PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Nauka o finansach przedmiotu EP_K_0 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr I Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Egzamin WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład 9 Ćwiczenia 5 Ćwiczenia 9 Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 57 Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Clem przedmiotu jest prezentacja zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania systemu finansowego, wyposażenie studenta w umiejętność rozróżniania instytucji i instrumentów finansowych oraz wzbudzenie w nim świadomej postawy w sytuacjach gospodarowania środkami pieniężnymi WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Wiedza ogólno ekonomiczna, umiejętności logicznego myślenia, zgolności analityczne i wspólpraca w grupie. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W W W U U U K Dostarczenie studentom informacji o zasadach funkcjonowania systemów finansowych Prezentacja podstawowych sprawozdań finansowych oraz analiz finansowych Omówienie metod analizy wartości pieniądza w czasie Umiejętności Wyposażenie studenta w umiejętność rozróżniania dokumentów finansowych i odczytywania zawartych w nich informacji Wyposażenie studenta w umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów finansowych oraz analizy wskaźnikowej Wyposażenie studenta w umiejętność podejmowania decyzji finansowych na podstawie analiz finansowych Kompetencje społeczne Prezentacja przykładowych skutków różnych decyzji finansowych K_W0 K_W0 K_W06 K_W0 K_U0 K_U0 K_U07 K Omówienie zasad współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów organizacji K_K0 K_K0 K_K K Wskazanie różnorodności w środowisku pracy

2 Co to są finanse? TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa Wartość pieniądza w czasie i planowanie finansowe Metody wyceny aktywów Elementy inżynierii finansowej Co to są finanse? Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa Wartość pieniądza w czasie i planowanie finansowe Metody wyceny aktywów Elementy inżynierii finansowej W Opis WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% Dostarczenie studentom informacji o zasadach funkcjonowania systemów finansowych W W U U U K K K Prezentacja podstawowych sprawozdań finansowych oraz analiz finansowych Omówienie metod analizy wartości pieniądza w czasie Wyposażenie studenta w umiejętność rozróżniania dokumentów finansowych i odczytywania zawartych w nich informacji Wyposażenie studenta w umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów finansowych oraz analizy wskaźnikowej Wyposażenie studenta w umiejętność podejmowania decyzji finansowych na podstawie analiz finansowych Prezentacja przykładowych skutków różnych decyzji finansowych Omówienie zasad współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów organizacji Wskazanie różnorodności w środowisku pracy OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta Suma ECTS 5 57 LITERATURA Podstawowa Z.Bodie, R.C. Merton ; tł. Jadwiga i Antoni Smolarek, Finanse, PWN, Warszawa, 00 Uzupełniajaca D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, PWN, Warszawa 00 S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 00 Finanse / praca zbiorowa pod red. J. Ostaszewskiego, Difin, Warszawa 00

3 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Historia gospodarcza przedmiotu EP_K_0 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr I Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Ćwiczenia 5 Wykład Ćwiczenia 9 Razem 5 Razem 9 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta Razem 50 Razem 50 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Przekazanie informacji (wiedzy) o głównych trendach rozwoju społeczno-gospodarczego ludzkiej cywilizacji WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Wiedza z historii na poziomie szkoły średniej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W opanowanie wiedzy zakreślonej podręcznikami akademickimi W orientacja w dorobku teoretycznym współczesnej ekonomii K_W0 K_W0 K_W W U U U K znajomość nowych koncepcji i modeli Umiejętności umiejętność wyszukiwania źródeł statystycznych, drukowanych i internetowoelektronicznych, umiejętność tworzenia baz danych statystycznych i baz informacji umiejętność budowy modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem komputerów i informacji statystycznych Kompetencje społeczne krytyczno-analityczny stosunek do otoczenia i omawianych problemów K_U0 K_U0 K_U06 K skłonność do aktywnego poszukiwania rozwiązań K_K0 K_K0 K_K K ogólna komunikatywność

4 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Uczłowieczenie małpy i rewolucja paleolityczna. Przyrodnicze uwarunkowania działalności gospodarczej u zarania historii człowieka. Rewolucja neolityczna i pierwszy społeczny podział pracy. Rewolucja starożytna, powstanie państwa i pisma. Rewolucja antyczna i rozwój niewolnictwa. Wzrost roli pracy fizycznej w gospodarce starożytnej i niewolniczej. Rozwój gospodarki feudalnej w średniowieczu. Dominacja ziemi jako czynnika produkcji w gospodarce feudalnej. Przełom renesansowy i zalążki nowoczesnej cywilizacji. Okres pierwotnej akumulacji kapitału. Pierwsza rewolucja przemysłowa w XVIII wieku i powstanie potęgi ekonomicznej Wielkiej Brytanii. Rewolucja przemysłowa i wzrost znaczenia ucieleśnionego postępu technicznego. Druga rewolucja przemysłowa XIX wieku i rozwój Stanów Zjednoczonych. Współdziałanie sayowskich trzech czynników w XIX stuleciu. Wzrost roli kapitału finansowego na przełomie XIX i XX wieku. Przemiany pierwszej połowy XX wieku i przygotowanie do rewolucji naukowo-technicznej. Współczesna rewolucja naukowo-techniczna i wzrost roli nieucieleśnionego postępu technicznego. Wzrost roli kapitału ludzkiego i kapitału społecznego na przełomie XX i XXI wieku. Rewolucja informatyczna i społeczeństwo przed barierami XXI stulecia. U progu gospodarki informacyjnej. Zalążki społeczeństwa kosmicznego. Ekorozwój podstawą społeczeństwa przyszłości i gospodarki zrównoważonego rozwoju. Uczłowieczenie małpy i rewolucja paleolityczna. Przyrodnicze uwarunkowania działalności gospodarczej u zarania historii człowieka. Rewolucja neolityczna i pierwszy społeczny podział pracy. Rewolucja starożytna, powstanie państwa i pisma. Rewolucja antyczna i rozwój niewolnictwa. Wzrost roli pracy fizycznej w gospodarce starożytnej i niewolniczej. Rozwój gospodarki feudalnej w średniowieczu. Dominacja ziemi jako czynnika produkcji w gospodarce feudalnej Przełom renesansowy i zalążki nowoczesnej cywilizacji. Okres pierwotnej akumulacji kapitału. Pierwsza rewolucja przemysłowa w XVIII wieku i powstanie potęgi ekonomicznej Wielkiej Brytanii. Rewolucja przemysłowa i wzrost znaczenia ucieleśnionego postępu technicznego. Druga rewolucja przemysłowa XIX wieku i rozwój Stanów Zjednoczonych. Współdziałanie sayowskich trzech czynników w XIX stuleciu. Wzrost roli kapitału finansowego na przełomie XIX i XX wieku. Przemiany pierwszej połowy XX wieku i przygotowanie do rewolucji naukowo-technicznej. Współczesna rewolucja naukowo-techniczna i wzrost roli nieucieleśnionego postępu technicznego. Wzrost roli kapitału ludzkiego i kapitału społecznego na przełomie XX i XXI wieku. Rewolucja informatyczna i społeczeństwo przed barierami XXI stulecia. U progu gospodarki informacyjnej. Zalążki społeczeństwa kosmicznego. Ekorozwój podstawą społeczeństwa przyszłości i gospodarki zrównoważonego rozwoju. W Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% opanowanie wiedzy zakreślonej podręcznikami akademickimi WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W W U U U K K K orientacja w dorobku teoretycznym współczesnej ekonomii znajomość nowych koncepcji i modeli umiejętność wyszukiwania źródeł statystycznych, drukowanych i internetowo-elektronicznych, umiejętność tworzenia baz danych statystycznych i baz informacji umiejętność budowy modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem komputerów i informacji statystycznych krytyczno-analityczny stosunek do otoczenia i omawianych problemów skłonność do aktywnego poszukiwania rozwiązań ogólna komunikatywność

5 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 5 9 Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa S.Czaja, Historia gospodarki i gospodarowania, Wrocław 00 R.Cameron, Historia gospodarcza, Warszawa 999 Uzupełniajaca Historia gospodarcza powszechna, J.Szpak, PWE, Warszawa 999 Historia gospodarcza XIX i XX w., J.Kaliński, PWE, Warszawa 00 Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, J.Ciepielewski i inni, PWE, Warszawa 970

6 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Geografia polityczna i gospodarcza przedmiotu EP_K_0 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr II Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Ćwiczenia 5 Wykład Ćwiczenia 9 Razem 5 Razem 9 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta Razem 50 Razem 50 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Przekazanie wiedzy z zakresu przestrzennego funkcjonowania gospodarki i geografii ekonomiczno-politycznej WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Podstawy geografii na poziomie szkoły średniej. Podstawy mikroekonomii. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W opanowanie wiedzy zakreślonej podręcznikami akademickimi W znajomość nowych teorii i modeli K_W0 K_W0 K_W W U U orientacja we współczesnej literaturze ekonomicznej Umiejętności umiejętność wyszukiwania źródeł statystycznych, drukowanych i internetowoelektronicznych umiejętność tworzenia baz danych statystycznych i baz informacji K_U0 K_U0 K_U05 U K umiejętność budowy prognoz i scenariuszy z wykorzystaniem informacji statystycznych Kompetencje społeczne krytyczno-analityczny stosunek do otoczenia i omawianych problemów K skłonność do aktywnego poszukiwania rozwiązań K_K0 K_K0 K_K0 K ogólna komunikatywność

7 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Zakres badań geografii ekonomiczno-politycznej i Nowej Geografii Ekonomicznej Zasoby ludzkie i kapitał ludzki na świecie Zasoby antropogeniczne i kapitał rzeczowy we współczesnym świecie Środowisko przyrodnicze i zasoby kapitału naturalnego na świecie Zasoby informacyjne i kulturowe. Kapitał społeczny i wiedza - rozkład przestrzenny. Zakres badań geografii ekonomiczno-politycznej i Nowej Geografii Ekonomicznej Zasoby ludzkie i kapitał ludzki na świecie Zasoby antropogeniczne i kapitał rzeczowy we współczesnym świecie Środowisko przyrodnicze i zasoby kapitału naturalnego na świecie Zasoby informacyjne i kulturowe. Kapitał społeczny i wiedza - rozkład przestrzenny. W W W Opis WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% opanowanie wiedzy zakreślonej podręcznikami akademickimi znajomość nowych teorii i modeli orientacja we współczesnej literaturze ekonomicznej U U U K K K umiejętność wyszukiwania źródeł statystycznych, drukowanych i internetowo-elektronicznych umiejętność tworzenia baz danych statystycznych i baz informacji umiejętność budowy prognoz i scenariuszy z wykorzystaniem informacji statystycznych krytyczno-analityczny stosunek do otoczenia i omawianych problemów skłonność do aktywnego poszukiwania rozwiązań ogólna komunikatywność OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 5 9 Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, S.Czaja, A.Becla, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 007, wydanie drugie Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, K.Kuciński, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 99 Uzupełniajaca Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, W.Budnar, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 0 Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, R.Domanńki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 00 A.Becla, S.Czaja, T.Poskrobko, Międzynarodowa ochrona środowiska, UE we Wrocławiu, Wrocław 0

8 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Finanse publiczne przedmiotu EP_K_0 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr II Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Egzamin WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Ćwiczenia 0 Wykład Ćwiczenia 8 Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 57 Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Celem jest zapoznanie studentów z organizację, mechanizmami prawnymi i strukturą finansów publicznych WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Zaliczone przedmioty: finanse i mikroekonomia EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W Student zapoznaje się z wiedzą o finansach publicznych. W Student dowiaduje się, jakie są źródła finansów publicznych i ich przeznaczenie. K_W0 K_W06 K_W W U Student rozumie wybór publiczny jako determinantę polityki w zakresie finansów publicznych. Umiejętności Student umie rozpoznać rózne kategorie dochodów budżetowych i je scharakteryzować U Student potrafi zdefiniować różne rodzaje podatków K_U0 K_U0 K_U07 K_U09 U K K K Student rozumie powiązania między zasobnością mieszkańców, a możliwościami finansowania różnych usług publicznych przez budżety publiczne Kompetencje społeczne Student potrafi zidentyfikować społeczne uwarunkowania finansów publicznych w swojej gminie Student umie wykazać zależności między finansami gospodarstw domowych a poziomem finansów lokalnych Student rozumie rolę i zadania polityków lokalnych i centralnych w kreowaniu prawa służącego tworzeniu i wykorzystaniu budżetów publicznych K_K0 K_K0 K_K0 K_K06 K_K09 K_K

9 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Charakterystyka finansów publicznch. Finanse państwa i samorządu terytorialnego. System funduszów parabudżetowych. Zasady klasyfikacji oraz procedury budżetowe. Równowaga finansowo-budżetowa. Wydatki publiczne. Wydatki publiczne a polityka gospodarcza. Wydatki publiczne a polityka społeczna. Dochody publiczne. Zasady podatkowe. Problem sprawiedliwości podatkowej a progresja w opodatkowaniu dochodów osobistych. Liniowy podatek dochodowy. Opodatkowanie majątku. Podatki bezpośrednie i pośrednie. Uchylanie się od podatków. Charakterystyka finansów publicznch. Finanse państwa i samorządu terytorialnego. System funduszów parabudżetowych. Zasady klasyfikacji oraz procedury budżetowe. Równowaga finansowo-budżetowa. Wydatki publiczne. Wydatki publiczne a polityka gospodarcza. Wydatki publiczne a polityka społeczna. Dochody publiczne Zasady podatkowe. Problem sprawiedliwości podatkowej a progresja w opodatkowaniu dochodów osobistych. Liniowy podatek dochodowy. Opodatkowanie majątku. Podatki bezpośrednie i pośrednie. Uchylanie się od podatków. W W W U U U K WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% posiada wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami, zna zasady i koncepcje ekonomii, orientuje się w dorobku teoretycznym i modelowym nauki ekonomii zna instytucje gospodarcze i polityczne oraz społeczno-ekonomiczne wyzwania rzeczywistości zna obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego oraz prawa ochrony własności intelektualnej potrafi przygotować wnioski o aplikację środków zewnętrznych do realizacji celów społecznogospodarczych oraz umie rozliczyć ww. środki zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnoposiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i obcym z wykorzystaniem różnych źródeł, potrafi umiejętnie zaprezentować swoje publikacje ma umiejętności językowe w zakresie ekonomii zgodne z wymaganiami poziomu B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego jest zainteresowany problemami społecznymi i sposobami ich rozwiązywania K K partycypuje w działaniach publicznych, interesuje się lokalnym życiem gospodarczym myśli i działa w sposób przedsiębiorczy OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta Suma ECTS 5 57 LITERATURA Podstawowa Gaudemer Paul Marie, Molinier Joël (000): Finanse publiczne. Warszawa. PWE Kamba-Kibatshi Marcel (999): Finanse publiczne. Wrocław. Wydawnictwo BK Kosikowski Cezary (007): Finanse publiczne. Komentarz. Warszawa. WP LexisNexis Osiatyński Jerzy (006)P: Finanse publiczne. Ekonomia i polityka. Warszawa. WN PWN

10 Uzupełniajaca -0. Borodo Andrzej (000): Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne. Bydgoszcz. Oficyna Wydawnicza Branta. Brzeziński B., Matuszewski W., Morawski W., Olesińska A. (00): Prawo finansów publicznych. Toruń. Dom Organizatora. Buchanan J.M., Musgrave R.A. (005): Finanse publiczne a wybór publiczny. Warszawa. Wydawnictwo Sejmowe. Chojna-Duch Elżbieta (00): Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. Warszawa. WP PWN 5. Kosikowski C., Springer Z. (000): Finanse publiczne. Komentarz do ustawy. Zielona Góra. ZCO 6. Malinowska-Misiąg E. (006): Finanse publiczne w Polsce. Warszawa. WP LexiNexis 7. Mekiński M. (00): Finanse publiczne 00. Warszawa. Wyd. Wiedza i Praktyka 8. Ostaszewski J. (00) [red.]: Finanse. Warszawa. Difin 9. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (006): System finansowy w Polsce. Warszawa. WN PWN 0. Ruśkowski Eugeniusz (000) [red.]: Finanse publiczne i prawo finansowe. Warszawa. Konieczny i Kruszewski

11 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr II Polityka społeczna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Egzamin przedmiotu EP_K_05 WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Ćwiczenia 0 Wykład Ćwiczenia 8 Przegląd i przedstawienie na wykładzie aktualnych informacji medialnych/z prasy na dany temat; uczestnictwo w dyskusji na zajęciach/wykładzie (w ramach pracy własnej studenta) Przegląd i przedstawienie na wykładzie aktualnych informacji medialnych/z prasy na dany temat; uczestnictwo w dyskusji na zajęciach/wykładzie (w ramach pracy własnej studenta) Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 57 Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU a) w zakresie wiedzy: ) Zapoznanie studentów z zakresem przedmiotowym polityki społecznej oraz uwarunkowaniami jej realizacji w praktyce; ) Zapoznanie studentów z przesłankami oraz modelami interwencji państwa w funkcjonowanie jednostek, rodzin/gospodarstw domowych, społeczeństwa; ) Zapoznanie studentów z celami, podmiotami oraz instrumentami ich oddziaływania w poszczególnych obszarach polityki społecznej; b) w zakresie umiejętności: ) Identyfikowanie aktualnych problemów i wyzwań w zakresie polityki społecznej; identyfikowanie aktualnych kierunków i sposobów oddziaływania w ramach polityki społecznej; ) Diagnozowanie - na podstawie wybranych metod ilościowych i jakościowych - aktualnych problemów i kwestii polityki społecznej. c) w zakresie kompetencji społecznych: ) Skłonienie do samodzielnego kształtowania opinii i ocen dotyczących zjawisk i procesów społecznych stanowiących przedmiot polityki społecznej, ich konsekwencji o społecznym i ekonomicznym charakterze oraz podejmowanych działań w tym zakresie, ) Uświadomienie istoty polityki społecznej państwa i innych podmiotów dla rozwoju demograficznego oraz społeczno-gospodarczego kraju. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Ogólna wiedza o społeczeństwie i mechanizmach jego funkcjonowania. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU W W W Wiedza Student potrafi zdefiniować podstawowe aspekty teoretyczne związane z polityką społeczną oraz jej rozwojem, a także wyjaśniać i interpretować zależności pomiędzy polityką społeczną a innymi naukami i praktyką, zwłaszcza w obszarze politologii, ekonomii i polityki gospodarczej. Student potrafi omówić modele interwencji państwa w funkcjonowanie społeczeństwa (instrumentarium) oraz wyjaśnić różnice między nimi. Student potrafi określić podmiotowy zakres polityki społecznej - w tym odpowiednie instytucje - oraz ich aktualne wyzwania i zadania. K_W0 K_W0 K_W

12 Umiejętności U U U K Student potrafi samodzielnie identyfikować i studiować dorobek teoretyczny w obszarze polityki społecznej i dyscyplinach powiązanych - adekwatnie do wybranych zagadnień. Student potrafi dostrzegać, dokonywać obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych i ekonomicznych mających konsekwencje dla polityki społecznej. Student potrafi identyfikować związek polityki społecznej z polityką gospodarczą i działalnością gospodarczą, w tym podmiotów polityki społecznej i gospodarczych oraz wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Kompetencje społeczne Student potrafi wykorzystać wiedzę z danego przedmiotu do pracy w publicznych instytucjach polityki społecznej lub na rzecz owych instytucji. K_U0 K_U0 K_U0 K Student potrafi uzupełniać i doskonalić posiadaną wiedzę z zakresu polityki społecznej. K_K0 K_K09 K_K0 K Student chce interesować się aktualnymi wyzwaniami społecznymi i potrafi formułować własne oceny dotyczące stosowanych rozwiązań w sferze polityki społecznej. TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Polityka społeczna jako nauka i praktyka. Pojęcia; geneza; zakres przedmiotowy i podmiotowy; cele i zasady polityki społecznej. Modele polityki społecznej. Typologia i różnice; rozwój współczesnej wizji teoretyczno-ideologicznej polityki społecznej. Podmioty polityki społecznej. Rodzaje; zasady funkcjonowania; zakres zadań. Zabezpieczenie społeczne. Zakres przedmiotowy; zasady/techniki administracyjno-finansowe; aktualne warunki funkcjonowania; aktualne problemy i wyzwania; ubezpieczenia społeczne; pomoc społeczna; świadczenia społeczne. Polityka ludnościowa i rodzinna. Podstawowe pojęcia; wzajemne relacje; przemiany w strukturze demograficznej; zmiany i problemy demograficzne; wyzwania; priorytety; instrumenty; warunki realizacji. Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Podstawowe pojęcia; wzajemne relacje; źródła i przyczyny ubóstwa; miary ubóstwa; rozmiary ubóstwa; przeciwdziałanie priorytety, instrumenty, warunki realizacji. Polityka wobec bezrobocia. Pojęcia i rodzaje bezrobocia; społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia; zadania polityki społecznej wobec bezrobocia; modele polityki wobec bezrobocia; instrumenty. Polityka edukacyjna. System szkolny w Polsce i jego przeobrażenia; główne wyzwania, problemy, priorytety; instrumenty; warunki realizacji. Polityka ochrony zdrowia. Podstawowe pojęcia; modele; wskaźniki zdrowia; czynniki warunkujące zdrowie; stan zdrowia ludności w Polsce; zmiany w systemie ochrony zdrowia. Polityka społeczna jako nauka i praktyka. Pojęcia; geneza; zakres przedmiotowy i podmiotowy; cele i zasady polityki społecznej. Modele polityki społecznej. Typologia i różnice; rozwój współczesnej wizji teoretyczno-ideologicznej polityki społecznej. Podmioty polityki społecznej. Rodzaje; zasady funkcjonowania; zakres zadań. Zabezpieczenie społeczne. Zakres przedmiotowy; zasady/techniki administracyjno-finansowe; aktualne warunki funkcjonowania; aktualne problemy i wyzwania; ubezpieczenia społeczne; pomoc społeczna; świadczenia społeczne. Polityka ludnościowa i rodzinna. Podstawowe pojęcia; wzajemne relacje; przemiany w strukturze demograficznej; zmiany i problemy demograficzne; wyzwania; priorytety; instrumenty; warunki realizacji

13 Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Podstawowe pojęcia; wzajemne relacje; źródła i przyczyny ubóstwa; miary ubóstwa; rozmiary ubóstwa; przeciwdziałanie priorytety, instrumenty, warunki realizacji. Polityka wobec bezrobocia. Pojęcia i rodzaje bezrobocia; społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia; zadania polityki społecznej wobec bezrobocia; modele polityki wobec bezrobocia; instrumenty. Polityka edukacyjna. System szkolny w Polsce i jego przeobrażenia; główne wyzwania, problemy, priorytety; instrumenty; warunki realizacji. Polityka ochrony zdrowia. Podstawowe pojęcia; modele; wskaźniki zdrowia; czynniki warunkujące zdrowie; stan zdrowia ludności w Polsce; zmiany w systemie ochrony zdrowia. W W W U U U K WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 90% 0% 0% Student potrafi zdefiniować podstawowe aspekty teoretyczne związane z polityką społeczną oraz jej rozwojem, a także wyjaśniać i interpretować zależności pomiędzy polityką społeczną a innymi naukami i praktyką, zwłaszcza w obszarze politologii, ekonomii i polityki gospodarczej. Student potrafi omówić modele interwencji państwa w funkcjonowanie społeczeństwa (instrumentarium) oraz wyjaśnić różnice między nimi. Student potrafi określić podmiotowy zakres polityki społecznej - w tym odpowiednie instytucje - oraz ich aktualne wyzwania i zadania. Student potrafi samodzielnie identyfikować i studiować dorobek teoretyczny w obszarze polityki społecznej i dyscyplinach powiązanych - adekwatnie do wybranych zagadnień. Student potrafi dostrzegać, dokonywać obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych i ekonomicznych mających konsekwencje dla polityki społecznej. Student potrafi identyfikować związek polityki społecznej z polityką gospodarczą i działalnością gospodarczą, w tym podmiotów polityki społecznej i gospodarczych oraz wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Student potrafi wykorzystać wiedzę z danego przedmiotu do pracy w publicznych instytucjach polityki społecznej lub na rzecz owych instytucji. K K Student potrafi uzupełniać i doskonalić posiadaną wiedzę z zakresu polityki społecznej. Student chce interesować się aktualnymi wyzwaniami społecznymi i potrafi formułować własne oceny dotyczące stosowanych rozwiązań w sferze polityki społecznej. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta Suma ECTS 5 57 LITERATURA Podstawowa O. Kowalczyk, S. Kamiński (red.), Wymiary polityki społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 009; 0 (wydanie wznowione) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Wyd. Warszawa: PWN 007 Uzupełniajaca M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego. Wyd. WSP TWP, Warszawa 009 J. Auleytner, Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego. Wyd. WSP TWP Warszawa 005 Czasopisma: Polityka Społeczna, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, Rynek Pracy ; Roczniki Statystyczne Województw GUS (wydania odpowiednich lat); Roczniki Demograficzne GUS (wydania odpowiednich lat)

14 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Prawo gospodarcze przedmiotu EP_K_06 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr II Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład 9 Ćwiczenia Ćwiczenia Razem 5 Razem 9 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta Ukończone zajęcia z przedmiotu : Prawo Razem 50 Razem 50 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Student pozna terminologią prawnicz oraz podstawowe zasadyi instytucje prawa gospodarczego Student będzie umiał:samodzielnie znaleźć akt prawny zawierający interesujące go przepisy, samodzielnie dokonywać typowych czynności prawnych i faktycznych w bieżących sprawach związanych z działalnością gospodarczą. Student zrozumie potrzebę aktualizacji wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W U K zna obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego oraz prawa ochrony własności intelektualnej Umiejętności potrafi interpretować przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego oraz śledzi ewolucję regulacji prawno-instytucjonalnych Kompetencje społeczne posiada skłonności do aktywnego poszukiwania rozwiązań, rozumie potrzebę ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy K_W K_U08 K_K0

15 Spółki prawa handlowego TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Prawo własności intelektualnej i przemysłowej Pojęcie, zasady i podmioty prawa gospodarczego i pulicznego Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 5 Funkcje państwa w gospodarce Spółki prawa handlowego Prawo własności intelektualnej i przemysłowej Pojęcie, zasady i podmioty prawa gospodarczego i pulicznego Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Funkcje państwa w gospodarce WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W U K Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% zna obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego oraz prawa ochrony własności intelektualnej potrafi interpretować przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego oraz śledzi ewolucję regulacji prawno-instytucjonalnych posiada skłonności do aktywnego poszukiwania rozwiązań, rozumie potrzebę ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 5 9 Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa Kocowski T. Ćwierz-Matysiak B. Marak K. Prawo dla ekonomistów. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 0 Uzupełniająca Olszewski J, (red) Prawo gospodarcze. Kompendium. Wydawnictwo C.H. Beck 009

16 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Informatyka ekonomiczna I Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny przedmiotu IP_K_07_I Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr II Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia 0 8 Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 60 Razem Razem 78 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Wyrobienie umiejętności korzystania z dostępnych technik informatycznych przy rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Wykorzystanie narzędzi i metod informatyki do rozwiązywania praktycznych problemów. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Zaliczony przedmiot Technologia informacyjna EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W W W Student zna możliwości wkorzystania technologii informatycznych w gospodarce, Student potrafi wykorzystywać arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania problemów finansowych oraz wspomagania podejmowania decyzji gospodarczych Student zna szanse i zagrożenia jakie niesie ze spobą społeczeństwo informacyjne K_W0 K_W0 K_W06 U U Umiejętności Student potrafi posługiwać się funkcjami i narzędziami arkusza kalkulacyjnego w celu m.in. raportowania działalności przedsiębiorstwa, tworzenia zestawień finansowych, prezentowania danych statystycznych. Student umie przetwarzać dokumenty biurowe i posługiwać się właściwie dobranymi programami komputerowymi do rozwiązywania problemów gospodarczych. K_U0 K_U05 K_U0 K_U K K Kompetencje społeczne Student potrafi kreatywnie wykorzystywać programy komputerowe do wspomagania podejmowania decyzji finansowych oraz do komunikatywnego posługiwania się nowoczesnymi środkami multimedialnymi. Student potrafi wyszukiwać informacje w internecie oraz korzystać ze wiedzy oferowanej przez społeczeństwo informacyjne. K_K0 K_K06

17 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Tworzenie zaawansowanych zestawień finansowych opartych na funkcjach logicznych oraz wyszukiwania i adresu, z wykorzystaniem formatowania warunkowego,sum pośrednich/częściowych i podstawowych funkcji statystycznych. Funkcje bazodanowe arkusza kalkulacyjnego. Badanie zmiany wartości pieniądza w czasie, tworzenie harmonogramów spłat kredytów. Metody dyskontowe badania opłacalności inwestycji NPV, IRR, MIRR Tworzenie zaawansowanych zestawień finansowych opartych na funkcjach logicznych oraz wyszukiwania i adresu, z wykorzystaniem formatowania warunkowego,sum pośrednich/częściowych i podstawowych funkcji statystycznych. Funkcje bazodanowe arkusza kalkulacyjnego. Badanie zmiany wartości pieniądza w czasie, tworzenie harmonogramów spłat kredytów. Metody dyskontowe badania opłacalności inwestycji NPV, IRR, MIRR WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W W W U U K K Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% Student zna możliwości wkorzystania technologii informatycznych w gospodarce, Student potrafi wykorzystywać arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania problemów finansowych oraz wspomagania podejmowania decyzji gospodarczych Student zna szanse i zagrożenia jakie niesie ze spobą społeczeństwo informacyjne Student potrafi posługiwać się funkcjami i narzędziami arkusza kalkulacyjnego w celu m.in. raportowania działalności przedsiębiorstwa, tworzenia zestawień finansowych, prezentowania danych Student umie przetwarzać dokumenty biurowe i posługiwać się właściwie dobranymi programami komputerowymi do rozwiązywania problemów gospodarczych. Student potrafi kreatywnie wykorzystywać programy komputerowe do wspomagania podejmowania decyzji finansowych oraz do komunikatywnego posługiwania się nowoczesnymi środkami Student potrafi wyszukiwać informacje w internecie oraz korzystać ze wiedzy oferowanej przez społeczeństwo informacyjne. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa Informatyka ekonomiczna. Praca zbiorowa pod red. E. Niedzielskiej. Wyd. IV. Wydawnictwo AE Wrocław 00. Marian Matłoka, Jakub Światłowski; Matematyka finansowa i funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej; Poznań 00 Uzupełniajaca Informatyka ekonomiczna: materiały do ćwiczeń / red. Wojciech Domiński, Mirosław Dyczkowski ; aut. Joanna Bryndza (i in.). - Wyd. zm. i poszerz. - Wrocław: AE, 00 Nowicki A. (red.): Komputerowe wspomaganie biznesu. PLACET, Warszawa 006 Krzysztof Masłowski; Excel 00 PL. Ćwiczenia zaawansowane; Helion 007

18 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Informatyka ekonomiczna II Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny przedmiotu IP_K_07_I I Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr III Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia 0 8 Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 60 Razem Razem 78 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Wyrobienie umiejętności korzystania z dostępnych technik informatycznych przy rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Wykorzystanie narzędzi i metod informatyki do rozwiązywania praktycznych problemów. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Zaliczony przedmiot "Informatyka ekonomiczna I" EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W Student zna rodzaje systemów informatycznych zarządzania oraz możliwości wkorzystania technologii informatycznych w gospodarce, W Student zna obowiązujace przepisy prawa w zakresie społeczeństwa informacyjnego K_W0 K_W0 K_W06 K_W W Student zna szanse i zagrożenia jakie niesie ze spobą społeczeństwo informacyjne Umiejętności U Student umie przetwarzać dokumenty biurowe i posługiwać się właściwie dobranymi programami komputerowymi do rozwiązywania problemów gospodarczych. U Zna możliwości baz danych oraz umie wyszukiwać i wykorzystywać dane dostępne w Internecie. K_U0 K_U05 K_U0 K_U U Student potrafi wyorzystywać Internet oraz Cloud computing. K K Kompetencje społeczne Student potrafi kreatywnie wykorzystywać programy komputerowe do wspomagania podejmowania decyzji finansowych oraz do komunikatywnego posługiwania się nowoczesnymi środkami multimedialnymi. Student potrafi wyszukiwać informacje w internecie oraz korzystać ze wiedzy oferowanej przez społeczeństwo informacyjne. K_K0 K_K06

19 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Wizualizacja wyników analiz i zestawień tabele przestawne, wykresy. Przetwarzanie dokumentów biurowych i korespondencji gospodarczej. Usługi sieci Internet, w tym internetowe aplikacje gospodarcze. Cloud computing na przykładzie Google. Relacyjne bazy danych Gospodarcze systemy informatyczne. Analiza i modelowanie procesów informacyjnych. Systemy informatyczne zarządzania. Aspekty prawne informatyki Wizualizacja wyników analiz i zestawień tabele przestawne, wykresy. Przetwarzanie dokumentów biurowych i korespondencji gospodarczej. Usługi sieci Internet, w tym internetowe aplikacje gospodarcze. Cloud computing na przykładzie Google Relacyjne bazy danych Gospodarcze systemy informatyczne. Analiza i modelowanie procesów informacyjnych. Systemy informatyczne zarządzania. Aspekty prawne informatyki W W WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% Student zna rodzaje systemów informatycznych zarządzania oraz możliwości wkorzystania technologii informatycznych w gospodarce, Student zna obowiązujace przepisy prawa w zakresie społeczeństwa informacyjnego 6 W U U U K K Student zna szanse i zagrożenia jakie niesie ze spobą społeczeństwo informacyjne Student umie przetwarzać dokumenty biurowe i posługiwać się właściwie dobranymi programami komputerowymi do rozwiązywania problemów gospodarczych. Zna możliwości baz danych oraz umie wyszukiwać i wykorzystywać dane dostępne w Internecie. Student potrafi wyorzystywać Internet oraz Cloud computing. Student potrafi kreatywnie wykorzystywać programy komputerowe do wspomagania podejmowania decyzji finansowych oraz do komunikatywnego posługiwania się nowoczesnymi środkami Student potrafi wyszukiwać informacje w internecie oraz korzystać ze wiedzy oferowanej przez społeczeństwo informacyjne. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa Informatyka ekonomiczna. Praca zbiorowa pod red. E. Niedzielskiej. Wyd. IV. Wydawnictwo AE Wrocław 00. Uzupełniajaca Informatyka ekonomiczna: materiały do ćwiczeń / red. Wojciech Domiński, Mirosław Dyczkowski ; aut. Joanna Bryndza (i in.). - Wyd. zm. i poszerz. - Wrocław: AE, 00 Nowicki A. (red.): Komputerowe wspomaganie biznesu. PLACET, Warszawa 006

20 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Rynek kapitałowy i pieniężny przedmiotu EP_K_08 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr III Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA udział w indywidualnych konsultacjach Wykład 5 Wykład 9 Ćwiczenia 5 Ćwiczenia 9 udział w indywidualnych konsultacjach 0 Razem Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 57 Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Zapoznanie studenta z funkcjonowaniem rynku finansowego, jego instrumentami, uczestnikami i zachodzącymi między nimi zaleznościami w wymiarze teoretycznym i praktycznym. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Podstawowy kurs z makroekonomii, ogólna wiedza o funkcjonowaniu rynków EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU W W U K K Wiedza Zna najważniejsze zagadnienia związane z obszarem rynku finansowego, posiada wiedzę o zależnościach funkcjonujących na tym rynku (zwłaszcza w zakresie polityki monetarnej) i jego instytucjach oraz wpływie tego rynku na sytuację gospodarczą Posiada wiedzę o funkcjonujących na rynku finansowym instrumentach i o podstawowych zależnościach między nimi Umiejętności Potrafi obserwować, prezentować i interpretować zjawiska w obszarze rynku finansowego, a zwłaszcza instrumentów tego rynku. Kompetencje społeczne Potrafi odpowiednio określić priorytety przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w obrębie rynku finansowego w zależności od sytuacji gospodarczej. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie rynku finansowego, funkcjonujących w jego ramach instytucji i narzędzi. K_W0 K_W0 K_W K_U0 K_U0 K_U0 K_U K_K0 K_K0 K_K0

21 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Rynek finansowy w gospodarce współczesnej, struktura rynku finansowego; rynek pieniężny a rynek kapitałowy. Instytucje nadzorujące (w tym nadzór bankowy, ubezpieczeniowy, nad funduszami inwestycyjnymi, nad rynkiem kapitałowym sensu stricte) i rozliczeniowe na rynku finansowym. Charakterystyka instrumentów w poszczególnych segmentach rynku finansowego. Dokonywanie optymalnego wyboru instrumentów rynku bankowego w różnych sytuacjach gospodarczych. Gra giełdowa. Rynek finansowy w gospodarce współczesnej, struktura rynku finansowego; rynek pieniężny a rynek kapitałowy. Charakterystyka instrumentów w poszczególnych segmentach rynku finansowego Dokonywanie optymalnego wyboru instrumentów rynku bankowego w różnych sytuacjach gospodarczych W W U K K WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 00% 80% 0% Zna najważniejsze zagadnienia związane z obszarem rynku finansowego, posiada wiedzę o zależnościach funkcjonujących na tym rynku (zwłaszcza w zakresie polityki monetarnej) i jego Posiada wiedzę o funkcjonujących na rynku finansowym instrumentach i o podstawowych zależnościach między nimi Potrafi obserwować, prezentować i interpretować zjawiska w obszarze rynku finansowego, a zwłaszcza instrumentów tego rynku. Potrafi odpowiednio określić priorytety przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w obrębie rynku finansowego w zależności od sytuacji gospodarczej. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie rynku finansowego, funkcjonujących w jego ramach instytucji i narzędzi. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta Suma ECTS Bień A., Bień W., Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Difin 009 Blumke A., Jak inwestować w produkty strukturyzowane. HOW TO INVEST IN STRUCTURED PRODUCTS. A Guide for Investors and Asset Managers, Wolters Kluwer Oficyna, 0 Becket M., Jak działa giełda poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących, K.E. Liber, 0 Samcik M., Jak pomnażać oszczędności, Edgar, 0 Uzupełniajaca Przybylska-Kapuścińska W., Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego, CeDeWu, 0 Ostaszewski J., Finanse, Difin, 0 LITERATURA Podstawowa Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 00

22 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Polska w UE przedmiotu EP_K_09 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr III Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Wykład Ćwiczenia 0 Ćwiczenia 8 Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 57 Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU przygotowanie studenta do rozumienia procesów integracyjnych zachodzących we współczesnym swiecie oraz konsekwencji członkowsktwa Polski w Unii Europejskiej WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI podstawowy kurs makroekonomii EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej specjalności W posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej specjalności K_W0 K_W0 K_W W U U K K zna instytucje gospodarcze i polityczne oraz społeczno-ekonomiczne wyzwania rzeczywistości Umiejętności posiada umiejętność poszukiwania i korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, potrafi korzystać ze źródeł bibliograficznych, w tym elektronicznych posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, również w zakresie wybranej specjalności, umie identyfikować i wykorzystać wnioski z doświadczeń praktycznych Kompetencje społeczne posiada skłonności do aktywnego poszukiwania rozwiązań, rozumie potrzebę ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy ma krytyczno-analityczne podejścia do wyzwań decyzyjnych K_U0 K_U0 K_K0 K_K0

23 Historia integracji Podstawy traktatowe UE Instytucje UE Rozwój UE, kolejne rozszerzenia TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) 6 8 Przepływ środków finansowych w UE (donatorzy i beneficjenci) Bieżące problemy w UE Historia integracji Podstawy traktatowe UE Instytucje UE Rozwój UE, kolejne rozszerzenia Bieżące problemy w UE W Opis WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 00% 50% 50% posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej specjalności W W U U K K posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej specjalności zna instytucje gospodarcze i polityczne oraz społeczno-ekonomiczne wyzwania rzeczywistości posiada umiejętność poszukiwania i korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, potrafi korzystać ze źródeł bibliograficznych, w tym elektronicznych posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, również w zakresie wybranej specjalności, umie identyfikować i wykorzystać wnioski z doświadczeń praktycznych posiada skłonności do aktywnego poszukiwania rozwiązań, rozumie potrzebę ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy ma krytyczno-analityczne podejścia do wyzwań decyzyjnych OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta Suma ECTS 5 57 LITERATURA Uzupełniajaca Małuszyńska E, Gruchman B (pod redakcją), Kompendium Wiedzy Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 00 Ciamaga L, Latoszek E, Michałowska-Gorywoda K, Oręziak L, Teichmann E, Unia Europejska, Wydanictwo Naukowe PWN, Warszawa 00 Podstawowa Wojtaszczyk K. A, (pod redakacją), Integracja europejska - wstęp, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 006

24 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) System podatkowy w Polsce przedmiotu EP_K_0 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr III Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład 9 Ćwiczenia 5 Ćwiczenia 9 Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 57 Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Orientacja, rozpoznawanie i kojarzenie poszczególnych form opodatkowania wraz z powiązaniem ich z pozostałymi gałęziami prawa, jak i wpływu myśli ekonomicznych na rozwój teorii podatków WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI ogólna orientacja i aktywna obserwacja otoczenia oraz bieżących wydarzeń publiczno-prawnych-finansowych na terenie kraju i swojej j.s.t. ogólna znajomość podstaw finansów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W potrafi,rozumie i rozpoznawaje obowiązki podatkowe w poszczególnych podatkach W W U U potrafi, rozumie i rozpoznaje zobowiązania podatkowe w poszczególnych podatkach potrafi wyliczyć zobowiązania podatkowe w zakresie podatków dochodowych i VAT w przedsiębiorstwie Umiejętności Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy do wyrażania myśli i opinii w bieżącej polityce podatkowej z wykorzystaniem elementów podstaw prawa podatkowego Samodzielnie rozpoznaje obowiązki, rodzaje zobowiązań w poszczególnych podatkach potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwie jak i w samorządzie lokalnym K_W0 K_W K_W K_U0 K_U0 K_U08 U K K K Potrafi wyliczyć zobowiązanie podatkowe firmy oraz wybrać dogodną formę opodatkowania umiejętność dokonania analiz i wyciągania wniosków Kompetencje społeczne praca w zespole oraz dokonanie odpowiedniego podzialu pracy pomiędzy poszczególnych partnerów wyciąganie wniosków, sporządzanie i definiowanie problemów oraz ich rozwiązań K_K0 K_K0 K_K

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV.

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych nazwa przedmiotu. SYLABUS A. Informacje ogólne

Metody oceny projektów inwestycyjnych nazwa przedmiotu. SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Biznes plan Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Ocena efektywności inwestycji Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Ekonomii i Zarządzania obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering

Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Ekonomiczny. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Ekonomiczny. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Ekonomiczny Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA / BUDGETARY

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_8 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu TiRII_06_SS_2012

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Financial engineering

Inżynieria finansowa Financial engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria finansowa Financial engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan. L. Bednarczyk.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan. L. Bednarczyk. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-628 Nazwa modułu Krajowe i międzynarodowe operacje bankowe Nazwa modułu w języku angielskim National and International Banking Operations Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system

Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ADMINISTRACJI

CONTROLLING W ADMINISTRACJI Kierunek studiów Stopień studiów Forma studiów ADMINISTRACJA I niestacjonarne SYLABUS PRZEDMIOTU CONTROLLING W ADMINISTRACJI 1. DANE PODSTAWOWE Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Imię

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1o9-2012 Pozycja planu: A9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość finansowa... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty lokalne polski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Leszek Pruszkowski Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Koncepcje zarządzania 2. Kod modułu : 10-KZw-a2-n, 10-KZw-a2-s 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-0011 Prawo gospodarcze Economic Law Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa PODSTAWY TURYSTYKI Kod TiR III_01_SS 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Informatyka w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P13 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/1 Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Liczba punktów kredytowych ECTS (zawarta

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty ekologiczne

Bardziej szczegółowo

przedmiot obowiązkowy

przedmiot obowiązkowy KARTA PRZEDMIOTU E/O/OPB Kod przedmiotu Organizacja pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu biurowej w języku angielskim Office work organization USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Some Aspects of Economic

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo