OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW. Rok szkolny 2013/14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW. Rok szkolny 2013/14"

Transkrypt

1 OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW

2 Szkolenia Rad Pedagogicznych Diagnoza zespołu klasowego jako podstawa skutecznej pracy wychowawcy. Podstawowe rodzaje diagnozy wychowawczej. Struktura, normy, role, relacje i zasoby w klasie metody i narzędzia diagnozowania. Sposoby wykorzystania diagnozy w pracy z zespołem klasowym. Metody pracy z grupą. Klasa jako grupa. Proces grupowy w klasie szkolnej oraz sposoby jego wykorzystania w pracy wychowawczej. Oddziaływania wychowawcze na poszczególnych etapach rozwoju grupy. Konstruktywne i destruktywne role grupowe rozpoznanie i metody oddziaływań. Struktura grupy i jej wpływ na sytuację społeczną w klasie. Podstawowe zasady kierowania grupą. Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Nowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. Rola nauczyciela w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. Formy i organizacja pomocy udzielanej uczniowi na gruncie szkoły. Współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi. Metody pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze. Rodzaje trudności wychowawczych w pracy z uczniem. Diagnoza sytuacji problemowej. Skuteczne metody oddziaływań. Zasoby szkoły w zakresie pomocy uczniowi i jego rodzinie. Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży oraz symptomy zagrożenia niedostosowaniem. Prawne, psychologiczne i systemowe aspekty zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Metody pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem. Socjoterapia w warunkach szkoły. Współpraca z rodzicami ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym. Instytucje wspierające szkołę w rozwiązywaniu problemu zagrożenia niedostosowaniem.

3 Ofiara, sprawca i świadek przemocy w szkole. Sposoby reagowania i metody pracy. Przejawy i rodzaje agresywnych zachowań w szkole. Formy przemocy rówieśniczej (buillyng i cyberbuillyng). Procedury interwencji. Metody pracy wychowawczej wspomagające rozwiązywanie problemu przemocy w grupie/klasie szkolnej. Metody pracy z ofiarą, sprawcą i świadkiem przemocy. Wspieranie uczniów w osiąganiu sukcesów edukacyjnych Diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów. Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych. Poznawcze, emocjonalne i środowiskowe uwarunkowania osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów oraz skuteczne sposoby ich wzmacniania. Współpraca szkoły z rodzicami uczniów. Zakresy odpowiedzialności szkoły i rodziców w procesie nauczania i wychowania. Miejsce i rola rodziców w szkole w kontekście teorii systemowych. Kompetencje nauczyciela w relacji z rodzicami. Budowanie dobrej współpracy z rodzicami uczniów. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością, uzależnieniem i demoralizacją. Rozpoznawanie przejawów zagrożenia młodzieży przestępczością, uzależnieniem i demoralizacją. Procedury postępowania. Podstawa prawna procedur. Metody współpracy szkoły z podmiotami zewnętrznymi. Praca wychowawcza z uczniem zagrożonym. Techniki uczenia się i metody motywowania uczniów do nauki. Podstawowe uwarunkowania procesu uczenia się. Wybrane techniki uczenia się i metody skutecznego nauczania. Motywacja uczniów do nauki i metody jej aktywizowania. Kształtowanie osobistej odpowiedzialności uczniów za własny rozwój. Działania twórcze w szkole. Pojęcie i rodzaje działań twórczych. Twórczość i kreatywność w pracy nauczyciela. Rozwijanie postaw i umiejętności twórczych u uczniów. Wykorzystanie działań twórczych do podnoszenia kompetencji i osiągnięć edukacyjnych uczniów.

4 Bezpieczeństwo w sieci. Zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Rodzaje cyberprzemocy i procedury reagowania. Netykieta. Profilaktyka zagrożeń. Prowadzenie lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa i prywatności w sieci. ITC w procesie nauczania Znaczenie kompetencji ITC w praktyce dydaktycznej. Aktywność uczniów w sieci. Formy edukacji zdalnej. Metodyka nauczania zdalnego. Rola nauczyciela w e- learningu. Wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły Planowanie ewaluacji działań szkoły przedmiot, narzędzia i harmonogram ewaluacji. Przykładowe projekty i plany ewaluacji. Opracowanie raportu. Wizualizacja i analiza danych. Narzędzia pomocnicze. Wykorzystanie wyników badań do planowania pracy szkoły. Tożsamość lokalna jako element edukacji młodzieży. Charakterystyka późnej nowoczesności we współczesnej Polsce. Tożsamość lokalna w społeczeństwie tradycyjnym. Podstawy tożsamości współczesnej młodzieży. Sposoby nawiązywania więzi międzypokoleniowej. Lokalne społeczeństwo jako podmiot edukacji. Sektor pozarządowy w życiu współczesnej szkoły Podmioty sektora pozarządowego. Lokalne jednostki pozarządowe. Jak założyć stowarzyszenie? Stowarzyszenie jako organ społeczności szkolnej. Możliwości prawno administracyjne sektora pozarządowego w misji szkoły. Wolontariat jako element edukacji młodzieży. Tworzenie projektów zajęć dodatkowych dla uczniów oraz sposoby pozyskiwania środków na ich dofinansowanie. Opracowywanie programów rozwojowych szkoły oraz programów zajęć dodatkowych dla uczniów. Budowanie projektów, realizacja projektów partnerskich. Źródła dofinansowania projektów. Opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.! Najbliższy konkurs na dofinansowanie programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania i Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS planowany jest w I kwartale 2014r.

5 Szkolenia specjalistyczne: Depresja wśród uczniów - jak rozpoznać, zareagować i wesprzeć ucznia. ADHD metody postępowania z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo. Zaburzenia łaknienia u dzieci i młodzieży Jak pracować z uczniem będącym ofiarą przemocy domowej Autoagresywne zachowania uczniów jak pracować z uczniem o skłonnościach do autoagresji. Metody pracy z dzieckiem autystycznym. Specjalne trudności w uczeniu się dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia. oraz inne szkolenia z zakresu psychoedukacji i zarządzania projektami, opracowane dla potrzeb Szkoły. Cena szkoleń: 200zł/h, zawiera koszt szkolenia i materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD). ZAJĘCIA WARSZTATOWE I PRELEKCJE DLA UCZNIÓW Integracja klasy warsztaty grupowe w 5-godzinnych blokach zajęciowych. Techniki skutecznego uczenia się zajęcia od 2 do 5 godzin dydaktycznych, zawierające część teoretyczną (prelekcja) i praktyczną (warsztaty). Rozwój umiejętności psychospołecznych zajęcia warsztatowe w blokach 3-5 godzinnych. Arteterapia zajęcia 5-godzinne z wykorzystaniem technik plastycznych i ceramiki. Socjoterapia - warsztaty grupowe w 5-godzinnych blokach zajęciowych. Profilaktyka uzależnień i agresji 5-godzinne warsztaty lub 2-godzinne prelekcje. Zajęcia spoza oferty uzgadniane są indywidualnie z dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym. Cena zajęć: zajęcia warsztatowe:100zł/h, prelekcje 150zł/h, zajęcia arteterapeutyczne 100zł/os.

6 Zespół Instytutu: psycholog o specjalności z zakresu resocjalizacji oraz psychologii wychowania i nauczania, terapeutka, trenerka, coach, absolwentka licznych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej oraz studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie projektami, z międzynarodowym certyfikatem metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, doradca metodyczny ds. opieki nad dzieckiem, nauczyciel akademicki, autorka i realizatorka programów socjoterapeutycznych, arteterapeutycznych i profilaktycznych dla młodzieży, programów szkoleniowych dla kadr placówek oświatowych, warsztatów metodycznych, kursów doskonalących, konferencji i szkoleń rad pedagogicznych, a także projektów unijnych realizowanych w ramach Podziałania 9.1.2, 9.4 i 7.3 POKL. Członek Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji. Monika Kwiecińska-Bukowiec absolwentka wydziału psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, politologii z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji na UW, zarządzania projektami na Politechnice Łódzkiej, socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych. Terapeuta, coach, mediator, członek Zespołu ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce oraz Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji. Ukończyła szereg szkoleń dotyczących pomocy psychologicznej, terapii, metod pracy pedagogicznej i resocjalizacyjnej. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającą problemy w sferze poznawczej, społecznej i emocjonalnej oraz rodzicami potrzebującymi wsparcia w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Pracowała m.in. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, poradni psychologiczno pedagogicznej, jako psycholog szkolny, nauczyciel akademicki, socjoterapeuta. Autorka i realizatorka programów dla dzieci i młodzieży, współpracowała przy realizacji projektów unijnych. Edyta Weigel socjolog, doktor nauk społecznych, nauczyciel akademicki, specjalista ds. ewaluacji projektów, realizatorka projektów badawczych i projektów realizowanych w ramach Poddziałania i 7.3 POKL, ekspertka analizy danych, animatorka społeczna, autorka licznych publikacji z zakresu socjologii i pedagogiki. Specjalizuje się w zakresie socjologii miasta i wsi, posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, od ponad 10 lat zajmuje się e-learningiem i edukacją zdalną, prowadzi zajęcia głównie z zakresu metodologii badań pedagogicznych oraz zasad realizacji badań ewaluacyjnych. Stała współpraca: W harmonii doradztwo i szkolenia w Warszawie Walo Executive Search w Warszawie Instytut Psychoterapii i Ustawień Systemowych w Bielsku-Białej Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji

7 Sposób zamawiania: W sprawie zamówień prosimy o kontakt telefoniczny: lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Zamawiając szkolenie lub zajęcia prosimy o podanie: tematu, liczby godzin, preferowanego terminu oraz ewentualnych oczekiwań dotyczących realizacji usługi, Na podstawie wstępnych ustaleń zostanie przesłany Państwu szczegółowy zakres zajęć po jego akceptacji ustalany jest ostateczny termin i szczegółowe warunki realizacji. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują komplet materiałów edukacyjnych w formie papierowej i elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Doświadczenie Rzetelność Jakość

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20. o formach doskonalenia nauczycieli

Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20. o formach doskonalenia nauczycieli Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20 o formach doskonalenia nauczycieli Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2010/2011 Mazowieckie Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Centrum Pedagogiki Praktycznej

Centrum Pedagogiki Praktycznej Centrum Pedagogiki Praktycznej Oferta szkoleniowa dla rad pedagogicznych na rok szkolny 2015/2016 www.pedagogikapraktyczna.pl Tel. 512-220-455 Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2014 2015

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2014 2015 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2014 2015 ŹRÓDŁA PLANOWANIA: I. Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2014/2015: - Wspieranie rozwoju dziecka

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami

SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami SZANOWNI PAŃSTWO! Witamy po wakacyjnej przerwie i jak co roku mamy przyjemność zaprezentować ofertę edukacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Wiele form zamieszczonych w naszym

Bardziej szczegółowo

Informator o formach doskonalenia nauczycieli

Informator o formach doskonalenia nauczycieli 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku Redakcja i korekta: Joanna Banasiak Projekt okładki: studio graficzne Polskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r. UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planów studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły Nowy system doskonalenia nauczycieli Wspomaganie pracy szkoły Jak wspomagać szkoły? Jednym z ważniejszych czynników decydujących o jakości systemów edukacyjnych jest skuteczność nauczycieli, która wynika

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Na podstawie art. 9c ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich

Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich Szkolenia mają charakter warsztatowy i przewidziane są na 4-5 godzin dydaktycznych. Można je realizować w miejscu pracy jako tzw. szkolenie rady

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY Rozdział XI DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY 11.1. Instytut Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii prowadzi działalność naukową i kliniczną

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo