SPIS TREŚCI I. INFORMACJA O ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE NABORU DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LUBINIE 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI I. INFORMACJA O ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE NABORU DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LUBINIE 3"

Transkrypt

1 Lubin, marzec 2009

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJA O ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE NABORU DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LUBINIE 3 II. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 4 III. PUNKTY INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2 IV. HARMONOGRAM NABORU ELEKTRONICZNEGO NA ROK SZKOLNY2009/0 3 V. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZYSZŁOŚCI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ 4 VI. OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 5 2

3 I. INFORMACJA O ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE NABORU DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LUBINIE Widząc pozytywne strony elektronicznego systemu rekrutacji w ubiegłym roku szkolnym informujemy, że w Lubinie w 2009 r. proces naboru do szkół ponadgimnazjalnych będzie również elektroniczny. Zastosowanie programu pozwoli na optymalny i korzystny dla uczniów wybór szkół i profili klas. System obejmuje wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, a więc: licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika i zasadnicze szkoły zawodowe. Każdy uczeń gimnazjum, który uczestniczy w systemie, będzie mógł wybrać nie więcej niż trzy szkoły ponadgimnazjalne. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów, do których chciałby uczęszczać. Istotna będzie kolejność wyboru, gdyż system przydzieli go do jednego tylko oddziału, do którego będą wolne miejsca. O kolejności przydziału zadecyduje liczba uzyskanych w naborze punktów. Taki system jest jednolity, czytelny dla uczniów i rodziców. Pozwala sprawnie przeprowadzić rekrutację. Optymalnie przydziela uczniów do oddziałów z uwzględnieniem preferencji, zgodnie z uzyskaną liczbą punktów rekrutacyjnych. Zasady elektronicznego naboru: Załóż konto na stronie internetowej: https://regionlegnicko-lubinski.edu.com.pl. Zapamiętaj swój login i hasło. 2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. 3. Możesz równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzący w skład zespołu). 4. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły, zaloguj się ponownie na swoje konto w systemie i przepisz do odpowiedniego formularza oceny oraz inne osiągnięcia. 5. Zanieś kopie świadectwa oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. 6. Musisz zanieść tyle kopii tych dokumentów, ile szkół wybrałeś. 7. Sprawdź, gdzie się dostałeś i zanieś do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. * Podane powyżej czynności należy wykonać w określonym czasie punkt IV Harmonogram naboru elektronicznego na rok szkolny 2009/0 str.3. 3

4 II. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wyciąg z Zarządzenia Nr 0/2009 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/200. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianami) Część I Informacje ogólne. Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umoŝliwiających realizację obowiązku nauki opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem: 2. Szczegółowe zasady rekrutacji ustalają szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne, powołane przez dyrektorów, uwzględniając postanowienia niniejszego zarządzenia. 3. W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w podległych szkołach jednostki samorządu terytorialnego mogą stosować elektroniczny system naboru respektujący zasady ustalone w niniejszym zarządzeniu oraz wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ze zmianami. 4. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, na terenie działania których będzie przeprowadzana rekrutacja elektroniczna scentralizowana, zobowiązane są poinformować o tym Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do dnia 6 marca 2009 r., przesyłając szczegółowy terminarz, kryteria oraz zasady rekrutacji. 4

5 Część III REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEśY: TRZYLETNICH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TRZYLETNICH LICEÓW PROFILOWANYCH, CZTEROLETNICH TECHNIKÓW, ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH. 3. Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły, uwzględniających: ) liczbę punktów uzyskanych za wyniki części humanistycznej oraz części matematycznoprzyrodniczej egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu; 2) liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej; 3) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum; 4) liczbę punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w przypadku, o którym mowa w ust Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a takŝe sposób punktowania innych osiągnięć uczniów: ) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej moŝe otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 00 punktów, w tym: a) 50 punktów za wyniki uzyskane z części humanistycznej i matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z zasadą: liczba punktów rekrutacyjnych jest równa sumie punktów uzyskanych przez ucznia z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu podzielonej przez 2; b) 40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: 0 punktów ocena: celujący, 8 punktów ocena: bardzo dobry, 6 punktów ocena: dobry, 4 punkty ocena: dostateczny, 0 punktów ocena: dopuszczający; c) 0 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami: 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróŝnieniem, maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, wskazane w załączniku nr 3 zarządzenia ( konkurs 2 pkt., 2 konkursy 4 pkt., 3 i więcej 5 pkt.), 5

6 lub lub maksymalnie 2 punkty za jedno z poniŝej wskazanych osiągnięć ( osiągnięcie pkt, 2 i więcej 2 pkt.): - zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym z dyscyplin, których wykaz znajduje się w załączniku nr 4, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, punkt za inne, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej osiągnięcia ucznia na przykład: a. wzorowe zachowanie b. stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp., c. wyróŝniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieŝy, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieŝowych. 2) W przypadkach uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, (zgodnie 49 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami), ustala się następujące zasady wyznaczania liczby punktów, o których mowa w punkcie a, odpowiadającej liczbie punktów moŝliwych do uzyskania za poszczególne części egzaminu gimnazjalnego: część humanistyczna = (średnia ocen z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie) x 0, część matematyczno-przyrodnicza = (średnia ocen z matematyki, fizyki i astronomii, chemii, biologii, geografii) x 0. W przypadku, gdy średnia ocen wyznaczona dla poszczególnej części egzaminu przekracza wartość 5 uczeń otrzymuje za tę część egzaminu 50 pkt. 3. Rekrutacja uczniów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych moŝe się odbywać z uwzględnieniem wyników dodatkowego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez rady pedagogiczne tych szkół. 4. Dopuszcza się moŝliwość przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych równieŝ w innych przypadkach niŝ wymienione w ust. 3, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeŝeli program nauczania realizowany w oddziale albo danej szkole wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, w szczególności plastycznych lub muzycznych. Dodatkowy sprawdzian moŝe być przeprowadzony tylko na podstawie 6

7 zgody Ministra Edukacji Narodowej po wcześniejszym uzyskaniu opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 5. Rekrutacja uczniów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego odbywa się na warunkach określonych w 2 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych [...]. 6. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, nie później niŝ do dnia 6 marca 2009 r. podaje kandydatom do wiadomości szczegółowe kryteria, o których mowa w ust. oraz warunki, o których mowa w ust. 3, 4 i 5. Termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych. 7. Szkoły w których przeprowadzone będzie dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5, określą i podadzą do wiadomości do dnia 6 marca 2009 r. zakres wymagań obowiązujących kandydata do danego oddziału. Termin przyjmowania zgłoszeń do tych szkół ustala się okres od 5 do 24 kwietnia 2009 r. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w okresie od 27 kwietnia do 8 maja 2009 r. 8. Punkty uzyskane przez kandydatów w wyniku dodatkowego kwalifikowania, o których mowa w ust. 4 i 5 nie mogą wchodzić w skład punktów rekrutacyjnych, określają jedynie, czy kandydaci spełniają wymagania stawiane przez Komisję Rekrutacyjno Kwalifikacyjną i wykazują szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji. 9. Kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 0. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie), przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezaleŝnie od kryteriów, o których mowa w ust.. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów uwzględnianych przy kwalifikacji do oddziałów, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sprawnościowe, zdrowotne, artystyczne, uzdolnienia językowe i inne), jeśli przedmiot konkursu/olimpiady nie jest zbieŝny z wybranym kierunkiem kształcenia.. Konkursami, o których mowa w ust. 0, uznanymi przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za konkursy, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, są: - konkursy przedmiotowe z języka polskiego z elementami sztuki, matematyki, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, występujących pod wspólną nazwą zdolny Ślązak Gimnazjalista, - konkurs pod nazwą Liga Naukowa Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów edycja 2008 oraz edycja konkurs historyczny Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego, - Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, - Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów. 2. Laureaci z lat ubiegłych konkursów: Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, Historia Bliska, Nadzieje i rozczarowania... Społeczeństwo polskie w czasach Gomułki i Gierka. Doświadczenia świadka historii, którzy zgodnie z zarządzeniem nr 48 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 listopada 2006 r. nabyli uprawnienia równowaŝne z laureatami 7

8 konkursów wymienionymi w ust., zachowują te uprawnienia równieŝ w trakcie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/ Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych; b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki; c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi moŝliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 4. Dodatkowymi kryteriami róŝnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w ust. 2 są: a) łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym; b) ocena zachowania; c) liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej, jeśli jest zbieŝna z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale; d) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróŝnicowania kandydatów. 4 Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. Kandydat w trakcie rekrutacji moŝe równocześnie składać dokumenty do nie więcej niŝ trzech szkół ponadgimnazjalnych (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu). 2. Kandydat składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. 3. KaŜda szkoła, do której wpłynęły dokumenty kandydata, nanosi pieczęć na pierwszej stronie podania. 4. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie w terminie od 20 kwietnia do 29 maja 2009 r. 5. Kandydat moŝe dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły w terminie od 5 do 8 czerwca 2009 r. 6. W terminie od 9 do 22 czerwca 2009 r. kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza: - kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania), - kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły średniej zawodowej), 8

9 - podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi), o ile szkoła takim dysponuje, a ponadto: - dokumenty wynikające z zapisu w 3 ust. 3 zarządzenia, - zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych wymienionych w 3 ust. 0, i 2 zarządzenia, - w przypadku kandydata do klasy sportowej i szkoły mistrzostwa sportowego opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów), - w przypadku kandydata do klasy specjalnej i integracyjnej skierowanie wydane przez organ prowadzący. 9 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, za wyjątkiem części II i załącznika Nr, które wchodzi w Ŝycie z dniem 24 lutego 2009 r. Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz Wykaz załączników: załącznik nr - Wykaz osiągnięć w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, za które przyznawane są dodatkowe punkty rekrutacyjne załącznik nr 2 - lista dyscyplin sportowych objętych Systemem Sportu MłodzieŜowego, dla których organizatorem zawodów są Polskie Związki Sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej lub Szkolny Związek Sportowy, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół pondagimnazjalnych 9

10 załącznik nr Wykaz osiągnięć w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, za które przyznawane są dodatkowe punkty rekrutacyjne:. Uzyskanie tytułu finalisty w: konkursach przedmiotowych z języka polskiego z elementami sztuki, matematyki, historii elementami WOS, biologii, geografii, fizyki, chemii, występujących pod wspólną nazwą zdolny Ślązak Gimnazjalista, konkursie Liga Naukowa Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów edycja 2008, edycja 2009 konkursie historycznym Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego, Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów, konkursie Losy Polaków na Wschodzie w latach Uzyskanie co najmniej wyróŝnienia w ogólnopolskim konkursie historycznym Historia Bliska, 3. Udział w II etapie (ponadwojewódzkim) w konkursie historycznym Na drodze ku wolności społeczeństwo polskie w latach 80-tych XX w. Doświadczenia świadka historii. 4. Udział, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursie ekologicznym Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. 0

11 załącznik nr 2 Lista dyscyplin sportowych objętych Systemem Sportu MłodzieŜowego, dla których organizatorem zawodów są Polskie Związki Sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej lub Szkolny Związek Sportowy, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Dyscypliny indywidualne:. akrobatyka sportowa, 2. badminton, 3. biathlon, 4. biathlon letni, 5. bieg na orientację, 6. biegi przełajowe, 7. boks, 8. bowling sportowy, 9. brydŝ sportowy, 0. gimnastyka artystyczna,. gimnastyka sportowa, 2. jeździectwo, 3. judo, 4. kajakarstwo, 5. karate tradycyjne, 6. karate WKF, 7. kolarstwo szosowe, 8. kolarstwo torowe, 9. kręglarstwo, 20. lekkoatletyka, 2. łucznictwo, 22. łyŝwiarstwo figurowe, 23. łyŝwiarstwo szybkie, 24. łyŝwiarstwo szybkie - short track, 25. modelarstwo kosmiczne, Gry zespołowe: 26. modelarstwo lotnicze, 27. narciarstwo alpejskie, 28. narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), 29. pięciobój nowoczesny, pływanie, 30. pływanie synchroniczne, 3. podnoszenie cięŝarów 32. saneczkarstwo 33. skoki dowody 34. snowboard 35. sport kartingowy 36. strzelectwo sportowe 37. szachy 38. szermierka 39. taekwon-do TF 40. taekwon-dowaf 4. taniec sportowy 42. tenis 43. tenis stołowy 44. triathlon 45. wioślarstwo 46. wspinaczka sportowa, 47. zapasy styl klasyczny 48. zapasy styl wolny 49. Ŝeglarstwo 50. Ŝeglarstwo lodowe. Baseball 2. Hokej na lodzie 3. Hokej na trawie 4. Kajak polo 5. Koszykówka 6. Piłka noŝna 7. Piłka ręczna 8. Piłka siatkowa 9. Piłka siatkowa plaŝowa 0. Piłka wodna. Rugby 2. Unihokej

12 III. PUNKTY INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH. Powołuje się następujące punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych: - punkt miejski w Lubinie przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ul. Kopernika 6, tel. (0-76) punkt miejski w Legnicy przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr, ul. Wrocławska 83a, tel. (0-76) Zadaniem punktów jest udzielanie informacji o możliwościach podjęcia nauki i wyboru zawodu w szkołach na terenie województwa dolnośląskiego oraz o wolnych miejscach w szkołach położonych w rejonach działania punktu. 3. Punkty miejskie czynne są w następujących terminach: - od 6 kwietnia do 29 maja 2009 r., we wszystkie dni robocze, w godz od czerwca do 7 lipca 2009 r., we wszystkie dni robocze, w godz Szkolne punkty informacyjne powinny rozpocząć działalność nie później niż 30 marca 2009 r. i zakończyć po dokonaniu naboru przez szkołę. 5. Punkty informacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych czynne są codziennie w godz. od 0.00 do 5.00, a w środy w godz. od.00 do Zadaniem szkolnego punktu informacyjnego jest udzielanie informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie, możliwościach zatrudnienia po ukończeniu szkoły lub kierowanie kandydata do punktu informacyjnego przy poradni psychologiczno-pedagogicznej. 7. W przypadku zakończenia postępowania rekrutacyjnego punkty udzielają informacji o wolnych miejscach w innych szkołach. Szkolne punkty przekazują na bieżąco (telefonicznie) informacje o wolnych miejscach w swoich szkołach do właściwych ze względu na położenie punktów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 8. Dodatkowe informacje dla kandydatów o rekrutacji: Na stronie https://regionlegnicko-lubinski.edu.com.pl od dnia 20 kwietnia 2009r. W gimnazjach u wychowawców klas, doradców zawodu, pedagogów. W Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Lubinie, ul. Kopernika 6. Na stronach internetowych poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych. VI Powiatowe Targi Edukacyjne 28 marca 2009, godz. 0:00, Hala ul. Składowa 3 w Lubinie. Drzwi Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych wg ustalonych terminów. 2

13 IV. HARMONOGRAM NABORU ELEKTRONICZNEGO NA ROK SZKOLNY2009/0 L.p. Data rozpoczęcia Data zakończenia. Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzenie ich danych r. godz r. godz Wybór preferencji przez kandydatów r r. godz Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru r r. godz Ewentualna zmiana preferencji kandydatów. 5 czerwca 2009r. godz czerwca 2009r. godz Wprowadzenie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych r r. osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru. 6. Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru r. godz r. godz Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia. ( Zapoznanie się z wynikami naboru). 8. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczanie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego r. godz r r. godz Publikacja list przyjętych oraz list wolnych r. godz.0.00 miejsc. 0. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej r r. godz

14 V. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZYSZŁOŚCI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Zanim zdecydujesz, którą szkołę ponadgimnazjalną wybrać pomyśl: w jakich dziedzinach jesteś dobry, co Cię interesuje, jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości. jeżeli masz (lub możesz mieć) dobre oceny, wiesz, że nauka nie sprawia Ci trudności, jesteś ambitny, rozumiesz i akceptujesz konieczność ciągłego powiększania swojej wiedzy, plany na przyszłość wiążesz z ukończeniem studiów wyższych, masz różnorodne zainteresowania, jesteś ciekawy świata i otwarty na szybkie zmiany zachodzące w świecie to liceum ogólnokształcące jest szkołą odpowiednią dla Ciebie. jeśli masz dobre oceny, nauka nie sprawia Ci trudności, chcesz zdobyć wykształcenie średnie i nie wiesz jeszcze, czy będziesz studiować, a chciałbyś zdobyć tytuł technika w interesującym Cię zawodzie wraz z dobrym przygotowaniem ogólnym to jesteś kandydatem do czteroletniego technikum. Jeżeli dzisiaj bardziej wolisz wykonywać konkretną pracę, masz zainteresowania i uzdolnienia praktyczne, lubisz i potrafisz wykonywać niektóre czynności związane z interesującym Cię zawodem (np. majsterkowanie, gotowanie) lub chcesz szybko zakończyć naukę i usamodzielnić się, możesz wybrać zasadniczą szkołę zawodową. Rozważ to i:. Urzeczywistniaj swoje marzenia. Konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu i pokonywanie kolejnych etapów da Ci pewność siebie i zapobiegnie niepowodzeniom. 2. Pozwoli Ci to zaplanować swoją przyszłość, swoją karierę zawodową, tzn. ustalić cele i wybrać najodpowiedniejszą drogę do ich realizacji. 3. Jeśli chcesz kierować swoim życiem, musisz dokonywać wyborów i brać za nie odpowiedzialność. Musisz się do tego przygotować. 4. Pamiętaj o tym, że znajdujesz się w okresie intensywnego rozwoju psychofizycznego i że Twoje dzisiejsze preferencje mogą w przyszłości się zmienić, mogą rozwinąć się inne zainteresowania i pojawić się chęć ich zgłębiania. Zawsze wtedy możesz kontynuować naukę w szkołach wyższego szczebla lub przez inne formy np. kursy. 4

15 VI. OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Adres: Lubin, ul. Kopernika 7 Telefon: Strona www: e- mail: Klasa/profil Języki Przedmioty wiodące I a, I b I - matematyka, matematycznofizyczna II- j. niemiecki/ fizyka j. francuski I c matematycznobiologiczna I d biologicznochemiczna I e matematycznogeograficzna I f humanistycznojęzykowa I g humanistycznojęzykowa I - II -j. niemiecki/ j. rosyjski I - II - j. łaciński I - II - j. niemiecki/ j. francuski I - j. niemiecki II - I - II- j. łaciński/ j. niemiecki matematyka, biologia biologia, chemia, fizyka matematyka, geografia j. polski, historia, WOS j. polski, historia, geografia Oferta szkoły: Przedmioty punktowane przy rekrutacji j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka j. polski, j. obcy, matematyka, biologia j. polski, j. obcy, biologia, chemia j. polski, j. obcy, matematyka, geografia j. polski, j. obcy, historia, WOS j. polski, j. obcy, historia, WOS Liczba oddziałów 2 Basen - Sala gimnastyczna Siłownia Stołówka - Sklepik Bufet - Biblioteka Czytelnia Centrum multimedialne Inne dostęp do Internetu Wi-Fi 5

16 Dodatkowe informacje o szkole: Stałymi elementami programu szkoły są: wymiana młodzieży w ramach współpracy ze szkołą w Niemczech warsztaty dziennikarskie, matematyczne, ekologiczne i artystyczne w Danii warsztaty Językowo-Artystyczne The Young Americans dla zainteresowanych uczniów wycieczki integracyjne dla klas I przed rozpoczęciem roku szkolnego działalność 27 kołek pozalekcyjnych wolontariat Co roku odbywają się u nas: Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Międzyszkolny Maraton Językowy Międzyszkolny Regionalny Festiwal Piosenki Francuskiej Powiatowy Konkurs Fizyczny dla szkół gimnazjalnych Dni Kultury Forum Teatralne Dzień nauczyciela spektakle i występy artystyczne nauczycieli dla uczniów Studniówka w zamkowych komnatach -w tym roku uczniowie klas trzecich wraz z nauczycielami już po raz trzeci bawili się w Zamku Książ W tym roku I Liceum Ogólnokształcące im M, Kopernika w Lubinie zajęło 2 miejsce w województwie dolnośląskim w XI Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2009 Rzeczpospolitej i Perspektyw, w którym podstawowym kryterium są wysokie osiągnięcia młodzieży w olimpiadach przedmiotowych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 6

17 Adres: Lubin, ul. Niepodległości 3 Telefon: /66 Strona www: e- mail: kulturowa Klasa/profil Języki Przedmioty wiodące matematycznofizyczna fizyka, j. niemiecki matematyka, matematyczna matematyka, matematycznogeograficzna biologicznochemicznofizyczna przyrodnicza językowa z edukacją prawną humanistycznojęzykowa j. niemiecki j. rosyjski j. francuski j. niemiecki j. francuski j. niemiecki j. niemiecki j, angielski geografia, matematyka, historia, geografia, j. polski, biologia, chemia, fizyka biologia, fizyka, matematyka historia, WOS, j. angielski j. polski j. niemiecki Przedmioty punktowane przy rekrutacji j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka j. polski, j. obcy, matematyka, geografia j. polski, j. obcy, historia, geografia j. polski, j. obcy, biologia, chemia j. polski, j. obcy, biologia, fizyka j. polski, j. obcy, historia, WOS j. polski, j. obcy, historia, biologia Liczba oddziałów 7

18 Oferta szkoły: Basen - Sala gimnastyczna Siłownia Stołówka - Sklepik Bufet Biblioteka Czytelnia Centrum multimedialne Inne obozy matematyczne wymiany, psycholog, wolontariat Dodatkowe informacje o szkole: Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim - Wydział Politologii, Chemii Samorząd Uczniowski, Festiwal Piosenki Francuskiej, Koncerty i bale charytatywne, Współpraca z IPN - wystawy 8

19 Adres: Lubin, ul. Kościuszki 9 Telefon: Strona www: e- mail: Klasa/profil Języki Przedmioty wiodące Technik górnictwa podziemnego Technik-mechanik (specjalizacje: eksploatacja maszyn górniczych, Spawalnictwo) Technik-elektryk (specjalizacje: maszyny elektryczne, energoelektronika, instalacje elektryczne) Technik-elektronik (specjalizacje: systemy i sieci komputerowe, automatyka przemysłowa) Technik - telekomunikacji (specjalizacje: komutacyjne systemy cyfrowe, systemy informatyczne) Technik - informatyk Technikteleinformatyk Do wyboru i j. niemiecki Do wyboru i j. niemiecki Do wyboru i j. niemiecki Do wyboru i j. niemiecki Do wyboru i j. niemiecki Do wyboru i j. niemiecki Do wyboru i j. niemiecki Technikum Nr Przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, język obcy, matematyka, fizyka język polski, język obcy, matematyka, fizyka język polski, język obcy, matematyka, fizyka język polski, język obcy, matematyka, fizyka język polski, język obcy, matematyka, fizyka język polski, język obcy, matematyka, fizyka język polski, język obcy, matematyka, fizyka Liczba oddziałów 2 2 9

20 Technik-ochrony środowiska LO profil językowy z elementami edukacji europejskiej Do wyboru i j. niemiecki Do wyboru, j. niemiecki i j. francuski - III Liceum Ogólnokształcące język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie język polski, język obcy, matematyka, fizyka język polski, język obcy, historia, geografia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr język polski, język obcy, ZSZ zawód ślusarz j. rosyjski - matematyka, technika ZSZ klasa - język polski, język obcy, j. rosyjski - wielozawodowa matematyka, technika Oferta szkoły: Basen - Sala gimnastyczna Siłownia Stołówka Sklepik Bufet Biblioteka Czytelnia Centrum multimedialne Inne Multimedialne Centrum Informacji, parking dla uczniów Dodatkowe informacje o szkole:. Orkiestra dęta 2. Klub uczniowski Klub-net No name. 3. Klub turystyczno-fotograficzny Żubr. 4. Koło biologiczne. 5. Klub wolontariusza. 6. Grupa Pierwszej Pomocy Szkolnego Koła PCK. 20

21 Adres: Lubin, ul. Szpakowa Telefon: Strona www: e- mail: Klasa/profil Języki Przedmioty wiodące Przedmioty punktowane przy rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcące sportowo- angielski język angielski, język polski, język obcy, obronny niemiecki biologia, PO, przysposobienie WOS obronne, biologia technik ekonomista technik handlowiec angielski niemiecki angielski niemiecki technik logistyk angielski niemiecki technik hotelarstwa angielski niemiecki Technikum Nr 2 rachunkowość przedsiębiorstwa, finanse przedsiębiorstw, ekonomika przedsiębiorstw rachunkowość handlowa, ekonomika handlu, marketing ekonomika logistyki, gospodarka elektroniczna marketing usług hotelarskich, ekonomia i prawo w hotelarstwie język polski, język obcy, matematyka, geografia język polski, język obcy, matematyka, geografia język polski, język obcy, matematyka, geografia język polski, język obcy, informatyka, geografia Liczba oddziałów 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 sprzedawca niemiecki organizacja sprzedaży, towaroznawstwo język polski, język obcy, matematyka, geografia 2

22 Oferta szkoły: Basen Sala gimnastyczna Siłownia - Stołówka - Sklepik Bufet Biblioteka Czytelnia Centrum multimedialne Inne - Dodatkowe informacje o szkole: Klub Europejski PCK Wolontariat zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, geografii, języków obcych, wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych cykliczne imprezy ogólnoszkolne (Walentynki, Dzień Kobiet, Halloween, Mikołajki, Dzień Bez Przemocy) cykliczne akcje regionalne i ogólnopolskie (Dzień Przedsiębiorczości, Sprzątanie świata, akcje charytatywne, oddawanie krwi) respektujemy kodeks Szkoły bez przemocy stałą współpracę z: szkołami wyższymi Dolnego Śląska(m.in. Uczelnią Zawodową Zagłębia Miedziowego w Lubinie), Centrum Planowania Karier w Legnicy, Sądem Rejonowym w Lubinie, Domem Małego Dziecka w Jaworze, Policją Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy wycieczki przedmiotowe do urzędów, przedsiębiorstw, hoteli i centrów logistycznych obozy ekologiczne, matematyczne. 22

23 Adres: Lubin, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Telefon: Strona www: e- mail: Klasa/profil Języki Przedmioty wiodące Przedmioty punktowane przy rekrutacji V Liceum Ogólnokształcące klasa integracyjna (mała liczba uczniów 2 języki: j. polski, w klasie, w tym 3-5 j. niemiecki lub j. polski, historia, j. obcy, uczniów lub geografia historia, z niepełnosprawnością ruchową, j. rosyjski geografia nauczyciel wspomagający) klasa sportowa (piłka nożna i piłka ręczna) technik budownictwa technik pojazdów samochodowych elektryk elektromechanik mechanik pojazdów samochodowych murarz 2 języki: j. niemiecki lub lub j. rosyjski 2 języki: j. niemiecki lub lub j. rosyjski 2 języki: j. niemiecki lub lub j. rosyjski j. niemiecki lub lub j. rosyjski j. niemiecki lub lub j. rosyjski j. niemiecki lub lub j. rosyjski j. niemiecki lub lub j. rosyjski j. polski, biologia, chemia Technikum Nr 3 budowlane mechaniczne j. polski, j. obcy, biologia, wych.fiz. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 elektryczne mechaniczne, elektryczne mechaniczne budowlane j. polski, geografia, matematyka, informatyka j. polski, geografia, matematyka, informatyka j. polski, matematyka, geografia, informatyka j. polski, matematyka, geografia, informatyka j. polski, matematyka, geografia, informatyka j. polski, matematyka, geografia, informatyka Liczba oddziałów 2 0,5 0,5 0,5 23

24 technolog robót wykończeniowych w budownictwie wielozawodowa młodociani pracownicy zawody trzyletnie wielozawodowa młodociani pracownicy zawody dwuletnie j. niemiecki lub lub j. rosyjski j. niemiecki lub lub j. rosyjski budowlane --- j. niemiecki lub lub j. rosyjski --- j.polski, matematyka, geografia, informatyka j.polski, matematyka, geografia, informatyka j.polski, matematyka, geografia, informatyka 0,5 Oferta szkoły: basen tak pełnowymiarowy, doskonały do nauki oraz doskonalenia umiejętności pływania siłownia tak wyposażona w sprzęt do wszechstronnego treningu podstawowych grup mięśni sala gimnastyczna tak nowoczesna, świeżo wyremontowana sklepik tak zawsze znajdziesz tu coś na zimno i na gorąco bufet - stołówka - czytelnia tak biblioteka tak Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, inne: 3 nowoczesne pracownie komputerowe, pracownie zawodowe Dodatkowe informacje o szkole:. Informacje o szkole. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie powstał w 2004 r. z połączenia Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Nr 3. Obecnie kształci ok. 700 uczniów w klasach technikum, liceum, zasadniczej szkole zawodowej 2. Kształcenie zawodowe. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie do nauki zawodu. Sale są odnowione, przestronne, wyposażone w liczne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Na uwagę zasługuje: pracownia budowlana oraz pracownie elektryczne wyposażone zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi. Szkoła posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uprawniającą do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Kształcenie praktyczne jest organizowane w pracowniach szkolnych oraz w następujących zakładach: PHU Autocentrum-Victoria, Volkswagen Motor Polska Sp.z o.o., PKS, Zakład Budowlano-Montażowy T. Maciaszek, EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. i Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy. 24

25 2. Działalność szkoły. posiadamy Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa odnoszą sukcesy w konkursach ogólnopolskich i europejskich organizujemy liczne warsztaty, szkolenia, wycieczki dla uczniów chcących nabyć praktyczne umiejętności poruszania się na rynku pracy cyklicznie organizujemy Powiatowe Targi Młodzieżowych Przedsiębiorstw, Międzyszkolny Konkurs Budowlany oraz wiele konkursów przedmiotowych i sportowych organizujemy debaty międzyszkolne na ciekawe tematy, np: Aborcja jest niemoralna, Narkotyki szkodzą zdrowiu, Nie warto wagarować bierzemy udział w Ogólnopolskim Programie Społecznym Szkoła bez przemocy, podejmujemy wiele innych działań wychowawczych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym uczniom. 3. Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania w nast. formach: Klubie Europejskim, zajęciach pozalekcyjnych dostosowanych do Klubie Wolontariatu, indywidualnych potrzeb uczniów (np. Szkolnym Klubie PCK, językowe, sportowe, wyrównawcze) poprzez współorganizowanie uroczystości Szkolnym Klubie Pracy, i kultywowanie tradycji szkolnych. 4. Niektóre z naszych ubiegłorocznych sukcesów: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Produkcik 2008 w kategorii Najlepsza prezentacja, dla MINIDEKORATORNI VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Zarządzanie Firmą MESE oraz IX miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, II miejsce w Ogólnopolskim Finale Licealiady w Piłce Nożnej, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Eko-Planeta, I i II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Budowlanym Magiczna Kielnia 25

26 Adres: 59-3 Lubin, Chróstnik 60 Telefon: /9 Strona www: e- mail: Klasa/profil Języki Przedmioty wiodące TECHNIKUM technik język angielski przedmioty spedytor język niemiecki zawodowe technik architektury krajobrazu technik mechanik mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych język francuski język angielski język niemiecki język francuski język angielski język niemiecki język francuski język angielski język niemiecki przedmioty zawodowe przedmioty zawodowe ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA przedmioty zawodowe Przedmioty punktowane przy rekrutacji j. polski j. obcy, wos, geografia j. polski j. obcy, biologia, sztuka j. polski j. obcy, matematyka, technika średnia ocen ze świadectwa Liczba oddziałów Oferta szkoły: basen - siłownia sala gimnastyczna - sklepik bufet - stołówka czytelnia biblioteka centrum multimedialne inne: - Warsztaty organizuje kursy do zdobycie dodatkowych kwalifikacji np. kurs operatorów wózków widłowych. - Gospodarstwo Pomocnicze Internat pokoje 2 i 3 osobowe, wyżywienie całodobowe - w zawodzie technik spedytor realizacja praktyki w renomowanych firmach transportowych np. Pol-Miedz Trans. 26

27 - w zawodzie technik architektury krajobrazu zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizuje szkoła w oparciu o własną bazę (możliwość realizacji praktyki na terenie Niemiec). - w zawodzie technik mechanik - zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizuje szkoła w oparciu o własną bazę. W trakcie nauki nieodpłatnie kurs na prawo jazdy kat. B. - Zasadnicza Szkoła Zawodowa mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych. Międzyszkolny Konkurs Poezji Miłosnej 2. Klub językowy Planeta 3. Szkolny klub Sportowy 4. Klub Europejski 5. Koło Krajoznawczo Turystyczne Łaziki 6. Koło Młodego Technika 7. Koło Matematyczne 8. Kolo Informatyczne 9. Koło Architektury Krajobrazu Dodatkowe informacje o szkole: Informacje ogólne Zespół Szkół w Chróstniku posiada bardzo dobre połączenie z Lubinem komunikacją miejską liniami 2 oraz 0. 27

28 Adres: Rudna, ul. Kolejowa 5 Telefon: Strona www: e- mail: Klasa/profil Języki Przedmioty wiodące Technik Public Relations organizacji j. niemiecki Organizacja reklamy reklamy Grafika komputerowa Fotografia Technik agrobiznesu j. niemiecki reklamowa Finanse i bankowość w agrobiznesie Zarządzanie firmą Podstawy przetwórstwa Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych Ekonomika agrobiznesu Przedmioty punktowane przy rekrutacji j. polski matematyka plastyka technologia informacyjna j. polski biologia geografia technologia informacyjna Liczba oddziałów Klasa wielozawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa j. niemiecki Przedmioty zawodowe dla danego zawodu Rolnik j. niemiecki Produkcja zwierzęca Produkcja roślinna ogrodnictwo J. polski, matematyka, technologia informacyjna, technika J. polski, biologia, technologia informacyjna, technika 28

29 Oferta szkoły: Basen - Sala gimnastyczna - Siłownia Stołówka Sklepik Bufet - Biblioteka Czytelnia Centrum multimedialne Inne Multimedialna sala konferencyjna Dodatkowe informacje o szkole: - Szkolny klub wolontariatu Imprezy cykliczne: - Święto Pieczonego Ziemniaka - Wigilia szkolna - Walentynki - Pierwszy dzień wiosny - Konkurs ekologiczny - Konkurs plastyczny Realizacja projektów ekologicznych współfinansowanych przez PFOŚiGW w Lubinie oraz projektów z zakresu przedsiębiorczości organizowanych we współpracy z Dolnośląską Izbą Rolniczą w Legnicy - Moja firma w mojej gminie Stała współpraca: - ARiMR - Izba Rolnicza - Regionalny Instytut Rolnictwa w Aoście (Włochy)- praktyki zagraniczne - Telewizja Lubin, Agencje reklamowe praktyki uczniów 29

30 Adres: Lubin, ul. B. Prusa 4 Telefon: Strona www: e- mail: liceum- Klasa/profil Języki Przedmioty wiodące humanistyczny. j. polski fakultatywnie: historia 2. j. niemiecki WOS 3. j. francuski dodatkowo: j. łaciński humanistyczny. fakultatywnie: 2. j. niemiecki 3. j. francuski j. polski historia WOS Przedmioty punktowane przy rekrutacji j. polski historia WOS sztuka j. polski historia WOS sztuka Liczba oddziałów przyrodniczy dodatkowo: j. łaciński. angielski 2. j. niemiecki dodatkowo: j. łaciński Matematyka Biologia Chemia j. polski Matematyka Biologia Chemia Oferta szkoły: Basen wypożyczany Sala gimnastyczna Siłownia Stołówka Sklepik Bufet Biblioteka Czytelnia Centrum multimedialne Inne - 30

31 Dodatkowe informacje o szkole: KOŁA:. Prężnie działające koło teatralne: - organizacja przedstawień teatralnych własnych na wysokim poziomie artystycznym - częste wyjazdy do teatru, opery, operetki we Wrocławiu. 2. Edukacja kulturalna: - częste wyjazdy do filharmonii 3. Wolontariat: - współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Lubinie - przytuliskiem Brata Alberta w Lubinie - współpraca z Hospicjum w Lubinie - MOPS w Lubinie 4. Koło taneczne: - nauka tańca towarzyskiego - aerobik IMPREZY CYKLICZNE:. Dni Teatru ( impreza coroczna) 2. Dni Brytyjskie ( impreza organizowana od lat): Konkurs znajomości gramatyki angielskiej Konkurs plastyczny dot. kultury angielskojęzycznej Konkurs piosenki angielskojęzycznej Impreza obejmująca zasięgiem powiaty ościenne ( Głogów, Legnica, Polkowice, Ścinawa, Jawor, Złotoryja, Polkowice) 3

32 Adres: Lubin, ul. M. Skłodowskiej- Curie 72 Telefon: Strona www: e- mail: Liceum Profilowane Klasa/profil Języki Przedmioty wiodące Przedmioty punktowane przy rekrutacji socjalny Język niemiecki j. polski, biologia j. polski, biologia, wiedza Język angielski o społeczeństwie, j. obcy Liczba oddziałów 3 Oferta szkoły: Basen - Sala gimnastyczna - Siłownia - Stołówka - Sklepik - Bufet - Biblioteka Czytelnia - Centrum multimedialne Inne Pracownia komputerowa, sala konferencyjna z tablicą interaktywną Dodatkowe informacje o szkole: Będziesz się uczyć o człowieku, jego rozwoju i potrzebach, współżyciu w społeczeństwie. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi i językami obcymi (, j. niemiecki), poznasz elementy psychologii, socjologii, filozofii, człowieka w środowisku, pedagogiki, etyki. Szkoła ma: - bogato wyposażone sale lekcyjne, - radiowęzeł szkolny (koncerty życzeń i pogadanki), - zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na basenie, kręgielni, sali Zagłębia Lubin, - możliwość indywidualnego korzystania z pracowni komputerowej i Internetu, - bibliotekę z bogatym księgozbiorem, - koło biblioteczne, 32

33 - pracownię multimedialną, - innowacyjnie działający SU (sekcja dziennikarska, własna gazetka, strona internetowa), - koło Wolontariuszy jest wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc, - koło ekologiczne prowadzi badania powietrza w najbliższej okolicy. Liceum profilowane przygotowuje do: - egzaminu maturalnego, - dalszego kształcenia w wybranych przez siebie kierunkach, - swobodnego komunikowania się w języku angielskim i niemieckim, - sprawnego posługiwania się technologią informacyjną, - przedsiębiorczości w warunkach obecnej konkurencji rynkowej, oraz sytuacji wysokiego bezrobocia, - rozwoju własnej osobowości i życia w społeczeństwie, - udziału w różnorodnych konkursach. Jeżeli będziesz mieć problem w nauce nauczyciele służą pomocą na zajęciach wyrównawczych z danego przedmiotu. Nasze atuty: - szkoła bezpieczna przyjazna młodzieży, bez przemocy, promująca zdrowie, - wyjątkowy, rodzinny klimat szkoły, uczeń nie jest anonimowy, - duże doświadczenie w organizowaniu wycieczek krajowych i zagranicznych dla młodzieży, - wysoki poziom nauczania, - stypendyści Prezesa Rady Ministrów, - wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 33

34 Mamy nadzieję, że informator pomoże Wam w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Pytajcie to nie kosztuje. Decyzja, którą będziecie podejmować w najbliższych miesiącach będzie ważna. Będzie miała wpływ na Wasze dorosłe życie i to, czym będziecie się w przyszłości zajmować. Nie lekceważcie tej decyzji. Trzymamy za was kciuki i życzymy powodzenia. Zespół Redakcyjny Wersja elektroniczna informatora znajduje się na stronach Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie- 34

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK W JELENIEJ GÓRZE

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK W JELENIEJ GÓRZE 1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI II. ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI II. ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM Podstawa prawna: 1. art.9 ust.2 oraz art. 10ust.1 i 9 Ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 / 2014 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 6 / 2014 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2014 roku Zarządzenie nr 6 / 2014 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Sycowie

Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Sycowie REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr 34/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015 IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna - Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju nr 15/2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. Kudowa Zdrój 14.02.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Informacje Ogóle. 1. Informacje o szkole są na stronie internetowej pod adresem: http://www.norwid.jgora.pl w zakładce rekrutacja

CZĘŚĆ I. Informacje Ogóle. 1. Informacje o szkole są na stronie internetowej pod adresem: http://www.norwid.jgora.pl w zakładce rekrutacja ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze NA ROK SZKOLNY 2010/2011 http://www.norwid.jgora.pl (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 w województwie świętokrzyskim. Działając

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Rekrutacyjno Kwalifikacyjną, która sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

Rekrutacyjno Kwalifikacyjną, która sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego. Dobrzeń Wielki 15.02.2007r. Zasady przyjmowania kandydatów do klas pierwszych Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej z siedzibą w Dobrzeniu Małym. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim. I. Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I 1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA NABORU

ZASADY I KRYTERIA NABORU ZASADY I KRYTERIA NABORU do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej może starać się absolwent gimnazjum. 2. Terminy składania podań, dokumentów i dokonywanie zmian:

INFORMACJE OGÓLNE. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej może starać się absolwent gimnazjum. 2. Terminy składania podań, dokumentów i dokonywanie zmian: REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale na rok szkolny 2008/2009 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. O przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Na podstawie Zarządzenia Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2015 r.

oraz na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Zarządzenia nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WAŻNE TERMINY: 1.Składanie dokumentów do wybranych szkół (wniosek) Od 14 kwietnia 2014r. do 25 czerwca 2014r. do godz.13:00 2.Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 11 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich K R Y T E R I A R E K R U T A C J I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZĄBKOWICACH

Bardziej szczegółowo

finalista konkursu ponadwojewódzkiego 12 punktów finalista konkursu wojewódzkiego 10 punktów

finalista konkursu ponadwojewódzkiego 12 punktów finalista konkursu wojewódzkiego 10 punktów Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół w Chojnicach na rok szkolny 2011/2012 W Zespole Szkół w Chojnicach proponuje się naukę: w Liceum Ogólnokształcącym, w klasach z następującymi przedmiotami wiodącymi:

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=9353 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r.w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym REGULAMIN REKRUTACJI Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572 ze zmianami) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 / 2013 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013 roku

Zarządzenie nr 4 / 2013 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013 roku Zarządzenie nr 4 / 2013 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji I LO im. H. Derdowskiego w Kartuzach

Regulamin rekrutacji I LO im. H. Derdowskiego w Kartuzach Regulamin rekrutacji I LO im. H. Derdowskiego w Kartuzach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Szkolny Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2013/2014. Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Koźmicach Wielkich REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH 2017/2018

Gimnazjum w Koźmicach Wielkich REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH 2017/2018 Gimnazjum w Koźmicach Wielkich REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH 2017/2018 Szkolnictwo ponadgimnazjalne na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 od 1 września 2017 r. Liceum Ogólnokształcące 3 lata nauki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2013/2014

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO 32 400 MYŚLENICE, UL. 3 MAJA 97B Tel.(012) 272 01 18 Fax. (012) 274 35 65 http://www.sredniawski.pl e mail:sekretariat@sredniawski.pl Szczegółowe zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przygotowano na podstawie Zarządzenia Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 lutego 2015 r. ; w pełnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 11 /2007 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 24 stycznia 2007 roku

Decyzja Nr 11 /2007 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 24 stycznia 2007 roku Decyzja Nr 11 /2007 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie zasad, trybu oraz terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów oraz szkół

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2016 / 2017

REKRUTACJA 2016 / 2017 REKRUTACJA 2016 / 2017 W roku szkolnym 2016/2017 w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach planowane jest utworzenie następujących oddziałów: Lp. Klasa Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. art.10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

ZASADY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich ZASADY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2011/20 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich 1. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas

Bardziej szczegółowo

ustala się następujące kryteria przyjęć

ustala się następujące kryteria przyjęć Na podstawie Zarządzenia nr 9/2010 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zasad rekrutacji uczniów do szkół publicznych w województwie kujawskopomorskim na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ. https://oswiecim.edu.com.pl/

SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ. https://oswiecim.edu.com.pl/ Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum uzupełniającego w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. WR EKP Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. WR EKP Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. WR.570.9.2013.EKP Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a na rok szkolny 2015/2016 Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych zostały określone

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie rok szkolny 2016/2017 na Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty -tekst jednolity - (Dz, U. Nr 67 poz.329) z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty -tekst jednolity - (Dz, U. Nr 67 poz.329) z późniejszymi zmianami. REGULAMIN rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach na rok 2012/2013 Podstawa prawna opracowania: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w roku szkolnym 2009/2010 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

ZASADY I KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ ZASADY I KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ na rok szkolny 2012/2013 1 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 200 roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA NABORU

ZASADY I KRYTERIA NABORU ZASADY I KRYTERIA NABORU do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie na rok szkolny 2010/2011

Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie na rok szkolny 2010/2011 Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie na rok szkolny 2010/2011 1. O przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie w trybie rekrutacji mogą ubiegać się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 roku, poz. 256 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004 roku, poz. 256 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 5 / 2 0 1 6 W roku szkolnym 2015/2016 planowane jest utworzenie następujących oddziałów w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH. Zarządzenie Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2013 roku

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH. Zarządzenie Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2013 roku REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH Zarządzenie Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2013 roku O PRZYJĘCIU KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ: ZASADNICZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Technikum. Akademickiego przy WSIG w Słupsku. na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji do Technikum. Akademickiego przy WSIG w Słupsku. na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji do Technikum Akademickiego przy WSIG w Słupsku na rok szkolny 2013/2014 Na podstawie: 23 pkt. 2, 3 i 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji kandydatów do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji kandydatów do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze na rok szkolny 2013/2014 Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych określa rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004r.

Bardziej szczegółowo

Termin do Realizowane zadania (czynności) Kandydat składa dokumenty do co najwyŝej trzech wybranych szkół.

Termin do Realizowane zadania (czynności) Kandydat składa dokumenty do co najwyŝej trzech wybranych szkół. Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego oraz szkoły policealnej w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów i zasad rekrutacji młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów i zasad rekrutacji młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15 Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów i zasad rekrutacji młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15 DO SZKÓŁ: TRZYLETNICH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, CZTEROLETNICH

Bardziej szczegółowo

na rok szk. 2015/2016

na rok szk. 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu na rok szk. 2015/2016 Na podstawie Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W NOWORUDZKIEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W NOWEJ RUDZIE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W NOWORUDZKIEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W NOWEJ RUDZIE Załącznik do zarządzenia Nr 6/2017 Dyrektora NST z dn. 10.04.2017 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W NOWORUDZKIEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W NOWEJ RUDZIE Szkoła

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie na rok szkolny 2013/2014

Kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie na rok szkolny 2013/2014 Kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie na rok szkolny 2013/2014 Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Krzywoustego w Słupsku. w roku szkolnym 2012/2013

R E G U L A M I N rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Krzywoustego w Słupsku. w roku szkolnym 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Krzywoustego w Słupsku Podstawa prawna: w roku szkolnym 2012/2013 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2009 r.

Zarządzenie Nr 5/09 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2009 r. Zarządzenie Nr 5/09 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie zasad rekrutacji uczniów do szkół publicznych w województwie kujawsko-pomorskim na rok szkolny 2009/2010 Na

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 2\2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 4 lutego 2013 roku Na podstawie: 1. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku w roku szkolnym 2012/2013

Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku w roku szkolnym 2012/2013 Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 2 W BYDGOSZCZY Zasady rekrutacji 2015 / 2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 2 W BYDGOSZCZY Zasady rekrutacji 2015 / 2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR W BYDGOSZCZY Zasady rekrutacji 015 / 016 / zgodne z Zarządzeniem Nr 17/015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 015 r. / od 5 maja 015r. do czerwca 015r.,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Obowiązuje rekrutacja elektroniczna. 1 Podstawa prawna: zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wersja skrócona dla rekrutacji w II LO im. M. Kopernika we Włocławku

Wersja skrócona dla rekrutacji w II LO im. M. Kopernika we Włocławku Zarządzenie Nr 9/2010 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie terminów i zasad rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna - art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Z POWIATU ZGORZELECKIEGO

OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Z POWIATU ZGORZELECKIEGO OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Z POWIATU ZGORZELECKIEGO Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Krzywoustego w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013

R E G U L A M I N rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Krzywoustego w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: R E G U L A M I N rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Krzywoustego w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011.

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011. Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2010/2011 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach

Zasady rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach Załącznik nr 5 Zasady rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach I 1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: liceum, technikum

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYSŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji Rydułtowy 26.02.2015 r. Regulamin przyjęcia kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LO IM. A. GROTTGERA W GRYBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LO IM. A. GROTTGERA W GRYBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LO IM. A. GROTTGERA W GRYBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Dz.U.2015.1942 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2014/2015

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2014/2015 1 Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 1 1. Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się poprzez elektroniczny system rekrutacji, dostępny na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ROK SZKOLNY 2016 / 2017 1 Zasady Ogólne 1. Kandydaci kwalifikowani są do poszczególnych klas

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r. OPOLSKI KURATOR OŚWIATY WKW 4210 1/10 Opole, dnia 15 stycznia 2010. r. ZARZĄDZENIE NR 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz

Bardziej szczegółowo

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI Regulamin ustala się na podstawie decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 grudnia 2008 r. dot.

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 9 / 05 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 26 stycznia 2005 roku

Decyzja Nr 9 / 05 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 26 stycznia 2005 roku Decyzja Nr 9 / 05 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie zasad, trybu oraz terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA. historii, - z rozszerzonym j. polskim, wiedzą o społeczeństwie, geografią: z wiedzy o

KRYTERIA. historii, - z rozszerzonym j. polskim, wiedzą o społeczeństwie, geografią: z wiedzy o KRYTERIA Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 30 marca 2015 r. naboru do szkół ponadgimnazjalnych (rok szkolny 2015/2016) wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 1 w Bolesławcu

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 1 w Bolesławcu ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 1 w Bolesławcu 59-700 BOLESŁAWIEC ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11, www.lo.boleslawiec.pl (75) 732 31 93, (75) 732 31 93 e- lo@lo.boleslawiec.pl R E G U L A M I N Szkolnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie: Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora I LO w Brodnicy z dnia 28.02.2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora I LO w Brodnicy z dnia 28.02.2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora I LO w Brodnicy z dnia 28.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia terminów, zasad i kryteriów rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy

Bardziej szczegółowo