Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_135_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_135_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2

3 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 135/2009 (3238) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz AWO TECHNICAL CERAMICS W.POZOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/14415/9/48] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. AWO TECHNICAL CERAMICS W.POZOWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica RADNA nr domu 12 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA ZAWARTA DNIA R., W KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZED NOTARIUSZEM KAMILĄ KOMARZAŃSKĄ, REPERTORIUM A NUMER 27161/2008 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AWO TECHNICAL CERAMICS CO.LTD. ŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ AWO TECHNICAL CERMICS W. POZOWSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓL- NIKÓW SPÓŁKI AWO TECHNICAL CERAMICS CO.LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ PODJĘTEJ W DNIU R. PRZED NOTARIUSZEM KAMILĄ KOMARZAŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM NUMER 18/19, UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMA- DZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AWO TECHNICAL CERAMICS CO.LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. AWO TECHNICAL CERA- MICS CO.LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JA- BŁONKA STROM 2. AGNIESZKA INGA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. POZOWSKI 2. MA- RIAN NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMO- DZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. JABŁONKA STROM 2. AGNIESZ- KA INGA POZOWSKI 2. MA- RIAN Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHE- MICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIG- MENTÓW Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGA- NICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SA- MOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z OD- ZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGO- WANYCH Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA POZOSTAŁFYCH GOTOWYCH WY- ROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z WYDAWANIE GAZET Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIEN- NYCH Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNI- CZA Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZA- NE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKAL- NYCH I NIEMIESZKALNYCH Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLA- NYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUK- TÓW Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEK- TRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMO- WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJ- NYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKO- MUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLE- NIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYT- KU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO Z HO- TELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓW- KI GASTRONOMICZNE Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZ- NYCH A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TU- RYSTYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSO- WE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄ- CZAJĄC KOMPUTERY Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECH- NOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTERO- WYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJ- NYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO- WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZA- RZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KON- GRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE PO- ZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA FI- NANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZE- NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL- NYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TO- WARÓW GIEŁDOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FI- NANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz BIURO RACHUNKOWE PROFIT ANNA WÓJTOWICZ, DARIUSZ KOCUR SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRA- KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/11085/9/678] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. BIURO RACHUNKOWE PROFIT ANNA WÓJTO- WICZ, DARIUSZ KOCUR SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRA- KÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica JULIUSZA LEA nr domu 114 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie MAJA 2009 R. 16 CZERWCA 2009 R. - ZMIANA 2 UMOWY Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE- KSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART KSH UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 8 MAJA 2009 R. 1. ANNA WÓJTOWICZ - BIURO RACHUNKOWE PROFIT SPÓŁKA CYWILNA - WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ REZYDENTA MIASTA KRAKOWA POD NR 7504/ DARIUSZ KOCUR - BIURO RACHUNKOWE PROFIT SPÓŁKA CYWIL- NA - WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ REZYDEN- TA MIASTA KATOWIC POD NR PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. BIURO RA- CHUNKOWE PROFIT S.C. ANNA WÓJTOWICZ, DARIUSZ KOCUR 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /2008, Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WÓJTOWICZ 2. ANNA MARIA NIE 8. NIE 2 1. KOCUR 2. DARIUZ DAMIAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WÓJTOWICZ 2. ANNA MARIA KOCUR 2. DARIUSZ DAMIAN Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 21 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 135/2009 (3238) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz DOM PRASY M. FORMELA, J. PAULI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/8730/9/265] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. DOM PRASY M. FORMELA, J. PAULI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica PIWNA nr domu 1/2 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ROKU Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FOR- MELA 2. MAREK STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. PAULI 2. JACEK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAW- NIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SA- MODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. FORMELA 2. MAREK STA- NISŁAW PAULI 2. JACEK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELA- TIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTER- NETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C PO- ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Poz DUOFARM GŁOWACKA I SEMRAU SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W PO- ZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [PO.VIII NS-REJ.KRS/11847/9/4] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. DUOFARM GŁOWACKA I SEMRAU SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL- SKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica POZNAŃSKA nr domu 40 nr lokalu 7 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU R. ANEKSEM NR 1 Z R. ZMIENIONO 8 UMOWY SPÓŁ- KI. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GŁOWACKA 2. JOANNA STEFA- NIA NIE 8. NIE 2 1. SEMRAU 2. DAGMARA ANNA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZEN- TOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GŁO- WACKA 2. JOANNA STEFANIA SEMRAU 2. DAGMARA ANNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEU- TYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WY- SYŁKOWEJ LUB INTERNET REKLAMA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA I WSPÓLNICY. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/7918/9/962] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA I WSPÓLNICY 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat TURECKI gmina KAWĘCZYN miejscowość KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA 2. miejscowość KO- WALE PAŃSKIE-KOLONIA nr domu 11a kod pocztowy poczta KAWĘCZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIĄSTKA 2. DANIEL MARIAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KROPIDŁOWSKI 2. GABRIEL ANTONI NIE 8. NIE 3 1. PIĄSTKA 2. BO- GUSŁAWA MONIKA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PIĄSTKA 2. DANIEL MARIAN KROPIDŁOWSKI 2. GABRIEL ANTONI PIĄSTKA 2. BOGUSŁAWA MO- NIKA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWA- NIA Z KONSERWACJA I NAPRAWA PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Poz FIRMA USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNA BOR-BUD SPÓŁKA JAWNA J.BORUCKI, T.BUDYKA. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/6101/9/955] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. FIRMA USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJ- NA BOR-BUD SPÓŁKA JAWNA J.BORUCKI, T.BUDYKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKAR- PACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica SZARYCH SZEREGÓW nr domu 1 nr lokalu 45 kod pocztowy poczta RZESZÓW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BORUCKI 2. JACEK STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BU- DYKA 2. TOMASZ PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BORUCKI 2. JACEK STANISŁAW BUDYKA 2. TOMASZ PIOTR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIP- SU PRODUKCJA MEBLI WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWA- NA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA ART. UŻYTKU DOMOWEGO SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH TRANSPORT DRO- GOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA POZOSTAŁY TRANSPORT PASA- ŻERSKI RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMOCZNE NAPRA- WA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz GETRUCK. PL KOTLIŃSKI-SIENIAWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONO- WY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [KO.IX NS-REJ.KRS/2886/9/951] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. GETRUCK. PL KOTLIŃSKI-SIENIAWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIO- POMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KO- SZALIN miejscowość KOSZALIN 2. miejscowość KOSZALIN ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 90 kod pocztowy poczta KOSZALIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA Z DNIA R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOTLIŃSKI 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SIENIAWSKI 2. MIROSŁAW GRZEGORZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. JEDNOOSOBOWO PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOTLIŃSKI 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ SIENIAWSKI 2. MIROSŁAW GRZEGORZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZO- STAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 22

5 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 135/2009 (3238) I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALI- ZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSA- ŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRA- BIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MA- SZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIURO- WYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HY- DRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZO- NA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z TRANSPORT DROGO- WY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄ- DOWY Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWA- NIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WY- DAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRA- MOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZA- KRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZE- NIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTE- ROWYCH Z PRZETWARZANIE DA- NYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PO- ZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDU- SZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSO- WYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDY- TÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z POZO- STAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZ- PIECZENIA MAJĄTKOWE Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FI- NANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZE- NIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Z KUP- NO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z STOSUNKI MIĘ- DZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKA- CJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNI- CZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MA- SZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TU- RYSTYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ CEN- TRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Poz HELIPOLAND M.MARTYNIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONO- WY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/8437/9/769] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. HELIPOLAND M.MARTYNIAK SPÓŁKA JAW- NA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY DWÓR MA- ZOWIECKI miejscowość NOWY DWÓR MAZO- WIECKI 2. miejscowość NOWY DWÓR MAZO- WIECKI ulica GEN.WIKTORA THOMMEE nr domu 1A kod pocztowy poczta NOWY DWÓR MA- ZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA R. UCHWAŁA NR 1/2009 WSPÓLNI- KÓW Z DNIA ZMIENIONO PAR. 2 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNACZO- NY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARYNIAK 2. MICHAŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SZAMBORSKI 2. MARCIN PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. MA- LEC 2. DARIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWA- NIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPO- WAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMO- DZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MARYNIAK 2. MICHAŁ SZAMBORSKI 2. MARCIN PIOTR MALEC 2. DARIUSZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW A MAGAZYNO- WANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJ- NYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA STAT- KÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘ- TU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNE- GO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHOD- NYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PA- LIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STA- CJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUAL- NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDA- ŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC PO- LA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJ- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FIL- MÓW Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI IN- TERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH C POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z DZIA- ŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘ- TU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Poz PRIMO DYBIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/9791/9/663] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. PRIMO DYBIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. TAK 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PA- BIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIA- NICE 2. miejscowość PABIANICE ulica GROBELNA nr domu 8 kod pocztowy poczta PABIANICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA R Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DYBIEC 2. JULITA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. DYBIEC 2. ANDRZEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZEN- TOWAĆ SPÓŁKĘ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DYBIEC 2. JULITA DYBIEC 2. ANDRZEJ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FI- NANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONY- MI Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW 23 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 135/2009 (3238) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SZTUCZNYCH Z ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Poz PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO- -FIZJOGRAFICZNE GEOSERVICE MASTERNAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONO- WY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [KI.X NS-REJ.KRS/3753/9/755] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO-FIZJO- GRAFICZNE GEOSERVICE MASTERNAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTO- KRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica GÓRNA nr domu 24 kod pocztowy poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MASTERNAK 2. HA- LINA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MASTERNAK 2. FILIP NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO RE- PREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MASTERNAK 2. HALINA MASTERNAK 2. FILIP Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIER- CEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Poz RONOMLEX NOWALSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/8421/9/42] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. RONOMLEX NOWALSKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCKI gmina BULKOWO miejscowość ŁUB- KI NOWE 2. miejscowość ŁUBKI NOWE nr domu 88 kod pocztowy poczta BULKOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie MA- JA 2009 ROK 9 CZERWCA ZMIANA 12 I 18 UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOWALSKA 2. EWA JOLANTA NIE 8. NIE 2 1. SOBÓTKA 2. ROBERT RAFAŁ NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. NOWALSKA 2. EWA JOLANTA SOBÓTKA 2. ROBERT RAFAŁ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z PRO- DUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTA- ŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LE- ŚNICTWA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBO- ŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSA- ŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW PRZEŁADUNEK TOWARÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Poz SPORT SCREEN SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ GREJCZYK ADAM ZUBRYCKI. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/3786/9/921] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. SPORT SCREEN SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ GREJCZYK ADAM ZUBRYCKI 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica INOWROCŁAWSKA nr domu 8 kod pocztowy poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. UMOWA SPÓŁ- KI JAWNEJ, R. - ZMIANA 1 UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GREJCZYK 2. PA- WEŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. ZUBRYCKI 2. ADAM ŁUKASZ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. SAMOISTNA PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GREJCZYK 2. PAWEŁ ZUBRYCKI 2. ADAM ŁUKASZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA ELEKTRO- NICZNYCH UKŁADÓW Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWA- NYCH Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRO- DUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA META- LOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z NA- PRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRYCZNYCH Z INSTALOWANIE MA- SZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA- ŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOM- PUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPRO- GRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTO- WA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIU- ROWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WY- SYŁKOWEJ LUB INTERNET Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁE- GO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMA- MI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELE- WIZYJNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZA- KRESIE INFORMATYKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECH- NOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTERO- WYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEK- CJĄ FILMÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZA- SU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C PO- ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z DZIA- ŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINI- STRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z NA- PRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKA- CYJNEGO Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECH- NEGO UŻYTKU KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. I-CONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina M. SIEMIANO- WICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2. miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄ- SKIE ulica RUTKOWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. DNIA 26 MAJA 2009 R. ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA ZAWISZA, ZASTĘPUJĄCA NOTA- RIUSZA BOŻENĘ GÓRSKĄ-WOLNIK KANCELA- RIA NOTARIALNA BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK KATOWICE UL. GLIWICKA 6/4 REPERTO- RIUM A NUMER 5237/2009 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RY- BARCZYK 2. RAFAŁ KRZYSZTOF NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. I-CO- NA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADA- JĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIU- SZOWI). KOMPLEMENTARIUSZA - I-CONA SPÓŁ- KĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU RAFAŁ RYBARCZYK. W SPÓŁ- CE I-CONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIU- SZEM OBOWIĄZUJE REPREZENTACJA: W PRZY- PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO RE- PREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników reprezentująd) Spółki komandytowe Poz I-CONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY KATO- WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/11628/9/561] MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 24

7 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 135/2009 (3238) cych spółkę 1 1. I-CONA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO- WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TO- WARÓW RÓŻNEGO RODZAJU B MA- GAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZO- STAŁYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz TKM ENTERTAINMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/15688/9/771] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. TKM ENTERTAINMENT GROUP ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZA- WA ulica FOKSAL nr domu 16 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , ALEKSAN- DRA ZAPART - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 57 LOK.6, REP. A NR 2177/2009. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TKM EN- TERTAINMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. MISZCZUK 2. PIOTR ELIGIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ZŁOTYCH ZŁO- TYCH 12. NIE PRub ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLE- MENTARIUSZ - TKM ENTERTAINMENT GROUP ŚCIĄ, W SKŁAD ZARZĄDU KTÓREJ WCHODZI PAN PIOTR MISZCZUK - PREZES ZARZĄDU ORAZ PANI KATARZYNA KAKOWSKA - CZŁO- NEK ZARZĄDU; SPOSÓB REPREZENTACJI ZA- RZĄDU - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TKM ENTERTAINMENT GROUP ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH CHÓW I HO- DOWLA ZWIERZĄT Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNIC- TWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH CHÓW I HO- DOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANI- ZMÓW WODNYCH PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYTWARZANIE WYRO- BÓW MLECZARSKICH PRODUKCJA GO- TOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT PRODUKCJA ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM WY- ROBÓW FUTRZARSKICH Z PRODUK- CJA WYROBÓW TARTACZNYCH PRO- DUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA WYDA- WANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZE- NIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH POZOSTAŁE SPECJA- LISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PE- RYFERYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Z INSTALOWANIE MA- SZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA- ŻENIA NAPRAWA I KONSERWACJA ME- TALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ Z INSTALOWANIE MA- SZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA- ŻENIA ODZYSK SUROWCÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ- GÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTRO- ENERGETYCZNYCH PRODUKCJA NAPO- JÓW SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO- STAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGA- NACH I TARGOWISKACH Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWA- NIA SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT SPRZE- DAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH SPRZEDAŻ HUR- TOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC PO- LA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE Z POZOSTAŁE ZAKWA- TEROWANIE RESTAURACJE I POZO- STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIOR- CÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGA- NIZATORÓW TURYSTYKI Z REALIZA- CJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIE- RUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZA- NA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE- RIALNYCH BADANIA NAUKOWE I PRA- CE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYROD- NICZYCH I TECHNICZNYCH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH REKLAMA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OB- SŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA ZE SPORTEM POZASZKOLNE FOR- MY EDUKACJI POZOSTAŁA INDYWIDU- ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz A & K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [KR.XI NS-REJ.KRS/10564/9/69] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. A & K SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica KRAKOWSKA nr domu 49 nr lokalu 6 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R. - ASESOR NOTARIALNY MAŁGO- RZATA HĘDRZAK-SŁOTA, ZASTĘPCA NOTARIU- SZA ANDRZEJA MAZURA KANCELARIA NOTA- RIALNA W KRAKOWIE. REP. A NR 6560/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STABROVSKIS 2. AGRIS UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU SA- MODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STABROVSKIS 2. AGRIS 5. PRESES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGO- TOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL- NOŚĆ GASTRONOMICZNA Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTA- WIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZED- STAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH Poz A. KRÓL BUDOWA & MONTAŻ ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W GLI- WICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [GL.X NS-REJ.KRS/6615/9/385] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. A. KRÓL BUDOWA & MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ŻORY gmina M. ŻORY miejscowość ŻO- RY 2. miejscowość ŻORY ulica RYNEK nr domu 12 kod pocztowy poczta ŻORY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELA- RIA NOTARIALNA W KATOWICACH - REP. A NR 3932/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FEKETE 2. GYÖRGY UDZIAŁÓW 25 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 135/2009 (3238) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00; -ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWO- ŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIE- NIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁO- NEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FEKETE 2. GYÖRGY 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRZE- TWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDA- MI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETA- LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNE- GO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATY- KI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz AC - FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [KI.X NS-REJ.KRS/2856/9/988] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. AC - FINANCE SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 145 kod pocztowy poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - REP A 777/2009, NOTARIUSZ ŁUKASZ CHWIAŁKOWSKI, KANCE- LARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŁAZIENNA 32. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZUBER 2. ANNA ILONA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SKOWROŃSKI 2. ROBERT PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA PO- ZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DE- TALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZE- DAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWA- NIA A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYW- NOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KA- TERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EME- RYTALNE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Poz AD. CHALLENGE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/8642/9/287] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. AD. CHALLENGE SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI 2. miejscowość ŁOMIAN- KI ulica GRZYBOWA nr domu 3 kod pocztowy poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTA- RIUSZA PIOTRA SKOWORODKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3020/2009 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA , NOTARIUSZ PIOTR SKOWORODKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, RE- PERTORIUM A NR 4745/2009; ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 5 CZERWCA 2009 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA SKOWORODKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 4739/ POPRZEZ ZMIANĘ PAR. 2, PAR. 12, PAR. 13 UST. 1, PAR. 19 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI; Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. E.S.Z.A. GROUP ŚCIĄ W ORGANIZACJI 5. 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WYKOW- SKI 2. TOMASZ SEBASTIAN UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WY- KOWSKI 2. TOMASZ SEBASTIAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZY- GOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTRO- LIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW IN- FORMACJI B MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDA- WANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESO- WYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWA- NIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁE- GO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NA- GRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z PROJEKCJĄ FILMÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI IN- FORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMA- CJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWA- NYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDA- ŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D PO- ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJA- LISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B DZIA- ŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TU- RYSTYKI A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZ- NYCH B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TE- LEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z DZIAŁALNOŚĆ WESO- ŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Poz AGENCJA OCHRONY MIENIA SKOR- PION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [KO.IX NS-REJ.KRS/3093/9/332] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. AGENCJA OCHRONY MIENIA SKORPION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 88 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica FABRYCZNA nr domu 25 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - PAŃSTWOWE BIU- RO NOTARIALNE W KOSZALINIE, REP. A NR 2719/ R. - NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁO- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101).

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101). Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Proponowane zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie:

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Punkt Dotychczasowa treść Statutu 5 ust. 1 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r. Uchwały E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu 10.08.2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-Solution Software S.A.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:37:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:37:50 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.05.2013 godz. 23:37:50 Numer KRS: 0000462950 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2016 godz. 18:19:54 Numer KRS: 0000364032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

ADRES SIEDZIBY. województwo LUBUSKIE. Góra. Góra. Góra kod poczt Zielona. Góra. Kosynierów

ADRES SIEDZIBY. województwo LUBUSKIE. Góra. Góra. Góra kod poczt Zielona. Góra. Kosynierów Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:06:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:06:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2015 godz. 05:06:33 Numer KRS: 0000160917 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2013 godz. 12:38:55 Numer KRS: 0000404171

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2013 godz. 12:38:55 Numer KRS: 0000404171 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2013 godz. 12:38:55 Numer KRS: 0000404171 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2017 godz. 13:32:55 Numer KRS: 0000525887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:46:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:46:39 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2016 godz. 21:46:39 Numer KRS: 0000466108 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:32:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:32:07 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.01.2017 godz. 17:32:07 Numer KRS: 0000324904 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:23:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:23:06 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2016 godz. 15:23:06 Numer KRS: 0000463654 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:32:42 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:32:42 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2016 godz. 11:32:42 Numer KRS: 0000005750 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:44:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:44:51 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.02.2015 godz. 16:44:51 Numer KRS: 0000444981 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.03.2013 godz. 09:15:01 Numer KRS: 0000413132 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:52:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:52:02 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 16:52:02 Numer KRS: 0000194988 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o Spółce

Podstawowe dane o Spółce Podstawowe dane o Spółce Nazwa i adres: Wydawnictwo Górnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30 NIP: 954 00 06 146 REGON: 272143728 KRS: 0000117339 Obsługa bankowa:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:54:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:54:10 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2017 godz. 13:54:10 Numer KRS: 0000334243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:57:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:57:24 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2013 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000426620 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:22:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:22:14 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 18:22:14 Numer KRS: 0000326239 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:01:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:01:59 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.08.2017 godz. 21:01:59 Numer KRS: 0000343235 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:25:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:25:51 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.01.2017 godz. 14:25:51 Numer KRS: 0000113160 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:13:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:13:27 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.12.2014 godz. 11:13:27 Numer KRS: 0000446431 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:07:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:07:32 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.08.2017 godz. 02:07:32 Numer KRS: 0000530659 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2015 godz. 11:33:51 Numer KRS: 0000393473

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2015 godz. 11:33:51 Numer KRS: 0000393473 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2015 godz. 11:33:51 Numer KRS: 0000393473 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.01.2017 godz. 14:50:44 Numer KRS: 0000450075 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2017 r. W pierwszej połowie 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 3822 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:02:41 Numer KRS: 0000093468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:55:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:55:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2017 godz. 14:55:27 Numer KRS: 0000273344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2016 godz. 04:52:35 Numer KRS: 0000370912 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:17:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:17:43 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.12.2016 godz. 13:17:43 Numer KRS: 0000053716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:44:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:44:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2017 godz. 19:44:08 Numer KRS: 0000413480 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:16:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:16:16 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2013 godz. 14:16:16 Numer KRS: 0000450532 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:39:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:39:54 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.01.2017 godz. 14:39:54 Numer KRS: 0000470606 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:11:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:11:05 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2017 godz. 01:11:05 Numer KRS: 0000507846 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:42:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:42:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2016 godz. 14:42:05 Numer KRS: 0000007696 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:40:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:40:59 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2016 godz. 15:40:59 Numer KRS: 0000237676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:55:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:55:59 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 09:55:59 Numer KRS: 0000334017 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2014 godz. 14:06:00 Numer KRS: 0000445181

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2014 godz. 14:06:00 Numer KRS: 0000445181 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2014 godz. 14:06:00 Numer KRS: 0000445181 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo