Integer.pl SA. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I półrocze 2012 roku. -Kraków, 28 sierpnia 2012 roku-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integer.pl SA. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I półrocze 2012 roku. -Kraków, 28 sierpnia 2012 roku-"

Transkrypt

1 Integer.pl SA SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I półrocze 2012 roku -Kraków, 28 sierpnia 2012 roku-

2 SPIS TREŚCI: SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SKRÓCONE JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 5 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH... 7 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Informacje ogólne Skład Zarządu spółki dominującej Integer.pl SA Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Istotne zdarzenia w pierwszym półroczu 2012 roku Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wniesienie udziałów w spółce Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o. do Integer Eu Limited Wpływ dywidendy z Integer Eu Limited do spółki Integer.pl SA Inwestycja w spółkę easypack Sp. z o.o Rozpoczęcie produkcji paczkomatów Przychody i koszty Przychody ze sprzedaży (dane w tys zł.) Przychody finansowe Podatek dochodowy Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne Inwestycje w jednostki zależne Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Zapasy Należności handlowe Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/rezerwowe Długo i krótkoterminowe zobowiązania finansowe Długo i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów bankowych oraz obligacji Zobowiązania handlowe i inne Rezerwy i przychody przyszłych okresów Poręczenia Gwarancje Sprawy sądowe Informacje o podmiotach powiązanych Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej spółki Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

3 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w tys. złotych) Nota Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne Koszty operacyjne ogółem Zysk (strata) na działalności operacyjnej (4 519) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 7 (945) 635 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Pozostałe dochody całkowite Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu Suma dochodów całkowitych Zwykły 2,96 0,70 Rozwodniony 2,57 3

4 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Nota (w tys. złotych) Aktywa trwałe Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa niematerialne Inwestycje w jednostkach zależnych Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku Inne aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Pozostałe aktywa finansowe Należności z tytułu dostaw i usług Inne aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem PASYWA Nota Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Suma kapitałów własnych Zobowiązanie długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Rezerwa na podatek odroczony Pozostałe rezerwy długoterminowe i 19 przychody przyszłych okresów Zobowiązania długoterminowe Suma zobowiązań długoterminowych Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i inne Krótkoterminowe pożyczki i kredyty 17 bankowe Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy krótkoterminowe i przychody 19 przyszłych okresów Suma zobowiązań krótkoterminowych Suma zobowiązań Pasywa razem

5 SKRÓCONE JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Nota (w tys. złotych) A. Zysk/strata przed opodatkowaniem II. Korekty o pozycje: Zysk/Strata udziałowców mniejszościowych 2. Zysk/Strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy) Zyski/Straty z tytułu nie zrealizowanych różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (20 457) Zysk z działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw (746) Zmiana stanu zapasów (10 822) (920) 9. Zmiana stanu należności i roszczeń (4 306) (4 617) 10. Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) (4 381) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (316) Inne korekty z działalności operacyjnej Płatność z tytułu podatku dochodowego (741) (809) I. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej I. Wpływy Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym a) w jednostkach powiązanych dywidendy b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - odsetki - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych II. Wydatki (30 185) (13 971) 1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych (2 264) (2 616) 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: (27 921) (11 355) a) w jednostkach powiązanych (27 195) (822) b) w pozostałych jednostkach (726) (10 533) 4. Dywidendy wypłacone udziałowcom mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne II. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 190) (13 971) I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji 5

6 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki (4 402) (2 466) 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek (329) 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (3 535) (2 036) 8. Odsetki (538) (430) 9. Inne wydatki finansowe III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 547) (179) D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (7 946) E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego W tym o ograniczonej możliwości korzystania

7 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH Nota Kapitał podstawowy Kapitał Zapasowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski strata z lat ubiegłych oraz roku bieżącego Razem (w tys. złotych) Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2011 roku Zysk lub strata roku Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Podział zysku netto (6 252) Kapitał z programu opcji dla pracowników Na dzień 31 grudnia 2011 roku Na dzień 1 stycznia 2012 roku Zysk lub strata roku Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Podział zysku netto (6 674) Kapitał z programu opcji dla pracowników (247) (247) (247) Na dzień 30 czerwca 2012 roku

8 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Informacje ogólne Spółka Integer.pl SA została utworzona na mocy Aktu Notarialnego z dnia 9 grudnia 2002 roku. 19 marca 2007 roku spółka została przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Spółce nadano numer statystyczny REGON Siedziba spółki mieści się w Krakowie, ul. Malborska 130. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. Integer.pl SA jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Spółka Integer.pl SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Historyczne informacje finansowe spółki obejmują okres zakończony w dniu: 30 czerwca 2012 roku Informacje podstawowe o spółce dominującej: Firma: Integer.pl Spółka Akcyjna Siedziba: Kraków Adres: ul. Malborska 130, Kraków Regon: NIP: KRS: Kapitał Zakładowy: ,00 zł Numer telefonu: Numer telefaksu: Adres internetowy: Audytor: Czas trwania spółki: Deloitte Audyt Sp. z o.o. Nieoznaczony Zarząd Spółki: Prezes Zarządu Członek Zarządu Rafał Brzoska Krzysztof Kołpa Rada Nadzorcza: Przewodniczący Anna Izydorek - Brzoska Wiceprzewodniczący Rafał Abratański Sekretarz Krzysztof Setkowicz Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Popielski Członek Rady Nadzorczej Arkadiusz Jastrzębski (*) 8

9 (*) Uchwałą nr 17/06/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl SA powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Jastrzębskiego w miejsce Pana Artura Olszewskiego, który uchwałą 16/06/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku został przez Radę Nadzorczą odwołany. Organami spółki Integer.pl SA zgodnie ze Statutem spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd. Emitent działa w formie spółki akcyjnej od dnia 19 marca 2007 roku, kiedy to Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS wydał postanowienie o rejestracji przekształcenia spółki Integer.pl Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną. Przekształcenie nastąpiło na podstawie uchwały nr 5/02/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Integer.pl Sp. z o.o. z dnia 26 lutego 2007 roku. Od października 2007 roku spółka Integer.pl SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2. Skład Zarządu spółki dominującej Integer.pl SA W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku skład Zarządu spółki przedstawiał się następująco: Rafał Brzoska - Prezes Zarządu Krzysztof Kołpa Członek Zarządu Skład nie uległ zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 3. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Podstawa sporządzenia: Niniejsze niezbadane Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ( Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe ) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ( MSR 34 ) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego. 9

10 Niniejsze niezbadane Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Spółki Integer.pl S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ). Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku sporządzonym według MSSF (patrz noty Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku sporządzonego według MSSF). Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe składa się z jednostkowego bilansu, jednostkowego rachunku zysków i strat, jednostkowego zestawienia całkowitych dochodów, jednostkowego zestawienia zmian w kapitałach własnych, jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających. W Śródrocznym Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym uwzględnia się bądź odracza koszty powstające w roku finansowym nierównomiernie tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać uwzględnione bądź odroczone w czasie na koniec danego roku obrotowego. Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2012 Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zatwierdzone przez UE wchodzą w życie w roku 2012: Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji przeniesienia aktywów finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 22 listopada 2011 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie). W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości jednostki. Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie: 10

11 Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - prezentacja składników innych całkowitych dochodów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień publikacji sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania: MSSF 9 Instrumenty finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie), MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 13 Wycena wartości godziwej (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 11

12 Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Ciężka hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Pożyczki rządowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe oraz MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji obowiązkowa data wejścia w życie i przepisy przejściowe, Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy - Podatek odroczony: realizacja aktywów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (2012) - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 17 maja 2012 roku (MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub po tej dacie), Interpretacja KIMSF 20 Rozliczanie kosztów usuwania odpadów na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy. Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. 12

13 Według szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych według MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte do stosowania na dzień bilansowy. 4. Istotne zdarzenia w pierwszym półroczu 2012 roku 4.1 Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 14 lutego 2012 roku Emitent dokonał zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta działającej w postaci Oddziału Integer.pl S.A., której przedmiotem działalności jest kolportaż druków bezadresowych, tytułem wkładu niepieniężnego do spółki Kolportaż Rzetelny sp. z o.o., w której Emitent na moment wniesienia posiadał 100% udziałów, w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kolportaż Rzetelny sp. z o.o. Aport objął zorganizowaną część przedsiębiorstwa będącą zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań. W skład przedmiotowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa weszły m. in. własność ruchomości, środki pieniężne, autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, prawo ochronne do znaku towarowego, prawa i obowiązki wynikające z umów (w tym należności i zobowiązania). Integer.pl S.A. za wniesioną aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa objął udziałów spółki pod firmą Kolportaż Rzetelny sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej zł. 4.2 Wniesienie udziałów w spółce Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o. do Integer Eu Limited Spółka Integer.pl SA w dniu 23 marca 2012 roku podpisała umowę przeniesienia własności udziałów zawartą pomiędzy Emitentem a Integer Eu Limited (Nabywca) z siedzibą na Cyprze. Na podstawie umowy Emitent zbył na rzecz Nabywcy (dziesięć tysięcy sto) udziałów w kapitale zakładowym spółki Kolportaż Rzetelny Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka), które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki (dalej: Udziały ). Zgodnie z postanowieniami umowy Emitent wniósł udziały do spółki Integer Eu Limited jako wkład niepieniężny i w zamian za nie objął 488 (czterysta osiemdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym Integer Eu Limited. 4.3 Wpływ dywidendy z Integer Eu Limited do spółki Integer.pl SA Zgodnie z uchwałą ZZW spółki Integer Eu Limited spółka Integer.pl SA otrzymała w maju 2012 roku zaliczkową wypłatę dywidendy w kwocie ,00 zł. 13

14 4.4 Inwestycja w spółkę easypack Sp. z o.o. Dnia 20 kwietnia 2012 roku została zawarta pomiędzy: Emitentem, InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółką zależną od Emitenta ("InPost Sp. z o.o."), easypack Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółką zależną od Emitenta ("easypack Sp. z o.o."), Asterina Investments S.a. r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Asterina") oraz przy udziale PineBridge New Europe Partners II L.P. spółki komandytowej z siedzibą w George Town na Kajmanach ("PineBridge") umowa inwestycyjna, której przedmiotem jest wspólna inwestycja Emitenta, InPost Sp. z o.o. oraz Asterina w easypack Sp. z o.o. ("Umowa Inwestycyjna"), na podstawie której easypack Sp. z o.o. rozwijać ma na rynku europejskim działalność w zakresie rozwoju i zarządzania siecią paczkomatów. Szczegółowe informacje na temat w/w inwestycji spółka zawarła w Sprawozdaniu skonsolidowanym w nocie nr. 2. Do dnia roku w ramach powyższej inwestycji Integer.pl SA dokonał w dniu 14 maja 2012 roku podwyższenia kapitału spółki easypack Sp. z o.o. na kwotę 5 mln EUR (tj ,60 zł.) 4.5 Rozpoczęcie produkcji paczkomatów W II kwartale 2012 roku Emitent rozpoczął we własnym zakresie produkcję paczkomatów. 5. Przychody i koszty 5.1. Przychody ze sprzedaży (dane w tys zł.) Okres zakończony 30 czerwca 2012 Okres zakończony 30 czerwca 2011 Przychody ze sprzedaży wg rodzajów działalności -usługi dystrybucji, paczkomatowe, konfekcjonowania pozostałe przychody ze sprzedaży paczkomatów Razem przychody ze sprzedaży: Spadek przychodów Emitenta w pierwszym półroczu 2012 roku spowodowany był dywersyfikacją działalności w grupie kapitałowej oraz przesunięciem jej części do innych spółek, w szczególności przesunięcie działalności kolportażu druków bezadresowych do spółki Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o. Zgodnie z umową pomiędzy Integer Eu Limited a Österreichische Post AG z siedzibą w Wiedniu sprzedano udziały w spółce Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o. dokładny opis transakcji znajduje się w nocie nr 4 w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym. Przesunięcie również wpłynęło na poziom kosztów operacyjnych w szczególności usług obcych. W pierwszym półroczu spółka rozpoczęła produkcję paczkomatów oraz ich sprzedaż, jak również nabywała i sprzedawała paczkomaty od dostawców zewnętrznych. Obie działalności będą dla spółki głównym źródłem przychodów. 14

15 W ramach pozycji Wartość sprzedanych towarów i materiałów wykazano miedzy innymi koszty nabycia sprzedanych paczkomatów od dostawców zewnętrznych 6. Przychody finansowe Znaczący wzrost przychodów finansowych w spółce w okresie pierwszego półrocza spowodowany był wpływem dywidendy w wysokości zł.( patrz nota 4.2 ) 7. Podatek dochodowy Okres zakończony 30 czerwca 2012 Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Efektywna stopa podatkowa wykazana w skróconym jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów % - 10 % Koszty trwałe 864 Przychody trwałe Na efektywną stopę podatkowa największy wpływ mają przychody trwałe związane z otrzymaną dywidendą ze spółki Integer Eu Limited w wysokości ,00 zł. (5 mln. EUR) 8. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Wypłata dywidendy będzie następowała zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wypłata dywidendy zostaje zamrożona na okres lat W związku z tym cały wypracowany zysk zostaje przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego 9. Środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne Wartość amortyzacji dla środków trwałych w pierwszym półroczu wyniosła tys.zł., natomiast dla WNiP 915 tys.zł. Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła tys.zł. 10. Inwestycje w jednostki zależne Znaczący wzrost inwestycji w jednostki zależne w pierwszym półroczu spowodowany był inwestycją w spółkę easypack Sp. z o.o. w wysokości tys.zł., co zostało opisane w punkcie 4 jako istotne zdarzenie Emitenta oraz zwiększeniem wartości udziałów w spółce Integer Eu Limited o kwotę tys.zł. W dniu 13 kwietnia 2012 roku nastąpiło podwyższenie kapitału podstawowego w jednostce zależnej Spółce InPost Finanse Sp. z o.o., o kwotę ,00 zł. na mocy Porozumienia o dokonaniu potrącenia. 15

16 Znaczącą zmianą była również korekta wartości inwestycji w InPost Sp. z o.o. wynikająca z rozliczenia programu motywacyjnego o kwotę ,47 zł. 11. Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe Aktywa finansowe spółki stanowią przede wszystkim wartość pożyczek udzielonych. Wysokość pożyczek udzielonych w pokazanym okresie jednostkom powiązanym wyniosła tys. zł. zaś niepowiązanych wyniosła tys. zł. Wartość spłaty wynosiła odpowiednio tys. zł dla jednostek powiązanych i tys. zł dla jednostek niepowiązanych 12. Aktywa z tytułu podatku odroczonego Znaczące zwiększenie aktywów z tytułu podatku odroczonego na dzień 30 czerwca 2012 roku spowodowane zostało rozpoznaniem aktywa z tytułu podatku odroczonego na stracie podatkowej w wysokości tys. zł. oraz zwiększenia rezerw bilansowych o kwotę tys. zł. 13. Zapasy Zapasy wycenione zostały w cenie nabycia. Żadna kategoria zapasów nie stanowi zabezpieczenia kredytów lub pożyczek na dzień 30 czerwca 2012 roku. Integer.pl SA w roku 2012 rozpoczął produkcję, co spowodowało zwiększenie wartości posiadanych zapasów, w ramach których można wyodrębnić wyroby gotowe oraz półprodukty związane z produkcją paczkomatów oraz koszty związane z transportem i montażem paczkomatów. 14. Należności handlowe Główną przyczyną wzrostu należności w pierwszym półroczu 2012 roku było udzielenie zaliczek na zakup paczkomatów w wysokości tys. zł. 15. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/rezerwowe Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 zł i jest podzielony na (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Kapitał zakładowy jest pokryty w całości, wszystkie akcje mają jednolite prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki Integer.pl SA notowane są obecnie na rynku regulowanym GPW w Warszawie, w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą INTEGERPL i oznaczeniem ITG Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z 16

17 nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia poniższa tabela. L.p Akcjonariusz: A&R Investments Limited (*) L.S.S. Holdings Limited (**) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny Pozostali akcjonariusze: Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień publikacji raportu Liczba akcji % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA Liczba akcji % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA Liczba akcji % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA ,63% ,73% ,12% ,00% ,97% ,00% ,66% ,20% ,33% ,20% ,31% ,31% ,31% ,41% ,00% ,38% ,00% ,00% ,00% (*) spółka kontrolowana przez Prezesa Rafała Brzoskę, przy czym na dzień roku akcji (1,36 % w ogólnej liczbie akcji i głosów) posiada Rafał Brzoska jako osoba fizyczna, a pozostałe akcje (39,73% w ogólnej liczbie akcji i głosów) za pośrednictwem A&R Investments Limited. (**) spółka kontrolowana przez członka zarządu Krzysztofa Kołpę Kapitał zapasowy spółki zwiększył się w wyniku przeniesienia wyniku finansowego za rok 2011 w kwocie ,28 zł. Natomiast wycena programu motywacyjnego spowodowała obniżenie wartości kapitału o kwotę ,48 zł. 16. Długo i krótkoterminowe zobowiązania finansowe Pozycja długoterminowego zobowiązania dotyczyła przede wszystkim instrumentu pochodnego CIRS opisanego szczegółowo w sprawozdaniu za rok Zmiana wartości pozycji wynika ze zmiany wyceny instrumentu na dzień 30 czerwca 2012 roku. Wartość dodatkowego zabezpieczenia związanego z instrumentem na dzień roku wynosi tys. zł. Suma istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach na dzień roku wynosi tys. zł. 17. Długo i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów bankowych oraz obligacji W bieżącym okresie spółka zaciągnęła jeden kredyt na kwotę tys. zł., jeden zaś spłaciła na kwotę tys. zł. Spółka spłaciła pożyczki o łącznej wartości tys. zł., w tym samym okresie zaciągnęła nowe na kwotę 870 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku spółka posiada jedną pożyczkę z jednostki zależnej o wartości 77 tys. zł. Należne odsetki zostały naliczone do dnia 30 czerwca 2012 roku. 17

18 W pierwszym półroczu 2012 roku Integer.pl SA wykupiła 4 serie obligacji od obligatariuszy na łączną kwotę tys. zł. Ponadto wyemitowała w I półroczu 2012 roku 6 serii obligacji w kwocie łącznej tys. zł, wśród tego 1 seria krótkoterminowa o wartości 8 mln złotych pozostałe serie są o terminie wykupu do roku. 18. Zobowiązania handlowe i inne Znaczący wzrost zobowiązań handlowych i innych spowodowany był otrzymaniem zaliczki na poczet przyszłych dostaw paczkomatów w wysokości tys. zł 19. Rezerwy i przychody przyszłych okresów Zmiana wartości rezerw oraz przychodów przyszłych okresów wynika głównie z rozliczenia dotacji unijnych na kwotę tys. zł. oraz naliczenia rezerw na kwotę tys. zł. Wzrost wartości rezerw spowodowany jest opóźnieniem w spływie dokumentów od kontrahentów. 20. Poręczenia Na dzień roku spółka dominująca udzieliła poręczeń kredytów spółkom zależnym: Lp. Dłużnik: Rodzaj kredytu: Wysokość poręczenia w tys. zł: Ważność: 1 InPost Sp. z o.o. Kredyt inwestycyjny InPost Sp. z o.o. Kredyt bieżący InPost Sp. z o.o. Kredyt inwestycyjny InPost Sp. z o.o. Kredyt bieżący InPost Finanse Sp. z o.o. Kredyt celowy InLogistyka Sp. z o.o. Kredyt celowy Na dzień roku Emitent udzielił poręczenia spółce spoza grupy kapitałowej na kwotę 10 mln zł na okres do roku. W dniu 20 kwietnia 2012 roku Emitent udzielił spółce Asterina Investments S.a. r.l. z siedzibą w Luksemburgu poręczenia za zobowiązanie spółki zależnej easypack Sp. z o.o. do zwrotu kwoty udzielonej pożyczki. Poręczenie udzielone zostało na okres 6 lat do łącznej kwoty EUR 21. Gwarancje W roku 2011 roku Bank BPH SA współpracujący ze spółką dominującą Integer.pl SA udzielił gwarancji bankowej dotyczącej kwoty wynikającej z praw i obowiązków związanych z najmem powierzchni w Woli Bykowskiej pod Piotrkowem Trybunalskim, gdzie usytuowana jest sortownia korespondencji. Na dzień 30 czerwca 2012 roku gwarancja zabezpieczała beneficjenta na kwotę: ,59 EUR 18

19 W dniu 29 lipca 2010 roku Deutsche Bank PBC SA działając na zlecenie Integer.pl SA udzielił gwarancji na kwotę ,00 złotych za wykonanie zlecenia przez spółkę zależną InItTec Sp. z o.o. (poprzednia nazwa CP Telecom Sp. z o.o.) Niniejsza gwarancja ważna jest do 30 września 2013 roku. W związku z udzieleniem poręczenia spółka posiada lokatę w kwocie ,00 złotych o ograniczonej możliwości dysponowania. Emitent jest gwarantem prawidłowego wykonania przez Integer Eu Limited zobowiązań wynikających z Umowy przeniesienia własności udziałów w Kolportażu Rzetelnym (opisanej szczegółowo w punkcie 4). Gwarancja udzielona przez Emitenta jest ograniczona do maksymalnej kwoty ,00 EUR (dwanaście milionów pięćset tysięcy) oraz jest ważna do dnia 1 czerwca 2015 roku. 22. Sprawy sądowe W okresie I półrocza 2012 roku wobec Emitenta i jego spółek zależnych w 2011 roku toczyło się postępowanie dotyczące zobowiązań, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Integer.pl SA w związku z otrzymanym w 2010 roku przez Integer.pl SA od Poczty Polskiej SA pierwszym wezwaniem do zapłaty odszkodowania w kwocie ,96 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiem tysięcy trzysta trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy), zmniejszonym w kolejnym wezwaniu do kwoty ,41 zł. Roszczenie Poczty Polskiej obejmowało między innymi zwrot bezpodstawnie uzyskanych, zdaniem Poczty Polskiej, korzyści majątkowych przez spółki z Grupy Integer.pl SA oraz nakaz "zaniechania działań polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek z korespondencją, przesyłek reklamowych lub innych przesyłek nadanych w sposób uniemożliwiający sprawdzenie zawartości o masie nie przekraczającej 50g za pobraną opłatą nie niższą niż 2,5-krotność opłaty za przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego". W dniu 25 stycznia 2012 roku Sąd Okręgowy w Krakowie (IX Wydział Gospodarczy) w całości oddalił powództwo Poczty Polskiej w sprawie pozwu (sygn. akt IX GC 674/10) dotyczącego wypłaty odszkodowania w kwocie 60,71 mln zł (wraz z odsetkami od dnia 4 listopada 2010 roku) przez spółki z Grupy Integer.pl SA. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Poczta Polska złożyła częściową apelację do wydanego wyroku. Pozostała łączna wartość spraw sądowych przeciwko spółce wynosi 391 tys. zł. i objęta jest całkowitym odpisem aktualizującym. 19

20 23. Informacje o podmiotach powiązanych. Transakcje ze spółkami z grupy kapitałowej (dane w tys. zł. ) 30 czerwca 2012 Wielkość transakcji InPostSp. z o.o. InPost Finanse Sp. z o.o. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. InLogistyka Sp. z o.o. InItTec Sp. z o.o. easypack Sp. z o.o. Razem Zakupy Sprzedaż czerwca 2012 Saldo rozrachunków Należności z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług InPostSp. z o.o. InPost Finanse Sp. z o.o. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. InLogistyka Sp. z o.o. InItTec Sp. z o.o. easypack Sp. z o.o. Razem Wszystkie transakcje maja charakter rynkowy Akcjonariusze: Głównymi udziałowcami spółki dominującej są A&R Investments LTD, której właścicielem jest Fenix Investments Limited posiadająca swoją siedzibę w 34 CathedrelStreet, Selima, Malta (numer rejestracyjny spółki C35604) oraz L.S.S Holdings Limited, której właścicielem jest Krzysztof Kołpa posiadająca siedzibę w KostiPalama, 5 Flat/Office 201P.C Nicosia, Cypr. Do innych podmiotów powiązanych w świetle MSSF zaliczamy F.H. Fenix Rafał Brzoska, Hermes Anna Izydorek- Brzoska, oraz P.U.D. Krzysztof Kołpa., IDMSA. Usługi świadczone na rzecz spółki przez jednostki powiązane dotyczą usług: zarządzania, kontroli jakości, marketingowych, kolportażu, reklamowych, doradztwa prawnego, dostaw materiałów do usług pocztowych i konfekcjonowania korespondencji. Poniżej zestawiono wysokości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (dane w tys. zł) 31 grudnia 2011 Wielkość transakcji F.H. Fenix Rafał Brzoska Hermes Anna Izydorek- Brzoska P.U.D. Krzysztof Kołpa IDM S.A. Razem Zakupy Sprzedaż grudnia 2011 Hermes Anna P.U.D. F.H. Fenix Izydorek- Krzysztof Rafał Brzoska Brzoska Kołpa IDM S.A. Razem Saldo rozrachunków 20

21 Należności z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług czerwca 2012 Wielkość transakcji F.H. Fenix Rafał Brzoska Hermes Anna Izydorek- Brzoska P.U.D. Krzysztof Kołpa IDM S.A. Razem Zakupy Sprzedaż czerwca 2012 Hermes Anna P.U.D. F.H. Fenix Izydorek- Krzysztof Rafał Brzoska Brzoska Kołpa IDM S.A. Razem Saldo rozrachunków Należności z tytułu dostaw i usług 1 1 Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług 24. Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej spółki Okres zakończony 30 czerwca 2012 Okres zakończony 30 czerwca 2011 Zarząd spółki Rada Nadzorcza 41 Wynagrodzenia razem:

22 25. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym W dniu 31 lipca 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników easypack Sp. z o.o., w wykonaniu postanowień Umowy Inwestycyjnej, podjęło uchwałę numer 3 o podwyższeniu kapitału zakładowego easypack Sp. z o.o. o kwotę ,00 złotych (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) z kwoty 5 200,00 złotych (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych) tj. do kwoty ,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych) poprzez utworzenie (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Zgodnie z treścią uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników easypack Sp. z o.o. nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez następujące podmioty w zamian za wniesienie poniżej opisanych wkładów: Emitent objął (słownie: pięć tysięcy siedemset dwa) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci (sto tysięcy czterdzieści osiem) udziałów Granatana Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji o łącznej wartości EUR (jeden tysiąc euro), wierzytelności wobec Granatana Limited w kwocie EUR (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy euro), z tytułu pożyczek udzielonych Granatana Limited przez Emitenta, z których środki zostały skutecznie przekazane Granatana Limited do dnia 31 lipca 2012 roku oraz udziału kapitałowego stanowiącego 55% kapitału zakładowego spółki prawa słowackiego Postal Terminals s.r.o. z siedzibą w Bratysławie o łącznej wartości EUR, oraz wierzytelności wobec Postal Terminals s.r.o. w kwocie EUR, z tytułu pożyczki udzielonej Postal Terminals s.r.o. przez Emitenta oraz wkład pieniężny w wysokości EUR (co stanowi równowartość ,00 złotych). Łączna równowartość w złotych polskich wskazanych wyżej wkładów pieniężnych i niepieniężnych Emitenta wyniosła ,00 złotych, z czego równowartość ,00 zł została przeznaczona na opłacenie wartości nominalnej objętych przez Emitenta, natomiast pozostała część wkładów została przeznaczona w postaci nadwyżki kapitałowej (agio) na kapitał zapasowy easypack Sp. z o.o. InPost Sp. z o.o. objęła (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa spółki InPost Sp. z o.o. działającej w postaci Oddziału pod nazwą InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Paczkomaty w Krakowie będącego własnością InPost Sp. z o.o. o wartości ,00 EUR (siedem milionów euro), co stanowi równowartość ,00 złotych, z czego równowartość ,00 złotych została 22

23 przeznaczona na opłacenie wartości nominalnej objętych przez InPost Sp. z o.o. udziałów, natomiast pozostała część wkładu zostanie przeznaczona w postaci nadwyżki kapitałowej (agio) na kapitał zapasowy easypack Sp. z o.o. W wykonaniu zobowiązania do pokrycia objętych udziałów zawarta została umowa przeniesienia własności Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa działającej w formie Oddziału InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Paczkomaty w Krakowie pomiędzy InPost sp. z o.o. a easypack Sp. z o.o. Inwestor ( Asterina ) objął 8402 (słownie: osiem tysięcy czterysta dwa) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy sto złotych) w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie EUR (dziesięć milionów euro) co stanowi równowartość ,00 złotych, który został pokryty poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności przysługującej Inwestorowi a wynikającej z umowy pożyczki zawartej z easypack Sp. z o.o. w dniu 20 kwietnia 2012 roku z wierzytelnością easypack Sp. z o.o. o wniesienie wkładu na pokrycie udziałów objętych w kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o., przy czym kwota ,00 złotych wynikająca z konwersji udzielonej przez Inwestora pożyczki została przeznaczona na opłacenie wartości nominalnej objętych przez Inwestora udziałów, natomiast pozostała część wkładu została przeznaczona w postaci nadwyżki kapitałowej (agio) na kapitał zapasowy. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki easypack Sp. z o.o. Emitent posiada obecnie udziały w kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych, InPost Sp. z o.o. posiada udziałów w kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych, natomiast Inwestor posiada udziały w kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych. Po dniu bilansowym spółka Integer.pl SA wykupiła serię obligacji od obligatariusza w kwocie tys. zł. Ponadto spółka wyemitowała dwie serie obligacji w kwocie 5 mln. zł. - Kraków, 28 sierpnia 2012 roku - Małgorzata Szcześniak Rafał Brzoska Krzysztof Kołpa.... Główny Księgowy Prezes Zarządu Członek Zarządu 23

Integer.pl SA. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2012 roku. -Kraków, 14 listopada 2012 roku-

Integer.pl SA. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2012 roku. -Kraków, 14 listopada 2012 roku- Integer.pl SA SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2012 roku -Kraków, 14 listopada 2012 roku- SPIS TREŚCI: SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku spółki Integer.pl SA

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku spółki Integer.pl SA Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku spółki Integer.pl SA -Kraków, 15 maja 2013 roku- SPIS TREŚCI: SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 9 30 września 2014 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 773 3 253 424 766 Pozostałe przychody operacyjne 375 468 90 110 Koszty operacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo