Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 Rawa Mazowiecka, październik 2014 r. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2013/2014 Jakość kształcenia stanowi najważniejszą wykładnię realizacji zadań dydaktycznych w szkołach. Na ocenę jakości kształcenia składa się wiele czynników, ale najważniejszy z nich to czynnik ludzki. Zaangażowanie nauczycieli, innowacyjność procesu nauczania, inspirowanie uczniów do rozwoju swoich zainteresowań stanowią o wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Ustawa o systemie oświaty art. 5a zobowiązuje do przedstawienia Radzie Powiatu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach egzaminów. Przedstawiony materiał zawiera informacje o działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski, zestawienie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych przeprowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych, egzaminów przeprowadzonych w szkołach specjalnych, informacje o realizowanych projektach unijnych i zajęciach pozalekcyjnych a także losach absolwentów.

2 Spis treści Sieć publicznych i niepublicznych szkół i placówek (Tabela 1).....str 3 Ogólnodostępne publiczne gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (Tabela 2).. str 4 Ogólnodostępne publiczne szkoły specjalne (Tabela 3) str 4 Dane i wskaźniki szkół publicznych z ostatnich trzech lat (Tabela 4) str 5 Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Tabela 5 i 6). str 6 Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach publicznych (Tabela 7) str 7 Średnie wyniki egzaminu maturalnego w szkołach publicznych (Tabela 8).....str 8 Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach publicznych (Tabela 9)...str 9 Wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej specjalnej w Zespole Placówek Specjalnych (Tabela 10)..str 10 Wyniki egzaminu w gimnazjum specjalnym w Zespole Placówek Specjalnych (Tabela 11)..str 10 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Placówek Specjalnych (Tabela 12) str 10 Realizowane projekty unijne w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 13)....str 11 Udział uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 14)...str 12 Udział uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 15).str 13 Udział uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 16)...str 14 Udział uczniów Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 17). str 15 Udział uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 18)... str 16 Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 19).. str Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w roku szkolnym 2013/2014(Tabela 20 )..... str 18 Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w roku szkolnym 2013/2014(Tabela 21).str 19 Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 22)..str 19 Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Placówek Specjalnych w roku szkolnym 2013/2014(Tabela 23).str.20 Losy absolwentów opuszczających szkołę w roku szkolnym 2013/2014 (Tabela 24)....str Podsumowanie.. str 23-27

3 Tabela 1. Sieć publicznych i niepublicznych szkół i placówek Rok szkolny 2013/2014 Szkoła Publiczne Niepubliczne Liczba Liczba Niepubliczne jako % wszystkich szkół uczniów szkół uczniów szkoły uczniowie Gimnazja Licea Ogólnokształcące Technika Technika Uzupełniające dla Dorosłych Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych 1 58 Zasadnicze Szkoły Zawodowe Szkoły Podstawowe Specjalne Gimnazja Specjalne Szkoły Przysposabiające do Pracy Specjalne Zasadnicze Szkoły Zawodowe Specjalne Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoły Policealne dla Dorosłych ( w tym Studium) Technika Uzupełniające dla Dorosłych Technika dla Dorosłych Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla Młodzieży RAZEM: % 14 %

4 Tabela 2. Ogólnodostępne publiczne gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Rok szkolny 2013/2014 Szkoła Uczniowie Oddziały Etaty nauczycieli Etaty administracji i obsługi Publiczne Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie , ,32 8,50 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta ,46 16,50 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ,09 9,25 Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 961 (w tym 58 uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i 53 uczniów Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych) 35 72,45 16,33 RAZEM: ,92 50,58 Tabela 3. Ogólnodostępne publiczne szkoły specjalne Rok szkolny 2013/2014 Szkoła Uczniowie Oddziały Etaty nauczycieli Etaty administracji i obsługi Szkoła Podstawowa Specjalna 41 8 Gimnazjum Specjalne 12 4 Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna ,96 15,25 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w tym Gimnazjum ,28 5 RAZEM: ,24 20,25

5 Tabela 4. Dane i wskaźniki szkół publicznych z ostatnich trzech lat szkolnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Reymonta Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Białej Rawskiej im. Mikołaja Kopernika 2012/ / / / / / / / / / / /2015 Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba etatów nauczycielskich 43,77 37,92,74 50,99 50,46 49,65 39,34 40,09,63 71,00 72,45 74,68 Liczba etatów administracji i obsługi 8,50 8,50 8,50 16,50 16, ,25 9,25 9,25 16,33 16,33 16,33 Uczniowie na oddział 27, ,84 24,40 24,61 24,75 19,90 19,42 19,35 27,65 27,45 27,03 Etaty nauczycielskie na oddział 2,30 2,10 2,16 2,54 2,40 2,49 1,87 1,90 1,94 2,02 2,07 2,14 Uczniowie na etat nauczycielski 11,76 11,86 11,08 9,57 10,24 9,97 10,62 10,17 10,02 13,63 13,26 12,67 Uczniowie na etat administracji i obsługi 60,58 52,94 50,47 29,57 31, ,18 44,10 41,84 59,27 58,84 57,93

6 Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tabela 5. Funkcjonowanie Poradni 2011/ / /2014 Liczba etatów pedagogicznych 17,25 17,54 21,75 Liczba etatów administracji i obsługi 2,75 2,75 3,25 Liczba opinii i orzeczeń na 100 uczniów objętych opieką poradni Liczba opinii i orzeczeń na etat pedagogiczny (1 opinia lub orzeczenie = 2,3,4 badania diagnostyczne różnych specjalistów) Tabela 6. Liczba orzeczeń wydanych przez Poradnię Orzeczenia 2011/ / /2014 Niesłyszący Słabo słyszący Niewidomi Słabo widzący Niepełnosprawność ruchowa w tym afazja w tym afazja (2) Upośledzenie w stopniu lekkim Upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym Autyzm Sprzężone niepełnosprawności Orzeczenia uchylające Nauczania indywidualne Odmowne nauczania indywidualne zagrożonych niedostosowaniem społecznym - o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - o braku potrzeby kształcenia specjalnego Razem: W roku szkolnym 2013/2014 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała 835 opinii. W roku szkolnym 2013/2014 pracownicy poradni wykonali 1922 badania w tym 710 badań psychologicznych, 641 badań pedagogicznych w tym badania integracji sensorycznej, 347 badań logopedycznych, 224 badania przesiewowe. Aby można było wydać pełną opinię czy orzeczenie muszą być wykonane dwie, trzy a nawet cztery diagnozy przez różnych specjalistów. Na przyjętych 1330 pacjentów placówka wydała 978 opinii i orzeczeń, a 548 dzieci zostało objętych opieką indywidualną i grupową na terenie placówki. Dodatkowo pracownicy poradni realizują szkoleniowe spotkania dla nauczycieli, grupy wsparcia dla rodziców, a także warsztaty dla młodzieży na terenie szkół i placówek z terenu naszego powiatu. Pracownicy Poradni pracowali w 14 punktach konsultacyjnych w szkołach, przedszkolach na terenie powiatu rawskiego. Z każdym rokiem coraz więcej zgłasza się do poradni dzieci, u których rozpoznajemy potrzebę wczesnego wspomagania ich rozwoju. Przy poradni od kilku lat funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka pod którego opieką w roku szkolnym na dzień było 72 dzieci, korzystają z pomocy specjalistów poradni: logopedy lub neurologopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty integracji sensorycznej oraz zajęcia rehabilitacyjne, prowadzone nie tylko na terenie naszej placówki, ale również w domach u dziecka.

7 Tabela 7. Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach publicznych Szkoła Typ Zdawalność według przedmiotów (w %) Zdawalność Język polski Matematyka Język obcy w szkołach ogółem (w %) Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące Szkoła 99 % Województwo 97 % Kraj 96 % Szkoła 98 % Województwo 90 % Kraj 83 % Szkoła 98 % Województwo 96,67 % Kraj 95,67 % Szkoła 98,34 % Województwo 94,56 % Kraj 91,56 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta Liceum Ogólnokształcące Szkoła 97,9 % Województwo 97 % Kraj 96 % Szkoła 90,4 % Województwo 90 % Kraj 83 % Szkoła 97,44 % Województwo 96,67 % Kraj 95,67 % Szkoła 95,25 % Województwo 94,56 % Kraj 91,56 % Technikum Szkoła 93,5 % Województwo 93 % Kraj 91 % Szkoła 82,2 % Województwo 73 % Kraj 62 % Szkoła 98,24 % Województwo 90,34 % Kraj 90,34 % Szkoła 91,32 % Województwo 85,45 % Kraj 81,12 % Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Liceum Ogólnokształcące Szkoła 100 % Województwo 97 % Kraj 96 % Technikum Szkoła 97 % Województwo 93 % Kraj 91 % Szkoła 75 % Województwo 90 % Kraj 83 % Szkoła 84 % Województwo 73 % Kraj 62 % Szkoła 93 % Województwo 96,67 % Kraj 95,67 % Szkoła 95 % Województwo 90,34 % Kraj 90,34 % Szkoła 89,34 % Województwo 94,56 % Kraj 91,56 % Szkoła 92 % Województwo 85,45 % Kraj 81,12 % Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące Szkoła 88,89 % Województwo 97 % Kraj 96 % Szkoła 48,2 Województwo 90 % Kraj 83 % Szkoła 64,7 Województwo 96,67 % Kraj 95,67 % Szkoła 67,27 % Województwo 94,56 % Kraj 91,56 % Technikum Szkoła 73 % Województwo 93 % Kraj 91 % Szkoła 48,8 Województwo 73 % Kraj 62 % Szkoła 63 % Województwo 90,34 % Kraj 90,34 % Szkoła 61,60 % Województwo 85,45 % Kraj 81,12 %

8 Tabela 8. Średnie wyniki egzaminu maturalnego w szkołach publicznych Szkoła Typ Średni wynik według przedmiotów (w %) Język polski Matematyka Język obcy Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące Szkoła 62 % Województwo 53 % Kraj 54 % Szkoła 66 % Województwo 55 % Kraj 54 % Szkoła 74 % Województwo 76 % Kraj 67 % Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta Liceum Ogólnokształcące Szkoła 52,78 % Województwo 53 % Kraj 54 % Szkoła 49,98 % Województwo 55 % Kraj 54 % Szkoła 69,78 % Województwo 76 % Kraj 67 % Technikum Szkoła 47,24 % Województwo 44 % Kraj 45 % Szkoła 40,09 % Województwo 36 % Kraj 36 % Szkoła 64,61 % Województwo 55 % Kraj 52 % Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Liceum Ogólnokształcące Szkoła 51 % Województwo 53 % Kraj 54 % Szkoła % Województwo 55 % Kraj 54 % Szkoła 66 % Województwo 76 % Kraj 67 % Technikum Szkoła 43 % Województwo 44 % Kraj 45 % Szkoła - % Województwo 36 % Kraj 36 % Szkoła 58 % Województwo 55 % Kraj 52 % Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące Szkoła -42,9 % Województwo 53 % Kraj 54 % Szkoła 27 % Województwo 55 % Kraj 54 % Szkoła 43 % Województwo 76 % Kraj 67 % Technikum Szkoła 43,17 % Województwo 44 % Kraj 45 % Szkoła 25,6 % Województwo 36 % Kraj 36 % Szkoła 39,22 % Województwo 55 % Kraj 52 %

9 Tabela 9. Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach publicznych. Szkoła Typ Zawód Liczba zdających Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Technikum Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technik ekonomista 14 Szkoła 85,8 % Województwo 71 % Kraj 76,16 % Technik agrobiznesu 11 Szkoła 90,9 % Województwo 87 % Kraj 75,12 % Technik logistyk 22 Szkoła -86,4 % Województwo 69 % Kraj 75,18 % Technik ogrodnik 15 Szkoła 73 % Województwo 84 % Kraj 65 % Technik ekonomista 21 Szkoła 81 % Województwo 71 % Kraj 76 % Technik informatyk 12 Szkoła 83 % Województwo 50 % Kraj 57 % Technik hotelarstwa 20 Szkoła 45 % Województwo 64 % Kraj 71 % Szkoła 100 % Cukiernik 1 Województwo 66 % Kraj 74 % Zdawalność w Zdawalność szkołach ogółem (w %) (w %) 87,7 % 70,50 % 100 % Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technik budownictwa 25 Szkoła 80 % Województwo 63 % Kraj 76 % Technik pojazdów samochodowych Technik organizacji usług gastronomicznych 25 Szkoła 80 % Województwo 75 % Kraj 79 % 19 Szkoła 57,1 % Województwo 74 % Kraj 80 % Technik hotelarstwa 23 Szkoła 24 % Województwo 64 % Kraj 76 % Montaż i eksploatacja komputerów osobistych Planowanie i realizacja usług w recepcji Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik monter maszyn i urządzeń 14 Szkoła 36 % Województwo 41 % Kraj 39 % 21 Szkoła 62 % Województwo 64 % Kraj 62 % 16 Szkoła 44 % Województwo 76 % Kraj 74 % 10 Szkoła 30 % Województwo 51 % Kraj 63 % 56,52 % 37 %

10 Tabela 10. Wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej specjalnej w Zespole Placówek Specjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Umiejętności Maksymalna ilość punktów Średni wynik uzyskany przez uczniów Wyniki sprawdzianu (%) Czytanie 9 p. 5,6 p. 62,2 % Pisanie 8 p. 4,4 p. 55,4 % Rozumowanie 9 p 3,1 p. 34,9 % Korzystanie z informacji 2 p. 1,1 p. 57,1 % Wykorzystanie wiedzy w praktyce 12 p. 7,7 p. 64,3 % Razem 40 p. 21,9 p. 54,8 % Tabela 11. Wyniki egzaminu w gimnazjum specjalnym w Zespole Placówek Specjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Wyniki egzaminu w szkole część humanistyczna część matematyczno-przyrodnicza Historia i WOS Polski Matematyka Przedmioty przyrodnicze % % % % 8 54,1 % 46,5 % 33,1 % 40,9 % Tabela 12. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Placówek Specjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Nazwa zawodu Liczba zgłoszonych uczniów Przystąpiło do etapu pisemnego liczba % Zdało etap pisemny liczba % Przystąpiło do etapu praktycznego liczba % Zdało etap praktyczny liczba % Przystąpił o do egzaminu liczba % Otrzymało dyplom w 2013 r. liczba Otrzymało dyplom w 2013 r. % Otrzymało dyplom OKE Łódź Kucharz małej gastronomii

11 Tabela 13. Realizowane projekty unijne w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Tytuł projektu Wartość projektu w zł. Liczba uczniów uczestniczących w projekcie Liczba nauczycieli uczestniczących w projekcie Zespół Szkół Ogólnokształcących Pilotaż nowych egzaminów maturalnych Projekt niepieniężny 57 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Bialscy technicy na europejskim rynku pracy , Kompetencje dla przyszłości , Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika Dobry zawód to skarb ,

12 Tabela 14. Udział uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Rodzaj konkursu Udział uczniów w konkursach na szczeblu: Wyniki na szczeblu: Zespół Szkół Ogólnokształcących szkolnym okręgowym krajowym szkolnym okręgowym krajowym Olimpiada Języka Rosyjskiego I miejsce tytuł finalisty Festiwal Piosenki Rosyjskiej 1 drużyna 1 drużyna 1 drużyna wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs Papieski on-line finalistów 2 finalistów Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki I miejsce II miejsce Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-PLANETA Plus 11 wyróżnienie Konkurs Chemiczny w ramach Akademii Ciekawej Chemii 14 3 wyróżnienia I miejsce Międzynarodowy Konkurs Fizyczny Lwiątko 16 Tytuł taona i wyróżnienie Konkurs Języka Angielskiego OPERATION 2 1 laureat Konkurs Matematyka moja pasja organizowany przez UŁ finalistów Matematyczny Konkurs Pangea 18 8 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom I miejsce III miejsce Konkurs przyrodniczy Fotonatura 5 I miejsce II miejsce 3 wyróżnienia Ogólnopolski Konkurs Programistyczny 2 II miejsce Ogólnopolski Konkurs Informatyczny TIK-TAK 51 1

13 Tabela 15. Udział uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 Szkoł a Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta Rodzaj konkursu Udział uczniów w konkursach na szczeblu: Wyniki na szczeblu: szkolnym okręgowym krajowym szkolnym okręgowym krajowym Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 14 Ogólnopolski Konkurs Literacki Młodych Polaków portret zbiorowy 1 3 Konkurs na najlepszy Samorząd Uczniowski w powiecie rawskim wyróżnienie Konkurs Żołnierze wyklęci 20 III miejsce Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 6 6 I miejsce Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego 40 6 I, II, IV miejsce Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego 20 Szkolny Konkurs Wiedzy Geograficznej 100 Szkolny Konkurs Literacki Czy przykazania są dla mnie drogowskazem 8 Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 1 1 VII miejsce Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii 30 Szkolny Dzień Ekonomisty 2 II miejsce Sowa matematyczna 56 Konkurs Wiedzy o Sztuce 4 4 I miejsce Konkurs na świąteczną kartkę bożonarodzeniową 15 Konkurs na kartkę wielkanocną i pisankę 15 Olimpiada Języka Niemieckiego 6 Olimpiada Wiedzy Biblijnej 14 3 Turniej Wiedzy Pożarniczej 5 III miejsce Konkurs Mój las 3 II, III miejsce Konkurs Fotonatura 35 II, III miejsce 4 wyróżnienia Powiatowy Konkurs Najpiękniejszy zakątek mojej okolicy I, II miejsce

14 Tabela 16. Udział uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Rodzaj konkursu Udział uczniów w konkursach na szczeblu: Wyniki na szczeblu: szkolnym okręgowym krajowym szkolnym okręgowym krajowym Olimpiada Teologii Katolickiej Męczennicy XX wieku- świadkami wiary 11 Konkurs Wiedzy Bibilijnej Olimpiada wiedzy hotelarskiej miejsce na 373 Pangea- konkurs matematyczny 12 Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego 12 1 III miejsce Międzyklasowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego w przysłowiach 25 Podchody językowe 30 Piosenka angielska 12 Olimpiada Ekonomiczna 10 Olimpiada Przedsiębiorczości 15 Olimpiada Wiedzy o Bankach 3 Etyka w biznesie- konkurs 16 Konkurs wiedzy ekonomicznej 24 Powiatowy Konkurs o Rachunkowości 5 1 I miejsce Konkurs na ulotkę promującą szkołę 14 Konkurs wiedzy o marketingu 20 OMNIBUS 20 Powiatowy konkurs z historii sztuki 4 Międzyklasowy konkurs na plakat o tematyce Ochrona praw człowieka 60 Konkurs- Rosja odkrywamy jej piękno 10 Powiatowy konkurs o Rosji 1 Olimpiada wiedzy ogrodniczej 7 Konkurs na prezentację multimedialną nt. uzależnień 10 Szklona Interiada- Gra Giełdowa SIGG 15 Kafeteria edukacyjna dla licealistów Akademia Edukacji Menadżerskiej 4 Konkurs wiedzy chemicznej 20 Konkurs wiedzy fizycznej 15 III Powiatowy Konkurs Ortograficzny O PIÓRO STAROSTY III miejsce Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej 70 Turniej Tenisa stołowego o tytuł Mistrza Szkoły ZSP w Białej Rawskiej 18 Międzyszkolny turniej tenisa stołowego II miejsce II miejsce Turniej piłki siatkowej 12 Piłka ręczna chłopców 12 I miejsce Piłka siatkowa- chłopcy 12 III miejsce Piłka plażowa- dziewczęta 2 III miejsce

15 Tabela 17. Udział uczniów Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Rodzaj konkursu Udział uczniów w konkursach na szczeblu: Wyniki na szczeblu: Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika szkolnym okręgowym krajowym szkolnym okręgowym krajowym Olimpiada Policyjna 2 Powiatowy konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym 9 1 laureat Ogólnopolski konkurs mechaniczny w Płocku 18 3 I, XIII, XX miejsce indywidualnie, V drużynowo Ogólnopolski konkurs wiedzy mechatronicznej 6 II miejsce indywidualnie, III drużynowo Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 6 I i IVmiejsce drużynowo I i III indywidualnie Olimpiada wiedzy technicznej 1 I miejsce XIII miejsce Olimpiada wiedzy o żywności 9 2 VI miejsce Międzyszkolna liga elektryki 12 4 I miejsce, I miejsce drużynowo - Biegi przełajowe chłopców - Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt - L-A dziewcząt - Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt - piłka nożna dziewcząt I miejsce V miejsce Wojewódzkie Manewry Forteczne w Tomaszowie Mazowieckim 10 III miejsce Udział w Wojewódzkim Turnieju Piłki Orlikowej Młodzieży IV miejsce Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Młodzieży Łódzkiej I i III miejsce indywidualnie, I miejsce drużynowo IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży I i II miejsce Sprawny w zawodzie II miejsce

16 Tabela 18. Udział uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Rodzaj konkursu Udział uczniów w konkursach na szczeblu: Wyniki na szczeblu: Zespół Placówek Specjalnych szkolnym okręgowym krajowym szkolnym okręgowym krajowym Kultura bezpieczeństwa 2 II miejsce Talent do niemarnowania Tesco dla szkół 10 III miejsce Na dziko czyli w poszukiwaniu nielegalnych składowisk odpadów 8 I miejsce Konkurs kulinarny dania, potrawy i desery z jabłek 23 III wyróżnienia Konkurs aktywni dla klimatu 5 II miejsce Turniej tenisa stołowego szkół podstawowych 2 III miejsce Turniej piłki nożnej 1 drużyna III miejsce Najpiękniejszy ilustrowany śpiewnik kolęd i pastorałek 15 III wyróżnienia Plastyczny oszczędzam, segreguję, nie marnuję 13 II wyróżnienia Poznaj swoje prawa w pracy 1 wyróżnienie Mityng lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych 8 wyróżnienie Konkurs ekologiczny Ekolog roku III wyróżnienia Mądra głowa konkurs matematyczny 27 IV wyróżnienia Konkurs projekt logo, ulotki lub plakatu promującego 3 III miejsce przedsiębiorczość wśród młodzieży. Konkurs plastyczny wiosenne kwiaty 32 I, II, III miejsca Ogólnopolski konkurs plastyczny- bądź rozważny baw się grzecznie 6 II miejsce a w twoim domu będzie bezpiecznie W mojej głowie mieszka ktoś z wiersza 15 I wyróżnienie Konkurs kulinarny tradycyjne potrawy wielkanocne 44 III wyróżnienia Konkurs plastyczny i wiedzy o Unii- Poznaję świat choć mam 16 III wyróżnienia niewiele lat Ilustracja do wierszy Brzechwy 7 III miejsce Świat oczami dziecka 22 III wyróżnienia

17 Tabela 19. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość Miesięczna liczba Roczna liczba godzin uczestników godzin Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Koło z języka angielskiego Koło informatyczne 5-30 W ramach zajęć z art. art. 42 ust. 2 pkt 2 KN 45 nauczycieli (w tym 37 raz w tygodniu) prowadziło zajęcia pozalekcyjne. Były to zajęcia przeznaczone na fakultety przygotowujące do matury, koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze zajęcia sportowe: Zajęcia humanistyczne Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla dyslektyków Fakultety z wiedzy o społeczeństwie Koło z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym Koło informatyczne Fakultety z fizyki Zajęcia wyrównawcze z fizyki Fakultety chemiczne Zajęcia wyrównawcze z chemii Pierwsza pomoc przedmedyczna Koło biologiczne Szkolne koło Caritas Gry i zabawy rekreacyjne SKS-lekkoatletyka Aerobic Fakultety z matematyki Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze z matematyki Koło języka rosyjskiego Fakultety z języka rosyjskiego Fakultety z języka niemieckiego Koło języka niemieckiego Fakultety z języka niemieckiego Fakultety z geografii Koło Miłośników Biblioteki Warsztaty biblioteczne Zajęcia z pedagogiem szkolnym- Wspieranie uczniów w ich rozwoju Zajęcia z psychologiem szkolnym- Zapobieganie i niwelowanie niepowodzeń szkolnych i napięć psychicznych

18 Fakultety z języka angielskiego Koło języka angielskiego Koło języka angielskiego Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Fakultety z języka angielskiego Fakultety z języka angielskiego Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Fakultety z języka polskiego Koło polonistyczne Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Fakultety z języka polskiego Chór szkolny Tabela 20. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość uczestników Miesięczna liczba godzin Roczna liczba godzin Liceum Ogólnokształcące Konsultacje z wiedzy o sztuce Liceum Ogólnokształcące, Technikum Sportowe zajęcia rekreacyjne: aerobik, zajęcia przygotowujące do zawodów, zajęcia na siłowni. Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z j. angielskiego Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii Liceum Ogólnokształcące Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z j. niemieckiego Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia fakultatywne z języka polskiego dla maturzystów Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z języka angielskiego. Technikum Zajęcia fakultatywne z matematyki Technikum Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia fakultatywne z geografii Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia fakultatywne z wiedzy o społeczeństwie Technikum Opieka nad Spółdzielnią Uczniowską Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia dla maturzystów z matematyki Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia wyrównawcze z matematyki Liceum Ogólnokształcące, Technikum Opieka nad szkolnym kołem PCK Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze Liceum Ogólnokształcące Fakultety z fizyki Technikum Przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia fakultatywne z historii Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zajęcia wyrównawcze dla dyslektyków Liceum Ogólnokształcące Zajęcia z języka rosyjskiego w logistyce Liceum Ogólnokształcące, Technikum Przygotowania do Konkursu Wiedzy Biblijnej

19 Tabela 21. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość uczestników Miesięczna liczba godzin Roczna liczba godzin Technikum Język angielski Technikum Język polski Liceum Ogólnokształcące Chemia Technikum Matematyka Liceum Ogólnokształcące, Technikum Język angielski Liceum Ogólnokształcące, Technikum Geografia Liceum Ogólnokształcące Język polski Liceum Ogólnokształcące, Technikum WOS i historia Liceum Ogólnokształcące, Technikum Koło wolontariatu Technikum Przedmioty zawodowe z hotelarstwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przedmioty zawodowe z ogrodnictwa Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Język polski Technikum Przedmioty ekonomiczne Technikum Język niemiecki Liceum Ogólnokształcące, Technikum fizyka Technikum matematyka Technikum Przedmioty ekonomiczne Technikum Przedmioty ekonomiczne Tabela 22. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2013/2014 Ilość uczestników Miesięczna liczba Roczna liczba Szkoła Rodzaj zajęć pozalekcyjnych godzin godzin Zajęcia dodatkowe zawodowe w ramach projektu Kompetencje / 6 mies dla przyszłości Zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wyrównawcze w ramach projektu / 6 mies Kompetencje dla przyszłości Zajęcia w ramach klubów zainteresowań w ramach projektu / 6 mies Technikum Kompetencje dla przyszłości Zajęcia w ramach akademii sportu w ramach projektu / 6 mies Kompetencje dla przyszłości Trening kompetencji miękkich, osobistych i społecznych w / 3 mies ramach projektu Dobry zawód to skarb Koło artystyczno-teatralne Zajęcia dodatkowe z przygotowania zawodowego w ramach / 3 mies projektu Dobry zawód to skarb Zasadnicza Szkoła Zawodowa Trening kompetencji miękkich, osobistych i społecznych / 3 mies w ramach projektu Dobry zawód to skarb Liceum Ogólnokształcące Zajęcia wyrównujące szanse uczniów

20 Tabela 23. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Placówek Specjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość uczestników Miesięczna liczba godzin Roczna liczba godzin Szkoła Podstawowa Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii Szkoła Podstawowa Kraje angielskiego obszaru językowego Szkoła Podstawowa Usprawnienie ruchowe Szkoła Podstawowa Gry i zabawy kompensacyjne Szkoła Podstawowa Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Szkoła Podstawowa Gry i zabawy dydaktyczne Szkoła Podstawowa Zajęcia usprawniające motorykę małą Szkoła Podstawowa Koło logopedyczne Gimnazjum Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii Gimnazjum Kawiarenka intrnetowa Gimnazjum Kraje angielskiego obszaru językowego Gimnazjum Klub młodego lekkoatlety Gimnazjum Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Gimnazjum Zaj. terapeutyczno wspomagające Gimnazjum Koło logopedyczne Gimnazjum Wych. komunikacyjne-bezpieczeństwo na drodze Gimnazjum Doradztwo zawodowe Gimnazjum Koło teatralne Gimnazjum Koło polonistyczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Koło gastronomiczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Koło komputerowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Doradztwo zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze Przysposabiająca do pracy Zaj. prom. zdrowy tryb życia Przysposabiająca do pracy Gimnastyka w formie zabaw Przysposabiająca do pracy Klub młodego tenisisty stołowego Przysposabiająca do pracy Zajęcia plastyczne Przysposabiająca do pracy Koło teatralne Przysposabiająca do pracy Usprawnianie technik szkolnych

21 Tabela 24. Losy absolwentów opuszczających szkołę w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Typ Liczba absolwentów ogółem Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące 167 Nazwa uczelni Politechnika Warszawska Warszawski Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Łódzki Politechnika Łódzka Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Szkoła Główna Handlowa SGGW w Warszawie WAT w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Uniwersytet Poznański Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ASP w Warszawie Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie Uniwersytet Wrocławski Szkoła Główna Służby Pożarniczej w W-wie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu PWSZ w Skierniewicach Tryb studiów np. dzienny, zaoczny, wieczorowy Studia dzienne 150 Studia zaoczne - 17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta Liceum Ogólnokształcące 95 Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie SGGW w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Politechnika Łódzka Uniwersytet Warszawski Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Studia dzienne 54 Studia zaoczne - 11 Technikum 49 Politechnika Warszawska Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Politechnika Łódzka Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach Studia dzienne 7 Studia zaoczne - 14

22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Liceum Ogólnokształcące 28 Uniwersytet Łódzki Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach SGGW w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Studia dzienne 15 Studia zaoczne - 4 Technikum 74 Politechnika Warszawska Politechnika w Krakowie Katolicki Uniwersytet Lubelski Politechnika Łódzka Uniwersytet Łódzki SGGW w Warszawie Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie Wyższa Szkoła Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii w Warszawie Studia dzienne 45 Studia zaoczne - 7 Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące Technikum Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Uniwersytet Łódzki Politechnika Łódzka Uniwersytet Łódzki Politechnika Częstochowska Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Studium British School w Skierniewicach Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Studia dzienne 1 Studia zaoczne - 15 Studia dzienne 21 Studia zaoczne -17

23 PODSUMOWANIE Na terenie Powiatu Rawskiego w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały cztery publiczne szkoły ponadgimnazjalne tj. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie (od 1 lipca 2013 r. weszło w skład nowo utworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących ), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta, Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Ponadto Publiczne Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej (od 1 lipca 2013 weszło w skład nowo utworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących ), Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna oraz Zespół Placówek Specjalnych w skład którego wchodzi Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (MOS). Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych działające w roku szkolnym 2013/2014 na terenie naszego powiatu to: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Forum oraz Technikum Ekonomiczne Forum, Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła. Do szkół tych uczęszczało łącznie 402 słuchaczy tj. 52 słuchaczy mniej niż w roku szkolnym 2012/2013. W szkołach ponadgimnazjalnych w 95 oddziałach uczyło się uczniów, co stanowi średnio 24,12 uczniów na oddział, w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 liczba uczniów zmniejszyła się o 13. Natomiast w placówkach oświatowych uczyło się 118 dzieci i wychowanków w 21 oddziałach tj. średnio 5,62 uczniów na oddział. W Publicznym Gimnazjum uczyło się w 2 oddziałach 28 uczniów. Spadek liczby uczniów spowodowany jest obserwowanym od kilku lat niżem demograficznym. Nabór do klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych przedstawiał się następująco: rok szkolny 2012/ uczniów, rok szkolny 2013/ uczniów orz 9 uczniów do gimnazjum. Z analizy wyników egzaminu maturalnego wynika, że zdający bardzo dobrze poradzili sobie z rozwiązaniem arkuszy egzaminacyjnych. Jest to wspólny efekt pracy uczniów jak i nauczycieli. W LO. w ZSP w Białej Rawskiej 100% uczniów zdało egzamin maturalny z języka polskiego, natomiast w LO. w ZSO zdawalność tego przedmiotu wyniosła 99% w LO. w ZSP 97,9 % w Technikum w ZSP w Białej Rawskiej 97 % a w Technikum w ZSP 93,5 %. Najsłabiej egzamin

24 maturalny z języka polskiego zdali uczniowie ZSP w Białej Rawskiej tj. w LO -88,89 % a Technikum 73 %. Egzamin maturalny z matematyki najlepiej zdali uczniowie L.O. im Marii Skłodowskiej Curie, zdawalność tego przedmiotu wyniosła 98%. Następnie matematykę w 90,4% zdali uczniowie L.O. w ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, w 82,2,2% uczniowie Technikum w ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, w 75% uczniowie LO. w ZSP w Białej Rawskiej, w 84% uczniowie Technikum w ZSP w Białej Rawskiej, w 48,2% uczniowie L.O. w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika i w 48,8% uczniowie Technikum w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika. Język obcy w 98,24% zdali uczniowie L.O. w ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, w 98 % uczniowie L.O. im Marii Skłodowskiej Curie w Rawie Mazowieckiej, w 97,44% uczniowie L.O. w ZSP im. Wł. Reymonta, w 95% uczniowie Technikum w ZSP w Białej Rawskiej, w 93 % uczniowie LO. w ZSP w Białej Rawskiej, w 64,7% uczniowie L.O. w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej i w 63% uczniowie Technikum w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Reasumując zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 najlepiej wypadło L.O. im Marii Skłodowskiej Curie egzamin maturalny uczniowie zdali w 98,34% w porównaniu z województwem, gdzie zdawalność wyniosła 94,56% oraz krajem 91,56%. Bardzo dobrze, bo aż w 95,25% egzamin maturalny zdali również uczniowie L.O. w ZSP im. Wł. Reymonta, następnie uczniowie LO. ZSP w Białej Rawskiej w 89,34 % a uczniowie L.O. w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika egzamin maturalny zdali w 67,27%. Jeżeli chodzi o technika najlepiej egzamin maturalny zdali uczniowie Technikum w ZSP w Białej Rawskiej - 92%, w porównaniu z województwem, gdzie zdawalność wyniosła 85,45% oraz krajem 81,12%. Dobrze egzamin ten zali również uczniowie Technikum w ZSP 91,32%, na końcu znaleźli się uczniowie Technikum w ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika 61,60%. W roku szkolnym 2013/2014 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 269 absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych, gdzie absolwenci techników to 242 uczniów, a zasadniczych szkół zawodowych 27 uczniów. Na 242 zdających uczniów w technikum egzamin zawodowy zdało 173 uczniów co stanowi 71,58% zdających. Natomiast na 27 zdających uczniów zasadniczych szkół zawodowych egzamin zawodowy zdało 19 uczniów, co stanowi 68,5% zdających. Generalnie obserwuje się duże zainteresowanie nauczycieli i uczniów możliwością sprawdzenia swoich umiejętności na zewnątrz, a tym samym podnoszenia wyników nauczania. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych chętnie uczestniczą w konkursach

25 i olimpiadach. W okresie objętym sprawozdawczością uczniów oraz 1 drużyny brała udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym, 182 uczniów i 1 drużyna brała udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu okręgowym i 29 uczniów i 1 drużyna brała udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu krajowym. Na szczeblu szkolnym uczniowie zajęli I, II i III miejsca, na szczeblu okręgowym zajęli od I do VII miejsca, kilka osób uzyskało tytuł finalisty oraz wyróżnienia, natomiast na szczeblu krajowym uczniowie zajęli I, II, XIII miejsca indywidualnie, III drużynowo kilkoro uczniów uzyskało tytuł finalisty, były również wyróżnienia. Także uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej brali udział w konkursach na szczeblu szkolnym (224 uczniów), okręgowym (35 uczniów i 1 drużyna) i krajowym (45 uczniów) w których zajęli na szczeblu szkolnym I, II, III miejsce i wyróżnienia, na szczeblu okręgowym dwa II miejsca, cztery III miejsca i wyróżnienia a na szczeblu krajowym jedno I miejsce, dwa II miejsca, trzy III miejsca i wyróżnienie. W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach ponadgimnazjalnych realizowane były 4 projekty unijne o łącznej wartości 2 mln 456 tys. 049 zł. w tym jeden projekt niepieniężny. W Zespole Szkół Ogólnokształcących realizowany był projekt niepieniężny w którym uczestniczyło 57 uczniów i 1 nauczyciel tj.: Pilotaż nowych egzaminów maturalnych program organizowany przez Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej realizowany był 1 projekt pn. Bialscy technicy na europejskim rynku pracy. W projekcie tym brało udział 25 uczniów i 7 nauczycieli. Wartość projektu to kwota ,00 zł. Projekt skierowany był do uczniów technikum kształcącego w zawodach technik informatyk, ogrodnik, ekonomista. W ramach projektu uczniowie odbyli 4 tygodniową praktykę zawodową w Niemczech i we Włoszech. Uczniowie także uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego i niemieckiego. W Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika realizowany był projekty. Projekt pn. Kompetencje dla przyszłości, w którym udział wzięło 431 uczniów oraz 17 nauczycieli. Wartość projektu ,00 zł. Głównym celem projektu było dostosowanie kształcenia zawodowego w 7 kierunkach ZS-CEZiU do wymagań rynku pracy poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz podniesienie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych uczniów/uczennic. W ramach projektu doposażono pracownię hotelarsko-informatyczną w 16 komputerów z oprogramowaniem do obsługi kuchni, restauracji, hotelu do realizacji kształcenia na kierunkach technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz, kelner. Wyposażono salę fitnes w lustra, nagłośnienie i nowy sprzęt do ćwiczeń. W kolejnym projekcie pn. Dobry zawód to skarb wzięło udział 265 uczniów oraz 13 nauczycieli. Łączna wartość projektu to kwota zł. Głównym celem projektu było

26 dostosowanie kształcenia zawodowego w 6 kierunkach ZS-CEZiU do wymagań rynku pracy poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz podniesienie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych uczniów/uczennic. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do realizacji kształcenia na kierunku technik mechatronik i operator obrabiarek skrawających, doposażono salę gastronomiczną oraz samochodową, otworzono nowe kierunki kształcenia tj. operator obrabiarek skrawających oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. W roku szkolnym 2013/2014 wprowadzony został program stypendialny o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rawski, którego celem jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Stypendia przyznawane są 2 razy w ciągu roku szkolnego tj. po pierwszym i drugim semestrze nauki za wyniki w nauce lub za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości 212 zł. W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących wypłacono 62 stypendia na kwotę zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej wypłacono stypendiów na kwotę zł, w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika wypłacono 25 stypendiów na kwotę zł a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej wypłacono 23 Stypendia na kwotę zł. Z przedstawionych przez dyrektorów szkół informacji wynika, że uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Rawski korzystają z zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia prowadzone są w ramach godzin realizowanych zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2b Karty Nauczyciela oraz godzin finansowanych ze środków powiatu i środków unijnych. Rozwijają one zainteresowania uczniów, przygotowują do egzaminu maturalnego, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Zajęcia pozalekcyjne realizowały w roku szkolnym 2013/2014 takie szkoły jak: ZSO uczestników, roczna liczba godzin; ZSP im. Wł. Reymonta uczestników, 814 roczna liczba godzin; ZSP w Białej Rawskiej uczestników,720 roczna liczba godzin; ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika (zajęcia realizowane w ramach projektów unijnych) 859 uczestników, roczna liczba godzin; Zespół Placówek specjalnych w Rawie Mazowieckiej uczestników, roczna liczba godzin. Losy absolwentów opuszczających szkołę w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiają się następująco: ZSO opuściło 167 absolwentów w tym 150 absolwentów podjęło dalszą naukę na studiach wyższych dziennych a 17 na studiach zaocznych, ZSP im. Wł. Reymonta opuściło 144 absolwentów w tym 61 absolwentów podjęło dalszą naukę na studiach wyższych dziennych i 25 na studiach zaocznych, ZSP w Białej Rawskiej opuściło 102 absolwentów w tym 60 absolwentów podjęło

27 dalszą naukę na studiach wyższych dziennych i 11 na studiach zaocznych, ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika - opuściło 127 absolwentów w tym 22 absolwentów podjęło dalszą naukę na studiach wyższych dziennych i 32 na studiach zaocznych. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne są bardzo ważnym składnikiem lokalnego środowiska, mają ogromy wpływ na przygotowanie młodzieży do dalszego życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej. W ramach odpowiedzialności za prawidłową organizację i finansowanie szkół oraz nadzór nad placówkami w tym zakresie, Zarząd Powiatu dąży do tego, aby bieżące funkcjonowanie placówek było zabezpieczone w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa (subwencja oświatowa) oraz wypracowanych dochodów własnych. Środki dodatkowe z budżetu powiatu powinny być wykorzystane przede wszystkim na modernizację i unowocześnianie bazy dydaktycznej oraz sfinansowanie zadań ponadstandardowych, takich jak: sfinansowanie wkładów własnych w projektach aplikujących o środki zewnętrzne, stypendia itp. Reasumując należy stwierdzić, iż zadania oświatowe o charakterze ponadgminnym przypisane ustawami samorządowi powiatowemu są realizowane w Powiecie Rawskim w sposób właściwy. Świadczą o tym zarówno uzyskiwane wyniki nauczania jak i stale poprawiający się stan bazy lokalowej szkół oraz aktywność w poszukiwaniu środków zewnętrznych służących poszerzaniu i uatrakcyjnianiu oferty edukacyjnej.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OŚWIATOWY

INFORMATOR OŚWIATOWY Powiat Biłgorajski INFORMATOR OŚWIATOWY OFERTA PUBLICZNYCH SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BIŁGORAJSKI na rok szkolny 2013/2014 Biłgoraj 2013 Powiat Biłgorajski to region ludzi

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Starostwo Powiatowe Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Opracowanie: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Sylwia Dzidziul, Renata Chomińska PAŹDZIERNIK 2013 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork Drogi Gimnazjalisto!

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych:... 5 2. Rekrutacja... 6 3. Dane wg arkuszy organizacji... 7 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie... 9 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Poznań, październik 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2014/2015 Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2014/2015 Spis treści: 1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty...6 2. Informacje dla absolwenta szkoły

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo