PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 116-192276. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17 Osoba do kontaktów: Izabella Meszka Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Państwowa Jednostka Budżetowa Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sprawy gospodarcze i finansowe Inny: Wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wdrożenie nowego systemu informatycznego w CUPT. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska. Kod NUTS PL 1/12

2 2/12 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie nowego systemu informatycznego dalej NSI, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na etapy, obejmujące realizację następujących prac: 1) Etap I - Analiza przedwdrożeniowa, 2) Etap II - Prace projektowe, 3) Etap III - Dostawa wraz z instalacją i konfiguracją dostarczonego sprzętu, 4) Etap IV - Instalacja, konfiguracja NSI i ustalenie uprawnień dla wszystkich administratorów i użytkowników, 5) Etap V - Zasilenie NSI w dane testowe przygotowane w oparciu o dane rzeczywiste Zamawiającego, 6) Etap VI Przeprowadzenie szkoleń użytkowników i administratorów, 7) Etap VII - Testowanie NSI, 8) Etap VIII - Migracja danych, 9) Etap IX - Praca na danych rzeczywistych. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium. 2/12

3 3/12 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 3. Miejsce złożenia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale XI SIWZ. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: Wadium powinno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust. 2, oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy. 4) Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: Wadium Wdrożenie nowego systemu informatycznego w CUPT - 1/ZAM/2012. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 5) Nie wniesienie wadium w wymaganej wysokości lub formie, do upływu terminu składania ofert (także na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą), skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru): a) pieniężnej, b) poręczenia bankowego, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. W przypadku wniesienia wadium pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego. 3/12

4 4/12 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) 5. Zabezpieczenie należy wnieść nie później niż w dniu podpisania umowy. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo za realizację całego przedmiotu zamówienia, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy jest podpisany przez obie Strony, bez zastrzeżeń, Końcowy Protokół Odbioru. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnie występujących Wykonawców, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Rozdział I Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1)Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia - w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) co najmniej dwóch (2) zamówień, polegających na wdrożeniu systemu informatycznego, którego zakres funkcjonalny obejmował co najmniej: ewidencję księgową, kadry i płace, środki trwałe, o wartości co najmniej ,00 złotych brutto łącznie; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy wykazać się dysponowaniem, na etapie realizacji umowy, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności: c.1) co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu, co najmniej 2 projektami polegającymi na wdrożeniu systemu informatycznego, którego zakres funkcjonalny obejmował co najmniej: ewidencję księgową, kadry i płace, środki trwałe, c.2) co najmniej 4 osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji prac w co najmniej 2 projektach polegających na wdrożeniu systemu informatycznego, którego zakres funkcjonalny obejmował co najmniej: ewidencję księgową, kadry i płace, środki trwałe, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy wykazać się: d.1) posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej ,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy tysięcy złotych 00/100), d.2) ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100). 4/12

5 5/12 2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale II. 3.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) lit. a), b) c) i d) musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Rozdział II. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1.Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć: 1) oświadczenie Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale I ust. 1 pkt 1. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie. 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców. 3)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument taki składa każdy z Wykonawców. 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców, 5)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 5/12

6 6/12 III.2.2) 2.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale I ust. 1: 1) pkt. 3-5 i pkt. 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2) pkt. 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp (dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 4.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy na potwierdzenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia powinni złożyć następujące dokumenty: 1) informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w Sekcji III.2.1) w Rozdziale I ust. 1 pkt 1) lit. d.1). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w Sekcji III.2.1) w Rozdziale I ust. 1 pkt 1) lit. d.2). 6/12

7 7/12 III.2.3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w ust. 1 - polega na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest do przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1) dotyczącej tych podmiotów. 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. W celu oceny spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi wykazać się: 1) posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej ,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych 00/100), 2) ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100). Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie przedmiotu zamówienia powinni złożyć następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych zamówień, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) potwierdzający, należyte wykonanie co najmniej dwóch (2) zamówień polegających na wdrożeniu systemu informatycznego, którego zakres funkcjonalny obejmował co najmniej: ewidencję księgową, kadry i płace, środki trwałe z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w Sekcji III.2.1) w Rozdziale I ust. 1 pkt 1) lit. b). Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. Wykonawcy na potwierdzenie posiadania osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia powinni złożyć następujące dokumenty: 1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w Sekcji III.2.1) w Rozdziale I ust. 1 pkt 1) lit. c.1 i/lub c.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Sekcji III.2.1) w Rozdziale I ust. 1 pkt 1) lit. b - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7/12

8 8/12 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Sekcji III.2.1) w Rozdziale I ust. 1 pkt 1) lit. b, a także określonych w Sekcji III.2.1) w Rozdziale I ust. 1 pkt 1) lit. c.1 i/lub c.2 polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.1) w Rozdziale II ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5), 6) i 7). Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. W celu oceny spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) co najmniej dwóch (2) zamówień, polegających na wdrożeniu systemu informatycznego, którego zakres funkcjonalny obejmował co najmniej: ewidencję księgową, kadry i płace, środki trwałe, o wartości co najmniej ,00 PLN brutto łącznie. 2. W celu oceny spełnienia warunku posiadania osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: 1) co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu, co najmniej 2 projektami polegającymi na wdrożeniu systemu informatycznego, którego zakres funkcjonalny obejmował co najmniej: ewidencję księgową, kadry i płace, środki trwałe, 2) co najmniej 4 osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji prac w co najmniej 2 projektach polegających na wdrożeniu systemu informatycznego, którego zakres funkcjonalny obejmował co najmniej: ewidencję księgową, kadry i płace, środki trwałe. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena brutto wdrożenia NSI. Waga Funkcjonalność NSI. Waga Liczba godzin konsultacji ekspoloatacyjnych. Waga 5 8/12

9 9/12 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) 4. Termin gwarancji. Waga 5 Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 1/2012/ZAM Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :30 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejscowość: Centrum Unijnych projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, Warszawa, sala konferencyjna na XXIII piętrze. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie Informacje dodatkowe 1. Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od daty zawarcia Umowy zgodnie z poszczególnymi terminami wskazanymi w Ramowym Harmonogramie Wykonania Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Przez dni robocze, Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godz , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Sekcji III.2) ust. 5 i 6 Ogłoszenia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 9/12

10 10/12 5. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SIWZ, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. W przypadku, gdy kwoty w dokumentach składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyrażone będą w walutach obcych, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie średni kurs złotego publikowany przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz.U. UE. 8. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817). 9. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu, w zaklejonej i oznakowanej kopercie. 10. Oferta Wykonawcy składa się z: 1) części merytorycznej, w której Wykonawca musi przedstawić: a) Funkcjonalność NSI zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. b) Metodykę realizacji Przedmiotu zamówienia zawierającą: b.1) metodykę zarządzania jakością prac wdrożeniowych w NSI opracowaną zgodnie z międzynarodowymi standardami i metodami zarządzania (np. FERMA, COSO II, ISO 31000, COBIT, PRINCE2 lub równoważnymi), b.2) metodykę zarządzania zmianami w NSI opracowaną zgodnie z międzynarodowymi standardami i metodami zarządzania (np. FERMA, COSO II, ISO 31000, COBIT, PRINCE2 lub równoważnymi), b.3) metodykę zarządzania ryzykiem w NSI opracowaną zgodnie z międzynarodowymi standardami i metodami zarządzania (np. FERMA, COSO II, ISO 31000, COBIT, PRINCE2 lub równoważnymi), b.4) metodykę migracji danych w NSI opracowaną zgodnie z międzynarodowymi standardami i metodami zarządzania (np. FERMA, COSO II, ISO 31000, COBIT, PRINCE2 lub równoważnymi), b.5) metodykę testowania NSI opracowaną zgodnie z międzynarodowymi standardami i metodami zarządzania (np. FERMA, COSO II, ISO 31000, COBIT, PRINCE2 lub równoważnymi),zawierającą w szczególności: testy poprawności działania, testy wydajności, testy obciążenia, testy bezpieczeństwa. b.6) metodykę postępowania z problemami zaistniałymi w trakcie wdrażania NSI opracowaną zgodnie z międzynarodowymi standardami i metodami zarządzania (np. FERMA, COSO II, ISO 31000, COBIT, PRINCE2 lub równoważnymi). 2) części finansowej, w której Wykonawca musi przedstawić: a) Formularz oferty wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Oferta powinna zawierać w szczególności wartość brutto wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie wymagane w załączniku dane. 11. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, wymienione w Sekcji III 2.1), w Sekcji III.2.2), w Sekcji III.2.3), a także dokumenty, o których mowa w ust. 10 oraz dowód wniesienia wadium, w szczególności oryginał poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, udzielonego poręczenia jako wadium i innych form wniesienia wadium, zgodnie z Sekcją III.1.1) Ogłoszenia. 12. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) nie dotyczy to osób umocowanych do działania w imieniu Wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych; b) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika i załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania 10/12

11 11/12 VI.4) VI.4.1) pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego); nie dotyczy to osób umocowanych do działania w imieniu Wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych; 13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 14. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze lub ręcznie w sposób zapewniający trwałość i czytelność tekstu. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 16. Wykonawca przedstawi: pełną nazwę Wykonawcy, adres, NIP, nr telefonu i faksu, , nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 17. Zarówno oryginały dokumentów, jak też ich kopie (odpisy, zaświadczenia, oświadczenia) załączone do oferty nie będą zwracane Wykonawcom. 18. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzielając wyjaśnień przekaże je wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Ponadto, treść zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 19. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Oświadczenie jw. i dokumenty należy zamieścić w zamkniętym opakowaniu oznaczonym jak opisie oznaczenia oferty, z dopiskiem ZMIANA. 20. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). 21. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. Uwaga: Wykonawca nie może zastrzec: nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 11/12

12 12/12 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /12

PL-Warszawa: Komputer biurkowy 2012/S 167-277053. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Komputer biurkowy 2012/S 167-277053. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277053-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Komputer biurkowy 2012/S 167-277053 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306898-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116359-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225034-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204377-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:237982-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 129-237982 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340760-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65600-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 128-235547. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 128-235547. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235547-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 128-235547 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142878-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128781-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387515-2011:text:pl:html PL-Gdańsk: Usługi drukowania i dostawy 2011/S 239-387515 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:382051-2014:text:pl:html Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo