UCHWAŁA Nr III 19/10 ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO. z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania za rok 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr III 19/10 ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO. z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania za rok 2009."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr III 19/10 ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania za rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz z póŏn. zm.) w zwiņzku z art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o przepisach wprowadzajņcych ustawň o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz z póŏn. zm.) - Zarzņd Powiatu uchwala, co nastňpuje: 1. Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2009 stanowiņce załņcznik do niniejszej uchwały przedstawia siň: 1. Radzie Powiatu WołomiŊskiego. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Uchwała wchodzi w Őycie z dniem podjňcia. Starosta: dr Maciej Urmanowski SPRAWOZDANIE z wykonania budőetu powiatu wołomiŋskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. Załņcznik do uchwały nr III-19/10 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia 16 marca 2010r. BudŐet dla Powiatu WołomiŊskiego na rok 2009 został okreōlony uchwałņ nr XXVI-196/08 Rady Powiatu WołomiŊskiego z dnia 18 grudnia 2008r. Zaplanowano: 1. dochody w wysokoōci zł, 2. wydatki w wysokoōci zł, w tym utworzono rezerwy na nieprzewidziane wydatki na kwotň zł 3. Spłaty rat kredytów i poőyczek wynosiły zł 4. Przychody budőetu wynosiły zł Wynikły niedobór budőetowy w chwili uchwalania budőetu wyniósł zł i był zbilansowany planowanym do zaciņgniňcia kredytem w bankach krajowych do wysokoōci niedoboru. Na spłatň rat kredytów i poőyczek postanowiono zaciņgnņń kredyt w wysokoōci zł BudŐet powiatu wołomiŋskiego był w okresie sprawozdawczym aktualizowany 10 uchwałami Rady i 132 uchwałami Zarzņdu Powiatu. Na dzieŋ r. plan dochodów po zmianach wynosił zł, plan wydatków po zmianach zł. Planowany deficyt budőetu na koniec 2009 wyniósł zł, Ŏródłem pokrycia deficytu były nastňpujņce pozycje - kredyty zaciņgane w bankach wybieranych w trybie ustawy prawo zamówieŋ publicznych do łņcznej kwoty zł, - poőyczka zaciņgana w Narodowym Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty zł - wolne Ōrodki powstałe jako nadwyőka Ōrodków pieniňőnych na rachunku bieőņcym budőetu Powiatu w wysokoōci zł.

2 Pozostałe wolne Ōrodki w kwocie zł zostały przeznaczone na spłatň rat kredytów i poőyczek zaciņgniňtych w latach ubiegłych. DOCHODY Plan dochodów budőetu Powiatu wzrósł o kwotň zł co stanowi 5,46% budőetu na rok 2009 uchwalonego w dniu 18 grudnia Zwiňkszenia planu dochodów na łņcznņ kwotň zł, dokonywane były z nastňpujņcych tytułów: 1. w dziale 020 LeŌnictwo zwiňkszenie dochodów o kwotň 2.000zł przeznaczonych na wypłatň ekwiwalentów. 2. w dziale 600 Transport i łņcznoōń zwiňkszenie dochodów na łņcznņ kwotň zł z nastňpujņcych tytułów: a) dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonej na modernizacjň drogi Zawady Zwierzyniec w kwocie zł b) zwiňkszenie planowanej pomocy finansowej z gmin: - Zņbki w wysokoōci zł przeznaczonej na finansowanie zadania modernizacja nawierzchni ul Wojska Polskiego - Klembów w wysokoōci zł przeznaczonej na finansowanie zadania Budowa chodnika w miejscowoōci Dobczyn, - Wołomin w wysokoōci zł przeznaczonej na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowň al. Piłsudskiego w Wołominie, - Wołomin w wysokoōci zł przeznaczonej na opracowanie dokumentacji łņcznika do drogi S8, 3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiňkszenie o kwotň zł dotacji celowej z budőetu PaŊstwa przeznaczonej na wypłatň odszkodowaŋ za grunty zajňte pod drogi publiczne 4. w dziale 710 DziałalnoŌń usługowa - zwiňkszenie o kwotň zł z tytułu wprowadzenia a) zwiňkszenia dotacji celowej z budőetu PaŊstwa na finansowanie działalnoōci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotň 6 627zł, b) zysku gospodarstwa pomocniczego obsługi geodezyjnej w kwocie 1 332zł, c) zwiňkszenie dotacji celowej na finansowanie prac geodezyjnych w kwocie zł 5. w dziale 750 Administracja publiczna zwiňkszenie dochodów o kwotň zł z nastňpujņcych Ŏródeł: a) otrzymanej dotacji celowej z budőetu PaŊstwa na sfinansowanie przejňtej z Urzňdu Wojewódzkiego obsługi paszportowej i wydawania zaproszeŋ dla obcokrajowców - kwota zł b) wpływów z róőnych dochodów - kwota zł 6. w dziale 754 BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona ppoő zwiňkszenie dochodów o kwotň zł z nastňpujņcych Ŏródeł: a) dotacja celowa z budőetu PaŊstwa na finansowanie działalnoōci bieőņcej i inwestycyjnej Powiatowej Komendy PSP kwota zł b) pomoc finansowa z gmin Radzymin, Dņbrówka, Marki, Kobyłka, Strachówka, Zielonka i Klembów przeznaczona na zakup ciņgnika dla Powiatowej Komendy PaŊstwowej StraŐy PoŐarnej - kwota zł c) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł przeznaczona na zakup samochodu operacyjnego z funkcjņ rozpoznawania skaőeŋ chemicznoekologicznych. 7. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadajņcych osobowoōci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem, zwiňkszenie o kwotň zł w pozycji opłaty za zajecie pasa drogowego. 8. w dziale 758 RóŐne Rozliczenia zwiňkszenia o kwotň zł z nastňpujņcych Ŏródeł: a) zwiňkszenie subwencji ogólnej o kwotň zł

3 b) z tytułu wprowadzenia zwrotu z wydatków niewygasajņcych kwota zł 9. dziale 801 OŌwiata i Wychowanie zwiňkszenie dochodów o kwotň zł z nastňpujņcych Ŏródeł: a) wprowadzenie darowizn na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 750zł b) zwroty wydatków poniesionych w roku 2008 kwota zł c) pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w kwocie zł przeznaczona na remont i wyposaőenie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, d) dotacja celowa z budőetu PaŊstwa na finansowanie wypłat wynagrodzeŋ nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego kwota zł, e) wpłata nadwyőki dochodów własnych - kwota zł 10. w dziale 851 Ochrona Zdrowia zwiňkszenie dochodów o kwotň zł z nastňpujņcych Ŏródeł: a) dotacja celowa z gminy Zielonka na zakup sprzňtu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie - kwota zł b) dotacje celowe z gmin Zielonka i Wołomin przeznaczone na realizacjň programu wczesnej profilaktyki mamograficznej kwota zł c) darowizny Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzňtu specjalistycznego - kwota zł, d) Ōrodki z funduszy strukturalnych w wysokoōci zł stanowiņce refundacjň wydatków poniesionych w ramach projektu Zakup sprzňtu specjalistycznego dla SZPZOZ e) dotacja celowa z budőetu PaŊstwa w wysokoōci zł przeznaczona na opłacenie składek za osoby bez prawa do zasiłku. 11. w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiňkszenie dochodów o kwotň zł w tym: a) dotacja z gmin i powiatów przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastňpczych i domach dziecka kwota zł, b) dotacja rozwojowa na realizacjň programu Okno na Ōwiat skierowanego do osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniajņcych siň w kwocie zł c) wpływy od pensjonariuszy domów pomocy społecznej, kwota zł d) wpłata nadwyőki dochodów własnych kwota zł, e) dotacja celowa z budőetu PaŊstwa w wysokoōci 120zł na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemca, f) pomoc finansowa z Gminy Jadów przeznaczona na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy ŋrodowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu mieszkajņcych na terenie Gminy, kwota zł g) dotacja celowa z budőetu PaŊstwa w wysokoōci zł przeznaczona na wypłatň dodatków dla pracowników socjalnych h) dotacja celowa z budőetu PaŊstwa na finansowanie ŌwiadczeŊ dla cudzoziemców kwota zł. 12. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiňkszenie dochodów o kwotň zł w tym: a) dotacja z budőetu PaŊstwa przeznaczona na finansowanie działalnoōci zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawnoōci, kwota zł b) Ōrodki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy przeznaczone na prowadzenie projektów przez Urzņd Pracy, kwota zł c) dotacja z budőetu PaŊstwa przeznaczona na opłacenie ŌwiadczeŊ dla uchodŏców kwota zł 13. w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotň zł a) planowane odsetki od Ōrodków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni psychologicznopedagogiczne kwota 2.000zł, b) zwrot niewykorzystanych Ōrodków przez Dzienny OŌrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w kwocie zł,

4 14. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska zwiňkszenie o kwotň zł z tytułu wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ŋrodowiska przeznaczonej na realizacje programów Spalasz trujesz, segregujesz zyskujesz oraz Rozwój zrównowaőony w praktyce. 15. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiňkszenie o kwotň zł z tytułu: a) dotacji otrzymanej z budőetu PaŊstwa na finansowanie budowy boiska w ramach programu Orlik 2012, kwota zł, b) dotacji otrzymanej z budőetu Województwa Mazowieckiego na finansowanie budowy boiska w ramach programu Orlik 2012, kwota zł, c) pomocy finansowej z Gminy Zielonka przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzenia animatora sportu realizujņcego zajňcia w ramach programu Orlik 2012, kwota 6.000zł, Zmniejszenia planu dochodów wyniosły zł w tym: 1. w dziale 010 Rolnictwo zmniejszenie o kwotň zł dotacji celowej z budőetu PaŊstwa przeznaczonej na finansowanie prac geodezyjnych. 2. w dziale 600 Transport i łņcznoōń zmniejszenie o kwotň zł wysokoōci pomocy finansowej z gmin: a) Wołomin o kwotň zł przeznaczonej na modernizacjň ulicy Armii Krajowej, LipiŊskiej i WileŊskiej, b) Zielonka o kwotň zł przeznaczonej na modernizacjň ulicy Mareckiej, c) Strachówka o kwotň zł przeznaczonej na modernizacjň drogi Krawcowizna Białki. d) Kobyłka o kwotň zł przeznaczonej na budowň chodnika w ul Krechowieckiej. 3. w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie dochodów o kwotň zł z nastňpujņcych Ŏródeł: a) dotacja celowa z budőetu PaŊstwa na sfinansowanie kosztów działalnoōci komisji kwalifikacyjnej - kwota 268zł b) wpływów z tytułu odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie zł 4. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadajņcych osobowoōci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem zmniejszenie na kwotň zł w tym: a) wpływy ze sprzedaőy druków komunikacyjnych i opłaty za koncesje i licencje o kwotň zł, b) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotň zł 5. w dziale 758 RóŐne Rozliczenia zmniejszenie o kwotň zł w tym a) subwencji ogólnej o kwotň zł (w tym czňōń oōwiatowa o kwotň zł), b) wpływów z tytułu odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie zł 6. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotň zł dotacji celowej z budőetu PaŊstwa na finansowanie działalnoōci domów pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym zwiňkszenia budőetu wyniosły: z tytułu dotacji celowych z budőetu PaŊstwa z tytułu subwencji z tytułu dochodów własnych z tytułu wpływów ze Ŏródeł pozabudőetowych z tytułu zawartych porozumieŋ z jednostkami samorzņdu teryt. z tytułu wpływów z funduszy strukturalnych a zmniejszenia: z tytułu dotacji celowych z budőetu PaŊstwa z tytułu subwencji z tytułu dochodów własnych zł zł zł zł zł zł zł zł zł

5 z tytułu zawartych porozumieŋ z jednostkami samorzņdu teryt. z tytułu udziału w PDOF Dochody w roku 2009 zostały wykonane w 104,32% w stosunku do planu i wyniosły: Wykonanie dochodów wraz ze zmianņ planu dochodów przedstawiajņ załņczniki nr 1, 1a, 1b, 1c Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w nastňpujņcych pozycjach: Wpływy z odpłatnoōci za zajňcie pasa drogowego kwota Wpływy z odpłatnoōci za licencje kwota wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota wpływy za zwrot kosztów za pobyt dzieci w Domu Dziecka kwota wpływy z tytułu zwrotu za Ōwiadczenia wypłacane rodzinom zastňp. kwota wpływy z tytułu pozostałych dochodów kwota wpływy z tytułu niewykorzystania wydatków niewyg. kwota wpływy z RPO dotacja na finansowanie zadania Modernizacja ul Mareckiej kwota pozostałe dochody (darowizny) kwota zł zł ,61zł ,58zł 6.827,50zł zł ,84zł ,81zł ,07zł ,82zł ,08zł ,88zł 1.200zł Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły ,58zł co stanowi 4,64% zakładanego planu dochodów. Nie wykonano planu dochodów w nastňpujņcych pozycjach: 1. Pomoc finansowa z gmin na modernizacjň dróg powiatowych niezrealizowana kwota dochodu ,40zł, co wynikało z niőszego kosztu wykonanych prac 2. Wpływów z opłat za druki komunikacyjne - kwota niezrealizowana ,58zł 3. Dotacja celowa z budőetu PaŊstwa przeznaczona na finansowanie zadaŋ zleconych własnych kwota niewykorzystana ,93zł w tym na działalnoōń bieőņcņ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ,31zł 4. Dotacja celowa z WFOŋ i GW na realizacjň programów ekologicznych - kwota ,74, 5. Odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych jednostek pomocniczych powiatu - kwota niezrealizowana 8.245,13zł. 6. Pomoc finansowa z gmin przeznaczona na realizacjň programów zdrowotnych niezrealizowana kwota dochodu zł, zainteresowanie programem badaŋ mammograficznych było niősze niő zakładano, 7. Wpływy z tytułu odpłatnoōci pensjonariuszy DPS kwota ,83zł 8. Udział w dochodach Skarbu PaŊstwa kwota niezrealizowana 5.397,14zł 9. Wpływy z programów finansowanych z EFS przez PUP i PCPR kwota niewykorzystana ,22zł 10. Pomoc finansowa z Gminy Jadów na dofinansowanie uczestników zajňń w ŋds w Tłuszcz kwota niewykorzystana 1.690zł Ogółem niezrealizowane dochody wyniosły ,97zł, co stanowi 0,37% planu, W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniőej układzie: I dotacja na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budőetu PaŊstwa w wysokoōci ,07zł co stanowi 12,89% wykonanych dochodów ogółem II. dochody własne w wysokoōci ,85zł, co stanowi 9,68% wykonanych dochodów ogółem III. dochody z tytułu udziału w dochodach budőetu paŋstwa w wysokoōci ,84zł, co stanowi 36,48% wykonanych dochodów ogółem IV. subwencje w wysokoōci zł. co stanowi 29,27% dochodów ogółem V. dotacje pozabudőetowe w wysokoōci ,66zł co stanowi 0.79% dochodów ogółem

6 VI dotacje od jednostek samorzņdu terytorialnego w wysokoōci ,47zł, co stanowi 3,37% dochodów ogółem VII dotacje z funduszy strukturalnych w wysokoōci ,72zł co stanowi 7,53% dochodów ogółem I - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W 2009r. otrzymywaliōmy z budőetu PaŊstwa za poōrednictwem Urzňdu Wojewódzkiego nastňpujņce dotacje i Ōrodki przeznaczone na realizacjň ŌciŌle okreōlonych zadaŋ na kwotň ,07zł tj 99,87% zakładanego planu przeznaczonych na realizacjň: zadaŋ zleconych wydatki bieőņce kwota otrzymana ,52zł zadaŋ zleconych inwestycje kwota otrzymana ,96zł zadaŋ własnych - inwestycje kwota otrzymana ,00zł zadaŋ powierzonych - wydatki bieőņce kwota otrzymana ,00zł zadaŋ własnych - wydatki bieőņce kwota otrzymana ,59zł PowyŐsze dotacje zostały przyznane decyzjami Wojewody Mazowieckiego na realizacjň zadaŋ okreōlonych w ustawie z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw okreōlajņcych kompetencje organów administracji publicznej - w zwiņzku z reformņ ustrojowņ paŋstwa. II - DOCHODY WŁASNE Dochody własne Powiatu zostały zrealizowane na łņcznņ kwotň ,85 tj 102,58% zakładanego planu, w tym: 1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajňcie pasa drogowego, plan zrealizowano w 101,86% tj w kwocie ,50zł. 2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, plan zrealizowano w 98,18% tj w kwocie ,17zł. 3. Dochody z majņtku, plan zrealizowano w 92,62% tj w kwocie ,90zł. 4. Pozostałe dochody własne (odsetki od Ōrodków pieniňőnych na rachunkach bankowych, rozliczenia wpłat ubiegłych, róőne wpłaty),plan zrealizowano w 110,51% tj w kwocie ,28zł III - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŏETU PAʼnSTWA Udziały w podatkach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokoōci 10,25% wpływów ze stanowiņcego dochód budőetu paŋstwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz przez urzňdy skarbowe w wysokoōci 1,4% wpływów ze stanowiņcego dochód budőetu PaŊstwa podatku dochodowego od osób prawnych majņcych siedziby lub filie na terenie Powiatu zostały zrealizowane w 106,92% tj w kwocie ,84zł. IV - SUBWENCJA Subwencja w roku 2009 wyniosła zł, przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów w podziale na: 1. czňōń oōwiatowņ - kwota przekazana zł, 2. uzupełnienie subwencji ogólnej - kwota przekazana zł, 3. czňōń równowaőņca - kwota przekazana zł. V- DOTACJE POZABUDŏETOWE Dotacje pozabudőetowe wykonano w 98,32% zakładanego planu tj w wysokoōci ,66zł w tym: 1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej na kwotň ,26zł tj 49,05% planu przeznaczonej na finansowanie realizacjň programów ekologicznych (Spalasz-Trujesz Segregujesz Zyskujesz oraz Rozwój zrównowaőony w praktyce). 2. ŋrodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatň ekwiwalentów za zalesienia przeznaczone na wypłatň ekwiwalentów za zalesienia w kwocie ,40zł tj 99,71% planu 3. ŋrodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie w kwocie zł.

7 4. ŋrodki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów rolnych przeznaczone na finansowanie modernizacji drogi powiatowej Zawady Zwierzyniec w kwocie zł, 5. ŋrodki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie działalnoōci PUP w wysokoōci zł VI DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZŅDU TERYTORIALNEGO Dotacje wykonano na kwotň ,47zł tj 101,15% zakładanego planu w tym: 1. dotacje na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łņcznņ kwotň ,60zł tj 93,80% zakładanego planu 2. dotacje z tytułu porozumieŋ zawartych na zakup samochodu dla KP PSP na kwotň tj 100% planu 3. pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w kwocie zł przeznaczona na wyposaőenie klasopracowni w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, 4. dotacje z tytułu zawartych porozumieŋ na dofinansowanie zakupu sprzňtu w SZPZOZ w Wołominie i modernizacjň oddziałów szpitalnych na kwotň zł tj 100% planu, 5. dotacje na realizacjň programu wczesnej profilaktyki mamograficznej, kwota wykorzystana 8.550zł tj 48,31% planu 7. dotacje na zwrot kosztów za pobyt dzieci w Domu Dziecka kwota otrzymana ,81zł tj 133,01% planu 8. pomoc finansowa z Gminy Jadów przeznaczona na przewóz uczestników ŋds w Tłuszczu kwota zł, 9. dotacje na zwrot kosztów ŌwiadczeŊ wypłacanych rodzinom zastňpczym kwota zrealizowana ,07zł tj 140,75% planu 10. dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu mieszkaŋców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy kwota 8.682,99zł. 11. pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie budowy boisk wielofunkcyjnych w Zielonce i w Wołominie, kwota zł, 12. pomoc finansowa z Gminy Zielonka przeznaczona na realizacjň zajňń sportowych, kwota 6.000zł VII DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Na realizacjň projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotň ,72 tj. 125,34% planu w tym: 1. na realizacjň projektu Okno na Ōwiat skierowanego do osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniajņcych siň kwota ,24zł tj 99,2% planu 2. na finansowanie wymiany uczniów na kwotň ,16zł (zwrot poniesionych kosztów) 3. na finansowanie projektu Zakup sprzňtu i urzņdzeŋ medycznych. dla SZPZOZ na kwotň ,90zł, (zwrot poniesionych kosztów) 4. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu na kwotň ,54zł tj 99,53% planu 5. na finansowanie przebudowy ulicy Mareckiej (etap I) kwota ,88zł STRUKTURA DOCHODÓW w % 1. wg działów klasyfikacji budőetowej % dochodów ogółem 020 LeŌnictwo 0.09% 600 Transport 3,52% 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,62% 710 DziałalnoŌń usługowa 0.75% 750 Administracja publiczna 0,48% 754 BezpieczeŊstwo publiczne 4,98% 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 41,25%

8 757 RóŐne rozliczenia (subwencje) 30,74% 801 OŌwiata i Wychowanie 0,25% 851 Ochrona Zdrowia 4,49% 852 Pomoc Społeczna 7,23% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4,61% 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 0.12% 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Ōrodowiska 0.01% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport 0,87% 2. wg Ŏródeł dochodów udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych 36,48% wpływy z dochodów własnych Powiatu 9,68% dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budőetu PaŊstwa 12,89% dotacje celowe udzielane na podstawie porozumieŋ z jst 3,37% dotacje ze Ŏródeł pozabudőetowych 0,79% subwencja 29,27% dotacje z funduszy strukturalnych 7,53% WYDATKI W roku 2009 plan wydatków po zmianach w budőecie Powiatu WołomiŊskiego wyniósł zł i został wykonany w 97,09%, tj. w kwocie ,52zł. W okresie sprawozdawczym plan wydatków wzrósł o zł tj o 8,02% planu uchwalonego 18 grudnia Inwestycje zmalały o zł tj o 1,4% planu pierwotnego. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiajņ załņczniki Nr 2,2a,2b,2c,2d,3,6a,6b. Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia siň nastňpujņco: DZIAŁ 020 LEŋNICTWO Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł, wydatkowano kwotň ,13zł tj 98,29% planu. Rozdział Gospodarka leōna W rozdziale finansowane były wydatki zwiņzane z wypłatņ ekwiwalentów za zalesienia oraz dokumentacjņ urzņdzeniowņ lasów niepaŋstwowych. Łņczna kwota wydatków ,40zł. Na wypłatň ekwiwalentów naleőnych właōcicielom gruntów rolnych za wyłņczenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leōnych wydatkowano kwotň ,40zł tj 99,71% zakładanego planu. Umowy sņ zawarte z 31 osobami.wypłaty sņ finansowane dotacjņ z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Zgłoszone potrzeby zostały sfinansowane w 100%. Na dokumentacjň urzņdzeniowņ lasów niepaŋstwowych wydano zł, sporzņdzono uproszczone plany urzņdzenia lasów oraz inwentaryzacje stanu lasów połoőonych w gminach: Dņbrówka, Jadów, Klembów, PoŌwiňtne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz i Wołomin,planem objňto 839,7 ha Rozdział Nadzór nad gospodarkņ leōnņ Na nadzór nad lasami niepaŋstwowymi wydatkowano kwotň ,73zł tj 97,16% zakładanego planu. Nadzór został zlecony czterem nadleōnictwom: a) NadleŌnictwo Drewnica kwota wydatkowana ,44zł b) NadleŌnictwo Łochów, kwota wydatkowana ,27zł

9 c) NadleŌnictwo MiŊsk Mazowiecki kwota wydatkowana ,02zł W ramach zleconego nadzoru, nadleōnictwa wykonujņ m.in. nastňpujņce zadania: - lustracja lasów, - nadzór nad wykonywaniem przez właōcicieli lasów obowiņzków w zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leōnych i podnoszeniu naturalnej równowagi drzewostanu, - ustalanie zadaŋ i nadzór nad ich wykonaniem w zakresie wyrňbu drzew, ponownego załoőenia upraw leōnych, przebudowy drzewostanu i tp. DZIAŁ 600 TRANSPORT Rozdział Drogi powiatowe Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł, wydatkowano ,89zł tj 96,32% planu. Z działu tego finansowane były nastňpujņce wydatki: 1. płace i pochodne Wydziału Dróg Powiatowych - kwota ,78zł, 2. zakup materiałów brukarskich, asfaltu, znaków drogowych i in. - kwota ,98zł 3. remonty i utrzymanie bieőņce dróg powiatowych kwota ,61zł. 4. dotacje zwiņzane z przekazaniem zadaŋ drogowych kwota zł, - dotacja celowa dla Gminy Dņbrówka kwota zł, - dotacja dla Gminy Tłuszcz kwota zł 5. inwestycje drogowe ,62zł, w tym: a) modernizacja ul LipiŊskiej w Wołominie kwota ,50zł, b) budowa drogi Krawcowizna - Białki kwota ,22zł c) budowa chodnika w ul Krechowieckiej, Kobyłka kwota ,88zł d) przebudowa ul Batorego w Zņbkach kwota ,16zł, e) budowa chodnika i zjazdów w msc Dobczyn kwota ,12zł, f) projekt i budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul Norwida, Radzymin kwota ,00zł g) budowa chodnika przy ul Piłsudskiego do granic miasta Zņbki kwota ,99zł h) budowa drogi powiatowej Czarna od wňzła Wołomin do S8 kwota ,50zł i) budowa chodnika i ronda w Starym Kraszewie kwota ,00zł j) budowa chodnika w Chrzňsnem i Postoliskach kwota 8.030,00zł k) projekt i budowa drogi w Starowoli kwota ,00zł, l) przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Mareckiej do skrzyőowania wraz z infrastrukturņ towarzyszņcņ kwota ,62zł ł) przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Załuskiego wraz z infrastrukturņ towarzyszņcņ kwota ,00zł m) przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Armii Krajowej (od Sasina do Piłsudskiego) wraz z infrastrukturņ towarzyszņcņ kwota ,85zł n) projekt i budowa drogi w Emilianowie kwota ,92zł o) projekt i budowa chodnika i ŌcieŐki rowerowej ul Piłsudskiego Wołomin kwota ,08zł p) modernizacja drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od m-sc PoŌwiňtne do m-sc Turze kwota ,77zł r) modernizacja drogi powiatowej nr 4367 kwota ,00zł s) projekt i budowa kładki pieszej na rzece Długiej w Kobyłce kwota ,80zł t) projekt odwodnienia drogi powiatowej 4314W kwota ,00zł w) budowa chodnika w ul Warszawskiej do połņczenia z ul Przemysłowņ gm Tłuszcz kwota ,84zł,

10 u) modernizacja ul WileŊskiej od ul PrņdzyŊskiego do ul Przejazd kwota ,01zł z) modernizacja nawierzchni drogi nr 4307 Zawady- Zwierzyniec kwota ,48zł Ŏ) projekt mostu pieszo-rowerowego w Mostówce na rzece Czarnej kwota ,00zł, Ő) projekt chodnika w Równem kwota 9.760,00zł, aa) projekt modernizacji ul Wojska Polskiego Zņbki kwota ,80zł ab) wentylacja mechaniczna budynku przy ul Kobyłkowskiej kwota ,80zł, ac) budowa drogi Zabraniec- Okuniew kwota ,80zł, ad) przebudowa drogi 4316W od ul 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie kwota 7.239,48zł 2. zakupy inwestycyjne wota ,90zł zakupiono program Geomap, 8 zestawów komputerowych, 2 kosiarki, zagňszczarkň, myjkň ciōnieniowņ, przecinarkň, samochód ciňőarowy oraz samochód osobowy. Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadaŋ przedstawia załņcznik nr 3. Sprawozdanie z wykonanych robót przedstawiajņ załņczniki nr 3 i nr 10. DZIAŁ 700 GOSPODARKA Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 85,29%, tj. w kwocie ,12zł. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami Wydatki w wysokoōci ,12zł były przeznaczone na regulacjň stanów prawnych nieruchomoōci Skarbu PaŊstwa, wycenň nieruchomoōci bňdņcych pod zarzņdem Powiatu oraz odszkodowania naleőne od Skarbu PaŊstwa i od Powiatu. Na odszkodowania za grunty zajňte pod drogi publiczne wydano kwotň ,78zł w tym ze Ōrodków Powiatu ,72zł. Rozdział Pozostała działalnoōń Przekazano kwotň zł w ramach pomocy finansowej dla Gminy KamieŊ Pomorski. Dotacja została rozliczona. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŋŃ USŁUGOWA Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,41%, tj. w kwocie ,91zł. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne W ramach rozdziału wydatkowano kwotň zł, sfinansowano II etap załoőenia pełnej ewidencji budynków i lokali dla miasta Zielonka. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Kwota zł została wykorzystana na realizacjň II etapu umowy na załoőenie ewidencji budynków i lokali miasta Zielonka. Umowa finansowana z dwóch rozdziałów i Rozdział Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano ,91zł, tj. 98,0% przyznanych Ōrodków, w tym: - na płace i pochodne ,58zł - na pozostałe wydatki rzeczowe ,33zł Dopłata z budőetu Powiatu do działalnoōci inspekcji wyniosła ,22zł. Szczegółowe sprawozdanie z działalnoōci Inspekcji zawiera załņcznik nr 11. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł wydatkowano ,47zł tj. 93,69% planu W ramach tego działu finansowane sņ nastňpujņce rozdziały budőetowe: Struktura wydatków w dziale: - rozdział Urzňdy Wojewódzkie - kwota ,90zł 2,68%

11 - rozdział Rady Powiatowe - kwota ,13zł 3,92% - rozdział Starostwa Powiatowe - kwota ,23zł 92,43% - rozdział Komisje Poborowe - kwota ,37zł 0,40% - rozdział Promocja Powiatu - kwota ,84zł 0,57% Rozdział Urzňdy Wojewódzkie Wykorzystano ,9zł, tj. 100% przyznanych Ōrodków. z tego na fundusz płac i pochodne zł, Rozdział Rada Powiatu Z zaplanowanych Ōrodków w kwocie zł wydano ,13zł, tj. 97,30% planu, w tym na diety zł Rozdział Starostwo Z zaplanowanych Ōrodków w wysokoōci zł wydatkowano ,23zł, tj. 93,43% planu, w tym na fundusz płac i pochodne ,54zł, tj. 98,43% Ōrodków w rozdziale. Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała siň nastňpujņco: fundusz płac i pochodne delegacje materiały (w tym zakup tablic rejestracyjnych) energia usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia) usługi remontowe i konserwacyjne ubezpieczenia zakupy inwestycyjne ,54zł, ,53zł, ,16zł, ,13zł, ,93zł, ,04zł ,72zł ,69zł zakupiono 1 serwer wraz z oprogramowaniem, 45 zestawów komputerowych stacjonarnych, 4 urzņdzenia wielofunkcyjne, 11 drukarek laserowych oraz rozbudowano system kancelaryjny i zmodernizowano frankownicň. Wydatki inwestycyjne poniesiony koszt to kwota ,49zł. W roku 2009 prowadzone były dwie inwestycje: 1. przebudowa klatki schodowej w budynku Starostwa przy ul PrņdzyŊskiego 3 w Wołominie kwota ,63zł 2. adaptacja pomieszczeŋ na serwerowniň w budynku przy ul PrņdzyŊskiego kwota ,86zł Sprawozdania z działalnoōci poszczególnych Wydziałów Starostwa zawiera załņcznik nr 10 Rozdział Komisje Poborowe Na organizacjň poboru do wojska wydatkowano ,37zł tj. 100% planu, szczegółowy opis zadania zawiera załņcznik nr 10 do niniejszego sprawozdania Wydatki w rozdziale sņ limitowane dotacjņ celowņ z budőetu PaŊstwa. Rozdział Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego Zaplanowane wydatki w wysokoōci zł wydatkowano w 81,44% tj w kwocie ,84zł na promocjň Powiatu. DZIAŁ 754 BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł wydatkowano ,86zł, tj. 99,73% planu. Rozdział Komenda Wojewódzka Policji W ramach sponsoringu dofinansowano zakup 4 ch samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, 2-ch psów słuőbowych. Kwota wydatkowana zł. Dofinansowano zakup paliwa dla Komendy do kwoty zł.

12 Rozdział Powiatowa Komenda StraŐy PoŐarnej Na potrzeby Powiatowej Komendy PaŊstwowej StraŐy PoŐarnej wydatkowano kwotň ,58zł, w tym: 3. fundusz płac i pochodne kwota ,12zł 4. pozostałe wydatki bieőņce kwota ,66zł 5. wydatki inwestycyjne kwota ,80zł Szczegółowe sprawozdanie Komendy zawiera załņcznik nr 12 Rozdział Obrona cywilna Wydatkowano 7.328,54zł tj. 58,63% planu. Rozdział Usuwanie skutków klňsk Őywiołowych Wydatkowano kwotň 5.499,96 tj. 100% planu Szczegółowe sprawozdanie zawiera załņcznik nr 12 Rozdział Pozostała działalnoōń Wydatkowano kwotň ,78zł (tj. 60,47% planu) na działalnoōń centrum powiadamiania ratunkowego. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W dziale tym wydatkowano kwotň ,14zł, tj 76,26% zakładanego planu Rozdział Odsetki od pobranych kredytów i poőyczek W rozdziale tym wydatkowano kwotň ,14zł, tj 86,7% planu w tym: finansowanie odsetek od zaciņganych poőyczek - kwota ,41zł finansowanie odsetek od kredytu długoterminowych - kwota ,73zł. finansowanie odsetek od wyemitowanych obligacji - kwota ,00zł finansowanie prowizji od udzielonych kredytów - kwota ,00zł Rozdział Rozliczenia z tyt. porňczeŋ i gwarancji Nie poniesiono wydatków w rozdziale. DZIAŁ 758 RÓŏNE ROZLICZENIA Rozdział Rezerwy ogólne i celowe 1. Utworzona rezerwa w wysokoōci zł została rozdysponowana uchwałami: uchwałņ nr III-53/ 09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-60/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-85/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-109/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-142/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-153/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-164/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-210/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-220/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. Została ona przeznaczona na: zwiňkszenie wydatków w rozdziale drogi powiatowe (wydatki bieőņce) - 143zł zwiňkszenie wydatków w rozdziale starostwa powiatowe (wydatki bieőņce) zł

13 Zwiňkszenie wydatków w dziale 801 oōwiata i wychowanie (wydatki bieőņce) zł Zwiňkszenie wydatków w rozdziale pomoc materialna dla uczniów (zwrot dotacji z EFS) zł zwiňkszenie wydatków w rozdziale oōrodki wsparcia (wydatki remontowe ŋds w Tłuszczu) zł zwiňkszenie wydatków w rozdziale placówki opiekuŋczo - wych. (wydatki remontowe) zł zwiňkszenie wydatków w rozdziale centra pomocy rodzinie (wydatki bieőņce) zł zwiňkszenie wydatków w rozdziale obiekty sportowe (zatrudnienie animator zł zwiňkszenie wydatków w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (wydatki bieőņce) zł W zwiņzku ze zmniejszeniem planu dochodów rezerwa została zmniejszona o kwotň zł 2. Utworzona rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokoōci zł została rozdysponowana uchwałami: uchwałņ nr III-84/ 09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-112/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-125/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-126/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-191/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-192/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-221/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. Została ona przeznaczona na: Zwiňkszenie wydatków w rozdziale placówki opiekuŋczo- wychowawcze (remonty) zł Zwiňkszenie wydatków w rozdziale domy pomocy społecznej (wydatki bieőņce- wyposaőenie i inwestycje) zł Zwiňkszenie wydatków w rozdziale programy polityki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala) złł W zwiņzku ze zmniejszeniem planu dochodów rezerwa została zmniejszona o kwotň zł 3. Utworzona na podstawie ustawy o zarzņdzaniu kryzysowym, rezerwa w wysokoōci zł została rozdysponowana uchwałami, uchwałņ nr III-65/ 09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-126/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. uchwałņ nr III-191/09 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. Została ona przeznaczona na: zwiňkszenie wydatków w rozdziale komendy powiatowe PSP (wydatki inwestycyjne) zł Zwiňkszenie wydatków w rozdziale pozostała działalnoōń.

14 (pomoc finansowa dla Gminy KamieŊ Pomorski) zł Zwiňkszenie wydatków w rozdziale komendy wojewódzkie policji (zakup samochodu) zł W zwiņzku ze zmniejszeniem planu dochodów rezerwa została zmniejszona o kwotň zł Rozdział CzňŌń równowaőņca subwencji ogólnej W rozdziale ponoszone były wydatki zwiņzane z obowiņzkowņ wpłatņ do budőetu PaŊstwa. Wpłacono zł. DZIAŁ 801 OŋWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł, wykonano ,73zł, co stanowi 98,48% planu. Wykonanie wydatków na finansowanie oōwiaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia siň nastňpujņco: Struktura działu rozdział szkoły podstawowe specjalne kwota ,04zł 12,08% rozdział gimnazja specjalne. kwota ,29zł 7,52% rozdział licea kwota ,51zł 23,32% rozdział licea profilowane kwota ,42zł 10,87% rozdział szkoły zawodowe kwota ,36zł 42,73% rozdział szkoły zawodowe specjalne kwota ,23zł 2,48% rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota ,42zł 0.30% rozdział biblioteki pedagogiczne kwota 9.260,00zł 0,03% rozdział pozostała działalnoōń kwota ,46zł 0,67% Rozdział Szkoły podstawowe specjalne Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł, wykorzystano ,04zł, tj. 99,135,31% Ōrodków, w tym płace i pochodne ,04zł co stanowi 78,65% wydatków w rozdziale. W ramach tego rozdziału funkcjonujņ nastňpujņce placówki publiczne: 1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku Poniesione wydatki ,95zł 2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie Poniesione wydatki zł 3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach Pustelnik Poniesione wydatki ,26zł Na inwestycje w szkołach specjalnych wydano kwotň ,73zł a na remonty ,10zł Rozdział Gimnazja specjalne Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł wykorzystano ,29zł, tj. 98,89% Ōrodków, w tym płace i pochodne ,92zł co stanowi 90,26% wydatków w rozdziale. W ramach tego rozdziału funkcjonujņ nastňpujņce placówki publiczne: 1. Gimnazjum Specjalne w Wołominie Poniesione wydatki zł 2. Gimnazjum Specjalne w Markach Pustelniku Poniesione wydatki ,74zł 3. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku poniesione wydatki ,55zł

15 W ramach tego rozdziału finansowane jest gimnazjum przy Niepublicznym Specjalnym OŌrodku Szkolno Wychowawczym, Ōrednia liczba uczniów 16 kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia o systemie oōwiaty wynosiła zł Miesiňczny koszt nauczania 1 oddziału w zespołach szkół specjalnych kształtuje siň nastňpujņco: Zespół Szkół Specjalnych Ostrówek zł Zespół Szkół Specjalnych Marki ,10zł Zespół Szkół Specjalnych Wołomin zł Roczny koszt nauczania 1 ucznia w zespołach szkół specjalnych kształtuje siň nastňpujņco: Zespół Szkół Specjalnych Ostrówek ,00zł Zespół Szkół Specjalnych Marki ,28zł Zespół Szkół Specjalnych Wołomin ,00zł Rozdział Licea ogólnokształcņce Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł wykorzystano ,51zł, tj. 99,15% Ōrodków, w tym: 1. płace i pochodne kwota ,14zł co stanowi 67,48% wydatków w rozdziale. 2. dotacje kwota zł co stanowi 24,2% wydatków w rozdziale, - dla niepublicznego liceum ogólnokształcņcego w Markach kwota zł Ōrednia liczba uczniów 76,6 - dla niepublicznego liceum ogólnokształcņcego w Wołominie kwota zł Ōrednia liczba uczniów 328,2 - dla uzupełniajņcego liceum ogólnokształcņcego w Radzyminie przy ZDZ kwota zł Ōrednia liczba uczniów 89,2 - dla niepublicznego liceum ogólnokształcņcego w Tłuszczu kwota zł Ōrednia liczba uczniów 80,8 - dla niepublicznego liceum ogólnokształcņcego w Radzyminie kwota zł Ōrednia liczba uczniów 56,2, - dla uzupełniajņcego liceum ogólnokształcņcego w Zielonce kwota zł Ōrednia liczba uczniów 43,3 - dla zaocznego liceum ogólnokształcņcego w Zielonce (prowadzņcy p. BobiŊska) kwota ,90, Ōrednia liczba uczniów 29,9 - dla uzupełniajņcego liceum ogólnokształcņcego dla dorosłych ŏak kwota zł Ōrednia liczba uczniów 131,4 - dla liceum ogólnokształcņcego dla dorosłych ŏak kwota zł Ōrednia liczba uczniów 123,2 - dla uzupełniajņcego liceum ogólnokształcņcego w Zielonce (prowadzņcy p. BobiŊska) kwota ,10zł, Ōrednia liczba uczniów 25,3 Licea bňdņce w gestii Powiatu: 1. Liceum Ogólnokształcņce im. C.K. Norwida w Radzyminie poniesione wydatki ,04zł 2. Liceum Ogólnokształcņce w Zespole Szkół w Tłuszczu. poniesione wydatki ,05zł 3. Liceum Ogólnokształcņce w Zespole Szkół w Zielonce

16 poniesione wydatki ,00zł 4. Liceum Ogólnokształcņce w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów poniesione wydatki ,35zł 5. Liceum Ogólnokształcņce w Urlach poniesione wydatki ,19zł Na zakup wyposaőenia do LO Radzymin wydano ,88zł Na zakupy inwestycyjne w liceach wydano kwotň 5.298zł. Rozdział Licea profilowane Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł wykorzystano ,42zł tj 99,81% planu, w tym płace i pochodne stanowiņ 90,97% wydatków ogółem tj kwotň ,06zł. W ramach tego rozdziału finansowane sņ nastňpujņce placówki publiczne: 1. Licea profilowane w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie, poniesione wydatki ,71zł 2. Licea profilowane w Zespole Szkół w Wołominie, poniesione wydatki ,55zł 3. Licea profilowane w Zespole Szkół w Zielonce, poniesione wydatki zł 4 Licea profilowane w Zespole Szkół w Tłuszczu, poniesione wydatki ,09zł 5. Licea profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie, poniesione wydatki ,07zł Rozdział Szkoły zawodowe Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł wykorzystano ,36zł, tj. 97,47% Ōrodków, w tym płace i pochodne ,69zł co stanowi 54,57% wydatków w rozdziale. ŋrodki w ramach rozdziału przeznaczone sņ na; 1. dotacjň dla publicznej szkoły zasadniczej prowadzonej przez ZDZ Radzymin kwota dotacji: zł, Ōrednia liczba uczniów 168,5 2. dotacje udzielane na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia o systemie oōwiaty - Niepublicznemu Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Radzyminie, Ōrednia liczba słuchaczy 11,6, kwota dotacji zł - Niepublicznemu Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Wołominie, Ōrednia liczba słuchaczy 58,3, kwota dotacji zł - Niepublicznemu Liceum zawodowemu w Zielonce, Ōrednia liczba słuchaczy 201, kwota dotacji zł - Policealna Niepubliczna Szkoła College Marki, Ōrednia liczba słuchaczy 23,8, kwota zł - Policealna Szkoła Ochrony Gwardia, Ōrednia liczba słuchaczy 37, kwota zł - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu, Ōrednia liczba słuchaczy 369,5 kwota zł 3. dotacje na organizacjň kursów dla uczniów szkół zawodowych zł 4. placówki publiczne: - Zespół Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka w Radzyminie, poniesione wydatki ,99zł - Zespół Szkół w Wołominie,

17 poniesione wydatki ,57zł - Zespół Szkół w Zielonce, poniesione wydatki ,80zł - Zespół Szkół w Tłuszczu, poniesione wydatki ,95zł - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie, poniesione wydatki ,32zł Na inwestycje wydano ,02zł a na zakup wyposaőenia i remonty ,71zł Roczny koszt nauczania 1 ucznia w szkołach ponadgimnazjalnych kształtuje siň nastňpujņco: Liceum Ogólnokształcņce w Radzyminie ,76zł Liceum Ogólnokształcņce w Urlach ,12zł Zespół Szkół w Tłuszczu ,92zł Zespół Szkół w Wołominie ,20zł Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie ,76zł Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie ,16zł Zespół Szkół w Zielonce ,00zł Miesiňczny koszt nauczania 1 oddziału w szkołach ponadgimnazjalnych kształtuje siň nastňpujņco: Liceum Ogólnokształcņce w Radzyminie ,03zł Liceum Ogólnokształcņce w Urlach ,64zł Zespół Szkół w Tłuszczu ,19zł Zespół Szkół w Wołominie ,13zł Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie ,68zł Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie ,17zł Zespół Szkół w Zielonce ,17zł Rozdział Szkoły zawodowe specjalne W ramach tego rozdziału finansowana sņ: 1. Szkoła Przysposabiajņca do Pracy i Zawodowa Szkoła Specjalna w Wołominie poniesione wydatki zł, 2. Szkoła Przysposabiajņca do Pracy w Ostrówku poniesione wydatki ,23zł, 3. Dotacja udzielona na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia o systemie oōwiaty: - Szkole Zawodowej przy Niepublicznym Specjalnym OŌrodku Szkolno- Wychowawczym w Markach, Ōrednia liczba uczniów 17,2, kwota dotacji zł - Szkole Specjalnej Przysposabiajņcej Zawodowej przy Niepublicznym Specjalnym OŌrodku Szkolno- Wychowawczym w Markach, Ōrednia liczba uczniów 6, kwota dotacji zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W ramach tego rozdziału finansowane jest dokształcanie nauczycieli. Kwota poniesionych wydatków ,42zł tj 99,31% planu. Rozdział Biblioteki pedagogiczne W ramach rozdziału udzielono pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na opłacenie kosztów wynajmu pomieszczeŋ. Kwota wydatkowana 9.260zł. Rozdział Pozostała działalnoōń

18 Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł wydatkowano ,46zł tj 98,87% planu, z tego na: a) Zakładowy Fundusz ŋwiadczeŋ Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotň zł b) zakup usługi dostňpu do elektronicznego naboru kwota 7.000zł c) na organizacjň egzaminów zwiņzanych z awansem zawodowym oraz wydanie przewodnika po szkołach powiatowych wydano ,46zł Inwestycje oōwiatowe W ramach działu 801 zaplanowano kwotň zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji szkolnych wydatkowano kwotň ,75zł tj 97,78% planu. 1. Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku - poniesione wydatki ,73zł 2. Poprawa jakoōci nauczania w Powiecie WołomiŊskim poprzez modernizacjň i wyposaőenie infrastruktury oōwiatowej - poniesione wydatki ,69zł. 3. Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Tłuszczu - poniesione wydatki zł, 4. Termomodernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie - poniesione wydatki ,63zł 5. Termomodernizacja Sali sportowej przy ZSE w Wołominie - poniesione wydatki ,98zł 6. Budowa boiska sportowego przy ZS w Tłuszczu (przełoőenie kanalizacji) - poniesione wydatki zł 7. Zakupy komputerów do szkół - poniesione wydatki 9.595zł 8. Projekt i budowa hali sportowej przy ZS w Wołominie - poniesione wydatki ,72zł. W roku 2009 na remonty i zakup wyposaőenia do placówek oōwiatowych wydano ,69zł i wykonano m.in.: 1. remont dachu na budynku sali gimnastycznej przy ZSS Wołomin, 2. remont sal lekcyjnych oraz klatki schodowej w Zespole Szkół w Wołominie 3. remont pokoi na III piňtrze internatu w ZSTZ Radzymin. Zakupiono wyposaőenie do klasopracowni ZSTZ oraz do LO w Radzyminie Dochody własne przy szkołach W ramach dochodów własnych zebrano ,95, wydatkowano na bieőņce potrzeby szkół kwotň ,07zł. Gospodarstwa pomocnicze W formie gospodarstwa pomocniczego funkcjonujņ Warsztaty Szkolne przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tłuszczu. Gospodarstwo pomocnicze wypracowało przychód w wysokoōci ,67zł, a koszty działalnoōci wyniosły ,64zł Szczegółowe sprawozdania szkół zawierajņ załņczniki nr Rozliczenie udzielonych na podstawie ustawy o systemie oōwiaty dotacji przedstawia załņcznik nr 6a DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł wydatkowano ,34zł, tj. 95,89% planu. Z działu finansowane były: Struktura działu: 1. Rozdział Szpitale ogólne kwota ,82zł tj 53,90% budőetu działu 2. rozdział Programy polityki zdrowotnej - kwota ,72zł,tj. 2,01% budőetu działu, 3. rozdział Składki na ubezpieczenia społeczne - kwota ,80zł tj 44,09% budőetu działu Rozdział Szpitale ogólne

19 Wydatkowano 100% planu tj ,82zł w tym: 1. dotacja na inwestycje dla SZPZOZ na zakup sprzňtu specjalistycznego i modernizacjň oddziałów szpitalnych kwota zł 2. modernizacja oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej kwota ,08zł, 3. dotacja na wydatki bieőņce przeznaczona na opłaceniem szkoleŋ dla Ōredniego personelu medycznego (kwota zł) Rozdział Programy polityki zdrowotnej Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł wydatkowano kwotň ,72zł tj 94% planu. Szczegółowe sprawozdanie zawiera załņcznik Nr 10 Rozdział Składki za ubezpieczenia zdrowotne oraz Ōwiadczenia dla osób nie objňtych obowiņzkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatkowano kwotň ,80zł tj 99,98% planu. Wydatki z tego tytułu realizowały: 1. Powiatowy Urzņd Pracy 2. Dom Dziecka w Równem 3. Rodzinne Domy Dziecka 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 5. Specjalny OŌrodek Szkolno-Wychowawczy w Markach Pustelniku 6. Specjalny OŌrodek Szkolno-Wychowawczy w Markach Strudze DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Zaplanowano kwotň zł wydatkowano ,21zł tj. 98,15% planu. W ramach tego rozdziału finansowane były nastňpujņce rozdziały klasyfikacji budőetowej: 1. Rozdział Placówki opiekuŋczo- wychowawcze kwota ,65zł tj 19,64% budőetu działu 2. rozdział Domy Pomocy Społecznej - kwota ,54zł,tj. 34,35% budőetu działu, 3. rozdział OŌrodki wsparcia - kwota ,28zł tj 4,7% budőetu działu 4. rozdział Rodziny zastňpcze - kwota ,33zł, tj.18,91% budőetu działu 5. rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej - kwota 119,88zł, tj. 0,001% budőetu działu 6. rozdział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota ,88zł, tj. 11,879% budőetu działu, 7. rozdział Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej - kwota ,51zł tj 2,87% budőetu działu 8. rozdział Pomoc dla cudzoziemców - kwota ,14zł tj 7,48% budőetu działu 9. Rozdział Pozostała działalnoōń - kwota zł tj 0.17% budőetu działu Rozdział Placówki opiekuŋczo- wychowawcze Wydatki w tym rozdziale wyniosły ,65zł tj 97,24% zaplanowanych Ōrodków. 1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Równem wydano Ōrodki w wysokoōci ,08zł Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadaŋ rzeczowych i finansowych przedstawia załņcznik Nr Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wydano kwotň ,43zł Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadaŋ rzeczowych i finansowych przedstawia załņcznik Nr Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotň ,64zł Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadaŋ rzeczowych i finansowych przedstawia załņcznik nr Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wydano kwotň ,73zł Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadaŋ rzeczowych i finansowych przedstawia załņcznik nr 26

20 5. Na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wydano kwotň ,34zł Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadaŋ rzeczowych i finansowych przedstawia załņcznik nr Dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu WołomiŊskiego w domach dziecka poza terenem powiatu - kwota ,67zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadaŋ rzeczowych i finansowych przedstawia sprawozdanie PCPR załņcznik nr Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwot ,04zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadaŋ rzeczowych i finansowych przedstawia sprawozdanie PCPR załņcznik nr Na zakup udziału w nieruchomoōci oraz adaptacjň pomieszczeŋ na cele mieszkalno- socjalne w Domu Dziecka wydano ,72zł 9. Udział budőetu w zakupie pieca c.o w Rodzinnym Domu Dziecka wydano 1.250zł 10. Na prace remontowe w Domu Dziecka wydano 7.861zł 11. Na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarzņdowymi wydano kwotň zł Dochody własne przy domach dziecka W ramach dochodów własnych zebrano zł, wydatkowano na bieőņce potrzeby placówek kwotň ,03zł. Rozdział Domy Pomocy Społecznej Na terenie Powiatu WołomiŊskiego funkcjonujņ dwa Domy Pomocy Społecznej, wydatkowano kwotň ,54zł w tym na fundusz płac i pochodne kwota ,19zł tj 62,16% ogółu wydatków. W roku sprawozdawczym wykonano: 1. Rozpoczňto modernizacjň DPS Zielonka kwota ,16zł 2. Na zakupy inwestycyjne w DPS Zielonka i w DPS Radzymin wydano ,95zł 3. Na remonty wydano ,77zł w tym zakoŋczono dobudowň klatki schodowej przy DPS w Radzyminie. Na działalnoōń Domu Pomocy Społecznej w Zielonce wydano ,94zł. Sprawozdanie opisowe stanowi załņcznik nr 28. Na działalnoōń Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie wydano ,72zł. Sprawozdanie opisowe stanowi załņcznik nr 29 Dochody własne przy domach pomocy społecznej W ramach dochodów własnych zebrano ,15zł, wydatkowano na bieőņce potrzeby szkół kwotň ,33zł. Rozdział OŌrodki wsparcia Zaplanowane Ōrodki w wysokoōci zł wydatkowano w 99,56%zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalnoōń ŋrodowiskowych Domów Samopomocy. Na fundusz płac i pochodne wydatkowano ,60zł tj 50,24% wydatków ogółem. Na działalnoōń ŋrodowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie wydano ,30zł. Sprawozdanie opisowe stanowi załņcznik Nr 30. Na działalnoōń ŋrodowiskowego Domu Samopomocy W Tłuszczu wydano ,98zł. Sprawozdanie opisowe stanowi załņcznik Nr 31 Na działalnoōń ŋrodowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizacjň pozarzņdowņ Caritas przekazano dotacjň w wysokoōci zł. Na remont dachu ŋds w Tłuszczu wydano 9.660zł. Rozdział Rodziny zastňpcze Wydatkowano kwotň ,33zł, tj. 97,02% planu. Finansowanie obejmuje Ōwiadczenia dla wychowanków rodzin zastňpczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastňpczych, usamodzielnienia dla wychowanków. Szczegółowe sprawozdanie realizacji wydatków zawiera załņcznik Nr 32

21 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej Wydatkowano kwotň 119,88zł tj 99,90% planu na opłacenie składki zdrowotnej. Rozdział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wydatkowano kwotň ,88zł tj 99,39% planu, w tym płace i pochodne ,81zł tj 63,95% ogółu wydatków. Na zakupy inwestycyjne wydano 5.247zł. W ramach rozdziału na realizacjň programu Okno na Ōwiat wydano ,77zł, w tym na inwestycje wydano ,37zł Szczegółowe wykonanie zadaŋ przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodz. zawiera załņcznik nr 32 Rozdział Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł, wydatkowano 99,36% planu tj kwotň ,51zł. W rozdziale tym finansowano: 1. działalnoōń poradnictwa rodzinnego (kwota ,06zł) 2. udzielano dotacji na program współpracy z organizacjami pozarzņdowymi ( zł) 3. działalnoōń OŌrodka Interwencji Kryzysowej (kwota wydatkowana ,45zł). Szczegółowe sprawozdanie zawiera załņcznik nr 33 Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załņcznik nr 6b Rozdział Pomoc dla cudzoziemców Zaplanowane wydatki w wysokoōci zł zrealizowano w 99,79% tj w kwocie ,14zł Wydatki w tym rozdziale dokonywane sņ na podstawie stosownych decyzji Urzňdu Wojewódzkiego. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania zawiera załņcznik nr 32 Rozdział Pozostała działalnoōń Zrealizowane wydatki w wysokoōci zł,tj 78,38% planu, zwiņzane sņ z przekazaniem dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajňń rehabilitacyjnych w Ōwietlicy dla niepełnosprawnych, z realizacjņ programu współpracy z organizacjami pozarzņdowymi Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załņcznik nr 6b DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zaplanowano kwotň zł wydatkowano ,91zł tj. 99,72% planu. Struktura działu 1. rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota zł tj 2,09% budőetu działu 2. rozdział Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawnoōci kwota ,10zł tj 0,02% budőetu działu 3. Rozdział Powiatowy Urzņd Pracy - kwota ,03zł tj 95,53% budőetu działu 4. Rozdział Pomoc dla repatriantów kwota ,78zł tj 0,58 budőetu działu Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych W rozdziale poniesiono wydatki w wysokoōci zł w tym: a) na realizacjň programu współpracy z organizacjami pozarzņdowymi kwota zł, b) na działalnoōń Warsztatu Terapii Zajňciowej w Drewnicy, kwota zł, c) na opłacenie kosztów uczestniczenia mieszkaŋców powiatu w WTZ znajdujņcych siň poza terenem powiatu kwota zł. Rozliczenie przekazanej dotacji przedstawia załņcznik nr 6b

22 Rozdział Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawnoōci Zaplanowane wydatki w wysokoōci zł zrealizowano w 99,91%. Szczegółowe sprawozdanie z działalnoōci Zespołu zawiera załņcznik nr 10 Rozdział Powiatowy Urzņd Pracy Zaplanowane wydatki na kwotň zł zrealizowano w 99,76%.Na działalnoōń Powiatowego Urzňdu Pracy wydatkowano kwotň ,03zł W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód słuőbowy za kwotň zł. Szczegółowe sprawozdanie z działalnoōci Powiatowego Urzňdu Pracy zawiera załņcznik nr 34 Rozdział Pomoc dla repatriantów Zaplanowane wydatki na kwotň ,78zł zrealizowano w 100%. Szczegółowe sprawozdanie zawiera załņcznik nr 32 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zaplanowano Ōrodki w wysokoōci zł wydatkowano kwotň ,45zł tj 99,28%. W rozdziale tym finansowane były nastňpujņce pozycje: rozdział Specjalne oōrodki szkolno-wych. kwota zł tj 44,39% budőetu działu rozdział Poradnie Psych.-Ped. kwota ,52zł tj 32,04% budőetu działu rozdział Internaty kwota ,30zł tj 4,84% budőetu działu rozdział Pomoc materialna dla uczniów kwota ,82zł tj 0,80% budőetu działu rozdział OŌrodki rewalidacyjno-wych. kwota ,81zł tj 17,21% budőetu działu rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 7.687zł tj 0,12% budőetu działu rozdział Pozostała działalnoōń kwota zł tj 0,60% budőetu działu Rozdział Specjalne oōrodki szkolno-wychowawcze Na plan zł zostało wydatkowane zł, tj. 99,36%. Z rozdziału tego były współfinansowane niepubliczne placówki opiekuŋczo-wychowawcze. Były one przeznaczone na działalnoōń bieőņcņ placówek. Z dotacji korzystały nastňpujņce placówki: 1. Specjalny OŌrodek Wychowawczy im. arcybiskupa FeliŊskiego, Marki Ōrednia liczba wychowanków -55,8, udzielona dotacja: zł, 2. Specjalny OŌrodek Wychowawczy ŋw. A. Boboli Ōrednia liczba wychowanków - 24,1, udzielona dotacja: zł, 3. OŌrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych, Ostrówek Ōrednia liczba wychowanków 31,5, udzielona dotacja: zł, Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załņcznik Nr 6a Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Z zaplanowanej kwoty zł wykorzystano ,52zł, tj. 98,93% planu, w tym na wydatki płacowe i pochodne od płac ,89zł, tj 86,37% planu ogółem w rozdziale. W ramach tego rozdziału prowadzņ działalnoōń: 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu, kwota wydatkowana ,43zł 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie, kwota wydatkowana ,33zł 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce, kwota wydatkowana ,76zł 4. Rozpoczňto modernizacjň siedziby dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, kwota wydatkowana zł

23 Sprawozdania z działalnoōci zawierajņ załņczniki Nr Rozdział Internaty Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł wykorzystano ,30 tj 99,83% Ōrodków, w tym: 1. finansowanie Internatu przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie kwota ,30zł. Sprawozdanie z działalnoōci zawiera załņcznik Nr dotacja dla niepublicznej bursy w Markach - kwota zł. Ōrednia liczba wychowanek 2,6 Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załņcznik Nr 6a. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Zaplanowano wydatki w wysokoōci zł, wykorzystano ,82 w tym na stypendia Talent wydatkowano kwotň zł. Rozdział OŌrodki rewalidacyjno- wychowawcze Z zaplanowanej kwoty zł wykorzystano ,81zł, tj. 99,59% planu W ramach tego rozdziału finansowany jest OŌrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno -Wychowawczy w Wołominie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoŌledzeniem Umysłowym, Ōrednia liczba uczniów 27,5, kwota dotacji udzielanej na podstawie art. 90 ust 3a ustawy z dnia o systemie oōwiaty wynosiła zł, Inwestycje oōwiatowe Na modernizacjň budynku po ODP przy ul 1-go Maja przeznaczonego na cele oōwiatowe wydano kwotň ,81zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W ramach tego rozdziału finansowane jest dokształcanie nauczycieli. Kwota poniesionych wydatków 7.687zł tj 96,09% planu. Rozdział Pozostała działalnoōń Wydatkowano zł tj 100% planu, w tym na: - na Zakładowy Fundusz ŋwiadczeŋ Socjalny dla emerytowanych nauczycieli i rencistów kwota zł - na realizacjň programu współpracy z organizacjami pozarzņdowymi kwota zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŋrodowiska Zaplanowano Ōrodki w wysokoōci zł wydatkowano ,38zł, tj 83% planu Kwotň wydano na realizacjň programów Spalasz-trujesz Segregujesz- Zyskujesz oraz Rozwój zrównowaőony. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zaplanowano Ōrodki w wysokoōci zł wydatkowano ,65zł, tj. 96,11% planu Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatkowano ,49zł tj 83,98%. w tym na 1. dofinansowanie w formie dotacji imprez kulturalnych i działaŋ na rzecz ochrony dóbr kultury (szczegółowe rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia załņcznik Nr 6) 2. zakup nagród za udział w konkursach, 3. zakup wiņzanek okolicznoōciowych, 4. organizacjň, obchodów 15 sierpnia (uroczystoōci w Ossowie i Radzyminie), 5. realizacje projektu Ossów Wrota Bitwy 1920, 6. organizacjň doőynek powiatowych itp. Rozdział Biblioteka

24 Na działalnoōń biblioteki powiatowej przekazano Gminie Wołomin kwotň zł Rozdział OŌrodki ochrony i dokumentacji zabytków W rozdziale wydano kwotň ,80zł tj 98,82% planu, w tym: 1. Na działalnoōń OŌrodka Dokumentacji Etnograficznej przekazano kwotň zł. Sprawozdanie z działalnoōci oōrodka przedstawia załņcznik Nr Na prace inwestycyjne zwiņzane z otworzeniem zabytkowego budynku przy ul Orwida w Wołominie wydano ,80zł tj. 98,43% planu. Rozdział Ochrona i konserwacja zabytków Wydatkowano kwotň ,36zł tj 99,37% planu Na prace zwiņzane z przygotowaniem inwestycji Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzňsnem na cele edukacyjno-kulturalne wydano ,36zł. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zaplanowano Ōrodki w wysokoōci zł wydatkowano ,33zł, tj 97,73% planu Rozdział Obiekty sportowe Na budowň kompleksów boisk wielofunkcyjnych wydano ,43zł tj 98,58% planu. W ramach programu Orlik 2012 dokoŋczono budowň boiska sportowego przy ZS w Zielonce (kwota wydatkowana ,14zł) oraz wybudowano boiska przy ZS w Wołominie (koszt realizacji ,29zł). Koszt zatrudnienia animatora sportu na boisku Orlik w Zielonce wyniósł ,63zł. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wydatki zostały zrealizowane w wysokoōci ,27zł tj 84,57% planu. Szczegółowe rozliczenie udzielonych w tym rozdziale dotacji zawiera załņcznik nr 6 Rozdział Pozostała działalnoōń Kwotň zł przeznaczono na nagrody dla sportowców. Struktura wg działów klasyfikacji budőetowej 020 LeŌnictwo 0,23% 600 Transport 20,96% 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,41% 710 DziałalnoŌń usługowa 0.73% 750 Administracja 11,63% 754 BezpieczeŊstwo publiczne 4,82% 757 Obsługa długu publicznego 0,78% 758 RóŐne rozliczenia 1,05% 801 OŌwiata i Wychowanie 24,18% 851 Ochrona Zdrowia 6,46% 852 Opieka Społeczna 13,6% 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społ. 6,52% 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 5,42% 900 Gospodarka Komunalna i ochr. ŋrodow. 0.02% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,48% 926 Kultura fizyczna i sport 1,69% NADWYŏKA / NIEDOBÓR BUDŏETU % wydatków ogółem

25 Wynik budőetu za rok 2009 był ujemny i wyniósł ,91zł. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŏETU Przychody budőetu Powiatu w roku 2009 wyniosły ,17zł, w tym: 1. zaciņgniňta poőyczka długoterminowa w wysokoōci ,31zł 2 zaciņgniňte kredyty długoterminowe w wysokoōci ,11zł 3. wolne Ōrodki powstałe, jako nadwyőka Ōrodków pieniňőnych powstała na rachunku budőetu wynikajņca z rozliczeŋ kredytów i poőyczek z lat ubiegłych w wysokoōci ,75zł. Spłaty rat kredytów i poőyczek zaciņgniňtych w latach oraz wykup obligacji wyniosły ,97zł co stanowiło 3,28% zrealizowanych dochodów. Łņczna spłata długu (raty + odsetki) wyniosła 4,1% zrealizowanych dochodów ZADŁUŏENIE POWIATU Na dzieŋ r. zadłuőenie Powiatu wyniosło ,83zł i wynikało z nastňpujņcych tytułów: 1. emisja obligacji dokonana w latach na kwotň zł 2. zaciņgniňta w roku 2005 poőyczka na likwidacjň skutków zagroőenia katastrofņ ekologicznņ saldo w kwocie 1 595,69zł 3. Zaciņgniňty w roku 2006 kredyt na inwestycje i spłatň rat kredytów i poőyczek w kwocie zł 4. Zaciņgniňta w roku 2007 poőyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaōniczego dla Powiatowej Komendy PaŊstwowej StraŐy PoŐarnej w kwocie zł, 5. Zaciņgniňty w roku 2007 kredyt na spłatň rat kredytów, poőyczek i wykup obligacji w wysokoōci zł 6. Zaciņgniňty w roku 2007 kredyt na wykup nieruchomoōci Zespołu Szkół Terenów Zieleni w wysokoōci zł 7. Zaciņgniňta w roku 2008 poőyczka na termomodernizacjň obiektów oōwiatowych w wysokoōci ,61zł 8. Zaciņgniňty w roku 2009 kredyt na inwestycje drogowe w kwocie zł 9. Zaciņgniňty w roku 2009 kredyt na inwestycje w dziale ochrona zdrowia w kwocie ,08zł 10. Zaciņgniňty w roku 2009 kredyt na inwestycje modernizacja ul Mareckiej w kwocie ,03zł. 11. wymagalne zobowiņzania na dzieŋ w wysokoōci 5.939,42zł ZadłuŐenie na konie roku 2009 wyniosło 18,75% zrealizowanych dochodów FUNDUSZE POZABUDŏETOWE Przy Starostwie funkcjonujņ cztery fundusze pozabudőetowe: I. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, II. Powiatowy Fundusz Ochrony ŋrodowiska, III. PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. IV. Fundusz Pracy I. - W roku 2009 przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu sprzedaőy map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych wyniosły ,02zł. Koszty funkcjonowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosły ,77zł w tym: 1. Odpis na przelewy redystrybucyjne kwota ,86zł 2. Koszty utrzymania zasobu kwota ,91zł 3. Koszty zakupu sprzňtu informatycznego i programów komp kwota ,00zł Wykonanie Funduszu przedstawia załņcznik Nr 5.

26 II. - Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony ŋrodowiska w 2009r. wyniosły ,77zł. Na kwotň tň składały siň nastňpujņce pozycje: 1. opłaty za wydawane karty wňdkarskie na kwotň 7.260zł, 2. udział we wpływach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ŋrodowiska na kwotň ,77zł, Rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony ŋrodowiska w 2009r. wyniosły ,72zł, stanowiły one pokrycie wydatków zwiņzanych z ochronņ Ōrodowiska. Wykonanie Funduszu przedstawia załņcznik nr 4 III. - PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydatki Funduszu w roku 2009 wyniosły ,15zł i zostały przeznaczone na nastňpujņce zadania ; zwrot kosztów wynagrodzeŋ za osoby niepełnosprawne, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier, dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i sprzňtu rehabilitacyjnego, poőyczki na rozpoczňcie działalnoōci gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. Szczegółowe sprawozdanie z działalnoōci funduszu zawiera załņcznik nr 32 IV. - Powiatowy Fundusz Pracy Szczegółowe sprawozdanie z działalnoōci funduszu zawiera sprawozdanie z działalnoōci Powiatowego Urzňdu Pracy załņcznik nr 33 Wykaz załņczników do sprawozdania opisowego za rok załņcznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za rok załņcznik nr 1a wykonanie dochodów na zadania administracji rzņdowej 3. załņcznik nr 1b udział dochodów w budőecie wg Ŏródeł, w roku 2009 (graficzny) 4. załņcznik nr 1c- zestawienie planu i wykonania wg głównych Ŏródeł w roku 2009 (graficzny) 5. załņcznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za rok załņcznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rzņdowej 7. załņcznik nr 2b - udział wydatków wg grup w wydatkach ogółem w roku 2009 (graficzny) 8. załņcznik nr 2c struktura wydatków wg działów za rok załņcznik nr 2d zestawienie planu i wykonania wydatków wg grup w roku załņcznik nr 3 - wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne 11. załņcznik nr 4 - wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu ochrony Ōrodowiska 12. załņcznik nr 5- wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 13. załņczniki nr 6a i 6b rozliczenie dotacji udzielonych jednostkom spoza sektora finansów publicznych z budőetu Powiatu w roku załņcznik nr 7 - przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za rok załņcznik nr 8 wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budőetowych powiatu WołomiŊskiego w załņcznik nr 9 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budőetu w roku załņcznik nr 10 - sprawozdanie Starostwa Powiatu WołomiŊskiego 18. załņcznik nr 11 - sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 19. załņcznik nr 12 sprawozdanie Komendy Powiatowej PaŊstwowej StraŐy PoŐarnej 20. załņcznik nr 13 sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Markach 21. załņcznik nr 14 - sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku 22. załņcznik nr 15 sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie 23. załņcznik nr 16 sprawozdanie II LO w Radzyminie 24. załņcznik nr 17 - sprawozdanie LO w Urlach 25. załņcznik nr 18 sprawozdanie Zespołu Szkół w Tłuszczu 26. załņcznik nr 19 sprawozdanie Zespołu Szkół w Wołominie 27. załņcznik nr 20 - sprawozdanie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie 28. załņcznik nr 21 sprawozdanie Zespołu Szkół w Zielonce 29. załņcznik nr 22 - sprawozdanie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie 30. załņcznik nr 23 - sprawozdanie Domu Dziecka w Równem

27 31. załņcznik nr 24 sprawozdanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wołominie 32. załņcznik nr 25 sprawozdanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr załņcznik nr 26 sprawozdanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr załņcznik nr 27 sprawozdanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr załņcznik nr 28 - sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce 36. załņcznik nr 29 - sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie 37. załņcznik nr 30 - sprawozdanie ŋrodowiskowego Domu Samopomocy 38. załņcznik nr 31 sprawozdanie ŋrodowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu 39. załņcznik nr 32 sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 40. załņcznik nr 33- sprawozdanie powiatowego OŌrodka Interwencji Kryzysowej 41. załņcznik nr 34 sprawozdanie Powiatowego Urzňdu Pracy 42. załņcznik nr 35 sprawozdanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zielonce 43. załņcznik nr 36 sprawozdanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu 44. załņcznik nr 37 - sprawozdanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wołominie 45. załņcznik nr 38 sprawozdanie OŌrodka Dokumentacji Etnograficznej 46. załņcznik nr 39 sprawozdanie Samodzielnego zespołu Publicznych Zakładów Opieki 47. załņcznik nr 40 sprawozdanie Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej 48. załņcznik nr 41 - sprawozdanie Rady Społecznej SZPZOZ 49. załņcznik nr42 - sprawozdanie Powiatowej Rady Zatrudnienia 50. załņcznik nr 43 sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczņcej realizacji zadaŋ biblioteki powiatowej Dochody budőetu powiatu wołomiŋskiego za 2009 rok Dział Rozdział* ōródło dochodów Plan dochodów wg uchwały z r. Plan po zmianach r. Załņcznik nr 1 w złotych Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,68 68, dotacja celowa z budőetu PaŊstwa- rolnictwo ,00 0, dochody jst. zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami dochody jst. zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami ,00 0, ,68 68, LeŌnictwo ,40 99, Ōrodki na dofinansowanie zalesieŋ otrzymane od AMiRR ,40 99, Transport i łņcznoōń ,48 165, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jst ,00 0, dotacje otrzymane z funduszy ,00 100, dotacje rozwojowe ,88 0, wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin ,60 97, Gospodarka mieszkaniowa ,89 99, dochody z najmu i dzierőawy mienia powiatu ,99 101, odsetki od nieterminnowych wpłat ,03 0, dotacja celowa gospodarka mieniem Skarbu PaŊstwa ,70 99, udział Powiatu w gosp.mieniem Skarbu PaŊstwa ,17 98, DziałalnoŌń usługowa ,45 98, dotacja celowa na finansowanie prac geodezyjnych ,00 100, dotacja celowa na finansowanie opracowaŋ geodezyjnych ,00 100, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych ,55 39, dotacje celowa na finansowanie zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej ,69 98, udział powiatu w pobieranych opłatach ,99 51, wpływy do budőetu czňōci zysku gospodartwa pomocniczego ,22 100, Administracja publiczna ,92 105,54

28 dotacje celowe na zadania zakresu administracji rzņdowej dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce ,00 100, ,00 100, róőne opłaty ,32 48, odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem ,00 100, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych ,11 126, wpływy z róőnych dochodów ,12 152, dotacje celowa na finansowanie działalnoōci Komisji Poborowej ,37 100, BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpoőarowa ,61 99, wpływy z róőnych dochodów ,20 100, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych ,97 71, dotacja na finansowanie działalnoōci Komend Powiatowych PSP ,78 100, udział powiatu w pobieranych opłatach ,70 37, dotacje otrzymane z funduszy ,00 100, wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin ,00 100, dotacja celowa otrzymana z budőetu PaŊstwa na finansowanie zakupów inwestycyjnych ,00 99, dotacja celowa na finansowanie obrony cywilnej ,00 100, dotacja celowa otrzymana z budőetu PaŊstwa na finansowanie zakupów inwestycyjnych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoōci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem ,96 100, ,75 106, wpływy ze sprzedaőy druków komunikacyjnych ,42 97, opłaty za zajňcie pasa drogowego ,58 133, wpływy z opłat za koncesje i licencje ,50 106, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat ,41 0, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 106, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,84 116, RóŐne rozliczenia ,68 100, czňōń oōwiatowa subwencji ogólnej ,00 100, Ōrodki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00 100, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych Powiatu ,60 97, wpływy z róőnych dochodów ,08 121, czňōń równowaőņca subwencji ogólnej ,00 100, OŌwiata i wychowanie ,38 99, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych szkół ,79 105, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňőnej ,00 260, wpływy z róőnych dochodów ,00 0, dochody z najmu sal szkolnych ,16 84, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych szkół ,60 97, wpływy z róőnych dochodów ,33 0, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa ,29 99, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa ,82 99, róőne opłaty ,00 146, dochody z najmu sal szkolnych ,34 84, wpływy ze sprzedaőy skł. Majņtkowych ,81 0, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych szkół ,78 81, wpływy z róőnych dochodów ,23 75, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa ,00 99, wpłata do budőetu nadwyőki ,07 100, Ōrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ ,16 0, wpływy z tyt.pomocy finansowej ,00 100, Ochrona zdrowia ,06 100, otrzymane spadki darowizny ,00 100, grzywny i inne kary ,98 0, wpływy z róőnych dochodów ,38 0, pomoc finansowa otrzymana z jednostek sam.teryt ,00 100, Ōrodki pochodzņce z UE ,90 100, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jst dotacja na opłacenie składek za osoby bez prawa do zasiłku ,00 48, ,80 99, Pomoc społeczna ,02 102

29 dochody z tytułu najmu mieszkaŋ zakładowych ,00 99, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych ,43 160, wpływy z róőnych dochodów ,42 236, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa ,00 100, wpływy z tytułu odpłatnoōci za pobyt dzieci w domach dziecka wpływy z tytułu odpłatnoōci za pobyt dzieci w domach dziecka ,79 150, ,02 129, dochody z najmu pomieszczeŋ w DPS-ach ,60 89, wpływy z odpłatnoōci pensjonariuszy domów pomocy społecznej ,17 98, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych ,28 123, wpływy z róőnych dochodów ,00 0, dotacje z budőetu PaŊstwa na finansowanie działalnoōci domów pomocy społecznej ,06 99, wpływy do budőetu nadwyőki dochodów ,42 100, dotacje otrzymane z funduszy celowych 0 0 0,00 0, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych ,99 53, dotacja na finansowanie działalnoōci Ōrodowiskowych domów samopomocy ,28 99, udział powiatu w pobieranych opłatach ,96 137, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jst ,00 88, wpływy od rodziców z odpłatnoōci za utrzymanie dzieci ,30 258, wpływy z róőnych dochodów ,04 0, wpływy z gmin z tytułu odpłatnoōci za dzieci w rodzinach zastňpczych wpływy z powiatu z tytułu odpłatnoōci za dzieci w rodzinach zastňpczych ,83 115, ,24 167, dotacja na składkň zdrowotnņ ,88 99, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych ,12 215, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych 0 0 0,00 0, dotacje rozowjowa Program Okno na Ōwiat ,88 95, dotacje rozowjowa Program Okno na Ōwiat ,06 0, dotacje z budőetu PaŊstwa na finansowanie działalnoōci dodatków dla pracowników socjalnych ,42 99, dotacje rozwojowa Program okno na Ōwiat ,27 35, dotacje rozwojowa Program okno na Ōwiat ,03 0, pozostałe odsetki ,39 0, dotacje z budőetu PaŊstwa na finansowanie wpłaty dodatków socjalnych ,00 100, dotacja na finansowanie pomocy dla cudzoziemców ,14 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,16 99, wpływy z róőnych dochodów ,10 0, dotacje celowa otrzymane z gminy ,99 0, dotacja na finansowanie działalnoōci Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawnoōci ,10 99, wpływy za obsługň PFRON-u ,49 94, wpływy ze sprzedaőy skł. majņtkowych ,00 0, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych ,40 49, wpływy z róőnych dochodów ,76 0, wpływy z Funduszu Pracy ,00 100, dotacja na realizacjň projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich dotacja na realizacjň projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich dotacja na realizacjň projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich ,92 96, ,98 99, ,64 99, dotacje z budőetu PaŊstwa ,78 100, Edukacyjna opieka wychowawcza ,85 97, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych ,32 118, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych ,00 0, odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych 0 0 0,10 0, wpływy z róőnych dochodów ,43 98, Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska ,26 49, dot. otrzymane z funduszy celowych ,26 49, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,02 0, Ōrodki otrzymane od pozostałych jednostek ,02 0, Kultura fizyczna i sport , wpływy z tyt. pomocy finansowej ,00

30 pomoc finansowa otrzymana z jednostek sam.teryt ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa ,00 100,00 Dochody ogółem ,61 104,32 Wykonanie dochodów na zadania administracji rzņdowej za 2009 rok Załņcznik nr 1a Dział Rozdział TreŌń Plan wg uchwały budőet. z r. Plan po zmianach r. Wykonanie % wykonania 010 ROLNICTWO ,00 0, Usługi geodezyjne ,00 0, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd ,00 0,0 020 LEŋNICTWO 0 0 0,00 0, Gospodarka leōna 0 0 0,00 0, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd ,00 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,70 99, Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami ,70 99, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd ,70 99,9 710 DZIAŁALNOŋŃ USŁUGOWA ,69 98, Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 100, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd ,00 100, Inspektorat nadzoru budowlanego ,69 98, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd Dot. cel. z budő. paŋstwa na zakup sprzňtu komputerowego ,69 98, ,00 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I SAMORZŅDOWA ,37 100, Urzňdy Wojewódzkie ,00 100, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd ,00 100, Komisje Poborowe ,37 100, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd ,37 100,0 754 BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE ,74 100, Komendy Powiatowe PaŊstwowej StraŐy PoŐarnej ,78 100, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd ,78 100, ,00 100, Obrona cywilna ,00 100, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd ,00 100, Usuwanie skutków klňsk Őywiołowych ,96 100, Dot. cel. z budő. paŋstwa ,96 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,80 100, Skład. na ubezp.zdrow. i Ōwiad.dla osób nie ob.ub ,80 100, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd ,80 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA ,30 99, OŌrodki wsparcia ,28 99, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej 2100 Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd ,28 99, ,88 99, ,88 99, Pomoc dla uchodŏców ,14 99, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd ,14 99,8

31 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ ,88 99, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawnoōci ,10 99, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd ,10 99, Pomoc dla repatriantów ,78 100, Dot. cel. z budő. paŋstwa na zad. bieő. z zakr. adm. rzņd ,78 100,0 X X X Razem ,48 99,9

32

33

34 Załņcznik nr 2 Wydatki budőetu powiatu wołomiŋskiego za 2009 rok Dział Rozdział TreŌń Plan wg uchwały budőet. z r. Plan po zmianach r. Wykonanie % Wykonania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0, Usługi geodezyjne w tym: ,00 pozostałe wydatki budőetowe ,00 0, LEŋNICTWO ,13 98, Gospodarka leōna w tym: ,40 99,76 pozostałe wydatki budőetowe ,40 99, Nadzór nad gospodarkņ leōnņ w tym: ,73 97,16 pozostałe wydatki budőetowe ,73 97, TRANSPORT I ŁŅCZNOŋŃ ,89 96, Drogi publiczne powiatowe w tym: ,89 96,32 wynagrodzenia i pochodne ,78 99,54 pozostałe wydatki budőetowe ,59 91,68 dotacje inwestycyjne dla Gmin (Tłuszcz i Dņbrówka) ,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,52 97, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,12 85, Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym: ,12 85,03 wynagrodzenia i pochodne ,00 99,00 pozostałe wydatki budőetowe ,12 84, Pozostała działalnoōń ,00 100,00 dotacja inwestycyjna (KamieŊ Pomorski) ,00 100, DZIAŁALNOŋŃ USŁUGOWA ,91 98, Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: ,00 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,00 100, Opracowania geodez. i kartograf. w tym: ,00 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,00 100, Nadzór budowlany w tym: ,91 98,00 wynagrodzenia i pochodne ,58 98,18 pozostałe wydatki budőetowe ,33 97,06 inwestycje ,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,47 93, Urzňdy Wojewódzkie w tym: ,90 100,00 wynagrodzenia i pochodne ,00 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,90 100, Rady Powiatowe w tym: ,13 97,30 pozostałe wydatki budőetowe ,13 97,28 wynagrodzenia i pochodne ,00 100, Starostwo Powiatowe w tym: ,23 93,43 wynagrodzenia i pochodne ,54 98,43 pozostałe wydatki budőetowe ,51 83,87 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,18 98, Komisje Poborowe w tym: ,37 100,00 wynagrodzenia i pochodne ,12 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,25 99, Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego ,84 81,44 pozostałe wydatki budőetowe ,84 81, BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŏAROWA ,86 99, Komendy Wojewódzkie Policji ,00 100,00 inwestycje - wpłaty na fundusz wsparcia ,00 100,00 wydatki bieőņce - wpłaty na fundusz wsparcia ,00 100, Komendy Pow. PaŊst. StraŐy PoŐar. w tym: ,58 99,97 wynagrodzenia i pochodne ,12 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,66 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,80 99, Obrona cywilna w tym: ,54 58,63 pozostałe wydatki budőetowe ,54 58, Usuwanie skutków klňsk Őywiołowych ,96 100,00 zakupy inwestycyjne ,96 100,00

35 75495 Pozostała działalnoōń w tym: ,78 60,47 pozostałe wydatki budőetowe ,78 60, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,14 76, Obsługa papierów wartoōń. kred. i poő. w tym: ,14 86,70 obsługa długu ,14 86, Rozliczenie z tyt. porňczeŋ i gwaran. w tym: ,00 0,00 obsługa długu ,00 0, RÓŏNE ROZLICZENIA ,00 100, Rezerwy ogólne i celowe w tym: ,00 0,00 pozostałe wydatki budőetowe ,00 0, CzňŌń równowaőņca subwencji ogólnej ,00 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,00 100, OŋWIATA I WYCHOWANIE ,73 98, Szkoła podstawowa specjalna w tym: ,04 99,13 wynagrodzenia i pochodne ,04 99,92 pozostałe wydatki budőetowe ,27 91,41 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,73 99, Gimnazjum specjalne w tym: ,29 98,89 wynagrodzenia i pochodne ,92 98,88 pozostałe wydatki budőetowe ,37 98,80 dotacje ,00 99, Licea ogólnokształcņce w tym: ,51 99,15 wynagrodzenia i pochodne ,14 99,97 pozostałe wydatki budőetowe ,37 98,04 zakupy inwestycyjne ,00 99,96 dotacje ,00 97, Licea profilowane w tym: ,42 99,81 wynagrodzenia i pochodne ,06 99,85 pozostałe wydatki budőetowe ,36 99, Szkoły zasadnicze w tym: ,36 97,47 wynagrodzenia i pochodne ,69 99,80 pozostałe wydatki budőetowe ,65 87,59 dotacje - kursy zawodowe ,00 92,47 dotacje - szkoły niepubliczne ,00 99,29 inwestycje ,02 97, Szkoły zasadnicze specjalne w tym: ,23 99,34 wynagrodzenia i pochodne ,75 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,48 100,00 dotacje ,00 98, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ,42 99,31 pozostałe wydatki budőetowe ,42 99, Biblioteki pedagogiczne ,00 100,00 dotacja ,00 100, Pozostała działalnoōń w tym: ,46 98,87 wynagrodzenia i pochodne ,00 98,89 pozostałe wydatki budőetowe ,46 98, OCHRONA ZDROWIA ,34 95, Szpitale ogólne w tym: ,82 92,86 dotacje dofinansowanie działalnoōci bieőņcej ,00 100,00 inwestycje ,08 87,27 dotacje na inwestycje ,00 100,00 pozostałe wydatki ,74 99, Programy polityki zdrowotnej w tym: ,72 94,00 pozostałe wydatki budőetowe ,04 84,47 dotacje ,68 94, Składki na ubezp. społ.i inne Ōwiad ,80 99,98 pozostałe wydatki budőetowe ,80 99, POMOC SPOŁECZNA ,21 98, Placówki opiekuŋczo - wychowaw. w tym: ,65 97,24 wynagrodzenia i pochodne ,08 99,87 pozostałe wydatki budőetowe ,18 97,37 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,72 95,33 dotacje ,67 93, Domy Pomocy Społecznej w tym: ,54 98,37 wynagrodzenia i pochodne ,19 99,86 pozostałe wydatki budőetowe ,24 95,81

36 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,11 97, OŌrodki wsparcia w tym: ,28 99,56 wynagrodzenia i pochodne ,60 99,72 dotacje ,00 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,68 98, Rodziny zastňpcze w tym: ,33 97,02 wynagrodzenia i pochodne ,30 95,88 pozostałe wydatki budőetowe ,60 97,37 dotacje ,43 93, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej ,88 99,90 pozostałe wydatki budőetowe ,88 99, Powiatowe Centrum Pomocy Rodz. tym: ,88 99,39 wynagrodzenia i pochodne ,81 99,80 pozostałe wydatki budőetowe ,70 98,88 zakupy inwestycyjne ,37 92, Jednostki specjal. interw. kryzys. w tym: ,51 99,36 wynagrodzenia i pochodne ,68 99,74 pozostałe wydatki budőetowe ,83 96,43 dotacje ,00 100, Pomoc dla cudzoziemców ,14 99,79 pozostałe wydatki budőetowe ,14 99, Pozostała działalnoōń w tym: ,00 78,38 pozostałe wydatki budőetowe ,00 0,00 dotacje ,00 100, POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁ ,91 99, Rehabilitacja zawodowa i społeczna os.niepełn ,00 96,81 dotacje ,00 96, Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnospraw ,10 99,91 wynagrodzenia i pochodne ,10 99,86 pozostałe wydatki budőetowe ,00 100, Powiatowy Urzņd Pracy w tym: ,03 99,76 wynagrodzenia i pochodne ,80 99,74 zakupy inwestycyjne ,00 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,23 99, Pomoc dla repatriantów ,78 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,78 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,45 99, Specjalne oōrodki szkolno - wychow. w tym: ,00 99,36 dotacje ,00 99, Poradnie Psychol.-Pedagogiczne w tym: ,52 98,93 wynagrodzenia i pochodne ,89 99,17 inwestycje ,00 97,84 pozostałe wydatki budőetowe ,63 96, Internaty i stypendia w tym: ,30 99,83 wynagrodzenia i pochodne ,30 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,00 100,00 dotacje ,00 96, Pomoc materialna dla uczniów w tym: ,82 99,43 pozostałe wydatki budőetowe ,82 99, OŌrodki rewalidacyjno - wychowawcze , , ,81 99,59 dotacje ,00 100,00 inwestycje ,81 95, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 96,09 pozostałe wydatki budőetowe ,00 96, Pozostała działalnoōń ,00 100,00 wynagrodzenia i pochodne ,00 100,00 dotacje ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŋrod , Pozostała działalnoōń w tym: ,38 83,00 wynagrodzenia i pochodne ,00 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,38 81, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW ,65 96, Pozostałe zad. w zakresie kultury w tym: ,49 83,98 dotacje ,00 100,00

37 wynagrodzenia i pochodne ,00 69,35 pozostałe wydatki ,49 79, Biblioteka w tym: ,00 100,00 dotacje ,00 100, OŌrodki ochrony i dokum. zabytków w tym: ,80 98,82 inwestycje ,80 98,43 dotacje ,00 100, Ochrona i konserwacja zabytków ,36 99,37 inwestycje ,36 99, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,33 97, Obiekty sportowe ,06 98,58 inwestycje ,43 98,58 wynagrodzenia i pochodne ,63 98, Zadania w zakresie kul.fiz.i sportu w tym: ,27 84,57 pozostałe wydatki budőetowe ,27 71,56 dotacje ,00 95, Pozostała działalnoōń w tym: ,00 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,00 100,00 RAZEM , , ,52 97,09 Wykonanie wydatków na zadania administracji rzņdowej za rok 2009 Załņcznik nr 2a Dział Rozdział TreŌń Plan wg uchwały budőet. z r. Plan po zmianach r. Wykonanie % Wykonania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0, Usługi geodezyjne w tym: ,00 0,00 pozostałe wydatki budőetowe ,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,70 99, Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym: ,70 99,91 pozostałe wydatki budőetowe ,70 99, DZIAŁALNOŋŃ USŁUGOWA ,69 98, Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: ,00 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,00 100, Opracowania geodez. i kartograf. w tym: ,00 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,00 100, Nadzór budowlany w tym: ,69 98,13 wynagrodzenia i pochodne ,58 98,18 pozostałe wydatki budőetowe ,11 97,73 inwestycje 0 0 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,37 100, Urzňdy Wojewódzkie w tym: ,00 100,00 wynagrodzenia i pochodne ,00 100,00 pozostałe wydatki budőetowe 0 0 0,00 0, Komisje Poborowe w tym: ,37 100,00 wynagrodzenia i pochodne ,12 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,25 99, BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŏAROWA ,74 100, Komendy Pow. PaŊst. StraŐy PoŐar. w tym: ,78 100,00 wynagrodzenia i pochodne ,04 99,93 pozostałe wydatki budőetowe ,74 100,33 inwestycje ,00 99, Obrona cywilna w tym: ,00 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,00 100, Usuwanie skutków klňsk Őywiołowych pozostałe wydatki budőetowe , OCHRONA ZDROWIA ,80 99, Składki na ubezp.społ.i inne Ōwiad ,80 99,98 pozostałe wydatki budőetowe ,80 99, POMOC SPOŁECZNA ,30 99, OŌrodki wsparcia w tym: ,28 99,77

38 wynagrodzenia i pochodne ,60 99,72 dotacje ,00 100,00 pozostałe wydatki budőetowe ,68 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej ,88 99,90 pozostałe wydatki budőetowe ,88 99, Pomoc dla uchodŏców ,14 99,79 pozostałe wydatki budőetowe ,14 99, POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁ ,88 99, Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnospraw ,10 99,91 wynagrodzenia i pochodne ,10 99,86 pozostałe wydatki budőetowe ,00 100, Pomoc dla repatriantów ,78 100,00 wynagrodzenia i pochodne 0 0 0,00 0,00 pozostałe wydatki budőetowe ,78 100,00 RAZEM ,48 99,86

39

40

41

42 Załņcznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2009 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wg uchwały budőet. z r. Plan po zmianach r. Wykonanie r. dochody własne jst Finansowanie z tego Ŏródła finansowania kredyty i poőyczki Ōrodki pochodzņce z innych Ŏródeł* Budowa drogi Krawcowizna-Białki , ,22 A. B C Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego do granic miasta Zņbki , ,99 A. B. C Budowa chodnika w ul. Warszawskiej do połņczenia z ul. Przemysłowņ gm. Tłuszcz Dotacja dla Gminy Dņbrówka na budowň chodnika we wsi Guzowatka i ZaŌcienie , ,84 A. B. C , ,00 A. B. C Modernizacja ul. WileŊskiej od ul. PrņdzyŊskiego do Przejazd , ,01 A. B C Modernizacja drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od miejscowo- Ōci PoŌwiňtne do miejscowoōci Turze (granica powiatu) Modernizacja drogi powiatowej nr 4367W na odcinku od miejscowo- Ōci Majdan do skrzyőowania z drogņ 4351W w miejscowoōci Zabraniec , , A. B. C , ,00 A. B. C Zakupy inwestycyjne , ,90 A. B. C Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 4363w wraz z infrastrukturņ towarzyszņcņ ul. Batorego Zņbki Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Mareckiej do skrzyőowania wraz infrastrukturņ towarzyszņcņ Gm. Zielonka etap I Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Załuskiego wraz infrastrukturņ towarzyszņcņ Gm. Kobyłka etap II Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Armii Krajowe j (od Sasina do Piłsudskiego)wraz infrastrukturņ towarzyszņcņ Gm. Wołomin etap III Modernizacja ul. LipiŊskiej od ul Legionów do NiepodległoŌci Gm. Wołomin , , A. B C , , ,03 A. B. C , ,00 A. B. C , ,85 A. B C , ,50 A. B C Budowa drogi powiatowej Czarna od wňzła Wołomin do S8 (projekt) , ,50 A. B C Budowa chodnika w Dobczynie Gm. Klembów , ,12 A. B C Budowa chodnika w ul. Krechowieckiej od ul Załuskiego do Norwida, Kobyłka , , A. B C Budowa chodnika w Chrzňsnem i Podstoliskach , ,00 A. B. C Projekt i budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul Norwida gm. Radzymin , ,00 A. B. C Budowa chodnika i ronda w Starym Kraszewie , ,00 A. B. C Projekt i budowa drogi w Starowoli , ,00 A. B. C Projekt i budowa drogi w Emilianowie , ,92 A. B. C Projekt i budowa chodnika i ŌcieŐki rowerowej Wołomin (Piłsudskiego -RadzymiŊska Czarna) , , A. B C Projekt i budowa kładki pieszej na rzece Długiej w Kobyłce , ,80 A. B. C Budowa wiaty przystankowej ul. WyszyŊskiego Radzymin ,00 0,00 A. B.

43 Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od miejscowoōci PoŌwiňtne do miejscowoōci Turze (granica powiatu) , ,00 A. B. C Modernizacja nawierzchni drogi nr 4307 W Zawady - Zwierzyniec , ,48 A. B C Projekt mostu pieszo-rowerowego w Mostówce na rzece Czarnej , ,00 A. B. C Projekt chodnika w Równem , ,00 A. B. C Projekt modernizacji ul. Wojska Polskiego w Zņbkach , ,80 A. B. C Wentylacja mechaniczna budynku Starostwa w Wołominie ul. Kobyłkowska Dotacja dla Gminy Dņbrówka na budowň chodnika w Dņbrówce, Józefowie i Kuligowie Dotacja dla Gminy tłuszcz na budowň chodnika w Chrzňsnem i na drodze Nr 4329W Tłuszcz-Równe , ,80 A. B. C , ,00 A. B. C , ,00 A. B. C Budowa drogi Zabraniec Okuniew , ,80 A. B. C Przebudowa drogi 4316W od ul. 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie , ,48 A. B. C Pomoc finansowa dla gminy KamieŊ Pomorski , ,00 A. B. C Adaptacja pomieszczeŋ na parterze ZS w Wołominie na potrzeby PINB ,00 0,00 A. B. C Zakupy inwestycyjne komputery, urzņdzenia , ,69 A. B. C Przebudowa klatki schodowej w budynku starostwa przy PrņdzyŊskiego , ,63 A. B. C Adaptacja pomieszczeŋ na serwerowniň II etap , ,86 A. B. C Zakup wyposaőenia do ambulansu kryminalistyki ,00 0,00 A. B. C Zakup dla Komendy powiatowej Policji 3-ch radiowozów nieoznakowanych i jednego oznakowanego i 2-ch psów słuőbowych w ramach sponsoringu , ,00 A. B. C Zakup pojazdu do patrolowania wałów przeciwpowodziowych , ,50 A. B. C Zakup urzņdzeŋ do systemu łņcznoōci KP PSP na terenie powiatu , ,30 A. B. C Zakup samochodu operacyjnego z funkcjņ rozpoznawania skaőeŋ chemiczno-ekologicznych i sprzňtu ratowniczo-gaōniczego Wykonanie dokumentacji oraz prace adaptacyjne zwiņzane z budowņ CPR i WCPR ,00 A. B C ,00 A B Zakupy inwestycyjne ,00 A B. C Zakup motopompy dla KP PSP ,96 0,00 A.5.499,96 B. C Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku , ,73 A. B. C Zakup zestawu komputerowego do ZSS Marki , ,00 A. B. C Zakup zestawu komputerowego do biblioteki L.O. Radzymin , ,00 A. B. C Poprawa jakoōci nauczania w Powiecie WołomiŊskim poprzez modernizacjň i wyposaőenie infrastruktury oōwiatowej, ZS Zielonka, ZSTZ Radzymin, L.O. Urle, ZSE Wołomin, pojedyncze pracownie ZS Tłuszcz i ZS Wołomin , ,69 A. B. C Projekt i budowa hali sportowej przy ZS Wołomin , ,72 A. C.

44 Budowa boiska piłkarskiego przy ZS Tłuszcz , ,00 A. B. C Termomodernizacja budynków ZSTZ w Radzyminie , ,63 A. B. C Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZS Tłuszcz (przełoőenie kanalizacji) Termomodernizacja Sali sportowej przy ZSE w Wołominie ul. Armii Krajowej Modernizacja Oddziału okulistycznego Szpitala Powiatowego w Wołominie Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzňtu i modernizacji oddziałów Szpitala Zakup udziału w nieruchomoōci i adaptacja pomieszczeŋ na cele mieszkalno-socjalne w Domu Dziecka w Równem Zakup pieca centralnego ogrzewania (czňōciowo finansowane) do RDD Modernizaja DPS Zielonka, wymiana c.o. przebudowa klatek schodowych, wymiana podłóg wymiana instalacji elektrycznych , ,00 A. B. C , ,98 A. B. C ,00 0,00 A. B. C , , ,08 A. B. C , ,00 A. B C , ,72 A. B. C , ,00 A. B. C , ,16 A. B. C Zakupy inwestycyjne DPS Radzymin , ,96 A. B. C Zakupy inwestycyjne DPS Zielonka , ,99 A. B. C Zakupy inwestycyjne w ramach programu Okno na Ōwiat" , ,37 A. B. C Zakupy inwestycyjne PCPR , ,00 A. B. C Zakup samochodu do celów słuőbowych PUP , ,00 A. B. C Przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy ZS Zielonka na cele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Modernizacja siedzib dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zielonce i w Wołominie Modernizacja budynku po ODP na ul. 1-go Maja w Wołominie z przeznaczeniem na cele oōwiatowe Adaptacja budynków i wyposaőenie przy ul. Orwida na cele Powiatowego Centrum Kultury Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzňsnem na cele edukacyjnokulturalne ,00 0,00 A. B. C , ,00 A. B. C , ,81 A. B. C , ,80 A. B. C , ,36 A. B. C Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy ZS w Zielonce , ,14 A. B C Budowa kompleksu boisk przy ZS Wołomin w ramach programu Orlik , ,29 A B Ogółem , , , ,96 B. C. * Wybrań odpowiednie oznaczenie Ŏródła finansowania: A. Dotacje i Ōrodki z budőetu paŋstwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. ŋrodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne Ŏródła Załņcznik nr 4

45 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009r. wg uchwały budőetowej z dnia r. Plan na dzieŋ r. Przychód / Koszt w złotych % I. Stan Ōrodków obrotowych na poczņtek roku ,13 100,00 II. Przychody ,77 123,81 1. Wpływy z opłat ,00 121,00 2. Przelewy redystrybucyjne ,77 123,87 III. Wydatki ,72 88,09 1. Wydatki bieőņce w tym: ,72 88,09 a) programy ochrony Ōrodowiska (program usuwania azbestu, program zwiňkszania lesistoōci, zintegrowany program edukacji ekologicznej, ekspertyza dot. moőliwoōci wykorzystania alternatywnych Ŏródeł energii itp.) b) ekologia i ochrona Ōrodowiska w zakresie prowadzenia działalnoōci edukacyjnej (w tym: zakup nagród, druk ulotek i plakatów, zakup pomocy dydaktycznych, pozaszkolna edukacja ekologiczna) w tym: ,00 100, ,55 77,79 dotacje na realizacjň programu współpracy ,00 100,00 c) ochrona obszarów cennych przyrodniczo (m.in. Zagospodarowanie turystyczne Liwca, sprzņtanie Ōwiata,konserwacja pomników przyrody) w tym: ,00 98,78 dotacje ,00 100,00 d) urzņdzanie, utrzymywanie i ochrona istniejņcej zieleni urzņdzonej e) rozwój szlaków turystycznych i dydaktycznych na terenach powiatu f) unieszkodliwianie odpadów (azbest, dzikie wysypiska, sprzňt komputerowy ze szkół itp.) w tym ,60 69, ,00 100, ,77 96,31 dotacje ,57 96,12 g) monitoring wód, powietrza i hałasu ,20 99,36 h) przedsiňwziňcia modernizacyjne i inwestycyjne, słuőņce ochronie Ōrodowiska i gospodarce wodnej ,60 0,00 2 Wydatki majņtkowe 0 0 0,00 #DZIEL/0! IV. Stan Ōrodków obrotowych na koniec roku ,52 0,00 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009r. wg uchwały budőetowej z dnia r. Plan na dzieŋ r. Przychód/ koszt Załņcznik nr 5 w złotych % I. Stan Ōrodków obrotowych na poczņtek roku ,00 100,00 II. Przychody ,02 99,09 1. Wpływy z usług ,64 99,58 2. odsetki ,38 64,02 III. Wydatki ,77 76,76 1. Wydatki bieőņce w tym ,77 75,79 a) przelewy redystrybucyjne ,86 92,83 b) wydatki bieőņce w tym: ,91 71,87 wydatki na utrzymanie zasobu ,11 88,07 wydatki na prace geodezyjne ,80 20,45 2. Wydatki majņtkowe w tym ,00 91,15 a) zakupy inwestycyjne ,00 91,15 b) wydatki inwestycyjne 0 0 0,00 0,00 IV. Stan Ōrodków obrotowych na koniec roku ,00 0,00

46 Zestawienie sprawozdaŋ z wykorzystania dotacji przez organizacje pozarzņdowe w roku 2009 I. Udzielonych na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeōnia 1991r. o systemie oōwiaty Załņcznik nr 6a Lp. Klasyfikacja budőetowa Nazwa organizacji Gimnazjum przy OŌrodku Szkolno-Wychowawczym w Markach ul. Piłsudskiego Niepubliczne Liceum Ogól. dla Dorosłych w Markach Niepubliczne Liceum Ogól. dla Dorosłych w Wołominie Niepubl. Uzupełniajņce LO w Radzyminie przy ZDZ Uzupełniajņce LO dla Dorosłych w Radzyminie Uzupełniajņce LO dla Dorosłych w Tłuszczu Niepubliczne Uzupełniajņce LO dla Dorosłych Zielonka Niepubliczne Zaoczne LO dla Dorosłych Zielonka BobiŊska Niepubliczne zaoczne Uzupełniajņce LO dla Dorosłych Zielonka BobiŊska Uzupełniajņce LO dla Dorosłych ŏak Przeciňtna Liczba wychowanków, uczniów Koszt całkowity zadania Przekazana kwota dotacji wynagrodzenia i pochodne , , ,00 Kalkulacja rozliczeniowa dotacji Wynagrodzenia bezosobowe koszty zakupu materiałów koszty zakupu energii koszty pozostałe 76, , , , , ,00 328, , , , , , ,00 89, , , , , , ,78 56, , , , ,40 200, ,00 80, , , , , ,32 43, , , , , , ,75 29, , , , ,67 347, ,24 25, , , , ,37 262, ,69 131, , , , , , , LO dla Dorosłych ŏak 123, , , , , , , Publiczna Szkoła Zasadnicza w Radzyminie Niepubl. Polic. Stud. Zawod. dla Dorosłych w Wołominie Policealna Niepubliczna szkoła COLLEGE Marki Niepubl. Policealne Studium Zawodowe w Radzyminie Policealna Szkoła Ochrony Guardia Niepubl Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŏak Szkoła Zawodowa przy Specj. OŌrod. Szkol-Wych. w Markach Szkoła Specjalna Przysposabiajņca do Pracy Specj. OŌrod. Szkol-Wych. w Markach Specjalny OŌr. Szk. Wych. im A Boboli w Markach Specjalny OŌr. Szk. Wych. Im FeliŊskiego w Markach OŌrodek Wych. Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku 168, , , , , , ,43 58, , , , , , ,00 23, , , , , ,00 11, , , , , , , , , , , , , , ,74 369, , , , , , ,55 17, , , , , , , , , , ,41 24, , , , , , , ,33 55, , , , , ,00 31, , , , , , , Bursa Honoratki 2, , , , Dzienny OŌrodek Wych Edukac - Rehabilit. w Wołominie 27, , , , , , ,58 Razem , , , , , , ,16 1 zwrot niewykorzystanej dotacji dnia 28 stycznia 2010r. Niepubliczne College Marki 496,00zł Załņcznik nr 6b Zestawienie sprawozdaŋ z wykorzystania dotacji przez organizacje pozarzņdowe w roku 2009

47 II. Udzielonych na podstawie ustawy o poőytku publicznym i wolontariacie Lp. Klasyfikacja budőetowa Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Towarzystwo Rozwijania AktywnoŌci SZANA Nazwa organizacji Przeznaczenie dotacji Koszt całkowity zadania Wspieranie akcji promujņcych zdrowie pod nazwņ Organizacja działaŋ majņcych na celu podnoszenie ŌwiadomoŌci grup wsparcia dla osób szczególnie zagroőonych chorobami społecznymi umowa 174/2009 Wspieranie akcji promujņcych zdrowie pod nazwņ Nie- bra- nie umowa 561/ Klub Seniora Babie Lato 1 Wspieranie akcji promujņcych zdrowie pod nazwņ Promocja zdrowia i zdrowego trybu Őycia dla seniorów z Zielonki umowa 140/ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Polskie Stowarzyszenie Zapobiegania Narkomanii Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastňpczych Wspieranie akcji promujņcych zdrowie pod nazwņ Organizacja DziałaŊ edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia umowa 106/2009 Wspieranie akcji promujņcych zdrowie Organizacja pod nazwņ MłodzieŐowe Ochotnicze Pogotowie RówieŌnicze umowa 190/2009 Zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekň rodzicielskņ działania na rzecz wygaszania koniecznoōci umieszczania dzieci w placówkach pod nazwņ Szkolenie dla kandydatów na rodziców zastňpczych i dla istniejņcych rodzin zastňpczych umowa 178/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekň rodzicielskņ działania na rzecz wygaszania koniecznoōci umieszczania dzieci w placówkach pod nazwņ Szkolenie dla kandydatów na rodziców zastňpczych i dla istniejņcych rodzin zastňpczych umowa 125/ Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej Zgromadzenie Male Dzieło Boskiej OpatrznoŌci OrioniŌci Schronisko Don Orione Caritsa Diecezji Warszawsko Praskiej Prowadzenie ŋrodowiskowego Domu samopomocy dla osób z zeniami psychicznymi umowa 431A/2008 Pomoc w integracji ze Ōrodowiskiem osób majņcych trudnoōci w przystosowaniu siň do Őycia pod nazwņ Pomoc w integracji ze Ōrodowiskiem osób majņcych trudnoōci w przystosowaniu siň do Őycia umowa 110/2009 Pomoc w Integracji ze Ōrodowiskiem osób majņcych trudnoōci w przystosowaniu siň do Őycia pod nazwņ Organizacja opieki nad samotnymi matkami, które utraciły podstawowe warunki bytowe umowa 152/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Pomoc i integracji ze Ōrodowiskiem osób majņcych trudnoōci w przystopowaniu siň do Őycia pod nazwņ Konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla istniejņcych rodzin zastňpczych umowa 126/ Fundacja DZIECI ULICY Pomoc w integracji ze Ōrodowiskiem osób majņcych trudnoōci w przystosowaniu siň do Őycia, pod nazwņ: Pomoc egzystencjalna, psychologiczna, edukacyjna, socjalna; aktywizacja społeczna i zawodowa osób bňdņcych w trudnych sytuacjach Őyciowych, równieő chorych psychicznie umowa 114/ Klub Muminki Zajňcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych porozumienie 3/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Działania na rzecz wsparcia rodziny nazwa dzialania BliŐej siebie umowa 101/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Działania na rzecz wsparcia rodziny pod nazwņ Organizacja szkolenia w zakresie umiejňtnoōci wychowawczych umowa 309/ Stowarzyszenie Katolickie PrzyszłoŌń naszych dzieci Działania na rzecz wsparcia rodziny pod nazwņ Warsztaty familijne umowa 136/ Fundacja Arka Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych umowa 109/ Fundacja Pomocna Rňka 2 Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych zadanie pod nazwņ Usługa asystencka osoby niepełnosprawnej umowa 207/ Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i MłodzieŐy z wada słuchu Usłyszeń ŋwiat Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i MłodzieŐy z wada słuchu Usłyszeń ŋwiat Przeprowadzenie Warsztatów dla członków rodzin osób z wada słuchu oraz opiekunów nieprofesjonalistów umowa 119/200 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwņ Rozwijanie umiejňtnoōci sprawnego komunikowania siň z otoczeniem osób z Przekazana kwota dotacji wynagrodzenia i pochodne Kalkulacja rozliczeniowa dotacji Wynagrodzenia bezosobowe koszty zakupu materiałów koszty zakupu energii koszty pozostałe 8 261, , ,00 548,16 601, , , , , , ,00 791,68 100, , , , ,18 716, , , , , , , , ,00 700, , ,00 250, ,00 430,00 800, , , ,55 279, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,00 460, , ,00 660, ,00 404, , , ,00 500, , , ,99 600, , , ,00 200,00 300, , , ,00

48 uszkodzeniem słuchu i mowy umowa 118/ Hospicjum OpatrznoŌci BoŐej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwņ Wspieranie działaŋ z zakresu rehabilitacji społecznej osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin umowa 99/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica 5 Dofinansowanie działalnoōci Warsztatu Terapii Zajňciowej przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica umowa 292/ Hospicjum OpatrznoŌci BoŐej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwņ Wspieranie działaŋ z zakresu rehabilitacji społecznej osób chorych i niepełnosprawnych obiňtych opieka paliatywna umowa 98/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwņ Nabywanie umiejňtnoōci samodzielnego i aktywnego Őycia w społeczeŋstwie umowa 111/ Fundacja Pomocna Rňka pozaszkolne działania edukacyjne, oōwiatowe i wychowawcze pod nazwņ Integracja poprzez sztukň umowa 219/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Realizacja zadania w zakresie pozaszkolne działania edukacyjne, oōwiatowe i wychowawcze pod nazwņ Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowaŋ dzieci i młodzieőy niepełnosprawnej z terenu powiatu wołomiŋskiego w Ōwietlicy terapeutycznej umowa 100/ Polskie Stowarzyszenie Zapobiegania Narkomanii Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i MłodzieŐy z wada słuchu Usłyszeń ŋwiat Zielonkowskie Forum Samorzņdowe Fundacja Dziedzictwo NadbuŐaŊskie Pozaszkolna działalnoōń edukacyjna dla dzieci i młodzieőy, słuőņce wyrównywaniu szans edukacyjnych i Őyciowych umowa 191/2009 Pozaszkolne działania edukacyjne, oōwiatowe i wychowawcze pod nazwņ Edukacyjna opieka pozaszkolna dla dzieci z uszkodzonym narzņdem słuchu umowa 117/2009 Ekologia i ochrona Ōrodowiska w zakresie prowadzenia działalnoōci edukacyjnej pod nazwņ: Propagowanie zrównowaőonego rozwoju przedsiňbiorstw doradztwo i mikroaudyt ekologiczny umowa 372/2009 Ekologia i ochrona Ōrodowiska w zakresie prowadzenia działalnoōci edukacyjnej pod nazwņ: Nasze Naturalne Dziedzictwo NadbuŐaŊskie warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym umowa 376/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Prowadzenie działalnoōci edukacyjnej pod nazwņ Powiatowy Konkurs Ekologiczny Dbam o piňkno mego Domu Zuemi 2009 umowa 276/ Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Stefana Kardynała WyszyŊskiego Zielonka Fundacja Dziedzictwo NadbuŐaŊskie Ekologia i ochrona Ōrodowiska w zakresie prowadzenia działalnoōci edukacyjnej pod nazwņ: WdraŐanie innowacyjnego zarzņdzania edukacjņ ekologicznņ na terenie Gimnazjum w Zielonce umowa 451/2009 Ekologia i ochrona Ōrodowiska w zakresie prowadzenia działalnoōci edukacyjnej pod nazwņ: Nasze Dziedzictwo Naturalne -My mieszkaŋcy Powiatu WołomiŊskiego umowa 153/ Parafialny Klub Sportowy LIWIEC 5 Ekologia i ochrona Ōrodowiska w zakresie prowadzenia działalnoōci edukacyjnej pod nazwņ Porzņdkuj, zapobiegaj, chroŋ II umowa 277/ Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Uposledzeniem Umyslowym Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu AKT Ekologia i ochrona Ōrodowiska w zakresie prowadzenia działalnoōci edukacyjnej pod nazwņ Podziałania zwiņzane z utrzymaniem czystoōci, ochrona powierzchni ziemi ochronň powietrza i ochronň wód umowa 439/2009 Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji pielňgnowanie polskoōci oraz rozwój ŌwiadomoŌci narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwņ: Na obrzeőach Plener teatralny umowa 397/ Stowarzyszenie Wiatraki Kultury" Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji pielňgnowanie polskoōci oraz rozwój ŌwiadomoŌci narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwņ: Wykonanie dokumentacji archiwalnej dla zbiorów etnograficznych w CzubajowiŎnie I Etap umowa 213/ Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupno Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji pielňgnowanie polskoōci oraz rozwój ŌwiadomoŌci narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwņ: DziŌ Słupno, maleŋka wieō składa Wam Hołd i , , , , , , , , , , , , , , ,00 750,00 250, , , , ,00 600, , ,00 750, , , , , , , , , ,00 500, , , ,00 200, , , , , , ,00 800, , , , , ,00 49, , , , , , , ,00 305, , ,00 668, , , , , , , , , , ,00 956, ,50

49 Stowarzyszenie MiłoŌników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich Stowarzyszenie MiłoŌników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich Fundacja Dziedzictwo NadbuŐaŊskie Rzymsko Katolicka Parafia Wniebowziňcia N.M.P w Strachówce Fundacja Wychowanie przez Sztukň Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej CzeŌń umowa 139/2009 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielňgnowanie polskoōci oraz rozwój ŌwiadomoŌci narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwņ X Mistrzostwa Polski Formacji Kawaleryjskich Ossów 2009 umowa 175/2009 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielňgnowanie polskoōci oraz rozwój ŌwiadomoŌci narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwņ Widowisko plenerowe Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920r. w Ossowie umowa 176/2009 Realizacja zadania w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji pielňgnowanie polskoōci oraz rozwój ŌwiadomoŌci narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwņ Ocaliń od zapomnienia -Dziedzictwo NadbuŐaŊskie, warsztaty etnograficzne dla dzieci w wieku szkolnym umowa 165/2009 Przeprowadzenie zadania publicznego w zakresie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji pielňgnowanie polskoōci oraz rozwój ŌwiadomoŌci narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwņ W Korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida- Vademecum 2009 umowa 120/2009 Organizacja zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji pielňgnowanie polskoōci oraz rozwój ŌwiadomoŌci narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formach niekomercyjnych pod nazwņ Edukacja młodzieőy powiatu wołomiŋskiego w zakresie kultury i tradycji umowa 112/2009 Realizacja zadaŋ Biblioteki Powiatowej Klub Sportowy Fanaberia Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwņ: Rozwój sportowy dzieci i młodzieőy z Powiatu WołomiŊskiego poprzez organizacjň współzawodnictwa sportowego III Mistrzostwa KS Fanaberia w celu popularyzacji taŋca sportowego jako aktywnej formy spňdzania czasu wolnego umowa 465/ Stowarzyszenie WAJSPORT TEAM Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwa organizacja Rodzinnego maratonu Rowerowego, imprezy towarzyszņcej wyōcigom DruŐynowych Mistrzostw Polski MTB Polandbike etap VII odbywajņcego siň w Urlach na terenie Gminy Jadów umowa 260/ Stowarzyszenie AXA Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwņ Aktywnie przez szkolenia umowa 264/ Parafialny Klub Sportowy WICI Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwņ II Powitanie Wakacji i II Przełaje Zabranieckie umowa 259/ Parafialny Klub Sportowy WICI Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwņ Udział w XXI Miňdzynarodowej Parafiadzie Dzieci i MłodzieŐy umowa 258/ Uczniowski Klub Sportowy Zieloni Zielonka" Uczniowski Klub Sportowy Wietnamskie Sztuki Walki HAC HO im. Sylwestra Zycha Miňdzyszkolny Klub Sportowy KARATE KYOKUSHIN Miňdzyszkolny Klub Sportowy KARATE KYOKUSHIN Powiatowy Szkolny Zwiņzek Sportowy Upowszechnianie kultury fizycznej i sportuw formach niekomercyjnych pod nazwņ CYMBERGAJ OPEN 2009 umowa 475/2009 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwņ Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych: turniejów, zawodów, popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku umowa 113/2009 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwņ Organizacja III edycji Mistrzostwa powiatu WołomiŊskiego dzieci i młodzieőy z Powiatu WołomiŊskiego umowa 116/2009 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwņ Uczestnictwo zawodników MKS Karate Kyokushin reprezentujņcych Powiat WołomiŊski w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach ŋwiata umowa 173/2009 Przeprowadzenie Mistrzostw Powiatu dla szkół ponadgimnazjalnych rozgrywanych w ramach IX Licealiady w roku 2009 umowa , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 300, , , ,28 924, , , , , , ,00 391, , , , , ,00 325, , , ,00 792,50 600,00 200,00 400, , ,00 700,00 800, , , , , , , , , , , , ,00 750, ,00

50 Powiatowy Szkolny Zwiņzek Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Junior Stolarka" 122/2009 Przeprowadzenie Finału Mistrzostw Powiatu dla szkół gimnazjalnych i podstawowych przeprowadzonych w roku 2009 umowa 123/2009 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwņ Wsparcie projektów uczestnictwa amatorskich zawodników, klubów i zespołów sportowych z terenu powiatu wołomiŋskiego w rozgrywkach regionalnych, ogólnopolskich i miňdzynarodowych umowa 169/ Parafialny Klub Sportowy LIWIEC Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwņ Rajd Urle 2009 umowa 241/ Stowarzyszenie MiłoŌników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich Stowarzyszenie Wajsport Team Wołomin Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwņ VI Zawody Hippiczne w skokach przez przeszkody z cyklu Grand Prix Powiatu WołomiŊskiego umowa 177/2009 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych pod nazwņ Wsparcie zespołu kolarskiego Wajsport Team w maratonach MTB podczas ogólnopolskich imprez w sezonie 2009 umowa 206/ , , , ,00 700, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , , , , , , ,72 1. Klub Senoira Babie Lato zwrot 8,00zł dnia r. 2. Fundacja Pomocna Rňka zwrot 0,01zł dnia r. 3. Zielonkowskie Forum Samorzņdowe zwrot 300,00zł dnia r. 195,00zł dnia r. 105,00zł 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im Stefana Kardynała WyszyŊskiego zwrot 0,03zł dnia r. 5. Parafialny Klub Sportowy Liwiec zwrot 130,00zł dnia r. 6. MKS Karate Kiokushin zwrot 1.495,00zł z dnia r. 7. Fundacja Dzieci Ulicy zwrot 1.783,90zł dnia r. kwota 1.711,40zł z dnia r. 72,50zł. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budőetowych powiatu wołomiŋskiego za 2009 rok Załņcznik nr 7 Lp. Dział / Rozdział Jednostka budőetowa Plan wg uchwały budőetowej / Zespół Szkół Specjalnych Wołomin Plan po zmianach r. Wykonanie % wykonania Stan Ōrodków pieniňőnych na r ,00 100,00 Planowane dochody ,00 6,22 Planowane wydatki ,00 21,23 Planowany stan Ōrodków pieniňőnych na r / Zespół Szkół Ter. Zieleni Radzymin ,00 0,00 Stan Ōrodków pieniňőnych na r ,51 100,00 Planowane dochody ,11 78,05 Planowane wydatki ,39 86,18 Planowany stan Ōrodków pieniňőnych na r / Zespół Szkół w Zielonce ,36 75,76 Stan Ōrodków pieniňőnych na r ,70 99,98 Planowane dochody ,75 55,49 Planowane wydatki ,39 54,43 Planowany stan Ōrodków pieniňőnych na r / Dom Dziecka w Równem ,06 0,00 Stan Ōrodków pieniňőnych na r ,58 100,00 Planowane dochody ,70 101,23

51 Planowane wydatki ,69 99,57 Planowany stan Ōrodków pieniňőnych na r / Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie ,59 121,76 Stan Ōrodków pieniňőnych na r ,00 100,00 Planowane dochody ,30 123,86 Planowane wydatki ,50 72,92 Planowany stan Ōrodków pieniňőnych na r / Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Załubicach ,80 0,00 Stan Ōrodków pieniňőnych na r ,00 0,00 Planowane dochody ,20 75,84 Planowane wydatki ,20 41,88 Planowany stan Ōrodków pieniňőnych na r / Rodzinny Dom Dziecka Nr ,00 0,00 Stan Ōrodków pieniňőnych na r ,00 0,00 Planowane dochody ,80 116,58 Planowane wydatki ,64 58,22 Planowany stan Ōrodków pieniňőnych na r / Rodzinny Dom Dziecka Nr ,16 0,00 Stan Ōrodków pieniňőnych na r ,00 0,00 Planowane dochody ,00 93,89 Planowane wydatki ,00 69,84 Planowany stan Ōrodków pieniňőnych na r / Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ,00 0,00 Stan Ōrodków pieniňőnych na r ,27 100,00 Planowane dochody ,15 108,87 Planowane wydatki ,33 99,75 Planowany stan Ōrodków pieniňőnych na r / Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ,09 423,11 Stan Ōrodków pieniňőnych na r ,00 0,00 Planowane dochody ,00 0,00 Planowane wydatki ,00 0,00 Planowany stan Ōrodków pieniňőnych na r /85203 ŋrodowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie 0 0 0,00 0,00 Stan Ōrodków pieniňőnych na r ,00 100,00 Planowane dochody 0 0 2,08 0,00 Planowane wydatki ,08 100,26 Planowany stan Ōrodków pieniňőnych na r / ZSTZ Internat Radzymin 0 0 0,00 0,00 Stan Ōrodków pieniňőnych na r ,23 100,00 Planowane dochody ,09 67,07 Planowane wydatki ,29 60,66 Planowany stan Ōrodków pieniňőnych na r ,03 264,98 X X Razem dochody , X X Razem wydatki , Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za rok 2009 Załņcznik nr 8 Lp. Nazwa Gospodarstwa Pomocniczego Klasyfikacja budőetowa Plan wg uchwały budőetowej Plan po zmianach Wykonania % wykonania

52 Gospodarstwo Pomocnicze przy Z.S w Tłuszczu 801/80197 Stan Ōrodków obrotowych na r ,14 100,00 Przychody ,67 60,62 Rozchody ,64 70,98 wpłata do budőetu 0 0 0,00 0,00 Planowany stan Ōrodków na r ,17 41,65 2 Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej 710/71097 Stan Ōrodków obrotowych na r ,99 100,00 Przychody ,66 96,31 Rozchody ,13 93,10 Wpłata zysku do budőetu ,00 0,00 Planowany stan Ōrodków obrotowych na r ,52 0,00 X RAZEM PRZYCHODY X ,33 85,97 X RAZEM ROZCHODY X ,77 86,96 Lp. TreŌń Klasyfikacja Przychody i rozchody budőetu za 2009 rok Kwota wg uchwały budőetowej r. Plan po zmianach na koniec r. Załņcznik nr 9 w złotych Wykonanie % wykonania Przychody ogółem: , ,17 97,41 1. Kredyty ,08 94,15 2. PoŐyczki ,31 100,00 3. Kredyt pomostowy uzupełniajņcy ,03 4. PoŐyczki na finansowanie zadaŋ realizowanych z udziałem Ōrodków pochodzņcych z budőetu UE 903 0,00 5. Spłaty poőyczek udzielonych 951 0,00 6. Prywatyzacja majņtku jst 944 0,00 7. NadwyŐka budőetu z lat ubiegłych 957 0,00 8. Papiery wartoōciowe (obligacje) 931 0,00 9. Inne Ŏródła (wolne Ōrodki) ,75 100,00 Rozchody ogółem: ,97 100,00 1. Spłaty kredytów ,00 100,00 2. Spłaty poőyczek ,97 100,00 3. Spłaty poőyczek otrzymanych na finansowanie zadaŋ realizowanych z udziałem Ōrodków pochodzņcych z budőetu UE 963 0,00 4. Udzielone poőyczki 991 0,00 5. Lokaty 994 0,00 6. Wykup papierów wartoōciowych (obligacji) ,00 100,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeŋ 995 0,00 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŋCI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE ZA ROK 2009 Załņcznik nr 10 Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostkņ organizacyjnņ obsługujņcņ Zarzņd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. Zadania realizowane sņ przez 15 wydziałów, 4 biura. Na dzieŋ r. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał siň nastňpujņco:

53 Zatrudnionych ogółem 225 osób (w tym 145 kobiet). Niepełnosprawni 11 osób (w tym 7 kobiet) Na dzieŋ r. 6 osób było zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, 4 osoby na zastňpstwo. Wydziałem kieruje Marzena BaŊka WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR Liczba zatrudnionych na koniec 2009r.: 17 pracowników umysłowych, 12 fizycznych, w tym 2 osoby na pracach interwencyjnych i 1 na zastňpstwo. KADRY W 2009 roku zorganizowano 22 konkursy na wolne stanowiska urzňdnicze, w ramach których zatrudniono 13 osób. W 2009r. zatrudniono ogółem na umowy o pracň 27 osób; odeszło z pracy 13 osób. Na dzieŋ przyjňto 76 oōwiadczeŋ majņtkowych. W okresie od do oōwiadczenia złoőyło dalsze 5 osób, co wynika z powierzenia obowiņzków lub nawiņzania bņdŏ rozwiņzania stosunku pracy. KANCELARIA CzynnoŌci kancelaryjne wykonywane sņ zgodnie z instrukcjņ kancelaryjnņ dla organów powiatu. W kancelarii prowadzone były rejestry: - Rejestr skarg i wniosków 17 pozycji - Rejestr postanowieŋ Starosty 25 pozycji - Rejestr korespondencji zwykłej i poleconej pozycje W Starostwie obowiņzuje elektroniczny obieg dokumentów - rezygnacja z formy papierowej rejestru. W roku 2009 wdroőono elektroniczny obieg dokumentów w wydziałach majņcych siedzibň w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. PowstaŊców 8/10 oraz Kobyłkowskiej 1 A. Wszystkie wydziały pracujņ w elektronicznym obiegu dokumentów. SZKOLENIA Zorganizowano dwa szkolenia dla pracowników Starostwa: a) szkolenie z zakresu wydatków strukturalnych szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie. b) szkolenia warsztatowe z elektronicznego obiegu dokumentów. Ze szkoleŋ zamiejscowych skorzystało 64 pracowników. Wydział prowadził rejestry: - Rejestr pełnomocnictw 101 pozycji - Rejestr pieczňci, - Rejestr poleceŋ wyjazdu słuőbowego 140 pozycji - Rejestr szkoleŋ pracowników Starostwa 64 pozycji - Rejestr porozumieŋ 82 pozycji - Rejestr aktów normatywnych 192 pozycji - Centralny rejestr umów 647 pozycji - Centralny rejestr zleceŋ 188 pozycji Poza w /w rejestrami prowadzone były takőe ksiņőki nadawcze korespondencji, ksiņőki inwentarzowe, ewidencja pozaksiňgowa w formie elektronicznej, dokonywano zakupów artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, Ōrodków czystoōci oraz innych niezbňdnych artykułów i materiałów dla prawidłowego funkcjonowania Starostwa, według bieőņcych zapotrzebowaŋ wydziałów. Ponadto Wydział jest odpowiedzialny za gromadzenie i przechowywanie protokółów z kontroli prowadzonych przez organy zewnňtrzne. W 2009r. dokonano połņczenia sieciņ bezprzewodowņ budynków Starostwa znajdujņcych siň przy ul. PrņdzyŊskiego 3 i ul. PowstaŊców 8/10, co umoőliwiło wydziałom majņcym siedzibň w budynku PowstaŊców 8/10 korzystanie z internetu o zwiňkszonych moőliwoōciach oraz wdroőenia elektronicznego obiegu dokumentów. W 2009r. pracownicy Wydziału przygotowali wniosek p.n. E-Starostwo. WdraŐanie usprawnieŋ zarzņdczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie Efektem jest pozyskanie Ōrodków finansowych w kwocie ,50zł na wdroőenie usprawnieŋ zarzņdczych oraz szkolenia pracowników Starostwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie Umowa została podpisana w dniu 29 grudnia 2009r. Realizacja lata Liczba zatrudnionych: 2 osoby na pełnym etacie. BIURO RADY Do zadaŋ Biura Rady naleőy kompleksowa obsługa Rady Powiatu oraz jej organów, sporzņdzanie oraz prowadzenie dokumentacji zwiņzanej z działalnoōciņ Rady. W 2009 roku odbyło siň ogółem 12 sesji Rady Powiatu oraz 106 posiedzeŋ Komisji stałych i doraŏnych, w tym: 1) 20 posiedzeŋ Komisji Rewizyjnej; 2) 12 posiedzeŋ Komisji Finansowej, 3) 17 posiedzeŋ Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,

54 4) 13 posiedzeŋ Komisji BezpieczeŊstwa i Ochrony ŋrodowiska, 5) 14 posiedzeŋ Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamiňci Narodowej, 6) 13 posiedzeŋ Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, 7) 11 posiedzeŋ Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków, 8) 1 posiedzenie Komisji Statutowej, 9) 5 posiedzeŋ Komisji ds. Planu Rozwoju Lokalnego. W Biurze Rady prowadzone były nastňpujņce rejestry: 1) rejestr uchwał Rady Powiatu ) rejestr aktów prawa miejscowego ) rejestr skarg i wniosków wpływajņcych do Rady Powiatu 22, 4) rejestr wniosków, zapytaŋ i interpelacji radnych 27, 5) rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu 3. Poza ww. rejestrami prowadzonymi w formie papierowej, na stronie internetowej Powiatu zamieszczano: wykaz podjňtych przez Radň Powiatu uchwał, nagrania oraz protokoły z sesji, informacje o posiedzeniach Komisji oraz sesjach, materiały przekazywane radnym na sesjň Rady Powiatu. BIURO PRAWNE W 2009r. w Biurze Prawnym zatrudnione były dwie osoby na podstawie umowy o pracň, trzy osoby na podstawie umowy zlecenia: dwóch radców prawnych i adwokat oraz jeden staőysta. W dzienniku korespondencyjnym Biura w 2009r. zarejestrowano 1182 sprawy w szczególnoōci: 1) wydano 50 opinii prawnych pisemnych, 2) wydano 71 pism wewnňtrznych 3) wydano liczne opinie prawne ustne(szacunkowo 4-6 tygodniowo) 4) wystņpienia w charakterze pełnomocnika Starosty w postňpowaniu sņdowym administracyjnym oraz przed innymi organami orzekajņcymi 5) prowadzenie zbiorów aktów prawnych 6) opiniowanie pod wzglňdem prawnym projektów uchwał rady i zarzņdu oraz umów 7) prowadzenie egzekucji naleőnoōci Starostwa (około 30) BIURO PROMOCJI W roku 2009 w Biurze Promocji były zatrudnione trzy osoby: Biurem kieruje Katarzyna Pazio (do zastňpowała Małgorzata Kiszko) Biuro Promocji w 2009 roku zorganizowało / współorganizowało: - wydarzenia kulturalne / patriotyczne: - Obchody 146. rocznicy Powstania Styczniowego - Borucza, 29 marca 2009r. - Koncert w IV rocznicň Ōmierci Jana Pawła II - Jadów, r. - MłodzieŐowe Mistrzostwa ŋwiata Dziewczņt i Chłopców do lat 23 w warcabach - Starostwo Powiatowe w Wołominie, r. - Majówka w Chrzňsnem r Rocznica ks. Sylwestra Zycha - Kobyłka, r. - Obchody 89. Rocznicy Bitwy Warszawskiej - Ossów, r. - DoŐynki Powiatowo- Gminne - Klembów, r. - UroczystoŌń upamiňtniajņca pobyt mjr Henryka DobrzaŊskiego Hubala w Krubkach - Krubki, r. - Zlot NiepodległoŌci - Zielonka, r. - uroczyste otwarcia inwestycji powiatowych: - otwarcie terenowego punktu paszportowego w Starostwie Powiatowym w Wołominie r. - otwarcie kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych Orlik 2012 Moje boisko w Zielonce r. - otwarcie ZSS w Ostrówku r. - spotkania i konferencje: - spotkanie dot. dróg wojewódzkich 631i 634 Starostwo Powiatowe w Wołominie, r - spotkanie wigilijne samorzņdowców - Wołomin, r. - inne: - utworzenie i uruchomienie strony internetowej Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów - przeredagowanie i zmiana zawartoōci merytorycznej strony internetowej

55 - wystawienie na licytacjň Wielkiej Orkiestry ŋwiņtecznej Pomocy obrazu KoŌcioła ŋw. Trójcy w Kobyłce, styczeŋ 2009r. - zorganizowanie bezpłatnych badaŋ i porad dla kobiet z okazji Dnia Kobiet pod hasłem DzieŊ zdrowia Kobiet, r. - pozyskanie dofinansowania z Urzňdu Marszałkowskiego na promocjň uroczystoōci rocznicowych Bitwy Warszawskiej w kwocie zł, wspólnie z ODE; - przeprowadzenie akcji promujņcej uroczystoōci sierpniowe w Ossowie druk banerów, plakatów, billboardów, realizacja spotu reklamowego w autobusach itp.; - opracowanie oraz wydanie mapy Powiatu WołomiŊskiego; - opracowanie oraz wydanie folderów: Ziemia Norwida i Cudu nad Wisłņ ; nt. Bitwy Warszawskiej Za wolnoōń naszņ i waszņ ; - opracowanie oraz wydanie opracowanie oraz wydanie materiałów promocyjno informacyjnych o powiecie wołomiŋskim publikowanych m. in. w czasopismach Welcome to Warsow, ŋwiat Elit, Kurier Warszawski ; - współpraca z mediami w zakresie przygotowywania materiałów informacyjnych; - zakup materiałów promocyjnych. Biuro Promocji administrowało i dbało o zawartoōń merytorycznņ strony internetowej Powiatu (zamieszczano relacje z wydarzeŋ, zapowiedzi uroczystoōci, odpowiedzi na pytania do starosty, poszerzano i uzupełniano stałe bloki tematyczne) oraz obsługiwało głównņ skrzynkň mailowņ Starostwa: Wydziałem kieruje Dorota RomaŊczuk WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Liczba zatrudnionych - 5 osób na podstawie umowy o pracň i 1 na staőu Liczba wydanych decyzji - 27, w tym: - sprowadzenie zwłok z zagranicy - 8 decyzji, - kluby sportowe (rejestracja) - 4 decyzje, - kluby sportowe (zmiana statutu) - 3 decyzje, - Uczniowskie Kluby Sportowe (rejestracja) - 7 decyzji, - Uczniowskie Kluby Sportowe (zmiana statutu)- 1 decyzja, - Uczniowskie Kluby Sportowe (wykreōlenie) - 4 decyzje. AKCJA KURIERSKA Na bieőņco aktualizowano opracowany w 2006r. Plan Akcji Kurierskiej dla Powiatu WołomiŊskiego. Przygotowano sprawozdanie z realizacji w 2008r. zadaŋ zwiņzanych z dorňczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie Powiatu oraz sporzņdzono plan szkoleŋ akcji kurierskiej na rok w terminach okreōlonych zarzņdzeniem Wojewody Mazowieckiego. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Do Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych nie wpłynňły w 2009r. wnioski w sprawie przyjňcia rzeczy znalezionych. Skierowano 6 wniosków do Sņdu Rejonowego w Wołominie o stwierdzenie likwidacji rzeczy po upływie ustawowego terminu przechowywania. FUNDACJE Wydział, w imieniu Starosty, obejmował nadzorem 28 fundacji majņcych siedzibň na terenie Powiatu (w 2009r. objňto nadzorem 6 fundacji). KWALIFIKACJA WOJSKOWA Termin kwalifikacji wojskowej 2009r. ustalono na okres od 16 kwietnia do 19 czerwca. Powiatowa Komisja Lekarska wydała orzeczeŋ o zdolnoōci do czynnej słuőby wojskowej, od których wpłynňło 1 odwołanie rozpatrzone przez Komisjň we własnym zakresie. REKLAMACJE W ramach reklamowania od obowiņzku pełnienia czynnej słuőby wojskowej wszczňto 1 postňpowanie reklamacyjne PASZPORTY W okresie sprawozdawczym wpłynňło wniosków o wydanie dokumentu paszportowego. Wydano dokumentów paszportowych. REPATRIANCI W 2009r. toczyło siň 1 postňpowanie w sprawie przekazania repatriantom (3 osoby) Ōrodków finansowych na pokrycie wydatków zwiņzanych z udzieleniem pomocy w zakresie: pokrycia kosztów przejazdu na terytorium RP, zagospodarowania i bieőņcego utrzymania oraz podjňcia nauki na terytorium RP. ZAPROSZENIA W 2009r. przyjňto 475 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeŋ, wydano 463 zaproszenia. STOWARZYSZENIA

56 Wydział, w imieniu Starosty, obejmował nadzorem 327 stowarzyszeŋ W okresie sprawozdawczym wpłynňło z Krajowego Rejestru Sņdowego w Warszawie 26 wniosków w sprawie zaopiniowania wniosków o rejestracjň organizacji lub zmianň statutów, w stosunku do których Wydział wypowiedział siň w ustawowym terminie. UZGADNIANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ STUDIÓW UWARUNKOWAʼn I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN W roku 2009 przygotowano 19 uzgodnieŋ / opinii dla gmin z terenu Powiatu WołomiŊskiego, w tym: - 9 pozytywnych uzgodnieŋ w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - 3 pozytywne opinie w sprawie studium uwarunkowaŋ i kierunków zagospodarowania przestrzennego, - 6 pozytywnych uzgodnieŋ w sprawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZŅDOWYMI W okresie sprawozdawczym: - ogłoszono 42 konkursy na 35 tematów, z czego na 9 tematów nie wpłynňła Őadna oferta, - pozytywnie rozpatrzono 61 z 86 ofert, 3 organizacje zrezygnowały z realizacji zadania, - podpisano 58 umów, - przeprowadzono 17 kontroli realizacji zadaŋ publicznych (w terminach okreōlonych w Planie kontroli na rok 2009), do organizacji wystņpiono z zaleceniami pokontrolnymi (uwagi dotyczyły prowadzenia rachunkowoōci) - kontrolowane organizacje wywiņzały siň z zaleceŋ. Wprowadzono nowe rozwiņzania do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizacjň zadaŋ publicznych w Powiecie WołomiŊskim (przyjňte przez Zarzņd Powiatu w grudniu 2009r.) oraz przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczņce ustalenia priorytetów zadaŋ publicznych do realizacji w roku Opracowano projekt Ankiety monitorujņcej współpracň Powiatu z organizacjami pozarzņdowymi (ankietň rozpowszechniono poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wyłoőenie w siedzibie Starostwa). Na ankietň odpowiedziało 13 podmiotów, dla porównania w roku Wydziałem kieruje Magdalena SoszyŊska Kalinowska WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY W wydziale zatrudnionych jest 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Liczba wydanych decyzji 13 Wydział zajmował siň: 1. Przygotowaniem sprawozdaŋ SIO (System Informacji OŌwiatowej), wg stanu na r, r, r, 2. Przygotowaniem zestawieŋ zwiņzanych z działalnoōciņ edukacyjnņ placówek oōwiatowych: 2. Kierowaniem dzieci i młodzieőy upoōledzonej umysłowo, niesłyszņcej, słabo słyszņcej i słabo widzņcej do specjalnych placówek szkolnych. Skierowano 59 dzieci w tym: - 40 do szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat WołomiŊski, - 19 do szkół/placówek specjalnych za poōrednictwem innych powiatów (na podstawie podania wnioskodawcy o skierowanie oraz na wniosek Starosty Powiatu WołomiŊskiego). 3. Kierowaniem dzieci i młodzieőy niedostosowanej społecznie, zagroőonej niedostosowaniem społecznym, zagroőonej uzaleőnieniem lub zaburzeniami zachowania do specjalnych placówek szkolnych. Skierowano 13 nieletnich w tym: - 8 do MłodzieŐowych OŌrodków Wychowawczych, - 5 do MłodzieŐowych OŌrodków Socjoterapii. 4. Realizacjņ porozumieŋ w sprawie powierzenia zadaŋ z zakresu oōwiaty: Przygotowano 39 porozumieŋ oraz 3 umowy, które dotyczyły zadaŋ polegajņcych na prowadzeniu zajňń teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych uczňszczajņcych do Zasadniczych Szkół Zawodowych w Tłuszczu oraz w Wołominie. Z tej formy kształcenia skorzystało 348 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat WołomiŊski. 5. Opiniowaniem pod wzglňdem merytorycznym sprawozdaŋ finansowo-opisowych za rok 2008 oraz I półrocze 2009,złoŐonych przez szkoły/ placówki niepubliczne (w tym oōrodki wychowawcze), którym udzielono dotacji. 6. Przygotowywaniem comiesiňcznych zestawieŋ liczby uczniów/wychowanków w szkołach/oōrodkach/placówkach niepublicznych dotowanych przez powiat celem przekazywania dotacji oōwiatowej oraz zaplanowania budőetu na rok Prowadzeniem spraw zwiņzanych z wydawaniem zaōwiadczeŋ o wpisie/ zmianie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostň WołomiŊskiego oraz decyzji w sprawie wykreōlenia. Wydano 4 zaōwiadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostň WołomiŊskiego (w tym 3 szkoły i 1 placówka kursowa) oraz 5 zaōwiadczeŋ o zmianie wpisu do ewidencji (w tym 4 szkół i 1 placówki kursowej).

57 8. Prowadzeniem spraw zwiņzanych z wydawaniem decyzji w sprawie nadania uprawnieŋ szkoły publicznej szkole niepublicznej. Wydano 8 decyzji w sprawie wykreōlenia z ewidencji (w tym 3 szkoły i 5 placówek kursowych) i 1 o odmowie wpisu do ewidencji (placówka kursowa).wydano 3 decyzje w sprawie nadania uprawnieŋ szkoły publicznej. 9. Prowadzeniem spraw zwiņzanych z uczniowskim stypendium za wybitne osiņgniňcia szkolne Talent. W 2009 roku stypendium Talent otrzymało 101 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 10. Realizacjņ programów rzņdowych: - złoőenie wniosku w projekcie pilotaőowym Animator Moje boisko - ORLIK 2012 w 2009 roku nadzór nad realizacjņ programu na Orliku przy Zespole Szkół w Zielonce zaproszenie Gminy Zielonka do współpracy (zatrudnienie trenera Ōrodowiskowego w okresie wakacji) - złoőenie wniosku w programie Radosna Szkoła dotyczņcego wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku - złoőenie wniosku w programie Radosna Szkoła dotyczņcego wsparcia finansowego na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Markach. 11. przeprowadzeniem procedur zwiņzanych z ustanowieniem nowych kierunków kształcenia zawodowego, - przeprowadzenie procedur zwiņzanych z utworzeniem Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół w Wołominie, Szkoły Specjalnej Przysposabiajņcej do Pracy w Zespole szkół Specjalnych w Ostrówku - przeprowadzenie procedur zwiņzanych z utworzeniem klasy integracyjnej w Liceum Ogólnokształcņcym w Zespole Szkół w Zielonce - wdroőenie wspólnego z Warszawņ elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanie szkoleŋ dla osób obsługujņcych system i przeprowadzenie naboru na rok szkolny 2009/2010, - kontynuacja wdraőania programu wspomagajņcego organizacjň pracy szkół i placówek (Arkusz Optivum i Sigma Optivum), zorganizowanie cyklu szkoleŋ dla dyrektorów jednostek i przedstawicieli organu prowadzņcego. 12. Przygotowywaniem i prowadzeniem narad z dyrektorami placówek oōwiatowych. 13. Prowadzeniem spraw zwiņzanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopieŋ nauczyciela mianowanego. W 2009 roku przeprowadzono 19 postňpowaŋ egzaminacyjnych na stopieŋ nauczyciela mianowanego, wydano 18 aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i 1 decyzjň o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego 14. Przygotowaniem corocznych prezentacji powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. 15. Przygotowaniem regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009 i lata nastňpne. 16. Nagrody Starosty WołomiŊskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W 2009r. przyznano 24 nagrody nauczycielom. 17. Realizacjņ zadaŋ zwiņzanych z ochronņ zabytków znajdujņcych siň na terenie Powiatu w zwiņzku z zadaniami Wydziału: a) udział i nadzór w postňpowaniach zwiņzanych z pracami restauratorskimi konserwatorskimi, b) uczestnictwo w procesach zwiņzanych z rewitalizacjņ odrestaurowanych obiektów, c) współdziałanie w pozyskiwaniu Ōrodków pomocowych na ochronň zabytków i opiekň nad zabytkami, d) tworzenie i prowadzenie powiatowego katalogu zabytków; a w szczególnoōci - Pozyskiwanie materiałów ikonograficznych, dokumentacji historycznych i materiałów Ŏródłowych dotyczņcych zabytków z terenu powiatu, a w szczególnoōci zespołu w Chrzňsnem - Współpraca z poszczególnymi gminami w zakresie sporzņdzenia gminnych ewidencji zabytków oraz wytycznych do programu opieki nad zabytkami - Opracowywanie dokumentacji opisowo-fotograficznej zabytków z poszczególnych gmin powiatu - Tworzenie powiatowego programu opieki nad zabytkami - sporzņdzanie odpowiednich zestawieŋ, klasyfikacji, oceny stanu zachowania zabytków, rozpoznanie zasad finansowania i nakładów ponoszonych na ten cel - Współudział w konkursie wiedzy o historii zabytków Mazowsza ogłoszonym przez MWKZ dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - Opiniowanie Strategii ZrównowaŐonego Rozwoju Turystyki Powiatu WołomiŊskiego na lata Współpraca przy realizacji programu (projektu) adaptacji Zespołu pałacowo-parkowego w Chrzňsnem na Powiatowe Centrum Kultury (konsultacje z konserwatorem zabytków) Wydział Edukacji i Kultury przygotował 35 uchwał Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego i 20 projektów uchwał Rady. Zaopiniował 90 wniosków o patronat Starosty oraz 9 wniosków w sprawie rodzajów wyróőnieŋ i nagród za wysokie osiņgniňcia sportowe. WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

58 Naczelnik Wydziału: Dorota JagodziŊska W 2009r. w Wydziale zatrudnionych było 5 pracowników etatowych, w tym jeden na zastňpstwo. Wydział w ciņgu roku zajmował siň nastňpujņcymi zagadnieniami: a) W zakresie polityki zdrowotnej i społecznej: 1. Przygotowanie planów medycznych i sporzņdzanie kwartalnych sprawozdaŋ. 2. BieŐņca analiza aktualnej zmieniajņcej siň sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 3. Współpraca z organizacjami pozarzņdowymi w zakresie realizacji zadaŋ z ochrony zdrowia i pomocy społecznej. b) W zakresie współpracy ze Szpitalem Powiatowym: 1. Monitorowanie działalnoōci Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ w zakresie kontraktów na realizacjň ŌwiadczeŊ zdrowotnych, 2. Organizowanie posiedzeŋ Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ, w tym przygotowywanie projektów uchwał i niezbňdnych materiałów na posiedzenia Rady. 3. Koordynacja wydatkowania Ōrodków finansowych przeznaczonych na programy zdrowotne oraz monitorowanie realizacji zadaŋ inwestycyjnych, w zakresie zakupu specjalistycznego sprzňtu, finansowanych z budőetu powiatu i jednostek samorzņdu terytorialnego. 4. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkaŋców powiatu z zakresu opieki medycznej. c) W zakresie działalnoōci Powiatowego Zespołu Orzekania o NiepełnosprawnoŌci 1. Liczba wydanych decyzji ogółem orzeczenia o niepełnosprawnoōci 415 (w tym: 367 zaliczone, 48 nie zaliczone) - orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoōci 1471 (w tym: 1430 stopieŋ niepełnosprawnoōci, 11- nie zaliczone, 30 odmowa). Ponadto wydano 491 legitymacji osób niepełnosprawnych. 2. Liczba odwołaŋ 109 Odwołania dotyczyły głównie przyznanego przez skład orzekajņcy, niezgodnego z oczekiwaniami wnioskodawcy, stopnia niepełnosprawnoōci (78), lub braku wskazania w pkt. 7 orzeczenia o niepełnosprawnoōci, który daje podstawň do ubiegania siň o Ōwiadczenie pielňgnacyjne (31). 16 odwołaŋ zostało pozytywnie rozpatrzonych przez Zespół Orzekajņcy (głównie zmiana terminu lub wskazaŋ). Pozostałe odwołania wraz dokumentacjņ zostały przesłane do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o NiepełnosprawnoŌci. d) W zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej: 1. Przygotowanie i koordynowanie realizacji przez Szpital Powiatowy programu zapobiegania nowotworom piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyőej zamieszkałych na terenie powiatu. Do programu przystņpiły 2 gminy (Wołomin i Zielonka), które dofinansowały badania dla swoich mieszkanek. Łņcznie w roku 2009 przebadano 501 kobiet. U badanych pacjentek wykryto 72 torbieli (tym pacjentkom wraz z wynikiem przekazano zalecenie do wykonania USG) oraz 12 guzów sutka - te pacjentki pilnie skierowano do Poradni Chorób Sutka. 2. Koordynowanie realizacji programu promocji zdrowia w szkołach w ramach podpisanej umowy pomiňdzy Starostwem Powiatu a MSPZOZ nr 2 przy ul. WileŊskiej 74 w Wołominie. Program promocji zdrowia w szkołach realizowany jest w trzech szkołach wołomiŋskich: w Zespole Szkół Ekonomicznych, w Zespole szkół przy ul. Legionów oraz w Zespole Szkół Specjalnych. Miesiňcznie programem promocji zdrowia objňtych jest ok uczniów z w/w szkół. 3. Zainicjowanie i koordynowanie realizacji przez Szpital Powiatowy w Wołominie oōmiu zdrowotnych akcji profilaktycznych Biała Sobota pod hasłami: DzieŊ dla zdrowa, Ogólnopolska walka z nadwagņ, Profilaktyka jaskry, ŋwiatowy dzieŋ bez tytoniu, Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, Profilaktyka cukrzycy i chorób współistniejņcych u dzieci i młodzieőy, Profilaktyka AMD, Profilaktyka chorób cywilizacyjnych. Podczas akcji mieszkaŋcy powiatu skorzystali z 654 bezpłatnych konsultacji specjalistycznych udzielanych przez lekarzy: kardiologa, diabetologa, neurologa dla dorosłych, okulistów dla dzieci i dorosłych, ginekologa, reumatologa, pediatry, psychologa i dietetyka. Ponadto przeprowadzono ok badaŋ, w tym: EKG, badania dopplerowskie naczyŋ szyjnych, echo serca, mammografia, usg róőnych narzņdów, cytologia, palpacyjne badanie piersi, densytometria, pomiar tkanki tłuszczowej, badanie słuchu, poziom cukru, poziom cholesterolu oraz pomiary ciōnienia krwi, antropometrycznych i obliczanie wskaŏnika BMI. Akcje organizowane były na terenie Poradni Specjalistycznej (6 akcji) oraz na terenie Oddziału Okulistycznego (2 akcje). Rozdano szereg materiałów akcydensowych dotyczņcych szkodliwoōci palenia tytoniu i korzyōci wynikajņcych z niepalenia oraz prozdrowotnego stylu Őycia pozyskanych z Fundacji Promocji Zdrowia prof. ZatoŊskiego oraz przeprowadzania badaŋ profilaktycznych - szczególnie w zakresie profilaktyki nowotworowej. 4. Zainicjowanie i koordynowanie realizacji przez Szpital Powiatowy w Wołominie programu edukacji młodzieőy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej majņcego na celu przekazanie uczniom wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat postňpowania z człowiekiem nieprzytomnym. W 2009 roku zrealizowano zajňcia (2- godzinne spotkania edukacyjne - wykład i ńwiczenia na fantomie) w Zespole Szkół w Wołominie, przy ul. Legionów dla uczniów w 14 grupach szkoleniowych i nauczycieli (1 grupa szkoleniowa) oraz w Zespole Szkół Wołominie, ul. Armii Krajowej dla uczniów (w 4 grupach szkoleniowych) a takőe dla nauczycieli OŌrodka Edukacyjno - Wychowawczo-Rehabilitacyjnego w Wołominie, filia przy ul. Maja 36 (1 grupa szkoleniowa).

59 5. Zainicjowanie i koordynowanie realizacji przez Szpital Powiatowy w Wołominie programu badaŋ cytologicznych u kobiet w wieku powyőej 35 roku Őycia. W okresie od marca do grudnia 2009r. przebadano łņcznie 434 pacjentek. Do dalszego leczenia pilnie skierowano 246 pacjentek. 6. Koordynowanie realizacji przez Szpital Powiatowy w Wołominie programu Profilaktyczne badanie jelita grubego dla wczesnego wykrywania raka tego narzņdu. Program był realizowany od wrzeōnia do grudnia 2009r. Celem programu było umoőliwienie mieszkaŋcom w wieku powyőej 40 lat i powyőej wykonanie profilaktycznych badaŋ w kierunku wczesnej diagnostyki raka jelita grubego. Zbadano łņcznie 135 osób. W trakcie badania stwierdzono: guzki II stopnia u 16 osób, III stopnia u 8 osób, IV stopnia u 6 osób. Natomiast 4 osoby skierowano do stałej opieki w Poradni Chirurgicznej, 1 osobie zalecono diagnostykň w postaci wlewu doodbytniczego, u 14 osób nie stwierdzono Őadnych niepokojņcych objawów, 6 osób zgłosiło siň na badania w ramach profilaktyki III fazy, z juő istniejņcņ chorobņ nowotworowņ. Rozszerzenie diagnostyki o kolonoskopiň zalecono dla 57 osób. 7. Współorganizowanie konferencji Profilaktyka grypy sezonowej grypy AH1N r. Profilaktyka grypy AH1N1 oraz Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce i powiecie wołomiŋskim r. Wydziałem kieruje Barbara Zajkowska W wydziale zatrudnionych - 12 osób na 10 etatach. WYDZIAŁ OCHRONY ŋrodowiska Liczba decyzji ogółem: 689 (w 2006r , w 2007r , w 2008r ), w tym: 1. pozwolenia wodnoprawne i decyzje z zakresu gospodarki wodnej 231, 2. zezwolenia dla gmin na usuwanie drzew lub krzewów 190, 3. decyzje dotyczņce gospodarki odpadami 51, 4. koncesje i decyzje zwiņzane z prowadzeniem prac geologicznych 37, 5. decyzje w sprawie gospodarki leōnej 104, 6. decyzje w sprawie ochrony gruntów rolnych 34, 7. decyzje dot. wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 9, 8. decyzje dotyczņce uczestnictwa w systemie handlu emisjami 5, 9. pozwolenia zintegrowane 6, 10. inne 22 Liczba postanowieŋ 361 Liczba odwołaŋ od wydanych decyzji 12, - 1 odwołanie zostało uwzglňdnione przez organ I-szej instancji (zmieniono własnņ decyzjň), - 11 odwołaŋ skierowano do organów odwoławczych, - spoōród odwołaŋ skierowanych do właōciwych organów odwoławczych: - 3 decyzje zostały uchylone i skierowane do ponownego rozpatrzenia, - 1 decyzja została uchylona, a postňpowanie umorzono, - 7 odwołaŋ nie zostało jeszcze rozpatrzonych. W 2009r. wpłynňły 2 skargi dotyczņce działalnoōci Wydziału, które zostały uznane za bezprzedmiotowe. W roku 2009 Wydział: 1. rozpatrzył 689 indywidualnych wniosków podmiotów korzystajņcych ze Ōrodowiska, 2. zaopiniował 120 rozstrzygniňń innych organów, głównie w postňpowaniu w sprawie ocen oddziaływania na Ōrodowisko i decyzji o warunkach zabudowy (ok. 120) oraz projektów planów zagospodarowania przestrzennego, 3. rozpatrzył 15 skarg dot. uciņőliwoōci zwiņzanej z prowadzeniem działalnoōci gospodarczej, 4. uczestniczył w 19 postňpowaniach prowadzonych przez Policjň, 5. przeprowadził 130 kontroli i oglňdzin terenowych w zakresie prowadzonych spraw, 6. wydał kart wňdkarskich 680, kart łowiectwa podwodnego 1, zaōwiadczeŋ o rodzaju gleb 425, 7. przyjņł zgłoszeŋ instalacji nie wymagajņcych pozwolenia 14, dokumentacji geologicznych 18, informacji o odpadach dokonał wpisu do rejestru posiadaczy zwolnionych z obowiņzku uzyskania zezwoleŋ na zbieranie i transport odpadów 3, 9. zarejestrował sprzňt pływajņcy 132 i zwierzňta egzotyczne 25 szt. 10. uzgodnił 2448 dokumentacji w ZUD, W 2009r. Wydział Ochrony ŋrodowiska realizował takőe nastňpujņce zadania: a) Sporzņdzono uproszczone plany urzņdzenia lasów oraz inwentaryzacje stanu lasów połoőonych w gminach: Dņbrówka, Jadów, Klembów, PoŌwiňtne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz i Wołomin. Dokumentacja urzņdzeniowa słuőy m.in. do celów ustalania zadaŋ dla właōcicieli lasów z zakresu gospodarki leōnej na okres 10 lat. Powierzchnia objňta dokumentacjņ urzņdzeniowņ sporzņdzonņ w roku ,7 ha,

60 b) Rogatki leōne - ustawiono 19 sztuk nowych rogatek leōnych w lasach niestanowiņcych własnoōci Skarbu PaŊstwa, połoőonych w gminach: Kobyłka, Tłuszcz, Radzymin i Wołomin c) Sprzņtanie lasów - przeprowadzono akcje sprzņtania terenów leōnych, w wyniku czego uprzņtniňto dzikie wysypiska Ōmieci w lasach na terenie miejscowoōci: Janków Nowy, gmina Radzymin, LeŌniakowizna, gmina Wołomin oraz w miastach Kobyłka i Wołomin (posprzņtano około 43 ha lasów, zebrano łņcznie 12 ton odpadów) d) Modernizacja gniazd bocianich w ramach zadania zmodernizowano 9 gniazd bocianich, w tym: - wykonano i zamontowano platformy bocianie na drzewach 2 szt., - dokonano nadzoru ornitologicznego nad montaőem platform na słupach energetycznych przez ZE 2 szt., - wykonano i ustawiono wolnostojņce słupy z platformami 2 szt., - dokonano korekty 2 drzew i poprawy stabilnoōci znajdujņcych siň na nich gniazd, - dokonano pielňgnacji 1 gniazda znajdujņcego siň na drzewie, e) Monitoring wód powierzchniowych - przeprowadzono dwie serie pomiarów w 8 punktach kontrolno-pomiarowych na 5 rzekach powiatu wołomiŋskiego, tj.: a) rzeka Cienka - p.p.k. Klembów (na ujōciu do Rzņdzy) b) rzeka Rzņdza - p.p.k. Krzywica (powyőej ujōcia Cienkiej) c) rzeka Długa Ossów (powyőej ujōcia Kanału z Wołomina) d) rzeka Długa - Zielonka ul. Poniatowskiego (poniőej uj. dopływu z Rembertowa) e) rzeka Liwiec (Starowola, gm. Jadów) f) rzeka Liwiec (za wiaduktem kolejowym, powyőej Urli, gm. Jadów) g) rzeka Bug (moőliwie najbliőej granicy powiatu wyszkowskiego i wołomiŋskiego, gm. Dņbrówka) h) rzeka Bug (poniőej Kuligowa, gm. Dņbrówka) stwierdzono m.in. Őe: a) jakoōń ww. wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomiŋskiego nie odpowiada wartoōciom granicznym ustalonym dla I i II klasy, b) w porównaniu do wyników badaŋ wód rzek: Cienka, Rzņdza i Długa, prowadzonych przez WIOŋ w latach oraz przez EKOLAB Sp. z o.o. na zlecenie Starosty WołomiŊskiego w 2008 roku, moőna stwierdziń, Őe nie wystňpuje tendencja do pogarszania siň, jakoōci wód w ww. rzekach. c) we wszystkich badanych punktach pomiarowo-kontrolnych jakoōń wód nie odpowiada wymaganiom okre- Ōlonym dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoōci w wodň przeznaczona do spoőycia, Wydział zorganizował konferencjň roboczņ dla gmin i zainteresowanych podmiotów, nt. aktualnych problemów gospodarki wodnej na terenie powiatu wołomiŋskiego, ze szczególnym uwzglňdnieniem stanu technicznego urzņdzeŋ wodnych i zagroőeŋ powodziowych. Dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej: Zarzņd Powiatu WołomiŊskiego przyznał dotacje dla gmin i organizacji pozarzņdowych - 21 dotacji na łņczna kwotň ,60zł, z tego wykorzystano ,17zł, w tym: - na usuwanie wyrobów zawierajņcych azbest dla Gmin: Tłuszcz, Zielonka, PoŌwiňtne, Jadów, Kobyłka - łņcznie usuniňto - 334,35 Mg odpadów zawierajņcych azbest, - na likwidacjň dzikich wysypisk oraz uprzņtanie terenów przyrodniczo cennych - dla Gmin: Tłuszcz, Dņbrówka, Po- Ōwiňtne, Radzymin - łņcznie usuniňto ok. 615 m3 odpadów (x 0,25 Mg/m3=154 Mg), i uprzņtniňto 10 wysypisk odpadów, - na akcje Sprzņtania Ōwiata dla Gmin: Jadów i Radzymin - łņcznie usuniňto - 208m 3 odpadów (x 0,25 Mg/m 3 =52 Mg), - na zbiórkň odpadów wielkogabarytowych dla Gmin: PoŌwiňtne i Dņbrówka - łņcznie usuniňto - 594m 3 odpadów (x 0,3 Mg/m 3 =178 Mg). - na zbiórkň odpadów biodegradowalnych dla Gmin: Zielonka i Kobyłka - łņcznie usuniňto ok. 4024m 3 odpadów (x 0,15 Mg/m 3 = 603,6 Mg), - na zbiórkň folii z opakowaŋ rolniczych dla Gminy Tłuszcz - łņcznie usuniňto - 10,3 Mg odpadów, - na konserwacjň pomników przyrody dla Gminy Kobyłka - wykonano konserwacjň 24 szt. drzew pomnikowych, - na termomodernizacjň dla Fundacji Apostolstwa Eucharystycznego Dzieci-Dzieciom - wykonano wymianň drzwi (1 szt.) i okien (11 szt., w tym 9 z drzwiami balkonowymi), - na odbudowň rybostanu w wodach obwodu rybackiego Narew Nr 7 dotkniňtych przyducha letniņ 2009r. - ze Ōrodków Funduszu zakupiono i wprowadzono 690kg materiału zarybieniowego do ww. wód. Zadania z zakresu Edukacji Ekologicznej zrealizowane w 2009r.

61 1) Zadanie pn. Nie zaōmiecaj naszej małej Ojczyzny, nie Őyjesz w niej sam W ramach zadania zrealizowano: 1. Opracowano materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz zorganizowano 2 szkolenia, które w dniach marca 2009r. poprowadziła firma STIMULUS. Liczba uczestników szkolenia - 63 nauczycieli i edukatorów kształcņcych na wszystkich poziomach nauczania w szkołach na terenie powiatu wołomiŋskiego. 2. Zorganizowano 3 konkursy: na plakat, komiks oraz fotografiň i opis obszarów cennych przyrodniczo. Wg opracowanych załoőeŋ regulaminów konkursów, treōci prac miały propagowań nastňpujņce zasady: segregacji odpadów, kompostowania odpadów, recyklingu odpadów, odzysku odpadów, ochrony przyrody. Komisja konkursowa przyznała laureatom 30 nagród i 17 wyróőnieŋ. 3. W oparciu o prace plastyczne dzieci, które zostały nadesłane na konkursy na plakat i komiks zlecono opracowanie materiałów informacyjnych, tj.: kalendarza biurkowego stojņcego ze spiralņ (200 szt.), kalendarza stojņcego biurkowego (200 szt.), kalendarza listkowego (1 400 szt.), kalendarza Ōciennego jednodzielnego (250 szt.) i plakatu (200 szt.). Materiały rozdysponowano bezpłatnie wōród mieszkaŋców powiatu wołomiŋskiego. 4. Przeprowadzono zajňcia terenowe w ramach Powitania wiosny w czystym lesie i PoŐegnania jesieni w czystym lesie. Warsztaty terenowe odbyły siň w 3 oōrodkach jeŏdzieckich: Humorek, Galop i Czubajka. W sumie w zajňciach udział wziňły dzieci z 11 szkół z terenu powiatu. Były to szkoły z: Marek, Wołomina, Zņbek, Kobyłki, Tłuszcza, Jasienicy, Majdanu gm. Wołomin, Rňczaj Nowych i PoŌwiňtnego. Zajňcia odbyły siň w dniu 8 i r. oraz w dn r. W trakcie ww. akcji plenerowych zorganizowano zajňcia z leōnikiem, policjantem oraz z Zespołem Edukacji Ekologicznej. 5. We współpracy z gminami: - PoŌwiňtne zorganizowano konkurs polegajņcy na ewidencji dzikich wysypisk Ōmieci znajdujņcych siň na terenie gminy, przekazano do Urzňdu Gminy PoŌwiňtne nagrody dla laureatów konkursu (odtwarzacze mp 4 2 szt., odtwarzacze mp3 4 szt., torby ekologiczne 300 szt.) - PoŌwiňtne przygotowano V edycjň konkursu O cóő jest piňkniejszego niő wysokie drzewa, zorganizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. 1 Pułku Lotnictwa MyŌliwskiego Warszawa w PoŌwiňtnem, przekazano nagrody (aparat cyfrowy (3 szt.), odtwarzacz mp4 (3 szt.), odtwarzacz mp3 (3 szt.) oraz torby bawełniane (9 szt.)) - Jadów do Gminnego OŌrodka Kultury Jadów nagrody dla laureatów olimpiady ekologicznej Omnibus. Przekazane przez Starostwo nagrody to: rower górski, aparat cyfrowy oraz odtwarzacz mp3. - Zņbki przekazano do Urzňdu Miasta Zņbki materiały plastyczne oraz torby bawełnianie (120 szt.). W/w materiały zostały wykorzystane m.in. do wykonania instalacji z odpadów ekologicznych podczas Mini Festynu Ekologicznego", który miał miejsce w dn. 9 maja 2009r. w Zņbkach, przy ulicy Harcerskiej 2. W trakcie trwania imprezy dzieci, które przyniosły zuőyte baterie mogły wymieniń je na długopisy z makulatury i torby ekologiczne. - Kobyłka przekazano nagrody laureatom konkursu internetowego, przeprowadzonego na stronie internetowej Urzňdu Miasta Kobyłka cyfrowy za zajňcie 1 miejsca, kosiarkň elektrycznņ za zajňcie 2 miejsca, podkaszarkň elektrycznņ za zajňcie 3 miejsca oraz nagrody za zdobycie 4-10 miejsc, tj. zestawy składajņce siň z 2 Őarówek energooszczňdnych, torby ekologicznej oraz kompostowników wraz z kompletem worków biodegradowalnych.) 6. Starostwo Powiatowe w Wołominie i Urzņd Miasta Kobyłka, zorganizowały warsztaty ekologiczne dla uczniów kobyłkowskich gimnazjów. Na potrzeby realizacji tego zadania Starostwo zakupiło i przekazało 50 toreb ekologicznych oraz 50 kompletów kompostowników z pakietami worków biodegradowalnych i broszurami propagujņcymi recykling organiczny. Udział w warsztatach wziňli uczniowie ze wszystkich gimnazjów miasta Kobyłka. 7. W ramach zadania zorganizowano takőe Konferencjň szkoleniowņ dla Katechetów pracujņcych na terenie powiatu wołomiŋskiego, pod nazwņ:,,rozwój zrównowaőony w nauce społecznej KoŌcioła. Zrealizowane działania pozwoliły na osiņgniecie celu zadania i załoőonych efektów ekologicznych, w postaci: 1. Objňcia programem edukacji ekologicznej około 3500 dzieci i młodzieőy. 2. Promocji wōród uczniów postaw proekologicznych, takich jak koniecznoōń ochrony Ōrodowiska, 3. Podniesienia poziomu ŌwiadomoŌci ekologicznej wōród mieszkaŋców powiatu, a w szczególnoōci znaczenia segregacji odpadów dla stanu Ōrodowiska naturalnego. 4. Zmniejszenia iloōci odpadów trafiajņcych na wysypiska, zwiňkszenie odzysku odpadów niebezpiecznych, poddanych recyklingowi. 5. Zmniejszenie liczby nielegalnych wysypisk na terenie powiatu. Zadanie pn. Rozwój zrównowaőony w praktyce W ramach ww. zadania zrealizowano: Moduł I: Moje dziedzictwo, Ōwiat w którym bňdň dorosły W ramach tej czňōci zadania zorganizowano: 1. Spektakl teatralny o tematyce zawiņzanej z ochronņ Ōrodowiska, pt. Zielona afera, czyli ostatnie Ōledztwo inspektora Zgrozy, dla uczniów klas IV-VI z terenu powiatu wołomiŋskiego. Przedstawienie zostało zrealizowane przez OŌrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej IMPEKO z GdaŊska. Spektakl, obok walorów artystycznych, zawierał bogate treōci wychowawcze, w tym ideň ocalenia przyrody i krajobrazu Polski. W treōci wpleciono takőe wņtki dotyczņce

62 konkretnej sytuacji na terenie powiatu wołomiŋskiego. Spektakl został wystawiony trzykrotnie w dniu r. w OŌrodku Kultury i Sportu w Zielonce. Łņcznie w 3 spektaklach uczestniczyło 752 uczniów ze szkół podstawowych z Marek, Wołomina, Zņbek, Rňczaj Nowych, gm. PoŌwiňtne, z Zielonki i z Tłuszcza. 2. Konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI uczňszczajņcych do szkół podstawowych na terenie powiatu wołomiŋskiego. Prace konkursowe były próbņ pokazania, w jaki sposób populacja ludzka w ciņgu najbliőszych kilkudziesiňciu lat poradzi sobie z antropogenicznymi zagroőeniami dla planety. Konkurs nawiņzywał do przedstawienia teatralnego, opisanego w pkt. 1. Na konkurs wpłynňło 20 prac. Laureatom konkursu wrňczono nagrody rzeczowe w postaci: roweru, aparatu fotograficznego i odtwarzacza mp4. Osobom wyróőnionym wrňczono publikacje ksiņőkowe o tematyce przyrodniczej. 3. Szkolenie dla nauczycieli w Modelowym Wiejskim Centrum Ekoturystyki Przyjaznym ŋrodowisku - Zielona Szkoła w msc. SendeŊ Mały, gm. Łņck. Celem szkolenia było uwzglňdnienie tematyki realizowanego zadania w systematycznej edukacji ekologicznej w szkołach. Uczestnicy szkolenia w trakcie trwania warsztatów zapoznali siň z funkcjonowaniem bňdņcych na wyposaőeniu Centrum takich urzņdzeŋ jak: kotłowania na biomasň, kolektory słoneczne i oczyszczalnia biodynamiczna. Warsztaty szkoleniowe odbyły siň w dniach paŏdziernika 2009r. i wziňło w nich udział 10 osób, uczņcych na róőnych poziomach kształcenia. 4. Konkurs na najaktywniejszņ szkołň, prowadzņcņ działania z zakresu edukacji ekologicznej. Na konkurs wpłynňło 21 ankiet, które obrazujņ szerokie zaangaőowanie szkół z terenu powiatu, w działania na rzecz ochrony Ōrodowiska. Dołņczone do ankiet materiały edukacyjne mogņ posłuőyń edukacji ekologicznej na szerszym forum. Laureatom konkursu wrňczono nagrody rzeczowe w postaci: notebooka, projektora multimedialnego i mikroskopu. WyróŐnione szkoły otrzymały: taōmy czasowej biodegradacji pospolitych odpadów (2 szkoły) i plansze interaktywne do nauczania biologii w szkołach ponadgimnazjalnych. Moduł II: Dom ekologiczny i ekonomiczny 1. Zasada zrównowaőonego rozwoju w odniesieniu do praktyk prowadzenia gospodarstwa domowego była rozpropagowywana w trakcie spotkaŋ z mieszkaŋcami w trakcie imprez i uroczystoōci lokalnych w gminach: Radzymin, Marki oraz Wołomin, Kobyłka i Zielonka (festyn w Ossowie). WŌród uczestników rozdysponowano w formie nagród, liczne urzņdzenia i produkty, których wykorzystanie bňdzie przyczyniań siň do ochrony Ōrodowiska oraz oszczňdnoōci w gospodarstwie domowym (w tym: kompostowniki ogrodowe, torby na zakupy - wielokrotnego uőytku, Őarówki energooszczňdne itp.) a takőe materiały informacyjne. 2. W grudniu 2009r. na stronie internetowej powiatu ogłoszono konkurs Dom ekologiczny i ekonomiczny. Na konkurs drogņ mailowņ wpłynňły 53 zgłoszenia. Komisja oceniła nadesłane odpowiedzi i przyznała 50 zestawów nagród i wyróőnieŋ. Nagrody stanowiły zestawy produktów, których wykorzystanie bňdzie przyczyniań siň do ochrony Ōrodowiska oraz oszczňdnoōci w gospodarstwie domowym, takie jak: Őarówki energooszczňdne, ładowarki, akumulatorki AA/AAA i pamiňń przenoōna A-Data 4GB. 3. Zlecono opracowanie merytoryczne i wykonano graficznie oraz druk sztuk broszur Dom ekologiczny i ekonomiczny. Folder popularyzuje zagadnienia zwiņzane z oszczňdzaniem energii i wody, segregacjņ odpadów, termomodernizacjņ oraz wykorzystaniem energii słonecznej i przydomowym oczyszczaniu Ōcieków. Broszury przekazano do urzňdów gmin znajdujņcych siň na terenie powiatu do dalszego rozdysponowania wōród mieszkaŋców oraz rozdysponowano na terenie starostwa. Moduł III: DziałalnoŌń gospodarcza w zrównowaőonym rozwoju Przy współpracy z Zielonkowskim Forum Samorzņdowym (biorņcym udział w projekcie Mazowiecki Klub Czystego Biznesu) zorganizowano 4 szkolenia dla przedsiňbiorców z terenu powiatu wołomiŋskiego. Szkolenia odbyły siň w miesiņcach paŏdziernik-listopad 2009r. Moduł IV: Rozwój gospodarczy, a ochrona przyrody: Zorganizowano szkolenie dla samorzņdowców nt. Obszary NATURA 2000, czynnik hamujņcy czy stymulujņcy rozwój regionu. Celem szkolenia było pogłňbienie wiedzy na temat Ōrodowiska przyrodniczego powiatu i terenów sņsiednich, wzmocnienie poszanowania dziedzictwa przyrodniczego, ukazanie warunków, szans i zasad rozwoju gospodarczego i przedsiňbiorczoōci na terenach objňtych poszczególnymi formami ochrony przyrody. W szkoleniu wziňło udział 38-u uczestników. Uczestnicy zwiedzili obszary NATURA 2000 znajdujņce siň w najbliőszej okolicy. Były to tereny gminy Dņbrówka oraz Wyszków, silnie zwiņzane z dolinņ rzeki Bug i jej Ōrodowiskiem oraz obejrzeli filmy edukacyjne dot. obszarów NATURA 2000 i działaŋ na rzecz zrównowaőonego rozwoju Efekt ekologiczny zadania to: 1. rozpropagowanie zasady zrównowaőonego rozwoju wōród całej społecznoōci powiatu 2. upowszechnianie ekologicznego stylu Őycia 3. przedstawienie ekologicznych i ekonomicznych rozwiņzaŋ w gospodarstwie domowym (w tym: w zakresie oszczňdzania energii, gospodarki odpadami, zaopatrzenia w media, ochrony zdrowia, itp.) 4. pogłňbienie wiedzy na temat Ōrodowiska przyrodniczego powiatu i poszanowania dziedzictwa przyrodniczego Akcja edukacyjna dot. ochrony bociana białego Akcja realizowana jako kontynuacja działaŋ powiatu dot. ochrony bociana białego, realizowanych w 2008r. W roku 2009 w ramach akcji zorganizowano: a) cykl warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych nt. znaczenia i ochrony bociana białego, prowadzonych przez OŌrodek DziałaŊ Ekologicznych ōródła w Warszawie.

63 Warsztaty odbyły siň w 9 szkołach powiatu. Łņcznie przeprowadzono 25 warsztatów, w grupach ok osobowych. Ich celem było m.in. poznanie zagroőeŋ i sposobów ochrony bociana białego. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjne. b) konkurs fotograficzny Z Őycia bocianiej rodziny. Regulamin konkursu zamieszczony został na stronie internetowej i rozesłany do szkół na terenie Powiatu WołomiŊskiego. Ekologiczna zima w mieōci We współpracy z Urzňdem Miasta Kobyłka oraz oōrodkiem jeŏdzieckim Galop w Kobyłce i harcerzami z 4 DruŐyny Harcerskiej z Kobyłki, w dniach stycznia 2009 zorganizowano imprezň plenerowņ połņczonņ z przejaődőkņ zaprzňgiem ulicami Kobyłki, ogniskiem oraz czňōciņ edukacyjnņ obejmujņcņ pogadankň, pokazy oraz quizy i inne zajňcia aktywizujņce uczestników. Uczestnikom rozdano bawełniane torby wielokrotnego uőytku, kalendarze szkolne i foldery o kompostowaniu odpadów. Akcja edukacyjna Stop Foliówkom (zadanie kontynuowane od 2008r.) Starostwo Powiatowe w Wołominie włņczyło siň do ogólnopolskiej akcji STOP FOLIÓWKOM. Zadanie ma na celu ograniczenie iloōci wytwarzanych odpadów foliowych, poprzez upowszechnienie toreb wielokrotnego uőytku. Torby były rozprowadzane wraz z odpowiednimi materiałami informacyjnymi (ulotki). Akcja Edukacyjna Kompostujesz Zyskujesz (zadanie kontynuowane od 2008r.) Celem akcji jest promowanie przydomowego kompostowania odpadów kuchennych i odpadów ogrodowych. W ramach akcji nawiņzano współpracň z OŌrodkiem Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie. Na terenie OSiR utworzono ŌcieŐkň edukacji ekologicznej dotyczņcņ procesu kompostowania oraz ustawiono 6 duőych kompostowników, do wykorzystania dla celów kompostowania odpadów zielonych przez poszczególne sekcje zajmujņce siň pielňgnacjņ zieleni na terenie OSiR w ramach zadania Dzieci i krzewy. W roku 2009 kontynuowano dystrybucjň kompostowników i domowych pojemników na odpadki kuchenne, wraz z kompletami worków biodegradowalnych.0 Wydziałem kieruje Stanisław SzczepaŊski WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Liczba zatrudnionych - 27 osób, 3 osoby w ramach prac interwencyjnych, 4 osoby na staőu. 1. Liczba decyzji o rejestracji pojazdu (ogółem) Liczba decyzji o rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy Liczba decyzji o rejestracji pojazdu przybyłego z innego terenu Liczba decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe (kasacja, kradzieő, demontaő, wywóz za granicň) Liczba decyzji o uchyleniu rejestracji Liczba odwołaŋ od decyzji o uchyleniu rejestracji 1 7. Liczba decyzji o odmowie rejestracji 4 8. Liczba odwołaŋ od decyzji o odmowie rejestracji 1 9. Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych Liczba decyzji o wydaniu nowego prawa jazdy Liczba decyzji o wydaniu wtórnika prawa jazdy Liczba decyzji o wydaniu prawa jazdy na podstawie art. 150 ustawy Liczba decyzji o wydaniu miňdzynarodowego prawa jazdy Liczba decyzji o wydaniu pozwolenia do kierowania tramwajem Liczba decyzji o cofniňciu uprawnieŋ do kierowania pojazdami Liczba odwołaŋ od decyzji o cofniňciu uprawnieŋ do kierowania pojazdami Liczba decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłuőnikowi alimentacyjnemu Liczba odwołaŋ od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłuőnikowi alimentacyjnemu Liczba wydanych kart parkingowych W 2009 roku Wydział Komunikacji nadzorował 16 Stacji Kontroli Pojazdów oraz 41 Szkół Nauki Jazdy. Wydano: - 4 nowe imienne uprawnienia do przeprowadzania badaŋ technicznych pojazdów oraz 40 legitymacji instruktora nauki jazdy. - 1 decyzjň o zakazie prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów, od której wniesiono odwołanie, aktualnie rozpatrywane przez Samorzņdowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie. - 2 decyzje o zakazie prowadzenia OŌrodka Szkolenia Kierowców, od których wniesiono odwołania. Jedna z decyzji została utrzymana w mocy przez organ odwoławczy, druga decyzja została uchylona przez organ odwoławczy, a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Wydziałem kieruje Hanna Mergiel WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Liczba zatrudnionych -16 osób na etacie (w tym 1 osoba na 3/5 etatu) oraz 1 osoba na pracach interwencyjnych i 1 osoba odbywajņca staő. W 2009r. wydano (w obydwu siedzibach łņcznie) 3597 decyzje, w tym:

64 decyzji o pozwoleniu na budowň (obiektów kubaturowych i liniowych) innych decyzji (uchylenia decyzji, przeniesienia decyzji itp.) Wydano 903 postanowienia i 352 zaōwiadczenia. Ponadto przyjňto 1317 zgłoszeŋ wykonania robót (rozbiórek) nie wymagajņcych pozwolenia na budowň/rozbiórkň i zgłoszeŋ zamiaru zmiany sposobu uőytkowania. Od decyzji wymienionych powyőej w 42 sprawach strony złoőyły odwołania do Wojewody Mazowieckiego (6 odwołaŋ zostało rozpatrzonych we własnym zakresie). W 14 sprawach Wojewoda decyzje utrzymał w mocy, w 17 przypadkach uchylił decyzjň i przekazał sprawň do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, w 1 sprawie umorzył postňpowanie odwoławcze, w 2 sprawach stwierdził niewaőnoōń decyzji, 2 odwołaŋ do dnia dzisiejszego Wojewoda nie rozpatrzył. W 2009r. złoőono 4 skargi na działalnoōń Wydziału, na które udzielono pisemnych wyjaōnieŋ. Wydział prowadził równieő sprawy i wydawał decyzje dotyczņce inwestycji drogowych na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Geodeta Powiatowy Renata Gut GEODETA POWIATOWY Stan zatrudnienia 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Geodeta Powiatowy sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnoōciņ Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków, Wydziału Gospodarki NieruchomoŌciami, Wydziałem Uzgadniania Dokumentacji i PODGiK. Do Geodety Powiatowego, w 2009 roku wpłynňło 284 pism w tym: pism z urzňdów, firm i innych instytucji - 59 wniosków, o wyjaōnienie niezgodnoōci danych i dokumentacji dotyczņcej nieruchomoōci lub o objňcie nadzorem prac geodetów, od osób fizycznych pism do wiadomoōci Geodeta Powiatowy, w 2009 roku wysłał 201 pism w tym: odpowiedzi na wnioski - 72 pisma informacyjne W 2009 roku Geodeta Powiatowy przyjňła osobiōcie ok. 300 interesantów. Do Powiatowego OŌrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w 2009 roku zgłoszono prac geodezyjnych i 1552 zleceŋ na wydanie odbitek wg. stanu archiwalnego. W 2009 roku ze Ōrodków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczono na nastňpujņce opracowania geodezyjne: - 1 operat modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie załoőenie budynków i lokali dla czňōci miasta Zielonka obrňby od 1 do 53; - 1 operat rozgraniczenia nieruchomoōci w Zņbkach w obrňbie 3-32; - 7 operatów kontroli ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomoōci połoőonych w: Markach, Kobyłce, Zielonce, Arciechowie i Mokre w gm. Radzymin, Iłach gm. Jadów, Młynisko gm. Strachówka, Urlach. - 7 operatów w zakresie uőytków gruntowych i ich oznaczenia dla nieruchomoōci połoőonych w Kuligowie, Rudej, Marianowie i Radzyminie. Pozostałe wydatki PFGZGiK były zwiņzane z bieőņcņ obsługņ Zasobu. Wydziałem kieruje Anna Gawryluk WYDZIAŁ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDUNKÓW Stan zatrudnienia - na dzieŋ r zatrudnionych było 19 osób, jedna osoba na umowň na zastňpstwo Do Wydziału wpłynňło łņcznie pism i wniosków. 1. Pracownicy Wydziału: - wprowadzili zmian w operacie ewidencyjnym, - wydali: wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego wypisy z rejestru gruntów i budynków zaōwiadczeŋ z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentacji uwłaszczeniowej, - 56 postanowieŋ - udzielili odpowiedzi na pisma. 2. W Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków przygotowano: 81 decyzji w tym: a) ewidencja gruntów i budynków 53 decyzje b) klasyfikacja 28 decyzji ZłoŐono 8 odwołaŋ, głównņ przyczynņ jest kwestionowanie wpisu uőytków gruntowych oraz wpisu osób władajņcych nieruchomoōciņ. 3. Skargi dotyczņce zakresu pracy wydziału- 2 skargi na bezczynnoōń Starosty WołomiŊskiego dotyczņce ewidencji gruntów i budynków uznane za bezzasadne, 1 skarga na bezczynnoōń organu zakoŋczona wydaniem postanowie-

65 nia, w zakresie rozstrzygniňcia merytorycznego, 1 skarga złoőona do WSA postňpowanie umorzone, 2 skargi do WSA oddalone. Wydziałem kieruje Marcin SosiŊski Wydział funkcjonuje od 1 czerwca 2009r WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŋCIAMI Stan kadrowy - 6 osób zatrudnionych na pełen etat, 1 osoba zatrudniona na ½ etatu, 1 osoba zatrudniona na zastňpstwo 1. Liczbň wydanych przez Wydział decyzji: Rodzaj postňpowania IloŌń decyzji Zwroty nieruchomoōci dotyczņce obszaru powiatu 7 Zwroty nieruchomoōci dotyczņce obszaru m.st. Warszawa 7 Ustalenie odszkodowaŋ w trybie ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania inwestycji drogowych 5 Ustalenie wysokoōci odszkodowania w trybie art. 73 ustawy wprowadzajņcej przepisy reformujņce administracje publicznņ Ustalenie odszkodowaŋ w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomoōciami 9 Wywłaszczenie nieruchomoōci 4 Zwroty działek siedliskowych 1 razem Liczba odwołaŋ od decyzji: 38- główna przyczynņ wnoszenia przez strony postňpowania odwołaŋ było kwestionowanie wysokoōci ustalonego odszkodowania. 3. Decyzje wydawano w wiňkszoōci w terminie 30 dni od zgromadzenia całoōci akt postňpowania. 4. Liczba skarg: 2; jedna w trakcie opracowywania, na jednņ udzielono wyjaōnieŋ Wydziałem kieruje Andrzej Budniak Stan zatrudnienia 3 osoby na podstawie umowy o pracň. WYDZIAŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI W terminie od r. do r. do Wydziału Uzgadniania Dokumentacji wpłynňło spraw, z których do r. zaopiniowano 2448 projektów, 3 anulowano na wniosek zleceniodawcy, a pozostałe 75 sprawy to roboty w toku oraz oczekujņce na uzupełnienia i wyjaōnienia ze strony jednostek wykonawstwa geodezyjnego i projektantów. Skarg na działalnoōń Wydziału w/w terminie nie było. W roku 2009 Wydziałem kierował Michał Kurek Stan zatrudnienia 6 osób. WYDZIAŁ ZARZŅDZANIA KRYZYSOWEGO Pracownicy stanowiņ słuőbň dyőurnņ Starosty pracujņcņ w stałym systemie zmianowym po 12 godzin i tworzņ Powiatowe Centrum Zarzņdzania Kryzysowego. 1. zorganizowano 2 narady powiatowe z insp. OC gmin co do pracy gminnych zespołów kryzysowych, wykonania gminnych planów reagowania i sposobu kontroli w dziedzinie obronnoōci. 2. zorganizowano 4 posiedzenia powiatowego zespołu zarzņdzania kryzysowego 3. zorganizowano 4 posiedzenia komisji bezpieczeŋstwa i porzņdku realizujņc program poprawy bezpieczeŋstwa obywateli przyjňty przez Radň Powiatu 4. aktualizowano wczeōniej opracowane plany: - ochrony przed zdarzeniami radiacyjnymi a. obrony cywilnej b. ochrony przeciwpowodziowej c. POFP na wypadek zagroőenia i wojny 5. prowadzono systematyczne kontakty robocze z Inspektorami OC gmin 6. odbyto 5 szkoleŋ obronnych wraz z gminami i kierownikami słuőb powiatowych 7. prowadzono sprawdzian realizacji przez gminy zaleceŋ z kontroli z roku uczestniczono w ńwiczeniach organizowanych przez PSP (przeciwpoőarowe w kwietniu 2009) 9. przeprowadzono ńwiczenia powiatowego zespołu zarzņdzania kryzysowego w dniu z tematem wiodņcym Ewakuacja Szkoły. Odbyło to siň z udziałem GZZK z powiatu, WKU, Policji, PSP, OSP, Samorzņdów łņcznie 40 osób + osoby ewakuowane. a. (jest to wymóg ustawowy, aby odbyń doroczne ńwiczenia całego zespołu)) 10. wykonano dokumentacjň szkolenia obronnego na rok 2009 i realizowano zadania 11. aktualizowano Plan Funkcjonowania Powiatu WołomiŊskiego na wypadek zagroőenia bezpieczeŋstwa paŋstwa i wojny (wraz z kartami realizacji zadaŋ operacyjnych- POFP)

66 12. aktualizowano powiatowy plan ochrony zabytków 13. aktualizowano plan zabezpieczeŋ przed zdarzeniami radiacyjnymi (tabletki jodowe) 14. aktualizowano plan przygotowania słuőby zdrowia na potrzeby obronne paŋstwa 15. wykonano Plan ewakuacji II stopnia na wypadek Biurem kieruje Ewa Łuczyk Zatrudnienie 3 osoby na podstawie umowy o pracň. BIURO ZAMÓWIEʼn PUBLICZNYCH W roku sprawozdawczym rozstrzygniňto postňpowania dot. udzielenia zamówienia publicznego, zakoŋczone zawarciem umów w przypadku 137 postňpowaŋ, w tym: - przetarg nieograniczony 94 w tym 1. postňpowania na zadania drogowe - 48, 2. postňpowania na zadania zwiņzane z administracjņ postňpowania na zadania dot. remontów i inwestycji oōwiatowych pozostałe postňpowania negocjacje bez ogłoszenia 1 (dostawa paliwa na potrzeby Starostwa) - zapytanie o cenň 8, 1. postňpowania na zadania drogowe - 4, 2. postňpowania na zadania zwiņzane z administracjņ zamówienie z wolnej rňki postňpowania na zadania drogowe - 9, 2. postňpowania na zadania zwiņzane z administracjņ postňpowania na zadania dot. remontów i inwestycji oōwiatowych pozostałe postňpowania 4. UniewaŐniono lub anulowano 20 postňpowaŋ. Do ogłoszonych postňpowaŋ zostało złoőonych 10 protestów, z których 3 zostały uznane za zasadne. Naczelnik Wydziału Jolanta Lejk. WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU Liczba zatrudnionych 4 osoby na podstawie umowy o pracň. W 2009r. realizowano nastňpujņce projekty: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Zakup sprzňtu i urzņdzeŋ medycznych oraz Ōrodków transportu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie Wniosek złoőony przez Powiat WołomiŊski uplasował siň na 16 miejscu wōród 38 wniosków przyjňtych do dofinansowania, i był jedynym wnioskiem złoőonym przez jednostkň samorzņdu terytorialnego. W ramach realizacji projektu zrefundowano m.in.: aparat do znieczulania, aparat USG, kardiomonitor i defibrylator z wyposaőeniem, aparat do kriochirurgii, aparaty EKG MR z wózkami, 3 szt., wózek transportowo-kņpielowy, aparat RTG wraz z wyposaőeniem i urzņdzeniami pakietu do kontroli jakoōci aparatu RTG, wózek hydrauliczny do mycia chorych, ssaki elektryczne, 3 szt., pompy infuzyjne dwustrzykawkowe, 6 szt., kardiograf z wózkiem, kardiomonitory, 10 szt., respiratory, 2 szt., pulsoksymetry, 4 szt., stimuplex, aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu, ultrasonograf z sondami i wyposaőeniem, samochód sanitarny specjalny ze sprzňtem medycznym, 2 szt. KoŊcowa wartoōń projektu ,87zł, Udział własny Powiatu ,97zł, Kwota dofinansowania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zł Regionalny Program operacyjny Województwa Mazowieckiego Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzňsnem na cele edukacyjno kulturalne Wniosek Powiatu WołomiŊskiego znalazł siň na 18 miejscu wōród 52 wybranych do dofinansowania. Projektowi przyznano ,00zł dofinansowania z wnioskowanych blisko ,00zł. W 2009r. wykonano dokumentacjň opisowņ, wykonano badania archeologiczne i architektoniczne, prace hydroizolacyjne Ōcian i ław fundamentów pałacu. Trwajņ prace nad wykonaniem projektu architektonicznego aranőacji budynków: pałacu, spichlerza i budynku administracyjnego. Planowany termin zakoŋczenia adaptacji pałacu to r. Zakładana wartoōń projektu ,82zł. Zakładany udział własny powiatu ,82zł. Kwota dofinansowania (EFRR) ,00zł. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturņ towarzyszņcņ w gminie Zielonka. Etap I, zadanie nr 1.

67 Wniosek Powiatu WołomiŊskiego znalazł siň na 67 miejscu wōród 76 wybranych do dofinansowania. Przedsiňwziňciu przyznano kwotň wnioskowanņ w wysokoōci ,65zł. Umowň o dofinansowanie inwestycji ze Ōrodków zawarto w dniu r. ZakoŊczenie realizacji przedsiňwziňcia zaplanowano na koniec 2009r. Modernizacja drogi polegała na przebudowie ciņgu drogowego wraz z wykonaniem odwodnieŋ i kanalizacji deszczowej oraz budowie chodników. Realizujņc zadanie wykonano nastňpujņce czynnoōci: sfrezowano istniejņce warstwy asfaltowe, wykonano warstwň wyrównawczņ z asfaltobetonu, nastňpnie wykonano warstwň podbudowy z betonu asfaltowego, na podbudowie ułoőono warstwň Ōcieralnņ, w efekcie wykonano jezdniň o szerokoōci 7 m, i spadkach 2%. Chodniki wykonano z kostki betonowej. Modernizacja tego odcinka pozwoliła usprawniń połņczenie samochodowe miasta Zielonki, poprzez przebudowanņ w 2006r. ulicň Fabrycznņ w Markach, z drogņ krajowņ nr 8 stanowiņcņ element sieci TEN-T, prowadzņcņ do Warszawy. Kwota dofinansowania (EFRR) ,64zł. Wydział przygotował i złoőył nastňpujņce wnioski aplikacyjne o dofinansowanie w ramach RPO WM : 1. Modernizacja i wyposaőenie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29 Zakładana wartoōń projektu ,17zł. Zakładany udział własny powiatu ,13zł. Kwota dofinansowania (EFRR) ,04zł. 2. Poprawa jakoōci nauczania w Powiecie WołomiŊskim poprzez budowň, modernizacjň i wyposaőenie infrastruktury oōwiatowej Zakładana wartoōń projektu ,51zł. Zakładany udział własny powiatu ,13zł. Wnioskowana kwota dofinansowania (EFRR) ,38zł. Program Moje Boisko Orlik Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) w ramach Programu Moje Boisko Orlik Boiska przy Zespole Szkół w Zielonce. Inwestycja obejmuje nastňpujņce czynnoōci: prace przygotowawcze w obrňbie boisk wyrównanie poziomu i wywóz ziemi; wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30x60m i wymiarach areny 26x56m, o łņcznej powierzchni 1860m 2 ; wykonanie boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1x32,1m i wymiarach areny 15,1x28,1m, o łņcznej powierzchni 613,11m 2 ; wyposaőenie boisk w sprzňt trwale przymocowany do podłoőa 2 komplety bramek do piłki noőnej, 2 komplety stojaków, tablic i koszy do koszykówki, 1 komplet słupów i stojaków do siatkówki; wykonanie przyłņczy sanitarnych; wykonanie instalacji elektrycznej i oōwietlenia; zakup i montaő kontenera zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z robotami fundamentowymi, wykonanie ogrodzenia i piłko chwytów, wykonanie ciņgów komunikacyjnych. Inwestycjň oddano do uőytku w maju 2009r. KoŊcowa wartoōń projektu ,99zł, ŋrodki własne Powiatu ,99zł. Kwota dofinansowania z budőetu Województwa Mazowieckiego ,00zł. 2. Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) w ramach Programu Moje Boisko Orlik Boiska przy Zespole Szkół w Wołominie Na etapie przedinwestycyjnym wystņpiła koniecznoōń dokonania dodatkowych uzgodnieŋ zmian w projekcie typowym. W ich efekcie zwiňkszono powierzchniň płyt obu boisk, a takőe odstņpiono od budowy zaplecza sanitarno-szatniowego, którego funkcjň bňdzie pełnił dawny budynek warsztatowy, wyremontowany i zaadaptowany na potrzeby zaplecza. W efekcie realizacji przedsiňwziňcia powstały dwa boiska o łņcznej powierzchni 4 670m 2 : boisko do piłki noőnej z nawierzchniņ syntetycznņ ze sztucznej trawy na podbudowie dynamicznej, o wymiarach 34x66m (pole gry 30x60m), wyposaőone w dwie bramki 2x5m, a takőe chorņgiewki naroőne; boisko wielofunkcyjne z powierzchniņ poliuretanowņ na podbudowie dynamicznej o wymiarach 30x46m, wyposaőone w 4 kosze do koszykówki, 2 bramki do piłki rňcznej oraz gniazda do montaőu słupków oraz słupki do zawieszenia siatki siatkarskiej i siatki tenisowej. WzdłuŐ boisk ustawiono piłkochwyty z siatki, o wysokoōci 4 m wzdłuő boiska do piłki noőnej i 6m za jego bramkami, oraz 4m dookoła boiska wielofunkcyjnego. KoŊcowa wartoōń projektu ,96zł, ŋrodki własne Powiatu ,96zł. Kwota dofinansowania z budőetu Województwa Mazowieckiego ,00zł. Kwota dofinansowania z budőetu paŋstwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego ,00zł Samorzņdowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza WyposaŐenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie

68 Komponent B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek OŌwiatowych. Realizacja zadania pozwoliła doposaőyń szkołň w urzņdzenia, sprzňt i pomoce niezbňdne do prowadzenia zajňń, zarówno ogólnokształcņcych, jak i praktycznych zgodnie z prowadzonymi profilami kształcenia. W ramach realizacji zadania zostały zakupione sprzňty i materiały do nastňpujņcych pracowni przedmiotowych: 2 pracowni jňzyków obcych, pracowni biologicznej, matematycznej, agrobiznesu, urzņdzania i pielňgnacji obiektów architektury krajobrazu, praktycznej nauki zawodu, techniki biurowej. KoŊcowa wartoōń projektu ,92zł, Udział własny Powiatu ,92zł, Kwota dofinansowania w ramach Samorzņdowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza ,00zł. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Modernizacja drogi powiatowej nr 4307 W Zawady Zwierzyniec Inwestycja miała na celu budowň i modernizacjň istniejņcej drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długoōci 1360 m. Docelowa szerokoōń drogi to 5m. Droga została wykonana na podbudowie z istniejņcej nawierzchni bitumicznej. Nawierzchniň wykonano ze Ōrednioziarnistego betonu asfaltowego. KoŊcowa wartoōń projektu ,28zł, Udział własny Powiatu ,28zł, Kwota dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,00zł Dokonano aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu WołomiŊskiego na lata co pozwoli realizowań kolejne inwestycje na obszarze Powiatu, a takőe czyniń starania majņce zapewniń Ōrodki finansowe na kolejne przedsiňwziňcia. Wydziałem kieruje Robert RasiŊski Stan zatrudnienia 5 osób na pełnym etacie WYDZIAŁ INWESTYCJI W okresie sprawozdawczym Wydział realizował nastňpujņce inwestycje i remonty I Projekt i budowa hali sportowej przy ZS Wołomin Zadanie jest w trakcie realizacji, zakoŋczenie planowane jest w 2010r. Wykonanie projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków hali widowiskowosportowej o wymiarach zewnňtrznych 44 x 50. Projekt przewiduje widowniň do 400 osób wraz z zapleczem szatniowosanitarnym. Planowane jest wykonanie pełnowymiarowego boiska do piłki rňcznej, koszykówki, siatkówki oraz dwa boiska treningowe do koszykówki i siatkówki oraz dwie salki sportowe. II Budowa boiska piłkarskiego przy ZS Tłuszcz Został wykonany projekt budowy boiska piłkarskiego o wymiarach 59 x 29 z trawy syntetycznej otoczonej piłkochwytem wraz z oōwietleniem oraz wyposaőeniem. III Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie W ramach danej inwestycji powstały na powierzchni ogólnej 514,6m²: pomieszczenia chorych, sale zabiegowe, pomieszczenia administracji i personelu oraz inne pomieszczenia pomocnicze, zapewniajņce poprawne działanie jednostki ortopedycznej w Szpitalu Powiatowym. Wszystkie pomieszczenia dostňpne sņ z korytarza łņczņcego dwie klatki schodowe: głównņ z holem windowym i pomocniczņ, wyłņcznie ewakuacyjnņ. Na oddziale znajduje siň 7 sal łóőkowych w tym 24 miejsca dla pacjentów chorych Jako najlepsze uznano takie rozwiņzanie pokoi łóőkowych w połņczeniu z łazienkami/wc, w którym z dwóch pokoi chorych wchodzi siň bezpoōrednio do jednego sanitariatu. Taka sytuacja ma miejsce w połņczeniu sali 5-łózkowej z 4-łóŐkowņ oraz w połņczeniu sali 2-łóŐkowej z 4-łóŐkowņ. Jedna sala 5-łóŐkowa, sala 1- łóőkowa i sala dla osób septycznych, 3-łóŐkowa, posiadajņ oddzielne sanitariaty. Na oddziale znajdujņ siň ponad to 2 gabinety zabiegowe i 1 sala rehabilitacji, ogólnodostňpna łazienka/wc dla osób niepełnosprawnych z wózek-wannņ, pokoje administracji, pokoje personelu i in.. Zakres prac obejmował skrzydło południowo-zachodnie na piņtej kondygnacji budynku głównego szpitala. Dostawa wyposaőenia obejmowała: - dostawň mebli medycznych (szafy na bieliznň-2szt., taborety z pokryciem zmywalnym-33szt., umywalka chirurgiczna, mobilne stojaki do worków z brudnņ bieliznņ-4szt., półki wiszņce do przechowywania basenów i kaczek-2szt., stół roboczy z wbudowanym zlewozmywakiem, lada punktu pielňgniarskiego, szafy medyczne-2szt., regały magazynowe-3szt., wiadra z wkładem foliowym-26szt., zlew ze stali kwasoodpornej z bateriņ, umywalka w zabudowie z bateriņ, zlew 2-komorowy z bateriņ, szafa wnňkowa na sprzňt sportowy) - dostawň mebli biurowych (biurka-9szt., krzesła obrotowe-10szt., szafy-14szt., sofy-4szt., fotel obrotowy, krzesła z oparciem-7szt., regał, stoliki-7szt., szafki ubraniowe BHP-15szt., stół kuchenny, szafki ze stali nierdzewnej-2szt., rolety-1kpl, folia okienna-1 kpl) - dostawň wyposaőenia łazienek (lustra-18szt., drzwi do kabiny-7szt., krzesła prysznicowe-7szt., podajniki rňczników papierowych-20szt. i papieru toaletowego-7szt., wieszaki ubraniowe-12szt. i na fartuchy-4szt., porňcze natrysku poziome-7szt., krzesełko dla niepełnosprawnych, kotara prysznicowa, porňcze pňtle przyumywalkowe-2szt., wózekwanna)

69 - dostawň sprzňtu medycznego (drabinka Ōcienna, rowerek treningowy, kabina do ńwiczeŋ i zawieszeŋ, leőanka do magnetoterapii, materac rehabilitacyjny, leőanki z zasobnikiem na przeōcieradła-2szt., stelaőe na odpady medyczne- 3szt., szafa medyczna, nagatoskop, zestaw do magnoterapii z kompletem aplikatorów, stół rehabilitacyjny, lampy bezcieniowe-2szt., stoliki zabiegowe-5szt., stół zabiegowy operacyjny, stół zabiegowy uniwersalny, fotel do pobraŋ i kroplówek) - dostawň łóőek szpitalnych (łóőka szpitalne-24szt., szafki trzyłóőkowe-24szt.) - dostawň sprzňtu AGD (chłodziaro-zamraőarki-3, chłodziarka, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa) - dostawň sprzňtu biurowego (aparaty telelefoniczne-5szt., zestawy komputerowe-8szt.). IV Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzňsnem na cele edukacyjno-kulturalne W ramach danej inwestycji zostały wykonane: 1. Hydroizolacja Ōcian i ław fundamentów Zespołu Pałacowego w Chrzňsnem w skład, którego wchodzņ: - budynek pałacu - budynek spichrzu - budynek administracyjny. 2. Badania archeologiczno-architektoniczne, obejmujņce swoim zakresem: - nadzór archeologiczny w czasie wykonywania robót zwiņzanych z hydroizolacjņ Ōcian i ław fundamentów Zespołu Pałacowego - prowadzenie prac archeologiczno-architektonicznych, badawczych podczas odkrywania Ōcian i ław fundamentów (czňōń podziemna budynków) - wykonanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej badaŋ archeologicznych Zespołu Pałacowego - wykonanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej badaŋ architektonicznych czňōci nadziemnej (dot. pałacu) - wykonanie inwentaryzacji pozyskanego materiału archeologicznego - opracowanie wyników badaŋ - wykonanie sprawozdania naukowego wyników badaŋ archeologiczno-architektonicznych - sporzņdzenie wytycznych konserwatorskich do celów projektowych odbudowy pałacu Realizowane sņ nastňpujņce prace (zakoŋczenie planowane jest w 2010r.): 1. Wykonanie projektu budowlanego na adaptacjň zabytkowego pałacu. Zakres prac obejmuje - wystņpienie i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - projekt budowlany i projekt wykonawczy - informacja dotyczņca bezpieczeŋstwa i ochrony zdrowia - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wykonanie koncepcji architektonicznej (budynków zespołu pałacowego, ogrodzenia, rewaloryzacji parku) i uzgodnienie jej z Wojewódzkim konserwatorem Zbytków - opracowanie Programu prac konserwatorskich i restauratorskich - uzyskanie w imieniu zamawiajņcego Prawomocnej Decyzji Pozwolenia na Budowň 2. Wykonanie projektu zagospodarowania zabytkowego parku. Zakres prac obejmuje: - opracowania układu dróg pieszych i pieszo-jezdnych w obrňbie terenu inwestycji - wyodrňbnienie obszaru prac zieleniarskich w tym ogrodu róőanego, renesansowego, łņki kwietnej - opracowanie gospodarki drzewostanem - zaprojektowanie nowych elem. architektury ogrodowej m.in. fontanny, strzelnicy, altany widokowej - zagospodarowanie piwniczki - wprowadzenie nowych elementów wyposaőenia terenu, grill ogrodowy - zaprojektowanie oczka wodnego o pow. ok. 100m² - zaprojektowanie sieci elektrycznej i urzņdzenie nowej szaty roōlinnej na terenie parku i pozostałej czňōci terenu 3. Wykonanie projektu ogrodzenia (ogrodzenie działki ok. 950mb. o wysokoōci ok. 2m, aőurowego z murowanņ podmurówkņ, osłoniňte od góry dachówkņ, czerech bram wjazdowych i furtek. CzňŌń aőurowa bramy i furtki wykonane ze stalowych kutych elem. charakterystycznych dla XVII wieku. V Budowa Zespołu szkół Specjalnych w Ostrówku 1. Wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Specjalnych: - wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej i wodociņgowej na terenie działki, - dowiezieniu dodatkowych iloōci ziemi w celu wyrównania poziomów na działce - studzienki kanalizacyjne 3 szt. systemowe VAWIN o Ōr 315mm zamkniňcie rurņ teleskopowņ - kanały z rur PVC łņczonych na wcisk o Ōr. zewn. 160mm 2. Wybudowano ogrodzenie z przňseł,

70 3. Zamontowano kocioł gazowy kondensacyjnego z moőliwoōciņ podgrzewania ciepłej wody, 4. Zamontowano instalacjň dostarczajņcņ wodň do celów uőytkowych i spoőywczych wraz z wykonaniem punktu poboru wody nie odőelazionej (dla celów gospodarczych) i wyprowadzenie go na zewnņtrz budynku. 5. Dostawa i montaő wyposaőenia dla ZSS w Ostrówku tj - tablice korkowe 52 szt, gablota informacyjna, dozownik mydła 26 szt. elektr. suszarka do rņk 9 szt, pojemniki na rňczniki 23 szt i papier szt 14, wycieraczki zewnňtrzne 6 szt) - sprzňt AGD i RTV (pralka, suszarka, lodówka, piekarnik, płyta induk. okap, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, kino domowe monitoring do sali miňkkiej) - meble do pracowni lekcyjnych i pomieszczeŋ szkolnych (krzesła 110 szt, szafki 70 szt, wieszaki 10 szt, regały 10 komp) - wyposaőenie pracowni do integracji sensorycznej.(deskorolka 6 szt., równowaőnia 6 szt., huōtawka 6szt., piłka 10 szt., ringo 6 szt.) 6. Zamontowano - rolety wewnňtrzne w kasetach Uni z materiału czňōciowo przepuszczajņcego Ōwiatło dzienne - rolety wewnňtrzne dachowych z materiału zaciemniajņcego Ōwiatło dzienne - system alarmowy (centrala alarmowa, sygnalizator zewnňtrzny, czujnik ruchu 29 szt., odbiornik do czujników) 7. Wykonano inwentaryzacjň powykonawczņ budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz inne badania niezbňdne przy odbiorze budynku.. VI Poprawa jakoōci nauczania w Powiecie WołomiŊskim poprzez modernizacjň i wyposaőenie infrastruktury oōwiatowej 1. Zakupiono wyposaőenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie Al. Armii Krajowej 38. Pracownia jňzyka polskiego: Telewizor 32 cale z DVD, szafka RTV, szafa pełna, fotel, krzesła, biurko dwuszafkowe, projektor multimedialny, ekran elektryczny, tablica, portrety twórców literatury. Pracownia biologii: Tablica szkolna zielona, magnesy, tablica ceramiczna suchoōcieralna, tablica korkowa, regał zamykany 4-drzwiowy, biurko 2 szufladowe, projektor multimedialny, rzutnik, laminator, telewizor 32 cale, laptop, atlasy, podrňczniki szkolne, modele szkieletu, mikroskop, plansze, foliogramy. Pracownia historii: Krzesła, stoliki, biurko 3-szufladowe, szafka, tablice, telewizor LCD 42 cale, odtwarzacz DVD, szafka TV/DVD, mapy, plansze do historii. Pracownia fizyki: Rolety, biurko, szafka, stół regulowany, krzesła, tablica, ekran elektryczny, projektor multimedialny, wizualizer, telewizor 32 cale z DVD, rzutnik walizkowy, maszyna elektrostatyczna, waga elektroniczna, plansze dydaktyczne, dynamometr, filmy dydaktyczne, foliogramy, zestawy doōwiadczalne. Pracownia matematyki: Krzesło, stół szkolny, biurko, tablica szkolna, ekran elektryczny, bryły, cyrkiel, zestaw tablic demonstracyjnych, wizualizer, rolety elektryczne wewnňtrzne. Pracownia geografii: Krzesła, stoliki, biurko, szafka, tablica, telewizor LCD 42 cale, szafka TV/DVD, odtwarzacz DVD, bezprzewodowa stacja meteorologiczna, mapy, globus podōwietlany, zegar słoneczny globus nieba, plansze dydaktyczne, tellurium, minerały i kryształy, kolekcja skał, interaktywny atlas Ōwiata. Oraz inne drobne wyposaőenie pracowni. 3. Zakupiono wyposaőenie do Zespołu Szkół w Wołominie Wykonano adaptacjň pomieszczeŋ w ZS w Wołominie ul. Legionów 85 z przeznaczeniem na sale technologiczne dla potrzeb Technikum Hotelarstwa oraz zakupiono wyposaőenie. Pracownia opiekuna medycznego. Wałki rehabilitacyjne, materac do łóőka szpitalnego, łóőko szpitalne, kaczka mňska sanitarna, basen sanitarny, stelaőe na worki, drabinka do łóőka, materace przeciwodleőynowe, termometry, ciōnieniomierze, fantomy do czynnoōci resuscytacyjnych, baŋki, czepki fryzjerskie, dozowniki do leków oraz inne drobne wyposaőenie pracowni. Meble do pracowni lekcyjnych. Materac, lustro z wieszakiem, fotel do toaletki, stolik okolicznoōciowy, gabloty informacyjne, sejf, stojak reklamowy, rolety okienne, kinkiet, tablica akademicka, lampka nocna, lada recepcyjna, szafka na korespondencje do recepcji, biurko dla nauczyciela, krzesło perfect, szafa z witrynņ oraz inne drobne wyposaőenie pracowni. VII Budowa boisk wielofunkcyjnych została opisana w czňōci dotyczņcej Wydziału Strategii i Rozwoju. VIII Adaptacja pomieszczeŋ na serwerowniň II etap Zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach serwerowni. Przebudowano sień telefonicznņ i komputerowņ polegajņcej na przeniesieniu centrali telefonicznej i serwera do pomieszczeŋ serwerowni.

71 IX Adaptacja budynków i wyposaőenie przy ul Orwida Wykonano roboty wykoŋczeniowe pomieszczeŋ przeznaczonych na galeriň Korozja i Kolor. Zamontowano kompaktowy wňzeł ciepłowniczy. Rozbudowano system monitoringu. Wykonane remonty 1. Remont instalacji wentylacji w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu. 2. Usuniňcie awarii instalacji elektr. w Zespole Szkół Specjalnych w Markach ul. Kasztanowa Naprawa uszkodzeŋ w pionowej platformie przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku OŌrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kart. w Wołominie ul. PowstaŊców 8/ Usuniňcie awarii sieci kanalizacyjnej w budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów Rozbiórka budynku gospodarczego (po byłej harcówce) w Zespole Szkół w Zielonce. 6. Wykonanie remontu sal lekcyjnych oraz klatki schodowej z korytarzem w ZS w Wołominie 7. Wykonanie dobudowy klatki schodowej ewakuacyjnej DPS w Radzyminie. 8. Wykonanie remontu sal na III piňtrze internatu Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie 9. Wykonanie otworów okiennych oraz naprawa tynków i elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. PrņdzyŊskiego Adaptacja pomieszczeŋ w Zespole Szkół w Zielonce ul. InŐynierska 1 z przeznaczeniem na sale technologiczne. 11. Usuniňcie awarii instalacji elektrycznej w czňōci D budynku, w których mieszczņ siň pracownie: elektryczne, chemiczne w Zespole Szkół w Zielonce ul. InŐynierska. 12. Usuniňcie przecieków dachu w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła Wymiana wykładziny podłogowej w budynku głównym Starostwa w Wołominie ul PrņdzyŊskiego Usuniňcie przecieków z połaci dachowej w budynku ŋrodowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu ul. Szkolna Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej w Wydziale Dróg Powiatowych. 16. Usuniňcie przecieków dachu nad salņ gimnastycznņ w ZSS w Wołominie ul. Miła Usuniňcie przecieków rynien i dachu na budynku DPS w Zielonce. 18. Naprawa rozmytej drogi przeciwpoőarowej oraz placu manewrowego przy ZS w Zielonce ul. InŐynierska Usuniňcie awarii instalacji elektrycznej w ŋds w Tłuszczu ul. Szkolna Usuniňcie przecieków w dachu oraz wymiany zniszczonego docieplenia stropu w budynku DPS w Zielonce ul. Poniatowskiego Usuniňcie przecieków w budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. 22. Usuniňcie przecieków w budynku Zespołu Szkół w Tłuszczu ul. RadzymiŊska. 23. Usuniňcie awarii sieci wodociņgowej i kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce. 24. Usuniňcie awarii sieci kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół w Zielonce. 25. Wymiana drzwi balkonowych na okna i wymianň armatury w łazienkach DPS w Radzyminie. 26. Usuniňcie awarii zasilania bramy wjazdowej ZS w Zielonce ul InŐynierska Renowacja i montaő sprzňtu sportowego zewnňtrznego w Zespole Szkół Specjalnych w Markach ul. Kasztanowa Wykonanie i montaő osłon lamp sufitowych w sali gimnastycznej w Zespole Szkół specjalnych w Markach przy ul. Kasztanowej Wymiana uszkodzonego przyłņcza elektrycznego stwarzajņce bezpoōrednie zagroőenia w Domu Dziecka w Równem. Wydziałem kieruje p.o. Naczelnika - Adam Marcinkiewicz WYDZIAŁ DRÓG POWIATOWYCH Wydział Dróg Powiatowych w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a zatrudniał na czas nieokreōlony do dnia r.: pracowników na stanowiskach nierobotniczych pracowników na stanowiskach robotniczych Wydano ogółem 932 decyzje t.j: decyzji na lokalizacjň w pasie drogowym urzņdzeŋ nie zwiņzanych z funkcjonowaniem dróg decyzji na lokalizacjň zjazdów - 9 decyzji na umieszczenie obiektów handlowo- usługowych - 13 decyzji na umieszczenie reklam decyzji na zajňcie pasa drogowego decyzji na umieszczenie urzņdzeŋ nie zwiņzanych z funkcjonowaniem dróg

72 Odwołania wniesiono od 11decyzji na zajňcie pasa drogowego, 1 decyzji na umieszczenie urzņdzenia w pasie drogowym, 1decyzji na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego, 9 decyzji na lokalizacjň zjazdu, 1 decyzji na lokalizacjň zatoki parkingowej. ZłoŐono 22 skargi dotyczņce głównie lokalizacji lub wykonania zjazdów na posesje podczas modernizacji dróg i ulic. Wykonano nastňpujņce zadania finansowane z budőetu Powiatu: - Przebudowa ul. Batorego w Zņbkach z odwodnieniem, budowņ chodników i ŌcieŐek rowerowych na długoōci 612mb - Modernizacja ul. Mareckiej w Zielonce na odc. od Marek do drogi nr 631 na długoōci 1 035mb - Modernizacja ulicy Armii Krajowej w Wołominie na odc. od ul. Sasina do ul. Piłsudskiego na długoōci 350 mb - Modernizacja ul. LipiŊskiej na odc. od ul. Legionów do ul. Sikorskiego na długoōci 510mb - Kontynuacja budowy chodnika w Dobczynie na długoōci 534mb - Budowa chodnika w ul. Krechowieckiej w Kobyłce na długoōci 960mb - Budowa drogi (nawierzchnia i odwodnienie) Krawcowizna - Białki na długoōci 438mb - remont chodnika w ul. Piłsudskiego w Zņbkach na odc. od cmentarza do gr. miasta Zņbki na dł. 560mb - budowa chodnika w ul. Warszawskiej do połņczenia z ul. Przemysłowņ w Tłuszczu na długoōci 306mb - remont ul. WileŊskiej w Wołominie na odc. od ul. PrņdzyŊskiego do ul. Przejazd na długoōci 340mb - modernizacja nawierzchni Zawady Zwierzyniec na długoōci 1360mb - modernizacja drogi nr. 4314W Nowe Rňczaje PoŌwiňtne na długoōci 3 080mb - remont nawierzchni ul. Piłsudskiego w Zņbkach na odc. od cmentarza do giełdy spoőywczej na długoōci 615mb - remont nawierzchni asfaltowej w ul. Wiejskiej, Racławickiej, Polnej w Tłuszczu na długoōci 1 500mb - remont nawierzchni asfaltowej w ul. Norwida w Radzyminie na długoōci 495mb - remont nawierzchni asfaltowej w drodze Nowinki Szewnica na długoōci 1 655mb - remont drogi w Stasiopolu na długoōci 1 000mb - remont drogi w JaŎwiu na długoōci 1 000mb wykonano projekt techniczny na: - budowň chodnika w Chrzňsnem i Postoliskach na długoōci 1 000mb - budowň chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Norwida w Radzyminie na długoōci 980mb - budowň ronda (z aktualizacjņ) w Kraszewie Starym, odwodnienia i chodnika w kier. mostu na długoōci 500mb - budowň (przedłuőenie naw. asfaltowej) w Starowali na długoōci 440mb - budowň (przedłuőenie naw. asfaltowej) w Emilianowie od ZwierzyŊca do wňzła S 8 o długoōci 1 100mb - budowň chodnika i ŌcieŐki rowerowej w ul. Piłsudskiego RadzymiŊska w Wołominie na długoōci 2 300mb - budowň kładki pieszej na rz. Długiej w Kobyłce, odwodnienia i chodnika na długoōci 200mb - budowň drogi Zabraniec Okuniew z odwodnieniem, remontem mostów, ŌcieŐkami na długoōci 2 570mb - budowň chodnika w Równem od OSP do koŋca zabudowaŋ na długoōci 420mb - przebudowň ronda i modernizacjň ulicy Wojska Polskiego na długoōci 600mb - przebudowň drogi nr. 4316W od ul. 1 go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie o długoōci 2 700mb. połoőono nakładkň asfaltowņ na drodze: - Trojany ZaŌcienie na długoōci 2 200mb - Kraszew Stary Wiktorów na długoōci 1 200mb - Annopol Józefów na długoōci 2 200mb - Helenów ZagoŌciniec na długoōci 1 900mb - Krubki Górki Zabraniec na długoōci 1 100mb - Postoliska (od drogi nr 636 w kier. miejsc. Przykory) na długoōci 800mb - Starowola na długoōci 250mb Wyciňto z pasa drogowego dróg powiatowych 149 drzew, poddano pielňgnacji (przyciňcie gałňzi) 80 drzew, usuniňto ,00m² krzaków z poboczy, odtworzono 690mb rowów przydroőnych, wykonano 220,0 m² robót brukarskich (zjazdy na ul. Armii Krajowej w Wołominie i ul. WyszyŊskiego w Radzyminie), ustawiono 487 znaków pionowych, namalowano 9 966,36m² oznakowania poziomego, w ramach remontów czņstkowych wbudowano 250 t masy na zimno, około 300 t masy mineralno asfaltowej z recyklera. Ponadto zajmowano siň utrzymaniem zimowym dróg, sprzņtaniem przykrawňőnikowym ulic miejskich, oczyszczaniem pasa drogowego ze Ōmieci, Ōcinaniem poboczy, konserwacjņ sygnalizacji Ōwietlnej, wykaszaniem poboczy Zaopiniowano 181 projektów czasowej organizacji ruchu, uzgodniono 150 dokumentacji projektowej, wydano 198 PostanowieŊ (uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy). Wydziałem kieruje Jerzy Swat POWIATOWY INSPEKTOR RUCHU DROGOWEGO

73 Liczba osób zatrudnionych: 3 na podstawie umowy o pracň. Wydano: opinii technicznych dotyczņcych obsługi komunikacyjnej obiektów, projektów podziału działek, projektów układów komunikacyjnych; - 45 odpowiedzi na wnioski obywateli i instytucji dotyczņcych zmian w organizacji ruchu. - 4 pisma dotyczņce uzgodnienia imprez na drogach - 64 odpowiedzi na pisma dotyczņcych kontroli przedsiňbiorców przez Urzňdy Celne, Policje i Inspekcje Transportu Drogowego. Zatwierdzono: - 71 stałych organizacji ruchu dotyczņcych dróg i ulic gminnych i powiatowych; czasowych organizacji ruchu dotyczņcych dróg i ulic gminnych i powiatowych. Wydano: zaōwiadczeŋ i 393 wypisy z zaōwiadczeŋ na przewozy drogowe rzeczy na potrzeby własne. - 1 zaōwiadczenie i 2 wypisy na przewozy drogowe osób na potrzeby własne zezwoleŋ na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego - 3 uzgodnienia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (procesje, pielgrzymki) identyfikatorów umoőliwiajņcych wjazd na odcinek drogi z ograniczeniem ruchu ciňőarowego znakami B 5. Wydano w drodze decyzji administracyjnej: - 6 licencji i 14 wypisy oraz 1 zmianň licencji i 2 wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób, nie bňdņce taksówkami; - 21 licencji i 104 wypisy oraz 6 zmian licencji 19 wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy; - 3 licencje w zakresie poōrednictwa przy przewozie rzeczy - 5 decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (uroczystoōci, imprezy); - 8 zezwoleŋ i 11 wypisów z zezwoleŋ na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w powiecie wołomiŋskim; Uzgodniono: - 21 rozkładów jazdy w zakresie analiz w ramach współpracy z Departamentem NieruchomoŌci i Infrastruktury Urzňdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 4 rozkłady jazdy w zakresie analiz a w ramach współpracy z Biurem DziałalnoŌci Gospodarczej i ZezwoleŊ Urzňdu Miasta Stołecznego Warszawy. Wydziałem kieruje Barbara Ryszawy WYDZIAŁ FINANSOWY W Wydziale pracuje 15 osób na czas nieokreōlony w pełnym wymiarze czasu pracy; w tym 2 osoby przebywajņ na urlopie macierzyŋskim. Pracownicy Wydziału Finansowego dokonujņ kontroli legalnoōci dokumentów finansowych, która polega na sprawdzeniu pod wzglňdem merytorycznym i rachunkowym dokumentów oraz realizacjň ich płatnoōci (przelew / gotówka). 1. W roku 2009 w ramach obsługi finansowo - ksiňgowej Starostwa (jednostki budőetowej) oraz Powiatu (jednostki samorzņdu terytorialnego) zaksiňgowano pozycji. Wykonano przelewów bankowych. PłatnoŌci bezgotówkowe sņ dokonywane za pomocņ usługi bankowoōci elektronicznej. 2. Planowanie budőetu Powiatu oraz aktualizacja układu wykonawczego objňło159 sporzņdzonych uchwał Rady i Zarzņdu, w tym 142 zmieniajņce budőet. 3. Ewidencja dochodów Skarbu PaŊstwa z tytułu wynajmu lokali, dzierőawy gruntów i uőytkowania wieczystego, sprzedaőy nieruchomoōci Skarbu PaŊstwa z podziałem na poszczególnych uőytkowników obejmuje uőytkowników. W ramach windykacji wysłano 158 potwierdzeŋ sald, 549 wezwaŋ do zapłaty a jedenastu dłuőników skierowano na drogň sņdowņ. 4. Ewidencja i windykacja opłat melioracyjnych obejmuje 30 uőytkowników, w zwiņzku z nieterminowym wnoszeniem opłat wysłano 35 wezwaŋ do zapłaty 5. Z tytułu windykacji naleőnoōci za odrolnienie gruntów wysłano upomnieŋ 88, 6. Ewidencja dochodów uzyskanych z pasa drogowego obejmuje kontrahentów, w ramach windykacji dochodów wysłano 246 upomnieŋ. 7. Dokonywana jest analiza 147 miesiňcznych sprawozdaŋ składanych przez jednostki organizacyjne. W zakresie realizacji budőetu przez jednostki organizacyjne raz na kwartał sporzņdzana jest konsolidacja 231 kwartalnych sprawozdaŋ finansowych jednostkowych. 8. Na stan Ōrodków trwałych przyjňto 245 pozycji. Dokonano 26 rozliczeŋ inwestycji zakoŋczonych. 9. Wynagrodzenia naliczanie dla 218 pracowników Starostwa oraz dla 83 osób zatrudnionych na umowň zlecenie i o dzieło. Przekazywano elektronicznie miesiňcznych rozliczeŋ z ZUS i Urzňdem Skarbowym wynikajņcych z dokonywanych wypłat.

74 10. Kasa - w ramach Wydziału funkcjonujņ obecnie trzy kasy. Dwie pracujņ przy ulicy Kobyłkowskiej 1a obsługujņc Wydział Komunikacji, jedna przy ul. PrņdzyŊskiego 3 obsługuje Wydziały Starostwa oraz Centrum Pomocy Rodzinie, PFRON, Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej. Liczba operacji gotówkowych Archiwizacja dokumentów finansowo-ksiňgowych zgodnie z rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu. 12. W okresie od r r. wysłano pism, w tym: - z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomoōci Skarbu PaŊstwa pism (wezwania, upomnienia i potwierdzenia sald). - wyłņczenie gruntów z produkcji rolnej 88 szt. - z zakresu bieőņcej obsługi gospodarki finansowej Powiatu 1539 szt. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 przetargi na wybór banku udzielajņcego kredytu Powiatowi. Audytor wewnňtrzny Waldemar Henryk Andrzejczyk AUDYT WEWNŇTRZNY W 2009r. komórka audytu wewnňtrznego zatrudniała 2 osoby w pełnym wymiarze godzin: W roku sprawozdawczym zadania audytowe wykonywane były w oparciu o Plan audytu wewnňtrznego, który został przyjňty uchwałņ nr III-143/2008 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r. Na 2009r. zaplanowano wykonanie zadaŋ w nw. obszarach/jednostkach: Lp. Zadanie Czas przeprowadzenia zadania (w dniach) 1 Gospodarowanie nieruchomoōciami 40 2 Powiatowy Inspektor Ruchu Drogowego 40 3 Zespół Szkół Specjalnych, ul. Miła 22, Wołomin 40 4 Zespół Szkół oraz warsztaty szkolne, ul. RadzymiŊska 2 Tłuszcz 40 Razem 160 Wykonano 2 zadania o n/w tematyce: 1. CzynnoŌci doradczo-kontrolne dotyczņce prawidłowoōci wydatkowania przez PCPR Ōrodków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych na podstawie umów zawartych w latach (90 dni roboczych) zadanie wykonane na zlecenie kierownictwa jednostki poza planem audytu wewnňtrznego przez komisjň weryfikacyjnņ (z udziałem eksperta budowlanego) koordynowanņ przez Audytora wewnňtrznego. 2. Audyt prawidłowoōci realizacji zadaŋ z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomoōci Skarbu PaŊstwa (56 dni roboczych). W grudniu 2009r. rozpoczňto czynnoōci audytowe w komórce PIRD (wykonano przeglņd wstňpny oraz przeprowadzono naradň otwierajņcņ). ZakoŊczenie zaplanowano na I kwartał 2010r. Zadania, okreōlone w punktach nr 1 i nr 2, zakoŋczone zostały sprawozdaniami, złoőonymi Przewodniczņcemu Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego. W obu sprawozdaniach zawarte zostały zalecenia, których realizacja zostanie zweryfikowana w czynnoōciach sprawdzajņcych w 2010r. Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału opracowano plan audytu, uzgodniony uchwałņ nr III-159/2009 Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego z dnia r., który stanowi podstawň do realizacji zadaŋ w 2010 roku. Kontroler wewnňtrzny Jerzy Wierzba KONTROLA WEWNŇTRZNA W roku 2009 przeprowadzono ogółem 43 kontrole planowane, 5 sprawdzajņcych i 4 zlecone przez przełoőonych (w ramach kontroli samodzielnych) oraz 32 kontrole z udziałem pracownika KWE w ramach współpracy z poszczególnymi wydziałami Starostwa. Kontrolņ dotyczyły: 1. CelowoŌci zaciņganych zobowiņzaŋ finansowych w zakresie, co najmniej 5% ogółu wydatków, obejmujņca wszystkie podległe jednostki organizacyjne Powiatu, łņcznie z Wydziałem Finansowym Starostwa. 2. Realizacji zadaŋ publicznych w zakresie przydzielonych na te cele dotacji (14 kontroli). - dokonywane wspólnie z Wydziałem Spraw Obywatelskich, 3. Funkcjonowania Stacji Diagnostycznych Pojazdów (16 kontroli) - dokonywane wspólnie z Wydziałem Komunikacji, 4. Skarg na kierowników placówek oōwiatowych (2 kontrole) dokonywane wspólnie z Wydziałem OŌwiaty, 5. Wydawanych decyzji i wniosków w Wydziale Ochrony ŋrodowiska, Wydziale Geodezji, Wydziale Budownictwa. 6. Wydawania Ōrodków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie barier architektonicznych w komunikowaniu siň i technicznych, kontrola przeprowadzona w PCPR Powiatowy Rzecznik Konsumenta Iwona Truszkowska POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA

75 Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów Podstawowym zadaniem rzecznika konsumentów jest udzielanie bezpłatnych porad i informacji. Liczba porad, informacji, wyjaōnieŋ udzielonych konsumentom systematycznie wzrasta. W 2009r. z tej formy pomocy rzecznika konsumentów skorzystało łņcznie ponad 1080 mieszkaŋców powiatu wołomiŋskiego. Konsumenci zgłaszajņ siň do rzecznika telefonicznie, korespondencyjnie lub osobiōcie. Poza tymi tradycyjnymi formami znaczna czňōń konsumentów korzysta z poczty elektronicznej, co niewņtpliwie skraca drogň przekazywania informacji. Jako porady i informacje niekonsumenckie zaliczono miňdzy innymi: problemy zgłaszane przez przedsiňbiorców, (gdy tkwiņ oni w sporze z innym profesjonalistņ), sprawy członków spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych. Ponadto do rzecznika konsumentów - w bieőņcym roku sprawozdawczym - zgłaszały siň równieő osoby z proōbņ o porady, informacje i pomoc z zakresu ubezpieczeŋ emerytalno-rentowych (w tym społecznych) oraz prawa pracy. Najliczniejszņ grupņ konsumentów sņ nabywcy róőnego rodzaju towarów. Podstawowe trudnoōci napotykane przez nich i stanowiņce Ŏródło sporów z przedsiňbiorcami dotyczņ braku zgodnoōci towarów z umowņ oraz sposobu rozpatrywania reklamacji. - znaczņcņ liczbň reklamowanych towarów stanowił w 2009r.: - sprzňt elektroniczny powszechnego uőytku (telewizory, aparaty fotograficzne, pralki, lodówki oraz sprzňt do odbioru telewizji satelitarnych/kodowanych) - obuwie - nieruchomoōci oraz pokrewne z nimi - materiały budowlane. W tych dwóch ostatnich kategoriach iloōń spraw na terenie powiatu wołomiŋskiego rokrocznie wzrasta. Tň samņ tendencjň moőna równieő zaobserwowań w sferze umów o dzieło w kategorii usługi remontowo-budowlane oraz zwiņzanņ z całym przedsiňwziňciem mieszkaniowym kategoriņ usług bankowych i ubezpieczeniowych (kredyt hipoteczny). Rok 2009 w porównaniu z latami ubiegłymi, wykazał tendencjň spadkowņ w sprawach z zakresu sprzedaőy telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz Ōwiadczenia usług dostawy mediów. Odrňbnņ kategoriņ usług, do których Ōwiadczenia konsumenci wnosili zastrzeőenia były usługi telekomunikacyjne. Spory na tle ich wykonania dotyczyły w szczególnoōci: - nienaleőytego wykonania umów (niewłaōciwa, jakoōń łņcza, niewłaōciwy cennik, brak wykonania innych postanowieŋ umownych); - zawieranie umów o Ōwiadczenie usług telekomunikacyjnych na odległoōń i poza lokalem przedsiňbiorstwa i stosowania przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoōci za szkodň wyrzņdzonņ przez produkt niebezpieczny (D.U ze zmianami); - dochodzenie roszczeŋ odszkodowawczych z tytułu przerwy w Ōwiadczeniu usług. Struktura i iloōń udzielonych porad prawnych W 2009r. Rzecznik Konsumentów udzielił ok porad w formie kontaktu telefonicznego, bezpoōredniego i za po- Ōrednictwem Internetu. Porady te miały nastňpujņcņ strukturň: - porady udzielone telefonicznie porady udzielone podczas kontaktu bezpoōredniego porady udzielone pocztň elektronicznņ porady udzielone na piōmie z pisemnego wniosku konsumentów 23 Wystňpowanie do przedsiňbiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów W 2009r. do rzecznika konsumentów wpłynňło 104 pisemnych wniosków o wystņpienie bņdŏ interwencjň do przedsiňbiorcy. W tym do wiadomoōci zostało skierowanych 14 spraw, niekonsumenckich było spraw 5, a 2 odesłano zgodnie z właōciwoōciņ terytorialnņ, Ogółem w 2009r. podjňto pisemnņ interwencjň w 67 przypadkach. Przedmiotowa struktura wystņpieŋ kierowanych do przedsiňbiorców. Charakteryzujņc wystņpienia pisemne rzecznika do przedsiňbiorców Ōwiadczņcych usługi i zawierajņcych z konsumentami umowy sprzedaőy naleőy podkreōliń, iő wiňkszoōń tych wystņpieŋ koŋczy siň pozytywnie. Niejednokrotnie jednak w danej sprawie konieczne było prowadzenie długotrwałej korespondencji pisemnej, co istotnie wpływało na termin załatwienia sprawy W 2009 roku prowadzono 67 sprawy z pisemnych wniosków o podjňcie odpowiednich działaŋ i udzieleniu stosownej pomocy bņdŏ o przeprowadzenie interwencji z czego: - zakoŋczone pozytywnie 37 - zakoŋczone negatywnie 21 - w toku 9 Pomoc prawna w zakresie przygotowywania pozwów sņdowych wnoszonych indywidualnie przez konsumentów Rzecznik sporzņdził ok. 13 nowych pozwów w trybie uproszczonym oraz zwykłym. Ponadto na Őyczenie konsumentów rzecznik udzielał wsparcia swojņ obecnoōciņ podczas rozpraw.

76 Współdziałanie z podmiotami zajmujņcymi siň ochronņ interesów konsumentów oraz samokształcenie zawodowe W 2009r. Rzecznik Konsumentów w Wołominie 13-krotnie kierował wnioski do warszawskiej Delegatury Urzňdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie i ewentualne wszczňcie postňpowania przeciwko przedsiňbiorcom, którzy naruszajņ zbiorowe interesy konsumentów. W 5 przypadkach zgłoszono podejrzenie o stosowanie niedozwolonych wzorców umownych, a w 6 o nieuczciwe praktyki rynkowe. Jedna sprawa miała charakter mieszany i jedna dotyczyła proōby o interpretacjň przepisów prawa. Edukacja konsumencka, współpraca z mediami W urzňdzie starostwa, - jako stały element informacyjny - dostňpne sņ wszelkie posiadane materiały promujņce zagadnienia konsumenckie oraz ulotki z szeroko rozumianņ problematykņ konsumenckņ. Poszerzanie ŌwiadomoŌci o prawach i obowiņzkach konsumentów oraz umiejňtnoōci praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy były szeroko i przejrzyōcie omawiane na stronie internetowej rzecznika. Stronň wzbogacono o komunikaty UOKiK oraz internetowy formularz zgłoszenia paliwa złej jakoōci i produktu niebezpiecznego. W ramach nowych form edukacji z okazji ŋwiatowego Dnia Konsumenta przypadajņcego w dniu 15 marca oraz 10-lecia istnienia instytucji Rzecznika Konsumentów, dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych został zorganizowany konkurs na pracň pisemnņ. Tematem pracy było pytanie: Jak globalizacja wpływa na nasze zakupy?. Ponadto w listopadzie 2009r. rzecznik przeprowadził warsztaty dla pracowników firmy Media Markt C.H. M1 w Markach. Temat warsztatów to: NiezgodnoŌń towaru konsumpcyjnego z umowņ, a gwarancja jakoōci. Na dwóch spotkaniach omówiono przepisy prawa z tego zakresu oraz wskazano aktualne orzecznictwo. Ponadto rzecznik przeanalizował z pracownikami tej firmy nowy druk zawiadomienia i zgłoszenia reklamacji, do którego (w czasie spotkaŋ) przedstawił kierownictwu sklepu swoje uwagi. W warsztatach uczestniczyło łņcznie ok. 65 osób. Inicjatywa zorganizowania tych warsztatów powstała, gdy pomimo wielokrotnego pisemnego zwracania uwagi przedsiňbiorcy, konsumenci nadal wskazywali, Őe pracownicy tegoő sklepu wprowadzajņ w błņd, formułujņc twierdzenie Őe paragon jest gwarancjņ. W 2009r. w tygodniku WIEŋCI PODWATSZAWSKIE rzecznik opublikował 43 artykuły i informacje konsumenckie zaō w tygodniku FAKTY.WWL miało miejsce 8 publikacji. Ponadto udzielono równieő kilku komentarzy do redakcyjnych artykułów prasowych. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO Obowiņzki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie pełni Ekspedyt F. Rosłan. W okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku zrealizowano: 1. IloŌń przeprowadzonych inspekcji i kontroli - 449; 2. IloŌń spraw jakie wpłynňły do PINB (korespondencja) 10187; 3. IloŌń spraw nowych jakie wpłynňły do PINB ; 4. IloŌń wydanych decyzji (wszystkich) - 622; 5. IloŌń wydanych postanowieŋ (wszystkich) 913; 6. IloŌń wydanych potwierdzeŋ przyjňcia obiektów do uőytkowania ; 7. IloŌń nałoőonych mandatów karnych z tytułu nieprzestrzegania przepisów Pb 2; 8. IloŌń przeprowadzonych inspekcji placów zabaw - 3; 9. IloŌń przeprowadzonych inspekcji i kontroli obiektów budowlanych 238; 10. IloŌń katastrof budowlanych, poőarów, wykonaŋ zastňpczych 0; Załņcznik nr 11 W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wołominie zatrudnionych było (wg stanu na dzieŋ 31 grudnia 2009r.) 12,5 osób w tym: - 1 osoby na podstawie umowy w ramach prac interwencyjnych, - 11,5 osób na podstawie umowy o pracň (w tym 1 osoba pracujņca na ½ etatu). Decyzje wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie dotyczyły: - nakazów rozbiórki 11; - opracowania inwentaryzacji, projektów budowlanych zamiennych wraz z ekspertyzņ technicznņ lub opinii ich uőytkowania 43; - wykonania zabezpieczeŋ budynków w złym stanie technicznym lub wyłņczenie ich z uőytkowania - 28; - udzielenie pozwoleŋ na uőytkowanie 320; - zatwierdzenia projektów zamiennych 66; - umorzenie postňpowania administracyjnego (zakoŋczone sprawy) 71; Postanowienia wydane przez PINB w Wołominie dotyczyły: - wstrzymania robót budowlanych lub uőytkowania obiektów budowlanych 54; - opracowania inwentaryzacji z ekspertyzņ technicznņ 131;

77 - nałoőenia grzywien w celu przymusu 3; - postňpowaŋ na podstawie zawiadomieŋ o zakoŋczeniu budowy 650; Decyzje wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie nakazujņce rozbiórkň obiektów budowlanych w 2009r. z tytułu: - samowoli budowlanych (art. 48, 49 b,) 5; - budowli przeprowadzonych niezgodnie z warunkami pozwolenia (art. 50 i 51 oraz 71 i zwiņzku z art. 50 i 51) 12; - niewłaōciwego utrzymania obiektów budowlanych 9; Wszczňte postňpowania egzekucyjne w 2009r. = 0 Rozbiórki wykonane w 2009r. z tytułu:- samowoli budowlanej (art. 48, 49 b) 2; - budowli prowadzonych niezgodnie z warunkami pozwolenia (art. 50 i 51 oraz 71 i zwiņzku z art. 50 i 51) 0; - niewłaōciwego utrzymania obiektów budowlanych 2; Nowelizacja Prawa budowlanego w 2007r. nałoőyła na właōcicieli i zarzņdców obowiņzek dodatkowych kontroli okresowych obiektów budowlanych co najmniej dwa razy do roku, terminie do 31 maja i 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczajņcej 2 000m 2 i innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczajņcej 1 000m 2. oraz wszelakich kontroli obiektów pod nazwņ Razem Bezpieczniej, tj. bezpieczeŋstwa w miejscach publicznych, miejscach zamieszkania, w działalnoōci gospodarczej. W zwiņzku z powyőszym PINB w Wołominie dokonał w roku 2009, 35 kontroli sprawdzajņcych z realizacji powyőszych obowiņzków. KOMENDA POWIATOWA PAʼnSTWOWEJ STRAŏY POŏARNEJ W WOŁOMINIE Komendņ kierował Roman Gołňbnik 1. Statystyka wyjazdów do zdarzeŋ na terenie Powiatu Wołomin Załņcznik nr 12 W 2009 roku na terenie Powiatu WołomiŊskiego miało miejsce 2394 zdarzeŋ w roku 2008 było ich zaō, 2359 czyli nastņpił wzrost o 35 zdarzeŋ. WŌród zdarzeŋ w 2009 roku odnotowano: poőarów (1234 małych, 136 Ōrednich, 2 duőe), miejscowych zagroőeŋ (929 małych, 17 lokalnych, 3 Ōrednie) alarmy fałszywych (3złoŌliwe, 66 w dobrej wierze, 4 z instalacji wykrywczych). 57,3% zdarzeŋ stanowiły poőary. 39,6% zdarzeŋ stanowiły miejscowe zagroőenia. 3,1% zdarzeŋ stanowiły alarmy fałszywe Zdarzenia w powiecie w roku 2008 Alarmy fałszywe; 3,6% Zdarzenia w powiecie w roku 2009 Alarmy fałszywe 3,1% Miejscowe zagrożeni a; 47,9% Pożary ; 48,5% Miejscowe zagrożeni a; 39,6% Pożary ; 57,3%

78 Ilość 2. Porównanie iloōci zdarzeŋ w 2009 roku w stosunku do 2008 roku. Rodzaj zdarzenia Wzrost, spadek w % PoŐary (+) 19,9 Miejscowe zagroőenia (-) 16 Alarmy fałszywe (-) 14,1 Ogółem zdarzeŋ (+) 1,5 Zdarzenia w latach Pożary W roku 2009 w stosunku do roku 2008 zmieniła siň relacja pomiňdzy liczbņ poőarów, a liczbņ Miejscowe miejscowych zagrożenia zagroőeŋ. Rok ubiegły jest pierwszym, w którym liczba miejscowych zagroőeŋ przestała rosnņń w powiecie wołomiŋskim. Ogólna Alarmy fałszywe liczba zdarzeŋ utrzymała siň na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego. Od roku 2006 moőna takőe zaobserwowań spadek liczby zgłoszeŋ fałszywych. 3. Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzeŋ: PoŐary: W 2009 roku najczňstszņ przyczynņ powstawania poőarów było: - w 689 przypadkach podpalenia (umyōlne) w tym akty terroru, - w 624 przypadkach nie ustalono przyczyny postania poőaru, Miejscowe zagroőenia: W 2009 roku miejscowe zagroőenia najczňōciej powstawały na skutek: - w 302 przypadkach nietypowe zachowania siň zwierzņt, owadów stwarzajņce zagroőenie, - w 252 przypadkach nieustalone - w 197 przypadkach huragany, silne wiatry, tornada Rok Zdarzenia ogółem Pożary w 2008 roku

79 Pożary w roku 2009 Średnie 10,0% Duże 0,1% Małe 89,9% PoŐar mały - wystňpuje, jeōli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: obiekty lub ich czňōci, ruchomoōci, składowiska materiałów, maszyny, urzņdzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni do 70m 2 lub objňtoōci do 350m 3, lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieuőytki, o powierzchni nie wiňkszej niő 1ha, PoŐar Ōredni - wystňpuje, jeōli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: obiekty lub ich czňōci, ruchomoōci, składowiska materiałów, maszyny, urzņdzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 71 do 300m 2 lub objňtoōci od 351 do 1500m 3, lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieuőytki, o powierzchni powyőej 1ha i nie wiňkszej niő 10ha, PoŐar duőy - wystňpuje, jeōli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: obiekty lub ich czňōci, ruchomoōci, składowiska materiałów, maszyny, urzņdzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 301 do 1000m 2 lub objňtoōci od 1501 do 5000m 3, lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieuőytki, o powierzchni powyőej 10ha i nie wiňkszej niő 100ha, PoŐar bardzo duőy - wystňpuje, jeōli w jego wyniku spalone lub zniszczone powierzchnie lub objňtoōci przekraczajņ wartoōci podane w punkcie 3. Miejscowe zagroőenia 2008 Miejscowe zagrożenia 2009 Lokal ne 1,9% Średn ie 0,1% Lokalne 1,8% Średnie 0,3% Małe 98,0 % Małe 97,9%

80 Miejscowe zagroőenie to inne niő poőar zdarzenie wynikajņce z rozwoju cywilizacyjnego lub naturalnych praw przyrody stwarzajņce zagroőenie dla Őycia i zdrowia, albo Ōrodowiska, albo mienia, takie jak: katastrofy komunikacyjne, uszkodzenia budowli, zatarasowanie dróg drzewami połamanymi przez silne wiatry itp.: małe - jako nagłe, uszkodzenia elementów urzņdzeŋ, maszyn, pojazdów, obiektów, które mogņ powodowań zagroőenie dla Őycia, zdrowia lub mienia, wymagajņce interwencji podmiotów systemu lub innych jednostek ochrony przeciwpoőarowej, a takőe gdy jednostki ochrony przeciwpoőarowej wspomagajņ inne słuőby ratownicze, porzņdkowe, mogņce takőe wystňpowań jako prawdopodobne, wymagajņce jednak rozpoznania tego zagroőenia, lokalne - jako nagłe, uszkodzenia czňōci obiektu, w szczególnoōci budynku lub urzņdzenia technicznego powodujņce przerwň w jego uőytkowaniu lub utratň jego właōciwoōci funkcjonalnych, stwarzajņce zagroőenie dla Őycia, zdrowia lub mienia, Ōrednie - jako nagłe zdarzenie, którego nastňpstwem jest jednostkowe zagroőenie dla Őycia, zdrowia, mienia lub skaőenie Ōrodowiska, wystňpujņce na niewielkim obszarze, powierzchni lub ograniczone do jednego obiektu, duőe - jako nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, podczas którego wystņpiło zbiorowe zagroőenie dla Őycia, zdrowia, mienia duőej wartoōci lub Ōrodowiska naturalnego, wystňpujņce na znacznym obszarze, gigantyczne lub klňski Őywiołowe - jako zdarzenie losowe spowodowane siłami natury lub wynikajņce z działaŋ człowieka, których nastňpstwem jest powszechne zagroőenie dla Őycia, zdrowia lub mienia; moőe wystňpowań w szczególnoōci w wyniku huraganów, powodzi, intensywnych opadów Ōniegu lub deszczu, trzňsieŋ ziemi lub tņpniňń, duőych skaőeŋ chemicznych, ekologicznych lub radiacyjnych, obejmujņce duőe obszary kraju, np. obszar gminy, dzielnicy miasta. WielkoŌń strat i wartoōń uratowanego mienia w 2009r., w tys. zł Gmina Straty Straty budynkowe WartoŌń uratowanego mienia Dņbrówka Jadów 986, Klembów PoŌwiňtne Radzymin Strachówka Tłuszcz 761, Wołomin 902, Kobyłka 1023, Marki 1053,9 419, Zielonka 664,2 258, Zņbki 505,1 137,5 965 Powiat WołomiŊski , Straty w poszczególnych zdarzeniach PoŐary: - Ogółem straty wynoszņ zł w tym budynkowe zł, - Uratowane mienie zł. Miejscowe ZagroŐenia: - Ogółem straty wynoszņ zł. w tym budynkowe zł, - Uratowane mienie zł 5. Zdarzenia wystňpujņce w poszczególnych gminach Powiatu WołomiŊskiego w rozbiciu na wielkoōci i rodzaje w 2009 roku Gmina PoŐary Miejscowe zagroőenia Alarmy fałszywe Ogółem Razem M ŋr D B.d. Razem M Lo ŋr D Gig Razem Zł Wdob Inst Dņbrówka Jadów Klembów m. Kobyłka m. Marki

81 PoŌwiňtne Radzymin Strachówka Tłuszcz Wołomin Zņbki Zielonka Razem WŌród gmin Powiatu WołomiŊskiego najwiňkszņ liczbň zdarzeŋ zanotowano w gminie Wołomin (469 zdarzeŋ), a nastňpnie Radzymin (364 zdarzenia) i Marki (333 zdarzeŋ). 6. Poszkodowani w akcjach Podczas 2394 akcji, które miały miejsce w 2009 roku: - 18 osób poniosło Ōmierń na miejscu zdarzenia, w tym 1 dziecko, - 88 osób odniosło obraőenia ciała (4 dzieci). WŌród osób, które poniosły Ōmierń podczas zdarzenia Őadne osoby nie utraciły Őycia w poőarach, natomiast 18 osób poniosło Ōmierń w miejscowych zagroőeniach. W czasie akcji ratowniczo-gaōniczych poszkodowany został jeden straőak: - z JRG Wołomin 7. Udział w akcjach ratowniczo-gaōniczych W ubiegłym roku: zdarzeŋ zlikwidowano jedynie siłami PSP, zdarzenia zlikwidowano wspólnie siłami PSP i OSP, zdarzeŋ zlikwidowano jedynie siłami OSP. Udział w akcjach Udział w akcjach - rok 2009 Razem 17% Razem 16% tylko OSP 37% tylko OSP 46% tylko JRG 38% tylko JRG 46%

82 Lp. Jednostka OSP Razem wyjazdów PoŐar na terenie gminy PoŐar poza ter. gminy MZ na terenie gminy MZ poza ter. Gminy AF na terenie gminy AF poza ter. Gminy IloŌń zastňpów Na terenie własnej gminy Poza terenem własnej gminy IloŌń osób uczestniczņcych Czas akcji [min] Nie wyjechali na wezwanie W ubiegłym roku moőna zaobserwowań wzrost iloōci zdarzeŋ, w których udział biorņ wyłņcznie jednostki Ochotniczych StraŐy PoŐarnych z terenu powiatu wołomiŋskiego. Spowodowane jest to charakterystykņ zdarzeŋ, czyli głównie liczbņ małych poőarów, w których nie zachodzi potrzeba interwencji funkcjonariuszy PSP. Przyczynņ tego wzrostu udziału OSP w zdarzeniach jest takőe zmiana wyposaőenia jednostek, jak zakup ubraŋ do usuwania owadów gdzie wczeōniej do zdarzeŋ tego typu nie było moőliwoōci dysponowania jednostek. OSP (OSP Kobyłka, OSP Zielonka, OSP Radzymin, OSP Załubice Stare). 8. Ochotnicze StraŐe PoŐarne Na terenie działania KP PSP Wołomin znajduje siň obecnie 43 jednostki Ochotniczych StraŐy PoŐarnych [OSP] typu S (posiadajņcych, co najmniej 1 samochód gaōniczy na wyposaőeniu). Do Krajowego Systemu Ratowniczo- GaŌniczego [KSRG] naleőy obecnie 13 jednostek OSP. W 2009 roku przeprowadzono nastňpujņce kursy OSP, na których wyszkolono: - szkolenie podstawowe cz. I 37 straőaków, - dwa szkolenia podstawowe cz. II 59 straőaków, - szkolenie spec. ratownictwa technicznego 43 straőaków, - szkolenie dowódców OSP 42 straőaków, Łņcznie przeprowadzono 5 kursów, na których wyszkolono 181 straőaków OSP. W kwietniu ubiegłego roku zorganizowano egzamin recertyfikacyjny z ratownictwa medycznego dla straőaków OSP. Egzamin zdało 21 straőaków w tym 8 z jednostek spoza KSRG. Ponadto 2 straőaków zdało egzamin recertyfikacyjny w Wyszkowie. Nazwa szkolenia Przeszkolono w roku sprawozdawczym z KSRG Inne Razem Liczba szkoleŋ Szk. podst. cz. I Szk. podst. cz. II Szk. spec. rat. techn SP med. - recertyfikacja upr. kpp Szk. dow. dowódców Razem Zestawienie wyjazdów jednostek OSP z terenu powiatu wołomiŋskiego Razem Borucza Chajňty Chrzňsne Dņbrówka Dobczyn Dziňcioły Grabie Jadów Jasienica Klembów Kobyłka Kołaków Kozły Krusze Kuligów Lasków Ludwinów Majdan Mokre

83 20 Myszadła Ossów PoŌwiňtne Radzymin RňczajeN RňczajeP Roszczep Równe Ruda Starowola Strachówka ŋlňőany Tłuszcz Turze WolaRňcz Wołomin Wólka Zabraniec ZagoŌciniec Załubice ZaŌcienie Zawady Zņbki Zielonka DuŐa liczba wyjazdów poza teren gminy jednostek takich jak OSP Radzymin, OSP Kobyłka i OSP Zielonka zwiņzana jest z interwencjami na terenie gminy Marki gdzie nie ma jednostek Ochotniczych straőy PoŐarnych. Gmina ta jest jednak trzeciņ pod wzglňdem liczby zdarzeŋ gmina w powiecie wołomiŋskim. 10. Odwody operacyjne: Rozkazem nr 9/2008 z dnia 14 lutego 2008r. został zorganizowany odwód operacyjny Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W składzie COO jest Kompania GaŌnicza 2G Narew, do której naleőy samochód GBA 2/16 z KP Wołomin, Kompanie Specjalne Powodziowa Zalew, w której jest samochód SLKw 1 i Woda, do której przypisana jest pompa szlamowa WT-40 x Do WOO natomiast naleőy Kompania GaŌnicza Grodzisk, do której naleőy samochód GCBM 22/13 z KP PSP Wołomin a Zastňpcņ D-cy Kompanii jest bryg. Bogdan Jarczewski Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie wraz z samochodem operacyjnym SLRR Subaru Forester. II. W ZAKRESIE SPRAW KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNYCH

84 Na zdjňciu samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy Subaru Foresetr 2.0D Rozstrzygniňto przetarg nieograniczony na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego z funkcjņ rozpoznawania skaőeŋ chemiczno-ekologicznych w wyniku, którego zakupiony został samochód Subaru Forester 2.0D Zakup samochodu został sfinansowany z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie ,00zł oraz z dotacji samorzņdów gminnych z terenu powiatu wołomiŋskiego w kwocie ,50zł. Całkowity koszt zakupu: ,50zł 1. Eksploatacja obiektów OdŌwieŐono, poprzez malowanie, pomieszczenia socjalne posterunku Jednostki Ratowniczo-GaŌniczej w Wołominie mieszczņcego siň w Tłuszczu oraz czňōń pomieszczeŋ w budynku Komendy w Wołominie. Malowanie pomieszczeŋ sfinansowano ze Ōrodków własnych, Wykonano remont ogrodzenia na terenie Komendy Powiatowej PaŊstwowej StraŐy PoŐarnej w Wołominie przy zbiegu ulic Sasina i GdyŊskiej w Wołominie na długoōci 68,3mb ze Ōrodków Starostwa Powiatowego w Wołominie koszt ,00zł, DokoŊczono rozbudowň zespołu garaőy tut. Komendy polegajņcņ na przedłuőeniu 6 boksów garaőowych oraz przystosowaniu agregatu prņdotwórczego do automatycznego uruchamiania w przypadku zaniku napiňcia w sieci elektroenergetycznej Ōrodki finansowe pochodziły z dotacji samorzņdów gminnych z terenu powiatu wołomiŋskiego ,00zł. Dotacja rezerwy celowej budőetu paŋstwa przeznaczona została na wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz rozpoczňcie niektórych prac adaptacyjnych dotyczņcych budowy CPR ,00zł. W wyniku rozbudowy uzyskano powiňkszenie powierzchni garaőy o 54 m2. Pozwoliło to na wydzielenie i wykonanie 3 szatni na odzieő specjalnņ dla funkcjonariuszy tut. Komendy oraz na swobodne garaőowanie ciņgnika siodłowego z cysternņ. 2. Eksploatacja pojazdów i sprzňtu ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEBIEGU KILOMETRÓW p. Rodzaj sprzňtu transportowego Km 2008 Km samochody osobowe nieoznakowane: X X 2 samochody osobowe oznakowane: 2c bňdņce w dyspozycji KM PSP

85 2d bňdņce w dyspozycji JRG samochody ratowniczo-gaōnicze samochody inne ratownicze samochody do przewozu osób X X 6 samochody zaopatrzeniowe pojazdy inne X X 8 sprzňt: pływajņcy, silnikowy, poőarniczy X X RAZEM: ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZUŏYCIA PALIW Parametr Rok 2008 Rok 2009 ZuŐycie oleju napňdowego ZuŐycie benzyny Pozyskanie sprzňtu oraz Ōrodków finansowych - Zakupiono pojazd czterokołowy SANDSTORM HX 500 L ze Ōrodków Starostwa Powiatowego w Wołominie koszt: ,50zł. Pojazd uőyczono Ochotniczej StraŐy PoŐarnej w Załubicach Starych, - Zakupiono zasilacze awaryjne, wykonano dokumentacjň projektowņ i technicznņ oraz rozpoczňto prace adaptacyjne dotyczņce budowy CPR z dotacji rezerwy celowej budőetu paŋstwa koszt:33 989,00zł - Zakupiono dodatkowe urzņdzenia do stacji retransmisyjnej VHF ze Ōrodków Starostwa Powiatowego w Wołominie koszt: 6 698,30zł, - Zakupiono motopompň pływajņcņ Niagara-1 z rezerwy celowej budőetu paŋstwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klňsk Őywiołowych koszt: 4 922,00zł - Zakupiono pilarkň Stihl MS 440 z dotacji samorzņdu gminnego z terenu powiatu wołomiŋskiego koszt: 3 958,50zł 4. Zakup odzieőy specjalnej i Ōrodków ochrony indywidualnej Lp. Przedmiot jm IloŌń 1 buty specjalne gumowe para 13 2 buty specjalne skórzane para 30 3 rňkawice specjalne para 39 4 kominiarka niepalna szt ubranie koszarowe kpl hełm szt. 5 7 koszulki szt obuwie koszarowe para 11 9 ubrania specjalne kpl. 12 III. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŋCI KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH W sekcji kontrolno rozpoznawczej tut. Komendy zatrudnionych jest 3 oficerów. W 2009r. przeprowadzili łņcznie 491 kontroli, w tym 74 czynnoōci odbiorowych nowych obiektów. W zakresie postňpowania pokontrolnego wydano 256 decyzji nakazujņcych usuniňcie stwierdzonych nieprawidłowoōci, wydano 40 upomnieŋ w zwiņzku z brakiem wykonania wczeōniejszych decyzji, ponadto wszczňto 3 postňpowania egzekucyjne (wydano tytuł wykonawczy oraz postanowienie o nałoőeniu grzywny). W trakcie czynnoōci odbiorowych wydano 2 sprzeciwy odnoōnie przystņpienia do uőytkowania zgłoszonych obiektów z uwagi na niezgodnoōci w wykonaniu obiektów z projektem budowlanym lub niezachowanie warunków ochrony przeciwpoőarowej. Sprzeciw dotyczył: - Budynek byłej szkoły podstawowej przeznaczony na obiekt usługowy o zróőnicowanej funkcji (biblioteka publiczna, usługi oōwiaty, usługi kultury, usługi handlu oraz drobne usługi obsługi mieszkaŋców), ul. WileŊska 32, Wołomin - Budynek produkcyjny IDACO Zakład Okładzin Hamulcowych Łņki 5, Radzymin Główne grupy skontrolowanych obiektów (iloōń kontroli / iloōń obiektów): - obiekty uőytecznoōci publicznej (szkoły, przedszkola, administracyjno biurowe, domy towarowe itp.) 179 / 131, - obiekty zamieszkania zbiorowego 24 / 18, - stacje paliw i gazu płynnego 17 / 15, - Zakłady Zwiňkszonego i DuŐego Ryzyka 7 / 3. W trakcie kontroli nieprawidłowoōci w zakresie ochrony przeciwpoőarowej obiektów stwierdzono w 322 obiektach, w tym najczňstsze to:

86 - wyposaőenie obiektów w gaōnice 25, - niewłaōciwy stan urzņdzeŋ i instalacji przeciwpoőarowych 64, - niewłaōciwy stan dróg ewakuacyjnych 100, - nieprawidłowoōci dot. instalacji uőytkowych 110, - instrukcje bezpieczeŋstwa poőarowego 58. IV. W ZAKRESIE SPRAW ORGANIZACYJNO - KADROWYCH 1. Informacje ogólne - W 2009 roku stan etatowy funkcjonariuszy Komendy został zwiňkszony został o 2 nowe etaty, które zostały skierowane do wzmocnienia podziału bojowego. Na koniec grudnia 2009r., łņczna iloōń etatów straőaków wynosiła 85, wg nastňpujņcego podziału: - 63 system zmianowy Jednostka ratowniczo gaōnicza, - 8 Powiatowe Stanowisko Kierowania system zmianowy, - 14 system codzienny (administracja). Wg danych GUS z r powiat wołomiŋskim zamieszkuje tys. mieszkaŋców. PoŐņdany współczynnik iloōci straőaków na 1 tys. mieszkaŋców wynosi 1. Obecnie przy iloōci 85 etatów współczynnik ten wynosi 0,41. - Stan etatowy pracowników cywilnych zmniejszył siň o 0,5 etatu i obecnie wynosił 3. Likwidacja etatu została narzucona odgórnie i podyktowana była reorganizacjņ w strukturach PSP. - W minionym roku ze słuőby odeszło 11 straőaków: w tym 10 na zaopatrzenie emerytalne, a 1 przeniósł siň do pełnienia słuőby w innej jednostce PSP. Przyczynņ zwolnienia ze słuőby we wszystkich przypadkach było zwolnienie na Őņdanie straőaka w terminie do 3 miesiňcy. - W 2009 roku do słuőby w KP Wołomin przyjňto łņcznie 13 osób ok. tj. 15% całego stanu osobowego, z czego: 3 stra- Őaków - słuőbowo przeniesionych z innej Komendy, 1 absolwent Szkoły Głównej SłuŐby PoŐarniczej oraz 9 osób zatrudniono z wolnego naboru poprzez współpracň z Powiatowymi Urzňdami Pracy. OszczňdnoŌci powstałe w budőecie dziňki współpracy z PUP wyniosły blisko 50 tys. złotych. StraŐacy przyjňci poprzez umowy z Urzňdami Pracy posiadajņ jedynie przeszkolenie podstawowe natomiast odchodzņcy ze słuőby straőacy posiadali wyszkolenie podoficerskie i aspiranckie. Tak, wiňc duőa fluktuacja w trakcie roku miała negatywny wpływ na poziom wyszkolenia stra- Őaków, szczególnie we wspomnianym korpusie podoficerskim i aspiranckim, gdyő odchodzņcy straőacy zostali zastņpieni osobami posiadajņcymi przeszkolenie podstawowe. - W dniu r. tut. Komendzie pełniło słuőbň 85 straőaków w tym: Strażacy w poszczególnych korpusach na r. 20% 30% 11% 39% szeregowi podoficerowie aspiranci oficerowie 2. Zatrudnienie wg wykształcenia poőarniczego oraz systemu słuőby:

87 Wykształcenie Oficerskie Aspiranckie Podoficerskie Szeregowe System słuőby codzienny zmianowy codzienny zmianowy codzienny zmianowy codzienny zmianowy Stan na dzieŋ Docelowe wg regulaminu organizacyjnego Potrzeby szkoleniowe Wyszkolenie straőaków do poziomu okreōlonego regulaminem organizacyjnym jest procesem długotrwałym i praktycznie nie moőliwym do wykonania szczególnie w korpusie oficerskim w systemie zmianowym. Jest to spowodowane bardzo małņ iloōciņ oficerów decydujņcych siň na podjňcie słuőby w tut. Komendzie. Sytuacjň równieő utrudnia stały proces odejōń na zaopatrzenie emerytalne straőaków. W roku bieőņcym 1 straőak koŋczy Szkołň Aspirantów, a w roku kolejnym nastňpny. Dwóch kolejnych straőaków posiada zdany egzamin uprawniajņcy do rozpoczňcia szkoły, jednak rozpoczňcie nauki uzaleőnione jest od rozdzielnika miejsc przyznanych dla naszej Komendy. Na wyszkolenie 29 szeregowców na kursie podoficerskim potrzeba około 6 lat zakładajņc, Őe Komenda otrzyma rocznie około 5 miejsc w Szkole Podoficerskiej tak jak to bywało w poprzednich latach. Sytuacjň moőe poprawiń uruchomienie kursów podoficerskich w OŌrodku Szkolenia w Pionkach obecnie trwajņ procedury przygotowawcze do uruchomienia kursu. NaleŐy nadmieniń, Őe mimo braku w wyszkoleniu poőarniczym Komenda gwarantuje realizacjň zadaŋ na poziomie zapewniajņcym bezpieczeŋstwo mieszkaŋcom powiatu, dziňki stałemu doskonaleniu zawodowym oraz doōwiadczonej kadrze dowódczej. 3. Poziom wyszkolenia poőarniczego w latach szeregowe aspiranckie podoficerskie oficerskie Wraz ze wzrostem iloōci etatów przybyło w Komendzie straőaków z wyszkoleniem podstawowym. IloŌń straőaków w korpusie podoficerskim utrzymuje siň na podobnym poziomie. NaleŐy załoőyń, Őe w przypadku rezygnacji straőaków z odejōń na emeryturň iloōń wyszkolonych straőaków w korpusie podoficerskim z roku na rok bňdzie systematycznie rosła. Poziom wyszkolenia aspiranckiego w ostatnich latach lekko spada natomiast oficerskiego roōnie. 4. Struktura wykształcenia ogólnego w latach

88 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% zasadnicze średnie policealne licencjackie wyższe PowyŐszy wykres przedstawia poziom wyszkolenia ogólnego zatrudnionych w Komendzie straőaków. Wraz z ustawowym wprowadzeniem w 2005 roku posiadania przez kandydatów na straőaków minimum wykształcenia Ōredniego zaczņł spadań odsetek straőaków posiadajņcych niősze wykształcenie. Systematycznie roōnie iloōń straőaków z wykształceniem wyőszym, jest to podyktowane dostňpnoōciņ studiów w szkołach niepublicznych oraz planami zawodowymi straőaków. V. W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWYCH 1. Struktura wydatków w KP PSP Wołomin w 2009 Roku Lp. TREŋŃ KWOTA w zł % 1. Wynagrodzenia osobowe ,42 2. Wydatki os. nie zalicz. Do wynagrodzenie ,14 3. Wydatki rzeczowe ,10 4. Wydatki inwestycyjne ,34 RAZEM Plan wydatków w% KP PSP Wołomin w roku 2009 Lp. TREŋŃ PLAN w % 1. PŁACE 79,42 2. RZECZÓWKA 20,58 RAZEM 100

89 Plan wydatków w % KP PSP Wołomin w roku ,58% PŁACE 79,42% RZECZÓWKA 3. Zestawienie wybranych wydatków KP PSP za 2009r. LP TREŋŃ KWOTA 1. Wydatki zwiņzane bezpoōrednio z działalnoōciņ rat-gaō w tym: - PALIWA I SMARY POZOSTAŁE MAT. I USŁUGI WPOSAŏENIE I ODZIEŏ SPECJALNA Wydatki zwiņzane z utrzymaniem budynków i budowli Wydatki administracyjno - biurowe Komenda Powiatowa PaŊstwowej StraŐy PoŐarnej w Wołominie informuje, Őe Ōrodki Finansowe za rok 2009w łņcznej kwocie ,54zł. zostały wydatkowane zgodnie z planem budőetowym wg zestawionych w poniőszej tabeli: ROZDZIAŁ LP. TREŋŃ PLAN WYKONANIE I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE ,04 tym: 1. Wynagrodz. słuőby cywilnej ,00 2. UposaŐenia funkcjonariuszy ,29 3. Pozostałe naleőnoōci funkcj ,58 W tym - jednorazowe odszkodowania 4 712,00 - nagrody jubileuszowe ,98 - odprawy emeryt ,60 - nagr. uznaniowe funkcjonariuszy ,00 4. ŋwiadcz. pieniňőne wypł. przez okres roku zwolnionym ze słuőby ,50 5. Dodat. wynag. roczne pr. cywil ,47 6. Nagrody rocz. funkcjonariuszy ,78 7. Składki społ. ZUS ,00 8. Składki ZUS fund. pracy ,42 II. WYDATKI OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGRODZEʼn ,78 W tym: - gratyfikacje urlopowe ,66 - równowaőnik za brak lokalu ,90

90 - równow. za remont lok. funkcj ,30 - pozost.naleőnoōci fdunkcj. 900,00 - zasiłki na zagospodarowanie ,06 - pomoc mieszkaniowa ,00 - odprawy poōm. i zaō. pogrzeb ,86 III. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 IV. EKWIWALENTY I RÓWNOWAŏNIKI ,08 W tym: - mundurówka ,08 V. MATERIAŁY I WYPOSAŏENIE W tym: ,00 - Ōrodki czystoōci ,49 - materiały biurowe 3 413,27 - paliwa i smary ,58 - mat. ppoő. i kwatermistrzowskie ,51 - przedmioty zaopatrzenia mundurowego 373,46 - cz. samochodowe ,51 - materiały pozostałe 7 156,83 - wyposaőenie, odzieő spec ,58 - mat. i wyposaő. łņcznoōci 2 680,46 - mat. i wyposaő. informat. 462,31 - wyposaőenie nie uznane za Ōrodki trwałe (meble i inne) 1 328,00 VI. ŋrodki ŏywnoŋci ,86 VII. LEKI I ŋr. OPATRUNKOWE ,00 VIII. ZAKUP SPRZŇTU I UZBROJENIA W tym: - sprzňt informatyczny IX. ENERGIA I GAZ ,62 W tym: - energia elektryczna ,13 - energia cieplna ,47 - gaz 0,00 - woda i kanał 3 419,02 X. USŁUGI MATERIALNE ,00 W tym: - naprawa, remont sprzňtu i bud ,14 - naprawy sam. poő ,33 - remont ogrodzenia (Ōrodki Starostwa) ,00 - remont i naprawa sprzňtu adm ,53 - remont i naprawa sprzňtu łņcz ,00 XI. BADANIA LEKARSKIE ,00 XII. USŁUGI NIEMATERIALNE ,86 W tym: - szkolenia 1 740,00 - usługi prawnicze ,00 - badania tech. pojazdów 2 650,50 - usługi pralnicze 6 280,63 - opłaty bankowe i pocztowe 5 612,87 - pozostałe usługi 2 319,27 - usł. Komunalne, kominiarskie i mieszkaniowe ,59 XIII. ZAK.USŁ.DOST.DO SIECI I NT ,23 XIV. USŁ.TELEFONII KOMÓKOWEJ ,29 XV. USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ ,18 XVI. DELEGACJE ,10 XVII. DOTACJE ZFŋS ,00 XVIII. PODATEK OD ŋr.transp ,00 XIX. OPŁATA ZA ZARZŅD GRUNTAMI ,68 XX. ZAKUP MATERIAŁÓW PAP.DO SPRZŇTU DRUK ,80 XXI. ZAKUP AKCESORIOW KOMPUTEROWYCH ,26 XXII. WYDATKI INWESTYCYJNE ,00

91 XXIII. WYDATKI INWESTYCYJNE Ōrodki z Gmin ,00 XXIV. ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 XXV. XXVI. WYDATKI INWESTYCYJNE Ōrodki z Gmin i WFOŋ WYDATKI INWESTYCYJNE Ōrodki Starostwa , ,30 XXVI. OGÓŁEM ROZDZIAŁ ,58 XXVII WYDATKI INWESTYCYJNE zakup motopompy Rozdział ,96 Zespołem kieruje Jolanta Rzeczkowska ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MARKACH Załņcznik nr 13 Od 1stycznia 2009r. do 31 sierpnia 2009r. zatrudnionych było w szkole 27 nauczycieli i 7 pracowników administracji i obsługi - Szkoła liczyła 9 oddziałów. Z koŋcem roku szkolnego 2008/09 nastņpiła rotacja nauczycieli: - 4 nauczycieli na swój wniosek rozwiņzało umowy o pracň w ustawowym terminie - 2 nauczycielom wygasła umowa z dniem r. Od 1 wrzeōnia 2009r. do 31 grudnia 2009r. zatrudnionych w szkole jest 24 nauczycieli. IloŌń pracowników administracji i obsługi pozostała ta sama - Szkoła liczy 10 oddziałów Z dniem r zostało zatrudnionych 3 nauczycieli - Opracowano kalendarz imprez zgodnie, z którym realizowane sņ róőne uroczystoōci i imprezy szkolne i pozaszkolne majņce za zadanie reprezentowanie placówki w Powiecie WołomiŊskim oraz w innych Powiatach - Pozyskiwanie sponsorów na róőne działania w szkole, np.: - Patronat Starosty Wołomina nad I Mareckņ Paraolimpiadņ Sportowņ - Patronat Burmistrza Miasta Marki równieő nad Olimpiadņ - Inni liczni sponsorzy z terenu Powiatu i z poza terenu - Kolejne przygotowania do zorganizowania nastňpnej Imprezy Sportowej z jednoczesnym wystņpieniem do innych władz o objňcie patronatem tego przedsiňwziňcia(burmistrz Miasta Radzymina, Kurator Mazowiecki, Pani Prezydentowa)

92 Załņcznik nr 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W OSTRÓWKU zespołem kieruje Sylwia Kielczyk 1. Jednostki wchodzņce w skład zespołu: - Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami rewalidacyjno wychowawczymi - Gimnazjum Specjalne - Szkoła Specjalna Przysposabiajņca do Pracy 2. Liczba pracowników zespołu: - I VIII 18 osób

93 - IX XII 27 osób, tym dwie pracownice na urlopie wychowawczym (jedna nauczycielka od r. i jedna pomoc nauczyciela od r.) 3. Liczba uczniów w zespole: Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku Przeciňtna liczba w 2009r. Liczba uczniów Liczba oddziałów Szkoła Podstawowa z oddziałami rewalidacyjno - wychowawczymi 35 7 Gimnazjum 7 1 Szkoła Przysposabiajņca do Pracy 5 1 Razem ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania 1 oddziału oraz 1 ucznia w zespole: - ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania 1 ucznia za 2009 rok 2 091zł - ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania 1 oddziału za 2009 rok zł 5. WaŐniejsze wydarzenia z Őycia szkoły: r. Bal na zakoŋczenie karnawału r. Tłusty Czwartek i bal ostatkowy r. DzieŊ Kobiet: DzieŊ Dziewczyny i Chłopaka r. Wycieczka do oōrodka zdrowia i apteki r. Wizyta StraŐy PoŐarnej pogadanka z pokazem sprzňtu straőac r. Szkolne spotkanie wielkanocne r. Wizyta Policji pogadania z moőliwoōciņ obejrzenia radiowozu i innego wyposaőenia policjantów r. Wizyta leōniczego pogadanka, wycieczka do rezerwatu Dňbina r. Wyjazd uczniów na cmentarz powņzkowski w celu złoőenia kwiatów na grobie patronki naszej szkoły Marii Grzegorzewskiej i do Rodzinnego Centrum Rozrywki Hulakula r. Wycieczka do Kazimierza, Nałňczowa i Janowca r. Wyjazd na spartakiadň do Zespołu Szkół Specjalnych w Markach r. DzieŊ Rodziny r. Michayland wyjazd na festyn do oōrodka ksiňőy Michaelitów w Markach organizowany z okazji Dnia Dziecka r. Uroczyste rozpoczňcie roku szkolnego 2009/ r. PoŐegnanie lata - gry i zabawy przy grillu r. Wycieczka do Warszawy do Hulakula r. Wycieczka do warszawskiego ZOO r. Wycieczka pociņgiem do Warszawy w celu zwiedzenia przez uczniów Starego Miasta r. Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej r. Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły r. Wycieczka pociņgiem do zakładu pracy w Kobyłce r. Mikołajki szkolne r. Wystňpy uczniów w MDK w Wołominie na Wierszem i sercem malowane r. Jasełka przedstawienie dla rodziców r. Wigilia szkolna r. Jasełka wystňpu uczniów podczas Wigilii gminnej dla ubogich r. Wycieczka do Krainy Ōw. Mikołaja do Kołacinka k/ Łodzi r. Bal karnawałowy r. Oglņdanie szopki ruchomej w KoŌciele Ojców Kapucynów w Warszawie oraz oglņdanie szopki w KoŌciele Ōw. Anny 6. Pozyskane Ōrodki finansowe, Szkoła w 2009 roku pozyskała Ōrodki finansowe w wysokoōci 1 950zł. CzňŌń pozyskanych darowizn w kwocie 750zł Uchwałņ nr II-87/09 z dnia r. została przyznana na zwiňkszenie planu wydatków budőetowych w paragrafie 4240, Rozdział Zwiňkszenie budőetu szkoły o pozostałņ kwotň szkoła wystņpiła pismem z r. 7. Inne dobra pozyskane dla szkoły i uczniów od sponsorów i darczyŋców: - Upominki dla uczniów 150zł - Soki dla uczniów 50zł

94 - Pņczki i pieczywo na DzieŊ Dziecka - 50zł - Kiełbasa i kaszanka na grilla z okazji Dnia Dziecka 100zł - Autokar na spartakiadň do Zespołu Szkół Specjalnych w Markach 300zł. - Autokar na wyjazd do Marek (Michayland) 300zł - Bus na wyjazd na Powņzki 250zł - Sprzňt sportowy tj. zestaw do badminton, piłka noőna, piłka do gry w koszykówkň, piłeczki do ping ponga, stół do cymbergaja - o wartoōci 670zł - Ciasto na ŋwietno Rodziny 250zł - Dofinansowania do wycieczki Nałňczów-Kazimierz Janowiec zł - Transport zakupionego stołu do ping ponga z Zņbek do Ostrówka 100zł - Kiełbaski na grilla poőegnanie lata 100zł - Wycieczka do Warszawy do Hulakula 350zł autokar koszt pobytu w Hulkula - Wycieczka do warszawskiego ZOO 350zł autokar + 300zł cena biletów - Obraz olejny patronki szkoły oraz tablica pamiņtkowa 1 750zł - Nagranie filmu z uroczystoōci otwarcia nowego budynku szkoły 400zł - Słodycze, pņczki i napoje dla dzieci na róőne uroczystoōci szkolne 920zł - Materiały piōmiennicze na potrzeby szkoły 500zł - Transport mebli i wyposaőenia ze starej szkoły do nowej 1 000zł - Tkanina na stroje do przedstawieŋ przygotowywanych na róőne okazje 500zł - Ciasto i tort na uroczystoōń otwarcia nowego budynku szkoły 1 800zł - Dofinansowanie uroczystoōci otwarcia nowego budynku szkoły 4 395zł - Transport butli z helem do napełniania balonów 100zł - Nagranie podkładu muzycznego do przedstawienia na uroczystoōń otwarcia i do Jasełek 500zł - Materiały do wykonywania upominków dla sponsorów 180zł - Pņczki na Mikołajki - 42zł - Pieniņdze ze sprzedaőy kart Ōwiņtecznych wykonywanych przez uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych 360zł - Strój dla Ōw. Mikołaja 36zł - Dofinansowanie wycieczki dla uczniów do Krainy Ōw. Mikołaja zł - Prezenty od goōci z okazji uroczystoōci otwarcia nowego budynku szkoły: - Robot kuchenny 519zł, odkurzacz 380zł, gofrownica 104zł - Radioodtwarzacze 4 szt zł, piłka rehabilitacyjna 76zł - Obrazy 3 szt. 150zł, garnki 500zł, albumy i ksiņőki 9. Realizacja budőetu w 2009 roku - budőet został zrealizowany w 99,88% pozostałe Ōrodki na wydatki zostały zwrócone Wyszczególnienie wydatków Ogółem w tym: plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie OGÓŁEM , , , , , ,23 PŁACE I POCHODNE , , , , ,75 WYDATKI RZECZOWE , Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeŋ w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy Zakup materiałów i wyposaőenia , , , , , , , , ,00 Zakup pomocy naukowych , , , , ,00 Zakup energii ,34 861,00 860,34 Zakup usług zdrowotnych , ,00 Zakup usług pozostałych , , , ,00 w tym: czynsz za wynajem budynku , , , ,00 Zakup usług internetowych , ,00 Zakup usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej , ,78 PodróŐe słuőbowe krajowe , ,36 RóŐne opłaty i składki , ,64

95 Odpisy na ZFŋS , , , , ,00 Szkolenia pracowników , ,60 Zakup materiałów papierniczych do sprzňtu i urzņdzeŋ kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych , , , ,99 Zespołem kieruje Barbara Ciepielewska ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOŁOMINIE 1. Liczba zatrudnionych pracowników 52 (w tym 34 nauczycieli) 2. IloŌń skarg i sposób ich wyjaōnienia nie wpłynňła Őadna skarga 2. W skład Zespołu wchodzi; Załņcznik nr 15 a) Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnoōciņ intelektualnņ w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym b) Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnoōciņ intelektualnņ w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, oraz zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla osób upoōledzonych umysłowo stopniu głňbokim. c) Szkoła Przysposabiajņca do pracy d) Szkoła Zawodowa Specjalna. 3. Liczba uczniów w szkole na rok szkolny 2008/2009 Szkoła Podstawowa od I VIIII 42 od IX- XII 43 Gimnazjum Specjalne od I VIII 32 od IX -XII 41 Szkoła Przysposabiajņca od I VIII 21 od IX -XII 18 Szkoła Zawodowa od I- VIII 17 od IX - XII 6 Zajňcia rewalidacyjno -wychowawcze 9 4. ŋrednioroczny koszt utrzymania: a. jednego oddziału wyniósł ,00zł /17 oddziałów/ b. jednego ucznia wyniósł 1.969,00zł / 119 uczniów/ 5. WaŐniejsze wydarzenia i imprezy w roku 2009r. I Wydarzenia i imprezy przygotowywane na terenie szkoły: a) Cykl lekcji muzealnych, wyjazdy do kin i teatrów: - Muzeum Papiernictwa w Konstancinie Jeziorna; - Muzeum Techniki w Warszawie; - lekcje muzealne w Zamku Królewskim w Warszawie; - spektakle teatralne w teatrach: Guliwer, Rampa i Baj w Warszawie; - spektakle teatralne w ramach przeglņdu organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Wołominie. - projekcje filmów w kinach; - zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie; - Muzeum Archeologiczne w Warszawie; - Muzeum Ziemi Tłuszczowskiej; - Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie; - Polskie Radio w Warszawie; - Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie; - Ruchoma Szopka w koōciele Ojców Kapucynów w Warszawie; b) Cykl lekcji terenowych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej: - wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie; - wycieczka do Łazienek Królewskich w Warszawie; - zbiórka harcerska terenowa Las zimņ; - zbiórka harcerska terenowa Las wiosnņ; - JesieŊ w parku; - Zima w mieōcie, parku i ogródkach działkowych; - Konkurs ŋrodowisko i my Őyjemy mņdrze i zdrowo

96 c) Cykl wycieczek o charakterze przygotowania do pracy: - urzňdy w Wołominie (Starostwo, Urzņd Miasta,) - zakłady usługowe; - zakłady gastronomiczne; - Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa StraŐy PoŐarnej; - Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie; - sklepy d) DziałalnoŌń Samorzņdu Szkolnego, DruŐyny Harcerskiej oraz apele i uroczystoōci okolicznoōciowe i patriotyczne: - bal karnawałowo walentynkowy; - apel Samorzņdu Uczniowskiego podsumowujņcy szkolny konkurs na najpiňkniejszņ pisankň; - apel upamiňtniajņcy uchwalenie Konstytucji 3 Maja; - konkurs historyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; - apel i inscenizacja z okazji Dnia Matki; - program profilaktyczny KsiňŐniczka Roku; - zakoŋczenie roku szkolnego; - projekt edukacyjny Jem smacznie i zdrowo połņczony z obchodami Dnia Ziemi; - systematyczne wydawanie gazetki szkolnej Szkolniaczek; - konkurs szkolny Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe; - zbiórka harcerska z okazji Dnia Babci i Dziadka; - spotkania wielkanocne w klasach oraz zbiórka harcerska; - konkurs szkolny Bezpieczne i zdrowe wakacje; - powitanie nowego roku szkolnego; - akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej; - uroczyste obchody Ōwiňta Wszystkich ŋwiňtych - odwiedzanie grobów zmarłych, wyjōcia pod pomnik Ojca ŋwiňtego; - akademia z okazji ŋwiňta NiepodległoŌci; - Wigilia szkolna z udziałem zaproszonych goōci oraz Jasełka przygotowane przez uczniów; - cykl lekcji bibliotecznych w Bibliotece Publicznej im. Z. Nałkowskiej w Wołominie - spotkania z ciekawymi ludŏmi w ramach akcji organizowanej na terenie szkoły Cała Polska Czyta Dzieciom; - bezpieczne grillowanie szkolny piknik integracyjny; - cykl wyjōń przygotowujņcych uczniów do bezpiecznego poruszania siň po drodze; - apel Owoce i warzywa zdrowe przekņski zamiast papierosów - konkursy wiedzy historycznej dotyczņce Odzyskania NiepodległoŌci, II wojny Ōwiatowej oraz wiedzy o Janie Pawle II; II. Integracja ze Ōrodowiskiem lokalnym na terenie powiatu: - udział w Gminnej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Wołominie; - udział w Turnieju Botart Osób Niepełnosprawnych na Huraganie w Wołominie (uczniowie zdobyli I i II miejsce w kategorii do 14 roku Őycia oraz I, II, i III miejsce w kategorii od 14 do 24 roku Őycia); - udział w Powiatowym Dniu GodnoŌci Osób Niepełnosprawnych w Wołominie; - bal integracyjny zorganizowany przez Spółdzielniň Budownictwa Mieszkaniowego TRAMP i nauczycieli ZSS w Wołominie; - spotkanie Wielkanocne w klubie TRAMP współorganizowane przez nauczycieli ZSS w Wołominie. - udział w pikniku Michajland zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka przez OŌrodek Szkolno Wychowawczy w Markach; - Przeglņd twórczoōci osób niepełnosprawnych w Domu Kultury w Wołominie pt. Wierszem i sercem malowane; III. Integracja na szczeblu wojewódzkim i krajowym: - udział w turnieju Boccia w Warszawie, ul. Weterynaryjna (II miejsce); - dział w turnieju Boccia w Warszawie, ul. Elektoralna (I miejsce); - udział w Miňdzyszkolnym Turnieju Unihokeja w Warszawie, ul. Weterynaryjna (I miejsce w kategoriach: szkoły przysposabiajņce do pracy, gimnazja oraz szkoły podstawowe); - udział w Miňdzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Kulturze Fizycznej Uprawiaj sport, nie bņdŏ leŋ sportowe Őycie jest OK.! (III miejsce); - udział w Mareckiej Olimpiadzie Sportowej (uczniowie zdobyli 6złotych, 6 srebrnych i jeden brņzowy medal);

97 - udział w XV Mazowieckim Konkursie Ekologicznym TPD Woda najcenniejszy dar Őycia dla Ziemi w Celestynowie (I i III miejsce na szczeblu mazowieckim w rywalizacji z uczniami szkół ogólnodostňpnych) - udział w VIII Mazowieckim Festiwalu TwórczoŌci Osób Niepełnosprawnych w Warszawie; - udział w Integracyjnym Ogólnopolskim Turnieju Boccia w Warszawie (uczniowie zdobyli I i II miejsce w rozgrywkach druőynowych i III miejsce w rozgrywkach indywidualnych); - udział w V Integracyjnym Turnieju Piłki ŋwiňto Siatkówki w Grodzisku Mazowieckim; - udział w Turnieju Unihokeja o puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 98 w Warszawie (I miejsce); - udział w Ogólnopolskim Turnieju Boccia w ZamoŌciu (I, II, IV miejsce w rozgrywkach indywidualnych oraz w rozgrywkach druőynowych zdobyliōmy tytuł MISTRZA POLSKI W BOCCIA); - udział w Turnieju Tenisa Stołowego ZaprzyjaŎnionych Placówek w Grodzisku Mazowieckim (III miejsce w klasyfikacji ogólnej i IV miejsce w kategorii chłopców młodszych) - zorganizowanie warsztatów metodycznych na temat Boccia dyscyplina sportowa dla wszystkich przy współpracy z Mazowieckim Samorzņdowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie dla nauczycieli z róőnych placówek kształcenia specjalnego; IV. Turnusy rehabilitacyjne, zielone szkoły i kolonie: - Zielona Szkoła w Szklarskiej Porňbie 14 osób; - Turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu- 60 osób; V. Promocja szkoły w Ōrodowisku: - Publikowanie materiałów na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - Publikowanie materiałów z Őycia ZSS w Wołominie na stronach internetowych Starostwa powiatu WołomiŊskiego wolominski.pl i Gazety internetowej miasta Wołomin - Współpraca i dostarczanie materiałów do prasy lokalnej: WieŌci Podwarszawskie, Fakty wwl i Kurier Wyszkowski. VI. Dochody własne i inne dobra pozyskane dla szkoły i uczniów. Rodzaj pozyskanych Ōrodków ŋrodki pozyskane na organizacjň turnusy rehabilitacyjnego i zielonej szkoły Spektakle teatralne sponsorowane w ramach współpracy z róőnymi teatrami Projekcje filmów sponsorowane w ramach współpracy z róőnymi kinami Lekcje muzealne Bilety wstňpu do muzeów Przejazdy na zawody sportowe i wycieczki Wyjazd na zawody sportowe finansowany przez Polski Komitet Paraolimpijski ŏywnoōń pozyskana z Banku ŏywnoōci Słodycze i napoje dla uczniów Paczki Ōwiņteczne oraz na koniec roku szkolnego ŋrodki papiernicze dla uczniów Praca nauczycieli na turnusie i zielonej szkole Warsztaty metodyczne dla nauczycieli GadŐety od sponsorów na nagrody za udział w konkursach szkolnych Odmalowanie pomieszczeŋ szkolnych przez pracowników szkoły Wycieczka do Muzeum Papiernictwa w Konstancinie Jeziorna Materiały na dekoracje sal, scenografiň imprez i uroczystoōci szkolnych, stroje dla uczniów biorņcych udział w przedstawieniach i wystňpach wartoōń ,00zł 2 500zł 2 000zł 1 500zł 1 000zł 2 500zł 3 200zł ,88zł 7 000zł 7 000zł 2 000zł 7 768zł 1 500zł 3 000zł ,00zł 2 000zł zł Razem pozyskane Ōrodki i fundusze stanowiły kwotň: , 88zł VII. Realizacja budőetu za 2009r. wyszczególnienie Ogółem plan wydatki Rozdział plan wydatki Rozdział plan wydatki rozdział plan wydatki ogółem 2, Fundusze płac i pochodne Wydatki rzeczowe Wydatki osobowe nie zal.do wynagr

98 Zakup mat.i wyposaő Zakup pomocy dydakt Zakup energii Zakup usług remont Zakup usług pozostałych PodróŐe słuőbowe RóŐne opłaty i składki Składki ZUS i F.P Odpisy na ZFŋS LO kieruje Urszula ZimiŊska II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCŅCE IM. C. K. NORWIDA W RADZYMINIE I. LICZBA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW - Nauczyciele 32 osoby (stan ) - Nauczyciele 30 osób (stan ) - Pracownicy administracji 4 osoby - Pracownicy obsługi 5 osób 1. Liczba uczniów w szkole: - w okresie I-VIII w okresie IX-XII Miesiňczny koszt utrzymania wynosi: - oddziału 12016,03zł - ucznia 397,48zł. 3. WaŐniejsze wydarzenia z Őycia Szkoły: Załņcznik nr 16 Liceum Ogólnokształcņcego im. C. K. Norwida prowadzi w szerokim zakresie działalnoōń kulturotwórczņ w Ōrodowisku lokalnym. ZorganizowaliŌmy nastňpujņce imprezy kulturalno-oōwiatowe: - Sesja popularno naukowa Romeo i Julia XXI wieku ; - Warsztaty prawne pt. Prawo karne a młodzi ludzie zajňcia przeprowadzone przez pracowników akademickich WyŐszej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, - Spotkania z przedstawicielami Ōwiata nauki i kultury: A. Liberņ, R. Ziemkiewiczem, o. J. Wróblewskim, - Sesja samorzņdowa pt. SamorzņdnoŌń i postawy obywatelskie w Ōwiecie współczesnym z udziałem wicestarosty Powiatu WołomiŊskiego Ryszarda Wňsierskiego oraz burmistrza miasta i gminy Radzymin Zbigniewa Piotrowskiego, - Sybirakom i kombatantom w podziňce - spektakle prezentowane kombatantom Zwiņzku Sybiraków w Radzyminie; - DzieŊ Norwidowca - Ōwiňto Szkoły, (m.in.: wspomnienie o dr. Eligiuszu Szymanisie), - Wystawy dla młodzieőy i Ōrodowiska lokalnego: - Romeo i Julia XXI wieku - prace plastyczne uczniów LO - Aktywny udział w zorganizowaniu uroczystoōci otwarcia Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku (m.in.: koncert zespołu Anima mea ; - Systematyczne Koncerty Filharmonii Narodowej (10 koncertów); - Koncert zespołu Anima Mea w Muzeum Narodowym w Warszawie dla przedstawicieli kultury, nauczycieli szkół Ōrednich oraz Ōrodowiska akademickiego, - Koncerty boőonarodzeniowe dla Ōrodowiska lokalnego zespołu Anima Mea ; - Spektakl Królowa ŋniegu dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych miasta i gminy Radzymin w wykonaniu teatru szkolnego Norwidowcy ; - Akcja BoŐonarodzeniowa (wolontariat) dla dzieci z Domu Dziecka w Dňbinkach. MłodzieŐ Liceum Ogólnokształcņcego im. C. K. Norwida w Radzyminie odniosła szereg sukcesów na forum lokalnym, powiatowym i ogólnopolskim: - Stypendium Prezesa Rady Ministrów, - Nagroda Starosty Powiatu WołomiŊskiego Talent uczniów, - Stypendium Rady Rodziców Prymus, - Olimpiada Wiedzy o SpołeczeŊstwie i ŋwiecie Współczesnym udział w etapie okrňgowym,

99 - Konkurs Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta Jak globalizacja wpływa na nasze zakupy? wyróőnienie, - Ogólnopolski Konkurs Moje finanse moja przyszłoōń - wyróőnienie w finale, - Ogólnopolski Konkurs Jestem Europejczykiem ogłoszony przez pana Dariusza Rosatiego - finał, - Olimpiada Wiedzy o PrzedsiňbiorczoŌci (SGH w Warszawie) etap wojewódzki, - II Powiatowy Konkurs Wiedzy z PrzedsiňbiorczoŌci II miejsce, - Olimpiada Teologii Katolickiej Otoczmy troskņ Őycie pierwsze miejsce w etapie diecezjalnym, - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (Akademia Humanistyczna im. Gieysztora w Pułtusku) etap okrňgowy, - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (Uniwersytet SzczeciŊski) etap okrňgowy, - III Olimpiada Tematyczna Losy ŏołnierza i Dzieje OrňŐa Polskiego w latach Od Cedyni do Orsay etap wojewódzki, - Konkurs Historyczny Krņg, - Ogólnopolski Konkurs Losy ŏołnierza i Dzieje OrňŐa Polskiego w latach Od Traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej - Powiatowy Konkurs Rok 1989 rokiem przełomu w polskiej demokracji pierwsze miejsce, - Konkurs Poezji ŋpiewanej Norwida dwie nagrody główne, - Konkurs Poezji Krzysztofa Kamila BaczyŊskiego I, II i III miejsce, - Konkurs Jňzyka Niemieckiego Deutschfreund I i II miejcse, - Konkurs Ortografia na medal udział na szczeblu wojewódzkim, - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Tňcza I miejsce w etapie wojewódzkim, - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Norwida BliŐej Norwida wyróőnienie, - Konkurs ekologiczny Woda Ŏródło Őycia na Ziemi I miejsce na szczeblu powiatowym w kat. praca plastyczna, - Szkolny konkurs Historyczny Wokół Wielkiej Historii. Polacy w historii XX wieku, ZAWODY SPORTOWE NA SZCZEBLU POWIATOWYM - IX Licealiada Powiatu WołomiŊskiego I miejsce - Powiatowy Bieg Komandosa II miejsce - I miejsce druőynowe - Mistrzostwa Powiatu WołomiŊskiego w Piłce Rňcznej Dziewczņt, - II miejsce - Biegi Przełajowe Dziewczņt o Mistrzostwo Powiatu WołomiŊskiego, - II miejsce - Biegi Przełajowe Chłopców o Mistrzostwo Powiatu WołomiŊskiego, - III miejsce - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej, - I miejsce dziewczņt i chłopców - Biegi Przełajowe w 90 Rocznicň Odzyskania NiepodległoŌci Radzyminie, - II miejsce dziewczņt - Mistrzostwa Powiatu WołomiŊskiego w Ringo, - I miejsce - Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewczņt, - II miejsce - Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców, - I miejsce - DruŐynowo Mistrzostwa Powiatu w Piłce Rňcznej Chłopców, - I miejsce Hip Hop Solo, II Mistrzostwa KS Fanaberia, - II miejsce Disco Dance Solo, II Mistrzostwa KS Fanaberia, - I miejsce Hip Hop Solo, Puchar Okrňgu Mazowieckiego Joko Mazovia Cup, - I miejsce Disco Dance Freestyle, Turniej TaŊca Sportowego Hand to Hand, - V miejsce Disco Dance, Mistrzostwa Polski w TaŊcu Sportowym, PZTS, - VII miejsce Hip Hop Solo, Mistrzostwa ŋwiata w TaŊcu Sportowym, Pula Croatia, Chorwacja, - I miejsce Disco Dance Freestyle, Turniej TaŊca Sportowego Hand to Hand, - II miejsce Disco Dance Freestyle, Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, - III miejsce Hip Hop Solo, Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, - I miejsce w klasie Debiuty w skokach przez przeszkody w LeŌniakowiŎnie, - I miejsce w IV Towarzyskich Zawodach Hippicznych w skokach przez przeszkody w klasie A o Puchar Burmistrza Tłuszcza z cyklu Grand Prix Powiatu WołomiŊskiego. Liceum Ogólnokształcņce prowadzi intensywnņ działalnoōń charytatywnņ. MłodzieŐ Liceum objňła opiekņ materialnņ i rzeczowņ ubogie dzieci ze szkół podstawowych w Radzyminie, dzieci z Domu Dziecka w Dňbinkach oraz osoby dorosłe potrzebujņce wsparcia w Ōrodowisku lokalnym. Od stycznia 2003 roku w szkole działa Szkolne Koło Polskiego Czerwonego KrzyŐa. Corocznie młodzieő aktywnie uczestniczy w honorowym krwiodawstwie. Członkowie Szkolnego Koła PCK aktywnie działajņ miňdzy innymi na rzecz wolontariatu. Szkoła prowadzi dla młodzieőy szeroki wachlarz nieodpłatnych zajňń pozalekcyjnych: - Fakultety przygotowujņce uczniów klas III do egzaminu maturalnego, - Zajňcia wyrównawcze,

100 - Szkolne Koło Sportowe (zajňcia odbywajņ siň w Hali Sportowej w Radzyminie), - Zespół muzyczny Anima Mea, - Teatr Norwidowcy, - Klub Literacki Salony Mistrza Norwida, - Klub Europejski, - Koła przedmiotowe, - Koła lingwistyczne, - Szkolne Koło PCK, - Taniec towarzyski, - Koło plastyczne. W 2009 roku kontynuowano realizacjň Programu Profilaktycznego Liceum Ogólnokształcņcego im. C. K. Norwida w Radzyminie. Rzetelna realizacja programu poprzez pobudzanie postaw kreatywnych oraz kształtowanie systemu warto- Ōci umoőliwia młodzieőy pełny rozwój intelektualny i psychofizyczny. W szkole funkcjonuje Zespół do Spraw Profilaktyki. W ramach programu zrealizowano nastňpujņce edukacyjne programy profilaktyczne: Korekta, Dezyderia, Stres pod kontrolņ oraz kontynuowano realizacjň programów: Rzuń palenie razem z nami, Siedem kroków, Noe, Nie truj siň, Alkohol kradnie wolnoōń. Zorganizowano równieő dla młodzieőy profilaktyczne koncerty i spektakle teatralne: - Koncert profilaktyczny lidera Zespołu Oddział Zamkniňty, - Koncert zespołu Zbrucz z Ukrainy, - Spotkanie z oficerami Wojska Polskiego w Dowództwie Garnizonu oraz z przedstawicielami przedsiňbiorczoōci i biznesu w gmachu Giełdy Papierów WartoŌciowych, - Realizacja edukacji prozdrowotnej w nastňpujņcym zakresie: - realizacja ŌcieŐki prozdrowotnej na zajňciach lekcyjnych, w tym profilaktyka narkomanii i alkoholizmu, - spotkanie profilaktyczne z lekarzem dr Małgorzatņ Jaskólskņ Reinzholt, - realizacja programu RóŐowa WstņŐeczka dla dziewczņt. - Zapoznanie uczniów z zasadami BHP, podczas lekcji wychowania fizycznego, chemii, fizyki, przysposobienia obronnego oraz godziny wychowawczej. - Liceum prowadzi edukacjň w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: - młodzieő klas I i II przechodzi kurs pierwszej pomocy podczas zajňń przysposobienia obronnego, - nauczyciele odbyli kurs pierwszej pomocy w dniu 15 grudnia 2009r., który został przeprowadzony przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego KrzyŐa. W 2009 roku dziňki sponsorom oraz z funduszu Rady Rodziców przeprowadziliōmy w szkole nastňpujņce przedsiňwziňcia: - drobne remonty i naprawy; - pomoc dla potrzebujņcej młodzieőy; - opłacono 10 koncertów Filharmonii Narodowej; - zakupiono artykuły piōmienne oraz Ōrodki czystoōci; - zakupiono nagrody dla młodzieőy. 5. Pozyskane darowizny rzeczowe dla szkoły: - drukarka - na potrzeby administracji. 6. Realizacja budőetu 2009r. Wyszczególnienie wydatków Plan ogółem Rozdział wydatki Ogółem , ,04 Fundusz Płac i Pochodne , ,20 Wydatki Rzeczowe , ,84 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeŋ 4368, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 2909, ,00 Zakup materiałów i wyposaőenia 13508, ,03 Zakup pomocy naukowych 1808, ,67 Zakup energii 61472, ,68 Zakup usług remontowych 1574, ,80 Zakup usług zdrowotnych 1480, ,00

101 Zakup usług pozostałych 24684, ,34 Zakup usług do sieci internet 1866, ,33 Zakup usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne 5300 (Komórkowe 2233,00) 5294,39 (Komórkowe 2332,98) PodróŐe słuőbowe pracowników 6500, ,80 Odpisy na ZFŋS 74759, ,00 Szkolenia pracowników 1310, ,00 Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 1500, ,14 Zakup akcesoriów komputerowych 2586, ,68 Wydatki inwestycyjne 5300, ,00 Załņcznik nr 17 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCŅCE IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH LO kieruje Maria Łopuszka 1. ŋrednioroczna liczba oddziałów i uczniów w Liceum Ogólnokształcņcym w Urlach Nazwa szkoły ŋrednioroczna liczba oddziałów ŋrednioroczna liczba uczniów Liceum Ogólnokształcņce w Urlach ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania 1 oddziału oraz 1 ucznia w szkole: Nazwa szkoły ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania 1 oddziału ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania 1 ucznia Liceum Ogólnokształcņce w Urlach 14023,64 480,26 3. WaŐniejsze wydarzenia z Őycia szkoły: Od 1 wrzeōnia 2008r. prowadzona jest w szkole innowacja pedagogiczna z przysposobienia wojskowego na podstawie programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli naszej szkoły. W Liceum Ogólnokształcņcym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009r. kształciła siň młodzieő w 5 oddziałach: obronno-sportowym, obronnym i dwóch wojskowych oraz policyjnym, a od 1 wrzeōnia do chwili obecnej nauka odbywa siň w 5 oddziałach tj. trzy klasy wojskowe, dwie klasy policyjne. Uczniowie brali aktywny udział w konkursach i imprezach organizowanych na róőnych szczeblach i tak: - uczniowie zajňli I miejsce w Otwartych Wojewódzkich Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w trójboju obronnym w klasyfikacji zespołowej organizowanych w ramach obchodów 65-rocznicy W HOŁDZIE UCZESTIKOM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944, - uczennica zajňła I miejsce i nagrodň finansowņ Starosty WołomiŊskiego za najlepszņ pracň w konkursie konsumenckim Jak globalizacja wpływa na nasze zakupy - uczennice zajňły II miejsce w XXXII miňdzyszkolnych zawodach sportowo obronnych SPRAWNI JAK ŏołnirze - uczniowie zajňli III miejsce w Pierwszym Powiatowym Biegu Komandosa pod patronatem Starosty Powiatu WołomiŊskiego oraz brali udział w: - II Powiatowym Konkursie Wiedzy z PrzedsiňbiorczoŌci Szkół Ponadgimnazjalnych Wołomin - II Powiatowym Konkursie Wiedzy o sporcie pod Patronatem Starosty WołomiŊskiego - V Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji K.K. BaczyŊskiego Tłuszcz - Powiatowych zawodach w Biegach Przełajowych Wołomin, - Powiatowych zawodach w piłce siatkowej chłopców Wołomin, - Powiatowych zawodach w lekkoatletyce Wołomin - zawodach strzeleckich Ozłotņ łuskň, - konkursie Mam haka na raka, - programie aktywnej Edukacji ekologicznej OŐywiń pola 2008/2009. Rok cietrzewia, - w Próbnej Maturze z OPERONEM w roku szkolnym 2008/2009, zorganizowanej przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON wspólnie z Gazetņ Wyborczņ,

102 - uczniowie otrzymali dyplom za udział w programie MŁODZI GŁOSUJŅ PARLAMENT EUROPEJSKI 2009, - uczniowie klas obronnych uczestniczyli w IV spotkaniu szkół patronackich ŏandarmerii Wojskowej w MiŊsku Mazowieckim. Uczniowie brali udział w licznych uroczystoōciach patriotycznych takich jak: obchody rocznicy Powstania Styczniowego w Kņtach Wielgich delegacja ubrana w mundury policyjne złoőyła wiņzankň kwiatów. Uczniowie opiekujņ siň kapliczkņ Cudu nad Wisłņ w Strachowie. Samorzņd Uczniowski przeprowadził zbiórkň pieniňdzy w Ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Za szczególne osiņgniňcia szkolne szeōciu uczniów otrzymało stypendium starosty Talent. Uczennica obecnej klasy II a za wybitne wyniki w nauce otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W ramach kształcenia w klasach obronnych i na mocy porozumienia pomiňdzy Oddziałem Specjalnym ŏandarmerii Wojskowej a Starostwem Powiatu WołomiŊskiego i zgodnie z programem autorskim uczniowie dwóch klas wyjeődőajņ jeden raz w miesiņc na zajňcia przysposobienia wojskowego do Jednostki Wojskowej w MiŊsku Mazowieckim. Koszty dowozu uczniów na zajňcia i wynagrodzenie opiekuna pokrywa Starostwo, a koszty materiałów i bazy pokrywa ŏandarmeria Wojskowa. Natomiast klasa policyjna wyjeődőa dwa razy w roku do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Po zakoŋczeniu zajňń edukacyjnych uczniowie klas wojskowych wziňli udział w dwutygodniowym szkoleniowowypoczynkowym obozie na terenie Oddziału Specjalnego ŏandarmerii Wojskowej w MiŊsku Mazowieckim a uczniowie z klas policyjnych byli na obozie w WyŐszej Szkole Policji w Szczytnie. Szkoła cieszy siň duőym zainteresowaniem w Ōrodowisku lokalnym, ale nie tylko. W chwili obecnej uczņ siň u nas uczniowie z kilku odległych powiatów sņ to miňdzy innymi: Ostrów Mazowiecka, Maków Mazowiecki, Ciechanów, Wyszków, Puławy, Warszawski - Zachodni. Rodzice chňtnie angaőujņ siň w prace na rzecz szkoły. 6 czerwca 2009r. rodzice, nauczyciele i uczniowie zorganizowali po raz kolejny Festyn szkolny. Dochód uzyskany na festynie przeznaczono na zakup wyposaőenia do szkoły np. szafa do przechowywania pomocy z przysposobienia wojskowego, kosiarka spalinowa, biurko. W ramach zajňń pozalekcyjnych nauczyciele liceum prowadzņ nieodpłatnie koła zainteresowaŋ, koło strzeleckie, SKS-y, zajňcia konsultacyjne z matematyki i jňzyka angielskiego oraz przygotowujņ szereg ciekawych uroczystoōci szkolnych np. z okazji rocznicy Konstytucji 3-Majowej, 11 Listopada, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Kobiet, Wigilii Szkolnej itp. Ze Ōrodków Rady Rodziców zakupiono dla szkoły: - program Opiekun pracowni komputerowej, - firany i zasłony okienne - amunicjň do broni na strzelnicň, - ksiņőki do biblioteki i na nagrody dla uczniów, - artykuły dekoracyjne i biurowe - farby i inne materiały remontowe - oraz pokryte zostały koszty dowozu uczniów na konkursy i zawody sportowe. 4. Inne dobra pozyskane dla szkoły, uczniów - Pozyskano darowizny niepieniňőne: - trzy mapy historyczne od osób prywatnych, - piłki na zajňcia wychowania fizycznego, - Pozyskano darowizny pieniňőne i niepieniňőne na zorganizowanie Festynu Szkolnego. 6. Realizacja budőetu 2009r. Wyszczególnienie wydatków Plan Wydatki wykonane OGÓŁEM , ,19 FUNDUSZE PŁAC I POCHODNE , ,58 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 Składki na Fundusz Pracy , ,23 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,00 Odpisy na ZFŋS , ,00 WYDATKI RZECZOWE , ,61 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeŋ , ,72 Zakup materiałów i wyposaőenia , ,35 Zakup pomocy naukowych 1 200,00 605,03 Zakup energii 9 673, ,38 Zakup usług remontowych 4 000, ,13 Zakup usług zdrowotnych 400,00 310,00 Zakup usług pozostałych , ,93

103 Opłaty za usługi internetowe 1 700, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 600,00 518,80 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2 500, ,34 PodróŐe słuőbowe pracowników 3 000, ,66 RóŐne opłaty i składki 1 600, ,46 Zakup mat. papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdz. kserogr. 500,00 482,82 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000, ,99 Stypendia Talent 6 uczniom wypłacono stypendium Talent za osiņgniňcia szkolne przyznawane przez Starostwo Powiatu WołomiŊskiego w łņcznej kwocie ,00zł Zespołem kieruje GraŐyna Marszał 1. W skład Zespołu wchodzņ szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁUSZCZU - Liceum Ogólnokształcņce im. K. K. BaczyŊskiego (oddział ogólny) - Liceum Profilowane im. K. K. BaczyŊskiego (profil: ekonomiczno-administracyjny) Załņcznik nr 18 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa i. K. K. BaczyŊskiego (zawód mechanik pojazdów samochodowych, oddziały wielozawodowe) - Technikum im. K. K. BaczyŊskiego (technik mechanik - obsługa i naprawy pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich wizaő i stylizacja) 2. ŋrednioroczna liczba oddziałów i uczniów w Zespole Szkół w Tłuszczu Nazwa szkoły ŋrednioroczna liczba oddziałów ŋrednioroczna liczba uczniów Razem w Zespole Szkół 16, w tym: Liceum Ogólnokształcņce Liceum Profilowane 2,67 84 Szkoły Zawodowe 10, ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania 1 oddziału oraz 1 ucznia w Zespole Szkół w Tłuszczu: Nazwa szkoły ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania 1 oddziału ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania 1 ucznia Razem w Zespole Szkół ,19 454,41 4. WaŐniejsze wydarzenia z Őycia szkoły w 2009 roku: a) wprowadzono w technikum nowy zawód: technik usług fryzjerskich o specjalnoōci wizaő i stylizacja, b) podwyőszono standard bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły: - doposaőono pracownie przedmiotowe, - zakupiono sprzňt sportowy, - zakupiono nowe meble do biblioteki, - wzbogacono ksiňgozbiór biblioteczny, - kontynuowano zagospodarowanie terenu wokół szkoły, - wykonano remont odnowiono dolny korytarz i sekretariat szkoły, - zakupiono gabloty informacyjne, - zakupiono wykładzinň na halň sportowņ. c) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w nastňpujņcych programach i projektach: - program Maraton pisania listów organizowany przez Amnesty Internationale, - program Młodzi głosujņ organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, - projekt Kioto w domu organizowany przez Polskie Regionalne Centrum Ekologiczne na Europň ŋrodkowņ i Wschodniņ i NFOŋ i GW w Warszawie, - projekt Próbna matura z Operonem organizowany przez Gazetň Wyborczņ i wydawnictwo Operon

104 - projekt Góra grosza. d) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursach: - IX Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu WołomiŊskiego II miejsce, - Powiatowy Konkurs Wiedzy i Sporcie, - II Powiatowy Konkurs Wiedzy z PrzedsiňbiorczoŌci Szkół Ponadgimnazjalnych I miejsce, III miejsce, - V Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K. K. BaczyŊskiego - I miejsce w kategorii Recytacja, I miejsce w kategorii Poezja Ōpiewana, II miejsce w kategorii Wizja plastyczna, III miejsce w kategorii ŏycie i twórczoōń, - Olimpiada Wiedzy o Regionie i PrzedsiňbiorczoŌci 2 osoby etap okrňgowy, - Olimpiada Wiedzy Teologicznej, szczebel diecezjalny- 2 uczniów - Olimpiada Ekologiczna, - Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EkoPlaneta 2 miejsce, - Miňdzynarodowy Konkurs Historyczny Wydawnictwa Oxford, - konkurs historyczny Krņg Zabytki architektury sakralnej, - konkurs Zmiany klimatu, - szkolny konkurs SzczňŌliwa trzydziestka, - szkolny konkurs Karty i Szopki BoŐonarodzeniowe, - szkolny konkurs Zgadnij, która postań literacka to powiedziała?, - szkolny Konkurs Wiedzy Bibliotecznej, - szkolny konkurs Najpiňkniejszy RóŐaniec ŋw., - szkolny konkurs Juliusz Słowacki Őycie i twórczoōń". e) kontynuowano działalnoōń Szkolnego OŌrodka Kariery, f) osiņgniňto dobre wyniki egzaminu maturalnego, g) osiņgniňto dobre wyniki egzaminów potwierdzajņcych kwalifikacje zawodowe, h) zapewniono uczniom codziennņ opiekň pielňgniarki szkolnej z funduszu Rady Rodziców, i) zorganizowano pomoc materialnņ uczniom w formie: - stypendia Talent - 17 uczniom wypłacono stypendium Talent za osiņgniňcia szkolne przyznawane przez Starostwo Powiatu WołomiŊskiego w łņcznej kwocie 7 600,00zł - stypendium Prezesa Rady Ministrów 2 uczniów, - codzienne nieodpłatne doőywianie 25 uczniów (darowizna). j) pracowano z młodzieőņ w nastňpujņcych kołach zainteresowaŋ: - Uczniowski Klub Sportowy, - Klub Młodzi Europejczycy, - Klub MiłoŌników Poezji, - Gazetka Pozytyw, - Koło Polska walczņca historia, literatura, sztuka k) organizowano imprezy Ōrodowiskowe, miňdzy innymi: - powiatowy konkurs twórczoōci poezji K. K. BaczyŊskiego, - szkolne dni kultury, - wystawa K. K. BaczyŊski Őołnierz, poeta, czasu kurz - jasełka, - wystawa Pamiňtamy 44, - szermierze paraolimpijczycy, - powiatowy DzieŊ Edukacji Narodowej, - turniej piłki koszykowej, l) osiņgniňto dobry nabór uczniów do klas pierwszych, 5. Inne dobra pozyskane dla szkoły: a) Rada Rodziców (25 923,00zł): ,00zł opieka pielňgniarki, ,00zł usługi remontowe, zakupy rzeczowe, - 730,00zł dodatkowe lekcje dla uczniów (matematyka, j. angielski), ,00zł - dofinansowanie wycieczek szkolnych, zawodów sportowych, ,00zł - nagrody rzeczowe dla uczniów za wyniki w nauce,

105 b) UKS 5 437,25zł, DoŐywianie uczniów 4 000,00zł. 1. Realizacja budőetu 2009r. Wyszczególnienie wydatków Ogółem Zespół Szkół Plan Wydatki wykonane W tym: Liceum Ogólnokształcņce Liceum Profilowane Szkoły Zawodowe Plan Rozdz Rozdz Rozdz Wydatki wykonane Plan Wydatki wykonane Plan Wydatki wykonane OGÓŁEM , , , , , , , ,95 FUNDUSZE PŁAC I POCHODNE Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , ,14 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 500,00 500, , ,80 Odpisy na ZFŋS , , , , , , , ,00 WYDATKI RZECZOWE , , , , , , , ,32 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeŋ 2 500, ,78 700,00 684,78 300,00 300, , ,00 Wpłaty na PFRON , , , , , , , ,00 Zakup materiałów i wyposa- Őenia , , , , , , , ,00 Zakup pomocy naukowych 4 000, , ,00 857,43 600,00 527, , ,00 Zakup energii , , , , , , , ,72 Zakup usług remontowych 5 700, , , ,59 900,00 859, , ,53 Zakup usług zdrowotnych 1 800, ,00 300,00 300,00 300,00 300, ,00 620,00 Zakup usług pozostałych , , , ,35 800,00 800, , ,97 Opłaty za usługi internetowe 5 200, , , ,30 500,00 500, , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej PodróŐe słuőbowe pracowników 1 700, ,98 300,00 300,00 100,00 100, , , , , ,00 719,93 500,00 412,56 700,00 686, , , ,00 695,53 300,00 162, ,00 956,93 RóŐne opłaty i składki 3 600, , , ,00 200,00 200, , ,97 Opłaty na rzecz budőetu paŋstwa 100,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 600,00 596,00 300,00 300,00 100,00 100,00 200,00 196,00 Zakup mat. papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdz. kserogr. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 700, ,91 650,00 650,00 250,00 150,00 800,00 773, , , , ,58 800,00 759, , ,00 Załņcznik nr 19 ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOŁOMINIE Zespołem kieruje Marek ŁņczyŊski W skład Zespołu wchodzņ nastňpujņce szkoły: - Liceum Ogólnokształcņce - ogółem 3 oddziałów w okresie od I-VIII oddziały w okresie od IX-XII 2009 w tym o profilu: - dziennikarskim z rozszerzonym j. polskim i niemieckim: - 1oddział w okresie od I-VIII ogólnym - 2 oddziały w okresie od I-VIII oddział w okresie od IX-XII Liceum Profilowane: - o profilu usługowo-gospodarczym - 2 oddziały w okresie od I-VIII oddział w okresie od IX-XII Technikum: - technik hotelarstwa - 1 oddział w okresie od I-VIII 2009

106 2,5 oddziału w okresie od IX-XII technik obsługi turystycznej 0,5 oddziału w okresie od IX-XII Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 8 oddziałów wielozawodowych w okresie od I-VIII oddziałów wielozawodowych w okresie od IX-XII 2009 w tym nastňpujņce zawody: - cukiernik, fryzjer, kucharz małej gastronomii, lakiernik, introligator, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, piekarz, stolarz. - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych forma zaoczna - 1 oddział w okresie od IX-XII 2009 w zawodzie: opiekun medyczny Liczba uczniów i oddziałów w Zespole w okresie sprawozdawczym w tym: - w okresie I-VIII 2009r. 390 uczniów 15 oddziałów - w okresie IX-XII 2009r. 336 uczniów 14 oddziałów ŋrednio miesiňczna w 2009r. iloōń uczniów 372 ŋrednio miesiňczna w 2009r. iloōń oddziałów 14,67 ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania 1 oddziału i 1 ucznia w okresie sprawozdawczym szkół wchodzņcych w skład Zespołu wynosi: - na 1 oddział ,13zł - na 1 ucznia 469,60zł Zadania i osiņgniňcia szkoły: a. zorganizowano warsztaty dziennikarskie dla młodzieőy klas licealnych i technikum prowadzone przez animatorów fundacji Nowe Media w ramach programu MAM b. konkursy i olimpiady: - Polsko-UkraiŊski Konkurs Fizyczny LWIŅTKO" - Miňdzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur - II Powiatowy Konkurs Wiedzy z PrzedsiňbiorczoŌci - XIX Olimpiada Teologii Katolickiej - ogólnoszkolny konkurs biblioteczny z okazji Miňdzynarodowego Miesiņca Bibliotek szkolnych - ogólnoszkolny konkurs wiedzy o AIDS z okazji ŋwiatowego Dnia Walki z AIDS c. udział uczniów w koncertach Filharmonii Narodowej, oraz koncertach zorganizowanych przez Prywatnņ Szkołň Muzycznņ im. Witolda Lutosławskiego d. udział uczniów jako wolontariuszy Wielkiej Orkiestry ŋwiņtecznej Pomocy e. osiņgniňcia sportowe: - IX Licealiada Powiatu WołomiŊskiego II miejsce w koszykówce chłopców II miejsce w siatkówce chłopców I miejsce w kometce dziewczņt II miejsce w kometce chłopców III miejsce dziewczņt w lekkiej atletyce I miejsce chłopców lekkiej atletyce - X Licealiada Powiatu WołomiŊskiego I miejsce w ringo chłopców III miejsce w ringo dziewczņt I miejsce w koszykówce chłopców W łņcznej punktacji Zespół Szkół zajņł w 2009r. 3 miejsce na 11 sklasyfikowanych szkół ponadgimnazjalnych. f. wydawanie gazetki szkolnej Legionów news przez uczniów klas licealnych i technikum g. w okresie sprawozdawczym dziesiňcioro uczniów stypendium TALENT" h. udział uczniów klas maturalnych w Powiatowym Dniu Kariery oraz w warsztatach w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie i. udział uczniów w konferencji naukowej WolnoŌń nie jest za darmo w ramach IV Miňdzynarodowego Zlotu NiepodległoŌci dla uczczenia ŋwiňta NiepodległoŌci i oddania hołdu harcerzom rozstrzelanym w Zielonce przez Niemców w 1939r. j. kultywowano tradycjň, obrzňdowoōń i społecznņ integracjň szkoły poprzez organizowanie na terenie szkoły uroczystych akademii z okazji rozpoczňcia i zakoŋczenia roku szkolnego, Ōlubowania klas pierwszych, dnia Edukacji Naro-

107 dowej, rocznicy Odzyskania NiepodległoŌci, rocznicy Konstytucji 3-go Maja, Dnia Papieskiego, ŋwiat BoŐego Narodzenia i Wielkanocnych. k. udział w uroczystoōciach patriotycznych na terenie miasta: przedstawiciele uczniów złoőyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w rocznicň Konstytucji 3-go Maja, oraz rocznicň Odzyskania NiepodległoŌci. l. wyjazdy młodzieőy na wycieczki krajoznawczo-turystyczne, do Muzeum Powstania Warszawskiego, Ksiňdza Jerzego Popiełuszki, Wilanowa, Sejmu RP ł. wyjōcia młodzieőy do kina i na sztuki teatralne, oraz do galerii Korozja i Kolor m. udział uczniów w lekcji historycznej KatyŊ dlaczego musimy pamiňtań? organizowana przez Miejski Dom kultury w Wołominie. n. udział uczniów w rekolekcjach wielkopostnych, oraz wyjazd maturzystów na pielgrzymkň. Inne dobra pozyskane dla szkoły i uczniów Zespołu Szkół Rada Szkoły przy Zespole Szkół w Wołominie z własnych Ōrodków zrealizowała wydatki na rzecz szkoły i uczniów na ogólnņ kwotň ,500zł w tym: - nagrody rzeczowe dla uczniów - wycieczki, wyjazdy sportowe, spotkania teatralne uczniów - zakup ksiņőek i czasopism szkolnych dla uczniów - ochrona obiektu szkoły - przejazdy słuőbowe pracowników. Firma MPS Komputery (Wołomin, al. Armii Krajowej 43) zakupiła na uőytek uczniów 40 kalkulatorów spełniajņcych wymagania okreōlone w procedurach maturalnych. Realizacja planu wydatków budőetowych 2009r. w załņczonej tabeli. Realizacja planu budőetu 2009r. Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 Nazwa Ogółem Dział Liceum Ogólnokształcņce w tym rozdziały: Liceum Profilowane Szkoły Zawodowe Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie OGÓŁEM WYDATKI , , , , , , , ,74 FUNDUSZE PŁAC I POCHODNE Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , ,07 WYDATKI RZECZOWE , , , , , , , ,81 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeŋ Wynagrodzenia bezosobowe 2.187, , , ,00 154,00 154,00 833,00 833, , , , ,59 Zakup materiałów , , , , , , , ,06 Zakup pomocy naukowych 7.132, , , , , , , ,92 Zakup energii , , , , , , , ,23 Zakup usług remontowych , , , , , , , ,79 Zakup usług zdrowotnych 1.004, ,00 600,00 600,00 322,00 320,00 82,00 82,00 Zakup usług pozostałych , , , , , , , ,94 Zakup usług internetowych Zakup usług telefonii stacjonarnej 2.032, , ,00 967,46 582,00 457,14 418,00 350, , , , ,05 650,00 649, , ,83 PodróŐe słuőbowe 1.144,00 921, ,00 921,89 RóŐne opłaty i składki 3.000, , , ,20 796,00-504,00 503,49 Odpisy na ZFŋS , , , , , , , ,00 Podatek VAT 140,00 104, ,00 104,90 Szkolenia pracowników 1.940, , , ,00 420,00 420,00 220,00 220,00 Zakup usług papierniczych 2.151, ,64 800,00 799,78 702,00 702,00 649,00 648,86 Zakup akcesoriów komp , , , ,92 930,00 930, , ,34 Załņcznik nr 20

108 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WOŁOMINIE Zespołem kieruje BoŐena Czapkiewicz 1. Jednostki wchodzņce w skład Zespołu. W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzņ szkoły: 1) I Liceum Profilowane - profil ekonomiczno-administracyjny - 4 oddziały - profil usługowo-gospodarczy - 3 oddziały 2) Technikum Ekonomiczne - zawód: technik ekonomista - 9 oddziałów 3) Technikum Handlowe - zawód: technik handlowiec - 4 oddziały - zawód: technik logistyk - 1,5 oddziału - zawód: technik spedytor - 0,5 oddziału 4) Technikum Uzupełniajņce dla Dorosłych na podbudowie ZSZ - zawód: technik handlowiec - 0 oddziałów 2. Liczba uczniów w zespole. Liczba uczniów od I do VIII 2009r w 23 oddziałach. Liczba uczniów od IX do XII 2009r w 22 oddziałach 4. ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania jednego oddziału oraz jednego ucznia w szkole wchodzņcej w skład Zespołu. ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania: - 1 oddziału w Zespole wynosi ,68zł - 1 ucznia w Zespole wynosi 500,98zł 5. Liczba zatrudnionych pracowników 69 osób 6. WaŐniejsze wydarzenia z Őycia szkoły w 2009r. 1) PodwyŐszono standard bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły poprzez: - Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły - Oddanie do uőytku wielofunkcyjnego boiska szkolnego - Wyremontowanie 6 sal lekcyjnych - WyposaŐenie 6 sal lekcyjnych w nowe meble szkolne oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne - Kontynuowanie prac nad obsługņ komputerowņ biblioteki szkolnej - Zakup pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów zawodowych, jňzyka angielskiego, historii, wychowania fizycznego oraz lektur do biblioteki szkolnej 2) Uczniowie szkoły otrzymali nastňpujņce stypendia: - stypendium Prezesa Rady Ministrów 2 uczniów - stypendium Starosty WołomiŊskiego Talent - 23 uczniów 3) Uczniowie szkoły uczestniczyli w konkursach i olimpiadach: - IV Rajd rowerowy Szlakiem Bitwy Warszawskiej - II Rajd Rowerowy Szlakiem Majora Stefana Waltera - XXXIV Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki MłodzieŐy Szkolnej w Krakowie - XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - V Olimpiada PrzedsiňbiorczoŌci - X Olimpiada Wiedzy o Regionie i PrzedsiňbiorczoŌci - Olimpiada o Finansach i Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - XX Olimpiada Teologii Katolickiej - Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKOPLANETA - Ogólnopolski Konkurs Zarzņdzania Firmņ JA TITAN Testy: OXFORD PLUS, BIOLOGIA PLUS, MATEMATYKA PLUS - Test POLONIA PLUS - Miňdzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR - Szkolna Internetowa Gra Giełdowa SIGG 8 - VIII Ogólnopolski Konkurs z RachunkowoŌci - Konkurs recytatorski poezji E. Stachury

109 - IX Powiatowy Konkurs poezji C.K. Norwida - Powiatowy Konkurs recytatorski poezji K.K. BaczyŊskiego - II Powiatowy Konkurs Wiedzy z PrzedsiňbiorczoŌci - II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sporcie - Powiatowy Konkurs Jak globalizacja wpływa na nasze zakupy. - IX Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu WołomiŊskiego - Miňdzyszkolny konkurs Mistrz klawiatury - Miňdzyszkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. 4) Uczniowie szkoły uczestniczyli w nastňpujņcych programach i projektach: - Warsztaty Ekonomii Eksperymentalnej realizowane przez Szkołň WyŐszņ OLYMPUS w Warszawie - Warsztaty dziennikarskie realizowane przez WyŐszņ Szkołň Informatyki, Zarzņdzania i Administracji w Warszawie - DzieŊ PrzedsiňbiorczoŌci projekt realizowany przez Fundacjň MłodzieŐowej PrzedsiňbiorczoŌci. - ŋwiatowy TydzieŊ PrzedsiňbiorczoŌci projekt realizowany przez Fundacje MłodzieŐowej PrzedsiňbiorczoŌci - Akcja TydzieŊ dla oszczňdzania - projekt realizowany przez Fundacjň Kronenberga - Góra Grosza X edycja akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom - Super Szkoła - konkurs organizowany przez Media Express Spółka z o.o. - Próbna matura z OPERONEM projekt realizowany przez Wydawnictwo OPERON i Gazetň Wyborczņ - Szlachetna Paczka projekt realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA - Akcja PallotyŊska Adopcja Serca 5) Osiņgniňcia uczniów szkoły: - Uczniowie zajňli I miejsce w Turnieju Wiedzy o Bitwie Warszawskiej w Rajdzie Rowerowym Szlakiem Bitwy Warszawskiej - Uczniowie zajňli I miejsce w Rajdzie Rowerowym Szlakiem Majora Stefana Waltera - 2 uczniów zakwalifikowało siň do etapu okrňgowego Olimpiady Wiedzy o Regionie i PrzedsiňbiorczoŌci - 1 uczeŋ zakwalifikował siň do etapu okrňgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - Uczniowie zajňli III miejsce w klasyfikacji ogólnej XXXIV Ogólnopolskiego Rajdu Grunwaldzkiego MłodzieŐy Szkolnej w Krakowie - 2 uczniów zakwalifikowało siň do etapu diecezjalnego XX Olimpiady Teologii Katolickiej - Uczniowie zajňli I i II miejsce oraz wyróőnienie w Powiatowym Konkursie recytatorskim poezji K.K. BaczyŊskiego - Uczniowie zajňli I miejsce w kategorii poezja Ōpiewana w powiatowym konkursie poezji C.K. Norwida - UczeŊ Liceum Profilowanego zajņł I miejsce w powiatowym Konkursie Wiedzy o Sporcie - Uczniowie szkoły zajňli IV i VI miejsce w II Powiatowym Konkursie Wiedzy z PrzedsiňbiorczoŌci 6) Osiņgniňcia sportowe szkoły: - czołowe miejsca w miňdzyszkolnych zawodach sportowych w poszczególnych dyscyplinach - V miejsce w IX Licealiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu WołomiŊskiego 7) DziałalnoŌń Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego Pod koniczynkņ - organizacja letniego obozu rowerowego po Pomorzu Zachodnim - organizacja dla klas drugich gry terenowej Wołomin moja mała ojczyzna - organizacja dla klas pierwszych rajdu pieszego Szlakiem Bitwy Warszawskiej - udział w V Rajdzie rowerowym Szlakiem Bitwy Warszawskiej - udział w XXXIV Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim - udział w II Rajdzie Rowerowym Szlakiem Majora Stefana Waltera 8) W szkole działa Szkolny OŌrodek Kariery, w ramach którego prowadzone sņ zajňcia warsztatowe i porady indywidualne w zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego 9) W 2009r. szkoła wspólnie z Powiatowym Urzňdem Pracy zorganizowała IV Powiatowy DzieŊ Planowania Kariery Zawodowej 10) Szkoła co roku organizuje Giełdň Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu WołomiŊskiego 11) W 2009r. szkoła zorganizowała II Powiatowy Konkurs Wiedzy z PrzedsiňbiorczoŌci 7. Inne dobra pozyskane dla szkoły, uczniów(np. darowizny rzeczowe). 1) Rada Szkoły przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie z własnych Ōrodków zrealizowała wydatki, dziňki którym rozwiniňta została baza dydaktyczno wychowawcza szkoły:

110 - zakup ksiņőek i pomocy dydaktycznych - nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i udział w konkursach - wyposaőenie i sprzňt szkolny - drobne naprawy i konserwacje sprzňtu szkolnego - dofinansowanie wycieczek, wyjazdów sportowych, rajdów - koncerty Filharmonii Narodowej - opieka lekarska dla uczniów 2) Z budőetu Powiatu WołomiŊskiego sfinansowane zostały nastňpujņce zadania, które poprawiły stan bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły: - dostawa 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem ,00zł - dostawa i montaő mebli szkolnych oraz pomocy dydaktycznych do 6 sal lekcyjnych ,66zł 9. Realizacja budőetu 2009 rok W ramach planu finansowego na rok 2009 Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał Ōrodki na prowadzenie placówki w dziale 801 OŌwiata i wychowanie w kwocie zł na dwa rozdziały rozdz Licea Profilowane w kwocie zł rozdz Szkoły zawodowe w kwocie zł Wyszczególnienie wydatków Plan 2009r. ogółem Ogółem wydatki Rozdz Licea Prof. W tym: Rozdz Szkoły zawod. Plan 2009r. Wydatki Plan 2009r. Wydatki OGÓŁEM , , ,32 FUNDUSZ PŁAC I POCHODNE w tym: Wynagrodzenie osobowe pracowników , , , , , ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,89 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,04 Składki na Fundusz Pracy , , ,32 Wynagrodzenie bezosobowe , ,12 Odpis na ZFŋS , , ,00 WYDATKI RZECZOWE w tym: Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr , , , , , ,85 Zakup materiałów i wyposaőenia , , ,85 Zakup pomocy naukowych , , ,00 Zakup energii , , ,00 Zakup usług remontowych , , ,00 Zakup usług zdrowotnych , , ,00 Zakup usług pozostałych w tym: , , ,56 za opiekunów praktyk zawodowych uczniów Zakup usług dostňpu do sieci Internet Opłaty z tytułu usł. telekom. stacjonarnej 9 407, , , , , , , ,00 PodróŐe słuőbowe pracowników , , ,27 RóŐne opłaty i składki , ,97 Szkolenie pracowników , , ,00 Zakup mat. papierniczych do sprzňtu druk. Zakup akces. komputer., programy i licenc , , , , , ,00 Na koniec roku 2009 stan zobowiņzaŋ ZSE wynosi ,02 w tym: - zobowiņzania wobec ZUS (od 13 ) ,69 - naliczone składki na F.P. (od 13 ) ,79 - zobowiņzania z tytułu wynagrodzeŋ (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 za 2009r.) ,43 - zobowiņzania z tytułu- energia elektryczna ,86

111 - usługi telefoniczne - 143,25 Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał równieő plan wydatków w dziale 854 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów i otrzymał Ōrodki w kwocie w tym: - stypendia na wniosek komisji stypendialnej powołanej przez Starostň Powiatu WołomiŊskiego zł, Wyszczególnienie wydatków Plan 2009r. ogółem Ogółem wydatki Plan 2009r. Rozdz Wydatki OGÓŁEM Stypendia dla uczniów Zespołem Szkół kieruje Anna NowiŊska-Mróz 2. W skład Zespołu wchodzņ: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZIELONCE a) Liceum Ogólnokształcņce z oddziałami integracyjnymi 7 oddz. b) Liceum Profilowane 1 oddz. c) Technikum 12 oddz. 3. Liczba uczniów w Zespole W okresach I VIII a oddziałów 18 IX - XII a oddziałów ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania 1 oddziału ,17zł. ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania 1 ucznia - 506,00zł. Liczba zatrudnionych pracowników /rotacja/ W okresie od dnia roku zatrudnione były 62 osoby w tym: 45 nauczycieli tj. 37,01 etat i 17 pracowników /administracji i obsługi/ tj. 16,00 etatów razem 53,01 etatu Natomiast w okresie od dnia roku zatrudniamy 73 osób w tym: 55 nauczycieli tj. 48,65 etatu i 18 pracowników /administracji i obsługi/ tj. 16,00 etatów razem 64,65 etatu Załņcznik nr 21 W ciņgu roku 2009 odeszło ze szkoły 7 nauczycieli i 1 pracownik obsługi. Przyczynņ odejōcia było: przejōcie na emeryturň - 1 osoby, zatrudnienie na umowň terminowņ za zgodņ Kuratora OŌwiaty 2 osoby oraz wygaōniňcie umów terminowych z upływem czasu, na który były zawarte. Pracownik obsługi odszedł na własnņ proōbň. Zwiňkszenie zatrudnienia w okresie od r. nastņpiło w grupie nauczycieli a zwiņzane jest miňdzy innymi ze zwiňkszonym naborem uczniów /miňdzy innymi otwarcie nowych kierunków nauczania/. Od dnia r. otrzymaliōmy zgodň Starostwa Powiatowego w Wołominie na drugiego wicedyrektora do spraw szkolnictwa zawodowego. Jeden nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia od r. Zatrudniamy dwie osoby nauczycieli na umowň na zastňpstwo / za nauczyciela przebywajņcego na urlopie dla poratowania zdrowia oraz za nauczycielkň przebywajņcņ na długotrwałym zwolnieniu lekarskim/. Zatrudniamy takőe 1 osobň na umowň na zastňpstwo w administracji w zwiņzku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika referenta ds. uczniowskich. Zgodnie z otrzymanņ zgodņ Starostwa Powiatowego w Wołominie zatrudniamy na umowň zlecenie jednņ osobň w charakterze: administratora sprzňtu komputerowego w naszej placówce. WaŐniejsze wydarzenia z Őycia szkoły: PROJEKTY EDUKACYJNE - IX Dni Nauki projekt edukacyjny realizowany pod patronatem Starosty Powiatu WołomiŊskiego ze Ōrodków Rady Szkoły i Starostwa - Uczestnictwo młodzieőy w V Rajdzie Rowerowym Szlakiem Bitwy Warszawskiej - Udział uczniów w projekcie DzieŊ PrzedsiňbiorczoŌci realizowanej przez SZOK przy wsparciu Fundacji MłodzieŐowej PrzedsiňbiorczoŌci. - Udział młodzieőy w projekcie Informatyka+ organizowanym przez Warszawskņ WyŐsza Szkołň Informatyki. - Udział młodzieőy w projekcie filmowym organizowanym przez kino Muranów Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - Uczestnictwo uczniów w programie Mediacje rówieōnicze sposobem rozwiņzywania konfliktów bez przemocy realizowanym przez Polskie Centrum Mediacji. (20 godzinne szkolenia dla uczniów, 2 godzinne spotkania z rodzicami, 4 godzinne rady szkoleniowe, 40 godzinne szkolenie dla 4 wybranych nauczycieli mediatorów-edukatorów. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

112 Przeprowadzono zajňcia szkolne dla uczniów poōwiňcone zagroőeniu przestňpczoōciņ narkotykowņ i problematyce skutków spoőywania alkoholu i palenia papierosów: - Zajňcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzaleőnieŋ od alkoholu i Ōrodków psychoaktywnych prowadzone przez Jarosława Korczaka z Fundacji Pedagogium - Interwencyjny program profilaktyki alkoholowej Korekta, przeprowadzone przez dr Krzysztofa Wojcieszka - program autorski. - Warsztaty o charakterze profilaktyki uzaleőnieŋ połņczonych z naukņ udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szanuj zdrowie ratuj Őycie - prowadzone przez Krzysztofa Kokoszkň z Centrum Profilaktyki i Edukacji PROFED z Krakowa. - Zorganizowano konkursy na plakat i hasła w celu propagowania Dnia bez Papierosa oraz Miňdzynarodowego Dnia Rzucania Palenia przeprowadzono zajňcia - Podejmowano działania profilaktyczno-wychowawcze w stosunku do uczniów poprzez prelekcje i pogadanki z zakresu profilaktyki uzaleőnieŋ, komunikacji interpersonalnej, kultury słowa. - Udział uczniów w MłodzieŐowym Systemie Wsparcia RówieŌniczego w ramach programu profilaktycznorozwojowego MOPR. W ramach zapobiegania przestňpczoōci i demoralizacji nieletnich stale współpracujemy z organizacjami i instytucjami wspierajņcymi Zespół Szkół w Zielonce w wypełnianiu zadaŋ profilaktycznych, resocjalizujņcych, socjalnych, opiekuŋczo- wychowawczych, psychologiczno- pedagogicznych: Miejskņ Komisjņ Rozwiņzywania Problemów Alkoholowych, Komendņ Policji, StraŐņ Miejskņ, Sņdem Rejonowym, Poradniņ Psychologiczno-Pedagogicznņ. Zorganizowano spotkanie dla młodzieőy z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i przeprowadzono pogadankň z uczniami na temat odpowiedzialnoōci prawnej nieletnich. Na lekcjach wychowawczych wykorzystano wiele filmów edukacyjnych w celu propagowania prospołecznych wzorców zachowaŋ. Dyrekcja i pedagodzy uczestniczyli w prezentacji diagnozy najistotniejszych problemów społecznych miasta Zielonki dokonanej przez Fundacjň Pedagogium pod kierunkiem prof. Mariusza Jňdrzejko oraz dr Bartłomieja Walczaka. KONKURSY PRZEDMIOTOWE Jak globalizacja wpływa na nasze zakupy?, II Powiatowy Konkurs Wiedzy z PrzedsiňbiorczoŌci Szkół Ponadgimnazjalnych, udział w programie Zarzņdzanie firmņ 2008/2009, XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, XXXV Olimpiada Wiedzy Technicznej, Konkurs FOX, Szkolny konkurs recytatorski Szkolny Konkurs Talentów, Szkolny konkurs wiedzy o Prezydencie Ignacym MoŌcicki KONKURSY SPORTOWE - Reprezentacja szkoły w zawodach sportowych - Mistrzostwa Powiatu WołomiŊskiego w piłce siatkowej chłopców i dziewczņt - Mistrzostwa Powiatu WołomiŊskiego w koszykówce chłopców i dziewczņt - Piłka rňczna dziewczņt, Szkolna Liga Piłki NoŐnej - Mistrzostwa Szkolne w Piłce NoŐnej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły - Szkolne Rozgrywki Siatkówki Dziewczņt o Puchar Dyrektora Szkoły INNE - Przygotowanie obchodów Ōwiňta Odzyskania NiepodległoŌci, rocznicy Konstytucji 3 Maja - Obchody Dnia Edukacji Narodowej - Wyjazdy młodzieőy do Muzeum Powstania Warszawskiego - Wyjazdy młodzieőy klas pierwszych na grób Prezydenta I. MoŌcickiego - Wyjazd z młodzieőņ do Instytutu BadaŊ Jņdrowych w ŋwierku - Sobotnie wyjazdy z młodzieőņ na wykłady do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. - Wyjazdy z młodzieőņ na szkolenia do WyŐszej Szkoły Informatycznej - Pozalekcyjne wyjazdy z młodzieőņ do teatrów - Wyjazdy z młodzieőņ do Sejmu RP - Udział w uroczystoōciach patriotycznych na terenie Zielonki - IX rok działalnoōci Szkolnego Koła Wolontariatu - II rok działalnoōci MOPR (MłodzieŐowego Ochotniczego Pogotowia RówieŌniczego) 6. Dochody własne Wpływy Wydatki Odsetki bankowe 141,75 Zakup materiałów 7 724,39 Darowizny 7 301,00 Opłaty bankowe 1 104,00 Inne 880,00 Razem 8 322, ,39 Dochody przekazane do Starostwa ,55

113 w tym: najmy ,08, odsetki bankowe 4 247,98 odsprzedaő energii 6 370,25, wynagrodzenie płatnika 729,20 We własnym zakresie w roku 2009 wykonano prace remontowe Nr Data Wykonane prace 1. StyczeŊ Sala 228 DemontaŐ starych urzņdzeŋ w sali fizycznej. Naprawa i malowanie Ōcian i grzejników. Zakup i połoőenie wykładziny PCV na podłogň. Wymiana oōwietlenia sali. 2. Luty Marzec MontaŐ Őaluzji pionowych w salach: 116- pracownia jňzykowa, 240- pracownia historyczna pracownia fizyczna,140- pracownia biologiczna. Korytarz administracji szkoły 3. Maj Przeniesienie podłņczenia elektrycznego bramy szkolnej z budynku warsztatów szkolnych do skrzynki przy boisku szkolnym. Naprawa oōwietlenia zewnňtrznego terenu szkoły. 4. Czerwiec lipiec 5. SierpieŊ wrzesieŋ Zdjňcie boazerii drewnianej przy głównych schodach wejōciowych do administracji i auli szkolnej. Naprawa i malowanie Ōcian. Sala 230 DemontaŐ starych urzņdzeŋ w pracowni chemicznej. Naprawa i malowanie Ōcian i grzejników. Wybudowanie Ōciany oddzielajņcej zaplecze pracowni od sali lekcyjnej. Zakup i połoőenie wykładziny PCV na podłogň. 6. cały rok BieŐņce naprawy mebli i sprzňtu szkolnego 7. cały rok BieŐņce naprawy kruszņcych siň płytek PCV w salach lekcyjnych i korytarzach szkolnych. 7. Realizacja budőetu 2009r. Dział 801 Wyszczególnienie wydatków Plan zbiorczo Wykonanie Ogółem Rozdz W tym: Rozdz Rozdz Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Ogółem , , , ,8 Płace i pochodne w tym: , , , ,59 Wynagrodzenia , , , ,00 Wynag. roczne , , , ,13 Składki ZUS , , , ,00 Składki na FP , , , ,46 Umowa zlecenie , , , ,00 ZFŋS , , , ,00 Wydatki rzeczowe w tym: Ekwiwalent za odzieő Zakup materiałów i wyposaőenia Zakup pomocy naukowych Zakup energii i gazu Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług internetowych Zakup usług telefonii komórkowej Zakup usług telefonii stacjonarnej PodróŐe słuőbowe pracowników , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Szkolenia pracow , , , ,00

114 ników Zakup materiałów papierniczych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic , , , , , , , ,81 Ogółem , , , ,80 Dział 854 Rozdział Wyszczególnienie wydatków Plan Wykonanie Stypendia dla uczniów Talent 7900, ,00 Wydatki na wynagrodzenia dla animatorów sportu na boisku ORLIK Dział 926 Rozdział Wyszczególnienie wydatków Plan Wykonanie Umowa zlecenie ,00 Składki ZUS ,08 Składki na FP ,55 Razem ,63 Zespołem kieruje BoŐenna BoŊska 1. Jednostki wchodzņce w skład zespołu ZESPÓŁ SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI W RADZYMINIE Technikum Architektury Krajobrazu -zawód: technik architektury krajobrazu Technikum Zawodowe -zawód: technik agrobiznesu zawód: technik organizacji usług gastron. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Terenów Zieleni zawód: ogrodnik, specjalnoōń: urzņdzanie i konserwacja terenów zieleni Liceum Profilowane - profil: zarzņdzanie informacjņ 2. Liczba uczniów oraz oddziałów w zespole (z podziałem na okresy: I VIII oraz IX XII) I VIII 2009r. 332 uczniów, 13 oddziałów, IX XII 2009r. 335 uczniów, 13 oddziałów 3. ŋredniomiesiňczny koszt utrzymania 1 oddziału oraz 1 ucznia w szkole wchodzņcej w skład zespołu koszt utrzymania jednego oddziału ,- koszt utrzymania jednego ucznia 605,18,- w tym: SZKOŁY ZAWODOWE koszt utrzymania jednego oddziału ,- koszt utrzymania jednego ucznia 508,- LICEUM PROFILOWANE koszt utrzymania jednego oddziału ,- koszt utrzymania jednego ucznia 968,- 4. WaŐniejsze wydarzenia z Őycia szkoły Załņcznik nr 22 Zespół Szkół Terenów Zieleni to szkoła z niemalőe 60-letniņ tradycjņ w kształceniu specjalistów w zakresie ogrodnictwa oraz projektowania terenów zieleni. Bazņ do praktycznej nauki zawodu sņ pracownie zawodowe, w tym szklarnie, pracownia maszynoznawstwa. Wizytówkņ naszņ jest reprezentacyjny ogród, który swój urok zawdziňcza mozolnej pracy nauczycieli i uczniów, którzy stale wzbogacajņ go o nowe gatunki roōlin ozdobnych, a takőe elementy ma-

115 łej architektury ogrodowej. Na co dzieŋ stanowi on cennņ bazň do nauki zawodu. Dlatego z ubolewaniem obserwowaliōmy przeciňcie ogrodu i stawu ogrodzeniem, które zostało postawione po ograniczeniu terenu szkoły. W ostatnich latach poszerzyliōmy ofertň kształcenia o nowy zawód: technik organizacji usług gastronomicznych. Kierunek ten cieszy siň duőym zainteresowaniem wōród młodzieőy, zwłaszcza, Őe niebawem bňdņ oddane do uőytku nowoczesne pracownie: technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta. W ostatnim roku, przy pomocy organu prowadzņcego, udało siň doposaőyń w nowoczesny sprzňt pracownie: agrobiznesu, praktycznej nauki zawodu, maszynoznawstwa, urzņdzania i pielňgnacji terenów zieleni, techniki biurowej oraz matematycznņ, biologicznņ i dwie pracownie jňzykowe. MoŐliwoŌń korzystania z tablic multimedialnych i nowoczesnego sprzňtu audiowizualnego oraz programów komputerowych pozwoli na podniesienie atrakcyjnoōci prowadzonych lekcji, a tym samym wpłynie, na jakoōń nauczania. Dobiega koŋca takőe generalny remont internatu szkolnego. JesteŌmy bardzo wdziňczni za dokonane w ostatnim roku inwestycje na terenie naszej szkoły. W ramach wymiany doōwiadczeŋ współpracujemy z Ogrodem Botanicznym w Warszawie, SGGW w Warszawie, Stowarzyszeniem InŐynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO), Wojewódzkim OŌrodkiem Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a takőe szkołami podobnego profilu, m.in. z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miňtnem. MłodzieŐ naszej szkoły odbywa praktyki w Ogrodzie Botanicznym UW w Warszawie (technik architektury krajobrazu), w renomowanych restauracjach i hotelach warszawskich m.in. Radisson, Lord (technik organizacji usług gastronomicznych), oraz w bankach i innych wiodņcych firmach na terenie powiatu (technik agrobiznesu). Szkoła nasza, jako jedna z nielicznych na Mazowszu, uzyskała status oōrodka do przeprowadzania egzaminu potwierdzajņcego kwalifikacje w zawodzie ogrodnika. W zwiņzku z tym przeprowadza siň u nas egzamin zawodowy równieő dla uczniów innych szkół o tym profilu (egzaminujemy takőe dzieci niepełnosprawne i upoōledzone umysłowo). Posiadamy równieő status oōrodka przeprowadzajņcego egzamin potwierdzajņcy kwalifikacje w zawodzie technika architektury krajobrazu i technika agrobiznesu. Dobrze wyposaőona baza do nauki zawodu, a takőe wysokie kwalifikacje nauczycieli zawodu majņ znaczņcy wpływ na dobre przygotowanie naszych uczniów do egzaminów zawodowych. Prowadzimy takőe współpracň miňdzynarodowņ w ramach programu Leonardo da Vinci. We współpracy ze szkołņ z Danii prowadzimy doōwiadczenie ekologiczne Close System. MłodzieŐ bierze udział w wielu olimpiadach i konkursach, takich jak: Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiňbiorczo- Ōci, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Internecie Dial Net Masters, Olimpiada Wiedzy o ŏywieniu, Konkurs Matematyczny Kangur, Ogólnopolski Konkurs Jňzyka Angielskiego FOX, Powiatowy Konkurs Wiedzy o PrzedsiňbiorczoŌci, w których zajmujemy dobre lokaty. W szkole prňőnie działa Kółko Fotograficzne. JuŐ od wielu lat uczniowie biorņ udział w wielu prestiőowych konkursach fotograficznych, takich jak: miňdzynarodowy konkurs Muzealne Spotkania z Fotografiņ, Ogólnopolski Konkurs Człowiek, ŋwiat, Przyroda (1 laureat), Ogólnopolski Konkurs Mazowsze bliskie sercu (wyróőnienie), Konkurs Stary i nowy Radzymin (3 laureatów), Powiatowy Konkurs Ekologiczny (III miejsce i 3 wyróőnienia). Zdjňcia wykonane przez naszych uczniów były prezentowane na wielu wystawach fotograficznych w kraju i za granicņ. MłodzieŐ nasza zdobyła takőe nagrody i wyróőnienia w konkursie literackim Zło dobrem zwyciňőaj Janowi Pawłowi w podziňce (4 laureatów) oraz w konkursie krasomówczym Gdybym był burmistrzem. W szkole działa takőe Koło Turystyczne Czapury, które organizuje uczniom wycieczki turystyczno krajoznawcze i inne imprezy rekreacyjne. We wrzeōniu druőyna naszego koła zajňła III miejsce w turnieju wiedzy historycznej organizowanym podczas V Rajdu Rowerowego Szlakiem Bitwy Warszawskiej. PrňŐnie działa takőe Koło MiłoŌników RoŌlin Ozdobnych, które uczestniczy w seminariach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie InŐynierów i Techników Ogrodnictwa. Nasi najlepsi uczniowie uzyskali stypendium Prezesa Rady Ministrów (2 osoby) oraz stypendium Talent za szczególne osiņgniňcia (8 osób). DuŐy nacisk kładziemy na wychowanie patriotyczne młodzieőy. Nasza szkoła corocznie organizuje Bieg Niepodległo- Ōci. Jest to uroczystoōń dla młodzieőy szkół ponadgimnazjalnych Radzymina organizowana z okazji Ōwiňta Odzyskania NiepodległoŌci. W 2009r. był to juő XIX Bieg NiepodległoŌci. Szkoła prowadzi równieő działalnoōń charytatywnņ. Od 9 lat współpracujemy z Domem Opieki Społecznej w Niegowie w ramach integracji młodzieőy naszej szkoły z osobami niepełnosprawnymi. Szkoła nasza bierze takőe czynny udział w Őyciu społecznoōci lokalnej. Wykonujemy dekoracje roōlinne, które stanowiņ piňknņ oprawň wielu waőnych imprez. Współpracujemy takőe z NadleŌnictwem Drewnica wykonujņc corocznie budki lňgowe dla ptaków. MłodzieŐ wziňła udział w projekcie PrzeŐyj to z nami, w ramach którego odbył siň plener malarski Radzymin tňczņ malowany (uzyskaliōmy 3 wyróőnienia). Dla społecznoōci lokalnej zorganizowaliōmy rodzinny Festyn Jesienny Zielono mi. Festyn cieszył siň ogromnym powodzeniem. Pozyskane fundusze zostały przeznaczone na zakup sprzňtu akustycznego dla szkolnego radiowňzła. PrezentowaliŌmy takőe dorobek szkoły na festynie w ZS w Markach. Nasza młodzieő jest uzdolniona plastycznie. W szkole odbywajņ siň wystawy kompozycji kwiatowych, stroików bo- Őonarodzeniowych, a takőe konkursy plastyczne oraz konkursy na najpiňkniej nakryte stoły. Stroiki boőonarodzeniowe i wielkanocne wykonane przez naszych uczniów ozdabiajņ stoły waőnych osobistoōci Őycia społecznego i politycznego. Corocznie przed BoŐym Narodzeniem organizujemy w Ministerstwie Edukacji Narodowej kiermasz kom-

116 pozycji Ōwiņtecznych, który cieszy siň bardzo duőym zainteresowaniem. W konkursie na logo Zakładu Wodociņgów i Kanalizacji w Radzyminie nasza uczennica zajňła I miejsce. W konkursie na plakat z okazji 70 rocznicy Zbrodni KatyŊskiej nasza uczennica zajňła II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Szkoła nasza zajmuje siň propagowaniem wiedzy ekologicznej. W ramach Dni Ziemi Koło Ekologiczne zorganizowało Warsztaty Ekologiczne, w których wziňło udział ok. 160 gimnazjalistów okolicznych szkół. Za całokształt działaŋ ekologicznych szkoła nasza została wyróőniona w Konkursie Starosty WołomiŊskiego na najaktywniejszņ szkołň prowadzņcņ działalnoōń w zakresie edukacji ekologicznej pod hasłem Rozwój zrównowaőony w praktyce. DuŐym wyzwaniem dla nas było powierzenie nam wykonania inwentaryzacji zabytkowego drzewostanu w parku w Chrzňsnem, którņ ukoŋczymy w maju. W sumie zinwentaryzowaliōmy ok. 850 drzew i krzewów okreōlajņc ich nazwy rodzajowe i gatunkowe (polskie i łaciŋskie) podajņc Ōrednicň pnia, Ōrednicň rzutu korony i wysokoōń. 5. ŋrodki własne praktyczna nauka zawodu dochody: ,11 wydatki: ,39 internat dochody: ,09 wydatki: ,29 Znaczņcņ czňōń dochodów w dziale Ōrodki specjalne szkoła uzyskała z prowadzenia usług urzņdzania i pielňgnacji terenów zieleni oraz sprzedaőy wyprodukowanych roōlin ozdobnych w ramach realizacji praktycznej nauki zawodu. Od wielu lat zajmujemy siň urzņdzaniem i pielňgnacjņ zieleni w parku przy Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. Przez cały rok realizowaliōmy koncepcjň zagospodarowania zieleniņ terenu osiedla mieszkaniowego Willa Developer w Radzyminie. CzňŌń posadzonego materiału roōlinnego pochodziła z naszej szkółki. Dziňki uzyskanym w ten sposób dochodom szkoła pokrywa wydatki ponoszone na realizacjň praktycznej nauki zawodu. 6. Inne dobra pozyskane dla szkoły pozyskiwanie sponsorów a. meble do internatu (Black Red White) b. bezpłatny przewóz mebli z Janowa Lubelskiego (Coca-Cola) c. bezpłatne wywoływanie zdjňń dla szkolnego Kółka Fotograficznego (Foto Elka) d. nagrody dla finalistów Biegu NiepodległoŌci organizowanego przez naszņ szkołň (ROKiS, Rat-Pol, Soraya, Artisun ) e. nieodpłatne wypoőyczenie sprzňtu akustycznego do szkolnego radiowňzła (ROKiS) f. przekazywanie nasion roōlin ozdobnych i warzyw oraz folii ogrodniczej ze sklepu ogrodniczego (Sklep Witona ) g. przekazanie stroiszu do okrycia roōlin na zimň przez nadleōnictwo Drewnica h. dary z parafii Przemienienia PaŊskiego w Radzyminie i. prezenty na Mikołajki i Gwiazdkň dla uczniów internatu j. bezpłatne pozyskiwanie doniczek produkcyjnych od absolwentów prowadzņcych działalnoōń ogrodniczņ k. materiały biurowe dla potrzeb internatu l. artykuły spoőywcze na Festyn Rodzinny od miejscowych firm m. darowizny na Radň Rodziców za umoőliwienie wykonania zdjňń Ōlubnych w ogrodzie szkolnym sposobem gospodarczym wykonano: a. montaő i adaptacjň otrzymanych mebli b. bieőņce naprawy narzňdzi i wykonanie pomocy dydaktycznych dla potrzeb praktycznej nauki zawodu c. bieőņce naprawy urzņdzeŋ i instalacji wodociņgowo kanalizacyjnej, elektrycznej, prace stolarskie d. naprawy sprzňtu m.in. kosiarek, ciņgników e. bieőņca konserwacja sprzňtu i oprogramowania komputerów (od I do VIII) f. zabezpieczenie szklarni foliņ termoizolacyjnņ na zimň g. prace adaptacyjne na terenie ogrodu h. drobne roboty murarskie, tynkarskie i malarskie

117 działania rodziców i uczniów na rzecz szkoły a. nieodpłatne usługi porzņdkowe sprzňtem ciňőkim na terenie posesji b. pomoc w organizacji jesiennego festynu Zielono mi c. pomalowanie 2 sal lekcyjnych w budynku szkoły Realizacja budőetu w 2009 Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Wykonanie Pomoc materialna stypendia Talent , ,- Wyszczególnienie wydatków Ogółem w tym: plan wykonanie Dział 801 Rozdz Dział 801 Rozdz Dział 854 Rozdz plan wykonanie plan Wykon. plan Wykon. ogółem , , , , , , , ,- fundusze płac i pochodne , , , , , , ,- W tym: fundusz płac , , , , , ,- dodatkowe wynagrodzenie , , , , , , , ,- składki ZUS , , , , , , , ,- wydatki rzeczowe , , , , , , , ,- wydatki osobowe nie zaliczane do wygna. zakup materiałów i wyposa- Őenia 5 697, , , , , ,- 886,- 886, , , , , , ,- 900,- 900,- zakup pomocy naukowych 238,- 238,- 238,- 237, zakup energii , , , , , , , ,- w tym: zakup energii , , , ,- zakup wody 4 568, , ,- - zakup gazu , , , ,- Zakup usług remontowych 2 000, , , , , ,- zakup usług zdrowotnych 2 591, ,- 591,- 591, , ,- 750,- 750,- zakup usług pozostałych , , , , , ,- w tym: wywóz nieczystoōci , , , ,- nauka jazdy ciņgnikiem uczniów dojazdy na praktyki zawodowe , , , ,- drobne naprawy i remonty , , , ,- pozostałe opłaty , , ,- podróőe słuőbowe pracowników 500,- 499,- 300,- 300,- 200,- 199,- róőne opłaty i składki , , , ,- w tym: PFRON , , , ,- wynagrodzenia bezosobowe , , , ,- ubezpieczenie samochodu 2 876, , , ,- zakup usług dostňpu do Internetu opłaty za telefony stacjonarne 348,- 348,- 174,- 174,- 174,- 174, , , , , , ,- 600,- 600,- szkolenia pracowników 1 770, ,- 730,- 740,- 740,- 300,- 300,- zakup materiałów papierniczych zakup akcesoriów komputerowych 2 000, , , ,- 600,- 600,- 360,- 360, , , , , , ,- 600,- 600,- odpisy na ZFŋS , , , , , , , ,- Załņcznik nr 23

118 Domem kieruje Jan Nowak DOM DZIECKA W RÓWNEM Dom Dziecka w Równem jest placówkņ socjalizacyjnņ przeznaczonņ dla dzieci i młodzieőy od lat 3 do 25 pozbawionych trwale lub okresowo opieki rodzicielskiej. Dom Dziecka zajmuje parter budynku głównego, który wczeōniej wspólnie gospodarowano ze Szkołņ Podstawowņ w Równem. Dom Dziecka zajmuje parter budynku. Mieszczņ siň tam pokoje mieszkalne wychowanków, Ōwietlica, aneks kuchenny, łazienki. Piňtro obecnie jest przygotowywane do remontu na potrzeby Domu Dziecka. Druga czňōń placówki mieōci siň w budynku administracyjno-gospodarczym, w którym znajduje siň: kuchnia, wspólna stołówka, pracownia plastyczna i komputerowa, pokój goōcinny i pokój psychologa, pomieszczenia biurowe, magazyny. W budynku tym mieōci siň równieő mieszkanie dla grupy usamodzielnienia na 10 osób, w skład którego wchodzņ: 4 pokoje sypialne, Ōwietlica, pokój cichej nauki, trzy pomieszczenia na łazienki oraz pomieszczenie gospodarcze. Oddzielny budynek gospodarczy mieōci pralniň, garaő, pracowniň do majsterkowania oraz pomieszczenia konserwatora. Pracownicy pedagogiczni zamieszkujņ Dom Nauczyciela, znajdujņ siň tam 4 mieszkania rodzinne i 2 kawalerki. Wszystkie obiekty placówki ogrzewane sņ z kotłowni, która znajduje siň w oddzielnym budynku. Kotłownia przystosowana jest do spalania opału pochodzenia drzewnego trociny i zrňbki. W placówce znajduje siň boisko wielofunkcyjne ze sztucznņ nawierzchniņ. Pod koniec roku 2009 w budynku administracyjno-gospodarczym został wykonany remont czňōci pomieszczeŋ. Wymieniono drzwi przejōciowe z głównego holu oraz dwie witryny okienne doōwietlajņce ten hol. W małym holu wej- Ōciowym połoőona została terakota, wykonany został sufit podwieszany oraz pomalowane Ōciany. Sufity zostały wykonane jeszcze w dwóch holach oraz sekretariacie i ksiňgowoōci. Na koniec roku 2009 liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 26,5 etatów: Pracownicy pedagogiczni: - dyrektor, 1 etat - wychowawcy 10 etatów Pracownicy administracji Pracownicy obsługi Kadra pedagogiczna: 4,5 etatu - Nauczyciele dyplomowani 5 etatów - Nauczyciele mianowani 1 etat - Wychowawcy 4 etaty Pracownicy administracji: - Kierownik ds. administracyjnych 0,5 etatu - Główny ksiňgowy 1 etat - Intendent 1 etat - Samodzielny referent 1 etat - Pracownik socjalny 1 etat - Pracownicy obsługi: - opiekunka dzieciňca 1 etatu - Pomoc kuchenna 3 etaty - Praczka 1 etat - Kierowca 1 etat - Konserwator 1 etat - Sprzņtaczka 1 etat - Palacz c.o. 3 etaty sezonowo 8 etatów oraz 3 etaty sezonowo (palacze). Liczba miejsc w placówce zgodnie z regulaminem placówki wynosi 30. Na koniec roku 2009 przebywało w placówce 32 wychowanków w wieku od 9 do 20 lat, wszyscy wychowankowie zostali skierowani do placówki na podstawie postanowienia sņdowego. IloŌń wychowanków w poszczególnych rodzajach szkół: Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum ogólnokształcņce 1 osoba Technikum Szkoła zawodowa Plan wydatków 9 osób (w tym 1 osoba szkoła specjalna) 12 wychowanków 1 osoba 9 osób (w tym 2- szkoła specjalna).

119 Plan wydatków budőetowych za rok 2009 ogólnie zamknņł siň kwotņ ,00zł. Wystņpiły dwa działy 851 i 852. Dział 851, rozdział 85156, 4130 obejmuje składki na fundusz zdrowotny za dzieci w omawianym roku plan wynosił ,00zł. I został wykonany w 96,64%. Dział 852, rozdział zatwierdzony plan przez Starostwo Powiatu WołomiŊskiego w rozbiciu na paragrafy przedstawia siň nastňpujņco: 3020 wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego , wypłata kieszonkowego 5 884, wynagrodzenia pracowników , dodatkowe wynagrodzenie , opłacony ZUS , odprowadzone składki na F.P , zakupione materiały , wyőywienie , leki i Ōwiadczenia medyczne 4 050, zakup pomocy naukowych 4 395, energia elektryczna , zakup usług remontowych , zakup usług niematerialnych , zakup usług internetowych 1 918, telekomunikacja komórkowa 807, telekomunikacja stacjonarna 2 368, delegacje słuőbowe 1 923, ubezpieczenie dzieci i samochodu 3 682, Z.F.ŋ.S , zakup akcesoriów komputerowych 379,00 Razem: ,00 Wykonanie planu ,60 Wykonanie planu wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego , wypłata kieszonkowego 5 884, wynagrodzenia pracowników , dodatkowe wynagrodzenie , opłacony ZUS , odprowadzone składki na F.P , zakupione materiały , wyőywienie , leki i Ōwiadczenia medyczne 4 050, zakup pomocy naukowych 4 394, energia elektryczna , zakup usług remontowych , zakup usług niematerialnych , zakup usług internetowych 1 917, telekomunikacja komórkowa 806, telekomunikacja stacjonarna 2 368, delegacje słuőbowe 1 922, ubezpieczenie dzieci i samochodu 3 681, Z.F.ŋ.S , zakup akcesoriów komputerowych 379,00 Razem: ,08 BudŐet w roku 2009 był budőetem, który zabezpieczył podstawowe potrzeby i wydatki. W zabezpieczeniu tych potrzeb bardzo duőe znaczenie miały darowizny w postaci wpłat gotówkowych oraz darowizn materialnych i rzeczowych.

120 Dziňki ciņgłym staraniom i systematycznym poszukiwaniom sponsorów pozyskaliōmy darowizny w postaci materialnej, rzeczowej oraz usług na łņcznņ wartoōń ,00zł. Wpłaty gotówkowe wyniosły ,00zł. Razem pozyskano darów rzeczowych i Ōrodków pieniňőnych na kwotň ,00zł. Zestawienie poszczególnych grup darowizn pozyskanych w roku Sprzňt RTV, biurowy i komputerowy itp ,00 2. OdzieŐ, obuwie ,00 3. Meble ,00 4. Kosiarka, podkaszarka ,00 5. Sprzňt gospodarstwa domowego ,00 6. Art. spoőywcze i słodycze ,00 7. ŋrodki czystoōci i higieny osobistej ,00 8. Art. szkolne i biurowe, ksiņőki, podrňczniki ,00 9. Sprzňt sportowy i turystyczny , Opłaty za kolonie letnie i wycieczkň do ParyŐa , Inne, róőne ,00 Razem ,00 Wpłaty gotówkowe ,00 Razem: ,00 (Słownie: szeōńdziesiņt cztery tysiņce osiemset dwadzieōcia szeōń złotych.) Zobowiņzania na koniec roku 2009 to kwota ,43zł i dotyczņ: - dodatkowe wynagrodzenie ,26 - ZUS ,34 - FP ,04 - Faktury za energiň 2 895,09 - Faktura za usługi kominiarskie 166,70 - inne zobowiņzania za rok 2009 nie wystňpujņ. W zakresie gospodarki pozabudőetowej na konto dochody własne wpłynňło: - darowizna ,00 - saldo z BO ,58 - kapitalizacja odsetek 20,70 Razem: ,28 Przychód dochodów własnych przedstawia siň nastňpujņco: 096 plan ,00 wykonano tj. 101,02% Ogółem wydano z konta dochody własne kwotň ,69,00zł, zgodnie z planem na: - CzňŌciowa opłata za pobyt na koloniach w wakacje, opłaty za wycieczki, spektakle teatralne. - Wkład własny w remonty w ramach programu dochodzenia do standardów. - Zakup odzieőy. Saldo rachunku dochody własne na koniec roku zamknňło siň kwotņ 1 161,59zł, gdzie plan był 954,00zł. Domem dziecka kieruje ElŐbieta Denysenko PUBLICZNY RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 W WOŁOMINIE Załņcznik nr 24 Na terenie powiatu wołomiŋskiego funkcjonuje Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 1. Placówka rodzinna znajduje siň w domu prywatnym małőeŋstwa Denysenko w Wołominie przy ul. ul. Geodetów 73. Rodzinny Dom zapewnia dziecku pozbawionemu czňōciowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowņ ciņgłņ opiekň i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbňdne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne i inne. Struktura placówki rodzinnej W okresie od r. do r. w placówce przebywała nastňpujņca liczba podopiecznych: W okresie r. szeōcioro wychowanków w tym:

121 jedno dziecko w wieku 14 lat; dziewczynka uczennica kl. I gimnazjum jedno dziecko w wieku 13 lat; chłopiec uczeŋ kl. I gimnazjum jedno dziecko w wieku 10 lat; dziewczynka - uczennica kl. IV jedno dziecko w wieku 9 lat; dziewczynka uczennica kl. III jedno dziecko w wieku 5 lat; dziewczynka uczňszcza do przedszkola jedno dziecko w wieku 3 lat dziewczynka uczňszcza do przedszkola W okresie piňcioro wychowanków w tym: jedno dziecko w wieku 14 lat; dziewczynka uczennica kl. I gimnazjum jedno dziecko w wieku 10 lat; dziewczynka - uczennica kl. IV jedno dziecko w wieku 9 lat; dziewczynka uczennica kl. III jedno dziecko w wieku 5 lat; dziewczynka uczňszcza do przedszkola jedno dziecko w wieku 3 lat dziewczynka uczňszcza do przedszkola Struktura zatrudnienia Prowadzņca placówkň rodzinnņ ElŐbieta Denysenko zatrudniona jest na stanowisku dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka. Obowiņzujņca norma czasu pracy: 8 godzin na dobň i 40 godzin w przeciňtnie piňciodniowym tygodniu pracy Okresowo, na umowň-zlecenie, zatrudniono osobň do prac gospodarskich. Remonty W roku 2009 wymieniono w pokojach dzieci panele podłogowe i wykładzinň dywanowņ. Przeprowadzono remont pokoju do zabawy dzieci. Sprawozdanie finansowe RDD nr 1 za 2009r. Dz. 852 Rozdz Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie planu w % 3110 ŋwiadczenia społeczne , ,44 97, Wynagrodzenia osobowe , ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.714, ,20 99, Składki na ubezpieczenie społeczne 6.975, ,47 98, Składki na fundusz pracy 1.000,00 942,59 94, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposaőenia 7.688, ,00 100, Zakup leków i materiałów medycznych 1.000,00 987,28 98, Zakup energii 9.000, ,40 86, Zakup usług remontowych 3.000, ,45 97, Zakup usług zdrowotnych 2.000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 3.220, ,80 93, Zakup usług internetowych 850,00 732,00 86, Zakup usług telefonii komórkowej 1.200, ,00 100, Zakup usług telefonii stacjonarnej 1.200, ,00 100, Opłaty czynszowe , ,40 98, PodróŐe słuőbowe krajowe 2.400, ,32 87, Odpis na ZFSS 1.010, ,04 99, Podatek od nieruchomoōci 550,00 544,04 98, Szkolenia pracowników 1.000,00 960,00 96, Zakup mat. papierniczych do sprzňtu drukarskiego 500,00 500,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych 800,00 800,00 100,00 OGÓŁEM , ,43 97,66 PUBLICZNY RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 W NOWYCH ZAŁUBICACH Domem dziecka kieruje Agnieszka Witkowska Załņcznik nr 25 Na terenie powiatu wołomiŋskiego funkcjonuje Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 2. Placówka rodzinna znajduje siň w domu prywatnym paŋstwa Witkowskich w Nowych Załubicach przy ul. Opolskiej 75A. Struktura placówki rodzinnej W okresie od do w placówce przebywało szeōcioro podopiecznych:

122 - Daria S. lat 11 - Patryk S. lat 13 - Damian S. lat 14 - Klaudia L. lat 2 (do ) - Klaudia A. lat 7 (od ) - Vanessa Z. 1 rok (od ) Struktura zatrudnienia Prowadzņca placówkň rodzinnņ Agnieszka Witkowska zatrudniona na stanowisku dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Obowiņzujņca norma pracy: 8 godzin na dobň i 40 godzin w przeciňtnie piňciodniowym tygodniu pracy. Sprawozdanie finansowe RDD nr 2 za 2009r. Dz. 852 Rozdz Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie planu w % 3110 ŋwiadczenia społeczne , ,28 93, Wynagrodzenia osobowe , ,70 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.038, ,46 99, Składki na ubezpieczenie społeczne 7.000, ,98 96, Składki na fundusz pracy 1.062, ,86 95, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposaőenia 9.900, ,84 99, Zakup energii 4.300, ,73 89, Zakup usług remontowych 9.400, ,36 81, Zakup usług zdrowotnych 8.000, ,00 99, Zakup usług pozostałych 4.100, ,62 75, Zakup usług internetowych 900,00 730,26 81, Zakup usług telefonii komórkowej 1.500, ,09 73, Opłaty czynszowe 4.380, ,99 89, PodróŐe słuőbowe krajowe 2.200, ,60 90, Odpis na ZFSS 1.010, ,04 99, Podatek od nieruchomoōci 117,00 116,11 99, Szkolenia pracowników 1.000,00 705,00 70, Zakup mat. papierniczych do sprzňtu drukarskiego 500,00 488,96 97, Zakup akcesoriów komputerowych 1.500, ,76 99,92 OGÓŁEM , ,64 94,87 Domem dziecka kieruje Barbara Chmura PUBLICZNY RODZINNY DOM DZIECKA NR 3 W WOŁOMINIE Załņcznik nr 26 Na terenie powiatu wołomiŋskiego funkcjonuje Rodziny Dom Dziecka Nr 3. Placówka rodzinna mieōci siň w domu prywatnym (współwłasnoōń Barbary Chmura) w Wołominie przy ul. Przejazdowej 4. Placówka zapewnia ciņgłņ opiekň i wychowanie oraz zaspokaja potrzeby skierowanych do niej dzieci na poziomie obowiņzujņcych standardów zgodnie z przepisami ustawy o Pomocy Społecznej z dn oraz rozporzņdzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn r. W okresie sprawozdawczym w placówce oddano do uőytku salň do zabawy i rehabilitacji oraz rozpoczňto etap wykaŋczania dodatkowych pomieszczeŋ z przeznaczeniem na pokój odwiedzin dla rodzin biologicznych, a docelowo na mieszkanie dla usamodzielnianych wychowanków. DokoŊczono równieő prace zwiņzane z pokryciem dachu i monta- Őem rynien. RDD nr 3 kontynuował współpracň z organizacjami pozarzņdowymi wspierajņcymi rodzicielstwo zastňpcze i dziňki otrzymanym dotacjom wychowankowie mogli skorzystań z dodatkowych zajňń z jňzyków obcych, zajňń wyrównawczych oraz rozwijajņcych zainteresowania (warsztaty ceramiczne, rzeŏbiarskie, brydő sportowy), a takőe wyjechań na wspólny wypoczynek wakacyjny. Fundusze te umoőliwiły równieő w znacznym stopniu zwiňkszyń zakres prowadzonych prac remontowych. Struktura placówki Rodzinnej W okresie od do w placówce przebywała nastňpujņca liczba podopiecznych: 1. Agnieszka S.-l.17

123 2. Adrian W.-l Sylwia S.-l Martyna M.-l.7 5. Milena M.-l.6 6. Natalia G.-l.5 Struktura zatrudnienia Prowadzņca placówkň rodzinnņ Barbara Chmura zatrudniona na stanowisku dyrektora RDD na cały etat przez cały 2009 rok. W okresie dodatkowo zatrudniony był na cały etat Tadeusz Chmura na stanowisku robotnik gospodarczy. Obowiņzujņcy czas pracy dla w/w osób: - 8 godz. na dobň - 40 godz. w przeciňtnie piňciodniowym tygodniu pracy. Dla zapewnienia całodobowej opieki wychowankom konieczne jest zapewnienie zatrudnienia, co najmniej na powyőszym poziomie. Sprawozdanie finansowe RDD nr 3 za 2009r. Dz. 852 Rozdz Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie planu w % 3110 ŋwiadczenia społeczne , ,84 99, Wynagrodzenia osobowe , ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.512, ,92 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 7.300, ,74 99, Składki na fundusz pracy 1.145, ,66 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposaőenia , ,00 100, Zakup leków i materiałów medycznych 5.000, ,00 100, Zakup energii 8.500, ,03 82, Zakup usług remontowych 9.480, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych , ,00 100, Zakup usług pozostałych 5.100, ,50 98, Zakup usług internetowych 550,00 441,00 80, Zakup usług telefonii komórkowej 1.900, ,21 98, Zakup usług telefonii stacjonarnej 750,00 408,66 54, Opłaty czynszowe , ,88 99, PodróŐe słuőbowe krajowe 3.500, ,34 99, Odpis na ZFSS 1.260, ,05 99, Podatek od nieruchomoōci 117,00 116,90 99, Szkolenia pracowników 1.400, ,00 91, Zakup mat. papierniczych do sprzňtu drukarskiego 500,00 500,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych 4.500, ,00 100,00 OGÓŁEM , ,73 98,63 Domem dziecka kieruje Iwona Bajkowska PUBLICZNY RODZINNY DOM DZIECKA NR 4 W MIŇDZYLESIU Załņcznik nr 27 Rodzinny Dom Dziecka nr 4 jest całodobowņ publicznņ placówkņ opiekuŋczo-wychowawczņ, prowadzonņ od 1 czerwca 2008r. dla dzieci i młodzieőy pozbawionych trwale lub okresowo opieki rodzicielskiej. RDDz nr 4 mieōci siň w prywatnym domu- Andrzeja i Iwony Bajkowskich o powierzchni 210m 2. Dzieci zajmujņ 6 sypialni, jadalniň, pokój dzienny i posiadajņ osobnņ łazienkň. Dom ogrzewany jest z kotłowni, która mieōci w danym budynku. Ogrzewany jest wňglem i drzewem. WYCHOWANKOWIE PRZEBYWAJŅCY W RDD z nr 4 Od r. do r. - 7 dzieci. Od r. do r.- 6 dzieci (dziewczynka usamodzielniła siň i prowadzi własne gospodarstwo domowe). Od r. do r. 9 dzieci (doszła 3-rodzeŊstwa)

124 Zgodnie z regulaminem dom obejmuje opiekņ 4-8 dzieci. Na koniec roku 2009 w placówce przebywało 9 wychowanków, w wieku od 6 do 16 lat. Dzieci zostały skierowane na podstawie postanowienia sņdu. Nad 4 wychowanków sprawuje miano Opiekuna Prawnego, do 5 otrzymałam pełnomocnictwo. ILOŋŃ WYCHOWANKÓW W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SZKÓŁ: Szkoła Podstawowa Gimnazjum Technikum Ekonomiczne Szkoła specjalna - 2 dzieci - 4 dzieci - 1 dziecko - 1 dziecko. W 2009 roku ze Ōrodków remontowych została połoőona elewacja budynku mieszkalnego oraz zakupiona terakota przed dom. ZakupiliŌmy meble, urzņdzenia AGD oraz najpotrzebniejsze artykuły gospodarstwa domowego. Sprawozdanie finansowe RDD nr 4 za 2009r. Dz. 852 Rozdz Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie planu w% 3110 ŋwiadczenia społeczne , ,50 99, Wynagrodzenia osobowe , ,20 99, Składki na ubezpieczenie społeczne 5.150, ,17 99, Składki na fundusz pracy 490,00 487,60 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaőenia , ,00 100, Zakup energii 7.000, ,67 92, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych , ,00 99, Zakup usług pozostałych 5.620, ,22 92, Zakup usług internetowych 700,00 473,32 67, Zakup usług telefonii komórkowej 1.980, ,46 99, Zakup usług telefonii stacjonarnej 1.700, ,76 78, Opłaty czynszowe 9.892, ,22 99, PodróŐe słuőbowe krajowe 1.400, ,24 98, Odpis na ZFSS 1.010, ,04 99, Szkolenia pracowników 1.750, ,00 100, Zakup mat. papierniczych do sprzňtu drukarskiego 500,00 498,98 99, Zakup akcesoriów komputerowych 1.500, ,96 93, Zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 1.250, ,00 100,00 OGÓŁEM , ,34 99,13 DPS kieruje Małgorzata Kowalska DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONCE Dom Pomocy Społecznej w Zielonce przeznaczony jest dla 72 mieszkaŋców (od 1.X.2006). Załņcznik nr 28 Na dzieŋ w Domu przebywało 64 osoby. W ciņgu roku zmarło 13 osób, zrezygnowało 3 osoby, przyjňto 20 osób. W dniu W DPS mieszkało 68 osób. ŋrednie miesiňczne wykonanie w roku 2009 to 63,17 osób. Koszt utrzymania jednego mieszkaŋca od r to 2 389,00zł. DPS Zielonka przyznane ma 37 etatów: Dyrektor - 1 etat Dział KsiňgowoŌci - 3 etaty (gł. ksiňgowy, ksiňgowy, kasjer) Dział Administracyjno- Gospodarczy - 7 etatów (st. administrator, podinspektor, magazynier, kierowca, praczka, pracownik gospodarczy 2 etaty) Dział OpiekuŊczy - 17 etatów (pielňgniarka- 7 etatów, rehabilitant, pokojowa- 9 etatów) Dział Pracy Socjalnej - 5 etatów (gł. Specjalista- 1 etat, pracownik socjalny- 1 etat instruktor ds. kulturalno-oōwiatowych 1 etat, opiekun 1,5 etatu, terapeuta 0,5 etatu) Dział Őywienia - 4 etaty (szef kuchni, kucharka 3 etaty) Na dzieŋ zatrudnienie wynosiło 36 etatów. W roku 2009 zatrudniono 9 osób, z 8 osobami rozwiņzano umowň o pracň. Na dzieŋ r. zatrudnienie wynosiło 37 etatów.

125 Plan wydatków w roku 2009 wyniósł ,00zł, na dzieŋ , wykonany został w 99,95%. ( ,93) Sprawozdanie z wykonania budőetu za rok 2008r. w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce. Rodzaj wydatków Plan wydatków na 2009r. Wykonanie w roku 2009r Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeŋ 5 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ZUS , , Składki na Fundusz Pracy , , Składki na PFRON , , Prace zlecone , , Materiały i wyposaőenie , , Zakup ŐywnoŌci , , Leki i Ōrodki opatrunkowe , , Energia i gaz , , Usługi remontowe i konserwacje , , Zakup usług zdrowotnych 4 224, , Pozostałe usługi , , Usługi dostňpu do sieci internet 15,00 14, Usługi telefonii komórkowej 3 200, , Usługi telefonii stacjonarnej 7 000, , PodróŐe słuőbowe krajowe 1 800, , RóŐne opłaty i składki 3 836, , Odpis na ZFŋS , , Podatki i opłaty , , Zakup mat. Pap. do ksero i sprzňtu druk , , Zakup akcesoriów komputerowych 1 000, , Zakupy inwestycyjne , ,99 Ogółem , ,93 Dochody własne. Na koncie w dn znajdowało siň ,27zł. W 2009r na konto dochodów własnych DPS z tytułu odpłatnoōci za obiady dla podopiecznych OPS w Zielonce oraz za uőytkowanie pomieszczeŋ DPS przez OŌrodek Interwencji Kryzysowej wpłynňło ,02zł. Pozostałe wpłaty to: (darowizny ,00zł, odsetki 976,13zł). W roku 2009 dokonano wpłaty do budőetu powiatu nadwyőki dochodów własnych ustalonych na r w wysokoōci ,42zł. Pozostałe wydatki sfinansowane z dochodów własnych w 2009r to ,91zł. W/w kwotň przeznaczyliōmy na opłaty bieőņcych potrzeb Domu: zakup materiałów i wyposaőenia 9 661,26zł, zakup leków dla mieszkaŋców 475,49zł, faktury za energiň i gaz ,96zl, faktury za konserwacje naprawy i drobne usługi 8 648,20zł. Sprawozdanie z imprez zorganizowanych w 2009 roku Imprezy które odbyły siň w roku 2009 UroczystoŌci organizowane przez Dom Pomocy Społecznej w 2009 roku wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego; koncert chóru im. Józefa Gromali; UroczystoŌń z okazji Dnia Babci i Dziadka; Spektakl teatralny z udziałem dzieci; Wizyta braci ze zgromadzenia Dominikanów; Bal Karnawałowy; UroczystoŌń z okazji Dnia Kobiet (składnie ŐyczeŊ i kwiatów pensjonariuszkom); Topienie Marzanny; Wystňp chóru Gregorianum ; Wystňp dzieci z oddziałów 0 Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Kobyłce; PoŌwiňcenie pokarmów Wielkanocnych; Wystňp chóru Złota JesieŊ ;

126 Wystňp młodzieőy z Miejskiego Gimnazjum w Zielonce poōwiňcony Kardynałowi WyszyŊskiemu; Wizyta Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej arcybiskupa Henryka Hosera; Wizyta Zakonnika Franciszkanina Ojca Artura Wycieczka do Warszawskiego zoo; Teleturniej Jaka to melodia? ; Powitanie Lata; Zaproszenie do Klubu Melomana i Bibliofila na koncert pani Katarzyny Szczepanek Miňdzy piňtrami ; Plener malarski; Wycieczka do Łazienek; Wycieczka do Konstancina i Wilanowa; PoŐegnanie Lata; Wystňp Hanny Florek folklor ziemi Őuławskiej; Teleturniej Koło fortuny? ; DzieŊ Papieski; obchody w Gimnazjum Miejskim, UroczystoŌń z okazji Dnia Seniora; Wyjazd do kina kultura na film Dzieci Ireny Lendlerowej ; Wyjazd na wystňp zespołu Mazowsze do Sali Kongresowej; Zaproszenie na uroczystoōci z okazji odzyskania NiepodległoŌci; Teleturniej Koło fortuny ; Zaproszenie na otwarcie Klubu Europejskiego ETNA w Miejskim Gimnazjum w Zielonce; UroczystoŌń z okazji Andrzejek; Zaproszenie na wystawň pt: Fotografie nie liczņ siň z czasem Mikołajki (uroczyste wrňczanie drobnych upominków); UroczystoŌń Wigilijna Koncert chóru Złota JesieŊ z Zņbek DPS kieruje Jolanta Chałupka DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYMINIE Załņcznik nr 29 Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie przeznaczony jest dla 112 mieszkaŋców przewlekle somatycznie chorych. W 2009 roku Dom zamieszkiwało Ōredniorocznie 107 mieszkaŋców. I. Zatrudnienie Planowane zatrudnienie ogółem 82 etaty, wykonanie 72,5 etatu tj. 88,4% tego: Plan Wykonanie % - pielňgniarki 14,0 11,5 82,1 - pokojowe 34,0 34,0 100,0 - instruktor terapii zajňciowej 7,0 1,0 14,3 - rehabilitant 0,5 0, 0,0 - obsługa 17,0 16,5 97,0 - kapelan 0,5 0,5 100,0 - pracownicy socjalni 2,0 2,0 100,0 - administracja 7,0 7,0 100,0 Otrzymane Ōrodki z budőetu powiatu w 2009 roku wynosiły ,00zł. Pieniņdze te przeznaczono na bieőņce potrzeby Domu tj.: na zakup potrzebnego wyposaőenia do pokoi /szafy ubraniowe, krzesła i fotele/ oraz kuchni /szafa chłodnicza, zamraőarka, naczynia spełniajņce wymogi HACAP, piec do wypieków/. Zakupiono klapy spalinowe do kotłowni C.O. pozwalajņce na zmniejszone zuőycie gazu. Utwardzono i zabezpieczono zbocza stawu, w celu ochrony przed degradacjņ terenu przez wodň. Dokonano remontu pomieszczeŋ magazynowych, holu i klatki schodowej na Oddziale Mňskim. Została stworzona galeria obrazów namalowanych przez naszego mieszkaŋca. W 2009 roku w naszym Domu powstała nowa sala multimedialna, gdzie mieszkaŋcy mogņ spotykań siň z dzieńmi i młodzieőņ szkolnņ, licznie odwiedzajņcņ nasz Dom. Sala została przystosowana do projekcji filmów DVD i prezentacji multimedialnych.

127 III. Rehabilitacja W 2009 roku wyremontowano pomieszczenia do rehabilitacji i fizykoterapii. MieszkaŊcy korzystali z gimnastyki leczniczej zespołowej oraz ńwiczeŋ indywidualnych. Zajňcia z rehabilitacji indywidualnej odbywały siň codziennie a z grupowej dwa razy w tygodniu. Zajňcia prowadził jeden rehabilitant zatrudniony przez Dom. W zajňciach grupowych uczestniczyło od 8 do 10 osób. Zajňcia te odbywały siň przy muzyce z wykorzystaniem róőnych przyrzņdów rehabilitacyjnych/ laski gimnastyczne, gumowe taōmy, piłki, baloniki/. Były to ńwiczenia czynne koŋczyn dolnych i górnych. WiňkszoŌń mieszkaŋców korzystała z rehabilitacji indywidualnej odbywajņcej siň w gabinecie rehabilitacyjnym, gdzie mieszkaŋcy korzystali z nastňpujņcych zabiegów: - z zakresu kinezyterapii ńwiczenia na przyrzņdach /bieőnia, rowery, ńwiczenia z odciņőeniami/. - z zakresu fizykoterapii wykonywano zabiegi jonoforezy, prņdami DD, prņdami Interferencyjnymi, polem magnetycznym, laserem, ultradŏwiňkami, naōwietlania lampņ sollux. IV. Terapia zajňciowa W Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie terapia zajňciowa jest sposobem spňdzania wolnego czasu w sposób poőyteczny i twórczy, przeciwdziałajņcym nudzie. RóŐnorodnoŌń zajňń terapeutycznych opiera siň na umiejňtnoōciach posiadanych przez mieszkaŋców, a takőe na nabywaniu nowych. W terapii zajňciowej uczestniczyło w 2009 roku około 40 osób miesiňcznie. Zajňcia terapeutyczne prowadzone były grupowo (jedna grupa liczy od 2 do 10 osób) i indywidualnie. Terapia indywidualna W zakres terapii indywidualnej wchodzi arteterapia, zajňcia podstawowej obsługi komputera oraz nauka podstaw jňzyka angielskiego. W ramach arteterapii wykonano rňkodzieła z drewna, kartonu, makaronu itp. Namalowane zostały obrazy o róőnorodnej tematyce np. pejzaőe, zwierzňta, na płótnie i na drewnie, a takőe ikona na desce. Powstały równieő liczne szkice ołówkiem, wňglem i kredņ przedstawiajņce sceny rodzajowe i słynne budowle. Przy tworzeniu szopek z makaronu, styropianu i kartonu mieszkaŋcy wykorzystali motywy architektury sakralnej miasta Wňgrowa. Trzy osoby z Domu Pomocy w Radzyminie wystawiło swe prace do konkursów plastycznych. Terapia grupowa: Zajňcia grupowe obejmujņ arteterapiň, muzykoterapiň, biblioterapiň i filmoterapiň. ARTETERAPIA: W obrňbie arteterapii mieszkaŋcy mogli rozwijań swojņ kreatywnoōń poprzez malowanie farbami na szkle i ozdabianie butelek wzorami geometrycznymi, malowanie farbami plakatowymi motywów roōlinnych na papierze, a takőe wykonanie obrazków pejzaőy rozmaitymi technikami: wycinanki i wydzieranki z kolorowego papieru, krepiny i bibuły, wyklejanki z plasteliny i modeliny. Ponadto na zajňciach haftu i dziewiarstwa wykonane zostały mereőki, odzieő z dzianiny, obrazki z motywami florystycznymi i scenkami rodzajowymi Z naturalnych materiałów, takich jak suszone liōcie, kasztany, Őołňdzie, szyszki, orzechy, nasiona mieszkaŋcy stworzyli kompozycje stroiki Ōwiņteczne i biőuteriň. BIBLIOTERAPIA I FILMOTERAPIA: Podczas zajňń biblioterapii i filmoterapii zostały przybliőone sylwetki słynnych Polaków min.: Karola Wojtyły i Mieczysława Fogga. MieszkaŊcy mieli moőliwoōń obejrzenia filmu biograficznego o Janie Pawle II, wysłuchania nagraŋ homilii PapieŐa i piosenek M. Fogga, obejrzenia fotografii z dzieciŋstwa i młodoōci Karola Wojtyły, rozwiņzania quizu opartego na Őyciorysach wyőej wymienionych osób. W ramach biblioterapii przeprowadzone zostały spotkania tematyczne z cyklu: pt. Spotkania z kulturņ : 1. Kraków miasto niezwykłe, podczas którego zostały przypomniane zabytki Krakowa ukazane na fotografiach. Wysłuchano krakowskich legend i nagrania Hejnału Mariackiego, a takőe obejrzano fotografie krakowskich strojów ludowych i szopek krakowskich. 2. Romowie w Polsce i Europie, w trakcie, którego mieszkaŋcy zapoznali siň z kulturņ romskņ, obyczajami Romów i ich muzykņ. W ramach zajňń biblioterapeutycznych odbywały siň cotygodniowe spotkania biblioteczne, podczas których pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyminie czytali fragmenty wybranych ksiņőek. W 2009 roku mieszkaŋcy Domu uczestniczyli w projekcjach filmowych, zorganizowanych w RadzymiŊskim OŌrodku Kultury i Sportu oraz w Miejskiej Sali Koncertowej. Obejrzeli nastňpujņce filmy: Dzieci Ireny Sendlerowej, ŋwiat Matki Teresy, Brat Roger twórca Taize. MUZYKOTERAPIA: Zajňcia muzykoterapii skupiały siň na słuchaniu i Ōpiewaniu piosenek biesiadnych, cygaŋskich, harcerskich, Őołnierskich i ludowych oraz pieōni patriotycznych i religijnych przy akompaniamencie instrumentalnym. Ponadto mieszkaŋcy muzykowali na instrumentach perkusyjnych. K. Orffa i instrumentach wykonanych własnorňcznie podczas zajňń arteterapii grupowej.

128 MieszkaŊcy słuchali takőe muzyki klasycznej, relaksacyjnej i estradowej. ERGOTERAPIA I HORTIKULOTERAPIA: W okresie wiosenno letnim odbyły siň zajňcia hortikuloterapii, podczas których mieszkaŋcy zaangaőowali siň w prace porzņdkowe w ogrodzie DPS, a takőe zajňli siň sadzeniem kwiatów doniczkowych w pracowni terapeutycznej. LUDOTERAPIA: W Domu Pomocy Społecznej zorganizowane zostały imprezy okolicznoōciowe takie jak: zabawa ostatkowe, karnawałowa, andrzejkowa, pikniki, wyjazdy na festyny i wycieczki krajoznawcze. Dom odwiedziły dzieci i młodzieő ze szkół i przedszkoli w Markach, Radzyminie i Kobyłce. ROZMOWY TERAPEUTYCZNE: W ramach rozmów terapeutycznych poruszana była tematyka kultury osobistej i harmonijnego funkcjonowania w grupie. MieszkaŊców systematycznie zachňcano do podejmowania nowych zadaŋ, co stanowi podstawň podnoszenia ich samooceny, szacunku do samego siebie i innych współmieszkaŋców, a takőe pogłňbienia wiary we własne siły. Wykonanie planu wydatków budőetowych za 2009 rok Plan Wykonanie Uwagi wyőywienie personelu płace pracowników pensja składka ZUS od płac składka na FP od płac zakup wyposaőenia i art. technicznych zakup artykułów ŐywnoŌciowych zakup leków i Ōrodków opatrunkowych zakup noōników energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup pozostałych usług zakup usług dostňpu do Internetu zakup usług telefonii komórkowej zakup usług telefonii stacjonarnej podróőe słuőbowe krajowe róőne opłaty i składki ubezpieczeniowe odpis na FŋS opłaty na rzecz jednostek sam. Terytorialnego szkolenie pracowników zakup mat. papierniczych do sprzňtu drukarskiego zakup akcesoriów komputerowych zakupy inwestycyjne Razem POWIATOWY ŋrodowiskowy DOM SAMOPOMOCY W WOŁOMINIE ŋrodowiskowym domem kieruje GraŐyna Rusiecka Załņcznik nr 30 Powiatowy ŋrodowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie jest dziennņ placówkņ wsparcia społecznego dla 30 osób, posiadajņcych skierowanie od lekarza psychiatry. Nastņpiła zmiana w godzinach funkcjonowania oōrodka. Za zgodņ Zarzņdu Powiatu WołomiŊskiego zrezygnowaliōmy z pracy w soboty, co zostało podyktowane przede wszystkim małņ frekwencjņ, a głównym załoőeniem sobotnich spotkaŋ była organizacja czasu wolnego uczestników. Od sierpnia ŋds jest czynny przez cztery dni tygodnia (oprócz czwartku) w godzinach , zaō w czwartek od godz do godz , z zebraniem zespołu rehabilitacyjno-wspierajņcego pomiňdzy godz a Zespół rehabilitacyjno-wspierajņcy tworzņ: kierownik o wykształceniu psychologicznym, pielňgniarka psychiatryczna, opiekun oraz 3 instruktorów terapii zajňciowej, z których jedna osoba nadal wykorzystywała urlop wychowawczy, a do kwietnia na umowň o zastňpstwo zatrudniony był instruktor terapii zajňciowej. Obsługň kadrowo-finansowņ prowadzi główna ksiňgowa, pracujņca w wymiarze 0.5 etatu.

129 Łņczna wielkoōń etatów w ostatnim dniu roku wynosiła 5,25 etatu. Liczbň uczestników z waőnymi w dniu 31 grudnia 2009r. decyzjami administracyjnymi, upowaőniajņcymi do korzystania z oferty placówki stanowiło 25 osób. W ciņgu roku przybyło 9 uczestników, a odeszło 13 osób. SpoŌród tych ostatnich 1 osoba z powodu bardzo złych warunków mieszkaniowych spňdza zimň u rodziny poza granicami kraju, 1 przeszła do warsztatu terapii zajňciowej. W pozostałych przypadkach nastņpiło pogorszenie stanu zdrowia, niekiedy wymagajņce hospitalizacji, bņdŏ utrzymywany z oōrodkiem kontakt był na tyle luŏny, Őe nie dawał szans na realizowanie jakiegokolwiek planu terapeutycznego. Uczestnicy zamieszkujņ obszar powiatu wołomiŋskiego, głównie miasta i gminy Wołomin (24 osoby), Kobyłki (5 osób), Zielonki (3 osoby), Zņbek (2 osoby) i po 1 osobie z Marek, Klembowa, Tłuszcza i Jadowa. OdpłatnoŌń za korzystanie z zajňń ustalana jest indywidualnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, zgodnie z obowiņzujņcņ procedurņ i aktualnņ tabelņ odpłatnoōci za usługi Ōrodowiskowych domów samopomocy w województwie mazowieckim. W dniu 31 grudnia 2009r. 14 osób wnosiło opłaty, a 11 było z nich zwolnionych. W ofercie zajňń stacjonarnych proponowane sņ indywidualne treningi budőetowe i kulinarne, treningi higieniczne, psychoedukacja, prasówka, lekcje jňzyka angielskiego dla poczņtkujņcych, zajňcia plastyczne z wykorzystaniem róőnorodnych technik, zajňcia plastyczno muzyczno - relaksacyjne, zajňcia z zakresu rňkodzieła, trening relaksacyjny, zajňcia ruchowe, zajňcia o technikach radzenia sobie ze stresem i rozwiņzywania sytuacji społecznych, zajňcia z podstaw informatyki, kółko parateatralne i dodatkowo zajňcia koncentrujņce siň na wyrazie scenicznym-praca z głosem, gestem, mowņ ciała. Oprócz tego rozmowy indywidualne z elementami psychoterapii podtrzymujņcej. Raz w tygodniu odbywały siň półgodzinne zajňcia na pływalni w Wołominie. Dwukrotnie w ciņgu tygodnia spotykaliōmy siň na zebraniach, z których jedno miało charakter porzņdkowo-organizacyjny z ustalaniem dyőurów Ōniadaniowych, porzņdkowych, propozycji wycieczek, spotkaŋ, imprez kulturalnych, a drugie poōwiňcone było omawianiu przebiegu relacji interpersonalnych, rozwiņzywaniu sytuacji konfliktowych. Uczestnicy uzyskujņ pomoc w doraŏnych problemach, w sprawach socjalno-bytowych, w orientacji na rynku pracy. W ŋds funkcjonuje Rada Uczestników. Organizowane sņ uroczyste spotkania wielkanocne i wigilijne. Kolacja wigilijna odbyła siň w Nieporňcie w oōrodku agroturystycznym Rancho Bena. ŋnieőna pogoda pozwoliła na dodatkowņ atrakcjň w postaci przejaődőki saniami. Grupa parateatralna prezentowała siň teő na ŋniadaniu Wielkanocnym przygotowanym w Miejskim Domu Kultury przez OŌrodek Pomocy Społecznej w Wołominie. Uczestnicy ŋds brali udział w turniejach tenisa stołowego: w maju w Ostrowie Mazowieckiej, a w paŏdzierniku w Sokołowie Podlaskim. RównieŐ w paŏdzierniku uczestniczyli w turnieju bowlingowym w Galerii Mokotów w Warszawie, a przygotowywali siň do niego podczas wyjōń na krňgielniň w Warszawie. W czerwcu w przeglņdzie artystycznym w Dzielnicowym ŋrodowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Górskiej w Warszawie grupa parateatralna zdobyła I miejsce w wystňpie scenicznym. Praca plastyczna o tematyce Mała ojczyzna uzyskała III miejsce w gronie 29 placówek. Jak co roku grupa uczestników rywalizowała w konkurencjach sportowych i artystycznych Spartakiady Osób Niepełnosprawnych w Wołominie na Huraganie. GoŌciliŌmy w Ōrodowiskowych domach w Tłuszczu i w Otwocku i na imprezie rocznicowej w Oddziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Drewnica w Zņbkach. SpoŌród uczestników ŋds 21 osób brało udział w projekcie Okno na Ōwiat, bňdņcym programem dla osób niepełnosprawnych współfinansowanym przez Uniň Europejskņ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. Zainteresowane osoby uczestniczyły w treningu kulinarnym w restauracji Galop, w plenerze malarskim, w wycieczce integracyjnej do skansenu w Sierpcu, w treningach interpersonalnych, zajňciach komputerowych, a takőe w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym nad morzem w oōrodku Panorama w Jarosławcu. Program zakoŋczył siň bogatym w atrakcje spotkaniu integracyjnym w restauracji Galop w Zielonce. Projekt trwał od lipca do grudnia. W maju ŋrodowiskowy Dom był jednym ze współorganizatorów, obchodzonego po raz pierwszy w Wołominie, Dnia GodnoŌci Osoby Niepełnosprawnej. Odbyła siň impreza plenerowa o charakterze festynu, połņczona z prezentacjņ prac plastycznych i wystňpów scenicznych osób niepełnosprawnych zrzeszonych w organizacjach działajņcych na terenie Wołomina. Obchody odbywały siň pod patronatem Starosty Powiatowego i Burmistrza Wołomina. RównieŐ pod patronatem Starosty i Burmistrza odbył siň grudniowy Przeglņd UmiejňtnoŌci Artystycznych Osób Niepełnosprawnych Wierszem i sercem malowane w Wołominie. Organizatorem tegorocznej, VIII edycji był Miejski Dom Kultury w Wołominie i nasz ŋrodowiskowy Dom. Przeglņd był imprezņ 4-dniowņ, a widowniň stanowiła w duőej mierze młodzieő szkolna. Uczestnicy placówki wystņpili z przedstawieniem OpowieŌci Wigilijnej wg. Dickensa. WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI Do nich naleőņ: - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica w Zņbkach, - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Zņbkach, - Zespół Leczenia ŋrodowiskowego przy Szpitalu Drewnica, - Warsztaty Terapii Zajňciowej w Zņbkach,

130 - OŌrodek Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie, - Powiatowy Urzņd Pracy w Wołominie, - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Arka w Wołominie - Miejski Dom Kultury w Wołominie, - Poradnia Leczenia UzaleŐnieŊ w Wołominie, - powiatowe oōrodki pomocy społecznej, - Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych Fundacji TUS, - Inne Ōrodowiskowe domy samopomocy. ŋrodki BUDŏETOWE I. Dział Pomoc społeczna 1. Rozdział OŌrodki wsparcia Plan finansowy Powiatowego ŋrodowiskowego Domu Samopomocy na dzieŋ r. wynosił ,00zł Wykonanie planu finansowego w poszczególnych paragrafach przedstawia siň nastňpujņco: Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykon. w % 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składka na ubezpieczenie społeczne , ,11 99, Składka na Fundusz Pracy 4 236, ,53 94, Zakup materiałów i wyposaőenia , ,35 99, Zakup Ōrodków ŐywnoŌci 5 350, ,62 99, Zakup leków 230,00 228,34 99, Zakup energii 9 300, ,32 99, Zakup usług remontowych 736,00 734,62 99, Zakup usług zdrowotnych 130,00 130,00 100, Zakup usług pozostałych , ,69 100, Zakup usług dostňpu do sieci internetu 874,00 872,79 99, Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 600,00 100, Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 200, ,51 89, PodróŐe słuőbowe krajowe 200,00 199,75 99, RóŐne opłaty i składki 550,00 549,17 99, Odpisy na Zakładowy Fundusz ŋwiadcz. Socjalnych 5 500, , Podatek od nieruchomoōci 110,00 107, Szkolenia pracowników 730,00 730, Zakup materiałów papierniczych do drukarek i xero 600,00 592, zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji 400,00 389,46 97 Razem , ,30 99,72 W Powiatowym ŋrodowiskowym Domu Samopomocy wydatkowano kwotň ,30zł a róőnicň niewykorzystanych Ōrodków dotacji w kwocie 826,70 zwrócono dnia roku na konto Starostwa Powiatu jako zwrot dotacji. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŋwiadczeʼn SOCJALNYCH W 2009 ROKU Przychody ZFŋS w 2009 roku Bilans otwarcia 156,52 Odpis na ZFŋS 5 500,00 Odsetki od Ōrodków pieniňőnych 107,32 RAZEM 5 763,84 Wydatki ZFŋS w 2009 roku przedstawiały siň nastňpujņco: Bony towarowe 4 670,00 Pozostałe wydatki 254,18 RAZEM 4 924,18 Stan Ōrodków Zakładowego Funduszu ŋwiadczeŋ Socjalnych na dzieŋ rok wynosi 839,66zł. Załņcznik nr 31

131 ŋrodowiskowy DOM SAMOPOMOCY NR 3 W TŁUSZCZU ŋrodowiskowym domem kieruje p.o. Kierownika Agnieszka Marczak ŋrodowiskowy Dom Samopomocy jest placówkņ terapeutyczno-rehabilitacyjnņ przeznaczonņ dla 20 osób z niepełnosprawnoōciņ intelektualnņ, jak i ze schorzeniami sprňőonymi. Osoby kwalifikowane do placówki to osoby pełnoletnie, zamieszkujņce teren powiatu wołomiŋskiego. W placówce odbywajņ siň zajňcia przystosowujņce do Őycia w społeczeŋstwie dla osób zakwalifikowanych do pobytu w Domu. Szereg zajňń przeciwdziałajņcych negatywnym konsekwencjom niepełnosprawnoōci, izolacji i odosobnieniu stwarza moőliwoōń do integracji Ōrodowiska osób niepełnosprawnych jak i ich rodzin wraz ze społecznoōciņ lokalnņ. Zajňcia stacjonarne proponowane uczestnikom, oprócz rozmów indywidualnych z elementami psychoterapii podtrzymujņcej, to: indywidualne treningi budőetowe i kulinarne, treningi higieniczne, psychoedukacja, prasówka, lekcje angielskiego dla poczņtkujņcych, zajňcia z obsługi komputera, zajňcia plastyczne z wykorzystaniem róőnorodnych technik, zajňcia plastyczno-muzyczno - relaksacyjne, zajňcia z zakresu rňkodzieła, trening relaksacyjny, zajňcia ruchowe, zajňcia poōwiňcone technikom radzenia sobie ze stresem, poza tym ńwiczenie form teatralnych praca nad gestem, mowņ ciała, intonacjņ głosu, oraz kółko teatralne praca z konkretnym scenariuszem przedstawienia. Na poczņtku kaődego tygodnia odbywajņ siň zebrania całej społecznoōci, majņ one charakter bardziej merytoryczny, koncentrujņcy siň na wzajemnych relacjach, oraz porzņdkowo-organizacyjne z ustalaniem dyőurów Ōniadaniowych, dyőurów porzņdkowych, propozycji wycieczek, spacerów, spotkaŋ, imprez kulturalnych. Podstawowņ zasadņ pracy warsztatowej prowadzonej przez instruktorów w PŋDS Nr 3 w Tłuszczu jest róőnorodnoōń oddziaływaŋ i doōń silny nacisk kładziony na prowadzenie zajňń Ōwietlicowych, ze wzglňdu na charakter schorzenia uczestników zajňń. KaŐda z wprowadzonych zajňń pracowni była nie tylko rozpatrywana pod kņtem umiejňtnoōci, które nabywajņ uczestnicy, lecz takőe praktycznych zastosowaŋ w procesie adaptacyjnym osób niepełnosprawnych i ich rewalidacji społecznej. W ramach prowadzenia pracowni sņ realizowane cele min. wzrost stopnia samodzielnoōci i samoobsługi, jak najpełniejszego uniezaleőnienia mimo niepełnosprawnoōci od obecnoōci innych osób dostosowanych do stopnia niepełnosprawnoōci, zajňcia majņce na celu usprawnienie w zakresie motoryki małej, przeciwdziałanie przykurczom oraz zwiňkszenie stopnia precyzyjnoōci ruchów manualnych. Przeciwdziałanie zewnňtrznej infantylizacji dorosłych osób z niepełnosprawnoōciņ intelektualnņ to podstawowy kierunek działaŋ zespołu terapeutycznego. WaŐnym zadaniem realizowanym w Domu zasadami funkcjonowania w społeczeŋstwie przy dostosowaniu moőliwoōci i zaopatrzeniu w niezbňdne narzňdzia i zachowania uczestników zajňń. Przyczynia siň do tego prowadzony przez zespół terapeutyczny trening umiejňtnoōci, społecznych, ekonomicznych oraz wizytacje w róőnego rodzaju instytucjach (min. biblioteka, sklepy, wydziały Urzňdu Miejskiego w Tłuszczu, lekarze). W czerwcu zorganizowany został jednodniowy wyjazd do ZOO w Warszawie. W okresie maj-wrzesieŋ uczestnicy PŋDS Nr 3 w Tłuszczu brali udział w licznych zajňciach organizowanych w ramach partnerstwa z organizacjami pozarzņdowymi min. wyjazdy na krňgle, basen, zajňcia w hipoterapii w Gospodarstwie Agroturystycznym w Marianowie, oraz zajňcia na Ōciance do wspinaczki. W listopadzie 2009r odbyła siň zabawa Andrzejkowa z udziałem ŋds- Radzymin. W grudniu uczestnicy PŋDS wziňli udział w VIII Przeglņdzie UmiejňtnoŌci Artystycznych Osób Niepełnosprawnych Wierszem i sercem malowane w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Grupa teatralna przedstawiła scenariusz autorstwa instruktora terapii zajňciowej z pracowni teatralnej. Z usług placówki przez cały miniony rok skorzystało 20 osób, które uzyskały decyzjň Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprawniajņcņ do uczestniczenia w zajňciach ŋds W skali roku i odeszły 3 osoby. Osoby te zamieszkujņ tereny Gmin: Tłuszcz, Jadów, Klembów. W dn. 31 grudnia 2009r. aktualnych było 17 decyzji i stanowiņ stałņ grupň zakwalifikowanņ do uczestniczenia w placówce. OdpłatnoŌń za korzystanie z oōrodka ustalana jest indywidualnie, stosownie do obowiņzujņcych kryteriów. W 2009r. 18 osób wnosiło opłatň, a 2 było zwolnionych z odpłatnoōci. Na koniec 2009r. stan zatrudnienia w PŋDS Nr 3 w Tłuszczu wynosiła 4 pracowników na łņcznņ liczbň 3,5 etatu. Ponadto 1 osoba odbyła pół roczny staő w placówce. Powiatowy ŋrodowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu jest jednostkņ organizacyjnņ Starostwa Powiatowego w Wołominie, który realizuje ideň partnerstwa miňdzysektorowego. Partnerstwo publiczno-społeczne prowadzone w ramach funkcjonowania PŋDS Nr 3 w Tłuszczu charakteryzuje siň róőnorodnņ formņ współudziału i zakresu wzajemnego wspierania miňdzy jednostkņ samorzņdowņ, jakņ jest Dom a organizacjami pozarzņdowymi. W ramach współpracy z trzecim sektorem w 2009r. z terenu Gminy Tłuszcz (Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja, Stowarzyszenie Kastor - inicjatywa dla rozwoju) PŋDS Nr 3 w Tłuszczu nawiņzał solidne i trwałe partnerstwo na kilku elementach i poziomach wzajemnej relacji. Współpraca z tymi organizacjami przyczyniła siň do uruchomienia cyklicznych spotkaŋ organizowanych w Domu dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu WołomiŊskiego w zakresie poradnictwa zawodowego oraz prawnego, do comiesiňcznego nieodpłatnego otrzymywania produktów ŐywnoŌciowych przeznaczonych do pracowni kulinarnej oraz rozdawnictwo dla rodzin podopiecznych PŋDS Nr 3 w Tłuszczu. Organizowane były wspólne wyjazdy na krňgle, basen. PLAN WYDATKÓW W roku 2009 kwota przyznana na działalnoōń PŋDS Nr 3 w Tłuszczu wynosiła 220,400zł, w tym na zadania zlecone ,00zł i zadania własne 14,400zł. Wykonanie wydatków w 2009r. wyniosła ,70zł, z zadaŋ zleconych zwrócona została dotacja w wysokoōci 937,30zł, zaō ze Ōrodków własnych niewykorzystane fundusze stanowiņ kwotň w wysokoōci 1.610zł. Wykonanie budőetu na 2009r. w poszczególnych paragrafach przedstawia siň nastňpujņco:

132 TABELA nr 1 ZATWIERDZONY PLAN BUDŏETOWY w 2009 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF Zadania własne Zadania zlecone Koszt całkowity , , , , , , , , , , , , , , ,00 399, , , ,00 170, , , , ,00 227, ,00 150, , , ,00 778, ,00 862,00 SUMA , , ,00 Zobowiņzania na koniec roku 2009r wynoszņ ,93zł i dotyczņ: składki na Fundusz Pracy za XII 2009r 462,48zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 8719,76zł, ZUS 1389,06zł, składki na Fundusz Pracy 213,63zł PCPR kieruje Maciej Burakowski I. Pracownicy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE Załņcznik nr 32 W roku 2009 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnionych było 23 osoby (19,75 etatów), na nastňpujņcych stanowiskach: kierownicze stanowiska urzňdnicze: - dyrektor jednostki- 1 / 1 etat. - zastňpca dyrektora- 1/ 1 etat - główny ksiňgowy- 1 / 1 etat. stanowiska urzňdnicze: - starszy referent- 2 / 1 etat i 1 osoba zatrudniona na zastňpstwo - podisnspektor 1/ ¼ etatu - inspektor- 3 / 3 etaty - starszy inspektor- 1 / 1 etat - ksiňgowy -1 / 1 etat (osoba na urlopie wychowawczym) - starszy specjalista 1/ 1 etat stanowiska pracownicze: - pracownik socjalny 1/ 1 etat - starszy pracownik socjalny- 1 / 1 etat - specjalista pracy socjalnej 1/ 1 etatu - starszy specjalista pracy socjalnej- 3/ 2 ½ etatu - główny specjalista- 1 / 1 etat - psycholog- 3/ 3 etaty stanowiska obsługi: - sprzņtaczka- 1 (osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych) II. Pomieszczenia Zbyt mała powierzchnia lokalowa, którņ dysponujemy, nie pozwala nam na prawidłowe realizowanie nałoőonych na nas zadaŋ. Złe warunki pracy nie tylko utrudniajņ realizacjň ustawowych zadaŋ, ale wpływajņ na atmosferň w pracy, na kontakt z klientem. Zwiňkszajņ prawdopodobieŋstwo popełnienia błňdów. Ograniczajņ wykonywanie profesjonalnej

133 pracy socjalnej, która jest jednym z głównych elementów w działaniach Centrum. Miejsce wykonywania pracy socjalnej powinno gwarantowań klientom prywatnoōń, dlatego niezbňdne i zasadne jest dysponowanie dodatkowym pomieszczeniem, które zapewni odpowiedniņ atmosferň spotkaŋ i rozmów pracownika socjalnego z klientem. Nie jest to moőliwe przy obecnej bazie lokalowej, gdy w jednym pokoju czterech pracowników socjalnych przyjmuje jednoczeōnie swoich klientów. Dział ds. osób niepełnosprawnych, którego praca poza analizņ dokumentów i typowymi czynnoōciami biurowymi polega przede wszystkim na przyjmowaniu interesantów (sņ to osoby niepełnosprawne, w tym na wózkach inwalidzkich), którzy składajņ wnioski o dofinansowanie ze Ōrodków PaŊstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, równieő funkcjonuje w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Ze wzglňdu na zbyt mała powierzchniň przeznaczonņ na pracň tego działu petenci przyjmowani sņ w wiňkszoōci na korytarzu (w wypadku osób na wózkach jest to regułņ). III. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1. Zapewnianie usług o okreōlonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasiňgu ponadgminnym, oraz kierowanie osób ubiegajņcych siň o przyjňcie do domów pomocy społecznej. Na terenie powiatu WołomiŊskiego działajņ dwa domy pomocy społecznej, sņ to: - Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Radzyminie - Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Zielonce W 2009 roku wydano 59 decyzji o umieszczeniu we własnych domach pomocy społecznej, w tym do: - DPS Zielonka 19 decyzji; - DPS Radzymin 40 decyzji. Na koniec 2009r. w domach pomocy społecznej łņcznie przebywało 178 osób w tym w: - DPS Zielonka- 68 osób - DPS Radzymin- 110 osób. Zgodnie z ustawņ o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz z póŏn. zm.) dokumenty do Domu Pomocy Społecznej kompletuje OŌrodek Pomocy Społecznej właōciwy dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. OŌrodek Pomocy Społecznej wydaje równieő decyzjň o skierowaniu do wybranego Domu i decyzje o odpłatnoōci, które sņ podstawņ dla PCPR-u do wydania decyzji o umieszczeniu w DPS-ie. ŋredni miesiňczny koszt utrzymania w domach w 2009r. wynosił: Radzymin 2494zł, Zielonka- 2389zł z tym, Őe odpłatnoōń ustala siň nastňpujņco: osoba zainteresowana 70% własnego dochodu, jeōli stanowi to kwotň mniejszņ od wymaganej to osoby zobowiņzane do alimentacji (tj. dzieci, rodzice, małőonkowie) odpłacajņ resztň według kryteriów ustawy. JeŌli osoba zainteresowana nie ma rodziny lub rodziny nie stań na pokrycie kosztów utrzymania jej członka w Domu Pomocy Społecznej, to róőnicň pokrywa Gmina. 2. Pomoc dla osób niepełnosprawnych ze Ōrodków PaŊstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawņ z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z póŏn. zm.) Rada Powiatu w formie uchwały dzieli Ōrodki PaŊstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) otrzymane na realizacjň poszczególnych zadaŋ. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. NiepełnosprawnoŌń, bňdņca udziałem coraz wiňkszej czňōci społeczeŋstwa i obejmujņca wszystkie aspekty funkcjonowania dotkniňtego niņ człowieka, wymusza podejmowanie róőnorodnych działaŋ w celu zapewnienia słabszej czňōci naszego społeczeŋstwa godnych warunków do Őycia i rozwoju. Jednym z takich działaŋ jest umoőliwienie osobom niepełnosprawnych dostňpu do rehabilitacji zawodowej i społecznej, a tym samym pomoc w integracji ze Ōrodowiskiem lokalnym. ŋrodki finansowe otrzymywane z PaŊstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w duőym stopniu pomagajņ w realizacji w/w celu. ŋrodki finansowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem zł, otrzymane zgodnie algorytmem przyznawania Ōrodków PERON zostały uchwałņ Rady Powiatu nr XXXVII-281/09 z dnia 24 listopada 2009r. podzielone na: 1. ŋrodki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zł, w tym: - zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujņce pracy i niepozostajņce w zatrudnieniu (art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy); - przyznanie osobie niepełnosprawnej Ōrodków na podjňcie działalnoōci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a ustawy); - zwrot kosztów zwiņzanych z przystosowaniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, adaptacji pomieszczeŋ oraz adaptacji lub nabycia odpowiednich urzņdzeŋ ułatwiajņcych pracň, lub funkcjonowanie, zakup i autoryzacja odpowiedniego oprogramowania oraz urzņdzeŋ technologii wspomagajņcych lub przystosowanych do potrzeb wynikajņcych z niepełnosprawnoōci, a takőe z kosztów rozpoznania przez słuőby medyczny pracy potrzeb osoby niepełnosprawnej (art. 26 ustawy); - zwrot kosztów wyposaőenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e ustawy); - finansowanie kosztów szkoleŋ i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 28 i 40 ustawy). 2. ŋrodki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w wysokoōci zł, w tym na: 1. dofinansowanie kosztów tworzenia i działalnoōci Warsztatów Terapii Zajňciowej (art. 35 ust. 1 pkt 8) zł; 2. dofinansowanie na realizacjň wymienionych poniőej zadaŋ art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy wydatkowano ogólnie kwotň zł, w tym na: - sprzňt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne Ōrodki pomocnicze,

134 - turnusy rehabilitacyjne, - bariery architektoniczne w komunikowaniu siň i techniczne, - sport kultura i rekreacja i turystyka; 3. dofinansowanie zadaŋ realizowanych na zlecenie przez fundacje oraz organizacje pozarzņdowe (art. 35a ust. 1 pkt 9c oraz art. 36 ustawy) na kwotň zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało w 2009r. dofinansowania ze Ōrodków PaŊstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do: 1. sprzňtu rehabilitacji oraz Ōrodków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych: - iloōń złoőonych wniosków: wypłacono dofinansowanie dla 217 osób w wysokoōci zł 2. turnusów rehabilitacyjnych: - iloōń złoőonych wniosków przyznano dofinansowanie dla 516 osób na kwotň zł - wypłacono dofinansowania dla 467 osób w wysokoōci zł 3. likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu siň i technicznych - iloōń złoőonych wniosków: wypłacono dofinansowanie dla 37 osób w kwocie zł z tego na likwidacjň barier architektonicznych dla 30 osób na kwotň zł 4. sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych: - iloōń złoőonych wniosków: 12 - przyznano dofinansowanie dla 3 wnioskodawców na kwotň 9 405zł 3. Opieka i tworzenie rodzin zastňpczych 1. Rodziny zastňpcze Rodziny zastňpcze bňdņce pod opiekņ PCPR otrzymujņ wszechstronnņ pomoc w postaci opieki pracownika socjalnego oraz pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach poradnictwa rodzinnego. W roku 2009 u kaődej rodziny co najmniej dwa razy został przeprowadzony wywiad Ōrodowiskowy przez pracownika Centrum. Podczas przeprowadzania wywiadów ustalona została sytuacja socjalno- bytowa. JednoczeŌnie rodziny zostały sprawdzone pod wzglňdem wła- Ōciwego sprawowania opieki nad dzieńmi i ich wydolnoōciņ wychowawczņ. Udzielano pomocy pieniňőnej dla rodzin zastňpczych na łņcznņ kwotň ,60zł na podstawie wydanych decyzji: - pomoc pieniňőna dla nowo powstałych rodzin 55 decyzji; - jednorazowa pomoc pieniňőna na pokrycie niezbňdnych wydatków zwiņzanych z przyjňciem dziecka do rodziny zastňpczej- 36 decyzji, - rozwiņzanie rodziny zastňpczej (postanowienie sņdu) - 27 decyzji, - zawieszenie wypłaty pomocy pieniňőnej dla rodzin zastňpczych 3 decyzje, - spłata nienaleőnie pobranych ŌwiadczeŊ - 1 decyzja, - zmiana wysokoōci pomocy pieniňőnej dla rodzin zastňpczych - 86 decyzji, - przedłuőenie rodziny zastňpczej dla pełnoletniego wychowanka 11 decyzji, - odstņpienie od zwrotu nienaleőnie pobranych ŌwiadczeŊ- 1 decyzja, - pomoc pieniňőna dla rodziny zastňpczej w sytuacji losowej - 1 decyzja, - pomoc pieniňőna na kontynuowanie nauki- 15 decyzji, - zawieszenie pomocy pieniňőnej na kontynuowanie nauki- 6 decyzji, - zaprzestanie wypłaty pomocy pieniňőnej na kontynuowanie nauki - 12 decyzji, - pomoc pieniňőna na usamodzielnienie - 14 decyzji, - pomoc rzeczowa 25 decyzji, - umorzenie wszczňtego postňpowania - 1 decyzja; - uchylenie decyzji 5 decyzji; - czňōciowe umorzenie spłaty 1 decyzja; - odmowa przyznania pomocy na kontynuowanie nauki 2 decyzje; - uchylenie spłaty 1 decyzja. 2. Pogotowie rodzinne W Pogotowiach Rodzinnych na terenie Powiatu WołomiŊskiego w 2009r. przebywało 11 dzieci (3 dzieci wróciń do rodziny biologicznej; 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastňpczej spokrewnionej; 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastňpczej zawodowej, 3 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastňpczych niespokrewnionych). 3. Szkolenia PRIDE

135 Program szkolenia kandydatów na opiekunów zastňpczych i rodziców adopcyjnych PRIDE jest programem amerykaŋskim, który wykorzystywany jest równieő w wielu krajach europejskich, takich jak Holandia, kraje skandynawskie, Wňgry Słowacja a ostatnio takőe Rosja i Ukraina. Jest to program przygotowany w oparciu o kilkudziesiňcioletnie do- Ōwiadczenie praktyków i teoretyków w dziedzinie rodzinnej opieki zastňpczej w wielu krajach Ōwiata. Program Ōwietnie nadaje siň do uőycia w Polsce, poniewaő nie odnosi siň do amerykaŋskich warunków czy moőliwoōci, ale raczej umiejňtnoōci (kompetencji) jakie powinny posiadań osoby przygotowujņce siň do pełnienia opieki zastňpczej. W zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, zarówno fizycznych, psychicznych i emocjonalnych, obowiņzki opiekunów zastňpczych sņ takie same na całym Ōwiecie, tak jak taki sam jest ból i rozpacz dziecka, które utraciły rodziców biologicznych. Rok 2009 był kolejnym, w którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znalazło i przeszkoliło kolejnych kandydatów na rodziny zastňpcze. Była to grupa XII, która został przeszkolona w okresie r. do r. W szkoleniu wziňło udział 5 rodzin i 5 osób samotnych. Szkolenie ukoŋczyło 15 osób, 2 rodziny wyraziły gotowoōń do podjňcia funkcji rodzin adopcyjnej, 2 rodziny wyraziły gotowoōń do podjňcia funkcji rodziny zastňpczej. Nastňpnym etapem po ukoŋczeniu szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji, 2 rodziny sņ w trakcie tego procesu, co daje nadziejň na pozyskanie rodzin i miejsc dla dzieci potrzebujņcych opieki zastňpczej. 4. Pomoc pieniňőna dla pełnoletnich wychowanków opuszczajņcych placówki opiekuŋczo- wychowawcze, domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne oōrodki szkolno- wychowawcze, młodzieőowe oōrodki wychowawcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie realizuje zadania dotyczņce pełnoletnich wychowanków placówek opiekuŋczo- wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieőy niepełnosprawnych intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dzieńmi i kobiet w ciņőy, rodzin zastňpczych oraz schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych oōrodków szkolno- wychowawczych, specjalnych oōrodków wychowawczych, młodzieőowych oōrodków socjoterapii, młodzieőowych oōrodków wychowawczych, poprzez: - pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuŋczowychowawczych, równieő na terenie innego powiatu; - przyznawanie pomocy pieniňőnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczajņcym w/w placówki; - pomoc w integracji ze Ōrodowiskiem osób majņcych trudnoōci w przystosowaniu siň do Őycia po opuszczeniu w/w placówek; - prowadzenie mieszkaŋ chronionych dla osób z terenu wiňcej niő jednej gminy; - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. Osoba pełnoletnia opuszczajņca placówkň opiekuŋczo- wychowawczņ typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieőy niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dzieńmi i kobiet w ciņőy, oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny oōrodek szkolno-wychowawczy, specjalny oōrodek wychowawczy, młodzieőowy oōrodek socjoterapii, młodzieőowy oōrodek wychowawczy zwana dalej osobņ usamodzielnianņ, zostaje objňta pomocņ majņcņ na celu jej Őyciowe usamodzielnienie i integracjň ze Ōrodowiskiem poprzez pracň socjalnņ, a takőe pomocņ: - pieniňőnņ na usamodzielnienie; - pieniňőnņ na kontynuowanie nauki; - w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym; - w uzyskaniu zatrudnienia; - na zagospodarowanie-w formie rzeczowej. Pracownik socjalny kompletuje i analizuje dokumentacjň oraz drogň Őyciowņ wychowanka, uzupełnia braki w dokumentach otrzymanych z placówek i rozpoczyna współpracň z podopiecznym, która moőe trwań do 25 roku Őycia wychowanka. Proces usamodzielnienia jest procesem długotrwałym, który ma na celu przygotowanie wychowanka do odpowiedzialnego Őycia w społeczeŋstwie i doprowadzenia go do pełnego usamodzielnienia siň. PCPR prowadzi rejestr pełnoletnich wychowanków oraz kompletuje dokumenty niezbňdne do przeprowadzenia procesu usamodzielnienia, wypłat pomocy pieniňőnej z tytułu kontynuowania nauki, usamodzielnienia oraz pomocy pieniňőnej na zagospodarowanie. Na podstawie złoőonego przez wychowanka wniosku oraz zgromadzonej i opracowanej przez pracownika socjalnego dokumentacji wydawana jest decyzja administracyjna w sprawie przyznania pomocy pieniňőnej. Pracownik socjalny co najmniej dwa razy do roku przeprowadza wywiad Ōrodowiskowy w miejscu zamieszkania wychowanka. Warunkiem przyznania pomocy pieniňőnej z tytułu kontynuowania nauki, usamodzielnienia i zagospodarowania jest realizacja indywidualnego programu usamodzielnia. Indywidualny program usamodzielnienia to dokument przygotowywany przez pracownika socjalnego PCPR wspólnie z wychowankiem i opiekunem usamodzielnienia, okreōla plany realizacji, do których zobowiņzuje siň wychowanek. Nie wywiņzywanie siň z załoőeŋ programu (bez uzasadnionych przyczyn) moőe spowodowań odmowň przyznania lub zaprzestanie wypłaty ŌwiadczeŊ. Wszystkie elementy wymienione wyőej sņ czňōciņ pracy socjalnej wykonywanej przez pracownika socjalnego z podopiecznym.

136 W 2009r. tut. Centrum współpracowało z 54 pełnoletnimi wychowankami z róőnego typu placówek. Wydano 11 decyzji przyznajņcych pomoc pieniňőnņ na kontynuowanie nauki, w tym: - 8 dla wychowanków z placówek opiekuŋczo- wychowawczych, - 1 dla wychowanków z Specjalnego OŌrodka Szkolno -Wychowawczego Ponadto wydano: - 6 decyzji zaprzestajņcych wypłaty pomocy pieniňőnej, - 1 decyzjň zawieszajņcņ wypłatň pomocy pieniňőnej z tytułu kontynuowania nauki, - 7 decyzji przyznajņce pomoc pieniňőnņ na usamodzielnienie w tym 6 osobom opuszczajņcym placówki opiekuŋczo wychowawcze, - 1 decyzjň osobie opuszczajņcej Specjalny OŌrodek Szkolno-Wychowawczy, - 11 decyzji przyznajņcych pomoc pieniňőnņ na zagospodarowanie w tym 11 osobom opuszczajņcym placówki opiekuŋczo-wychowawcze. 5. Mieszkania chronione Mieszkania rotacyjno chronione funkcjonujņ w Wołominie przy Zespole Szkół przy ul. Legionów 85 usytuowane sņ w czňōci po dawnym internacie. Miejsce w mieszkaniu chronionym przyznaje siň osobie usamodzielnianej, wobec której ciņőy ustawowy obowiņzek pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Miejsce w mieszkaniu chronionym moőe byń przyznane osobie, która osiņgnňła pełnoletnioōń w rodzinie zastňpczej oraz osobie pełnoletniej opuszczajņcej placówkň opiekuŋczo wychowawczņ typu rodzinnego i socjalizacyjnego oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy i młodzieőowy oōrodek wychowawczy w celu jej Őyciowego usamodzielnienia i integracji ze Ōrodowiskiem, o ile zapewnienie takiego miejsca przewiduje indywidualny program usamodzielnienia opracowany wspólnie przez opiekuna i osobň zainteresowanņ, zwanņ dalej osobņ usamodzielnianņ. W roku 2009 w mieszkaniu rotacyjnym- chronionym mieszkało 7 osób z czego: - 2 wychowanków otrzymało mieszkanie socjalne z zasobów gminy Warszawa -Wawer; - 1 wychowankowi decyzja nie została przedłuőona ze wzglňdu na łamanie zasad pobytu w mieszkaniu chronionym. Wydano decyzje przyznajņce pobyt w mieszkaniach dla 2 wychowanków oraz 2 wychowankom przedłuőono pobyt w mieszkaniu chronionym. 6. Porozumienia w/s wychowanków przebywajņcych w placówkach opiekuŋczo wychowawczych oraz rodzinach zastňpczych. Kolejnym zadaniem tut. Centrum jest pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuŋczo- wychowawczych, równieő na terenie innego powiatu. JeŐeli dziecko przed umieszczeniem w placówce opiekuŋczo wychowawczej typu rodzinnego lub socjalizacyjnego zamieszkiwało na terenie innego powiatu, powiat ten zwraca koszty utrzymania dziecka w placówce opiekuŋczo wychowawczej na mocy porozumienia. Obecnie zawartych jest 27 porozumieŋ, na mocy, których Powiat WołomiŊski zwraca koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuŋczo -wychowawczych na terenie innych powiatów, a pochodzņcych z terenu Powiatu WołomiŊskiego oraz zawartych jest 11 porozumieŋ, na mocy, których inne powiaty zwracajņ Powiatowi WołomiŊskiemu koszty utrzymania dzieci przebywajņcych w placówkach opiekuŋczo - wychowawczych na terenie naszego powiatu. Powiat WołomiŊski zawierał równieő porozumienia w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastňpczych. W 2009r. zawartych było 16 porozumieŋ, na mocy których Powiat WołomiŊski zwracał koszty utrzymania dzieci pochodzņcych z terenu naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastňpczych na terenie innych powiatów. Zawartych było równieő 42 porozumieŋ, na mocy których inne powiaty zwracały koszty utrzymania dzieci pochodzņcych z innych powiatów a przebywajņcych na terenie Powiatu WołomiŊskiego. 7. Kierowanie nieletnich do placówek opiekuŋczo wychowawczych i resocjalizacyjnych Na terenie powiatu WołomiŊskiego działa piňń domów dziecka sņ to: - Dom Dziecka w Równem, gm. Strachówka - Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie; - Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach gm. Radzymin; - Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Wołominie; - Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Miňdzylesiu gm. PoŌwiňtne. Skierowano 16 dzieci do placówek na terenie naszego Powiatu: - do Domu Dziecka w Równem skierowano 11 dzieci (z tym Őe po 3 tygodniach pobytu rodzeŋstwo 3 osobowe zostało przeniesione do Rodzinnego Domu Dziecka nr 4), - do Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 skierowano 3 dzieci, - do Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 skierowano 2 dzieci. Skierowano równieő 1 dziecko pochodzņce z naszego Powiatu do placówki, która znajduje siň poza terenem Powiatu WołomiŊskiego, była to Wielofunkcyjna Placówka OpiekuŊczo- Wychowawcza w Dňbinkach. W Rodzinnych Domach Dziecka przebywało: - w PRDDz Nr 1 przebywało 5 dzieci w wieku 3-15 lat (5 dziewczynek);

137 - w PRDDz Nr 2 przebywało 5 dzieci w wieku 2-14 lat (2 chłopców, 3 dziewczynki); - w PRDDz Nr 3 przebywało 6 dzieci w wieku 4-17 lat (5 dziewczynek, 1 chłopiec); - w PRDDz Nr 4 przebywało 9 dzieci w wieku 6-17 lat (5 dziewczynek, 4 chłopców). 8. Koordynowanie pracy ŋrodowiskowego Domu Samopomocy Na terenie powiatu WołomiŊskiego funkcjonujņ trzy ŋrodowiskowe Domy Samopomocy (ŋds): 1. ŋrodowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który ma swojņ siedzibň w Wołominie przy ul. Warszawskiej 5; 2. ŋrodowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Radzyminie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1; 3. ŋrodowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Tłuszczu, ul. Szkolna 4. W roku 2009 uczestnikami Domów były 84 osoby. Wydano nastňpujņce decyzje kierujņce do: - ŋds Wołomin dla 38 uczestników, - ŋds Radzymin dla 26 uczestników, - ŋds Tłuszcz dla 20 uczestników. Prowadzenie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego W roku 2009 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej (SPR) według prowadzonej statystyki zgłosiło siň 1764 osoby oraz odbyło siň 3772 spotkaŋ psychologów z osobami zgłaszajņcymi siň do Poradni. W roku 2009 pracowało łņcznie w ramach SPR 9 psychologów, z czego 3 osoby zatrudnione były na cały etat, 2 osoby zatrudnione były na ½ etatu przez okres 3-4 miesiňcy, 4 osoby pracowały w ramach wolontariatu. Liczba pacjentów Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wołominie w latach W roku 2009 korzystajņc z potencjału specjalistów zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej zorganizowane zostały jednodniowe zajňcia integracyjne dla pracowników PCPR. W SPR prowadzone sņ superwizje wewnňtrzne (190 godzin), w ramach, których odbywajņ siň wewnňtrzne konsultacje prowadzonych przypadków oraz organizowana jest współpraca w terapiach rodzinnych. W SPR od poczņtku listopada 2009r. zdobywa doōwiadczenie kliniczne 2 słuchaczy Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz 1 osoba kształcņca siň w ramach szkoły terapii behawioralnej. Pracujņcy w SPR psycholodzy prowadzili w 2009r ponad 220 godzin konsultacji z psychologami szkolnymi, pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pedagogami, pracownikami innych instytucji na terenie Powiatu WołomiŊskiego. W ramach SPR powstało ponad 60 opinii, informacji oraz diagnoz psychologicznych przekazanych pacjentom lub na potrzeby instytucji. W ramach SPR prowadzona jest bezpłatna pomoc prawna. W 2009r. udzielano porad prawnych oraz sporzņdzano pisma procesowe, nieprocesowe i administracyjne. WiňkszoŌń spraw dotyczyła: - prawa rodzinnego - pozwy o rozwód lub separacjň, porady dotyczņce stosunków majņtkowych miňdzy małőonkami, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, praw i obowiņzków małőonków, pozwy o alimenty, odpowiedzi na pozwy, wezwania do zapłaty, pozwy o ustalenie obowiņzku alimentacyjnego; - prawa cywilnego - spadkowego, sņsiedzkiego, darowizn, wnioski o zniesienie współwłasnoōci oraz o stwierdzenie nabycia spadku, pozwy o zapłatň, przywrócenie do stanu poprzedniego, ustalenie istnienia stosunku najmu, wnioski o ubezwłasnowolnienie i inne; - prawa karnego - głównie znňcanie siň nad rodzinņ, zawiadomienia o przestňpstwie z wnioskiem o Ōciganie, zaőalenia na postanowienia o umorzeniu postňpowania, wnioski o adwokata wnioski o odroczenie wykonania kary lub przerwň w odbywaniu kary; - postňpowania administracyjnego - odwołania od odmownych decyzji ZUS, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu NiepełnosprawnoŌci, OPS, wnioski o przyznanie ŌwiadczeŊ, skargi na bezczynnoōń urzňdu, wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej, - prawa pracy - pozwy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, wnioski o kontrolň do PaŊstwowej Inspekcji Pracy. Pomoc prawna zawierała przede wszystkim informacjň o istniejņcym stanie prawnym, wskazanie sposobów załatwienia danej sprawy, wskazanie instytucji do których naleőy siň zwróciń oraz ewentualnie zredagowane pismo. Z pomocy prawnika w okresie od stycznia do grudnia 2009r. skorzystało łņcznie 1279 osób, w tym: w Wołominie podczas 40 dyőurów (3 godzinnych) i 42 dyőurów (2 godzinnych) z pomocy prawnej skorzystało 740 osób w tym z gmin: 1. Wołomin (401 osób), - Kobyłka (103 osób), - Zielonka (80 osób), - Zņbki (48 osób), - Klembów (40 osoby), - PoŌwiňtne (29 osób),

138 - Radzymin (19 osób), - Tłuszcz (11 osób), - Jadów (1 osoba), - Marki (3), - Dņbrówka (5). 2. w filii w Tłuszczu podczas 41 dyőurów (2 godzinnych) z pomocy prawnej skorzystało 251 osoby w tym z gmin: - Tłuszcz (166 osób) - Jadów (43 osoby) - Klembów (38) - Strachówka (2 osoby) - Wołomin (2 osoby) 3. w filii w Marki podczas 41 dyőurów (3 godzinnych) z pomocy prawnej skorzystało 288 osoby w tym z gmin: - Marki (197 osób), - Radzymin (58 osób), - Zielonka (22 osoby), - Wołomin (9 osób). - Zņbki (2 osoby) 10. Pomoc uchodŏcom Zgodnie z ustawņ z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) cudzoziemcowi, który uzyskał w rzeczpospolitej Polskiej status uchodŏcy bņdŏ ochronň uzupełniajņcņ (...) udziela siň pomocy majņcej na celu wspieranie procesu jego integracji (...)". Pomocy tej udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w formie tzw. Indywidualnych Programów Integracji (IPI). Program taki moőe trwań maksymalnie 12 m-cy. Program IPI pisany jest przez realizatora programu- przedstawiciela PCPR w porozumieniu z cudzoziemcem i jego rodzinņ. OkreŌla siň w nim wysokoōń pomocy finansowej Ōwiadczonej przez Centrum oraz zakres i formň pozostałej pomocy socjalnej m.in.: - opłacanie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, - specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, - nauka jňzyka polskiego na zorganizowanych kursach jňzykowych, - pomoc w znalezieniu mieszkania, - pomoc w znalezieniu pracy, - pomoc w wypełnianiu dokumentów, - pomoc w znalezieniu lekarza pierwszego kontaktu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie monitoruje przez 12 miesiňcy proces integracji poprzez spotkanie z uchodŏcami w siedzibie Centrum (dwa razy w miesiņcu) oraz wywiad Ōrodowiskowy w miejscu zamieszkania. W roku 2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodŏcom w formie realizacji 107 indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego: - 17 IPI zostało przerwanych, - 43 IPI zostały zakoŋczone, - 45 IPI jest w trakcie realizacji. Dwie rodziny cudzoziemskie przeniosły siň na teren innego powiatu, 5 rodzin przeprowadziło siň na nasz teren. Pomocņ tut. Centrum objňtych było w sumie 107 rodzin, w tym: - 50 rodzin jednoosobowych; - 10 rodzin trzyosobowych; - 17 rodzin czteroosobowych; - 11 rodzin piňcioosobowych; - 7 rodzin szeōcioosobowych; - 2 rodziny siedmioosobowe. 11. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach Zadanie jest realizowane przez PCPR od czasu powstania specjalistycznej poradni rodzinnej, w której pracuje prawnik i psycholog. Informacje o prawach i uprawnieniach otrzymujņ takőe nasi klienci od pracowników Centrum zatrudnionych na wszystkich stanowiskach, a szczególnie przez pracowników socjalnych. NajczňŌciej klienci potrzebujņ informacji w zakresie prawa. 12. Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

139 W okresie od r. do r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zrealizowało Projekt Okno na Ōwiat w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W projekcie wziňło udział 166 osób niepełnosprawnych w wieku aktywnoōci zawodowej. Celem ogólnym projektu była aktywna integracja osób niepełnosprawnych z powiatu wołomiŋskiego poprzez: 1. aktywizacjň społecznņ, w ramach tego zadania zrealizowano: - piňń jednodniowych wycieczek integracyjnych- 100 osób; - trzydniowe warsztaty treningu interpersonalnego- 22 osób; - dwudniowe plenerowe warsztaty malarskie- 15 osób; - piňciodniowņ integracjň Ōrodowiskowņ poprzez warsztaty kulinarne- 39 osób; - wyjazdowe spotkanie integracyjne- 130 osób. 2. aktywizacjň edukacyjnņ i zawodowņ, w ramach tego zadania zorganizowano: - warsztaty samodzielnoōci osób na wózkach inwalidzkich- 12 osób; - kursy komputerowe dla osób niewidomych- 5 osób (+ 2 opiekunów); - szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu- 34 osoby; - kurs komputerowy dla zaawansowanych- 9 osób; - konsultacje z doradcņ zawodowym- 120 godzin. 3. aktywizacjň zdrowotnņ, w ramach tego zadania zorganizowano: - turnus rehabilitacyjny z opiekunami i turnus rehabilitacyjny bez opiekunów 126 osób (+ 47 opiekunów); - dwutygodniowe zespoły ńwiczeŋ usprawniajņcych psychoruchowo- zabiegi rehabilitacyjne w domu- 6 osób; - wsparcie psychologiczne- 200 wizyt. Realizowane w projekcie Okno na Ōwiat działania zwiňkszyły motywacjň do działania i wiarň we własne siły, podwyőszyły umiejňtnoōci komunikacyjne odbiorców programu, podwyőszyły i uzupełniły ich kwalifikacje zawodowe, udoskonaliły umiejňtnoōci umoőliwiajņce im ponowne wejōcie na rynek pracy, udoskonaliły rozwój kluczowych kompetencji takich jak komunikatywnoōń, asertywnoōń, umiejňtnoōń rozwiņzywania problemów, obowiņzkowoōń, współpracň w grupie. 13. Szkolenia Wzorem lat ubiegłych prowadzone było indywidualne doradztwo metodyczne w pracy OŌrodków Pomocy Społecznej (OPS), zwłaszcza w zakresie postňpowania administracyjnego, wdraőania kolejnych zmian w przepisach prawa dot. pomocy społecznej. Z doradztwa metodycznego korzystali najczňōciej pracownicy OPS: Kobyłki, Zņbek, Radzymina, Dņbrówki, PoŌwiňtnego oraz Strachówki. Udzielano wyjaōnieŋ dot. zarówno: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o Ōwiadczeniach rodzinnych, ustawy o postňpowaniu wobec dłuőników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Opracowywane były wzory decyzji administracyjnych do wykorzystania przez OŌrodki Pomocy Społecznej. 14. Inne działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikajņce z rozeznanych potrzeb 1. Obsługa finansowo- ksiňgowa W ramach własnych zasobów kadrowych w 2009r. prowadzono obsługň finansowo- ksiňgowņ nastňpujņcych samodzielnych jednostek organizacyjnych: - Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie; - Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach; - Rodzinny Dom dziecka nr 3 w Wołominie; - Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Miňdzylesiu; 2. Współpraca z gminami, policjņ, kuratorami sņdowymi, pielňgniarkami Ōrodowiskowymi, placówkami oōwiatowymi, organizacjami pozarzņdowymi Współpraca z sņdem i kuratorami sņdowymi: - realizacja postanowieŋ sņdu w zakresie ustanawiania rodziny zastňpczej, - realizacja postanowieŋ sņdu w zakresie umieszczania małoletnich w całodobowych placówkach opiekuŋczo- wychowawczych, - przekazywanie do Sņdu sprawozdaŋ z sytuacji rodziny zastňpczej, - przekazywanie do Sņdu aktualnej listy rodzin zastňpczych, - okresowe spotkania pracowników socjalnych z kuratorami w celu wymiany informacji dot. zachowaŋ trudnych dzieci. Współpraca z placówkami oōwiatowymi: Pracownicy socjalni tut. Centrum nawiņzujņ i utrzymujņ kontakt z wychowawcami i pedagogami szkolnymi. Kontakty te polegajņ przede wszystkim na wymianie informacji dot. zachowania, wyników w nauce i frekwencji, problemów wychowawczych podopiecznych rodzin zastňpczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastňpczych i placówek. W uzasadnionych wypadkach pracownicy Centrum wystňpujņ o opinie dot. poszczególnych wychowanków.

140 Współpraca z gminami i oōrodkami pomocy społecznej: Organizowanie opieki nad rodzinņ i dzieńmi wymaga współpracy z oōrodkami pomocy społecznej, które posiadajņ szczegółowe informacje o sposobie Őycia i potrzebach mieszkaŋców. Z małymi wyjņtkami współpraca z OPS układa siň poprawnie. Pracownicy socjalni na wniosek PCPR przeprowadzajņ wywiady Ōrodowiskowe u rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastňpczych lub placówkach opiekuŋczo- wychowawczych, oraz wywiadów u osób korzystajņcych z domów samopomocy. Współpraca z organizacjami pozarzņdowymi: - wydawanie opinii dot. współpracy z organizacjami pozarzņdowymi; - stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i MłodzieŐy z Wadņ Słuchu Usłyszeń ŋwiat. W wyniku nawiņzania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i MłodzieŐy z Wadņ Słuchu Usłyszeń ŋwiat w roku 2002, na terenie naszego powiatu powstał OŌrodek Terapii dla Dzieci z wadņ słuchu. Powiat pragnņc uczestniczyń w realizacji tego projektu, przeznaczył na ten cel lokal i czňōciowo wyposaőył OŌrodek; Stowarzyszenie ze swojej strony zapewniło specjalistycznņ kadrň (logopeda, psycholog, pedagog). Podjňte kroki umoőliwiły uruchomienie OŌrodka, w którym specjalistycznņ opiekņ objňte zostały dzieci z uszkodzonym narzņdem słuchu i ich rodziny. Osoby te uczestniczņ w zajňciach ogólnorozwojowych, wychowaniu słuchowym, ńwiczeniach recepcji i percepcji słuchu, oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych, komunikacji werbalnej, rozwijajņ słownictwo bierne i czytanie, objňte sņ pomocņ psychologa i pedagoga. Pracownicy OŌrodka w uzasadnionych przypadkach prowadzņ zajňcia w domu rodzinnym dziecka (np. u dzieci z poraőeniem mózgowym), a ponadto w placówkach edukacyjnych, do których uczňszczajņ podopieczni. W 2009 roku terapiņ objňto dzieci i ich rodziny z terenu naszego Powiatu. W grudniu 2009r. W OŌrodku zarejestrowanych było 75 dzieci w wieku od 8 miesiňcy do 15 roku Őycia, w stałej rehabilitacji pozostaje 63 dzieci. Łņcznie w 2009r. Stowarzyszenie udzieliło 3857 porad indywidualnych i grupowych dla dzieci i ich rodzin oraz nauczycieli przedszkoli i szkół masowych, do których uczňszczajņ podopieczni OŌrodka. 3. Poradnictwo dotyczņce patologii rodziny W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie porad osobom zgłaszajņcym siň udzielajņ wszyscy pracownicy socjalni, sņ to zazwyczaj rozmowy informacyjne, wspierajņce, motywujņce. Pracownicy socjalni po rozeznaniu i przeanalizowaniu sytuacji podejmujņ adekwatne do niej kroki. JeŌli wymaga tego sytuacja osoby te informowane sņ o realizowanych przez Centrum zadaniach, przede wszystkim o moőliwoōci skorzystania z bezpłatnych konsultacji prawniczych lub psychologicznych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, kierowane sņ do innych instytucji kompetentnych do podjňcia kroków w danym zakresie (m.in. OPS-y, Sņd, Policja, Gminnych Komisji Rozwiņzywania Problemów Alkoholowych) pracownicy Centrum informujņ równieő o działajņcych organizacjach pozarzņdowych. Zdarzenia te odnotowywane sņ w prowadzonych przez PCPR rejestrze porad i interwencji lub rejestrze pracy socjalnej. Pracownicy tut. Centrum spotykajņ siň z róőnego typu niepokojņcymi sygnałami zwiņzanymi z nieprawidłowym funkcjonowaniem rodziny. Zgłoszenia czňsto anonimowe dotyczņ głównie zaniedbaŋ rodziców opiekunów w stosunku do małoletnich dzieci. Przyczyn tych zaniedbaŋ dopatrzeń siň moőna przede wszystkim w naduőywaniu alkoholu, bezrobociu, braku Ōrodków i warunków (np. lokalowych) na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodziny. Obserwujemy wzrost liczby osób uzaleőnionych od alkoholu i naduőywajņcych alkoholu, oraz osób współuzaleőnionych. 4. Praktykanci W 2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyjňło na praktyki 7 studentów, którzy otrzymali materiały dot. funkcjonowania tut. Centrum, zapoznali siň ze specyfikņ pracy kaődego działu. Po odbyciu praktyki otrzymali stosowne za- Ōwiadczenie. Sprawozdanie finansowe Dz. 852 Rozdz Placówki opiekuŋczo-wychowawcze usamodzielnienia Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie planu w % 3110 ŋwiadczenia dla opuszczajņcych placówki opiekuŋczo-wychowawcze , ,04 95,27 Dz. 852 Rozdz Placówki Porozumienia Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie planu w % 2310 Wypłaty na podstawie porozumieŋ za dzieci umieszczone w placówkach opiekuŋczo wychowawczych poza terenem naszego Powiatu (Gminy i Miasta) 2320 Wypłaty na podstawie porozumieŋ za dzieci umieszczone w placówkach opiekuŋczo wychowawczych poza terenem naszego Powiatu (Powiaty) , ,82 87, , ,85 96,97 Ogółem , ,67 94,21 Dz. 852 Rozdz Rodziny Zastňpcze Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie planu w %

141 3110 ŋwiadczenia dla rodzin zastňpczych , ,60 97, Opłacone składki na ubezpieczenie społeczne dla zleceniobiorców Pogotowie Rodzinne i Rodziny Zawodowe 4120 Składki fundusz pracy Pogotowie Rodzinne i Rodziny Zawodowe 4170 Wynagrodzenie bezosobowe Pogotowie Rodzinne i Rodziny Zawodowe , ,30 87, , ,47 70, , ,53 98,23 Ogółem , ,90 97,25 Dz. 852 Rozdz Rodziny Zastňpcze Porozumienia Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie planu w % 2310 Wypłaty na podstawie porozumieŋ za dzieci umieszczone w rodzinach zastňpczych poza terenem naszego Powiatu (Gminy i Miasta) 2320 Wypłaty na podstawie porozumieŋ za dzieci umieszczone w rodzinach zastňpczych poza terenem naszego Powiatu (Powiaty) , ,56 93, , ,87 91,98 Ogółem , ,43 93,13 Dz. 852 Rozdz Wydatki PCPR Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie % 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci 883,00 882,06 99, Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeŋ 2 410, ,77 96, Wynagrodzenie osobowe , ,16 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 99, Składki ubezpieczenie społeczne , ,94 99, Składki fundusz pracy , ,66 99, Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposaőenia , ,02 99, Zakup energii 8 200, ,25 89, Zakup usług remontowych 3 200, ,59 97, Zakup usług zdrowotnych 800,00 700,00 87, Zakup usług pozostałych , ,99 99, Zakup usług - internet 1 300, ,01 93, Zakup usług telefonii komórkowej 3 200, ,92 98, Zakup usług telefon stacjonarny 7 700, ,45 86, PodróŐe słuőbowe 5 100, ,68 99, Odpis na ZFŋS , ,37 99, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci 63,00 59,93 95, Szkolenia 5 800, , Zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i ksero 1 000,00 998,78 99, Zakup akcesoriów komputerowych 8 250, ,43 99, Zakupy inwestycyjne 5 600, ,00 93,70 Ogółem , ,11 99,59 Dz. 852 Rozdz Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie % 4010 Wynagrodzenie osobowe , ,33 99, Dodatkowe wynag. roczne , ,82 99, Składki ubezpieczenie społeczne , ,50 99, Składki fundusz pracy 2 800, ,26 97, Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposaőenia 7 550, ,73 99, Zakup energii 1 994, ,72 61, Zakup usług zdrowotnych 270,00 220,00 81,48

142 4300 Zakup usług pozostałych 2 700, ,89 99, Zakup usług telefonii komórkowej 1 200, ,81 85, Zakup usług telefon stacjonarny 1 300, ,42 85, PodróŐe słuőbowe 1 900, ,03 76, Odpis na ZFŋS 2 821, ,11 99, Szkolenia 1 300, ,00 93, Zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i ksero 650,00 646,30 99, Zakup akcesoriów komputerowych 1 000,00 998,14 99,81 Ogółem , ,06 98,61 Dz. 852 Rozdz UchodŎcy Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie planu w % 3110 ŋwiadczenia społeczne dla uchodŏców , ,14 99,79 ŋrodki otrzymane z PFRON w 2009 roku zostały rozdysponowane w nastňpujņcy sposób: Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie planu w % Finansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajňciowej przy szpitalu w Zņbkach , , Finansowanie szkoleŋ osób niepełnosprawnych , , Dofinansowanie do sportu, kultury i rekreacji , ,00 99,99 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ,00 Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, sprzňtu rehabilitacyjnego i Ōrodków pomocniczych Dofinansowanie barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu , ,81 Kwota wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi , ,78 99,99 Zadania zlecone przez fundacje oraz organizacje pozarzņdowe , , Ogółem , ,15 99,99 Dz. 852 Rozdz Projekt Okno na ŋwiat Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie planu w % 4018 Wynagrodzenie osobowe , ,00 99, Wynagrodzenie osobowe 6 076, ,00 99, Składki ubezpieczenie społeczne , ,57 98, Składki ubezpieczenie społeczne 2 422, ,31 98, Składki fundusz pracy 3 306, ,32 98, Składki fundusz pracy 390,00 381,38 97, Wynagrodzenie bezosobowe , ,94 99, Wynagrodzenie bezosobowe , ,06 99, Zakup materiałów i wyposaőenia , , Zakup materiałów i wyposaőenia 1 630, , Zakup usług zdrowotnych , ,65 99, Zakup usług zdrowotnych , ,35 99, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , PodróŐe słuőbowe 3 222, ,48 98, PodróŐe słuőbowe 378,00 372,08 98, Zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i ksero 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i ksero 1 790, ,46 99,19 210,00 208,30 99, Zakup akcesoriów komputerowych 5 815, ,64 99, Zakup akcesoriów komputerowych 683,00 682,07 99, Zakupy Inwestycyjne jednostek budőetowych , ,65 92, Zakupy Inwestycyjne jednostek budőetowych 2 133, ,72 92,44 Ogółem , ,77 99,20

143 Załņcznik nr 33 POWIATOWY OŋRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ZIELONCE OŌrodkiem kieruje Justyna Wicherkiewicz W Powiatowym OŌrodku Interwencji Kryzysowej w Zielonce jest zatrudnionych 5 pracowników: - kierownik- 1 etat, od listopada 2008r. - ksiňgowa - ½ etatu, od lutego 2009r. - psycholog- ½ etatu, od lutego 2009r., zwiňkszono na ¾ etatu od kwietnia 2009r. - pracownik socjalny - 1 etat od marca 2009r. - pedagog - ½ etatu od wrzeōnia 2009r. OŌrodek w okresie od r. do r. realizował swoje zadania poprzez pełnienie funkcji: I. Diagnostyczno-konsultacyjnej rozpoznanie charakteru sytuacji kryzysowej. II. Terapeutycznej oddziaływanie majņce na celu poprawň funkcjonowania osób znajdujņcych siň w kryzysie, wsparcie psychologiczne oraz działania edukacyjne. III. Hostelowņ zapewnienie schronienia, wyőywienia, pomocy koncentrujņcej siň na analizie aktualnej sytuacji oraz poszukania metod wyjōcia z trudnej sytuacji. W ramach udzielanej pomocy Powiatowy OŌrodek Interwencji Kryzysowej współpracuje z innymi placówkami socjalnymi i jednostkami administracyjnymi. W okresie od r. do r. do OŌrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce zgłosiło siň 146 osób znajdujņcych siň w kryzysie oraz doznajņcych przemocy w rodzinie. W tym udzielono 109 porad psychologicznych i 15 porad prawnych, 22 osoby przebywało w tutejszym hostelu. Czas pobytu w hostelu wynosił od 1 dnia do 4 miesiňcy w wyjņtkowo uzasadnionym przypadku. Osoby przebywajņce w hostelu korzystały nieodpłatnie z całodziennego wyőywienia /3 posiłki dziennie/, Ōrodków higienicznych, kosmetycznych, odzieőy i dostňpnych mediów. Miały zapewnionņ całodobowņ opiekň, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne oraz pomoc w załatwieniu niezbňdnych spraw Őyciowych. Osobom zgłaszajņcym problem udzielono nastňpujņcej pomocy: - Rozmowy, wywiady wyjaōnienia, wsparcie psychologiczne. - Zapewniono opiekň prawnņ, psychologicznņ, pedagogicznņ, socjalnņ. - Zapewniono bezpieczne schronienie w tut. hostelu z pełnym wyőywieniem. - Udzielono pomocy w uzyskaniu mieszkania socjalnego. - Załatwiono pobyty w schroniskach. - Interweniowano w OPS-ach, Komisariatach Policji, Urzňdzie Gminy. - Konsultowano siň z pedagogami szkolnymi, kuratorami, pracownikami socjalnymi. - Udzielono pomocy w załatwianiu spraw urzňdowych /pisanie podaŋ, wypełnianie formularzy/. Pracownicy OŌrodka interesujņ siň losem swoich podopiecznych w ich naturalnym Ōrodowisku /odwiedziny w miejscu zamieszkania/. Przez całņ dobň działa telefon zaufania ds. interwencji kryzysowej w rodzinie udzielajņc informacji, oraz wsparcia psychicznego. Wydatki na działalnoōń Powiatowego OŌrodka Interwencji Kryzysowej zaplonowano w wysokoōci zł. Plan wydatków wykonano w 99,72%.Wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy 2 582, wynagrodzenie bezosobowe , zakup materiałów i wyposaőenia , zakup Ōrodków ŐywnoŌciowych 4 774, zakup energii 6 577, zakup usług remontowych 1 443, zakup usług zdrowotnych 205, zakup pozostałych usług 9 538, zakup dostňp udo sieci Internet 917, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 1 053, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 262, odpis na ZFŋS 2 958,00

144 4700 szkolenie pracowników 900, zakup mat. papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 691, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3 479,03 Razem: ,45 PUP kieruje Jolanta Tlaga SPRAWY KADROWO - ORGANIZACYJNE POWIATOWY URZŅD PRACY W WOŁOMINIE Załņcznik nr 34 Ubiegły rok był rokiem w którym minňła 90 rocznica powołania Dekretem z 1919 roku słuőb zatrudnienia, oraz 20 rocznica publicznych słuőb zatrudnienia w Polsce. ZATRUDNIENIE W 2009 roku nadal był realizowany program wsparcia Powiatowych i Wojewódzkich Urzňdów Pracy w realizacji zadaŋ na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostňpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoōci zawodowej w regionie Poddziałanie KADRA TO KAPITAŁ. W ramach tego programu Urzņd zwiňkszył zatrudnienie o dodatkowych doradców zawodowych - staőystów i poōredników pracy - staőystów. Stan zatrudnienia w Powiatowym Urzňdzie Pracy w Wołominie na dzieŋ r. przedstawia poniősza tabela: WYSZCZEGÓLNIENIE WOŁOMIN FILIA w RADZYMINIE FILIA w TŁUSZCZU RAZEM ETATY PROGRAM KADRA TO KAPITAŁ URLOPY WYCHOW URLOPY BEZPŁATNE RAZEM Na dzieŋ r. w ramach zatrudnienia 5 pracownic przebywało na urlopie wychowawczym, jedna na urlopie bezpłatnym, 5 osób pracowało w niepełnym wymiarze czasu pracy, 7 osób posiadało orzeczenie o niepełnosprawnoōci. W okresie sprawozdawczym przestało pracowań w urzňdzie 6 pracowników, 10 osób zostało zatrudnionych. SPRAWY ORGANIZACYJNE W ubiegłym roku Urzņd nasz przyłņczył siň do projektu Zielona Linia, Centrum Informacyjno Konsultacyjne SłuŐb Zatrudnienia. Dziňki temu projektowi powstanie rozległa sień teleinformatyczna słuőb zatrudnienia miňdzy innymi rozbudowujņca internetowe serwisy informacyjne. System Zielona Linia bňdzie posiadał dostňp do baz i zasobów centralnych z zakresu rynku pracy. Bňdņ poszerzane bazy wiedzy, nastņpi weryfikacja koncepcji Centralnej Bazy Ofert Pracy. W styczniu 2009 roku został zakupiony dla urzňdu nowy samochód słuőbowy Hyundai Accent. Samochód słuőbowy w urzňdzie jest wykorzystywany miňdzy innymi do: kontroli pracodawców i bezrobotnych korzystajņcych ze Ōrodków udzielonych przez Urzņd na podjňcie działalnoōci gospodarczej lub na zwiňkszenie zatrudnienia, kontroli instytucji przeprowadzajņcych szkolenia bezrobotnych zlecanych przez Urzņd. W czterech pokojach, w których latem ze wzglňdu na wysokņ temperaturň praca była wysoce uciņőliwa została zainstalowana klimatyzacja. W Filii w Radzyminie została połoőona wykładzina podłogowa typu Tarkett. Rok 2009 był rokiem, w którym Urzņd realizował program modernizacji (wymiany) sprzňtu informatycznego. W ramach tego programu zostało wymienionych m.in. 30 jednostek komputerowych. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI Na koniec roku 2009 uzupełniało wiedzň studiujņc 7 pracowników urzňdu. Kolejnych 7 pracowników poszerzało wiedzň na studiach podyplomowych w tym w ramach projektu Studia podyplomowe dla pracowników publicznych słuőb zatrudnienia realizowanego w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kierunkach: zarzņdzanie projektami - 3 osoby, doradztwo zawodowe - 2 osoby, zarzņdzanie politykņ rynku pracy - 1 osoba Poziom wykształcenia pracowników urzňdu na dzieŋ r. przedstawia poniősza tabela: Wykształcenie: Osoby: wyősze 60 policealne i Ōrednie zawodowe 20 Ōrednie ogólnokształcņce 4 zasadnicze zawodowe 1

145 Na dzieŋ r. w Powiatowym Urzňdzie Pracy 19 pracowników posiadało licencje zawodowe nadawane przez Wojewodň Mazowieckiego na podstawie art. 93 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym: - 7 pracowników licencjň poōrednika pracy, - 5 pracowników licencjň poōrednika pracy I stopnia, - 1 pracownik licencjň poōrednika pracy II stopnia - 4 pracowników licencjň doradcy zawodowego. - 1 pracownik licencjň doradcy zawodowego I stopnia, - 1 pracownik licencjň doradcy zawodowego II stopnia PODNOSZENIE KWALIFIKACJI - SZKOLENIA W 2009 roku pracownicy urzňdu brali udział w szkoleniach dotyczņcych m.in.: szkolenia zamkniňte (w siedzibie urzňdu dla wszystkich pracowników PUP) - Nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. - Kodeksu Postňpowania Administracyjnego. pozostałe - Zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w praktyce działania PUP. - WdraŐania Zielonej Linii w Urzňdach Pracy. - Spłaty kredytów mieszkaniowych osób bezrobotnych z Funduszu Pracy, opracowywanie nowej dokumentacji w Urzňdach Pracy. - Tworzenia i funkcjonowania Centrów Aktywizacji Zawodowej w Powiatowych Urzňdach Pracy. - NowoŌci w realizacji zamówieŋ publicznych w Urzňdach Pracy. - Stosowanie Kwestionariusza ZainteresowaŊ Zawodowych. - Wydatki strukturalne. KONTROLE W 2009 roku w Powiatowym Urzňdzie Pracy zostały przeprowadzone nastňpujņce kontrole przez: 1. Wojewódzki Urzņd Pracy w Warszawie w dniach r r. w zakresie projektu PO KL /08 KADRA - to kapitał. 2. Mazowiecki Urzņd Wojewódzki w dniu r. - kontrola sprawdzajņca w przedmiocie kontroli problemowej dot. prawidłowoōci realizacji zadaŋ w zakresie szkoleŋ grupowych i indywidualnych. 3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniach r r. w zakresie kontroli Wydatkowanie w 2008 przez powiatowe urzňdy pracy Ōrodków Funduszu Pracy na wybrane Ōwiadczenia obligatoryjne wynikajņce z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 4. ABR AUDYTOR Sp. z o.o. w dniu r. - monitoring w zakresie zgodnoōci realizacji projektu z przepisami dotyczņcymi Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego z EFS. 5. Starostwo Powiatowe w Wołominie w dniach r. w zakresie kontroli celowoōci wydatkowania 5% ogółu wydatków za 2008r. 6. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - w dniach r r. z zakresu ochrony danych osobowych - zabezpieczenie. 7. Mazowiecki Urzņd Wojewódzki w dniach r. i r. w zakresie kontroli przestrzegania standardów rynku pracy w zakresie poōrednictwa pracy. DECYZJE I ODWOŁANIA W zwiņzku z obsługņ osób bezrobotnych i poszukujņcych pracy Powiatowy Urzņd Pracy w Wołominie w 2009 roku wydał: - decyzji administracyjnych , - postanowieŋ - 407, - zaōwiadczeŋ (celem przedłoőenia w OŌrodkach Społecznych, Sņdach, Bankach Policji, ZUS i innych), - odpowiedzi na wnioski o udostňpnienie danych osobowych dotyczņcych osób zarejestrowanych lub niezarejestrowanych , - potwierdzeŋ ubezpieczenia zdrowotnego , - informacji o dochodach Pit W/w okresie do tutejszego urzňdu wpłynňło 42 odwołania na decyzje organu I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego: - 25 odwołaŋ utrzymano w mocy, - 4 odwołania uchylił organ II instancji, - 13 odwołaŋ pozostało do rozpatrzenia, STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA

146 stopa bezrobocia w % Na dzieŋ r. stopa bezrobocia w powiecie wołomiŋskim wynosiła 11,1%, i zwiňkszyła siň w porównaniu do ubiegłego roku o 1,7 punktu procentowego. Zmiany stóp bezrobocia w okresie 12 kolejnych miesiňcy obrazuje poniősza tabela i wykres. Tabela 1. Stopa bezrobocia od XII 2008r. - XI 2009r.- Polska, Województwo Mazowieckie. Powiat WołomiŊski Miesiņc XII 2008 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 Pow. wołomiŋski 9,3 9,7 10,0 10,5 10,7 10,8 11,1 11,4 11,6 11,9 12,0 12,3 12,5 Woj. mazowiecki 7,3 7,8 8,1 8,3 8,2 8,2 8,1 8,3 8,4 8,5 8,6 8,8 9,0 Polska 9,5 10,4 10,9 11,1 10,9 10,7 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 11,4 11,9 V 2009 VI 2009 VII 2009 VIII 2009 IX 2009 X 2009 XI 2009 XII 2009 Stopa bezrobocia w 2009r. Polska, Województwo Mazowieckie, Powiat Wołomioski powiat wołomioski województwo mazowieckie Polska 3 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miesiąc Dynamika zmian stopy bezrobocia: Tabela 2. Stopa bezrobocia w /g stanu na dzieŋ 30 czerwca za okres 3 kolejnych lat. Okres W pow. wołomiŋskim w kraju Stan na koniec czerwca 2007r. 13, 2 12,3 Stan na koniec czerwca 2008r. 9,4 9, 4 Stan na koniec czerwca 2009r. 11,1 10,6 WysokoŌń stopy bezrobocia w powiecie na koniec czerwca w porównaniu ze stopņ bezrobocia w kraju jest wskaŏnikiem, który decyduje o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych w nastňpnym roku. W zwiņzku z tym, Őe na koniec czerwca 2008r. stopa bezrobocia w powiecie wołomiŋskim nie przekraczała 125% przeciňtnej stopy bezrobocia w kraju, to bezrobotni rejestrujņcy siň w roku 2009r. uprawnieni byli zasadniczo do 6 - miesiňcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoby rejestrujņce siň w 2010r. uprawnione sņ równieő do 6 - miesiňcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Stopa bezrobocia w powiecie wołomiŋskim na dzieŋ r. wynosiła 12,3%, a w skali kraju 11,4%. Zarówno w kraju jak i w powiecie wołomiŋskim jest tendencja wzrostu stopy bezrobocia. Na koniec roku 2009r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie wołomiŋskim wynosiła 8551 osób w tym kobiet Z ogólnej liczby bezrobotnych: osób mieszkało w mieōcie, co stanowiło 60,8% ogółu bezrobotnych, osoby mieszkało na wsi, co stanowiło 39,2% ogółu bezrobotnych. Tabela 3. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach w latach 2007, 2008 i Gmina Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w tym z prawem do zasiłku r r r r r r.

147 Wołomin Zielonka Zņbki Marki Radzymin Dņbrówka Kobyłka PoŌwiňtne Tłuszcz Klembów Jadów Strachówka RAZEM Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku według stanu na r. wynosiła 1853osoby i w porównaniu do r. nastņpił wzrost liczby uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych o 793 osoby. Nastņpił równieő wzrost udziału procentowego osób z prawem do zasiłku w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach wg stanu na dzieŋ r Liczba zarejestrowanych bezrobotnych W tym z prawem do zasiłku W ciņgu 12 miesiňcy 2009r. zarejestrowało siň osób bezrobotnych z tego: 3832 osoby rejestrujņce siň po raz pierwszy, 9218 powróciło do rejestracji po raz kolejny, 3652 osoby nabyło prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Tabela 4. Bilans osób bezrobotnych w 2009r. napływ. NAPŁYW Za okres Ogółem po raz po raz W tym z prawem (miesiņc) rejestr pierwszy kolejny do zasiłku I II III IV V VI

148 VII VIII IX X XI XII Razem: Zgodnie z tendencjami lat poprzednich miesiņc styczeŋ jest miesiņcem wzrostu bezrobocia, w tym równieő osób, którym przysługuje prawo do zasiłku. Jest to spowodowane przede wszystkim rejestrowaniem siň osób po zakoŋczeniu prac sezonowych. W miesiņcu styczniu zarejestrowało siň ogółem 1324 osoby, z tego 306 osób po raz pierwszy i 1018 po raz kolejny. Od r. do r. przyznano: zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendiów z czego: stypendiów z tytułu szkolenia, stypendiów z tytułu staőu, - 5 stypendiów z tytułu odbywanego przygotowania zawodowego, - 9 osobom udzielono pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego, - 8 osobom wypłacono zasiłki transferowane. W okresie sprawozdawczym przyznano 392 dodatki aktywizacyjne dla osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, które podjňły zatrudnienie z własnej inicjatywy. WysokoŌń dodatku aktywizacyjnego w omawianym okresie wynosiła 49% kwoty zasiłku podstawowego miesiňcznie. W 2009r. Urzņd Pracy w Wołominie po raz pierwszy przyznał pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego 9 osobom na podstawie ustawy z 19 czerwca 2009r. o pomocy paŋstwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracň. Pomoc paŋstwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych moőe byń przyznana kredytobiorcy zobowiņzanemu do spłaty kredytu mieszkaniowego, który po dniu r. utracił pracň oraz zarejestrował siň jako bezrobotny i któremu przyznano prawo do zasiłku dla bezrobotnych. WyŐej wymieniona pomoc moőe byń przyznana przez okres nie dłuőej niő 12 miesiňcy i nie moőe byń wyősza niő 1200zł. miesiňcznie. W 2009r. urzņd wypłacił 15 osobom zasiłki transferowane. Zasiłek transferowany przyznawany jest przez kraj UE, w którym osoba pozostawała w zatrudnieniu a nastňpnie zgłosiła wniosek o transferowanie tego zasiłku do kraju do którego udaje siň w celu poszukiwania zatrudnienia. Maksymalny okres trwania transferu zasiłku wynosi 3 miesiņce. Po wyczerpaniu tego okresu osoba jeőeli nie podejmie zatrudnieniu winna powróciń do kraju w którym przyznano zasiłek, w przeciwnym razie traci prawo do niego. Wypłacone zasiłki przez Urzņd Pracy w Wołominie były głównie Polakom powracajņcym z zagranicy (Anglia, Irlandia, Islandia). WysokoŌń wypłaconych zasiłków była zróőnicowana i wahała siň od do miesiňcznie. WysokoŌń zasiłku transferowego zaleőała miňdzy innymi od kraju, w jakim był przyznany. w miesiņcach Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 2007r. 2008r. 2009r. ogółem z prawem do zasiłku ogółem z prawem do zasiłku ogółem z prawem do zasiłku I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Tabela 5.Liczba bezrobotnych w kolejnych miesiņcach w latach

149 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w latach Ogółem z prawem do zasiłku Liczba osób zarejestrowanych w roku 2009 wynosiła i w porównaniu do roku 2008 wzrosła osób. IloŌń osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych uległa wzrostowi o 1662 osoby w porównaniu do 2008r. Ruch bezrobotnych w 2009r. Odpływ bezrobotnych na rynku pracy jest istotnym czynnikiem w działalnoōci Powiatowego Urzňdu Pracy. W ciņgu 2009r. z ewidencji urzňdu wyłņczono ogółem osób. Przyczynami wyłņczeŋ było: - podjňcie pracy osób, - rozpoczňcie szkolenia osoby, - rozpoczňcie staőu osób, - rozpoczňcie przygotowania zawodowego - 5 osób, - niepotwierdzenie gotowoōci do podjňcia pracy osób, - rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej osób, - inne przyczyny osób. Tabela 6. Bilans osób bezrobotnych w 2009r. odpływ. Za okres (miesiņc) OGÓŁEM Podjňcia pracy Niepotwierdzenia gotowoōci do pracy ODPŁYW Rezygnacja Rozpoczňcie szkoleŋ Rozpoczňcie staőy Rozpoczňcie przygotowaŋ zawodowych I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem: INNE*

150 *np. odmowa przyjňcia pracy lub propozycji szkolenia, podjňcie nauki, ukoŋczenia 60/65 lat, nabycie praw emerytalnych, rentowych lub uprawnieŋ do ŌwiadczeŊ przedemerytalnych. NajwaŐniejszym wskaŏnikiem odpływu bezrobotnych z ewidencji urzňdu w 2009r. było podjňcie pracy i wynosiło 3321 osób, co stanowi 32,6% ogółu osób wyłņczonych. Jednak najczňstszņ przyczynņ wyrejestrowania był brak gotowoōci do pracy i wynosił 4246 osób co stanowiło 41,7% ogółu osób wyłņczonych. Na stan bezrobocia ma wpływ zarówno liczba osób nowo zarejestrowanych jak i liczba osób, które zostajņ wyrejestrowane. PoniŐsze zestawienie danych liczbowych dotyczņcych napływu i odpływu z rejestru bezrobotnych w 2009r. wskazuje na utrzymanie siň w poszczególnych miesiņcach stałej nadwyőki liczby osób włņczonych do ewidencji nad osobami wyrejestrowanymi. Tabela 7. Napływ i odpływ bezrobotnych w 2009r. napływ bezrobotnych odpływ bezrobotnych miesiņc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII razem przyrost spadek Wykres Napływ i odpływ bezrobotnych w 2009r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII napływ bezrobotnych "odpływ" bezrobotnych Odpływ i napływ bezrobotnych (z całego powiatu wołomiŋskiego) w 2009r.

151 W i e k Czas pozostawania bez pracy w miesiņcach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NAPŁYW ODPŁYW Struktura bezrobocia rejestrowanego w powiecie wołomiŋskim. Zgodnie ze stanem na dzieŋ r. wiňkszoōń osób zarejestrowanych stanowiły osoby, które: - posiadajņ wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i poniőej osób (59%), - bez staőu pracy i ze staőem do 1 - roku osoby (31%), - osoby w wieku mobilnym (18-44 lata) osób (65%), - długotrwale bezrobotni osób (34%) Istotnņ cechņ decydujņcņ o sytuacji i szansach bezrobotnych na rynku pracy jest nadal poziom wykształcenia osób pozostajņcych bez pracy, od którego zaleőy zarówno umiejňtnoōń skutecznego poszukiwania pracy jak i umiejňtnoōń dostosowania siň do istniejņcych warunków. WaŐnym czynnikiem okreōlajņcym sytuacjň bezrobotnego na rynku pracy jest okres pozostawania bez pracy im jest on dłuőszy, tym bardziej malejņ szanse na znalezienie pracy. JeŐeli pozostawanie bez pracy trwa dłuőej niő 12 miesiňcy w okresie 2 lat mówi siň o bezrobociu długotrwałym. Dla osób mieszczņcych siň w tej kategorii bezrobocie staje siň w coraz wiňkszym stopniu sposobem na Őycie i aktywizacja tych osób jest znacznie trudniejsza, tym bardziej, Őe osoby długo pozostajņce bez pracy nie wzbudzajņ zainteresowania pracodawców ze wzglňdu na dezaktualizacjň ich wiadomoōci i doōwiadczenia. Kryterium staőu pracy jest istotnym czynnikiem decydujņcym o zatrudnieniu, im staő mniejszy tym trudniej podjņń pracň. Osoby bez staőu pracy lub ze staőem do 1 roku stanowiły 31% ogółu bezrobotnych. Tabela 8. Struktura osób bezrobotnych według wieku, wykształcenia, staőu pracy i czasu pozostawania bez pracy stan na dzieŋ r. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych do pow

152 StaŐ pracy ogółem Wykształcenie lata 172 wyősze 646 policealne i Ōrednie zawodowe 1816 Ōrednie ogóln zasadnicze zawod Gimnazjalne i poniőej 2720 do 1 roku lat i wiňcej 296 bez staőu 1776 Ogółem 8551 Ilośd bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach -Ogółem do 1 mies. 1-3 mies. 3-6 mies mies mies. pow. 24 mies.

153 Wiek czas pozostawania bez pracy w miesiņcach Ilośd bezrobotnych według wieku - Ogółem lat lat lat lat lat lat Analizujņc sytuacje bezrobocia w powiecie wołomiŋskim naleőy zwróciń uwagň na bezrobotnych bňdņcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dotyczy to: - bezrobotnych długotrwale osób (33,6%), - bezrobotnych do 25 roku Őycia osób (19,3%), - bezrobotnych powyőej 50 roku Őycia osób (25,3%), - bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych osób (33,8%), - bezrobotnych bez doōwiadczenia zawodowego osób (24,1%), - bezrobotnych bez wykształcenia Ōredniego osób (59,5%), - bezrobotnych samotnie wychowujņcy dziecko do 18 roku Őycia osób (6,0%), - bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolnoōci nie podjňli zatrudnienia- 151 osób (1,8%), - bezrobotnych niepełnosprawnych osób (1,9%). NaleŐy zauwaőyń, Őe w grupie osób bňdņcych w szczególnej sytuacji na rynku najliczniejszņ grupň stanowiņ osoby o niskim poziomie wykształcenia i nie posiadajņce Őadnych kwalifikacji i doōwiadczenia zawodowego. W grupie osób niepełnosprawnych aő 41,6% to osoby długotrwale bezrobotne. W grupie osób powyőej 50 roku Őycia teő dominujņ osoby długotrwale bezrobotne - 38,0% i z niskim poziomem wykształcenia tj. zasadniczym zawodowym i poniőej - 75,4%. Tabela 9. Bezrobotni bňdņcy w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Liczba bezrobotnych ogółem do pow

154 StaŐ pracy ogółem Wykształcenie Wiek czas pozostawania bez pracy w miesiņcach StaŐ pracy ogółem Wykształcenie lat 124 wyősze 354 policealne i Ōrednie zawodowe Ōrednie ogólnokształcņce 505 zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniőej 2033 do 1 roku lat i wiňcej 183 Bez staőu 1288 Ogółem 5674 Bezrobotni wg wieku, poziomu wykształcenia, staőu pracy i czasu pozostawania bez pracy i bňdņcy w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzieŋ r. Wyszczególnienie Liczba bez- Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiņcach Bňdņcy w szczególnej sytuacji na rynku pracy robotnych ogółem do pow. 24 długotrwale do 25 roku pow. 50 roku bez kwalifikacji samotnie niepełno- bezrobotni Őycia Őycia zawodowych wychowujņcy dziecko sprawni do 7 roku Őycia do pow lat wyősze policealne i Ōrednie zawodowe Ōrednie ogólnokształcņce zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniőej do 1 roku lat i wiňcej Bez staőu Ogółem USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY POŋREDNICTWO PRACY PoŌrednictwo pracy jest jednņ z podstawowych usług rynku pracy. Polega w szczególnoōci na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukujņcym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, pozyskiwaniu ofert pracy oraz udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w zwiņzku ze zgłoszonņ ofertņ pracy. W celu ograniczenia bezrobocia w naszym powiecie współpracujemy nie tylko z pracodawcami z naszego terenu, ale poszerzamy krņg pracodawców z poza terenu powiatu wołomiŋskiego. Współpracujemy takőe z innymi urzňdami pracy

155 m.in. poprzez udostňpnianie informacji o wolnych miejscach zatrudnienia, jednoczeōnie dzielņc siň miňdzy sobņ uwagami i doōwiadczeniem. WdroŐone w 2009r. standardy poōrednictwa pracy znacznie usprawniły współpracň z bezrobotnymi. WiňkszoŌń z nich to osoby o niesprecyzowanych oczekiwaniach zawodowych, majņcych trudnoōci z poruszaniem siň po dzisiejszym rynku pracy. Standardy znacznie ułatwiły wyszukiwanie i zastosowanie dla kaődego z nich odpowiedniej usługi lub instrumentu rynku pracy. Ale nie obyło siň teő bez trudnoōci, zdajemy sobie sprawň, Őe nie jesteōmy w stanie całkowicie zlikwidowań problemu bezrobocia w naszym powiecie, ale moőemy go znacznie ograniczyń. TrudnoŌci jakie napotkaliōmy w 2009r. zwiņzane były nie tylko z ogólnie złņ sytuacjņ na rynku pracy, ale dotyczyły takőe aktywizacji osób bezrobotnych oraz współpracy z pracodawcami. Rok 2009r. to rok kryzysu gospodarczego. Na terenie naszego powiatu w 5 zakładach pracy doszło do zwolnieŋ grupowych i likwidacji dwóch z tych firm. Ogółem zostało zwolnionych 371 osób. TrudnoŌci dotyczņce aktywizacji osób bezrobotnych to głównie: - niechňń osób bezrobotnych do zmiany zawodu lub uzupełnienia kwalifikacji, - bezrobocie kobiet (brak dyspozycyjnoōci ze wzglňdu na wychowywanie dzieci), - problemy zwiņzane z uzaleőnieniami osób bezrobotnych, - bezrobocie wōród osób młodych (brak doōwiadczenia zawodowego i zawodu wyuczonego) oraz osób długotrwale bezrobotnych (przyzwyczajone do Őycia bez pracy, które oparte jest na Ōrodkach finansowych uzyskiwanych z opieki społecznej i pracy dorywczej na czarno ). We współpracy z pracodawcami, dochodziło do rozbieőnoōci miedzy warunkami pracy i płacy przedstawianymi w Urzňdzie, a tymi przedstawianymi w rzeczywistoōci osobom bezrobotnym. Proponowane przez pracodawców wynagrodzenie było zbyt niskie w stosunku do wymagaŋ najczň- Ōciej kształtowało siň na poziomie płacy minimalnej. IloŌń zgłaszanych wolnych miejsc pracy była teő znacznie mniejsza niő w latach poprzednich. Mimo tych wszystkich trudnoōci w 2009r. pozyskaliōmy do współpracy 300 zakładów uzyskujņc w ten sposób 1741 miejsc pracy. OdwiedziliŌmy 297 pracodawców. SpoŌród pozyskanych miejsc pracy zrealizowanych zostało 1161 ofert. NaleŐy nadmieniń, ze liczba pozyskanych miejsc pracy ogółem zawiera 795 niesubsydiowanych miejsc pracy. Podobnie jest z liczbņ zrealizowanych miejsc pracy, w której mieōci siň 356 niesubsydiowanych miejsc pracy. EfektywnoŌń wykorzystania pozyskanych miejsc pracy w roku 2009 wynosiła 66,7%. Najlepszym sposobem zapoznania siň pracodawcy z pracobiorcņ jest kontakt bezpoōredni. W tym celu zorganizowali- Ōmy w 2009r. 7 giełd pracy dla 346 osób bezrobotnych w zawodach: sprzedawca, kasjer sprzedawca, kasjer, pracownik biurowy, personel sprzņtajņcy, szwaczka krawcowa. Wymagania stawiane przez pracodawców składajņcych oferty, to w szczególnoōci: - poziom wykształcenia - doōwiadczenie zawodowe - dyspozycyjnoōń - brak nałogów. W 2009r. znacznie spadła iloōń ofert w zawodach: szwaczki, robotnika budowlanego, pracownika biurowego. Wystņpił natomiast wzrost zapotrzebowania na pracowników w zawodach: handlowiec, kierowca samochodu ciňőarowego, sprzedawca w duőych sieciach handlowych t.j. MARC POL, API, KAUFLAND. EURES Kolejnymi zadaniami poōrednictwa pracy sņ zadania przewidziane dla sieci EURES. W powiatowym urzňdzie pracy zadania te wykonuje poōrednik pracy - asystent EURES. Dostňp do naszego rynku pracy i zatrudnienie cudzoziemca wiņőe siň ze spełnieniem wielu procedur. Obywatele paŋstw graniczņcych z Rzeczpospolitņ Polskņ mogņ pracowań na terenie Polski bez zezwolenia, pod warunkiem, Őe otrzymajņ oōwiadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy. Pracodawca zamierzajņcy zatrudniń UkraiŊca, Białorusina, Rosjanina lub obywatela Mołdowy ma obowiņzek zarejestrowania oōwiadczenia w powiatowym urzňdzie pracy właōciwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Procedura rejestracji odbywa siň w trakcie jednorazowej wizyty w PUP. W 2009r. w PUP w Wołominie 476 pracodawców dokonało rejestracji oōwiadczeŋ o zamiarze zatrudnienia 1413 obcokrajowców. MoŐliwoŌń zatrudnienia cudzoziemca bez zezwolenia na okres 6 m-cy w ciņgu roku spowodowała spadek zgłaszanych ofert pracy dla cudzoziemców zatrudnionych powyőej 12 m-cy. Pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca wydawane jest przez Wojewodň Mazowieckiego. Jednym z etapów tej procedury jest przyjňcie zgłoszenia wolnego miejsca pracy i przygotowanie opinii dotyczņcej sytuacji tego stanowiska na lokalnym rynku pracy. W minionym roku przyjňliōmy do zaopiniowania 171 zgłoszeŋ wolnego miejsca pracy na łņcznņ iloōń 553 miejsc pracy. Tendencja spadkowa spowodowana jest kryzysem wywołanym w 2009r. szczególnie w budownictwie, ale takőe i w innych dziedzinach gospodarki. REALIZACJA USŁUG PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ Rok 2009 przyniósł zmianň ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która poszerzyła zakres działaŋ moőliwych do zastosowania wobec osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzňdzie Pracy w Wołominie. Nowe przepi-

156 sy wprowadziły Indywidualny Plan Działania (IPD) jako dodatkowņ formň pomocy, skierowanņ do osób bezrobotnych i poszukujņcych pracy. IPD to rodzaj obustronnych ustaleŋ pomiňdzy pracownikiem urzňdu a osobņ zarejestrowanņ w PUP. W jego zakres wpisane sņ działania do samorealizacji przez osobň bezrobotnņ lub poszukujņcņ pracy a takőe propozycje urzňdu dostosowane do potrzeb i moőliwoōci klienta. Realizacja działaŋ zawartych w IPD ma na celu umoőliwiń uzyskanie zatrudnienia. Doradcy zawodowi we współpracy z poōrednikami pracy oraz liderem Klubu Pracy w 2009r. podejmowali kroki majņce na celu przygotowanie IPD dla osób bezrobotnych. W lipcu zorganizowane zostały dwa spotkania informacyjne dla ponad 60 osób bezrobotnych, podczas których zaproszone osoby zostały objňte IPD oraz uzyskały wyczerpujņce informacje na temat nowej formy wsparcia. WiňkszoŌń z tych osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, czňōń skierowano na warsztaty aktywizacyjne przeprowadzone przez Lidera Klubu Pracy. Wszystkie osoby objňte sņ poōrednictwem pracy. W efekcie, na koniec 2009r. ponad 1050 osób miało przygotowany Indywidualny Plan Działania. Doradcy zawodowi w ramach działaŋ okreōlonych w projekcie POKL BņdŎ aktywny - odniesiesz sukces juő kolejny rok prowadzili dla osób bezrobotnych grupowe spotkania informacyjne, w trakcie których prezentowali projekt i jego zało- Őenia. Osoby bezrobotne, które wyraziły chňń udziału w programie, poprzez wypełnienie oōwiadczenia beneficjenta uczestniczyły w kwalifikacjach według form wsparcia zawartych we wniosku. Ponadto doradcy zawodowi Powiatowego Urzňdu Pracy w Wołominie oraz Fili w Radzyminie i Tłuszczu współpracujņ z placówkami edukacyjnymi: Zespołem Szkół w Ostrówku, Zespołem Szkół w Klembowie, Zespołem Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, Miejskim Gimnazjum im. Stefana Kardynała WyszyŊskiego w Zielonce oraz Gimnazjum w Zņbkach gdzie sņ zapraszani w celu przeprowadzenia zajňń z zakresu orientacji zawodowej oraz poradnictwa zawodowego. W spotkaniach tych w 2009r. uczestniczyli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: - uczniowie gimnazjów osób, - młodzieő szkół ponadgimnazjalnych - 31 osób. W marcu 2009r. Starostwo Powiatu WołomiŊskiego, Powiatowy Urzņd Pracy i Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie zorganizowali IV Powiatowy DzieŊ Planowania Kariery Zawodowej. W tym dniu doradcy zawodowi z PUP w Wołominie przeprowadzili w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie zajňcia warsztatowe dla młodzieőy maturalnej z powiatu wołomiŋskiego. Spotkania dotyczyły planowania kariery zawodowej oraz aktywnych metod poszukiwania pracy. W zajňciach wziňło udział ponad 170 osób. PORADNICTWO ZAWODOWE W okresie od stycznia do grudnia 2009r. z usług poradnictwa zawodowego skorzystało około 2000 osób, które uczestniczyły w rozmowach wstňpnych oraz indywidualnych poradach zawodowych. Rozmowy wstňpne były przeprowadzane w celu pozyskania informacji o sytuacji zawodowej bezrobotnego lub poszukujņcego pracy i ustaleniu potrzeby udzielenia porady indywidualnej, porady grupowej lub innej usługi rynku pracy. W trakcie rozmów wstňpnych doradcy zawodowi bardzo czňsto udzielali informacji na temat oferty szkoleŋ grupowych proponowanych przez PUP oraz innych moőliwoōciach zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przydatnych do podjňcia pracy. WiňkszoŌń osób korzystajņcych z rozmów wstňpnych to bezrobotni zarejestrowani w PUP od 6 m-cy - te osoby najczňōciej wyraőały chňń podnoszenia kwalifikacji i uczestniczenia w szkoleniach. OSOBY BEZROBOTNE KORZYSTAJĄCE Z ROZMOWY WSTĘPNEJ Z PODZIAŁEM NA OKRES ZAREJESTROWANIA 0% 7% 14% 79% osoby zarejestrowane do 6 m- cy osoby zarejestrowane od 6 do 12 m-cy osoby zarejestrowane pow. 12 m-cy Indywidualne poradnictwo zawodowe skierowane było do osób zainteresowanych, które miały trudnoōci ze znalezieniem pracy, potrzebujņcych wsparcia w dokonaniu właōciwej analizy swoich moőliwoōci na rynku pracy. Doradcy za-

157 wodowi działajņc w oparciu o standardy usług doradczych, wykorzystujņc techniki rozmowy doradczej, motywowali klientów do swobodnego wypowiadania siň oraz aktywnego współdziałania w rozwiņzywaniu ich problemów. W trakcie porad poszukiwane były i rozwaőane moőliwe rozwiņzania, które mogłyby poprawiń sytuacjň osoby na rynku pracy. WŌród osób korzystajņcych z porad indywidualnych moőna wyróőniń: - osoby ubiegajņce siň o przyznanie Ōrodków na rozpoczňcie działalnoōci gospodarczej (w celu okreōlenia predyspozycji przedsiňbiorczych doradcy zawodowi korzystali z kwestionariuszy testowych - Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji Zawodowych oraz Kwestionariusza UzdolnieŊ Przedsiňbiorczych); - osoby zainteresowane szkoleniami, zarówno grupowymi jak i indywidualnymi; - osoby ubiegajņce siň o sfinansowanie studiów podyplomowych; - osoby objňte IPD; - osoby majņce trudnoōci z okreōleniem predyspozycji zawodowych (w celu okreōlenia predyspozycji zawodowych doradcy wykorzystywali testy m.in. Kwestionariusz ZainteresowaŊ Zawodowych). Łņcznie w 2009r. doradcy zawodowi zatrudnieni w PUP Wołomin oraz filiach w Tłuszczu i Radzyminie udzielili 1004 porady zawodowe. W wyniku przeprowadzonych porad zawodowych 471 osób bezrobotnych zostało skierowanych na szkolenia zawodowe, 118 osób wziňło udział w warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. 269 osób podjňło pracň lub otworzyło własnņ działalnoōń gospodarczņ. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PORAD INDYWIDUALNYCH Z PODZIAŁEM NA WYKSZTAŁCENIE 26% 10% 27% wykształcenie gimnazjalne i poniżej szkoła zawodowa 13% 24% wykształcenie średnie ogólnokształcące wykształcenie policealne i średnie zawodowe wykształcenie wyższe INFORMACJA ZAWODOWA Doradcy zawodowi w roku 2009 w ramach informacji zawodowej poprowadzili 385 spotkaŋ informacyjnych grupowych, w których wziňło udział ponad 6500 osób. Z informacji indywidualnej skorzystały 74 osoby. Na spotkaniach informacyjnych grupowych doradcy zawodowi przekazywali osobom zarejestrowanym ofertň urzňdu skierowanņ do osób bezrobotnych i poszukujņcych pracy. Przedstawiane były usługi urzňdu m.in. poradnictwo zawodowe, poōrednictwo pracy, moőliwoōń szkoleŋ oraz podwyőszania kwalifikacji a takőe działania skierowane do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Z informacji zawodowej w 2009r. korzystały teő osoby posiadajņce orzeczenie o niepełnosprawnoōci - 91 osób. CzňŌń z nich odbyło równieő rozmowy wstňpne (26 osób). Porady zawodowe udzielone zostały 15 osobom niepełnosprawnym.

158 OSOBY KORZYSTAJĄCE Z INFORMACJI ZAWODOWEJ GRUPOWEJ Z PODZIAŁEM NA WIEK 0% 29% bezrobotni do 25 r.ż. 55% bezrobotni pow. 50 r.ż. 16% bezrobotni pomiędzy 25 a 50 r.ż. SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA 2009 Szkolenia sņ jednym z elementów kształcenia ustawicznego, czyli tak podkreōlanego i waőnego w Unii Europejskiej kształcenia przez całe Őycie (lifelong learning). Zmiany zachodzņce na rynku pracy wymagajņ nieustannego doskonalenia i dostosowania do potrzeb rynku pracy. Szkolenia, jako aktywna forma przeciwdziałania bezrobociu umoőliwia osobom bezrobotnym: - zaktualizowanie dotychczasowych kwalifikacji i umiejňtnoōci zawodowych, - zdobycie nowych kwalifikacji lub nawet - przekwalifikowanie, co znacznie podnosi szanse na podjňcie zatrudnienia. ŋrodki finansowe, którymi dysponował Urzņd w 2009 roku, pochodziły z: Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PaŊstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto z uwagi na duőe zainteresowanie róőnymi formami aktywizacji zawodowej, w tym szkoleniami i studiami podyplomowymi, Urzņd wystņpił o dodatkowe Ōrodki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Były one przeznaczone na okreōlone grupy osób: w wieku 45/50 i powyőej, do 30 roku Őycia oraz korzystajņce ze Ōrodków na rozwój małej i Ōredniej przedsiňbiorczoōci. Szkolenia były ukierunkowane przede wszystkim na bieőņce wymagania rynku pracy oraz dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych do tych wymagaŋ. Szkolenia finansowane zostały z nastňpujņcych Ŏródeł: - z Funduszu Pracy osoby, - ze Ōrodków Europejskiego Funduszu Społecznego osób, - z rezerwy Ministra osób, - ze Ōrodków PFRON - 3 osoby.

159 Źródła finansowania szkoleń w Fundusz Pracy EFS Rezerwa Ministra PFRON W omawianym okresie sprawozdawczym szkolenia podwyőszajņce kwalifikacje zawodowe oraz umoőliwiajņce zdobycie nowych zawodów ukoŋczyło ogółem 1077 osób, w tym: kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób do 25 roku Őycia, osób bezrobotnych powyőej 50 roku Őycia, - 5 osób poszukujņcych pracy Szkolenia organizowane przez Urzņd Pracy miały, jak co roku formň szkoleŋ grupowych i indywidualnych. Na szkolenia grupowe kierowane sņ osoby na wniosek Urzňdu Pracy, po uprzedniej analizie ofert pracy, lokalnego rynku pracy oraz ankiet z kierunkami szkoleŋ złoőonych przez osoby bezrobotne. W ramach szkoleŋ grupowych w 2009 roku realizowane były miňdzy innymi takie kierunki, jak: - Kurs komputerowy od podstaw - KsiňgowoŌń komputerowa z elementami kadrowo - płacowymi - Operator koparko - ładowarki kl. III wszystkie typy - Kierowca wózków jezdniowych z napňdem silnikowym - Kurs kadrowo - płacowy z elementami ksiňgowoōci - Nauka jňzyka angielskiego na poziomie podstawowym lub Ōredniozaawansowanym z obsługņ pakietu MS Office - Bukieciarz - florysta I i II stopnia zaawansowania - Manicure, pedicure i stylizacja paznokci - Liczne szkolenia budowlane: - spawania, róőne typy - uprawnienia SEP do 1 kv - od podstaw - hydraulik - uprawnienia SEP do 1 kv - bez ograniczeŋ - murarz - tynkarz - glazurnik - monter Ōcian działowych i sufitów podwieszanych - zbrojarz - cieōla - murarz - glazurnik - murarz - tynkarz Ogółem na szkolenia grupowe skierowano 998 osób, 993 zakoŋczyło w nich uczestnictwo, z czego 298 osób podjňło zatrudnienie, co oznacza 30% efektywnoōń zatrudnieniowņ tej grupy. NaleŐy wspomnień, iő ponad 130 osób zostało skierowanych na szkolenia w IV kwartale omawianego roku, wiňc podjňcie pracy przez te osoby powinno nastņpiń w pierwszych miesiņcach 2010 roku. DuŐym zainteresowaniem cieszyły siň równieő szkolenia w trybie indywidualnym. Szkolenie indywidualne organizowane jest na wniosek osoby bezrobotnej po przedstawieniu oōwiadczenia przyszłego pracodawcy o moőliwoōci zatrudnie-

160 nia osoby uprawnionej po ukoŋczeniu szkolenia, bņdŏ oōwiadczenie osoby uprawnionej o zamiarze podjňcia działalno- Ōci gospodarczej. SpoŌród szkoleŋ indywidualnych w 2009 roku najwiňksze zainteresowanie wzbudzały szkolenia, dziňki którym osoby bezrobotne mogły uzyskań lub podwyőszyń róőne kategorie prawo jazdy oraz uzyskań nowy zawód miňdzy innymi na nastňpujņcych szkoleniach: - Kurs kwalifikacji wstňpnej, - Stylizacja paznokci i wizaő, - Kurs instruktora nauki jazdy, - Szkolenie podstawowe straőaka jednostki ochrony przeciwpoőarowej. Z 85 osób skierowanych na szkolenia indywidualne, 84 ukoŋczyło je z wynikiem pozytywnym, z tego 39 osób podjňło zatrudnienie, co oznacza efektywnoōń zatrudnieniowņ na poziomie 46%. Powiatowy Urzņd Pracy w Wołominie był organizatorem kursu Krok po kroku do własnej firmy, przygotowujņcego do prowadzenia własnej działalnoōci gospodarczej. SpoŌród 285 uczestników koŋczņcych w/w szkolenia, 241 osób rozpoczňło własnņ działalnoōń gospodarczņ, dajņc przez to równieő moőliwoōń podjňcia pracy innym osobom bezrobotnym. W 2008 roku przyznano 1 dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, w 2009 roku odnotowaliōmy duőo wiňksze zainteresowanie tņ formņ aktywizacji zawodowej. Skorzystało z niej łņcznie 17 osób. Najczňstszym powodem ubiegania siň o dofinansowanie była chňń podniesienia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub kontynuacja studiów wyőszych w danej dziedzinie. Zgodnie z ustawņ z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z póŏniejszymi zmianami) Urzņd Pracy w Wołominie w okresie odbywania szkolenia wypłacał stypendium szkoleniowe w wysokoōci 100% i 120% zasiłku. W przypadku, gdy szkolenie odbywało siň w innej miejscowoōci niő miejsce stałego pobytu bezrobotnego, Urzņd Pracy zwracał bezrobotnemu poniesione koszty dojazdu do jednostki szkolņcej i powrotu do domu. Osoby bezrobotne miały równieő finansowane koszty badaŋ lekarskich. Powiatowy Urzņd Pracy obejmuje swoim zasiňgiem 12 gmin leőņcych w powiecie wołomiŋskim. Najwiňcej osób korzystajņcych ze szkoleŋ, bo aő 240 osoby, to mieszkaŋcy gminy Wołomin. Najmniej osób skierowanych na szkolenie pochodziło z gmin PoŌwiňtne, Strachówka oraz Dņbrówka. Osoby skierowane na szkolenia w 2009r. z podziałem na gminy: Marki Dąbrówka Radzymin Jadów 44 Strachówka Klembów Tłuszcz Poświętne Ząbki Zielonka Kobyłka Wołomin ILOŚĆ OSÓB Dbajņc o jak najwyőszy poziom prowadzenia szkoleŋ w jednostkach szkolņcych pracownicy Powiatowego Urzňdu Pracy przeprowadzali wizyty monitorujņce. Miały one na celu zasygnalizowanie jednostce szkolņcej ewentualnych niedociņgniňń, przestrzeganie wczeōniej zaakceptowanego harmonogramu, wprowadzenie koniecznych modyfikacji do programu, itp.

161 Najwiňksze grono osób koŋczņcych szkolenia stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i Ōrednim zawodowym (321 osób). Osoby te najczňōciej poszerzały posiadane juő kwalifikacje o dodatkowe umiejňtnoōci w celu zwiňkszenia szans na podjňcie zatrudnienia. Wiele osób nie zgłaszało siň na wyznaczony termin, jak równieő odmawiało uczestniczenia w organizowanych szkoleniach. Podczas przeprowadzanych kwalifikacji osób bezrobotnych na w/w szkolenia pojawiały siň równieő NajczňŌciej wystňpujņcymi przyczynami odmowy były: - stan zdrowia nie pozwalajņcy na podjňcie danego szkolenia zawodowego, - opieka nad osobņ chorņ lub choroba samej osoby zainteresowanej, - opieka nad dzieckiem do 7 roku Őycia lub w wieku szkolnym, - brak Ōrodków finansowych na dojazd do jednostki szkoleniowej (osoby zawsze sņ informowane o moőliwoōci zwrotu kosztów dojazdu po ukoŋczonym szkoleniu lub o moőliwoōci finansowania kosztów dojazdu z OPS, pod który osoba podlega z uwagi na miejsce zamieszkania), - brak moőliwoōci dojazdu, niedogodne połņczenie Ōrodkami komunikacji zbiorowej. Efektem nieuzasadnionych odmów było wyrejestrowanie osób bezrobotnych z ewidencji osób zarejestrowanych w PUP. Natomiast te osoby, które ukoŋczyły szkolenia oōwiadczały, iő dziňki pomocy Urzňdu Pracy nie tylko podwyőszyły kwalifikacje zawodowe, ale równieő wzbogaciły siň w tak cenne cechy osobowoōci jak: asertywnoōń, elastycznoōń, przedsiňbiorczoōń, niezaleőnoōń, a takőe dbałoōń o swojņ pozycjň na rynku pracy. Poziom wykształcenia osób koŋczņcych szkolenia w 2009r Pracownicy Powiatowego Urzňdu Pracy w Wołominie oprócz organizowania szkoleŋ, udostňpniali informacje o rynku usług edukacyjnych i udzielali pomocy w wyborze instytucji szkoleniowych wszystkim osobom, które siň o to zwróciły. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest jednņ z podstawowych usług rynku pracy realizowanych przez Powiatowe Urzňdy Pracy. Usługa ta Ōwiadczona jest w ramach Klubów Pracy w formie szkoleŋ i zajňń aktywizacyjnych oraz poprzez umoőliwianie dostňpu do informacji i elektronicznych baz danych słuőņcych uzyskaniu umiejňtnoōci poszukiwania pra-

162 cy i samozatrudnienia. W Powiatowym Urzňdzie Pracy w Wołominie działajņ 3 Kluby Pracy: w siedzibie głównej oraz w filiach w Radzyminie i Tłuszczu. W kaődym z nich zatrudniony jest 1 pracownik (2 osoby na stanowisku Lider Klubu Pracy i 1 osoba na stanowisku Starszy Lider Klubu Pracy). W omawianym okresie w Klubach Pracy organizowano zajňcia aktywizujņce w formie kilkudniowych warsztatów dla osób bezrobotnych i poszukujņcych pracy. Łņcznie wziňło w nich udział 336 osób, z czego 211 uczestniczyło w zajňciach w ramach realizacji Indywidualnego Planu Działania. Na tego typu warsztaty skierowano teő 43 osoby uczestniczņce w projekcie BņdŎ aktywny - odniesiesz sukces współfinansowanym ze Ōrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 POKL). Tematyka zajňń dostosowana była do potrzeb uczestników, które Liderzy Klubów Pracy badali na podstawie zebranych ankiet oraz informacji uzyskanych od pozostałych pracowników urzňdu. Główne zagadnienia poruszane na warsztatach aktywizujņcych organizowanych w Klubach Pracy PUP w 2009 roku to: - Rynek pracy. - Metody poszukiwania pracy. - Bilans kompetencji zawodowych. - Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. - Rozmowa z pracodawcņ. W 2009 roku w Klubie Pracy w Tłuszczu przeprowadzono trzytygodniowe szkolenie Aktywne Poszukiwanie Pracy w oparciu o Podrňcznik Klubu Pracy rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wziňło w nim udział 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Filii PUP w Tłuszczu. Zgodnie z programem szkolenie to realizowane było w dwóch etapach: pierwsze 2 tygodnie: 40-godzinne warsztaty według Programu Klub Pracy przygotowujņce do samodzielnego poszukiwania pracy lub samozatrudnienia, ostatni tydzieŋ: samodzielne poszukiwanie pracy przez uczestników szkolenia połņczone z grupowymi spotkaniami w Klubie Pracy (15 godzin), podczas których uczestnicy omawiali podejmowane działania oraz bariery, jakie napotkali poszukujņc zatrudnienia. Uczestnikom szkolenia przyznano stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Celem zajňń organizowanych w Klubach Pracy jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejňtnoōci niezbňdnych do podejmowania skutecznych działaŋ na rynku pracy. Dlatego teő zarówno warsztaty, jak i szkolenia w Klubach Pracy prowadzone były w małych grupach, z wykorzystaniem metod aktywizujņcych wymagajņcych zaangaőowania uczestników (pracň w grupach, prezentacje, studium przypadków, dyskusjň, symulacjň rozmowy kwalifikacyjnej z uőyciem kamery). W trakcie zajňń wykorzystywane były takőe zasoby informacji, jakimi dysponujņ Kluby Pracy, filmy szkoleniowe, prezentacje multimedialne oraz testy predyspozycji zawodowych. Zgodnie ze standardem usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Liderzy Klubów Pracy systematycznie prowadzili ewaluacjň zajňń. KaŐdy uczestnik koŋczņcy szkolenie lub warsztat w Klubie Pracy wypełniał anonimowņ ankietň oceniajņcņ tematykň zajňń, sposób ich prowadzenia, przygotowanie Lidera, a takőe warunki, w jakich były prowadzone warsztaty. Struktura uczestników zajňń grupowych (szkoleŋ i warsztatów) w Klubach Pracy Miejsce zamieszkania Miasto 42% Wieś 58% Mężczyźni 40% Płed Kobiety 60%

163 45 i więcej 37% Wiek % % % Trzeciņ formņ pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy jest Otwarty Klub Pracy polegajņcy na umoőliwianiu dostňpu do informacji i elektronicznych baz danych. W ramach Otwartego Klubu Pracy Liderzy podczas indywidualnych spotkaŋ udzielali informacji osobom bezrobotnym i poszukujņcym pracy, a takőe osobom niezarejestrowanym w urzňdzie, poszukujņcym pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia. Konsultacje te dotyczyły głównie sposobów dotarcia do wolnych miejsc pracy, zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych, wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy, przygotowania do spotkania z pracodawcņ, a takőe moőliwoōci kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Liderzy Klubów Pracy uczyli osoby zainteresowane poruszania siň po internetowych portalach pracy, korzystania z poczty elektronicznej, a takőe wykorzystania edytora tekstu do tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Do Klubów Pracy zgłaszały siň takőe osoby zainteresowane samozatrudnieniem. W tym przypadku konsultacje dotyczyły głównie przygotowania biznesplanu, etapów rejestracji firmy, a takőe moőliwych sposobów finansowania przedsiňwziňcia. Liderzy Klubów Pracy informowali osoby zainteresowane o moőliwoōci ubiegania siň o przyznanie Ōrodków na rozpoczňcie działalnoōci gospodarczej przez PUP w Wołominie, a takőe kierowali do innych instytucji realizujņcych programy współfinansowane z EFS, oferujņce szkolenia i wsparcie finansowe dla przyszłych przedsiňbiorców. Osoby poszukujņce zatrudnienia miały moőliwoōń bezpłatnego skorzystania ze sprzňtu biurowego w celu przygotowania i wydrukowania aplikacji, zapewniono im równieő dostňp do telefonu i faksu, co ułatwiło im kontakt z pracodawcami poszukujņcymi pracowników. Oferta Klubów Pracy działajņcych w Powiatowym Urzňdzie Pracy w Wołominie cieszy siň coraz wiňkszym zainteresowaniem. W 2008 roku odnotowano 869 wizyt. W omawianym okresie Liderzy Klubów Pracy zarejestrowali 1326 wizyt. PoniŐsze wykresy przedstawiajņ strukturň osób korzystajņcych ze wsparcia w formie Otwartego Klubu Pracy:

164 Miejsce zamieszkania Wołomin Tłuszcz Radzymin Miasto Wieś W 2009 roku Klubach Pracy odbywały siň takőe grupowe spotkania informacyjne dla osób nowo zarejestrowanych, podczas których Liderzy wraz z doradcami zawodowymi informowali osoby bezrobotne i poszukujņce pracy o ich prawach i obowiņzkach wynikajņcych z zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z póŏn. zm.). Pracownicy Klubów Pracy w 2009 roku podejmowali takőe współpracň ze szkołami. W pierwszej połowie 2009 roku Lider Klubu Pracy w Wołominie prowadził spotkania z uczniami trzecich klas gimnazjów (Miejskie Gimnazjum im. S. Kard. WyszyŊskiego w Zielonce, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Zņbkach). Celem tych zajňń było przygotowanie młodzieőy do Ōwiadomego wyboru dalszej ŌcieŐki kształcenia. Ponadto od kilku lat Powiatowy Urzņd Pracy w Wołominie wraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica organizuje Powiatowy DzieŊ Planowania Kariery. Podczas targów, które w 2009 roku odbyły siň po raz czwarty, Liderzy Klubów Pracy wraz z doradcami zawodowymi prowadzili warsztaty dotyczņce planowania kariery skierowane do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wołomiŋskiego. Przedstawili takőe prezentacjň poōwiňconņ sytuacji na rynku pracy oraz propozycjom wsparcia, jakie urzňdy pracy oferujņ bezrobotnym absolwentom. Pracownicy Klubów Pracy w Powiatowy Urzňdzie Pracy w Wołominie posiadajņ odpowiednie kwalifikacje - majņ wyősze wykształcenie, ukoŋczyli szkolenie przygotowujņce do prowadzenia zajňń grupowych zgodnie z Programem Klubu Pracy, stale doskonalņ swoje kwalifikacje na szkoleniach dla pracowników Publicznych SłuŐb Zatrudnienia. Osoba zatrudniona na stanowisku Starszego Lidera Klubu Pracy jest certyfikowanym trenerem. W 2009 roku w ramach projektu Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujņcych usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej realizowanego na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uzyskała takőe uprawnienia trenera szkoleŋ modułowych (MES) umoőliwiajņce prowadzenie szkoleŋ dla pracowników instytucji rynku pracy. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w Klubach Pracy działajņcych w PUP w Wołominie prowadzona jest zgodnie ze standardami usług rynku pracy okreōlonymi w rozporzņdzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47, poz. 314) w warunkach zgodnych z wymaganiami rozporzņdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne słuőby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47, poz. 315). STAŏ StaŐ jest jednņ z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. UmoŐliwia nabywanie przez bezrobotnego doōwiadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejňtnoōci do wykonywania pracy przez wykonywanie zadaŋ w miejscu pracy bez nawiņzywania stosunku pracy z pracodawcņ. W ramach organizacji staőu mogņ byń skierowane: na okres odbywania staőu do 12 miesiňcy osoby bezrobotne: - do 25 roku Őycia, - do 27 roku Őycia, które w ostatnich 12 miesiņcach ukoŋczyły szkołň wyőszņ, na okres odbywania staőu do 6 miesiňcy osoby bezrobotne: - długotrwale albo po zakoŋczeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjňły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, - po 50 roku Őycia, - bez kwalifikacji zawodowych, bez doōwiadczenia zawodowego lub bez wykształcenia Ōredniego, - samotnie wychowujņce co najmniej jedno dziecko do 18 roku Őycia, - które po odbyciu kary pozbawienia wolnoōci nie podjňły zatrudnienia, - niepełnosprawne

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2010 r. Nr 107 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENI A 1670 Burmistrza Szczawna-Zdroju nr 16/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r.

Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Uchwała nr XLV.274.14 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE

MATERIAŁY INFORMACYJNE MATERIAŁY INFORMACYJNE Na podstawie 4 ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII/360/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego, z późn.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. -Projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 158 /2009 WYDATKI BUDśETOWE Dział Rozdz. T r e ś ć Kwota 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 000 020 01005 02001 Zadania rządowe Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu...

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŻARSKIEGO ZA ROK 2005 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp...4 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5 Dochody...5 Wydatki...14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2006 roku Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku Dział Wyszczególnienie Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13.

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13. Zał. nr 2 do Uchwały nr XXVII/201/2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 grudnia 2004r. Wydatki budżetowe na 2005 rok w złotych Dział Rozdział W y s z c z e

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo