Temat pracy Promotor Dyplomant. dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski. dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat pracy Promotor Dyplomant. dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski. dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski"

Transkrypt

1 Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2012/2013 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp. Temat pracy Promotor Dyplomant 1. Elektroniczne instrumenty geodezyjne do pomiaru odległości. Data otrzymania tematu Uwagi 2. Metody badania przemieszczeń wielkogabarytowych budowli inżynierskich. 3. Metody aktualizacji map topograficznych. 4. Metody aktualizacji mapy zasadniczej. 5. Metody budowy baz danych opisowych dla systemów typu GIS. 6. Generalizacja mapy topograficznej w skali 1:

2 Metody wykorzystania zjawisk interferencji i dyfrakcji światła w procesie pomiaru odległości. Wielowarstwowa mapa tematyczna dla potrzeb jednostek samorządowych. Wykorzystanie systemów typu GIS w zarządzaniu parkami narodowymi. Analiza dokładności pomiarów kątów przy użyciu tachimetru elektronicznego i teodolitu optycznego. Analiza porównawcza metod budowy Numerycznego Modelu Terenu dla potrzeb wizualizacji (3 i 4D) danych batymetrycznych z wykorzystaniem oprogramowania Surfer. Badanie i optymalizacja metody śledzenia obiektów ruchomych w oparciu o geodane wysokoczęstotliwościowego sonaru skanującego na przykładzie śledzenia pojazdu podwodnego VideoRay i sonaru skanującego MS Badanie i optymalizacja parametrów sonaru holowanego wysokiej częstotliwości EdgeTech DF4125 w procesie pozyskiwania geodanych dla potrzeb archeologii podwodnej. Badanie metod redukcji danych batymetrycznych w aspekcie wymagań budowy hydrograficznego planszetu sprawozdawczego. prof. prof. prof. prof.

3 Katalog obrazów morskich sonarów nawigacyjnych na przykładzie sonaru holowanego wysokiej częstotliwości EdgeTech DF4125. Metodyka kontroli jakości geodanych pozyskiwanych sondą wielowiązkową za pomocą weryfikacji sondą pionową na przykładzie sond GS+ i EA 400. Metodyka budowy mozaiki obrazów sonarowych pozyskiwanych sonarem wysokiej częstotliwości na przykładzie sonaru EdgeTech DF4125 i wybranego oprogramowania. Multimedialny przewodnik do nauki badania dna akwenu sposobem inspekcji środkami telewizji podwodnej na przykładzie pojazdu podwodnego VideoRay. Multimedialny przewodnik do nauki i testowania wiedzy w zakresie znajomości metodologii zarządzania projektami geoinformatycznymi w oparciu o PRINCE2. Multimedialny przewodnik do nauki oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI. Multimedialny przewodnik do nauki oprogramowania hydrograficznego firmy QPS. Opracowanie koncepcji wykorzystania magnetometru do inwentaryzacji infrastruktury podwodnej. Opracowanie koncepcji wykorzystania gradiometru do inwentaryzacji złóż pod dnem akwenu. Projekt geoinformatycznego systemu zabezpieczenia bezpieczeństwa imprez masowych. Analiza porównawcza zmian ukształtowania dna akwenu w trakcie hydrograficznego zabezpieczenia placu budowy hydrotechnicznej na przykładzie wybranej inwestycji. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof.

4 Projekt geoinformatycznego systemu zabezpieczenia bezpieczeństwa imprez masowych. Multimedialny przewodnik do nauki badania dna akwenu sposobem inspekcji środkami telewizji podwodnej na przykładzie pojazdu podwodnego VideoRay. 28. Geodezyjne pomiary odkształceń przestrzennych konstrukcji Badania doświadczalne nad dokładnością pomiaru metodą niwelacji optycznej. Wyznaczenie odchyleń od pionu kominów przemysłowych za pośrednictwem geodezyjnej obserwacji. Specjalna osnowa geodezyjna do montażu i kontroli obiektów i urządzeń mechanicznych. 32. Prace geodezyjne podczas budowy mostów Trendy rozwoju geoinformacyjnych baz danych morskich obszarów przybrzeżnych. Infrastruktura informacji przestrzennej polskiej strefy brzegowej. 35. Sprzęt do pomiarów grawimetrycznych obszarów morskich. 36. Pomiary grawimetryczne a metody pomiarów ruchów pionowych wód morskich. prof. prof. Julian Niebylski Julian Niebylski Julian Niebylski Julian Niebylski Julian Niebylski

5 Wpływ czynników zewnętrznych na zmiany siły ciężkości na morskich akwenach przybrzeżnych. Metodyka pomiarów grawimetrycznych na obszarach morskich. 39. Osnowy geodezyjne województwa zachodniopomorskiego. 40. Przydatność modelu danych INSPIRE dla morskich obszarów przybrzeżnych. 41. Przydatność OpenStreetMap dla potrzeb prac geodezyjnych Systemy zasilania i generalizacji map morskich obszarów przybrzeżnych. Analiza przestrzenna zatrudnienia absolwentów kierunku Geodezja i Kartografia z Akademii Morskiej w Szczecinie. dr inż. Piotr Wołejsza 44. Wybór lokalizacji obwodnicy miasta dr inż. Piotr Wołejsza 45. Wybór lokalizacji siłowni wodnej na przykładzie powiatu.. dr inż. Piotr Wołejsza 46. Ocena lokalizacji obwodnicy miasta. dr inż. Piotr Wołejsza 47. Analiza lokalizacji oddziałów Biblioteki Publicznej na przykładzie miasta dr inż. Piotr Wołejsza

6 48. Opracowanie mapy turystycznej.. dr inż. Piotr Wołejsza Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej dla gminy.. Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej dla powiatu.. dr inż. Piotr Wołejsza dr inż. Piotr Wołejsza 51. Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej dla miasta dr inż. Piotr Wołejsza Koncepcja i wybrane elementy Systemu Informacji Przestrzennej o komunikacji miejskiej dla miasta.... Skryptowe opracowanie mapy topograficznej w skali 1: w środowisku ArcGIS. dr inż. Piotr Wołejsza 54. Projekt i realizacja SIP dla potrzeb turystyki i promocji gminy Planowanie tras przejazdu z uwzględnieniem natężenia ruchu z wykorzystaniem wybranych narzędzi analiz sieciowych. Przetwarzanie i wizualizacja danych statystycznych dla potrzeb map tematycznych. Badanie metod prezentacji kartograficznej zastosowanych na elektronicznej mapie nawigacyjnej. Budowa numerycznej mapy zasadniczej w wybranym oprogramowaniu geoinformatycznym.

7 Badanie wpływu profilu prędkości dźwięku w wodzie na pomiar batymetryczny. Badanie możliwości wykorzystania ArcGIS Tracking Analyst do analiz historycznych. Modelowy opis wybranej regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej na poziomie województwa z wykorzystaniem języka UML. Analiza porównawcza mapy zasadniczej w formie klasycznej i numerycznej. Zastosowanie danych naziemnego skaningu laserowego w pomiarach odkształceń obiektów architektonicznych Ocena dokładności opracowania trójwymiarowego modelu budynku z wykorzystaniem danych naziemnego skaningu laserowego. Ocena dokładności opracowania przestrzennego modelu budynku z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych programu PhotoModeler Scanner. Analiza porównawcza metod fotogrametrycznych i naziemnego skaningu laserowego w aspekcie dokładności opracowania przestrzennych modeli obiektów architektonicznych. Zastosowanie metod teledetekcyjnych i fotogrametrycznych w badaniu zmian linii brzegowej Zastosowanie metod teledetekcji i fotogrametrii w wykrywaniu zanieczyszczeń akwenów morskich i śródlądowych. Analiza funkcjonalności wybranych programów do przetwarzania danych lidarowych.

8 Analiza funkcjonalności oprogramowania ArcGIS w zakresie opracowania map trójwymiarowych. Zastosowanie danych lotniczego i naziemnego skaningu laserowego do opracowania przestrzennych modeli miast w standardzie CityGML. Analiza porównawcza metod analiz widoczności w oprogramowaniu GIS. Ocena dokładności wyznaczania pozycji za pomocą systemu GNSS w terenie zadrzewionym. Porównanie dokładności wyznaczania pozycji odbiorników będących w ruchu na przykładzie urządzeń firmy Raven i Trimble. Ocena stabilności wskazań kompasu satelitarnego na jednostce pływającej Hydrograf XXI podczas zmiany kursu. Badanie dokładności wyznaczania pozycji za pomocą systemu GNSS w zależności od rodzaju wykorzystanych poprawek ASG EUPOS i Trimble. Porównanie dokładności wyznaczania pozycji za pomocą systemów GPS i Glonass w porcie morskim Szczecin. Badanie wpływu wartości współczynników geometrycznych systemu GNSS na dokładność wyznaczenia pozycji w terenie zurbanizowanym. Analiza dokładności wyznaczania pozycji za pomocą odbiornika dwusystemowego GNSS w funkcji pory doby. Badanie dokładności względnej wyznaczania pozycji za pomocą systemu GNSS w porcie morskim.

9 Ocena wpływu minimalnego kąta elewacji na dokładność powtarzalną wyznaczania pozycji za pomocą systemu GNSS. Analiza czasu stabilizowania się pracy odbiorników i dokładności systemu GNSS w porcie morskim. Operat deformacji sklepień kościoła pw. Św. Jakuba w Ośnie Lubuskim. Operat deformacji ścian obwodowych korpusu nawowego kościoła pw. Św. Jakuba w Ośnie Lubuskim. Operat deformacji sklepień kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu. Operat deformacji ścian obwodowych wieży kościoła pw. Św. Jakuba w Szczecinie. Operat deformacji ścian obwodowych wieży kościoła pw. NMP w Chojnie Operat deformacji wybranego odcinka murów obronnych w Mieszkowicach. Operat deformacji wybranego odcinka murów obronnych w Trzcińsku Zdroju. Operat deformacji wybranego odcinka murów obronnych w Stargardzie Szczecińskim. Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków na przykładzie gminy. dr inż. arch. Maciej Płotkowiak dr inż. arch. Maciej Płotkowiak dr inż. arch. Maciej Płotkowiak dr inż. arch. Maciej Płotkowiak dr inż. arch. Maciej Płotkowiak dr inż. Stefan Nowaczyk dr inż. Stefan Nowaczyk dr inż. Stefan Nowaczyk mgr inż. Antoni Myłka

10 Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków na przykładzie gminy Analiza metod pomiaru szczegółów stosowanych w ewidencji gruntów na tle obowiązujących przepisów. mgr inż. Antoni Myłka mgr inż. Antoni Myłka 94. Podziały nieruchomości w świetle obowiązujących przepisów prawa. mgr inż. Antoni Myłka 95. Rozgraniczenie nieruchomości. mgr inż. Antoni Myłka Kataster nieruchomości i księgi wieczyste, jako podstawowe rejestry źródłowe zintegrowanego systemu katastralnego w Polsce. Procedury ustalania granic w procesach prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. mgr inż. Antoni Myłka mgr inż. Antoni Myłka 98. Mapy do celów projektowych i mapy do celów prawnych. mgr inż. Antoni Myłka 99. Walory użytkowe modelu danych ewidencyjnych budynków i lokali na przykładzie gminy mgr inż. Antoni Myłka Walory użytkowe modelu danych ewidencyjnych budynków i lokali na przykładzie gminy Badanie dokładności wyznaczenia pozycji metodą GNSS w warunkach miejskich na przykładzie. Porównanie dokładności wyznaczania pozycji metodami klasycznymi i metodą GNSS na przykładzie mgr inż. Antoni Myłka

11 Porównanie dokładności wyznaczenia wysokości punktów osnowy pomiarowej metodami klasycznymi a metodą GNSS na terenie Wykorzystanie skaningu laserowego w procesie tworzenia numerycznej mapy zasadniczej na przykładzie Tworzenie numerycznej mapy zasadniczej 3D na przykładzie Inwentaryzacja powykonawcza domu jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem działki na przykładzie.. Obsługa geodezyjna budowy wybranego obiektu inżynierskiego, na przykładzie Porównanie dokładności wyznaczenia osnowy poziomej metodą GNSS oraz metodami klasycznymi na przykładzie Problematyka geodezyjno-prawna rozgraniczania nieruchomości na przykładzie.. Tworzenie katastru 3D na przykładzie.. Opracowanie numerycznego modelu terenu z pomiarów metodą GNSS na przykładzie. Aktualizacja danych ewidencyjnych na podstawie ortofotomapy oraz 112. weryfikacja terenowej na przykładzie

12 Badanie wychylenia komina przemysłowego na przykładzie Porównanie dokładności inwentaryzacji urządzeń podziemnych metodą GNSS i metodami klasycznymi na przykładzie Opracowanie koncepcji budowy lokalnego systemu informacji o terenie na przykładzie Metody pomiarów inwentaryzacyjnych toru jezdni suwnicowej na przykładzie.. Geodezyjna obsługa inwestycji na przykładzie hali warsztatowomagazynowej położonej w Łozienicy, gmina Goleniów 118. Mapa zasadnicza, jako źródło danych dla GBDOT Wykorzystanie wysokorozdzielczych danych obrazowych do opracowania map wielkoskalowych (projekt) Projekt bazy danych GIS (wybranego) parku miejskiego Wykorzystanie techniki wideo do generowania trójwymiarowego modelu obiektu poruszającego się (projekt analiza możliwości). Projekt systemu GIS z wykorzystaniem urządzeń mobilnych 122. (Smartfona z systemem GPS) oraz danych typu Open Source (źródeł otwartych). Projekt bazy danych nielegalnych wysypisk śmieci w regionie 123. wybranej gminy z wykorzystaniem aplikacji GIS i urządzeń mobilnych.

13 124. GIS w energetyce projekt aplikacji GIS do analizy wykorzystania energii słonecznej w Polsce Projekt aplikacji GIS do analizy wykorzystania energii wiatrowej w Polsce. Projekt bazy danych kosmicznych śmieci z wykorzystaniem aplikacji GIS. Projekt systemu GIS w zarządzaniu sieciami wodnymi (lub kanalizacyjnymi, na wybranym obszarze np. gminy). Projekt ortofotomapy satelitarnej na podstawie dokumentów normatywnych NATO. Projekt bazy danych osnów geodezyjnych na podstawie obowiązujących dokumentów normatywnych. Potencjał kartograficzny i interpretacyjny zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych analiza porównawcza. Wykorzystanie fotogrametrycznych danych obrazowych w ochronie i 131. monitoringu środowiska projekt Detekcja i identyfikacja obiektów z wykorzystaniem wysokorozdzielczych danych obrazowych Projekt bazy danych systemów odniesień przestrzennych na podstawie obowiązujących przepisów w Polsce. Wykorzystanie modelu terenu ze skaningu laserowego do analizy zjawisk powodziowych.

14 Projekt wykorzystania niekartometrycznych zobrazowań terenu w szybkich opracowaniach kartograficznych. Infrastruktura geoinformacyjna w chmurze obliczeniowej (cloud computing) projekt wykorzystania geodanych (w oparciu o istniejące rozwiązania). Wykorzystanie serwerów WMS i WFS do pozyskiwania danych geoprzestrzennych w systemie GIS. Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS w podziałach i scaleniach nieruchomości Projekt bazy danych dróg wodnych dla celów turystycznych Analiza wykorzystania danych obrazowych do określania powierzchni w terenach górskich (do określania wysokości dopłat unijnych) Projekt bazy metadanych na podstawie standardu DIGEST Wykorzystanie języków XML i KML do geowizualizacji Wykorzystanie aplikacji ArcGIS, jako Systemu Zarządzania Baz Danych. Projekt optymalizacji tras dowozu dzieci do szkół z wykorzystaniem 144. narzędzi GIS (dla wybranej gminy) Baza danych topograficznych a baza danych kartograficznych ocena deformacji rzeczywistego obrazu terenu

15 146. Baza danych przeszkód komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych (na wybranym obszarze) Wykorzystanie aplikacji GIS dla celów katastru wodnego Opracowanie warstw tematycznych w systemie GIS dla celów zagospodarowania przestrzennego

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA. Fotogrametria i teledetekcja

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA. Fotogrametria i teledetekcja WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA Fotogrametria i teledetekcja 1. Pojęcie fotogrametrii. Zalety i ograniczenia fotogrametrii. 2. Produkty, zastosowanie i podział fotogrametrii 3. Fotogrametria

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Katedra Geodezji Szczegółowej (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i Geoinformatyka (Specjalność)

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Geodezji Szczegółowej Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka PROMOTOR TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 36 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Załącznik nr 7 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak PROMOTOR Mieczysław Bakuła 1.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana.

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana. Instytut Geodezji i Geoinformatyki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I NAWIGACJA SATELITARNA Dr inż. Arkadiusz Tyszko 1. Analiza dokładności

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka Matematyka Liczby zespolone. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Wzory de Moivre a dla mnożenia, potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Definicja grupy pierścienia i ciała. Ciało liczb

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA Katedra Dróg i Mostów Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych dla celów projektowych Promotor Dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA Prof.

Bardziej szczegółowo

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się obecnie w następujących zakresach: 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe POLSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI SEKCJA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI KOMITETU GEODEZJI PAN UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, INSTYTUT NAUK O MORZU ZAKŁAD TELEDETEKCJI I KARTOGRAFII MORSKIEJ GEOMAR

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO SYTEMU OCHRONY PORTU

OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO SYTEMU OCHRONY PORTU Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 187-198 ISBN 978-83-61576-22-8 OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEWODNICZĄCA KOMISJI NAZW MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW FIZJOGRAFICZNYCH MSWIA

GŁÓWNY GEODETA KRAJU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEWODNICZĄCA KOMISJI NAZW MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW FIZJOGRAFICZNYCH MSWIA ORGANIZATORZY: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Geodezji i Geoinformatyki POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Komisja Geoinformatyki POLSKA AKADEMIA NAUK Sekcja Kartografii STOWARZYSZENIE KARTOGRAFÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD

OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD BIULETYN INFORMACYJNY ODDZIAŁU TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO Ukazuje się od 1977 roku Nr 137 Warszawa, 2013.09.11-13 VII

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 263 15395 Poz. 1572 1572 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PROWADZONE NA STUDIACH STACJONARNYCH. I stopień

PRZEDMIOTY PROWADZONE NA STUDIACH STACJONARNYCH. I stopień 1 Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Dydaktyka PRZEDMIOTY PROWADZONE NA STUDIACH STACJONARNYCH I stopień GEODEZYJNE URZĄDZANIE TERENÓW ROLNYCH Prowadzący wykłady: dr hab. inż. Wojciech Przegon,

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI :. WYDANIE PIĄTE Warszawa 1988 Instrukcja opracowana w Instytucie Geodezji i Kartografii przez: Bogdana Neya /redakcja naczelna/ Wojciecha Janusza

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT r.ak. 2009/2010 5 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Informacja przestrzenna towarzyszy człowiekowi od zawsze i kojarzy się głównie z położeniem

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II. PORADNIK PRAKTYCZNY GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II. PORADNIK PRAKTYCZNY Centrum Informacyjne Lasów Państwowych GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II.

Bardziej szczegółowo