ISSN 2299/6206 KPMG FORUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 2299/6206 KPMG FORUM"

Transkrypt

1 ISSN 2299/6206 KPMG FORUM Kwartalnik autorstwa ekspertów KPMG, którzy wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe, podejmują na łamach magazynu problemy, z jakimi zmagają się podczas codziennej pracy. kpmg.pl nr

2 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna Warszawa tel fax Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Studio graficzne: KPMG Sp. z o.o. kpmg.pl

3 KPMG Forum 3 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 Większe szanse pracodawcy na odzyskanie należności Anna Zawadzka... 6 Pomoc finansowa na ciężkie czasy Magdalena Pasikowska-Bieniek, Radosław Ciechański... 8 Nabycie spółki - ustalanie korekty ceny zakupu udziałów pomiędzy kupującym a sprzedającym Iwona Sprycha, Magdalena Tomolik...12 Polska jako partner biznesowy dla inwestorów z Azji Wschodniej André Schuurman, Marek Madej...15 Obowiązki w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych Katarzyna Kutrzepa, Monika Skaba-Szklarska...19 Jak wycenić ryzyko inwestycji w akcje? Tomasz Wiśniewski, Radosław Sienicki... 23

4 4 KPMG Forum Eksperci wydania 2/2013 Anna Zawadzka Radosław Ciechański Magdalena Pasikowska- Bieniek Iwona Sprycha Magdalena Tomolik André Schuurman Marek Madej Katarzyna Kutrzepa Monika Skaba- Szklarska Tomasz Wiśniewski Radosław Sienicki Biura KPMG w Polsce Warszawa ul. Chłodna Warszawa T: F: E: Kraków al. Armii Krajowej Kraków T: F: E: Poznań ul. Roosevelta Poznań T: F: E: kpmg.pl Wrocław ul. Bema Wrocław T: F: E: Gdańsk al. Zwycięstwa 13a Gdańsk T: F: E: Katowice ul. Francuska Katowice T: F: E: Łódź al. Piłsudskiego , Łódź T: F: E: Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotu prawa szwajcarskiego. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o. Wydrukowano na papierze ekologicznym Cyclus Print

5 KPMG Forum 5 KPMG liderem branży audytu w Polsce Wg Rankingu Audytorów Rzeczpospolitej i Gazety Giełdy Parkiet z dn r. twitter.com/kpmgpoland youtube.com/kpmgpoland Szanowni Państwo, Z dumą informujemy, iż KPMG wygrało tegoroczny Ranking Audytorów przygotowany przez dziennik Rzeczpospolita i Gazetę Giełdy Parkiet. KPMG bada największe pod względem aktywów spółki giełdowe (29,9 proc. rynku spółek giełdowych). Zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem liczby zatrudnionych biegłych rewidentów (109), przychodów z czynności rewizji finansowej, stanowiących podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru (130,2 mln zł). Wyprzedziliśmy też pozostałe firmy z tzw. Wielkiej Czwórki pod względem średniej wartości przychodów audytowanych firm (944 mln zł). KPMG jest niekwestionowanym liderem wśród audytorów obsługujących spółki giełdowe biorąc pod uwagę wartość aktywów i przychodów badanych spółek giełdowych. W rankingu brane są pod uwagę m.in.: liczba przebadanych sprawozdań, wartość aktywów i przychody klientów badanych, liczba biegłych rewidentów, w tym posiadających uprawnienia do badania. Dziękujemy naszym Klientom i Pracownikom!

6 6 KPMG Forum Legal Większe szanse pracodawcy na odzyskanie należności 17 stycznia 2013 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, przy dwóch zdaniach odrębnych, w sprawie o Sygn. akt II PZP 4/12, wydał korzystną uchwałę dla pracodawców. Pozwala ona na potrącenie wierzytelności pracodawcy z odszkodowania należnego pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy na podstawie art kodeksu pracy (dotyczy on przypadku rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy o pracę przez pracownika z winy pracodawcy). Dla przypomnienia należy wskazać, iż kodeks pracy bardzo rygorystycznie podchodzi do możliwości potrącania jakichkolwiek wierzytelności przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika, zwłaszcza bez jego pisemnej zgody. Na przykład, zgodnie z art kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych potrąceniu podlegają jedynie: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie: świadczeń alimentacyjnych oraz innych należności, aniżeli świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy. Dodatkowo, przepisy kodeksu pracy ustanawiają ograniczenia dot. kolejności dokonywania potrąceń, wysokości możliwych potrąceń, jak również kwotę wolną od potrąceń. Wracając do wzmiankowanej powyżej uchwały, zapadła ona w związku z zagadnieniem prawnym przekazanym przez jeden z Sądów Okręgowych do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy. Sąd Okręgowy zajmował się pozwem byłego pracownika jednej z lokalnych spółek min. o odszkodowanie w kwocie około zł w związku z rozwiązaniem przez tego pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Powodem rozwiązania umowy o pracę przez pracownika było ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę polegające min. na opóźnieniach w wypłacie wynagrodzeń (art kodeksu pracy). W trakcie procesu, pozwana spółka zgłosiła zarzut potrącenia własnej wierzytelności w kwocie około zł z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych przez tego pracownika. Sąd I instancji uznając zasadność roszczenia pracownika, odmówił pozwanej spółce prawa potrącenia własnej wierzytelności, wskazując, iż nie legitymuje się ona tytułem wykonawczym na ww. kwotę. Sąd II instancji zwrócił uwagę na istniejącą rozbieżność w orzecznictwie dotyczącą możliwości dokonywania potrącenia z odszkodowania należnego pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i skierował następujące zapytanie do Sądu Najwyższego Czy ochronie z art k. p. podlega tylko wynagrodzenie za pracę, czy także odszkodowanie art k.p.?. Sąd Najwyższy z kolei postanowił, że sprawą powinien zająć się jego powiększony skład (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2012, Sygn. akt II PZP 2/12). Jak już zostało wskazane po początku tego artykułu, Sąd Najwyższy wydał rozstrzygnięcie korzystne dla pracodawców. Uznał on, że odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art k.p. nie podlega ochronie przewidzianej w art k.p. Nie jest jeszcze dostępne pisemne uzasadnienie powyższej uchwały, ale najważniejsze motywy rozstrzygnięcia wskazał jeden z sędziów składu rozpoznającego sprawę, sędzia Sądu Najwyższego Walerian Sanetra. Sąd Najwyższy uznał, że odszkodowanie to nie może podlegać ochronie dlatego, że przepisy kodeksu pracy chronią przed potrąceniami wynagrodzenia

7 Legal KPMG Forum 7 PODSTAWY PRAWNE KODEKS PRACY Art Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Art Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 4) kary pieniężne przewidziane w art Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: 1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, 2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia. 4. Potrącenia, o których mowa w 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art za pracę, a odszkodowanie takim wynagrodzeniem nie jest. Sąd ten wyjaśnił, że nie można rozszerzać pojęcia wynagrodzenia za pracę o inne świadczenia ze stosunku pracy, w szczególności o odszkodowania pracownicze i. Co ważne dla praktyki, sędzia SN Walerian Sanetra, choć zastrzegł, że uchwała ta dotyczy jedynie jednego rodzaju odszkodowania, wskazał, że Sąd w tym składzie orzekającym uważa, że także w przypadku innych odszkodowań pracowniczych nie stosuje się ochrony przed potrąceniami określonej w kodeksie pracy ii. Anna Zawadzka Associate, Radca prawny w Kancelarii Prawnej D. Dobkowski spółka komandytowa, stowarzyszonej z KPMG posiada niemal 9- letnie doświadczenie w doradztwie prawnym specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa handlowego, w tym głównie prawa spółek, oraz prawa pracy posiada doświadczenie z zakresu restrukturyzacji spółek prawa handlowego, szeroko rozumianego doradztwa korporacyjnego oraz z zakresu prawa pracy, brała udział w wielu projektach typu due dilligence (dotyczących min. badania stanu prawnego nieruchomości, przeglądu kontraktów handlowych lub kwestii korporacyjnych) autorka publikacji o tematyce prawniczej świadczy usługi prawne w języku polskim i angielskim i Wypowiedzi sędziego SN Waleriana Sanetry zostały zaczerpnięte ze strony internetowej rp.pl z artykułu Doroty Gajos-Kaniewskiej z dnia 17 stycznia 2013 roku (dział Prawo) ii j.w.

8 8 KPMG Forum Advisory Pomoc finansowa na ciężkie czasy Spowolnienie gospodarcze w Polsce w roku 2012 oraz niekorzystne prognozy dla rynku na rok 2013 potwierdzają, że sytuacja w gospodarce jest aktualnie trudna. Coraz większa ilość przedsiębiorców ma problemy z płynnością i wypłacalnością, a prognozy KUKE na rok 2013 przewidują prawie 50% wzrost upadłości przedsiębiorstw w 2013 roku w porównaniu z rokiem Przedsiębiorcom, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebują środków na podreperowanie płynności finansowej lub przeprowadzenie działań naprawczych pomocy udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ( ARP ). Pomoc ta jest korzystna zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z pozyskaniem tradycyjnego finansowania bankowego. Do tej pory nie był to popularny sposób finansowania zagrożonych przedsiębiorstw. Wydaje się, że przyczyną takiego stanu rzeczy mogły być: brak rozpowszechniania informacji na temat takiej formy pomocy wśród przedsiębiorstw, proces wnioskowania postrzegany jako skomplikowany (w tym konieczność przedstawienia szczegółowego planu restrukturyzacji zapewniającego przywrócenie długoterminowej rentowności i zdolności konkurowania na rynku) oraz obawy przed długotrwałym procesem notyfikacji w Komisji Europejskiej. Jednak z naszych rozmów z ARP wynika, że indywidualne podejście stosowane do analizy każdego wniosku oraz maksymalne skrócenie czasu od złożenia wniosku do wypłaty środków w ramach tej pomocy, zachęca coraz więcej przedsiębiorców do sięgnięcia właśnie po taką formę pomocy. Jakie są formy pomocy oferowanej przez ARP? Pomoc indywidualna oferowana przez ARP udzielana jest przedsiębiorcom w formie: pomocy indywidualnej na ratowanie: jest to wsparcie krótkookresowe (na okres 6 miesięcy, w niektórych przypadkach możliwe jest wydłużenie tego terminu) mające na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorcy; występuje w formie pożyczki lub poręczenia pomocy indywidualnej na restrukturyzację: jest to wsparcie przyznawane w oparciu o plan restrukturyzacji zapewniający przedsiębiorcy przywrócenie długoterminowej rentowności i zdolności konkurowania na rynku; pomoc ta może mieć formę pożyczki (w tym również refinansowania całości lub części pożyczek i kredytów), poręczenia lub dokapitalizowania. Przedsiębiorca może ubiegać się o jeden z powyższych rodzajów pomocy lub o obydwa jednocześnie (beneficjent pomocy na ratowanie może wystąpić o udzielenie pomocy na restrukturyzację, będącą kontynuacją procesu rozpoczętego w ramach pomocy na ratowanie). Kto może zostać beneficjentem? Pomoc w ramach funduszy ARP udzielana jest tzw. dużym przedsiębiorcom, bez względu na branżę prowadzonej aktywności gospodarczej (z wyłączeniem sektora węgla i stali), działającym zarówno w sektorze prywatnym, samorządowym, czy też państwowym, znajdującym się w tzw. trudnej sytuacji ekonomiczno finansowej, tj. spełniającym kryteria przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. C 244 z ). Nie istnieje definicja wspólnotowa przedsiębiorstwa zagrożonego. Jednakże, zgodnie z powyższymi wytycznymi, Komisja uważa przedsiębiorstwo za zagrożone jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/ akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do

9 Advisory KPMG Forum 9 zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej. Przez dużego przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę spełniającego przynajmniej jeden z poniższych warunków: zatrudnia co najmniej 250 pracowników zatrudnia mniej niż 250 pracowników, ale suma bilansowa przedsiębiorcy przekracza równowartość w złotych polskich 43 milionów euro i łączny roczny obrót przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 50 milionów euro. Do dużych przedsiębiorców zalicza się również podmioty z co najmniej 25% publicznym udziałem właścicielskim. Podobna forma wsparcia, ale skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, jest udzielana przez Ministerstwo Skarbu Państwa. O jaką kwotę pomocy może ubiegać się przedsiębiorca? Wielkość finansowania, o które może ubiegać się przedsiębiorca nie jest proceduralnie określona przez ARP, ale musi być ograniczona do niezbędnego minimum. W przypadku pomocy na ratowanie wymagana kwota powinna odzwierciedlać rzeczywiste zapotrzebowanie przedsiębiorcy na kapitał obrotowy niezbędny do podtrzymania płynności. W przypadku pomocy na restrukturyzację wysokość pomocy określana jest na podstawie kosztów realizacji potencjalnych działań naprawczych opisanych w planie restrukturyzacji i może pokryć nawet do 50% tych kosztów. W roku 2011 ARP udzieliła pomocy publicznej na łączną kwotę 252,5 miliona złotych, w tym 215,5 miliona złotych na pomoc na restrukturyzację. Główne warunki pomocy na restrukturyzację i zobowiązania beneficjenta Choć warunki pomocy są szczegółowo określone przepisami, to jednak z naszych rozmów z ARP wynika, że każdy przypadek jest analizowany odrębnie i w miarę możliwości dostosowywany do indywidualnych potrzeb wnioskodawcy. Pomoc publiczna w postaci pożyczki na restrukturyzację udzielana jest na okres do 7 lat, a harmonogram spłat rozłożony jest w sposób elastyczny (istnieje możliwość rocznej karencji w spłacie kapitału). Warunki oprocentowania udzielanej pomocy odnoszą się bezpośrednio do wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Komisję Europejską. Oprocentowanie jest równe stopie bazowej powiększonej o marżę w wysokości 1 p.p. Obecnie (styczeń 2013) jest to 5,80 % w skali roku. Za udzielenie takiej formy pomocy nie są pobierane dodatkowe prowizje ani opłaty. Nie ma również opłat za złożenie wniosku. Prowizja z tytułu pomocy na restrukturyzację w formie udzielanych poręczeń wynosi 2% (w skali roku) od kwoty wnioskowanego poręczenia. Prowizja pobierana jest jednorazowo za dany rok. Od przedsiębiorcy oczekuje się wkładu własnego w przeprowadzany proces restrukturyzacji, pochodzącego ze środków własnych (np. uzyskanych ze sprzedaży zbędnego majątku lub z zewnętrznych źródeł finansowania). Ponadto, przedsiębiorca musi zaproponować zabezpieczenia dla wnioskowanego finansowania w wysokości od 150% do 250% wartości wsparcia oraz zapewnić tzw. środki wyrównawcze (np. W przypadku wnioskowania przez przedsiębiorcę o pomoc na restrukturyzację, w której zaangażowanie finansowe ARP jest większe niż 5 milionów złotych, przedsiębiorca zobowiązany jest do korzystania ze wsparcia zewnętrznego doradcy.

10 10 KPMG Forum Advisory Na rzeczywiste rozwiązanie kłopotów finansowych mają wpływ nie tylko udzielone środki pieniężne, ale przede wszystkim dobrze opracowany plan restrukturyzacji oraz pogłębione analizy rynkowe sporządzane przez zewnętrznych doradców. w postaci zbycia części aktywów wykorzystywanych dotychczas do prowadzenia rentownej działalności). Środki wyrównawcze stosowane są, aby zapewnić minimalizację negatywnych skutków dla warunków wymiany handlowej, tak, aby pozytywne efekty przeważały nad negatywnymi. W przeciwnym razie pomoc będzie uznawana za sprzeczną z interesem wspólnym i dlatego niezgodną ze wspólnym rynkiem. Planowana pomoc publiczna wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej. Wymogi formalne Podstawę dla udzielenia pomocy indywidualnej na restrukturyzację stanowi prawidłowo wypełniony wniosek wraz z planem restrukturyzacji przedsiębiorcy i raportem z badania rynku przeprowadzonego przez zewnętrzną firmę. Plan restrukturyzacji musi zawierać między innymi: opis czynników, które doprowadziły do trudnej sytuacji przedsiębiorstwa analizę struktury organizacyjnej i zatrudnienia przedsiębiorstwa ocenę stanu majątku oraz zdolności produkcyjnych wraz z określeniem kierunku ewentualnych modernizacji i inwestycji analizę oferowanych produktów i usług, a także efektów sprzedaży i działalności marketingowej pozwalających spółce na wzmocnienie swojej konkurencyjności analizę sytuacji finansowej, rentowności, stanu zadłużenia i zdolności kredytowej analizę SWOT oraz określenie przyszłej strategii wnioskodawcy określenie przewidywanych działań restrukturyzacyjnych ze wskazaniem ich kosztów i źródeł finansowania wraz z harmonogramem wdrożenia takich działań (nie dłuższym niż 5 lat) szczegółową prognozę rachunku zysków i strat, zwrotu zaangażowanego kapitału i analizę wrażliwości, oparte na 3 scenariuszach informację o działaniach udziałowców/ akcjonariuszy wnioskodawcy oraz wierzycieli na rzecz poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej informację o planowanym wdrożeniu środków wyrównawczych kopię raportu z badania rynku przeprowadzonego przez zewnętrzną firmę zawierającego definicję rynku, analizę głównych konkurentów, udziału przedsiębiorcy w rynku, ocenę zdolności produkcyjnych przedsiębiorcy i rynku oraz prognozy dotyczące popytu i kształtowania się cen na tym rynku na najbliższe 5 lat. Istotne jest również ustalenie statusu wnioskodawcy, który pozwala potwierdzić, czy kwalifikuje się do udzielenia mu takiej pomocy (przedsiębiorca musi spełnienić kryterium przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt: 9-11 wytycznych wspólnotowych z dnia 1 października 2004 r. dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. UE C )). Analizując statystki zamieszczone na stronie internetowej ARP można zauważyć, że coraz więcej zagrożonych przedsiębiorstw sięga po wsparcie w ramach pomocy indywidualnej na ratowanie i restrukturyzację. Jest to bardzo ciekawa forma pomocy, która niestety nie została jeszcze w pełni rozpropagowana wśród zainteresowanych stron. Na rzeczywiste rozwiązanie kłopotów finansowych mają wpływ nie tylko udzielone środki pieniężne, ale przede wszystkim dobrze opracowany plan restrukturyzacji oraz pogłębione analizy rynkowe sporządzane przez zewnętrznych doradców.

11 Advisory KPMG Forum 11 Magdalena Pasikowska-Bieniek Wicedyrektor w Dziale Transakcji i Restrukturyzacji KPMG w Polsce Członek stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) W KPMG od 1997 roku, w Dziale Doradztwa Transakcyjnego od 1998 roku Specjalizuje się w przeglądach finansowych typu due diligence dla krajowych jak i międzynarodowych klientów z wielu różnych sektorów Jest członkiem specjalistycznego zespołu w ramach działu Transakcji i Restrukturyzacji zajmującego się projektami związanymi z przygotowaniem planu restrukturyzacji (obejmującego zarówno krótkoterminową poprawę przepływów pieniężnych, jak i długoterminowe odzyskanie rentowności), doradztwem dla banków w procesie restrukturyzacji wierzytelności kredytowych, doradztwem przy refinansowaniu istniejących zobowiązań, przy przygotowaniu strategii biznesowych, doradztwem dla podmiotów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji finansowej związanej z restrukturyzacją posiadanego zadłużenia oraz renegocjacjami warunków zadłużenia z bankami, inwestorami instytucjonalnymi i innymi wierzycielami oraz wsparciem dla zarządu we wdrożeniu planów restrukturyzacji. Radosław Ciechański Manager w Zespole Ulg i Dotacji KPMG w Polsce W KPMG od 2009 roku, od początku w Zespole Ulg i Dotacji Przed KPMG pracował w Departamencie Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, gdzie zajmował się kwestiami związanymi z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych do polski, udzielaniem pomocy publicznej, kontrolą finansową i rozliczaniem dotacji Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej z różnych źródeł oraz jej późniejszym rozliczaniu Jest członkiem specjalistycznego zespołu pomagającego klientom w identyfikacji, pozyskaniu i rozliczeniu ulg i dotacji na działalność w różnych obszarach oraz doradzającego w innych aspektach związanych z pomocą publiczną. Zespół Ulg i Dotacji świadczy kompleksowe usługi obejmujące pełen cykl procedury pozyskiwania ulg i dotacji, jak i innych form finansowania ze środków publicznych, np. preferencyjne pożyczki. Zespół pomaga również przedsiębiorcom w trudnej sytuacji ekonomicznej uzyskać pomoc na restrukturyzację i odzyskanie zdolności do konkurowania na rynku Ukończył szereg szkoleń i kursów, m.in. związanych z tematyką pomocy publicznej, audytu funduszy strukturalnych, ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych, a także w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince2.

12 12 KPMG Forum Advisory Nabycie spółki - ustalanie korekty ceny zakupu udziałów pomiędzy kupującym a sprzedającym W praktyce przeprowadzania transakcji nabycia spółek stosowane są dwie podstawowe metody dla określenia ceny za udziały (lub akcje) przejmowanej spółki: ustalenie stałej ceny niepodlegającej korektom lub też ustalenie ceny podlegającej korekcie określonej zgodnie ze specyficznie zdefiniowanym mechanizmem na etapie zamykania transakcji lub w z góry określonym okresie czasu. Z doświadczenia KPMG wynika, że większość inwestorów decyduje się na zastosowanie tego drugiego rozwiązania. Dlaczego potrzebny jest mechanizm korekty ceny zakupu udziałów? Można założyć, iż proces transakcyjny rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia negocjacji pomiędzy stroną kupującą i sprzedającą, w wielu przypadkach potwierdzonym podpisaniem listu intencyjnego, a kończy w momencie zamknięcia transakcji i przejęcia kontroli nad spółką przez inwestora. Okres ten trwa zwykle kilka miesięcy, ale zdarzają się sytuacje, iż proces ten zajmuje znacznie więcej czasu. Oznacza to w praktyce, że od momentu dokonania wyceny spółki przez inwestora na wstępnym etapie negocjacji, do faktycznego nabycia udziałów mija okres na tyle długi, że operacje biznesowe oraz sytuacja finansowa spółki przejmowanej, jak również jej perspektywy rozwojowe mogą ulec diametralnym zmianom. Właśnie w takich sytuacjach istotne jest zastosowanie mechanizmu korekty ceny dla odzwierciedlenia wszelkich zmian ostatecznej wyceny przedmiotu transakcji. Ponadto w wielu przypadkach dopiero na etapie zamykania transakcji istnieje możliwość przeprowadzenia procedur weryfikacyjnych (audytowych) w odniesieniu do sprawozdań finansowych nabywanej spółki. Zastosowanie mechanizmu korekty ceny pozwala na uwzględnienie wyników tych procedur weryfikacyjnych w ostatecznej cenie przedmiotu transakcji. Na czym polega mechanizm korekty ceny? W przypadku zastosowania mechanizmu korekty ceny nabycia przedmiotu transakcji, strony ustalają cenę podstawową, która podlegać będzie korekcie dokonywanej po zamknięciu transakcji. Mechanizm korekty ceny nabycia udziałów musi zostać ustalony specyficznie dla każdej transakcji i może on być uzależniony zarówno od sytuacji finansowej przejmowanego podmiotu na dzień zamknięcia transakcji jak i od jego przyszłych wyników finansowych. W praktyce najczęściej stosuje się mechanizm korekty ceny oparty na kapitale pracującym netto (net working capital) oraz na zadłużeniu netto (net debt) na dzień zamknięcia transakcji i/ Rys. 1 Przykładowy harmonogram procesu nabycia spółki Due diligence Negocjacje / złożenie oferty wiążącej Przygotowanie do zamknięcia transakcji Sporządzenie sprawozdania finansowego na potrzeby zamknięcia transakcji i wyliczenie korekty ceny Weryfikacja sprawozdania finansowego na potrzeby zamknięcia transakcji i kalkulacji ceny (Transaction Completion Procedures) Podpisanie listu intencyjnego / Złożenie oferty wstępnej Podpisanie umowy nabycia udziałów (SPA) Zamknięcie transakcji Źródło: opracowanie własne

13 Advisory KPMG Forum 13 Rys. 2 Kapitał pracujący netto a zadłużenie netto Kapitał pracujący netto Należności z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zapasy Rezerwy Źródło: opracowanie własne Rozrachunki z tytułu podatków Rozrachunki z pracownikami Rozliczenia międzyokresowe/ Przychody przyszłych okresów lub mechanizm korekty ceny w oparciu o wyniki finansowe przedmiotu transakcji uzyskane po zakończeniu transakcji. Chodzi tu przede wszystkim o skorygowanie ustalonej ceny podstawowej o zmiany zadłużenia netto oraz zmiany kapitału pracującego netto w stosunku do wcześniej ustalonych wartości referencyjnych (np. ustalonego na podstawie wniosków z due diligence tzw. normalnego poziomu kapitału pracującego netto). Korekta ceny może również bazować na przyszłych wynikach finansowych lub też wartości sprzedaży zrealizowanej przez przedmiot transakcji w z góry określonym okresie czasu po zamknięciu transakcji (tzw. earn-out). Na co należy zwrócić uwagę ustalając mechanizm korekty ceny? Punktem wyjściowym w procesie ustalania mechanizmu korekty ceny powinno być uprzednie określenie Zadłużenie netto Kredyty i pożyczki Środki pieniężne Klasyfikacja do negocjacji pomiędzy inwestorem a sprzedającym Aktywa/Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Rozrachunki z podmiotami powiązanymi Inne pozycje aktywów i zobowiązań standardów rachunkowości oraz hierarchii polityk rachunkowości, które będą miały odpowiednio zastosowanie dla sporządzenia sprawozdania finansowego na potrzeby zamknięcia transakcji oraz wyliczenia korekty ceny. Przykładowo błędnym byłoby przyjęcie założenia, że dla wielu podmiotów działających w Polsce nie będą występowały istotne różnice pomiędzy polskimi i międzynarodowymi zasadami rachunkowości, gdyż czasem nawet drobne różnice prezentacyjne mogą istotnie wpłynąć na wyliczenie ceny. Innym ze stosunkowo często spotykanych błędów w procesie ustalania mechanizmu korekty ceny jest domniemanie, że pewne pojęcia księgowe czy finansowe są precyzyjnie zdefiniowane w standardach rachunkowości. Przykładowo w rzeczywistości nie istnieje powszechnie uznana literatura i brak jest ujednoliconych standardów w odniesieniu do kalkulacji marży EBITDA, kapitału pracującego netto czy zadłużenia netto. Co więcej w odniesieniu do dużej grupy sald bilansowych nie istnieje nawet jednoznaczna praktyka dotycząca ich klasyfikacji i w zależności od definicji ustalonych przez strony mogą być one zaliczane zarówno do kapitału pracującego netto jak i do zadłużenia netto, tak więc jest to obszar niewątpliwie wrażliwy na błędy czy też świadome manipulacje. W celu uniknięcia późniejszych sporów pomiędzy stronami transakcji niezbędne jest, aby mechanizm korekty ceny został precyzyjnie i szczegółowo opisany w umowie nabycia udziałów (SPA Sale and Purchase Agreement). Obecnie powszechnie stosowaną praktyką jest podział kompetencji przy sporządzaniu SPA pomiędzy specjalistów z poszczególnych obszarów: podczas, gdy umowa SPA całościowo opracowywana jest przez prawników, rozdziały dotyczące kwestii finansowych konsultowane są również ze specjalistami z zakresu finansów i księgowości zaangażowanymi na wcześniejszych etapach transakcji w proces analizy przejmowanej spółki. Osoby te są w stanie przewidzieć potencjalne konsekwencje finansowe zastosowania sformułowań i definicji księgowych, co w znacznym stopniu zwiększa poziom pewności, że intencje stron co do ceny udziałów zostaną prawidłowo udokumentowane w umowie SPA i dzięki temu zostanie zminimalizowane ryzyko późniejszych sporów. W przypadku zastosowania mechanizmu korekty ceny nabycia przedmiotu transakcji, strony ustalają cenę podstawową, która podlegać będzie korekcie dokonywanej po zamknięciu transakcji

14 14 KPMG Forum Advisory Na czym polega weryfikacja wyliczenia korekty ceny zakupu udziałów? Strony transakcji w procesie negocjacji mogą ustalić różnego rodzaju mechanizmy sporządzenia sprawozdania finansowego na potrzeby zamknięcia transakcji oraz wyliczenia korekty ceny zakupu. Chodzi tu w szczególności o ustalenie, która ze stron odpowiedzialna jest za przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i w jakim horyzoncie czasowym mają zostać wykonane poszczególne prace. Bardzo ważnym elementem jest, aby umowa SPA przewidywała prawo weryfikacji przez niezależnego eksperta sprawozdania finansowego na potrzeby zamknięcia transakcji oraz wyliczenia korekty ceny (tzw. Transaction Completion Procedures), a także ustalała zakres tych procedur weryfikacyjnych (audytowych). W takiej sytuacji niezależny ekspert może pracować dla jednej ze stron, jak również na zlecenie obu stron, a zakres jego prac ustalany jest specyficznie w zależności od wielu czynników, np. rodzaju zastosowanego mechanizmu korekty ceny, oczekiwań co do potencjalnych obszarów wystąpienia istotnych nieprawidłowości czy potrzeb informacyjnych strony zlecającej weryfikację. Precyzyjne ustalenie i dokumentowanie mechanizmu korekty ceny, a następnie weryfikacja sprawozdania finansowego na potrzeby zamknięcia transakcji i wyliczenia ostatecznej ceny pociągają za sobą pewne nakłady czasowe i koszty. Pozwalają one jednak uniknąć dużo bardziej kosztownych i czasochłonnych sporów pomiędzy stronami transakcji na późniejszym etapie. Iwona Sprycha Dyrektor, Szef Zespołu ds. doradztwa przy umowach nabycia akcji/udziałów oraz przy zamknięciu transakcji w KPMG Polska, Szef Zespołu ds. usług w zakresie integracji potransakcyjnej i wydzielenia spółek w KPMG Polska, Doradztwo Transakcyjne, KPMG w Polsce Iwona zarządza pracami Zespołu ds. Integracji potransakcyjnej oraz Doradztwa przy zamknięciu transakcji w dziale Doradztwie Transakcyjnego w Polsce i koncentruje się na doradztwie klientom przy dużych przejęciach, fuzjach oraz wydzieleniach części firm. Wspiera klientów przede wszystkim w ramach projektów związanych z zamknięciem transakcji, planowania integracji przed zamknięciem transakcji (np. przygotowanie do efektywnego objęcia kontroli nad przejmowaną spółką tzw. Day 1, wstępna ocena synergii), jak również planowania integracji po zamknięciu transakcji. Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w doradztwie dla klientów obejmujące wiele projektów audytowych, projektów dotyczących finansowego due diligence oraz innych projektów doradczych związanych z fuzjami i przejęciami zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii Projekty zarządzane przez Iwonę obejmowały m.in. due diligence finansowe (zarówno dla strony kupującej jak i sprzedającej) oraz inne projekty doradztwa transakcyjnego dotyczące np. analiz umów sprzedaży akcji/udziałów ( SPA ), procedur zamknięcia transakcji czy integracji potransakcyjnej. Prelegent na Globe Forum ( Integracja potransakcyjna ), prelegent na seminariach (np. PE Seminar Ocena synergii i ich realizacja ) oraz autorka artykułu Clean room a kluczowe pierwsze 100 dni integracji jak wygenerować większą wartość transakcji przejęcia. Magdalena Tomolik Wicedyrektor, Zespół ds. doradztwa przy analizie umów nabycia/sprzedaży udziałów i zamknięciu transakcji, Doradztwo Transakcyjne, KPMG w Polsce Od roku 2001 Magda uczestniczyła w szerokiej gamie projektów związanych z oferowaniem usług finansowych, tj. audyt, doradztwo transakcyjne oraz raportowanie na potrzeby zarządu w firmie FMCG. Kierowała projektami dotyczącymi zamknięcia transakcji przeprowadzanych zarówno dla międzynarodowych jak i Polskich klientów, w różnych sektorach (tj. nieruchomości, spożywczym, media). Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, włączając w to prowadzenie projektów dotyczących transakcji zakupu i sprzedaży realizowanych zarówno dla klientów krajowych jak i międzynarodowych oraz klientów branżowych i funduszy private-equity w odniesieniu do podmiotów działających w różnych sektorach (m.in. nieruchomości, budownictwo, energetyka, spożywczym, media, transport itd.) jak również koordynowanie projektów due diligence realizowanych zagranicą (tj. na Białorusi).

15 Advisory KPMG Forum 15 Polska jako partner biznesowy dla inwestorów z Azji Wschodniej Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) odegrały istotną rolę w transformacji polskiej gospodarki. Inwestorzy zagraniczni nie tylko przyczynili się do wzrostu efektywności polskiej gospodarki oraz wzmocnienia pozycji eksportowej kraju, ale również zapewnili dostęp do nowoczesnych technik menadżerskich dużej liczbie polskich pracowników oraz przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa z Dalekiego Wschodu odgrywają istotną rolę w światowej gospodarce. Ponad 30% spośród 500 największych globalnych korporacji (wg Global Fortune 500) pochodzi z trzech wschodnioazjatyckich krajów tj.: z Chin (73 spółki), z Japonii (68) oraz z Korei Południowej (13). 1 Warto podkreślić, że w ostatnich latach nastąpił istotny globalny wzrost inwestycji zagranicznych spółek azjatyckich, co uwidoczniło się m.in. w tzw. trzeciej fali zagranicznych inwestycji spółek z Japonii, która rozpoczęła się w połowie ubiegłej dekady i osiągnęła historyczne maksimum w 2011 r. 2 oraz w nowej strategii rządu chińskiego (tzw. Going Global ) zainicjowanej w 2001 r., która doprowadziła w okresie do ponad dziesięciokrotnego wzrostu inwestycji zagranicznych firm z Chin kontynentalnych. 3 Azjatyckie BIZ w Polsce Azjatyckie BIZ w Polsce milliony USD Źródło: Narodowy Bank Polski Poziom azjatyckich BIZ w Polsce wzrósł w przeciągu ostatnich pięciu lat (z relatywnie niskiego poziomu wyjściowego), co było szczególnie zauważalne w przypadku inwestycji z Chin oraz Japonii. Dodatkowo, obecność inwestorów wschodnioazjatyckich odegrała istotną rolę w rozwoju niektórych gałęzi przemysłu (w tym przemysłu samochodowego, produkcji telewizorów LED, etc.). Wywiady z inwestorami z Azji W swojej codziennej praktyce biznesowej dział Doradztwa Transakcyjnego KPMG współpracuje z inwestorami pochodzącymi z wielu krajów świata, zarówno tymi, którzy planują wejście na polski rynek, jak i już prowadzącymi Pozostałe kraje azjatyckie Chiny (łącznie z Hong Kongiem oraz Tajwanem) Republika Korei (Korea Południowa) Japonia działalność w Polsce (np. z globalnymi koncernami z Azji). Przewidując, że rosnąca zagraniczna aktywność inwestycyjna chińskich spółek wpłynie w niedługim czasie na polską gospodarkę, postanowiliśmy zapytać chińskich inwestorów o ich zdanie na temat warunków do prowadzenia działalności gospodarczej panujących w Polsce. Wnioski płynące z serii wywiadów zostały przedstawione w raporcie Poland s Position as a Business Partner for China opublikowanym w 2011 r. Przygotowany w dwóch wersjach językowych (angielskiej i mandaryńskiej) raport został bardzo pozytywnie przyjęty zarówno przez chińskich, jak i polskich odbiorców. Raport ten był jedną z publikacji przedstawionych polskiej delegacji prezydenckiej w trakcie wizyty w Chinach w grudniu 2011 r. Informacje o raporcie pojawiły się także 1 Fortune Magazine s Global 500 (lipiec 2012) 2 UNCTAD 2012, World Investment Report KPMG 2011, Poland s Position as a Business Partner for China

16 16 KPMG Forum Advisory w chińskich mediach m.in. w artykule opublikowanym przez South China Morning Post. Powyższe przykłady wskazują na istotne zainteresowanie tematem pozycji Polski jako partnera dla inwestorów z krajów azjatyckich. Zachęceni tym sukcesem zdecydowaliśmy się kontynuować serię wywiadów z inwestorami z Azji, co zaowocowało publikacją kolejnego raportu Poland s Position as a Business Partner for Japan (także przygotowany w dwóch wersjach językowych). Pomimo podobnej tematyki obydwa raporty ukazują odrębną perspektywę. Menadżerowie chińskich spółek, z którymi rozmawialiśmy, zazwyczaj przebywali w Polsce od niedawna lub dopiero planowali wejście na polski rynek, przez co prezentowali spojrzenie typowe dla inwestorów stojących przed wyborem lokalizacji dla swoich inwestycji. Z kolei japońscy menadżerowie na ogół prowadzą działalność na polskim rynku od wielu lat, dzięki czemu ich komentarze dotyczyły również tematów takich jak np. tempo zmian w polskiej gospodarce w ostatnich dekadach. Obydwie perspektywy wskazywały na ważne kwestie, które opisujemy w dalszej części niniejszego artykułu. Perspektywa Polski jako partnera biznesowego w oczach azjatyckich inwestorów Wywiady z 25 menadżerami i członkami kadry kierowniczej azjatyckich spółek ukazują bardzo pozytywne postrzeganie otoczenia biznesowego w Polsce przez inwestorów azjatyckich, jednakże wymieniają także pewne obszary, które wymagają usprawnienia. Główne tematy poruszane w trakcie wywiadów dotyczyły: kwestii pracowniczych, otoczenia podatkowego i prawnego, otoczenia rynkowego, warunków życia codziennego oraz promocji Polski za granicą. Jednym z kluczowych atutów Polski wskazywanych przez azjatyckich inwestorów jest wysoko wykwalifikowana i relatywnie tania siła robocza. Japońscy członkowie kadry kierowniczej wskazywali na wysoki poziom kwalifikacji polskich pracowników fizycznych (szczególnie istotny dla spółek z branży produkcyjnej) oraz relatywnie niskie koszty ich zatrudnienia. Doceniali oni także ciągłą chęć podnoszenia kwalifikacji oraz lojalność polskiego pracownika wobec firmy, która współgra z japońskim etosem pracy. Z drugiej strony przepisy prawne normujące kwestie zatrudnienia zostały opisane jako niejasne, niekorzystne dla pracodawcy oraz często utrudniające planowanie pracy. Dodatkowo chińscy rozmówcy doceniali szybką i bezproblemową integrację Polaków z ich chińskimi współpracownikami. Dobrym podsumowaniem kwestii pracowniczych jest cytat z wywiadu z reprezentantem japońskiej spółki handlowej: Dwie najistotniejsze zalety Polski to jakość i koszt zatrudnienia pracowników. Nasi menadżerowie są usatysfakcjonowani współpracą z polskimi pracownikami, a przede wszystkim ich lojalnością wobec firmy oraz zdolnościami technicznymi. Polacy są ambitni i szczerzy oraz chętni do ciągłego rozwoju w celu osiągania coraz lepszych wyników. W czasie rozmów zostaliśmy w pewnym stopniu zaskoczeni pozytywnymi opiniami inwestorów na temat polskich regulacji podatkowych i prawnych, tak często krytykowanych przez rodzimych przedsiębiorców. Dla japońskich inwestorów nasze regulacje administracyjne nie okazały się istotną przeszkodą. Podobne zdanie mieli Chińczycy, którzy doceniali przede wszystkim niedyskryminacyjny charakter polskiego systemu podatkowo-prawnego wobec inwestorów z Dalekiego Wschodu. Inwestorzy wyrażali pozytywne opinie na temat współpracy z polskim rządem oraz jego agencjami (a także władzami lokalnymi), jednakże

17 Advisory KPMG Forum 17 Jednym z kluczowych atutów Polski wskazywanych przez azjatyckich inwestorów jest wysoko wykwalifikowana i relatywnie tania siła robocza. Japońscy członkowie kadry kierowniczej wskazywali na wysoki poziom kwalifikacji polskich pracowników fizycznych (szczególnie istotny dla spółek z branży produkcyjnej) oraz relatywnie niskie koszty ich zatrudnienia. wskazywali na nadmierną biurokrację oraz niewystarczającą znajomość języka angielskiego szczególnie pośród przedstawicieli władz lokalnych. Otoczenie biznesowe było kolejnym ważnym czynnikiem dla przedstawicieli spółek z Azji. Istotne, szczególnie dla spółek z sektora B2C, były relatywnie duży i stabilnie rosnący rynek oraz wzrost liczebności klasy średniej pozytywnie wpływający na poziom popytu wewnętrznego. Japońscy menadżerowie podkreślali znaczenie lokalizacji kraju w sercu Europy na styku zamożnych rynków Europy Zachodniej oraz bogatych w surowce naturalne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Z drugiej strony jednak podkreślano w dalszym ciągu niepełne wykorzystanie potencjalnych korzyści płynących z lokalizacji Polski wynikające ze słabo rozwiniętej infrastruktury drogowej oraz portowej. Przedstawiciele chińskich i japońskich firm działających w Polsce wskazywali zgodnie na istotne potencjalne korzyści dla Polski, ale także dla inwestorów zagranicznych, wynikające z rozwoju i lepszego połączenia różnych rodzajów infrastruktury. Jeden z chińskich menadżerów zauważył, że: Pokonywanie dłuższych dystansów w Polsce nie jest łatwe i istotnie ogranicza mój nadzór nad firmą. Z drugiej strony jednak, słabo rozwinięta infrastruktura stanowi szansę dla tego kraju, ponieważ inwestycje infrastrukturalne będą napędzać wzrost PKB. Azjatyccy ekspaci mieszkający w Polsce określali warunki życiowe jako stosunkowo komfortowe. Doceniali umiarkowany klimat, otwarte i przyjazne nastawienie Polaków oraz stosunkowo niski poziom przestępczości. Jednakże, japońscy menadżerowie podkreślali, że komfort życia jest wyższy w dużych miastach, w których mieszka znaczna większość społeczności japońskiej, i w których istnieje infrastruktura zorientowana na świadczenie usług dla obcokrajowców. Chińczycy z kolei docenili relatywnie niski koszt życia w Polsce, narzekając jednocześnie na brak bezpośrednich połączeń lotniczych między Polską a Chinami (bezpośrednie połączenia lotnicze z Chinami zostały wznowione w drugim kwartale 2012). Co niezmiernie istotne, nasi rozmówcy podkreślali brak odpowiedniej promocji Polski zarówno w Japonii, jak i w Chinach. Wskazując na bardzo dobrą pozycję Polski jako partnera gospodarczego dla firm z krajów azjatyckich, jednocześnie zwracali uwagę na niewystarczającą i nieodpowiednią promocję wyżej wymienionych zalet w ich rodzimych krajach. Jak zauważył jeden z Japończyków: Japończycy nie zdają sobie sprawy z tego jak atrakcyjnym krajem jest Polska. Przeciętny Japończyk nie wie gdzie leży Polska, wie jedynie, że znajduje się gdzieś w Europie. W oczach Japończyków Polska nie jest łatwo rozpoznawalna i nie posiada cech odróżniających ją od innych europejskich państw. Nie jestem w stanie wskazać cech wizerunkowych lub produktów jednoznacznie kojarzących się z Polską. Podsumowanie Aby uzyskać autentyczny obraz kluczowych kwestii rozważanych przez inwestorów z Japonii i Chin, dział Doradztwa Transakcyjnego KPMG przeprowadził wywiady z 25 przedstawicielami kierownictwa japońskich i chińskich firm, które zainwestowały lub planują inwestycje w Polsce. W ich opinii Polska jest postrzegana jako wysoce atrakcyjny partner biznesowy dla azjatyckich inwestorów, będący jednakże krajem nadal słabo rozpoznawalnym, głównie ze względu na niewystarczającą promocję swoich bezdyskusyjnych atutów. Obydwa raporty przygotowane przez dział Doradztwa Transakcyjnego KPMG powstały dzięki istotnemu wsparciu ze strony ambasad obydwu państw (Chin oraz Japonii), Ministerstwa Gospodarki,

18 18 KPMG Forum Advisory Przedstawiciele chińskich i japońskich firm działających w Polsce wskazywali zgodnie na istotne potencjalne korzyści dla Polski, ale także dla inwestorów zagranicznych, wynikające z rozwoju i lepszego połączenia różnych rodzajów infrastruktury. PAIiIZ oraz biur KPMG w Chinach i Japonii. Jeśli czytelnik jest zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi kwestii nakreślonych w powyższym artykule zachęcamy do lektury raportów, które są dostępne na stronach KPMG oraz kontaktu z jego autorami lub pracownikami praktyki KPMG zajmującej się danym krajem. André Schuurman Dyrektor, Szef zespołu Commercial and Operational Due Diligence, Doradztwo Transakcyjne, KPMG w Polsce Jest odpowiedzialny za rozwój i koordynację usług związanych z przeglądami rynkowymi i operacyjnymi typu due diligence oraz opracowywaniem strategii wejścia na nowe rynki w regionie CEE, w ramach warszawskiego centrum doskonałości KPMG (Centre of Excellence). Posiada ponad 15 lat doświadczenia w zakresie doradztwa strategicznego i due diligence. Przed dołączeniem do KPMG w 2005 pracował w firmach doradztwa strategicznego OC&C Strategy Consultants oraz DiamondCluster International (obecnie Oliver Wyman). Prowadził wiele projektów doradczych w sektorach technologicznym, przemysłowym i samochodowym, rynków konsumenckich i zdrowotnym. Posiada tytuł MBA uzyskany w IMD International oraz tytuł magistra ekonomii nadany przez Uniwersytet Erazma w Rotterdamie. Jest autorem artykułów dotyczących przeglądów rynkowych i operacyjnych typu due diligence oraz raportów z zakresu atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz regionu Europy Środkowo- Wschodniej, jak również prelegentem na seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Marek Madej Menadżer, Zespół Commercial and Operational Due Diligence, Doradztwo Transakcyjne, KPMG w Polsce Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze audytu, doradztwa transakcyjnego i analiz strategicznych. Od momentu dołączenia do KPMG w 2006 r. Marek był zaangażowany w szereg projektów doradczych w różnych branżach od sektora spożywczego, sprzedaży detalicznej, energetyki, nieruchomości, telekomunikacji po sektor hutniczy. Posiada doświadczenie w realizacji złożonych projektów realizowanych zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym otoczeniu w szczególności z zakresu finansowego, rynkowego oraz operacyjnego due diligence. Jednym z ostatnich doświadczeń Marka jest zarządzanie projektem multisektorowego przeglądu polskiej gospodarki przeprowadzonego dla azjatyckiej korporacji zainteresowanej wejściem na polski rynek. Jest współautorem raportów o atrakcyjności inwestycyjnej Polski Poland s Position as a Business Partner for China i Poland s Position as a Business Partner for Japan. W kwestiach biznesowych posługuje się językami polskim, angielskim oraz językiem niemieckim.

19 Legal KPMG Forum 19 Obowiązki w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych O tym się mówi Jedną z licznych konsekwencji sprawy Amber Gold o istotnym znaczeniu dla członków zarządów wielu polskich spółek jest wzmożone zainteresowanie ze strony organów ścigania i sądów przestrzeganiem wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości obowiązków związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań finansowych. Jak wynika z doniesień prasowych, nawet wobec 10 tys. członków zarządów pomorskich spółek mogą zostać wniesione akty oskarżenia do sądu za brak sprawozdań finansowych. Groźba odpowiedzialności karnej wynikająca z ustawy o rachunkowości nakazuje przyjrzeć się obowiązkom związanym ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań finansowych z innej perspektywy. Za co grozi kara Przypomnijmy, że ten, kto wbrew przepisom ustawy o rachunkowości dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych lub niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Do zaistnienia powyższego przestępstwa nie jest wymagane, aby nastąpił określony skutek. Wystarczy więc samo niesporządzenie lub niezłożenie sprawozdania, tym niemniej każdorazowo fakt ten musi być oceniany pod kątem stopnia społecznej szkodliwości. Karze grzywny bądź karze ograniczenia wolności podlega natomiast ten, kto wbrew przepisom ustawy o rachunkowości nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków, nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia lub nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym. Finansowe konsekwencje zaniedbań rachunkowych mogą być dotkliwe - minimalna grzywna może wynieść 100 zł, a maksymalna nawet zł. Karę ograniczenia wolności sąd wymierza w miesiącach (do 12 miesięcy), a karę pozbawienia wolności w miesiącach i latach. Kierownik jednostki Obowiązki w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych, których niedopełnienie jest penalizowane przepisami ustawy spoczywają przede wszystkim na kierowniku jednostki. Przez kierownika jednostki ustawa rozumie: członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się - wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą kierownikiem jednostki jest ten przedsiębiorca właśnie. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

kpmg.pl KPMG Forum Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor prowadzący: Marta Tyszer Studio graficzne: KPMG Sp. z o.o.

kpmg.pl KPMG Forum Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor prowadzący: Marta Tyszer Studio graficzne: KPMG Sp. z o.o. nr 2 2012 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor prowadzący: Marta

Bardziej szczegółowo

ISSN 2299/6206 KPMG FORUM

ISSN 2299/6206 KPMG FORUM ISSN 2299/6206 KPMG FORUM Kwartalnik autorstwa ekspertów KPMG, którzy wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe, podejmują na łamach magazynu problemy, z jakimi zmagają się podczas codziennej pracy. kpmg.pl

Bardziej szczegółowo

nr 1 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 1 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 1 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Dokument Rejestracyjny. Kredyt Inkaso S.A.

Dokument Rejestracyjny. Kredyt Inkaso S.A. Dokument Rejestracyjny Kredyt Inkaso S.A. ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość www.kredytinkaso.pl Niniejszy Dokument Rejestracyjny został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji Bruksela, dnia 15.06.2011 K(2011)2237 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 570/2009 Polska Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY DOKUMENT REJESTRACYJNY BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa www.bbidevelopment.pl Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 62.769.400 Akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46A, www.mwtrade.pl

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46A, www.mwtrade.pl MW TRADE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46A, www.mwtrade.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 8 grudnia 2008 roku Dokument Rejestracyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII B, C, D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy?

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy? I 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34, www.centrozap.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 31 marca 2008 roku Niniejszy Dokument Rejestracyjny został

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii G, H, I i J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA PCZ SPÓŁKA AKCYJNA EMITENT: AUTORYZOWANY DORADCA:

NOTA INFORMACYJNA PCZ SPÓŁKA AKCYJNA EMITENT: AUTORYZOWANY DORADCA: NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII E O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10 000 000 ZŁ EMITENT: PCZ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. LEGNICKIEJ 61, 54-203 WROCŁAW NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo