Raport Inter Cars S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Inter Cars S.A."

Transkrypt

1 Raport Inter Cars S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

2 Oświadczenie członków Zarządu Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Komentarz do raportu półrocznego, stanowiący półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Inter Cars zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Inter Cars. Inter Cars S.A. niniejszym oświadcza, że: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. i dane porównywalne sporządzone zostały wedle jego najlepszej wiedzy zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową odpowiednio Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. i Inter Cars S.A. oraz ich wynik finansowy. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Inter Cars oraz półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Inter Cars S.A. został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

3 Warszawa, 29 sierpnia 2014 roku Robert Kierzek Prezes Zarządu Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu Krzysztof Oleksowicz Członek Zarządu Witold Kmieciak Członek Zarządu Wojciech Twaróg Członek Zarządu Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

4 Wybrane skonsolidowane dane dotyczące Grupy Inter Cars Dane dotyczące wzrostu i zysków 2014 tys. zł za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 tys. zł Marża na sprzedaży 31,5% 31,5% 2014 tys. EUR 2013 tys. EUR EBITDA (narastająco za ostatnie 12 miesięcy) Dług netto/ EBITDA 1,92 1,91 Podstawowy wskaźnik zysku na 1 akcję ( w zł) 6,05 4,34 1,45 1,03 Rozwodniony wskaźnik zysku na 1 akcję (w zł) 6,05 4,34 1,45 1,03 Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto Przepływy Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (32 706) (21 216) (7 827) (5 035) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (57 387) (13 618) Zatrudnienie i ilość filii Pracownicy Podmiot dominujący Spółki zależne

5 Filie Podmiot dominujący Spółki zależne Skonsolidowane tys. zł Na dzień tys. zł tys. EUR Na dzień tys. EUR sprawozdanie z sytuacji finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Suma bilansowa Kredyty, pożyczki, leasing finansowy Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego Wskaźnik EBITDA liczony jest jako suma zysku operacyjnego i amortyzacji za okres sprawozdawczy. Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy: dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP z dnia 30 czerwca 2014 dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego półrocza 2014 i 2013 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,1784 PLN i 1 EUR = 4,2140 PLN. roku 1 EUR = 4,1609 PLN, kurs z dnia 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 PLN. Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

6 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY INTER CARS Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł) AKTYWA nie badane Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach powiązanych Inwestycje dostępne do sprzedaży Należności Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM

7 PASYWA Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Pozostały kapitał rezerwowy Różnice kursowe z przeliczenia (8 234) (3 718) Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego Udziały niekontrolujące - - Kapitał własny łącznie Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PASYWA RAZEM Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

8 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł) nie badane nie badane Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ( ) ( ) Zysk brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu ( ) ( ) Koszty usługi dystrybucyjnej ( ) ( ) Pozostałe koszty operacyjne (4 836) (14 321) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Różnice kursowe 128 (229) Koszty finansowe (11 885) (15 243) Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (14 740) (10 610) Zysk netto INNE CAŁKOWITE DOCHODY Różnice kursowe z przeliczenia (4 516) Inne całkowite dochody netto, ogółem (4 516) 2 262

9 CAŁKOWITE DOCHODY Zysk netto przypadający na: -akcjonariuszy podmiotu dominującego udziały niekontrolujące Całkowite dochody przypadające na: -akcjonariuszy podmiotu dominującego udziały niekontrolujące Zysk netto Średnio ważona liczba akcji zwykłych Zysk na jedną akcję zwykłą ( w zł) 6,05 4,34 Średnio ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą ( w zł) 6,05 4,34 Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

10 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku (w tys. zł) Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Różnice kursowe z przeliczenia Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Na 1 stycznia 2014 roku (3 718) Sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk netto za okres sprawozdawczy Całkowite dochody, ogółem (3 718) Transakcje z udziałowcami Podział zysku z poprzedniego okresu - dywidenda Podział zysku z poprzedniego okresu - przeniesienie na kapitał zapasowy (10 059) (10 059) (10 059) ( ) Różnice kursowe z przeliczenia Na 30 czerwca 2014 roku (nie badane) (8 234)

11 za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku (w tys. zł) Na 1 stycznia 2013 roku Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Różnice kursowe z przeliczenia Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (2 400) Kapitał własny razem Udziały niekontrolujące Sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk netto za okres sprawozdawczy Inne całkowite dochody Różnice kursowe z przeliczenia Całkowite dochody, ogółem Transakcje z udziałowcami Podział zysku z poprzedniego okresu - przeniesienie na kapitał zapasowy (72 501) Na 30 czerwca 2013 roku (nie badane) (138) Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

12 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej nie badane nie badane Zysk przed opodatkowaniem Korekty o pozycje: - Amortyzacja (Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych (4 388) (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (825) (333) Odsetki, netto Pozostałe pozycje netto Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym Zmiana stanu zapasów ( ) ( ) Zmiana stanu należności (49 051) (55 139) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony (4 021) (18 156) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

13 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych i wartości niematerialnych Wpływy ze sprzedaży udziałów 20 - Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (39 525) (30 153) Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach pozostałych (28) - Spłata pożyczek udzielonych Pożyczki udzielone (2 528) (4 008) Odsetki otrzymane Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (32 706) (21 216) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (Spłaty) / wpływy z tytułu kredytów, pożyczek (44 480) Zapłacone odsetki (9 214) (10 421) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (4 193) (2 486) Płatności z factoringu odwróconego (4 531) - Środki pieniężne netto z działalności finansowej (57 387) Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

14 Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca Informacje o Grupie Kapitałowej Inter Cars Przedmiot działalności Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej Inter Cars Spółka Akcyjna ( Grupa, Grupa Inter Cars, Grupa Kapitałowa Inter Cars ) jest import i dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych. Siedziba podmiot dominujący Inter Cars S.A. ul. Powsińska Warszawa Polska Magazyn Centralny: Dane kontaktowe tel. (+48-22) fax. (+49-22) Rada Nadzorcza Andrzej Oliszewski, Przewodniczący Piotr Płoszajski Maciej Oleksowicz Michał Marczak Jacek Klimczak ul. Gdańska Czosnów k/warszawy

15 Zarząd (stan na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego) Robert Kierzek, Prezes Krzysztof Soszyński, Wiceprezes Krzysztof Oleksowicz Biegły rewident KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Chłodna Warszawa Witold Kmieciak Wojciech Twaróg 1.1.Skład Grupy Kapitałowej Spółka dominująca Inter Cars S.A. ( Spółka ) jest spółką zarejestrowaną w Polsce. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe śródroczne za okres kończący się 30 czerwca 2014 roku zawiera dane spółki, spółek zależnych określonych jako Grupa Kapitałowa Inter Cars ( Grupa ) oraz udział Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Na dzień 30 czerwca 2014 roku w skład Grupy Kapitałowej Inter Cars wchodziły: Inter Cars S.A. jako jednostka dominująca oraz 27 jednostek, w tym: 25 spółek zależnych od Inter Cars S.A. 1 spółka pośrednio zależna od Inter Cars S.A. Ponadto Grupa posiada udziały w jednostce stowarzyszonej. Kapitałowej Inter Cars za okres kończący się 31 grudnia 2013 roku jest dostępne na stronie. Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

16 Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Metoda konsolidacji Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym Podmiot dominujący Inter Cars S.A. Warszawa Import i dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Spółki bezpośrednio zależne Inter Cars Ukraine Q-service Sp. z o.o. Ukraina, Chmielnicki Cząstków Mazowiecki Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Doradztwo oraz organizacja szkoleń i seminariów w zakresie usług motoryzacyjnych i rynku motoryzacyjnego pełna 100% 100% pełna 100% 100% Lauber Sp. z o.o. Słupsk Regeneracja części samochodowych. pełna 100% 100% Inter Cars Česká republika s.r.o. Feber Sp. z o.o. IC Development & Finance Sp. z o.o Armatus sp. z o.o. Inter Cars Slovenská republika s.r.o. Inter Cars Lietuva UAB Czechy, Praga Warszawa Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep pełna 100% 100% pełna 100% 100% Warszawa Usługi developerskie i wynajmu nieruchomości pełna 100% 100% Warszawa Słowacja, Bratysława Litwa, Wilno Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych pełna 100% 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% JC Auto s.r.o. Czechy, Karvina-Darkom Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej pełna 100% 100% JC Auto S.A. Belgia, BrainL Allued Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych pełna 100% 100%

17 Inter Cars Hungária Kft JC Auto s.r.l. Inter Cars d.o.o. Inter Cars Romania s.r.l. Inter Cars Cyprus Limited Inter Cars Latvija SIA Cleverlog-Autoteile GmbH Inter Cars Bulgaria Ltd. Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. Węgry, Budapeszt Włochy, Mediolan Chorwacja, Zagrzeb Rumunia, Cluj-Napoca Cypr, Nikozja Łotwa, Ryga Niemcy, Berlin Bułgaria, Sofia Warszawa Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Usługi reklamy, badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie znakami pełna 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% pełna 100% 100% ILS Sp. z o.o. Nadarzyn Usługi logistyczne pełna 100% 100% Inter Cars Malta Holding Limited Malta Zarządzanie posiadanymi aktywami pełna 100% 100% Q-service Truck Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż samochodów dostawczych I ciężarowych pełna 100% - Inter Cars d o.o. (Slovenia) * InterMeko Europa Sp. z o.o. Spółki pośrednio zależne Inter Cars Malta Limited Slovenia, Ljubljana Warszawa Malta Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Usługi kontroli i oceny podzespołów, części zamiennych i akcesoriów Sprzedaż części zamiennych oraz usługi doradcze w zakresie usług motoryzacyjnych i rynku motoryzacyjnego pełna 100% - pełna 50% - pełna 100% 100% Spółki stowarzyszone SMiOC FRENOPLAST Bułhak i Cieślawski S.A. Szczytno Produkcja materiałów i okładzin ciernych praw własności 49% 49% Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

18 * Spółka założona w 2014 roku W dniu 10 kwietnia 2014 spółka Inter Cars utworzyła spółkę Inter Cars d o.o., z siedzibą w Ljubljanie na Słowenii. Notowania na giełdach Akcje Inter Cars S.A., tj. podmiotu dominującego są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych. W dniu 23 kwietnia 2014 spółka Inter Cars zbyła 50% udziałów w spółce InterMeko Europa Sp z o.o. na rzecz firmy z branży motoryzacyjnej Mekonomen. 2.Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2.1. Oświadczenie o zgodności z MSSF Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Inter Cars S.A. ( śródroczne skrócone sprawozdania finansowe ) sporządzono za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku. Prezentowane śródroczne skrócone sprawozdania finansowe spełniają wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa odnoszącego się do śródrocznych sprawozdań finansowych i nie zawierają one wszystkich informacji, które obowiązują w stosunku do rocznych sprawozdań finansowych. Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe powinny być czytane razem ze zbadanymi sprawozdaniami finansowymi (odpowiednio skonsolidowanym i jednostkowym) sporządzonymi

19 według MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje (przyjęte lub będące w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską) są obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2014 roku: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie, MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie, MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie, ustalenia umowne, Ujawnienia informacji na temat udziałów w innych jednostkach, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie, MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie, MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie, Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku. Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Wspólne Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

20 Zmiany do MSR 39 Instrumenty Finansowe: Ujmowanie i Wycena" (nowacja instrumentów pochodnych a dalsze stosowanie rachunkowości zabezpieczeń) obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku, Zmiany do MSR 36 Utrata wartości aktywów" (ujawnienia wartości odzyskiwalnej dotyczące aktywów niefinansowych) - obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku. Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27: Jednostki inwestycyjne obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku. Przyjęcie powyższych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Grupy ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych. W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa przed ich datą wejścia w życie. Grupa ma zamiar zastosować je dla okresów, dla których są obowiązujące po raz pierwszy. Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy. Interpretacja KIMSF 21 Opłaty publiczne" - obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku., MSSF 9 Instrumenty finansowe - obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku., Zmiana do MSR 19 Świadczenia pracownicze" zatytułowaną Programy określonych świadczeń: składki pracowników obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczyna jących się 1 lipca 2014 roku. nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych standardów lub interpretacji

21 Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (doroczne ulepszenia MSSF zawierają 8 zmian do 7 standardów, z odpowiednimi zmianami do pozostałych standardów i interpretacji) - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku. Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (doroczne ulepszenia MSSF zawierają 4 zmiany standardów, z odpowiednimi zmianami do pozostałych standardów i interpretacji) - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku. MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe - obowiązujące w odniesieniu do działaniach, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku. Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne wyjaśnienia w zakresie akceptowanych metod ujawniania umorzenia i amortyzacji, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku. Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 41 Rolnictwo Rolnictwo: Rośliny produkcyjne, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku. Zmiany do MSSF 15 Przychody z umów z klientami - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku. okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku. Zmiany do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne - ujmowanie udziałów we wspólnych

22 Nowy standard MSSF 9 dokonuje fundamentalnych zmian w klasyfikacji, prezentacji i wycenie instrumentów finansowych. Zmiany te potencjalnie będą miały istotny wpływ na przyszłe sprawozdania finansowe Grupy. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego MSSF 9 nie został jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską i nie jest znany jego wpływ na przyszłe sprawozdania Grupy Inter Cars. Według szacunków Spółki pozostałe standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy. Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga użycia określonych szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy stosowaniu przyjętych przez Grupę zasad rachunkowości. Zagadnienia, w odniesieniu do których wymagana jest większa doza osądu, zagadnienia bardziej złożone lub takie, przy których założenia i szacunki są znaczące z punktu widzenia sprawozdania finansowego, ujawnione są w punkcie 2.3. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Inter Cars S.A. zostały zatwierdzone przez Zarząd do publikacji w dniu 29 sierpnia 2014 roku Podstawa sporządzania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Załączone śródroczne skrócone sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości, które były stosowane podczas przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, z uwzględnieniem nowych standardów i interpretacji opisanych w punkcie 2.1 niniejszego sprawozdania finansowego,

23 które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Zarówno śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A., jak i śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Inter Cars S.A. zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Wszystkie wartości zaprezentowane w śródrocznych skróconych sprawozdaniach finansowych zostały przedstawione w tysiącach złotych polskich, o ile nie wskazano inaczej Istotne oceny i oszacowania Sporządzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF UE wymaga od Zarządu Spółki użycia ocen i szacunków, które mają wpływ na zastosowane zasady rachunkowości oraz wykazywane aktywa, pasywa, przychody oraz koszty. Oceny i szacunki uwzględniane w wyniku okresu, w którym nastąpiła zmiana. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany ocen lub wartości szacunkowych opisanych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2013r. są weryfikowane na bieżąco. Zmiany szacunków są 2.4. Sezonowość W sferze popytu na części występuje sezonowość. Na drugi i trzeci kwartał przypada szczyt sezonu, a początek i końcówka roku odznaczają się słabszym popytem. Ma to bezpośredni związek z sezonowym charakterem niektórych napraw, do których te produkty są potrzebne oraz mniejszą ilością napraw dokonywanych przez klientów typu "Do it yourself" w okresie zimowym.

24 2.5. Stosowane kursy walut do przeliczenia danych za I półrocze 2013 roku Wszelkie prezentowane w raporcie dane finansowe w EUR zostały przeliczone przy zastosowaniu następujących kursów: kurs na 30 czerwca 4,1609 4,3292 średni kurs w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 4,1784 4,2140 Do przeliczenia danych wykazanych w wybranych danych finansowych w tys. EURO zastosowano niżej podane zasady: dla danych wynikających ze sprawozdania z całkowitych dochodów średni kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie ogłoszonych przez Prezesa NBP; z sytuacji finansowej kurs na 30 czerwca stanowiący średni kurs EURO obowiązujący na dzień 30 czerwca ogłoszony przez Prezesa NBP; dla przeliczenia wartości kapitału zakładowego zastosowano kursy średnie EURO obowiązujące w dniach rejestracji podwyższenia kapitału o kolejne serie akcji. dla danych wynikających ze sprawozdania 2.6.Informacje na temat segmentów działalności Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars jest sprzedaż części zamiennych. Dodatkowo spółki Feber, Lauber, IC Development, oraz ILS Sp. z o.o. prowadzą działal-

25 ność w innych segmentach takich jak: produkcja naczep, regeneracja części zamiennych, prowadzenie działalności developerskiej oraz świadczenie usług logistycznych, które indywidualnie nie spełniają kryteriów uznania za segment operacyjny. Nowo utworzona spółka Q-service Truck Sp. z o.o. jest autoryzowanym dealerem samochodów dostawczych marki Isuzu. Grupa Kapitałowa Inter Cars stosuje jednolite zasady księgowe dla wszystkich segmentów. Transakcje pomiędzy segmentami dokonywane są na warunkach rynkowych. Przychody, wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (w tys. zł) Sprzedaż części zamiennych Pozostałe segmenty Wyłączenia Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż między segmentami ( ) - Zysk przed opodatkowaniem (7 790) Suma za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku (w tys. zł) Sprzedaż części zamiennych Pozostałe segmenty Wyłączenia Suma Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż między segmentami (62 520) - Zysk przed opodatkowaniem (10 194)

26 Aktywa w podziale na segmenty operacyjne 3.Pozostałe noty 3.1.Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (w tys. zł) Stan na Stan na Segment sprzedaży części zamiennych Pozostałe segmenty Wyłączenia (53 274) (58 014) W okresie sprawozdawczym Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne o z czego inwestycje spółki Inter Cars stanowią tys. złotych. łącznej wartości tys. złotych, 3.2.Inwestycje w jednostkach powiązanych W dniu 10 kwietnia 2014 spółka Inter Cars utworzyła spółkę Inter Cars d o.o., z siedzibą w Ljubljanie na Słowenii. 50% udziałów w spółce InterMeko Europa Sp z o.o. na rzecz firmy z branży motoryzacyjnej Mekonomen. W dniu 23 kwietnia 2014 spółka Inter Cars zbyła

27 3.3. Zapasy (w tys. zł) Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Towary Odpisy aktualizujące towary (765) (765) Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (w tys. zł) Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Udzielone pożyczki Pozostałe należności Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, brutto Odpis aktualizujący wartość należności (13 405) (12 628) Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

28 Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług (w tys. zł) Stan na początek okresu (12 628) (14 659) Zwiększenie (1 585) (1 735) Wykorzystanie Stan na koniec okresu (13 405) (12 628) 3.5. Kapitał 3.6. Dywidenda W porównaniu do 31 grudnia 2013 roku w Grupie nie zmieniono istotnie polityki zarządzania ryzykiem kredytowym, a wzrost odpisu na należności Kapitały stanowią kapitały i fundusze własne tworzone zgodnie z określonymi przepisami prawa, tj. właściwymi ustawami i statutem Spółki. Kapitał zakładowy nie uległ zmianie w ciągu bieżą- Zysk jednostki dominującej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku w wysokości tysięcy złotych został, uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przeznaczony na wynika z opóźnień w płatnościach przeterminowanych należności przy lepszej ściągalności należności za bieżącą sprzedaż. cego okresu i składa się z akcji o łącznej wartości nominalnej złotych. Agio również nie uległ zmianie wynosi złotych. zasilenie kapitału zapasowego w kwocie tysięcy złotych oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w łącznej kwocie tysięcy złotych. Wypłata dywidendy nastąpiła 14 lipca 2014 roku.

29 3.7. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Umowa kredytu konsorcjalnego W dniu 29 lipca 2009 roku została zawarta umowa kredytu konsorcjalnego pomiędzy Inter Cars S.A. (jako Kredytobiorcą) oraz (z późniejszymi zmianami) Feber sp.z o.o., IC Development & Finance sp. ża i prowizje Banków. Dodatkowo na mocy niniejszego aneksu do umowy kredytu jako Współdłużnik przystąpiła kolejna spółka z Grupy Kapitałowej Kredytobiorcy - INTER CARS ROMANIA S.R.L., z siedzibą w Cluj-Napoca, Rumunia. z o.o., Inter Cars Ceska Republika s.r.o., Inter Cars Slovenska Republika s.r.o., ILS sp. z o.o., Inter Cars Cyprus Limited, Q-service sp. z o.o. oraz Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. (jako Współdłużnikami) a bankami: Bank Polska Kasa Opieki S.A., oraz ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Handlowym w Oprocentowanie kredytu jest zmienne i uzależnione będzie od stopy WIBOR, EURIBOR i LIBOR powiększonej o marże banków (ustalone na zasadach rynkowych) dla każdego okresu odsetkowego. Warszawie S.A., BRE Bankiem S.A. Ponadto w okresie sprawozdawczym umowy z W dniu 20 listopada 2013 podpisano aneks do umowy kredytowej. Na mocy zawartego aneksu bankami dotyczące kredytowania zostały podpisane przez spółkę Inter Cars Česká republika s.r.o. oraz spółkę Inter Cars Slovenská republika s.r.o. podniesiono łączną wartość dostępnego finansowania do kwoty 495 mln zł. Zgodnie z postanowieniami aneksu Kredytodawcy wyrazili zgodę na wydłużenie spłaty kredytu o kolejny rok z terminem jego ostatecznej spłaty przypadającym na r. Jednocześnie obniżona została mar- Inter Cars Česká republika s.r.o. zawarła umowę z Raiffeisenbank a.s. na linię kredytową w wysokości tys. czeskich koron z datą zapadalności oraz na kredyt inwestycyjny na kwotę Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

30 tys. czeskich koron do Natomiast Inter Cars Slovenska Republika zawarła o wartości nominalnej tys. euro z datą ostatecznej spłaty przypadającą na umowę z Citibank Europe PLC na kredyt Kredyty bankowe kwota wg umowy (limit) wartość bilansowa na dzień Data spłaty w tys. zł w tys. zł Inter Cas S.A Inter Cars Česká republika s.r.o Inter Cars Česká republika s.r.o Inter Cars Slovenská republika s.r.o W okresie sprawozdawczym Spółka nie emitowała obligacji. otwartych kontraktów terminowych, których celem byłoby zabezpieczenie przepływów pieniężnych. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Na dzień 30 czerwca 2014 roku Grupa nie posiada 3.8. Zobowiązania warunkowe, zabezpieczenia oraz przyszłe zobowiązania (w tym wynikające z zawartych umów leasingu operacyjnego) Zobowiązania warunkowe, zabezpieczenia oraz wartość przyszłych zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu operacyjnego nie uległy istotnej zmianie w porównaniu do opisanych w sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2013 roku.

31 3.9. Transakcje z jednostkami powiązanymi Wszystkie transakcje ze spółkami powiązanymi przeprowadzane są na warunkach rynkowych. Nadzorczej i Zarządu oraz członkami ich rodzin. Wartość transakcji prezentuje poniższa tabela. Jednostka dominująca dokonuje transakcji z podmiotami, które są powiązane z członkami Rady (w tys. zł) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Wynagrodzenia Zarządu transakcje z jednostkami powiązanymi Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych Zakupy towarów i usług od jednostek powiązanych stan rozrachunków z jednostkami powiązanymi Należności od jednostek powiązanych Zobowiązania do jednostek powiązanych

32 3.10. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu sprawozdawczym, na który sporządzono raport, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta W dniu 18 lipca 2014 Spółka Inter Cars S.A. zbyła na rzecz ILS sp z o.o., spółki logistycznej z grupy Inter Cars, nieruchomość usytuowaną w Zakroczymiu. Transakcja odbyła się na warunkach rynkowych. Na tym terenie ILS sp z o.o. planuje stworzenie nowoczesnego centrum logistycznego o się regeneracją części zamiennych do samochodów, otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka planuje utworzenie do końca 2019 roku w tym miejscu nowego magazynu a inwestycja będzie miała wartość tys. złotych. powierzchni m 2 oraz zatrudnienie 200 osób. Dzięki zastosowaniom innowacyjnej technologii centrum logistyczne ma wyraźnie zwiększyć wydajność przepływu towarów i umożliwić świadczenie usług logistycznych. Inwestycja ta wpłynie w W dniu 30 lipca 2014 spółka Inter Cars w Rumunii podpisała umowę o linię kredytową na kwotę 15 mln RON ( tys. złotych) z Bankiem ING Bank N.V. na okres jednego roku. sposób decydujący na pozycję, konkurencyjność i potencjał grupy Inter Cars, umożliwiając ekspansję na rynki zagraniczne oraz realizację planowanej strategii Grupy w zakresie zwiększenia poziomu przychodów. W dniu 20 sierpnia 2014 spółka Inter Cars w Czechach podpisała umowę o linię kredytową na kwotę 4,5 mln EUR ( tys. złotych) z Bankiem Citibank Europe plc na okres jednego roku. W dniu roku spółka Lauber, zajmująca

33 Warszawa, 28 sierpnia 2013 roku Robert Kierzek Prezes Zarządu Krzysztof Oleksowicz Członek Zarządu Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu Witold Kmieciak Członek Zarządu Wojciech Twaróg Członek Zarządu Julita Pałyska Główny Księgowy Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

34 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 1. Opis organizacji Grupy Inter Cars ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Spółka dominująca Inter Cars S.A. ( Spół- (100%), Inter Cars Česká Republika z siedzibą w ka / jednostka dominująca ) jest Spółką zarejestrowaną w Polsce. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zawiera dane jednostki dominującej i spółek zależnych określonych jako Grupa Kapitałowa Inter Cars S.A. ( Grupa ) oraz udział Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Konsolidacją zostały objęte sprawozdania finansowe ( Grupa Kapitałowa ): podmiotu dominującego: Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiotów zależnych: Inter Cars Ukraine LLC z siedzibą w Chmielnicki na Ukrainie (100% udziału Inter Cars S.A. w kapitale spółki), Lauber Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (100%), Q- Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pradze (100%), Feber Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100%), Inter Cars Slovenska Republika z siedzibą w Bratysławie (100%), Inter Cars Lietuva UAB z siedzibą w Wilnie (100%), IC Development & Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100%), Armatus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100%), JC Auto s.r.o. z siedzibą w Karvina - Darkow (100%), Inter Cars Hungária Kft z siedzibą w Budapeszcie (100%), JC Auto S.A. z siedzibą w Braine L Allued (100%), Inter Cars d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (100%), JC Auto s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (100%), Inter Cars Romania s.r.l. z siedzibą w Cluj-Napoca (100%), Inter Cars Cyprus Limited z siedzibą w Nicosia (100%), Inter Cars Latvija SIA z siedzibą w Rydze (100%), Inter Cars Bułgaria z siedzibą w Sofii (100%), Cleverlog Autoteile GmbH z

35 Limited z siedzibą w Quormi (100%), Q-service Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(100%) i InterMeko Europa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (50%). siedzibą w Reinbek (100%), Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100%), ILS Sp; z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (100%), Inter Cars Malta Holding Limited z siedzibą w Quormi (100%), Inter Cars Malta 2. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzono za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku. Prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełnia wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości odnoszącego się do śródrocznych sprawozdań finansowych i nie zawiera ono wszystkich informacji, które obowiązują w stosunku do rocznych sprawozdań finansowych. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być czytane razem z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

36 3.Podsumowanie działalności oraz skonsolidowanych i jednostkowych wyników finansowych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku Omówienie wyników finansowych Grupy Inter Cars za półrocze roku 2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 13,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars S.A.) do kontrahentów zagranicznych (głównie z rynków wschodnich) oraz do zagranicznych spółek dystrybucyjnych wzrosła o 14% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy czym: - sprzedaż bezpośrednia do kontrahentów zagranicznych wyniosła w 1 półroczu 2014 roku 101 mln zł, co oznacza 16,5% spadek w porównaniu do 1 półrocza 2013 roku. Głównym powodem jest obniżenie się popytu na Ukrainie w związku z sytuacją geopolityczną i konfliktem z Rosją. - sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne wyniosła w 1 półroczu

37 2014 roku 504 mln zł, co oznacza prawie 24% dynamikę wzrostu. Tak jak w 1 półroczu 2013 roku obserwujemy szybszą dynamikę wzrostu sprzedaży realizowanej przez zagraniczne spółki dystrybucyjne niż dynamikę sprzedaży exportowej spółki Inter Cars S.A. Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 67% przychodów łącznie całej Grupy Kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne) i pozostaje na niezmienionym poziomie z 1 półrocza 2013 roku. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla Grupy Kapitałowej. Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów jest na poziomie 31,5%, co oznacza że nie uległa zmianie względem poziomu z pierwszego półrocza 2013r. W porównywanych okresach wpływ różnic kursowych na zmianę marży był nieznaczny (0,35 p.p. w pierwszym półroczu 2014 i 0,15 p.p. w analogicznym okresie 2013 ). Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej za pierwsze półrocze 2014 roku zwiększył się o 28,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto za 6 miesięcy 2014 roku zwiększył się o 39,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Udział kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu do przychodów ogółem za 6 miesięcy 2014 roku zmniejszył się o 0,3 p.p. i wyniósł 13,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Efektywna stopa podatkowa dla Grupy narastająco za 6 miesięcy 2014 wyniosła 14,7%. Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej wyniosły 7,5 mln zł. Zmiana przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wynika głównie ze zmiany rotacji zapasów związanej ze wprowadzeniem nowej polityki zatowarowania magazynów. Rotacja zapasów Grupy wyniosła 142 dni i wydłużyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6 dni. Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

38 Przychody wzrosły niemalże na wszystkich rynkach geograficznych. Spółka konsekwentnie realizuje politykę ekspansji terytorialnej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Rynki te wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentownością netto dla branży niż rynek krajowy. Najwyższą dynamikę sprzedaży w I półroczu 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku (po przeliczeniu na PLN i po wyłączeniach konsolidacyjnych) odnotowały spółki w następujących krajach: Łotwa Spółką, której przychody spadły w porównaniu do pierwszej połowy 2013 roku jest spółka Inter Cars Ukraina. Powodem spadku wartości sprzedaży wyrażonej w PLN jest sytuacja polityczna na Ukrainie oraz osłabienie waluty ukraińskiej w stosunku do głównych walut w tym do złotego. W walucie lokalnej, UAH, spółka ukraińska zanotowała wzrost sprzedaży o ok 18%. Spółka Inter Cars S.A. stosując politykę ostrożności nie planuje ekspansji w tym regionie do czasu ustabilizowania się sytuacji geopolitycznej. (wzrost o 143%), Węgry (wzrost o 100%) i Bułgaria (wzrost o 82%). Przy czym ze spółek o największym wpływie na przychody Grupy należy wskazać Rumunię (wzrost o 46%), Chorwację (wzrost o 26%), Podstawowe dane finansowe Grupy Inter Cars S.A. w I półroczu 2014 roku prezentuje poniższa tabela: Czechy (wzrost o 9%) oraz Litwę (wzrost o 16%).

39 za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca ( 000) PLN PLN EURO EURO Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Przychody/koszty finansowe, netto (10 497) (14 337) (2 512) (3 402) Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Inne dane finansowe Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (32 706) (21 216) (7 827) (5 035) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (57 387) (13 618) Podstawowy zysk na 1 akcję 6,05 4,34 1,45 1,03 Marża na sprzedaży 31,5% 31,5% Marża EBITDA 7,1% 6,5% Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Na dzień PLN PLN EUR EUR Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Suma bilansowa Kredyty, pożyczki, leasing finansowy Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

40 Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy: dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP z dnia 30 czerwca 2014 roku 1 EUR = 4,1609 PLN, kurs z dnia 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 PLN. dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego półrocza 2014 i 2013 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,1784 PLN i 1 EUR = 4,2140 PLN. Omówienie wyników finansowych spółki dominującej Inter Cars Podstawowe dane finansowe Inter Cars S.A. prezentuje poniższa tabela: za 6 miesięcy zakończone 30 czerwca ('000) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów PLN PLN EURO EURO Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Opłaty licencyjne (25 182) (21 532) (6 027) (5 110) Przychody/koszty finansowe, netto (7 720) (8 403) (1 848) (1 994) Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) netto

41 Inne dane finansowe Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (20 255) (28 810) (4 847) (6 837) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (57 004) (13 527) Podstawowy zysk na 1 akcję 2,85 2,51 0,68 0,60 Marża na sprzedaży 26,40% 27,40% Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Na dzień PLN PLN EUR EUR Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Suma bilansowa Kredyty, pożyczki, leasing finansowy Kapitał własny Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2014 roku były o 13,9% wyższe niż przychody w analogicznym okresie 2013 roku. był wyższy o 13,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Marża na sprzedaży za pierwsze półrocze 2014 roku wyniosła 26,4% (27,4% w pierwszym półroczu 2013 roku). Zysk brutto ze sprzedaży (za pierwsze półrocze 2014) był wyższy o 9,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Natomiast zysk brutto Koszty usługi dystrybucji udział podmiotu zarządzającego filią w zrealizowanej marży. Marża Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

42 zrealizowana na sprzedaży przez filię dzielona jest między filiantem i Inter Cars w stosunku 50/50. w wysokości tys. zł w porównaniu do tys. zł w analogicznym okresie 2013 roku. System filii oparty jest na zasadzie powierzenia zarządzania punktem dystrybucyjnym (filią) zewnętrznym podmiotom. Sprzedaż dokonywana jest w imieniu Inter Cars. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, papierów dłużnych, factoringu odwróconego oraz leasingu finansowego na dzień 30 czerwca 2014 roku osiągnęły łączną wartość tys. zł, czyli Przychody i koszty finansowe obejmują przede wszystkim koszty i przychody z tytułu odsetek. W wzrosły o 12,6% w porównaniu do tys. zł na dzień 31 grudnia 2013 roku roku Spółka poniosła koszty z tego tytułu 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy oraz opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na obecną i przyszłą działalność gospodarczą Skonsolidowana EBITDA za okres 12 miesięcy narastająco za okres kończący się 30 czerwca 2014 roku wyniosła tys. zł (liczona narastająco jako zysk na działalności operacyjnej plus amortyzacja) i była wyższa o tys. zł w porównaniu do roku Wskaźnik Dług netto/ebitda wyniósł 1,92 vs 1,91 na dzień 30 czerwca 2013 r. Najwyższe przychody w historii osiągnęły spółki w Rumunii oraz na Łotwie, co związane jest z

43 utworzeniem (Łotwa) i dalszym rozwojem (Rumunia) centrów dystrybucji części zamiennych tzw. magazynów centralnych. Ponadto duży wzrost sprzedaży odnotowany został w spółkach na Liwie, Węgrzech, Bułgarii i Chorwacji. Boom na rynku samochodów ciężarowych ogółem w końcu 2013 roku oraz wzrost rejestracji ciągników drogowych w 2014 roku przełożyły się na bardzo dobre wyniki segmentu przyczep i naczep zarówno w IV kw roku, jak i I poł roku. Ogółem rejestracje w pierwszych sześciu miesiącach 2014 roku wzrosły o 24,9% do sztuk (źródło Raport kwartalny PZPM i KPMG; edycja Q3/2014). W tym okresie sprzedaż spółki Feber należącej do Grupy Inter Cars zajmującej się produkcją naczep wzrosła o 34%. W pierwszej połowie 2014 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o rozszerzeniu warmińsko-mazurskiej strefy ekonomicznej o tereny Zakroczymia, gdzie znajdują się grunty należące do Grupy Inter Cars S.A.. Decyzja ta przyczyniła się do przyspieszenia realizacji planów budowy nowoczesnego magazynu na tym terenie. Magazyn wyposażony będzie w innowacyjną na skalę światową technologię w branży dystrybucji części, co pozwoli wyraźnie zwiększyć efektywność Spółki w obszarze logistyki. 5. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej. W dniu 10 kwietnia 2014 roku spółka Inter Cars S.A. utworzyła spółkę Inter Cars d o.o. z siedzibą w miejscowości Ljubljana na Słowenii. Natomiast 23 kwietnia 2014 spółka Inter Cars sprzedała połowę branży motoryzacyjnej Mekonomen. Poza tym w trakcie okresu sprawozdawczego nie wystąpiły istotne zmiany w strukturze Grupy Inter Cars. udziałów spółki InterMeko Europe sp z o.o. firmie z Raport Inter Cars S.A. półroczny 2014 r.

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. www.intercars.eu Spis treści Oświadczenie członków Zarządu... 4 Wybrane skonsolidowane dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. www.intercars.eu Spis treści Oświadczenie członków Zarządu... 4 Wybrane skonsolidowane dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Inter Cars... 3 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Raport Inter Cars S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku

Raport Inter Cars S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku Raport Inter Cars S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Inter Cars za okres 3 miesięcy zakończony za okres 3 miesięcy zakończony

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. www.intercars.eu SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU.. 4 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS Raport kwartalny zawierający Śródroczne skrócone skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. Sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Raport Inter Cars S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku

Raport Inter Cars S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku Raport Inter Cars S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Inter Cars Dane dotyczące wzrostu i zysków Marża na sprzedaży 31,7%

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS Raport kwartalny zawierający Śródroczne skrócone skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. Sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 30 września

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport Inter Cars S.A.

Raport Inter Cars S.A. Raport Inter Cars S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Inter Cars Do wyliczenia wybranych

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. www.intercars.eu Spis treści Oświadczenie członków Zarządu... 4 Wybrane skonsolidowane dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo