Instrukcja składania wniosku o dopuszczenie do przetargu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja składania wniosku o dopuszczenie do przetargu"

Transkrypt

1 Instrukcja składania wniosku o dopuszczenie do przetargu COIS-16/2009/SISP-2 Pomoc merytoryczna dla Beneficjenta - Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w przygotowaniu i realizacji projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) w latach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr POIG Niniejsze postępowanie prowadzone jest w związku z umową dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji, dla Projektu nr POIG System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2), zawartą pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Głównym Urzędem Statystycznym w dniu 4 lutego 2009 r. W skład instrukcji wchodzą: Rozdział I. Informacje i warunki ogólne (stron 18), Rozdział II. Formularz wniosku z załącznikami (stron 14) Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej dokumentacji. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 1

2 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE Pkt 1. Zamawiający w Warszawie, Al. Niepodległości 208, Warszawa, tel.: , fax Pkt 2. Tryb zamówienia Przetarg ograniczony o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Pkt 3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pomoc merytoryczna dla Beneficjenta - Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w przygotowaniu i realizacji projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) w latach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr POIG 7-23, tj. opracowanie dokumentacji projektu i przeprowadzenie szkoleń oraz pomoc w realizacji projektu. Informacja o projekcie. Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) stanowi merytoryczne uzupełnienie projektu sektorowego System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), ujętego w Planie Informatyzacji Państwa na lata pod nr 20,a w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pod nr POIG Projekt SISP-2 obejmuje następujące zadania: 1) Dostosowanie i integracja działania rejestrów urzędowych REGON i TERYT, prowadzonych przez GUS - z krajowymi rejestrami i systemami ewidencyjnymi: budowaną przez Ministra Gospodarki Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajową Ewidencją Podatników, rejestrami płatników ubezpieczeń społecznych prowadzonymi przez ZUS i KRUS, Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), a także modernizowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji systemem PESEL oraz innymi krajowymi rejestrami i systemami ewidencyjnymi, poprzez umożliwienie wzajemnego przekazywania zbiorów danych między systemami teleinformatycznymi rejestrów REGON i TERYT oraz systemami teleinformatycznymi pozostałych wymienionych rejestrów oraz bezpośredniego wykorzystywania odebranych zbiorów danych do zastosowania bądź aktualizacji rozpatrywanych rejestrów. 2) Budowa repozytorium standardów informacyjnych dla jednostek administracji publicznej - Faza I, obejmująca wspólne tematycznie zakresy działania Prezesa GUS, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów realizacja jednego z zadań dokumentu rządowego: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce na lata , MSWiA, październik 2007 r., jako podstawa wykorzystywania zbiorów danych administracyjnych jednego resortu przez jednostki innych resortów, a w szczególności dla potrzeb badań statystycznych w celu rezygnacji ze zbierania odnośnych danych statystycznych od określonych podmiotów. 3) Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 2

3 administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS i platformę e-puap. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu. 4) Zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie dwujęzycznej (z komunikacją w języku polskim i angielskim), problemowej bazy danych statystycznych w zakresie priorytetowych obszarów społeczno-gospodarczych określonych w Strategii Lizbońskiej, obejmującej m. in. tematykę: rozwoju edukacji i rynku pracy, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej o wiedzę, liberalizacji rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych, która będzie przeznaczona dla społeczeństwa oraz administracji rządowej i samorządów terytorialnych, z dostępem użytkowników poprzez Internet. 5) Zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie systemu zautomatyzowanej, cyklicznej produkcji okresowych tematycznych zbiorów danych statystycznych z opisami zmiennych i wskaźników w języku angielskim oraz dwu-kierunkowej transmisji do/z Eurostatu, ONZ, OECD i innych organizacji międzynarodowych, zgodnego z technologią wymiany danych i metadanych opartą na standardzie SDMX. 6) Zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie dziedzinowych baz danych statystycznych, obejmujących określone dziedziny: statystyki przedsiębiorstw, statystyki rolnictwa i inne, które będą powiązane z centralną hurtownią danych statystycznych, która wchodzi w zakres projektu SISP, nr POIG Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach. Etap 1: Opracowanie kompletu dokumentacji (D) wymaganej do wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 w latach (zgodnie z umową dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji dla Projektu: System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2), nr POIG 7-23, zawartą w Warszawie w dniu 4 lutego 2009 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Głównym Urzędem Statystycznym) oraz przeprowadzenie szkoleń (S). Opracowanie kompletu dokumentacji projektu SISP-2, określonego poniżej w pkt D1) i D2), powinno być zrealizowane przez Wykonawcę we współdziałaniu z Zespołem Koordynacji i Grupami Roboczymi projektu SISP i projektu SISP-2 utworzonymi przez Beneficjenta projektu oraz z zewnętrznymi ekspertami wskazanymi przez Zamawiającego. Zarządzanie przebiegiem opracowania wymaganej dokumentacji projektu SISP-2 będzie realizowane zgodnie z metodyką PRINCE2. Zasadniczymi składnikami zamawianej dokumentacji mają być: D1. Studium Wykonalności projektu SISP-2 w zakresie 6 wymienionych zadań (projektów częściowych) projektu SISP-2, które powinno być zgodne z Instrukcją przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z 16 czerwca 2008 r.,, opublikowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stronie internetowej MSWiA wykonalnosci_dla_projektow_informatycznych_real.html oraz rozszerzone o problematykę promocji projektu. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 3

4 D2. Dokumentacja techniczna projektu SISP-2, zawierająca elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym opisy przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych zamówień publicznych. W opracowaniu zamawianej dokumentacji Wykonawca winien uwzględnić i wykorzystać: 1) treść umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji dla Projektu: System Informacyjny Statystyki publicznej 2 (SISP 2), nr POIG 7-23, zawartej w Warszawie w dniu 4 lutego 2009 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Głównym Urzędem Statystycznym, 2) studium wykonalności projektu SISP wykonane przez konsorcjum firm ITTI Sp. z o. o. i Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w ramach umowy COIS nr 03/01/2009/POIG.Proj90.SISP.05 z dnia 26 stycznia 2009 r. 3) dokumentację techniczną projektu SISP wykonaną przez konsorcjum firm ITTI Sp. z o.o. i Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w ramach umowy COIS nr 03/01/2009/POIG.Proj90.SISP.05 z dnia 26 stycznia 2009 r. Szkolenia mają być zrealizowane w terminie 14 tygodni od daty podpisania umowy i obejmować następujące tematy i zakres: 1) wymagania dotyczące realizacji systemów teleinformatycznych, które wynikają z rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 z późn. zmianami, w tym z uwzględnieniem projektu ustawy - o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych, przedłożonego 19 czerwca 2009 r. przez Radę Ministrów Sejmowi RP), a także z innych ustaw i aktów wykonawczych do ustaw dotyczących zasad przyjmowania i przetwarzania dokumentów elektronicznych oraz stosowania podpisu elektronicznego w administracji publicznej przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie jednego kursu według uzgodnionego programu, w wymiarze 10 godzin, 2) wymagania i zasady w zakresie realizacji umów o udzielenie dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VII oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji, z uwzględnieniem zagadnień rozliczania, sprawozdawczości i ewaluacji projektu, wynikające z odnośnych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, a także zasady planowania i realizacji budżetu jednostek budżetowych realizujących projekty informatyczne w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie jednego kursu według uzgodnionego programu, w wymiarze 18 godzin. Etap 2: Pomoc merytoryczna (Wsparcie techniczne) Wykonawcy dla Zamawiającego Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w fazie realizacyjnej projektu SISP-2 w latach Pomoc merytoryczna - wsparcie techniczne Wykonawcy ma polegać na: a) wsparciu Zamawiającego w zarządzaniu procesami w fazie realizacyjnej projektu SISP-2, Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 4

5 b) obsłudze zagadnień technicznych i prawnych, które pojawią się w trakcie przygotowania i przeprowadzania procedur zamówień publicznych, c) kontroli jakości produktów i udziale w odbiorach produktów etapów prac innych wykonawców (zakontraktowanych w wyniku przeprowadzonych procedur zamówień publicznych), d) wsparciu w promocji projektu SISP-2. Pomoc merytoryczna ma być świadczona przez Wykonawcę w formie usług doradczych specjalistów, którzy przygotowali dokumentację w ramach Etapu 1 zamówienia, a także innych ekspertów w zakresie technologii IT i odnośnych regulacji prawnych, które będą zastosowane w projekcie SISP-2 oraz ekspertów w zakresie przygotowania i przeprowadzania procedur zamówień publicznych w łącznym wymiarze do roboczo-godzin ekspertów (tj. po ok roboczo-godzin ekspertów w okresie jednego roku). Usługi doradcze Wykonawcy będą planowane przez Zamawiającego wspólnie Wykonawcą na okresy kwartalne. Rozliczenie za usługi Wykonawcy będzie realizowane kwartalnie na podstawie sprawozdań określających zakres i faktyczną pracochłonność wykonanych prac. Zamówienie publiczne będzie obejmować Etap 1 i Etap 2 łącznie. Jednak umowa w zakresie realizacji Etapu 2 może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w 2010 r. w przypadku nie podpisania do 30 czerwca 2010 r. umowy z Beneficjentem o dofinansowaniu realizacji projektu SISP-2 w latach wraz z akceptacją wartości zamówienia Etapu 2 w kosztorysie realizacji projektu SISP-2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), obejmujący Etap 1 i Etap 2: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne Usługi w zakresie doradztwa prawnego Pkt 4. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej oraz podwykonawcach Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. Dopuszcza się powierzenie zamówienia wyspecjalizowanym podwykonawcom jedynie w zakresie przeprowadzenia szkoleń. Pkt 5. Wymagany termin wykonania zamówienia: Etap 1: 21 tygodni od daty podpisania umowy. Etap 2: po odebraniu przez Zamawiającego wykonania Etapu 1, przez okres 36 miesięcy, jednak nie dłużej niż do upływu 48 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. Pkt 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 6.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 5

6 6.2. Zamawiający wymaga, by z dokumentu wymienionego w pkt wynikało, że Wykonawca posiada na koncie kwotę nie mniejszą niż PLN lub będzie miał udzielony kredyt w takiej wysokości na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 podmiot lub podmioty mogą spełniać go łącznie Zamawiający wymaga, by z dokumentu wymienionego w pkt wynikało, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę, co najmniej PLN Zamawiający wymaga, by z dokumentu wymienionego w pkt wynikało, że w ciągu ostatnich trzech lat tj. lipiec 2006 r. czerwiec 2009 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał minimum trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, które razem muszą pokrywać, co najmniej 2 zakresy usług doradczych określonych w pkt o łącznej wartości brutto, co najmniej PLN, w tym, co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż PLN, zaś pozostałe zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż PLN. Doświadczenie Wykonawcy winno być udokumentowane w formie wykazu usług doradczych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dokumentów (referencji) wystawionych przez odbiorców usług potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w tym punkcie, jeżeli zostanie wykazane wykonanie wymaganych usług w wymaganym czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 podmiot lub podmioty mogą spełniać go łącznie Wykonawca, który realizował usługi spełniające warunek wspólnie z innymi podmiotami, winien podać wartość swojego faktycznego udziału w wykonaniu tych usług Wykonawca, który realizował usługi obejmujące zakres szerszy niż przedmiot zamówienia określony we wniosku, winien podać tylko wartość usług odpowiadających swoim rodzajem usługom spełniającym warunek Przez zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie zamówienia polegające na świadczeniu usług doradczych dla zamawiających z sektora publicznego na rzecz projektów teleinformatycznych w ramach finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w szczególności: Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach , Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Programu Operacyjnego Rozwój Polski Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 6

7 Wschodniej ( ), Regionalnych Programów Operacyjnych ( ) w następujących zakresach: 1) opracowania studium wykonalności, lub 2) przygotowania dokumentacji technicznej (części składowe SIWZ, a w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia) do przeprowadzenia procedur zamówień publicznych na dostawy sprzętu i oprogramowania lub na wykonanie prac projektowo-programistycznych i wdrożeniowych na rzecz realizacji projektów teleinformatycznych, lub 3) pomocy merytorycznej - wsparcia technicznego dla Zamawiającego bądź Beneficjenta w fazie realizacyjnej projektu, tj. realizacji umów na dostawy sprzętu i oprogramowania lub na wykonanie prac projektowo-programistycznych i wdrożeniowych na rzecz realizacji projektów teleinformatycznych Zamawiający wymaga, by z dokumentu wymienionego w pkt wynikało, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagania w stosunku do liczby osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, powiązane z zakresem wykonywanych czynności, określone są szczegółowo w podpunktach poniżej oraz w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 formularza wniosku. W przypadkach, gdy wymagania dotyczące zakresu doświadczenia zawodowego specjalistów w projektowaniu systemów teleinformatycznych, określone w pkt 6.5.3, pkt i pkt 6.5.7, nie mogą być spełnione przez pojedyncze osoby, należy podać w wykazie większą liczbę osób, tak, aby wymienieni specjaliści posiadali łącznie doświadczenie zawodowe pokrywające cały wymagany zakres Kierownik projektu, który: 1) posiada wykształcenie wyższe i certyfikat PRINCE2 Foundation, 2) posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w wykonywaniu usług doradczych dotyczących projektów IT, które zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu, 3) kierował (bądź był zastępcą kierownika projektu) co najmniej dwoma opracowaniami dokumentacji (studium wykonalności lub komponenty specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia), obejmującej co najmniej studium wykonalności projektu - do realizacji projektów teleinformatycznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Phare, Transition Facility, fundusze strukturalne), każde o wartości co najmniej 1 mln PLN brutto, które zostały wdrożone, pokrywających co najmniej 3 obszary spośród określonych poniżej w wymaganiach doświadczenia zawodowego specjalistów w podpunktach: do 6.5.8; ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Wiodący specjalista ds. analiz i projektowania systemów informacyjnych dostępnych za pośrednictwem portalu WWW, z systemami wyszukiwania informacji, z dołączonymi wielodziedzinowymi bazami i hurtowniami danych, administrowanego z użyciem pakietu klasy CMS (Content Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 7

8 Management System), który w Etapie 1 będzie odpowiedzialny za wykonanie zamówienia w zakresie 4 zadań projektu SISP-2, określonych w Informacji o projekcie, na początku niniejszej instrukcji, jako zadania 2), 3), 4) i 6), który: 1) posiada wykształcenie wyższe, 2) posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu systemów informacyjnych, dostępnych za pośrednictwem portalu WWW z pakietem klasy CMS, z dołączonymi bazami i hurtowniami danych (ekonomicznych lub społecznych lub statystycznych lub innych), z zastosowaniem RDBMS Oracle 8i/9i/10g i MS SQL Server 2000/2005 wraz z pakietami do tworzenia aplikacji internetowych, zasilanymi z innych systemów przetwarzania poprzez sieć komputerową, które zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu, 3) wykonywał, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, funkcję wiodącego specjalisty w minimum 2 projektach na usługi doradcze, z których co najmniej w jednym był to udział w opracowaniu studium wykonalności dotyczącego budowy systemu teleinformatycznego, ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Co najmniej jeden specjalista w zakresie analiz i projektowania: dziedzinowych systemów informacyjnych, opartych o system baz danych, udostępnianych przez portal informacyjny WWW, który lub którzy: 1) posiada/posiadają wykształcenie wyższe, 2) posiada/posiadają 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu systemów informacyjnych z bazami danych i metadanych: ekonomicznych lub społecznych lub statystycznych z zastosowaniem RDBMS Oracle 8i/9i/10g lub MS SQL Server 2000/2005, dostępnych za pośrednictwem portalu WWW, administrowanego z użyciem pakietu klasy CMS (Content Management System), opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku, 3) wykonywał/wykonywali w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem wszczęcia postępowania, funkcję specjalisty w minimum 2 projektach na usługi doradcze, z których co najmniej w jednym był to udział w opracowaniu studium wykonalności dotyczącym budowy systemu teleinformatycznego, ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Wiodący specjalista ds. analiz i projektowania współdziałania poprzez sieć Internet systemów teleinformatycznych rejestrów urzędowych REGON i TERYT, prowadzonych przez GUS z innymi krajowymi rejestrami i systemami ewidencyjnymi administracji publicznej w formie przekazywania zbiorów danych w celu wzajemnej aktualizacji bądź analiz porównawczych, który w Etapie 1 będzie odpowiedzialny za wykonanie zamówienia w zakresie zadania 1) projektu SISP-2, określonego w Informacji o projekcie, na początku niniejszej instrukcji który: Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 8

9 1) posiada wykształcenie wyższe, 2) posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu korporacyjnych, transakcyjnych systemów informatycznych z bazami danych z oprogramowaniem użytkowym na bazie pakietu klasy WebLogic Server, działających z użytkownikami w wewnętrznej sieci komputerowej bądź w Internecie poprzez portal WWW, które zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu, 3) wykonywał, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, funkcję specjalisty w minimum 2 projektach na usługi doradcze, z których co najmniej w jednym był to udział w opracowaniu studium wykonalności dotyczącego budowy systemu teleinformatycznego, ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Co najmniej jeden specjalista ds. analiz i projektowania korporacyjnych, transakcyjnych systemów informatycznych z bazami danych, działających z użytkownikami w Intranecie bądź w Internecie poprzez portal WWW, który lub którzy: 1) posiada/posiadają wykształcenie wyższe, 2) posiada/posiadają 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu korporacyjnych, transakcyjnych systemów informatycznych z bazami danych, z zastosowaniem RDBMS Oracle 8i/9i/10g lub MS SQL Server 2000/2005, działających z użytkownikami w wewnętrznej sieci komputerowej bądź w Internecie poprzez portal WWW z oprogramowaniem użytkowym na bazie pakietu klasy OracleWebLogic Server, które zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu, 3) wykonywał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania funkcję specjalisty w minimum 2 projektach na usługi doradcze, z których co najmniej w jednym był to udział w opracowaniu studium wykonalności dotyczącego budowy systemu teleinformatycznego, ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Wiodący specjalista ds. analiz i projektowania systemu zautomatyzowanej, cyklicznej produkcji tematycznych zbiorów danych statystycznych/dokumentów w formatach XML bądź UN/EDIFACT, zgodnego z technologią wymiany danych i metadanych opartą na standardzie SDMX oraz dwukierunkowej transmisji tych zbiorów przez Internet do/z Eurostatu, ONZ, OECD i innych organizacji międzynarodowych, który w Etapie 1 będzie odpowiedzialny za wykonanie zamówienia w zakresie zadania 5), który: 1) posiada wykształcenie wyższe, 2) posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu systemów komunikacji danych (przekazywania dokumentów) w formatach XML lub UN/EDIFACT, które zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu, Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 9

10 3) wykonywał, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, funkcję eksperta w minimum 2 projektach na usługi doradcze, polegającą na udziale w opracowaniu studium wykonalności dotyczącego budowy systemu teleinformatycznego, ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Co najmniej jeden specjalista w zakresie architektury korporacyjnej, tj. wspólnego ujednoliconego środowiska systemowego, złożonego ze sprzętu komputerowego i teleinformatycznego oraz oprogramowania systemowego, który/którzy w zakresie Etapu 1 będzie/będą odpowiedzialni za opracowanie koncepcji i projektu zintegrowania systemów teleinformatycznych, które powstaną w wyniku realizacji zadań: 1), 2), 3), 4), 5) i 6) z architekturą korporacyjną statystyki publicznej, tworzoną w ramach projektu SISP, który lub którzy: 1) posiada/posiadają wykształcenie wyższe, 2) posiada/posiadają 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu korporacyjnych/resortowych systemów teleinformatycznych, obejmujących przewodowy i bezprzewodowy dostęp do Internetu, w tym z otwartymi i dostępnymi publicznie punktami dostępu ( hot spot ), systemy ochrony dostępu (Firewall), sieci komputerowe LAN/WAN ze sprzętem sieciowym i komputerowym (łącza, urządzenia sieciowe, serwery, stacje robocze PC, urządzenia drukujące i inne urządzenia peryferyjne) i oprogramowanie systemowe, które zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu, 3) wykonywał/wykonywali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, funkcję eksperta w minimum 2 projektach na usługi doradcze, polegającą na udziale w opracowaniu studium wykonalności dotyczącego budowy systemów teleinformatycznych; ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Co najmniej jeden specjalista ds. opracowania części organizacyjnoadministracyjnej i ekonomiczno-finansowej Studium Wykonalności projektu SISP-2, który/którzy: 1) posiada/posiadają wykształcenie wyższe, 2) posiada/posiadają co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia w wykonywaniu usług doradczych dotyczących zagadnień ekonomiczno- finansowych przedsięwzięć/ projektów, które zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu, 3) uczestniczył/uczestniczyli w opracowaniu studium wykonalności w zakresie zagadnień: wykonalności i trwałości instytucjonalnej przedsięwzięcia, finansowej trwałości projektu oraz analiz kosztów i korzyści społecznych - dla minimum 2 projektów teleinformatycznych realizowanych przez jednostki administracji publicznej w ramach: Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach , Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ), Programu Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 10

11 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ( ), Regionalnych Programów Operacyjnych ( ); ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Co najmniej jeden specjalista ds. przeprowadzania procedur zamówień publicznych, w tym obsługi prawnej, w zakresie projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych oraz dostaw sprzętu IT, który lub którzy: 1) posiada/posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie prawa, ekonomii, administracji i zarządzania lub w dziedzinach pokrewnych, 2) posiada/posiadają 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz co najmniej trzy lata udokumentowanego doświadczenia w wykonywaniu usług doradczych w przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych w zakresie projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych oraz dostaw sprzętu IT, w tym, co najmniej trzech zamówień o wartości brutto powyżej 5 mln PLN każde; ww. doświadczenie zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Co najmniej jeden specjalista ds. planowania finansowania, rozliczania i ewaluacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE, który lub którzy: 1) posiada/posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii, administracji i zarządzania lub w dziedzinach pokrewnych, 2) posiada/posiadają 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w zakresie planowania finansowania, rozliczania i ewaluacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE, przygotowywaniu raportów okresowych, zmian do umów o dofinansowanie oraz rozliczeń finansowych, w co najmniej jednym projekcie dofinansowanym z funduszy strukturalnych UE o wartości brutto powyżej 5 mln PLN; ww. doświadczenie zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie, powyższe warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wniosek Wykonawcy zobowiązani są do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 7., oraz spełnienia warunków zawartych w pkt Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, wg formuły: spełnia / nie spełnia Wobec Wykonawców spełniających warunki zostanie przeprowadzony ranking, który będzie uwzględniał w pierwszej kolejności liczbę zamówień zamieszczonych w wykazie, o którym mowa w pkt , a w drugiej kolejności sumaryczną wartość wykazanych zamówień Do składania ofert zostanie zaproszonych 5 wykonawców. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 11

12 6.9. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe pozycje w rankingu Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. Pkt 7. Wykaz dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 7.1. Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, wg wzoru w rozdz. III Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 7.2., składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub miejsca zamieszkania, zachowując przy tym termin określony w pkt Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4-8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, w których stwierdza się odpowiednio do statusu Wykonawcy, że: a) osoby fizyczne nie są prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy), b) wspólnicy spółek jawnych nie są prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 12

13 grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy), c) partnerzy lub członkowie zarządów spółek partnerskich nie są prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy), d) komplementariusze spółek komandytowych oraz spółek komandytowoakcyjnych nie są prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy), e) urzędujący członkowie organu zarządzającego osób prawnych nie są prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy), f) podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy), 7.6. Zaświadczenie wystawione przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego Zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot występujący wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 13

14 7.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo takie powinno zawierać także upoważnienie dla pełnomocnika do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń i instrukcji dla i w imieniu każdego Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy. Wspólnicy spółki cywilnej wraz z ofertą zamiast pełnomocnictwa złożą umowę spółki cywilnej Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia zdolności ekonomiczno-finansowej i technicznej Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, w wysokości określonej w pkt Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, co najmniej na kwotę w wysokości określonej w pkt Wykaz wykonanych zamówień w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 6.4. oraz wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza wniosku Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w pkt 6.5. oraz wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do formularza wniosku. Pkt 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 8.1. W niniejszym postępowaniu obowiązuje pisemna forma porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Adres poczty elektronicznej do korespondencji: oraz 8.2. Korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy opatrzyć dopiskiem: przetarg ograniczony COIS-16/2009/SISP-2. Pkt 9. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9.1. Na etapie składania ofert każdy Wykonawca zaproszony do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 14

15 9.2. Kwota wadium wynosi: , 00 PLN Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny oferty. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu zawarcia umowy Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wykonawcy nie wnoszą wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pkt 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie spełniała wymogi SIWZ oraz zgromadzi największą liczbę punków, obliczonych w oparciu o poniższe kryteria i wzory: - za cenę oferty, W x - do 80 pkt. Liczba punktów (W x ) wyliczona zostanie w oparciu o wzór: C min W x = 80 * C x gdzie: - W x - ocena (w punktach), - C min - minimalna cena zaoferowana w przetargu, - C x - cena podana przez oferenta (x), dla którego wynik jest obliczany. - za organizację realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem roli kierownika projektu, 3 specjalistów wiodących i pozostałych specjalistów ze strony Wykonawcy oraz sposobu ich wzajemnego współdziałania, a także współdziałania ze specjalistami GUS/US/COIS, wg opisu w ofercie, liczba punktów O x - do 12 pkt, - za sposób wykorzystania podczas realizacji zamówienia istniejącej dokumentacji projektu SISP (Studium wykonalności projektu SISP zgodne z Instrukcją przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z 16 czerwca 2008 r.), wg opisu w ofercie, liczba punktów A x - do 8 pkt. Łączna liczba punktów dla oferty X wyliczona zostanie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w oparciu o wzór: Suma punktów dla ocenianej oferty S x = W x + O x + A x Pkt 11. Opis sposobu przygotowania wniosków Wniosek należy złożyć w trzech jednobrzmiących oryginałach oraz jednej kopii w kopertach (opakowaniach) oznaczonych odpowiednio: Oryginał 1, Oryginał 2, Oryginał 3 i Kopia Wniosek tj. wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami powinien być napisany w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz zawierać dołączone dokumenty wymienione w pkt. 7. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 15

16 11.3. Dla celów porządkowych zaleca się, aby każda karta wniosku wraz z załącznikami i dołączonymi dokumentami była ponumerowana kolejnymi numerami, a całość zszyta, spięta lub zbindowana Wszystkie strony oryginału wniosku zawierające informacje wraz z załącznikami muszą być podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Wniosek podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do wniosku zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Podpisy złożone przez Wykonawcę, jeśli nie są podpisami czytelnymi, powinny być opatrzone pieczęcią imienną Dokumenty składane wraz z formularzem wnioskiem mogą być oryginałami albo kopiami. Dokument pełnomocnictwa w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisany przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony w postaci oryginału lub kopii (odpisu) poświadczonej notarialnie Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie dokumenty winny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności. Aktualność dokumentu ustalana będzie zgodnie z celem oraz datą wystawienia Kopie dokumentów, o których mowa w pkt muszą być poświadczone przez osobę, o której mowa w pkt 11.4., a podpis poświadczający każdą kopię dokumentu powinien być poprzedzony zapisem za zgodność z oryginałem Wszelkie zmiany w treści dokumentów będą uważane za ważne, pod warunkiem ich parafowania i opatrzenia pieczątką imienną przez osobę, o której mowa w pkt Jeżeli wniosek zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), to powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej Przetarg COIS-16/2009/SISP-2 Tajemnica przedsiębiorstwa. W innym przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie takich informacji. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu W przypadku złożenia materiałów, których Zamawiający nie żądał (np. materiały reklamowe itp.), należy je oddzielić od zasadniczej części wniosku i opatrzyć napisem materiały uzupełniające. Dla materiałów tych nie stosuje się postanowień zawartych w pkt i Opakowanie i oznakowanie wniosków. Wnioski należy składać w zapieczętowanych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 16

17 Al. Niepodległości Warszawa Na kopercie, kopertach lub opakowaniach należy umieścić napis: NIE OTWIERAĆ przed r. godz ! Przetarg COIS-16/2009/SISP Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem wniosku ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. Pkt 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia wniosków Złożenie wniosków Wnioski należy złożyć do dnia r. do godz w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej Warszawa, Al. Niepodległości 208 pok. 640 (VI piętro, blok B) Złożony wniosek zostanie zarejestrowany w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu wniosku, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu Wnioski złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu Wykonawca może wprowadzić zmiany w wniosku i innych dokumentach złożonych wraz z wnioskiem lub wycofać złożony wniosek, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu wniosku przed upływem terminu składania o, określonego w pkt Składanie wniosków zmieniających podlega tym samym zasadom, co składanie wniosków pierwotnych, przy czy kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem - odpowiednio - "ZMIANA lub "WYCOFANIE" Zwrot wycofanego wniosku nastąpi po terminie otwarcia Otwarcie wniosków Wnioski zostaną otwarte w dniu r. o godz na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiającego w sali 644 (VI piętro, blok B) Otwarcie wniosków jest jawne Po otwarciu każdego wniosku zostanie podana do wiadomości zebranych oraz odnotowana w protokóle postępowania nazwa firmy i adres (siedziba) Wykonawcy, Informacje, o których mowa w pkt doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu wniosków, na ich pisemną prośbę. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 17

18 Zamawiający dokona sprawdzenia ważności złożonych wniosków, a następnie kwalifikacji wniosków pod kątem spełnienia zasad ustawy Prawo zamówień publicznych i warunków określonych w niniejszej instrukcji, zgodnie ze sposobem oceny wniosków określonym w punkcie 6. Pkt 13. Adres strony internetowej: Pkt 14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej Pkt 15 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 18

19 Rozdział II - FORMULARZ WNIOSKU Z ZAŁĄCZNIKAMI... (pieczęć firmowa Wykonawcy - nazwa firmy, adres) Al. Niepodległości Warszawa WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym COIS-16/2009/SISP-2 Składam wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, COIS-16/2009/SISP-2, którego przedmiotem jest pomoc merytoryczna dla Beneficjenta - Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w przygotowaniu i realizacji projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) w latach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr POIG 7-23, tj. opracowanie dokumentacji projektu i przeprowadzenie szkoleń oraz pomoc w realizacji projektu. 1. NAZWA WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK: 2. ADRES:. 3. TEL.. Fax.. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu składam następujące dokumenty: Załączniki do formularza wniosku: Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych zamówień Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie Pozostałe wymagane dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wymienionych w załączniku nr 2: 1)... 2). 3) KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować DO: Imię i nazwisko..., Adres:. Tel:... Fax:, Adres (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej) Rozdział II. Formularz wniosku z załącznikami Strona 1

20 ..., dnia... (miejscowość) Załącznik nr 1 do formularza wniosku Wersja 1... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NAZWA firmy... ADRES... (tel., fax). Po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) przystępując do udziału w przetargu ograniczonym COIS-16/2009/SISP-2, którego przedmiotem jest pomoc merytoryczna dla Beneficjenta - Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w przygotowaniu i realizacji projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) w latach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr POIG 7-23, tj. opracowanie dokumentacji projektu i przeprowadzenie szkoleń oraz pomoc w realizacji projektu - oświadczamy, że firma spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4, tj.: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z powodów o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.... (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej)..., dnia... (miejscowość) Rozdział II. Formularz wniosku z załącznikami Strona 2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa urządzeń sieciowych i systemów wraz z instalacją w jednostkach statystyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH Zatwierdzam Warszawa, styczeń 2014 1 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17440-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi rozbudowy oprogramowania 2012/S 11-017440 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/22/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie dokumentacji dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo