Instrukcja składania wniosku o dopuszczenie do przetargu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja składania wniosku o dopuszczenie do przetargu"

Transkrypt

1 Instrukcja składania wniosku o dopuszczenie do przetargu COIS-16/2009/SISP-2 Pomoc merytoryczna dla Beneficjenta - Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w przygotowaniu i realizacji projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) w latach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr POIG Niniejsze postępowanie prowadzone jest w związku z umową dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji, dla Projektu nr POIG System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2), zawartą pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Głównym Urzędem Statystycznym w dniu 4 lutego 2009 r. W skład instrukcji wchodzą: Rozdział I. Informacje i warunki ogólne (stron 18), Rozdział II. Formularz wniosku z załącznikami (stron 14) Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej dokumentacji. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 1

2 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE Pkt 1. Zamawiający w Warszawie, Al. Niepodległości 208, Warszawa, tel.: , fax Pkt 2. Tryb zamówienia Przetarg ograniczony o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Pkt 3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pomoc merytoryczna dla Beneficjenta - Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w przygotowaniu i realizacji projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) w latach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr POIG 7-23, tj. opracowanie dokumentacji projektu i przeprowadzenie szkoleń oraz pomoc w realizacji projektu. Informacja o projekcie. Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) stanowi merytoryczne uzupełnienie projektu sektorowego System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP), ujętego w Planie Informatyzacji Państwa na lata pod nr 20,a w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pod nr POIG Projekt SISP-2 obejmuje następujące zadania: 1) Dostosowanie i integracja działania rejestrów urzędowych REGON i TERYT, prowadzonych przez GUS - z krajowymi rejestrami i systemami ewidencyjnymi: budowaną przez Ministra Gospodarki Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajową Ewidencją Podatników, rejestrami płatników ubezpieczeń społecznych prowadzonymi przez ZUS i KRUS, Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), a także modernizowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji systemem PESEL oraz innymi krajowymi rejestrami i systemami ewidencyjnymi, poprzez umożliwienie wzajemnego przekazywania zbiorów danych między systemami teleinformatycznymi rejestrów REGON i TERYT oraz systemami teleinformatycznymi pozostałych wymienionych rejestrów oraz bezpośredniego wykorzystywania odebranych zbiorów danych do zastosowania bądź aktualizacji rozpatrywanych rejestrów. 2) Budowa repozytorium standardów informacyjnych dla jednostek administracji publicznej - Faza I, obejmująca wspólne tematycznie zakresy działania Prezesa GUS, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów realizacja jednego z zadań dokumentu rządowego: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce na lata , MSWiA, październik 2007 r., jako podstawa wykorzystywania zbiorów danych administracyjnych jednego resortu przez jednostki innych resortów, a w szczególności dla potrzeb badań statystycznych w celu rezygnacji ze zbierania odnośnych danych statystycznych od określonych podmiotów. 3) Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 2

3 administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS i platformę e-puap. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu. 4) Zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie dwujęzycznej (z komunikacją w języku polskim i angielskim), problemowej bazy danych statystycznych w zakresie priorytetowych obszarów społeczno-gospodarczych określonych w Strategii Lizbońskiej, obejmującej m. in. tematykę: rozwoju edukacji i rynku pracy, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej o wiedzę, liberalizacji rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych, która będzie przeznaczona dla społeczeństwa oraz administracji rządowej i samorządów terytorialnych, z dostępem użytkowników poprzez Internet. 5) Zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie systemu zautomatyzowanej, cyklicznej produkcji okresowych tematycznych zbiorów danych statystycznych z opisami zmiennych i wskaźników w języku angielskim oraz dwu-kierunkowej transmisji do/z Eurostatu, ONZ, OECD i innych organizacji międzynarodowych, zgodnego z technologią wymiany danych i metadanych opartą na standardzie SDMX. 6) Zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie dziedzinowych baz danych statystycznych, obejmujących określone dziedziny: statystyki przedsiębiorstw, statystyki rolnictwa i inne, które będą powiązane z centralną hurtownią danych statystycznych, która wchodzi w zakres projektu SISP, nr POIG Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach. Etap 1: Opracowanie kompletu dokumentacji (D) wymaganej do wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 w latach (zgodnie z umową dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji dla Projektu: System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2), nr POIG 7-23, zawartą w Warszawie w dniu 4 lutego 2009 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Głównym Urzędem Statystycznym) oraz przeprowadzenie szkoleń (S). Opracowanie kompletu dokumentacji projektu SISP-2, określonego poniżej w pkt D1) i D2), powinno być zrealizowane przez Wykonawcę we współdziałaniu z Zespołem Koordynacji i Grupami Roboczymi projektu SISP i projektu SISP-2 utworzonymi przez Beneficjenta projektu oraz z zewnętrznymi ekspertami wskazanymi przez Zamawiającego. Zarządzanie przebiegiem opracowania wymaganej dokumentacji projektu SISP-2 będzie realizowane zgodnie z metodyką PRINCE2. Zasadniczymi składnikami zamawianej dokumentacji mają być: D1. Studium Wykonalności projektu SISP-2 w zakresie 6 wymienionych zadań (projektów częściowych) projektu SISP-2, które powinno być zgodne z Instrukcją przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z 16 czerwca 2008 r.,, opublikowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stronie internetowej MSWiA wykonalnosci_dla_projektow_informatycznych_real.html oraz rozszerzone o problematykę promocji projektu. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 3

4 D2. Dokumentacja techniczna projektu SISP-2, zawierająca elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym opisy przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych zamówień publicznych. W opracowaniu zamawianej dokumentacji Wykonawca winien uwzględnić i wykorzystać: 1) treść umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji dla Projektu: System Informacyjny Statystyki publicznej 2 (SISP 2), nr POIG 7-23, zawartej w Warszawie w dniu 4 lutego 2009 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Głównym Urzędem Statystycznym, 2) studium wykonalności projektu SISP wykonane przez konsorcjum firm ITTI Sp. z o. o. i Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w ramach umowy COIS nr 03/01/2009/POIG.Proj90.SISP.05 z dnia 26 stycznia 2009 r. 3) dokumentację techniczną projektu SISP wykonaną przez konsorcjum firm ITTI Sp. z o.o. i Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w ramach umowy COIS nr 03/01/2009/POIG.Proj90.SISP.05 z dnia 26 stycznia 2009 r. Szkolenia mają być zrealizowane w terminie 14 tygodni od daty podpisania umowy i obejmować następujące tematy i zakres: 1) wymagania dotyczące realizacji systemów teleinformatycznych, które wynikają z rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 z późn. zmianami, w tym z uwzględnieniem projektu ustawy - o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych, przedłożonego 19 czerwca 2009 r. przez Radę Ministrów Sejmowi RP), a także z innych ustaw i aktów wykonawczych do ustaw dotyczących zasad przyjmowania i przetwarzania dokumentów elektronicznych oraz stosowania podpisu elektronicznego w administracji publicznej przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie jednego kursu według uzgodnionego programu, w wymiarze 10 godzin, 2) wymagania i zasady w zakresie realizacji umów o udzielenie dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VII oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji, z uwzględnieniem zagadnień rozliczania, sprawozdawczości i ewaluacji projektu, wynikające z odnośnych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, a także zasady planowania i realizacji budżetu jednostek budżetowych realizujących projekty informatyczne w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie jednego kursu według uzgodnionego programu, w wymiarze 18 godzin. Etap 2: Pomoc merytoryczna (Wsparcie techniczne) Wykonawcy dla Zamawiającego Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w fazie realizacyjnej projektu SISP-2 w latach Pomoc merytoryczna - wsparcie techniczne Wykonawcy ma polegać na: a) wsparciu Zamawiającego w zarządzaniu procesami w fazie realizacyjnej projektu SISP-2, Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 4

5 b) obsłudze zagadnień technicznych i prawnych, które pojawią się w trakcie przygotowania i przeprowadzania procedur zamówień publicznych, c) kontroli jakości produktów i udziale w odbiorach produktów etapów prac innych wykonawców (zakontraktowanych w wyniku przeprowadzonych procedur zamówień publicznych), d) wsparciu w promocji projektu SISP-2. Pomoc merytoryczna ma być świadczona przez Wykonawcę w formie usług doradczych specjalistów, którzy przygotowali dokumentację w ramach Etapu 1 zamówienia, a także innych ekspertów w zakresie technologii IT i odnośnych regulacji prawnych, które będą zastosowane w projekcie SISP-2 oraz ekspertów w zakresie przygotowania i przeprowadzania procedur zamówień publicznych w łącznym wymiarze do roboczo-godzin ekspertów (tj. po ok roboczo-godzin ekspertów w okresie jednego roku). Usługi doradcze Wykonawcy będą planowane przez Zamawiającego wspólnie Wykonawcą na okresy kwartalne. Rozliczenie za usługi Wykonawcy będzie realizowane kwartalnie na podstawie sprawozdań określających zakres i faktyczną pracochłonność wykonanych prac. Zamówienie publiczne będzie obejmować Etap 1 i Etap 2 łącznie. Jednak umowa w zakresie realizacji Etapu 2 może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w 2010 r. w przypadku nie podpisania do 30 czerwca 2010 r. umowy z Beneficjentem o dofinansowaniu realizacji projektu SISP-2 w latach wraz z akceptacją wartości zamówienia Etapu 2 w kosztorysie realizacji projektu SISP-2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), obejmujący Etap 1 i Etap 2: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne Usługi w zakresie doradztwa prawnego Pkt 4. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej oraz podwykonawcach Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. Dopuszcza się powierzenie zamówienia wyspecjalizowanym podwykonawcom jedynie w zakresie przeprowadzenia szkoleń. Pkt 5. Wymagany termin wykonania zamówienia: Etap 1: 21 tygodni od daty podpisania umowy. Etap 2: po odebraniu przez Zamawiającego wykonania Etapu 1, przez okres 36 miesięcy, jednak nie dłużej niż do upływu 48 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. Pkt 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 6.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 5

6 6.2. Zamawiający wymaga, by z dokumentu wymienionego w pkt wynikało, że Wykonawca posiada na koncie kwotę nie mniejszą niż PLN lub będzie miał udzielony kredyt w takiej wysokości na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 podmiot lub podmioty mogą spełniać go łącznie Zamawiający wymaga, by z dokumentu wymienionego w pkt wynikało, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę, co najmniej PLN Zamawiający wymaga, by z dokumentu wymienionego w pkt wynikało, że w ciągu ostatnich trzech lat tj. lipiec 2006 r. czerwiec 2009 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał minimum trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, które razem muszą pokrywać, co najmniej 2 zakresy usług doradczych określonych w pkt o łącznej wartości brutto, co najmniej PLN, w tym, co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż PLN, zaś pozostałe zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż PLN. Doświadczenie Wykonawcy winno być udokumentowane w formie wykazu usług doradczych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dokumentów (referencji) wystawionych przez odbiorców usług potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w tym punkcie, jeżeli zostanie wykazane wykonanie wymaganych usług w wymaganym czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 podmiot lub podmioty mogą spełniać go łącznie Wykonawca, który realizował usługi spełniające warunek wspólnie z innymi podmiotami, winien podać wartość swojego faktycznego udziału w wykonaniu tych usług Wykonawca, który realizował usługi obejmujące zakres szerszy niż przedmiot zamówienia określony we wniosku, winien podać tylko wartość usług odpowiadających swoim rodzajem usługom spełniającym warunek Przez zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie zamówienia polegające na świadczeniu usług doradczych dla zamawiających z sektora publicznego na rzecz projektów teleinformatycznych w ramach finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w szczególności: Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach , Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Programu Operacyjnego Rozwój Polski Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 6

7 Wschodniej ( ), Regionalnych Programów Operacyjnych ( ) w następujących zakresach: 1) opracowania studium wykonalności, lub 2) przygotowania dokumentacji technicznej (części składowe SIWZ, a w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia) do przeprowadzenia procedur zamówień publicznych na dostawy sprzętu i oprogramowania lub na wykonanie prac projektowo-programistycznych i wdrożeniowych na rzecz realizacji projektów teleinformatycznych, lub 3) pomocy merytorycznej - wsparcia technicznego dla Zamawiającego bądź Beneficjenta w fazie realizacyjnej projektu, tj. realizacji umów na dostawy sprzętu i oprogramowania lub na wykonanie prac projektowo-programistycznych i wdrożeniowych na rzecz realizacji projektów teleinformatycznych Zamawiający wymaga, by z dokumentu wymienionego w pkt wynikało, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagania w stosunku do liczby osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, powiązane z zakresem wykonywanych czynności, określone są szczegółowo w podpunktach poniżej oraz w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 formularza wniosku. W przypadkach, gdy wymagania dotyczące zakresu doświadczenia zawodowego specjalistów w projektowaniu systemów teleinformatycznych, określone w pkt 6.5.3, pkt i pkt 6.5.7, nie mogą być spełnione przez pojedyncze osoby, należy podać w wykazie większą liczbę osób, tak, aby wymienieni specjaliści posiadali łącznie doświadczenie zawodowe pokrywające cały wymagany zakres Kierownik projektu, który: 1) posiada wykształcenie wyższe i certyfikat PRINCE2 Foundation, 2) posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w wykonywaniu usług doradczych dotyczących projektów IT, które zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu, 3) kierował (bądź był zastępcą kierownika projektu) co najmniej dwoma opracowaniami dokumentacji (studium wykonalności lub komponenty specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia), obejmującej co najmniej studium wykonalności projektu - do realizacji projektów teleinformatycznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Phare, Transition Facility, fundusze strukturalne), każde o wartości co najmniej 1 mln PLN brutto, które zostały wdrożone, pokrywających co najmniej 3 obszary spośród określonych poniżej w wymaganiach doświadczenia zawodowego specjalistów w podpunktach: do 6.5.8; ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Wiodący specjalista ds. analiz i projektowania systemów informacyjnych dostępnych za pośrednictwem portalu WWW, z systemami wyszukiwania informacji, z dołączonymi wielodziedzinowymi bazami i hurtowniami danych, administrowanego z użyciem pakietu klasy CMS (Content Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 7

8 Management System), który w Etapie 1 będzie odpowiedzialny za wykonanie zamówienia w zakresie 4 zadań projektu SISP-2, określonych w Informacji o projekcie, na początku niniejszej instrukcji, jako zadania 2), 3), 4) i 6), który: 1) posiada wykształcenie wyższe, 2) posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu systemów informacyjnych, dostępnych za pośrednictwem portalu WWW z pakietem klasy CMS, z dołączonymi bazami i hurtowniami danych (ekonomicznych lub społecznych lub statystycznych lub innych), z zastosowaniem RDBMS Oracle 8i/9i/10g i MS SQL Server 2000/2005 wraz z pakietami do tworzenia aplikacji internetowych, zasilanymi z innych systemów przetwarzania poprzez sieć komputerową, które zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu, 3) wykonywał, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, funkcję wiodącego specjalisty w minimum 2 projektach na usługi doradcze, z których co najmniej w jednym był to udział w opracowaniu studium wykonalności dotyczącego budowy systemu teleinformatycznego, ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Co najmniej jeden specjalista w zakresie analiz i projektowania: dziedzinowych systemów informacyjnych, opartych o system baz danych, udostępnianych przez portal informacyjny WWW, który lub którzy: 1) posiada/posiadają wykształcenie wyższe, 2) posiada/posiadają 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu systemów informacyjnych z bazami danych i metadanych: ekonomicznych lub społecznych lub statystycznych z zastosowaniem RDBMS Oracle 8i/9i/10g lub MS SQL Server 2000/2005, dostępnych za pośrednictwem portalu WWW, administrowanego z użyciem pakietu klasy CMS (Content Management System), opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku, 3) wykonywał/wykonywali w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem wszczęcia postępowania, funkcję specjalisty w minimum 2 projektach na usługi doradcze, z których co najmniej w jednym był to udział w opracowaniu studium wykonalności dotyczącym budowy systemu teleinformatycznego, ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Wiodący specjalista ds. analiz i projektowania współdziałania poprzez sieć Internet systemów teleinformatycznych rejestrów urzędowych REGON i TERYT, prowadzonych przez GUS z innymi krajowymi rejestrami i systemami ewidencyjnymi administracji publicznej w formie przekazywania zbiorów danych w celu wzajemnej aktualizacji bądź analiz porównawczych, który w Etapie 1 będzie odpowiedzialny za wykonanie zamówienia w zakresie zadania 1) projektu SISP-2, określonego w Informacji o projekcie, na początku niniejszej instrukcji który: Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 8

9 1) posiada wykształcenie wyższe, 2) posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu korporacyjnych, transakcyjnych systemów informatycznych z bazami danych z oprogramowaniem użytkowym na bazie pakietu klasy WebLogic Server, działających z użytkownikami w wewnętrznej sieci komputerowej bądź w Internecie poprzez portal WWW, które zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu, 3) wykonywał, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, funkcję specjalisty w minimum 2 projektach na usługi doradcze, z których co najmniej w jednym był to udział w opracowaniu studium wykonalności dotyczącego budowy systemu teleinformatycznego, ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Co najmniej jeden specjalista ds. analiz i projektowania korporacyjnych, transakcyjnych systemów informatycznych z bazami danych, działających z użytkownikami w Intranecie bądź w Internecie poprzez portal WWW, który lub którzy: 1) posiada/posiadają wykształcenie wyższe, 2) posiada/posiadają 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu korporacyjnych, transakcyjnych systemów informatycznych z bazami danych, z zastosowaniem RDBMS Oracle 8i/9i/10g lub MS SQL Server 2000/2005, działających z użytkownikami w wewnętrznej sieci komputerowej bądź w Internecie poprzez portal WWW z oprogramowaniem użytkowym na bazie pakietu klasy OracleWebLogic Server, które zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu, 3) wykonywał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania funkcję specjalisty w minimum 2 projektach na usługi doradcze, z których co najmniej w jednym był to udział w opracowaniu studium wykonalności dotyczącego budowy systemu teleinformatycznego, ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Wiodący specjalista ds. analiz i projektowania systemu zautomatyzowanej, cyklicznej produkcji tematycznych zbiorów danych statystycznych/dokumentów w formatach XML bądź UN/EDIFACT, zgodnego z technologią wymiany danych i metadanych opartą na standardzie SDMX oraz dwukierunkowej transmisji tych zbiorów przez Internet do/z Eurostatu, ONZ, OECD i innych organizacji międzynarodowych, który w Etapie 1 będzie odpowiedzialny za wykonanie zamówienia w zakresie zadania 5), który: 1) posiada wykształcenie wyższe, 2) posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu systemów komunikacji danych (przekazywania dokumentów) w formatach XML lub UN/EDIFACT, które zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu, Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 9

10 3) wykonywał, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, funkcję eksperta w minimum 2 projektach na usługi doradcze, polegającą na udziale w opracowaniu studium wykonalności dotyczącego budowy systemu teleinformatycznego, ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Co najmniej jeden specjalista w zakresie architektury korporacyjnej, tj. wspólnego ujednoliconego środowiska systemowego, złożonego ze sprzętu komputerowego i teleinformatycznego oraz oprogramowania systemowego, który/którzy w zakresie Etapu 1 będzie/będą odpowiedzialni za opracowanie koncepcji i projektu zintegrowania systemów teleinformatycznych, które powstaną w wyniku realizacji zadań: 1), 2), 3), 4), 5) i 6) z architekturą korporacyjną statystyki publicznej, tworzoną w ramach projektu SISP, który lub którzy: 1) posiada/posiadają wykształcenie wyższe, 2) posiada/posiadają 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu korporacyjnych/resortowych systemów teleinformatycznych, obejmujących przewodowy i bezprzewodowy dostęp do Internetu, w tym z otwartymi i dostępnymi publicznie punktami dostępu ( hot spot ), systemy ochrony dostępu (Firewall), sieci komputerowe LAN/WAN ze sprzętem sieciowym i komputerowym (łącza, urządzenia sieciowe, serwery, stacje robocze PC, urządzenia drukujące i inne urządzenia peryferyjne) i oprogramowanie systemowe, które zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu, 3) wykonywał/wykonywali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, funkcję eksperta w minimum 2 projektach na usługi doradcze, polegającą na udziale w opracowaniu studium wykonalności dotyczącego budowy systemów teleinformatycznych; ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Co najmniej jeden specjalista ds. opracowania części organizacyjnoadministracyjnej i ekonomiczno-finansowej Studium Wykonalności projektu SISP-2, który/którzy: 1) posiada/posiadają wykształcenie wyższe, 2) posiada/posiadają co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia w wykonywaniu usług doradczych dotyczących zagadnień ekonomiczno- finansowych przedsięwzięć/ projektów, które zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu, 3) uczestniczył/uczestniczyli w opracowaniu studium wykonalności w zakresie zagadnień: wykonalności i trwałości instytucjonalnej przedsięwzięcia, finansowej trwałości projektu oraz analiz kosztów i korzyści społecznych - dla minimum 2 projektów teleinformatycznych realizowanych przez jednostki administracji publicznej w ramach: Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach , Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ), Programu Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 10

11 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ( ), Regionalnych Programów Operacyjnych ( ); ww. dorobek zostanie krótko opisany w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Co najmniej jeden specjalista ds. przeprowadzania procedur zamówień publicznych, w tym obsługi prawnej, w zakresie projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych oraz dostaw sprzętu IT, który lub którzy: 1) posiada/posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie prawa, ekonomii, administracji i zarządzania lub w dziedzinach pokrewnych, 2) posiada/posiadają 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz co najmniej trzy lata udokumentowanego doświadczenia w wykonywaniu usług doradczych w przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych w zakresie projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych oraz dostaw sprzętu IT, w tym, co najmniej trzech zamówień o wartości brutto powyżej 5 mln PLN każde; ww. doświadczenie zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu Co najmniej jeden specjalista ds. planowania finansowania, rozliczania i ewaluacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE, który lub którzy: 1) posiada/posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii, administracji i zarządzania lub w dziedzinach pokrewnych, 2) posiada/posiadają 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w zakresie planowania finansowania, rozliczania i ewaluacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE, przygotowywaniu raportów okresowych, zmian do umów o dofinansowanie oraz rozliczeń finansowych, w co najmniej jednym projekcie dofinansowanym z funduszy strukturalnych UE o wartości brutto powyżej 5 mln PLN; ww. doświadczenie zostanie krótko opisane w załączniku nr 3 formularza wniosku firmy, biorącej udział w postępowaniu W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie, powyższe warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wniosek Wykonawcy zobowiązani są do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 7., oraz spełnienia warunków zawartych w pkt Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, wg formuły: spełnia / nie spełnia Wobec Wykonawców spełniających warunki zostanie przeprowadzony ranking, który będzie uwzględniał w pierwszej kolejności liczbę zamówień zamieszczonych w wykazie, o którym mowa w pkt , a w drugiej kolejności sumaryczną wartość wykazanych zamówień Do składania ofert zostanie zaproszonych 5 wykonawców. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 11

12 6.9. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe pozycje w rankingu Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. Pkt 7. Wykaz dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 7.1. Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, wg wzoru w rozdz. III Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 7.2., składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub miejsca zamieszkania, zachowując przy tym termin określony w pkt Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4-8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, w których stwierdza się odpowiednio do statusu Wykonawcy, że: a) osoby fizyczne nie są prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy), b) wspólnicy spółek jawnych nie są prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 12

13 grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy), c) partnerzy lub członkowie zarządów spółek partnerskich nie są prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy), d) komplementariusze spółek komandytowych oraz spółek komandytowoakcyjnych nie są prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy), e) urzędujący członkowie organu zarządzającego osób prawnych nie są prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy), f) podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy), 7.6. Zaświadczenie wystawione przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego Zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot występujący wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 13

14 7.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo takie powinno zawierać także upoważnienie dla pełnomocnika do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń i instrukcji dla i w imieniu każdego Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy. Wspólnicy spółki cywilnej wraz z ofertą zamiast pełnomocnictwa złożą umowę spółki cywilnej Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia zdolności ekonomiczno-finansowej i technicznej Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, w wysokości określonej w pkt Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, co najmniej na kwotę w wysokości określonej w pkt Wykaz wykonanych zamówień w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 6.4. oraz wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza wniosku Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w pkt 6.5. oraz wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do formularza wniosku. Pkt 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 8.1. W niniejszym postępowaniu obowiązuje pisemna forma porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Adres poczty elektronicznej do korespondencji: oraz 8.2. Korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy opatrzyć dopiskiem: przetarg ograniczony COIS-16/2009/SISP-2. Pkt 9. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9.1. Na etapie składania ofert każdy Wykonawca zaproszony do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 14

15 9.2. Kwota wadium wynosi: , 00 PLN Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny oferty. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu zawarcia umowy Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wykonawcy nie wnoszą wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pkt 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie spełniała wymogi SIWZ oraz zgromadzi największą liczbę punków, obliczonych w oparciu o poniższe kryteria i wzory: - za cenę oferty, W x - do 80 pkt. Liczba punktów (W x ) wyliczona zostanie w oparciu o wzór: C min W x = 80 * C x gdzie: - W x - ocena (w punktach), - C min - minimalna cena zaoferowana w przetargu, - C x - cena podana przez oferenta (x), dla którego wynik jest obliczany. - za organizację realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem roli kierownika projektu, 3 specjalistów wiodących i pozostałych specjalistów ze strony Wykonawcy oraz sposobu ich wzajemnego współdziałania, a także współdziałania ze specjalistami GUS/US/COIS, wg opisu w ofercie, liczba punktów O x - do 12 pkt, - za sposób wykorzystania podczas realizacji zamówienia istniejącej dokumentacji projektu SISP (Studium wykonalności projektu SISP zgodne z Instrukcją przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z 16 czerwca 2008 r.), wg opisu w ofercie, liczba punktów A x - do 8 pkt. Łączna liczba punktów dla oferty X wyliczona zostanie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w oparciu o wzór: Suma punktów dla ocenianej oferty S x = W x + O x + A x Pkt 11. Opis sposobu przygotowania wniosków Wniosek należy złożyć w trzech jednobrzmiących oryginałach oraz jednej kopii w kopertach (opakowaniach) oznaczonych odpowiednio: Oryginał 1, Oryginał 2, Oryginał 3 i Kopia Wniosek tj. wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami powinien być napisany w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz zawierać dołączone dokumenty wymienione w pkt. 7. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 15

16 11.3. Dla celów porządkowych zaleca się, aby każda karta wniosku wraz z załącznikami i dołączonymi dokumentami była ponumerowana kolejnymi numerami, a całość zszyta, spięta lub zbindowana Wszystkie strony oryginału wniosku zawierające informacje wraz z załącznikami muszą być podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Wniosek podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do wniosku zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Podpisy złożone przez Wykonawcę, jeśli nie są podpisami czytelnymi, powinny być opatrzone pieczęcią imienną Dokumenty składane wraz z formularzem wnioskiem mogą być oryginałami albo kopiami. Dokument pełnomocnictwa w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisany przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony w postaci oryginału lub kopii (odpisu) poświadczonej notarialnie Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie dokumenty winny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności. Aktualność dokumentu ustalana będzie zgodnie z celem oraz datą wystawienia Kopie dokumentów, o których mowa w pkt muszą być poświadczone przez osobę, o której mowa w pkt 11.4., a podpis poświadczający każdą kopię dokumentu powinien być poprzedzony zapisem za zgodność z oryginałem Wszelkie zmiany w treści dokumentów będą uważane za ważne, pod warunkiem ich parafowania i opatrzenia pieczątką imienną przez osobę, o której mowa w pkt Jeżeli wniosek zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), to powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej Przetarg COIS-16/2009/SISP-2 Tajemnica przedsiębiorstwa. W innym przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie takich informacji. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu W przypadku złożenia materiałów, których Zamawiający nie żądał (np. materiały reklamowe itp.), należy je oddzielić od zasadniczej części wniosku i opatrzyć napisem materiały uzupełniające. Dla materiałów tych nie stosuje się postanowień zawartych w pkt i Opakowanie i oznakowanie wniosków. Wnioski należy składać w zapieczętowanych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 16

17 Al. Niepodległości Warszawa Na kopercie, kopertach lub opakowaniach należy umieścić napis: NIE OTWIERAĆ przed r. godz ! Przetarg COIS-16/2009/SISP Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem wniosku ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. Pkt 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia wniosków Złożenie wniosków Wnioski należy złożyć do dnia r. do godz w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej Warszawa, Al. Niepodległości 208 pok. 640 (VI piętro, blok B) Złożony wniosek zostanie zarejestrowany w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu wniosku, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu Wnioski złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu Wykonawca może wprowadzić zmiany w wniosku i innych dokumentach złożonych wraz z wnioskiem lub wycofać złożony wniosek, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu wniosku przed upływem terminu składania o, określonego w pkt Składanie wniosków zmieniających podlega tym samym zasadom, co składanie wniosków pierwotnych, przy czy kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem - odpowiednio - "ZMIANA lub "WYCOFANIE" Zwrot wycofanego wniosku nastąpi po terminie otwarcia Otwarcie wniosków Wnioski zostaną otwarte w dniu r. o godz na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiającego w sali 644 (VI piętro, blok B) Otwarcie wniosków jest jawne Po otwarciu każdego wniosku zostanie podana do wiadomości zebranych oraz odnotowana w protokóle postępowania nazwa firmy i adres (siedziba) Wykonawcy, Informacje, o których mowa w pkt doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu wniosków, na ich pisemną prośbę. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 17

18 Zamawiający dokona sprawdzenia ważności złożonych wniosków, a następnie kwalifikacji wniosków pod kątem spełnienia zasad ustawy Prawo zamówień publicznych i warunków określonych w niniejszej instrukcji, zgodnie ze sposobem oceny wniosków określonym w punkcie 6. Pkt 13. Adres strony internetowej: Pkt 14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej Pkt 15 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozdział I. Informacje i warunki ogólne Strona 18

19 Rozdział II - FORMULARZ WNIOSKU Z ZAŁĄCZNIKAMI... (pieczęć firmowa Wykonawcy - nazwa firmy, adres) Al. Niepodległości Warszawa WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym COIS-16/2009/SISP-2 Składam wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, COIS-16/2009/SISP-2, którego przedmiotem jest pomoc merytoryczna dla Beneficjenta - Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w przygotowaniu i realizacji projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) w latach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr POIG 7-23, tj. opracowanie dokumentacji projektu i przeprowadzenie szkoleń oraz pomoc w realizacji projektu. 1. NAZWA WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK: 2. ADRES:. 3. TEL.. Fax.. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu składam następujące dokumenty: Załączniki do formularza wniosku: Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych zamówień Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie Pozostałe wymagane dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wymienionych w załączniku nr 2: 1)... 2). 3) KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować DO: Imię i nazwisko..., Adres:. Tel:... Fax:, Adres (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej) Rozdział II. Formularz wniosku z załącznikami Strona 1

20 ..., dnia... (miejscowość) Załącznik nr 1 do formularza wniosku Wersja 1... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NAZWA firmy... ADRES... (tel., fax). Po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) przystępując do udziału w przetargu ograniczonym COIS-16/2009/SISP-2, którego przedmiotem jest pomoc merytoryczna dla Beneficjenta - Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w przygotowaniu i realizacji projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) w latach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr POIG 7-23, tj. opracowanie dokumentacji projektu i przeprowadzenie szkoleń oraz pomoc w realizacji projektu - oświadczamy, że firma spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4, tj.: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z powodów o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.... (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej)..., dnia... (miejscowość) Rozdział II. Formularz wniosku z załącznikami Strona 2

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM [pieczątka firmowa] Załącznik nr 1 do Instrukcji NzO-1/11/IM... dnia... I. DANE OFERENTA WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM 1. Pełna nazwa:... 2. Przedstawiciel Wykonawcy 1

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 1 O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Składając wniosek w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Dostawa oprogramowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: X/SN/POKL/2010

Oznaczenie sprawy: X/SN/POKL/2010 Oznaczenie sprawy: X/SN/POKL/2010 ZAMAWIAJĄCY GMINA SUCHY DĄB UL. GDAŃSKA 17 83-022 SUCHY DĄB TEL. 058 682 86 85 FAX. 058 682 86 20 email: gmina@suchy-dab.pl www.suchy-dab.pl Suchy Dąb, 2010.08.10 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Roboty budowlane

PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Roboty budowlane 1/6 PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S 3-003651 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Roboty budowlane SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Port Lotniczy Gdańsk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lubochnia: Realizacja Projektu Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego - Etap I - Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker.

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: AR.ZP-341/KG/4/10

Oznaczenie sprawy: AR.ZP-341/KG/4/10 Oznaczenie sprawy: AR.ZP-341/KG/4/10 ZAMAWIAJĄCY GMINA SUCHY DĄB UL. GDAŃSKA 17 83-022 SUCHY DĄB TEL. 058 682 86 85 FAX. 058 682 86 20 email: gmina@suchy-dab.pl www.suchy-dab.pl Suchy Dąb, 04.08.2010r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wdrożenie internetowej platformy edukacyjnej UPRP zawierającej kurs e-learningowy oraz wyszukiwarkę Numer ogłoszenia: 232158-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 2. Adres

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Wersja archiwalna Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z Adaptacją części Domu Zdrojowego w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Budowa obiektu Akwakultura przy ul. Warszawskiej 117 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH Ogłoszenie o przetargu ograniczonym Nazwa zamawiającego CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH Adres zamawiającego 00-349 Warszawa, ul. Tamka 3 Województwo mazowieckie Numer postępowania ZPC-101/2009 Określenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98562-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 058-098562 Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Page 1 of 5 Iłża: Zaprojektowanie i budowa sieci bezprzewodowej z dostawą sprzętu komputerowego, usługami serwisowymi i dostępu do Internetu oraz przeszkoleniem uczestników projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11, Garwolin: Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp z o.o. Numer ogłoszenia: 40960-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.10.2014 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Techniczno - Humanistyczna Kadry dla Europy z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 36/38 jako beneficjent projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo