Polska-Łódź: Modemy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Łódź: Modemy 2015/S 173-315643. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy"

Transkrypt

1 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Łódź: Modemy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto ul. Tuwima 58 Osoba do kontaktów: Adam Kapusta Łódź POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sektor elektroenergetyczny Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Budowa warstwy transmisji danych inteligentnego systemu pomiarowego (AMI). Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar działalności PGE Dystrybucja S.A. Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 1/14

2 2/14 II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest Budowa warstwy transmisji danych inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) we podziale na trzy Zadania: Zadanie nr 1: Dostawa Urządzeń Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE Zadanie nr 2: Budowa i wdrożenie Systemu Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI Zadanie nr 3: Świadczenie Usługi Transmisji Danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Informacje o częściach zamówienia To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Zadanie nr 1: W ramach zamówienia głównego: Dostawa szt. fabrycznie nowych (nieeksploatowanych produkcyjnie) Urządzeń Transmisji Danych wyposażonych w moduły komunikacyjne zapewniające transmisję danych w technologii 2G/3G/LTE, spełniających wymagania opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ. W ramach Prawa opcji: dostawa szt. fabrycznie nowych (nieeksploatowanych produkcyjnie) Urządzeń Transmisji Danych wyposażonych w moduły komunikacyjne zapewniające transmisję danych w technologii 2G/3G/LTE, spełniających wymagania opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ. Zadanie 2: W ramach zamówienia głównego: Budowa i wdrożenie Systemu Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI oraz dostarczenie licencji na System Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI pozwalające Zamawiającemu na wykonywanie przez System wszystkich opisanych w SIWZ funkcjonalności, uprawniających Zamawiającego do konfiguracji i eksploatacji w Systemie do 40 tys. Urządzeń Transmisji Danych. W ramach Prawa Opcji: rozszerzenie licencji na System pozwalające na wykonywanie przez System wszystkich opisanych w SIWZ funkcjonalności dla 100 tys. Urządzeń Transmisji Danych eksploatowanych u Zamawiającego. Zadanie 3: W ramach zamówienia głównego: Świadczenie Usługi Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej, dla szt. Urządzeń Transmisji Danych, z gwarantowanym, opisanym w Załączniku nr 4 do SIWZ, poziomem SLA. W ramach Prawa Opcji: świadczenie Usługi Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej, dla szt. Urządzeń Transmisji Danych dostarczonych przez Wykonawcę, z gwarantowanym, opisanym w Załączniku nr 4 do SIWZ, poziomem SLA. Informacje o opcjach 2/14

3 3/14 II.2.3) II.3) Opcje: tak Proszę podać opis takich opcji: Zadanie nr 1: W ramach Prawa opcji: dostawa szt. fabrycznie nowych (nieeksploatowanych produkcyjnie) Urządzeń Transmisji Danych wyposażonych w moduły komunikacyjne zapewniające transmisję danych w technologii 2G/3G/LTE, spełniających wymagania opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ. Zadanie 2: W ramach Prawa Opcji: rozszerzenie licencji na System pozwalające na wykonywanie przez System wszystkich opisanych w SIWZ funkcjonalności dla 100 tys. Urządzeń Transmisji Danych eksploatowanych u Zamawiającego. Zadanie 3: W ramach Prawa Opcji: świadczenie Usługi Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej, dla szt. Urządzeń Transmisji Danych dostarczonych przez Wykonawcę, z gwarantowanym, opisanym w Załączniku nr 4 do SIWZ, poziomem SLA. Realizacja Prawa opcji jest uzależniona od swobodnej decyzji Zamawiającego, co oznacza, że w przypadku nie skorzystania z Prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Dostawa Urządzeń Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE 1) Krótki opis: Przedmiotem Zamówienia w ramach Zadania nr 1 jest: 1. W ramach zamówienia głównego: Dostawa szt. fabrycznie nowych (nieeksploatowanych produkcyjnie) Urządzeń Transmisji Danych wyposażonych w moduły komunikacyjne zapewniające transmisję danych w technologii 2G/3G/LTE, spełniających wymagania opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2. W ramach Prawa opcji dostawa szt. fabrycznie nowych (nieeksploatowanych produkcyjnie) Urządzeń Transmisji Danych wyposażonych w moduły komunikacyjne zapewniające transmisję danych w technologii 2G/3G/LTE, spełniających wymagania opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3. W ramach zamówienia głównego: Dostawa, wraz z Urządzeniami Transmisji Danych, Oprogramowania Narzędziowego stanowiącego integralną część dostarczanych Urządzeń Transmisji Danych oraz dokumentacji technicznej Urządzeń. 4. W ramach zamówienia głównego: Udostępnienie API dla potrzeb implementacji funkcjonalności zarządzania dostarczonymi Urządzeniami Transmisji Danych w Systemie Zarządzania Urządzeniami Transmisyjnymi i Monitorowania Transmisji AMI. 5. W ramach zamówienia głównego: Przeprowadzenie Instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Urządzeń Transmisji Danych i Oprogramowania Narzędziowego, zgodnie z warun kami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ. 6. Udzielenie gwarancji na Urządzenia Transmisji Danych oraz Oprogramowanie Narzędziowe, przez okres nie krótszy, niż liczony od dnia zakończenia Etapu (o którym mowa w Załączniku nr 5 do SIWZ), w ramach którego dostarczono Urządzenia Transmisji Danych lub od dnia odbioru dostawy w ramach realizacji Prawa Opcji, w roku n do dnia 31 grudnia roku n+3+x (gdzie x oznacza liczbę wyrażającą dodatkowy okres gwarancji w latach, udzielony przez Wykonawcę zgodnie z zobowiązaniem przedstawionym w Ofercie), zgodnie z zasadami świadczenia usług gwarancyjnych, opisanymi w Załączniku nr 8 do SIWZ. 3/14

4 4/14 7. W ramach zamówienia głównego: świadczenie usług serwisowych dla Urządzeń Transmisji Danych od momentu odbioru ostatniej dostawy Urządzeń Transmisji Danych w ramach zamówienia głównego, do dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy (tj. 48 miesięcy od dnia podpisania umowy), a dla Oprogramowania Narzędziowego od momentu odbioru Oprogramowania Narzędziowego do dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy (tj. 48 miesięcy od dnia podpisania umowy), na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 8. W ramach zamówienia głównego: Świadczenie usług wsparcia procesu instalacji Urządzeń Transmisji Danych w ramach świadczenia usług serwisowych usługa polegająca na uczestnictwie zespołu wsparcia technicznego w procesie instalacji Urządzeń Transmisji Danych. Zespół wsparcia technicznego zlokalizowany będzie na terenie Polski, posługuje się językiem polskim i wspiera Zamawiającego w rozwiązywaniu problemów, które wystąpiły podczas instalacji, a nie zostały przewidziane w Instruktażu bądź instrukcji, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 9. Zamawiający wymaga, aby Urządzenia Transmisji Danych były wyprodukowane w roku dostawy, z wyłączeniem dostaw realizowanych w pierwszym kwartale danego roku, w których dostarczane Urządzenia Transmisji Danych mogą być wyprodukowane w roku poprzedzającym dostawę. Po zakończeniu eksploatacji Wykonawca dokona odbioru Urządzeń Transmisji Danych w celu poddania ich utylizacji. 10. Szczegółowe wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia w ramach Zadania nr 1 przedstawiają Załącznik nr 2 i Załącznik nr 8 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres: W ramach zamówienia głównego: Dostawa szt. fabrycznie nowych (nieeksploatowanych produkcyjnie) Urządzeń Transmisji Danych wyposażonych w moduły komunikacyjne zapewniające transmisję danych w technologii 2G/3G/LTE, spełniających wymagania opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ. W ramach Prawa opcji: dostawa szt. fabrycznie nowych (nieeksploatowanych produkcyjnie) Urządzeń Transmisji Danych wyposażonych w moduły komunikacyjne zapewniające transmisję danych w technologii 2G/3G/LTE, spełniających wymagania opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: Kryteria oceny ofert dla Zadania 1: Kryterium: Cena oferty Waga 0,95. Kryterium: Okres Gwarancji Waga 0,05. Część nr: 2 Nazwa: Budowa i wdrożenie Systemu Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI 1) Krótki opis: Przedmiotem Zamówienia w ramach Zadania nr 2 jest: 1. W ramach zamówienia głównego: 1.1. Stworzenie Dokumentacji Wstępnej Projektu, zawierającej: a) dokumentację zarządzania Projektem (Dokument Inicjujący Projekt), b) projekt Systemu Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI, zawierający architekturę Systemu, szczegółowy zakres i plan implementacji Systemu, w tym: opisanie sposobu implementacji wymagań funkcjonalnych, technicznych i raportowych, zestawienie wymaganych interfejsów oraz raportów i ewentualnie rozszerzeń i modyfikacji koniecznych dla realizacji wyżej wymienionych wymagań. 4/14

5 5/ Wdrożenie Systemu Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI poprawnie zarządzającego urządzeniami transmisji Zamawiającego i monitorującego transmisję w technologii 2G/3G/LTE, na które składa się: a) dostawa, uruchomienie i konfiguracja w środowisku Zamawiającego Infrastruktury IT, b) instalacja i konfiguracja Systemu wraz z niezbędnym do jego działania oprogramowaniem dodatkowym (baza danych, system operacyjny, itp.), oraz przekazanie niezbędnych licencji na to oprogramowanie dodatkowe, c) dostarczenie licencji na System Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI pozwalające Zamawiającemu na wykonywanie przez System wszystkich opisanych w SIWZ funkcjonalności, uprawniających Zamawiającego do konfiguracji i eksploatacji w Systemie do 40 tys. Urządzeń Transmisji Danych, d) stworzenie i przekazanie, uzgodnionych z Zamawiającym, Planu Testów i scenariuszy testowych Systemu Przeprowadzenie Instruktażu dla pracowników Zamawiającego (użytkowników i administratorów Systemu), w zakresie obsługi i administracji Systemu Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu całej dokumentacji powykonawczej Systemu, w tym procedur administrowania Systemem i zabezpieczania danych Świadczenie usług serwisowych Systemu Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI przez okres od momentu Odbioru Końcowego, nie dłużej niż w okresie obowiązywania umowy (tj. 48 miesięcy od dnia podpisania umowy), w liczbie 3 Roboczo Dni w miesiącu kalendarzowym do dyspozycji Zamawiającego, w tym: a) analizy i przygotowanie projektu zmian w architekturze Systemu, b) implementacja zmian w architekturze Systemu, c) dokonywanie Update'ów i Upgrade'ów dostarczonego przez Wykonawcę Oprogramowania oraz przekazanie ich pełnej dokumentacji, d) przeprowadzenie importów, migracji, weryfikacji danych, e) organizacja i prowadzenie usług zdalnego wsparcia użytkowników, f) zmiany miejsca montażu Infrastruktury IT oraz instalację i konfigurację Oprogramowania, g) przeprowadzanie dodatkowych instruktaży dla przedstawicieli Zamawiającego (np. w sytuacji zatrudnienia nowych pracowników). 2. Udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy na System oraz Oprogramowanie i Infrastrukturę IT wykorzystywane przez System, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ. 3. W ramach Prawa opcji: rozszerzenie licencji na System pozwalające na wykonywanie przez System wszystkich opisanych w SIWZ funkcjonalności dla 100 tys. Urządzeń Transmisji Danych eksploatowanych u Zamawiającego (rozszerzenie licencji na Oprogramowanie Bazodanowe oraz rozbudowa Infrastruktury IT, na podstawie projektu rozbudowy infrastruktury IT Systemu dla potrzeb obsługi do 100 tys. Urządzeń Transmisji Danych, przekazanego przez Wykonawcę w ramach dokumentacji projektu Systemu Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI, leży po stronie Zamawiającego). 4. Szczegółowe wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia w ramach Zadania nr 2 przedstawiają Załącznik nr 3 i Załącznik nr 9 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres: W ramach zamówienia głównego: Budowa i wdrożenie Systemu Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI oraz dostarczenie licencji na System Zarządzania Urządzeniami Transmisji Danych i Monitorowania Transmisji AMI pozwalające Zamawiającemu na wykonywanie przez System 5/14

6 6/14 wszystkich opisanych w SIWZ funkcjonalności, uprawniających Zamawiającego do konfiguracji i eksploatacji w Systemie do 40 tys. Urządzeń Transmisji Danych. W ramach Prawa Opcji: rozszerzenie licencji na System pozwalające na wykonywanie przez System wszystkich opisanych w SIWZ funkcjonalności dla 100 tys. Urządzeń Transmisji Danych eksploatowanych u Zamawiającego. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: Kryteria oceny ofert dla Zadania 2: Kryterium: Cena ofertowa Waga 0,95. Kryterium: Okres Gwarancji Waga 0,05. Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie Usługi Transmisji Danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej 1) Krótki opis: Przedmiotem Zamówienia w ramach Zadania nr 3 jest: 1. Dostarczanie Kart USIM zapewniających realizację Usługi Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej, w okresie świadczenia Usług Transmisji Danych, w liczbie zgodnej z pkt oraz poniżej, a także dodatkowo 200 szt. nieaktywowanych Kart USIM. 2. Świadczenie Usługi Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej, dla szt. CPE, z gwarantowanym, opisanym w Załączniku nr 4 do SIWZ, poziomem SLA. 3. W ramach Prawa Opcji: świadczenie Usługi Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej, dla szt. CPE dostarczonych przez Wykonawcę, z gwarantowanym, opisanym w Załączniku nr 4 do SIWZ, poziomem SLA. 4. Uruchomienie prywatnego APN dla lokalizacji Zamawiającego mieszczącej się pod adresem Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 51, Skarżysko-Kamienna, zwymiarowanego przez Wykonawcę w sposób zapewniający świadczenie Usług Transmisji Danych. 5. Udostępnienie Zamawiającemu Oprogramowania do Zarządzania Usługami Transmisji Danych wraz z dokumentacją na cały okres obowiązywania Umowy. 6. Świadczenie Usług Serwisowych przez 48-miesięczny okres obowiązywania Umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ. 7. Przeprowadzenie Instruktażu dla 16 pracowników Zamawiającego (użytkowników i administratorów), w zakresie obsługi Oprogramowania do Zarządzania Usługami Transmisji Danych. 8. Szczegółowe wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia w ramach Zadania nr 3 przedstawiają: Załącznik nr 4 i Załącznik nr 10 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres: W ramach zamówienia głównego: Świadczenie Usługi Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej, dla szt. Urządzeń Transmisji Danych, z gwarantowanym, opisanym w Załączniku nr 4 do SIWZ, poziomem SLA. W ramach Prawa Opcji: świadczenie Usługi Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej, dla szt. Urządzeń Transmisji Danych dostarczonych przez Wykonawcę, z gwarantowanym, opisanym w Załączniku nr 4 do SIWZ, poziomem SLA. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 6/14

7 7/14 Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: Kryteria oceny ofert dla Zadania 3: Kryterium: Cena ofertowa za realizację Usługi Transmisji Danych Waga 0,94. Kryterium: Gwarantowany poziom SLA dla Usługi Transmisji Danych- Waga 0,04. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: PLN, słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, jeżeli przystępuje do postępowania wyłącznie na Zadanie nr PLN, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, jeżeli przystępuje do postępowania wyłącznie na Zadanie nr PLN, słownie: sto tysięcy złotych, jeżeli przystępuje do postępowania wyłącznie na Zadanie nr 3. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Płatność będzie realizowana w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp (oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza należy załączyć do oferty). Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Zamawiający może zażądać przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy Pzp. 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Pozostałe warunki muszą być spełnione łącznie przez składających ofertę wspólną. 7/14

8 8/14 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 4 Ustawy, stanowiące kolejno dla Zadania nr 1, Zadania nr 2 i Zadania nr 3, Załączniki: nr 12, nr 13 i nr 14 do SIWZ dokument/-y należy złożyć w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w dokument składa każdy Wykonawca. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do SIWZ dokument należy złożyć w oryginale. 8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: a) o których mowa w ppkt 2, 3, 4 i 6: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 8/14

9 9/14 III.2.2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) o których mowa w pkt 5: składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 11. Dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem dokumentów, co do których Zamawiający wskazał, że muszą być przedstawione w oryginale. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku musi wykazać, że posiada: dla zadanie 1 Środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), dla zadania 2 Środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej PLN (słownie: jednego miliona złotych), dla zadania 3 Środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej PLN (słownie: dwa miliony złotych). Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno Zadanie musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokościach odpowiednio będących sumą kwot wskazanych w pkt 1, pkt 2 oraz pkt. 3 powyżej, przy czym sumowane są kwoty odpowiadające Zadaniom, na które ofertę składa Wykonawca. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagania wskazane powyżej będą spełnione, gdy spełniać je będzie jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 9/14

10 10/14 III.2.3) W celu oceny spełnienia warunków określonych powyżej, Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż polski złoty po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień ogłoszenia o zamówieniu. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 1 powyżej Wykonawca złoży następujące dokumenty: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wymaganej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów (udostępnienie zasobów), Zamawiający wymaga złożenia: 1. Pisemnego zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia dokument należy złożyć w oryginale na formularzu stanowiącym Załącznik nr 21 (dla Zadania nr 1) lub Załącznik nr 22 (dla Zadania nr 2) lub Załącznik nr 23 (dla Zadania nr 3). 2. Pisemnego oświadczenia Wykonawcy w przedmiocie korzystania z zasobów innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, dotyczącego zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia dokument należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 24 (dla Zadania nr 1) lub Załącznik nr 25 (dla Zadania nr 2) lub Załącznik nr 26 (dla Zadania nr 3). Dla każdego podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby należy przedłożyć odrębne oświadczenie Wykonawcy. 3. Dokumentu lub dokumentów, z których wynika, że osoba lub osoby, które podpisały pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 1 są upoważnione do reprezentacji podmiotu trzeciego (poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty rejestrowe potwierdzające osoby reprezentujące i zasadę reprezentacji, pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) oryginał lub kopie potwierdzone przez notariusza). 4. W przypadku, gdy Wykonawca polegał będzie na zdolnościach finansowych innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie rzeczywiście dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga ponadto złożenia dotyczących tych podmiotów informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wymaganej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (odpowiednio do udostępnianych zasobów). Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawcy, którzy: A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: dla zadania 1 Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 zamówienie (1 umowę) obejmujące dostawę Urządzeń Transmisji Danych działających w technologii 2G lub 3G lub LTE, wykorzystywanych do transmisji danych pomiarowych w zakresie energii elektrycznej, wody, paliwa gazowego lub energii cieplnej w liczbie co najmniej szt. 10/14

11 11/14 dla zadania 2 Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 zamówienie (1 umowę) obejmujące dostawę i wdrożenie systemu informatycznego dedykowanego do monitorowania i zarządzania elementami infrastruktury telekomunikacyjnej pracującej w technologii radiowej, złożonej z nie mniej niż 1000 szt. Urządzeń Transmisji Danych. dla zadania 3 Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 zamówienie (1 umowę) obejmujące dostawę przynajmniej szt. kart SIM/USIM wraz z usługą M2M w technologii CDMA lub 2G lub 3G lub LTE. B. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dla Zadania 1: Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku musi wykazać, że dysponuje Zespołem osób (co najmniej 4 osoby), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 1) Kierownik projektu osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe techniczne, b) biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (warunek ten będzie spełniony również, jeżeli Wykonawca zapewni na swój koszt usługi tłumacza., c) posiada certyfikat z obszaru zarządzania projektami wg metodyki: Prince2 lub PMI lub równoważnej, d) posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. 2) Główny architekt osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe, b) biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (warunek ten będzie spełniony również, jeżeli Wykonawca zapewni na swój koszt usługi tłumaczenia), c) posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania rozwiązań i produktów oferowanych przez Wykonawcę. 3) Konsultant zadaniowy dla obszaru telekomunikacji oraz integracji urządzeń telekomunikacyjnych z systemami informatycznymi dwie osoby, z których każda spełnia łącznie następujące wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe techniczne, b) biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (warunek ten będzie spełniony również, jeżeli Wykonawca zapewni na swój koszt usługi tłumaczenia), c) posiada znajomość oferowanych przez Wykonawcę urządzeń i narzędzi komunikacji (sterowników) oraz znajomość technologii transmisji danych, d) posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie architektury systemów informatycznych. Dla Zadania 2: Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku musi wykazać, że dysponuje Zespołem osób (co najmniej 4 osoby), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 1) Kierownik projektu osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe techniczne, b) biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (warunek ten będzie spełniony również, jeżeli Wykonawca zapewni na swój koszt usługi tłumaczenia), c) posiada certyfikat z obszaru zarządzania projektami wg metodyki: Prince2 lub PMI lub równoważnej, d) posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. 2) Główny architekt osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania: 11/14

12 12/14 a) posiada wykształcenie wyższe, b) biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (warunek ten będzie spełniony również, jeżeli Wykonawca zapewni na swój koszt usługi tłumaczenia), c) posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania rozwiązań i produktów oferowanych przez Wykonawcę. 3) Konsultant zadaniowy dla obszaru telekomunikacji oraz integracji urządzeń telekomunikacyjnych z systemami informatycznymi dwie osoby, z których każda spełnia łącznie następujące wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe techniczne, b) biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (warunek ten będzie spełniony również, jeżeli Wykonawca zapewni na swój koszt usługi tłumaczenia), c) posiada znajomość oferowanych przez Wykonawcę systemów informatycznych oraz znajomość technologii transmisji danych, d) posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie architektury systemów informatycznych. dla Zadania 3: Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku musi wykazać, że dysponuje Zespołem osób (co najmniej 4 osoby), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 1) Kierownik projektu osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe techniczne, b) biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (warunek ten będzie spełniony również, jeżeli Wykonawca zapewni na swój koszt usługi tłumaczenia), c) posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. 2) Konsultant Usługi Transmisji Danych trzy osoby, z których każda spełnia łącznie następujące wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe techniczne, b) posiada znajomość oferowanych przez Wykonawcę usług i wykorzystywanych przez Wykonawcę urządzeń i technologii, c) biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie, d) posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie Usługi Transmisji Danych. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych powyżej Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1. Dotyczy Zadania nr 1: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw (w zakresie, w jakim towary zostały już odebrane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie lub są wykonywane, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 15 do SIWZ. Wykaz musi obejmować główne dostawy, tj. dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku doświadczenia określonego powyżej i musi zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia, czy Wykonawca spełnia warunki określone w tym punkcie. 2. Dotyczy Zadania nr 2: Wykaz wykonanych zamówień, o których mowa w warunku określonym powyżej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których zamówienie zostało wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostało wykonane należycie, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 16 do SIWZ. Wykaz musi obejmować główne zamówienie, tj. 12/14

13 13/14 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) zamówienie niezbędne do wykazania spełniania warunku doświadczenia określonego powyżej i musi zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia, czy Wykonawca spełnia warunki określone w tym punkcie. 3. Dotyczy Zadania nr 3: Wykaz wykonanych zamówień, o których mowa w warunku określonym powyżej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których zamówienie zostało wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostało wykonane należycie, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 17 do SIWZ. Wykaz musi obejmować główne zamówienie, tj. zamówienie niezbędne do wykazania spełniania warunku doświadczenia określonego powyżej i musi zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia, czy Wykonawca spełnia warunki określone w tym punkcie. Dowodami, o których mowa powyżej mogą być: Poświadczenie (podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane), z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, przy czym obiektywne przyczyny, o których mowa powyżej należy opisać w ofercie. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca przedstawi dodatkowo dane kontaktowe do osób reprezentujących podmiot, na rzecz którego Wykonawca realizował lub realizuje dostawy, celem umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji i potwierdzenia informacji przedstawianych przez Wykonawcę w oświadczeniu. 4. Dotyczy Zadania nr 1, nr 2 i nr 3: Wykaz osób (wzór wykazu stanowią odpowiednio Załącznik nr 18 do SIWZ, Załącznik nr 19 do SIWZ i Załącznik nr 20 do SIWZ), którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierający informacje wymagane powyżej. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) Rodzaj procedury Otwarty Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: ZWL/OLM/04/2015 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 13/14

14 14/14 IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) :00 Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejscowość PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, ul. Tuwima 58, Łódź, sala 137. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe: Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wszelkie informacje na ten temat środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych art. 180 i następne. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /14

Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203590-2014:text:pl:html Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225034-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Turbiny i silniki 2015/S 063-111584. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Kraków: Turbiny i silniki 2015/S 063-111584. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111584-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Turbiny i silniki 2015/S 063-111584 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128781-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296331-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:260714-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297593-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101520-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65600-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142872-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2015/S 144-266479. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2015/S 144-266479. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266479-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2015/S 144-266479

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216875-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247299-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291771-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo