Integer.pl SA. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I półrocze 2012 roku. -Kraków, 28 sierpnia 2012 roku-

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integer.pl SA. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I półrocze 2012 roku. -Kraków, 28 sierpnia 2012 roku-"

Transkrypt

1 Integer.pl SA SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I półrocze 2012 roku -Kraków, 28 sierpnia 2012 roku-

2 SPIS TREŚCI: SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SKRÓCONE JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 5 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH... 7 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Informacje ogólne Skład Zarządu spółki dominującej Integer.pl SA Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Istotne zdarzenia w pierwszym półroczu 2012 roku Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wniesienie udziałów w spółce Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o. do Integer Eu Limited Wpływ dywidendy z Integer Eu Limited do spółki Integer.pl SA Inwestycja w spółkę easypack Sp. z o.o Rozpoczęcie produkcji paczkomatów Przychody i koszty Przychody ze sprzedaży (dane w tys zł.) Przychody finansowe Podatek dochodowy Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne Inwestycje w jednostki zależne Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Zapasy Należności handlowe Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/rezerwowe Długo i krótkoterminowe zobowiązania finansowe Długo i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów bankowych oraz obligacji Zobowiązania handlowe i inne Rezerwy i przychody przyszłych okresów Poręczenia Gwarancje Sprawy sądowe Informacje o podmiotach powiązanych Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej spółki Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

3 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w tys. złotych) Nota Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne Koszty operacyjne ogółem Zysk (strata) na działalności operacyjnej (4 519) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 7 (945) 635 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Pozostałe dochody całkowite Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu Suma dochodów całkowitych Zwykły 2,96 0,70 Rozwodniony 2,57 3

4 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Nota (w tys. złotych) Aktywa trwałe Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa niematerialne Inwestycje w jednostkach zależnych Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku Inne aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Pozostałe aktywa finansowe Należności z tytułu dostaw i usług Inne aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem PASYWA Nota Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Suma kapitałów własnych Zobowiązanie długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Rezerwa na podatek odroczony Pozostałe rezerwy długoterminowe i 19 przychody przyszłych okresów Zobowiązania długoterminowe Suma zobowiązań długoterminowych Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i inne Krótkoterminowe pożyczki i kredyty 17 bankowe Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy krótkoterminowe i przychody 19 przyszłych okresów Suma zobowiązań krótkoterminowych Suma zobowiązań Pasywa razem

5 SKRÓCONE JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Nota (w tys. złotych) A. Zysk/strata przed opodatkowaniem II. Korekty o pozycje: Zysk/Strata udziałowców mniejszościowych 2. Zysk/Strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy) Zyski/Straty z tytułu nie zrealizowanych różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (20 457) Zysk z działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw (746) Zmiana stanu zapasów (10 822) (920) 9. Zmiana stanu należności i roszczeń (4 306) (4 617) 10. Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) (4 381) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (316) Inne korekty z działalności operacyjnej Płatność z tytułu podatku dochodowego (741) (809) I. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej I. Wpływy Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym a) w jednostkach powiązanych dywidendy b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - odsetki - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych II. Wydatki (30 185) (13 971) 1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych (2 264) (2 616) 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: (27 921) (11 355) a) w jednostkach powiązanych (27 195) (822) b) w pozostałych jednostkach (726) (10 533) 4. Dywidendy wypłacone udziałowcom mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne II. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 190) (13 971) I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji 5

6 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki (4 402) (2 466) 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek (329) 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (3 535) (2 036) 8. Odsetki (538) (430) 9. Inne wydatki finansowe III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 547) (179) D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (7 946) E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego W tym o ograniczonej możliwości korzystania

7 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH Nota Kapitał podstawowy Kapitał Zapasowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski strata z lat ubiegłych oraz roku bieżącego Razem (w tys. złotych) Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2011 roku Zysk lub strata roku Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Podział zysku netto (6 252) Kapitał z programu opcji dla pracowników Na dzień 31 grudnia 2011 roku Na dzień 1 stycznia 2012 roku Zysk lub strata roku Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Podział zysku netto (6 674) Kapitał z programu opcji dla pracowników (247) (247) (247) Na dzień 30 czerwca 2012 roku

8 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Informacje ogólne Spółka Integer.pl SA została utworzona na mocy Aktu Notarialnego z dnia 9 grudnia 2002 roku. 19 marca 2007 roku spółka została przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Spółce nadano numer statystyczny REGON Siedziba spółki mieści się w Krakowie, ul. Malborska 130. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. Integer.pl SA jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Spółka Integer.pl SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Historyczne informacje finansowe spółki obejmują okres zakończony w dniu: 30 czerwca 2012 roku Informacje podstawowe o spółce dominującej: Firma: Integer.pl Spółka Akcyjna Siedziba: Kraków Adres: ul. Malborska 130, Kraków Regon: NIP: KRS: Kapitał Zakładowy: ,00 zł Numer telefonu: Numer telefaksu: Adres internetowy: Audytor: Czas trwania spółki: Deloitte Audyt Sp. z o.o. Nieoznaczony Zarząd Spółki: Prezes Zarządu Członek Zarządu Rafał Brzoska Krzysztof Kołpa Rada Nadzorcza: Przewodniczący Anna Izydorek - Brzoska Wiceprzewodniczący Rafał Abratański Sekretarz Krzysztof Setkowicz Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Popielski Członek Rady Nadzorczej Arkadiusz Jastrzębski (*) 8

9 (*) Uchwałą nr 17/06/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl SA powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Jastrzębskiego w miejsce Pana Artura Olszewskiego, który uchwałą 16/06/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku został przez Radę Nadzorczą odwołany. Organami spółki Integer.pl SA zgodnie ze Statutem spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd. Emitent działa w formie spółki akcyjnej od dnia 19 marca 2007 roku, kiedy to Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS wydał postanowienie o rejestracji przekształcenia spółki Integer.pl Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną. Przekształcenie nastąpiło na podstawie uchwały nr 5/02/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Integer.pl Sp. z o.o. z dnia 26 lutego 2007 roku. Od października 2007 roku spółka Integer.pl SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2. Skład Zarządu spółki dominującej Integer.pl SA W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku skład Zarządu spółki przedstawiał się następująco: Rafał Brzoska - Prezes Zarządu Krzysztof Kołpa Członek Zarządu Skład nie uległ zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 3. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Podstawa sporządzenia: Niniejsze niezbadane Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ( Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe ) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ( MSR 34 ) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego. 9

10 Niniejsze niezbadane Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Spółki Integer.pl S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ). Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku sporządzonym według MSSF (patrz noty Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku sporządzonego według MSSF). Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe składa się z jednostkowego bilansu, jednostkowego rachunku zysków i strat, jednostkowego zestawienia całkowitych dochodów, jednostkowego zestawienia zmian w kapitałach własnych, jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających. W Śródrocznym Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym uwzględnia się bądź odracza koszty powstające w roku finansowym nierównomiernie tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać uwzględnione bądź odroczone w czasie na koniec danego roku obrotowego. Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2012 Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zatwierdzone przez UE wchodzą w życie w roku 2012: Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji przeniesienia aktywów finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 22 listopada 2011 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie). W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości jednostki. Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie: 10

11 Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - prezentacja składników innych całkowitych dochodów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień publikacji sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania: MSSF 9 Instrumenty finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie), MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 13 Wycena wartości godziwej (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 11

12 Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Ciężka hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Pożyczki rządowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe oraz MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji obowiązkowa data wejścia w życie i przepisy przejściowe, Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy - Podatek odroczony: realizacja aktywów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (2012) - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 17 maja 2012 roku (MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub po tej dacie), Interpretacja KIMSF 20 Rozliczanie kosztów usuwania odpadów na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy. Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. 12

13 Według szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych według MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte do stosowania na dzień bilansowy. 4. Istotne zdarzenia w pierwszym półroczu 2012 roku 4.1 Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 14 lutego 2012 roku Emitent dokonał zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta działającej w postaci Oddziału Integer.pl S.A., której przedmiotem działalności jest kolportaż druków bezadresowych, tytułem wkładu niepieniężnego do spółki Kolportaż Rzetelny sp. z o.o., w której Emitent na moment wniesienia posiadał 100% udziałów, w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kolportaż Rzetelny sp. z o.o. Aport objął zorganizowaną część przedsiębiorstwa będącą zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań. W skład przedmiotowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa weszły m. in. własność ruchomości, środki pieniężne, autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, prawo ochronne do znaku towarowego, prawa i obowiązki wynikające z umów (w tym należności i zobowiązania). Integer.pl S.A. za wniesioną aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa objął udziałów spółki pod firmą Kolportaż Rzetelny sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej zł. 4.2 Wniesienie udziałów w spółce Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o. do Integer Eu Limited Spółka Integer.pl SA w dniu 23 marca 2012 roku podpisała umowę przeniesienia własności udziałów zawartą pomiędzy Emitentem a Integer Eu Limited (Nabywca) z siedzibą na Cyprze. Na podstawie umowy Emitent zbył na rzecz Nabywcy (dziesięć tysięcy sto) udziałów w kapitale zakładowym spółki Kolportaż Rzetelny Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka), które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki (dalej: Udziały ). Zgodnie z postanowieniami umowy Emitent wniósł udziały do spółki Integer Eu Limited jako wkład niepieniężny i w zamian za nie objął 488 (czterysta osiemdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym Integer Eu Limited. 4.3 Wpływ dywidendy z Integer Eu Limited do spółki Integer.pl SA Zgodnie z uchwałą ZZW spółki Integer Eu Limited spółka Integer.pl SA otrzymała w maju 2012 roku zaliczkową wypłatę dywidendy w kwocie ,00 zł. 13

14 4.4 Inwestycja w spółkę easypack Sp. z o.o. Dnia 20 kwietnia 2012 roku została zawarta pomiędzy: Emitentem, InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółką zależną od Emitenta ("InPost Sp. z o.o."), easypack Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółką zależną od Emitenta ("easypack Sp. z o.o."), Asterina Investments S.a. r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Asterina") oraz przy udziale PineBridge New Europe Partners II L.P. spółki komandytowej z siedzibą w George Town na Kajmanach ("PineBridge") umowa inwestycyjna, której przedmiotem jest wspólna inwestycja Emitenta, InPost Sp. z o.o. oraz Asterina w easypack Sp. z o.o. ("Umowa Inwestycyjna"), na podstawie której easypack Sp. z o.o. rozwijać ma na rynku europejskim działalność w zakresie rozwoju i zarządzania siecią paczkomatów. Szczegółowe informacje na temat w/w inwestycji spółka zawarła w Sprawozdaniu skonsolidowanym w nocie nr. 2. Do dnia roku w ramach powyższej inwestycji Integer.pl SA dokonał w dniu 14 maja 2012 roku podwyższenia kapitału spółki easypack Sp. z o.o. na kwotę 5 mln EUR (tj ,60 zł.) 4.5 Rozpoczęcie produkcji paczkomatów W II kwartale 2012 roku Emitent rozpoczął we własnym zakresie produkcję paczkomatów. 5. Przychody i koszty 5.1. Przychody ze sprzedaży (dane w tys zł.) Okres zakończony 30 czerwca 2012 Okres zakończony 30 czerwca 2011 Przychody ze sprzedaży wg rodzajów działalności -usługi dystrybucji, paczkomatowe, konfekcjonowania pozostałe przychody ze sprzedaży paczkomatów Razem przychody ze sprzedaży: Spadek przychodów Emitenta w pierwszym półroczu 2012 roku spowodowany był dywersyfikacją działalności w grupie kapitałowej oraz przesunięciem jej części do innych spółek, w szczególności przesunięcie działalności kolportażu druków bezadresowych do spółki Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o. Zgodnie z umową pomiędzy Integer Eu Limited a Österreichische Post AG z siedzibą w Wiedniu sprzedano udziały w spółce Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o. dokładny opis transakcji znajduje się w nocie nr 4 w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym. Przesunięcie również wpłynęło na poziom kosztów operacyjnych w szczególności usług obcych. W pierwszym półroczu spółka rozpoczęła produkcję paczkomatów oraz ich sprzedaż, jak również nabywała i sprzedawała paczkomaty od dostawców zewnętrznych. Obie działalności będą dla spółki głównym źródłem przychodów. 14

15 W ramach pozycji Wartość sprzedanych towarów i materiałów wykazano miedzy innymi koszty nabycia sprzedanych paczkomatów od dostawców zewnętrznych 6. Przychody finansowe Znaczący wzrost przychodów finansowych w spółce w okresie pierwszego półrocza spowodowany był wpływem dywidendy w wysokości zł.( patrz nota 4.2 ) 7. Podatek dochodowy Okres zakończony 30 czerwca 2012 Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Efektywna stopa podatkowa wykazana w skróconym jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów % - 10 % Koszty trwałe 864 Przychody trwałe Na efektywną stopę podatkowa największy wpływ mają przychody trwałe związane z otrzymaną dywidendą ze spółki Integer Eu Limited w wysokości ,00 zł. (5 mln. EUR) 8. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Wypłata dywidendy będzie następowała zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wypłata dywidendy zostaje zamrożona na okres lat W związku z tym cały wypracowany zysk zostaje przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego 9. Środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne Wartość amortyzacji dla środków trwałych w pierwszym półroczu wyniosła tys.zł., natomiast dla WNiP 915 tys.zł. Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła tys.zł. 10. Inwestycje w jednostki zależne Znaczący wzrost inwestycji w jednostki zależne w pierwszym półroczu spowodowany był inwestycją w spółkę easypack Sp. z o.o. w wysokości tys.zł., co zostało opisane w punkcie 4 jako istotne zdarzenie Emitenta oraz zwiększeniem wartości udziałów w spółce Integer Eu Limited o kwotę tys.zł. W dniu 13 kwietnia 2012 roku nastąpiło podwyższenie kapitału podstawowego w jednostce zależnej Spółce InPost Finanse Sp. z o.o., o kwotę ,00 zł. na mocy Porozumienia o dokonaniu potrącenia. 15

16 Znaczącą zmianą była również korekta wartości inwestycji w InPost Sp. z o.o. wynikająca z rozliczenia programu motywacyjnego o kwotę ,47 zł. 11. Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe Aktywa finansowe spółki stanowią przede wszystkim wartość pożyczek udzielonych. Wysokość pożyczek udzielonych w pokazanym okresie jednostkom powiązanym wyniosła tys. zł. zaś niepowiązanych wyniosła tys. zł. Wartość spłaty wynosiła odpowiednio tys. zł dla jednostek powiązanych i tys. zł dla jednostek niepowiązanych 12. Aktywa z tytułu podatku odroczonego Znaczące zwiększenie aktywów z tytułu podatku odroczonego na dzień 30 czerwca 2012 roku spowodowane zostało rozpoznaniem aktywa z tytułu podatku odroczonego na stracie podatkowej w wysokości tys. zł. oraz zwiększenia rezerw bilansowych o kwotę tys. zł. 13. Zapasy Zapasy wycenione zostały w cenie nabycia. Żadna kategoria zapasów nie stanowi zabezpieczenia kredytów lub pożyczek na dzień 30 czerwca 2012 roku. Integer.pl SA w roku 2012 rozpoczął produkcję, co spowodowało zwiększenie wartości posiadanych zapasów, w ramach których można wyodrębnić wyroby gotowe oraz półprodukty związane z produkcją paczkomatów oraz koszty związane z transportem i montażem paczkomatów. 14. Należności handlowe Główną przyczyną wzrostu należności w pierwszym półroczu 2012 roku było udzielenie zaliczek na zakup paczkomatów w wysokości tys. zł. 15. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/rezerwowe Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 zł i jest podzielony na (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Kapitał zakładowy jest pokryty w całości, wszystkie akcje mają jednolite prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki Integer.pl SA notowane są obecnie na rynku regulowanym GPW w Warszawie, w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą INTEGERPL i oznaczeniem ITG Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z 16

17 nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia poniższa tabela. L.p Akcjonariusz: A&R Investments Limited (*) L.S.S. Holdings Limited (**) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny Pozostali akcjonariusze: Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień publikacji raportu Liczba akcji % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA Liczba akcji % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA Liczba akcji % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA ,63% ,73% ,12% ,00% ,97% ,00% ,66% ,20% ,33% ,20% ,31% ,31% ,31% ,41% ,00% ,38% ,00% ,00% ,00% (*) spółka kontrolowana przez Prezesa Rafała Brzoskę, przy czym na dzień roku akcji (1,36 % w ogólnej liczbie akcji i głosów) posiada Rafał Brzoska jako osoba fizyczna, a pozostałe akcje (39,73% w ogólnej liczbie akcji i głosów) za pośrednictwem A&R Investments Limited. (**) spółka kontrolowana przez członka zarządu Krzysztofa Kołpę Kapitał zapasowy spółki zwiększył się w wyniku przeniesienia wyniku finansowego za rok 2011 w kwocie ,28 zł. Natomiast wycena programu motywacyjnego spowodowała obniżenie wartości kapitału o kwotę ,48 zł. 16. Długo i krótkoterminowe zobowiązania finansowe Pozycja długoterminowego zobowiązania dotyczyła przede wszystkim instrumentu pochodnego CIRS opisanego szczegółowo w sprawozdaniu za rok Zmiana wartości pozycji wynika ze zmiany wyceny instrumentu na dzień 30 czerwca 2012 roku. Wartość dodatkowego zabezpieczenia związanego z instrumentem na dzień roku wynosi tys. zł. Suma istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach na dzień roku wynosi tys. zł. 17. Długo i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów bankowych oraz obligacji W bieżącym okresie spółka zaciągnęła jeden kredyt na kwotę tys. zł., jeden zaś spłaciła na kwotę tys. zł. Spółka spłaciła pożyczki o łącznej wartości tys. zł., w tym samym okresie zaciągnęła nowe na kwotę 870 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku spółka posiada jedną pożyczkę z jednostki zależnej o wartości 77 tys. zł. Należne odsetki zostały naliczone do dnia 30 czerwca 2012 roku. 17

18 W pierwszym półroczu 2012 roku Integer.pl SA wykupiła 4 serie obligacji od obligatariuszy na łączną kwotę tys. zł. Ponadto wyemitowała w I półroczu 2012 roku 6 serii obligacji w kwocie łącznej tys. zł, wśród tego 1 seria krótkoterminowa o wartości 8 mln złotych pozostałe serie są o terminie wykupu do roku. 18. Zobowiązania handlowe i inne Znaczący wzrost zobowiązań handlowych i innych spowodowany był otrzymaniem zaliczki na poczet przyszłych dostaw paczkomatów w wysokości tys. zł 19. Rezerwy i przychody przyszłych okresów Zmiana wartości rezerw oraz przychodów przyszłych okresów wynika głównie z rozliczenia dotacji unijnych na kwotę tys. zł. oraz naliczenia rezerw na kwotę tys. zł. Wzrost wartości rezerw spowodowany jest opóźnieniem w spływie dokumentów od kontrahentów. 20. Poręczenia Na dzień roku spółka dominująca udzieliła poręczeń kredytów spółkom zależnym: Lp. Dłużnik: Rodzaj kredytu: Wysokość poręczenia w tys. zł: Ważność: 1 InPost Sp. z o.o. Kredyt inwestycyjny InPost Sp. z o.o. Kredyt bieżący InPost Sp. z o.o. Kredyt inwestycyjny InPost Sp. z o.o. Kredyt bieżący InPost Finanse Sp. z o.o. Kredyt celowy InLogistyka Sp. z o.o. Kredyt celowy Na dzień roku Emitent udzielił poręczenia spółce spoza grupy kapitałowej na kwotę 10 mln zł na okres do roku. W dniu 20 kwietnia 2012 roku Emitent udzielił spółce Asterina Investments S.a. r.l. z siedzibą w Luksemburgu poręczenia za zobowiązanie spółki zależnej easypack Sp. z o.o. do zwrotu kwoty udzielonej pożyczki. Poręczenie udzielone zostało na okres 6 lat do łącznej kwoty EUR 21. Gwarancje W roku 2011 roku Bank BPH SA współpracujący ze spółką dominującą Integer.pl SA udzielił gwarancji bankowej dotyczącej kwoty wynikającej z praw i obowiązków związanych z najmem powierzchni w Woli Bykowskiej pod Piotrkowem Trybunalskim, gdzie usytuowana jest sortownia korespondencji. Na dzień 30 czerwca 2012 roku gwarancja zabezpieczała beneficjenta na kwotę: ,59 EUR 18

19 W dniu 29 lipca 2010 roku Deutsche Bank PBC SA działając na zlecenie Integer.pl SA udzielił gwarancji na kwotę ,00 złotych za wykonanie zlecenia przez spółkę zależną InItTec Sp. z o.o. (poprzednia nazwa CP Telecom Sp. z o.o.) Niniejsza gwarancja ważna jest do 30 września 2013 roku. W związku z udzieleniem poręczenia spółka posiada lokatę w kwocie ,00 złotych o ograniczonej możliwości dysponowania. Emitent jest gwarantem prawidłowego wykonania przez Integer Eu Limited zobowiązań wynikających z Umowy przeniesienia własności udziałów w Kolportażu Rzetelnym (opisanej szczegółowo w punkcie 4). Gwarancja udzielona przez Emitenta jest ograniczona do maksymalnej kwoty ,00 EUR (dwanaście milionów pięćset tysięcy) oraz jest ważna do dnia 1 czerwca 2015 roku. 22. Sprawy sądowe W okresie I półrocza 2012 roku wobec Emitenta i jego spółek zależnych w 2011 roku toczyło się postępowanie dotyczące zobowiązań, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Integer.pl SA w związku z otrzymanym w 2010 roku przez Integer.pl SA od Poczty Polskiej SA pierwszym wezwaniem do zapłaty odszkodowania w kwocie ,96 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiem tysięcy trzysta trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy), zmniejszonym w kolejnym wezwaniu do kwoty ,41 zł. Roszczenie Poczty Polskiej obejmowało między innymi zwrot bezpodstawnie uzyskanych, zdaniem Poczty Polskiej, korzyści majątkowych przez spółki z Grupy Integer.pl SA oraz nakaz "zaniechania działań polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek z korespondencją, przesyłek reklamowych lub innych przesyłek nadanych w sposób uniemożliwiający sprawdzenie zawartości o masie nie przekraczającej 50g za pobraną opłatą nie niższą niż 2,5-krotność opłaty za przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego". W dniu 25 stycznia 2012 roku Sąd Okręgowy w Krakowie (IX Wydział Gospodarczy) w całości oddalił powództwo Poczty Polskiej w sprawie pozwu (sygn. akt IX GC 674/10) dotyczącego wypłaty odszkodowania w kwocie 60,71 mln zł (wraz z odsetkami od dnia 4 listopada 2010 roku) przez spółki z Grupy Integer.pl SA. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Poczta Polska złożyła częściową apelację do wydanego wyroku. Pozostała łączna wartość spraw sądowych przeciwko spółce wynosi 391 tys. zł. i objęta jest całkowitym odpisem aktualizującym. 19

20 23. Informacje o podmiotach powiązanych. Transakcje ze spółkami z grupy kapitałowej (dane w tys. zł. ) 30 czerwca 2012 Wielkość transakcji InPostSp. z o.o. InPost Finanse Sp. z o.o. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. InLogistyka Sp. z o.o. InItTec Sp. z o.o. easypack Sp. z o.o. Razem Zakupy Sprzedaż czerwca 2012 Saldo rozrachunków Należności z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług InPostSp. z o.o. InPost Finanse Sp. z o.o. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. InLogistyka Sp. z o.o. InItTec Sp. z o.o. easypack Sp. z o.o. Razem Wszystkie transakcje maja charakter rynkowy Akcjonariusze: Głównymi udziałowcami spółki dominującej są A&R Investments LTD, której właścicielem jest Fenix Investments Limited posiadająca swoją siedzibę w 34 CathedrelStreet, Selima, Malta (numer rejestracyjny spółki C35604) oraz L.S.S Holdings Limited, której właścicielem jest Krzysztof Kołpa posiadająca siedzibę w KostiPalama, 5 Flat/Office 201P.C Nicosia, Cypr. Do innych podmiotów powiązanych w świetle MSSF zaliczamy F.H. Fenix Rafał Brzoska, Hermes Anna Izydorek- Brzoska, oraz P.U.D. Krzysztof Kołpa., IDMSA. Usługi świadczone na rzecz spółki przez jednostki powiązane dotyczą usług: zarządzania, kontroli jakości, marketingowych, kolportażu, reklamowych, doradztwa prawnego, dostaw materiałów do usług pocztowych i konfekcjonowania korespondencji. Poniżej zestawiono wysokości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (dane w tys. zł) 31 grudnia 2011 Wielkość transakcji F.H. Fenix Rafał Brzoska Hermes Anna Izydorek- Brzoska P.U.D. Krzysztof Kołpa IDM S.A. Razem Zakupy Sprzedaż grudnia 2011 Hermes Anna P.U.D. F.H. Fenix Izydorek- Krzysztof Rafał Brzoska Brzoska Kołpa IDM S.A. Razem Saldo rozrachunków 20

21 Należności z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług czerwca 2012 Wielkość transakcji F.H. Fenix Rafał Brzoska Hermes Anna Izydorek- Brzoska P.U.D. Krzysztof Kołpa IDM S.A. Razem Zakupy Sprzedaż czerwca 2012 Hermes Anna P.U.D. F.H. Fenix Izydorek- Krzysztof Rafał Brzoska Brzoska Kołpa IDM S.A. Razem Saldo rozrachunków Należności z tytułu dostaw i usług 1 1 Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług 24. Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej spółki Okres zakończony 30 czerwca 2012 Okres zakończony 30 czerwca 2011 Zarząd spółki Rada Nadzorcza 41 Wynagrodzenia razem:

22 25. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym W dniu 31 lipca 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników easypack Sp. z o.o., w wykonaniu postanowień Umowy Inwestycyjnej, podjęło uchwałę numer 3 o podwyższeniu kapitału zakładowego easypack Sp. z o.o. o kwotę ,00 złotych (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) z kwoty 5 200,00 złotych (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych) tj. do kwoty ,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych) poprzez utworzenie (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Zgodnie z treścią uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników easypack Sp. z o.o. nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez następujące podmioty w zamian za wniesienie poniżej opisanych wkładów: Emitent objął (słownie: pięć tysięcy siedemset dwa) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci (sto tysięcy czterdzieści osiem) udziałów Granatana Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji o łącznej wartości EUR (jeden tysiąc euro), wierzytelności wobec Granatana Limited w kwocie EUR (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy euro), z tytułu pożyczek udzielonych Granatana Limited przez Emitenta, z których środki zostały skutecznie przekazane Granatana Limited do dnia 31 lipca 2012 roku oraz udziału kapitałowego stanowiącego 55% kapitału zakładowego spółki prawa słowackiego Postal Terminals s.r.o. z siedzibą w Bratysławie o łącznej wartości EUR, oraz wierzytelności wobec Postal Terminals s.r.o. w kwocie EUR, z tytułu pożyczki udzielonej Postal Terminals s.r.o. przez Emitenta oraz wkład pieniężny w wysokości EUR (co stanowi równowartość ,00 złotych). Łączna równowartość w złotych polskich wskazanych wyżej wkładów pieniężnych i niepieniężnych Emitenta wyniosła ,00 złotych, z czego równowartość ,00 zł została przeznaczona na opłacenie wartości nominalnej objętych przez Emitenta, natomiast pozostała część wkładów została przeznaczona w postaci nadwyżki kapitałowej (agio) na kapitał zapasowy easypack Sp. z o.o. InPost Sp. z o.o. objęła (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa spółki InPost Sp. z o.o. działającej w postaci Oddziału pod nazwą InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Paczkomaty w Krakowie będącego własnością InPost Sp. z o.o. o wartości ,00 EUR (siedem milionów euro), co stanowi równowartość ,00 złotych, z czego równowartość ,00 złotych została 22

23 przeznaczona na opłacenie wartości nominalnej objętych przez InPost Sp. z o.o. udziałów, natomiast pozostała część wkładu zostanie przeznaczona w postaci nadwyżki kapitałowej (agio) na kapitał zapasowy easypack Sp. z o.o. W wykonaniu zobowiązania do pokrycia objętych udziałów zawarta została umowa przeniesienia własności Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa działającej w formie Oddziału InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Paczkomaty w Krakowie pomiędzy InPost sp. z o.o. a easypack Sp. z o.o. Inwestor ( Asterina ) objął 8402 (słownie: osiem tysięcy czterysta dwa) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy sto złotych) w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie EUR (dziesięć milionów euro) co stanowi równowartość ,00 złotych, który został pokryty poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności przysługującej Inwestorowi a wynikającej z umowy pożyczki zawartej z easypack Sp. z o.o. w dniu 20 kwietnia 2012 roku z wierzytelnością easypack Sp. z o.o. o wniesienie wkładu na pokrycie udziałów objętych w kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o., przy czym kwota ,00 złotych wynikająca z konwersji udzielonej przez Inwestora pożyczki została przeznaczona na opłacenie wartości nominalnej objętych przez Inwestora udziałów, natomiast pozostała część wkładu została przeznaczona w postaci nadwyżki kapitałowej (agio) na kapitał zapasowy. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki easypack Sp. z o.o. Emitent posiada obecnie udziały w kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych, InPost Sp. z o.o. posiada udziałów w kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych, natomiast Inwestor posiada udziały w kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych. Po dniu bilansowym spółka Integer.pl SA wykupiła serię obligacji od obligatariusza w kwocie tys. zł. Ponadto spółka wyemitowała dwie serie obligacji w kwocie 5 mln. zł. - Kraków, 28 sierpnia 2012 roku - Małgorzata Szcześniak Rafał Brzoska Krzysztof Kołpa.... Główny Księgowy Prezes Zarządu Członek Zarządu 23

Integer.pl SA. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2012 roku. -Kraków, 14 listopada 2012 roku-

Integer.pl SA. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2012 roku. -Kraków, 14 listopada 2012 roku- Integer.pl SA SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2012 roku -Kraków, 14 listopada 2012 roku- SPIS TREŚCI: SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za I półrocze 2014 roku

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za I półrocze 2014 roku SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za I półrocze 2014 roku -Kraków, 28 sierpnia 2014 roku- SPIS TREŚCI: SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał 2012 roku spółki Integer.pl SA

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał 2012 roku spółki Integer.pl SA Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał 2012 roku spółki Integer.pl SA -Kraków, 28 luty 2013 roku- SPIS TREŚCI: SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za III kwartał 2014 roku

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za III kwartał 2014 roku SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za III kwartał 2014 roku -Kraków, 13 listopada 2014 roku- SPIS TREŚCI: SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg.

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 31.12.2005 r. (w tys. PLN) a) nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta

Bardziej szczegółowo

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Raport bieżący nr 7 / 2015 Data sporządzenia: 2015-04-02 Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JAGO sporządzone zgodnie z MSSF oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Firmy Handlowej JAGO SA sporządzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Grupa Kapitałowa Berling S.A.

Bardziej szczegółowo