Sprawozdanie Zarządu z działalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności 01CYBERATON Spółka Akcyjna okres obrotowy od 01. stycznia 2014r. do 31. grudnia 2014r.

2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO 3 II. INFORMACJE OGÓLNE 4 III. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 6 IV. ZNACZĄCE UMOWY 6 V. PERSPEKTYWY ROZWOJU 8 VI. NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA 9 VII. ZAKUP AKCJI BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. 10 VIII. BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW 11 IX. WYBRANE DANE BILANSOWE ORAZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2014R. 12 X. PODNIESIENIE WARTOŚCI AKTYWÓW 01CYBERATON S.A. 12 XI. RESTRUKTURYZACJA 13 XII. 01CYBERATON S.A. UZNANY "WIARYGODNĄ FIRMĄ 15 XIII. ZATRUDNIENIE 15 XIV. INFORMACJE NA TEMAT PROGNOZ OPUBLIKOWANYCH W 2014R. 15 XV. UCZESTNIK INDEKSU NCINDEX30 15 XVI. ZWOLNIENIE EMITENTA Z KONIECZNOŚCI POSIADANIA ANIMATORA RYNKU 16 XVII. NEGOCJACJE UMOWY INWESTYCYJNEJ 16 XVIII. ZMIANY W AKCJONARIACIE EMITENTA 17 XIX. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA 18 XX. PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 18 XXI. TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2014 ROKU 19 XXII. INFORMACJA NADZWYCZAJNA ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCA RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2013R. MAJĄCA WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY ZA 2014R. 20 XXIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 21 XXIV. BILANS 22 XXV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 24 XXVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 25 XXVII. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 27 XXVIII. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIKI FINANSOWY W 2014R Milanówek

3 I. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu rocznego: Niniejszy raport roczny sporządzony za rok 2014r., dotyczy Spółki działającej pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku, zwaną dalej również 01CYBERATON S.A. oraz Spółką, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności ustawy z dnia 15. września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) oraz Statutu Spółki. Raport roczny sporządzono zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu (na rynku NewConnect) oraz zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami. W szczególności, objęte raportem sprawozdanie finansowe za okres od 01. stycznia 2014 roku do 31. grudnia 2014 roku, sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29. września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz zasady przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości. Zawarte w Raporcie sprawozdanie finansowe za rok 2014 podlegało badaniu przez Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3436 uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności" gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jest polski złoty Milanówek

4 II. Informacje Ogólne: A. Dane podstawowe Spółki: Nazwa: 01CYBERATON Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: 01CYBERATON S.A. Siedziba: Milanówek Adres: ul. Brzozowa 1 Milanówek Przynależność do indeksów: NCIndex, NCIndex30 Kod ISIN: PLVCAOC00015 Symbol Spółki: 01CYBATON Ticker GPW: 01C Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Forma prawna: Spółka Akcyjna NIP: REGON: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział KRS: Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Kapitał zakładowy: zł, w całości opłacony B. Zarząd Spółki*: Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu C. Prokurent Spółki*: Michał Janowski Prokurent D. Rada Nadzorcza Spółki*: Weronika Usarek Członek Rady Nadzorczej Anastazja Skopowska Członek Rady Nadzorczej Marzenna Miłek Członek Rady Nadzorczej Andrzej Foremny Członek Rady Nadzorczej Maciej Gruszka Członek Rady Nadzorczej *Dane aktualne na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Milanówek

5 E. Emisje akcji Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data podwyższenie kapitału seria M ,00 0,05 0, ,25 KDPW: KRS: GPW: seria T subskrypcja prywatna ,00 0,05 0, ,25 KDPW: KRS: GPW: podwyższenie kapitału seria N ,75 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: seria A akcje założycielskie ,00 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: seria F subskrypcja prywatna ,00 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: seria E subskrypcja prywatna ,00 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: seria D ,00 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: seria B ,00 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: seria C ,00 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: seria G subskrypcja prywatna ,00 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: Milanówek

6 III. Działalność operacyjna: 01CYBERATON S.A. jest spółką giełdową, notowaną na rynku NewConnect, działającą w branży Odnawialnych Źródeł Energii w sektorze energetyki solarnej. Emitent zajmuje się realizacją wszelkiego rodzaju projektów fotowoltaicznych poczynając od dużych instalacji deweloperskich a kończąc na przydomowych mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Nasze usługi realizowane są kompleksowo od przygotowania projektu, uzyskania pozwoleń, dotacji po realizacje inwestycji. W swojej działalności wspieramy innowacyjne projekty. We współpracy z firmami naukowobadawczymi wprowadzamy innowacyjne produkty m. in. mikroinwertery nowej generacji a w niedługim czasie także innowacyjne cienkowarstwowe panele fotowoltaiczne. Wspieramy nowe technologie zarówno jako inwestor jak i broker finansowy. W naszych instalacjach używamy produkty najwyższej jakości m. in. unikalne na skale światową systemy montażu paneli fotowoltaicznych. We współpracy z podmiotem badawczonaukowym wprowadzamy nowoczesne mikroinwertery. Prowadzimy również usługi brokera patentowego. Jako przedstawiciel Porsche Advanced Materials Co, Ltd. posiadamy wyłączność obrotu Metalami Ziem Rzadkich na obszarze Europy Środkowowschodniej. Emitent zapewnił sobie również prawa reprezentacji handlowej do zawierania transakcji w pozostałych krajach z wyłączeniem terytorium Chin. IV. Znaczące umowy: A. dnia 06. lutego 2014r. Emitent zawarł umowę z ROBO4X LTD, która poprzez platformę 4xrobo.com jest dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla rynków walutowych w zakresie automatyzacji handlu. Zawarta Umowa Wyłączność daje 01CYBERATON S.A. prawo do prezentowania systemu oferowanego przez 4xrobo.com klientowi indywidualnemu. Prezentując na rynku Polskim bezpośredni dostęp do rozwiązań informatycznych 01CYBERATON S.A. ma zamiar wykorzystać pełen zakres możliwości, jakie daje mu realizowany obecnie kontrakt z International Foreign Exchange. Umowa została zawarta na czas nieograniczony Milanówek

7 B. dnia 08. kwietnia 2014r. Zarząd Spółki zawarł umowę wyłącznej dystrybucji dla paneli fotowoltaicznych z koreańskim producentem, firmą T&Solar z siedzibą w Korei Południowej. Na mocy umowy Spółka 01CYBERATON S.A. jest wyłącznym dystrybutorem na obszarze Polski, Czech, oraz Słowacji jednej z najnowszych i najbardziej wydajnych technologii fotowoltaicznych. Emitent posiada również prawa dystrybucji oraz reprezentacji handlowej do zawierania transakcji w pozostałych krajach. Obecnie Spółka jest w stanie zrealizować każde zamówienie ilościowe. W związku z przyjęciem przez Rząd projektu ustawy o OZE, Zarząd Spółki podjął działania mające na celu realizacje projektów fotowoltaicznych na terenie Polski. C. a) 22. kwietnia 2014 roku Emitent zawarł umowę ze spółką Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie. Umowa dotyczy dzierżawy gruntów będących własnością Spółki o powierzchni m2 (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy czterdzieści osiem metrów kwadratowych) i stanowi rozszerzenie współpracy wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Spółkami 16. grudnia 2012r. b) 13. marca 2015r. Zarząd Spółki poinformował, iż dnia 09. marca 2015r. podpisał, z firmą Biomass Energy Project S.A., aneks do umowy dzierżawy gruntów z dnia 22. kwietnia 2014r. wydłużający okres dzierżawy części areału z okresu 3 lat (liczonych od momentu podpisania pierwotnej umowy) do 20 lat (liczonych od momentu podpisania aneksu), tj. do 2035r. Na mocy obowiązujących umów 01CYBERATON S.A. ma zagwarantowany udział w zyskach ze sprzedaży upraw na dzierżawionych gruntach. Zawarty aneks do umowy jest elementem zacieśnienia współpracy między Emitentami. D. 29. sierpnia Zarząd informował o podpisaniu Umowy na realizację farmy fotowoltaicznej ze Spółką PL Instalacja o mocy 1MW powstała w miejscowości Guja, powiat Węgorzewo, województwo warmińskomazurskie. Emitent informował, że przychód, wynikający z realizacji zawartej umowy przekroczy zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 47,92% wydatków kwalifikowanych tj. na kwotę ,60zł netto Milanówek

8 E. Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. 08. sierpnia, informował, iż Emitent w cyklu realizacji Etapu I. zawarł 100 umów na wykonanie dotowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przydomowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 420kW. Przychód wynikający z realizacji zawartych umów przekroczy zł. F. Emitent w cyklu realizacji Etapu I. kontraktu zawarł w IV kwartale 2014r. łącznie 184 umowy na wykonanie dotowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przydomowych instalacji fotowoltaicznych, o łącznej mocy przekraczającej 1,15 MW (Jeden 15/100 Megawata) Zarząd informował, że przychód, wynikający z realizacji zawartych umów przekroczy zł (słownie złotych: siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy). Do dnia 31. grudnia 2014r. Emitent zawarł 300 umów na wykonawstwo przydomowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 1,5MW (Jeden 500/1000 Megawat). Łączny przychód Spółki z tego tytułu przekroczy zł (słownie złotych: dziesięć milionów czterysta tysięcy). G. Zarząd 01CYBERATON S.A. informował, iż zawarł umowę z firmą Solar Energy S.A. producentem innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych o maksymalnie wysokiej sprawności. Ze względu na planowaną skalę realizacji instalacji fotowoltaicznych Emitent uzyskał preferencyjne warunki cenowe. V. Perspektywy rozwoju: W obliczu międzynarodowych regulacji dotyczących emisji dwutlenku węgla, Polska, jako kraj szczególnie uzależniony od paliw kopalnych, jest zmuszona szukać rozwiązań alternatywnych. Fotowoltaika jest jedną z alternatyw pozwalających na znaczną redukcję emisji CO2 oraz wypełnienie zobowiązań unijnych. Jest przy tym nieporównywalnie wydajniejsza w kontekście przetwarzania energii słonecznej, niż biomasa oraz biogaz oraz nie powoduje możliwych efektów ubocznych cechujących inne źródła energii odnawialnych. Różnica, którą musi pokonać technologia fotowoltaiczna, aby stać się atrakcyjną ekonomicznie dla finalnego konsumenta energii zmniejsza się wyraźnie co roku, co też przekłada się na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce. Jesteśmy krajem o bardzo dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, która drożeje, przy czym wystarczająco nasłonecznionym aby korzystać z technologii PV na dużą, nawet przemysłową skalę. Wzrost generacji rozproszonej wpływa korzystnie na prace całego krajowego systemu elektroenergetycznego. Poza barierą finansową nie istnieją żadne istotne powody ograniczające perspektywy dla rozwoju Milanówek

9 inwestycji fotowoltaicznych we wszystkich obszarach zastosowań. Ceny implementacji technologii fotowoltaicznych na poziomie zainstalowanych systemów połączonych z lokalną siecią elektroenergetyczną u naszego najbliższego sąsiada, Niemiec, są jednymi z najniższych na świecie. Niemcy są więc dziś jednym z pierwszych krajów w Europie Centralnej, który osiąga właśnie parytet z siecią. Zakładając więc, że nasze regulacje dotyczące fotowoltiki są wzorowane na niemieckich powinniśmy w najbliższych latach podążać śladem europejskiego lidera. Technologie fotowoltaiczne stają się powoli ekonomicznie niezależne od systemu subwencji rządowych, choć nadal potrzebują przyjaznego środowiska ustawowego do ich implementacji. W tym kontekście, technologia PV powinna mieć coraz większy potencjał wzrostu w Polsce. Pod koniec pierwszego kwartału 2014 roku moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 6,6 MWp. W kolejnych miesiącach nastąpił jednak duży wzrost na rynku, a jedynie w pierwszych miesiącach roku 2015 zainstalowano 9MWp, co w chwili obecnej łącznie daje niemal 40 MWp zainstalowanej mocy. Energia ze źródeł odnawialnych, której produkcja odbywa się bezemisyjnie, nie tylko poprawi stan polskiego środowiska naturalnego, ale zagwarantuje nam także stopniowe uniezależnianie się od paliw kopalnych, a w dalszej perspektywie niezależność energetyczną. Strategia firmy zakłada dostarczanie produktu o najwyższej możliwej wydajności i jakości z jednoczesną dbałością o utrzymanie niskiego poziomu cen oferowanych przez siebie rozwiązań. Celem firmy jest promowanie naturalnego źródła energii słonecznej. Koordynatom dla realizowanych zadań jest polityka jakości. Naszymi priorytetami w roku 2015 jest zwiększenie udziału w rynku dużych elektrowni fotowoltaicznych, odegranie kluczowej roli w obszarze realizacji instalacji przydomowych przy maksymalnym zadowoleniu Klienta, zastosowanie autorskich, nowoczesnych technologii wspierających efektywność systemów fotowoltaicznych oraz budowa wartości dla Akcjonariuszy. VI. Najistotniejsze czynniki ryzyka: A. ryzyko związane z poziomem kapitału obrotowego: zwiększenie jak i rozszerzenie działalności Spółki poprzez inwestycje w nowe projekty zawsze skutkuje zwiększeniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Obecnie kapitał ten finansowany jest m. in. zobowiązaniami z wydłużonym terminem zapłaty, kapitałem pozyskanym ze sprzedaży majątku Spółki, ale istnieje ryzyko konieczności zaangażowania dodatkowego kapitału w celu zachowania płynności Spółki. W celu minimalizacji tego ryzyka, na bieżąco monitorowane są wskaźniki szybkiej i bieżącej płynności Spółki Milanówek

10 B. ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą: na stopień realizacji celów, określonych przez Zarząd oraz na sytuację finansową Spółki ma wpływ sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie. Na wyniki finansowe generowane przez Emitenta mają wpływ czynniki gospodarcze, m.in. tempo wzrostu i wartość Produktu Krajowego Brutto, poziom inflacji, stopa bezrobocia oraz poziom stóp procentowych. Pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej może mieć wpływ na utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskiwanie nowych klientów. C. ryzyko skali działania Spółki zakłada znaczący wzrost skali prowadzonej działalności, co wiąże się ze znaczącymi zmianami organizacyjnymi. Efektem wzrostu skali działania będzie wydzielenie kompetencji i uprawnień, które do tej pory leżały w gestii Zarządu. Nie istnieje ryzyko, że Spółka, nie poradzi sobie z organizacyjnym oraz strategicznym dostosowaniem struktury do zwiększonej skali działania. Wystąpienie niniejszego ryzyka mogłoby spowodować trudności w realizacji założonej strategii rozwoju, a tym samym ograniczyć zakładane tempo wzrostu. Zarząd powziął kroki w celu zabezpieczenia płynności finansowej Spółki oraz dywersyfikacji zadań na podmioty zewnętrzne. D. ryzyko związane z jednoosobowym Zarządem Emitenta: jedyną osobą zasiadającą w Zarządzie 01CYBERATON S.A. jest Pan Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu. Istnieje ryzyko, że w przypadku choroby, rezygnacji, bądź wystąpienia innych zdarzeń losowych ograniczających możliwość sprawowania swojej funkcji przez Członka Zarządu bieżące funkcjonowanie Spółki może być utrudnione, co może negatywnie przełożyć się na osiągany wynik finansowy. Umowa Spółki przewiduje możliwość powołania Zarządu wieloosobowego, czego Emitent nie wyklucza. E. ryzyko prowadzonych prac nad ostatecznym kształtem nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Trudny do przewidzenia efekt prac nad kształtem nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii może wpływać destabilizująco na całą branżę, w tym Emitenta. Istnieje ryzyko, że wprowadzone zmiany przepisów prawnych lub ich interpretacja mogą negatywnie wpłynąć na rozwój Spółki oraz sytuację finansową 01Cyberaton S.A. VII. Zakup akcji Biomass Energy Project S.A.: A. przekroczenie 5% progu w akcjonariacie Biomass Energy Project S.A.: 01CYBERATON S.A. nabył akcje Biomass Energy Project S.A. w ilości sztuk (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset), które stanowią 5% (słownie: pięć procent) ogółu akcji Emitenta oraz posiadła (słownie: Milanówek

11 siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 5% (słownie: pięć procent) udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Biomass Energy Project S.A. Akcje w ilości (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy) sztuk serii C pozostają poza obrotem rynkowym i nie mają wpływu na płynność walorów istniejących w obrocie giełdowym. B. przekroczenie 10% progu w akcjonariacie Biomass Energy Project S.A.: Zarząd 01CYBERATON S.A. w dniu 29. lipca 2014r. informował, iż Emitent przekroczył poziom 10% posiadania akcji Spółki Biomass ENERGY Project S.A w wyniku nabycia przez Emitenta szt. akcji serii C oraz szt. akcji serii D spółki Emitenta. W wyniku transakcji Emitent stał się akcjonariuszem posiadającym łącznie szt. akcji Spółki Biomass Energy Project S.A., co stanowi 13,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, a w kapitale zakładowym Spółki Biomass Energy Project S.A. stanowi odpowiednio 13,34%. VIII. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW: W cyklu realizacji prac budowlanych Zarząd informował o: A. podpisaniu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych przy budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Guja ze Spółką MCS ENERGIA z siedzibą w Sopocie. Przedmiotem umowy była budowa, przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 1 MW, wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalnoprawnej, wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji elektrowni, B. podpisaniu umowy na sprzedaż i dostawę elementów instalacji przy budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Guja ze Spółką IBCW z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zlecenie w ramach realizacji inwestycji w postaci dostarczenia wyprodukowanych elementów instalacji, a także sporządzenie niezbędnej dokumentacji, C. rozpoczęciu budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Guja oraz wejściu prac w ostatni etap realizacji. Zarząd przewidywał, iż zakończenie inwestycji przypadnie na dzień 31. grudnia 2014 roku. Z uwagi na czynniki niezależne prace zostały wydłużone co jednak nie skutkowało negatywnie dla powodzenia inwestycji jak i nie odbiło się na warunkach finansowych kontraktu Milanówek

12 IX. Wybrane dane bilansowe oraz rachunek zysków i strat za 2014r.: Kapitał (fundusz) własny PLN EURO PLN EURO , , , ,53 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń PLN EURO PLN EURO , , , ,89 Zysk (strata) netto PLN EURO PLN EURO , , , ,27 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi PLN EURO PLN EURO , , , ,11 Przychody netto ze sprzedaży produktów PLN EURO PLN EURO , , , ,06 *kurs EURO na dzień 31. grudnia 2014r. X. Podniesienie wartości aktywów 01CYBERATON S.A.: W okresie poddanym bieżącemu obowiązkowi informacyjnemu Emitent dokonał wyceny środków trwałych Spółki: A. nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Spółki, położonej w Milanówku przy ul. Brzozowej 1, oznaczonej jako działki gruntu nr 120/39, 123/1, 123/2, 120/28, 120/26, 120/19, 122/4, 122/1, 122/2, 122/3, 124/1 z obrębu o powierzchni łącznej m kw. (słownie metrów kwadratowych: dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy), objęte Księgą Wieczystą nr. WA1G/ /8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Celem wyceny było określenie wartości rynkowej przedmiotowych nieruchomości dla potrzeb sprzedaży. Wartość rynkowa nieruchomości została określona na zł (słownie złotych: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy). B. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Spółki, położonych w miejscowości Pturek gmina Barcin i oznaczonych jako działki gruntu nr: 96/2, 98/2, 100/2, 101, 102, 106, 107, 109/2 o powierzchni łącznej 107,7187 ha Milanówek

13 (słownie: sto trzy /0048) objętych Księgami Wieczystymi o nr. BY1U/ /8, BY1U/ /1, BY1U/ /2, BY1U/ /5, BY1U/ /3, BY1U/ /3, BY1U/ /6, BY1U/ /1 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Szubinie Wydział Ksiąg Wieczystych. Celem wyceny było określenie wartości rynkowej wyżej wyszczególnionych nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania jako propozycji wartości dla analizy finansowej przedsięwzięcia. Wartość rynkowa nieruchomości została określona na ,00zł (słownie złotych: czterdzieści cztery miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące 00/100) C. w związku z przeprowadzonymi korektami, na podstawie zgłoszonych propozycji co do zmian w Bilansie i Rachunku Zysków i Strat, dotyczących przeksięgowania gruntu w miejscowości Pturek gmina Barcin i oznaczonych jako działki gruntu nr: 96/2, 98/2, 100/2, 101, 102, 106, 107, 109/2 o powierzchni łącznej 107,7187 ha (słownie: sto trzy /0048) objętych Księgami Wieczystymi o nr. BY1U/ /8, BY1U/ /1, BY1U/ /2, BY1U/ /5, BY1U/ /3, BY1U/ /3, BY1U/ /6, BY1U/ /1 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Szubinie Wydział Ksiąg Wieczystych z rzeczowych aktywów trwałych na konto inwestycje długoterminowe oraz wyksięgowania i przeszacowania gruntów w Milanówku przy ul. Brzozowej 1, oznaczonej jako działki gruntu nr 120/39, 123/1, 123/2, 120/28, 120/26, 120/19, 122/4, 122/1, 122/2, 122/3, 124/1 z obrębu o powierzchni łącznej m kw. (słownie metrów kwadratowych: dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy), objęte Księgą Wieczystą nr. WA1G/ /8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, zmianie uległy kluczowe pozycje podlegające niniejszemu raportowaniu Emitenta. Zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29. września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) dokonano reklasyfikacji nieruchomości w miejscowości Pturek z pozycji rzeczowy majątek trwały na pozycję inwestycje długoterminowe. Podstawą metodologii przeprowadzonej reklasyfikacji jest przepis mówiący, iż majątek niepodlegający przedmiotowi działalności Spółki stanowi dla Emitenta przedmiot inwestycji. XI. Restrukturyzacja: A. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pismem z dnia 14. lutego 2014r. poinformował Emitenta, iż 13. lutego 2014r. zakończono analizę dokumentów rozliczeniowych Spółki oraz wpłat zewidencjonowanych na kontach za cały okres rozliczeniowy. Ustalono, iż Emitent zmniejszył, swoje zadłużenie wobec ZUS o kwotę ,48zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa Milanówek

14 złote 48/100), co stanowi redukcję zadłużenia bazowego o 51,34% (słownie: pięćdziesiąt jeden 34/100 procent). Całkowita zaległość 01CYBERATON S.A., na dzień datowania korespondencji Urzędu, wynosiła łącznie: ,98zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 98/100) przy kapitale akcyjnym ,00zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) i dochodach netto za IV kwartał 2013 (narastająco) ,00zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych) B. dnia 01. kwietnia 2014r. Emitent uregulował całość zobowiązania wobec Domu Maklerskiego BDM S.A. Na mocy ugody oraz przyjętego Programu skupu akcji własnych 01CYBERATON S.A., przeprowadzonego na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z dnia 13. maja 2013r wierzytelność miała zostać zamieniona na akcje Emitenta. Ze względu na poprawę sytuacji ekonomicznej Przedsiębiorstwa, Zarząd stwierdził, iż rozliczenie przedmiotowego zobowiązania w papierach wartościowych Emitenta nie jest dla Spółki przy obecnej wycenie akcji, korzystne i odstąpił od rozliczenia salda akcjami. C. 4. kwietnia 2014r. Emitent wpłacił na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę ,51zł (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych 51/100) wyczerpują wszelkie zobowiązania zamykając tym samym wieloletni proces oddłużania. D. 10. kwietnia 2014r. Emitent odebrał dokument "Zaświadczenie o niezaleganiu", wydany przez ZUS. Dokument ten z dnia 08. kwietnia 2014r., zaświadcza o wyczerpaniu jakichkolwiek roszczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec 01CYBERATON S.A. E. dnia 14. kwietnia 2014r. Emitent spłacił saldo podatkowe na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego wyczerpując wszelkie zobowiązania Spółki zamykając tym samym proces oddłużania wobec Państwa. W związku z planowanymi inwestycjami 01CYBERATON S.A. otrzymał "Zaświadczenia o niezaleganiu" Milanówek

15 XII. 01CYBERATON S.A. uznany "Wiarygodną Firmą: Spółka uczestniczy w ogólnopolskim Programie Wiarygodna Firma. Emitent spełnia warunki określone w Kodeksie Dobrych Praktyk, jako wiarygodny, transparentny i rzetelny partner biznesowy, regulujący terminowo swoje zobowiązania. Potwierdzeniem otrzymania niniejszego Certyfikatu jest obecność uczestnika Programu Wiarygodna Firma na stronie internetowej Programu. Wiarygodność 01CYBERATON S.A została stwierdzona na podstawie danych pochodzących z baz Biur Informacji Gospodarczych, Kredytowych, CEiDG, KRS oraz innych baz rejestrów dłużników i giełd wierzytelności. XIII. Zatrudnienie: Spółka nie prowadziła zatrudnienia w 2014r. Jest to efekt przyjętej przez Zarząd, w 2012r., strategii optymalizacji kosztów prowadzonej działalności operacyjnej oraz wdrożenia autorskiego modelu procesów sprzedażowych, poprzez outsourcing pracowników. XIV. Informacje na temat prognoz opublikowanych w 2014r.: Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych w 2014r. XV. Uczestnik indeksu NCIndex30: Komunikatem z dnia 27. marca 2014r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A., poinformował o dokonanej weryfikacji segmentu NewConnect High Liquidity Risk oraz NewConnect Super High Liquidity Risk. Efektem przeprowadzonej weryfikacji było uwiarygodnienie walorów Emitenta. Po dokonanej okresowej weryfikacji wskaźników i warunków 01CYBERATON S.A. został wykreślony z listy Spółek wysokiego ryzyka płynności. Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informował, iż zgodnie z powziętą informacją, na podstawie Uchwały 452/2007 Zarządu GPW z 3. lipca 2007 z późn. zm., po sesji w dniu 21. marca 2014 roku, została przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex30. Zgodnie z metodologią Indeksu Spółka 01CYBERATON S.A. jest ponownie notowana w gronie 30 największych podmiotów NewConnect Milanówek

16 XVI. Zwolnienie Emitenta z konieczności posiadania Animatora Rynku: A. Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informował, iż w związku z decyzją Dyrektora Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie Nr 44/2014 z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zwolnienia Spółki 01CYBERATON S.A. z obowiązku, o którym mowa w 9 ust. 2 Regulaminu ASO GPW zwalnia z obowiązku istnienia ważnego zobowiązania tj. Posiadania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do instrumentów finansowych 01CYBERATON S.A. zadań określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu Notowań. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała Emitenta, że DOM MAKLERSKI BDM S.A. z upływem dnia 5 listopada 2014 r. przestaje pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki 01CYBERATON S.A. (PLVCAOC00015). B. w zawiązku z nie przekroczeniem wymagalnego progu płynności walorów Emitenta zwalniającego z konieczności animacji papierów wartościowych 01CYBERATON S.A. Zarząd Spółki poinformował, iż zgodnie z komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30. stycznia 2015r., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. od dnia 2. lutego 2015r. pełni zadania Animatora Rynku dla akcji Emitenta. XVII. Negocjacje Umowy Inwestycyjnej: Dnia 02. kwietnia 2014 roku Zarząd 01CYBERATON S.A. rozpoczął rozmowy z potencjalnym inwestorem, a obecnym akcjonariuszem w zakresie zawarcia umowy inwestycyjnej i dokapitalizowania Spółki. Warunki szczegółowe są ustalane w trakcie tur negocjacji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30. czerwca 2014r. udzieliło zgody na podwyższyć kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż zł (słownie złotych: jeden milion) tj. z kwoty ,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) do kwoty nie wyższej niż ,00 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) w drodze emisji nie więcej niż (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 8zł (słownie złotych: osiem), po cenie emisyjnej nie mniejszej niż 24 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery) każda, na zasadach uchwalonych Uchwałą nr 23 ZWZA z dnia 30. czerwca 2014 roku W razie zawiązania umowy sprzedaży akcji, Zarząd rozważa przekazanie środków finansowych nabytych w drodze ww. działań na przeprowadzenie branżowej akwizycji Milanówek

17 Realizacje planów emisyjnych Spółka uzależniła od efektów prowadzonych rozmów. XVIII. Zmiany w akcjonariacie Emitenta: A. w dniu 30. kwietnia 2014 roku Pan Sylwester Foltyn pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta poinformował Zarząd Spółki, iż podczas sesji giełdowej dnia 29. kwietnia 2014 roku, nabył (słownie: dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) sztuk akcji 01CYBERATON S.A., zwiększając swój stan posiadania akcji do (słownie: sto dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co odpowiada takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ponadto stanowi 2.46% (słownie: dwa 46/100) akcji i głosów na WZA. B. w dniu 01. maja 2014 roku Pan Sylwester Foltyn pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta poinformował Zarząd Spółki, iż podczas sesji giełdowej dnia 30. kwietnia 2014 roku, nabył (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) sztuk akcji 01CYBERATON S.A., zwiększając swój stan posiadania akcji do (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści) sztuk akcji, co odpowiada takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ponadto stanowi 2,68% akcji i głosów na WZA. C. w dniu 9. grudnia 2014r. Zarząd 01CYBERATON S.A. powziął informację, iż w dniach 45 grudnia 2014r. doszło do zmiany udziału w Spółce 01CYBERATON S.A. Do ww. zmiany doszło na skutek sprzedaży akcji przez Pana Jerzego Dmochowskiego i Jedwab Polski Sp. z o.o. w wyniku, których nastąpiło zbycie (słownie: dwieście siedem tysięcy sto siedemnaście) szt. akcji. Zarząd Emitenta poinformował, iż pozostali wiodący akcjonariusze posiadali bez zmian ilość wcześniej nabytych akcji 01CYBERATON S.A. oraz nie dokonywali obrotu tymi walorami. Ze względu na dalszą sprzedaż akcji w dniu 15. grudnia 2014r. Zarząd powziął informację, iż doszło do zmiany udziału w Spółce. Do ww. zmiany doszło kolejny raz na skutek sprzedaży akcji przez Pana Jerzego Dmochowskiego i Jedwab Polski Sp. z o.o. w wyniku, których nastąpiło zbycie (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści siedem) szt. akcji. Zarząd Emitenta, zgodnie z posiadaną wiedzą, ponownie poinformował, iż pozostali wiodący akcjonariusze posiadają bez zmian ilość wcześniej nabytych akcji 01CYBERATON S.A. oraz nie dokonywali obrotu tymi Milanówek

18 XIX. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta*: Struktura akcjonariatu 0,22% 11,93% 32,65% 55,20 % Janusz Skopowski Max Welt Holdings Ltd. 01CYBERATON S.A. pozostali akcjonariusze Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji % w kapitale zakładowym Liczba głosów % głosów Janusz Skopowski , ,65 Max Welt Holdings Ltd , ,93 01CYBERATON S.A , ,22 pozostali akcjonariusze , ,20 RAZEM ,00% % *Akcjonariat na podstawie danych otrzymanych przez Spółkę. Sporządzony na dzień opracowania raportu. XX. Przestrzeganie zasad Ładu Korporacyjnego: A. informacja na temat stosowania przez 01CYBERATON Spółkę Akcyjną zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Niniejsza informacja zawiera odniesienie do zakresu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia r. Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę Milanówek

19 informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Emitent korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, zapewnia odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej. 01CYBERATON S.A. nie umożliwia transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i nie upublicznia go na stronie internetowej, lecz nie wyklucza się tej opcji w przyszłości. Spółka jednakże, zamierza wprowadzić zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad Walnego Zgromadzenia i w sposób trwały przystąpi do stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego (dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect) w tym zakresie. Pozostałe elementy, które składają się na wypełnienie tej zasady, są w pełni stosowane przez Spółkę. B. Uchwałą nr 22 z dnia 30. czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjęto niniejszy dokument określający Ład Korporacyjny w zakresie funkcjonowania WZA. Regulamin został opublikowany w formie umożliwiającej jego pobranie na stronie internetowej XXI. Terminy przekazywania Raportów okresowych w 2014 roku: A. za IV kw. 2013r. dnia 14 lutego 2014r. za I kw. 2014r. dnia 14 maja 2014r. za II kw. 2014r. dnia 14 sierpnia 2014r. za III kw. 2014r. dnia 14 listopada 2014r. B. Zarząd 01CYBERATON S.A. dokonał zmiany terminu publikacji raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy Termin publikacji raportu rocznego Emitenta wraz z opinią z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 został ustalony ostatecznie na 31. maja 2014 roku zgodnie z regulaminem Giełdy. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostały bez zmian Milanówek

20 XXII. Informacja nadzwyczajna Zarządu Spółki dotycząca Raportu za IV kwartał 2013r. mająca wpływ na wynik finansowy za 2014r.: Zarząd 01CYBERATON S.A. informował, iż w związku z Raportem za IV kwartał 2013 roku otrzymywał wiele zapytań od Inwestorów w kwestii niezrozumienia poziomu strat z lat wcześniejszych. W związku z powyższym informował, iż kwota ,14 zł (słownie osiem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złotych 14/100) wykazana w bilansie za IV kwartał 2013r. jako strata powstała i narastała w latach 2008 do 2012 do momentu wejścia Inwestora Strategicznego, który restrukturyzując Spółkę podniósł wielokrotnie kapitał zakładowy Emitenta. Niewielkie przychody, w latach poprzednich przy wysokich kosztach prowadzenia działalności we wskazanym okresie , spowodowały wystąpienie znacznych strat, na które składają się między innymi wynagrodzenia byłych Zarządów i Członków Rad Nadzorczych oraz usługi obce tj. usługi doradcze świadczone na rzecz Spółki. Strata bilansowa to efekt przerostu kosztów prowadzenia działalności nad przychodami generowanymi z działalności operacyjnej poprzednich okresów. Strata nie jest należnością, którą Emitent musi uregulować wobec innych podmiotów czy osób fizycznych. W 2013 roku Spółka osiągnęła przychody przy generowanych dochodach netto. Przychody ze sprzedaży w IV kwartale, przy zminimalizowanych kosztach działalności pozwoliły osiągnąć trwałe zyski. Optymalizacja kosztów przy wdrożeniu nowej strategii biznesowej spowodowała wprowadzenie Spółki na drogę trwałego wzrostu przy wzrastającym zysku. Zyski wypracowane w III i IV kwartale 2013r. były historycznie pierwszymi od rozpoczęcia działalności operacyjnej Spółki a wynik I kwartał 2014r. jest kontynuacją przyjętej strategii. Zgodnie z Polskim prawem podatkowym Spółka jest zwolniona z podatku od osiągniętego w ostatnim okresie zysku. Zwolnienie z podatku obejmuje również kolejne okresy rozliczeniowe procentowo do 50% rocznie. W związku z wezwaniem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 18. marca 2013r. o dokonanie korekty raportu za IV kwartał 2013r. poprzez dostosowanie jego treści do wymogów określonych w obowiązującym regulaminie ASO Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku uzupełnił Raport Kwartalny za IV kwartał 2013 roku. Raport został uzupełniony o: pkt. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu Raportu Kwartalnego pkt. VII. Dane o zatrudnieniu pkt. XVI. Zestawienie zmian w Kapitale (Funduszu) Własnym Emitenta Milanówek

21 XXIII. Oświadczenie Zarządu: Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za 2014 rok sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta. 10. czerwiec 2015r. W imieniu Emitenta: Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu Milanówek

22 XXIV. BILANS Sporządzony za okres 01. styczeń 31. grudnia 2014r. jednostka obliczeniowa: zł No. Tytuł AKTYWA A AKTYWA TRWAŁE , ,05 I. Wartości niematerialne i prawne , ,46 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych , ,46 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne ,33 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,00 1. Środki trwałe , ,00 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego , ,00 b) gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe ,59 1. Nieruchomości ,00 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,59 a) w jednostkach powiązanych ,59 Udziały lub akcje ,59 b) w pozostałych jednostkach Udziały lub akcje Inne papiery wartościowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,32 I Zapasy , ,40 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary 42458, ,40 5 Zaliczki na dostawy II Należności krótkoterminowe , ,52 1 Należności od jednostek powiązanych a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: Milanówek

23 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b inne 2 Należności od pozostałych jednostek , ,52 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,22 do 12 miesięcy , ,22 powyżej 12 miesięcy b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 2 987, ,30 c społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne , ,00 d dochodzone na drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe , ,64 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,64 a w jednostkach powiązanych b w pozostałych jednostkach c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,64 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,64 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,76 AKTYWA RAZEM , ,37 A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,62 I Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość III ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) ,72 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,74 VIII Zysk (strata) netto , ,08 IX Korekta B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA , ,75 I ZOBOWIĄZANIA Rezerwy na zobowiązania 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy a długoterminowe b krótkoterminowe II Zobowiązania długoterminowe 1 Wobec jednostek powiązanych 2 Wobec pozostałych jednostek a kredyty i pożyczki b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe d inne Milanówek

24 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,75 1 Wobec jednostek powiązanych a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b inne 2 Wobec pozostałych jednostek , ,75 a kredyty i pożyczki , ,07 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe , ,25 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,72 do 12 miesięcy , ,65 powyżej 12 miesięcy , ,07 e zaliczki otrzymane na dostawy , ,69 f zobowiązania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,02 h z tytułu wynagrodzeń i inne 3 Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe a długoterminowe b krótkoterminowe PASYWA RAZEM , ,37 XXV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres 01. stycznia 31. grudnia 2014r. jednostka obliczeniowa: zł No. Tytuł A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w , ,10 tym: od jednostek powiązanych I Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,30 II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość III dodatnia, Koszt wytworzenia zmniejszenie produktów wartość na ujemna) własne potrzeby IV jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,80 B Koszty działalności operacyjnej , ,87 I Amortyzacja , ,81 II Zużycie materiałów i energii 1 422, ,40 III Usługi obce , ,08 IV Podatki i opłaty, w tym: ,00 podatek akcyzowy V Wynagrodzenia VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII Pozostałe koszty rodzajowe 817, ,58 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , Milanówek

25 C Zysk (strata) ze sprzedaży (AB) , ,23 D Pozostałe przychody operacyjne 2 164, ,28 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje III Inne przychody operacyjne 2 164, ,28 E Pozostałe koszty operacyjne ,13 0,00 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,93 III Inne koszty operacyjne ,20 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DE) , ,51 G Przychody finansowe 23, ,81 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym: 23,12 17,50 pozostałe od jednostek powiązanych III Zysk ze zbycia inwestycji ,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne 0, ,31 H Koszty finansowe 8 868, ,24 I Odsetki, w tym: ,57 Pozostałe dla jednostek powiązanych 1 953,40 II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne 8 868, ,27 I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+GH) , ,08 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk (strata) brutto (I+/J) , ,08 L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku N (zwiększenia Zysk (strata) netto straty) (KLM) , ,08 XXVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE METODA POŚREDNIA Sporządzone za okres 01. styczeń 31. grudnia 2014r. jednostka obliczeniowa: zł Wiers Wyszczególnienie Dane za rok z A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,08 II. Korekty razem , ,54 1. Amortyzacja , ,81 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Milanówek

26 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,00 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów , ,00 7. Zmiana stanu należności , ,03 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem , ,03 9. pożyczek Zmiana stanu i kredytów rozliczeń międzyokresowych 8 211, , Inne korekty ni. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/U) , ,54 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności i. inwestycyjnej Wpływy 0,00 0,00 i. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 2. aktywów Zbycie inwestycji trwałych w nieruchomości oraz wartości 3. niematerialne Z aktywów finansowych, i prawne w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 0, ,00 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 2. rzeczowych Inwestycje w aktywów nieruchomości trwałych oraz wartości niematerialne i 3. prawne Na aktywa finansowe, w tym: 0, ,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0, ,00 nabycie aktywów finansowych ,00 udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne ni. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) 0, ,00 c. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej i. Wpływy , ,72 i. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 2. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki ,72 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe ,00 II. Wydatki , ,72 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych ,72 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 4. podziału Spłaty kredytów zysku i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe ,44 ni. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) , , Milanówek

27 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) , ,54 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 886, ,10 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/D), w tym , ,64 o ograniczonej możliwości dysponowania XXVII. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Sporządzone za okres 01. styczeń 31. grudnia 2014r. jednostka obliczeniowa: zł Wiers Wyszczególnienie Dane za rok z I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,26 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po , ,26 1. korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 2.1. okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie h) zmniejszenie , Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0, ,72 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, Milanówek

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Roczne sprawozdanie finansowe... 5 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Star Fitness S.A. - Raport Roczny za rok 2011. Star Fitness S.A. Raport Roczny za rok 2011

Star Fitness S.A. - Raport Roczny za rok 2011. Star Fitness S.A. Raport Roczny za rok 2011 Star Fitness S.A. Raport Roczny za rok 2011 Spis treści 1. List Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2012-31.12.2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2012-31.12.2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2012-31.12.2012 Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-05-29 0 Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.10.2014 r. - 31.12.2014 r. Data raportu: 13 luty 2015 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A.

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212

Bardziej szczegółowo

RAPORT za III kwartał 2013 r. okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku FORPOSTA S.A. Katowice, 14 listopada 2013 roku

RAPORT za III kwartał 2013 r. okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku FORPOSTA S.A. Katowice, 14 listopada 2013 roku RAPORT za III kwartał 2013 r. okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku FORPOSTA S.A. Katowice, 14 listopada 2013 roku Spis treści: I. List Zarządu do Akcjonariuszy Forposta S.A.... 3 II. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. II KWARTAŁ Wrocław, dn. 14 sierpnia 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3.

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.07.2013r do 30.09.2013r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3. KWARTALNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu Raport za I kwartał 2014 roku został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C i akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r. 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 Raport sporządzony został przez spółkę Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również: Spółka, Binary Helix Spółka Akcyjna, Emitent), zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Sporządzony według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 11 czerwca 2015 roku

RAPORT ROCZNY. Sporządzony według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 11 czerwca 2015 roku Raport Roczny APN Promise S.A. za 2014 rok RAPORT ROCZNY Sporządzony według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 11 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI Lp 1 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo