Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów Ul. Świętokrzyska Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy: ILGW /2011 Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów Ul. Świętokrzyska Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2 postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Kraków, dnia 2011 r.. Służba Celna

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO... 4 ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA... 4 ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 5 ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW... 6 ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... 9 ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 13 ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, OFERTY CZĘŚCIOWE I OFERTY WARIANTOWE ROZDZIAŁ XVIII. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN ROZDZIAŁ XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 22 ROZDZIAŁ XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia wraz ze Specyfikacją Systemu ZEFIR (osobny plik) Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw i usług Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Strona 2 z 34

3 Załącznik nr 7 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy (osobny plik) Załącznik nr 8 do SIWZ Tabela Wymagań (osobny plik) Załącznik nr 9 do SIWZ Formularz cenowy Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja technicznej architektury referencyjnej (osobny plik) Strona 3 z 34

4 ROZDZIAŁ I. Minister Finansów Ministerstwo Finansów Ul. Świętokrzyska Warszawa NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Reprezentowany przez: Dyrektora Izby Celnej w Krakowie Al. Krasińskiego 11 B Kraków NIP: Znak sprawy: ILGW /2011 ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej zwane ustawą Pzp. Zamówienie jest w części realizowane w ramach 7. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Program e-cło dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w Załączniku Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentem Specyfikacja Systemu ZEFIR Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania, zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu ZEFIR 2 na infrastrukturze technicznej składającej się z platformy programowej, która zostanie dostarczona przez Wykonawcę oraz z platformy sprzętowoprogramowej, udostępnionej przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA na podstawie projektu infrastruktury technicznej Systemu ZEFIR 2 - przygotowanego przez Wykonawcę 3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na poprawne funkcjonowanie Systemu, świadczyć usługi rozwojowe Systemu, świadczyć usługi wsparcia utrzymania, świadczyć usługi napraw pogwarancyjnych oraz świadczyć usługi gwarancyjne dla usług rozwojowych oraz wsparcia utrzymania. 4. Platformę sprzętowo-programową na której będzie funkcjonował wdrożony System dostarczy Zamawiający zgodnie z Dokumentacją techniczną architektury referencyjnej stanowiącą Załącznik nr 10 do SIWZ. Pozostałe składniki Systemu ZEFIR 2, np. licencje Strona 4 z 34

5 gotowego oprogramowania, adaptery i inne niezbędne do realizacji zamówienia, dostarczy Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do produktów wytworzonych w wyniku realizacji Umowy (Istotne Postanowienia Umowy zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ) na Zamawiającego. 6. Definicje pojęć i skrótów użytych w SIWZ zostały zawarte w Załączniku nr 7 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy (Definicje). 7. Nazwa i kody CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego Usługi wdrażania oprogramowania Usługi e-learning Usługi szkoleniowe Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów. ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykonywanie obowiązków, o których mowa w Rozdziale 1 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia Umowy. (Rozdział 2 Istotnych Postanowień Umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ) 2. Projekt Infrastruktury Technicznej Systemu dla Projektu INFRA (Opracowanie Specyfikacji wymagań technicznych) w Fazie 0 - Projekt techniczny termin wykonania i odbioru bez zastrzeżeń - 3 miesiące od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 30 czerwca 2012r. 3. Faza 1 Wdrożenie Pilota Systemu ZEFIR 2 termin wykonania - 12 miesięcy od daty odbioru bez zastrzeżeń Projektu Infrastruktury Technicznej Systemu dla Projektu INFRA, z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 30 czerwca 2013r. 4. Faza 2 - Wdrożenie ogólnopolskie Systemu termin wykonania: 31 grudnia 2013r. 5. Usługi Gwarancyjne na System będą świadczone przez Wykonawcę przez okres wynikający z oferty Wykonawcy, minimum 12 miesięcy od dnia dokonania przez Zamawiającego Odbioru Systemu bez zastrzeżeń. 6. Usługi Pogwarancyjne będą świadczone przez Wykonawcę w terminie 36 miesięcy od dnia dokonania przez Zamawiającego Odbioru Gwarancji. 7. Usługi Rozwoju i Wsparcia Utrzymania będą świadczone przez Wykonawcę w terminie 48 miesięcy od dnia dokonania przez Zamawiającego Odbioru Systemu bez zastrzeżeń. 8. Usługi Gwarancyjne dla Usług Rozwojowych oraz Wsparcia Utrzymania będą świadczone przez Wykonawcę w terminie min. 36 miesięcy od dnia odbioru, i będą dotyczyć wszystkich prac zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach Usług Rozwojowych oraz Wsparcia Utrzymania. Strona 5 z 34

6 9. Terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ. ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy: 1) którzy zgodnie z art. 22 ustawy Pzp spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą wykazać się: 1) łącznie spełnianiem warunków określonych w ust. 1 pkt 1) niniejszego rozdziału SIWZ, 2) indywidualnie tj. każdy z osobna, spełnianiem warunku określonego w ust. 1 pkt 2) niniejszego rozdziału SIWZ. 4. Zamawiający dla warunku określonego w ust. 1 pkt 1 lit. a nie wymaga posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, gdyż żadne przepisy prawa nie nakładają obowiązku ich posiadania. 5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) niniejszego rozdziału SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1) dwóch usług o wartości minimum 6 mln zł brutto każda polegających na wdrożeniu systemu informatycznego funkcjonującego w rozproszonym geograficznie środowisku (obejmującym co najmniej 1000 użytkowników pracujących w co najmniej 5 różnych lokalizacjach) obejmującego swoim zakresem merytorycznym obszar finansowoksięgowy i rozliczeniowy. 6. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. c) niniejszego rozdziału SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się: 1) Dysponowaniem minimum 2 osobami, biegle władającymi językiem polskim, stanowiącymi personel kierowniczy zespołu projektowego po stronie Wykonawcy o następujących kwalifikacjach: Strona 6 z 34

7 a) Kierownika Projektu, który pełnił funkcję Kierownika lub Zastępcy Kierownika Projektu w realizacji 1 projektu informatycznego, którego przedmiotem było wykonanie systemu informatycznego o wartości minimum 6 mln złotych brutto, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia; posiadającego kwalifikacje wystarczające do uzyskania jednego ze wskazanych certyfikatów: PRINCE2 Foundation, IPMAmin Level C, Project Management Professional (PMP) lub równoważnym, wydanym odpowiednio przez APMG, IPMA, PMI lub instytucje przez nich akredytowane, posiadającego co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w roli Kierownika Projektu wdrożenia systemu informatycznego oraz posiadającego wykształcenie wyższe, b) Kierownika ds. jakości projektu, który pełnił tę funkcję lub, równoważną, w realizacji 1 projektu informatycznego, którego przedmiotem było wykonanie systemu informatycznego o wartości minimum 6 mln złotych brutto, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, posiadającego co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w roli Kierownika ds. jakości projektu oraz posiadającego wykształcenie wyższe, 2) Dysponowaniem osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. osobami spełniającymi następujące minimalne wymagania, wchodzącymi w skład zespołu projektowego wykonawcy: a) co najmniej 3 osoby posiadające kwalifikacje analityka biznesowego w zakresie systemów informatycznych o zakresie odpowiadającym systemowi będącemu elementem przedmiotu zamówienia., tj. systemów finansowo księgowych i rozliczeniowych, które w ciągu ostatnich 3 lat pełniły funkcje analityka przez min. 24 miesiące w co najmniej 1 projekcie o wartości minimum 5 mln złotych brutto i legitymują się doświadczeniem w zakresie specyfikowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych, opracowywaniem modeli danych, modelowaniem procesów biznesowych, co najmniej jedna z nich musi posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem analityków w ciągu ostatnich 3 lat przez minimum 24 miesiące w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartości minimum 5 mln złotych brutto, wykazujące się znajomością języka polskiego, b) co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje analityka biznesowego w zakresie systemów informatycznych o zakresie odpowiadającym systemowi będącemu elementem przedmiotu zamówienia., tj. systemów obiegu dokumentów, które w ciągu ostatnich 3 lat pełniły funkcje analityka przez min. 24 miesiące w co najmniej 1 projekcie o wartości minimum 5 mln złotych brutto i legitymują się doświadczeniem w zakresie specyfikowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych, opracowywaniem modeli danych, modelowaniem procesów biznesowych, co najmniej jedna z nich musi posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem analityków w ciągu ostatnich 3 lat przez minimum 24 miesiące w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartości minimum 5 mln zł brutto, wykazujące się znajomością języka polskiego, Strona 7 z 34

8 c) co najmniej 1 osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie prowadzenia i utrzymywania dokumentacji projektowej systemu (dokumentalista), która pełniła wskazaną powyżej funkcję w co najmniej 2 projektach przez minimum 12 miesięcy o wartości minimum 2 mln złotych brutto, wykazująca się znajomością języka polskiego, d) co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje w zakresie wdrażania systemów informatycznych (ekspert ds. wdrożenia i utrzymania), które w ciągu ostatnich 3 lat odpowiadały za przeprowadzenie zakończonego odbiorem bez zastrzeżeń wdrożenia systemu informatycznego, w którym liczba użytkowników końcowych wynosiła minimum 1000 osób, posiadające doświadczenie w projektowaniu utrzymania systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, definiowaniu ról i odpowiedzialności, posiadające wyższe wykształcenie oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w branży IT, wykazujące się znajomością języka polskiego, e) co najmniej 3 osoby posiadające doświadczenie w programowaniu (ekspert ds. wytwarzania oprogramowania) przy użyciu powszechnie stosowanych języków programowania, legitymujące się udziałem w minimum 2 projektach informatycznych, każdy o wartości minimum 2 mln zł brutto, posiadające minimum 3 letnie doświadczenie w branży IT, wykazujące się znajomością języka polskiego, f) co najmniej 1 osoba (architekt systemowy) posiadająca doświadczenie w zakresie opracowywania architektury systemu, analizy wymagań, modeli przepływu danych, pełniąca tę rolę w ciągu ostatnich 3 lat przez minimum 12 miesięcy w 2 projektach informatycznych o wartości minimum 5 mln złotych brutto każdy, posiadająca wyższe wykształcenie oraz minimum 5 letnie doświadczenie w branży IT, wykazująca się znajomością języka polskiego, g) co najmniej 1 osoba (integrator systemów informatycznych) posiadająca doświadczenie w zakresie integrowania systemów informatycznych, analizy wymagań, implementacji usług i komunikacji z systemami/usługami, pełniąca tę rolę w ciągu ostatnich 3 lat przez minimum 12 miesięcy w 2 projektach informatycznych o wartości minimum 5 mln złotych brutto każdy, posiadająca wyższe wykształcenie oraz minimum 5 letnie doświadczenie w branży IT, wykazująca się znajomością języka polskiego, h) co najmniej 2 osoby (testerzy), posiadający doświadczenie w testowaniu aplikacji oraz znajomość procedur, metod i narzędzi testowych, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przez co najmniej 12 miesięcy nabyli doświadczenie w zakresie testowania systemów informatycznych, wykazujące się znajomością języka polskiego Uwaga jedna osoba może pełnić tylko jedną funkcję w zespole. 7. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d) niniejszego rozdziału SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się: 1) posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 15 mln zł, Strona 8 z 34

9 2) posiadaniem polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 15 mln zł, 3) osiągnięciem średniego rocznego przychodu netto z prowadzonej przez siebie działalności w wysokości nie mniejszej niż 5 mln zł. 8. Warunek, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się brakiem podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 9. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, a także dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. 10. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SIWZ metodą spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w ROZDZIALE VI SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 11. Brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymienionego w Rozdziale VI niniejszej specyfikacji lub złożenie go w niewłaściwej formie (np. kopia dokumentu niepoświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje wykluczenie wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 12. Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji). 2. Wykaz wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw i usług ). Strona 9 z 34

10 Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy i usługi wymienione w w/w wykazie zostały wykonane należycie. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w Załączniku nr 5 do SIWZ. 4. Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za lata 2008, 2009, 2010, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres potwierdzające osiągnięcie w ostatnich trzech latach obrotowych średni roczny przychód netto z prowadzonej przez siebie działalności w wysokości nie mniejszej niż 5 mln zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. 5. Aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 15 mln zł, z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 15 mln zł. 7. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp (Załącznik nr 6 do SIWZ). 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Strona 10 z 34

11 11. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 13. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o ile dotyczy. 14. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o których mowa w ust. 5, dotyczącej tych podmiotów. 15. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w Rozdziale VI, ust i ust. 12 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) o których mowa w Rozdziale VI, ust. 11 SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, 17. Dokumenty, o których mowa w ust. 16 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 16 pkt 1 lit. b powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Strona 11 z 34

12 18. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 16 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie ust. 17 powyżej stosuje się odpowiednio. 19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 20. W przypadku, gdy w dokumentach, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonych w ust. 2-6 Rozdziału VI, wartości są wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę odpowiednio wg Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 21. Każdy z wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców musi złożyć odrębne dokumenty określone w Rozdziale VI, ust przy czym mają zastosowanie postanowienia ust tego Rozdziału. 22. Zaleca się, aby dokumenty wymienione w ust. 1, 2, 3, 7 Rozdziału VI zostały złożone wg odpowiednich wzorów określonych w Załącznikach do SIWZ, przy czym w przypadku nie zastosowania tych wzorów złożone dokumenty muszą zawierać wszystkie informacje i dane określone w ww. wzorach. 23. Do oferty należy dołączyć wypełniony Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 24. W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 25. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 26. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz oferty (dokument określony w ust. 23 powyżej) podpisuje pełnomocnik Wykonawców występujących wspólnie z zaznaczeniem, że oferta jest składana w imieniu członków konsorcjum (należy wymienić członków konsorcjum w treści Formularza oferty). 27. Do oferty należy dołączyć wypełnioną Tabelę wymagań (Załącznik nr 8 do SIWZ). 28. Do oferty należy dołączyć wypełniony Formularz cenowy (Załącznik nr 9 do SIWZ). 29. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Strona 12 z 34

13 Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane są w formie pisemnej. 2. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faksu lub drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w Rozdziale XI SIWZ. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: Monika Gąciarz - Izba Celna w Krakowie, Al. Krasińskiego 11B, Kraków fax: Adres do korespondencji: Izba Celna w Krakowie Al. Krasińskiego 11B Kraków 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, jednak udzielenie wyjaśnień nastąpi nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6 tego rozdziału SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Strona 13 z 34

14 Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. 9. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, i zamieszcza ją na stronie internetowej. 11. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. 12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej umożliwiając wprowadzenie zmian w ofertach, w ten sposób, że termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 13. Zamawiający, niezwłocznie po przekazaniu treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 14. Informacyjnie: Izba Celna w Krakowie pracuje codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7.00 do ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: PLN. (słownie: pięćset tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Izby Celnej Krakowie w NBP O/O Kraków nr z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym nr sprawy ILGW /2011. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie do oznaczonej godziny znajdzie się na koncie wskazanym przez Zamawiającego, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, Strona 14 z 34

15 c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Izbie Celnej w Krakowie, Al. Krasińskiego 11B, Dziennik Podawczy, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzany w sposób umożliwiający jego identyfikację np. czytelny lub złożony wraz z imienną pieczątką. 6. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub nie zabezpieczy ofert akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 7. Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu wadialnego. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie uzupełnił dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; b) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; Strona 15 z 34

16 c) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego. W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez Wykonawcę. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2011 Nr 43, poz. 224). 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może przekazać SIWZ w formie wydruku. Opłata za wydruk i koszty przesyłki wynosi 300 zł. 3. Do przygotowania oferty zaleca się: 1) wykorzystanie Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ i zamieszczenie go na początku oferty, 2) lub zawarcie wymaganych w ww. formularzu informacji na początku oferty. 4. Oferta musi zawierać: 1) pełną nazwę Wykonawcy; 2) adres siedziby Wykonawcy oraz adres do korespondencji; 3) cenę oferty zawierającą wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniami ROZDZIAŁU XII; 4) dokumenty i oświadczenia określone w ROZDZIALE VI; 5) przedmiot oferty; 6) termin realizacji przedmiotu zamówienia; 7) okres gwarancji; Strona 16 z 34

17 8) potwierdzenie wniesienia wadium; 9) zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia Umowy zawierającej zapisy Istotnych Postanowień Umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ; 5. Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów oddających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 7. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela wykonawcy. 9. Zamawiający może żądać przedstawienia do wglądu oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 10. Wskazane jest: 1) aby oferta była zapakowana w dwie koperty: a) koperta zewnętrzna oznaczona: - Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2, - Nie otwierać przed: r., godz (data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert), b) koperta wewnętrzna, oznaczona jak wyżej oraz opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zawierająca ofertę; 2) ponumerowanie stron oferty i opatrzenie każdej strony podpisem Wykonawcy; 3) w Formularzu oferty winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami; 4) zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 11 niniejszego rozdziału. 5) podanie nazwisk osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 6) wskazanie nr: NIP, Regon i telefon; 7) załączenie spisu zawartości oferty; 8) przedstawienie informacji, oświadczeń i dokumentów w porządku określonym w niniejszej specyfikacji. 11. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte Strona 17 z 34

18 w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. 12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 14. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia w zakresie szkoleń, migracji danych oraz dokumentacji powykonawczej podwykonawcom. ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Izbie Celnej w Krakowie, Aleja Krasińskiego 11 b, Kraków, sala konferencyjna VI piętro 2. Oferta winna być dostarczona za potwierdzeniem doręczenia. 3. Termin składania ofert upływa dnia r. o godzinie 11: Oferty zostaną otwarte dnia r. o godzinie 12:00 w Izbie Celnej w Krakowie, Aleja Krasińskiego 11 b, Kraków, sala konferencyjna VI piętro ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty wykonania przedmiotu zamówienia, dostawy, dokonania odbiorów, gwarancji, świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich, praw majątkowych i praw zależnych, udzielenia licencji, opłat celnych i podatków, w tym podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego. 2. Cena, o której mowa w ust. 1 musi być wyrażona w złotych polskich. 3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstawy dokonywania płatności jest określony w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Płatność wynagrodzenia za zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2 będzie realizowana zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Postawieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ. ROZDZIAŁ XIII. 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Cena oferty (C) obejmuje: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Strona 18 z 34

19 a. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, instalację i wdrożenie Systemu ZEFIR 2 z gwarancją wynikającą z oferty (C 1 ), b. Świadczenie Usług Wsparcia Utrzymania (od dnia dokonania przez Zamawiającego Odbioru Systemu bez zastrzeżeń przez okres 48 miesięcy) (C 2 ) wraz z wymaganą gwarancją, c. Świadczenie Usług Rozwoju Systemu (od dnia dokonania przez Zamawiającego Odbioru Systemu bez zastrzeżeń przez 48 miesięcy w pracochłonności 2000 osobodni (C 3 ) wraz z wymaganą gwarancją. C = C 1 + C 2 + C 3 C 2 + C 3 nie może stanowić mniej niż 10% i nie więcej niż 30% C 1 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą łączną ceną brutto (C) zawartą w formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem spełnienia warunku określonego w pkt. 1. ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia Umowy uwzględniającej zapisy Istotnych Postanowień Umowy. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty nie sprzeczne z zapisami SIWZ oraz nie ograniczające praw Zamawiającego. 4. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują). ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości Umowy. Kwota stanowiąca 70% wartości całości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni Strona 19 z 34

20 od daty wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Pozostała kwota zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi zgodnie z postanowieniami art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, o ile nie zostanie potrącona na poczet roszczeń Zamawiającego. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy określony przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SIWZ. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Istotne Postanowienia Umowy zostały opisane w Załączniku nr 7 do SIWZ. ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, OFERTY CZĘŚCIOWE I OFERTY WARIANTOWE. 1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 2. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ XVIII. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN 1. Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy: Strona 20 z 34

21 1) zwiększenia lub zmniejszenia podatku VAT, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia; 2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa; 3) zmiany przedmiotu umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych - w zakresie sposobu realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenia wynagrodzenia maksymalnie o 20% jego wartości brutto. 4) zmiany w zakresie terminów realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu Zamówienia, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji projektu; 5) możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i/lub technicznych w zakresie oprogramowania możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych niniejszym zamówieniem, niż istniejące w chwili zawarcia Umowy, nie powodujących zmiany Przedmiotu Umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany tych rozwiązań; 6) zmiany miejsc dostaw, użytkowania, wykonywania świadczeń gwarancyjnych, świadczenia Usług stanowiących Przedmiot Umowy, oraz zmian adresów tych miejsc w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego, jednostek nadzorowanych przez Zamawiającego, innych jednostek, na rzecz których, w imieniu których i/lub wspólnie z którymi Zamawiający udzielił zamówienia; 7) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 8) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 9) zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie/wydłużenie) lub terminów płatności, wstrzymaniem/przerwaniem wykonania projektu z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej, oraz zmiany harmonogramu spływu środków od instytucji finansujących zamówienie oraz zmiany okresu kwalifikowalności środków Funduszu Europejskiego przewidzianego w umowie o dofinansowanie - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 10) opóźnienia udostępnienia platformy sprzętowo-programowej przez Zamawiającego w ramach Projektu INFRA. W tej sytuacji, terminy określone w umowie mogą być odpowiednio przedłużone, bez wpływu na wartość umowy. Strona 21 z 34

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90156-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa

Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów

Bardziej szczegółowo

ZP-Pd/G/5/2015 (sygnatura postępowania)

ZP-Pd/G/5/2015 (sygnatura postępowania) SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI - POŁUDNIE W WARSZAWIE 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Podstawa prawna opracowania: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zamówienia:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zamówienia: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zamówienia: Świadczenie usług wsparcia użytkowników, rozwoju i modyfikacji wdrożonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: TARR/CC/POIG_5.3/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest większa niż kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów . Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/2/15/VAD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo