Anna Sapieha-Waszkiewicz*, Barbara Marjańska-Cichoń**, Anna Rogowska* WPŁYW SYNTETYCZNYCH FUNGICYDÓW NA WZROST IN VITRO GRZYBÓW Z RODZAJU OIDIODENDRON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Sapieha-Waszkiewicz*, Barbara Marjańska-Cichoń**, Anna Rogowska* WPŁYW SYNTETYCZNYCH FUNGICYDÓW NA WZROST IN VITRO GRZYBÓW Z RODZAJU OIDIODENDRON"

Transkrypt

1 Ohron Środowisk i Zsoów Nturlnyh nr 42, 2010 r. Ann Spieh-Wszkiewiz*, Brr Mrjńsk-Cihoń**, Ann Rogowsk* WPŁYW SYNTETYCZNYCH FUNGICYDÓW NA WZROST IN VITRO GRZYBÓW Z RODZAJU OIDIODENDRON THE INFLUENCE OF SYNTHETIC FUNGICIDES ON IN VITRO GROWTH OF FUNGI OF THE OIDIODENDRON GENUS Słow kluzowe: fungiydy syntetyzne, konentrj, wzrost, grzyy mikoryzowe, Oidiodendron sp. Key words: syntheti fugiides, onentrtion, growth, miorrhizl fungi, Oidiodendron sp. We studied n influene of syntheti fungiides (fenhexmid Teldor 500 SC, thiophntemethyl Topsin M 500 SC, yprodinil+fludioxonil Swith 62.5 WG, ptn Kptn 50 WP, tolylflunid Eupren Multi 50 WG nd propmor+fosetyl-luminium Previur Energy) on n in vitro growth of the myorrhizl fungus Oidiodendron sp. An experiment ws designed to test three isoltes of the fungus (Oi-A, Oi-B, Oi-C) whih re omponents of the myorrhizl vine Erik produed y Mykoflor. The following doses of the preprtions tested were dded to PDA medium: reommended for frmers (I), 10 times lower (II) nd 100 times lower thn the reommended dose (III). Next, the medium ws inoulted with the fungus Oidiodendron sp. Vried response of individul isoltes of the fungus Oidiodendron sp. to the tive ingredients of the fungiides ws found. It ws shown tht the isolte Oi-A ws more sensitive to the pestiides tht the remining isoltes. Growth of the isolte Oi-A ws most strongly inhiited y thiophnte-methyl nd yprodinil + fludioxonil. The isoltes Oi-B nd Oi-C were more sensitive to yprodinil+fludioxonil nd ptn. Thiophnte-methyl t ll onentrtions stimulted the growth of the isoltes Oi-B nd Oi-C, yprodinil+fludioxonil displying * Dr inż. Ann Spieh-Wszkiewiz, *mgr inż. Ann Rogowsk Ktedr Ohrony Roślin, Akdemi Podlsk, ul. B.Prus 14, Siedle; kontkt: tel. (25) ; p.siedle.pl ** Dr inż. Brr Mrjńsk-Cihoń Zkłd Agroturystyki i Sdownitw, Akdemi Podlsk w Siedlh, ul. B. Prus 14, Siedle; kontkt: tel. (25) ; 33

2 Ann Spieh-Wszkiewiz, Brr Mrjńsk-Cihoń, Ann Rogowsk suh n influene when pplied t the lowest onentrtion. Toxiity of most preprtions to the exmined isoltes ws usully oserved throughout the whole period of olony growth. However, no mrosopi hnges were found in olonies growing in medi to whih fungiides hd een pplied. 1. WPROWADZENIE Gle jest miejsem ytowni grzyów tworząyh symiozę z korzenimi wielu roślin wyższyh [Gerdemnn 1968, Pul i Clrk 2000]. Korzyśi wynikjąe z ktywnośi mikroorgnizmów żyjąyh w ryzosferze polegją między innymi n indukowniu odpornośi roślin n stresy iotyzne orz iotyzne [Bre i in. 1996, Dehne 1982, Sthl i Smith 1984, Lindermn 2000, Sthl i in. 1998, Shreiner i in. 2001, Turnu i Hselwndter 2002, Křistek i in. 2005]. Efektem tego dziłni jest poprw wzrostu i produkyjnośi roślin [Hymn 1983]. M to szzególne znzenie nie tylko n terenh zdegrdownyh, le tkże w groekosystemh, wiele owiem ziegów grotehniznyh stosownyh w uprwie roślin wpływ destrukyjnie n środowisko nturlne [Adrino i in. 1998]. Jednym z tkih ziegów jest stosownie hemiznyh środków ohrony roślin [O Connor i in. 2002, Aleksndrowiz-Trzińsk 2004 i, Vieir i in. 2007]. Środki te niosą ryzyko skżeni środowisk, w tym gley, ojwijąe się generlnym uożeniem edfonu [Ryszkowski 1981]. Stosownie hemiznyh środków ohrony roślin w groekosystemh może tkże destilizowć wrunki sprzyjjąe mikoryzom, o skutkuje oniżeniem ktywnośi grzyów, w konsekwenji rkiem możliwośi nwiązni mikoryzy [Kowlski 2000]. Celem prezentownej pry yło określenie wpływu fungiydów syntetyznyh stosownyh w ohronie roślin n grzyy z rodzju Oidiodendron, whodząe w skłd szzepionki mikoryzowej Erik-firmy Mykoflor, przeznzonej dl roślin wrzosowtyh. 2. MATERIAŁ I METODY BADAŃ W doświdzeniu dno wpływ 6 fungiydów syntetyznyh (fenheksmid Teldor 500 SC, tiofnt metylowy Topsin M 500 SC, yprodynil+fludioksonil-swith 62,5 WG, kptn Kptn zwiesinowy 50 WP, tolylflunid Eupren Multi 50 WG i propmokr+fosetyl glinowy Previur Energy) n wzrost i rozwój trzeh izoltów grzy mikoryzowego Oidiodendron sp., whodząyh w skłd szzepionki Erik (t. 1). Wszystkie izolty pohodziły z terenu Polski: 1) Oi-A izolowno z orówki ruszniy, 2) Oi-B izolowno z orówki zrnej, 3) Oi-C izolowno z mązniy lekrskiej. 34

3 Wpływ syntetyznyh fungiydów n wzrost in vitro grzyów z rodzju Oidiodendron Tel 1. Chrkterystyk fungiydów zstosownyh w doświdzeniu Tle 1. Desription of fungiides pplied in the experiment Fungiyd Sustnj ktywn Dwk zlen w przelizeniu n 1l (g lu m 3 ) Teldor 500 SC fenheksmid 2,2 Topsin M 500 SC tiofnt metylowy 3,0 Swith 62,5 WG yprodynil+fludioksonil 1,25 Kptn zwiesinowy 50 WP kptn 5,3 Eupren Multi 50 WG tolylflunid 2,0 Previur Energy propmokr+fosetyl glinowy 1,25 Hodowlę grzyów prowdzono n pożywe glukozowo-ziemniznej (PDA). Do sterylnej pożywki, shłodzonej do tempertury około 50 0 C, dodwno dne preprty w nstępująyh dwkh: 1) zlenej w prktye rolnizej (I), 2) 10-krotnie mniejszej od zlenej (II), 3) 100-krotnie mniejszej od zlenej (III). Kolejne stężeni uzyskiwno metodą rozieńzeń. Tk przygotowne podłoże rozlno do szlek Petriego, nstępnie inokulowno izoltmi grzy Oidiodendron sp. Kontrolę stnowiły kolonie grzy rosnąe n podłożu PDA ez dodtku fungiydu. Doświdzenie złożono w ztereh powtórzenih. Hodowlę prowdzono w temperturze 23 C. Pomiry średniy kolonii grzyów wykonywno w 2 i 8 doie hodowli, to jest do łkowitego pokryi szlek przez grzy w kominji kontrolnej. Dodtkowo dokonywno oeny mkroskopowego wyglądu grzyni rosnąej n podłożh z fungiydmi. Uzyskne wyniki poddno nlizie sttystyznej z wykorzystniem testu Tukey, przy złożonym poziomie istotnośi p = 0, WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA Stwierdzono, że sustnje ktywne zwrte w testownyh fungiydh w różny sposó oddziływły n wzrost dnyh izoltów (t. 2). Wszystkie fungiydy w mniejszym ądź większym stopniu hmowły wzrost kolonii izoltu Oi-A w stosunku do kontroli. Wzrost tego izoltu, niezleżnie od stężeni sunstnji ktywnej, njsilniej ogrnizły tiofnt metylowy i yprodynil+fludioksonil, jeżeli hodzi o izolty Oi-B i Oi-C, njrdziej toksyzne ntomist yły kptn i yprodynil+fludioksonil, dziłnie zś pozostłyh fungiydów yło słsze. Tiofnt metylowy wpływł stymulująo n wzrost izoltów Oi-B i Oi-C. W oenośi tego fungiydu kolonie Oi-B yły większe niż w kontroli średnio o 25,3%, kolonie Oi-C o 23,7% (t. 2). Wześniejsze doświdzeni wykzły, że tiofnt metylowy, który jest sustnją ktywną preprtu Topsin, nie zkłół rozwoju mikoryz [Trppe i in. 1984]. N podone oddziływnie tego środk w stosunku 35

4 Ann Spieh-Wszkiewiz, Brr Mrjńsk-Cihoń, Ann Rogowsk Tel 2. Wielkość kolonii izoltów Oidiodendron sp. w zleżnośi od fungiydu (mm) Tle 2. Size of olonies of the isolte Oidiodendron sp. ording to the fungiide (mm) Fungiyd Izolt grzy Oi-A Oi-B Oi-C 1) fenheksmid B 35,3 E 54,3 D 55,7 2) tiofnt metylowy A 9,9 F 67,8 E 66,7 3) yprodynil + fludioksonil A 10,6 B 22,2 A 22,7 4) kptn B 34,6 A 14,6 A 20,6 5) tolylflunid C 51,5 C 37,4 B 37,9 6) propmokr+ fosetyl glinowy D 54,5 D 49,4 C 50,1 7) kontrol E 57,9 E 54,1 D 53,9 Ojśnieni:,, średnie dl izoltów oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01;,, mens for isoltes followed y the sme letter do not differ signifintly t p=0,01; A,B,C średnie dl fungiydów oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01; A, B, C mens for fungiides followed y the sme letter do not differ signifintly t p=0,01. do grzy Heelom rustuliniforme wskzuje tkże Aleksndrowiz-Trzińsk [2002]. Zupełnie odmienną rekję znotowł jednk w odniesieniu do grzyów z rodzju Lri, któryh rozwój pod wpływem Topsinu ył ogrnizony. Wyniki uzyskne w nszym doświdzeniu świdzą o zróżniownej rekji dnyh izoltów Oidiodendron sp. n testowne fungiydy. Potwierdzją to tkże inni dze, którzy sugerują, że niektóre pestyydy mogą utrudnić, nwet uniemożliwić nwiąznie symiozy rośliny z grzyem, podzs gdy inne stymulują ten proes [Owston i in. 1986, Aleksndrowiz-Trzińsk 1999, Aleksndrowiz-Trzińsk i Kieliszewsk-Rokiik 1999]. Oddziływnie fungiydów n dne izolty związne yło nie tylko z rodzjem sustnji ktywnej, le tkże z konentrją preprtu w podłożu. Zlen dwk fungiydów njsilniej hmowł wzrost wszystkih izoltów, w mirę oniżni konentrji preprtów ih toksyzne dziłnie mlło. Stwierdzono, że izolt Oi-A okzł się njrdziej wrżliwy n fungiydy. Izolty Oi-B i Oi-C yły odporniejsze, o skutkowło intensywniejszym wzrostem kolonii grzyów (rys. 1). Wykzno, że wszystkie dne w doświdzeniu izolty Oidiodendron sp. yły njrdziej wrżliwe n yprodynil+ fludioksonil (Swith), który przy zlenej konentrji i 10-krotnie mniejszej uniemożliwił wzrost grzyów (t. 3). Tylko w njniższym stężeniu preprt ten okzł się mniej toksyzny, n podłożh z tą dwką preprtu rosły wszystkie izolty Oidiodendron sp., lez kolonie Oi-A yły istotnie mniejsze niż przy stosowniu pozostłyh izoltów. Podonie silne dziłnie jk yprodynilu+fludioksonil hrkteryzowło kptn, w oenośi którego przy dwe I izolty Oi-B i Oi-C w ogóle nie podjęły wzrostu, przy dwkh mniejszyh, II i III, kolonie miły ogrnizoną wielkość (t. 3). Z kolei izolt Oi-A w kontkie z kptnem, zwłszz przy konentrjh I i II, wytworzył kolonie mniejsze niż w kontroli odpowiednio o 64,4% i o 46,5% (t. 3). Zrejestrowno iekwe dziłnie tiofntu metylowego (Topsin), który we wszystkih 36

5 Wpływ syntetyznyh fungiydów n wzrost in vitro grzyów z rodzju Oidiodendron Ojśnieni: A, B, C średnie dl stężeń oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01, A, B, C mens for onentrtions followed y the sme letter do not differ signifintly t p=0,01.,, średnie dl izoltów grzy oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01,,, mens for fungus isoltes followed y the sme letter do not differ signifintly t p=0,01. Rys. 1. Wielkość kolonii izoltów Oidiodendron sp. w zleżnośi od stężeni fungiydu (mm) Fig. 1. Size of olonies of the isolte Oidiodendron sp. ording to the fungiide onentrtion (mm) konentrjh uniemożliwił ądź silnie hmowł wzrost izoltu Oi-A, lez nie ył tk toksyzny dl pozostłyh izoltów, gdzie oserwowno stymulująy wpływ tego preprtu n rozwój kolonii grzyów w stosunku do kontroli (t. 3). Otrzymne w pry wyniki dotyząe rekji izoltów Oi-B i Oi-C n tiofnt metylowy nie potwierdzją jego silnie toksyznego dziłni, które wykzł Błszkowski [1991]. Według tego utor pod wpływem Topsinu MULV zgęszzenie zrodników różnyh gtunków grzyów ruskulrnyh uległo redukji ż o 77,1 91,4%. Njrdziej neutrlne dziłnie w porównniu z innymi fungiydmi zrejestrowno n podłożu z propmokrem+fosetylen glinu. Jego wpływ n wszystkie izolty ył wyrównny i podony. Oddziływnie fungiydów n dne grzyy zleżło zrówno od izoltu grzy Oidiodendron sp., jk i zsu, w którym pozostwł on w kontkie z preprtem (rys. 2 4). W pierwszym terminie pomirów zrejestrowno njsłszy wzrost izoltu Oi-A (rys. 2), izolty Oi-B i Oi-C zś rozwijły się porównywlnie (rys. 3 i 4). 37

6 Ann Spieh-Wszkiewiz, Brr Mrjńsk-Cihoń, Ann Rogowsk Tel 3. Wielkość kolonii izoltów Oidiodendron sp. w zleżnośi od fungiydu i jego stężeni (mm) Tle 3. Size of olonies of the isolte Oidiodendron sp. ording to the fungiide nd its onentrtion (mm) Fungiyd 1) fenheksmid 2) tiofnt metylowy 3) yprodynil + fludioksonil 4) kptn 5) tolylflunid 6) propmokr+ fosetyl glinowy 7) kontrol Stężenie Izolt grzy Oi-A Oi-B Oi-C I 30,4 39,8 41,0 II 31,5 55,1 55,6 III 44,2 68,1 70,4 I 0,0 65,7 61,9 II 0,0 67,5 68,5 III 29,8 70,3 69,8 I 0,0 0,0 0,0 II 0,0 0,0 0,0 III 31,9 66,7 68,2 I 20,6 0,0 0,0 II 31,0 4,4 17,6 III 52,3 39,4 44,2 I 45,4 33,9 34,4 II 53,1 34,4 37,5 III 56,0 44,0 41,9 I 53,4 47,9 47,3 II 54,3 49,7 50,7 III 55,9 50,8 52,3 I 57,9 54,1 53,9 II 57,9 54,1 53,9 III 57,9 54,1 53,9 Ojśnieni:,, średnie dl stężeń w oręie preprtów oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01;,, mens for onentrtions within fungiides followed y the sme letter do not differ signifintly t p=0,01. Wszystkie testowne fungiydy istotnie hmowły wzrost izoltu Oi-A w porównniu do kontroli (rys. 2). Po ośmiu dnih wzrost kolonii tego izoltu w większośi preprtów ył ndl istotnie słszy, z wyjątkiem kolonii rosnąyh n podłożu z tolylflunidem (Eupren Multi) i propmokrem+fosetylem glinu (Previur), gdzie osiągnęły one wielkość porównywlną do kontroli. Podone wyniki dotyząe Euprenu Multi 50 WG uzyskli Mrjńsk-Cihoń i in. [2005]. Autorzy wykzli, że toksyzność tego preprtu w stosunku do grzy Oidiodendron sp. z upływem zsu doświdzeni mlł, kolonie rozwijły się intensywnie. Izolty Oi-B i Oi-C regowły odmiennie n dne fungiydy (rys. 3 i 4). W drugiej doie po inokulji okzły się odporniejsze n dziłnie preprtów niż izolt Oi-A. Zoserwowno wysoką toksyzność tolylflunidu, kptnu orz yprodynilu+fludioksonilu, które w sposó istotny ogrnizły wzrost ou izoltów. Dziłnie pozostłyh fungiy- 38

7 Wpływ syntetyznyh fungiydów n wzrost in vitro grzyów z rodzju Oidiodendron mm fenheksmid tiofnt metylowy yprodynil+f ludioksonil kptn tolylflunid propmokr +fosetyl glinowy kontrol Oi-A 2 10,4 3,7 0 3,3 14,3 16,2 21,3 Oi-A ,3 19,6 63,7 81, Ojśnieni: Rys. 2. Wielkość kolonii izoltu Oi-A n podłożh z fungiydmi w zleżnośi od zsu dziłni preprtu (mm) Fig. 2. Size of olonies of the isolte Oi-A on medi with fungiides ording to the durtion of fungiide tivity (mm), średnie dl fungiydów oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01; Ojśnieni:, mens for,-średnie fungiides dl fungiydów followed oznzone tymi smymi y the litermi sme nie różnią się letter istotnie przy do p=0,01 not ;, differ mens for signifintly fungiides followed y the t sme p=0,01; letter do not differ signifintly t p=0,01; Oi-A2 wielkość Oi-A2-wielkość kolonii kolonii izoltu grzy grzy Oidiodendron Oidiodendron sp. w 2 doie po inokulji ; sp. Oi-A2 w size 2 of doie olonies of the po fungus inokulji; isolte Oidiodendron Oi-A2 sp. on dy 2 following size of olonies of the fungus inoultion; Oi-A8-wielkość isolte kolonii Oidiodendron izoltu grzy Oidiodendron sp. sp. w 8 on doie dy po inokulji 2 following ; Oi-A8 size of olonies inoultion; of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy 8 following inoultion. Oi-A8 wielkość kolonii izoltu grzy Oidiodendron sp. w 8 doie po inokulji; Oi-A8 size of olonies of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy 8 following inoultion. d Rys. 2. Wielkość kolonii izoltu Oi-A n podłożh z fungiydmi w zleżnośi od zsu dziłni preprtu (mm) Fig. 2. Size of olonies of the isolte Oi-A on medi with fungiides ording to the durtion of fungiide tivity (mm) mm d d d e fenheksmid f tiofnt metylowy yprodynil+fl udioksonil kptn tolylflunid propmokr +fosetyl glinowy kontrol Oi-B 2 22,9 32 9,4 3,8 12,1 15,1 18,5 Oi-B 8 79, , ,5 84,8 Ojśnieni: Rys. 3. Wielkość kolonii izoltu Oi-B n podłożh z fungiydmi w zleżnośi od zsu dziłni preprtu (mm) Fig. 3. Size of olonies of the isolte Oi-B on medi with fungiides ording to the durtion of fungiide tivity (mm), średnie dl fungiydów oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01; Ojśnieni:, mens for fungiides,-średnie dl fungiydów followed oznzone tymi y smymi the litermi sme nie różnią letter się istotnie do przy not p=0,01 differ ;, mens signifintly for fungiides followed t y p=0,01; the sme letter do not differ signifintly t p=0,01; Oi-B2 wielkość kolonii Oi-B2-wielkość izoltu kolonii izoltu grzy Oidiodendron Oidiodendron sp. w 2 doie po inokulji sp. ; Oi-B2 w 2 size doie of olonies po of the inokulji; fungus isolte Oidiodendron Oi-B2 sp. size of olonies of the fungus Oi-B8-wielkość isolte kolonii Oidiodendron izoltu grzy Oidiodendron sp. sp. on w 8 dy doie po 2 inokulji following ; Oi-B8 size inoultion; of olonies of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy 2 following inoultion; on dy 8 following inoultion. Oi-B8 wielkość kolonii izoltu grzy Oidiodendron sp. w 8 doie po inokulji; Oi-B8 size of olonies of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy 8 following inoultion. d de Rys. 3. Wielkość kolonii izoltu Oi-B n podłożh z fungiydmi w zleżnośi od zsu dziłni preprtu (mm) Fig. 3. Size of olonies of the isolte Oi-B on medi with fungiides ording to the durtion of fungiide tivity (mm) 39

8 Ann Spieh-Wszkiewiz, Brr Mrjńsk-Cihoń, Ann Rogowsk mm d e de e e fenheksmid f tiofnt metylowy yprodynil+f ludioksonil Rys. 4. Wielkość kolonii izoltu Oi-C n podłożh z fungiydmi w zleżnośi od zsu dziłni preprtu (mm) Ojśnieni: Fig. 4. Size of olonies of the isolte Oi-C on medi with fungiides ording to the durtion of fungiide tivity (mm), średnie dl fungiydów Ojśnieni: oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01;,-średnie dl fungiydów oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01 ;, mens for fungiides followed y the sme letter, mens for fungiides do not differ signifintly followed t p=0,01; y the sme letter do not differ signifintly t p=0,01; Oi-C2-wielkość kolonii izoltu grzy Oidiodendron sp. w 2 doie po inokulji ; Oi-C2 size of olonies of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy Oi-C2 wielkość kolonii 2 following izoltu inoultion; sp. w 2 doie po inokulji; Oi-C2 size of olonies of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy 2 following inoultion; Oi-C8-wielkość kolonii izoltu grzy Oidiodendron sp. w 8 doie po inokulji ; Oi-C8 size of olonies of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy 8 following inoultion. Oi-C8 wielkość kolonii izoltu grzy Oidiodendron sp. w 8 doie po inokulji; Oi-C8 size of olonies of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy 8 following inoultion. kptn tolylflunid propmokr +fosetyl glinowy kontrol Oi-C 2 25,1 33,4 10,2 5, ,6 19,5 Oi-C 8 80, ,3 35,1 56,8 83,3 85 d d Rys. 4. Wielkość kolonii izoltu Oi-C n podłożh z fungiydmi w zleżnośi od zsu dziłni preprtu (mm) Fig. 4. Size of olonies of the isolte Oi-C on medi with fungiides ording to the durtion of fungiide tivity (mm) dów yło porównywlne do kontroli, zsmi nwet stymulująe. Po ośmiu dnih hodowli toksyzność wspomninyh preprtów względem izoltów Oi-B i Oi-C utrzymł się n podonym poziomie (rys. 3 i 4), nwet, jk fenheksmidu nieo się zwiększył. Tkiej rekji nie znotowno, jeżeli hodzi o izolt Oi-A, gdzie negtywne dziłnie Teldoru yło wyrźne przez ły zs trwni eksperymentu (rys. 2). Świdzy to o zróżniownej wrżliwośi izoltów n fungiydy. Bdni Mrjńskiej-Cihoń i in. [2005] potwierdzją tę tezę. N podłożh z fenheksmidem (Teldor) w dwe zlenej wzrost kolonii oserwowno dopiero w trzeiej doie po inokulji. Autorzy i wykzli również istotne ogrnizenie wzrostu kolonii Oidiodendron sp. w stosunku do kontroli do koń eksperymentu. Izolty Oi-B i Oi-C okzły się njmniej wrżliwe n tiofnt metylowy (Topsin) i propmokr+fosetyl glinu (Previur Energy), w oenośi któryh nstępowł rdzo intensywny wzrost kolonii (rys. 3 4). Nie stwierdzono, y zstosowne w doświdzeniu syntetyzne fungiydy wpływły istotnie n mkroskopowy wygląd grzyni testownyh izoltów Oidiodendron sp. Zrówno struktur grzyni, jk i jej zrodnikownie, yło porównywlne do kominji kontrolnyh. 40

9 Wpływ syntetyznyh fungiydów n wzrost in vitro grzyów z rodzju Oidiodendron 4. PODSUMOWANIE Przeprowdzone dni wykzły, że izolt Oi-A okzł się njwrżliwszy n dziłnie fungiydów. Jego rekj, podonie jk pozostłyh izoltów (Oi-B i Oi-C), zleżł zrówno od sustnji ktywnej, jk i od konentrji preprtu. Tiofnt metylowy (Topsin M 500 SC) i yprodynil+ fludioksonil (Swith 62,5 WG) njsilniej ogrnizły wzrost izoltu Oi- A, izolty Oi-B i Oi-C okzły się wrżliwsze n yprodynil+fludioksonil (Swith 62,5 WG) i kptn (Kptn zwiesinowy 50 WP). Tiofnt metylowy (Topsin M 500 SC) we wszystkih konentrjh stymulowł wzrost izoltów Oi-B i Oi-C, zś yprodynil+ fludioksonil (Swith 62,5 WG) tylko w konentrji njniższej. Wykzno pondto, że toksyzne oddziływnie większośi preprtów względem dnyh izoltów njzęśiej utrzymywło się do koń eksperymentu, zsmi nwet wzrstło. N podstwie przeprowdzonyh dń możn stwierdzić, że zróżniown rekj n testowne fungiydy izoltów grzy Oidiodendron sp., whodząyh w skłd mikoryzowej szzepionki Erik, ogrnizć może istotnie jej efektywność w wrunkh polowyh. PIŚMIENNICTWO ADRIANO D. C., CHŁOPECKA A., KAPŁAN D. I Role of soil hemistry in soil remedition nd eosystem onservtion. Soil hemistry nd eosystem helth. Speil pulition 52. Soil Siene Soiety of Ameri, Mdison USA. ALEKSANDROWICZ-TRZCŃSKA M Impt of fungiides used t protetion of forest nurseries on the develop of pine seedling miorrhize. Prt II. Shres of myorrhizl nd utotrophi roots. Sylwn 11: ALEKSANDROWICZ-TRZCIŃSKA M Wpływ fungiydów n kolonizję mikoryzową sdzonek sosny zwyzjnej (Pinus silvestris L.) hodownyh w kontenerh. Rozpr. hil. SGGW, Wrszw. ALEKSANDROWICZ-TRZCIŃSKA M Wpływ fungiydów n mikoryzy sdzonek drzew leśnyh. [W:] Dlzego mikoryz jest sznsą sukesu dl roślin ogrodnizyh i leśnyh? Wyd. Wieś Jutr. Wrszw: ALEKSANDROWICZ-TRZCIŃSKA M Kolonizj mikoryzow i wzrost sosny zwyzjnej (Pinus silvestris L.) w uprwie złożonej z sdzonek w różnym stopniu zmikoryzownyh. At Sientirum Polonorum. Ser. Silvrum Colendrum Rtio et Industri Lignri 3(1): ALEKSANDROWICZ-TRZCIŃSKA M., KIELISZEWSKA-ROKICIK B The impt of fungiides used t forest nursery protetion on the development of pine seedling myorrhiz. Prt. 1. Reserh on the ontent of ergosterol in roots. Sylwn 6: BAREA J. M., CALVET C., ESTAUN V., CAMPRUBI A Biologil ontrol s key omponent in sustinle griulture. Plnt nd Soil 185:

10 Ann Spieh-Wszkiewiz, Brr Mrjńsk-Cihoń, Ann Rogowsk BŁASZKOWSKI J Występownie grzyów i mikoryz ruskulrnyh (Glomles) orz ih wpływ n wzrost roślin i rekje n fungiydy. Zeszyty Nukowe AR Szzein, Rozprwy 140: DEHNE H. W Intertion etween vesiulr-rusulr myorrhizl fungi nd plnt pthogens. Phytopthology 72: GERDEMANN J. W Vesiulr-rusulr myorrhiz nd plnt growth. Annul Review. Phytopthology 6: HAYMAN D. S The physiology of vesiulr-rusulr endomyorrhizl symiosis. Cndin Journl of Botny 61: KOWALSKI S Mikoryzy i ih znzenie dl optymlnego wzrostu i rozwoju drzew leśnyh orz potrzey i możliwośi sztuznej mikoryzji mteriłu sdzeniowego. Leśny Bnk Genów Kostrzyn, Miłków 19: KŘISTEK S., KŘISTEK A., PAVLOVIC H The infuene of myorrhizl fungi (Glomus sp.) on field pe plnt survivl nd growth in drought used stress onditions. Plnt, Soil nd Environment 51(9): LINDERMAN R. G Effets of myorrhizs of plnt tolerne to diseses. [W:] Arusulr myorrhizs: physiology nd funtion. Kpulnik Y., Douds D. D. Jr. (red.). Kluwer Ademi Pulishers, Dordreht, The Netherlnds: MARJAŃSKA-CICHOŃ B., SAPIEHA-WASZKIEWICZ A., MIĘTKIEWSKI R The influene of iopreprtions nd syntheti fungiides on growth on miorrhizl fungi Oidiodendron sp. in vitro. At Sientirum Polonorum, Hortorum Cultus 4(2): O CONNOR P. J., SMITH S. E., SMITH F. A Arusulr myorrhizs influene plnt diversity nd ommunity struture in semirid herlnd. New Phytologist 154 (1): OWSTON P. W., THIES W. G., FENDER W Field performne of Dougls-fir seedlings fter tretment with fungiides. Cndin Journl of Forest Reserh 16: PAUL E. A., CLARK F. E Mikroiologi i iohemi gle. Przekł. Kurek E., Kous J. Wyd. UMCS, Lulin: RYSZKOWSKI L Wpływ intensyfikji rolnitw n funę. Zeszyty Prolemowe Postępu Nuk Rolnizyh 233: SCHREINER P. R., IVORS K. L., PINKERTON J. N Soil solriztion redues rusulr myorrhizl fungi s onsequene of weed suppression. Myorrhiz 1(6): STAHL P. D., SMITH W. K Effets of different geogrphi isoltes of Glomus on the wter reltions of Agropyron smithii. Myologi 76: STAHL P. D, FROST S. M., WILLIAMS S. E., SCHUMAN G. E Arusulr myorrhize nd wter stress tolerne of wyoming ig sgerush seedlings. Soil Siene Soiety of Ameri Journl 62:

11 Wpływ syntetyznyh fungiydów n wzrost in vitro grzyów z rodzju Oidiodendron TRAPPE J. M., MOLINA R., CASTELLANO M Retions of myorrhizl fungi nd myorrhiz formtion to pestiides. Ann. Rev. Phytopthology 22: TURNAU K., HASELWANDTER K Arusulr myorrhizl fungi, n essentil omponent of soil miroflor in eosystem restortion. [W:] Myorrhizl tehnology in griulture. Gininzzi S., Shüepp H., Bre J. M., Hselwndter K. (red.) Birkhuser Verlg/ Switzerlnd: VIEIRA R. F., SILVA C. M. M. S., SILVEIRA A. P. D Soil miroil iomss C nd symioti proesses ssoited with soyen fter sulfentrzol heriide pplition. Plnt Soil 300:

CHARAKTERYSTYKA TEKSTURY WYBRANYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH. Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek, Karolina Samborska

CHARAKTERYSTYKA TEKSTURY WYBRANYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH. Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek, Karolina Samborska Zeszyty Problemowe Postępów Nuk Rolniczych nr 579, 214, 17 26 CHRKTERYSTYK TEKSTURY WYBRNYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH Ew Jkubczyk, Ew Gondek, Krolin Smborsk Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja implantop w przypadkach hipodon siekaczy górnych bocz

Rehabilitacja implantop w przypadkach hipodon siekaczy górnych bocz STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA Prktyk Tomsz A. Grotowski Implnt Bsed Prosthesis in Cses of Hypodonti of Upper Lterl Inisors. Long Term Oservtions Pr reenzown Prywtn Prktyk Stomtologizn w Szzeinie, Aost i Plermo

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS

WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS Przemysłw Dmowski, Pulin Szczygieł Akdemi Morsk w Gdyni WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS Rooibos (Asplthus linernis) ze względu n swoje prozdrowotne włściwości

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI 2 WPROWADZENIE Stowrzyszenie Tili m przyjemność przestwić Pństwu mteriły yktyzne przeznzone o pry z uznimi szkół ponpostwowyh. Temtyk, jką hemy Pństw zinteresowć, otyzy onwilnyh

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

Cechy prozdrowotne żywności pochodzenia roślinnego

Cechy prozdrowotne żywności pochodzenia roślinnego Prof. dr hb. Ew Cieślik Cechy prozdrowotne żywności pochodzeni roślinnego Podstwowe funkcje żywności to zspokojenie głodu orz dostrczenie energii i skłdników niezbędnych do rozwoju orgnizmu i zchowni dobrego

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia?

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? r t y k u ł t e c h n i c z n y pździernik 2012 (10) 50 Jrosłw Chudzicki*, Stefn Żuchowski Rport z jednego płukni Płuknie instlcji grzewczych w domch jednorodzinnych konieczność czy fneri? wod przeznczon

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA / ABSTRACTS

STRESZCZENIA / ABSTRACTS STRESZCZENIA / ABSTRACTS Teorie powstwni bólu Theories of pin Ann Przekls-Muszyńsk Zkłd Bdni i Leczeni Bólu, Ktedr Anestezjologii i Intensywnej Terpii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jgielloński, Krków

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Inżynieri Rolnicz 8(117)/2009 WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Jonn Szyszlk-Brgłowicz, Wiesłw Piekrski Ktedr Energetyki i Pojzdów, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

Anna Malarska. statystyczna analiza danych. wspomagana programem SPSS

Anna Malarska. statystyczna analiza danych. wspomagana programem SPSS Ann Mlrsk sttystyczn nliz dnych wspomgn progrmem SPSS SPSS Polsk Krków 2005 Sttystyczn nliz dnych wspomgn progrmem SPSS 1.2 Grficzne formy prezentcji dnych 1.2.1 Wykres słupkowy, histogrm Częstości relizcji

Bardziej szczegółowo

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych Dodtek A Metody inżynierii genetycznej wykorzystywne w oliczenich molekulrnych A.1 BudowDNA DNA(kws dezoksyryonukleinowy) jest nośnikiem informcji genetycznej w orgnizmch żyjących n Ziemi. Cząsteczk DNA

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Jakość technologii spawania

Jakość technologii spawania Jkość technologii spwni Dr in. Piotr S dek, Instytut Spwlnictw, Gliwice Proces spwni, wg systemów zrządzni jkością orz norm udowlnych uznny jest jko proces specjlny. Konsekwencją tego jest konieczność

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp.

Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp. 3 Polish Journal of Agronomy 2012, 11, 3 9 Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp.) Bożena Cwalina-Ambroziak

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Laser jest urzàdzeniem generujàcym

Laser jest urzàdzeniem generujàcym DERMATOCHIRURGI A Wyrne urzàdzeni lserowe w codziennej prktyce dermtologicznej lek. med. Jonn Mgdzirz-Orlitz Solmed Centrum Medycyny Estetycznej i Dermtologii w Cz stochowie Lser jest urzàdzeniem generujàcym

Bardziej szczegółowo

OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW ŚCIÓŁKOWANIA PODŁOŻA W UPRAWIE KRZEWÓW OZDOBNYCH W POJEMNIKACH. A d a m M a r o s z

OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW ŚCIÓŁKOWANIA PODŁOŻA W UPRAWIE KRZEWÓW OZDOBNYCH W POJEMNIKACH. A d a m M a r o s z ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA im. SZCZEPANA PIENIĄŻKA TOM 20 2012 OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW ŚCIÓŁKOWANIA PODŁOŻA W UPRAWIE KRZEWÓW OZDOBNYCH W POJEMNIKACH Efficiency of several mulches

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

CHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

CHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 42 Warszawa 2010 INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH ENVIRONMENTAL

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych

Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych Pomiry Automtyk Rootyk /5 Sterownie wirnikiem łożyskownym mgnetycznie w oróce powierzchni n-flowych Zdzisłw Gosiewski Arkdiusz Mystkowski * Przedstwiono wyniki dń n-flowego ruchu nieorcjącego się wirnik

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo