SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2008 r."

Transkrypt

1 PS-2008 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Zarządu KROSNO S.A. z działalności w I półroczu 2008 r. Grupę jednostek powiązanych KROSNO objętą skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym tworzą: Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. - spółka dominująca Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. - podmiot zależny Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. (od r. UNIKROSS Sp. z o.o.) - podmiot zależny KROSGLASS S.A. - podmiot zależny KROSNO-GLASS (UK) Ltd. - podmiot zależny O.O.O. KROSNO S.A. - podmiot zależny KROSNO PACYFIC PTE Ltd. - podmiot zależny Zajazd nad Sanem Sp. z o.o. - podmiot zależny KROSNO-ZDROWIE Sp. z o.o. - podmiot stowarzyszony gdyż tylko te spółki spełniają kryteria konsolidacji. Stąd używane w dalszej części sprawozdania pojęcie grupa jednostek powiązanych KROSNO lub Grupa KROSNO odnosi się tylko do wymienionych wyżej spółek. Poszczególne spółki powiązane konsolidowane są w ramach Grupy KROSNO od: Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. - 1 styczeń 1993 r. Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. (od r. UNIKROSS Sp. z o.o.) - 1 styczeń 1998 r. KROSGLASS S.A marzec 2000 r. KROSNO GLASS Sp. z o.o listopad 2000 r. O.O.O. KROSNO S.A. - 1 kwiecień 2003 r. KROSNO PACYFIC PTE Ltd. - 3 październik 2005 r. Zajazd nad Sanem Sp. z o.o. - 4 czerwiec 2007 r. KROSNO ZDROWIE Sp. z o.o wrzesień 2000 r. Na koniec czerwca 2008 roku spółka dominująca posiada 100% udziałów we wszystkich spółkach z wyjątkiem KROSNO ZDROWIE Sp. z o.o. W Spółce KROSNO ZDROWIE Sp. z o.o. KROSNO S.A. ma 20 % udziałów (spółka stowarzyszona). Wszystkie spółki zależne w Grupie objęte są konsolidacją pełną. Jedynie KROSNO-ZDROWIE Sp. z o.o. jako podmiot stowarzyszony konsolidowany jest metodą praw własności. KROSNO S.A. nie jest konsolidowane w ramach innej grupy kapitałowej. 1. Wyniki ekonomiczno-finansowe. Do najważniejszych czynników wpływających na wyniki finansowe spółek Grupy w I półroczu 2008 r. należały: Zmienność kursu walutowego. Fluktuacja kursów walutowych, wywierająca istotny wpływ na przychody ze sprzedaży. Dotyczy to przede wszystkim relacji PLN/USD, PLN/EUR oraz PLN/GBP. W I półroczu 2008 r. w stosunku do I półrocza 2007 r. obniżyły się średnie kursy transakcyjne walut: USD z poziomu 2,8903 zł do 2,2531zł (spadek o 22,05%), EUR z poziomu 3,8486 zł do 3,4776 zł (spadek o 9,64%), GBP z poziomu 5,6978 zł do 4,4643 zł (spadek o 21,65%). Wielkość realizowanej sprzedaży eksportowej w połączeniu z długookresowym trendem umacniania się złotego jest niekorzystna dla Grupy 54% przychodów ze sprzedaży to wpływy w walutach obcych, podczas gdy ponad 95% kosztów jest ponoszonych w złotych. Również ze względu na konstruowanie cenników w walucie kontrahenta, reakcja na zmiany notowań walut rozliczeniowych jest opóźniona (renegocjacje cen). Niskie kursy walut ułatwiają tani konkurencyjny import, głównie z Chin, zwłaszcza szkła gospodarczego formowanego automatycznie i prasowanego, wpływając tym negatywnie na rentowność sprzedaży krajowej. Wzrost cen gazu ziemnego i energii elektrycznej podstawowych mediów w hutnictwie szkła. Cena gazu ziemnego na koniec I półrocza 2008 r. wynosiła 1,0942 zł/nm3 i była o 12,47% wyższa od ceny na koniec 2007 r. (12,20% wyższa w porównaniu do ceny z końca I półrocza 2007 r.)

2 PS Cena energii elektrycznej na koniec I półrocza 2008 r. wyniosła 0,2516 zł/kwh i była o 13,44% wyższa od ceny na koniec 2007 r. (15,84% wyższa w porównaniu do ceny z końca I półrocza 2007 r.) Stopy procentowe. Wysokość stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na koszty obsługi zadłużenia spółek Grupy. W I półroczu 2008 r. doszło do czterokrotnego podwyższenia bazowych stóp procentowych na polskim rynku pieniężnym (w miesiącach: styczeń, luty, marzec i czerwiec po 0,25 punktu procentowego). Kształtowanie się stóp procentowych na koniec I półrocza 2008 r. w porównaniu do końca 2007 r. przedstawiają się następująco: Stopa Zmiana r r. procentowa (%) Redyskonto weksli 6,25% 5,25% (+19,05) WIBOR 1M 6,29% 5,52% (+13,95) WIBOR 3M 6,6500% 5,6800% (+17,08) LIBOR 1M EUR 4,4394% 4,2813% (+3,69) LIBOR 1M USD 2,4625% 4,6000% (-46,47) LIBOR 1M GBP 5,5038% 5,9538% (-7,56) EURIBOR 1M 4,4400% 4,2880% (+3,54) Wyniki ekonomiczno-finansowe Grupy za I półrocze 2008 r. przedstawiają się następująco: Dane w tys. zł I półrocze 2008 r r. % Przychody netto ze sprzedaży ,1 Przychody ze sprzedaży wyrobów, z tego: ,9 sprzedaż krajowa ,2 eksport (tys. PLN) ,8 eksport (tys. USD) ,0 udział eksportu 56,7 61,6 x Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,2 Zysk (strata) brutto ,5 Zysk (strata) netto ,3 Wyniki netto spółek bez uwzględnienia korekt konsolidacyjnych w I półroczu 2008 r. kształtowały się następująco: Dane w tys. zł I półrocze 2008 r r. % Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A ,8 Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o ,6 Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o x "KROSGLASS" S.A ,8 "KROSNO-GLASS" (UK) Ltd x HSG TARNÓW S.A x KROSNO AMERICA INC x O.O.O. "KROSNO" S.A ,3 "KROSNO PACYFIC" PTE Ltd x Zajazd nad Sanem Sp. z o.o x "KROSNO-ZDROWIE" Sp. z o.o ,0 w tym udział KHS "KROSNO" S.A. (20%) ,0 Razem: x 2. Zarządzanie zasobami finansowymi. Płynność finansowa. Najważniejsze elementy systemu zarządzania zasobami finansowymi spółki dominującej to: - zarządzanie posiadanym majątkiem finansowym,

3 PS zarządzanie ryzykiem finansowym: ryzyko płynności i ryzyko kursowe. Realizując funkcje właścicielskie i kontrolne w spółkach zależnych spółka dominująca koordynuje głównie działalność w zakresie zaopatrzenia oraz w zakresie współpracy z bankami kredytującymi. Przenosi do nich również stosowne procedury w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym. Płynność bieżąca spółek Grupy podlega bieżącemu monitorowaniu, a prognozowana jest na okresy 1-3 miesięczne oraz w dłuższym horyzoncie czasowym. Spółka dominująca stosuje następujące zabezpieczenia przed ryzykiem kursu walutowego: - kredyty wielowalutowe w celu zminimalizowania ryzyka kursowego, - instrumenty terminowe typu forward, opcja walutowa i inne zabezpieczające kontrakty eksportowe, wysyłki eksportowe oraz spłaty kredytów walutowych. Grupa różnicuje system zarządzania ryzykiem kursowym, co przejawia się w dywersyfikacji wykorzystywanych instrumentów zabezpieczających. 3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. Czynniki ryzyka i zagrożenia. I półrocze 2008 roku było trudnym okresem dla Grupy. Znaczący spadek popytu na wyroby produkcji ręcznej, wzrost urzędowych cen gazu i energii oraz umocnienie PLN w stosunku do walut, w których spółki Grupy realizują sprzedaż eksportową spowodowały podjęcia decyzji o przyśpieszeniu działań mających na celu dalszą optymalizację kosztów. Efektem tego jest między innymi rozpoczęcie procedury zwolnień grupowych w spółce dominującej. Skuteczne przeprowadzenie zaplanowanych zwolnień grupowych w sposób niekorzystny wpłynie na planowane wyniki Grupy w krótkim okresie, jednakże w połączeniu z innymi działaniami optymalizującymi poziom kosztów oraz stabilizującymi poziom sprzedaży, winien pozytywnie wpłynąć na wyniki Grupy w dłuższej perspektywie. Przyszłe wyniki spółek Grupy, zależeć będą przede wszystkim od: - konkurencji krajowej i zagranicznej, w tym zwłaszcza w zakresie taniej galanterii szklanej formowanej ręcznie, - otoczenia makroekonomicznego: stopy procentowe, kursy walut zwłaszcza USD, popyt krajowy i zagraniczny na produkty spółek Grupy, stopa inflacji, stopa bezrobocia, niekorzystne zmiany przepisów podatkowych, ceny urzędowe podstawowych mediów (gaz, energia elektryczna), - skali spowolnienia aktywności gospodarczej w kraju i na głównych rynkach eksportowych spółek Grupy, co może spowodować obniżenie dochodów konsumentów oraz spadek sprzedaży, - dalszego przedłużenia przez Banki finansujące okresu spłat zaciągniętych przez spółki Grupy kredytów. W celu zmniejszenia zaangażowania kredytowego, spółki Grupy podejmowały i nadal będą kontynuowały działania zmierzające do sprzedaży nieprodukcyjnych aktywów, mając na celu pozyskanie jednorazowych wpływów z przeznaczeniem na zmniejszenie zadłużenia kredytowego. Obecna sytuacja na rynkach finansowych, jak i obserwowane spowolnienie gospodarcze może ten proces wydłużyć w czasie. 4. Pozycja Grupy otoczenie rynkowe. Grupa jednostek powiązanych KROSNO jest jednym z największych i najbardziej znanych producentów szkła gospodarczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Żaden inny producent wyrobów, ani powiązana ze sobą grupa producentów w kraju, nie wytwarza tak szerokiej i różnorodnej gamy wyrobów o tak bogatym i stale poszerzanym asortymencie i wzornictwie. Wizytówką Grupy jest szkło formowane tradycyjną metodą ręczną. Podstawową pozycję w ofercie handlowej Grupy zaczyna stanowić również szkło stołowe formowane mechanicznie. W zakresie szkła technicznego (rur sodowych) Grupa jest liderem w branży, szacuje, iż ma największy udział w polskim rynku szkła sodowego (ok %). Konkurencyjne huty szkła rozmieszczone są w różnych miejscach kraju (okolice Tarnowa, Lublina, Radomsko, Piotrków Trybunalski) oraz na terenie Krosna i okolic. Zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych Grupa konkuruje przede wszystkim wysoką jakością i nowoczesnym wzornictwem. Na rynkach zagranicznych Grupa narażona jest na konkurencję taniej galanterii szklanej formowanej ręcznie z krajów Południowo-Wschodniej Azji (Chiny), Rumunii, Węgier, Czech, Portugalii i Turcji. Poważną konkurencję w zakresie szkła gospodarczego formowanego automatycznie stanowią wyroby firm tureckich, francuskich, słowackich i czeskich. Na rynku krajowym zagrożeniem jest tani konkurencyjny import zwłaszcza szkła gospodarczego automatycznie formowanego i różnych jego tanich substytutów.

4 PS Zakres działalności. Produkty. Struktura sprzedaży. Podstawą działalności Grupy KROSNO w I półroczu 2008 roku była produkcja i handel wyrobami ze szkła. Grupa wytwarza dla odbiorców krajowych i na eksport wyroby rynkowe oraz zaopatrzeniowe (przeznaczone do dalszego przetwarzania) w ośmiu grupach asortymentowych: KHS KROSNO S.A. produkuje wyroby w grupach: - szkło gospodarcze formowane ręcznie, - szkło gospodarcze formowane automatycznie, - szkło gospodarcze prasowane, - szkło techniczne formowane automatycznie. We własnym zakresie spółka dominująca wykonuje również większość opakowań do swojej produkcji. Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. wytwarza wyroby w czterech grupach asortymentowych: - szkło płaskie ręcznie formowane (szkło witrażowe), - prasowane osłony ze szkła, w tym głównie klosze oświetleniowe oraz szkła do wodomierzy, osłony liczników, itp. - szkło sygnalizacyjne, w tym głównie reflektory, soczewki, klosze sygnalizacyjne, - szkło gospodarcze prasowane. KROSGLASS S.A. wytwarza wyroby w jednej grupie asortymentowej włókno szklane, a w jej ramach półfabrykaty: maty, jedwabie, rowingi ciągłe i cięte oraz różne wyroby na bazie włókna szklanego. Podstawowa działalność Grupy, to jest produkcja, przetwórstwo i sprzedaż wyrobów realizowana jest przez trzy spółki produkcyjne: KHS KROSNO S.A., Hutę Szkła w Jaśle Sp. z o.o. i KROSGLASS S.A. oraz przez trzy spółki handlowe zagraniczne (zależne) prowadzące działalność pośrednika agenta na rynkach zagranicznych tj.: KROSNO GLASS (UK) Ltd. (Wielka Brytania i Irlandia), O.O.O. KROSNO S.A. (Federacja Rosyjska oraz inne kraje dawnego Związku Radzieckiego) oraz KROSNO PACYFIC PTE LTD (południowo-wschodnia Azja: Chiny, Indie, Japonia oraz Australia z Oceanią). Pozostałe rodzaje działalności, wykonywane głównie przez jednostkę dominującą to usługi różne: projektowanie i montaż urządzeń szklarskich, remonty agregatów do wytopu szkła, produkcja drobnych urządzeń (w tym formy i części zamienne), usługi badawcze i analityczne w zakresie ochrony środowiska, usługi hotelarskie i gastronomiczne oraz transportowe. Pozostałe spółki to spółki nieprodukcyjne, a rozmiary ich działalności nie decydują w sposób istotny o podstawowej działalności Grupy i uzyskiwanych wynikach. STRUKTURA OBROTÓW GRUPY KROSNO WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI Dane w tys. zł I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. wartość % wartość % Przychody ogółem, z tego: , ,0 Sprzedaż wyrobów , ,6 Sprzedaż usług , ,3 Sprzedaż towarów , ,3 Sprzedaż materiałów , ,4 Pozostałe przychody operacyjne , ,8 Przychody finansowe , ,6 6. Rynki zbytu. Przychody spółek Grupy ze sprzedaży wyrobów w I półroczu 2008 r. wyniosły (z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych) tys. zł, (w I półroczu 2007 r tys. zł), z czego na poszczególne rynki przypada: Dane w tys. zł I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. wartość % wartość % Przychody ze sprzedaży wyrobów ogółem, z tego: , ,0 Rynek krajowy , ,4 Eksport , ,6 Analogiczne wielkości w poszczególnych spółkach produkcyjnych kształtowały się jak niżej (bez uwzględnienia korekt konsolidacyjnych):

5 PS KROSNO S.A. I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. (dane w tys. zł) wartość % wartość % Przychody ze sprzedaży wyrobów ogółem, z tego: , ,0 Rynek krajowy , ,3 Eksport , ,7 Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. (dane w tys. zł) wartość % wartość % Przychody ze sprzedaży wyrobów ogółem, z tego: , ,0 Rynek krajowy , ,0 Eksport , ,0 KROSGLASS S.A. I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. (dane w tys. zł) wartość % wartość % Przychody ze sprzedaży wyrobów ogółem, z tego: , ,0 Rynek krajowy , ,5 Eksport , ,5 Spółki powiązane posiadają mocno zdywersyfikowane rynki zbytu. Dotyczy to zarówno rynku krajowego jak i rynków zagranicznych. Najwięksi odbiorcy za wyjątkiem Euromarketu, w spółce KHS KROSNO S.A., oraz odbiorców: C-L Spółka z o.o., Markos, GAZ-BUD, TBA TEXTILES LTD w spółce KROSGLASS S.A. i Wesem, Lena Lighting, Automotive w spółce Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o., nie przekraczają 5 % całości przychodów ze sprzedaży wyrobów. Nie występuje więc istotne uzależnienie spółek od odbiorcy. KIERUNKI SPRZEDAŻY W GRUPACH WYROBÓW KROSNO S.A. I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. (dane w tys. zł) wartość % wartość % Sprzedaż wyrobów ogółem, z tego: , ,0 kraj , ,3 eksport , ,7 Szkło gospodarcze formowane ręcznie , ,0 kraj , ,0 eksport , ,0 Szkło gospodarcze formowane automatycznie , ,0 kraj , ,3 eksport , ,7 Szkło gospodarcze prasowane , ,0 kraj 0 0,0 - - eksport , ,0 Szkło techniczne , ,0 kraj , ,6 eksport , ,4

6 PS Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. (dane w tys. zł) wartość % wartość % Sprzedaż wyrobów ogółem, z tego: , ,0 kraj , ,0 eksport , ,0 Szkło płaskie z przetwórstwem , ,0 kraj , ,5 eksport , ,5 Osłony ze szkła (szkło oświetleniowe) , ,0 kraj , ,7 eksport , ,3 Szkło sygnalizacyjne , ,0 kraj , ,0 eksport , ,0 Szkło gospodarcze prasowane , ,0 kraj , ,6 eksport , ,4 KROSGLASS S.A. I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. (dane w tys. zł) wartość % wartość % Sprzedaż wyrobów ogółem, z tego: , ,0 kraj , ,5 eksport , ,5 Włókno szklane z przetwórstwem , ,0 kraj , ,5 eksport , , Rynek krajowy. Na rynku krajowym spółki dostarczały swoje wyroby za pośrednictwem następujących kanałów dystrybucyjnych (struktura %): KROSNO S.A. I półrocze 2008 r r. Szkło gospodarcze: - klienci tradycyjni (centra dystrybucji, galerie) 29% 37% - odbiorcy instytucjonalni (Browary, Polmosy) 32% 42% - klienci kluczowi (sieci marketów) 39% 21% Szkło techniczne: - hurtownie koncesjonowane 26% 30% - odbiorcy instytucjonalni 73% 69% - pozostali odbiorcy 1% 1% Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. I półrocze 2008 r r. Szkło płaskie z przetwórstwem, sygnalizacyjne i techniczne różne: - odbiorcy instytucjonalni 95% 96% - odbiorcy tradycyjni (hurtownie) 4% 3% - odbiorcy pozostali 1% 1%

7 PS Szkło gospodarcze prasowane: - klienci tradycyjni (centra dystrybucji, galerie) 21% 28% - odbiorcy instytucjonalni (Browary, Polmosy) 67% 52% - klienci kluczowi (sieci marketów) 12% 20% KROSGLASS S.A. I półrocze 2008 r r. Włókno szklane z przetwórstwem: - dystrybutorzy 52% 51% - odbiorcy pozostali 48% 49% 6.2. Rynki zagraniczne. W I półroczu 2008 r. łączna wartość sprzedaży eksportowej spółek Grupy wyniosła tys. USD (w I półroczu 2007 r tys. USD) i wzrosła w stosunku do poziomu z I półrocza ubiegłego roku o ponad 4%. Największe wzrosty odnotowano na rynkach: Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy. GEOGRAFICZNA STRUKTURA EKSPORTU GRUPY KROSNO Dane w tys. USD I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. wartość % wartość % Sprzedaż eksportowa ogółem, z tego: , ,0 USA , ,0 Niemcy , ,7 Anglia , ,5 Francja , ,7 Hiszpania , ,3 Włochy , ,7 Szwajcaria , ,6 Australia 761 1, ,3 Ukraina 654 1, ,8 Rosja 528 1, ,4 Pozostali , ,0 SPRZEDAŻ EKSPORTOWA SPÓŁEK GRUPY Dane w tys. USD I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. wartość % wartość % Sprzedaż eksportowa ogółem, z tego: , ,0 KROSNO S.A , ,8 HSG TARNÓW S.A ,4 Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o , ,8 KROSGLASS S.A , ,0 Ilość krajów do których spółki Grupy eksportowały swoje wyroby I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. KROSNO S.A HSG TARNÓW S.A Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o KROSGLASS S.A

8 PS Sezonowość sprzedaży. Wahania poziomu przychodów ze sprzedaży szkła gospodarczego są zgodne z typową sezonowością rynku detalicznego osłabienie popytu na początku roku i w miesiącach wakacyjnych oraz nasilenie w okresach przedświątecznych. Maksymalne odchylenia od średniej miesięcznej wielkości sprzedaży sięgają 20%. Na rynku szkła technicznego sezonowość sprzedaży jest praktycznie niezauważalna. Ryzyko znaczącego spadku przychodów na skutek wahań sezonowych jest ograniczone poprzez różnorodność asortymentową oferty oraz geograficzną dywersyfikację rynków zbytu. Stabilizująco wpływa również proces ewolucji profilu działalności w kierunku handlowym, zmniejszanie uzależnienia od zamówień o charakterze usługowym. 7. Źródła zaopatrzenia. Politykę zaopatrzenia spółek Grupy w podstawowe surowce i materiały prowadzi i koordynuje spółka dominująca. Pozycja w branży pozwala wynegocjować jej korzystne ceny i warunki dostaw dla wszystkich spółek. W Spółce dominującej zakupy dokonywane są w oparciu o procedurę ISO. Stosowana jest zasada dywersyfikacji dostawców, a ich klasyfikacji i wyboru każdorazowo dokonuje Zespół ds. wyboru oferenta. Spółki korzystają ze zróżnicowanych źródeł zaopatrzenia w surowce i materiały. W zaopatrzeniu stosowana jest strategia utrzymywania, co najmniej dwóch dostawców danego surowca. Mimo znaczącego udziału niektórych dostawców krajowych w zaopatrzeniu spółek nie występuje zagrożenie braku ciągłości dostaw. Rynki surowców i materiałów zarówno krajowy jak i import są wobec siebie konkurencyjne. Zaopatrzenie w surowce i materiały krajowe kształtuje się średnio na poziomie % całości zaopatrzenia, a % pochodzi z importu. Specyficzna sytuacja występuje w zaopatrzeniu w podstawowe paliwo do agregatów szklarskich gaz ziemny, a także energię elektryczną, gdzie występują monopolistyczni dostawcy. Wartości zużycia obu tych mediów energetycznych są poważną pozycją kosztową, ale jedynie wartość dostaw gazu przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży. Żaden z dostawców nie jest w jakikolwiek sposób powiązany ze spółkami Grupy. 8. Kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia Kredyty i pożyczki zaciągnięte. Według stanu na koniec czerwca 2008 roku trzy spółki Grupy ( KROSNO S.A., Huta Szkła w Jaśle oraz KROSGLASS S.A.) korzystały z kredytów długo- i krótkoterminowych w siedmiu różnych bankach o terminach zapadalności w latach Szczegółowe dane o kredytach i pożyczkach i ich zabezpieczeniach zawarte są w notach 22A oraz 23A raportu. Pozostałe spółki Grupy nie korzystały z kredytów i pożyczek oraz nie korzystały z poręczeń i gwarancji obcych podmiotów Pożyczki udzielone. W I półroczu 2008 r. spółki Grupy nie udzielały pożyczek żadnym podmiotom. Spółka dominująca udzieliła poręczeń na rzecz spółki zależnej na wartość łączną tys. zł (I półrocze 2007 r poręczeń na kwotę tys. zł) oraz gwarancji na rzecz pozostałych jednostek na kwotę tys. zł. 9. Patenty, licencje, znaki towarowe, certyfikaty jakościowe. W I półroczu 2008 r. Spółka dominująca nie zgłosiła do ochrony w Urzędzie Patentowym RP nowych wzorów przemysłowych. Na koniec czerwca 2008 r. łączna liczba wynalazków (patentów), znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych objętych ochroną i w rozpatrywaniu tzw. ochrona czasowa wyniosła 30 (I półrocze 2007 r. 46): patenty - 2 wzory użytkowe - 2 wzory zdobnicze - 1 wzory przemysłowe - 15 znaki towarowe - 10 Z łącznej liczby 10 znaków towarowych 4 dotyczy wyrobów, a 6 znaków firmowych z których 1 zarejestrowany jest w krajach UE, oraz 9 w krajach poza UE: USA, Kanada, Japonia, Chiny, Australia, Szwajcaria, Ukraina, Norwegia i Indie. Posiadane aktualnie certyfikaty i świadectwa jakości na szkło gospodarcze stołowe: zagraniczne - 4, okresowo odnawialne co 2-5 lat krajowe - 7, okresowo odnawialne co 2-5 lat

9 PS Spółka dominująca posiada też certyfikat na prawo stosowania logo Produkt z Atestem na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych produkowanych wyrobów. W roku 2003 spółka dominująca otrzymała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego na System Zarządzania Jakością w Laboratorium Ochrony Środowiska wg Normy PN/EN i Przewodnika ISO/EC nr 25. System ten został dostosowany do wymogów nowej normy: PN-EN ISO/IEC i po kontrolnym audycie w listopadzie 2002 r. spółka uzyskała certyfikat wg wymogów tej normy. Prace wdrożeniowe Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001 wersja: 2000 dotyczące całokształtu działalności są aktualnie zawieszone do czasu ustabilizowania się struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. posiada następujące certyfikaty i świadectwa jakości: - certyfikat na System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2000 w zakresie Produkcja i sprzedaż szyb reflektorowych, kloszy oświetleniowych, szkła technicznego, sygnalizacyjnego, gospodarczego i witrażowego wydany przez TŰV Rheinland IntraCert Kft. z ważnością do roku 2009, - 2 świadectwa jakości na wyroby szkła gospodarczego prasowanego i na soczewki (szkła sygnalizacyjne dla kolejnictwa) z ważnością bezterminową. - świadectwo jakości dopuszczające na rynek angielski maselnice produkowane dla sieci IKEA. KROSGLASS S.A. posiada następujące ważne certyfikaty i świadectwa jakości uznanych zagranicznych i krajowych instytucji certyfikacyjnych: - Lloyd s Register - na maty, rowingi i tkaniny rowingowe szklane - Det Norske Veritas - na maty - Polski Rejestr Statków - na maty i rowingi - Germanischer Lloyd - na maty KROSGLASS S.A. uzyskał w 2007 r. certyfikat na System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w obszarze produkcja i sprzedaż wyrobów z włókien szklanych ze szkła typu E oraz laminatów poliestrowo-szklanych (ważny do r.). 10. Podstawowe zasady zarządzania. Kadra kierownicza spółki dominującej w Grupie realizuje swoje zadania na trzech szczeblach zarządzania: - Zarząd Spółki - Dyrektorzy podlegli bezpośrednio Zarządowi - Kierownicy średniego szczebla Zarząd Spółki dominującej pracował w I półroczu 2008 r. w składzie 2 osób. Dotychczasowe jego kompetencje pozostały bez zmian. Zarząd ponosi odpowiedzialność za całokształt zarządzania Spółką. Zakresy działań Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 11. Powiązania organizacyjne i kapitałowe. Wg stanu na koniec czerwca 2008 r. Spółka posiadała udziały w następujących podmiotach zależnych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej: Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. 100 % udziałów na wartość nominalną tys. zł (3.000 udziałów po 650,-zł). Spółka powstała z wydzielenia części majątku KHS KROSNO S.A. i wniesienia go w formie aportu. Data założenia spółki akt notarialny z 14 grudnia 1992 r. Rodzaj działalności wg PKD 2615Z Produkcja szkła technicznego. Nr rejestru KRS Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji szkła prasowanego technicznego i gospodarczego, oraz płaskiego barwionego w masie, wykonywanego ręczną metodą formowania. W dniu 20 lipca 2007 r. Zarząd KHS KROSNO S.A. podjął decyzję o sprzedaży w formie przetargu udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. Wystawienie na sprzedaż Huty Szkła w Jaśle Sp. z o.o. jest konsekwencją podjęcia przez Zarząd KHS KROSNO S.A. decyzji o zmianach organizacyjnych i produkcyjnych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Z uwagi na odmienność produkcji Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. nie pasuje do strategii przyjętej przez KHS KROSNO S.A. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone na podstawie wewnętrznego Regulaminu postępowania przetargowego KHS KROSNO S.A. Informacja o postępowaniu przetargowym została

10 PS podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku ogólnopolskim Rzeczpospolita. W związku z faktem, iż w dniu zakończenia przetargu (16 sierpnia 2007) żadna z ofert potencjalnych nabywców nie spełniła oczekiwań Zarządu Spółki, Zarząd podjął kroki zmierzające do zatrudnienia doradcy, którego zadaniem będzie wyłonienie odpowiedniego oferenta. Środki ze sprzedaży udziałów przeznaczone zostaną na restrukturyzacją i rozwój spółki (raport bieżący nr 25/2007 z 20 lipca 2007 r.). Jednocześnie dla Huty Szkła w Jaśle sp. z o.o. opracowany został program rozwoju stanowiący bazę do jej bieżącej i przyszłej działalności. Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. 100 % udziałów na wartość nominalną tys. zł. (6.400 udziałów po 660 zł). Spółka powstała z wydzielenia części majątku KHS KROSNO S.A. (gospodarka mieszkaniowa i hotele robotnicze) i wniesienia go w formie aportu. Data założenia spółki akt notarialny z 1 grudnia 1997 r. Rodzaj działalności wg PKD 7032A Zarządzanie nieruchomościami Nr rejestru KRS Przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Decyzją Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. (akt notarialny REP.A nr 6745/2007) w dniu 1 lipca 2008 r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł. Raportem bieżącym nr 52/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 roku Zarząd KHS KROSNO S.A. poinformował, że w dniu 1 sierpnia 2008 roku NZW Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, która jest spółką zależną od KHS KROSNO S.A., podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty zł do kwoty zł, tj. o kwotę zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 498 zł każdy. Jednocześnie zmianie uległa firma spółki zależnej Osiedla Mieszkaniowe Sp. z o.o. na UNIKROS Sp. z o.o. Nowe udziały o podwyższonym kapitale zakładowym objęło w całości KHS KROSNO S.A. i pokryło je wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się na tym gruncie budynków, budowli i urządzeń (wraz z wyposażeniem, w tym środków trwałych, urządzeń i materiałów). Z dniem 1 sierpnia 2008 roku obsługa techniczna, utrzymanie ruchu, produkcja opakowań, części zamiennych i form dla spółek Grupy Kapitałowej KROSNO prowadzona będzie przez Spółkę UNIKROS Sp. z o.o. KROSGLASS S.A % udziałów na wartość nominalną tys. zł. ( udziałów po 1,- zł). Spółka powstała z wydzielenia części majątku finansowego KHS KROSNO S.A. (akcje spółek giełdowych) i wniesienia go jako aportu. Data założenia Spółki akt notarialny z 27 marca 2000 r. Rodzaj działalności wg PKD 26.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła Nr rejestru KRS KROSGLASS S.A. produkuje włókno szklane ze szkła typu E (boro-glino-krzemianowe) w postaci mat szklanych, rowingów ciągłych, ciętych i teksturowanych, jedwabiu szklanego oraz tkanin rowingowych. W dniu 06 czerwca 2007 r. Zarząd KHS KROSNO S.A. podał do wiadomości, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zbycie przez KROSNO S.A. za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie posiadanych w spółce KROSGLASS S.A. 17 grudnia 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny KROSGLASS S.A. w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz praw do akcji B (oferujący Dom Maklerski PKO BP S.A.). Zarząd Spółki Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. w dniu 16 kwietnia 2008 roku podjął Uchwałę o rezygnacji ze sprzedaży (jedenaście milionów sto tysięcy) sztuk akcji które zgodnie z Prospektem Emisyjnym KROSGLASS S.A. zostały zaoferowane przez KHS "KROSNO" S.A. do nabycia w ramach oferty Publicznej KROSGLASS S.A. W dniu 9 czerwca 2008 roku Zarząd KHS KROSNO S.A. poinformował raportem bieżącym nr 33/2008, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej KROSGLASS S.A. podjęło 6 czerwca 2008 roku uchwałę uchylającą uchwały Walnego Zgromadzenia KROSGLASS S.A. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Oznacza to odstąpienie przez KROSGLASS S.A. od oferty publicznej obejmującej akcje serii B. ZAJAZD NAD SANEM Sp. z o.o. w Nozdrzcu 100% udziałów na wartość nominalną 485 tys. zł (9.695 udziałów o wartości 50,- zł każdy).

11 PS Data założenia Spółki 4 czerwiec 2007 rok Rodzaj działalności wg PKD 5510Z Hotele Nr rejestru KRS Przedmiotem działalności spółki jest administrowanie nieruchomościami. O.O.O KROSNO S.A. 100 % udziałów o wartości nominalnej 39 tys. zł. (300 tys. RUB). Data założenia Spółki 1 kwietnia 2003 r. Rodzaj działalności handel szkłem i wyrobami ze szkła, produkcja wyrobów ze szkła. Nr rejestru w Rosji Siedziba Moskwa, Rosja Przedmiotem działalności Spółki jest handel szkłem i wyrobami ze szkła na terenie Federacji Rosyjskiej. KROSNO-GLASS (UK) Ltd. 100 % udziałów na wartość nominalną 124 tys. zł. ( udziałów po 1 GBP). Data założenia Spółki 13 listopada 2000 r. Rodzaj działalności import i eksport wyrobów za szkła Nr rejestru w Wielkiej Brytanii Siedziba Anglia i Walia Przedmiotem działalności Spółki jest działalność agencyjna związana z importem i eksportem wyrobów ze szkła. W dniu 25 lipca 2007 roku Zarząd Spółki KHS KROSNO S.A. podjął uchwałę w sprawie zakończenia działalności spółki zależnej KROSNO GLASS (UK) LTD z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania. W IV kwartale 2007 roku został rozpoczęty proces likwidacji. KROSNO PACYFIC PTE LTD - 100% udziałów na wartość nominalną zł tj SGD lub18.026,68 USD ( udziałów po 1 SGD). Data założenia Spółki 3 października 2005 r. Rodzaj działalności pośrednictwo w handlu wyrobami Grupy Kapitałowej na terenie Azji Południowo Wschodniej z Nową Zelandią i Australią. Nr. Rejestru N Siedziba Singapur. Przedmiotem działalności Spółki jest pośrednictwo w handlu wyrobami Grupy Kapitałowej na terenie Azji południowo-wschodniej wraz z Nową Zelandią. W dniu 16 stycznia 2008 roku Zarząd KHS KROSNO S.A. podjął uchwałę w sprawie zakończenia działalności spółki zależnej KROSNO PACYFIC PTE.LTD. KROSNO-ZDROWIE Sp. z o.o % udziałów o wartości nominalnej 10 tys. zł. Kapitał spółki o wartości nominalnej 50 tys. zł dzielił się na 100 udziałów po 500 zł. Data założenia Spółki akt notarialny z 29 września 2000 r. Rodzaj działalności PKD 8512Z Praktyka lekarska Nr rejestru KRS Jest to spółka powiązana o statusie spółki stowarzyszonej. Przedmiotem działalności Spółki świadczenie ambulatoryjnych usług leczniczych, profilaktycznych i specjalistycznych. Spółki zależne i stowarzyszone w ramach Grupy KROSNO S.A. nie są powiązane kapitałowo pomiędzy sobą i nie wchodzą w skład innych grup kapitałowych. Również KHS KROSNO S.A. nie wchodzi w skład innej grupy kapitałowej. KHS KROSNO S.A. posiadało ponadto na koniec czerwca 2008 r. udziały lub akcje w następujących podmiotach poza Grupą: TARPAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - wartość udziałów według ceny nabycia 35,7 tys. zł, Stocznia USTKA S.A. w Ustce - wartość akcji według ceny nabycia 51,34 tys. zł, Agencja Rozwoju Regionalnego KARPATY S.A. w Krośnie - wartość akcji według ceny nabycia 5 tys. zł, MINEX S.A. Warszawa - wartość akcji według ceny nabycia 50 tys. zł, Tarnowska Agencja Rozwoju Gospodarczego S.A. - wartość akcji według ceny nabycia 5 tys. zł, VITROCER Sp. z o.o. Warszawa - wartość udziałów według ceny nabycia 0,04 tys. zł.

12 PS Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji. Do 30 czerwca 2005 r. kapitał akcyjny Spółki wyniósł zł i dzielił się na akcji na okaziciela serii A (emisja w 1990 r.) oraz serii B i C (emisja w 1994 r.) o wartości 5 zł. każda. W okresie od utworzenia Spółki nie dokonywano zmian wartości nominalnej akcji ani też zmian praw z akcji. Żadna akcja nie jest uprzywilejowana, co do głosu ani co do dywidendy. Od 1 lipca 2005 r. po splicie akcji (1:10) kapitał akcyjny dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Na koniec czerwca 2008 r. (wg danych jakie napłynęły do tej daty) następujące podmioty posiadały wraz z podmiotami zależnymi 5 % i więcej akcji i tyle samo głosów na WZA w stosunku do ogólnej liczby głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji: Zdzisław Sawicki akcji tj. 49,32 % OFE Nationale Nederlanden Polska akcji tj. 10,00 % 13. Akcje i udziały w posiadaniu władz Spółki. Zgodnie z posiadanymi informacjami akcje KHS KROSNO S.A. na dzień 30 czerwca 2008 r. posiadali: Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki, w tym: Zdzisław Sawicki Piotr Łukasiuk Janusz Oleksiuk Kajetan Kamiński Tomasz Krysztofiak Włodzimierz Parzydło Pan Zdzisław Sawicki z dniem 27 czerwca 2008 roku złożył rezygnację z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2008 roku powołano w skład Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Parzydło. Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej Spółki nie posiadali udziałów w podmiotach zależnych i stowarzyszonych Grupy KROSNO S.A. Raportem bieżącym nr 57/2008 z dnia 9 września 2008 r. Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" SA podał, że został poinformowany przez Członka Rady Nadzorczej Pana Kajetana Kamińskiego oraz znaczącego akcjonariusza Pana Zdzisława Sawickiego o nabyciu akcji Spółki. Pan Kajetan Kamiński dotychczasowy akcjonariusz spółki i członek Rady Nadzorczej Spółki, nabył akcji zwykłych na okaziciela serii D za cenę ,50 zł. Łącznie po nabyciu akcji serii D, Pan Kajetan Kamiński posiada akcji Spółki. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Emitenta od znaczącego akcjonariusza Spółki Pana Zdzisława Sawickiego po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę złotych dokonanego w drodze emisji akcji serii D, Zdzisław Sawicki wspólnie z podmiotem zależnym ELMO S.A. posiada sztuk akcji Spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO SA z siedzibą w Krośnie stanowiących 50,57% kapitału akcyjnego oraz taki sam procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zdzisław Sawicki osobiście posiada sztuk akcji Spółki stanowiących 49,84% kapitału akcyjnego i taki sam procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a ELMO S.A. posiada sztuk akcji Spółki stanowiących 0,73 % kapitału akcyjnego i taki sam procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Nabycia akcji Spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. Pan Zdzisław Sawicki dokonał w wyniku wykonania prawa poboru oraz złożenia dodatkowego zapisu na akcje serii D Spółki. Przed nabyciem ( objęciem ) akcji serii D wspólnie z ELMO S.A. posiadał sztuk akcji Spółki stanowiących 49,99% kapitału akcyjnego oraz taki sam procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, przy czym osobiście posiadał akcji Spółki stanowiących 49,32% kapitału i głosów na WZA, a ELMO S.A akcji Spółki stanowiących 0,67% kapitału i głosów na WZA.

13 PS Pan Zdzisław Sawicki nie wyklucza, że w okresie kolejnych 12 miesięcy, będzie zwiększał swój udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. 14. Znaczące umowy. Znamiona kryterium tzw. znaczącej umowy określone w 2 ust. 1 punkt 52a Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49 poz. 463) tj. wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych wyczerpują umowy kredytowe z bankami. Zestawienia umów kredytowych spółek Grupy zawierają noty 22A i 23A raportu. Kryteria te spełnia również umowa z PGNiG S.A. w Warszawie na dostawy gazu ziemnego zawarta w KROSNO S.A. i Huta Szkła w Jaśle oraz umowa na dostawę gazu ziemnego i energii elektrycznej w KROSGLASS S.A. Spółki Grupy nie zawierały znaczących umów z zakresu współpracy lub kooperacji. 15. Zmiany w kapitale akcyjnym. Ostatnie podniesienie kapitału zakładowego miało miejsce na początku 1995 r. (II emisja akcji serii B i C). Kapitał akcyjny wzrósł z tys. zł ( akcji) do ,5 tys. zł ( akcji). Wpływy z emisji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem zadeklarowanym w prospekcie emisyjnym na inwestycje i zmniejszenie zadłużenia Spółki i rozliczono ostatecznie w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok W roku 2001 dwukrotnie umarzano akcje KHS KROSNO S.A. 2 maja 2001 r. obniżono kapitał zakładowy o kwotę ,- zł ( akcji), a 14 listopada o kwotę zł ( akcji). Stan kapitału zakładowego na koniec 2006 r. wynosi zł ( akcji po 0,5 zł). Z dniem 1 lipca 2005 r. nastąpił podział akcji (przez 10) i w związku z tym struktura kapitału zakładowego przedstawia się jak niżej: Kapitał zakładowy tys. zł. Liczba akcji wszystkich emisji szt. Wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł. Ogólna liczba głosów Raportem bieżącym nr 15/2008 Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. podał treść uchwały nr 4 NWZA z dnia r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na następujących zasadach: - podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty zł do kwoty nie niższej niż zł i nie wyższej niż zł - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji akcji serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w liczbie nie mniejszej niż i nie większej niż po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż zł, a nie więcej niż zł i jest podzielony na nie mniej niż akcji a nie więcej niż akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda - wszystkie akcje serii D objęte zostaną za wkład pieniężny - akcje serii D są akcjami zwykłymi, na okaziciela i podlegają regulacji Statutu o akcjach, akcje te będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007 roku - objęcie nowych akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej wyłącznie do Akcjonariuszy, którym służy prawo poboru - cena emisyjna jednej akcji serii D to 0,50 zł, Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, a także oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii D. Akcje D będą objęte prospektem emisyjnym w celu dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym - prawo poboru nowej emisji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Na każde dwie akcje dotychczas posiadane przypada prawo objecie jednej akcji serii D. - dzień poboru nowych akcji ustalono na 15 listopad 2007 r. Raportem bieżącym nr 54/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z siedzibą w Krośnie poinformował, iż w dniu 20 sierpnia 2008 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 sierpnia 2008 r. o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału

14 PS zakładowego zostało dokonane poprzez emisję (dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Ogólna liczba głosów po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy). 16. PERSPEKTYWY. Sektor szkła gospodarczego w Polsce i w Europie znajduje się w bardzo trudnej sytuacji rynkowej. Spadek popytu na wyroby całego sektora występuje w skali globalnej od Ameryki Północnej po Australię. Drastyczne umacnianie waluty narodowej oraz poważny wzrost kosztów produkcji spowodowały wstrzymanie produkcji lub likwidację produkcji w szeregu hutach szkła Polski, Słowacji i Czech. Dzisiejsze coraz niższe ceny rynkowe wyrobów, nie pozwalają na przeniesienie podwyżek kosztów mediów, a w szczególności cen gazu, czy też kosztów surowców, na wyroby gotowe. Wymusza to prowadzenie bardzo elastycznych działań w celu optymalizacji kosztów czy też dostosowania polityki handlowej do zmieniających się warunków rynkowych. Aktualne trendy na rynku szkła, w tym drastyczny spadek zamówień na wyroby produkcji ręcznej wymusiły zamknięcie kolejnych agregatów szklarskich oraz zwolnienia grupowe. Pozostający potencjał w zakresie produkcji ręcznej w zmieniających się negatywnie warunkach handlowych jest nadal za duży i musi być zweryfikowany. Relatywnie wysokie zadłużenie w okresie kryzysu finansowego wymusza na Zarządzie podjęcie działań upłynniających aktywa w celu zmniejszenia zadłużenia. Podjęte działania jednorazowe jak na przykład oferta zbycia Huty Szkła Jasło czy też oferta zbycia akcji Spółki KROSGLASS S.A. na dzień dzisiejszy nie przyniosły zakładanych efektów. W związku z powyższym podstawowe zadania w najbliższym czasie to między innymi: - reorientacja polityki handlowej i dostosowanie do zmieniającego się rynku, - stałe działania zmniejszające koszty spółek Grupy, - sprzedaż aktywów w celu zmniejszenia zadłużenia kredytowego, - modernizacja produkcji w celu dostosowania jej do potrzeb handlu. Realizacja zadań pozwoli na zbilansowanie ekonomiki spółek Grupy. Krosno, 27 październik 2008 r.

15 PS OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZGODNIE Z 95 UST. 1 PKT 5 i 6 ROZPORZĄDZENIA MF Z DNIA R. W związku z 95 ust. 1 pkt. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oświadczamy, że: 1) według naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 2) podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wykonania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego Jacek Sołtys Prezes Zarządu Andrzej Bąbaś Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok Kraków, 22 marca 2010 SPIS TREŚCI 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA GRUPY ARMATURA... 4 1.1. Opis organizacji Grupy na dzień 31 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. w 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. w 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI w 2010 roku Warszawa, kwiecień 2011 roku Spis treści 1. Dane identyfikujące Spółkę.... 4 1.1. Dane rejestrowe.... 4 1.2. Kapitał zakładowy i jego zmiany w okresie sprawozdawczym....

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 1.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 1.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności Vistula Group Spółka Akcyjna ( dalej również jako Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 48, kod: 31-035. Spółka została

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru

Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru Oferujący IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego: 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY. GRUPA KAPITAŁOWA CDRL z siedzibą w Pianowie

RAPORT PÓŁROCZNY. GRUPA KAPITAŁOWA CDRL z siedzibą w Pianowie GRUPA KAPITAŁOWA CDRL Raport półroczny za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. RAPORT PÓŁROCZNY skonsolidowany za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 GRUPA KAPITAŁOWA CDRL z siedzibą w Pianowie Pianowo,

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. Przemyśl, marzec 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE... 5 1. Nazwa i siedziba... 5 2. Skład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za I półrocze 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za I półrocze 2014 r. 1. Informacja ogólna dotycząca Emitenta Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za I półrocze 2014 r. Nazwa Emitenta NTT System Spółka Akcyjna Siedziba Emitenta Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryk Mebli FORTE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryk Mebli FORTE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku Spis treści: I. AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWO - OPERACYJNA. 1. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach.... 4 2. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zelmer S.A za I półrocze 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zelmer S.A za I półrocze 2011 r. Spis treści: 1. Zasady sporządzenia skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Zelmer za I półrocze 2011 r.... 3 2. Charakterystyka działalności Grupy Zelmer.... 3 3. Otoczenie makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI... 3 2. ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku ZARZĄD SYNTHOS S.A.: - PREZES ZARZĄDU / DYREKTOR GENERALNY... - WICEPREZES ZARZĄDU. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 PROSPEKT EMISYJNY FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 Oferta publiczna 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

SECO/WARWICK S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SECO/WARWICK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SECO/WARWICK S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SECO/WARWICK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SECO/WARWICK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. przekazuje sprawozdanie z działalności Spółki (za okres

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DROP S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DROP S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DROP S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU Warszawa 30.09. 2008 r. 1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE Siedziba: Forma prawna: Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA za I półrocze 2014 roku 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA...3 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA W I PÓŁROCZU 2014 ROKU...4 3. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Spółce

1. Informacje ogólne o Spółce 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności Spółki... 6 3. Istotne zdarzenia w okresie objętym sprawozdaniem... 7 4. Wybrane dane finansowe... 11 5. Przewidywany

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Spółka Bowim S.A. posiada siedzibę przy ul. Niweckiej 1e w Sosnowcu. Tel. +48 (32) 392 93 00;

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu City Interactive S.A.

Oświadczenie Zarządu City Interactive S.A. Warszawa, 30 sierpnia 2012 Oświadczenie Zarządu City Interactive S.A. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33 poz.259 z późn.zm.) w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo