PROGRAMY WSPOMAGAJ CE EKSPLOATACJ I ZARZ DZANIE ROBERT KOSTEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY WSPOMAGAJ CE EKSPLOATACJ I ZARZ DZANIE ROBERT KOSTEK"

Transkrypt

1 PROGRAMY WSPOMAGAJ CE EKSPLOATACJ I ZARZ DZANIE ROBERT KOSTEK Streszczenie Celem tego artykułu jest syntetyczne przedstawienie programów wspomagaj cych, zarz dzanie przedsi biorstwem i eksploatacje maszyn. Programy te staj si nieodzown cz ci przedsi biorstw zarz dzanych w nowoczesny sposób. Pozwalaj one na uzyskane przewagi konkurencyjnej przez: obni enie kosztów produkcji, zmniejszenie zapasów, planowanie remontów i poszukiwanie przyczyn powstawania strat, co jest inspirowane teoriami zarz dzania. Słowa kluczowe: zarz dzanie, komputerowe wspomaganie eksploatacji 1. Wst p Konkurencja firm, na rynku który uległ globalizacji, zmusza korporacje do redukcji kapitałochłonno ci i kosztów, po to aby były one konkurencyjne. Kapitałochłonno mo na redukowa na przykład przez ograniczenie zapasów, zwi kszenie wydajno ci maszyn czy ograniczenie liczby maszyn. Koszty mo na natomiast ograniczy przez: ograniczenie liczby braków, zmniejszenie liczby awarii, racjonaln gospodark remontow i racjonaln eksploatacje. Wyra nie wida wi c wpływ takich czynników jakimi s technika i technologia oraz organizacja pracy na koszty. Programami które wspomagaj zarz dzanie przedsi biorstwem oraz ułatwiaj prowadzenie racjonalnej eksploatacji maszyn s programy CMMS. Zostan one zaprezentowane i opisane w tym artykule. 2. Programy CMMS Programy do wspomagania eksploatacji maszyn s okre lane skrótowo CMMS - computerised maintenance management systems. Programy te zale nie od wersji i producenta obejmuj nast puj ce obszary działalno ci przedsi biorstwa: spis inwentaryzacyjny maszyn i budynków, zakupy i sprzeda materiałów i urz dze, obieg wewn trzny dokumentacji w formie elektronicznej, baza klientów i wykonawców, ranking klientów i wykonawców, słu by utrzymania ruchu, zlecenia pracy, dokumentacja maszyn, dział kadr, baza danych zdarze i wiadomo ci,

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 46, ksi gowanie wydatków, moduł wymiany informacji pomi dzy osobami i działami, monitorowanie stanu maszyn, syntetyczne raporty, procedury i inne. Ze wzgl du na szeroki obszar który te programy obejmuj wynika ich przydatno i uniwersalno. Z uwagi na szerok tematyk tego zagadnienia skupiono si na wybranych programach Maximo Maksimo jest jednym z bardziej obszernych programów klasy CMMS. Obejmuje on nast puj ce obszary działalno ci przedsi biorstwa: pomiary, inwentaryzacja, dokumentacja, zakupy, słu by utrzymania ruchu, diagnostyka, gospodarka magazynowa, planowanie i harmonogramy, nieruchomo ci, flota transportowa, maj tek produkcyjny, technologie i licencje, umowy, komunikacja, analiza kosztów, wdra anie procedur. Procedury w tym programie s przedstawiane w formie grafów (rys. 1). Pozwala to na precyzyjne zaplanowanie obiegu informacji i przepływu dokumentów. Na przykład zlecenia pracy o najwy szym priorytecie s przekazywane do wykonywania poza kolejno ci. Osoba odpowiedzialna jest wskazana według obowi zuj cej procedury, je li ona nie potwierdza przyj cia zadania, pojawia si przypomnienie. Je li nadal zlecenie nie zostało przyj te, przekazywane jest ono do zwierzchnika tej osoby. Takie podej cie prowadzi do klarownej odpowiedzialno ci za zadania. Priorytetowo traktowane s tak e maszyny o szczególnym znaczeniu dla procesu produkcyjnego. Parametry charakteryzuj ce ich stan oraz produkcj mo na znale w teorii zarz dzania OEE overall equipment effectiveness. Je li dost pno jest planowana na poziomie 96%, poziom dost pno ci na poziomie 99% powoduje powiadomienie przeło onego, natomiast dost pno na poziomie 98% powoduje odnotowanie incydentu, ostatecznie dost pno na poziomie 97% powiadamia kierownictwo i wdra ane s działania zaradcze. Taki przepływ informacji pozwala na wczesne podj cie działa naprawczych i stosown reakcje. Syntetyczne raporty w programie Maximo pozwalaj na wskazanie: w skich gardeł, najbardziej awaryjnych maszyn, ródeł kosztów, najbardziej wydajnych pracowników. Autorzy tego programu wsjazuj na: TPM total productive maintenance, WCM world class manufacturing, RCM reliability centered maintenance, outsourcing i 6 Sigma jako teorie zarz dzania które uwzgl dniono w tym programie. Ponadto warto podkre li e obieg dokumentów w tym programie mo e odbywa si w formie elektronicznej, a dokumenty papierowe mog by skanowane. Program tan wykorzystuje tak e kody paskowe podczas prowadzenia inwentaryzacji. Maksimo jest dost pny tak e w wersji przystosowanej do komputerów przeno nych. W efekcie komunikacja z pracownikami jest mo liwa w trakcie wykonywania zada poza zakładem pracy [4].

3 158 Robert Kostek Programy wspomagaj ce eksploatacj i zarz dzanie ródło: [4]. Rysunek 1. Procedura zakupu przedstawiona w formie grafu 2.2. Infor EAM (D7i) Przykładem rozbudowanego systemu wspomagaj cego zarz dzanie i eksploatacje jest program Infor EAM (D7i). Jest to program klasy CMMS/EAM (computerised maintenance management systems/enterprise asset management system), który obejmuje nast puj ce obszary działalno ci firmy: ewidencja techniczna maj tku: maszyny, urz dzenia..., historia eksploatacji urz dze (wszelkie wykonane prace, przegl dy, awarie...), gospodarka magazynowa, gospodarka zaopatrzeniowa w powi zaniu z planowanymi pracami, harmonogram pracy personelu technicznego, ewidencja narz dzi i gospodarka narz dziowa, kontroling i bud etowanie, analizy i raportowanie techniczne i finansowe. W sferze technicznej warty odnotowania jest fakt, e program ten posiada moduł, w którym wpisywane s parametry fizyczne obiektu, uzyskane na podstawie pomiarów. Nast pnie parametry te mog by porównywane z warto ciami granicznymi, co stanowi podstaw do przeprowadzenia napraw zapobiegawczych. Program ten posiada tak e moduł, który estymuje czasy kolejnych przegl dów (Moduł Risk Based Inspections). Program analizuje tak e przyczyny i miejsca awarii na podstawie wprowadzonych kodów. Pod tym k tem analizuje si tak e koszty i czasy napraw, co stanowi ułatwienie w podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych. Zlecenia pracy w tym programie s poł czone z kalkulacj kosztów i czasu trwania napraw. Do zlece pracy mo e zosta doł czon dokumentacja, co ułatwia znacz co prowadzenie napraw. Program ten wykorzystuje tak e kody kreskowe do identyfikacji: maszyn, cz ci, materiałów, pracowników i dokumentów, co ułatwia wprowadzanie danych do systemu komputerowego i redukuje ryzyko bł dów.

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 46, Autorzy podaj nast puj ce teorie i wska niki jako zastosowane w tym programie: analiza ABC i EOQ economic order quantity, MTBF mean time between failures, MTTR mean time to rep air [3] SZEOR SZEOR jest programem wspomagaj cym eksploatacje instalacji. Poza modułami które ułatwiaj ksi gowanie, planowanie remontów, obieg dokumentacji i s baz danych, program ten posiada tak e moduł prognozowania trwało ci urz dze. W przypadku instalacji czynnikiem decyduj cym o trwało ci mo e by korozja. Tak wi c obserwacja post pu procesu korozji odbywa si poprzez pomiar grubo ci cianek. Na tej podstawie prognozuje si trwało (rys. 2). Do prognozowania wykorzystuje si analiz regresji. Program ten jest jednym z nielicznych programów które tego typu moduł posiadaj, dlatego te program ten został wymieniony [3]. Rysunek 2. Prognoza zmiany grubo ci cianki uzyskana na podstawie danych eksperymentalnych ródło: [3].

5 160 Robert Kostek Programy wspomagaj ce eksploatacj i zarz dzanie 2.4. Aretics Aretics podobnie jak Maximo i Infor EAM, przeznaczony jest dla wi kszych firm. Składa si on z dwóch cz ci, z jednej korzysta kierownictwo, drug uproszczon natomiast wykorzystuj pracownicy. Aretics w wersji dla kierownictwa posiada nast puj ce cz ci: maszyny i budynki, dział kadr, zadania, magazyn, dokumenty i raportu. Interfejs tego programu jest bardzo czytelny i w zasadzie nie potrzeba długiego szkolenia po to aby ten program pozna. Słu y on tak e do wymiany informacji pomi dzy osobami i działami. Przekazywanym informacjom nadaje si priorytety od najni szego propozycja, do najwy szego awaria. W sposób klarowny funkcjonuje tak e cz wspomagaj ca prowadzenie zakupów, jest w niej zawarta informacja o stanie magazynu (rys. 3), dostawcach i etapie na którym jest w danej chwili zakup. Strona pocz tkowa jest konfigurowana indywidualnie, mo e zawiera informacje o zaległych zadaniach, awaryjno ci maszyn czy przypomnienie o zakupach. Cz przeznaczona dla pracowników jest natomiast bardzo prosta w obsłudze. Zawiera ona funkcje: zgło zadanie do wykonania, odbierz zadanie do wykonania, napisz raport, led zgłoszone zadanie. Co sprawia ze obsługa tej cz ci programu jest bardzo łatwa. ródło: Opracowanie własne. Rysunek 3. Widok programu Aretics

6 161 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 46, Golem OEE Golem OEE jest programem który został zainspirowany poj ciami z obszaru zarz dzania produkcj całkowit efektywno ci sprz tu OEE i szybk zmian narz dzi SMED. Program ten rejestruje czasy: efektywnej pracy, produkcji braków, przezbrajania, regulacji, mikro-przestojów, planowanych zatrzyma, nieplanowanych zatrzyma, awarii. Po to aby rejestrowa te czasy maszyny musz zosta wyposa one w czujniki, ponadto komputer musi zawiera kart pomiarow która rejestruje sygnały czujników. Natomiast liczba produkowanych braków mo e zosta podana przez kontrol jako ci, lub automatyczny system pomiarowy. Uzyskane wyniki s prezentowane w postaci wykresów (rys. 4). Program ten poza czasami mo e rejestrowa tak e zu ycie energii i materiałów. Ma mo liwo tak e prezentowania post pów produkcji, stopnia zrealizowania zlecenia i raportów, posiada tak e opcj zgłoszenia awarii. Program ten jest wi c przydatnym narz dziem wspomagaj cym produkcje [5]. a) b) Rysunek 4. Przedstawienie czasów pracy i zatrzyma a) oraz raportu z wynikiem OEE=88,04% b) ródło: [5]

7 162 Robert Kostek Programy wspomagaj ce eksploatacj i zarz dzanie 2.6. Auto Sat Auto Sat jest programem wspomagaj cym prowadzenie firmy transportowej. W siedzibie firmy instaluje si serwer który zbiera dane przesyłane przez kierowców i komputery pokładowe samochodów. Dane te s przesyłane internatem bezprzewodowym lub sieci telefoniczn. Zawieraj one informacje o: pr dko ci pojazdu, pr dko ci obrotowej silnika, poło eniu pojazdu, ilo ci paliwa w zbiorniku, tankowaniach, temperaturze towaru (w przypadku chłodni), masie ładunku, stanie pojazdu (postój, jazda, załadowany...), jak i o wielu innych parametrach, w zale no ci od potrzeb. Poło enie pojazdu mo e by mierzone przez GPS, natomiast pr dko i przejechana trasa zarówno przez tachograf jak i GPS. Natomiast pojemno paliwa w zbiornikach jest mierzona przez specjalne czujniki. Obecnie pracodawcy wiele uwagi po wi caj opomiarowaniu zbiornika paliwa, co wynika z obawy przed kradzie ami paliwa przez kierowców. Poza funkcj rejestrowania parametrów pojazdu program ten posiada tak e funkcje: archiwum tras pojazdów, ledzenia pojazdów w trybie online, rozliczania czasów jazdy, rejestracji postojów i zatrzyma, czasu pracy kierowców, rozliczenia czasów pracy, rozliczania zu ycia paliwa, raporty za wybrany okres, import map, import i eksport danych. Dane które docieraj do serwera s analizowane i prezentowane. Jedn z metod prezentowania danych jest przedstawienie poło enia pojazdu na mapie, oraz danych które obrazuj przebieg realizowanego zlecenia. Na mapie mog by prezentowane tak e poło enia punktów załadunku, rozładunku, baz transportowych jak i innych obiektów (rys. 5). Program ten posiada tak e moduł optymalizacji tras (rys. 6). Moduł ten pozwala na znalezienie trasy najkrótszej, najta szej i najszybszej. Tego typu optymalizacja mo e zosta przeprowadzona tak e w programach map&guide czy Delta Transport. Programy tego typu uwzgl dniaj tak e opłaty drogowe, promowe i inne. Optymalizacja tras pozwala na redukcje kosztów ponoszonych przez firmy transportowe i maksymalizacj zysku, dlatego firmy przeprowadzaj tak optymalizacje. Zagadnienie to jest znane w badaniach operacyjnych oraz teorii grafów. Program ten usprawnia tak e przyjmowanie zlece transportowych (rys. 7a) i organizacj transportu (rys. 7b). Pojazd mo e zosta zarezerwowany do wykonania zlecenia transportowego (rys. 7c). Natomiast zleceniodawca mo e obserwowa post p realizacji zlecenia transportowego (rys. 7c). Tego typu programy (na przykład Speed, MDB Transport) posiadaj tak e obsług magazynu, palet i bram załadowczych, co jest niezb dne w przypadku du ych firm transportowych i kurierskich. Program ten porównuje tak e wyniki pomiarów zu ycia paliwa z fakturami za tankowanie. Wa nym elementem jest tak e obliczenie zysków dla danych zlece transportowych co pozwala zarz dzaj cym na znalezienie najbardziej rentownych tras i zlece. Generowane s tak e raporty zbiorcze dla danych kierowców, pojazdów lub całej floty, wybranej trasy, klientów. Program ten umo liwia tak e generowanie raportu dla Inspekcji Transportu Drogowego co jest znacznym ułatwieniem. Szczegółowe zestawienie mo liwych raportów jest przedstawione poni ej. Analizy finansowe Koszty przewo ników Porównanie warto ci planowanych z zafakturowanymi przez przewo ników Raport planowanych frachtów dla przewo ników

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 46, Miesi czne zestawienie kosztów i przychodów z transportu Koszty i przychody z transportu z podziałem na trasy Koszty i przychody z transportu z podziałem na odbiorców Koszty i przychody z transportu z podziałem na obszary odbiorców Koszty i przychody z transportu z podziałem na zleceniodawców Koszty i przychody z transportu z podziałem na zleceniodawców i ich odbiorców Koszty i przychody z transportu z podziałem na sieci (płatników) i adresy dostaw Koszty i przychody z transportu z podziałem na kody pocztowe Rejestr sprzeda y Wiekowanie nale no ci Zarz dzanie jako ci i wydajno ci Analiza jako ci obsługi klientów (zleceniodawców) Analiza bł dów obsługi zlece transportowych wg miejsc powstawania Analiza jako ci obsługi przez przewo nika Analiza bł dów obsługi przejazdów wg miejsc powstawania Efektywno wypełnienia rodka transportu dla tras Efektywno wypełnienia rodka transportu dla przewo ników CRM Ranking zleceniodawców wg metody RMF Ilo ciowo-waro ciowa analiza wykonanych usług wg płatników Warto sprzeda y netto wg kontrahentów Ilo dostarczonych ładunków Flota Szczegółowa analiza kosztów utrzymania floty Koszty eksploatacji pojazdów z podziałem na kategorie kosztów Koszty eksploatacji pojazdów z podziałem na przewo ników i kierowców Koszty eksploatacji pojazdów z podziałem na kierowców i kategorie Koszty eksploatacji pojazdów z podziałem na wła cicieli Koszty eksploatacji pojazdów z podziałem na u ytkowników Rozliczenie kosztów transportu przewo ników i kierowców Rozliczenie no ników Salda no ników z kontrahentami na wskazany dzie Salda no ników z przewo nikami Karta rozliczenia no ników Nie rozliczone no niki Raporty operacyjne Dzienny raport załadunków Raport zleconych dostaw Niezaplanowane zlecenia wg obszarów Niezaplanowane zlecenia wg tras Tak du a liczba funkcji tego programu przyczynia si do jego przydatno ci. Główn zalet tego programu jest mo liwo ograniczenia kosztów, zwi kszenia zysków i usprawnienia organizacji pracy [1, 2].

9 164 Robert Kostek Programy wspomagaj ce eksploatacj i zarz dzanie Rysunek 5. Wizualizacja przebiegu realizacji zlecenia transportowego w programie Auto Sat ródło: [6]. ródło: [2]. Rysunek 6. Przykłady optymalizacji tras pojazdów

10 165 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 46, 2011 a) b) c) d) Rysunek 7. Przykłady modułów Sky Logic, zlecenia transportowe a), planowanie przejazdu b), harmonogram przewozów c), monitorowanie zlece przez internet d) ródło: [2] Mapy drogowe Obecnie mapy drogowe s cz ci planowania, realizacji i rozliczania kursów pojazdów. Mapy mog by cz ci programów takich jak Speed czy Sky Logic b d osobnymi programami jak map&guide. Programy te słu do planowania drogi dla samochodów ci arowych. Uwzgl dnia si wtedy mas, naciski na osie i wymiary samochodów. W przypadku samochodów ci arowych jest to szczególnie wa ne z uwagi na ograniczenia, które wynikaj z no no ci i wymiarów, dróg, mostów oraz wiaduktów. W trakcie realizacji mapa poł czona z GPS prowadzi pojazd wskazuj c jak jecha. S wersje programów które podaj na bie co utrudnienia na drodze i mo liwe objazdy. Na etapie rozliczania si i ustalania kwoty za przejazd, zleceniodawcy z firm transportow mapa mo e by pomocna w wyznaczeniu odległo ci za któr pobierana jest opłata. Korzysta si wtedy z map dost pnych w internecie, na przykład google.maps. Jedn z lepszych

11 166 Robert Kostek Programy wspomagaj ce eksploatacj i zarz dzanie darmowych map jest mapa.tarego.pl. Posiada ona obszern informacj na temat korków w mie cie, sygnalizacji drogowej, rozkładu jazdy, czy miejsc gdzie mo na zje posiłek lub uda si na wypoczynek. Mo e ona słu y tak e do znajdowania miejsc na podstawie adresów z dokładno ci do budynków lub wyznaczania trasy. Kod pocztowy w tym przypadku pozwala jednoznacznie wskaza miejsce, poniewa mo e powtarza si nazwa miejscowo ci i ulicy, natomiast kod pocztowy tak sytuacj wyja nia. Dlatego spedytorzy zwracaj na ten element uwag. Rysunek 8. Mapa Ronda Fordo skiego z zaznaczonymi budynkami, sygnalizacj wietln, sytuacj drogow, restauracj i hotelem ródło: [7].

12 167 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 46, Gieldy transportowe Na rynku polskim dominuj c pozycj maj dwie podobne do siebie giełdy transportowe Timo Com i Trans [8, 10]. Cz firm transportowych, produkcyjnych i spedycyjnych bazuje na tej formie zawierania umów i znajdowania partnerów. Cze jednak nadal bazuje na kontaktach osobistych i załatwianiu zlece. Faktem jest, e stawki uzyskiwane za fracht na tej giełdzie nie s wysokie, a cz firm traktuje giełd jako forum wymiany do wiadcze i nawi zywania kontaktów. Timo Com oferuje: pomoc w unikaniu kosztownych pustych przebiegów, prezentuje do mi dzynarodowych ofert frachtów i wolnych przestrzeni ładunkowych, zapewnia mo liwie najwi ksze bezpiecze stwo dzi ki sieci bezpiecze stwa TimoCom TC Secure. U ytkownicy maj mo liwo stworzenia zamkni tej grupy (ZGU) co ma słu y sprawniejszemu zawieraniu kontraktów. Tomo Com ponad to zwraca uwag na bezpiecze stwo. Firmy przed wej ciem na giełd s weryfikowane i powinny by obecne na rynku przez co najmniej pół roku. W przypadku braku zapłaty, Tomo Com wspiera proces windykacji. U ytkownicy tej giełdy maj mo liwo dopisywania komentarzy do kontrahentów, blokowania ich ofert, w efekcie obni eniu ulega ich ranking. Widoczne s tak e zaległo ci które pozostaj do zapłaty. W przypadku poszukiwania ładunku lub ci arówki, poszukuje si ich w pewnym obszarze który u ytkownik wskazuje. Nast pnie wybiera si wła ciwy pojazd lub ładunek, dokonuje negocjacji i zawiera umow. Uprawnienia u ytkowników zale od wnoszonej opłaty [8, 10]. Poza tymi dwoma giełdami funkcjonuje tak e wiele innych giełd na przykład espedytor. Rysunek 9. Program komunikacyjny giełdy Trans z ofertami i zaznaczonym ryzykiem kontrahenta ródło: [4].

13 168 Robert Kostek Programy wspomagaj ce eksploatacj i zarz dzanie 3. Podsumowanie W artykule tym przedstawiono programy do komputerowego wspomagania eksploatacji i zarz dzania. Jak wynika z przeprowadzonego przegl du jest tych programów wiele. Ro ne s tak e ich zadania, nie znaleziono tak e programu który by obejmował wszystkie obszary działania firmy. Dlatego stosuj si kilka programów w zale no ci od prowadzonej działalno ci. Firmy produkuj ce te programy powinny w najbli szym czasie uwzgl dni diagnostyk techniczn jako cz procesu zarz dzania. Analiza stanu maszyn i przej pomi dzy stanami i prognozowanie mogły by by bardziej rozbudowane. Podsumowuj c nale y zaznaczy e wiod ce firmy u ywaj po kilka programów klasy CMMS. Bibliografia http://www.timocom.pl. 9.http://www.transteka.pl. 10.http://www.trans.eu/pl.

14 169 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 46, 2011 COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS AND ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT SYSTEM Summary The main goal of this article is to present selected programs CMMS/EAM. These programs are part of modern management and modern companies. This approach to management create competitive, gives an opportunity to reduce costs and make more profits. This is the reason why these programs are applied in practice. These programs have been inspired by modern theories of management. Key words: management, computerised maintenance management system Prac zrealizowano w ramach projektu Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagro e bezpiecze stwa i rodowiska eksploatowanych maszyn. Numer projektu: WND-POIG /09. Robert Kostek Zakład Pojazdów i Diagnostyki Wydział In ynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i J drzeja niadeckich w Bydgoszczy

SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI

SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI Streszczenie W artykule przedstawiono skrótowo systemy monitoringu pojazdów w oparciu o współczesne techniki informatyczno telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Cezary Gradowicz, Krzysztof Pasek NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZ DZANIU ŁA CUCHEM DOSTAW W CENTRACH LOGISTYCZNYCH

Cezary Gradowicz, Krzysztof Pasek NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZ DZANIU ŁA CUCHEM DOSTAW W CENTRACH LOGISTYCZNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Cezary Gradowicz, Krzysztof Pasek NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZ DZANIU ŁA CUCHEM DOSTAW W CENTRACH

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, EMILIA KONIECZY SKA Streszczenie Rosn ce koszty opieki zdrowotnej zmuszaj mened erów zarz dzaj cych placówkami medycznymi

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MONITOROWANIA POJAZDÓW PRZEGL D ISTNIEJ CYCH ROZWI ZA I KIERUNKI ICH ROZWOJU

SYSTEMY MONITOROWANIA POJAZDÓW PRZEGL D ISTNIEJ CYCH ROZWI ZA I KIERUNKI ICH ROZWOJU SYSTEMY MONITOROWANIA POJAZDÓW PRZEGL D ISTNIEJ CYCH ROZWI ZA I KIERUNKI ICH ROZWOJU STANISŁAW RADKOWSKI, KRZYSZTOF ROKICKI Streszczenie W niniejszym opracowaniu zebrano podstawowe informacje o rynku usług

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI IL MARCIN W. MASTALERZ Streszczenie Tworzenie strategii informatyzacji przedsi biorstwa wymaga dostosowania jej zawarto ci do istniej cych standardów

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZYJMOWANIA DOSTAW W OPARCIU O DYNAMICZNY PLAN ROZŁADUNKÓW HENRYK TYLICKI, GRZEGORZ S. WOELKE

OPTYMALIZACJA PRZYJMOWANIA DOSTAW W OPARCIU O DYNAMICZNY PLAN ROZŁADUNKÓW HENRYK TYLICKI, GRZEGORZ S. WOELKE OPTYMALIZACJA PRZYJMOWANIA DOSTAW W OPARCIU O DYNAMICZNY PLAN ROZŁADUNKÓW HENRYK TYLICKI, GRZEGORZ S. WOELKE Streszczenie W pracy przedstawiono problematykę optymalizacji przyjmowania dużej ilości dostaw

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano,

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI Streszczenie Praca dotyczy wyznaczenia procedur oceny stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA RFID JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNO CI W ZARZ DZANIU LOGISTYK SŁU BY ZDROWIA

TECHNOLOGIA RFID JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNO CI W ZARZ DZANIU LOGISTYK SŁU BY ZDROWIA TECHNOLOGIA RFID JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNO CI W ZARZ DZANIU LOGISTYK SŁU BY ZDROWIA MAREK MATULEWSKI, ZBYSZKO PAWLAK Streszczenie Celem artykułu jest przybli enie technologii RFID jako czynnika konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo