5,7 SYSTEM UTRZYMANIA RUCHU CZYNNIKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5,7 SYSTEM UTRZYMANIA RUCHU CZYNNIKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 Maciej Walczak *1 5,7 SYSTEM UTRZYMANIA RUCHU CZYNNIKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Nowoczesne technologie wytwarzania, narastający stopień skomplikowania procesów oraz poziom ich organizacji stawiają coraz wyższe wymagania wobec niezawodności wyposażenia produkcyjnego. Dlatego coraz większą rolę odgrywa w przedsiębiorstwach takie realizowanie funkcji utrzymania ruchu, aby z jednej strony wyposażenie produkcyjne było cały czas sprawne eksploatacyjnie, z drugiej zaś, by koszty utrzymania tej sprawności były na akceptowalnym poziomie. Podstawowymi celami systemów utrzymania ruchu maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie są: osiągnięcie pożądanej jakości wyrobów lub usług, maksymalizacja ekonomicznego okresu użytkowania wyposażenia produkcyjnego, utrzymanie warunków bezpiecznej eksploatacji, maksymalizacja zdolności produkcyjnych oraz minimalizacja kosztów produkcji poprzez zapewnienie nielicznych przerw w procesie produkcji [Muhlemann, Oakland, Lockyer 1995, s. 227]. Tak postawione cele determinują zasadnicze funkcje systemów utrzymania ruchu, do których należy zaliczyć [Piersiala, Trzcieliński 2005, s. 114]: konserwowanie utrzymanie normalnych możliwości operowania i przedłużenia przydatności obiektu, ulepszanie podwyższanie niezawodności obiektu lub poprawianie warunków jego użytkowania, naprawianie przywracanie lub podtrzymanie stanu normalnego obiektu technicznego utraconego w procesie jego użytkowania, * Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

2 412 Maciej Walczak przygotowanie sprawdzenie, czy obiekt jest technicznie sprawny, wprowadzanie w stan zdatności do operowania bez wykonywania konserwacji, napraw i ulepszeń. Celem niniejszego rozdziału jest naszkicowanie roli, jaką pełnią systemy utrzymania ruchu w zdobywaniu, a następnie utrzymaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych. Specyfika utrzymania ruchu w nowoczesnym przedsiębiorstwie W odniesieniu do sfery eksploatacji wyposażenia dąży się do stanu idealnego, który jest skrótowo określany mianem zero awarii i zero defektów (uszkodzeń). Ponadto w niektórych opracowaniach literaturowych podawane są dodatkowo zero: zapasów, opóźnień, papieru i wypadków [Deac i in. 2010, s. 134; Al-Hassan, Chan, Metcalfe 2000, s. 597]. Awaria, zdarzenie najczęściej nieprzewidziane, prowadzi w konsekwencji do przestojów, konieczności podjęcia nadzwyczajnych działań, zwiększonych kosztów naprawy w porównaniu z kosztem przeglądu i odpowiednio wcześniejszej wymiany zużytych elementów, utraty wiarygodności przedsiębiorstwa na skutek przerw w dostarczaniu wyrobów lub świadczeniu usług. Szczególnego znaczenia nabiera problem awarii w przypadku systemów, od ciągłości funkcjonowania których zależy np. ludzkie życie (aparatura medyczna, lotnictwo itp.) lub transakcje finansowe (systemy bankowe, giełdowe itp.). Defekty nie muszą prowadzić do zatrzymania pracy stanowiska, ale mogą mieć negatywny wpływ na jakość produktów. Wychwycenie obniżenia jakości w przypadku skomplikowanych i zautomatyzowanych procesów (jak np. montaż obwodów elektronicznych) stanowi ważne wyzwanie dla służb jakości. Zapobieganie sytuacjom niezauważonego obniżenia jakości produkcji jest natomiast zadaniem dla służb utrzymania ruchu. Zapasy stwarzają poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwiają kontynuację produkcji w dolnych częściach łańcucha wartości, nawet wtedy, gdy doszło do przestoju w jego górnych częściach. Jednak ważnym założeniem, przy organizowaniu współczesnych systemów produkcyjnych, jest ich funkcjonowanie przy jak najmniejszych zapasach materiałów, produkcji w toku i wyrobów gotowych. Częste przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu wyposażenia prowadzą do wzrostu poziomów zapasów międzyoperacyjnych oraz zapasów wyrobów gotowych. Opóźnienia w przekazywaniu na czas przedmiotów pracy na następne stanowisko mogą powstać na skutek np. awarii, źle zaplanowanej w czasie konserwacji lub modernizacji wyposażenia. Wiele z tego typu sytuacji można wyeliminować lub radykalnie ograniczyć poprzez odpowiednie re-

3 System utrzymania ruchu czynnikiem przewagi konkurencyjnej alizowanie działań związanych z utrzymaniem ruchu, a tym samym unikać zakłóceń w realizacji harmonogramu produkcji. Eliminacja dokumentów papierowych jest zwróceniem uwagi na konieczność racjonalizacji funkcji informacyjnej tej sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zastosowanie scentralizowanej bazy danych zapewnia efektywniejszy dostęp do niezbędnych informacji o wszystkich obiektach objętych działaniami utrzymania ruchu, niż ma to miejsce w przypadku rozwiązań tradycyjnych. Cel zero wypadków wskazuje na konieczność podejmowania takich działań, aby zarówno pracownicy utrzymania ruchu, jak i operatorzy określonych maszyn pracowali w warunkach bezpiecznych. Zmiany w tym kierunku mogą mieć charakter rozwiązań technicznych (np. osłony blokujące dostęp do stref zagrożenia, automatyka zatrzymująca pracę maszyny, gdy dojdzie do naruszenia obszaru niebezpiecznego, eliminowanie z konstrukcji maszyn substancji szkodliwych itp.) lub procedur dotyczących pracy na określonych stanowiskach. Ewolucja systemów utrzymania ruchu Podejście do utrzymania ruchu na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci uległo zasadniczej zmianie. Z początkowo bardzo zawężonego, polegającego jedynie na usuwaniu awarii, ewoluowało do rozwiązań koncentrujących się nie tylko na zapobieganiu powstawania przestojów w funkcjonowaniu wyposażenia, ale również zapewniającego jak najwyższy poziom jego wykorzystania. W rozwoju systemów utrzymania ruchu wskazywane są trzy ich główne generacje [Jasiulewicz-Kaczmarek 2005, s. 127; Legutko 2009, s. 8]: 1. Utrzymanie reaktywne (generacja I) podejmowanie działań w momencie wystąpienia awarii. 2. Utrzymanie prewencyjne (generacja II) realizacja działań o charakterze planowo-zapobiegawczym. 3. Utrzymanie prognostyczne (generacja III) proaktywne poszukiwanie rozwiązań ograniczających potrzeby w zakresie utrzymania ruchu. Ogólną charakterystykę poszczególnych generacji systemów utrzymania ruchu prezentuje tabela 1.

4 414 Maciej Walczak Tabela 1. Warunki stosowania, zalety i wady systemów utrzymania ruchu Generacja I II III System napraw System remontów System inspekcji Nazwa po powstaniu planowozapobiegawczych uszkodzenia -zapobiegawczych Warunki stosowania Zalety produkcja jednostkowa i małoseryjna, gdzie remont zużytego lub uszkodzonego urządzenia nie powoduje istotnych trudności w przebiegu produkcji systemy elektroniczne niskiego napięcia maszyny, dla których konsekwencje wystąpienia awarii są niegroźne, a koszty związane z ich zapobieganiem są wyższe niż koszty naprawy niskie koszty oraz małe zapotrzebowanie na personel w okresie bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń produkcja masowa dla maszyn, gdzie konsekwencje awarii stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, realizacji produkcji lub podwyższają koszty utrzymania ruchu podzespoły, które mają określony profil zużywania się uwarunkowany ich wiekiem mniejsza częstotliwość występowania awarii w porównaniu z systemem napraw po powstaniu uszkodzenia wydłużenie czasu eksploatacji podzespołów efektywny kosztowo w kapitałochłonnych procesach produkcyjnych możliwość planowania i harmonogramowania prac kontrola nad wydatkami i budżetem elastyczność w dostosowywaniu okresów przeglądów, remontów do planu produkcyjnego produkcja masowa dla maszyn, gdzie konsekwencje awarii stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, realizacji produkcji lub podwyższają koszty utrzymania ruchu podzespoły, w których potencjalna awaria sygnalizuje swoje nadejście oraz jeżeli istnieje wystarczająco dużo czasu pomiędzy sygnałem a awarią, aby przeprowadzić konserwację lub naprawę mniejsza częstotliwość występowania awarii w porównaniu z systemem planowo-zapobiegawczym remontów wydłużenie czasu eksploatacji części, podzespołów zmniejszenie kosztów związanych z częściami zamiennymi i robocizną w porównaniu z systemem planowo-zapobiegawczych remontów poprawa bezpieczeństwa pracy poprawa morale pracowników Proaktywne utrzymanie ruchu produkcja masowa dla maszyn, gdzie konsekwencje awarii stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, realizacji produkcji lub podwyższają koszty utrzymania ruchu mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia awarii niż w systemie inspekcji zapobiegawczych wydłużenie czasu eksploatacji części i podzespołów zmniejszenie kosztów związanych z częściami zamiennymi i robocizną w porównaniu z systemem planowo-zapobiegawczych remontów

5 System utrzymania ruchu czynnikiem przewagi konkurencyjnej Wady duża częstotliwość występowania awarii maszyn i urządzeń nieefektywne wykorzystanie zasobów ludzkich wzrost kosztów utrzymania ruchu (w wyniku rozleglejszych awarii) dłuższy czas przywracania sprawności obiektów brak możliwości planowania i harmonogramowania prac służb utrzymania ruchu brak możliwości dokładnego planowania budżetu na działania służb utrzymania ruchu nadal istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia awarii wymaga dużego zaangażowania personelu obejmuje wykonanie przeglądów wynikających z harmonogramu, które nie zawsze odzwierciedlają rzeczywisty stan urządzeń niepotrzebne przeglądy istnieje możliwość wystąpienia przypadkowych uszkodzeń elementów podczas wykonywania niepotrzebnych działań służb utrzymania ruchu wzrost nakładów inwestycyjnych na wyposażenie diagnostyczne wzrost nakładów na szkolenia pracowników potencjalne oszczędności trudno dostrzegalne przez kadrę zarządzającą Źrodło: [Piersiala, Trzcieliński 2005, s. 122]. wzrost nakładów inwestycyjnych na wyposażenie diagnostyczne wzrost nakładów na szkolenia pracowników W ramach poszczególnych generacji, szczególnie I i II, powstało szereg podejść w zakresie utrzymania ruchu. Do najważniejszy zaliczane są [Ahuja, Khamba 2008, s ; Legutko 2009; Piersiala, Trzcieliński 2005; Jasiulewicz-Kaczmarek 2005]: obsługa awaryjna (breakdown maintenance BM), konserwacja profilaktyczna (preventive maintenance PM), konserwacja prognozowana (predictive maintenance PdM), konserwacja korekcyjna (corrective maintenance CM), zapobieganie konserwacji (maintenance prevention MP), utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność (reliability centered maintenance RCM), konserwacja produktywna (productive maintenance PrM), skomputeryzowane systemy zarządzania konserwacją maszyn i urządzeń (computerized maintenance management systems CMMS), całościowe utrzymanie ruchu zorientowane na produktywność 1 (total productive maintenance TPM). 1 Tłumaczenie nazwy TPM za [Legutko 2009, s. 10].

6 416 Maciej Walczak Obsługa awaryjna (breakdown maintenance BM) Podejście to zakłada brak obsługi eksploatacyjnej i było powszechnie stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych przed 1950 r. U jego podstaw leży założenie, że eksploatację kontynuuje się aż do wymiany zużytego urządzenia, jego remontu lub naprawy w następstwie wystąpienia awarii czy też wyraźnego obniżenia wydajności. Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla pierwszej generacji systemów utrzymania ruchu. Konserwacja profilaktyczna (preventive maintenance PM) Podejście to zaczęto stosować około 1951 r. [Ahuja, Khamba 2008, s. 713] i zaliczane jest do drugiej generacji. W PM podejmowanie działań związanych z utrzymaniem ruchu odbywa się cyklicznie, w ustalonych wcześniej momentach. Oznacza to przyjęcie założenia, że problemy z wyposażeniem występują w określonych interwałach (czasowych lub też ilości wykonanej pracy). Realizowane działania mają zapobiegać wystąpieniu awarii oraz wydłużać ekonomiczny czas życia posiadanego wyposażenia. W ich ramach przeprowadza się: smarowanie, czyszczenie, wymianę części, regulację i kontrolę luzów. Można wyróżnić cztery podstawowe formy prowadzenia konserwacji profilaktycznej [Muhlemann, Oakland, Lockyer 1995, s. 209]: okresowa prowadzona w określonych stałych odstępach czasu, resursowa realizowana po wykonaniu przez urządzenie określonej ilości pracy, według możliwości wykonywana, gdy są spełnione określone warunki organizacyjno-ekonomiczne, np. jest zapewniony dostęp do urządzenia z uwagi na okresową przerwę w pracy, uwarunkowana stanem moment obsługi określany jest na podstawie przeprowadzanych okresowo kontroli stanu urządzenia lub jego szczególnie narażonych na zużycie elementów. Konserwacja prognozowana (predictive maintenance PdM) Jest ona określana mianem konserwacji w oparciu o stan (sprawność) danego obiektu (generacja III). Informacji o aktualnym stanie maszyny dostarczają pomiary przede wszystkim takich wielkości fizycznych, jak: temperatura, hałas, wibracje, a także informacje o parametrach pracy układów smarowania (ciśnienie, skład chemiczny płynów) i o stopniu zaawansowania korozji. Przekroczenie przez któryś z monitorowanych parametrów wartości granicznych jest podstawą do uruchomienia działań związanych z konserwacją i naprawami.

7 System utrzymania ruchu czynnikiem przewagi konkurencyjnej Konserwacja korekcyjna (corrective maintenance CM) Podejście to stosowane jest od 1957 r. (generacja III) [Ahuja, Khamba 2008, s. 713]. Zakłada się w nim odejście od koncentrowania się na obsłudze eksploatacyjnej na rzecz zapobiegania występowania problemów z wyposażeniem poprzez jego modyfikacje. Kolejne modyfikacje wyposażenia mają na celu podniesienie jego niezawodności. W ramach CM, oprócz niezawodności, poprawia się również bezpieczeństwo pracy oraz poszukuje rozwiązań uproszczających czynności obsługi konserwacyjnej danego obiektu. Poprawę uzyskuje się, stosując zmiany w projekcie wyposażenia lub zastosowanych przez jego producenta materiałach. Stanem idealnym jest wyposażenie bezobsługowe i bezawaryjne. Zapobieganie konserwacji (maintenance prevention MP) Podejście to zaczęto stosować w 1960 r. (generacja III). Odnosi się ono głównie do działań producentów wyposażenia. W jego myśl wyposażenie powinno być tak projektowane, aby nie wymagało zabiegów konserwacyjnych, a mimo to w okresie użytkowania właściwie realizowało swoje funkcje. W PM uwaga jest również zwrócona w kierunku wygody pracy, a więc uproszczenia przezbrojeń, regulacji oraz innych czynności związanych z codzienną obsługą danego obiektu. Aby osiągnąć powodzenie w stosowaniu tej strategii, niezbędne jest systematyczne pozyskiwanie informacji dotyczących awarii lub innego rodzaju problemów z wyposażeniem dostarczanym przez producenta, które ujawniły się u klientów. Na tej podstawie doskonali się konstrukcję kolejnych modeli maszyn i urządzeń. Utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność (reliability centered maintenance RCM) Podejście to zostało opracowane na przełomie lat 70. i 80. XX w. (generacja III). Zakłada ono konieczność określenia niezbędnych działań utrzymania w sprawności eksploatacyjnej urządzenia lub maszyny z uwzględnieniem warunków jego użytkowania [Legutko 2009, s. 11]. A zatem, aby w sposób prawidłowy określić konieczne działania, związane z utrzymaniem ruchu danego obiektu, niezbędne jest poznanie, jaki wpływ na ten obiekt mają warunki, w jakich jest użytkowany, czyli: realizowany proces, poziom obciążenia pracą, jego stan techniczny oraz zdarzenia z historii eksploatacji. Tworzony z wykorzystaniem RCM plan prac w ramach systemu utrzymania ruchu jest mniej rozbudowany w porównaniu z rozwiązaniami II generacji. Eliminacji ulegają działania rutynowe, często wykonywane w nadmiarze, a pracownicy mogą skupić się na czynnościach, które rzeczywiście są niezbędne.

8 418 Maciej Walczak Konserwacja produktywna (productive maintenance PrM) PrM jest połączeniem konserwacji profilaktycznej, korekcyjnej oraz zapobiegawczej (generacja III). W podejściu tym dąży się do osiągnięcia optimum pomiędzy nakładami poniesionymi na użytkowanie wyposażenia a poziomem jego produktywności. Do nakładów zaliczane są wszystkie poniesione wydatki, w tym związane z: projektem wyposażenia, jego wytworzeniem, użytkowaniem (działaniem), konserwacją oraz straty wynikające z ewentualnego wadliwego funkcjonowania. Skomputeryzowane systemy zarządzania konserwacją maszyn i urządzeń (computerized maintenance management systems CMMS) Systemy komputerowe pełnią rolę wspomagającą pracę służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. Ich podstawową funkcją jest dostarczanie informacji odnośnie: poziomu wykorzystania potencjału służb utrzymania ruchu, zapasach części zamiennych, harmonogramach przeglądów, a także historii obsługi poszczególnych obiektów. Możliwość automatycznego tworzenia raportów oraz dostarczanie informacji dotyczących aktualnego oraz przewidywanego stanu poszczególnych obiektów nie tylko usprawnia pracę służb utrzymania ruchu, ale również planowanie produkcji. Całościowe utrzymanie ruchu zorientowane na produktywność 2 (total productive maintenance TPM) TPM powstało w 1971 r. w Japonii (generacja III) [Ahuja, Khamba 2008, s. 715]. Jest kompleksowym programem służącym doskonaleniu procesów w organizacji, powstałym w wyniku rozwijania wcześniejszych podejść w zakresie konserwacji wyposażenia produkcyjnego. Funkcjonuje w dwóch płaszczyznach: materialnej, kładąc nacisk na techniczną stronę konserwacji urządzeń, oraz ludzkiej, gdzie służy rozwijaniu umiejętności personelu i kształtowaniu kultury w zakresie obsługi i konserwacji wyposażenia. Właśnie ten drugi aspekt wdrożenia TPM jest bardzo istotny. Operator danego stanowiska musi posiadać świadomość, że zmienia się jego rola i oprócz realizacji dotychczasowych czynności jego zadaniem jest także czyszczenie powierzonego mu urządzenia, smarowanie go i wykonywanie drobnych napraw i regulacji. Efekty stosowania współczesnych podejść w sferze utrzymania ruchu Zastosowanie rozwiniętych programów w zakresie utrzymania ruchu przynosi w przedsiębiorstwie wiele korzyści, których część została już za- 2 Tłumaczenie nazwy TPM za [Legutko 2009, s. 10].

9 System utrzymania ruchu czynnikiem przewagi konkurencyjnej sygnalizowana w tabeli 1. Systematyczne rozwijanie podejścia w zakresie utrzymania ruchu skutkuje w przedsiębiorstwie (rys. 1): ograniczeniem liczby przestojów spowodowanych awariami na stanowiskach, optymalizacją kosztów w układzie: utrzymanie ruchu, zakup nowego wyposażenia i straty spowodowane ograniczeniem jego dostępności, podwyższeniem jakości prac realizowanych przez służby utrzymania ruchu, większą dostępnością posiadanego wyposażenia dla realizacji zadań produkcyjnych, a zatem wyższym poziomem jego wykorzystania. Szczegółowe rozwiązania mogą nieść szereg dodatkowych korzyści. M. Jasiulewicz-Kaczmarek [2005, s. 130] w odniesieniu do RCM wymienia poprawę w zakresie: bezpieczeństwa pracy, współdziałania różnych służb w przedsiębiorstwie, sprawności działania systemu produkcyjnego na poziomie operacyjnym, efektywności wykorzystania środków przeznaczonych na utrzymanie ruchu, długości okresu użytkowania niejednokrotnie kosztownego wyposażenia produkcyjnego, rozwoju i aktualności baz danych, motywacji pracowników. Mniej przypadkowych awarii Eliminacja nieprzewidzianych sytuacji Postęp w obsłudze eksploatacyjnej Niższe koszty Wzrost poziomu realizowanej obsługi eksploatacyjnej Optymalizacja budżetu przeznaczonego na utrzymanie ruchu Lepsze spełnienie potrzeb służb produkcyjnych Wzrost współczynników dostępności wyposażenia Osiągnięcie wysokiej efektywności działania przedsiębiorstwa Rysunek 1. Efekty rozwoju systemu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie Źródło: opracowanie własne na podstawie [Deac i in. 2010, s. 134].

10 420 Maciej Walczak Priorytety produkcyjne Produktywność/ wydajność Jakość Koszty Dostawy Bezpieczeństwo Tabela 2. Korzyści z wdrożenia programu TPM Efekty zastosowania TPM poprawa dostępności wyposażenia i jego produktywności na skutek redukcji nieplanowanych przerw i awarii dodatkowe zdolności produkcyjne, szybkie przezbrojenia, możliwość łatwiejszego wprowadzania zmian w projekcie produktu, a zatem lepsze dostosowanie produktu do potrzeb zamawiającego ograniczenie problemów jakościowych związanych z niestabilnością procesów produkcyjnych obniżenie liczby usterek w produktach przekazywanych klientom dodatkowe zdolności produkcyjne, szybkie przezbrojenia, możliwość łatwiejszego wprowadzania zmian w projekcie produktu, a zatem lepsze dostosowanie produktu do potrzeb zamawiającego redukcja całkowitego kosztu życia wyposażenia lepsze procedury w zakresie utrzymania sprawności wyposażenia wsparcie elastyczności produkcji w zakresie oferowanego asortymentu i wolumenu redukcja strat związanych z wstrzymywaniem produkcji na skutek niskiej jakości wsparcie rozwiązań w ramach JiT poprawa efektywności w zakresie dostaw (szybkość i niezawodność) zapewnienie stałej dostępności wykwalifikowanych pracowników (w zakresie utrzymania ruchu) poprawa jakości środowiska pracy realizacja zasady zero wypadków eliminacja sytuacji niebezpiecznych na stanowiskach pracy poprawa praktycznej realizacji zasad kaizen i systemów zgłaszania pomysłow wzrost wiedzy pracowników w odniesieniu do realizowanych procesów i wytwarzanych produktów Morale załogi rozwinięcie umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów wzrost ogólnych umiejętności i wiedzy pracowników zaangażowanie pracowników w realizowane procesy większe możliwości w zakresie delegowania uprawnień Źrodło: tłumaczenie własne na podstawie [Ahuja, Khamba 2008, s. 719]. Z kolei I.P.S Ahuja i J.S. Khamba efekty udanego wdrożenia programu TPM rozpatrują z punktu widzenia sześciu obszarów, tj. produktywności,

11 System utrzymania ruchu czynnikiem przewagi konkurencyjnej jakości, kosztów, realizacji dostaw, bezpieczeństwa i morale załogi (tab. 2). Osiągnięcie poprawy w wymienionych obszarach w sposób wymierny przekłada się na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Podsumowanie Na przełomie XX i XXI w. zarysowała się wyraźna tendencja do zastępowania: produkcji masowej indywidualizacją wyrobów, ekonomii skali ekonomią pola, konkurowania ceną konkurowaniem jakością, pracowników przeszkolonych specjalistycznie pracownikami mającymi wszechstronne umiejętności [Douglas 2002, s. 723]. Aby sprostać tak sformułowanym, nowym wyzwaniom w sferze produkcji, przedsiębiorstwo musi dysponować odpowiednim wyposażeniem oraz utrzymywać je w dobrym stanie technicznym. Ze względu na stosowanie coraz bardziej skomplikowanych metod harmonogramowania dostaw koszty awarii systemu mogą być bardzo wysokie, nie tylko w sensie finansowym, lecz także wskutek pogorszenia się morale załogi i złych stosunków z klientami [Muhlemann, Oakland, Lockyer 2001, s. 207]. Należy założyć zatem istnienie silnego powiązania sfery materialnej przedsiębiorstwa ze sferą psychologiczną jego pracowników. Schludnie wyglądające stanowisko pracy, wyposażone w niezawodny sprzęt działa motywująco na pracowników. Natomiast sytuacja, gdy operator urządzenia pracuje w ciągłej niepewności, czy nie ulegnie ono awarii, wpływa demotywująco i może kształtować postawę obojętności wobec poziomu jakości lub osiąganej wydajności. Ważną kwestią są również koszty, które w przypadku utrzymania ruchu stanowią coraz większy udział w strukturze kosztów przedsiębiorstw [Legutko 2009, s. 8; Jasiulewicz-Kaczmarek 2005, s. 128]. Podobnie jak są one rozpatrywane w analizie wartości, w której dąży się do minimalizacji kosztów w odniesieniu do realizacji poszczególnych funkcji systemu, tak i w przypadku utrzymania ruchu powinny być one rozpatrywane jako suma wszystkich kosztów związanych z posiadaniem i użytkowaniem wyposażenia. Taki też schemat myślenia jest wykorzystywany w najnowszych podejściach do utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. Istnienie wielu możliwych podejść w zakresie realizacji funkcji utrzymania ruchu stwarza potrzebę doboru rozwiązania najlepiej dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że pomimo kwalifikowania działów utrzymania ruchu do działalności pomocniczej, może ona mieć silny i wieloaspektowy wpływ na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa, o czym menedżerowie nie powinni zapominać.

12 422 Maciej Walczak Bibliografia: Ahuja I.P.S., Khamba J.S., Total Productive Maintenance: Literature Review and Directions, International Journal of Quality & Reliability Management 2008, vol. 25, No 7. Al-Hassan K., Chan J., Metcalfe A., The Role of Total Productive Maintenance in Business Excellence, Total Quality Management 2000, vol. 11, No 4/5&6. Deac V., Cârstea G., Bâgu C., Pârvu F., The Modern Approach to Industrial Maintenance Management, Informatica Economicâ 2010, vol. 14, No 2. Douglas A., Improving Manufacturing Performance, Quality Congress Jasiulewicz-Kaczmarek M., Współczesne koncepcje utrzymania ruchu infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa [w:] Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań Legutko S., Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn, Eksploatacja i Niezawodność 2009, nr 2. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa Piersiala S., Trzcieliński S., Systemy utrzymania ruchu [w:] Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2005.

Utrzymanie ruchu w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Utrzymanie ruchu w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Utrzymanie ruchu w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa dr in. Maciej Walczak Katedra Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków, 2015-02-10 Plan

Bardziej szczegółowo

TPM kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w. którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi. przedsiębiorstwa. Seiichi Nakajima

TPM kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w. którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi. przedsiębiorstwa. Seiichi Nakajima C. Stieler 06-2016 TPM - Total Productive Maintenance W dosłownym tłumaczeniu: Totalne Utrzymanie Ruchu określane również jako Całkowite Produktywne Utrzymanie Maszyn lub Zarządzanie Parkiem Maszynowym,

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245 TPM CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245 wersja pełna www.progresja.com.pl DLACZEGO MUSIMY COŚ ZMIENIAĆ? 2/245 Podejmować ryzyko, czy się do niego przygotować? Czy

Bardziej szczegółowo

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła Tomasz Kanikuła Plan wystąpnienia Wprowadzenie Ustanowienie priorytetów Klasyfikowanie kategorii uszkodzeń Strategia postępowania z częściami zamiennymi Podsumowanie Cel Efektywne wykorzystanie przestojów

Bardziej szczegółowo

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Tajemnica sukcesu firmy leży w zapewnieniu prawidłowego stanu technicznego instalacji podlegającej nadzorowi. Z danych

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne i ich efekty podstawowe pojęcia 4.1. Przedsięwzięcia modernizacyjne pojęcie i ich klasyfikacja Inwestycja (SJP) przeznaczenie środków finansowych na powiększenie lub odtworzenie zasobów

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE RUCHU ZA POMOCĄ NARZĘDZIA EQUIPMENT CARE

UTRZYMANIE RUCHU ZA POMOCĄ NARZĘDZIA EQUIPMENT CARE 1 S t r o n a Autor: Robert Rajkowski, Maintenance Manager & New Projects UTRZYMANIE RUCHU ZA POMOCĄ NARZĘDZIA EQUIPMENT CARE UTRZYMANIE RUCHU ZA POMOCĄ NARZĘDZIA EQUIPMENT CARE Grupa Faurecia jest globalnym

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA NIEZAWODNOŚCI DLA UTRZYMANIA RUCHU FROM DOWNTIME TO UPTIME IN NO TIME!

INŻYNIERIA NIEZAWODNOŚCI DLA UTRZYMANIA RUCHU FROM DOWNTIME TO UPTIME IN NO TIME! INŻYNIERIA NIEZAWODNOŚCI DLA UTRZYMANIA RUCHU FROM DOWNTIME TO UPTIME IN NO TIME! NIEZAWODNOŚĆ I UTRZYMANIE RUCHU 12 MAJ 2015 OLSZTYN ŚWIAT UR PUNKT # 1 MAINTENANCE jest biznesem Do tych którzy nie uważaja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym rzemysław Popiołkiewicz Tarnowo Podgórne, marzec 2014 Zmiany sposobu działania firm w zakresie służb utrzymania ruchu (SUR). Istotne

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Totalna jakość NARZĘDZIA. Total Productive Maintenance modele obsługi maszyn

Totalna jakość NARZĘDZIA. Total Productive Maintenance modele obsługi maszyn NARZĘDZIA Tekst: Krzysztof Czupryński AQME Konsulting Total Productive Maintenance modele obsługi maszyn Totalna jakość Systemowe podejście do utrzymywania parku maszynowego w postaci znanej obecnie jako

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne

Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne Proces serwisów i konserwacji w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym powinien być kontrolowany pod względem terminowości w myśl zasady:

Bardziej szczegółowo

SPIE Polska. SPIE, z pasją pomagamy osiągać sukces

SPIE Polska. SPIE, z pasją pomagamy osiągać sukces SPIE Polska Czym jest Facility Management? Strategia Facility Management opiera się na koncepcji kompleksowego i zintegrowanego zarządzania nieruchomościami, utrzymania budynków, instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Volkswagen Poznań. 5. Ogólnopolska Konferencja Jakościowa Dostawców Motoryzacyjnych 2016

Volkswagen Poznań. 5. Ogólnopolska Konferencja Jakościowa Dostawców Motoryzacyjnych 2016 Volkswagen Poznań 5. Ogólnopolska Konferencja Jakościowa Dostawców Motoryzacyjnych 2016 Sławomir Wichniarz Krzysztof Rzepczyński Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Seite 2 Utrzymanie ruchu - fundamenty fabryki

Bardziej szczegółowo

100% obsługi klienta

100% obsługi klienta 100% obsługi klienta 100% obsługi MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI WSPARCIE KLIENTA ZA MIANA M 2 Osiągnij więcej... DORADZTWO I SPECYFICZNE ROZWIĄZANIA Światowy rynek nigdy nie był bardziej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce dr inŝ. Szczepan Moskwa Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce Studium podyplomowe, Jaworzno 2009/2010 Bezpieczeństwo energetyczne Definiuje je

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU STUDIUM PRZYPADKU

METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU STUDIUM PRZYPADKU METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU STUDIUM PRZYPADKU Marta POMIETLORZ-LOSKA, Kinga BYRSKA-BIENIAS Streszczenie: W artykule scharakteryzowano wybrane narzędzia racjonalizacji zadań służb utrzymania

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, red. Sikora T., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, ss. 137-141 Urszula Balon Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl. Lean Thinking. 6 Strat w TPM

Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl. Lean Thinking. 6 Strat w TPM Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl Lean Thinking 6 Strat w TPM Sześć strat w procesie produkcyjnym Jednym z głównych zadań TPM jest drastyczne poprawienia efektywności wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Lean to Green. Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii. Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015

Lean to Green. Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii. Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015 Lean to Green Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii Pascal Flatrès Industrial Best Practice Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015 Standardowe

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ

JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ PROFESJONALNY SERWIS POCZUJ RÓŻNICĘ Aby czyszczenie odznaczało się najwyższą jakością, musi spełniać dwa istotne wymogi.

Bardziej szczegółowo

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Jesteśmy firmą konsultingową i wspieramy naszych klientów od 2002 roku. Pracujemy w trybie projektowo-szkoleniowym. Realizujemy projekty i programy związane z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Bardziej szczegółowo

Najgorszą metodą eksploatacji jest eksploatacja maszyny do awarii! Metody obsługi technicznej

Najgorszą metodą eksploatacji jest eksploatacja maszyny do awarii! Metody obsługi technicznej 9 Najgorszą metodą eksploatacji jest eksploatacja maszyny do awarii! Metody obsługi technicznej Obsługa techniczna w zależności od uszkodzenia Awaria wystepuje niespodziewanie Obsługa techniczna w zależności

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego. RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej. Ryszard Sauk. Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów

Urząd Dozoru Technicznego. RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej. Ryszard Sauk. Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów Urząd Dozoru Technicznego RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej Ryszard Sauk Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów Plan Prezentacji Wstęp Pojęcia podstawowe Etapy RAMS Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych a koszt działalności Jedyny dobry powód utrzymywania zapasów to koszty mniejsze niż w przypadku braku zapasów Zapasy oznaczają zamrożoną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 RM Rachunek kosztów docelowych Zarządzający zastanawiają się nad redukcją kosztów w momencie kiedy klienci nie akceptują pożądanej ceny Dr Marcin Pielaszek 2 Target Costing całkowicie zmienia sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA

WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA 2 Sposoby klasyfikowania pojęcia jakości definicja ogólnadoskonałość produktu zwana wysoką jakością jako przeciwieństwo niskiej jakości. jakość jest z jednej strony osiągnięciem

Bardziej szczegółowo

CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN GROUP SMART SERVICE NASZE DOSTOSOWANE DO PO- TRZEB KLIENTÓW UMOWY SER- WISOWE DOTYCZĄCE MASZYN

CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN GROUP SMART SERVICE NASZE DOSTOSOWANE DO PO- TRZEB KLIENTÓW UMOWY SER- WISOWE DOTYCZĄCE MASZYN CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN GROUP SMART SERVICE NASZE DOSTOSOWANE DO PO- TRZEB KLIENTÓW UMOWY SER- WISOWE DOTYCZĄCE MASZYN WIRTGEN GROUP I SMART SERVICE I WPROWADZENIE SPRYTNY SERWIS NIEZAWODNE WSPARCIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością Plan Wstęp do zarządzania jakością Planowanie jakości Przeprowadzenie zapewnienia jakości Przeprowadzenie kontroli jakości Jakość Jakość to ogół właściwości obiektu wiążących się z

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY WDRAŻANIA SYSTEMÓW KLASY CMMS W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WYBRANE PROBLEMY WDRAŻANIA SYSTEMÓW KLASY CMMS W PRZEDSIĘBIORSTWIE WYBRANE PROBLEMY WDRAŻANIA SYSTEMÓW KLASY CMMS W PRZEDSIĘBIORSTWIE SELECTED PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF CMMS CLASS SYSTEMS IN ENTERPRISE Stanisław Iżykowski, Piotr Górski Katedra Technologii Laserowych,

Bardziej szczegółowo

Sprawność na najwyższym poziomie. Umowy o gwarancję działania Alfa Laval

Sprawność na najwyższym poziomie. Umowy o gwarancję działania Alfa Laval Sprawność na najwyższym poziomie Umowy o gwarancję działania Alfa Laval Ciągłe dążenie do zwiększania osiągów i wydajności jest elementem wyróżniającym wiodących producentów urządzeńu, niezależnie od gałęzi

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 UTRZYMANIE RUCHU OPTYMALIZACJA. Dr inż. Piotr Świtalski

Wykład 5 UTRZYMANIE RUCHU OPTYMALIZACJA. Dr inż. Piotr Świtalski Wykład 5 UTRZYMANIE RUCHU OPTYMALIZACJA Dr inż. Piotr Świtalski eksploatacja EKSPLOATACJA - użytkowanie maszyn i urządzeń od ich uruchomienia do zużycia zapamię tać Wymyślanie narzędzi i posługiwanie się

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia konserwacji wyposażenia produkcyjnego TPM

Program doskonalenia konserwacji wyposażenia produkcyjnego TPM 670 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania Program doskonalenia konserwacji wyposażenia produkcyjnego TPM 1. Uwagi wstępne Odbiorcy wymagają od producentów dostarczania

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH Jan Kaźmierczak EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH dla studentów kierunków: ZARZĄDZANIE Gliwice, 1999 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 7 2. PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TECHNICZNYCH...

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki środków transportu

Podstawy diagnostyki środków transportu Podstawy diagnostyki środków transportu Diagnostyka techniczna Termin "diagnostyka" pochodzi z języka greckiego, gdzie diagnosis rozróżnianie, osądzanie. Ukształtowana już w obrębie nauk eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11. MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.2013 Oferta Schneider Electric w zakresie konsultingu serwisowego. Audyt

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola. Szkolenie Zespołu - Krok 4

Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola. Szkolenie Zespołu - Krok 4 Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola Szkolenie Zespołu - Krok 4 Solving Efeso 1999 rel. 2 2005/10/16 Różnica między krokami 1-2-3 a krokiem 4 Celem kroków 1 do 3 jest zabezpieczenie przed przyśpieszoną

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB.

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 3 Zgłaszanie zdarzeń niezamierzonych. Scenariusze zdarzeń niezamierzonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dotyczące systemu zarządzania cyklem eksploatacji

Rozwiązania dotyczące systemu zarządzania cyklem eksploatacji Rozwiązania dotyczące systemu zarządzania cyklem eksploatacji Lider obsługi Omówienie systemu zarządzania cyklem eksploatacji Najwyższy poziom produkcji Bezszkodowość Najniższy koszt na tonę Wydajność

Bardziej szczegółowo

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych 311513 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym

Bardziej szczegółowo

dr Zofia Sepkowska ANALIZA GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI TRWAŁYMI

dr Zofia Sepkowska ANALIZA GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI TRWAŁYMI dr Zofia Sepkowska ANALIZA GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI TRWAŁYMI 1 CELE KSZTAŁCENIA rozróżnić źródła zwiększenia i zmniejszenia zasobów środków trwałych, ustalić wielkość i strukturę środków trwałych, obliczyć

Bardziej szczegółowo

System zarządzania służbami utrzymania ruchu

System zarządzania służbami utrzymania ruchu UTRZYMANIE RUCHU RUBRYKA POD PATRONATEM ZARZĄDZANIE SUR System zarządzania służbami utrzymania ruchu W obecnych czasach przedsiębiorstwa produkcyjne coraz częściej zastanawiają się, jak uniknąć negatywnych

Bardziej szczegółowo

Maciej Walczak ZARZ DZANIE SYSTEMEM UTRZYMANIA RUCHU W PRZEDSI BIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

Maciej Walczak ZARZ DZANIE SYSTEMEM UTRZYMANIA RUCHU W PRZEDSI BIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 265, 2012 ZARZ DZANIE SYSTEMEM UTRZYMANIA RUCHU W PRZEDSI BIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE 1. WST P Jednym z podstawowych zasobów przedsi

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI Dariusz PLINTA Sławomir KUKŁA Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI 1. Planowanie produkcji Produkcja

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe.

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe. Oferta TPM Agenda oferty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Założenia programowe Korzyści z wdrożenia TPM Program szkolenia Sylwetka proponowanego trenera Informacje dodatkowe Referencje Globalne doświadczenie Smart Lean

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu: Zarządzanie produkcją i usługami Kod: ZPU 641

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu: Zarządzanie produkcją i usługami Kod: ZPU 641 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu: Zarządzanie produkcją i usługami Kod: ZPU 641 Kierunek studiów: Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Profil: praktyczny Rok / semestr: II / 4 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA

Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 477 482 Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA Artur

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN AGENDA 1. O NAS 2. IDEA ELMODIS 3. SYSTEM ELMODIS 4. KORZYŚCI ELMODIS 5. ZASTOSOWANIE ELMODIS 2 O NAS ELMODIS TO ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I SPECJALISTÓW Z DŁUGOLETNIM

Bardziej szczegółowo

CIĄGLE W RUCHU.

CIĄGLE W RUCHU. www.toyota-forklifts.pl CIĄGLE W RUCHU NOWA SERIA WÓZKÓW MAGAZYNOWYCH TOYOTA LI-ION PRACUJE DŁUŻEJ PRZY MNIEJSZYM ZUŻYCIU ENERGII I NIŻSZYCH KOSZTACH EKSPLOATACJI. PRZESTOJE TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ WÓZEK W MAGAZYNIE

Bardziej szczegółowo

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego?

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? ZAE Serwis Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? Serwis ZAE Sp. z o. o. od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem urządzeo automatyki energetycznej. Inspirowani potrzebami

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej,

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej, D-1 Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach technicznych i innych kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie; obsługi, konserwacji, napraw montażu

Bardziej szczegółowo

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 Serwis środków smarnych oraz współczesne aplikacje informatyczne jako narzędzia kontroli wspierające utrzymanie ruchu VI Konferencja Naukowo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów

Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów Wiesław Staniuk Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów Plan prezentacji 1. Typologia ryzyka w procesach magazynowych 2.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

9. KOSZTY JAKOŚCI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

9. KOSZTY JAKOŚCI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ , red. Żuchowski J., Politechnika Radomska, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2004, ss. 77-82 9. KOSZTY JAKOŚCI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Urszula BALON W systemie informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą:

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na kompleksową obsługę serwisową urządzeń drukujących eksploatowanych w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO 1 Strategia Grupy Azoty wskazuje trzy filary realizacji celów strategicznych do 2020 roku, wynikających z wizji Uchwałą nr 683/IX/2014 z dnia 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Program Odbudowy maszyn Volvo

Certyfikowany Program Odbudowy maszyn Volvo Certyfikowany Program Odbudowy maszyn Volvo Zwiększ czas eksploatacji swojej maszyny Volvo Po co kupować nową maszynę, skoro możliwa jest jej odbudowa? Zagwarantuj swojemu ciężko pracującemu sprzętowi

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015 Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015 WPŁYW IMPLEMENTACJI KART PRZEGLĄDÓW NA WYDAJNOŚĆ MASZYN W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM Michał ZASADZIEŃ Politechnika Śląska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Problemy Kolejnictwa Zeszyt 149 89 Dr inż. Adam Rosiński Politechnika Warszawska WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH SPIS TREŚCI 1. Wstęp. Optymalizacja procesu

Bardziej szczegółowo

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Opracowanie: Aneta Stosik Planowanie kadr Jest procesem analizowania i ustalania potrzeb organizacji w tym zakresie dla przyjętego przedziału czasu.

Bardziej szczegółowo

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami EuroLab 2010 Warszawa 3.03.2010 r. Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami Ryszard Malesa Polskie Centrum Akredytacji Kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo