SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2008 r."

Transkrypt

1 PS-2008 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2008 r. Grupę jednostek powiązanych KROSNO objętą skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym tworzą: Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. - spółka dominująca Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. - podmiot zależny Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. (od r. UNIKROSS Sp. z o.o.) - podmiot zależny KROSGLASS S.A. - podmiot zależny KROSNO-GLASS (UK) Ltd. - podmiot zależny O.O.O. KROSNO S.A. - podmiot zależny KROSNO PACYFIC PTE Ltd. - podmiot zależny Zajazd nad Sanem Sp. z o.o. - podmiot zależny KROSNO-ZDROWIE Sp. z o.o. - podmiot stowarzyszony gdyż tylko te spółki spełniają kryteria konsolidacji. Stąd używane w dalszej części sprawozdania pojęcie grupa jednostek powiązanych KROSNO lub Grupa KROSNO odnosi się tylko do wymienionych wyżej spółek. Poszczególne spółki powiązane konsolidowane są w ramach Grupy KROSNO od: Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. - 1 styczeń 1993 r. Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. (od r. UNIKROSS Sp. z o.o.) - 1 styczeń 1998 r. KROSGLASS S.A marzec 2000 r. KROSNO GLASS Sp. z o.o listopad 2000 r. O.O.O. KROSNO S.A. - 1 kwiecień 2003 r. KROSNO PACYFIC PTE Ltd. - 3 październik 2005 r. Zajazd nad Sanem Sp. z o.o. - 4 czerwiec 2007 r. KROSNO ZDROWIE Sp. z o.o wrzesień 2000 r. Na koniec czerwca 2008 roku spółka dominująca posiada 100% udziałów we wszystkich spółkach z wyjątkiem KROSNO ZDROWIE Sp. z o.o. W Spółce KROSNO ZDROWIE Sp. z o.o. KROSNO S.A. ma 20 % udziałów (spółka stowarzyszona). Wszystkie spółki zależne w Grupie objęte są konsolidacją pełną. Jedynie KROSNO-ZDROWIE Sp. z o.o. jako podmiot stowarzyszony konsolidowany jest metodą praw własności. KROSNO S.A. nie jest konsolidowane w ramach innej grupy kapitałowej. 1. Wyniki ekonomiczno-finansowe. Do najważniejszych czynników wpływających na wyniki finansowe spółek Grupy w I półroczu 2008 r. należały: Zmienność kursu walutowego. Fluktuacja kursów walutowych, wywierająca istotny wpływ na przychody ze sprzedaży. Dotyczy to przede wszystkim relacji PLN/USD, PLN/EUR oraz PLN/GBP. W I półroczu 2008 r. w stosunku do I półrocza 2007 r. obniżyły się średnie kursy transakcyjne walut: USD z poziomu 2,8903 zł do 2,2531zł (spadek o 22,05%), EUR z poziomu 3,8486 zł do 3,4776 zł (spadek o 9,64%), GBP z poziomu 5,6978 zł do 4,4643 zł (spadek o 21,65%). Wielkość realizowanej sprzedaży eksportowej w połączeniu z długookresowym trendem umacniania się złotego jest niekorzystna dla Grupy 54% przychodów ze sprzedaży to wpływy w walutach obcych, podczas gdy ponad 95% kosztów jest ponoszonych w złotych. Również ze względu na konstruowanie cenników w walucie kontrahenta, reakcja na zmiany notowań walut rozliczeniowych jest opóźniona (renegocjacje cen). Niskie kursy walut ułatwiają tani konkurencyjny import, głównie z Chin, zwłaszcza szkła gospodarczego formowanego automatycznie i prasowanego, wpływając tym negatywnie na rentowność sprzedaży krajowej. Wzrost cen gazu ziemnego i energii elektrycznej podstawowych mediów w hutnictwie szkła. Cena gazu ziemnego na koniec I półrocza 2008 r. wynosiła 1,0942 zł/nm3 i była o 12,47% wyższa od ceny na koniec 2007 r. (12,20% wyższa w porównaniu do ceny z końca I półrocza 2007 r.)

2 PS Cena energii elektrycznej na koniec I półrocza 2008 r. wyniosła 0,2516 zł/kwh i była o 13,44% wyższa od ceny na koniec 2007 r. (15,84% wyższa w porównaniu do ceny z końca I półrocza 2007 r.) Stopy procentowe. Wysokość stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na koszty obsługi zadłużenia spółek Grupy. W I półroczu 2008 r. doszło do czterokrotnego podwyższenia bazowych stóp procentowych na polskim rynku pieniężnym (w miesiącach: styczeń, luty, marzec i czerwiec po 0,25 punktu procentowego). Kształtowanie się stóp procentowych na koniec I półrocza 2008 r. w porównaniu do końca 2007 r. przedstawiają się następująco: Stopa Zmiana r r. procentowa (%) Redyskonto weksli 6,25% 5,25% (+19,05) WIBOR 1M 6,29% 5,52% (+13,95) WIBOR 3M 6,6500% 5,6800% (+17,08) LIBOR 1M EUR 4,4394% 4,2813% (+3,69) LIBOR 1M USD 2,4625% 4,6000% (-46,47) LIBOR 1M GBP 5,5038% 5,9538% (-7,56) EURIBOR 1M 4,4400% 4,2880% (+3,54) Wyniki ekonomiczno-finansowe Grupy za I półrocze 2008 r. przedstawiają się następująco: Dane w tys. zł I półrocze 2008 r r. % Przychody netto ze sprzedaży ,1 Przychody ze sprzedaży wyrobów, z tego: ,9 sprzedaż krajowa ,2 eksport (tys. PLN) ,8 eksport (tys. USD) ,0 udział eksportu 56,7 61,6 x Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,2 Zysk (strata) brutto ,5 Zysk (strata) netto ,3 Wyniki netto spółek bez uwzględnienia korekt konsolidacyjnych w I półroczu 2008 r. kształtowały się następująco: Dane w tys. zł I półrocze 2008 r r. % Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A ,8 Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o ,6 Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o x "KROSGLASS" S.A ,8 "KROSNO-GLASS" (UK) Ltd x HSG TARNÓW S.A x KROSNO AMERICA INC x O.O.O. "KROSNO" S.A ,3 "KROSNO PACYFIC" PTE Ltd x Zajazd nad Sanem Sp. z o.o x "KROSNO-ZDROWIE" Sp. z o.o ,0 w tym udział KHS "KROSNO" S.A. (20%) ,0 Razem: x 2. Zarządzanie zasobami finansowymi. Płynność finansowa. Najważniejsze elementy systemu zarządzania zasobami finansowymi spółki dominującej to: - zarządzanie posiadanym majątkiem finansowym,

3 PS zarządzanie ryzykiem finansowym: ryzyko płynności i ryzyko kursowe. Realizując funkcje właścicielskie i kontrolne w spółkach zależnych spółka dominująca koordynuje głównie działalność w zakresie zaopatrzenia oraz w zakresie współpracy z bankami kredytującymi. Przenosi do nich również stosowne procedury w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym. Płynność bieżąca spółek Grupy podlega bieżącemu monitorowaniu, a prognozowana jest na okresy 1-3 miesięczne oraz w dłuższym horyzoncie czasowym. Spółka dominująca stosuje następujące zabezpieczenia przed ryzykiem kursu walutowego: - kredyty wielowalutowe w celu zminimalizowania ryzyka kursowego, - instrumenty terminowe typu forward, opcja walutowa i inne zabezpieczające kontrakty eksportowe, wysyłki eksportowe oraz spłaty kredytów walutowych. Grupa różnicuje system zarządzania ryzykiem kursowym, co przejawia się w dywersyfikacji wykorzystywanych instrumentów zabezpieczających. 3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. Czynniki ryzyka i zagrożenia. I półrocze 2008 roku było trudnym okresem dla Grupy. Znaczący spadek popytu na wyroby produkcji ręcznej, wzrost urzędowych cen gazu i energii oraz umocnienie PLN w stosunku do walut, w których spółki Grupy realizują sprzedaż eksportową spowodowały podjęcia decyzji o przyśpieszeniu działań mających na celu dalszą optymalizację kosztów. Efektem tego jest między innymi rozpoczęcie procedury zwolnień grupowych w spółce dominującej. Skuteczne przeprowadzenie zaplanowanych zwolnień grupowych w sposób niekorzystny wpłynie na planowane wyniki Grupy w krótkim okresie, jednakże w połączeniu z innymi działaniami optymalizującymi poziom kosztów oraz stabilizującymi poziom sprzedaży, winien pozytywnie wpłynąć na wyniki Grupy w dłuższej perspektywie. Przyszłe wyniki spółek Grupy, zależeć będą przede wszystkim od: - konkurencji krajowej i zagranicznej, w tym zwłaszcza w zakresie taniej galanterii szklanej formowanej ręcznie, - otoczenia makroekonomicznego: stopy procentowe, kursy walut zwłaszcza USD, popyt krajowy i zagraniczny na produkty spółek Grupy, stopa inflacji, stopa bezrobocia, niekorzystne zmiany przepisów podatkowych, ceny urzędowe podstawowych mediów (gaz, energia elektryczna), - skali spowolnienia aktywności gospodarczej w kraju i na głównych rynkach eksportowych spółek Grupy, co może spowodować obniżenie dochodów konsumentów oraz spadek sprzedaży, - dalszego przedłużenia przez Banki finansujące okresu spłat zaciągniętych przez spółki Grupy kredytów. W celu zmniejszenia zaangażowania kredytowego, spółki Grupy podejmowały i nadal będą kontynuowały działania zmierzające do sprzedaży nieprodukcyjnych aktywów, mając na celu pozyskanie jednorazowych wpływów z przeznaczeniem na zmniejszenie zadłużenia kredytowego. Obecna sytuacja na rynkach finansowych, jak i obserwowane spowolnienie gospodarcze może ten proces wydłużyć w czasie. 4. Pozycja Grupy otoczenie rynkowe. Grupa jednostek powiązanych KROSNO jest jednym z największych i najbardziej znanych producentów szkła gospodarczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Żaden inny producent wyrobów, ani powiązana ze sobą grupa producentów w kraju, nie wytwarza tak szerokiej i różnorodnej gamy wyrobów o tak bogatym i stale poszerzanym asortymencie i wzornictwie. Wizytówką Grupy jest szkło formowane tradycyjną metodą ręczną. Podstawową pozycję w ofercie handlowej Grupy zaczyna stanowić również szkło stołowe formowane mechanicznie. W zakresie szkła technicznego (rur sodowych) Grupa jest liderem w branży, szacuje, iż ma największy udział w polskim rynku szkła sodowego (ok %). Konkurencyjne huty szkła rozmieszczone są w różnych miejscach kraju (okolice Tarnowa, Lublina, Radomsko, Piotrków Trybunalski) oraz na terenie Krosna i okolic. Zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych Grupa konkuruje przede wszystkim wysoką jakością i nowoczesnym wzornictwem. Na rynkach zagranicznych Grupa narażona jest na konkurencję taniej galanterii szklanej formowanej ręcznie z krajów Południowo-Wschodniej Azji (Chiny), Rumunii, Węgier, Czech, Portugalii i Turcji. Poważną konkurencję w zakresie szkła gospodarczego formowanego automatycznie stanowią wyroby firm tureckich, francuskich, słowackich i czeskich. Na rynku krajowym zagrożeniem jest tani konkurencyjny import zwłaszcza szkła gospodarczego automatycznie formowanego i różnych jego tanich substytutów.

4 PS Zakres działalności. Produkty. Struktura sprzedaży. Podstawą działalności Grupy KROSNO w I półroczu 2008 roku była produkcja i handel wyrobami ze szkła. Grupa wytwarza dla odbiorców krajowych i na eksport wyroby rynkowe oraz zaopatrzeniowe (przeznaczone do dalszego przetwarzania) w ośmiu grupach asortymentowych: KHS KROSNO S.A. produkuje wyroby w grupach: - szkło gospodarcze formowane ręcznie, - szkło gospodarcze formowane automatycznie, - szkło gospodarcze prasowane, - szkło techniczne formowane automatycznie. We własnym zakresie spółka dominująca wykonuje również większość opakowań do swojej produkcji. Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. wytwarza wyroby w czterech grupach asortymentowych: - szkło płaskie ręcznie formowane (szkło witrażowe), - prasowane osłony ze szkła, w tym głównie klosze oświetleniowe oraz szkła do wodomierzy, osłony liczników, itp. - szkło sygnalizacyjne, w tym głównie reflektory, soczewki, klosze sygnalizacyjne, - szkło gospodarcze prasowane. KROSGLASS S.A. wytwarza wyroby w jednej grupie asortymentowej włókno szklane, a w jej ramach półfabrykaty: maty, jedwabie, rowingi ciągłe i cięte oraz różne wyroby na bazie włókna szklanego. Podstawowa działalność Grupy, to jest produkcja, przetwórstwo i sprzedaż wyrobów realizowana jest przez trzy spółki produkcyjne: KHS KROSNO S.A., Hutę Szkła w Jaśle Sp. z o.o. i KROSGLASS S.A. oraz przez trzy spółki handlowe zagraniczne (zależne) prowadzące działalność pośrednika agenta na rynkach zagranicznych tj.: KROSNO GLASS (UK) Ltd. (Wielka Brytania i Irlandia), O.O.O. KROSNO S.A. (Federacja Rosyjska oraz inne kraje dawnego Związku Radzieckiego) oraz KROSNO PACYFIC PTE LTD (południowo-wschodnia Azja: Chiny, Indie, Japonia oraz Australia z Oceanią). Pozostałe rodzaje działalności, wykonywane głównie przez jednostkę dominującą to usługi różne: projektowanie i montaż urządzeń szklarskich, remonty agregatów do wytopu szkła, produkcja drobnych urządzeń (w tym formy i części zamienne), usługi badawcze i analityczne w zakresie ochrony środowiska, usługi hotelarskie i gastronomiczne oraz transportowe. Pozostałe spółki to spółki nieprodukcyjne, a rozmiary ich działalności nie decydują w sposób istotny o podstawowej działalności Grupy i uzyskiwanych wynikach. STRUKTURA OBROTÓW GRUPY KROSNO WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI Dane w tys. zł I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. wartość % wartość % Przychody ogółem, z tego: , ,0 Sprzedaż wyrobów , ,6 Sprzedaż usług , ,3 Sprzedaż towarów , ,3 Sprzedaż materiałów , ,4 Pozostałe przychody operacyjne , ,8 Przychody finansowe , ,6 6. Rynki zbytu. Przychody spółek Grupy ze sprzedaży wyrobów w I półroczu 2008 r. wyniosły (z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych) tys. zł, (w I półroczu 2007 r tys. zł), z czego na poszczególne rynki przypada: Dane w tys. zł I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. wartość % wartość % Przychody ze sprzedaży wyrobów ogółem, z tego: , ,0 Rynek krajowy , ,4 Eksport , ,6 Analogiczne wielkości w poszczególnych spółkach produkcyjnych kształtowały się jak niżej (bez uwzględnienia korekt konsolidacyjnych):

5 PS KROSNO S.A. I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. (dane w tys. zł) wartość % wartość % Przychody ze sprzedaży wyrobów ogółem, z tego: , ,0 Rynek krajowy , ,3 Eksport , ,7 Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. (dane w tys. zł) wartość % wartość % Przychody ze sprzedaży wyrobów ogółem, z tego: , ,0 Rynek krajowy , ,0 Eksport , ,0 KROSGLASS S.A. I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. (dane w tys. zł) wartość % wartość % Przychody ze sprzedaży wyrobów ogółem, z tego: , ,0 Rynek krajowy , ,5 Eksport , ,5 Spółki powiązane posiadają mocno zdywersyfikowane rynki zbytu. Dotyczy to zarówno rynku krajowego jak i rynków zagranicznych. Najwięksi odbiorcy za wyjątkiem Euromarketu, w spółce KHS KROSNO S.A., oraz odbiorców: C-L Spółka z o.o., Markos, GAZ-BUD, TBA TEXTILES LTD w spółce KROSGLASS S.A. i Wesem, Lena Lighting, Automotive w spółce Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o., nie przekraczają 5 % całości przychodów ze sprzedaży wyrobów. Nie występuje więc istotne uzależnienie spółek od odbiorcy. KIERUNKI SPRZEDAŻY W GRUPACH WYROBÓW KROSNO S.A. I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. (dane w tys. zł) wartość % wartość % Sprzedaż wyrobów ogółem, z tego: , ,0 kraj , ,3 eksport , ,7 Szkło gospodarcze formowane ręcznie , ,0 kraj , ,0 eksport , ,0 Szkło gospodarcze formowane automatycznie , ,0 kraj , ,3 eksport , ,7 Szkło gospodarcze prasowane , ,0 kraj 0 0,0 - - eksport , ,0 Szkło techniczne , ,0 kraj , ,6 eksport , ,4

6 PS Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. (dane w tys. zł) wartość % wartość % Sprzedaż wyrobów ogółem, z tego: , ,0 kraj , ,0 eksport , ,0 Szkło płaskie z przetwórstwem , ,0 kraj , ,5 eksport , ,5 Osłony ze szkła (szkło oświetleniowe) , ,0 kraj , ,7 eksport , ,3 Szkło sygnalizacyjne , ,0 kraj , ,0 eksport , ,0 Szkło gospodarcze prasowane , ,0 kraj , ,6 eksport , ,4 KROSGLASS S.A. I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. (dane w tys. zł) wartość % wartość % Sprzedaż wyrobów ogółem, z tego: , ,0 kraj , ,5 eksport , ,5 Włókno szklane z przetwórstwem , ,0 kraj , ,5 eksport , , Rynek krajowy. Na rynku krajowym spółki dostarczały swoje wyroby za pośrednictwem następujących kanałów dystrybucyjnych (struktura %): KROSNO S.A. I półrocze 2008 r r. Szkło gospodarcze: - klienci tradycyjni (centra dystrybucji, galerie) 29% 37% - odbiorcy instytucjonalni (Browary, Polmosy) 32% 42% - klienci kluczowi (sieci marketów) 39% 21% Szkło techniczne: - hurtownie koncesjonowane 26% 30% - odbiorcy instytucjonalni 73% 69% - pozostali odbiorcy 1% 1% Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. I półrocze 2008 r r. Szkło płaskie z przetwórstwem, sygnalizacyjne i techniczne różne: - odbiorcy instytucjonalni 95% 96% - odbiorcy tradycyjni (hurtownie) 4% 3% - odbiorcy pozostali 1% 1%

7 PS Szkło gospodarcze prasowane: - klienci tradycyjni (centra dystrybucji, galerie) 21% 28% - odbiorcy instytucjonalni (Browary, Polmosy) 67% 52% - klienci kluczowi (sieci marketów) 12% 20% KROSGLASS S.A. I półrocze 2008 r r. Włókno szklane z przetwórstwem: - dystrybutorzy 52% 51% - odbiorcy pozostali 48% 49% 6.2. Rynki zagraniczne. W I półroczu 2008 r. łączna wartość sprzedaży eksportowej spółek Grupy wyniosła tys. USD (w I półroczu 2007 r tys. USD) i wzrosła w stosunku do poziomu z I półrocza ubiegłego roku o ponad 4%. Największe wzrosty odnotowano na rynkach: Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy. GEOGRAFICZNA STRUKTURA EKSPORTU GRUPY KROSNO Dane w tys. USD I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. wartość % wartość % Sprzedaż eksportowa ogółem, z tego: , ,0 USA , ,0 Niemcy , ,7 Anglia , ,5 Francja , ,7 Hiszpania , ,3 Włochy , ,7 Szwajcaria , ,6 Australia 761 1, ,3 Ukraina 654 1, ,8 Rosja 528 1, ,4 Pozostali , ,0 SPRZEDAŻ EKSPORTOWA SPÓŁEK GRUPY Dane w tys. USD I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. wartość % wartość % Sprzedaż eksportowa ogółem, z tego: , ,0 KROSNO S.A , ,8 HSG TARNÓW S.A ,4 Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o , ,8 KROSGLASS S.A , ,0 Ilość krajów do których spółki Grupy eksportowały swoje wyroby I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. KROSNO S.A HSG TARNÓW S.A Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o KROSGLASS S.A

8 PS Sezonowość sprzedaży. Wahania poziomu przychodów ze sprzedaży szkła gospodarczego są zgodne z typową sezonowością rynku detalicznego osłabienie popytu na początku roku i w miesiącach wakacyjnych oraz nasilenie w okresach przedświątecznych. Maksymalne odchylenia od średniej miesięcznej wielkości sprzedaży sięgają 20%. Na rynku szkła technicznego sezonowość sprzedaży jest praktycznie niezauważalna. Ryzyko znaczącego spadku przychodów na skutek wahań sezonowych jest ograniczone poprzez różnorodność asortymentową oferty oraz geograficzną dywersyfikację rynków zbytu. Stabilizująco wpływa również proces ewolucji profilu działalności w kierunku handlowym, zmniejszanie uzależnienia od zamówień o charakterze usługowym. 7. Źródła zaopatrzenia. Politykę zaopatrzenia spółek Grupy w podstawowe surowce i materiały prowadzi i koordynuje spółka dominująca. Pozycja w branży pozwala wynegocjować jej korzystne ceny i warunki dostaw dla wszystkich spółek. W Spółce dominującej zakupy dokonywane są w oparciu o procedurę ISO. Stosowana jest zasada dywersyfikacji dostawców, a ich klasyfikacji i wyboru każdorazowo dokonuje Zespół ds. wyboru oferenta. Spółki korzystają ze zróżnicowanych źródeł zaopatrzenia w surowce i materiały. W zaopatrzeniu stosowana jest strategia utrzymywania, co najmniej dwóch dostawców danego surowca. Mimo znaczącego udziału niektórych dostawców krajowych w zaopatrzeniu spółek nie występuje zagrożenie braku ciągłości dostaw. Rynki surowców i materiałów zarówno krajowy jak i import są wobec siebie konkurencyjne. Zaopatrzenie w surowce i materiały krajowe kształtuje się średnio na poziomie % całości zaopatrzenia, a % pochodzi z importu. Specyficzna sytuacja występuje w zaopatrzeniu w podstawowe paliwo do agregatów szklarskich gaz ziemny, a także energię elektryczną, gdzie występują monopolistyczni dostawcy. Wartości zużycia obu tych mediów energetycznych są poważną pozycją kosztową, ale jedynie wartość dostaw gazu przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży. Żaden z dostawców nie jest w jakikolwiek sposób powiązany ze spółkami Grupy. 8. Kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia Kredyty i pożyczki zaciągnięte. Według stanu na koniec czerwca 2008 roku trzy spółki Grupy ( KROSNO S.A., Huta Szkła w Jaśle oraz KROSGLASS S.A.) korzystały z kredytów długo- i krótkoterminowych w siedmiu różnych bankach o terminach zapadalności w latach Szczegółowe dane o kredytach i pożyczkach i ich zabezpieczeniach zawarte są w notach 22A oraz 23A raportu. Pozostałe spółki Grupy nie korzystały z kredytów i pożyczek oraz nie korzystały z poręczeń i gwarancji obcych podmiotów Pożyczki udzielone. W I półroczu 2008 r. spółki Grupy nie udzielały pożyczek żadnym podmiotom. Spółka dominująca udzieliła poręczeń na rzecz spółki zależnej na wartość łączną tys. zł (I półrocze 2007 r poręczeń na kwotę tys. zł) oraz gwarancji na rzecz pozostałych jednostek na kwotę tys. zł. 9. Patenty, licencje, znaki towarowe, certyfikaty jakościowe. W I półroczu 2008 r. Spółka dominująca nie zgłosiła do ochrony w Urzędzie Patentowym RP nowych wzorów przemysłowych. Na koniec czerwca 2008 r. łączna liczba wynalazków (patentów), znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych objętych ochroną i w rozpatrywaniu tzw. ochrona czasowa wyniosła 30 (I półrocze 2007 r. 46): patenty - 2 wzory użytkowe - 2 wzory zdobnicze - 1 wzory przemysłowe - 15 znaki towarowe - 10 Z łącznej liczby 10 znaków towarowych 4 dotyczy wyrobów, a 6 znaków firmowych z których 1 zarejestrowany jest w krajach UE, oraz 9 w krajach poza UE: USA, Kanada, Japonia, Chiny, Australia, Szwajcaria, Ukraina, Norwegia i Indie. Posiadane aktualnie certyfikaty i świadectwa jakości na szkło gospodarcze stołowe: zagraniczne - 4, okresowo odnawialne co 2-5 lat krajowe - 7, okresowo odnawialne co 2-5 lat

9 PS Spółka dominująca posiada też certyfikat na prawo stosowania logo Produkt z Atestem na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych produkowanych wyrobów. W roku 2003 spółka dominująca otrzymała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego na System Zarządzania Jakością w Laboratorium Ochrony Środowiska wg Normy PN/EN i Przewodnika ISO/EC nr 25. System ten został dostosowany do wymogów nowej normy: PN-EN ISO/IEC i po kontrolnym audycie w listopadzie 2002 r. spółka uzyskała certyfikat wg wymogów tej normy. Prace wdrożeniowe Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001 wersja: 2000 dotyczące całokształtu działalności są aktualnie zawieszone do czasu ustabilizowania się struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. posiada następujące certyfikaty i świadectwa jakości: - certyfikat na System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2000 w zakresie Produkcja i sprzedaż szyb reflektorowych, kloszy oświetleniowych, szkła technicznego, sygnalizacyjnego, gospodarczego i witrażowego wydany przez TŰV Rheinland IntraCert Kft. z ważnością do roku 2009, - 2 świadectwa jakości na wyroby szkła gospodarczego prasowanego i na soczewki (szkła sygnalizacyjne dla kolejnictwa) z ważnością bezterminową. - świadectwo jakości dopuszczające na rynek angielski maselnice produkowane dla sieci IKEA. KROSGLASS S.A. posiada następujące ważne certyfikaty i świadectwa jakości uznanych zagranicznych i krajowych instytucji certyfikacyjnych: - Lloyd s Register - na maty, rowingi i tkaniny rowingowe szklane - Det Norske Veritas - na maty - Polski Rejestr Statków - na maty i rowingi - Germanischer Lloyd - na maty KROSGLASS S.A. uzyskał w 2007 r. certyfikat na System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w obszarze produkcja i sprzedaż wyrobów z włókien szklanych ze szkła typu E oraz laminatów poliestrowo-szklanych (ważny do r.). 10. Podstawowe zasady zarządzania. Kadra kierownicza spółki dominującej w Grupie realizuje swoje zadania na trzech szczeblach zarządzania: - Zarząd Spółki - Dyrektorzy podlegli bezpośrednio Zarządowi - Kierownicy średniego szczebla Zarząd Spółki dominującej pracował w I półroczu 2008 r. w składzie 2 osób. Dotychczasowe jego kompetencje pozostały bez zmian. Zarząd ponosi odpowiedzialność za całokształt zarządzania Spółką. Zakresy działań Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 11. Powiązania organizacyjne i kapitałowe. Wg stanu na koniec czerwca 2008 r. Spółka posiadała udziały w następujących podmiotach zależnych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej: Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. 100 % udziałów na wartość nominalną tys. zł (3.000 udziałów po 650,-zł). Spółka powstała z wydzielenia części majątku KHS KROSNO S.A. i wniesienia go w formie aportu. Data założenia spółki akt notarialny z 14 grudnia 1992 r. Rodzaj działalności wg PKD 2615Z Produkcja szkła technicznego. Nr rejestru KRS Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji szkła prasowanego technicznego i gospodarczego, oraz płaskiego barwionego w masie, wykonywanego ręczną metodą formowania. W dniu 20 lipca 2007 r. Zarząd KHS KROSNO S.A. podjął decyzję o sprzedaży w formie przetargu udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. Wystawienie na sprzedaż Huty Szkła w Jaśle Sp. z o.o. jest konsekwencją podjęcia przez Zarząd KHS KROSNO S.A. decyzji o zmianach organizacyjnych i produkcyjnych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Z uwagi na odmienność produkcji Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. nie pasuje do strategii przyjętej przez KHS KROSNO S.A. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone na podstawie wewnętrznego Regulaminu postępowania przetargowego KHS KROSNO S.A. Informacja o postępowaniu przetargowym została

10 PS podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku ogólnopolskim Rzeczpospolita. W związku z faktem, iż w dniu zakończenia przetargu (16 sierpnia 2007) żadna z ofert potencjalnych nabywców nie spełniła oczekiwań Zarządu Spółki, Zarząd podjął kroki zmierzające do zatrudnienia doradcy, którego zadaniem będzie wyłonienie odpowiedniego oferenta. Środki ze sprzedaży udziałów przeznaczone zostaną na restrukturyzacją i rozwój spółki (raport bieżący nr 25/2007 z 20 lipca 2007 r.). Jednocześnie dla Huty Szkła w Jaśle sp. z o.o. opracowany został program rozwoju stanowiący bazę do jej bieżącej i przyszłej działalności. Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. 100 % udziałów na wartość nominalną tys. zł. (6.400 udziałów po 660 zł). Spółka powstała z wydzielenia części majątku KHS KROSNO S.A. (gospodarka mieszkaniowa i hotele robotnicze) i wniesienia go w formie aportu. Data założenia spółki akt notarialny z 1 grudnia 1997 r. Rodzaj działalności wg PKD 7032A Zarządzanie nieruchomościami Nr rejestru KRS Przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Decyzją Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. (akt notarialny REP.A nr 6745/2007) w dniu 1 lipca 2008 r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł. Raportem bieżącym nr 52/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 roku Zarząd KHS KROSNO S.A. poinformował, że w dniu 1 sierpnia 2008 roku NZW Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, która jest spółką zależną od KHS KROSNO S.A., podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty zł do kwoty zł, tj. o kwotę zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 498 zł każdy. Jednocześnie zmianie uległa firma spółki zależnej Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. na UNIKROS Sp. z o.o. Nowe udziały o podwyższonym kapitale zakładowym objęło w całości KHS KROSNO S.A. i pokryło je wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się na tym gruncie budynków, budowli i urządzeń (wraz z wyposażeniem, w tym środków trwałych, urządzeń i materiałów). Z dniem 1 sierpnia 2008 roku obsługa techniczna, utrzymanie ruchu, produkcja opakowań, części zamiennych i form dla spółek Grupy Kapitałowej KROSNO prowadzona będzie przez Spółkę UNIKROS Sp. z o.o. KROSGLASS S.A % udziałów na wartość nominalną tys. zł. ( udziałów po 1,- zł). Spółka powstała z wydzielenia części majątku finansowego KHS KROSNO S.A. (akcje spółek giełdowych) i wniesienia go jako aportu. Data założenia Spółki akt notarialny z 27 marca 2000 r. Rodzaj działalności wg PKD 26.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła Nr rejestru KRS KROSGLASS S.A. produkuje włókno szklane ze szkła typu E (boro-glino-krzemianowe) w postaci mat szklanych, rowingów ciągłych, ciętych i teksturowanych, jedwabiu szklanego oraz tkanin rowingowych. W dniu 06 czerwca 2007 r. Zarząd KHS KROSNO S.A. podał do wiadomości, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zbycie przez KROSNO S.A. za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie posiadanych w spółce KROSGLASS S.A. 17 grudnia 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny KROSGLASS S.A. w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz praw do akcji B (oferujący Dom Maklerski PKO BP S.A.). Zarząd Spółki Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. w dniu 16 kwietnia 2008 roku podjął Uchwałę o rezygnacji ze sprzedaży (jedenaście milionów sto tysięcy) sztuk akcji które zgodnie z Prospektem Emisyjnym KROSGLASS S.A. zostały zaoferowane przez KHS "KROSNO" S.A. do nabycia w ramach oferty Publicznej KROSGLASS S.A. W dniu 9 czerwca 2008 roku Zarząd KHS KROSNO S.A. poinformował raportem bieżącym nr 33/2008, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej KROSGLASS S.A. podjęło 6 czerwca 2008 roku uchwałę uchylającą uchwały Walnego Zgromadzenia KROSGLASS S.A. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Oznacza to odstąpienie przez KROSGLASS S.A. od oferty publicznej obejmującej akcje serii B. ZAJAZD NAD SANEM Sp. z o.o. w Nozdrzcu 100% udziałów na wartość nominalną 485 tys. zł (9.695 udziałów o wartości 50,- zł każdy).

11 PS Data założenia Spółki 4 czerwiec 2007 rok Rodzaj działalności wg PKD 5510Z Hotele Nr rejestru KRS Przedmiotem działalności spółki jest administrowanie nieruchomościami. O.O.O KROSNO S.A. 100 % udziałów o wartości nominalnej 39 tys. zł. (300 tys. RUB). Data założenia Spółki 1 kwietnia 2003 r. Rodzaj działalności handel szkłem i wyrobami ze szkła, produkcja wyrobów ze szkła. Nr rejestru w Rosji Siedziba Moskwa, Rosja Przedmiotem działalności Spółki jest handel szkłem i wyrobami ze szkła na terenie Federacji Rosyjskiej. KROSNO-GLASS (UK) Ltd. 100 % udziałów na wartość nominalną 124 tys. zł. ( udziałów po 1 GBP). Data założenia Spółki 13 listopada 2000 r. Rodzaj działalności import i eksport wyrobów za szkła Nr rejestru w Wielkiej Brytanii Siedziba Anglia i Walia Przedmiotem działalności Spółki jest działalność agencyjna związana z importem i eksportem wyrobów ze szkła. W dniu 25 lipca 2007 roku Zarząd Spółki KHS KROSNO S.A. podjął uchwałę w sprawie zakończenia działalności spółki zależnej KROSNO GLASS (UK) LTD z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania. W IV kwartale 2007 roku został rozpoczęty proces likwidacji. KROSNO PACYFIC PTE LTD - 100% udziałów na wartość nominalną zł tj SGD lub18.026,68 USD ( udziałów po 1 SGD). Data założenia Spółki 3 października 2005 r. Rodzaj działalności pośrednictwo w handlu wyrobami Grupy Kapitałowej na terenie Azji Południowo Wschodniej z Nową Zelandią i Australią. Nr. Rejestru N Siedziba Singapur. Przedmiotem działalności Spółki jest pośrednictwo w handlu wyrobami Grupy Kapitałowej na terenie Azji południowo-wschodniej wraz z Nową Zelandią. W dniu 16 stycznia 2008 roku Zarząd KHS KROSNO S.A. podjął uchwałę w sprawie zakończenia działalności spółki zależnej KROSNO PACYFIC PTE.LTD. KROSNO-ZDROWIE Sp. z o.o % udziałów o wartości nominalnej 10 tys. zł. Kapitał spółki o wartości nominalnej 50 tys. zł dzielił się na 100 udziałów po 500 zł. Data założenia Spółki akt notarialny z 29 września 2000 r. Rodzaj działalności PKD 8512Z Praktyka lekarska Nr rejestru KRS Jest to spółka powiązana o statusie spółki stowarzyszonej. Przedmiotem działalności Spółki świadczenie ambulatoryjnych usług leczniczych, profilaktycznych i specjalistycznych. Spółki zależne i stowarzyszone w ramach Grupy KROSNO S.A. nie są powiązane kapitałowo pomiędzy sobą i nie wchodzą w skład innych grup kapitałowych. Również KHS KROSNO S.A. nie wchodzi w skład innej grupy kapitałowej. KHS KROSNO S.A. posiadało ponadto na koniec czerwca 2008 r. udziały lub akcje w następujących podmiotach poza Grupą: TARPAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - wartość udziałów według ceny nabycia 35,7 tys. zł, Stocznia USTKA S.A. w Ustce - wartość akcji według ceny nabycia 51,34 tys. zł, Agencja Rozwoju Regionalnego KARPATY S.A. w Krośnie - wartość akcji według ceny nabycia 5 tys. zł, MINEX S.A. Warszawa - wartość akcji według ceny nabycia 50 tys. zł, Tarnowska Agencja Rozwoju Gospodarczego S.A. - wartość akcji według ceny nabycia 5 tys. zł, VITROCER Sp. z o.o. Warszawa - wartość udziałów według ceny nabycia 0,04 tys. zł.

12 PS Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji. Do 30 czerwca 2005 r. kapitał akcyjny Spółki wyniósł zł i dzielił się na akcji na okaziciela serii A (emisja w 1990 r.) oraz serii B i C (emisja w 1994 r.) o wartości 5 zł. każda. W okresie od utworzenia Spółki nie dokonywano zmian wartości nominalnej akcji ani też zmian praw z akcji. Żadna akcja nie jest uprzywilejowana, co do głosu ani co do dywidendy. Od 1 lipca 2005 r. po splicie akcji (1:10) kapitał akcyjny dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Na koniec czerwca 2008 r. (wg danych jakie napłynęły do tej daty) następujące podmioty posiadały wraz z podmiotami zależnymi 5 % i więcej akcji i tyle samo głosów na WZA w stosunku do ogólnej liczby głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji: Zdzisław Sawicki akcji tj. 49,32 % OFE Nationale Nederlanden Polska akcji tj. 10,00 % 13. Akcje i udziały w posiadaniu władz Spółki. Zgodnie z posiadanymi informacjami akcje KHS KROSNO S.A. na dzień 30 czerwca 2008 r. posiadali: Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki, w tym: Zdzisław Sawicki Piotr Łukasiuk Janusz Oleksiuk Kajetan Kamiński Tomasz Krysztofiak Włodzimierz Parzydło Pan Zdzisław Sawicki z dniem 27 czerwca 2008 roku złożył rezygnację z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2008 roku powołano w skład Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Parzydło. Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej Spółki nie posiadali udziałów w podmiotach zależnych i stowarzyszonych Grupy KROSNO S.A. Raportem bieżącym nr 57/2008 z dnia 9 września 2008 r. Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" SA podał, że został poinformowany przez Członka Rady Nadzorczej Pana Kajetana Kamińskiego oraz znaczącego akcjonariusza Pana Zdzisława Sawickiego o nabyciu akcji Spółki. Pan Kajetan Kamiński dotychczasowy akcjonariusz spółki i członek Rady Nadzorczej Spółki, nabył akcji zwykłych na okaziciela serii D za cenę ,50 zł. Łącznie po nabyciu akcji serii D, Pan Kajetan Kamiński posiada akcji Spółki. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Emitenta od znaczącego akcjonariusza Spółki Pana Zdzisława Sawickiego po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę złotych dokonanego w drodze emisji akcji serii D, Zdzisław Sawicki wspólnie z podmiotem zależnym ELMO S.A. posiada sztuk akcji Spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO SA z siedzibą w Krośnie stanowiących 50,57% kapitału akcyjnego oraz taki sam procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zdzisław Sawicki osobiście posiada sztuk akcji Spółki stanowiących 49,84% kapitału akcyjnego i taki sam procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a ELMO S.A. posiada sztuk akcji Spółki stanowiących 0,73 % kapitału akcyjnego i taki sam procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Nabycia akcji Spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. Pan Zdzisław Sawicki dokonał w wyniku wykonania prawa poboru oraz złożenia dodatkowego zapisu na akcje serii D Spółki. Przed nabyciem ( objęciem ) akcji serii D wspólnie z ELMO S.A. posiadał sztuk akcji Spółki stanowiących 49,99% kapitału akcyjnego oraz taki sam procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, przy czym osobiście posiadał akcji Spółki stanowiących 49,32% kapitału i głosów na WZA, a ELMO S.A akcji Spółki stanowiących 0,67% kapitału i głosów na WZA.

13 PS Pan Zdzisław Sawicki nie wyklucza, że w okresie kolejnych 12 miesięcy, będzie zwiększał swój udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. 14. Znaczące umowy. Znamiona kryterium tzw. znaczącej umowy określone w 2 ust. 1 punkt 52a Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49 poz. 463) tj. wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych wyczerpują umowy kredytowe z bankami. Zestawienia umów kredytowych spółek Grupy zawierają noty 22A i 23A raportu. Kryteria te spełnia również umowa z PGNiG S.A. w Warszawie na dostawy gazu ziemnego zawarta w KROSNO S.A. i Huta Szkła w Jaśle oraz umowa na dostawę gazu ziemnego i energii elektrycznej w KROSGLASS S.A. Spółki Grupy nie zawierały znaczących umów z zakresu współpracy lub kooperacji. 15. Zmiany w kapitale akcyjnym. Ostatnie podniesienie kapitału zakładowego miało miejsce na początku 1995 r. (II emisja akcji serii B i C). Kapitał akcyjny wzrósł z tys. zł ( akcji) do ,5 tys. zł ( akcji). Wpływy z emisji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem zadeklarowanym w prospekcie emisyjnym na inwestycje i zmniejszenie zadłużenia Spółki i rozliczono ostatecznie w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok W roku 2001 dwukrotnie umarzano akcje KHS KROSNO S.A. 2 maja 2001 r. obniżono kapitał zakładowy o kwotę ,- zł ( akcji), a 14 listopada o kwotę zł ( akcji). Stan kapitału zakładowego na koniec 2006 r. wynosi zł ( akcji po 0,5 zł). Z dniem 1 lipca 2005 r. nastąpił podział akcji (przez 10) i w związku z tym struktura kapitału zakładowego przedstawia się jak niżej: Kapitał zakładowy tys. zł. Liczba akcji wszystkich emisji szt. Wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł. Ogólna liczba głosów Raportem bieżącym nr 15/2008 Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. podał treść uchwały nr 4 NWZA z dnia r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na następujących zasadach: - podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty zł do kwoty nie niższej niż zł i nie wyższej niż zł - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji akcji serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w liczbie nie mniejszej niż i nie większej niż po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż zł, a nie więcej niż zł i jest podzielony na nie mniej niż akcji a nie więcej niż akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda - wszystkie akcje serii D objęte zostaną za wkład pieniężny - akcje serii D są akcjami zwykłymi, na okaziciela i podlegają regulacji Statutu o akcjach, akcje te będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007 roku - objęcie nowych akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej wyłącznie do Akcjonariuszy, którym służy prawo poboru - cena emisyjna jednej akcji serii D to 0,50 zł, Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, a także oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii D. Akcje D będą objęte prospektem emisyjnym w celu dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym - prawo poboru nowej emisji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Na każde dwie akcje dotychczas posiadane przypada prawo objecie jednej akcji serii D. - dzień poboru nowych akcji ustalono na 15 listopad 2007 r. Raportem bieżącym nr 54/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z siedzibą w Krośnie poinformował, iż w dniu 20 sierpnia 2008 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 sierpnia 2008 r. o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału

14 PS zakładowego zostało dokonane poprzez emisję (dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Ogólna liczba głosów po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy). 16. PERSPEKTYWY. Sektor szkła gospodarczego w Polsce i w Europie znajduje się w bardzo trudnej sytuacji rynkowej. Spadek popytu na wyroby całego sektora występuje w skali globalnej od Ameryki Północnej po Australię. Drastyczne umacnianie waluty narodowej oraz poważny wzrost kosztów produkcji spowodowały wstrzymanie produkcji lub likwidację produkcji w szeregu hutach szkła Polski, Słowacji i Czech. Dzisiejsze coraz niższe ceny rynkowe wyrobów, nie pozwalają na przeniesienie podwyżek kosztów mediów, a w szczególności cen gazu, czy też kosztów surowców, na wyroby gotowe. Wymusza to prowadzenie bardzo elastycznych działań w celu optymalizacji kosztów czy też dostosowania polityki handlowej do zmieniających się warunków rynkowych. Aktualne trendy na rynku szkła, w tym drastyczny spadek zamówień na wyroby produkcji ręcznej wymusiły zamknięcie kolejnych agregatów szklarskich oraz zwolnienia grupowe. Pozostający potencjał w zakresie produkcji ręcznej w zmieniających się negatywnie warunkach handlowych jest nadal za duży i musi być zweryfikowany. Relatywnie wysokie zadłużenie w okresie kryzysu finansowego wymusza na Zarządzie podjęcie działań upłynniających aktywa w celu zmniejszenia zadłużenia. Podjęte działania jednorazowe jak na przykład oferta zbycia Huty Szkła Jasło czy też oferta zbycia akcji Spółki KROSGLASS S.A. na dzień dzisiejszy nie przyniosły zakładanych efektów. W związku z powyższym podstawowe zadania w najbliższym czasie to między innymi: - reorientacja polityki handlowej i dostosowanie do zmieniającego się rynku, - stałe działania zmniejszające koszty spółek Grupy, - sprzedaż aktywów w celu zmniejszenia zadłużenia kredytowego, - modernizacja produkcji w celu dostosowania jej do potrzeb handlu. Realizacja zadań pozwoli na zbilansowanie ekonomiki spółek Grupy. Krosno, 27 październik 2008 r.

15 PS OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZGODNIE Z 95 UST. 1 PKT 5 i 6 ROZPORZĄDZENIA MF Z DNIA R. W związku z 95 ust. 1 pkt. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oświadczamy, że: 1) według naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 2) podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wykonania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego Jacek Sołtys Prezes Zarządu Andrzej Bąbaś Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE. I półrocze 2008 r r.

SPRAWOZDANIE. I półrocze 2008 r r. KHS KROSNO S.A. SPRAWOZDANIE Zarządu z działalności KHS KROSNO S.A. w I półroczu 2008 r. 1. Wyniki ekonomiczno-finansowe. Do najważniejszych czynników wpływających na wyniki finansowe I półrocza 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Wyniki ekonomiczno-finansowe w tys. zł za 2007 r. przedstawiają się następująco:

SPRAWOZDANIE. Wyniki ekonomiczno-finansowe w tys. zł za 2007 r. przedstawiają się następująco: KHS KROSNO S.A. SPRAWOZDANIE Zarządu z działalności KHS KROSNO S.A. w 2007 r. 1. Wyniki ekonomiczno-finansowe. Na wynikach finansowych 2007 roku negatywnie zaważyły trzy grupy czynników o charakterze globalnym:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA. I. Dane identyfikujące jednostkę dominującą

CZĘŚĆ OGÓLNA. I. Dane identyfikujące jednostkę dominującą CZĘŚĆ OGÓLNA I. Dane identyfikujące jednostkę dominującą 1) Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, prowadzi swoją działalność w oparciu o: Kodeks Spółek Handlowych; ustawę o

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2007 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2007 r. PS- 2007 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2007 r. Grupę jednostek powiązanych KROSNO objętą skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym tworzą: Krośnieńskie Huty

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie: przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 września 2012 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO KROSNO S.A. ZA III KWARTAŁ 2008 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO KROSNO S.A. ZA III KWARTAŁ 2008 r. Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. Q3/ 2008 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO KROSNO S.A. ZA III KWARTAŁ 2008 r. Zgodnie z 98 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. Katowice, 4 maja 2017 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w 2006 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w 2006 r. RS- 2006 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w 2006 r. Grupę jednostek powiązanych KROSNO objętą skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym tworzą: Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. Zarząd Idea Bank S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.

Bardziej szczegółowo

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU UCHWAŁA NUMER 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A. Strona 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Megaron S.A. Zarząd Megaron Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2017 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2006 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2006 r. PS- 2006 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2006 r. Grupę jednostek powiązanych KROSNO objętą skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym tworzą: Krośnieńskie Huty

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki UCHWAŁA NR [***] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Auto Partner S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Auto Partner S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Auto Partner S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 17 maja 2017 r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A., działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biztech Konsulting S.A., działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Biztech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2005 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2005 r. PS- 2005 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2005 r. Grupę jednostek powiązanych KROSNO objętą skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym tworzą: Krośnieńskie Huty

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w dniu 31 sierpnia 2012 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w dniu 31 sierpnia 2012 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w dniu 31 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wybiera Pana Henryka Goryszewskiego na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 15 MAJA 2017R. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 1. 1. Na podstawie art. 431 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 29 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 29 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Uchwała Nr I/10/12/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 34 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Chemoservis-Dwory

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA NR [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Spółka ) na podstawie w szczególności art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku Uchwała nr /2016 (projekt) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając na podstawie art. 409 1 KSH i 35 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alior Bank S.A., które odbyło się dnia 5 maja 2016 roku

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alior Bank S.A., które odbyło się dnia 5 maja 2016 roku Warszawa, 6 maja 2016 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alior Bank S.A., które odbyło się dnia 5 maja 2016 roku Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 513 390 udział w głosach na NWZ: 3,64%

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KROSNO S.A. ZA III KWARTAŁ 2008 r.

INFORMACJA DODATKOWA. DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KROSNO S.A. ZA III KWARTAŁ 2008 r. Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. QS 3 / 2008 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KROSNO S.A. ZA III KWARTAŁ 2008 r. Zgodnie z 91 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 7/2014 w sprawie: badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000;

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000; 2015-12-09 17:40 MIRACULUM SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki Raport bieżący 162/2015 Zarząd spółki Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Uchwała Nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała Nr 1. Uchwała Nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na Przewodniczącego wybiera się Pana Piotra Łukasiuka. Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. UCHWAŁA NR I/10/12/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KROSNO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2008 r.

INFORMACJA DODATKOWA. DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KROSNO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2008 r. Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. QS 4 / 2008 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KROSNO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2008 r. Zgodnie z 91 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz Repertorium A numer 1936/2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące szesnastego (28.07.2016) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, przed

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Pismo Prezesa Zarządu Pamapol S.A. Pamapol S.A. jest jednostką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie uchylenie uchwał nr 6, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo