Sprawozdanie Zarządu z działalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności 01CYBERATON Spółka Akcyjna okres obrotowy od 01. stycznia 2014r. do 31. grudnia 2014r.

2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO 3 II. INFORMACJE OGÓLNE 4 III. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 6 IV. ZNACZĄCE UMOWY 6 V. PERSPEKTYWY ROZWOJU 8 VI. NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA 9 VII. ZAKUP AKCJI BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. 10 VIII. BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW 11 IX. WYBRANE DANE BILANSOWE ORAZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2014R. 12 X. PODNIESIENIE WARTOŚCI AKTYWÓW 01CYBERATON S.A. 12 XI. RESTRUKTURYZACJA 13 XII. 01CYBERATON S.A. UZNANY "WIARYGODNĄ FIRMĄ 15 XIII. ZATRUDNIENIE 15 XIV. INFORMACJE NA TEMAT PROGNOZ OPUBLIKOWANYCH W 2014R. 15 XV. UCZESTNIK INDEKSU NCINDEX30 15 XVI. ZWOLNIENIE EMITENTA Z KONIECZNOŚCI POSIADANIA ANIMATORA RYNKU 16 XVII. NEGOCJACJE UMOWY INWESTYCYJNEJ 16 XVIII. ZMIANY W AKCJONARIACIE EMITENTA 17 XIX. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA 18 XX. PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 18 XXI. TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2014 ROKU 19 XXII. INFORMACJA NADZWYCZAJNA ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCA RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2013R. MAJĄCA WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY ZA 2014R. 20 XXIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 21 XXIV. BILANS 22 XXV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 24 XXVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 25 XXVII. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 27 XXVIII. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIKI FINANSOWY W 2014R Milanówek

3 I. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu rocznego: Niniejszy raport roczny sporządzony za rok 2014r., dotyczy Spółki działającej pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku, zwaną dalej również 01CYBERATON S.A. oraz Spółką, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności ustawy z dnia 15. września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) oraz Statutu Spółki. Raport roczny sporządzono zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu (na rynku NewConnect) oraz zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami. W szczególności, objęte raportem sprawozdanie finansowe za okres od 01. stycznia 2014 roku do 31. grudnia 2014 roku, sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29. września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz zasady przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości. Zawarte w Raporcie sprawozdanie finansowe za rok 2014 podlegało badaniu przez Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3436 uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności" gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jest polski złoty Milanówek

4 II. Informacje Ogólne: A. Dane podstawowe Spółki: Nazwa: 01CYBERATON Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: 01CYBERATON S.A. Siedziba: Milanówek Adres: ul. Brzozowa 1 Milanówek Przynależność do indeksów: NCIndex, NCIndex30 Kod ISIN: PLVCAOC00015 Symbol Spółki: 01CYBATON Ticker GPW: 01C Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Forma prawna: Spółka Akcyjna NIP: REGON: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział KRS: Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Kapitał zakładowy: zł, w całości opłacony B. Zarząd Spółki*: Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu C. Prokurent Spółki*: Michał Janowski Prokurent D. Rada Nadzorcza Spółki*: Weronika Usarek Członek Rady Nadzorczej Anastazja Skopowska Członek Rady Nadzorczej Marzenna Miłek Członek Rady Nadzorczej Andrzej Foremny Członek Rady Nadzorczej Maciej Gruszka Członek Rady Nadzorczej *Dane aktualne na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Milanówek

5 E. Emisje akcji Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data podwyższenie kapitału seria M ,00 0,05 0, ,25 KDPW: KRS: GPW: seria T subskrypcja prywatna ,00 0,05 0, ,25 KDPW: KRS: GPW: podwyższenie kapitału seria N ,75 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: seria A akcje założycielskie ,00 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: seria F subskrypcja prywatna ,00 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: seria E subskrypcja prywatna ,00 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: seria D ,00 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: seria B ,00 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: seria C ,00 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: seria G subskrypcja prywatna ,00 0,05 0, ,00 KDPW: KRS: GPW: Milanówek

6 III. Działalność operacyjna: 01CYBERATON S.A. jest spółką giełdową, notowaną na rynku NewConnect, działającą w branży Odnawialnych Źródeł Energii w sektorze energetyki solarnej. Emitent zajmuje się realizacją wszelkiego rodzaju projektów fotowoltaicznych poczynając od dużych instalacji deweloperskich a kończąc na przydomowych mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Nasze usługi realizowane są kompleksowo od przygotowania projektu, uzyskania pozwoleń, dotacji po realizacje inwestycji. W swojej działalności wspieramy innowacyjne projekty. We współpracy z firmami naukowobadawczymi wprowadzamy innowacyjne produkty m. in. mikroinwertery nowej generacji a w niedługim czasie także innowacyjne cienkowarstwowe panele fotowoltaiczne. Wspieramy nowe technologie zarówno jako inwestor jak i broker finansowy. W naszych instalacjach używamy produkty najwyższej jakości m. in. unikalne na skale światową systemy montażu paneli fotowoltaicznych. We współpracy z podmiotem badawczonaukowym wprowadzamy nowoczesne mikroinwertery. Prowadzimy również usługi brokera patentowego. Jako przedstawiciel Porsche Advanced Materials Co, Ltd. posiadamy wyłączność obrotu Metalami Ziem Rzadkich na obszarze Europy Środkowowschodniej. Emitent zapewnił sobie również prawa reprezentacji handlowej do zawierania transakcji w pozostałych krajach z wyłączeniem terytorium Chin. IV. Znaczące umowy: A. dnia 06. lutego 2014r. Emitent zawarł umowę z ROBO4X LTD, która poprzez platformę 4xrobo.com jest dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla rynków walutowych w zakresie automatyzacji handlu. Zawarta Umowa Wyłączność daje 01CYBERATON S.A. prawo do prezentowania systemu oferowanego przez 4xrobo.com klientowi indywidualnemu. Prezentując na rynku Polskim bezpośredni dostęp do rozwiązań informatycznych 01CYBERATON S.A. ma zamiar wykorzystać pełen zakres możliwości, jakie daje mu realizowany obecnie kontrakt z International Foreign Exchange. Umowa została zawarta na czas nieograniczony Milanówek

7 B. dnia 08. kwietnia 2014r. Zarząd Spółki zawarł umowę wyłącznej dystrybucji dla paneli fotowoltaicznych z koreańskim producentem, firmą T&Solar z siedzibą w Korei Południowej. Na mocy umowy Spółka 01CYBERATON S.A. jest wyłącznym dystrybutorem na obszarze Polski, Czech, oraz Słowacji jednej z najnowszych i najbardziej wydajnych technologii fotowoltaicznych. Emitent posiada również prawa dystrybucji oraz reprezentacji handlowej do zawierania transakcji w pozostałych krajach. Obecnie Spółka jest w stanie zrealizować każde zamówienie ilościowe. W związku z przyjęciem przez Rząd projektu ustawy o OZE, Zarząd Spółki podjął działania mające na celu realizacje projektów fotowoltaicznych na terenie Polski. C. a) 22. kwietnia 2014 roku Emitent zawarł umowę ze spółką Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie. Umowa dotyczy dzierżawy gruntów będących własnością Spółki o powierzchni m2 (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy czterdzieści osiem metrów kwadratowych) i stanowi rozszerzenie współpracy wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Spółkami 16. grudnia 2012r. b) 13. marca 2015r. Zarząd Spółki poinformował, iż dnia 09. marca 2015r. podpisał, z firmą Biomass Energy Project S.A., aneks do umowy dzierżawy gruntów z dnia 22. kwietnia 2014r. wydłużający okres dzierżawy części areału z okresu 3 lat (liczonych od momentu podpisania pierwotnej umowy) do 20 lat (liczonych od momentu podpisania aneksu), tj. do 2035r. Na mocy obowiązujących umów 01CYBERATON S.A. ma zagwarantowany udział w zyskach ze sprzedaży upraw na dzierżawionych gruntach. Zawarty aneks do umowy jest elementem zacieśnienia współpracy między Emitentami. D. 29. sierpnia Zarząd informował o podpisaniu Umowy na realizację farmy fotowoltaicznej ze Spółką PL Instalacja o mocy 1MW powstała w miejscowości Guja, powiat Węgorzewo, województwo warmińskomazurskie. Emitent informował, że przychód, wynikający z realizacji zawartej umowy przekroczy zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 47,92% wydatków kwalifikowanych tj. na kwotę ,60zł netto Milanówek

8 E. Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. 08. sierpnia, informował, iż Emitent w cyklu realizacji Etapu I. zawarł 100 umów na wykonanie dotowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przydomowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 420kW. Przychód wynikający z realizacji zawartych umów przekroczy zł. F. Emitent w cyklu realizacji Etapu I. kontraktu zawarł w IV kwartale 2014r. łącznie 184 umowy na wykonanie dotowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przydomowych instalacji fotowoltaicznych, o łącznej mocy przekraczającej 1,15 MW (Jeden 15/100 Megawata) Zarząd informował, że przychód, wynikający z realizacji zawartych umów przekroczy zł (słownie złotych: siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy). Do dnia 31. grudnia 2014r. Emitent zawarł 300 umów na wykonawstwo przydomowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 1,5MW (Jeden 500/1000 Megawat). Łączny przychód Spółki z tego tytułu przekroczy zł (słownie złotych: dziesięć milionów czterysta tysięcy). G. Zarząd 01CYBERATON S.A. informował, iż zawarł umowę z firmą Solar Energy S.A. producentem innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych o maksymalnie wysokiej sprawności. Ze względu na planowaną skalę realizacji instalacji fotowoltaicznych Emitent uzyskał preferencyjne warunki cenowe. V. Perspektywy rozwoju: W obliczu międzynarodowych regulacji dotyczących emisji dwutlenku węgla, Polska, jako kraj szczególnie uzależniony od paliw kopalnych, jest zmuszona szukać rozwiązań alternatywnych. Fotowoltaika jest jedną z alternatyw pozwalających na znaczną redukcję emisji CO2 oraz wypełnienie zobowiązań unijnych. Jest przy tym nieporównywalnie wydajniejsza w kontekście przetwarzania energii słonecznej, niż biomasa oraz biogaz oraz nie powoduje możliwych efektów ubocznych cechujących inne źródła energii odnawialnych. Różnica, którą musi pokonać technologia fotowoltaiczna, aby stać się atrakcyjną ekonomicznie dla finalnego konsumenta energii zmniejsza się wyraźnie co roku, co też przekłada się na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce. Jesteśmy krajem o bardzo dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, która drożeje, przy czym wystarczająco nasłonecznionym aby korzystać z technologii PV na dużą, nawet przemysłową skalę. Wzrost generacji rozproszonej wpływa korzystnie na prace całego krajowego systemu elektroenergetycznego. Poza barierą finansową nie istnieją żadne istotne powody ograniczające perspektywy dla rozwoju Milanówek

9 inwestycji fotowoltaicznych we wszystkich obszarach zastosowań. Ceny implementacji technologii fotowoltaicznych na poziomie zainstalowanych systemów połączonych z lokalną siecią elektroenergetyczną u naszego najbliższego sąsiada, Niemiec, są jednymi z najniższych na świecie. Niemcy są więc dziś jednym z pierwszych krajów w Europie Centralnej, który osiąga właśnie parytet z siecią. Zakładając więc, że nasze regulacje dotyczące fotowoltiki są wzorowane na niemieckich powinniśmy w najbliższych latach podążać śladem europejskiego lidera. Technologie fotowoltaiczne stają się powoli ekonomicznie niezależne od systemu subwencji rządowych, choć nadal potrzebują przyjaznego środowiska ustawowego do ich implementacji. W tym kontekście, technologia PV powinna mieć coraz większy potencjał wzrostu w Polsce. Pod koniec pierwszego kwartału 2014 roku moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 6,6 MWp. W kolejnych miesiącach nastąpił jednak duży wzrost na rynku, a jedynie w pierwszych miesiącach roku 2015 zainstalowano 9MWp, co w chwili obecnej łącznie daje niemal 40 MWp zainstalowanej mocy. Energia ze źródeł odnawialnych, której produkcja odbywa się bezemisyjnie, nie tylko poprawi stan polskiego środowiska naturalnego, ale zagwarantuje nam także stopniowe uniezależnianie się od paliw kopalnych, a w dalszej perspektywie niezależność energetyczną. Strategia firmy zakłada dostarczanie produktu o najwyższej możliwej wydajności i jakości z jednoczesną dbałością o utrzymanie niskiego poziomu cen oferowanych przez siebie rozwiązań. Celem firmy jest promowanie naturalnego źródła energii słonecznej. Koordynatom dla realizowanych zadań jest polityka jakości. Naszymi priorytetami w roku 2015 jest zwiększenie udziału w rynku dużych elektrowni fotowoltaicznych, odegranie kluczowej roli w obszarze realizacji instalacji przydomowych przy maksymalnym zadowoleniu Klienta, zastosowanie autorskich, nowoczesnych technologii wspierających efektywność systemów fotowoltaicznych oraz budowa wartości dla Akcjonariuszy. VI. Najistotniejsze czynniki ryzyka: A. ryzyko związane z poziomem kapitału obrotowego: zwiększenie jak i rozszerzenie działalności Spółki poprzez inwestycje w nowe projekty zawsze skutkuje zwiększeniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Obecnie kapitał ten finansowany jest m. in. zobowiązaniami z wydłużonym terminem zapłaty, kapitałem pozyskanym ze sprzedaży majątku Spółki, ale istnieje ryzyko konieczności zaangażowania dodatkowego kapitału w celu zachowania płynności Spółki. W celu minimalizacji tego ryzyka, na bieżąco monitorowane są wskaźniki szybkiej i bieżącej płynności Spółki Milanówek

10 B. ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą: na stopień realizacji celów, określonych przez Zarząd oraz na sytuację finansową Spółki ma wpływ sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie. Na wyniki finansowe generowane przez Emitenta mają wpływ czynniki gospodarcze, m.in. tempo wzrostu i wartość Produktu Krajowego Brutto, poziom inflacji, stopa bezrobocia oraz poziom stóp procentowych. Pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej może mieć wpływ na utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskiwanie nowych klientów. C. ryzyko skali działania Spółki zakłada znaczący wzrost skali prowadzonej działalności, co wiąże się ze znaczącymi zmianami organizacyjnymi. Efektem wzrostu skali działania będzie wydzielenie kompetencji i uprawnień, które do tej pory leżały w gestii Zarządu. Nie istnieje ryzyko, że Spółka, nie poradzi sobie z organizacyjnym oraz strategicznym dostosowaniem struktury do zwiększonej skali działania. Wystąpienie niniejszego ryzyka mogłoby spowodować trudności w realizacji założonej strategii rozwoju, a tym samym ograniczyć zakładane tempo wzrostu. Zarząd powziął kroki w celu zabezpieczenia płynności finansowej Spółki oraz dywersyfikacji zadań na podmioty zewnętrzne. D. ryzyko związane z jednoosobowym Zarządem Emitenta: jedyną osobą zasiadającą w Zarządzie 01CYBERATON S.A. jest Pan Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu. Istnieje ryzyko, że w przypadku choroby, rezygnacji, bądź wystąpienia innych zdarzeń losowych ograniczających możliwość sprawowania swojej funkcji przez Członka Zarządu bieżące funkcjonowanie Spółki może być utrudnione, co może negatywnie przełożyć się na osiągany wynik finansowy. Umowa Spółki przewiduje możliwość powołania Zarządu wieloosobowego, czego Emitent nie wyklucza. E. ryzyko prowadzonych prac nad ostatecznym kształtem nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Trudny do przewidzenia efekt prac nad kształtem nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii może wpływać destabilizująco na całą branżę, w tym Emitenta. Istnieje ryzyko, że wprowadzone zmiany przepisów prawnych lub ich interpretacja mogą negatywnie wpłynąć na rozwój Spółki oraz sytuację finansową 01Cyberaton S.A. VII. Zakup akcji Biomass Energy Project S.A.: A. przekroczenie 5% progu w akcjonariacie Biomass Energy Project S.A.: 01CYBERATON S.A. nabył akcje Biomass Energy Project S.A. w ilości sztuk (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset), które stanowią 5% (słownie: pięć procent) ogółu akcji Emitenta oraz posiadła (słownie: Milanówek

11 siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 5% (słownie: pięć procent) udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Biomass Energy Project S.A. Akcje w ilości (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy) sztuk serii C pozostają poza obrotem rynkowym i nie mają wpływu na płynność walorów istniejących w obrocie giełdowym. B. przekroczenie 10% progu w akcjonariacie Biomass Energy Project S.A.: Zarząd 01CYBERATON S.A. w dniu 29. lipca 2014r. informował, iż Emitent przekroczył poziom 10% posiadania akcji Spółki Biomass ENERGY Project S.A w wyniku nabycia przez Emitenta szt. akcji serii C oraz szt. akcji serii D spółki Emitenta. W wyniku transakcji Emitent stał się akcjonariuszem posiadającym łącznie szt. akcji Spółki Biomass Energy Project S.A., co stanowi 13,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, a w kapitale zakładowym Spółki Biomass Energy Project S.A. stanowi odpowiednio 13,34%. VIII. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW: W cyklu realizacji prac budowlanych Zarząd informował o: A. podpisaniu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych przy budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Guja ze Spółką MCS ENERGIA z siedzibą w Sopocie. Przedmiotem umowy była budowa, przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 1 MW, wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalnoprawnej, wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji elektrowni, B. podpisaniu umowy na sprzedaż i dostawę elementów instalacji przy budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Guja ze Spółką IBCW z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zlecenie w ramach realizacji inwestycji w postaci dostarczenia wyprodukowanych elementów instalacji, a także sporządzenie niezbędnej dokumentacji, C. rozpoczęciu budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Guja oraz wejściu prac w ostatni etap realizacji. Zarząd przewidywał, iż zakończenie inwestycji przypadnie na dzień 31. grudnia 2014 roku. Z uwagi na czynniki niezależne prace zostały wydłużone co jednak nie skutkowało negatywnie dla powodzenia inwestycji jak i nie odbiło się na warunkach finansowych kontraktu Milanówek

12 IX. Wybrane dane bilansowe oraz rachunek zysków i strat za 2014r.: Kapitał (fundusz) własny PLN EURO PLN EURO , , , ,53 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń PLN EURO PLN EURO , , , ,89 Zysk (strata) netto PLN EURO PLN EURO , , , ,27 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi PLN EURO PLN EURO , , , ,11 Przychody netto ze sprzedaży produktów PLN EURO PLN EURO , , , ,06 *kurs EURO na dzień 31. grudnia 2014r. X. Podniesienie wartości aktywów 01CYBERATON S.A.: W okresie poddanym bieżącemu obowiązkowi informacyjnemu Emitent dokonał wyceny środków trwałych Spółki: A. nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Spółki, położonej w Milanówku przy ul. Brzozowej 1, oznaczonej jako działki gruntu nr 120/39, 123/1, 123/2, 120/28, 120/26, 120/19, 122/4, 122/1, 122/2, 122/3, 124/1 z obrębu o powierzchni łącznej m kw. (słownie metrów kwadratowych: dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy), objęte Księgą Wieczystą nr. WA1G/ /8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Celem wyceny było określenie wartości rynkowej przedmiotowych nieruchomości dla potrzeb sprzedaży. Wartość rynkowa nieruchomości została określona na zł (słownie złotych: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy). B. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Spółki, położonych w miejscowości Pturek gmina Barcin i oznaczonych jako działki gruntu nr: 96/2, 98/2, 100/2, 101, 102, 106, 107, 109/2 o powierzchni łącznej 107,7187 ha Milanówek

13 (słownie: sto trzy /0048) objętych Księgami Wieczystymi o nr. BY1U/ /8, BY1U/ /1, BY1U/ /2, BY1U/ /5, BY1U/ /3, BY1U/ /3, BY1U/ /6, BY1U/ /1 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Szubinie Wydział Ksiąg Wieczystych. Celem wyceny było określenie wartości rynkowej wyżej wyszczególnionych nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania jako propozycji wartości dla analizy finansowej przedsięwzięcia. Wartość rynkowa nieruchomości została określona na ,00zł (słownie złotych: czterdzieści cztery miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące 00/100) C. w związku z przeprowadzonymi korektami, na podstawie zgłoszonych propozycji co do zmian w Bilansie i Rachunku Zysków i Strat, dotyczących przeksięgowania gruntu w miejscowości Pturek gmina Barcin i oznaczonych jako działki gruntu nr: 96/2, 98/2, 100/2, 101, 102, 106, 107, 109/2 o powierzchni łącznej 107,7187 ha (słownie: sto trzy /0048) objętych Księgami Wieczystymi o nr. BY1U/ /8, BY1U/ /1, BY1U/ /2, BY1U/ /5, BY1U/ /3, BY1U/ /3, BY1U/ /6, BY1U/ /1 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Szubinie Wydział Ksiąg Wieczystych z rzeczowych aktywów trwałych na konto inwestycje długoterminowe oraz wyksięgowania i przeszacowania gruntów w Milanówku przy ul. Brzozowej 1, oznaczonej jako działki gruntu nr 120/39, 123/1, 123/2, 120/28, 120/26, 120/19, 122/4, 122/1, 122/2, 122/3, 124/1 z obrębu o powierzchni łącznej m kw. (słownie metrów kwadratowych: dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy), objęte Księgą Wieczystą nr. WA1G/ /8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, zmianie uległy kluczowe pozycje podlegające niniejszemu raportowaniu Emitenta. Zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29. września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) dokonano reklasyfikacji nieruchomości w miejscowości Pturek z pozycji rzeczowy majątek trwały na pozycję inwestycje długoterminowe. Podstawą metodologii przeprowadzonej reklasyfikacji jest przepis mówiący, iż majątek niepodlegający przedmiotowi działalności Spółki stanowi dla Emitenta przedmiot inwestycji. XI. Restrukturyzacja: A. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pismem z dnia 14. lutego 2014r. poinformował Emitenta, iż 13. lutego 2014r. zakończono analizę dokumentów rozliczeniowych Spółki oraz wpłat zewidencjonowanych na kontach za cały okres rozliczeniowy. Ustalono, iż Emitent zmniejszył, swoje zadłużenie wobec ZUS o kwotę ,48zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa Milanówek

14 złote 48/100), co stanowi redukcję zadłużenia bazowego o 51,34% (słownie: pięćdziesiąt jeden 34/100 procent). Całkowita zaległość 01CYBERATON S.A., na dzień datowania korespondencji Urzędu, wynosiła łącznie: ,98zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 98/100) przy kapitale akcyjnym ,00zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) i dochodach netto za IV kwartał 2013 (narastająco) ,00zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych) B. dnia 01. kwietnia 2014r. Emitent uregulował całość zobowiązania wobec Domu Maklerskiego BDM S.A. Na mocy ugody oraz przyjętego Programu skupu akcji własnych 01CYBERATON S.A., przeprowadzonego na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z dnia 13. maja 2013r wierzytelność miała zostać zamieniona na akcje Emitenta. Ze względu na poprawę sytuacji ekonomicznej Przedsiębiorstwa, Zarząd stwierdził, iż rozliczenie przedmiotowego zobowiązania w papierach wartościowych Emitenta nie jest dla Spółki przy obecnej wycenie akcji, korzystne i odstąpił od rozliczenia salda akcjami. C. 4. kwietnia 2014r. Emitent wpłacił na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę ,51zł (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych 51/100) wyczerpują wszelkie zobowiązania zamykając tym samym wieloletni proces oddłużania. D. 10. kwietnia 2014r. Emitent odebrał dokument "Zaświadczenie o niezaleganiu", wydany przez ZUS. Dokument ten z dnia 08. kwietnia 2014r., zaświadcza o wyczerpaniu jakichkolwiek roszczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec 01CYBERATON S.A. E. dnia 14. kwietnia 2014r. Emitent spłacił saldo podatkowe na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego wyczerpując wszelkie zobowiązania Spółki zamykając tym samym proces oddłużania wobec Państwa. W związku z planowanymi inwestycjami 01CYBERATON S.A. otrzymał "Zaświadczenia o niezaleganiu" Milanówek

15 XII. 01CYBERATON S.A. uznany "Wiarygodną Firmą: Spółka uczestniczy w ogólnopolskim Programie Wiarygodna Firma. Emitent spełnia warunki określone w Kodeksie Dobrych Praktyk, jako wiarygodny, transparentny i rzetelny partner biznesowy, regulujący terminowo swoje zobowiązania. Potwierdzeniem otrzymania niniejszego Certyfikatu jest obecność uczestnika Programu Wiarygodna Firma na stronie internetowej Programu. Wiarygodność 01CYBERATON S.A została stwierdzona na podstawie danych pochodzących z baz Biur Informacji Gospodarczych, Kredytowych, CEiDG, KRS oraz innych baz rejestrów dłużników i giełd wierzytelności. XIII. Zatrudnienie: Spółka nie prowadziła zatrudnienia w 2014r. Jest to efekt przyjętej przez Zarząd, w 2012r., strategii optymalizacji kosztów prowadzonej działalności operacyjnej oraz wdrożenia autorskiego modelu procesów sprzedażowych, poprzez outsourcing pracowników. XIV. Informacje na temat prognoz opublikowanych w 2014r.: Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych w 2014r. XV. Uczestnik indeksu NCIndex30: Komunikatem z dnia 27. marca 2014r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A., poinformował o dokonanej weryfikacji segmentu NewConnect High Liquidity Risk oraz NewConnect Super High Liquidity Risk. Efektem przeprowadzonej weryfikacji było uwiarygodnienie walorów Emitenta. Po dokonanej okresowej weryfikacji wskaźników i warunków 01CYBERATON S.A. został wykreślony z listy Spółek wysokiego ryzyka płynności. Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informował, iż zgodnie z powziętą informacją, na podstawie Uchwały 452/2007 Zarządu GPW z 3. lipca 2007 z późn. zm., po sesji w dniu 21. marca 2014 roku, została przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex30. Zgodnie z metodologią Indeksu Spółka 01CYBERATON S.A. jest ponownie notowana w gronie 30 największych podmiotów NewConnect Milanówek

16 XVI. Zwolnienie Emitenta z konieczności posiadania Animatora Rynku: A. Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informował, iż w związku z decyzją Dyrektora Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie Nr 44/2014 z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zwolnienia Spółki 01CYBERATON S.A. z obowiązku, o którym mowa w 9 ust. 2 Regulaminu ASO GPW zwalnia z obowiązku istnienia ważnego zobowiązania tj. Posiadania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do instrumentów finansowych 01CYBERATON S.A. zadań określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu Notowań. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała Emitenta, że DOM MAKLERSKI BDM S.A. z upływem dnia 5 listopada 2014 r. przestaje pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki 01CYBERATON S.A. (PLVCAOC00015). B. w zawiązku z nie przekroczeniem wymagalnego progu płynności walorów Emitenta zwalniającego z konieczności animacji papierów wartościowych 01CYBERATON S.A. Zarząd Spółki poinformował, iż zgodnie z komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30. stycznia 2015r., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. od dnia 2. lutego 2015r. pełni zadania Animatora Rynku dla akcji Emitenta. XVII. Negocjacje Umowy Inwestycyjnej: Dnia 02. kwietnia 2014 roku Zarząd 01CYBERATON S.A. rozpoczął rozmowy z potencjalnym inwestorem, a obecnym akcjonariuszem w zakresie zawarcia umowy inwestycyjnej i dokapitalizowania Spółki. Warunki szczegółowe są ustalane w trakcie tur negocjacji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30. czerwca 2014r. udzieliło zgody na podwyższyć kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż zł (słownie złotych: jeden milion) tj. z kwoty ,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) do kwoty nie wyższej niż ,00 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) w drodze emisji nie więcej niż (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 8zł (słownie złotych: osiem), po cenie emisyjnej nie mniejszej niż 24 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery) każda, na zasadach uchwalonych Uchwałą nr 23 ZWZA z dnia 30. czerwca 2014 roku W razie zawiązania umowy sprzedaży akcji, Zarząd rozważa przekazanie środków finansowych nabytych w drodze ww. działań na przeprowadzenie branżowej akwizycji Milanówek

17 Realizacje planów emisyjnych Spółka uzależniła od efektów prowadzonych rozmów. XVIII. Zmiany w akcjonariacie Emitenta: A. w dniu 30. kwietnia 2014 roku Pan Sylwester Foltyn pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta poinformował Zarząd Spółki, iż podczas sesji giełdowej dnia 29. kwietnia 2014 roku, nabył (słownie: dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) sztuk akcji 01CYBERATON S.A., zwiększając swój stan posiadania akcji do (słownie: sto dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co odpowiada takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ponadto stanowi 2.46% (słownie: dwa 46/100) akcji i głosów na WZA. B. w dniu 01. maja 2014 roku Pan Sylwester Foltyn pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta poinformował Zarząd Spółki, iż podczas sesji giełdowej dnia 30. kwietnia 2014 roku, nabył (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) sztuk akcji 01CYBERATON S.A., zwiększając swój stan posiadania akcji do (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści) sztuk akcji, co odpowiada takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ponadto stanowi 2,68% akcji i głosów na WZA. C. w dniu 9. grudnia 2014r. Zarząd 01CYBERATON S.A. powziął informację, iż w dniach 45 grudnia 2014r. doszło do zmiany udziału w Spółce 01CYBERATON S.A. Do ww. zmiany doszło na skutek sprzedaży akcji przez Pana Jerzego Dmochowskiego i Jedwab Polski Sp. z o.o. w wyniku, których nastąpiło zbycie (słownie: dwieście siedem tysięcy sto siedemnaście) szt. akcji. Zarząd Emitenta poinformował, iż pozostali wiodący akcjonariusze posiadali bez zmian ilość wcześniej nabytych akcji 01CYBERATON S.A. oraz nie dokonywali obrotu tymi walorami. Ze względu na dalszą sprzedaż akcji w dniu 15. grudnia 2014r. Zarząd powziął informację, iż doszło do zmiany udziału w Spółce. Do ww. zmiany doszło kolejny raz na skutek sprzedaży akcji przez Pana Jerzego Dmochowskiego i Jedwab Polski Sp. z o.o. w wyniku, których nastąpiło zbycie (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści siedem) szt. akcji. Zarząd Emitenta, zgodnie z posiadaną wiedzą, ponownie poinformował, iż pozostali wiodący akcjonariusze posiadają bez zmian ilość wcześniej nabytych akcji 01CYBERATON S.A. oraz nie dokonywali obrotu tymi Milanówek

18 XIX. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta*: Struktura akcjonariatu 0,22% 11,93% 32,65% 55,20 % Janusz Skopowski Max Welt Holdings Ltd. 01CYBERATON S.A. pozostali akcjonariusze Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji % w kapitale zakładowym Liczba głosów % głosów Janusz Skopowski , ,65 Max Welt Holdings Ltd , ,93 01CYBERATON S.A , ,22 pozostali akcjonariusze , ,20 RAZEM ,00% % *Akcjonariat na podstawie danych otrzymanych przez Spółkę. Sporządzony na dzień opracowania raportu. XX. Przestrzeganie zasad Ładu Korporacyjnego: A. informacja na temat stosowania przez 01CYBERATON Spółkę Akcyjną zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Niniejsza informacja zawiera odniesienie do zakresu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia r. Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę Milanówek

19 informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Emitent korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, zapewnia odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej. 01CYBERATON S.A. nie umożliwia transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i nie upublicznia go na stronie internetowej, lecz nie wyklucza się tej opcji w przyszłości. Spółka jednakże, zamierza wprowadzić zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad Walnego Zgromadzenia i w sposób trwały przystąpi do stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego (dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect) w tym zakresie. Pozostałe elementy, które składają się na wypełnienie tej zasady, są w pełni stosowane przez Spółkę. B. Uchwałą nr 22 z dnia 30. czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjęto niniejszy dokument określający Ład Korporacyjny w zakresie funkcjonowania WZA. Regulamin został opublikowany w formie umożliwiającej jego pobranie na stronie internetowej XXI. Terminy przekazywania Raportów okresowych w 2014 roku: A. za IV kw. 2013r. dnia 14 lutego 2014r. za I kw. 2014r. dnia 14 maja 2014r. za II kw. 2014r. dnia 14 sierpnia 2014r. za III kw. 2014r. dnia 14 listopada 2014r. B. Zarząd 01CYBERATON S.A. dokonał zmiany terminu publikacji raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy Termin publikacji raportu rocznego Emitenta wraz z opinią z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 został ustalony ostatecznie na 31. maja 2014 roku zgodnie z regulaminem Giełdy. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostały bez zmian Milanówek

20 XXII. Informacja nadzwyczajna Zarządu Spółki dotycząca Raportu za IV kwartał 2013r. mająca wpływ na wynik finansowy za 2014r.: Zarząd 01CYBERATON S.A. informował, iż w związku z Raportem za IV kwartał 2013 roku otrzymywał wiele zapytań od Inwestorów w kwestii niezrozumienia poziomu strat z lat wcześniejszych. W związku z powyższym informował, iż kwota ,14 zł (słownie osiem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złotych 14/100) wykazana w bilansie za IV kwartał 2013r. jako strata powstała i narastała w latach 2008 do 2012 do momentu wejścia Inwestora Strategicznego, który restrukturyzując Spółkę podniósł wielokrotnie kapitał zakładowy Emitenta. Niewielkie przychody, w latach poprzednich przy wysokich kosztach prowadzenia działalności we wskazanym okresie , spowodowały wystąpienie znacznych strat, na które składają się między innymi wynagrodzenia byłych Zarządów i Członków Rad Nadzorczych oraz usługi obce tj. usługi doradcze świadczone na rzecz Spółki. Strata bilansowa to efekt przerostu kosztów prowadzenia działalności nad przychodami generowanymi z działalności operacyjnej poprzednich okresów. Strata nie jest należnością, którą Emitent musi uregulować wobec innych podmiotów czy osób fizycznych. W 2013 roku Spółka osiągnęła przychody przy generowanych dochodach netto. Przychody ze sprzedaży w IV kwartale, przy zminimalizowanych kosztach działalności pozwoliły osiągnąć trwałe zyski. Optymalizacja kosztów przy wdrożeniu nowej strategii biznesowej spowodowała wprowadzenie Spółki na drogę trwałego wzrostu przy wzrastającym zysku. Zyski wypracowane w III i IV kwartale 2013r. były historycznie pierwszymi od rozpoczęcia działalności operacyjnej Spółki a wynik I kwartał 2014r. jest kontynuacją przyjętej strategii. Zgodnie z Polskim prawem podatkowym Spółka jest zwolniona z podatku od osiągniętego w ostatnim okresie zysku. Zwolnienie z podatku obejmuje również kolejne okresy rozliczeniowe procentowo do 50% rocznie. W związku z wezwaniem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 18. marca 2013r. o dokonanie korekty raportu za IV kwartał 2013r. poprzez dostosowanie jego treści do wymogów określonych w obowiązującym regulaminie ASO Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku uzupełnił Raport Kwartalny za IV kwartał 2013 roku. Raport został uzupełniony o: pkt. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu Raportu Kwartalnego pkt. VII. Dane o zatrudnieniu pkt. XVI. Zestawienie zmian w Kapitale (Funduszu) Własnym Emitenta Milanówek

21 XXIII. Oświadczenie Zarządu: Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za 2014 rok sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta. 10. czerwiec 2015r. W imieniu Emitenta: Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu Milanówek

22 XXIV. BILANS Sporządzony za okres 01. styczeń 31. grudnia 2014r. jednostka obliczeniowa: zł No. Tytuł AKTYWA A AKTYWA TRWAŁE , ,05 I. Wartości niematerialne i prawne , ,46 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych , ,46 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne ,33 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,00 1. Środki trwałe , ,00 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego , ,00 b) gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe ,59 1. Nieruchomości ,00 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,59 a) w jednostkach powiązanych ,59 Udziały lub akcje ,59 b) w pozostałych jednostkach Udziały lub akcje Inne papiery wartościowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,32 I Zapasy , ,40 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary 42458, ,40 5 Zaliczki na dostawy II Należności krótkoterminowe , ,52 1 Należności od jednostek powiązanych a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: Milanówek

23 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b inne 2 Należności od pozostałych jednostek , ,52 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,22 do 12 miesięcy , ,22 powyżej 12 miesięcy b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 2 987, ,30 c społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne , ,00 d dochodzone na drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe , ,64 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,64 a w jednostkach powiązanych b w pozostałych jednostkach c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,64 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,64 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,76 AKTYWA RAZEM , ,37 A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,62 I Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość III ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) ,72 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,74 VIII Zysk (strata) netto , ,08 IX Korekta B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA , ,75 I ZOBOWIĄZANIA Rezerwy na zobowiązania 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy a długoterminowe b krótkoterminowe II Zobowiązania długoterminowe 1 Wobec jednostek powiązanych 2 Wobec pozostałych jednostek a kredyty i pożyczki b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe d inne Milanówek

24 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,75 1 Wobec jednostek powiązanych a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b inne 2 Wobec pozostałych jednostek , ,75 a kredyty i pożyczki , ,07 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe , ,25 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,72 do 12 miesięcy , ,65 powyżej 12 miesięcy , ,07 e zaliczki otrzymane na dostawy , ,69 f zobowiązania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,02 h z tytułu wynagrodzeń i inne 3 Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe a długoterminowe b krótkoterminowe PASYWA RAZEM , ,37 XXV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres 01. stycznia 31. grudnia 2014r. jednostka obliczeniowa: zł No. Tytuł A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w , ,10 tym: od jednostek powiązanych I Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,30 II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość III dodatnia, Koszt wytworzenia zmniejszenie produktów wartość na ujemna) własne potrzeby IV jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,80 B Koszty działalności operacyjnej , ,87 I Amortyzacja , ,81 II Zużycie materiałów i energii 1 422, ,40 III Usługi obce , ,08 IV Podatki i opłaty, w tym: ,00 podatek akcyzowy V Wynagrodzenia VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII Pozostałe koszty rodzajowe 817, ,58 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , Milanówek

25 C Zysk (strata) ze sprzedaży (AB) , ,23 D Pozostałe przychody operacyjne 2 164, ,28 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje III Inne przychody operacyjne 2 164, ,28 E Pozostałe koszty operacyjne ,13 0,00 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,93 III Inne koszty operacyjne ,20 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DE) , ,51 G Przychody finansowe 23, ,81 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym: 23,12 17,50 pozostałe od jednostek powiązanych III Zysk ze zbycia inwestycji ,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne 0, ,31 H Koszty finansowe 8 868, ,24 I Odsetki, w tym: ,57 Pozostałe dla jednostek powiązanych 1 953,40 II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne 8 868, ,27 I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+GH) , ,08 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk (strata) brutto (I+/J) , ,08 L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku N (zwiększenia Zysk (strata) netto straty) (KLM) , ,08 XXVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE METODA POŚREDNIA Sporządzone za okres 01. styczeń 31. grudnia 2014r. jednostka obliczeniowa: zł Wiers Wyszczególnienie Dane za rok z A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,08 II. Korekty razem , ,54 1. Amortyzacja , ,81 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Milanówek

26 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,00 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów , ,00 7. Zmiana stanu należności , ,03 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem , ,03 9. pożyczek Zmiana stanu i kredytów rozliczeń międzyokresowych 8 211, , Inne korekty ni. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/U) , ,54 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności i. inwestycyjnej Wpływy 0,00 0,00 i. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 2. aktywów Zbycie inwestycji trwałych w nieruchomości oraz wartości 3. niematerialne Z aktywów finansowych, i prawne w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 0, ,00 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 2. rzeczowych Inwestycje w aktywów nieruchomości trwałych oraz wartości niematerialne i 3. prawne Na aktywa finansowe, w tym: 0, ,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0, ,00 nabycie aktywów finansowych ,00 udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne ni. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) 0, ,00 c. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej i. Wpływy , ,72 i. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 2. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki ,72 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe ,00 II. Wydatki , ,72 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych ,72 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 4. podziału Spłaty kredytów zysku i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe ,44 ni. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) , , Milanówek

27 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) , ,54 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 886, ,10 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/D), w tym , ,64 o ograniczonej możliwości dysponowania XXVII. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Sporządzone za okres 01. styczeń 31. grudnia 2014r. jednostka obliczeniowa: zł Wiers Wyszczególnienie Dane za rok z I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,26 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po , ,26 1. korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 2.1. okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie h) zmniejszenie , Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0, ,72 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, Milanówek

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Zarządu 01CYBERATON Spółka Akcyjna IV kwartał 2014r. okres obrotowy od 01. października 2014r. do 31. grudnia 2014r.

Raport kwartalny Zarządu 01CYBERATON Spółka Akcyjna IV kwartał 2014r. okres obrotowy od 01. października 2014r. do 31. grudnia 2014r. Raport kwartalny Zarządu 01CYBERATON Spółka Akcyjna IV kwartał 2014r. okres obrotowy od 01. października 2014r. do 31. grudnia 2014r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 36/2017 (5173) poz. 6451 6451 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6451. TEAMAGRO w Zamościu. [BMSiG-2018/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ 2016 - JEDNOSTKOWY I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bilans (Wartości w PLN) AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 A. Aktywa trwałe 255 269 231,40

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 99/2016 (4984) poz

MSIG 99/2016 (4984) poz Poz. 12791. Przedsiębiorstwo MODEX-OIL w Kwidzyniu. [BMSiG-12065/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na 31 grudnia 2015 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba jednostki: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730 Poz. 6730. Firma ADAM S w Baranowie. [BMSiG-6453/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Firma ADAM S 62-071 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Nowina 20 tel. (061) 650

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.01.2016r. 31.03.2016r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 243/2013 (4360) poz. 17640 Poz. 17640. Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe TOPAZ Zbigniew Paczóski w Sokołowie Podlaskim. [BMSiG14516/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012 Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo