Umowa spedycji. wykonywania transportu międzynarodowego włącznie ze Szwajcarią. 2. Posiadanie ubezpieczenie OC przewoźnika w zakresie wykonywania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa spedycji. wykonywania transportu międzynarodowego włącznie ze Szwajcarią. 2. Posiadanie ubezpieczenie OC przewoźnika w zakresie wykonywania"

Transkrypt

1 Umowa spedycji Zawarta w dniu w Tarnowie między: Kupiec SA z siedzibą w Tarnów, ul Rolnicza 41A, zarejestrowaną w KRS pod numerem , NIP PL , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł, w imieniu której działa Prezes Leszek Wróblewski, zwana dalej Spedytorem, a Firmą, jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzoną przez i pod nazwą, z siedzibą w,nip w imieniu której działa zwana dalej Przewoźnikiem o następującej treści: & 1 Przedmiotem umowy jest stałe zagospodarowanie przez Spedytora zestawów Przewoźnika wraz z kierowcą, polegające na zleceniach przewozów po sobie następujących na trasach międzynarodowych w kółkach / za kółko uważa się kilka przewozów międzynarodowych z których pierwszy zaczyna się, a ostatni kończy w tym samym kraju / & 2 Przewoźnik podstawia do wyłącznej dyspozycji Spedytora zestawy zaplandeczone o ładowności minimum 24 tony / zwane dalej zestawami / o wysokości zestawu zgodnej z przepisami międzynarodowymi opisane w tabelce zgłoszeniowej Wzór tabelki stanowi zał Nr 1 & 3 Obowiązki Przewoźnika i jego kierowcy: 1 Posiadanie odpowiednich zezwoleń, licencji i innych dokumentów do wykonywania transportu międzynarodowego włącznie ze Szwajcarią 2 Posiadanie ubezpieczenie OC przewoźnika w zakresie wykonywania międzynarodowego transportu towarów na kwotę minimum euro lub USD ważnego w czasie wykonywania kółek Kserokopia polisy stanowi

2 załącznik do niniejszej umowy W przypadku braku ważnego ubezpieczenia Spedytor ma prawo wstrzymać zapłatę za wykonane kółka do momentu jego uzupełnienia 3 Wyposażenie każdego z zestawów w: - buty z noskiem stalowym, - kamizelkę odblaskową, - kask ochronny, - okulary ochronne, - 15 sztuk pasów mocujących, - linkę celną - sprawny telefon komórkowy do łączności ze Spedytorem - łańcuchy śniegowe na osie ciągnące - szczelną plandekę - karty postojowe - maty antypoślizgowe - ochronne plastikowe kantówki 4 Utrzymywanie w stałej dyspozycji Spedytora zestawów opisanych w & 2, za wyjątkiem parodniowych przestojów remontowych w bazie Przewoźnika 5 Przewoźnik ma obowiązek zapewnić kierowcy wystarczającą ilość środków finansowych niezbędnych do wykonania danego przewozu w terminie 6 Obowiązuje bezwzględny zakaz doładunku bez wiedzy Spedytora 7 Kierowca odpowiada za właściwe rozmieszczenie ładunku na naczepie łącznie z konsekwencjami jakie mogą nastąpić w skutek niewłaściwego rozmieszczenia tegoż ładunku & 4 Obowiązki Spedytora, Przewoźnika i kierowcy zestawu zwanego dalej kierowcą w zakresie komunikacji i dysponowania podstawionymi zestawami: Terminowe rozładunki i utrzymywanie stałej łączności pomiędzy Spedytorem i kierowcą są kluczowymi elementami gwarantującymi płynne ustawianie tras i wysokie przebiegi zestawów Przewoźnika 1 Cała wymiana informacji pomiędzy kierowcą a spedytorem odbywa się za pomocą systemu komputerowego cwsms (na serwerze Spedytora), gdzie każdy sms wychodzący i przychodzący zostaje zapisany w pamięci serwera Kierowca chcąc wysłać wiadomość do Spedytora z telefonu służbowego musi na początku wiadomości podać nagłówek do i po odstępie login adresata po kolejnym odstępie piszemy treść W praktyce należy napisać np: do s1 rozładowałem Login użytkownika zostanie podany po rozpoczęciu współpracy, a numer

3 systemowy to Telefon należy mieć cały czas przy sobie i bez zbędnej zwłoki odpowiadać na pytania spedytora 2Po zgłoszeniu przez kierowcę wyjazdu z poprzedniego rozładunku ( czy podstawienia zestawu po przerwie w Polsce ) Spedytor wysyła kierowcy dane nowego załadunku zawierające: adres i firmę załadunku wraz z kodami, termin planowanego załadunku i rozładunku oraz wszystkie niezbędne instrukcje 3 Kierowca potwierdza otrzymanie tych danych cwsms-em i ma obowiązek w przeciągu godziny od otrzymania, potwierdzić planowany termin załadunku i rozładunku Przed potwierdzeniem terminu kierowca powinien odpowiedzieć sobie na pytania: -czy dostępny czas pracy kierowcy i inne parametry związane z prowadzeniem zestawu pozwolą mu dojechać na czas do załadunku? -czy dostępny czas pracy kierowcy i inne parametry związane z prowadzeniem zestawu pozwolą mu wywiązać się z planowanego terminu rozładunku, przy założeniu, że czas załadunku nie przekroczy 2-3 godzin? 4 W przypadku braku możliwości wywiązania się ze zleconych terminów załadunku lub rozładunku kierowca natychmiast informuję o tym Spedytora podając jednocześnie swoją propozycję w/w terminów 5 Kierowca ma obowiązek dołożenia szczególnej staranności w celu terminowego wywiązania się z czasu załadunku i rozładunku oraz wszystkich innych czynności przekazanych w instrukcjach, które potwierdził Spedytorowi 6 Kierowca ma obowiązek natychmiast zgłaszać Spedytorowi bezwzględnie w formie pisemnej tj poprzez CWSMSa : -opóźnienie w wykonywanych przewozów, -awarie zestawów, -inne zdarzenia mające negatywny wpływ na realizację zleconych przewozów, -podjechaniu na rozładunek i załadunek, -wyjeździe z zakończonego załadunku i rozładunku, -codziennie rano o aktualnym położeniu na mapie wraz z informacją o czasie pracy i jazdy nie dotyczy zestawów wyposażonych w nawigacje do której podgląd jest udostępniony Spedytorowi, -dokładne adresy rozładunku w przypadku kilku miejsc rozładunku -wszelkie nieścisłości bądź braki formalne -wszystkie inne ważne informacje 7 Spedytor dysponuje zestawami opisanymi w & 2 tak aby były maksymalnie wykorzystane, bez zbędnych przestojów 8 W przypadku nieplanowanego postoju kierowca zobowiązany jest udokumentować zdarzenie podbitą i podpisana kartą postojową W innym przypadku wszelkie roszczenia nie będą respektowane

4 & 5 Odpłatność za przewozy: 1 Przejazdy ładowne: Spedytor będzie płacił Przewoźnikowi stawkę, - 0,87 euro za każdy kilometr zleconej trasy typu PL D-IT-GB B-PL - 2,00 złote za każdy kilometr trasy z ładunkiem będące dojazdem do załadunku lub zjazdem z rozładunku frachtów międzynarodowych 2 Zmiana stawki bazowej nie wymaga wniesienia aneksu do niniejszej umowy Obowiązująca stawka uwidoczniona jest na zestawieniu podsumowującym kółko Dla informacji o zmianie stawki bazowej obowiązuje forma pisemna 3 Przejazdy na pusto w kółku - Spedytor będzie płacił Przewoźnikowi stawkę określoną w punkcie 1, właściwą dla danego typu kółka, za każdy kilometr powyżej 100 km dojazdu między poprzednim rozładunkiem w kółku a miejscem następnego załadunku lub zgodnie z ustaleniami indywidualnymi 4 Dojazdy i zjazdy z kółka - Spedytor będzie płacił Przewoźnikowi stawkę określoną w punkcie 1, właściwą dla danego typu kółka, za każdy kilometr powyżej 200 km dojazdu od miejsca podstawienia zestawu do pierwszego załadunku w kółku lub od ostatniego rozładunku w kółku do miejsca zdania zestawu wskazanego wcześniej przez Przewoźnika lub zgodnie z ustaleniami indywidualnymi 5 Ilość przejechanych kilometrów Spedytor będzie przedstawiał Przewoźnikowi po zakończeniu każdego kółka w postaci Podsumowania kółka Przebieg liczony jest rozpoczynając od miejsca pierwszego załadunku a kończąc na miejscu ostatniego rozładunku Przy kontynuacji kółek przebieg danego kółka liczy się od miejsca ostatniego rozładunku poprzedniego kółka Wszystkie wyliczenia oparte są o mapę elektroniczną map24, ogólnodostępną pod adresem internetowym wwwmap24interiapl Poszczególne trasy naliczane są na podstawie poprawnych danych adresowych zawierających informacje takie jak : kod pocztowy, miasto, państwo Wszelkie reklamacje nie oparte o wyliczenia map24 nie będą rozpatrywane i uwzględniane 6 Standardowo trasa GB IT-GB jest liczona przez Monachium Spedytor ma prawo wskazać kierowcy Przewoźnika przebieg trasy GB IT-GB z lub do Włoch przez Szwajcarię jednocześnie zwiększając odpłatność za ten przejazd o 150 euro / 120 euro ryczałt plus 30 euro odprawa T-2 pokrywana przez Spedytora / 7 Za każde dodatkowe miejsce załadunku bądź rozładunku więcej niż standardowo tj jeden załadunek i jeden rozładunek, przysługuje dodatek w wysokości 30 EUR wyłączając te które odbywają się w Polsce

5 8 Przewoźnik ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaną usługą za wyjątkiem przepraw promowych z Francji do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii do Francji które zamawia i opłaca na własny koszt Spedytor 9 Podstawą zapłaty jest faktura VAT z załączonymi dokumentami: CMR, list przewozowy lub inne zlecone 10 Fakturę VAT Przewoźnik może wystawiać po zakończeniu kółka na podstawie przedstawionego przez Spedytora zestawienia ilości przejechanych kilometrów, o którym mowa w pkt5 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem, że gdy kółko (na które się składa kilka tras) przebiega na przełomie dwóch miesięcy, to wtedy Przewoźnik wystawia dwie zbiorcze faktury, pierwszą; za trasy zakończone w miesiącu rozpoczęcia kółka i drugą; za trasy zakończone w miesiącu zakończenia kółka Datą zakończenia danej trasy jest data rozładunku z CMR 11 W przypadku kółek nie skończonych z winy Przewoźnika Spedytor może zastosować stawkę 0,4 eu/km 12 Wszystkie stawki określone w euro są ważne po przeliczeniu ich na złote polskie po kursie kupna dewiz banku NBP z dnia poprzedzającego pierwszy dzień załadunku danego kółka 13 Termin płatności FV Przewoźnika ustala się na 45 dni lub zgodnie z obowiązującymi zasadami szybkiej płatności wg aktualnej oferty dostępnej na stronie internetowej wwwkupiecsaeu w zakładce dla przewoźników, od daty otrzymania faktury VAT wraz z wszystkimi wymaganymi i prawidłowo wypełnionymi dokumentami Brak któregokolwiek dokumentu uzgodnionego na dany transport lub nieprawidłowe ich wypełnienie spowoduje przesunięcie terminu płatności faktury Nowy termin płatności za fakturę będzie liczony od dnia dosłania wszystkich wymaganych i prawidłowo wypełnionych dokumentów 14 W przypadku reklamacji dotyczących stanu ładunku i czasu przewozu, płatność nastąpi po zakończeniu postępowania reklamacyjnego 15 W przypadku nie wywiązania się z obowiązków opisanych w & 3 lub innych sytuacjach zawinionych przez Przewoźnika a obciążających Spedytora ma on prawo obciążyć przewoźnika poniesionymi kosztami 16 Opis kółek PL IT GB PL, GB-D-IT-D-PL należy traktować jako przykładowy i ma odzwierciedlać podstawowe kierunki na jakich będą zlecane trasy Standardowo wyjazd z GB odbywa się z przeładunkiem w Francji, Belgii, lub Niemczech a dojazd do Włoch z przeładunkiem w Niemczech 17 Kierowca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Spedytora o wszystkich pobieranych na załadunku akcesoriach do mocowania oraz zabezpieczania ładunku (maty antypoślizgowe, kantówki itp) Za wszystkie otrzymane na załadunku akcesoria, w które powinien być

6 wyposażony zestaw zgodnie z & 3 pkt3 niniejszej umowy, Spedytor będzie wystawiał fakturę VAT w wysokości równej otrzymanej obciążenia od zleceniodawcy doliczając 50 EUR & 6 1 Strony oświadczają, że są płatnikami VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej: - Spedytor PL Przewoźnik 2 Strony oświadczają, że upoważniają się wzajemnie do wystawiania FV bez podpisu odbiorcy 3 Przewoźnik deklaruje, że zatrudnia wykwalifikowanych kierowców a przewozy będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem czasy pracy kierowców 4 Umowa jest zawarta na czas nieokreślony 5 Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie w drodze porozumienia stron lub za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w formie pisemnej 6 Podpisanie i odesłanie Spedytorowi niniejszej umowy rozwiązuje wcześniej obowiązującą umowę spedycji na zasadzie porozumienia stron 7 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa przewozowego i kodeksu cywilnego 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron & 7 1 Przewoźnik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Spedytora zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i w okresie dwóch lat po jego zakończeniu 2 Pod pojęciem działalności konkurencyjnej rozumie się w szczególności: a) nawiązanie bez wiedzy i zgody Spedytora kontaktów handlowych przez Przewoźnika w zakresie usług spedycji i przewozu z nadawcą, odbiorcą przewożonego towaru oraz zleceniodawcą Spedytora, b) nawiązanie bez wiedzy i zgody Spedytora kontaktów w zakresie usług przewozu i spedycji z obecnymi lub byłymi pracownikami Spedytora, w tym ostatnim przypadku jeżeli od ustania okresu zatrudnienia upłynęło mniej niż 4 lata, a zwłaszcza zatrudnienie takich osób w jakiejkolwiek formie w związku z działalnością związaną ze świadczeniem usług przewozu i spedycji c) uczestniczenie z byłymi lub obecnymi pracownikami Spedytora w spółkach lub innym podmiotach prawa prowadzących konkurencyjną wobec Spedytora działalność w zakresie usług spedycji i przewozu

7 d) udzielanie wskazówek bądź informacji podmiotom trzecim w celu nawiązania kontaktów o których mowa w pkt a, b i c 3 Przewoźnik odpowiada za przestrzeganie zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej także za działania swoich pracowników oraz osób, którymi posługuje się w związku z wykonywaniem zleceń Przewoźnik odpowiada za przestrzeganie zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej za działania swoich podwykonawców związane z realizacją niniejszej umowy 4 W przypadku naruszenia w/w zobowiązań Przewoźnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości zł Zapłata kary umownej nie wyklucza roszczeń odszkodowawczych Spedytora względem Przewoźnika & 8 1 Wszelkie spory mogące powstać na tle obowiązywania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd Arbitrażowy w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie ul Mościckiego 58, zgodnie z obowiązującym przed tym sądem trybem postępowania, określonym przez Kartę Postępowania Arbitrażowego, oraz Regulamin Organizacji Sądu Niniejszy zapis należy traktować jako zapis na sąd polubowny zgodnie z art 1161 &1 kpc 2 Dodatkowo strony wnoszą o powołanie jednego sędziego, według wyboru Prezesa Sądu do rozstrzygnięcia powstałego sporu, chyba, że co innego wynika z w/w Karty Postępowania Arbitrażowego 3 Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym w Tarnowie jest dwuinstancyjne Spedytor Przewoźnik Leszek Wróblewski

8 Zał nr 1 Tabela Zgłoszeniowa nowego zestawu W związku z podpisaną umową zgłaszam podstawienie poniższego zestawu: 1 Dane zestawu Nr rejestracyjny ciągnia Nr rejestracyjny naczepy Wymiary naczepy wysokość szerokość długość kolor ciągnika / naczepy 2 Dane trasy metrów metrów metrów / zakontraktowana trasa niepotrzebne skreślić data podstawienia zestawu miejsce rozpoczęcia kółek 4Dane kierowców imię i nazwisko telefon komórkowy nr paszportu lub dowodu osobistego PL-IT-GB-PL, PL-IT- D-PL PL-IT-N/S-PL, PL-D- GR-PL,, 2011 Telefon do właściciela lub osoby dysponującej zestawami: Pieczątka Przewoźnika podpis

9 Zał nr 2 dla kierowcy: Obowiązki Spedytora, Przewoźnika i kierowcy zestawu zwanego dalej kierowcą w zakresie komunikacji i dysponowania podstawionymi zestawami: Terminowe rozładunki i utrzymywanie stałej łączności pomiędzy Spedytorem i kierowcą są kluczowymi elementami gwarantującymi płynne ustawianie tras i wysokie przebiegi zestawów Przewoźnika 1 Cała wymiana informacji pomiędzy kierowcą a spedytorem odbywa się za Pomocą systemu komputerowego cwsms (na serwerze Spedytora), gdzie każdy sms wychodzący i przychodzący zostaje zapisany w pamięci serwera Kierowca chcąc wysłać wiadomość do Spedytora z telefonu służbowego musi na początku wiadomości podać nagłówek do i po odstępie login adresata po kolejnym odstępie piszemy treść W praktyce należy napisać np: do s1 rozładowałem Login użytkownika zostanie podany po rozpoczęciu współpracy, a numer systemowy to Telefon należy mieć cały czas przy sobie i bez zbędnej zwłoki odpowiadać na pytania spedytora 2 Po zgłoszeniu przez kierowcę wyjazdu z poprzedniego rozładunku ( czy podstawienia zestawu po przerwie w Polsce ) Spedytor wysyła kierowcy dane nowego załadunku zawierające: adres i firmę załadunku wraz z kodami, termin planowanego załadunku i rozładunku oraz wszystkie niezbędne instrukcje 3 Kierowca potwierdza otrzymanie tych danych sms-em i ma obowiązek w przeciągu godziny od otrzymania, potwierdzić planowany termin załadunku i rozładunku Przed potwierdzeniem terminu kierowca powinien odpowiedzieć sobie na pytania: a -czy dostępny czas pracy kierowcy i inne parametry związane z prowadzeniem zestawu pozwolą mu dojechać na czas do załadunku? b -czy dostępny czas pracy kierowcy i inne parametry związane z prowadzeniem zestawu pozwolą mu wywiązać się z planowanego terminu rozładunku, przy założeniu, że czas załadunku nie przekroczy 2-3 godzin? 4 W przypadku braku możliwości wywiązania się ze zleconych terminów załadunku lub rozładunku kierowca natychmiast informuję o tym Spedytora podając jednocześnie swoją propozycję w/w terminów 5 Kierowca ma obowiązek dołożenia szczególnej staranności w celu terminowego wywiązania się z czasu załadunku i rozładunku oraz wszystkich innych czynności przekazanych w instrukcjach, które potwierdził Spedytorowi 6 Kierowca ma obowiązek natychmiast zgłaszać Spedytorowi bezwzględnie w formie pisemnej tj poprzez SMSa : a - opóźnienie w wykonywanych przewozów, b - awarie zestawów, d - inne zdarzenia mające negatywny wpływ na wykonanie przewozów e - podjechaniu na rozładunek i załadunek, f - wyjeździe z zakończonego załadunku i rozładunku,

10 g - codziennie rano o aktualnym położeniu na mapie wraz z informacją o czasie pracy i jazdy nie dotyczy zestawów wyposażonych w nawigacje do której podgląd jest udostępniony Spedytorowi, h - dokładnych adresach w przypadku kilku miejsc roz/za-ładunku i - wszelkie nieścisłości bądź braki formalne j - wszystkie inne ważne informacje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r.

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. 1. 1. Niniejszy Regulamin usług transportowych [dalej: Regulamin] określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia usług transportowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo