PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Nauka o finansach przedmiotu EP_K_0 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr I Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Egzamin WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład 9 Ćwiczenia 5 Ćwiczenia 9 Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 57 Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Clem przedmiotu jest prezentacja zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania systemu finansowego, wyposażenie studenta w umiejętność rozróżniania instytucji i instrumentów finansowych oraz wzbudzenie w nim świadomej postawy w sytuacjach gospodarowania środkami pieniężnymi WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Wiedza ogólno ekonomiczna, umiejętności logicznego myślenia, zgolności analityczne i wspólpraca w grupie. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W W W U U U K Dostarczenie studentom informacji o zasadach funkcjonowania systemów finansowych Prezentacja podstawowych sprawozdań finansowych oraz analiz finansowych Omówienie metod analizy wartości pieniądza w czasie Umiejętności Wyposażenie studenta w umiejętność rozróżniania dokumentów finansowych i odczytywania zawartych w nich informacji Wyposażenie studenta w umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów finansowych oraz analizy wskaźnikowej Wyposażenie studenta w umiejętność podejmowania decyzji finansowych na podstawie analiz finansowych Kompetencje społeczne Prezentacja przykładowych skutków różnych decyzji finansowych K_W0 K_W0 K_W06 K_W0 K_U0 K_U0 K_U07 K Omówienie zasad współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów organizacji K_K0 K_K0 K_K K Wskazanie różnorodności w środowisku pracy

2 Co to są finanse? TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa Wartość pieniądza w czasie i planowanie finansowe Metody wyceny aktywów Elementy inżynierii finansowej Co to są finanse? Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa Wartość pieniądza w czasie i planowanie finansowe Metody wyceny aktywów Elementy inżynierii finansowej W Opis WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% Dostarczenie studentom informacji o zasadach funkcjonowania systemów finansowych W W U U U K K K Prezentacja podstawowych sprawozdań finansowych oraz analiz finansowych Omówienie metod analizy wartości pieniądza w czasie Wyposażenie studenta w umiejętność rozróżniania dokumentów finansowych i odczytywania zawartych w nich informacji Wyposażenie studenta w umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów finansowych oraz analizy wskaźnikowej Wyposażenie studenta w umiejętność podejmowania decyzji finansowych na podstawie analiz finansowych Prezentacja przykładowych skutków różnych decyzji finansowych Omówienie zasad współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów organizacji Wskazanie różnorodności w środowisku pracy OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta Suma ECTS 5 57 LITERATURA Podstawowa Z.Bodie, R.C. Merton ; tł. Jadwiga i Antoni Smolarek, Finanse, PWN, Warszawa, 00 Uzupełniajaca D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, PWN, Warszawa 00 S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 00 Finanse / praca zbiorowa pod red. J. Ostaszewskiego, Difin, Warszawa 00

3 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Historia gospodarcza przedmiotu EP_K_0 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr I Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Ćwiczenia 5 Wykład Ćwiczenia 9 Razem 5 Razem 9 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta Razem 50 Razem 50 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Przekazanie informacji (wiedzy) o głównych trendach rozwoju społeczno-gospodarczego ludzkiej cywilizacji WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Wiedza z historii na poziomie szkoły średniej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W opanowanie wiedzy zakreślonej podręcznikami akademickimi W orientacja w dorobku teoretycznym współczesnej ekonomii K_W0 K_W0 K_W W U U U K znajomość nowych koncepcji i modeli Umiejętności umiejętność wyszukiwania źródeł statystycznych, drukowanych i internetowoelektronicznych, umiejętność tworzenia baz danych statystycznych i baz informacji umiejętność budowy modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem komputerów i informacji statystycznych Kompetencje społeczne krytyczno-analityczny stosunek do otoczenia i omawianych problemów K_U0 K_U0 K_U06 K skłonność do aktywnego poszukiwania rozwiązań K_K0 K_K0 K_K K ogólna komunikatywność

4 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Uczłowieczenie małpy i rewolucja paleolityczna. Przyrodnicze uwarunkowania działalności gospodarczej u zarania historii człowieka. Rewolucja neolityczna i pierwszy społeczny podział pracy. Rewolucja starożytna, powstanie państwa i pisma. Rewolucja antyczna i rozwój niewolnictwa. Wzrost roli pracy fizycznej w gospodarce starożytnej i niewolniczej. Rozwój gospodarki feudalnej w średniowieczu. Dominacja ziemi jako czynnika produkcji w gospodarce feudalnej. Przełom renesansowy i zalążki nowoczesnej cywilizacji. Okres pierwotnej akumulacji kapitału. Pierwsza rewolucja przemysłowa w XVIII wieku i powstanie potęgi ekonomicznej Wielkiej Brytanii. Rewolucja przemysłowa i wzrost znaczenia ucieleśnionego postępu technicznego. Druga rewolucja przemysłowa XIX wieku i rozwój Stanów Zjednoczonych. Współdziałanie sayowskich trzech czynników w XIX stuleciu. Wzrost roli kapitału finansowego na przełomie XIX i XX wieku. Przemiany pierwszej połowy XX wieku i przygotowanie do rewolucji naukowo-technicznej. Współczesna rewolucja naukowo-techniczna i wzrost roli nieucieleśnionego postępu technicznego. Wzrost roli kapitału ludzkiego i kapitału społecznego na przełomie XX i XXI wieku. Rewolucja informatyczna i społeczeństwo przed barierami XXI stulecia. U progu gospodarki informacyjnej. Zalążki społeczeństwa kosmicznego. Ekorozwój podstawą społeczeństwa przyszłości i gospodarki zrównoważonego rozwoju. Uczłowieczenie małpy i rewolucja paleolityczna. Przyrodnicze uwarunkowania działalności gospodarczej u zarania historii człowieka. Rewolucja neolityczna i pierwszy społeczny podział pracy. Rewolucja starożytna, powstanie państwa i pisma. Rewolucja antyczna i rozwój niewolnictwa. Wzrost roli pracy fizycznej w gospodarce starożytnej i niewolniczej. Rozwój gospodarki feudalnej w średniowieczu. Dominacja ziemi jako czynnika produkcji w gospodarce feudalnej Przełom renesansowy i zalążki nowoczesnej cywilizacji. Okres pierwotnej akumulacji kapitału. Pierwsza rewolucja przemysłowa w XVIII wieku i powstanie potęgi ekonomicznej Wielkiej Brytanii. Rewolucja przemysłowa i wzrost znaczenia ucieleśnionego postępu technicznego. Druga rewolucja przemysłowa XIX wieku i rozwój Stanów Zjednoczonych. Współdziałanie sayowskich trzech czynników w XIX stuleciu. Wzrost roli kapitału finansowego na przełomie XIX i XX wieku. Przemiany pierwszej połowy XX wieku i przygotowanie do rewolucji naukowo-technicznej. Współczesna rewolucja naukowo-techniczna i wzrost roli nieucieleśnionego postępu technicznego. Wzrost roli kapitału ludzkiego i kapitału społecznego na przełomie XX i XXI wieku. Rewolucja informatyczna i społeczeństwo przed barierami XXI stulecia. U progu gospodarki informacyjnej. Zalążki społeczeństwa kosmicznego. Ekorozwój podstawą społeczeństwa przyszłości i gospodarki zrównoważonego rozwoju. W Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% opanowanie wiedzy zakreślonej podręcznikami akademickimi WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W W U U U K K K orientacja w dorobku teoretycznym współczesnej ekonomii znajomość nowych koncepcji i modeli umiejętność wyszukiwania źródeł statystycznych, drukowanych i internetowo-elektronicznych, umiejętność tworzenia baz danych statystycznych i baz informacji umiejętność budowy modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem komputerów i informacji statystycznych krytyczno-analityczny stosunek do otoczenia i omawianych problemów skłonność do aktywnego poszukiwania rozwiązań ogólna komunikatywność

5 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 5 9 Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa S.Czaja, Historia gospodarki i gospodarowania, Wrocław 00 R.Cameron, Historia gospodarcza, Warszawa 999 Uzupełniajaca Historia gospodarcza powszechna, J.Szpak, PWE, Warszawa 999 Historia gospodarcza XIX i XX w., J.Kaliński, PWE, Warszawa 00 Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, J.Ciepielewski i inni, PWE, Warszawa 970

6 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Geografia polityczna i gospodarcza przedmiotu EP_K_0 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr II Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Ćwiczenia 5 Wykład Ćwiczenia 9 Razem 5 Razem 9 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta Razem 50 Razem 50 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Przekazanie wiedzy z zakresu przestrzennego funkcjonowania gospodarki i geografii ekonomiczno-politycznej WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Podstawy geografii na poziomie szkoły średniej. Podstawy mikroekonomii. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W opanowanie wiedzy zakreślonej podręcznikami akademickimi W znajomość nowych teorii i modeli K_W0 K_W0 K_W W U U orientacja we współczesnej literaturze ekonomicznej Umiejętności umiejętność wyszukiwania źródeł statystycznych, drukowanych i internetowoelektronicznych umiejętność tworzenia baz danych statystycznych i baz informacji K_U0 K_U0 K_U05 U K umiejętność budowy prognoz i scenariuszy z wykorzystaniem informacji statystycznych Kompetencje społeczne krytyczno-analityczny stosunek do otoczenia i omawianych problemów K skłonność do aktywnego poszukiwania rozwiązań K_K0 K_K0 K_K0 K ogólna komunikatywność

7 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Zakres badań geografii ekonomiczno-politycznej i Nowej Geografii Ekonomicznej Zasoby ludzkie i kapitał ludzki na świecie Zasoby antropogeniczne i kapitał rzeczowy we współczesnym świecie Środowisko przyrodnicze i zasoby kapitału naturalnego na świecie Zasoby informacyjne i kulturowe. Kapitał społeczny i wiedza - rozkład przestrzenny. Zakres badań geografii ekonomiczno-politycznej i Nowej Geografii Ekonomicznej Zasoby ludzkie i kapitał ludzki na świecie Zasoby antropogeniczne i kapitał rzeczowy we współczesnym świecie Środowisko przyrodnicze i zasoby kapitału naturalnego na świecie Zasoby informacyjne i kulturowe. Kapitał społeczny i wiedza - rozkład przestrzenny. W W W Opis WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% opanowanie wiedzy zakreślonej podręcznikami akademickimi znajomość nowych teorii i modeli orientacja we współczesnej literaturze ekonomicznej U U U K K K umiejętność wyszukiwania źródeł statystycznych, drukowanych i internetowo-elektronicznych umiejętność tworzenia baz danych statystycznych i baz informacji umiejętność budowy prognoz i scenariuszy z wykorzystaniem informacji statystycznych krytyczno-analityczny stosunek do otoczenia i omawianych problemów skłonność do aktywnego poszukiwania rozwiązań ogólna komunikatywność OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 5 9 Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, S.Czaja, A.Becla, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 007, wydanie drugie Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, K.Kuciński, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 99 Uzupełniajaca Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, W.Budnar, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 0 Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, R.Domanńki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 00 A.Becla, S.Czaja, T.Poskrobko, Międzynarodowa ochrona środowiska, UE we Wrocławiu, Wrocław 0

8 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Finanse publiczne przedmiotu EP_K_0 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr II Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Egzamin WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Ćwiczenia 0 Wykład Ćwiczenia 8 Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 57 Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Celem jest zapoznanie studentów z organizację, mechanizmami prawnymi i strukturą finansów publicznych WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Zaliczone przedmioty: finanse i mikroekonomia EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W Student zapoznaje się z wiedzą o finansach publicznych. W Student dowiaduje się, jakie są źródła finansów publicznych i ich przeznaczenie. K_W0 K_W06 K_W W U Student rozumie wybór publiczny jako determinantę polityki w zakresie finansów publicznych. Umiejętności Student umie rozpoznać rózne kategorie dochodów budżetowych i je scharakteryzować U Student potrafi zdefiniować różne rodzaje podatków K_U0 K_U0 K_U07 K_U09 U K K K Student rozumie powiązania między zasobnością mieszkańców, a możliwościami finansowania różnych usług publicznych przez budżety publiczne Kompetencje społeczne Student potrafi zidentyfikować społeczne uwarunkowania finansów publicznych w swojej gminie Student umie wykazać zależności między finansami gospodarstw domowych a poziomem finansów lokalnych Student rozumie rolę i zadania polityków lokalnych i centralnych w kreowaniu prawa służącego tworzeniu i wykorzystaniu budżetów publicznych K_K0 K_K0 K_K0 K_K06 K_K09 K_K

9 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Charakterystyka finansów publicznch. Finanse państwa i samorządu terytorialnego. System funduszów parabudżetowych. Zasady klasyfikacji oraz procedury budżetowe. Równowaga finansowo-budżetowa. Wydatki publiczne. Wydatki publiczne a polityka gospodarcza. Wydatki publiczne a polityka społeczna. Dochody publiczne. Zasady podatkowe. Problem sprawiedliwości podatkowej a progresja w opodatkowaniu dochodów osobistych. Liniowy podatek dochodowy. Opodatkowanie majątku. Podatki bezpośrednie i pośrednie. Uchylanie się od podatków. Charakterystyka finansów publicznch. Finanse państwa i samorządu terytorialnego. System funduszów parabudżetowych. Zasady klasyfikacji oraz procedury budżetowe. Równowaga finansowo-budżetowa. Wydatki publiczne. Wydatki publiczne a polityka gospodarcza. Wydatki publiczne a polityka społeczna. Dochody publiczne Zasady podatkowe. Problem sprawiedliwości podatkowej a progresja w opodatkowaniu dochodów osobistych. Liniowy podatek dochodowy. Opodatkowanie majątku. Podatki bezpośrednie i pośrednie. Uchylanie się od podatków. W W W U U U K WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% posiada wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami, zna zasady i koncepcje ekonomii, orientuje się w dorobku teoretycznym i modelowym nauki ekonomii zna instytucje gospodarcze i polityczne oraz społeczno-ekonomiczne wyzwania rzeczywistości zna obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego oraz prawa ochrony własności intelektualnej potrafi przygotować wnioski o aplikację środków zewnętrznych do realizacji celów społecznogospodarczych oraz umie rozliczyć ww. środki zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnoposiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i obcym z wykorzystaniem różnych źródeł, potrafi umiejętnie zaprezentować swoje publikacje ma umiejętności językowe w zakresie ekonomii zgodne z wymaganiami poziomu B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego jest zainteresowany problemami społecznymi i sposobami ich rozwiązywania K K partycypuje w działaniach publicznych, interesuje się lokalnym życiem gospodarczym myśli i działa w sposób przedsiębiorczy OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta Suma ECTS 5 57 LITERATURA Podstawowa Gaudemer Paul Marie, Molinier Joël (000): Finanse publiczne. Warszawa. PWE Kamba-Kibatshi Marcel (999): Finanse publiczne. Wrocław. Wydawnictwo BK Kosikowski Cezary (007): Finanse publiczne. Komentarz. Warszawa. WP LexisNexis Osiatyński Jerzy (006)P: Finanse publiczne. Ekonomia i polityka. Warszawa. WN PWN

10 Uzupełniajaca -0. Borodo Andrzej (000): Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne. Bydgoszcz. Oficyna Wydawnicza Branta. Brzeziński B., Matuszewski W., Morawski W., Olesińska A. (00): Prawo finansów publicznych. Toruń. Dom Organizatora. Buchanan J.M., Musgrave R.A. (005): Finanse publiczne a wybór publiczny. Warszawa. Wydawnictwo Sejmowe. Chojna-Duch Elżbieta (00): Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. Warszawa. WP PWN 5. Kosikowski C., Springer Z. (000): Finanse publiczne. Komentarz do ustawy. Zielona Góra. ZCO 6. Malinowska-Misiąg E. (006): Finanse publiczne w Polsce. Warszawa. WP LexiNexis 7. Mekiński M. (00): Finanse publiczne 00. Warszawa. Wyd. Wiedza i Praktyka 8. Ostaszewski J. (00) [red.]: Finanse. Warszawa. Difin 9. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (006): System finansowy w Polsce. Warszawa. WN PWN 0. Ruśkowski Eugeniusz (000) [red.]: Finanse publiczne i prawo finansowe. Warszawa. Konieczny i Kruszewski

11 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr II Polityka społeczna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Egzamin przedmiotu EP_K_05 WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Ćwiczenia 0 Wykład Ćwiczenia 8 Przegląd i przedstawienie na wykładzie aktualnych informacji medialnych/z prasy na dany temat; uczestnictwo w dyskusji na zajęciach/wykładzie (w ramach pracy własnej studenta) Przegląd i przedstawienie na wykładzie aktualnych informacji medialnych/z prasy na dany temat; uczestnictwo w dyskusji na zajęciach/wykładzie (w ramach pracy własnej studenta) Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 57 Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU a) w zakresie wiedzy: ) Zapoznanie studentów z zakresem przedmiotowym polityki społecznej oraz uwarunkowaniami jej realizacji w praktyce; ) Zapoznanie studentów z przesłankami oraz modelami interwencji państwa w funkcjonowanie jednostek, rodzin/gospodarstw domowych, społeczeństwa; ) Zapoznanie studentów z celami, podmiotami oraz instrumentami ich oddziaływania w poszczególnych obszarach polityki społecznej; b) w zakresie umiejętności: ) Identyfikowanie aktualnych problemów i wyzwań w zakresie polityki społecznej; identyfikowanie aktualnych kierunków i sposobów oddziaływania w ramach polityki społecznej; ) Diagnozowanie - na podstawie wybranych metod ilościowych i jakościowych - aktualnych problemów i kwestii polityki społecznej. c) w zakresie kompetencji społecznych: ) Skłonienie do samodzielnego kształtowania opinii i ocen dotyczących zjawisk i procesów społecznych stanowiących przedmiot polityki społecznej, ich konsekwencji o społecznym i ekonomicznym charakterze oraz podejmowanych działań w tym zakresie, ) Uświadomienie istoty polityki społecznej państwa i innych podmiotów dla rozwoju demograficznego oraz społeczno-gospodarczego kraju. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Ogólna wiedza o społeczeństwie i mechanizmach jego funkcjonowania. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU W W W Wiedza Student potrafi zdefiniować podstawowe aspekty teoretyczne związane z polityką społeczną oraz jej rozwojem, a także wyjaśniać i interpretować zależności pomiędzy polityką społeczną a innymi naukami i praktyką, zwłaszcza w obszarze politologii, ekonomii i polityki gospodarczej. Student potrafi omówić modele interwencji państwa w funkcjonowanie społeczeństwa (instrumentarium) oraz wyjaśnić różnice między nimi. Student potrafi określić podmiotowy zakres polityki społecznej - w tym odpowiednie instytucje - oraz ich aktualne wyzwania i zadania. K_W0 K_W0 K_W

12 Umiejętności U U U K Student potrafi samodzielnie identyfikować i studiować dorobek teoretyczny w obszarze polityki społecznej i dyscyplinach powiązanych - adekwatnie do wybranych zagadnień. Student potrafi dostrzegać, dokonywać obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych i ekonomicznych mających konsekwencje dla polityki społecznej. Student potrafi identyfikować związek polityki społecznej z polityką gospodarczą i działalnością gospodarczą, w tym podmiotów polityki społecznej i gospodarczych oraz wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Kompetencje społeczne Student potrafi wykorzystać wiedzę z danego przedmiotu do pracy w publicznych instytucjach polityki społecznej lub na rzecz owych instytucji. K_U0 K_U0 K_U0 K Student potrafi uzupełniać i doskonalić posiadaną wiedzę z zakresu polityki społecznej. K_K0 K_K09 K_K0 K Student chce interesować się aktualnymi wyzwaniami społecznymi i potrafi formułować własne oceny dotyczące stosowanych rozwiązań w sferze polityki społecznej. TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Polityka społeczna jako nauka i praktyka. Pojęcia; geneza; zakres przedmiotowy i podmiotowy; cele i zasady polityki społecznej. Modele polityki społecznej. Typologia i różnice; rozwój współczesnej wizji teoretyczno-ideologicznej polityki społecznej. Podmioty polityki społecznej. Rodzaje; zasady funkcjonowania; zakres zadań. Zabezpieczenie społeczne. Zakres przedmiotowy; zasady/techniki administracyjno-finansowe; aktualne warunki funkcjonowania; aktualne problemy i wyzwania; ubezpieczenia społeczne; pomoc społeczna; świadczenia społeczne. Polityka ludnościowa i rodzinna. Podstawowe pojęcia; wzajemne relacje; przemiany w strukturze demograficznej; zmiany i problemy demograficzne; wyzwania; priorytety; instrumenty; warunki realizacji. Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Podstawowe pojęcia; wzajemne relacje; źródła i przyczyny ubóstwa; miary ubóstwa; rozmiary ubóstwa; przeciwdziałanie priorytety, instrumenty, warunki realizacji. Polityka wobec bezrobocia. Pojęcia i rodzaje bezrobocia; społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia; zadania polityki społecznej wobec bezrobocia; modele polityki wobec bezrobocia; instrumenty. Polityka edukacyjna. System szkolny w Polsce i jego przeobrażenia; główne wyzwania, problemy, priorytety; instrumenty; warunki realizacji. Polityka ochrony zdrowia. Podstawowe pojęcia; modele; wskaźniki zdrowia; czynniki warunkujące zdrowie; stan zdrowia ludności w Polsce; zmiany w systemie ochrony zdrowia. Polityka społeczna jako nauka i praktyka. Pojęcia; geneza; zakres przedmiotowy i podmiotowy; cele i zasady polityki społecznej. Modele polityki społecznej. Typologia i różnice; rozwój współczesnej wizji teoretyczno-ideologicznej polityki społecznej. Podmioty polityki społecznej. Rodzaje; zasady funkcjonowania; zakres zadań. Zabezpieczenie społeczne. Zakres przedmiotowy; zasady/techniki administracyjno-finansowe; aktualne warunki funkcjonowania; aktualne problemy i wyzwania; ubezpieczenia społeczne; pomoc społeczna; świadczenia społeczne. Polityka ludnościowa i rodzinna. Podstawowe pojęcia; wzajemne relacje; przemiany w strukturze demograficznej; zmiany i problemy demograficzne; wyzwania; priorytety; instrumenty; warunki realizacji

13 Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Podstawowe pojęcia; wzajemne relacje; źródła i przyczyny ubóstwa; miary ubóstwa; rozmiary ubóstwa; przeciwdziałanie priorytety, instrumenty, warunki realizacji. Polityka wobec bezrobocia. Pojęcia i rodzaje bezrobocia; społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia; zadania polityki społecznej wobec bezrobocia; modele polityki wobec bezrobocia; instrumenty. Polityka edukacyjna. System szkolny w Polsce i jego przeobrażenia; główne wyzwania, problemy, priorytety; instrumenty; warunki realizacji. Polityka ochrony zdrowia. Podstawowe pojęcia; modele; wskaźniki zdrowia; czynniki warunkujące zdrowie; stan zdrowia ludności w Polsce; zmiany w systemie ochrony zdrowia. W W W U U U K WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 90% 0% 0% Student potrafi zdefiniować podstawowe aspekty teoretyczne związane z polityką społeczną oraz jej rozwojem, a także wyjaśniać i interpretować zależności pomiędzy polityką społeczną a innymi naukami i praktyką, zwłaszcza w obszarze politologii, ekonomii i polityki gospodarczej. Student potrafi omówić modele interwencji państwa w funkcjonowanie społeczeństwa (instrumentarium) oraz wyjaśnić różnice między nimi. Student potrafi określić podmiotowy zakres polityki społecznej - w tym odpowiednie instytucje - oraz ich aktualne wyzwania i zadania. Student potrafi samodzielnie identyfikować i studiować dorobek teoretyczny w obszarze polityki społecznej i dyscyplinach powiązanych - adekwatnie do wybranych zagadnień. Student potrafi dostrzegać, dokonywać obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych i ekonomicznych mających konsekwencje dla polityki społecznej. Student potrafi identyfikować związek polityki społecznej z polityką gospodarczą i działalnością gospodarczą, w tym podmiotów polityki społecznej i gospodarczych oraz wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Student potrafi wykorzystać wiedzę z danego przedmiotu do pracy w publicznych instytucjach polityki społecznej lub na rzecz owych instytucji. K K Student potrafi uzupełniać i doskonalić posiadaną wiedzę z zakresu polityki społecznej. Student chce interesować się aktualnymi wyzwaniami społecznymi i potrafi formułować własne oceny dotyczące stosowanych rozwiązań w sferze polityki społecznej. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta Suma ECTS 5 57 LITERATURA Podstawowa O. Kowalczyk, S. Kamiński (red.), Wymiary polityki społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 009; 0 (wydanie wznowione) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Wyd. Warszawa: PWN 007 Uzupełniajaca M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego. Wyd. WSP TWP, Warszawa 009 J. Auleytner, Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego. Wyd. WSP TWP Warszawa 005 Czasopisma: Polityka Społeczna, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, Rynek Pracy ; Roczniki Statystyczne Województw GUS (wydania odpowiednich lat); Roczniki Demograficzne GUS (wydania odpowiednich lat)

14 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Prawo gospodarcze przedmiotu EP_K_06 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr II Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład 9 Ćwiczenia Ćwiczenia Razem 5 Razem 9 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta Ukończone zajęcia z przedmiotu : Prawo Razem 50 Razem 50 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Student pozna terminologią prawnicz oraz podstawowe zasadyi instytucje prawa gospodarczego Student będzie umiał:samodzielnie znaleźć akt prawny zawierający interesujące go przepisy, samodzielnie dokonywać typowych czynności prawnych i faktycznych w bieżących sprawach związanych z działalnością gospodarczą. Student zrozumie potrzebę aktualizacji wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W U K zna obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego oraz prawa ochrony własności intelektualnej Umiejętności potrafi interpretować przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego oraz śledzi ewolucję regulacji prawno-instytucjonalnych Kompetencje społeczne posiada skłonności do aktywnego poszukiwania rozwiązań, rozumie potrzebę ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy K_W K_U08 K_K0

15 Spółki prawa handlowego TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Prawo własności intelektualnej i przemysłowej Pojęcie, zasady i podmioty prawa gospodarczego i pulicznego Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 5 Funkcje państwa w gospodarce Spółki prawa handlowego Prawo własności intelektualnej i przemysłowej Pojęcie, zasady i podmioty prawa gospodarczego i pulicznego Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Funkcje państwa w gospodarce WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W U K Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% zna obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego oraz prawa ochrony własności intelektualnej potrafi interpretować przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego oraz śledzi ewolucję regulacji prawno-instytucjonalnych posiada skłonności do aktywnego poszukiwania rozwiązań, rozumie potrzebę ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 5 9 Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa Kocowski T. Ćwierz-Matysiak B. Marak K. Prawo dla ekonomistów. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 0 Uzupełniająca Olszewski J, (red) Prawo gospodarcze. Kompendium. Wydawnictwo C.H. Beck 009

16 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Informatyka ekonomiczna I Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny przedmiotu IP_K_07_I Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr II Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia 0 8 Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 60 Razem Razem 78 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Wyrobienie umiejętności korzystania z dostępnych technik informatycznych przy rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Wykorzystanie narzędzi i metod informatyki do rozwiązywania praktycznych problemów. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Zaliczony przedmiot Technologia informacyjna EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W W W Student zna możliwości wkorzystania technologii informatycznych w gospodarce, Student potrafi wykorzystywać arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania problemów finansowych oraz wspomagania podejmowania decyzji gospodarczych Student zna szanse i zagrożenia jakie niesie ze spobą społeczeństwo informacyjne K_W0 K_W0 K_W06 U U Umiejętności Student potrafi posługiwać się funkcjami i narzędziami arkusza kalkulacyjnego w celu m.in. raportowania działalności przedsiębiorstwa, tworzenia zestawień finansowych, prezentowania danych statystycznych. Student umie przetwarzać dokumenty biurowe i posługiwać się właściwie dobranymi programami komputerowymi do rozwiązywania problemów gospodarczych. K_U0 K_U05 K_U0 K_U K K Kompetencje społeczne Student potrafi kreatywnie wykorzystywać programy komputerowe do wspomagania podejmowania decyzji finansowych oraz do komunikatywnego posługiwania się nowoczesnymi środkami multimedialnymi. Student potrafi wyszukiwać informacje w internecie oraz korzystać ze wiedzy oferowanej przez społeczeństwo informacyjne. K_K0 K_K06

17 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Tworzenie zaawansowanych zestawień finansowych opartych na funkcjach logicznych oraz wyszukiwania i adresu, z wykorzystaniem formatowania warunkowego,sum pośrednich/częściowych i podstawowych funkcji statystycznych. Funkcje bazodanowe arkusza kalkulacyjnego. Badanie zmiany wartości pieniądza w czasie, tworzenie harmonogramów spłat kredytów. Metody dyskontowe badania opłacalności inwestycji NPV, IRR, MIRR Tworzenie zaawansowanych zestawień finansowych opartych na funkcjach logicznych oraz wyszukiwania i adresu, z wykorzystaniem formatowania warunkowego,sum pośrednich/częściowych i podstawowych funkcji statystycznych. Funkcje bazodanowe arkusza kalkulacyjnego. Badanie zmiany wartości pieniądza w czasie, tworzenie harmonogramów spłat kredytów. Metody dyskontowe badania opłacalności inwestycji NPV, IRR, MIRR WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W W W U U K K Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% Student zna możliwości wkorzystania technologii informatycznych w gospodarce, Student potrafi wykorzystywać arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania problemów finansowych oraz wspomagania podejmowania decyzji gospodarczych Student zna szanse i zagrożenia jakie niesie ze spobą społeczeństwo informacyjne Student potrafi posługiwać się funkcjami i narzędziami arkusza kalkulacyjnego w celu m.in. raportowania działalności przedsiębiorstwa, tworzenia zestawień finansowych, prezentowania danych Student umie przetwarzać dokumenty biurowe i posługiwać się właściwie dobranymi programami komputerowymi do rozwiązywania problemów gospodarczych. Student potrafi kreatywnie wykorzystywać programy komputerowe do wspomagania podejmowania decyzji finansowych oraz do komunikatywnego posługiwania się nowoczesnymi środkami Student potrafi wyszukiwać informacje w internecie oraz korzystać ze wiedzy oferowanej przez społeczeństwo informacyjne. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa Informatyka ekonomiczna. Praca zbiorowa pod red. E. Niedzielskiej. Wyd. IV. Wydawnictwo AE Wrocław 00. Marian Matłoka, Jakub Światłowski; Matematyka finansowa i funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej; Poznań 00 Uzupełniajaca Informatyka ekonomiczna: materiały do ćwiczeń / red. Wojciech Domiński, Mirosław Dyczkowski ; aut. Joanna Bryndza (i in.). - Wyd. zm. i poszerz. - Wrocław: AE, 00 Nowicki A. (red.): Komputerowe wspomaganie biznesu. PLACET, Warszawa 006 Krzysztof Masłowski; Excel 00 PL. Ćwiczenia zaawansowane; Helion 007

18 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Informatyka ekonomiczna II Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny przedmiotu IP_K_07_I I Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr III Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia 0 8 Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 60 Razem Razem 78 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Wyrobienie umiejętności korzystania z dostępnych technik informatycznych przy rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Wykorzystanie narzędzi i metod informatyki do rozwiązywania praktycznych problemów. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Zaliczony przedmiot "Informatyka ekonomiczna I" EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W Student zna rodzaje systemów informatycznych zarządzania oraz możliwości wkorzystania technologii informatycznych w gospodarce, W Student zna obowiązujace przepisy prawa w zakresie społeczeństwa informacyjnego K_W0 K_W0 K_W06 K_W W Student zna szanse i zagrożenia jakie niesie ze spobą społeczeństwo informacyjne Umiejętności U Student umie przetwarzać dokumenty biurowe i posługiwać się właściwie dobranymi programami komputerowymi do rozwiązywania problemów gospodarczych. U Zna możliwości baz danych oraz umie wyszukiwać i wykorzystywać dane dostępne w Internecie. K_U0 K_U05 K_U0 K_U U Student potrafi wyorzystywać Internet oraz Cloud computing. K K Kompetencje społeczne Student potrafi kreatywnie wykorzystywać programy komputerowe do wspomagania podejmowania decyzji finansowych oraz do komunikatywnego posługiwania się nowoczesnymi środkami multimedialnymi. Student potrafi wyszukiwać informacje w internecie oraz korzystać ze wiedzy oferowanej przez społeczeństwo informacyjne. K_K0 K_K06

19 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Wizualizacja wyników analiz i zestawień tabele przestawne, wykresy. Przetwarzanie dokumentów biurowych i korespondencji gospodarczej. Usługi sieci Internet, w tym internetowe aplikacje gospodarcze. Cloud computing na przykładzie Google. Relacyjne bazy danych Gospodarcze systemy informatyczne. Analiza i modelowanie procesów informacyjnych. Systemy informatyczne zarządzania. Aspekty prawne informatyki Wizualizacja wyników analiz i zestawień tabele przestawne, wykresy. Przetwarzanie dokumentów biurowych i korespondencji gospodarczej. Usługi sieci Internet, w tym internetowe aplikacje gospodarcze. Cloud computing na przykładzie Google Relacyjne bazy danych Gospodarcze systemy informatyczne. Analiza i modelowanie procesów informacyjnych. Systemy informatyczne zarządzania. Aspekty prawne informatyki W W WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% Student zna rodzaje systemów informatycznych zarządzania oraz możliwości wkorzystania technologii informatycznych w gospodarce, Student zna obowiązujace przepisy prawa w zakresie społeczeństwa informacyjnego 6 W U U U K K Student zna szanse i zagrożenia jakie niesie ze spobą społeczeństwo informacyjne Student umie przetwarzać dokumenty biurowe i posługiwać się właściwie dobranymi programami komputerowymi do rozwiązywania problemów gospodarczych. Zna możliwości baz danych oraz umie wyszukiwać i wykorzystywać dane dostępne w Internecie. Student potrafi wyorzystywać Internet oraz Cloud computing. Student potrafi kreatywnie wykorzystywać programy komputerowe do wspomagania podejmowania decyzji finansowych oraz do komunikatywnego posługiwania się nowoczesnymi środkami Student potrafi wyszukiwać informacje w internecie oraz korzystać ze wiedzy oferowanej przez społeczeństwo informacyjne. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa Informatyka ekonomiczna. Praca zbiorowa pod red. E. Niedzielskiej. Wyd. IV. Wydawnictwo AE Wrocław 00. Uzupełniajaca Informatyka ekonomiczna: materiały do ćwiczeń / red. Wojciech Domiński, Mirosław Dyczkowski ; aut. Joanna Bryndza (i in.). - Wyd. zm. i poszerz. - Wrocław: AE, 00 Nowicki A. (red.): Komputerowe wspomaganie biznesu. PLACET, Warszawa 006

20 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Rynek kapitałowy i pieniężny przedmiotu EP_K_08 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr III Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA udział w indywidualnych konsultacjach Wykład 5 Wykład 9 Ćwiczenia 5 Ćwiczenia 9 udział w indywidualnych konsultacjach 0 Razem Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 57 Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Zapoznanie studenta z funkcjonowaniem rynku finansowego, jego instrumentami, uczestnikami i zachodzącymi między nimi zaleznościami w wymiarze teoretycznym i praktycznym. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Podstawowy kurs z makroekonomii, ogólna wiedza o funkcjonowaniu rynków EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU W W U K K Wiedza Zna najważniejsze zagadnienia związane z obszarem rynku finansowego, posiada wiedzę o zależnościach funkcjonujących na tym rynku (zwłaszcza w zakresie polityki monetarnej) i jego instytucjach oraz wpływie tego rynku na sytuację gospodarczą Posiada wiedzę o funkcjonujących na rynku finansowym instrumentach i o podstawowych zależnościach między nimi Umiejętności Potrafi obserwować, prezentować i interpretować zjawiska w obszarze rynku finansowego, a zwłaszcza instrumentów tego rynku. Kompetencje społeczne Potrafi odpowiednio określić priorytety przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w obrębie rynku finansowego w zależności od sytuacji gospodarczej. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie rynku finansowego, funkcjonujących w jego ramach instytucji i narzędzi. K_W0 K_W0 K_W K_U0 K_U0 K_U0 K_U K_K0 K_K0 K_K0

21 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Rynek finansowy w gospodarce współczesnej, struktura rynku finansowego; rynek pieniężny a rynek kapitałowy. Instytucje nadzorujące (w tym nadzór bankowy, ubezpieczeniowy, nad funduszami inwestycyjnymi, nad rynkiem kapitałowym sensu stricte) i rozliczeniowe na rynku finansowym. Charakterystyka instrumentów w poszczególnych segmentach rynku finansowego. Dokonywanie optymalnego wyboru instrumentów rynku bankowego w różnych sytuacjach gospodarczych. Gra giełdowa. Rynek finansowy w gospodarce współczesnej, struktura rynku finansowego; rynek pieniężny a rynek kapitałowy. Charakterystyka instrumentów w poszczególnych segmentach rynku finansowego Dokonywanie optymalnego wyboru instrumentów rynku bankowego w różnych sytuacjach gospodarczych W W U K K WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 00% 80% 0% Zna najważniejsze zagadnienia związane z obszarem rynku finansowego, posiada wiedzę o zależnościach funkcjonujących na tym rynku (zwłaszcza w zakresie polityki monetarnej) i jego Posiada wiedzę o funkcjonujących na rynku finansowym instrumentach i o podstawowych zależnościach między nimi Potrafi obserwować, prezentować i interpretować zjawiska w obszarze rynku finansowego, a zwłaszcza instrumentów tego rynku. Potrafi odpowiednio określić priorytety przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w obrębie rynku finansowego w zależności od sytuacji gospodarczej. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie rynku finansowego, funkcjonujących w jego ramach instytucji i narzędzi. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta Suma ECTS Bień A., Bień W., Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Difin 009 Blumke A., Jak inwestować w produkty strukturyzowane. HOW TO INVEST IN STRUCTURED PRODUCTS. A Guide for Investors and Asset Managers, Wolters Kluwer Oficyna, 0 Becket M., Jak działa giełda poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących, K.E. Liber, 0 Samcik M., Jak pomnażać oszczędności, Edgar, 0 Uzupełniajaca Przybylska-Kapuścińska W., Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego, CeDeWu, 0 Ostaszewski J., Finanse, Difin, 0 LITERATURA Podstawowa Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 00

22 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Polska w UE przedmiotu EP_K_09 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr III Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Wykład Ćwiczenia 0 Ćwiczenia 8 Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 57 Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU przygotowanie studenta do rozumienia procesów integracyjnych zachodzących we współczesnym swiecie oraz konsekwencji członkowsktwa Polski w Unii Europejskiej WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI podstawowy kurs makroekonomii EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej specjalności W posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej specjalności K_W0 K_W0 K_W W U U K K zna instytucje gospodarcze i polityczne oraz społeczno-ekonomiczne wyzwania rzeczywistości Umiejętności posiada umiejętność poszukiwania i korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, potrafi korzystać ze źródeł bibliograficznych, w tym elektronicznych posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, również w zakresie wybranej specjalności, umie identyfikować i wykorzystać wnioski z doświadczeń praktycznych Kompetencje społeczne posiada skłonności do aktywnego poszukiwania rozwiązań, rozumie potrzebę ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy ma krytyczno-analityczne podejścia do wyzwań decyzyjnych K_U0 K_U0 K_K0 K_K0

23 Historia integracji Podstawy traktatowe UE Instytucje UE Rozwój UE, kolejne rozszerzenia TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) 6 8 Przepływ środków finansowych w UE (donatorzy i beneficjenci) Bieżące problemy w UE Historia integracji Podstawy traktatowe UE Instytucje UE Rozwój UE, kolejne rozszerzenia Bieżące problemy w UE W Opis WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 00% 50% 50% posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej specjalności W W U U K K posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej specjalności zna instytucje gospodarcze i polityczne oraz społeczno-ekonomiczne wyzwania rzeczywistości posiada umiejętność poszukiwania i korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, potrafi korzystać ze źródeł bibliograficznych, w tym elektronicznych posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, również w zakresie wybranej specjalności, umie identyfikować i wykorzystać wnioski z doświadczeń praktycznych posiada skłonności do aktywnego poszukiwania rozwiązań, rozumie potrzebę ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy ma krytyczno-analityczne podejścia do wyzwań decyzyjnych OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta Suma ECTS 5 57 LITERATURA Uzupełniajaca Małuszyńska E, Gruchman B (pod redakcją), Kompendium Wiedzy Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 00 Ciamaga L, Latoszek E, Michałowska-Gorywoda K, Oręziak L, Teichmann E, Unia Europejska, Wydanictwo Naukowe PWN, Warszawa 00 Podstawowa Wojtaszczyk K. A, (pod redakacją), Integracja europejska - wstęp, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 006

24 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) System podatkowy w Polsce przedmiotu EP_K_0 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Ekonomia Moduł kształcenia Kierunkowy Semestr III Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład 9 Ćwiczenia 5 Ćwiczenia 9 Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 5 Praca własna studenta 57 Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Orientacja, rozpoznawanie i kojarzenie poszczególnych form opodatkowania wraz z powiązaniem ich z pozostałymi gałęziami prawa, jak i wpływu myśli ekonomicznych na rozwój teorii podatków WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI ogólna orientacja i aktywna obserwacja otoczenia oraz bieżących wydarzeń publiczno-prawnych-finansowych na terenie kraju i swojej j.s.t. ogólna znajomość podstaw finansów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W potrafi,rozumie i rozpoznawaje obowiązki podatkowe w poszczególnych podatkach W W U U potrafi, rozumie i rozpoznaje zobowiązania podatkowe w poszczególnych podatkach potrafi wyliczyć zobowiązania podatkowe w zakresie podatków dochodowych i VAT w przedsiębiorstwie Umiejętności Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy do wyrażania myśli i opinii w bieżącej polityce podatkowej z wykorzystaniem elementów podstaw prawa podatkowego Samodzielnie rozpoznaje obowiązki, rodzaje zobowiązań w poszczególnych podatkach potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwie jak i w samorządzie lokalnym K_W0 K_W K_W K_U0 K_U0 K_U08 U K K K Potrafi wyliczyć zobowiązanie podatkowe firmy oraz wybrać dogodną formę opodatkowania umiejętność dokonania analiz i wyciągania wniosków Kompetencje społeczne praca w zespole oraz dokonanie odpowiedniego podzialu pracy pomiędzy poszczególnych partnerów wyciąganie wniosków, sporządzanie i definiowanie problemów oraz ich rozwiązań K_K0 K_K0 K_K

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowanie systemów zapewnienia jakości Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Prawo handlowe.

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo