawozdaniem wyniosła tys. złotych, a której największym składnikiem jest amortyzacja prac redakcyjnych oraz amortyzacja geograficznej bazy danych; wysoki poziom amortyzacji wynika ze znaczących nakładów na tworzenie produktów kartografii użytkowej oraz geograficznej bazy danych ponoszonych przez Grupę PPWK w latach ubiegłych; Znaczący wzrost przychodów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ogólnych umożliwił Grupie PPWK znacząco poprawić wyniki finansowe w porównaniu do roku poprzedniego. Na poziomie zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację wynik Grupy PPWK wzrósł z poziomu ujemnego w 2003 r. (-127 tys. zł) do prawie 3 mln złotych. 4

14 Poniższa tabela obrazuje wartość przychodów, kosztów, amortyzacji i EBITDA w okresie IV kwartałów w latach 2003 i 2004 w grupie kapitałowej PPWK: I - IV kwartał 2004 I-IV kwartał 2003 zmiana Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , , ,76 Koszty sprzedanych towarów i produktów , , ,19 Zysk /strata/ brutto na sprzedaży , , ,57 Koszty sprzedaży , , ,11 Koszty ogólnego zarządu , , ,03 Zysk /strata/ ze sprzedaży , , ,49 Amortyzacja , , ,49 EBITDA , , ,00 Ponadto, w okresie objętym sprawozdaniem Spółka dokonała rozliczenia kredytu obrotowego wobec BRE Bank S.A.; w dniu 26 listopada 2003 r. zawarte zostały umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz umowy przejęcia długu, której stronami są PPWK S.A., PPWK GeoInvent Sp. z o.o. (dawniej PPWK Inwestycje Sp. z o.o.), oraz BRE Bank S.A., o których to umowach spółka informowała w raportach bieżących oraz kwartalnych; ww. przeniesienie wpisane zostało do księgi wieczystej w dniu 26 maja 2003 roku i z tą datą Spółka dokonała rozliczenia kredytu obrotowego wobec BRE Bank S.A.; rozliczenie to skutkuje umorzeniem części kredytu w kwocie ,59 zł; ponadto za okres od 1 kwietnia br. do 25 maja br. Spółka naliczyła odsetki od ww. kredytu w kwocie ,86 zł, oraz umorzyła wszystkie naliczone do 25 maja br. odsetki od tego kredytu w łącznej kwocie zł; Rozliczenie transakcji z BRE Bank S.A. skutkuje ponadto jednorazowym zyskiem wynikającym z przeniesienia nieruchomości wykazanym w pozycji zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości zł; kwota ta wynika z ceny po jakiej BRE Bank przejął nieruchomość od PPWK GeoInvent Sp. z o.o. (dawniej PPWK Inwestycje Sp. z o.o.); 7. Istotne wydarzenia w grupie kapitałowej PPWK S.A. jakie miały miejsce po dniu bilansowym Po dniu bilansowym nie wystąpiły wydarzenia o istotnym znaczeniu dla działalności grupy kapitałowej PPWK S.A. 8. Stanowisko w zakresie możliwości zrealizowania prognoz W dniu 30 stycznia 2004 r. Zarząd PPWK S.A. poinformował, że zaprzestaje publikacji prognoz finansowych grupy kapitałowej PPWK S.A. (rb nr 2/2004). W związku z powyższym Zarząd PPWK S.A. nie odnosi się do możliwości zrealizowania prognoz w świetle wyników objętych niniejszym raportem. 9. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA spółek grupy kapitałowej PPWK S.A. W IV kwartale 2004 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze własności akcji uprawniających do więcej niż 5 % głosów na WZA PPWK S.A. 5

15 Stan na 1 marca 2005 r. Liczba akcji Liczba głosów % akcji % głosów Cresco Financial Advisors Sp. z o.o ,50% 16,77% Marian Mikołajczak ,08% 16,10% Pictet & Cie ,05% 12,31% Rafał Berliński ,00% 8,18% Webster Enterprises Ltd ,44% 6,90% Na dzień przekazania niniejszego raportu PPWK S.A. pozostawała jedynym udziałowcem spółek PPWK Cirrus Sp. z o.o., PKD Sp. z o.o. oraz PPWK GeoInvent Sp. z o.o. (postanowieniem z dnia 25 stycznia 2005 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonano zmiany nazwy z PPWK Inwestycje Sp. z o.o. na PPWK GeoInvent Sp. z o.o.). Ponadto spółki PPWK S.A. i PPWK GeoInvent Sp. z o.o. (dawniej PPWK Inwestycje Sp. z o.o.) pozostawały wspólnikami spółki PPWK Inwestycje Sp. z o.o. Spółka Jawna. Akcjonariusze posiadający ponad 5 % głosów na zgromadzeniu udziałowców spółki MAPPA Sp. z o.o. w likwidacji na dzień przekazania raportu: - PPWK S.A. 50% - Info.com.pl S.A. 50 % Ponadto PPWK S.A. posiadała 40% głosów na WZA spółki Warszawska Drukarnia Akcydensowa S.A. w upadłości. Postanowieniem z dnia 11 października 2004 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy, sygn. akt XVII U 363/02, stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Warszawskiej Drukarni Akcydensowej S.A. w Warszawie. Pozostałymi akcjonariuszami, którzy posiadali ponad 5% głosów na WZA spółki Warszawska Drukarnia Akcydensowa S.A. w upadłości byli Jan Wiśniewski (29,2%), oraz Dariusz Stefańczyk (16,3%). W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji i udziałów spółek z grupy kapitałowej PPWK S.A., poza zmianami dotyczącymi PPWK S.A. wymienionymi powyżej. 10. Zmiany w stanie posiadania akcji i udziałów w spółkach grupy kapitałowej PPWK S.A. lub opcji do tych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące spółki grupy kapitałowej PPWK. W okresie objętym raportem nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji i udziałów w spółkach grupy kapitałowej PPWK S.A. lub opcji do tych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące spółki grupy kapitałowej PPWK. Łączna liczba akcji PPWK S.A. znajdujących się w posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających grupę kapitałową PPWK ( stan na r.): Liczba akcji Wartość nominalna akcji Cresco Financial Advisors Sp. z o.o.* Rafał Berliński Dunin-Wąsowicz Zakłady Staszowskie Sp. z o.o.** Beata Konopska */ Prezesem Zarządu Cresco Financial Advisors Sp. z o.o. jest Pan Maciej Radziwiłł Przewodniczący Rady Nadzorczej PPWK SA. **/ Prezesem Zarządu Dunin-Wąsowicz Zakłady Staszowskie Sp. z o.o. jest Pan Stefan Dunin-Wąsowicz Prezes Zarządu PPWK GeoInvent Sp. z o.o. (dawniej PPWK Inwestycje Sp. z o.o.) 6

16 11. Informacja o postępowaniach wszczętych i toczących się przed sądem lub organem administracji publicznej. Według informacji posiadanych przez Zarząd PPWK S.A w okresie objętym raportem nie wszczęto przed sądem lub organem administracji publicznej jednego lub więcej postępowań, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności PPWK S.A., których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. W okresie objętym raportem pomiędzy PPWK GeoInvent Sp. z o.o. (dawniej PPWK Inwestycje Sp. z o.o.) a Miastem Stołecznym Warszawa trwało postępowanie dotyczące aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zbytej na rzecz BRE Bank S.A., za okres w którym PPWK Inwestycje była właścicielem nieruchomości. Postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Wydział I Cywilny i zostało wszczęte na skutek złożenia sprzeciwu od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 kwietnia 2001 r.. Wysokość opłaty, której domaga się Miasto Stołeczne Warszawa za cały okres objęty sporem, pomniejszonej o opłatę uiszczona przez PPWK GeoInvent Sp. z o.o. (dawniej PPWK Inwestycje Sp. z o.o.) wynosi ,16 zł; zgodnie ze stanowiskiem PPWK Inwestycje opłata ta ustalona została w wysokości istotnie przekraczającej rzeczywistą wartość nieruchomości w okresie objętym sporem; Poza wyżej wymienionym postępowaniem wg informacji posiadanych przez Zarząd PPWK S.A., w okresie objętym raportem nie toczyły się żadne inne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności PPWK S.A., których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 12. Informacja o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi. W okresie od początku roku obrotowego 2004, wartość transakcji zawieranych przez spółki grupy kapitałowej z podmiotami powiązanymi nie przekroczyła 500 tys. EUR. 13. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji. W okresie objętym raportem PPWK S.A. oraz spółki grupy kapitałowej nie udzieliły poręczeń, pożyczek lub gwarancji, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji spółek grupy kapitałowej PPWK S.A.. W opinii Zarządu PPWK S.A. w okresie objętym raportem nie miały miejsca inne niż wymienione w niniejszym raporcie wydarzenia istotne dla oceny sytuacji Grupy. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu w chwili publikowania niniejszego raportu nie istnieją inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji spółek grupy kapitałowej PPWK S.A Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągane wyniki w perspektywie najbliższego kwartału. W opinii Zarządu PPWK S.A. poza czynnikami, związanymi z bieżącą działalnością grupy kapitałowej, nie występują inne, szczególne czynniki które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na osiągane w przyszłych okresach wyniki. Warszawa, 1 marca 2005 r. Rafał Berliński Prezes Zarządu 7

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd PPWK QSr 1/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 PPWK QSr 1/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2005 r. PPWK S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2005 r. PPWK S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2005 r. PPWK S.A. Spis treści do sprawozdania z działalności 1. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność grupy ppwk i osiągnięte wyniki finansowe...3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 BILANS w tys. zł 31.03.2000 koniec kwartału 31.12.1999 koniec poprz. Kwartału 31.03.1999 koniec kwartału 31.12.1998 koniec poprz. Kwartału A k t y w a I. Majątek trwały 3 770 3 958 5 745 5 928 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego S.A.-Q za IV kw. 2003 r. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Przy sporządzaniu raportu za 2003 r. przyjęte zostały takie same zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za III kwartał 2007 roku według

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Rusiec, 23.02.2015 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2015 roku kończący się 31 marca 2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2006 Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2006 roku kończący się 31 marca 2006 roku sporządzony zgodnie z MSR 2 3 w tys. zł o ile nie podano inaczej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 ELZAB skorygowany QSr 3/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LPP SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku

Grupa Kapitałowa LPP SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku Gdańsk Luty 2015 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA Zysk (strata) brutto 459 901 523 871 109 780 126 319 Zysk (strata) netto 482 081 432 859 115 074 104 374 Przepływy pieniężne netto z

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAPORT ŚRÓDROCZNY WWW.GRUPANOKAUT.PL

GRUPA KAPITAŁOWA RAPORT ŚRÓDROCZNY WWW.GRUPANOKAUT.PL GRUPA KAPITAŁOWA 1 RAPORT ŚRÓDROCZNY za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Spis treści ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 SANOK skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ROPCZYCE, 8 maja

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo