Raport Inter Cars S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Inter Cars S.A."

Transkrypt

1 Raport Inter Cars S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

2 Oświadczenie członków Zarządu Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Komentarz do raportu półrocznego, stanowiący półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Inter Cars zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Inter Cars. Inter Cars S.A. niniejszym oświadcza, że: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. i dane porównywalne sporządzone zostały wedle jego najlepszej wiedzy zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową odpowiednio Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. i Inter Cars S.A. oraz ich wynik finansowy. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Inter Cars oraz półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Inter Cars S.A. został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

3 Warszawa, 29 sierpnia 2014 roku Robert Kierzek Prezes Zarządu Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu Krzysztof Oleksowicz Członek Zarządu Witold Kmieciak Członek Zarządu Wojciech Twaróg Członek Zarządu Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

4 Wybrane skonsolidowane dane dotyczące Grupy Inter Cars Dane dotyczące wzrostu i zysków 2014 tys. zł za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 tys. zł Marża na sprzedaży 31,5% 31,5% 2014 tys. EUR 2013 tys. EUR EBITDA (narastająco za ostatnie 12 miesięcy) Dług netto/ EBITDA 1,92 1,91 Podstawowy wskaźnik zysku na 1 akcję ( w zł) 6,05 4,34 1,45 1,03 Rozwodniony wskaźnik zysku na 1 akcję (w zł) 6,05 4,34 1,45 1,03 Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto Przepływy Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (32 706) (21 216) (7 827) (5 035) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (57 387) (13 618) Zatrudnienie i ilość filii Pracownicy Podmiot dominujący Spółki zależne

5 Filie Podmiot dominujący Spółki zależne Skonsolidowane tys. zł Na dzień tys. zł tys. EUR Na dzień tys. EUR sprawozdanie z sytuacji finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Suma bilansowa Kredyty, pożyczki, leasing finansowy Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego Wskaźnik EBITDA liczony jest jako suma zysku operacyjnego i amortyzacji za okres sprawozdawczy. Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy: dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP z dnia 30 czerwca 2014 dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego półrocza 2014 i 2013 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,1784 PLN i 1 EUR = 4,2140 PLN. roku 1 EUR = 4,1609 PLN, kurs z dnia 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 PLN. Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

6 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY INTER CARS Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł) AKTYWA nie badane Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach powiązanych Inwestycje dostępne do sprzedaży Należności Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM

7 PASYWA Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Pozostały kapitał rezerwowy Różnice kursowe z przeliczenia (8 234) (3 718) Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego Udziały niekontrolujące - - Kapitał własny łącznie Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PASYWA RAZEM Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

8 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł) nie badane nie badane Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ( ) ( ) Zysk brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu ( ) ( ) Koszty usługi dystrybucyjnej ( ) ( ) Pozostałe koszty operacyjne (4 836) (14 321) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Różnice kursowe 128 (229) Koszty finansowe (11 885) (15 243) Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (14 740) (10 610) Zysk netto INNE CAŁKOWITE DOCHODY Różnice kursowe z przeliczenia (4 516) Inne całkowite dochody netto, ogółem (4 516) 2 262

9 CAŁKOWITE DOCHODY Zysk netto przypadający na: -akcjonariuszy podmiotu dominującego udziały niekontrolujące Całkowite dochody przypadające na: -akcjonariuszy podmiotu dominującego udziały niekontrolujące Zysk netto Średnio ważona liczba akcji zwykłych Zysk na jedną akcję zwykłą ( w zł) 6,05 4,34 Średnio ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą ( w zł) 6,05 4,34 Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

10 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku (w tys. zł) Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Różnice kursowe z przeliczenia Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Na 1 stycznia 2014 roku (3 718) Sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk netto za okres sprawozdawczy Całkowite dochody, ogółem (3 718) Transakcje z udziałowcami Podział zysku z poprzedniego okresu - dywidenda Podział zysku z poprzedniego okresu - przeniesienie na kapitał zapasowy (10 059) (10 059) (10 059) ( ) Różnice kursowe z przeliczenia Na 30 czerwca 2014 roku (nie badane) (8 234)

11 za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku (w tys. zł) Na 1 stycznia 2013 roku Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Różnice kursowe z przeliczenia Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (2 400) Kapitał własny razem Udziały niekontrolujące Sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk netto za okres sprawozdawczy Inne całkowite dochody Różnice kursowe z przeliczenia Całkowite dochody, ogółem Transakcje z udziałowcami Podział zysku z poprzedniego okresu - przeniesienie na kapitał zapasowy (72 501) Na 30 czerwca 2013 roku (nie badane) (138) Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

12 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej nie badane nie badane Zysk przed opodatkowaniem Korekty o pozycje: - Amortyzacja (Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych (4 388) (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (825) (333) Odsetki, netto Pozostałe pozycje netto Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym Zmiana stanu zapasów ( ) ( ) Zmiana stanu należności (49 051) (55 139) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony (4 021) (18 156) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

13 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych i wartości niematerialnych Wpływy ze sprzedaży udziałów 20 - Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (39 525) (30 153) Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach pozostałych (28) - Spłata pożyczek udzielonych Pożyczki udzielone (2 528) (4 008) Odsetki otrzymane Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (32 706) (21 216) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (Spłaty) / wpływy z tytułu kredytów, pożyczek (44 480) Zapłacone odsetki (9 214) (10 421) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (4 193) (2 486) Płatności z factoringu odwróconego (4 531) - Środki pieniężne netto z działalności finansowej (57 387) Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

14 Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca Informacje o Grupie Kapitałowej Inter Cars Przedmiot działalności Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej Inter Cars Spółka Akcyjna ( Grupa, Grupa Inter Cars, Grupa Kapitałowa Inter Cars ) jest import i dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych. Siedziba podmiot dominujący Inter Cars S.A. ul. Powsińska Warszawa Polska Magazyn Centralny: Dane kontaktowe tel. (+48-22) fax. (+49-22) Rada Nadzorcza Andrzej Oliszewski, Przewodniczący Piotr Płoszajski Maciej Oleksowicz Michał Marczak Jacek Klimczak ul. Gdańska Czosnów k/warszawy

15 Zarząd (stan na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego) Robert Kierzek, Prezes Krzysztof Soszyński, Wiceprezes Krzysztof Oleksowicz Biegły rewident KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Chłodna Warszawa Witold Kmieciak Wojciech Twaróg 1.1.Skład Grupy Kapitałowej Spółka dominująca Inter Cars S.A. ( Spółka ) jest spółką zarejestrowaną w Polsce. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe śródroczne za okres kończący się 30 czerwca 2014 roku zawiera dane spółki, spółek zależnych określonych jako Grupa Kapitałowa Inter Cars ( Grupa ) oraz udział Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Na dzień 30 czerwca 2014 roku w skład Grupy Kapitałowej Inter Cars wchodziły: Inter Cars S.A. jako jednostka dominująca oraz 27 jednostek, w tym: 25 spółek zależnych od Inter Cars S.A. 1 spółka pośrednio zależna od Inter Cars S.A. Ponadto Grupa posiada udziały w jednostce stowarzyszonej. Kapitałowej Inter Cars za okres kończący się 31 grudnia 2013 roku jest dostępne na stronie. Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

16 Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Metoda konsolidacji Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym Podmiot dominujący Inter Cars S.A. Warszawa Import i dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Spółki bezpośrednio zależne Inter Cars Ukraine Q-service Sp. z o.o. Ukraina, Chmielnicki Cząstków Mazowiecki Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Doradztwo oraz organizacja szkoleń i seminariów w zakresie usług motoryzacyjnych i rynku motoryzacyjnego pełna 100% 100% pełna 100% 100% Lauber Sp. z o.o. Słupsk Regeneracja części samochodowych. pełna 100% 100% Inter Cars Česká republika s.r.o. Feber Sp. z o.o. IC Development & Finance Sp. z o.o Armatus sp. z o.o. Inter Cars Slovenská republika s.r.o. Inter Cars Lietuva UAB Czechy, Praga Warszawa Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep pełna 100% 100% pełna 100% 100% Warszawa Usługi developerskie i wynajmu nieruchomości pełna 100% 100% Warszawa Słowacja, Bratysława Litwa, Wilno Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych pełna 100% 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% JC Auto s.r.o. Czechy, Karvina-Darkom Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej pełna 100% 100% JC Auto S.A. Belgia, BrainL Allued Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych pełna 100% 100%

17 Inter Cars Hungária Kft JC Auto s.r.l. Inter Cars d.o.o. Inter Cars Romania s.r.l. Inter Cars Cyprus Limited Inter Cars Latvija SIA Cleverlog-Autoteile GmbH Inter Cars Bulgaria Ltd. Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. Węgry, Budapeszt Włochy, Mediolan Chorwacja, Zagrzeb Rumunia, Cluj-Napoca Cypr, Nikozja Łotwa, Ryga Niemcy, Berlin Bułgaria, Sofia Warszawa Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Usługi reklamy, badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie znakami pełna 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% ILS Sp. z o.o. Nadarzyn Usługi logistyczne pełna 100% 100% Inter Cars Malta Holding Limited Malta Zarządzanie posiadanymi aktywami pełna 100% 100% Q-service Truck Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż samochodów dostawczych I ciężarowych pełna 100% - Inter Cars d o.o. (Slovenia) * InterMeko Europa Sp. z o.o. Spółki pośrednio zależne Inter Cars Malta Limited Slovenia, Ljubljana Warszawa Malta Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Usługi kontroli i oceny podzespołów, części zamiennych i akcesoriów Sprzedaż części zamiennych oraz usługi doradcze w zakresie usług motoryzacyjnych i rynku motoryzacyjnego pełna 100% - pełna 50% - pełna 100% 100% Spółki stowarzyszone SMiOC FRENOPLAST Bułhak i Cieślawski S.A. Szczytno Produkcja materiałów i okładzin ciernych praw własności 49% 49% Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

18 * Spółka założona w 2014 roku W dniu 10 kwietnia 2014 spółka Inter Cars utworzyła spółkę Inter Cars d o.o., z siedzibą w Ljubljanie na Słowenii. Notowania na giełdach Akcje Inter Cars S.A., tj. podmiotu dominującego są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych. W dniu 23 kwietnia 2014 spółka Inter Cars zbyła 50% udziałów w spółce InterMeko Europa Sp z o.o. na rzecz firmy z branży motoryzacyjnej Mekonomen. 2.Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2.1. Oświadczenie o zgodności z MSSF Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Inter Cars S.A. ( śródroczne skrócone sprawozdania finansowe ) sporządzono za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku. Prezentowane śródroczne skrócone sprawozdania finansowe spełniają wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa odnoszącego się do śródrocznych sprawozdań finansowych i nie zawierają one wszystkich informacji, które obowiązują w stosunku do rocznych sprawozdań finansowych. Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe powinny być czytane razem ze zbadanymi sprawozdaniami finansowymi (odpowiednio skonsolidowanym i jednostkowym) sporządzonymi

19 według MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje (przyjęte lub będące w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską) są obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2014 roku: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie, MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie, MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie, ustalenia umowne, Ujawnienia informacji na temat udziałów w innych jednostkach, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie, MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie, MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie, Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku. Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Wspólne Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

20 Zmiany do MSR 39 Instrumenty Finansowe: Ujmowanie i Wycena" (nowacja instrumentów pochodnych a dalsze stosowanie rachunkowości zabezpieczeń) obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku, Zmiany do MSR 36 Utrata wartości aktywów" (ujawnienia wartości odzyskiwalnej dotyczące aktywów niefinansowych) - obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku. Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27: Jednostki inwestycyjne obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku. Przyjęcie powyższych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Grupy ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych. W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa przed ich datą wejścia w życie. Grupa ma zamiar zastosować je dla okresów, dla których są obowiązujące po raz pierwszy. Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy. Interpretacja KIMSF 21 Opłaty publiczne" - obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku., MSSF 9 Instrumenty finansowe - obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku., Zmiana do MSR 19 Świadczenia pracownicze" zatytułowaną Programy określonych świadczeń: składki pracowników obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczyna jących się 1 lipca 2014 roku. nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych standardów lub interpretacji

21 Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (doroczne ulepszenia MSSF zawierają 8 zmian do 7 standardów, z odpowiednimi zmianami do pozostałych standardów i interpretacji) - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku. Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (doroczne ulepszenia MSSF zawierają 4 zmiany standardów, z odpowiednimi zmianami do pozostałych standardów i interpretacji) - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku. MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe - obowiązujące w odniesieniu do działaniach, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku. Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne wyjaśnienia w zakresie akceptowanych metod ujawniania umorzenia i amortyzacji, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku. Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 41 Rolnictwo Rolnictwo: Rośliny produkcyjne, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku. Zmiany do MSSF 15 Przychody z umów z klientami - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku. okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku. Zmiany do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne - ujmowanie udziałów we wspólnych

22 Nowy standard MSSF 9 dokonuje fundamentalnych zmian w klasyfikacji, prezentacji i wycenie instrumentów finansowych. Zmiany te potencjalnie będą miały istotny wpływ na przyszłe sprawozdania finansowe Grupy. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego MSSF 9 nie został jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską i nie jest znany jego wpływ na przyszłe sprawozdania Grupy Inter Cars. Według szacunków Spółki pozostałe standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy. Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga użycia określonych szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy stosowaniu przyjętych przez Grupę zasad rachunkowości. Zagadnienia, w odniesieniu do których wymagana jest większa doza osądu, zagadnienia bardziej złożone lub takie, przy których założenia i szacunki są znaczące z punktu widzenia sprawozdania finansowego, ujawnione są w punkcie 2.3. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Inter Cars S.A. zostały zatwierdzone przez Zarząd do publikacji w dniu 29 sierpnia 2014 roku Podstawa sporządzania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Załączone śródroczne skrócone sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości, które były stosowane podczas przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, z uwzględnieniem nowych standardów i interpretacji opisanych w punkcie 2.1 niniejszego sprawozdania finansowego,

23 które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Zarówno śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A., jak i śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Inter Cars S.A. zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Wszystkie wartości zaprezentowane w śródrocznych skróconych sprawozdaniach finansowych zostały przedstawione w tysiącach złotych polskich, o ile nie wskazano inaczej Istotne oceny i oszacowania Sporządzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF UE wymaga od Zarządu Spółki użycia ocen i szacunków, które mają wpływ na zastosowane zasady rachunkowości oraz wykazywane aktywa, pasywa, przychody oraz koszty. Oceny i szacunki uwzględniane w wyniku okresu, w którym nastąpiła zmiana. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany ocen lub wartości szacunkowych opisanych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2013r. są weryfikowane na bieżąco. Zmiany szacunków są 2.4. Sezonowość W sferze popytu na części występuje sezonowość. Na drugi i trzeci kwartał przypada szczyt sezonu, a początek i końcówka roku odznaczają się słabszym popytem. Ma to bezpośredni związek z sezonowym charakterem niektórych napraw, do których te produkty są potrzebne oraz mniejszą ilością napraw dokonywanych przez klientów typu "Do it yourself" w okresie zimowym.

24 2.5. Stosowane kursy walut do przeliczenia danych za I półrocze 2013 roku Wszelkie prezentowane w raporcie dane finansowe w EUR zostały przeliczone przy zastosowaniu następujących kursów: kurs na 30 czerwca 4,1609 4,3292 średni kurs w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 4,1784 4,2140 Do przeliczenia danych wykazanych w wybranych danych finansowych w tys. EURO zastosowano niżej podane zasady: dla danych wynikających ze sprawozdania z całkowitych dochodów średni kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie ogłoszonych przez Prezesa NBP; z sytuacji finansowej kurs na 30 czerwca stanowiący średni kurs EURO obowiązujący na dzień 30 czerwca ogłoszony przez Prezesa NBP; dla przeliczenia wartości kapitału zakładowego zastosowano kursy średnie EURO obowiązujące w dniach rejestracji podwyższenia kapitału o kolejne serie akcji. dla danych wynikających ze sprawozdania 2.6.Informacje na temat segmentów działalności Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars jest sprzedaż części zamiennych. Dodatkowo spółki Feber, Lauber, IC Development, oraz ILS Sp. z o.o. prowadzą działal-

25 ność w innych segmentach takich jak: produkcja naczep, regeneracja części zamiennych, prowadzenie działalności developerskiej oraz świadczenie usług logistycznych, które indywidualnie nie spełniają kryteriów uznania za segment operacyjny. Nowo utworzona spółka Q-service Truck Sp. z o.o. jest autoryzowanym dealerem samochodów dostawczych marki Isuzu. Grupa Kapitałowa Inter Cars stosuje jednolite zasady księgowe dla wszystkich segmentów. Transakcje pomiędzy segmentami dokonywane są na warunkach rynkowych. Przychody, wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (w tys. zł) Sprzedaż części zamiennych Pozostałe segmenty Wyłączenia Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż między segmentami ( ) - Zysk przed opodatkowaniem (7 790) Suma za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku (w tys. zł) Sprzedaż części zamiennych Pozostałe segmenty Wyłączenia Suma Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż między segmentami (62 520) - Zysk przed opodatkowaniem (10 194)

26 Aktywa w podziale na segmenty operacyjne 3.Pozostałe noty 3.1.Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (w tys. zł) Stan na Stan na Segment sprzedaży części zamiennych Pozostałe segmenty Wyłączenia (53 274) (58 014) W okresie sprawozdawczym Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne o z czego inwestycje spółki Inter Cars stanowią tys. złotych. łącznej wartości tys. złotych, 3.2.Inwestycje w jednostkach powiązanych W dniu 10 kwietnia 2014 spółka Inter Cars utworzyła spółkę Inter Cars d o.o., z siedzibą w Ljubljanie na Słowenii. 50% udziałów w spółce InterMeko Europa Sp z o.o. na rzecz firmy z branży motoryzacyjnej Mekonomen. W dniu 23 kwietnia 2014 spółka Inter Cars zbyła

27 3.3. Zapasy (w tys. zł) Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Towary Odpisy aktualizujące towary (765) (765) Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (w tys. zł) Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Udzielone pożyczki Pozostałe należności Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, brutto Odpis aktualizujący wartość należności (13 405) (12 628) Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

28 Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług (w tys. zł) Stan na początek okresu (12 628) (14 659) Zwiększenie (1 585) (1 735) Wykorzystanie Stan na koniec okresu (13 405) (12 628) 3.5. Kapitał 3.6. Dywidenda W porównaniu do 31 grudnia 2013 roku w Grupie nie zmieniono istotnie polityki zarządzania ryzykiem kredytowym, a wzrost odpisu na należności Kapitały stanowią kapitały i fundusze własne tworzone zgodnie z określonymi przepisami prawa, tj. właściwymi ustawami i statutem Spółki. Kapitał zakładowy nie uległ zmianie w ciągu bieżą- Zysk jednostki dominującej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku w wysokości tysięcy złotych został, uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przeznaczony na wynika z opóźnień w płatnościach przeterminowanych należności przy lepszej ściągalności należności za bieżącą sprzedaż. cego okresu i składa się z akcji o łącznej wartości nominalnej złotych. Agio również nie uległ zmianie wynosi złotych. zasilenie kapitału zapasowego w kwocie tysięcy złotych oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w łącznej kwocie tysięcy złotych. Wypłata dywidendy nastąpiła 14 lipca 2014 roku.

29 3.7. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Umowa kredytu konsorcjalnego W dniu 29 lipca 2009 roku została zawarta umowa kredytu konsorcjalnego pomiędzy Inter Cars S.A. (jako Kredytobiorcą) oraz (z późniejszymi zmianami) Feber sp.z o.o., IC Development & Finance sp. ża i prowizje Banków. Dodatkowo na mocy niniejszego aneksu do umowy kredytu jako Współdłużnik przystąpiła kolejna spółka z Grupy Kapitałowej Kredytobiorcy - INTER CARS ROMANIA S.R.L., z siedzibą w Cluj-Napoca, Rumunia. z o.o., Inter Cars Ceska Republika s.r.o., Inter Cars Slovenska Republika s.r.o., ILS sp. z o.o., Inter Cars Cyprus Limited, Q-service sp. z o.o. oraz Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. (jako Współdłużnikami) a bankami: Bank Polska Kasa Opieki S.A., oraz ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Handlowym w Oprocentowanie kredytu jest zmienne i uzależnione będzie od stopy WIBOR, EURIBOR i LIBOR powiększonej o marże banków (ustalone na zasadach rynkowych) dla każdego okresu odsetkowego. Warszawie S.A., BRE Bankiem S.A. Ponadto w okresie sprawozdawczym umowy z W dniu 20 listopada 2013 podpisano aneks do umowy kredytowej. Na mocy zawartego aneksu bankami dotyczące kredytowania zostały podpisane przez spółkę Inter Cars Česká republika s.r.o. oraz spółkę Inter Cars Slovenská republika s.r.o. podniesiono łączną wartość dostępnego finansowania do kwoty 495 mln zł. Zgodnie z postanowieniami aneksu Kredytodawcy wyrazili zgodę na wydłużenie spłaty kredytu o kolejny rok z terminem jego ostatecznej spłaty przypadającym na r. Jednocześnie obniżona została mar- Inter Cars Česká republika s.r.o. zawarła umowę z Raiffeisenbank a.s. na linię kredytową w wysokości tys. czeskich koron z datą zapadalności oraz na kredyt inwestycyjny na kwotę Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

30 tys. czeskich koron do Natomiast Inter Cars Slovenska Republika zawarła o wartości nominalnej tys. euro z datą ostatecznej spłaty przypadającą na umowę z Citibank Europe PLC na kredyt Kredyty bankowe kwota wg umowy (limit) wartość bilansowa na dzień Data spłaty w tys. zł w tys. zł Inter Cas S.A Inter Cars Česká republika s.r.o Inter Cars Česká republika s.r.o Inter Cars Slovenská republika s.r.o W okresie sprawozdawczym Spółka nie emitowała obligacji. otwartych kontraktów terminowych, których celem byłoby zabezpieczenie przepływów pieniężnych. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Na dzień 30 czerwca 2014 roku Grupa nie posiada 3.8. Zobowiązania warunkowe, zabezpieczenia oraz przyszłe zobowiązania (w tym wynikające z zawartych umów leasingu operacyjnego) Zobowiązania warunkowe, zabezpieczenia oraz wartość przyszłych zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu operacyjnego nie uległy istotnej zmianie w porównaniu do opisanych w sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2013 roku.

31 3.9. Transakcje z jednostkami powiązanymi Wszystkie transakcje ze spółkami powiązanymi przeprowadzane są na warunkach rynkowych. Nadzorczej i Zarządu oraz członkami ich rodzin. Wartość transakcji prezentuje poniższa tabela. Jednostka dominująca dokonuje transakcji z podmiotami, które są powiązane z członkami Rady (w tys. zł) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Wynagrodzenia Zarządu transakcje z jednostkami powiązanymi Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych Zakupy towarów i usług od jednostek powiązanych stan rozrachunków z jednostkami powiązanymi Należności od jednostek powiązanych Zobowiązania do jednostek powiązanych

32 3.10. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu sprawozdawczym, na który sporządzono raport, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta W dniu 18 lipca 2014 Spółka Inter Cars S.A. zbyła na rzecz ILS sp z o.o., spółki logistycznej z grupy Inter Cars, nieruchomość usytuowaną w Zakroczymiu. Transakcja odbyła się na warunkach rynkowych. Na tym terenie ILS sp z o.o. planuje stworzenie nowoczesnego centrum logistycznego o się regeneracją części zamiennych do samochodów, otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka planuje utworzenie do końca 2019 roku w tym miejscu nowego magazynu a inwestycja będzie miała wartość tys. złotych. powierzchni m 2 oraz zatrudnienie 200 osób. Dzięki zastosowaniom innowacyjnej technologii centrum logistyczne ma wyraźnie zwiększyć wydajność przepływu towarów i umożliwić świadczenie usług logistycznych. Inwestycja ta wpłynie w W dniu 30 lipca 2014 spółka Inter Cars w Rumunii podpisała umowę o linię kredytową na kwotę 15 mln RON ( tys. złotych) z Bankiem ING Bank N.V. na okres jednego roku. sposób decydujący na pozycję, konkurencyjność i potencjał grupy Inter Cars, umożliwiając ekspansję na rynki zagraniczne oraz realizację planowanej strategii Grupy w zakresie zwiększenia poziomu przychodów. W dniu 20 sierpnia 2014 spółka Inter Cars w Czechach podpisała umowę o linię kredytową na kwotę 4,5 mln EUR ( tys. złotych) z Bankiem Citibank Europe plc na okres jednego roku. W dniu roku spółka Lauber, zajmująca

33 Warszawa, 28 sierpnia 2013 roku Robert Kierzek Prezes Zarządu Krzysztof Oleksowicz Członek Zarządu Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu Witold Kmieciak Członek Zarządu Wojciech Twaróg Członek Zarządu Julita Pałyska Główny Księgowy Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

34 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 1. Opis organizacji Grupy Inter Cars ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Spółka dominująca Inter Cars S.A. ( Spół- (100%), Inter Cars Česká Republika z siedzibą w ka / jednostka dominująca ) jest Spółką zarejestrowaną w Polsce. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zawiera dane jednostki dominującej i spółek zależnych określonych jako Grupa Kapitałowa Inter Cars S.A. ( Grupa ) oraz udział Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Konsolidacją zostały objęte sprawozdania finansowe ( Grupa Kapitałowa ): podmiotu dominującego: Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiotów zależnych: Inter Cars Ukraine LLC z siedzibą w Chmielnicki na Ukrainie (100% udziału Inter Cars S.A. w kapitale spółki), Lauber Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (100%), Q- Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pradze (100%), Feber Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100%), Inter Cars Slovenska Republika z siedzibą w Bratysławie (100%), Inter Cars Lietuva UAB z siedzibą w Wilnie (100%), IC Development & Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100%), Armatus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100%), JC Auto s.r.o. z siedzibą w Karvina - Darkow (100%), Inter Cars Hungária Kft z siedzibą w Budapeszcie (100%), JC Auto S.A. z siedzibą w Braine L Allued (100%), Inter Cars d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (100%), JC Auto s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (100%), Inter Cars Romania s.r.l. z siedzibą w Cluj-Napoca (100%), Inter Cars Cyprus Limited z siedzibą w Nicosia (100%), Inter Cars Latvija SIA z siedzibą w Rydze (100%), Inter Cars Bułgaria z siedzibą w Sofii (100%), Cleverlog Autoteile GmbH z

35 Limited z siedzibą w Quormi (100%), Q-service Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(100%) i InterMeko Europa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (50%). siedzibą w Reinbek (100%), Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100%), ILS Sp; z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (100%), Inter Cars Malta Holding Limited z siedzibą w Quormi (100%), Inter Cars Malta 2. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzono za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku. Prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełnia wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości odnoszącego się do śródrocznych sprawozdań finansowych i nie zawiera ono wszystkich informacji, które obowiązują w stosunku do rocznych sprawozdań finansowych. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być czytane razem z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

36 3.Podsumowanie działalności oraz skonsolidowanych i jednostkowych wyników finansowych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku Omówienie wyników finansowych Grupy Inter Cars za półrocze roku 2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 13,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars S.A.) do kontrahentów zagranicznych (głównie z rynków wschodnich) oraz do zagranicznych spółek dystrybucyjnych wzrosła o 14% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy czym: - sprzedaż bezpośrednia do kontrahentów zagranicznych wyniosła w 1 półroczu 2014 roku 101 mln zł, co oznacza 16,5% spadek w porównaniu do 1 półrocza 2013 roku. Głównym powodem jest obniżenie się popytu na Ukrainie w związku z sytuacją geopolityczną i konfliktem z Rosją. - sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne wyniosła w 1 półroczu

37 2014 roku 504 mln zł, co oznacza prawie 24% dynamikę wzrostu. Tak jak w 1 półroczu 2013 roku obserwujemy szybszą dynamikę wzrostu sprzedaży realizowanej przez zagraniczne spółki dystrybucyjne niż dynamikę sprzedaży exportowej spółki Inter Cars S.A. Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 67% przychodów łącznie całej Grupy Kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne) i pozostaje na niezmienionym poziomie z 1 półrocza 2013 roku. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla Grupy Kapitałowej. Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów jest na poziomie 31,5%, co oznacza że nie uległa zmianie względem poziomu z pierwszego półrocza 2013r. W porównywanych okresach wpływ różnic kursowych na zmianę marży był nieznaczny (0,35 p.p. w pierwszym półroczu 2014 i 0,15 p.p. w analogicznym okresie 2013 ). Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej za pierwsze półrocze 2014 roku zwiększył się o 28,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto za 6 miesięcy 2014 roku zwiększył się o 39,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Udział kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu do przychodów ogółem za 6 miesięcy 2014 roku zmniejszył się o 0,3 p.p. i wyniósł 13,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Efektywna stopa podatkowa dla Grupy narastająco za 6 miesięcy 2014 wyniosła 14,7%. Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej wyniosły 7,5 mln zł. Zmiana przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wynika głównie ze zmiany rotacji zapasów związanej ze wprowadzeniem nowej polityki zatowarowania magazynów. Rotacja zapasów Grupy wyniosła 142 dni i wydłużyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6 dni. Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

38 Przychody wzrosły niemalże na wszystkich rynkach geograficznych. Spółka konsekwentnie realizuje politykę ekspansji terytorialnej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Rynki te wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentownością netto dla branży niż rynek krajowy. Najwyższą dynamikę sprzedaży w I półroczu 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku (po przeliczeniu na PLN i po wyłączeniach konsolidacyjnych) odnotowały spółki w następujących krajach: Łotwa Spółką, której przychody spadły w porównaniu do pierwszej połowy 2013 roku jest spółka Inter Cars Ukraina. Powodem spadku wartości sprzedaży wyrażonej w PLN jest sytuacja polityczna na Ukrainie oraz osłabienie waluty ukraińskiej w stosunku do głównych walut w tym do złotego. W walucie lokalnej, UAH, spółka ukraińska zanotowała wzrost sprzedaży o ok 18%. Spółka Inter Cars S.A. stosując politykę ostrożności nie planuje ekspansji w tym regionie do czasu ustabilizowania się sytuacji geopolitycznej. (wzrost o 143%), Węgry (wzrost o 100%) i Bułgaria (wzrost o 82%). Przy czym ze spółek o największym wpływie na przychody Grupy należy wskazać Rumunię (wzrost o 46%), Chorwację (wzrost o 26%), Podstawowe dane finansowe Grupy Inter Cars S.A. w I półroczu 2014 roku prezentuje poniższa tabela: Czechy (wzrost o 9%) oraz Litwę (wzrost o 16%).

39 za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca ( 000) PLN PLN EURO EURO Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Przychody/koszty finansowe, netto (10 497) (14 337) (2 512) (3 402) Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Inne dane finansowe Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (32 706) (21 216) (7 827) (5 035) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (57 387) (13 618) Podstawowy zysk na 1 akcję 6,05 4,34 1,45 1,03 Marża na sprzedaży 31,5% 31,5% Marża EBITDA 7,1% 6,5% Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Na dzień PLN PLN EUR EUR Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Suma bilansowa Kredyty, pożyczki, leasing finansowy Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

40 Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy: dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP z dnia 30 czerwca 2014 roku 1 EUR = 4,1609 PLN, kurs z dnia 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 PLN. dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego półrocza 2014 i 2013 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,1784 PLN i 1 EUR = 4,2140 PLN. Omówienie wyników finansowych spółki dominującej Inter Cars Podstawowe dane finansowe Inter Cars S.A. prezentuje poniższa tabela: za 6 miesięcy zakończone 30 czerwca ('000) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów PLN PLN EURO EURO Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Opłaty licencyjne (25 182) (21 532) (6 027) (5 110) Przychody/koszty finansowe, netto (7 720) (8 403) (1 848) (1 994) Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) netto

41 Inne dane finansowe Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (20 255) (28 810) (4 847) (6 837) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (57 004) (13 527) Podstawowy zysk na 1 akcję 2,85 2,51 0,68 0,60 Marża na sprzedaży 26,40% 27,40% Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Na dzień PLN PLN EUR EUR Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Suma bilansowa Kredyty, pożyczki, leasing finansowy Kapitał własny Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2014 roku były o 13,9% wyższe niż przychody w analogicznym okresie 2013 roku. był wyższy o 13,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Marża na sprzedaży za pierwsze półrocze 2014 roku wyniosła 26,4% (27,4% w pierwszym półroczu 2013 roku). Zysk brutto ze sprzedaży (za pierwsze półrocze 2014) był wyższy o 9,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Natomiast zysk brutto Koszty usługi dystrybucji udział podmiotu zarządzającego filią w zrealizowanej marży. Marża Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

42 zrealizowana na sprzedaży przez filię dzielona jest między filiantem i Inter Cars w stosunku 50/50. w wysokości tys. zł w porównaniu do tys. zł w analogicznym okresie 2013 roku. System filii oparty jest na zasadzie powierzenia zarządzania punktem dystrybucyjnym (filią) zewnętrznym podmiotom. Sprzedaż dokonywana jest w imieniu Inter Cars. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, papierów dłużnych, factoringu odwróconego oraz leasingu finansowego na dzień 30 czerwca 2014 roku osiągnęły łączną wartość tys. zł, czyli Przychody i koszty finansowe obejmują przede wszystkim koszty i przychody z tytułu odsetek. W wzrosły o 12,6% w porównaniu do tys. zł na dzień 31 grudnia 2013 roku roku Spółka poniosła koszty z tego tytułu 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy oraz opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na obecną i przyszłą działalność gospodarczą Skonsolidowana EBITDA za okres 12 miesięcy narastająco za okres kończący się 30 czerwca 2014 roku wyniosła tys. zł (liczona narastająco jako zysk na działalności operacyjnej plus amortyzacja) i była wyższa o tys. zł w porównaniu do roku Wskaźnik Dług netto/ebitda wyniósł 1,92 vs 1,91 na dzień 30 czerwca 2013 r. Najwyższe przychody w historii osiągnęły spółki w Rumunii oraz na Łotwie, co związane jest z

43 utworzeniem (Łotwa) i dalszym rozwojem (Rumunia) centrów dystrybucji części zamiennych tzw. magazynów centralnych. Ponadto duży wzrost sprzedaży odnotowany został w spółkach na Liwie, Węgrzech, Bułgarii i Chorwacji. Boom na rynku samochodów ciężarowych ogółem w końcu 2013 roku oraz wzrost rejestracji ciągników drogowych w 2014 roku przełożyły się na bardzo dobre wyniki segmentu przyczep i naczep zarówno w IV kw roku, jak i I poł roku. Ogółem rejestracje w pierwszych sześciu miesiącach 2014 roku wzrosły o 24,9% do sztuk (źródło Raport kwartalny PZPM i KPMG; edycja Q3/2014). W tym okresie sprzedaż spółki Feber należącej do Grupy Inter Cars zajmującej się produkcją naczep wzrosła o 34%. W pierwszej połowie 2014 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o rozszerzeniu warmińsko-mazurskiej strefy ekonomicznej o tereny Zakroczymia, gdzie znajdują się grunty należące do Grupy Inter Cars S.A.. Decyzja ta przyczyniła się do przyspieszenia realizacji planów budowy nowoczesnego magazynu na tym terenie. Magazyn wyposażony będzie w innowacyjną na skalę światową technologię w branży dystrybucji części, co pozwoli wyraźnie zwiększyć efektywność Spółki w obszarze logistyki. 5. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej. W dniu 10 kwietnia 2014 roku spółka Inter Cars S.A. utworzyła spółkę Inter Cars d o.o. z siedzibą w miejscowości Ljubljana na Słowenii. Natomiast 23 kwietnia 2014 spółka Inter Cars sprzedała połowę branży motoryzacyjnej Mekonomen. Poza tym w trakcie okresu sprawozdawczego nie wystąpiły istotne zmiany w strukturze Grupy Inter Cars. udziałów spółki InterMeko Europe sp z o.o. firmie z Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

Raport Inter Cars S.A. Skonsolidowany raport roczny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Raport Inter Cars S.A. Skonsolidowany raport roczny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Raport Inter Cars S.A. Skonsolidowany raport roczny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku CZĘŚĆ I Pismo Prezesa Zarządu Inter Cars S.A. Drodzy Akcjonariusze, Pracownicy, Przyjaciele, Za nami wyjątkowo

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowany raport półroczny za roku obrotowego sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A.

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A. Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 31 grudnia 2013 roku Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego INTERCARS PSr Komisja Nadzoru Finansowego 1 INTERCARS PSr Komisja Nadzoru Finansowego 2 GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 stycznia do 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LPP SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku

Grupa Kapitałowa LPP SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku Gdańsk Luty 2015 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA Zysk (strata) brutto 459 901 523 871 109 780 126 319 Zysk (strata) netto 482 081 432 859 115 074 104 374 Przepływy pieniężne netto z

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. 30.06.2014 R. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY Grupy kapitałowej Centrum Medyczne Enel-Med S.A. ZA OKRES 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU - Kraków, 05 maja 2015 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Wrocław,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Lubzina, 26 sierpnia 2015 roku

Lubzina, 26 sierpnia 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2010 ROKU WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa IMMOBILE

Grupa Kapitałowa IMMOBILE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU 29 sierpień 2014 roku Spis

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GRAJEWO skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Katowice, 31 sierpień 2015 r.

Katowice, 31 sierpień 2015 r. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. oraz jednostkowy raport półroczny BUMECH S.A. obejmujący okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 sporządzony według Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Waldemar Osuch - Prezes

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

Skonsolidowany raport roczny RS 2014 GRAJEWO skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Amica Wronki S.A. Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku

Amica Wronki S.A. Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku Amica Wronki S.A. Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku 31 marca 2010 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Komentarz Zarządu do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 ROKU za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy 31 marca 2014 roku QSr 1/2014 Miejsce i data publikacji: Warszawa, 15 maja 2014 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PRIMA MODA S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PRIMA MODA S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PRIMA MODA S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. 30.06.2015 R. RAPORT PÓŁROCZNY PRIMA MODA S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo