Informacje o Spółce. odnawialne źródła energii. Podstawowe informacje. Działalność EETEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o Spółce. odnawialne źródła energii. Podstawowe informacje. Działalność EETEK"

Transkrypt

1 Podstawowe informacje EETEK jest zarejestrowanym na Cyprze dostawcą rozwiązań i usług związanych z czystą energią*. Firma działa w Europie Środkowowschodniej, a jej najważniejsze spółki zależne zlokalizowane są w Polsce i na Węgrzech. EETEK zajmuje się projektowaniem, budową, a także zarządza- niem systemami energetycznymi mającymi na celu redukcję emisji zanieczyszczeń i kosztów związanych z produkcją energii cieplnej i elektrycznej oraz chłodu użytkowego. Klientami Grupy EETEK są przede wszystkim przedsiębiorstwa, samorządy oraz firmy użyteczności publicznej. Działalność EETEK obejmuje trzy segmenty:, produkcja energii oraz. W 2009 roku spółka wypracowała 56,2 mln euro przychodów oraz wynik EBITDA na poziomie 7,1 mln euro. Celem strategicznym EETEK jest zdobycie wiodącej pozycji wśród niezależnych dostawców czystej energii w Europie Środkowowschodniej. Spółka przygotowała 12 nowych, gotowych do wdrożenia projektów inwestycyjnych zlokalizowanych w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii oraz Chorwacji. Obejmują one przede wszystkim farmy wiatrowe, elektrownie słoneczne i biogazowe oraz produkcję w kogeneracji. Łączna wartość projektów wynosi 171 mln euro. Spółka szacuje, że część z tych projektów może zacząć generować pierwsze przychody już w 2011 r. Działalność EETEK Działalność Grupy koncentruje się na rynkach energetycznych Polski, Rumunii, Węgier, Bułgarii, Słowacji i Chorwacji. Ponadto Spółka analizuje możliwości inwestycji w Czechach, Macedonii, Serbii i krajach bałtyckich. Działalność EETEK dzieli się na trzy segmenty: Usługi energetyczne. Przychody z tego segmentu, generującego 57% sprzedaży EETEK, osiągane są dzięki dostarczaniu klientom usług energetycznych, jak również dzięki udziałowi w oszczędnościach kosztowych uzyskanych przez klienta dzięki działaniom EETEK. Usługi realizowane są w trzech modelach: outsourcing energetyczny EETEK przejmuje pełną kontrolę nad aktywami energetycznymi klienta, a przychody są osiągane dzięki sprzedaży wyprodukowanej energii (w postaci m.in. elektryczności, energii cieplnej oraz chłodu użytkowego), zwiększania efektywności EETEK zajmuje się modernizacją oraz ulepszaniem aktywów energetycznych klienta tak, by ich eksploatacja była bardziej wydajna i tańsza. Wynagrodzenie spółki bazuje na oszczędnościach uzyskanych dzięki inwestycjom i jest wypłacane przez klienta. handel i dystrybucja energii działalność realizowana w Polsce, za pośrednictwem spółki Euro- Energetyka. Grupa EETEK kupuje i sprzedaje energię oraz dostarcza ją głównie do klientów przemysłowych. Wśród projektów realizowanych w segmencie usług energetycznych znajdują się m.in.: Kontrakt z firmą Raba (wiodący węgierski producent ciężarówek oraz części samochodowych) w Győr na Węgrzech. Obok zarządzania istniejącymi aktywami energetycznymi firmy Raba (Rába Járműipari Holding Nyrt.), EETEK wdrożył tam program poprawy efektywności energetycznej. Euro-Energetyka w Mielcu, która zajmuje się dystrybucją oraz handlem energią elektryczną. EETEK, po tym, jak przejął spółkę w 2007 roku, wprowadził rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną. Typowy kontrakt realizowany w segmencie usług energetycznych zawierany jest na lat. * Projekty związane z czystą energią nie odnoszą się jedynie do energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, lecz również do projektów kogeneracji (produkcja energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) i trigeneracji (produkcja energii elektrycznej i cieplnej oraz chłodu użytkowego). Systemy wykorzystujące jako paliwo gaz naturalny lub węgiel redukują koszty i negatywny wpływ na środowisko naturalne. u s ł u g i e n e r g e t y c z n e 1

2 Produkcja energii. Wpływy w tym segmencie osiągane są dzięki inwestycjom własnym EETEK realizowanym w zakładach energetycznych małej i średniej wielkości. Inwestycje polegają na instalacji silników umożliwiających produkcję w kogeneracji (wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu) oraz dodatkowo agregatów absorbcyjnych w przypadku trigeneracji (produkcja w skojarzeniu energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu użytkowego). Energia produkowana w tego typu zakładach sprzedawana jest lokalnym sieciom, gminom i klientom przemysłowym. Segment produkcji energii generuje 43% przychodów Grupy. Do najważniejszych zakładów produkcyjnych EETEK należą położone w Polsce i na Węgrzech zakłady: Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakład o mocy wytwórczej 24MW energii elektrycznej i 170 MW energii cieplnej położony w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Obecnie dostarcza energię głównie dla miasta Mielca i miejscowego przemysłu. Zakład w Győr - elektrociepłownia wyposażona w trzy silniki gazowe o łącznej mocy elektrycznej 8,5 MW, energii cieplnej 8,4 MW oraz mocy chłodzenia 6 MW. MESZ zakład produkujący energię w kogeneracji o mocy 9 MW położony w węgierskim mieście Mosonmagyaróvár. Dostarcza ciepło miejscowej firmie ciepłowniczej i klientom przemysłowym, sprzedając też energię elektryczną do lokalnej sieci. Odnawialne Źródła Energii. Segment ten pełni bardzo ważną rolę w strategii rozwoju spółki. W ciągu ostatnich trzech lat EETEK przeznaczył znaczące środki na przygotowanie w regionie Europy Środkowowschodniej zdywersyfikowanej grupy projektów inwestycyjnych obejmujących energię wiatrową, słoneczną oraz bioenergię. W opinii zarządu produkcja energii ze źródeł odnawialnych w regionie zwykle zapewnia wyższe stopy zwrotu niż tradycyjne wytwarzanie energii. Z tego też względu realizacja przygotowa nych projektów powinna pozwolić znacząco zwiększyć zyskowność EETEK. EETEK posiada obecnie dwanaście przygotowanych do realizacji, projektów inwestycyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej, w części Planowane inwestycje. Elektrociepłownia Gorlice Sp. z o.o. zakład produkujący w kogeneracji o mocy 7 MW energii elektrycznej i 87 MW energii cieplnej. EC Gorlice jest podstawowym dostawcą ciepła dla Gorlic i lokalnych zakładów przemysłowych. Perspektywy rozwoju rynku EETEK funkcjonuje w bardzo obiecującym otoczeniu rynkowym, na które największy wpływ mają trzy czynniki: regulacje Unii Europejskiej, a zwłaszcza dyrektywa z 2009 roku, której celem jest zwiększanie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych; przewidywany wzrost popytu na energię w krajach Europy Środkowowschodniej oraz konieczność zastąpienia przestarzałej i nieefektywnej infrastruktury energetycznej nowszą, charakteryzującą się mniejszym negatywnym wpływem na środowisko naturalne; u s ł u g i e n e r g e t y c z n e 2

3 produkcja energii ze źródeł odnawialnych jest coraz bardziej konkurencyjna pod względem kosztów w porównaniu z produkcją wykorzystującą źródła tradycyjne. Dzieje się tak ze względu na rosnący wpływ kosztów emisji dwutlenku węgla na cenę energii tradycyjnej, przy jednoczesnym spadku kosztów produkcji ze źródeł odnawialnych spowodowanym rozwojem technologicznym. Wprowadzane systematycznie od 2001 roku zmiany w europejskim ustawodawstwie, których celem jest promocja produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przyczyniły się do rozwoju rynku czystej energii w Europie. Zgodnie z uchwaloną w 2009 roku dyrektywą Unii Europejskiej, do roku % energii zużywanej w Unii musi pochodzić ze źródeł odnawialnych. By osiągnąć założoną wartość, na poszczególne kraje członkowskie nałożone zostały indywidualne cele do zrealizowania w przyjętym okresie. By je spełnić państwa, na rynkach których działa EETEK, muszą znacząco zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (patrz tabela poniżej). Energia ze źródeł odnawialnych udział w zużyciu całkowitym a poziom docelowy 1 Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu krajowym (%) Docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych (%) Z punktu widzenia rynku ważne jest również to, że istniejąca infrastruktura energetyczna na poziomie produkcji i handlu (w szczególności systemów przesyłowych) jest niewystarczająca do zaspokojenia przyszłego, a czasami również obecnego, zapotrzebowania na energię 4. Zgodnie z szacunkami ekspertów ponad 60% infrastruktury energetycznej w regionie jest starsza niż 30 lat i będzie wymagała wymiany 5. By utrzymać swą konkurencyjność region Europy Środkowowschodniej potrzebuje inwestycji w nowoczesne systemy energetyczne odzwierciedlające obecne koszty wytworzenia energii. Będzie to jednym z głównych czynników rozwoju w regionie przemysłu związanego z czystą energią. W strategii spółki istotny jest również fakt, że już obecnie wysokie ceny energii uzyskiwanej z ropy naftowej, węgla oraz gazu wzrosną jeszcze, ze względu na emisję CO 2. Powinno to spowodować znaczący wzrost konkurencyjności produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Co więcej, spodziewany rozwój technologii pozwoli na stopniowe obniżanie kosztów jej wytwarzania przy równoległym zwiększeniu efektywności produkcji. Strategia Polska 7,9 15 Węgry 6,6 13 Rumunia 20,3 24 Słowacja 8,7 14 Bułgaria 9,8 16 Chorwacja 7, Kolejnym istotnym czynnikiem, który wpłynie na rozwój rynku jest przewidywany wzrost popytu na energię. Według prognoz przygotowanych dla Unii Europejskiej, w latach w krajach Europy Środkowowschodniej przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na energię o 29%, natomiast w krajach, w których EETEK prowadzi działalność, wzrost ten może osiągnąć poziom nawet 32% 3. Celem strategicznym EETEK jest zdobycie wiodącej pozycji wśród niezależnych dostawców czystej energii w Europie Środkowowschodniej. Realizując inwestycje związane z czystą energią Spółka chce wykorzystać doświadczenie i wiedzę zdobyte we wcześniejszych projektach. EETEK przygotował 12 gotowych do realizacji projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 171 milionów euro. Spółka szacuje, że część z tych projektów może zacząć generować pierwsze przychody już w 2011 r. Zarządzaniem nowymi inwestycjami zajmie się zbudowany przez EETEK zespół specjalistów z dużym doświadczeniem regionalnym, międzynarodowym oraz sektorowym. 1 Źródło: EUROSTAT, European Commission: Targets for energy and electricity from renewables in 2010 and 2020, EU Energy Charter: Regular Review of Energy Efficiency Policies CROATIA 2010s 2 Dane za rok Źródło: PRIMES EU-wide energy model. 4 Źródło: International Energy Outlook Źródło: Financing Renewable Energy Projects in Central and Eastern Europe, Peter Kiss, KPMG 14 października

4 Ze względu na obiecujące perspektywy rozwoju w krajach Europy Środkowowschodniej EETEK będzie nadal koncentrował swoją działalność w tym regionie. Działalność na rynkach kilku krajów pozwala firmie zdywersyfikować ryzyko umożliwiając między innymi inwestowanie w różne źródła energii odnawialnej w zależności od możliwości rynku i rozwoju regulacji prawnych w danym kraju. Do kluczowych obszarów spółka zaliczyła: Wiatr - EETEK planuje rozwój projektów wiatrowych o mocy od 10 do 60 MW w Polsce, Rumunii, Bułgarii, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech. Pierwszym projektem będzie farma wiatrowa o mocy 60 MW w Rumunii. Inwestycja ta powinna rozpocząć się przed końcem 2010 roku. Ogniwa fotowoltaiczne - EETEK przewiduje realizację projektów z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych o średniej mocy 1 10 MW przede wszystkim w Bułgarii, gdzie, ze względu na dobre nasłonecznienie części kraju, technologia ta przynosi oczekiwane efekty. Przyszłe projekty EETEK w Bułgarii obejmują lokalizacje o łącznej mocy 15 MW. Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych planowane jest na koniec 2010 r. lub początek 2011 r. Energię z biomasy - EETEK planuje projekty, w których produkcja energii odbywa się z wykorzystaniem wsadu w formie stałej, gazowej lub płynnej. Grupa zakłada realizację inwestycji w Polsce, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech. Typowy przewidywany do realizacji projekt ma moc od jednego do kliku MW. Kogenerację w miarę pojawiania się możliwości rynkowych przewidywana jest realizacja kolejnych projektów kogeneracji oraz trigeneracji. Przykładowo, w istniejącej elektrociepłowni w Mielcu, EETEK zwiększa możliwości produkcyjne dzięki instalacji dwóch silników gazowych o łącznej mocy elektrycznej 8 MW. Przyjęty model zakłada też możliwość sprzedaży poszczególnych projektów i angażowanie środków w kolejne, bardziej rentowne przedsięwzięcia, w przypadku pojawienia się takich możliwości. Planowane inwestycje Strategia rozwoju EETEK opiera się na planie inwestycyjnym obejmującym konkretne projekty, z których część pierwsze przychody może przynieść już w 2011 roku. W zależności od stopnia zaawansowania prac nad przygotowaniem inwestycji, projekty zostały podzielone na trzy grupy. Obecnie spółka skupia się na najbardziej zaawansowanych od strony przygotowań inwestycjach, które są już praktycznie gotowe do wdrożenia. W skład tej grupy wchodzi 12 projektów, których realizacja powinna rozpocząć się na przełomie 2010/2011 roku. Całkowita wartość inwestycji wynosi 171 milionów euro, a plany Spółki zakładają finansowanie wpływami z emisji akcji, środkami własnymi oraz środkami ze źródeł zewnętrznych. Wszystkie projekty zaczną działać w ciągu 18 miesięcy. Spółka pracowała też nad innymi projektami. Część z nich jest mocno zaawansowana i może zastąpić dowolną inwestycję z grupy podstawowej w przypadku jej opóźnienia lub braku możliwości realizacji. Alternatywnie mogą one być sprzedane, by pozyskać środki do finansowania innych celów inwestycyjnych. Przygotowanie powyższych inwestycji oraz niezbędnego do ich realizacji potencjału wymagało dużych nakładów, które wpływały na historyczną sytuację finansową EETEK. 4

5 Wyniki finansowe Pomimo kryzysu ekonomicznego przychody EETEK w 2009 r. sięgnęły 56,2 mln euro. Biorąc pod uwagę fakt, że klienci EETEK z branży motoryzacyjnej współpracujący z zakładami w Mielcu i Győr stanęli w obliczu niesprzyjających warunków rynkowych, a także znaczącą deprecjację walut lokalnych w stosunku do euro, spadek przychodów w porównaniu Istotny wpływ na wyniki finansowe miały nakłady inwestycyjne poniesione na przygotowanie 12 projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności zakup gruntów oraz koszty niezbędne do uzyskania wymaganych zezwoleń. Jak wynika z szacunków firmy, od 2007 roku zainwestowano około 13 milionów euro w działania na rzecz rozwoju projektów. do poziomu osiągniętego w 2008 r. (69,9 mln euro) był relatywnie nieduży. Historia W 2009 r. spółka zdołała znacząco obniżyć koszty. Pozwoliło to, mimo ponoszonych nadal wydatków na przygotowanie projektów inwestycyjnych, zwiększyć wynik EBITDA do poziomu 7,1 mln euro. Zysk netto sięgnął 1,3 mln euro. W 2008 r. spółka zanotowała stratę netto spowodowaną koniecznością wymiany silników gazowych w zakładach w Győr. Pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej, EETEK generował stabilne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej. W 2009 roku wyniosły one 3,3 mln euro, co oznacza, że były na poziomie osiągniętym rok wcześniej. Spółka EETEK została założona w 1998 r. w Nikozji na Cyprze jako spółka kontrolująca EETEK Hungary (EETEK Holding Energia-hatekonysági ZRT). Początkowo działalność EETEK Hungary była skoncentrowana na outsourcingu energetycznym oraz inwestycjach skierowanych między innymi na rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną systemów klienta. W 2000 r. EETEK w całości został przejęty przez fundusz Dexia FondElec, którego celem była realizacja projektów zwiększających efektywność produkcji energii i redukcji emisji CO 2 w Europie Środkowo- W pierwszej połowie 2010 r. skonsolidowane przy- wschodniej. chody Grupy wyniosły 31,9 mln euro, co oznacza wzrost o 5% w stosunku do analogicznego okresu 2009 r., kiedy to zamknęły się kwotą 30,3 mln euro. EBITDA po pierwszych sześciu miesiącach 2010 r. wyniosła 3,8 mln euro, pozostając na podobnym poziomie jak przed rokiem. Zysk netto spadł do poziomu 0,2 mln euro (z 0,5 mln zł rok wcześniej) co było przede wszystkim efektem wzrostu kosztów administracyjnych wynikających z przygotowań do emisji akcji. EBITDA (mln EUR) marża 7,4% 12,7% 12,5% 12,0% 7,1 5,2 3,8 3, H1 2010H1 W 2001 r. utworzona została spółka zależna FondElec Polska Sp. z o.o., której celem było świadczenie usług energetycznych na rynku polskim. Cel ten został zrealizowany poprzez zakup dwóch zakładów, EC Gorlice oraz EC Mielec, oraz ich modernizację dzięki której zwiększone zostały efektywność produkcji oraz moce wytwórcze. Obecnie EC Gorlice i EC Mielec dostarczają energię i ciepło do lokalnych społeczności i sąsiednich odbiorców przemysłowych. Pomiędzy 2001 a 2007 rokiem EETEK zrealizował kolejne akwizycje, które wzmocniły pozycję spółki na polskim i węgierskim rynku usług związanych z czystą energią. 5

6 Akcjonariat EETEK jest obecnie w 100% kontrolowany przez fundusz Dexia-FondElec Energy Efficiency & Emission Reduction Fund. Wśród inwestorów funduszu są między innymi Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Dexia Credit Local,, Kansai Electric Power Co., Marubeni Corporation, J Power Ltd. i Mitsui & Co. Europe Ltd. Dodatkowych informacji udzielają : Thilo Zelt EETEK Investor Relations Phone: Grzegorz Dróżdż NBS Communications Phone: Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji Eetek Public Company Limited ( Spółka ), jak również nie powinien stanowić podstawy podjęcia decyzji odnośnie inwestycji w akcje Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o ofercie akcji Spółki jest prospekt emisyjny ( Prospekt ) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt, który został zatwierdzony przez węgierską Komisję Nadzoru Finansowego oraz prawidłowo notyfikowany polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www. eetek.com) oraz na stronie internetowej oferującego w Polsce - Erste Securities Polska S.A. (www.esp.pl) i jest dostępny w języku angielskim wraz z częścią podsumowania przetłumaczoną na język polski. 6

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 5 sierpnia 2014 roku Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLISH ENERGY PARTNERS ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Zbigniew Prokopowicz Prezes

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Wołoskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 61500) Oferta

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii. Propozycja dla krajów UE-10

Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii. Propozycja dla krajów UE-10 Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii Propozycja dla krajów UE-10 Spis treści Streszczenie 3 Sytuacja gospodarcza krajów UE-10 4 Produkcja i zużycie energii elektrycznej 6 Produkcja i zużycie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 MINISTER GOSPODARKI POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU Warszawa, wrzesień 2007 r. 1 2 Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. OCENA REALIZACJI POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU ROZDZIAŁ V OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i Grupy Kapitałowej W związku z faktem, iż Spółka nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU mu RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 15 WRZEŚ NIA 2006, WARSZAWA Szanowni

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15 02-515 Warszawa r. RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 16,45 Cena docelowa (PLN) 18,20 Min 52 tyg (PLN) 15,80 Max 52 tyg (PLN) 16,54 Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa Ratingi W walucie zagranicznej Długoterminowy rating podmiotu BBB+ Rating niezabezpieczonego A- zadłużenia W walucie krajowej Długoterminowy rating podmiotu

Bardziej szczegółowo

Przychody Grupy RWE w 2008 roku udział poszczególnych regionów w %

Przychody Grupy RWE w 2008 roku udział poszczególnych regionów w % RWE w Polsce Grupa RWE w 2008 roku Przychody zewnętrzne w milionach 48 950 Niemcy w milionach 30 694 Poza Niemcami w milionach 18 256 EBITDA w milionach 8 314 Wytwarzanie energii elektrycznej w miliardach

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association Marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ w 2006 roku

Grupa ČEZ w 2006 roku Grupa ČEZ w 2006 roku Grupa ČEZ Energia bez granic Grupa ČEZ jest dynamicznym, zintegrowanym koncernem energetycznym działającym w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej z centralą w Republice

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA Energetyka Energetyka 18 września 2014 Wartość ukryta w aktywach regulowanych Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla czterech polskich spółek energetycznych od zalecenia Kupuj dla Tauronu, Energi i spółki

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 12 marca 2015 roku

Gdańsk, 12 marca 2015 roku Gdańsk, 12 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ENERGA ZA LATA 2012-2014... 3 2. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 2.1. Rola Spółki ENERGA SA w Grupie... 5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo