RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko I Liceum Ogólnokształcące Łańcut Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 41

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Beata Streb, Małgorzata Zgurska-Nowińska. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli organu prowadzącego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor szkoły Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Uczniowie Rodzice Partnerzy szkoły, przedstawiciele organu prowadzącego Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 34 "Szkoła, w której pracuję" Wywiad grupowy Nauczyciele zróżnicowani pod 12 zogniskowany (FGI) względem stażu, nauczanego przedmiotu i pracy w zespołach zadaniowych oraz pedagog szkolny Wywiad grupowy Pracownicy inni niż 7 zogniskowany (FGI) nauczyciele Ankieta elektroniczna (CAWI) "Moja szkoła" Ankieta elektroniczna (CAWI) "Mój dzień" Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta audytoryjna (PAPI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Badanie na próbie pełnej uczniów klas rok niższych od najstarszych Badanie na próbie pełnej uczniów najstarszych klas Przedstawiciele trzech ostatnich roczników, dobrani losowo oraz przedstawiciele samorządu szkolnego Przedstawiciele rady rodziców i rad klasowych, reprezentujący różne roczniki oraz wszyscy chętni Badanie na próbie pełnej rodziców uczniów klas rok niższych od najstarszych Przedstawiciele organu prowadzącego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja zajęć 6 Obserwacja zajęć pozalekcyjnych Obserwacja szkoły Na zewnątrz, przed i po nd lekcjach, podczas przerw, podczas zajęć pozalekcyjnych Analiza danych zastanych / 41

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica I Liceum Ogólnokształcące Henryk Sienkiewicz Liceum ogólnokształcące Łańcut Mickiewicza Numer 3 Kod pocztowy Urząd pocztowy Łańcut Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 473 Oddziały 15 Nauczyciele pełnozatrudnieni 30 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 11 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 6 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy PODKARPACKIE łańcucki Łańcut gmina miejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 41

5 Wprowadzenie: obraz placówki Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem z ewaluacji zewnętrznej problemowej przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. Badanie było prowadzone w 2 obszarach: procesy zachodzące w szkole oraz funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów. Wszystkie zawarte w raporcie informacje o szkole, tezy i dane znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań. Ogólnokształcąca szkoła średnia w Łańcucie została zorganizowana w 1907 roku jako prywatne, miejskie gimnazjum klasyczne z inicjatywy Bolesława Żardeckiego, posła do Sejmu Krajowego we Lwowie. Ufundowany przez byłych wychowanków i uroczyście poświęcony w dniu 10 listopada 1935 roku sztandar był i jest symbolem tożsamości szkoły, elementem ceremoniału szkolnego i jej wizytówką w środowisku. Specyficzną i rozwijającą się w szkole jest tradycja sienkiewiczowska, która rozpoczęła się w momencie przystąpienia placówki w 1993 roku do Ogólnopolskiego Towarzystwa im. H. Sienkiewicza, a reprezentacja szkolnych "Heńko - Manów" wzięła udział w I Ogólnopolskim Spotkaniu Szkół Sienkiewiczowskich w Woli Okrzejskiej. Podobnie jak zapoczątkowane przez profesora Jana Marszała i kontynuowane Konkursy Matematyczne, organizowane dla uczniów liceum i gimnazjum oraz apele poświęcone jego pamięci stanowią specyficzną obrzędowość szkoły. Do liceum uczęszcza 473 uczniów w 15 oddziałach. Warunki lokalowe szkoły pozwalają na organizację procesów edukacyjnych. Sale, gdzie odbywają się lekcje i pracownie specjalistyczne są odpowiedni wyposażone. Bazę sportową szkoły stanowią boisko oraz sala gimnastyczna. Liczebność klas w większości pozwala w nauczycielom na uzyskanie informacji i przeprowadzenie szczegółowych analiz na temat skuteczności nauczania. Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy, w której określono główne kierunki działań. Ważną funkcją szkoły jest obywatelsko-patriotyczne i prospołeczne wychowanie młodzieży. Nauczyciele dbają o przekazywanie swoim wychowankom uniwersalnych wartości etyczno-moralnych opartych na humanistycznych i religijnych fundamentach. W szkole działa Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, które prowadzi m.in. nieodpłatnie działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej wychowanków i uczniów liceum. Oferta edukacyjna placówki pozwala na kształcenie umiejętności, rozwijanie zdolności i talentów młodzieży, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowcach oraz realizację szeregu projektów edukacyjnych. Dla uczniów zdolnych np. z biologii i matematyki, nauczyciele opracowują indywidualne programy nauki. Uczniowie uczestniczą w różnych konkursach, gdzie zdobywają sukcesy, np.: w Międzynarodowego Konkursu YPEF, w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, w XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, w VI Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym "Poszukiwanie Talentów", w 3 edycji konkursu organizowanym przez IPN "Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy ", XXXV Zawodach Sportowo-Obronnych Sprawni jak Żołnierze, w Mistrzostwach Polski w konkurencji strzelectwa sportowego, czy w powiatowych rozgrywkach piłki siatkowej oraz piłki ręcznej. Dla uczniów z trudnościami w nauce szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne. Szkoła bierze udział w realizacji wielu innowacyjnych projektów edukacyjnych, np. "Krok w przedsiębiorczość", "Rekiny przedsiębiorczości", na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) oraz Kurs e-learningowy, "Wybieramy zawód z przyszłością", "Enter your Future" w ramach współpracy z Międzynarodową Organizacją Młodych Ekonomistów AIESEC. Wspiera uczniów w prowadzeniu działalności społecznej i charytatywnej. Szkoła w swojej ofercie edukacyjnej uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy, tj. posługiwanie się różnymi językami obcymi, przedsiębiorczość, autoprezentacja, umiejętność współpracy w zespole, uczenia się przez całe życie, posługiwanie się technologiami informacyjnymi m.in. poprzez realizację szeregu projektów z zakresu gospodarki i finansów. Procesy edukacyjne są planowane i doskonalone z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. Nauczyciele stosują różne formy i metody pracy z uczniami, które sprzyjają uczeniu się. Wszystkie działania podejmowane w szkole realizowane są zespołowo. Nauczyciele wspólnie analizują efekty swojej pracy, rozwiązują problemy wychowawcze i planują nowe zadania. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. Uczniowie biorą udział w przedsięwzięciach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw np.: wolontariat na rzecz 5 / 41

6 Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, "Adopcja na odległość", akcje honorowego krwiodawstwa. Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów. Pozwala to na wdrażanie właściwych działań zwiększających ich szanse edukacyjne. Dzięki temu, uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Szkoła identyfikuje potrzeby środowiska i prowadzi działania w celu ich zaspokojenia, np.: cykliczne organizowanie konkursów powiatowych, udzielanie pomocy materialnej mieszkańcom lokalnej społeczności dzięki akcjom charytatywnym, coroczne organizowanie zjazdów absolwentów itp. Szkoła w procesie nauczania korzysta też z różnych zasobów środowiska lokalnego. Regularna i wielopłaszczyznowa współpraca szkoły z instytucjami działającymi w lokalnym środowisku korzystnie wpływa na rozwój uczniów i wzbogacenie oferty edukacyjnej. Szkoła pozyskuje informacje o sukcesach absolwentów na wyższych etapach kształcenia i wykorzystuje je do doskonalenia procesu nauczania. Przybliża uczniom sylwetki wyróżniających się absolwentów, co ma duże walory wychowawcze. Ścisła współpraca z absolwentami możliwa jest m.in. dzięki funkcjonującemu przy szkole Stowarzyszeniu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów, które są upowszechniane m.in. na tablicach ogłoszeń, poprzez własną stronę internetową, podczas Dni Otwartych i w prasie lokalnej. Szkoła prowadzi także działania edukacyjne dla lokalnego środowiska, co sprawia, że rodzice postrzegają ją jako dbającą o jakość uczenia się i dobre relacje ze środowiskiem. Rodzice mają możliwość dzielenia się opiniami na temat funkcjonowania liceum i z tej możliwości korzystają. Opinie od nich pozyskane mają wpływ na działania szkoły. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu i informuje o sukcesach i problemach ich dzieci. Dużym ułatwieniem w kontaktach z rodzicami jest wprowadzony dziennik elektroniczny. Więcej informacji o szkole znajdziecie Państwo w pełnym dokumencie "Raport z ewaluacji problemowej". 6 / 41

7 Wyniki ewaluacji: Obszar: Procesy Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Komentarz: Koncepcja pracy szkoły oparta na uniwersalnych wartościach i tradycji, jest znana i akceptowana przez uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły. Nauczyciele prowadzą analizę koncepcji pracy i podejmowanych w ramach niej działań, co wpływa na poszerzenie oferty edukacyjnej i zaspokojenie potrzeb uczniów. Wskazane poniżej argumenty uzasadniają wysoki stopień spełnienia wymagania. Koncepcja pracy szkoły jest znana wszystkim pracownikom szkoły. Z informacji przekazanej przez dyrektora i nauczycieli oraz z analizy dokumentacji szkolnej wynika, że ogólne założenia koncepcji pracy szkoły wynikają z misji zawartej w Statucie Szkoły oraz określone są w dokumencie "Koncepcja Pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Łańcucie ", który obejmuje 4 obszary: zarządzanie i organizację, działalność wychowawcza i dydaktyczną, zasady funkcjonowania szkoły w środowisku. Misją szkoły jest: "Uczyć i wychowywać w oparciu o następujące wartości: miłości, prawdzie, wolności, szacunku. Szkoła wychowuje uczniów do bycia uczciwymi, współdziałania z innymi i działania dla innych, do wierności swojej ziemi w Europie Ojczyzn". Celem szkoły, zgodnie z założeniami koncepcji pracy jest: - podejmowanie działań służących osiąganiu jak najlepszych efektów kształcenia, w tym wysokich wyników na egzaminie maturalnym; - nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów z uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania oraz rozwoju zainteresowań uczniów, zgodnie z ich potrzebami; - towarzyszenie uczniowi w rozwoju i wspomaganie go w kształtowaniu własnej, dojrzałej osobowości, której wyrazem są takie cechy jak: aktywność, samodzielność, odpowiedzialność, radość życia, wrażliwość, prawość, otwartość na drugiego człowieka; - budowanie pozytywnego klimatu w szkole i podejmowanie działań służących integracji społeczności szkolnej; - kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi oraz zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku; - ścisła współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny poprzez diagnozę sytuacji; - rozwijanie kompetencji nauczyciela poprzez uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, podejmowanie studiów podyplomowych, prac naukowych, pracę w zespołach przedmiotowych i w zespole wychowawczym; - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej z udziałem nauczycieli i wykorzystanie wypracowanych na jej podstawie wniosków do planowania rozwoju szkoły. Nauczyciele dodali też, że szkoła zwraca uwagę na utrzymanie tradycji związanej z historią szkoły i jej patronem H. Sienkiewiczem. Na podobne założenia koncepcji pracy szkoły wskazali pracownicy niepedagogiczni dodając, że ich realizacja pozwala na dobre przygotowanie młodego człowieka do życia dorosłego i dalszej nauki na studiach wyższych. Z wypowiedzi prawie wszystkich ankietowanych nauczycieli wynika, że istniejąca w szkole koncepcja pracy została przyjęta przez Radę Pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele czują się też współautorami koncepcji pracy szkoły. Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły. Do stałych działań, realizujących koncepcję pracy szkoły, dyrektor i nauczyciele zaliczyli: - przygotowanie do egzaminu maturalnego; - organizację Dnia Patrona oraz Międzyszkolnego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała dla uczniów liceum i gimnazjum oraz cały cykl konkursów przedmiotowych, np. powiatowego "Dzień geografa" dla liceów i gimnazjów, konkursu historycznego, konkursu z biologii; - przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych zewnętrznych, np. do: Olimpiady z Przedsiębiorczości, Olimpiady Ekonomicznej, Wiedzy Ekologicznej, Matematycznej, czy Filozoficznej, 7 / 41

8 Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzania Firmą oraz udział w zawodach sportowych np. w Licealiadzie, w Turnieju Szachowym o zasięgu ogólnopolskim, w Zawodach Sportowo-Obronnych "Sprawni jak Żołnierze". - wymianę polsko - niemiecką prowadzoną od 1999 r.; - współpracę z Międzynarodową Organizacją Młodych Ekonomistów AIESEC, w ramach której realizowany jest projekt "Enter your Future" (studenci ekonomii z różnych części świata prowadzą warsztaty dla uczniów w języku angielskim dotyczące kultury ich krajów oraz zasad prowadzenia biznesu (ostatnio byli to studenci z Kolumbii, Ukrainy, z Kirgizji, w roku 2010 studenci z Chin, Indii i Gruzji ) - uczniowie mają możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności językowych, pogłębienia wiedzy z zakresu podstaw przedsiębiorczości i praw konsumenckich Unii Europejskiej; - organizację wyjazdów naukowych za granicę, wyjazdów nauczycieli w ramach Comeniusa na kursy językowe; - realizację programów edukacyjnych we współpracy z różnymi podmiotami, np. "Wybierz życie - pierwszy krok" (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), "Ciekawa lekcja w szkołach średnich" (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie),"Warsztaty ekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju" (Uniwersytet Rzeszowski); - organizację zajęć pozalekcyjnych; - organizację imprez i uroczystości szkolnych; - organizację i udział w akcjach społecznych i charytatywnych, np. "Pola Nadziei", Kiermasz świąteczny. Nauczyciele wskazali też na szereg przykładów działań z zakresu przedsiębiorczości: organizację "Dnia samorządności", który zbiega się z Pierwszym Dniem Wiosny; udział w ogólnopolskim programie "Dzień Przedsiębiorczości, który sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, udział w cyklicznych projektach edukacyjnych, tj. "Szkoły Praktycznej Ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo". Jako przykłady działań prowadzonych sporadycznie badani respondenci podali: organizacja, w zależności od potrzeb, niektórych akcji społecznych, "Noc bibliotek", "Czytanie pod chmurką", organizacja wyjazdów na Targi Edukacyjne i Salon Maturzystów, spotkania uczniów z przedstawicielami wyższych uczelni oraz z ciekawymi ludźmi, np.: podróżnikiem, z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta w Łańcucie, lekcje muzealne w Muzeum Zamku Potockich i Lubomirskich w Łańcucie. Do działań nowych zaliczyli: powołanie Koordynatora ds. Uczniów, realizację proekologicznych projektów tj. "Festiwal Zieloności" (akcja zadrzewień i zakrzewienia wokół szkoły),"noce Filmowe", udział uczniów w rozprawie sądowej. Na podobne przykłady działań realizujących założenia koncepcji pracy szkoły wskazali także rodzice, zwracając także uwagę na organizowanie zjazdów absolwentów i działalność organizacji młodzieżowych ZHP i ZHR. Ważne jest, że koncepcja pracy szkoły jest analizowana, a wprowadzane modyfikacje są wynikiem tych analiz. Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele (97.06%) stwierdzili, że biorą udział w pracach nad analizą koncepcji pracy,1 podał, że raczej nie brał w niej udziału. Z informacji przekazanej przez nauczycieli wynika, że ostatnio analiza koncepcji pracy szkoły została dokonana w 2011 r., przeprowadzono analizę SWOT podejmowanych działań w zakresie realizacji koncepcji pracy, wskazując na mocne i słabe strony. Na tej podstawie został opracowany dokument "Koncepcja pracy I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie ", który został przyjęty przez Radę Pedagogiczną. Nauczyciele dodali, że nie zawsze analiza prowadzona jest w sposób sformalizowany, często, ma to miejsce podczas nieformalnych spotkań i rozmów nauczycieli. Jak wynika z wypowiedzi dyrektora i nauczycieli, jedną z wprowadzonych modyfikacji w koncepcji pracy szkoły było ukierunkowanie działań na uzyskiwanie wyższych efektów dydaktyczno-wychowawczych poprzez zwiększenie współpracy z instytucjami wspomagającymi procesy edukacyjne (głównie z uczelniami wyższymi), innowacje pedagogiczne, czy indywidualne programy nauczania. Kolejne modyfikacje dotyczyły rozwoju samorządności uczniów poprzez powołanie Koordynatora ds. Uczniów, który zajmuje się udzielaniem wsparcia i pomocy formalno-prawnej uczniom przy rozwiązywania problemów w kontaktach z dyrektorem i nauczycielami oraz zwiększenia roli Rady Rodziców w organizacji pracy szkoły. Nauczyciele zwrócili też uwagę na modyfikacje w zakresie: zwiększenia pomocy materialnej dla uczniów zdolnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez współpracę z organem prowadzącym i fundacjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym oraz zwiększenia świadomości prozdrowotnej uczniów ze względu na wzrost zachorowalności wśród młodzieży na anoreksję poprzez organizację spotkań i warsztatów prowadzonych przez specjalistów. Z przeprowadzonego badania wynika, że istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom oraz rodzicom i akceptowana przez nich. Dyrektor podał, że uczniowie i rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy szkoły poprzez: informacje zamieszczone na szkolnej stronie BIP, udostępnienie statutu szkoły w bibliotece i na stronie Internetowej oraz realizację planu dydaktycznego i wychowawczego, w którym zawarte są główne tezy koncepcji. Wypowiedzi uczniów i rodziców w wywiadzie, świadczą o znajomości podstawowych założeń koncepcji pracy szkoły. Ich zdaniem w szkole kładzie się szczególny nacisk na: - naukę, aby uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym; - na rozwój zainteresowań poprzez: organizację zajęć dodatkowych, kół zainteresowań, np. Klub krótkofalowców - 8 / 41

9 SP8PLM, dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości tj. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, z języków obcych (np. 3 lata temu, na wniosek uczniów i rodziców w szkole został wprowadzony język łaciński), realizację różnorodnych zajęć w ramach projektów, w których każdy uczeń może znaleźć coś interesującego; - udział uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i w zawodach sportowych; - na rozwój samorządności - przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły; - na integrację zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej (w każdej klasie I organizowane są spotkania integracyjne, kilka razy w roku organizowane są bale, w których uczestniczą uczniowie całej szkoły i osoby z zewnątrz); - kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, uwrażliwienie na potrzeby innych poprzez udział uczniów w akcjach charytatywnych np.: w akcji "Pola Nadziei", "Świąteczna paczka", w Kiermaszu świątecznym, w zbiórce pieniędzy na Hospicjum w Łańcucie, przygotowanie przez uczniów bajek dla dzieci z Podkarpackiego Hospicjum w Rzeszowie, działalność Klubu Honorowych Krwiodawców "Serce"; - na wychowanie i odpowiednie postawy patriotyczne - uczniowie zaangażowani są w organizację uroczystości związanych z obchodami świąt i rocznic państwowych, np. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego; - na postawy proekologiczne (w szkole, w każdym roku organizowany jest "Festiwal Zieloności"); - na tradycje związane z historią szkoły (uroczyście obchodzony jest jubileusz powstania szkoły, organizowane są zajazdy absolwentów, przy szkole działa też Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie), z tradycję sienkiewiczowską (szkoła należy do Szkół Sienkiewiczowskich, w każdym roku obchodzony jest Dzień Patrona) oraz tradycje olimpijskie zapoczątkowane przez profesora Marszała (coroczne organizowane są Konkursy Matematyczne im. prof. J. Marszała dla uczniów liceów i gimnazjów. Zdaniem rodziców, kierunki pracy szkoły są zgodne z ich oczekiwaniami, z ich systemem wartości i wszyscy je akceptują. Uważają, że dzięki nim uczniowie są dobrze przygotowani do dalszego etapu kształcenia, na wybranych przez siebie uczelniach wyższych. Nabywają nie tylko wiedzę przedmiotową, ale też pewne wartości i są dobrze przygotowani do udziału w życiu dorosłym. Z wypowiedzi uczniów wynika, że czują się w szkole dobrze. Stwierdzili, że podoba im się jej klimat, to, że jest duża oferta zajęć dodatkowych, z których każdy coś może wybrać dla siebie. Dyrektor i nauczyciele i liczą się z ich zdaniem, np. mają wpływ na plan lekcji. Uważają też, że większość nauczycieli ma odpowiedni stosunek i podejście do uczniów i zależy im na nich. Uczniom nie podoba się brak odpowiedniego zaplecza i bazy sportowej. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że oferta edukacyjna szkoły wynika z podstawy programowej, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana, co pozwala na podejmowanie działań wpływających na wszechstronny rozwój uczniów oraz nowatorskich rozwiązań programowych. Wskazane poniżej argumenty uzasadniają bardzo wysoki stopień spełnienia wymagania. Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową, a jej realizacja jest monitorowana, o czym świadczą o wypowiedzi dyrektora, nauczycieli oraz przeprowadzona obserwacja zajęć. Dyrektor i nauczyciele podali, że przy opracowaniu i realizacji programów nauczania uwzględnia się wszystkie elementy podstawy programowej tj. cele ogólne, cele szczegółowe, treści kształcenia, zalecane warunki i sposoby realizacji. W pracy z uczniami zwraca się uwagę np.: na naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie w języku ojczystym oraz w językach obcych z wykorzystaniem różnorodnych środków, poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych, dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego. Na rozumienie świata, ludzi i siebie, poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej. Realizację treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Przeprowadzone obserwacje zajęć prowadzą do stwierdzenia, że nauczyciele realizują programy nauczania oraz podejmują rozwiązania organizacyjne i metodyczne związane z wdrażaniem podstawy programowej. Z wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wynika, że monitorowanie podstawy programowej prowadzone 9 / 41

10 jest poprzez: sprawozdania składane, 2 razy do roku, przez nauczycieli na plenarnym zebraniu Rady Pedagogicznej, analizę zapisów tematów w dzienniku elektronicznym, analizę sprawozdań pracy zespołów przedmiotowych (zespołu przedmiotów społecznych, języków obcych, zespołu przyrodniczego, matematyczno-fizycznego i wychowania fizycznego), obserwację i hospitację zajęć dydaktycznych i wychowawczych, w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego, analizę ocen bieżących i klasyfikacyjnych oraz wyników egzaminu maturalnego. Nauczyciele zwrócili także uwagę na: badanie wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów, prowadzenie diagnozy na wejściu w klasach I i analizę wyników egzaminów próbnych. Dyrektor i nauczyciele dodali, że na podstawie prowadzonych analiz formułowane są wnioski do dalszej pracy. Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów. Uczniowie w ankietach podali, że najbardziej chcą się nauczyć w szkole: - przedmiotów ścisłych (np. matematyki, informatyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, historii i wos-u, języków obcych); - rzeczy i przedmiotów przydatnych w życiu, jak radzić sobie w przyszłości, w różnych sytuacjach życiowych, przygotowania do życia dorosłego, co wiąże się z przyszłą pracą zawodową; - punktualności, staranności, solidności, systematyczności, estetyki, pracowitości, odpowiedzialności, zaradności, precyzyjności, asertywności, cierpliwości; - przedmiotów i rzeczy potrzebnych do dobrego zdania egzaminu maturalnego; - komunikacji, umiejętności prowadzenia rozmowy i współpracy w grupie; - jak dobrze się uczyć, jak robić dobre notatki, poszukiwać informacji; - wiedzy potrzebnej do przyszłej edukacji - studiów wyższych; - wiedzy o świecie; - kultury i odpowiednich zachowań; - radzenia sobie z problemami; - być samodzielnym w przyszłości; - logicznego myślenia; - przedmiotów związanych z ich zainteresowaniami, np. artystycznych; - pisania programów. Na podobne potrzeby swoich dzieci wskazali także ankietowani rodzice. Większość uczniów (72.3%) i rodziców (83.23%) uważa, że szkoła umożliwia im nauczenia się tych najważniejszych rzeczy, pozostali stwierdzili, że nie daje takiej możliwości. Nauczyciele w wywiadzie wymienili szereg przykładów działań szkoły, które umożliwiają zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów: - przygotowanie do egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym; - naukę języków obcych poprzez: szeroką ich ofertę, zgodną z potrzebami uczniów, prowadzenie zajęć przez native speaker i studentów ekonomii z różnych krajów świata, udział uczniów konkursie języka angielskiego i wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych; - przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz w zawodach sportowych, np. w olimpiadach: ekologicznej, matematycznej, biologicznej, filozoficznej, w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym "Poszukiwanie Talentów", organizowanym przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w Powiatowym Przeglądzie Poezji Śpiewanej pod hasłem "Wyśpiewać poezję", w konkursie na film "Matematyczny poker promujący matematykę "Matma mnie kręci", w konkursach wiedzy historycznej, wiedzy o bankowości; w konkursie "AD REM" organizowanym, w 2010/2011, pod hasłem "Przekonujemy się do prywatyzacji", który rozwija wiedzę na temat procesów prywatyzacyjnych (ich przebiegu, zalet oraz wad), w Ogólnopolskim Konkursie Zarządzania Firmą opartym na grze symulacyjnej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem; - organizacja zajęć pozalekcyjnych pozwalających rozwijać zainteresowania i pasje uczniów oraz zajęć dodatkowych dla uczniów mających trudności; - przygotowanie przez uczniów klasy II anglojęzycznego artykułu do rocznika The Baltic Sea Project o tytule "Let's observe nature - it's amazing!", w którym opisują działania biologiczne w I LO w szczególności dotyczące projektu Baltic Sea Project; wykonywanie przez uczniów prac badawczych oraz ich udział w różnych działaniach pod patronatem BSP; - kształcenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych poprzez: udostępnienie szkolnego sprzętu informatycznego, wykorzystanie na zajęciach tablicy interaktywnej i prezentacji multimedialnych; - kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań poprzez udział uczniów w organizacji imprez szkolnych i środowiskowych, np. organizacja zjazdu absolwentów, Dni Otwartych Szkoły, w akcjach społecznych i charytatywnych tj. "Pola nadziei", Kiermasz świąteczny, pomoc dla Domu Dziecka w Brzozowie, działalność Klubu 10 / 41

11 HDK "Serce", wolontariatu, działalność ZHP i ZHR; - realizacja projektów edukacyjnych, np.: projektu "Enter Your Future" sygnowanego przez AIESEC Rzeszów - studencką organizację, która umożliwia młodym ludziom rozwój i pracę w międzynarodowym środowisku oraz doskonalenie umiejętności językowych. Warto dodać, że oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Z wypowiedzi dyrektora, nauczycieli oraz partnerów szkoły wynika, że w pracy z uczniami zwraca się uwagę na kształcenie umiejętności tj.: - posługiwanie się językami obcymi - uczniowie w szkole mają możliwość nauki j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, wcześnie j. łacińskiego; - przedsiębiorczość i innowacyjność poprzez realizację projektów z zakresu gospodarki i finansów; - posługiwanie się technologiami informacyjnymi - w szkole organizowane są kursy ECDL, prowadzi działalność Klub Krótkofalowców; - autoprezentacji poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, w uroczystościach szkolnych i środowiskowych; - współpracy w zespole. Dyrektor zwrócił też uwagę na dodatkowe umiejętności zawodowe, które uczniowie zdobywają np. na organizowanym w szkole kursie kelnerskim. Nauczyciele wskazali również na: otwartość, tolerancję i empatię, kreatywności i asertywności, umiejętność radzenia sobie ze stresem, korzystania z różnych źródeł informacji (ich gromadzenia, przetwarzania i weryfikowania), umiejętność uczenia się przez całe życie, znajomość metod i technik uczenia się oraz na umiejętność zdrowego stylu życia. Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów. Dyrektor i nauczyciele do zmian wprowadzonych w ofercie szkoły, w ostatnim roku szkolnym, zaliczyli: - wdrożenie innowacji pedagogicznych: program klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej i program klasy biologiczno-chemicznej z elementami ratownictwa medycznego; program rozszerzający zagadnienia i treści historii od r.; - realizację w roku szkolnym 2012/2013 zajęć z historii sztuki, rysunku oraz informatyki (ECDL); - powstanie Klub Podróżnika "TIMON", w ramach którego organizowane są np. spotkania z podróżnikami; - indywidualne programy nauczania dla uczniów zdolnych z biologii (9) i matematyki (9); - współpracę z Placówkami Ognisk Pozaszkolnych; - udział uczniów w rozprawach sądowych i przygotowanie symulowanych rozpraw sądowych w celu podniesienia świadomości prawnej. Partnerzy szkoły za zmiany w ofercie szkoły, wprowadzone w ostatnim czasie, uznali np.: kształcenie poprzez nowoczesne narzędzia, np. gry ekonomiczne, kursy Distance Learning, wprowadzenie nowych rozszerzeń programowych, realizację nowych projektów edukacyjnych we współpracy z wyższymi uczelniami, czy Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Większość ankietowanych uczniów klas II (59.46%) stwierdziła, że szkoła pomaga im rozwijać zainteresowania, pozostali byli przeciwnego zdania (40.54%). Podobnie uważa większość ankietowanych rodziców (72.63%), zdaniem 26.82%, szkoła im w tym nie pomaga,1 rodzic nie udzielił odpowiedzi. Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Dyrektor i nauczyciele do nowatorskich rozwiązań programowych i działań edukacyjnych realizowanych przez szkołę zaliczyli innowacje pedagogiczne z zakresu: przedsiębiorczości, nauk ścisłych oraz z edukacji patriotycznej. Innowacje z zakresu przedsiębiorczości wiążą się z realizacją projektów tj.: "Akademia Edukacji Menedżerskiej - kafeteria edukacyjna dla licealistów" prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy udziale NBP. Przedsięwzięcie ma na celu zaangażować aktywną młodzież do rozwijania swoich umiejętności i kluczowych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Cele szczegółowe projektu to: poszerzenie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, rozwijanie umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy, a tym samym praktyczne przygotowanie młodych ludzi do kształcenia ustawicznego. Projekt wyróżnia bogata oferta programowa. Wydarzenia edukacyjne z zakresu ekonomii i zarządzania odbywają się głównie w wirtualnym środowisku - uczestnicy Kafeterii (3 uczniów) uczą się poprzez dyskusje na forum, udział w czatach z ekspertami, czy podczas wykładów e-learningowych. Każdy tworzy własny plan kształcenia z uwzględnieniem własnych zainteresowań; "Być przedsiębiorczym - nauka przez praktykę" prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski. Jego celem jest poprawa jakości nauczania przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o aspekt praktyczny w latach Wymierną korzyścią szkoły jest pozyskanie 5 laptopów, podniesienie poziomu nauczania, 120 godzin zajęć 11 / 41

12 z Podstaw przedsiębiorczości wg innowacyjnego programu nauczania, 48 godz. zajęć z wykorzystaniem narzędzia Marketplace/Gry Biznesowej, 120 godz. zajęć wyrównawczych "Praktycznego wykorzystania matematyki finansowej", 3 wizyty studyjne w przedsiębiorstwach; "Rekiny Przedsiębiorczości" - projektu współfinansowanego przez UE. Obejmuje 3 edycje Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej oraz 3 edycje kursu e-learingowego. Zespoły uczestniczące w grze mają dostęp do giełdowych notowań on-line, otrzymują wirtualny kapitał, który mogą inwestować w akcje spółek giełdowych, dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży i zakładać lokaty bankowe. Celem gry jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu inwestycji. Kurs e-learningowy ma nowoczesną formę samouczka wzbogaconego o treści multimedialne, który w przystępny sposób przekazuje wiedzę z zakresu rynku kapitałowego, pozwala na dzielenie się wiedzą i dyskusje merytoryczne na forum internetowym i czacie. Uczestnicy kursu mogli zapoznać się z terminologią giełdowo-finansową w języku angielskim. W szkole zarejestrowanych zostało 29 klubów (od 3 do 4 uczniów w każdym). W sumie w grze uczestniczyło 103 uczniów, w tym 13 uczniów ukończyło kurs e-learningowy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uzyskało Certyfikat Inwestora Giełdowego. W zakresie nauk ścisłych innowacje stanowią: realizacja projektu "Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne" prowadzonego przez Uniwersytet Rzeszowski. Projektem zostały objęte klasy I przez cały cykl nauki (obecnie są to klasy III). W szkole funkcjonują 3 grupy 15 - osobowe z zajęciami wyrównawczymi oraz 3 z zajęciami rozszerzającymi. Zasadniczym elementem projektu jest podniesienie ogólnego poziomu nauczania matematyki. Praca w grupie umożliwia indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu i wpływa na podniesienie poziomu wiedzy matematycznej zarówno u uczniów zdolnych, jak i mających trudności z przedmiotem. Dodatkowymi elementami projektu są: konsultacje indywidualne, udział w wykładach, przygotowanie referatów, możliwość rozwiązywania zadania na platformie internetowej MUM, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla uczniów. Uczestnicy projektu otrzymują różne pozycje podręcznikowe do własnej dyspozycji, w których znajduje się też zbiór zadań opracowany przez nauczyciela I LO w Łańcucie; program klasy matematyczno - fizyczno - informatycznej realizowany przy współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu "Kariera Inżyniera" i Regionalna Akademia Oracle. Głównym celem programu jest zwiększenie zainteresowania wśród uczniów wiedzą politechniczną oraz gruntownym przygotowaniem do studiów na kierunkach technicznych. W ramach przedmiotów uczniowie wyjeżdżają na zajęcia prowadzone przez kadrę naukową Politechniki Rzeszowskiej, biorą udział w ćwiczeniach laboratoryjnych oraz wykładach z matematyki, fizyki i elektrotechniki; program klasy biologiczno-chemicznej z elementami ratownictwa medycznego. Oprócz zwiększonej liczby godzin z zakresu biologii i chemii uczniowie odbywają ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (kurs podstawowy pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy dla kierowców, kurs BLS/AED podstawowego podtrzymywania życia i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego). W edukacji patriotycznej wprowadzono program rozszerzający zagadnienia i treści z historii w klasie II - ''Poznaj najnowszą historię Polski". Celem programu jest przybliżenie młodzieży najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu. Główny nacisk położono na kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi źródłami wiedzy. Uczniowie odbywają cykliczne lekcje w rzeszowskiej placówce IPN, wyposażonej w najwyższej jakości sprzęt do odtwarzania archiwalnych mikrofilmów, mają możliwość bezpośredniego kontaktu ze zbiorami muzealnymi instytutu, uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników instytutu oraz w spotkaniach ze świadkami historii. Biorą udział w turniejach gier planszowych, w grach ulicznych np. organizowanych w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w rajdzie terenowym - śladami zgrupowania Watra (okolice Brzozowa). W ubiegłym roku uczniowie liceum zorganizowali w szkole 3 wystawy: "Stan wojenny na Rzeszowszczyźnie", "Zbrodnia katyńska", "Książka poza cenzurą", z wykorzystaniem materiałów IPN, dla środowiska lokalnego. Program ma również pomóc rodzicom w wychowaniu świadomego patrioty, obywatela wyposażonego w wiedzę o historii najnowszej. Poziom spełniania wymagania: A 12 / 41

13 Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że procesy edukacyjne są planowane i doskonalone z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. Wyniki z monitorowania osiągnięć uczniów i procesów edukacyjnych wykorzystywane są do planowania pracy szkoły. Stosowane przez nauczycieli aktywizujące metody nauczania sprzyjają uczeniu się, a ocenianie daje uczniom informację o ich postępach w nauce. Jednak, nie wszyscy nauczyciele wystawiając ocenę odnoszą się do wcześniejszych osiągnięć i trudności uczniów oraz wskazują im jak się uczyć. Nie wszyscy nauczyciele rozmawiają też z uczniami o przyczynach ich sukcesów i trudności w nauce.wskazane poniżej argumenty uzasadniają spełnienie wymagania na poziomie średnim. W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Z wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wynika, że w programach przyjętych do realizacji, uwzględnione są zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Dyrektor wskazał na: stosowanie metod aktywizujących (dyskusja, debata, drama, metoda projektu, itd.), organizację wycieczek edukacyjnych, zajęć terenowych z przyrody, geografii i biologii, wykonywanie obserwacji bezpośrednich, pomiarów, doświadczeń i eksperymentów na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych, udział uczniów w wydarzeniach artystycznych i w życiu społeczności lokalnej oraz w działaniach społecznych i obywatelskich, współpracę z organizacjami i instytucjami publicznymi i społecznymi. Nauczyciele w ankietach, poza przykładami podanymi przez dyrektora, podali, że na swoich przedmiotach zwracają uwagę na: - korzystanie z pomocy dydaktycznych, np. słowników, pomocy wizualnych, z technologii informacyjno - komunikacyjnej, odtwarzacza płyt CD; - zapewniają uczniom kontakt z autentycznym językiem poprzez dostęp do materiałów źródłowych oraz spotkania z rodzimymi użytkownikami języka, korzystanie z różnych źródeł informacji w języku obcym np. nagrania audio, filmy, Internet, czasopisma, didaskalia, media, instrukcje obsługi; - pracę w grupach; - indywidualizację procesu nauczania poprzez pracę z uczniem zdolnym i mającym trudności; - wspieranie rozwoju fizycznego i psychicznego uczniów, zachęcanie ich do pozaszkolnych form aktywności fizycznej oraz na kształtowanie zachowań prozdrowotnych; - wprowadzanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych; - organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów; - ćwiczenie pisania tekstów użytkowych, tworzenie krótszych oraz bardziej złożonych wypowiedzi ustnych; - kształtowanie świadomości historycznej, umiejętność analizy i interpretacji źródła, tworzenie własnej narracji, poruszają problematykę regionalną; - stymulowanie i rozwój zainteresowań humanistycznych i językowych ucznia, wprowadzanie go w świat tradycji europejskiej i polskiej, uczenie kompetentnej lektury tekstu, inspirowanie do refleksji o świecie, człowieku, kulturze, cywilizacji; - wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczną analizę informacji, myślenia naukowego - wykorzystanie wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także do formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych; - własne programy modelowe. Z informacji przekazanej przez dyrektora wynika, że w szkole planuje się procesy edukacyjne. Rada Pedagogiczna określa zakres zadań do realizacji w planie pracy dydaktycznej, wychowawczej i szkolnym programie profilaktyki. Zespoły przedmiotowe (zespół przedmiotów społecznych - wos, historia, geografia, przedsiębiorczość; zespół przedmiotów ścisłych - matematyka, informatyka, fizyka) opracowują własne plany pracy. Zespół wychowawczy w oparciu o sformułowane wnioski z analizy pracy wychowawczej, ustala plan pracy wychowawczej. Wychowawcy klas w zespołach, utworzonych na bazie roczników, opracowują wspólne plany wychowawcze. Wszyscy nauczyciele opracowują plany wynikowe ze swoich przedmiotów. Zespół zadaniowy, powołany przez dyrektora, opracowuje kalendarz imprez szkolnych, który następnie uchwala Rada Pedagogiczna. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzona jest przez zespoły powołane przez dyrektora szkoły. Projekty edukacyjne opracowane przez odpowiedzialnych nauczycieli przedmiotu lub przez zespół nauczycieli (przy dużych projektach) zatwierdzane są przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor dodał, że planowane działania uwzględniają wnioski z analizy osiągnięć uczniów i procesów edukacyjnych. Ankietowani nauczyciele (34) podali, że w planowaniu procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu uwzględniają: potrzeby uczniów (32 wskazania), możliwości uczniów (30 wskazań), czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści (25 13 / 41

14 wskazań), liczebność klas (19 wskazań), organizację roku szkolnego (18 wskazań), 10 uwzględnia także: wnioski ze spotkań zespołów przedmiotowych, wnioski z egzaminów i sprawdzianów, wymagania maturalne, spostrzeżenia uczniów, promocję szkoły, hasło roku i ogólne założenia na rok formacji, stan wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów w poprzednich etapach edukacyjnych II i III. Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się. Z przeprowadzonej obserwacji zajęć wynika, że na większości lekcji nie było sytuacji, w której uczniowie przejawialiby brak zaangażowania, na 1 lekcji nauczyciel reagował w każdej sytuacji w przypadku niezaangażowanego ucznia, natomiast na 1 lekcji większość uczniów była niezaangażowana i nauczyciel nie reagował, na brak ich aktywności. Na obserwowanych zajęciach nauczyciele stosowali różne formy i metody pracy: indywidualna jednolita, zbiorowa jednolita i zespołowa jednolita, praca w parach, praca w grupach kilkuosobowych. Prowadzili pogadanki i dyskusje zmierzające do twórczego rozwiązywania problemów, krytycznej analizy faktów. Przeprowadzali doświadczenia na podstawie, których uczniowie wyciągali wnioski. Odwoływali się do wcześniejszej wiedzy i doświadczeń uczniów. Tworzyli sytuacje zdrowego współzawodnictwa. Podczas lekcji korzystali z pomocy dydaktycznych (np. brył geometrycznych, rzutnika multimedialnego). Nauczyciele na lekcjach, w każdej lub w większości sytuacji, umożliwiali poprawę błędu popełnionego przez ucznia. Połowa obserwowanych zajęć (3) była prowadzona w taki sposób, by uczniowie przez całą lub przez większość lekcji mieli możliwość wyrażania własnych opinii, na 1 lekcji nauczyciel robił to sporadycznie, a na 2 zajęciach nie było takiej sytuacji. Opinie uczniów były akceptowane przez nauczycieli i wykorzystywane do pracy. Nie zawsze liczebność klas (36 i 40 uczniów) pozwalała na organizację procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. Z wypowiedzi ankietowanych uczniów klas II wynika, że 62.16% czuje zmęczenie z powodu liczby zajęć w szkole jednego dnia, kilka razy w tygodniu; 18.92% jest zmęczonych raz w tygodniu; 14.19% czuje takie zmęczenie codziennie, a 4.73% rzadziej niż raz w tygodniu. W dniu prowadzonego badania, 56.66% ankietowanych uczniów kl. II, nie czuło zmęczenia z powodu liczby zajęć w szkole, natomiast 43.33% odczuwało zmęczenie. Analiza szkolnego planu zajęć prowadzi do stwierdzenia, że liczba godzin dla poszczególnych klas jest rozłożona raczej równomiernie, na poszczególne dni tygodnia. Ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się poprzez zachowanie higieny pracy. Zajęcia odbywają się od 7.10 do 14.25, ich liczba wynosi od 6 do 8 godzin w klasach I II, w klasach III od 5 do 7 godzin. Pierwsze i ostatnie lekcje, to przede wszystkim języki obce i wychowanie fizyczne, z podziałem na grupy. Stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się. Nauczyciele w ankiecie wskazują na szereg przykładów metod, które wykorzystują w pracy z uczniami: - podające (pogadanka -2 wskazania, praca z tekstem - 8 wskazań); - problemowe (metoda projektu - 14 wskazań, dyskusja - 13 wskazań; debata - 2 wskazania, koło hermeneutyczne - 1 wskazanie, analizy strukturalne - 1 wskazanie); - aktywizujące (burza mózgów -14 wskazań, mapa mentalna - 9 wskazań, gry edukacyjne - 5 wskazań, gry i zabawy językowe - 4 wskazania, drama - 5 wskazania, gry i zabawy terenowe - 3 wskazania; prowadzenie fragmentów zajęć przez uczniów - 3 wskazania, ruchowe i słowne zajęcia integracyjne - 2 wskazania); - praktyczne (ćwiczenia i doświadczenia praktyczne - 3 wskazania, eksperyment chemiczny - 1 wskazanie, warsztaty laboratoryjne - 1 wskazanie; obserwacje mikroskopowe i makroskopowe - 1 wskazanie, wycieczki edukacyjne - 1 wskazanie, trening - rozwiązywanie zadań przed kartkówką i sprawdzianem - 1 wskazanie); - eksponujące (pokaz z wykorzystaniem rzutnika i tablicy interaktywnej, praca z platformą WSiPnet.pl - 10 wskazań). Nauczyciele podali też, że często stosują pracę w grupach (20 wskazań). Z informacji przekazanej przez nauczycieli wynika, że większość (67.65%), kilka razy w roku, pracuje z uczniami metodą projektu, 26.47%, raz na roku, 1 nauczyciel pracuje tą metodą co miesiąc,1 wykorzystuje ją rzadziej niż raz na rok. Wpływ na wybór metod pracy z uczniami mają: cele i treści zajęć (30 wskazań), możliwości i inicjatywy uczniów (28 wskazań), potrzeby uczniów (22 wskazania), liczba uczniów i dostęp do pomocy (19 wskazań), miejsce realizacji zajęć (9 wskazań) oraz inne czynniki, np.: dysfunkcje, predyspozycje uczniów i ich problemy, poziom zaawansowania, aktualne potrzeby szkoły, bliskość muzeum zamku i możliwość edukacji muzealnej, teatralnej, czytelniczej, wnioski ze spotkań z rodzicami, analiza wyników próbnych matur. Większość ankietowanych uczniów klas II (85.81%) podała, że pracuje w grupach na niektórych zajęciach, 5.41%, że na większości zajęć, 8.11% stwierdziło, że nigdy na zajęciach nie pracuje w grupach, 1 uczeń podał, że pracuje w grupach na wszystkich zajęciach. Zdaniem 62.16% badanych, na niektórych zajęciach rozwiązują problemy sformułowane przez nauczycieli lub uczniów, 31.76% twierdzi, że na większości zajęć, 2.03%, że na wszystkich zajęciach, 4.05% stwierdziło, że nigdy nie rozwiązują takich problemów. Natomiast 30.83% ankietowanych uczniów klas III podało, że w dniu prowadzonego badania, na niektórych lekcjach pracowali w grupach, zdaniem 5.83% praca w grupach miała miejsce na wszystkich i większości zajęć, według 57.5% uczniów, na żadnych zajęciach nie było pracy w grupach. Zdaniem 39.17% badanych, na niektórych zajęciach mieli możliwość postawienia pytania 14 / 41

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Publiczne Gimnazjum Nr 10 w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ VIII Liceum Ogólnokształcące Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Technikum Nr 2 Rzeszów Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty XXXIX Liceum Ogólnokształcące Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu Bolesławiec Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Przedszkole Niepubliczne "RADOŚĆ" U.Pachnik, Paweł Pachnik s.c Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo