Anna Sapieha-Waszkiewicz*, Barbara Marjańska-Cichoń**, Anna Rogowska* WPŁYW SYNTETYCZNYCH FUNGICYDÓW NA WZROST IN VITRO GRZYBÓW Z RODZAJU OIDIODENDRON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Sapieha-Waszkiewicz*, Barbara Marjańska-Cichoń**, Anna Rogowska* WPŁYW SYNTETYCZNYCH FUNGICYDÓW NA WZROST IN VITRO GRZYBÓW Z RODZAJU OIDIODENDRON"

Transkrypt

1 Ohron Środowisk i Zsoów Nturlnyh nr 42, 2010 r. Ann Spieh-Wszkiewiz*, Brr Mrjńsk-Cihoń**, Ann Rogowsk* WPŁYW SYNTETYCZNYCH FUNGICYDÓW NA WZROST IN VITRO GRZYBÓW Z RODZAJU OIDIODENDRON THE INFLUENCE OF SYNTHETIC FUNGICIDES ON IN VITRO GROWTH OF FUNGI OF THE OIDIODENDRON GENUS Słow kluzowe: fungiydy syntetyzne, konentrj, wzrost, grzyy mikoryzowe, Oidiodendron sp. Key words: syntheti fugiides, onentrtion, growth, miorrhizl fungi, Oidiodendron sp. We studied n influene of syntheti fungiides (fenhexmid Teldor 500 SC, thiophntemethyl Topsin M 500 SC, yprodinil+fludioxonil Swith 62.5 WG, ptn Kptn 50 WP, tolylflunid Eupren Multi 50 WG nd propmor+fosetyl-luminium Previur Energy) on n in vitro growth of the myorrhizl fungus Oidiodendron sp. An experiment ws designed to test three isoltes of the fungus (Oi-A, Oi-B, Oi-C) whih re omponents of the myorrhizl vine Erik produed y Mykoflor. The following doses of the preprtions tested were dded to PDA medium: reommended for frmers (I), 10 times lower (II) nd 100 times lower thn the reommended dose (III). Next, the medium ws inoulted with the fungus Oidiodendron sp. Vried response of individul isoltes of the fungus Oidiodendron sp. to the tive ingredients of the fungiides ws found. It ws shown tht the isolte Oi-A ws more sensitive to the pestiides tht the remining isoltes. Growth of the isolte Oi-A ws most strongly inhiited y thiophnte-methyl nd yprodinil + fludioxonil. The isoltes Oi-B nd Oi-C were more sensitive to yprodinil+fludioxonil nd ptn. Thiophnte-methyl t ll onentrtions stimulted the growth of the isoltes Oi-B nd Oi-C, yprodinil+fludioxonil displying * Dr inż. Ann Spieh-Wszkiewiz, *mgr inż. Ann Rogowsk Ktedr Ohrony Roślin, Akdemi Podlsk, ul. B.Prus 14, Siedle; kontkt: tel. (25) ; p.siedle.pl ** Dr inż. Brr Mrjńsk-Cihoń Zkłd Agroturystyki i Sdownitw, Akdemi Podlsk w Siedlh, ul. B. Prus 14, Siedle; kontkt: tel. (25) ; 33

2 Ann Spieh-Wszkiewiz, Brr Mrjńsk-Cihoń, Ann Rogowsk suh n influene when pplied t the lowest onentrtion. Toxiity of most preprtions to the exmined isoltes ws usully oserved throughout the whole period of olony growth. However, no mrosopi hnges were found in olonies growing in medi to whih fungiides hd een pplied. 1. WPROWADZENIE Gle jest miejsem ytowni grzyów tworząyh symiozę z korzenimi wielu roślin wyższyh [Gerdemnn 1968, Pul i Clrk 2000]. Korzyśi wynikjąe z ktywnośi mikroorgnizmów żyjąyh w ryzosferze polegją między innymi n indukowniu odpornośi roślin n stresy iotyzne orz iotyzne [Bre i in. 1996, Dehne 1982, Sthl i Smith 1984, Lindermn 2000, Sthl i in. 1998, Shreiner i in. 2001, Turnu i Hselwndter 2002, Křistek i in. 2005]. Efektem tego dziłni jest poprw wzrostu i produkyjnośi roślin [Hymn 1983]. M to szzególne znzenie nie tylko n terenh zdegrdownyh, le tkże w groekosystemh, wiele owiem ziegów grotehniznyh stosownyh w uprwie roślin wpływ destrukyjnie n środowisko nturlne [Adrino i in. 1998]. Jednym z tkih ziegów jest stosownie hemiznyh środków ohrony roślin [O Connor i in. 2002, Aleksndrowiz-Trzińsk 2004 i, Vieir i in. 2007]. Środki te niosą ryzyko skżeni środowisk, w tym gley, ojwijąe się generlnym uożeniem edfonu [Ryszkowski 1981]. Stosownie hemiznyh środków ohrony roślin w groekosystemh może tkże destilizowć wrunki sprzyjjąe mikoryzom, o skutkuje oniżeniem ktywnośi grzyów, w konsekwenji rkiem możliwośi nwiązni mikoryzy [Kowlski 2000]. Celem prezentownej pry yło określenie wpływu fungiydów syntetyznyh stosownyh w ohronie roślin n grzyy z rodzju Oidiodendron, whodząe w skłd szzepionki mikoryzowej Erik-firmy Mykoflor, przeznzonej dl roślin wrzosowtyh. 2. MATERIAŁ I METODY BADAŃ W doświdzeniu dno wpływ 6 fungiydów syntetyznyh (fenheksmid Teldor 500 SC, tiofnt metylowy Topsin M 500 SC, yprodynil+fludioksonil-swith 62,5 WG, kptn Kptn zwiesinowy 50 WP, tolylflunid Eupren Multi 50 WG i propmokr+fosetyl glinowy Previur Energy) n wzrost i rozwój trzeh izoltów grzy mikoryzowego Oidiodendron sp., whodząyh w skłd szzepionki Erik (t. 1). Wszystkie izolty pohodziły z terenu Polski: 1) Oi-A izolowno z orówki ruszniy, 2) Oi-B izolowno z orówki zrnej, 3) Oi-C izolowno z mązniy lekrskiej. 34

3 Wpływ syntetyznyh fungiydów n wzrost in vitro grzyów z rodzju Oidiodendron Tel 1. Chrkterystyk fungiydów zstosownyh w doświdzeniu Tle 1. Desription of fungiides pplied in the experiment Fungiyd Sustnj ktywn Dwk zlen w przelizeniu n 1l (g lu m 3 ) Teldor 500 SC fenheksmid 2,2 Topsin M 500 SC tiofnt metylowy 3,0 Swith 62,5 WG yprodynil+fludioksonil 1,25 Kptn zwiesinowy 50 WP kptn 5,3 Eupren Multi 50 WG tolylflunid 2,0 Previur Energy propmokr+fosetyl glinowy 1,25 Hodowlę grzyów prowdzono n pożywe glukozowo-ziemniznej (PDA). Do sterylnej pożywki, shłodzonej do tempertury około 50 0 C, dodwno dne preprty w nstępująyh dwkh: 1) zlenej w prktye rolnizej (I), 2) 10-krotnie mniejszej od zlenej (II), 3) 100-krotnie mniejszej od zlenej (III). Kolejne stężeni uzyskiwno metodą rozieńzeń. Tk przygotowne podłoże rozlno do szlek Petriego, nstępnie inokulowno izoltmi grzy Oidiodendron sp. Kontrolę stnowiły kolonie grzy rosnąe n podłożu PDA ez dodtku fungiydu. Doświdzenie złożono w ztereh powtórzenih. Hodowlę prowdzono w temperturze 23 C. Pomiry średniy kolonii grzyów wykonywno w 2 i 8 doie hodowli, to jest do łkowitego pokryi szlek przez grzy w kominji kontrolnej. Dodtkowo dokonywno oeny mkroskopowego wyglądu grzyni rosnąej n podłożh z fungiydmi. Uzyskne wyniki poddno nlizie sttystyznej z wykorzystniem testu Tukey, przy złożonym poziomie istotnośi p = 0, WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA Stwierdzono, że sustnje ktywne zwrte w testownyh fungiydh w różny sposó oddziływły n wzrost dnyh izoltów (t. 2). Wszystkie fungiydy w mniejszym ądź większym stopniu hmowły wzrost kolonii izoltu Oi-A w stosunku do kontroli. Wzrost tego izoltu, niezleżnie od stężeni sunstnji ktywnej, njsilniej ogrnizły tiofnt metylowy i yprodynil+fludioksonil, jeżeli hodzi o izolty Oi-B i Oi-C, njrdziej toksyzne ntomist yły kptn i yprodynil+fludioksonil, dziłnie zś pozostłyh fungiydów yło słsze. Tiofnt metylowy wpływł stymulująo n wzrost izoltów Oi-B i Oi-C. W oenośi tego fungiydu kolonie Oi-B yły większe niż w kontroli średnio o 25,3%, kolonie Oi-C o 23,7% (t. 2). Wześniejsze doświdzeni wykzły, że tiofnt metylowy, który jest sustnją ktywną preprtu Topsin, nie zkłół rozwoju mikoryz [Trppe i in. 1984]. N podone oddziływnie tego środk w stosunku 35

4 Ann Spieh-Wszkiewiz, Brr Mrjńsk-Cihoń, Ann Rogowsk Tel 2. Wielkość kolonii izoltów Oidiodendron sp. w zleżnośi od fungiydu (mm) Tle 2. Size of olonies of the isolte Oidiodendron sp. ording to the fungiide (mm) Fungiyd Izolt grzy Oi-A Oi-B Oi-C 1) fenheksmid B 35,3 E 54,3 D 55,7 2) tiofnt metylowy A 9,9 F 67,8 E 66,7 3) yprodynil + fludioksonil A 10,6 B 22,2 A 22,7 4) kptn B 34,6 A 14,6 A 20,6 5) tolylflunid C 51,5 C 37,4 B 37,9 6) propmokr+ fosetyl glinowy D 54,5 D 49,4 C 50,1 7) kontrol E 57,9 E 54,1 D 53,9 Ojśnieni:,, średnie dl izoltów oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01;,, mens for isoltes followed y the sme letter do not differ signifintly t p=0,01; A,B,C średnie dl fungiydów oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01; A, B, C mens for fungiides followed y the sme letter do not differ signifintly t p=0,01. do grzy Heelom rustuliniforme wskzuje tkże Aleksndrowiz-Trzińsk [2002]. Zupełnie odmienną rekję znotowł jednk w odniesieniu do grzyów z rodzju Lri, któryh rozwój pod wpływem Topsinu ył ogrnizony. Wyniki uzyskne w nszym doświdzeniu świdzą o zróżniownej rekji dnyh izoltów Oidiodendron sp. n testowne fungiydy. Potwierdzją to tkże inni dze, którzy sugerują, że niektóre pestyydy mogą utrudnić, nwet uniemożliwić nwiąznie symiozy rośliny z grzyem, podzs gdy inne stymulują ten proes [Owston i in. 1986, Aleksndrowiz-Trzińsk 1999, Aleksndrowiz-Trzińsk i Kieliszewsk-Rokiik 1999]. Oddziływnie fungiydów n dne izolty związne yło nie tylko z rodzjem sustnji ktywnej, le tkże z konentrją preprtu w podłożu. Zlen dwk fungiydów njsilniej hmowł wzrost wszystkih izoltów, w mirę oniżni konentrji preprtów ih toksyzne dziłnie mlło. Stwierdzono, że izolt Oi-A okzł się njrdziej wrżliwy n fungiydy. Izolty Oi-B i Oi-C yły odporniejsze, o skutkowło intensywniejszym wzrostem kolonii grzyów (rys. 1). Wykzno, że wszystkie dne w doświdzeniu izolty Oidiodendron sp. yły njrdziej wrżliwe n yprodynil+ fludioksonil (Swith), który przy zlenej konentrji i 10-krotnie mniejszej uniemożliwił wzrost grzyów (t. 3). Tylko w njniższym stężeniu preprt ten okzł się mniej toksyzny, n podłożh z tą dwką preprtu rosły wszystkie izolty Oidiodendron sp., lez kolonie Oi-A yły istotnie mniejsze niż przy stosowniu pozostłyh izoltów. Podonie silne dziłnie jk yprodynilu+fludioksonil hrkteryzowło kptn, w oenośi którego przy dwe I izolty Oi-B i Oi-C w ogóle nie podjęły wzrostu, przy dwkh mniejszyh, II i III, kolonie miły ogrnizoną wielkość (t. 3). Z kolei izolt Oi-A w kontkie z kptnem, zwłszz przy konentrjh I i II, wytworzył kolonie mniejsze niż w kontroli odpowiednio o 64,4% i o 46,5% (t. 3). Zrejestrowno iekwe dziłnie tiofntu metylowego (Topsin), który we wszystkih 36

5 Wpływ syntetyznyh fungiydów n wzrost in vitro grzyów z rodzju Oidiodendron Ojśnieni: A, B, C średnie dl stężeń oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01, A, B, C mens for onentrtions followed y the sme letter do not differ signifintly t p=0,01.,, średnie dl izoltów grzy oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01,,, mens for fungus isoltes followed y the sme letter do not differ signifintly t p=0,01. Rys. 1. Wielkość kolonii izoltów Oidiodendron sp. w zleżnośi od stężeni fungiydu (mm) Fig. 1. Size of olonies of the isolte Oidiodendron sp. ording to the fungiide onentrtion (mm) konentrjh uniemożliwił ądź silnie hmowł wzrost izoltu Oi-A, lez nie ył tk toksyzny dl pozostłyh izoltów, gdzie oserwowno stymulująy wpływ tego preprtu n rozwój kolonii grzyów w stosunku do kontroli (t. 3). Otrzymne w pry wyniki dotyząe rekji izoltów Oi-B i Oi-C n tiofnt metylowy nie potwierdzją jego silnie toksyznego dziłni, które wykzł Błszkowski [1991]. Według tego utor pod wpływem Topsinu MULV zgęszzenie zrodników różnyh gtunków grzyów ruskulrnyh uległo redukji ż o 77,1 91,4%. Njrdziej neutrlne dziłnie w porównniu z innymi fungiydmi zrejestrowno n podłożu z propmokrem+fosetylen glinu. Jego wpływ n wszystkie izolty ył wyrównny i podony. Oddziływnie fungiydów n dne grzyy zleżło zrówno od izoltu grzy Oidiodendron sp., jk i zsu, w którym pozostwł on w kontkie z preprtem (rys. 2 4). W pierwszym terminie pomirów zrejestrowno njsłszy wzrost izoltu Oi-A (rys. 2), izolty Oi-B i Oi-C zś rozwijły się porównywlnie (rys. 3 i 4). 37

6 Ann Spieh-Wszkiewiz, Brr Mrjńsk-Cihoń, Ann Rogowsk Tel 3. Wielkość kolonii izoltów Oidiodendron sp. w zleżnośi od fungiydu i jego stężeni (mm) Tle 3. Size of olonies of the isolte Oidiodendron sp. ording to the fungiide nd its onentrtion (mm) Fungiyd 1) fenheksmid 2) tiofnt metylowy 3) yprodynil + fludioksonil 4) kptn 5) tolylflunid 6) propmokr+ fosetyl glinowy 7) kontrol Stężenie Izolt grzy Oi-A Oi-B Oi-C I 30,4 39,8 41,0 II 31,5 55,1 55,6 III 44,2 68,1 70,4 I 0,0 65,7 61,9 II 0,0 67,5 68,5 III 29,8 70,3 69,8 I 0,0 0,0 0,0 II 0,0 0,0 0,0 III 31,9 66,7 68,2 I 20,6 0,0 0,0 II 31,0 4,4 17,6 III 52,3 39,4 44,2 I 45,4 33,9 34,4 II 53,1 34,4 37,5 III 56,0 44,0 41,9 I 53,4 47,9 47,3 II 54,3 49,7 50,7 III 55,9 50,8 52,3 I 57,9 54,1 53,9 II 57,9 54,1 53,9 III 57,9 54,1 53,9 Ojśnieni:,, średnie dl stężeń w oręie preprtów oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01;,, mens for onentrtions within fungiides followed y the sme letter do not differ signifintly t p=0,01. Wszystkie testowne fungiydy istotnie hmowły wzrost izoltu Oi-A w porównniu do kontroli (rys. 2). Po ośmiu dnih wzrost kolonii tego izoltu w większośi preprtów ył ndl istotnie słszy, z wyjątkiem kolonii rosnąyh n podłożu z tolylflunidem (Eupren Multi) i propmokrem+fosetylem glinu (Previur), gdzie osiągnęły one wielkość porównywlną do kontroli. Podone wyniki dotyząe Euprenu Multi 50 WG uzyskli Mrjńsk-Cihoń i in. [2005]. Autorzy wykzli, że toksyzność tego preprtu w stosunku do grzy Oidiodendron sp. z upływem zsu doświdzeni mlł, kolonie rozwijły się intensywnie. Izolty Oi-B i Oi-C regowły odmiennie n dne fungiydy (rys. 3 i 4). W drugiej doie po inokulji okzły się odporniejsze n dziłnie preprtów niż izolt Oi-A. Zoserwowno wysoką toksyzność tolylflunidu, kptnu orz yprodynilu+fludioksonilu, które w sposó istotny ogrnizły wzrost ou izoltów. Dziłnie pozostłyh fungiy- 38

7 Wpływ syntetyznyh fungiydów n wzrost in vitro grzyów z rodzju Oidiodendron mm fenheksmid tiofnt metylowy yprodynil+f ludioksonil kptn tolylflunid propmokr +fosetyl glinowy kontrol Oi-A 2 10,4 3,7 0 3,3 14,3 16,2 21,3 Oi-A ,3 19,6 63,7 81, Ojśnieni: Rys. 2. Wielkość kolonii izoltu Oi-A n podłożh z fungiydmi w zleżnośi od zsu dziłni preprtu (mm) Fig. 2. Size of olonies of the isolte Oi-A on medi with fungiides ording to the durtion of fungiide tivity (mm), średnie dl fungiydów oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01; Ojśnieni:, mens for,-średnie fungiides dl fungiydów followed oznzone tymi smymi y the litermi sme nie różnią się letter istotnie przy do p=0,01 not ;, differ mens for signifintly fungiides followed y the t sme p=0,01; letter do not differ signifintly t p=0,01; Oi-A2 wielkość Oi-A2-wielkość kolonii kolonii izoltu grzy grzy Oidiodendron Oidiodendron sp. w 2 doie po inokulji ; sp. Oi-A2 w size 2 of doie olonies of the po fungus inokulji; isolte Oidiodendron Oi-A2 sp. on dy 2 following size of olonies of the fungus inoultion; Oi-A8-wielkość isolte kolonii Oidiodendron izoltu grzy Oidiodendron sp. sp. w 8 on doie dy po inokulji 2 following ; Oi-A8 size of olonies inoultion; of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy 8 following inoultion. Oi-A8 wielkość kolonii izoltu grzy Oidiodendron sp. w 8 doie po inokulji; Oi-A8 size of olonies of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy 8 following inoultion. d Rys. 2. Wielkość kolonii izoltu Oi-A n podłożh z fungiydmi w zleżnośi od zsu dziłni preprtu (mm) Fig. 2. Size of olonies of the isolte Oi-A on medi with fungiides ording to the durtion of fungiide tivity (mm) mm d d d e fenheksmid f tiofnt metylowy yprodynil+fl udioksonil kptn tolylflunid propmokr +fosetyl glinowy kontrol Oi-B 2 22,9 32 9,4 3,8 12,1 15,1 18,5 Oi-B 8 79, , ,5 84,8 Ojśnieni: Rys. 3. Wielkość kolonii izoltu Oi-B n podłożh z fungiydmi w zleżnośi od zsu dziłni preprtu (mm) Fig. 3. Size of olonies of the isolte Oi-B on medi with fungiides ording to the durtion of fungiide tivity (mm), średnie dl fungiydów oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01; Ojśnieni:, mens for fungiides,-średnie dl fungiydów followed oznzone tymi y smymi the litermi sme nie różnią letter się istotnie do przy not p=0,01 differ ;, mens signifintly for fungiides followed t y p=0,01; the sme letter do not differ signifintly t p=0,01; Oi-B2 wielkość kolonii Oi-B2-wielkość izoltu kolonii izoltu grzy Oidiodendron Oidiodendron sp. w 2 doie po inokulji sp. ; Oi-B2 w 2 size doie of olonies po of the inokulji; fungus isolte Oidiodendron Oi-B2 sp. size of olonies of the fungus Oi-B8-wielkość isolte kolonii Oidiodendron izoltu grzy Oidiodendron sp. sp. on w 8 dy doie po 2 inokulji following ; Oi-B8 size inoultion; of olonies of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy 2 following inoultion; on dy 8 following inoultion. Oi-B8 wielkość kolonii izoltu grzy Oidiodendron sp. w 8 doie po inokulji; Oi-B8 size of olonies of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy 8 following inoultion. d de Rys. 3. Wielkość kolonii izoltu Oi-B n podłożh z fungiydmi w zleżnośi od zsu dziłni preprtu (mm) Fig. 3. Size of olonies of the isolte Oi-B on medi with fungiides ording to the durtion of fungiide tivity (mm) 39

8 Ann Spieh-Wszkiewiz, Brr Mrjńsk-Cihoń, Ann Rogowsk mm d e de e e fenheksmid f tiofnt metylowy yprodynil+f ludioksonil Rys. 4. Wielkość kolonii izoltu Oi-C n podłożh z fungiydmi w zleżnośi od zsu dziłni preprtu (mm) Ojśnieni: Fig. 4. Size of olonies of the isolte Oi-C on medi with fungiides ording to the durtion of fungiide tivity (mm), średnie dl fungiydów Ojśnieni: oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01;,-średnie dl fungiydów oznzone tymi smymi litermi nie różnią się istotnie przy p=0,01 ;, mens for fungiides followed y the sme letter, mens for fungiides do not differ signifintly followed t p=0,01; y the sme letter do not differ signifintly t p=0,01; Oi-C2-wielkość kolonii izoltu grzy Oidiodendron sp. w 2 doie po inokulji ; Oi-C2 size of olonies of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy Oi-C2 wielkość kolonii 2 following izoltu inoultion; sp. w 2 doie po inokulji; Oi-C2 size of olonies of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy 2 following inoultion; Oi-C8-wielkość kolonii izoltu grzy Oidiodendron sp. w 8 doie po inokulji ; Oi-C8 size of olonies of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy 8 following inoultion. Oi-C8 wielkość kolonii izoltu grzy Oidiodendron sp. w 8 doie po inokulji; Oi-C8 size of olonies of the fungus isolte Oidiodendron sp. on dy 8 following inoultion. kptn tolylflunid propmokr +fosetyl glinowy kontrol Oi-C 2 25,1 33,4 10,2 5, ,6 19,5 Oi-C 8 80, ,3 35,1 56,8 83,3 85 d d Rys. 4. Wielkość kolonii izoltu Oi-C n podłożh z fungiydmi w zleżnośi od zsu dziłni preprtu (mm) Fig. 4. Size of olonies of the isolte Oi-C on medi with fungiides ording to the durtion of fungiide tivity (mm) dów yło porównywlne do kontroli, zsmi nwet stymulująe. Po ośmiu dnih hodowli toksyzność wspomninyh preprtów względem izoltów Oi-B i Oi-C utrzymł się n podonym poziomie (rys. 3 i 4), nwet, jk fenheksmidu nieo się zwiększył. Tkiej rekji nie znotowno, jeżeli hodzi o izolt Oi-A, gdzie negtywne dziłnie Teldoru yło wyrźne przez ły zs trwni eksperymentu (rys. 2). Świdzy to o zróżniownej wrżliwośi izoltów n fungiydy. Bdni Mrjńskiej-Cihoń i in. [2005] potwierdzją tę tezę. N podłożh z fenheksmidem (Teldor) w dwe zlenej wzrost kolonii oserwowno dopiero w trzeiej doie po inokulji. Autorzy i wykzli również istotne ogrnizenie wzrostu kolonii Oidiodendron sp. w stosunku do kontroli do koń eksperymentu. Izolty Oi-B i Oi-C okzły się njmniej wrżliwe n tiofnt metylowy (Topsin) i propmokr+fosetyl glinu (Previur Energy), w oenośi któryh nstępowł rdzo intensywny wzrost kolonii (rys. 3 4). Nie stwierdzono, y zstosowne w doświdzeniu syntetyzne fungiydy wpływły istotnie n mkroskopowy wygląd grzyni testownyh izoltów Oidiodendron sp. Zrówno struktur grzyni, jk i jej zrodnikownie, yło porównywlne do kominji kontrolnyh. 40

9 Wpływ syntetyznyh fungiydów n wzrost in vitro grzyów z rodzju Oidiodendron 4. PODSUMOWANIE Przeprowdzone dni wykzły, że izolt Oi-A okzł się njwrżliwszy n dziłnie fungiydów. Jego rekj, podonie jk pozostłyh izoltów (Oi-B i Oi-C), zleżł zrówno od sustnji ktywnej, jk i od konentrji preprtu. Tiofnt metylowy (Topsin M 500 SC) i yprodynil+ fludioksonil (Swith 62,5 WG) njsilniej ogrnizły wzrost izoltu Oi- A, izolty Oi-B i Oi-C okzły się wrżliwsze n yprodynil+fludioksonil (Swith 62,5 WG) i kptn (Kptn zwiesinowy 50 WP). Tiofnt metylowy (Topsin M 500 SC) we wszystkih konentrjh stymulowł wzrost izoltów Oi-B i Oi-C, zś yprodynil+ fludioksonil (Swith 62,5 WG) tylko w konentrji njniższej. Wykzno pondto, że toksyzne oddziływnie większośi preprtów względem dnyh izoltów njzęśiej utrzymywło się do koń eksperymentu, zsmi nwet wzrstło. N podstwie przeprowdzonyh dń możn stwierdzić, że zróżniown rekj n testowne fungiydy izoltów grzy Oidiodendron sp., whodząyh w skłd mikoryzowej szzepionki Erik, ogrnizć może istotnie jej efektywność w wrunkh polowyh. PIŚMIENNICTWO ADRIANO D. C., CHŁOPECKA A., KAPŁAN D. I Role of soil hemistry in soil remedition nd eosystem onservtion. Soil hemistry nd eosystem helth. Speil pulition 52. Soil Siene Soiety of Ameri, Mdison USA. ALEKSANDROWICZ-TRZCŃSKA M Impt of fungiides used t protetion of forest nurseries on the develop of pine seedling miorrhize. Prt II. Shres of myorrhizl nd utotrophi roots. Sylwn 11: ALEKSANDROWICZ-TRZCIŃSKA M Wpływ fungiydów n kolonizję mikoryzową sdzonek sosny zwyzjnej (Pinus silvestris L.) hodownyh w kontenerh. Rozpr. hil. SGGW, Wrszw. ALEKSANDROWICZ-TRZCIŃSKA M Wpływ fungiydów n mikoryzy sdzonek drzew leśnyh. [W:] Dlzego mikoryz jest sznsą sukesu dl roślin ogrodnizyh i leśnyh? Wyd. Wieś Jutr. Wrszw: ALEKSANDROWICZ-TRZCIŃSKA M Kolonizj mikoryzow i wzrost sosny zwyzjnej (Pinus silvestris L.) w uprwie złożonej z sdzonek w różnym stopniu zmikoryzownyh. At Sientirum Polonorum. Ser. Silvrum Colendrum Rtio et Industri Lignri 3(1): ALEKSANDROWICZ-TRZCIŃSKA M., KIELISZEWSKA-ROKICIK B The impt of fungiides used t forest nursery protetion on the development of pine seedling myorrhiz. Prt. 1. Reserh on the ontent of ergosterol in roots. Sylwn 6: BAREA J. M., CALVET C., ESTAUN V., CAMPRUBI A Biologil ontrol s key omponent in sustinle griulture. Plnt nd Soil 185:

10 Ann Spieh-Wszkiewiz, Brr Mrjńsk-Cihoń, Ann Rogowsk BŁASZKOWSKI J Występownie grzyów i mikoryz ruskulrnyh (Glomles) orz ih wpływ n wzrost roślin i rekje n fungiydy. Zeszyty Nukowe AR Szzein, Rozprwy 140: DEHNE H. W Intertion etween vesiulr-rusulr myorrhizl fungi nd plnt pthogens. Phytopthology 72: GERDEMANN J. W Vesiulr-rusulr myorrhiz nd plnt growth. Annul Review. Phytopthology 6: HAYMAN D. S The physiology of vesiulr-rusulr endomyorrhizl symiosis. Cndin Journl of Botny 61: KOWALSKI S Mikoryzy i ih znzenie dl optymlnego wzrostu i rozwoju drzew leśnyh orz potrzey i możliwośi sztuznej mikoryzji mteriłu sdzeniowego. Leśny Bnk Genów Kostrzyn, Miłków 19: KŘISTEK S., KŘISTEK A., PAVLOVIC H The infuene of myorrhizl fungi (Glomus sp.) on field pe plnt survivl nd growth in drought used stress onditions. Plnt, Soil nd Environment 51(9): LINDERMAN R. G Effets of myorrhizs of plnt tolerne to diseses. [W:] Arusulr myorrhizs: physiology nd funtion. Kpulnik Y., Douds D. D. Jr. (red.). Kluwer Ademi Pulishers, Dordreht, The Netherlnds: MARJAŃSKA-CICHOŃ B., SAPIEHA-WASZKIEWICZ A., MIĘTKIEWSKI R The influene of iopreprtions nd syntheti fungiides on growth on miorrhizl fungi Oidiodendron sp. in vitro. At Sientirum Polonorum, Hortorum Cultus 4(2): O CONNOR P. J., SMITH S. E., SMITH F. A Arusulr myorrhizs influene plnt diversity nd ommunity struture in semirid herlnd. New Phytologist 154 (1): OWSTON P. W., THIES W. G., FENDER W Field performne of Dougls-fir seedlings fter tretment with fungiides. Cndin Journl of Forest Reserh 16: PAUL E. A., CLARK F. E Mikroiologi i iohemi gle. Przekł. Kurek E., Kous J. Wyd. UMCS, Lulin: RYSZKOWSKI L Wpływ intensyfikji rolnitw n funę. Zeszyty Prolemowe Postępu Nuk Rolnizyh 233: SCHREINER P. R., IVORS K. L., PINKERTON J. N Soil solriztion redues rusulr myorrhizl fungi s onsequene of weed suppression. Myorrhiz 1(6): STAHL P. D., SMITH W. K Effets of different geogrphi isoltes of Glomus on the wter reltions of Agropyron smithii. Myologi 76: STAHL P. D, FROST S. M., WILLIAMS S. E., SCHUMAN G. E Arusulr myorrhize nd wter stress tolerne of wyoming ig sgerush seedlings. Soil Siene Soiety of Ameri Journl 62:

11 Wpływ syntetyznyh fungiydów n wzrost in vitro grzyów z rodzju Oidiodendron TRAPPE J. M., MOLINA R., CASTELLANO M Retions of myorrhizl fungi nd myorrhiz formtion to pestiides. Ann. Rev. Phytopthology 22: TURNAU K., HASELWANDTER K Arusulr myorrhizl fungi, n essentil omponent of soil miroflor in eosystem restortion. [W:] Myorrhizl tehnology in griulture. Gininzzi S., Shüepp H., Bre J. M., Hselwndter K. (red.) Birkhuser Verlg/ Switzerlnd: VIEIRA R. F., SILVA C. M. M. S., SILVEIRA A. P. D Soil miroil iomss C nd symioti proesses ssoited with soyen fter sulfentrzol heriide pplition. Plnt Soil 300:

WPŁYW PREPARATÓW SKROBI OPORNYCH DODAWANYCH DO DIET ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH NA ABSORPCJE POZORNE WAPNIA I FOSFORU

WPŁYW PREPARATÓW SKROBI OPORNYCH DODAWANYCH DO DIET ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH NA ABSORPCJE POZORNE WAPNIA I FOSFORU BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 296 302 Dgmr Orzeł 1, Tomsz Zię 2, Monik Bronkowsk 1, Mrzen Styzyńsk 1, Jdwig Biernt 1 WPŁYW PREPARATÓW SKROBI OPORNYCH DODAWANYCH DO DIET ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY LIOFILIZACJI I METOD SUSZENIA NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI SUSZONEJ DYNI Agnieszka Ciurzyńska, Andrzej Lenart, Patrycja Kawka

WPŁYW TEMPERATURY LIOFILIZACJI I METOD SUSZENIA NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI SUSZONEJ DYNI Agnieszka Ciurzyńska, Andrzej Lenart, Patrycja Kawka At Agrophysi, 2013, 20(1), 39-51 WPŁYW TEMPERATURY LIOFILIZACJI I METOD SUSZENIA NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI SUSZONEJ DYNI Agnieszk Ciurzyńsk, Andrzej Lenrt, Ptryj Kwk Ktedr Inżynierii Żywnośi i Orgnizji Produkji,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PREPARATÓW SERWATKOWYCH NA PRZYLEGALNOŚĆ ANALOGÓW SERÓW TOPIONYCH DO RÓŻNYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

WPŁYW PREPARATÓW SERWATKOWYCH NA PRZYLEGALNOŚĆ ANALOGÓW SERÓW TOPIONYCH DO RÓŻNYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH ŻYWNOŚĆ. Nuk. Tehnologi. Jkość, 2013, 2 (87), 80 91 BARTOSZ SOŁOWIEJ WPŁYW PREPARATÓW SERWATKOWYCH NA PRZYLEGALNOŚĆ ANALOGÓW SERÓW TOPIONYCH DO RÓŻNYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH S t r e s z z e n i e Celem

Bardziej szczegółowo

Określenie możliwości zastosowania drewna sosnowego na oprzyrządowanie odlewnicze do pracy w polu mikrofalowym

Określenie możliwości zastosowania drewna sosnowego na oprzyrządowanie odlewnicze do pracy w polu mikrofalowym A R C H I V E S o f F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Pulished qurterly s the orgn of the Foundry Commission of the Polish Ademy of Sienes ISSN (1897-3310) Volume 14 Speil Issue 3/2014 49 54 10/3 Określenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, 00-95 Wrszw www.stt.gov.pl Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ujęcie regionalne

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ujęcie regionalne Dnut Andrzejzyk Przedsięiorzość młyh i średnih przedsięiorstw w Polse ujęie regionlne Streszzenie: Młe i średnie przedsięiorstw odgrywją szzególną rolę w rozwoju gospodrki loklnej wykzują dużą łtwość dostosowni

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2 Egzmin mturlny z informtyki zostł przeprowdzony w łym

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE BAKTERII POTENCJALNIE PROBIOTYCZNYCH DO FERMENTACJI PRZECIERU Z DYNI

ZASTOSOWANIE BAKTERII POTENCJALNIE PROBIOTYCZNYCH DO FERMENTACJI PRZECIERU Z DYNI ŻYWNOŚĆ. Nuk. Tehnologi. Jkość, 2010, 6 (73), 109 119 ALEKSANDRA SZYDŁOWSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA ZASTOSOWANIE BAKTERII POTENCJALNIE PROBIOTYCZNYCH DO FERMENTACJI PRZECIERU Z DYNI S t r e s z z e n

Bardziej szczegółowo

Procentowy udział wody do picia w średnim zapotrzebowaniu młodzieży i osób dorosłych na wapń i magnez

Procentowy udział wody do picia w średnim zapotrzebowaniu młodzieży i osób dorosłych na wapń i magnez Rzuk Prol Hig J i Epidemiol wsp. Proentowy 2015, 96(2): udził 529-533 wody do pii w średnim zpotrzeowniu młodzieży i osó dorosłyh... 529 Proentowy udził wody do pii w średnim zpotrzeowniu młodzieży i osó

Bardziej szczegółowo

Zawartość / Content Pobranie / Uptake IT / TI. g kg -1 g kg -1 kg ha -1 kg ha -1 P S

Zawartość / Content Pobranie / Uptake IT / TI. g kg -1 g kg -1 kg ha -1 kg ha -1 P S Anett SIWIK-ZIOMEK, Jonn LEMANOWICZ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Ktedr Biochemii, Wydził Rolnictw i Biotechnologii ul. Bernrdyńsk 6, 85-129 Bydgoszcz tel. 52 374 95 55, e-mil:

Bardziej szczegółowo

COMPARISON OF THE ANTAGONISTIC EFFECT OF TRICHODERMA SPP. AND YEASTS ON PATHOGENIC FUSARIUM SPP. IN IN VITRO CONDITIONS

COMPARISON OF THE ANTAGONISTIC EFFECT OF TRICHODERMA SPP. AND YEASTS ON PATHOGENIC FUSARIUM SPP. IN IN VITRO CONDITIONS gneszk PEREK 1, Jonn KRZYMIŃSK 2, Ilon ŚWIERZYŃSK 1 Instytut Ohrony Rośln - Pństwowy Instytut dwzy Zkłd Mkolog 1 Zkłd Ekolog 2 ul. Włdysłw Węgork 20, 60-318 Poznń e-ml:.perek@orp.poznn.pl OMPRISON OF THE

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp Rdek N.,* Szlpko J.** *Ktedr Inżynierii Eksplotcji Politechnik Świętokrzysk, Kielce, Polsk **Khmelnitckij Uniwersytet Nrodowy, Khmelnitckij, Ukrin Wstęp 88 POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT Sprw Nr RAP.272. 85. 2014 złąznik nr 6.1 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nzw i dres Wykonwy:... Nzw i typ (produent) oferownego urządzeni:... Nzw przedmiotu zmówieni : 1. Zestw do oznzni

Bardziej szczegółowo

Projektowanie żelbetowych kominów przemysłowych wieloprzewodowych

Projektowanie żelbetowych kominów przemysłowych wieloprzewodowych Budownitwo i Arhitektur 3 (2008) 71-80 Projektownie żelbetowyh kominów przemysłowyh wieloprzewodowyh Mrt Słowik 1, Młgorzt Dobrowolsk 2, Krzysztof Borzęki 2 1 Ktedr Konstrukji Budowlnyh, Wydził Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych protez częściowych zagadnienia wybrane

Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych protez częściowych zagadnienia wybrane 14 ROZDZIAŁ Lezenie protetyzne z zstosowniem ruhomyh protez zęśiowyh zgdnieni wyrne 200 14.1. Cel lezeni i podził ruhomyh protez zęśiowyh orz prolem przenoszeni oiążeń okluzyjnyh Celem rekonstrukji i rehilitji

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF AUXINS AND THE BIOSTIMULATOR ALGAMINOPLANT ON RHIZOGENESIS IN STEM CUTTINGS OF TWO DOGWOOD CULTIVARS (Cornus alba AUREA AND ELEGANTISSIMA )

EFFECT OF AUXINS AND THE BIOSTIMULATOR ALGAMINOPLANT ON RHIZOGENESIS IN STEM CUTTINGS OF TWO DOGWOOD CULTIVARS (Cornus alba AUREA AND ELEGANTISSIMA ) At Si. Pol., Hortorum Cultus (), 9- EFFECT OF AUXINS AND THE BIOSTIMULATOR ALGAMINOPLANT ON RHIZOGENESIS IN STEM CUTTINGS OF TWO DOGWOOD CULTIVARS (Cornus l AUREA AND ELEGANTISSIMA ) Andrzej Pholzk, Wiesłw

Bardziej szczegółowo

pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl

pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl ARTYKUŁ NAUKOWY RECENZOWANY Wstęp Dmin MARUSIAK, Iwon MICHALSKA-POŻOGA Ktedr Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechnik Koszlińsk Wpływ technik pkowni próżniowego n jkość sensoryczną i mikroiologiczną

Bardziej szczegółowo

Montaż żaluzji i rolet

Montaż żaluzji i rolet Montż żluzji i rolet Nrzędzi Uwg! W większośi przypdków śruby moująe są złązone do rolet i żluzji. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY Êrubokr t Êruby i ko ki poziomni wiertrk o ówek mirk linijk Zdejmownie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI TEKSTURALNYCH WYBRANYCH ODMIAN GRUSZEK SPOWODOWANE PRZECHOWYWANIEM. Katarzyna Wróblewska-Barwińska, Rafał Nadulski

ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI TEKSTURALNYCH WYBRANYCH ODMIAN GRUSZEK SPOWODOWANE PRZECHOWYWANIEM. Katarzyna Wróblewska-Barwińska, Rafał Nadulski At Si. Pol., Tehni Agrri 12(1-2) 2013, 3-12 ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI TEKSTURALNYCH WYBRANYCH ODMIAN GRUSZEK SPOWODOWANE PRZECHOWYWANIEM Ktrzyn Wrólewsk-Brwińsk, Rfł Ndulski Uniwersytet Przyrodnizy w Lulinie

Bardziej szczegółowo

Toksyczność i genotoksyczność wód Wisły w Warszawie przed i po uruchomieniu układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni Czajka

Toksyczność i genotoksyczność wód Wisły w Warszawie przed i po uruchomieniu układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni Czajka Inżynieri i Ochron Środowisk 2015, t. 18, nr 1, s. 35-41 Grżyn OBIDOSKA, Michł KALINOWSKI, Zigniew KARACZUN Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie Wydził Ogrodnictw, Biotechnologii i Architektury

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWLEKANIA CHITOZANEM KORZENI PIETRUSZKI (PETROSELINUM HORTENSE) NA WYBRANE ICH CECHY PODCZAS PRZECHOWYWANIA

WPŁYW POWLEKANIA CHITOZANEM KORZENI PIETRUSZKI (PETROSELINUM HORTENSE) NA WYBRANE ICH CECHY PODCZAS PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚĆ. Nuk. Tehnologi. Jkość, 2012, 4 (83), 75 85 URSZULA ZŁOTEK, WIESŁAW WÓJCIK WPŁYW POWLEKANIA CHITOZANEM KORZENI PIETRUSZKI (PETROSELINUM HORTENSE) NA WYBRANE ICH CECHY PODCZAS PRZECHOWYWANIA S t

Bardziej szczegółowo

LASER TREATMENT WITH PREHEATING OF CAST IRON ELEMENTS

LASER TREATMENT WITH PREHEATING OF CAST IRON ELEMENTS Grzegorz KINAL Politechnik Poznńsk, Instytut Mszyn Rooczych i Pojzdów Smochodowych ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznń (Polnd) e-mil: office_wmmv@put.poznn.pl LASER TREATMENT WITH PREHEATING OF CAST IRON ELEMENTS

Bardziej szczegółowo

WSTĘP CHARAKTERYSTYKA WZORNICTWA

WSTĘP CHARAKTERYSTYKA WZORNICTWA Annls of Wrsw University of Life Sciences SGGW Forestry nd Wood Technology No 74, 2011: 199-205 (Ann. WULS-SGGW, Forestry nd Wood Technology 74, 2011 Chrkterystyk ozdobnych drewninych posdzek w Muzeum

Bardziej szczegółowo

Struktura finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle badań międzynarodowych

Struktura finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle badań międzynarodowych Wiolett Nwrot * Struktur finnsowni przedsięiorstw w Polse n tle dń międzynrodowyh Źródł finnsowni przedsięiorstw i struktur finnsowni Określenie źródeł finnsowni przedsięiorstw możliwe jest przy zstosowniu

Bardziej szczegółowo

KARTA WZORÓW MATEMATYCZNYCH. (a + b) c = a c + b c. p% liczby a = p a 100 Liczba x, której p% jest równe a 100 a p

KARTA WZORÓW MATEMATYCZNYCH. (a + b) c = a c + b c. p% liczby a = p a 100 Liczba x, której p% jest równe a 100 a p KRT WZORÓW MTEMTYZNY WŁSNOŚI DZIŁŃ Pwo pzemiennośi dodwni + = + Pwo łąznośi dodwni + + = ( + ) + = + ( + ) Pwo zemiennośi mnoŝeni = Pwo łąznośi mnoŝeni = ( ) = ( ) Pwo ozdzielnośi mnoŝeni względem dodwni

Bardziej szczegółowo

The GreenBuilding Rating K R Y T E R I A I W Ł A Ś C I W O Ś C I E KO LO G I C Z N E

The GreenBuilding Rating K R Y T E R I A I W Ł A Ś C I W O Ś C I E KO LO G I C Z N E 2010 The GreenBuilding Rting K R Y T E R I A I W Ł A Ś C I W O Ś C I E KO LO G I C Z N E GreenBuilding Rting jko wrtość trwł. Celem stopniowego zstępowni produktów hemiznyh stosownyh w udownitwie, mteriłmi

Bardziej szczegółowo

PORAŻENIE NASION ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBROCIE KOMERCYJNYM PRZEZ GRZYBY CHOROBOTWÓRCZE I SAPROTROFICZNE

PORAŻENIE NASION ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBROCIE KOMERCYJNYM PRZEZ GRZYBY CHOROBOTWÓRCZE I SAPROTROFICZNE Frgm. Agron. 29(4) 212, 63 69 PORAŻENIE NASION ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBROCIE KOMERCYJNYM PRZEZ GRZYBY CHOROBOTWÓRCZE I SAPROTROFICZNE Młgorzt Jędryczk, Jonn Kczmrek Instytut Genetyki

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

Badania struktury i charakterystyki przepływu płaskiej strugi wodnej i wodno-ściernej

Badania struktury i charakterystyki przepływu płaskiej strugi wodnej i wodno-ściernej 50 MECHANIK NR 8-9/2015 Bdni struktury i chrkterystyki przepływu płskiej strugi wodnej i wodno-ściernej The reserch of the structure nd flow chrcteristics of wter- nd rsive-wter fn jet PRZEMYSŁAW BORKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESC/ESA dotyczące operacji niekardiochirurgicznych ocena ryzyka sercowo-naczyniowego i postępowanie w 2014 roku

Wytyczne ESC/ESA dotyczące operacji niekardiochirurgicznych ocena ryzyka sercowo-naczyniowego i postępowanie w 2014 roku Wytyzne ES/ESA dotyząe operji niekrdiohirurgiznyh oen ryzyk serowo-nzyniowego i postępownie w 2014 roku Wspóln Grup Rooz Europejskiego Towrzystw Krdiologiznego (ES) i Europejskiego Towrzystw Anestezjologiznego

Bardziej szczegółowo

III. FINANSE PUBLICZNE

III. FINANSE PUBLICZNE III. FINANSE PUBLICZNE 1. SYTUACJA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ŚWIECIE PROCESY FISKALNE Sytuj finnsów puliznyh n świeie w 214 r. pozostwł niestiln. Jednk n skutek oniżeni defiytu fisklnego i zdłużeni puliznego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA TEKSTURY WYBRANYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH. Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek, Karolina Samborska

CHARAKTERYSTYKA TEKSTURY WYBRANYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH. Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek, Karolina Samborska Zeszyty Problemowe Postępów Nuk Rolniczych nr 579, 214, 17 26 CHRKTERYSTYK TEKSTURY WYBRNYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH Ew Jkubczyk, Ew Gondek, Krolin Smborsk Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ICT for Innovative Science Teachers Leonardo da Vinci programme 2009-1-PL1- LEO05-05046. Mocne i słabe kwasy

ICT for Innovative Science Teachers Leonardo da Vinci programme 2009-1-PL1- LEO05-05046. Mocne i słabe kwasy ICT for Innovtive Siene Tehers Leonrdo d Vini progrmme 009-1-PL1- LEO05-05046 Mone i słbe kwsy Oet jest znny i stosowny przez ludzkość od tysięy lt. Obeność śldowyh ilośi tego związku stwierdzono n terenh

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

Wellcogen TM Bacterial Antigen Kit - Zestaw Wellcogen TM do wykrywania antygenów bakteryjnych

Wellcogen TM Bacterial Antigen Kit - Zestaw Wellcogen TM do wykrywania antygenów bakteryjnych Doć woę Wellogen TM Bteril Antigen Kit - Zestw Wellogen TM o wykrywni ntygenów kteryjnyh PL ZL26/R30859602...30 Testów 1 PRZEZNACZENIE Zestw Wellogen TM Bteril Antigen Kit zwier szereg szykih testów lteksowyh

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Od lewej: piramida Chefrena, Wielki Sfinks, piramida Cheopsa.

Od lewej: piramida Chefrena, Wielki Sfinks, piramida Cheopsa. 1. Pirmidiotologi. W obfitej literturze przedmiotu podje się, że pirmid Ceops, lub też z ngielsk Wielk Pirmid (te Gret Pyrmid), zwier w swej konstrukcji pełną i szczegółową istorię rodzju ludzkiego od

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZYDATNOŚCI KOMPOSTÓW GRANULOWANYCH POWSTAŁYCH NA BAZIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO UPRAWY PAPRYKI W TUNELU NIEOGRZEWANYM

OCENA PRZYDATNOŚCI KOMPOSTÓW GRANULOWANYCH POWSTAŁYCH NA BAZIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO UPRAWY PAPRYKI W TUNELU NIEOGRZEWANYM OCENA PRZYDATNOŚCI KOMPOSTÓW GRANULOWANYCH POWSTAŁYCH NA BAZIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO UPRAWY PAPRYKI W TUNELU NIEOGRZEWANYM THE EVALUATION OF GRANULATED COMPOSTS FROM SEWAGE SLUDGE FOR PEPPER CULTIVATION

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE NASION KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ODMIAN SOCZEWICY JADALNEJ

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE NASION KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ODMIAN SOCZEWICY JADALNEJ Inżynieri Rolniz 9(118)/29 WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE NASION KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ODMIAN SOCZEWICY JADALNEJ Anrzej Żiński Kter Eksplotji Mszyn, Ergonomii i Postw Rolnitw, Uniwersytet Rolnizy w Krkowie

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

Ocena współczesnych i dawnych odmian pszenicy ozimej w aspekcie ich konkurencyjności z chwastami w warunkach rolnictwa ekologicznego

Ocena współczesnych i dawnych odmian pszenicy ozimej w aspekcie ich konkurencyjności z chwastami w warunkach rolnictwa ekologicznego 11 Polish Journl of Agronomy 2011, 6, 11 16 Ocen współczesnych i dwnych odmin pszenicy ozimej w spekcie ich konkurencyjności z chwstmi w wrunkch rolnictw ekologicznego Bet Feledyn-Szewczyk Zkłd Systemów

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB Mteriły szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowdzenie Drgnimi nzywne są procesy, w których chrkterystyczne dl nich wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego Dignostyk uszkodzeñ wiæzdeæ krzyºowych w dniu rezonnsu mgnetycznego MRI dignostics of crucite ligments Zigniew Czyrny Crolin Medicl Center, Wrszw Streszczenie: W prcy omówiono zsdy rozpoznwni zerwñ wiæzdeæ

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

Strategiczna polityka handlowa. Jan J. Michałek Leszek Wincenciak

Strategiczna polityka handlowa. Jan J. Michałek Leszek Wincenciak Strtegizn polityk hndlow Jn J. Mihłek Lezek Winenik Argumenty n rzez ktywnej polityki hndlowej Prolem efektów zewntrznyh (np. głzie wyokih tehnologii) Firmy, które inwetuj w nowe tehnologie, wpływj n rozprzetrzeninie

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE STAŁEJ RÓWNOWAGI KWASOWO ZASADOWEJ W ROZTWORACH WODNYCH

WYZNACZANIE STAŁEJ RÓWNOWAGI KWASOWO ZASADOWEJ W ROZTWORACH WODNYCH Politehni Śląs WYDZIŁ CHEMICZNY KTEDR FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW WYZNCZNIE STŁEJ RÓWNOWGI KWSOWO ZSDOWEJ W ROZTWORCH WODNYCH Opieun: Miejse ćwizeni: Ktrzyn Kruiewiz Ktedr Fizyohemii i Tehnoii

Bardziej szczegółowo

MarekPorycki. Walka SAMBO. rosyjskisystemwalkiwręcz. opracowanienapodstawie. Борьба САМБО AnatolijaCharłampiewa

MarekPorycki. Walka SAMBO. rosyjskisystemwalkiwręcz. opracowanienapodstawie. Борьба САМБО AnatolijaCharłampiewa MrekPorycki Wlk SAMBO rosyjskisystemwlkiwręcz oprcownienpodstwie Борьба САМБО AntolijChrłmpiew Antolij Chrłmpiew urodził się 29 pździernik 1906 roku w Smoleńsku. Wielki rosyjski sportowiec smo, trener

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI MIKORYZACJI I NAWOŻENIA W UPRAWIE KONTENEROWEJ SOSNY - PINUS NIGRA NAWOZAMI O SPOWOLNIONYM DZIAŁANIU

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI MIKORYZACJI I NAWOŻENIA W UPRAWIE KONTENEROWEJ SOSNY - PINUS NIGRA NAWOZAMI O SPOWOLNIONYM DZIAŁANIU Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 ANALIZA EFEKTYWNOŚCI MIKORYZACJI I NAWOŻENIA W UPRAWIE KONTENEROWEJ SOSNY - PINUS NIGRA NAWOZAMI O SPOWOLNIONYM DZIAŁANIU Jerzy Kubiak Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji,

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2012, Agric., Aliment., Pisc., Zootech.

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2012, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. FOLI POMERNE UNIVERSITTIS TECHNOLOGIE STETINENSIS Foli Pomer. Univ. Tehnol. Stetin. 2012, gri., liment., Pis., Zooteh. 296 (23), 81 90 Ireneusz OCHMIN, rinn SNIEWSK WPŁYW PODŁOś N UKORZENINIE SIĘ SDZONEK

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA HOT SPOT STRESS W POŁĄCZENIACH SPAWANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

NAPRĘŻENIA HOT SPOT STRESS W POŁĄCZENIACH SPAWANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH Szykoieżne Pojzdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Sylwester MARKUSIK Tomsz ŁUKASIK NAPRĘŻENIA HOT SPOT STRESS W POŁĄCZENIACH SPAWANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH Streszczenie: Połączeni spwne w konstrukcjch stlowych

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po nowej serii Optimals

Twój przewodnik po nowej serii Optimals Twój przewodnik po nowej serii Optimls Ideln cer tk, proszę Co niezwykłego kryje w soie now seri Optimls? Co ozncz dl Cieie ideln cer? Czy jej synonimem jest świeżość i włśnie tego szuksz? A może zleży

Bardziej szczegółowo

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna lger Bool i podstwy systemów liczowych. Ćwiczeni z Teorii Ukłdów Logicznych, dr inż. Ernest Jmro. System dwójkowy reprezentcj inrn Ukłdy logiczne operują tylko n dwóch stnch ozncznymi jko zero (stn npięci

Bardziej szczegółowo

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy 04 6. Ztoownie metod hemtów lokowh do nliz włśiwośi ukłdów utomtki Shemt lokow ukłdu utomtki jet formą zpiu mtemtznego modelu dnego ukłdu, n podtwie której, wkorztują zd przedtwione rozdzile 3.7, możn

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zawory do pary 1. Zawory 2/2 z serwo-wspomaganiem / bezpośredniego działania

Zawory do pary 1. Zawory 2/2 z serwo-wspomaganiem / bezpośredniego działania Zwory do pry 1. Zwory 2/2 z serwo-wspomgniem / ezpośredniego dziłni Seri 119W ( N.Z. ) str. 5.1 Seri D887 892 ( N.Z. ) str. 5.3 Seri D606/622 ( N.Z. ) str. 5.4 Seri D634 636 ( N.Z. ) str. 5.5 Seri D267

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyk Kurs przygotowwczy n studi inżynierskie mgr Kmil Hule Dzień 3 Lbortorium Pomir dlczego mierzymy? Pomir jest nieodłączną częścią nuki. Stopień znjomości rzeczy często wiąże się ze sposobem ich pomiru.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRENINGU NA WYBRANE PARAMETRY HEMATOLOGICZNE U KONI SPORTOWYCH. Katarzyna Neuberg, Henryk Geringer de Oedenberg

WPŁYW TRENINGU NA WYBRANE PARAMETRY HEMATOLOGICZNE U KONI SPORTOWYCH. Katarzyna Neuberg, Henryk Geringer de Oedenberg ct Sci. Pol., Zootechnic 6 (4) 2007, 59 68 WPŁYW TRENINGU N WYRNE PRMETRY HEMTOLOGICZNE U KONI SPORTOWYCH Ktrzyn Neuerg, Henryk Geringer de Oedenerg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocłwiu Streszczenie. dnimi

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WRASTANIA KORZENI SADZONEK SOSNY ZWYCZAJNEJ I DĘBU BEZSZYPUŁKOWEGO W KASETACH STYROPIANOWYCH

PORÓWNANIE WRASTANIA KORZENI SADZONEK SOSNY ZWYCZAJNEJ I DĘBU BEZSZYPUŁKOWEGO W KASETACH STYROPIANOWYCH 1 1,2 1 Jakub Ptak, Wojciech Wesoły, Maria Hauke-Kowalska 1) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Hodowli Lasu 2) Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi PORÓWNANIE WRASTANIA KORZENI SADZONEK

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Spis treści: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... 3 ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 16

Spis treści: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... 3 ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 16 S t r o n Spis treśi: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 6 OCENY SZKOLNE... PODSUMOWANIE... DIAGNOZA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW WSTĘPNA

Bardziej szczegółowo

ph ROZTWORÓW WODNYCH

ph ROZTWORÓW WODNYCH ph ROZTWORÓW WODNYCH ph roztworów monyh kwsów i zsd H O H O A α 00 % MeOH Me OH MeOH α 00 % np.: HCl, r, HI, HNO, HClO i HClO NOH, OH, CsOH i ROH [H O [OH MeOH ph - log poh - log MeOH Mone kwsy dwuprotonowe,

Bardziej szczegółowo

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia?

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? r t y k u ł t e c h n i c z n y pździernik 2012 (10) 50 Jrosłw Chudzicki*, Stefn Żuchowski Rport z jednego płukni Płuknie instlcji grzewczych w domch jednorodzinnych konieczność czy fneri? wod przeznczon

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA CHEMICZNA. Reakcje chemiczne: nieodwracalne ( praktycznie nieodwracalne???) reakcje wybuchowe, np. wybuch nitrogliceryny: 2 C H 2

RÓWNOWAGA CHEMICZNA. Reakcje chemiczne: nieodwracalne ( praktycznie nieodwracalne???) reakcje wybuchowe, np. wybuch nitrogliceryny: 2 C H 2 RÓWNOWG CHEMICZN N O 4 NO Rekje hemizne: nieowrlne ( rktyznie nieowrlne???) rekje wyuhowe, n. wyuh nitroglieryny: C 3 H 5 N 3 O 9 6 CO + 3 N + 5 H O + / O rekje rozu romieniotwórzego, n. roz urnu gy jeen

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dnia 02.06.2008 r

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dnia 02.06.2008 r OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dni 02.06.2008 r ZASADY OGÓLNE 1 1 Rodzj i zkres świdzeni określony jest w umowie. Integrlną zęść umowy stnowią równieŝ:

Bardziej szczegółowo

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 1 Prtner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 3 Nsz rynek Wilno Kliningrd Gdyni Minsk

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CHARAKTERYSTYK RDZENI FERROMAGNETYCZNYCH

MODELOWANIE CHARAKTERYSTYK RDZENI FERROMAGNETYCZNYCH Krzysztof Górecki Akdemi orsk w Gdyni Klin Detk Pomorsk Wyższ Szkoł Nuk Stosownych w Gdyni ODELOWANIE CHARAKTERYSTYK RDZENI FERROAGNETYCZNYCH Artykuł dotyczy modelowni chrkterystyk rdzeni ferromgnetycznych.

Bardziej szczegółowo

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEIOLOGICZNA W GDYNI LABORATORIU BADAŃ FIZYKO-CHEICZNYCH WODY Słomir Piliszek Rport n temt stężeni fluorkó odzie przeznczonej do spożyci przez ludzi będącej pod ndzorem PPIS

Bardziej szczegółowo

Autor dr inż. Agnieszka Tajner-Czopek. Opiniodawca prof. dr hab. Mieczysław Pałasiński. Redaktor merytoryczny prof. dr hab.

Autor dr inż. Agnieszka Tajner-Czopek. Opiniodawca prof. dr hab. Mieczysław Pałasiński. Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Autor dr inż. Agnieszk Tjner-Czopek Opiniodwc prof. dr hb. Mieczysłw Płsiński Redktor merytoryczny prof. dr hb. Ewelin Dziub Oprcownie redkcyjne mgr Ann Piskor Korekt mgr Elżbiet Winirsk-Grbosz Łmnie Hlin

Bardziej szczegółowo

Uzsdnienie podjęi bdń W produkth żywnośiowyh obenyh n rynku jko zmiennik tłuszzu zzwyzj stosuje się węglowodny. Prktyznie nie m n rynku produktów, w k

Uzsdnienie podjęi bdń W produkth żywnośiowyh obenyh n rynku jko zmiennik tłuszzu zzwyzj stosuje się węglowodny. Prktyznie nie m n rynku produktów, w k Wysokobiłkowe sery topione Dr hb. inż. Brtosz Sołowiej Uniwersytet Przyrodnizy w Lublinie Wydził Nuk o Żywnośi i Biotehnologii Zkłd Tehnologii Mlek i Hydrokoloidów Uzsdnienie podjęi bdń W produkth żywnośiowyh

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZNISZCZENIA BETONU WYWOŁANEGO KOROZJĄ SIARCZANOWĄ

MODELOWANIE ZNISZCZENIA BETONU WYWOŁANEGO KOROZJĄ SIARCZANOWĄ INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Witold Węglewski MODELOWANIE ZNISZCZENIA BETONU WYWOŁANEGO KOROZJĄ SIARCZANOWĄ Rozprw doktorsk wykonn pod kierunkiem do. dr. hb. inż. Mihł

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW 1 ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GANULOMETYCZNEJ SUOWCÓW I PODUKTÓW 1. Cel zkres ćwczen Celem ćwczen jest opnowne przez studentów metody oceny mterłu sypkego pod względem loścowej zwrtośc frkcj

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Janusz CIELOSZYK, dr inż. Krzysztof CHMIELEWSKI, (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny):

Dr hab. inż. Janusz CIELOSZYK, dr inż. Krzysztof CHMIELEWSKI, (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny): DOI: 10.17814/mehnik.2015.8-9.425 Dr hb. inż. Jnusz CIELOSZYK, dr inż. Krzyszto CHMIELEWSKI, (Zhodnioomorski Uniwersytet Tehnologizny): MODEL ZUŻYCIA PŁYTEK OBROTOWYCH NOŻY Z OSTRZEM SAMOOBROTOWYM SPRT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ ADANIE ZAEŻNOŚCI PRZENIKANOŚCI MAGNETYCZNEJ FERRIMAGNETYKÓW OD TEMPERATURY 1. Teori Włściwości mgnetyczne sstncji chrkteryzje współczynnik przeniklności mgnetycznej. Dl próżni ten współczynnik jest równy

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123 Zwrtość Ogłoszenie w sprwie wykzu tytułów któw prwnyh n egzmin wstępny n plikję dwokką i rdowską w 2012 r... 2 1. Test z ustwy o Prokurtorii Generlnej Skru Pństw... 5 2. Test z ustwy o gospodre nieruhomośimi...

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA ORAZ ZAWARTOŚĆ WITAMINY C I ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W OWOCACH RÓŻNYCH GENOTYPÓW AKTINIDII (ACTINIDIA Lindl.

AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA ORAZ ZAWARTOŚĆ WITAMINY C I ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W OWOCACH RÓŻNYCH GENOTYPÓW AKTINIDII (ACTINIDIA Lindl. ŻYWNOŚĆ. Nuk. Technologi. Jkość, 2007, 5 (54), 239 246 TOMASZ KRUPA, PIOTR LATOCHA AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA ORAZ ZAWARTOŚĆ WITAMINY C I ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W OWOCACH RÓŻNYCH GENOTYPÓW AKTINIDII (ACTINIDIA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Mteriły do wykłdu MATEMATYKA DYSKRETNA dl studiów zocznych cz. Progrm wykłdu: KOMBINATORYKA:. Notcj i podstwowe pojęci. Zlicznie funkcji. Permutcje. Podziory zioru. Podziory k-elementowe. Ziory z powtórzenimi

Bardziej szczegółowo

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale Trójkąt Pscl od kuchni Kls 1 Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnym i Sportowymi im. Bł. Slomei w Skle ul. Ks.St.Połetk 32 32-043 Skł Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnymi i Sportowymi im. Bł. Slomei w

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych Algorytmy grficzne Filtry wektorowe. Filtrcj orzów kolorowych Filtrcj orzów kolorowych Metody filtrcji orzów kolorowych możn podzielić n dwie podstwowe klsy: Metody komponentowe (component-wise). Cechą

Bardziej szczegółowo