PROGRAMY WSPOMAGAJ CE EKSPLOATACJ I ZARZ DZANIE ROBERT KOSTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY WSPOMAGAJ CE EKSPLOATACJ I ZARZ DZANIE ROBERT KOSTEK"

Transkrypt

1 PROGRAMY WSPOMAGAJ CE EKSPLOATACJ I ZARZ DZANIE ROBERT KOSTEK Streszczenie Celem tego artykułu jest syntetyczne przedstawienie programów wspomagaj cych, zarz dzanie przedsi biorstwem i eksploatacje maszyn. Programy te staj si nieodzown cz ci przedsi biorstw zarz dzanych w nowoczesny sposób. Pozwalaj one na uzyskane przewagi konkurencyjnej przez: obni enie kosztów produkcji, zmniejszenie zapasów, planowanie remontów i poszukiwanie przyczyn powstawania strat, co jest inspirowane teoriami zarz dzania. Słowa kluczowe: zarz dzanie, komputerowe wspomaganie eksploatacji 1. Wst p Konkurencja firm, na rynku który uległ globalizacji, zmusza korporacje do redukcji kapitałochłonno ci i kosztów, po to aby były one konkurencyjne. Kapitałochłonno mo na redukowa na przykład przez ograniczenie zapasów, zwi kszenie wydajno ci maszyn czy ograniczenie liczby maszyn. Koszty mo na natomiast ograniczy przez: ograniczenie liczby braków, zmniejszenie liczby awarii, racjonaln gospodark remontow i racjonaln eksploatacje. Wyra nie wida wi c wpływ takich czynników jakimi s technika i technologia oraz organizacja pracy na koszty. Programami które wspomagaj zarz dzanie przedsi biorstwem oraz ułatwiaj prowadzenie racjonalnej eksploatacji maszyn s programy CMMS. Zostan one zaprezentowane i opisane w tym artykule. 2. Programy CMMS Programy do wspomagania eksploatacji maszyn s okre lane skrótowo CMMS - computerised maintenance management systems. Programy te zale nie od wersji i producenta obejmuj nast puj ce obszary działalno ci przedsi biorstwa: spis inwentaryzacyjny maszyn i budynków, zakupy i sprzeda materiałów i urz dze, obieg wewn trzny dokumentacji w formie elektronicznej, baza klientów i wykonawców, ranking klientów i wykonawców, słu by utrzymania ruchu, zlecenia pracy, dokumentacja maszyn, dział kadr, baza danych zdarze i wiadomo ci,

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 46, ksi gowanie wydatków, moduł wymiany informacji pomi dzy osobami i działami, monitorowanie stanu maszyn, syntetyczne raporty, procedury i inne. Ze wzgl du na szeroki obszar który te programy obejmuj wynika ich przydatno i uniwersalno. Z uwagi na szerok tematyk tego zagadnienia skupiono si na wybranych programach Maximo Maksimo jest jednym z bardziej obszernych programów klasy CMMS. Obejmuje on nast puj ce obszary działalno ci przedsi biorstwa: pomiary, inwentaryzacja, dokumentacja, zakupy, słu by utrzymania ruchu, diagnostyka, gospodarka magazynowa, planowanie i harmonogramy, nieruchomo ci, flota transportowa, maj tek produkcyjny, technologie i licencje, umowy, komunikacja, analiza kosztów, wdra anie procedur. Procedury w tym programie s przedstawiane w formie grafów (rys. 1). Pozwala to na precyzyjne zaplanowanie obiegu informacji i przepływu dokumentów. Na przykład zlecenia pracy o najwy szym priorytecie s przekazywane do wykonywania poza kolejno ci. Osoba odpowiedzialna jest wskazana według obowi zuj cej procedury, je li ona nie potwierdza przyj cia zadania, pojawia si przypomnienie. Je li nadal zlecenie nie zostało przyj te, przekazywane jest ono do zwierzchnika tej osoby. Takie podej cie prowadzi do klarownej odpowiedzialno ci za zadania. Priorytetowo traktowane s tak e maszyny o szczególnym znaczeniu dla procesu produkcyjnego. Parametry charakteryzuj ce ich stan oraz produkcj mo na znale w teorii zarz dzania OEE overall equipment effectiveness. Je li dost pno jest planowana na poziomie 96%, poziom dost pno ci na poziomie 99% powoduje powiadomienie przeło onego, natomiast dost pno na poziomie 98% powoduje odnotowanie incydentu, ostatecznie dost pno na poziomie 97% powiadamia kierownictwo i wdra ane s działania zaradcze. Taki przepływ informacji pozwala na wczesne podj cie działa naprawczych i stosown reakcje. Syntetyczne raporty w programie Maximo pozwalaj na wskazanie: w skich gardeł, najbardziej awaryjnych maszyn, ródeł kosztów, najbardziej wydajnych pracowników. Autorzy tego programu wsjazuj na: TPM total productive maintenance, WCM world class manufacturing, RCM reliability centered maintenance, outsourcing i 6 Sigma jako teorie zarz dzania które uwzgl dniono w tym programie. Ponadto warto podkre li e obieg dokumentów w tym programie mo e odbywa si w formie elektronicznej, a dokumenty papierowe mog by skanowane. Program tan wykorzystuje tak e kody paskowe podczas prowadzenia inwentaryzacji. Maksimo jest dost pny tak e w wersji przystosowanej do komputerów przeno nych. W efekcie komunikacja z pracownikami jest mo liwa w trakcie wykonywania zada poza zakładem pracy [4].

3 158 Robert Kostek Programy wspomagaj ce eksploatacj i zarz dzanie ródło: [4]. Rysunek 1. Procedura zakupu przedstawiona w formie grafu 2.2. Infor EAM (D7i) Przykładem rozbudowanego systemu wspomagaj cego zarz dzanie i eksploatacje jest program Infor EAM (D7i). Jest to program klasy CMMS/EAM (computerised maintenance management systems/enterprise asset management system), który obejmuje nast puj ce obszary działalno ci firmy: ewidencja techniczna maj tku: maszyny, urz dzenia..., historia eksploatacji urz dze (wszelkie wykonane prace, przegl dy, awarie...), gospodarka magazynowa, gospodarka zaopatrzeniowa w powi zaniu z planowanymi pracami, harmonogram pracy personelu technicznego, ewidencja narz dzi i gospodarka narz dziowa, kontroling i bud etowanie, analizy i raportowanie techniczne i finansowe. W sferze technicznej warty odnotowania jest fakt, e program ten posiada moduł, w którym wpisywane s parametry fizyczne obiektu, uzyskane na podstawie pomiarów. Nast pnie parametry te mog by porównywane z warto ciami granicznymi, co stanowi podstaw do przeprowadzenia napraw zapobiegawczych. Program ten posiada tak e moduł, który estymuje czasy kolejnych przegl dów (Moduł Risk Based Inspections). Program analizuje tak e przyczyny i miejsca awarii na podstawie wprowadzonych kodów. Pod tym k tem analizuje si tak e koszty i czasy napraw, co stanowi ułatwienie w podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych. Zlecenia pracy w tym programie s poł czone z kalkulacj kosztów i czasu trwania napraw. Do zlece pracy mo e zosta doł czon dokumentacja, co ułatwia znacz co prowadzenie napraw. Program ten wykorzystuje tak e kody kreskowe do identyfikacji: maszyn, cz ci, materiałów, pracowników i dokumentów, co ułatwia wprowadzanie danych do systemu komputerowego i redukuje ryzyko bł dów.

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 46, Autorzy podaj nast puj ce teorie i wska niki jako zastosowane w tym programie: analiza ABC i EOQ economic order quantity, MTBF mean time between failures, MTTR mean time to rep air [3] SZEOR SZEOR jest programem wspomagaj cym eksploatacje instalacji. Poza modułami które ułatwiaj ksi gowanie, planowanie remontów, obieg dokumentacji i s baz danych, program ten posiada tak e moduł prognozowania trwało ci urz dze. W przypadku instalacji czynnikiem decyduj cym o trwało ci mo e by korozja. Tak wi c obserwacja post pu procesu korozji odbywa si poprzez pomiar grubo ci cianek. Na tej podstawie prognozuje si trwało (rys. 2). Do prognozowania wykorzystuje si analiz regresji. Program ten jest jednym z nielicznych programów które tego typu moduł posiadaj, dlatego te program ten został wymieniony [3]. Rysunek 2. Prognoza zmiany grubo ci cianki uzyskana na podstawie danych eksperymentalnych ródło: [3].

5 160 Robert Kostek Programy wspomagaj ce eksploatacj i zarz dzanie 2.4. Aretics Aretics podobnie jak Maximo i Infor EAM, przeznaczony jest dla wi kszych firm. Składa si on z dwóch cz ci, z jednej korzysta kierownictwo, drug uproszczon natomiast wykorzystuj pracownicy. Aretics w wersji dla kierownictwa posiada nast puj ce cz ci: maszyny i budynki, dział kadr, zadania, magazyn, dokumenty i raportu. Interfejs tego programu jest bardzo czytelny i w zasadzie nie potrzeba długiego szkolenia po to aby ten program pozna. Słu y on tak e do wymiany informacji pomi dzy osobami i działami. Przekazywanym informacjom nadaje si priorytety od najni szego propozycja, do najwy szego awaria. W sposób klarowny funkcjonuje tak e cz wspomagaj ca prowadzenie zakupów, jest w niej zawarta informacja o stanie magazynu (rys. 3), dostawcach i etapie na którym jest w danej chwili zakup. Strona pocz tkowa jest konfigurowana indywidualnie, mo e zawiera informacje o zaległych zadaniach, awaryjno ci maszyn czy przypomnienie o zakupach. Cz przeznaczona dla pracowników jest natomiast bardzo prosta w obsłudze. Zawiera ona funkcje: zgło zadanie do wykonania, odbierz zadanie do wykonania, napisz raport, led zgłoszone zadanie. Co sprawia ze obsługa tej cz ci programu jest bardzo łatwa. ródło: Opracowanie własne. Rysunek 3. Widok programu Aretics

6 161 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 46, Golem OEE Golem OEE jest programem który został zainspirowany poj ciami z obszaru zarz dzania produkcj całkowit efektywno ci sprz tu OEE i szybk zmian narz dzi SMED. Program ten rejestruje czasy: efektywnej pracy, produkcji braków, przezbrajania, regulacji, mikro-przestojów, planowanych zatrzyma, nieplanowanych zatrzyma, awarii. Po to aby rejestrowa te czasy maszyny musz zosta wyposa one w czujniki, ponadto komputer musi zawiera kart pomiarow która rejestruje sygnały czujników. Natomiast liczba produkowanych braków mo e zosta podana przez kontrol jako ci, lub automatyczny system pomiarowy. Uzyskane wyniki s prezentowane w postaci wykresów (rys. 4). Program ten poza czasami mo e rejestrowa tak e zu ycie energii i materiałów. Ma mo liwo tak e prezentowania post pów produkcji, stopnia zrealizowania zlecenia i raportów, posiada tak e opcj zgłoszenia awarii. Program ten jest wi c przydatnym narz dziem wspomagaj cym produkcje [5]. a) b) Rysunek 4. Przedstawienie czasów pracy i zatrzyma a) oraz raportu z wynikiem OEE=88,04% b) ródło: [5]

7 162 Robert Kostek Programy wspomagaj ce eksploatacj i zarz dzanie 2.6. Auto Sat Auto Sat jest programem wspomagaj cym prowadzenie firmy transportowej. W siedzibie firmy instaluje si serwer który zbiera dane przesyłane przez kierowców i komputery pokładowe samochodów. Dane te s przesyłane internatem bezprzewodowym lub sieci telefoniczn. Zawieraj one informacje o: pr dko ci pojazdu, pr dko ci obrotowej silnika, poło eniu pojazdu, ilo ci paliwa w zbiorniku, tankowaniach, temperaturze towaru (w przypadku chłodni), masie ładunku, stanie pojazdu (postój, jazda, załadowany...), jak i o wielu innych parametrach, w zale no ci od potrzeb. Poło enie pojazdu mo e by mierzone przez GPS, natomiast pr dko i przejechana trasa zarówno przez tachograf jak i GPS. Natomiast pojemno paliwa w zbiornikach jest mierzona przez specjalne czujniki. Obecnie pracodawcy wiele uwagi po wi caj opomiarowaniu zbiornika paliwa, co wynika z obawy przed kradzie ami paliwa przez kierowców. Poza funkcj rejestrowania parametrów pojazdu program ten posiada tak e funkcje: archiwum tras pojazdów, ledzenia pojazdów w trybie online, rozliczania czasów jazdy, rejestracji postojów i zatrzyma, czasu pracy kierowców, rozliczenia czasów pracy, rozliczania zu ycia paliwa, raporty za wybrany okres, import map, import i eksport danych. Dane które docieraj do serwera s analizowane i prezentowane. Jedn z metod prezentowania danych jest przedstawienie poło enia pojazdu na mapie, oraz danych które obrazuj przebieg realizowanego zlecenia. Na mapie mog by prezentowane tak e poło enia punktów załadunku, rozładunku, baz transportowych jak i innych obiektów (rys. 5). Program ten posiada tak e moduł optymalizacji tras (rys. 6). Moduł ten pozwala na znalezienie trasy najkrótszej, najta szej i najszybszej. Tego typu optymalizacja mo e zosta przeprowadzona tak e w programach map&guide czy Delta Transport. Programy tego typu uwzgl dniaj tak e opłaty drogowe, promowe i inne. Optymalizacja tras pozwala na redukcje kosztów ponoszonych przez firmy transportowe i maksymalizacj zysku, dlatego firmy przeprowadzaj tak optymalizacje. Zagadnienie to jest znane w badaniach operacyjnych oraz teorii grafów. Program ten usprawnia tak e przyjmowanie zlece transportowych (rys. 7a) i organizacj transportu (rys. 7b). Pojazd mo e zosta zarezerwowany do wykonania zlecenia transportowego (rys. 7c). Natomiast zleceniodawca mo e obserwowa post p realizacji zlecenia transportowego (rys. 7c). Tego typu programy (na przykład Speed, MDB Transport) posiadaj tak e obsług magazynu, palet i bram załadowczych, co jest niezb dne w przypadku du ych firm transportowych i kurierskich. Program ten porównuje tak e wyniki pomiarów zu ycia paliwa z fakturami za tankowanie. Wa nym elementem jest tak e obliczenie zysków dla danych zlece transportowych co pozwala zarz dzaj cym na znalezienie najbardziej rentownych tras i zlece. Generowane s tak e raporty zbiorcze dla danych kierowców, pojazdów lub całej floty, wybranej trasy, klientów. Program ten umo liwia tak e generowanie raportu dla Inspekcji Transportu Drogowego co jest znacznym ułatwieniem. Szczegółowe zestawienie mo liwych raportów jest przedstawione poni ej. Analizy finansowe Koszty przewo ników Porównanie warto ci planowanych z zafakturowanymi przez przewo ników Raport planowanych frachtów dla przewo ników

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 46, Miesi czne zestawienie kosztów i przychodów z transportu Koszty i przychody z transportu z podziałem na trasy Koszty i przychody z transportu z podziałem na odbiorców Koszty i przychody z transportu z podziałem na obszary odbiorców Koszty i przychody z transportu z podziałem na zleceniodawców Koszty i przychody z transportu z podziałem na zleceniodawców i ich odbiorców Koszty i przychody z transportu z podziałem na sieci (płatników) i adresy dostaw Koszty i przychody z transportu z podziałem na kody pocztowe Rejestr sprzeda y Wiekowanie nale no ci Zarz dzanie jako ci i wydajno ci Analiza jako ci obsługi klientów (zleceniodawców) Analiza bł dów obsługi zlece transportowych wg miejsc powstawania Analiza jako ci obsługi przez przewo nika Analiza bł dów obsługi przejazdów wg miejsc powstawania Efektywno wypełnienia rodka transportu dla tras Efektywno wypełnienia rodka transportu dla przewo ników CRM Ranking zleceniodawców wg metody RMF Ilo ciowo-waro ciowa analiza wykonanych usług wg płatników Warto sprzeda y netto wg kontrahentów Ilo dostarczonych ładunków Flota Szczegółowa analiza kosztów utrzymania floty Koszty eksploatacji pojazdów z podziałem na kategorie kosztów Koszty eksploatacji pojazdów z podziałem na przewo ników i kierowców Koszty eksploatacji pojazdów z podziałem na kierowców i kategorie Koszty eksploatacji pojazdów z podziałem na wła cicieli Koszty eksploatacji pojazdów z podziałem na u ytkowników Rozliczenie kosztów transportu przewo ników i kierowców Rozliczenie no ników Salda no ników z kontrahentami na wskazany dzie Salda no ników z przewo nikami Karta rozliczenia no ników Nie rozliczone no niki Raporty operacyjne Dzienny raport załadunków Raport zleconych dostaw Niezaplanowane zlecenia wg obszarów Niezaplanowane zlecenia wg tras Tak du a liczba funkcji tego programu przyczynia si do jego przydatno ci. Główn zalet tego programu jest mo liwo ograniczenia kosztów, zwi kszenia zysków i usprawnienia organizacji pracy [1, 2].

9 164 Robert Kostek Programy wspomagaj ce eksploatacj i zarz dzanie Rysunek 5. Wizualizacja przebiegu realizacji zlecenia transportowego w programie Auto Sat ródło: [6]. ródło: [2]. Rysunek 6. Przykłady optymalizacji tras pojazdów

10 165 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 46, 2011 a) b) c) d) Rysunek 7. Przykłady modułów Sky Logic, zlecenia transportowe a), planowanie przejazdu b), harmonogram przewozów c), monitorowanie zlece przez internet d) ródło: [2] Mapy drogowe Obecnie mapy drogowe s cz ci planowania, realizacji i rozliczania kursów pojazdów. Mapy mog by cz ci programów takich jak Speed czy Sky Logic b d osobnymi programami jak map&guide. Programy te słu do planowania drogi dla samochodów ci arowych. Uwzgl dnia si wtedy mas, naciski na osie i wymiary samochodów. W przypadku samochodów ci arowych jest to szczególnie wa ne z uwagi na ograniczenia, które wynikaj z no no ci i wymiarów, dróg, mostów oraz wiaduktów. W trakcie realizacji mapa poł czona z GPS prowadzi pojazd wskazuj c jak jecha. S wersje programów które podaj na bie co utrudnienia na drodze i mo liwe objazdy. Na etapie rozliczania si i ustalania kwoty za przejazd, zleceniodawcy z firm transportow mapa mo e by pomocna w wyznaczeniu odległo ci za któr pobierana jest opłata. Korzysta si wtedy z map dost pnych w internecie, na przykład google.maps. Jedn z lepszych

11 166 Robert Kostek Programy wspomagaj ce eksploatacj i zarz dzanie darmowych map jest mapa.tarego.pl. Posiada ona obszern informacj na temat korków w mie cie, sygnalizacji drogowej, rozkładu jazdy, czy miejsc gdzie mo na zje posiłek lub uda si na wypoczynek. Mo e ona słu y tak e do znajdowania miejsc na podstawie adresów z dokładno ci do budynków lub wyznaczania trasy. Kod pocztowy w tym przypadku pozwala jednoznacznie wskaza miejsce, poniewa mo e powtarza si nazwa miejscowo ci i ulicy, natomiast kod pocztowy tak sytuacj wyja nia. Dlatego spedytorzy zwracaj na ten element uwag. Rysunek 8. Mapa Ronda Fordo skiego z zaznaczonymi budynkami, sygnalizacj wietln, sytuacj drogow, restauracj i hotelem ródło: [7].

12 167 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 46, Gieldy transportowe Na rynku polskim dominuj c pozycj maj dwie podobne do siebie giełdy transportowe Timo Com i Trans [8, 10]. Cz firm transportowych, produkcyjnych i spedycyjnych bazuje na tej formie zawierania umów i znajdowania partnerów. Cze jednak nadal bazuje na kontaktach osobistych i załatwianiu zlece. Faktem jest, e stawki uzyskiwane za fracht na tej giełdzie nie s wysokie, a cz firm traktuje giełd jako forum wymiany do wiadcze i nawi zywania kontaktów. Timo Com oferuje: pomoc w unikaniu kosztownych pustych przebiegów, prezentuje do mi dzynarodowych ofert frachtów i wolnych przestrzeni ładunkowych, zapewnia mo liwie najwi ksze bezpiecze stwo dzi ki sieci bezpiecze stwa TimoCom TC Secure. U ytkownicy maj mo liwo stworzenia zamkni tej grupy (ZGU) co ma słu y sprawniejszemu zawieraniu kontraktów. Tomo Com ponad to zwraca uwag na bezpiecze stwo. Firmy przed wej ciem na giełd s weryfikowane i powinny by obecne na rynku przez co najmniej pół roku. W przypadku braku zapłaty, Tomo Com wspiera proces windykacji. U ytkownicy tej giełdy maj mo liwo dopisywania komentarzy do kontrahentów, blokowania ich ofert, w efekcie obni eniu ulega ich ranking. Widoczne s tak e zaległo ci które pozostaj do zapłaty. W przypadku poszukiwania ładunku lub ci arówki, poszukuje si ich w pewnym obszarze który u ytkownik wskazuje. Nast pnie wybiera si wła ciwy pojazd lub ładunek, dokonuje negocjacji i zawiera umow. Uprawnienia u ytkowników zale od wnoszonej opłaty [8, 10]. Poza tymi dwoma giełdami funkcjonuje tak e wiele innych giełd na przykład espedytor. Rysunek 9. Program komunikacyjny giełdy Trans z ofertami i zaznaczonym ryzykiem kontrahenta ródło: [4].

13 168 Robert Kostek Programy wspomagaj ce eksploatacj i zarz dzanie 3. Podsumowanie W artykule tym przedstawiono programy do komputerowego wspomagania eksploatacji i zarz dzania. Jak wynika z przeprowadzonego przegl du jest tych programów wiele. Ro ne s tak e ich zadania, nie znaleziono tak e programu który by obejmował wszystkie obszary działania firmy. Dlatego stosuj si kilka programów w zale no ci od prowadzonej działalno ci. Firmy produkuj ce te programy powinny w najbli szym czasie uwzgl dni diagnostyk techniczn jako cz procesu zarz dzania. Analiza stanu maszyn i przej pomi dzy stanami i prognozowanie mogły by by bardziej rozbudowane. Podsumowuj c nale y zaznaczy e wiod ce firmy u ywaj po kilka programów klasy CMMS. Bibliografia http://www.timocom.pl. 9.http://www.transteka.pl. 10.http://www.trans.eu/pl.

14 169 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 46, 2011 COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS AND ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT SYSTEM Summary The main goal of this article is to present selected programs CMMS/EAM. These programs are part of modern management and modern companies. This approach to management create competitive, gives an opportunity to reduce costs and make more profits. This is the reason why these programs are applied in practice. These programs have been inspired by modern theories of management. Key words: management, computerised maintenance management system Prac zrealizowano w ramach projektu Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagro e bezpiecze stwa i rodowiska eksploatowanych maszyn. Numer projektu: WND-POIG /09. Robert Kostek Zakład Pojazdów i Diagnostyki Wydział In ynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i J drzeja niadeckich w Bydgoszczy

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA FABRYKA MASZYN SPO YWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A. PROCES: UTRZYMANIE RUCHU Gospodarka inwestycyjna K-1.00.00 Wydanie 4 Strona 2 Stron 7 SPIS TRE CI 1. Cel procedury... 2. Powi zania.... Zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania

Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania przedsiębiorstwem, które posiada zaawansowane technologicznie linie produkcyjne. TPM promuje tworzenie kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: WNIOSEK osób o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu rzeczy PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres adres do korespondencji, telefon kontaktowy / fax /

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim I. Część ogólna 1. Lodowisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym, którego właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 29 stycznia 2013 roku

Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 29 stycznia 2013 roku Z A R Z D Z E N I E Nr III/71/2013 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia na okres od 01 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. ogólnego kosztu wiadcze przyznawanych przez

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 26.01.2016r ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al.Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

W N I O S E K Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy załącznik do procedury KM-27 W N I O S E K Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy CZĘŚĆ I - DANE OGÓLNE 1. Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy:... 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Europejsk

Bardziej szczegółowo

... 6. Adres przedsiębiorcy: (w przypadku osoby fizycznej wpisać adres zamieszkania, w przypadku osoby prawnej wpisać adres siedziby)

... 6. Adres przedsiębiorcy: (w przypadku osoby fizycznej wpisać adres zamieszkania, w przypadku osoby prawnej wpisać adres siedziby) R/O W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy podstawa prawna: art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 27.7.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/9 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (2004/563/WE,

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej Ma spełniać potrzeby społeczeństwa Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Oferta wzór. * gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Oferta wzór. * gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Załącznik nr 2 do umowy nr z dnia. Oferta wzór * gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego:..., z siedzibą w... przy ulicy..., (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo