Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów Ul. Świętokrzyska Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy: ILGW /2011 Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów Ul. Świętokrzyska Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2 postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Kraków, dnia 2011 r.. Służba Celna

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO... 4 ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA... 4 ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 5 ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW... 6 ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... 9 ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 13 ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, OFERTY CZĘŚCIOWE I OFERTY WARIANTOWE ROZDZIAŁ XVIII. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN ROZDZIAŁ XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 22 ROZDZIAŁ XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia wraz ze Specyfikacją Systemu ZEFIR (osobny plik) Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw i usług Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Strona 2 z 34

3 Załącznik nr 7 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy (osobny plik) Załącznik nr 8 do SIWZ Tabela Wymagań (osobny plik) Załącznik nr 9 do SIWZ Formularz cenowy Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja technicznej architektury referencyjnej (osobny plik) Strona 3 z 34

4 ROZDZIAŁ I. Minister Finansów Ministerstwo Finansów Ul. Świętokrzyska Warszawa NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Reprezentowany przez: Dyrektora Izby Celnej w Krakowie Al. Krasińskiego 11 B Kraków NIP: Znak sprawy: ILGW /2011 ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej zwane ustawą Pzp. Zamówienie jest w części realizowane w ramach 7. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Program e-cło dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w Załączniku Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentem Specyfikacja Systemu ZEFIR Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania, zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu ZEFIR 2 na infrastrukturze technicznej składającej się z platformy programowej, która zostanie dostarczona przez Wykonawcę oraz z platformy sprzętowoprogramowej, udostępnionej przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA na podstawie projektu infrastruktury technicznej Systemu ZEFIR 2 - przygotowanego przez Wykonawcę 3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na poprawne funkcjonowanie Systemu, świadczyć usługi rozwojowe Systemu, świadczyć usługi wsparcia utrzymania, świadczyć usługi napraw pogwarancyjnych oraz świadczyć usługi gwarancyjne dla usług rozwojowych oraz wsparcia utrzymania. 4. Platformę sprzętowo-programową na której będzie funkcjonował wdrożony System dostarczy Zamawiający zgodnie z Dokumentacją techniczną architektury referencyjnej stanowiącą Załącznik nr 10 do SIWZ. Pozostałe składniki Systemu ZEFIR 2, np. licencje Strona 4 z 34

5 gotowego oprogramowania, adaptery i inne niezbędne do realizacji zamówienia, dostarczy Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do produktów wytworzonych w wyniku realizacji Umowy (Istotne Postanowienia Umowy zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ) na Zamawiającego. 6. Definicje pojęć i skrótów użytych w SIWZ zostały zawarte w Załączniku nr 7 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy (Definicje). 7. Nazwa i kody CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego Usługi wdrażania oprogramowania Usługi e-learning Usługi szkoleniowe Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów. ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykonywanie obowiązków, o których mowa w Rozdziale 1 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia Umowy. (Rozdział 2 Istotnych Postanowień Umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ) 2. Projekt Infrastruktury Technicznej Systemu dla Projektu INFRA (Opracowanie Specyfikacji wymagań technicznych) w Fazie 0 - Projekt techniczny termin wykonania i odbioru bez zastrzeżeń - 3 miesiące od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 30 czerwca 2012r. 3. Faza 1 Wdrożenie Pilota Systemu ZEFIR 2 termin wykonania - 12 miesięcy od daty odbioru bez zastrzeżeń Projektu Infrastruktury Technicznej Systemu dla Projektu INFRA, z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 30 czerwca 2013r. 4. Faza 2 - Wdrożenie ogólnopolskie Systemu termin wykonania: 31 grudnia 2013r. 5. Usługi Gwarancyjne na System będą świadczone przez Wykonawcę przez okres wynikający z oferty Wykonawcy, minimum 12 miesięcy od dnia dokonania przez Zamawiającego Odbioru Systemu bez zastrzeżeń. 6. Usługi Pogwarancyjne będą świadczone przez Wykonawcę w terminie 36 miesięcy od dnia dokonania przez Zamawiającego Odbioru Gwarancji. 7. Usługi Rozwoju i Wsparcia Utrzymania będą świadczone przez Wykonawcę w terminie 48 miesięcy od dnia dokonania przez Zamawiającego Odbioru Systemu bez zastrzeżeń. 8. Usługi Gwarancyjne dla Usług Rozwojowych oraz Wsparcia Utrzymania będą świadczone przez Wykonawcę w terminie min. 36 miesięcy od dnia odbioru, i będą dotyczyć wszystkich prac zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach Usług Rozwojowych oraz Wsparcia Utrzymania. Strona 5 z 34

6 9. Terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ. ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy: 1) którzy zgodnie z art. 22 ustawy Pzp spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą wykazać się: 1) łącznie spełnianiem warunków określonych w ust. 1 pkt 1) niniejszego rozdziału SIWZ, 2) indywidualnie tj. każdy z osobna, spełnianiem warunku określonego w ust. 1 pkt 2) niniejszego rozdziału SIWZ. 4. Zamawiający dla warunku określonego w ust. 1 pkt 1 lit. a nie wymaga posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, gdyż żadne przepisy prawa nie nakładają obowiązku ich posiadania. 5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) niniejszego rozdziału SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1) dwóch usług o wartości minimum 6 mln zł brutto każda polegających na wdrożeniu systemu informatycznego funkcjonującego w rozproszonym geograficznie środowisku (obejmującym co najmniej 1000 użytkowników pracujących w co najmniej 5 różnych lokalizacjach) obejmującego swoim zakresem merytorycznym obszar finansowoksięgowy i rozliczeniowy. 6. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. c) niniejszego rozdziału SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się: 1) Dysponowaniem minimum 2 osobami, biegle władającymi językiem polskim, stanowiącymi personel kierowniczy zespołu projektowego po stronie Wykonawcy o następujących kwalifikacjach: Strona 6 z 34

7 a) Kierownika Projektu, który pełnił funkcję Kierownika lub Zastępcy Kierownika Projektu w realizacji 1 projektu informatycznego, którego przedmiotem było wykonanie systemu informatycznego o wartości minimum 6 mln złotych brutto, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia; posiadającego kwalifikacje wystarczające do uzyskania jednego ze wskazanych certyfikatów: PRINCE2 Foundation, IPMAmin Level C, Project Management Professional (PMP) lub równoważnym, wydanym odpowiednio przez APMG, IPMA, PMI lub instytucje przez nich akredytowane, posiadającego co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w roli Kierownika Projektu wdrożenia systemu informatycznego oraz posiadającego wykształcenie wyższe, b) Kierownika ds. jakości projektu, który pełnił tę funkcję lub, równoważną, w realizacji 1 projektu informatycznego, którego przedmiotem było wykonanie systemu informatycznego o wartości minimum 6 mln złotych brutto, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, posiadającego co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w roli Kierownika ds. jakości projektu oraz posiadającego wykształcenie wyższe, 2) Dysponowaniem osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. osobami spełniającymi następujące minimalne wymagania, wchodzącymi w skład zespołu projektowego wykonawcy: a) co najmniej 3 osoby posiadające kwalifikacje analityka biznesowego w zakresie systemów informatycznych o zakresie odpowiadającym systemowi będącemu elementem przedmiotu zamówienia., tj. systemów finansowo księgowych i rozliczeniowych, które w ciągu ostatnich 3 lat pełniły funkcje analityka przez min. 24 miesiące w co najmniej 1 projekcie o wartości minimum 5 mln złotych brutto i legitymują się doświadczeniem w zakresie specyfikowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych, opracowywaniem modeli danych, modelowaniem procesów biznesowych, co najmniej jedna z nich musi posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem analityków w ciągu ostatnich 3 lat przez minimum 24 miesiące w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartości minimum 5 mln złotych brutto, wykazujące się znajomością języka polskiego, b) co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje analityka biznesowego w zakresie systemów informatycznych o zakresie odpowiadającym systemowi będącemu elementem przedmiotu zamówienia., tj. systemów obiegu dokumentów, które w ciągu ostatnich 3 lat pełniły funkcje analityka przez min. 24 miesiące w co najmniej 1 projekcie o wartości minimum 5 mln złotych brutto i legitymują się doświadczeniem w zakresie specyfikowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych, opracowywaniem modeli danych, modelowaniem procesów biznesowych, co najmniej jedna z nich musi posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem analityków w ciągu ostatnich 3 lat przez minimum 24 miesiące w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartości minimum 5 mln zł brutto, wykazujące się znajomością języka polskiego, Strona 7 z 34

8 c) co najmniej 1 osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie prowadzenia i utrzymywania dokumentacji projektowej systemu (dokumentalista), która pełniła wskazaną powyżej funkcję w co najmniej 2 projektach przez minimum 12 miesięcy o wartości minimum 2 mln złotych brutto, wykazująca się znajomością języka polskiego, d) co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje w zakresie wdrażania systemów informatycznych (ekspert ds. wdrożenia i utrzymania), które w ciągu ostatnich 3 lat odpowiadały za przeprowadzenie zakończonego odbiorem bez zastrzeżeń wdrożenia systemu informatycznego, w którym liczba użytkowników końcowych wynosiła minimum 1000 osób, posiadające doświadczenie w projektowaniu utrzymania systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, definiowaniu ról i odpowiedzialności, posiadające wyższe wykształcenie oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w branży IT, wykazujące się znajomością języka polskiego, e) co najmniej 3 osoby posiadające doświadczenie w programowaniu (ekspert ds. wytwarzania oprogramowania) przy użyciu powszechnie stosowanych języków programowania, legitymujące się udziałem w minimum 2 projektach informatycznych, każdy o wartości minimum 2 mln zł brutto, posiadające minimum 3 letnie doświadczenie w branży IT, wykazujące się znajomością języka polskiego, f) co najmniej 1 osoba (architekt systemowy) posiadająca doświadczenie w zakresie opracowywania architektury systemu, analizy wymagań, modeli przepływu danych, pełniąca tę rolę w ciągu ostatnich 3 lat przez minimum 12 miesięcy w 2 projektach informatycznych o wartości minimum 5 mln złotych brutto każdy, posiadająca wyższe wykształcenie oraz minimum 5 letnie doświadczenie w branży IT, wykazująca się znajomością języka polskiego, g) co najmniej 1 osoba (integrator systemów informatycznych) posiadająca doświadczenie w zakresie integrowania systemów informatycznych, analizy wymagań, implementacji usług i komunikacji z systemami/usługami, pełniąca tę rolę w ciągu ostatnich 3 lat przez minimum 12 miesięcy w 2 projektach informatycznych o wartości minimum 5 mln złotych brutto każdy, posiadająca wyższe wykształcenie oraz minimum 5 letnie doświadczenie w branży IT, wykazująca się znajomością języka polskiego, h) co najmniej 2 osoby (testerzy), posiadający doświadczenie w testowaniu aplikacji oraz znajomość procedur, metod i narzędzi testowych, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przez co najmniej 12 miesięcy nabyli doświadczenie w zakresie testowania systemów informatycznych, wykazujące się znajomością języka polskiego Uwaga jedna osoba może pełnić tylko jedną funkcję w zespole. 7. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d) niniejszego rozdziału SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się: 1) posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 15 mln zł, Strona 8 z 34

9 2) posiadaniem polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 15 mln zł, 3) osiągnięciem średniego rocznego przychodu netto z prowadzonej przez siebie działalności w wysokości nie mniejszej niż 5 mln zł. 8. Warunek, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się brakiem podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 9. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, a także dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. 10. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SIWZ metodą spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w ROZDZIALE VI SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 11. Brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymienionego w Rozdziale VI niniejszej specyfikacji lub złożenie go w niewłaściwej formie (np. kopia dokumentu niepoświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje wykluczenie wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 12. Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji). 2. Wykaz wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw i usług ). Strona 9 z 34

10 Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy i usługi wymienione w w/w wykazie zostały wykonane należycie. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w Załączniku nr 5 do SIWZ. 4. Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za lata 2008, 2009, 2010, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres potwierdzające osiągnięcie w ostatnich trzech latach obrotowych średni roczny przychód netto z prowadzonej przez siebie działalności w wysokości nie mniejszej niż 5 mln zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. 5. Aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 15 mln zł, z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 15 mln zł. 7. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp (Załącznik nr 6 do SIWZ). 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Strona 10 z 34

11 11. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 13. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o ile dotyczy. 14. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o których mowa w ust. 5, dotyczącej tych podmiotów. 15. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w Rozdziale VI, ust i ust. 12 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) o których mowa w Rozdziale VI, ust. 11 SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, 17. Dokumenty, o których mowa w ust. 16 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 16 pkt 1 lit. b powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Strona 11 z 34

12 18. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 16 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie ust. 17 powyżej stosuje się odpowiednio. 19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 20. W przypadku, gdy w dokumentach, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonych w ust. 2-6 Rozdziału VI, wartości są wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę odpowiednio wg Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 21. Każdy z wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców musi złożyć odrębne dokumenty określone w Rozdziale VI, ust przy czym mają zastosowanie postanowienia ust tego Rozdziału. 22. Zaleca się, aby dokumenty wymienione w ust. 1, 2, 3, 7 Rozdziału VI zostały złożone wg odpowiednich wzorów określonych w Załącznikach do SIWZ, przy czym w przypadku nie zastosowania tych wzorów złożone dokumenty muszą zawierać wszystkie informacje i dane określone w ww. wzorach. 23. Do oferty należy dołączyć wypełniony Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 24. W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 25. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 26. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz oferty (dokument określony w ust. 23 powyżej) podpisuje pełnomocnik Wykonawców występujących wspólnie z zaznaczeniem, że oferta jest składana w imieniu członków konsorcjum (należy wymienić członków konsorcjum w treści Formularza oferty). 27. Do oferty należy dołączyć wypełnioną Tabelę wymagań (Załącznik nr 8 do SIWZ). 28. Do oferty należy dołączyć wypełniony Formularz cenowy (Załącznik nr 9 do SIWZ). 29. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Strona 12 z 34

13 Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane są w formie pisemnej. 2. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faksu lub drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w Rozdziale XI SIWZ. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: Monika Gąciarz - Izba Celna w Krakowie, Al. Krasińskiego 11B, Kraków fax: Adres do korespondencji: Izba Celna w Krakowie Al. Krasińskiego 11B Kraków 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, jednak udzielenie wyjaśnień nastąpi nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6 tego rozdziału SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Strona 13 z 34

14 Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. 9. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, i zamieszcza ją na stronie internetowej. 11. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. 12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej umożliwiając wprowadzenie zmian w ofertach, w ten sposób, że termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 13. Zamawiający, niezwłocznie po przekazaniu treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 14. Informacyjnie: Izba Celna w Krakowie pracuje codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7.00 do ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: PLN. (słownie: pięćset tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Izby Celnej Krakowie w NBP O/O Kraków nr z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym nr sprawy ILGW /2011. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie do oznaczonej godziny znajdzie się na koncie wskazanym przez Zamawiającego, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, Strona 14 z 34

15 c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Izbie Celnej w Krakowie, Al. Krasińskiego 11B, Dziennik Podawczy, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzany w sposób umożliwiający jego identyfikację np. czytelny lub złożony wraz z imienną pieczątką. 6. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub nie zabezpieczy ofert akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 7. Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu wadialnego. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie uzupełnił dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; b) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; Strona 15 z 34

16 c) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego. W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez Wykonawcę. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2011 Nr 43, poz. 224). 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może przekazać SIWZ w formie wydruku. Opłata za wydruk i koszty przesyłki wynosi 300 zł. 3. Do przygotowania oferty zaleca się: 1) wykorzystanie Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ i zamieszczenie go na początku oferty, 2) lub zawarcie wymaganych w ww. formularzu informacji na początku oferty. 4. Oferta musi zawierać: 1) pełną nazwę Wykonawcy; 2) adres siedziby Wykonawcy oraz adres do korespondencji; 3) cenę oferty zawierającą wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniami ROZDZIAŁU XII; 4) dokumenty i oświadczenia określone w ROZDZIALE VI; 5) przedmiot oferty; 6) termin realizacji przedmiotu zamówienia; 7) okres gwarancji; Strona 16 z 34

17 8) potwierdzenie wniesienia wadium; 9) zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia Umowy zawierającej zapisy Istotnych Postanowień Umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ; 5. Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów oddających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 7. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela wykonawcy. 9. Zamawiający może żądać przedstawienia do wglądu oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 10. Wskazane jest: 1) aby oferta była zapakowana w dwie koperty: a) koperta zewnętrzna oznaczona: - Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2, - Nie otwierać przed: r., godz (data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert), b) koperta wewnętrzna, oznaczona jak wyżej oraz opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zawierająca ofertę; 2) ponumerowanie stron oferty i opatrzenie każdej strony podpisem Wykonawcy; 3) w Formularzu oferty winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami; 4) zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 11 niniejszego rozdziału. 5) podanie nazwisk osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 6) wskazanie nr: NIP, Regon i telefon; 7) załączenie spisu zawartości oferty; 8) przedstawienie informacji, oświadczeń i dokumentów w porządku określonym w niniejszej specyfikacji. 11. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte Strona 17 z 34

18 w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. 12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 14. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia w zakresie szkoleń, migracji danych oraz dokumentacji powykonawczej podwykonawcom. ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Izbie Celnej w Krakowie, Aleja Krasińskiego 11 b, Kraków, sala konferencyjna VI piętro 2. Oferta winna być dostarczona za potwierdzeniem doręczenia. 3. Termin składania ofert upływa dnia r. o godzinie 11: Oferty zostaną otwarte dnia r. o godzinie 12:00 w Izbie Celnej w Krakowie, Aleja Krasińskiego 11 b, Kraków, sala konferencyjna VI piętro ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty wykonania przedmiotu zamówienia, dostawy, dokonania odbiorów, gwarancji, świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich, praw majątkowych i praw zależnych, udzielenia licencji, opłat celnych i podatków, w tym podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego. 2. Cena, o której mowa w ust. 1 musi być wyrażona w złotych polskich. 3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstawy dokonywania płatności jest określony w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Płatność wynagrodzenia za zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2 będzie realizowana zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Postawieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ. ROZDZIAŁ XIII. 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Cena oferty (C) obejmuje: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Strona 18 z 34

19 a. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, instalację i wdrożenie Systemu ZEFIR 2 z gwarancją wynikającą z oferty (C 1 ), b. Świadczenie Usług Wsparcia Utrzymania (od dnia dokonania przez Zamawiającego Odbioru Systemu bez zastrzeżeń przez okres 48 miesięcy) (C 2 ) wraz z wymaganą gwarancją, c. Świadczenie Usług Rozwoju Systemu (od dnia dokonania przez Zamawiającego Odbioru Systemu bez zastrzeżeń przez 48 miesięcy w pracochłonności 2000 osobodni (C 3 ) wraz z wymaganą gwarancją. C = C 1 + C 2 + C 3 C 2 + C 3 nie może stanowić mniej niż 10% i nie więcej niż 30% C 1 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą łączną ceną brutto (C) zawartą w formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem spełnienia warunku określonego w pkt. 1. ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia Umowy uwzględniającej zapisy Istotnych Postanowień Umowy. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty nie sprzeczne z zapisami SIWZ oraz nie ograniczające praw Zamawiającego. 4. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują). ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości Umowy. Kwota stanowiąca 70% wartości całości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni Strona 19 z 34

20 od daty wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Pozostała kwota zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi zgodnie z postanowieniami art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, o ile nie zostanie potrącona na poczet roszczeń Zamawiającego. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy określony przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SIWZ. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Istotne Postanowienia Umowy zostały opisane w Załączniku nr 7 do SIWZ. ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, OFERTY CZĘŚCIOWE I OFERTY WARIANTOWE. 1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 2. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ XVIII. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN 1. Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy: Strona 20 z 34

21 1) zwiększenia lub zmniejszenia podatku VAT, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia; 2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa; 3) zmiany przedmiotu umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych - w zakresie sposobu realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenia wynagrodzenia maksymalnie o 20% jego wartości brutto. 4) zmiany w zakresie terminów realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu Zamówienia, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji projektu; 5) możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i/lub technicznych w zakresie oprogramowania możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych niniejszym zamówieniem, niż istniejące w chwili zawarcia Umowy, nie powodujących zmiany Przedmiotu Umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany tych rozwiązań; 6) zmiany miejsc dostaw, użytkowania, wykonywania świadczeń gwarancyjnych, świadczenia Usług stanowiących Przedmiot Umowy, oraz zmian adresów tych miejsc w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego, jednostek nadzorowanych przez Zamawiającego, innych jednostek, na rzecz których, w imieniu których i/lub wspólnie z którymi Zamawiający udzielił zamówienia; 7) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 8) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 9) zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie/wydłużenie) lub terminów płatności, wstrzymaniem/przerwaniem wykonania projektu z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej, oraz zmiany harmonogramu spływu środków od instytucji finansujących zamówienie oraz zmiany okresu kwalifikowalności środków Funduszu Europejskiego przewidzianego w umowie o dofinansowanie - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 10) opóźnienia udostępnienia platformy sprzętowo-programowej przez Zamawiającego w ramach Projektu INFRA. W tej sytuacji, terminy określone w umowie mogą być odpowiednio przedłużone, bez wpływu na wartość umowy. Strona 21 z 34

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 8 Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu.

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu. 1 z 6 2015-10-01 13:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: a) Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsostoja.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsostoja.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsostoja.gda.pl Gdańsk: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Naprawa i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych przejścia pod drogą krajową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl 1 z 6 2013-12-30 13:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa zorganizowania wycieczek dla pracowników, emerytów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr z dnia r.

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie nr 307561-2016 z dnia 2016-09-12 r. Łódź: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 305302-2016 Data: 05/09/2016 SEKCJA

Bardziej szczegółowo