RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko I Liceum Ogólnokształcące Łańcut Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 41

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Beata Streb, Małgorzata Zgurska-Nowińska. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli organu prowadzącego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor szkoły Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Uczniowie Rodzice Partnerzy szkoły, przedstawiciele organu prowadzącego Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 34 "Szkoła, w której pracuję" Wywiad grupowy Nauczyciele zróżnicowani pod 12 zogniskowany (FGI) względem stażu, nauczanego przedmiotu i pracy w zespołach zadaniowych oraz pedagog szkolny Wywiad grupowy Pracownicy inni niż 7 zogniskowany (FGI) nauczyciele Ankieta elektroniczna (CAWI) "Moja szkoła" Ankieta elektroniczna (CAWI) "Mój dzień" Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta audytoryjna (PAPI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Badanie na próbie pełnej uczniów klas rok niższych od najstarszych Badanie na próbie pełnej uczniów najstarszych klas Przedstawiciele trzech ostatnich roczników, dobrani losowo oraz przedstawiciele samorządu szkolnego Przedstawiciele rady rodziców i rad klasowych, reprezentujący różne roczniki oraz wszyscy chętni Badanie na próbie pełnej rodziców uczniów klas rok niższych od najstarszych Przedstawiciele organu prowadzącego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja zajęć 6 Obserwacja zajęć pozalekcyjnych Obserwacja szkoły Na zewnątrz, przed i po nd lekcjach, podczas przerw, podczas zajęć pozalekcyjnych Analiza danych zastanych / 41

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica I Liceum Ogólnokształcące Henryk Sienkiewicz Liceum ogólnokształcące Łańcut Mickiewicza Numer 3 Kod pocztowy Urząd pocztowy Łańcut Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 473 Oddziały 15 Nauczyciele pełnozatrudnieni 30 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 11 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 6 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy PODKARPACKIE łańcucki Łańcut gmina miejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 41

5 Wprowadzenie: obraz placówki Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem z ewaluacji zewnętrznej problemowej przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. Badanie było prowadzone w 2 obszarach: procesy zachodzące w szkole oraz funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów. Wszystkie zawarte w raporcie informacje o szkole, tezy i dane znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań. Ogólnokształcąca szkoła średnia w Łańcucie została zorganizowana w 1907 roku jako prywatne, miejskie gimnazjum klasyczne z inicjatywy Bolesława Żardeckiego, posła do Sejmu Krajowego we Lwowie. Ufundowany przez byłych wychowanków i uroczyście poświęcony w dniu 10 listopada 1935 roku sztandar był i jest symbolem tożsamości szkoły, elementem ceremoniału szkolnego i jej wizytówką w środowisku. Specyficzną i rozwijającą się w szkole jest tradycja sienkiewiczowska, która rozpoczęła się w momencie przystąpienia placówki w 1993 roku do Ogólnopolskiego Towarzystwa im. H. Sienkiewicza, a reprezentacja szkolnych "Heńko - Manów" wzięła udział w I Ogólnopolskim Spotkaniu Szkół Sienkiewiczowskich w Woli Okrzejskiej. Podobnie jak zapoczątkowane przez profesora Jana Marszała i kontynuowane Konkursy Matematyczne, organizowane dla uczniów liceum i gimnazjum oraz apele poświęcone jego pamięci stanowią specyficzną obrzędowość szkoły. Do liceum uczęszcza 473 uczniów w 15 oddziałach. Warunki lokalowe szkoły pozwalają na organizację procesów edukacyjnych. Sale, gdzie odbywają się lekcje i pracownie specjalistyczne są odpowiedni wyposażone. Bazę sportową szkoły stanowią boisko oraz sala gimnastyczna. Liczebność klas w większości pozwala w nauczycielom na uzyskanie informacji i przeprowadzenie szczegółowych analiz na temat skuteczności nauczania. Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy, w której określono główne kierunki działań. Ważną funkcją szkoły jest obywatelsko-patriotyczne i prospołeczne wychowanie młodzieży. Nauczyciele dbają o przekazywanie swoim wychowankom uniwersalnych wartości etyczno-moralnych opartych na humanistycznych i religijnych fundamentach. W szkole działa Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, które prowadzi m.in. nieodpłatnie działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej wychowanków i uczniów liceum. Oferta edukacyjna placówki pozwala na kształcenie umiejętności, rozwijanie zdolności i talentów młodzieży, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowcach oraz realizację szeregu projektów edukacyjnych. Dla uczniów zdolnych np. z biologii i matematyki, nauczyciele opracowują indywidualne programy nauki. Uczniowie uczestniczą w różnych konkursach, gdzie zdobywają sukcesy, np.: w Międzynarodowego Konkursu YPEF, w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, w XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, w VI Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym "Poszukiwanie Talentów", w 3 edycji konkursu organizowanym przez IPN "Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy ", XXXV Zawodach Sportowo-Obronnych Sprawni jak Żołnierze, w Mistrzostwach Polski w konkurencji strzelectwa sportowego, czy w powiatowych rozgrywkach piłki siatkowej oraz piłki ręcznej. Dla uczniów z trudnościami w nauce szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne. Szkoła bierze udział w realizacji wielu innowacyjnych projektów edukacyjnych, np. "Krok w przedsiębiorczość", "Rekiny przedsiębiorczości", na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) oraz Kurs e-learningowy, "Wybieramy zawód z przyszłością", "Enter your Future" w ramach współpracy z Międzynarodową Organizacją Młodych Ekonomistów AIESEC. Wspiera uczniów w prowadzeniu działalności społecznej i charytatywnej. Szkoła w swojej ofercie edukacyjnej uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy, tj. posługiwanie się różnymi językami obcymi, przedsiębiorczość, autoprezentacja, umiejętność współpracy w zespole, uczenia się przez całe życie, posługiwanie się technologiami informacyjnymi m.in. poprzez realizację szeregu projektów z zakresu gospodarki i finansów. Procesy edukacyjne są planowane i doskonalone z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. Nauczyciele stosują różne formy i metody pracy z uczniami, które sprzyjają uczeniu się. Wszystkie działania podejmowane w szkole realizowane są zespołowo. Nauczyciele wspólnie analizują efekty swojej pracy, rozwiązują problemy wychowawcze i planują nowe zadania. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. Uczniowie biorą udział w przedsięwzięciach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw np.: wolontariat na rzecz 5 / 41

6 Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, "Adopcja na odległość", akcje honorowego krwiodawstwa. Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów. Pozwala to na wdrażanie właściwych działań zwiększających ich szanse edukacyjne. Dzięki temu, uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Szkoła identyfikuje potrzeby środowiska i prowadzi działania w celu ich zaspokojenia, np.: cykliczne organizowanie konkursów powiatowych, udzielanie pomocy materialnej mieszkańcom lokalnej społeczności dzięki akcjom charytatywnym, coroczne organizowanie zjazdów absolwentów itp. Szkoła w procesie nauczania korzysta też z różnych zasobów środowiska lokalnego. Regularna i wielopłaszczyznowa współpraca szkoły z instytucjami działającymi w lokalnym środowisku korzystnie wpływa na rozwój uczniów i wzbogacenie oferty edukacyjnej. Szkoła pozyskuje informacje o sukcesach absolwentów na wyższych etapach kształcenia i wykorzystuje je do doskonalenia procesu nauczania. Przybliża uczniom sylwetki wyróżniających się absolwentów, co ma duże walory wychowawcze. Ścisła współpraca z absolwentami możliwa jest m.in. dzięki funkcjonującemu przy szkole Stowarzyszeniu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów, które są upowszechniane m.in. na tablicach ogłoszeń, poprzez własną stronę internetową, podczas Dni Otwartych i w prasie lokalnej. Szkoła prowadzi także działania edukacyjne dla lokalnego środowiska, co sprawia, że rodzice postrzegają ją jako dbającą o jakość uczenia się i dobre relacje ze środowiskiem. Rodzice mają możliwość dzielenia się opiniami na temat funkcjonowania liceum i z tej możliwości korzystają. Opinie od nich pozyskane mają wpływ na działania szkoły. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu i informuje o sukcesach i problemach ich dzieci. Dużym ułatwieniem w kontaktach z rodzicami jest wprowadzony dziennik elektroniczny. Więcej informacji o szkole znajdziecie Państwo w pełnym dokumencie "Raport z ewaluacji problemowej". 6 / 41

7 Wyniki ewaluacji: Obszar: Procesy Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Komentarz: Koncepcja pracy szkoły oparta na uniwersalnych wartościach i tradycji, jest znana i akceptowana przez uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły. Nauczyciele prowadzą analizę koncepcji pracy i podejmowanych w ramach niej działań, co wpływa na poszerzenie oferty edukacyjnej i zaspokojenie potrzeb uczniów. Wskazane poniżej argumenty uzasadniają wysoki stopień spełnienia wymagania. Koncepcja pracy szkoły jest znana wszystkim pracownikom szkoły. Z informacji przekazanej przez dyrektora i nauczycieli oraz z analizy dokumentacji szkolnej wynika, że ogólne założenia koncepcji pracy szkoły wynikają z misji zawartej w Statucie Szkoły oraz określone są w dokumencie "Koncepcja Pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Łańcucie ", który obejmuje 4 obszary: zarządzanie i organizację, działalność wychowawcza i dydaktyczną, zasady funkcjonowania szkoły w środowisku. Misją szkoły jest: "Uczyć i wychowywać w oparciu o następujące wartości: miłości, prawdzie, wolności, szacunku. Szkoła wychowuje uczniów do bycia uczciwymi, współdziałania z innymi i działania dla innych, do wierności swojej ziemi w Europie Ojczyzn". Celem szkoły, zgodnie z założeniami koncepcji pracy jest: - podejmowanie działań służących osiąganiu jak najlepszych efektów kształcenia, w tym wysokich wyników na egzaminie maturalnym; - nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów z uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania oraz rozwoju zainteresowań uczniów, zgodnie z ich potrzebami; - towarzyszenie uczniowi w rozwoju i wspomaganie go w kształtowaniu własnej, dojrzałej osobowości, której wyrazem są takie cechy jak: aktywność, samodzielność, odpowiedzialność, radość życia, wrażliwość, prawość, otwartość na drugiego człowieka; - budowanie pozytywnego klimatu w szkole i podejmowanie działań służących integracji społeczności szkolnej; - kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi oraz zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku; - ścisła współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny poprzez diagnozę sytuacji; - rozwijanie kompetencji nauczyciela poprzez uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, podejmowanie studiów podyplomowych, prac naukowych, pracę w zespołach przedmiotowych i w zespole wychowawczym; - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej z udziałem nauczycieli i wykorzystanie wypracowanych na jej podstawie wniosków do planowania rozwoju szkoły. Nauczyciele dodali też, że szkoła zwraca uwagę na utrzymanie tradycji związanej z historią szkoły i jej patronem H. Sienkiewiczem. Na podobne założenia koncepcji pracy szkoły wskazali pracownicy niepedagogiczni dodając, że ich realizacja pozwala na dobre przygotowanie młodego człowieka do życia dorosłego i dalszej nauki na studiach wyższych. Z wypowiedzi prawie wszystkich ankietowanych nauczycieli wynika, że istniejąca w szkole koncepcja pracy została przyjęta przez Radę Pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele czują się też współautorami koncepcji pracy szkoły. Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły. Do stałych działań, realizujących koncepcję pracy szkoły, dyrektor i nauczyciele zaliczyli: - przygotowanie do egzaminu maturalnego; - organizację Dnia Patrona oraz Międzyszkolnego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała dla uczniów liceum i gimnazjum oraz cały cykl konkursów przedmiotowych, np. powiatowego "Dzień geografa" dla liceów i gimnazjów, konkursu historycznego, konkursu z biologii; - przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych zewnętrznych, np. do: Olimpiady z Przedsiębiorczości, Olimpiady Ekonomicznej, Wiedzy Ekologicznej, Matematycznej, czy Filozoficznej, 7 / 41

8 Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzania Firmą oraz udział w zawodach sportowych np. w Licealiadzie, w Turnieju Szachowym o zasięgu ogólnopolskim, w Zawodach Sportowo-Obronnych "Sprawni jak Żołnierze". - wymianę polsko - niemiecką prowadzoną od 1999 r.; - współpracę z Międzynarodową Organizacją Młodych Ekonomistów AIESEC, w ramach której realizowany jest projekt "Enter your Future" (studenci ekonomii z różnych części świata prowadzą warsztaty dla uczniów w języku angielskim dotyczące kultury ich krajów oraz zasad prowadzenia biznesu (ostatnio byli to studenci z Kolumbii, Ukrainy, z Kirgizji, w roku 2010 studenci z Chin, Indii i Gruzji ) - uczniowie mają możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności językowych, pogłębienia wiedzy z zakresu podstaw przedsiębiorczości i praw konsumenckich Unii Europejskiej; - organizację wyjazdów naukowych za granicę, wyjazdów nauczycieli w ramach Comeniusa na kursy językowe; - realizację programów edukacyjnych we współpracy z różnymi podmiotami, np. "Wybierz życie - pierwszy krok" (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), "Ciekawa lekcja w szkołach średnich" (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie),"Warsztaty ekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju" (Uniwersytet Rzeszowski); - organizację zajęć pozalekcyjnych; - organizację imprez i uroczystości szkolnych; - organizację i udział w akcjach społecznych i charytatywnych, np. "Pola Nadziei", Kiermasz świąteczny. Nauczyciele wskazali też na szereg przykładów działań z zakresu przedsiębiorczości: organizację "Dnia samorządności", który zbiega się z Pierwszym Dniem Wiosny; udział w ogólnopolskim programie "Dzień Przedsiębiorczości, który sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, udział w cyklicznych projektach edukacyjnych, tj. "Szkoły Praktycznej Ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo". Jako przykłady działań prowadzonych sporadycznie badani respondenci podali: organizacja, w zależności od potrzeb, niektórych akcji społecznych, "Noc bibliotek", "Czytanie pod chmurką", organizacja wyjazdów na Targi Edukacyjne i Salon Maturzystów, spotkania uczniów z przedstawicielami wyższych uczelni oraz z ciekawymi ludźmi, np.: podróżnikiem, z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta w Łańcucie, lekcje muzealne w Muzeum Zamku Potockich i Lubomirskich w Łańcucie. Do działań nowych zaliczyli: powołanie Koordynatora ds. Uczniów, realizację proekologicznych projektów tj. "Festiwal Zieloności" (akcja zadrzewień i zakrzewienia wokół szkoły),"noce Filmowe", udział uczniów w rozprawie sądowej. Na podobne przykłady działań realizujących założenia koncepcji pracy szkoły wskazali także rodzice, zwracając także uwagę na organizowanie zjazdów absolwentów i działalność organizacji młodzieżowych ZHP i ZHR. Ważne jest, że koncepcja pracy szkoły jest analizowana, a wprowadzane modyfikacje są wynikiem tych analiz. Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele (97.06%) stwierdzili, że biorą udział w pracach nad analizą koncepcji pracy,1 podał, że raczej nie brał w niej udziału. Z informacji przekazanej przez nauczycieli wynika, że ostatnio analiza koncepcji pracy szkoły została dokonana w 2011 r., przeprowadzono analizę SWOT podejmowanych działań w zakresie realizacji koncepcji pracy, wskazując na mocne i słabe strony. Na tej podstawie został opracowany dokument "Koncepcja pracy I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie ", który został przyjęty przez Radę Pedagogiczną. Nauczyciele dodali, że nie zawsze analiza prowadzona jest w sposób sformalizowany, często, ma to miejsce podczas nieformalnych spotkań i rozmów nauczycieli. Jak wynika z wypowiedzi dyrektora i nauczycieli, jedną z wprowadzonych modyfikacji w koncepcji pracy szkoły było ukierunkowanie działań na uzyskiwanie wyższych efektów dydaktyczno-wychowawczych poprzez zwiększenie współpracy z instytucjami wspomagającymi procesy edukacyjne (głównie z uczelniami wyższymi), innowacje pedagogiczne, czy indywidualne programy nauczania. Kolejne modyfikacje dotyczyły rozwoju samorządności uczniów poprzez powołanie Koordynatora ds. Uczniów, który zajmuje się udzielaniem wsparcia i pomocy formalno-prawnej uczniom przy rozwiązywania problemów w kontaktach z dyrektorem i nauczycielami oraz zwiększenia roli Rady Rodziców w organizacji pracy szkoły. Nauczyciele zwrócili też uwagę na modyfikacje w zakresie: zwiększenia pomocy materialnej dla uczniów zdolnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez współpracę z organem prowadzącym i fundacjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym oraz zwiększenia świadomości prozdrowotnej uczniów ze względu na wzrost zachorowalności wśród młodzieży na anoreksję poprzez organizację spotkań i warsztatów prowadzonych przez specjalistów. Z przeprowadzonego badania wynika, że istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom oraz rodzicom i akceptowana przez nich. Dyrektor podał, że uczniowie i rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy szkoły poprzez: informacje zamieszczone na szkolnej stronie BIP, udostępnienie statutu szkoły w bibliotece i na stronie Internetowej oraz realizację planu dydaktycznego i wychowawczego, w którym zawarte są główne tezy koncepcji. Wypowiedzi uczniów i rodziców w wywiadzie, świadczą o znajomości podstawowych założeń koncepcji pracy szkoły. Ich zdaniem w szkole kładzie się szczególny nacisk na: - naukę, aby uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym; - na rozwój zainteresowań poprzez: organizację zajęć dodatkowych, kół zainteresowań, np. Klub krótkofalowców - 8 / 41

9 SP8PLM, dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości tj. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, z języków obcych (np. 3 lata temu, na wniosek uczniów i rodziców w szkole został wprowadzony język łaciński), realizację różnorodnych zajęć w ramach projektów, w których każdy uczeń może znaleźć coś interesującego; - udział uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i w zawodach sportowych; - na rozwój samorządności - przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły; - na integrację zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej (w każdej klasie I organizowane są spotkania integracyjne, kilka razy w roku organizowane są bale, w których uczestniczą uczniowie całej szkoły i osoby z zewnątrz); - kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, uwrażliwienie na potrzeby innych poprzez udział uczniów w akcjach charytatywnych np.: w akcji "Pola Nadziei", "Świąteczna paczka", w Kiermaszu świątecznym, w zbiórce pieniędzy na Hospicjum w Łańcucie, przygotowanie przez uczniów bajek dla dzieci z Podkarpackiego Hospicjum w Rzeszowie, działalność Klubu Honorowych Krwiodawców "Serce"; - na wychowanie i odpowiednie postawy patriotyczne - uczniowie zaangażowani są w organizację uroczystości związanych z obchodami świąt i rocznic państwowych, np. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego; - na postawy proekologiczne (w szkole, w każdym roku organizowany jest "Festiwal Zieloności"); - na tradycje związane z historią szkoły (uroczyście obchodzony jest jubileusz powstania szkoły, organizowane są zajazdy absolwentów, przy szkole działa też Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie), z tradycję sienkiewiczowską (szkoła należy do Szkół Sienkiewiczowskich, w każdym roku obchodzony jest Dzień Patrona) oraz tradycje olimpijskie zapoczątkowane przez profesora Marszała (coroczne organizowane są Konkursy Matematyczne im. prof. J. Marszała dla uczniów liceów i gimnazjów. Zdaniem rodziców, kierunki pracy szkoły są zgodne z ich oczekiwaniami, z ich systemem wartości i wszyscy je akceptują. Uważają, że dzięki nim uczniowie są dobrze przygotowani do dalszego etapu kształcenia, na wybranych przez siebie uczelniach wyższych. Nabywają nie tylko wiedzę przedmiotową, ale też pewne wartości i są dobrze przygotowani do udziału w życiu dorosłym. Z wypowiedzi uczniów wynika, że czują się w szkole dobrze. Stwierdzili, że podoba im się jej klimat, to, że jest duża oferta zajęć dodatkowych, z których każdy coś może wybrać dla siebie. Dyrektor i nauczyciele i liczą się z ich zdaniem, np. mają wpływ na plan lekcji. Uważają też, że większość nauczycieli ma odpowiedni stosunek i podejście do uczniów i zależy im na nich. Uczniom nie podoba się brak odpowiedniego zaplecza i bazy sportowej. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że oferta edukacyjna szkoły wynika z podstawy programowej, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana, co pozwala na podejmowanie działań wpływających na wszechstronny rozwój uczniów oraz nowatorskich rozwiązań programowych. Wskazane poniżej argumenty uzasadniają bardzo wysoki stopień spełnienia wymagania. Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową, a jej realizacja jest monitorowana, o czym świadczą o wypowiedzi dyrektora, nauczycieli oraz przeprowadzona obserwacja zajęć. Dyrektor i nauczyciele podali, że przy opracowaniu i realizacji programów nauczania uwzględnia się wszystkie elementy podstawy programowej tj. cele ogólne, cele szczegółowe, treści kształcenia, zalecane warunki i sposoby realizacji. W pracy z uczniami zwraca się uwagę np.: na naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie w języku ojczystym oraz w językach obcych z wykorzystaniem różnorodnych środków, poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych, dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego. Na rozumienie świata, ludzi i siebie, poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej. Realizację treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Przeprowadzone obserwacje zajęć prowadzą do stwierdzenia, że nauczyciele realizują programy nauczania oraz podejmują rozwiązania organizacyjne i metodyczne związane z wdrażaniem podstawy programowej. Z wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wynika, że monitorowanie podstawy programowej prowadzone 9 / 41

10 jest poprzez: sprawozdania składane, 2 razy do roku, przez nauczycieli na plenarnym zebraniu Rady Pedagogicznej, analizę zapisów tematów w dzienniku elektronicznym, analizę sprawozdań pracy zespołów przedmiotowych (zespołu przedmiotów społecznych, języków obcych, zespołu przyrodniczego, matematyczno-fizycznego i wychowania fizycznego), obserwację i hospitację zajęć dydaktycznych i wychowawczych, w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego, analizę ocen bieżących i klasyfikacyjnych oraz wyników egzaminu maturalnego. Nauczyciele zwrócili także uwagę na: badanie wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów, prowadzenie diagnozy na wejściu w klasach I i analizę wyników egzaminów próbnych. Dyrektor i nauczyciele dodali, że na podstawie prowadzonych analiz formułowane są wnioski do dalszej pracy. Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów. Uczniowie w ankietach podali, że najbardziej chcą się nauczyć w szkole: - przedmiotów ścisłych (np. matematyki, informatyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, historii i wos-u, języków obcych); - rzeczy i przedmiotów przydatnych w życiu, jak radzić sobie w przyszłości, w różnych sytuacjach życiowych, przygotowania do życia dorosłego, co wiąże się z przyszłą pracą zawodową; - punktualności, staranności, solidności, systematyczności, estetyki, pracowitości, odpowiedzialności, zaradności, precyzyjności, asertywności, cierpliwości; - przedmiotów i rzeczy potrzebnych do dobrego zdania egzaminu maturalnego; - komunikacji, umiejętności prowadzenia rozmowy i współpracy w grupie; - jak dobrze się uczyć, jak robić dobre notatki, poszukiwać informacji; - wiedzy potrzebnej do przyszłej edukacji - studiów wyższych; - wiedzy o świecie; - kultury i odpowiednich zachowań; - radzenia sobie z problemami; - być samodzielnym w przyszłości; - logicznego myślenia; - przedmiotów związanych z ich zainteresowaniami, np. artystycznych; - pisania programów. Na podobne potrzeby swoich dzieci wskazali także ankietowani rodzice. Większość uczniów (72.3%) i rodziców (83.23%) uważa, że szkoła umożliwia im nauczenia się tych najważniejszych rzeczy, pozostali stwierdzili, że nie daje takiej możliwości. Nauczyciele w wywiadzie wymienili szereg przykładów działań szkoły, które umożliwiają zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów: - przygotowanie do egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym; - naukę języków obcych poprzez: szeroką ich ofertę, zgodną z potrzebami uczniów, prowadzenie zajęć przez native speaker i studentów ekonomii z różnych krajów świata, udział uczniów konkursie języka angielskiego i wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych; - przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz w zawodach sportowych, np. w olimpiadach: ekologicznej, matematycznej, biologicznej, filozoficznej, w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym "Poszukiwanie Talentów", organizowanym przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w Powiatowym Przeglądzie Poezji Śpiewanej pod hasłem "Wyśpiewać poezję", w konkursie na film "Matematyczny poker promujący matematykę "Matma mnie kręci", w konkursach wiedzy historycznej, wiedzy o bankowości; w konkursie "AD REM" organizowanym, w 2010/2011, pod hasłem "Przekonujemy się do prywatyzacji", który rozwija wiedzę na temat procesów prywatyzacyjnych (ich przebiegu, zalet oraz wad), w Ogólnopolskim Konkursie Zarządzania Firmą opartym na grze symulacyjnej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem; - organizacja zajęć pozalekcyjnych pozwalających rozwijać zainteresowania i pasje uczniów oraz zajęć dodatkowych dla uczniów mających trudności; - przygotowanie przez uczniów klasy II anglojęzycznego artykułu do rocznika The Baltic Sea Project o tytule "Let's observe nature - it's amazing!", w którym opisują działania biologiczne w I LO w szczególności dotyczące projektu Baltic Sea Project; wykonywanie przez uczniów prac badawczych oraz ich udział w różnych działaniach pod patronatem BSP; - kształcenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych poprzez: udostępnienie szkolnego sprzętu informatycznego, wykorzystanie na zajęciach tablicy interaktywnej i prezentacji multimedialnych; - kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań poprzez udział uczniów w organizacji imprez szkolnych i środowiskowych, np. organizacja zjazdu absolwentów, Dni Otwartych Szkoły, w akcjach społecznych i charytatywnych tj. "Pola nadziei", Kiermasz świąteczny, pomoc dla Domu Dziecka w Brzozowie, działalność Klubu 10 / 41

11 HDK "Serce", wolontariatu, działalność ZHP i ZHR; - realizacja projektów edukacyjnych, np.: projektu "Enter Your Future" sygnowanego przez AIESEC Rzeszów - studencką organizację, która umożliwia młodym ludziom rozwój i pracę w międzynarodowym środowisku oraz doskonalenie umiejętności językowych. Warto dodać, że oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Z wypowiedzi dyrektora, nauczycieli oraz partnerów szkoły wynika, że w pracy z uczniami zwraca się uwagę na kształcenie umiejętności tj.: - posługiwanie się językami obcymi - uczniowie w szkole mają możliwość nauki j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, wcześnie j. łacińskiego; - przedsiębiorczość i innowacyjność poprzez realizację projektów z zakresu gospodarki i finansów; - posługiwanie się technologiami informacyjnymi - w szkole organizowane są kursy ECDL, prowadzi działalność Klub Krótkofalowców; - autoprezentacji poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, w uroczystościach szkolnych i środowiskowych; - współpracy w zespole. Dyrektor zwrócił też uwagę na dodatkowe umiejętności zawodowe, które uczniowie zdobywają np. na organizowanym w szkole kursie kelnerskim. Nauczyciele wskazali również na: otwartość, tolerancję i empatię, kreatywności i asertywności, umiejętność radzenia sobie ze stresem, korzystania z różnych źródeł informacji (ich gromadzenia, przetwarzania i weryfikowania), umiejętność uczenia się przez całe życie, znajomość metod i technik uczenia się oraz na umiejętność zdrowego stylu życia. Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów. Dyrektor i nauczyciele do zmian wprowadzonych w ofercie szkoły, w ostatnim roku szkolnym, zaliczyli: - wdrożenie innowacji pedagogicznych: program klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej i program klasy biologiczno-chemicznej z elementami ratownictwa medycznego; program rozszerzający zagadnienia i treści historii od r.; - realizację w roku szkolnym 2012/2013 zajęć z historii sztuki, rysunku oraz informatyki (ECDL); - powstanie Klub Podróżnika "TIMON", w ramach którego organizowane są np. spotkania z podróżnikami; - indywidualne programy nauczania dla uczniów zdolnych z biologii (9) i matematyki (9); - współpracę z Placówkami Ognisk Pozaszkolnych; - udział uczniów w rozprawach sądowych i przygotowanie symulowanych rozpraw sądowych w celu podniesienia świadomości prawnej. Partnerzy szkoły za zmiany w ofercie szkoły, wprowadzone w ostatnim czasie, uznali np.: kształcenie poprzez nowoczesne narzędzia, np. gry ekonomiczne, kursy Distance Learning, wprowadzenie nowych rozszerzeń programowych, realizację nowych projektów edukacyjnych we współpracy z wyższymi uczelniami, czy Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Większość ankietowanych uczniów klas II (59.46%) stwierdziła, że szkoła pomaga im rozwijać zainteresowania, pozostali byli przeciwnego zdania (40.54%). Podobnie uważa większość ankietowanych rodziców (72.63%), zdaniem 26.82%, szkoła im w tym nie pomaga,1 rodzic nie udzielił odpowiedzi. Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Dyrektor i nauczyciele do nowatorskich rozwiązań programowych i działań edukacyjnych realizowanych przez szkołę zaliczyli innowacje pedagogiczne z zakresu: przedsiębiorczości, nauk ścisłych oraz z edukacji patriotycznej. Innowacje z zakresu przedsiębiorczości wiążą się z realizacją projektów tj.: "Akademia Edukacji Menedżerskiej - kafeteria edukacyjna dla licealistów" prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy udziale NBP. Przedsięwzięcie ma na celu zaangażować aktywną młodzież do rozwijania swoich umiejętności i kluczowych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Cele szczegółowe projektu to: poszerzenie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, rozwijanie umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy, a tym samym praktyczne przygotowanie młodych ludzi do kształcenia ustawicznego. Projekt wyróżnia bogata oferta programowa. Wydarzenia edukacyjne z zakresu ekonomii i zarządzania odbywają się głównie w wirtualnym środowisku - uczestnicy Kafeterii (3 uczniów) uczą się poprzez dyskusje na forum, udział w czatach z ekspertami, czy podczas wykładów e-learningowych. Każdy tworzy własny plan kształcenia z uwzględnieniem własnych zainteresowań; "Być przedsiębiorczym - nauka przez praktykę" prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski. Jego celem jest poprawa jakości nauczania przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o aspekt praktyczny w latach Wymierną korzyścią szkoły jest pozyskanie 5 laptopów, podniesienie poziomu nauczania, 120 godzin zajęć 11 / 41

12 z Podstaw przedsiębiorczości wg innowacyjnego programu nauczania, 48 godz. zajęć z wykorzystaniem narzędzia Marketplace/Gry Biznesowej, 120 godz. zajęć wyrównawczych "Praktycznego wykorzystania matematyki finansowej", 3 wizyty studyjne w przedsiębiorstwach; "Rekiny Przedsiębiorczości" - projektu współfinansowanego przez UE. Obejmuje 3 edycje Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej oraz 3 edycje kursu e-learingowego. Zespoły uczestniczące w grze mają dostęp do giełdowych notowań on-line, otrzymują wirtualny kapitał, który mogą inwestować w akcje spółek giełdowych, dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży i zakładać lokaty bankowe. Celem gry jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu inwestycji. Kurs e-learningowy ma nowoczesną formę samouczka wzbogaconego o treści multimedialne, który w przystępny sposób przekazuje wiedzę z zakresu rynku kapitałowego, pozwala na dzielenie się wiedzą i dyskusje merytoryczne na forum internetowym i czacie. Uczestnicy kursu mogli zapoznać się z terminologią giełdowo-finansową w języku angielskim. W szkole zarejestrowanych zostało 29 klubów (od 3 do 4 uczniów w każdym). W sumie w grze uczestniczyło 103 uczniów, w tym 13 uczniów ukończyło kurs e-learningowy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uzyskało Certyfikat Inwestora Giełdowego. W zakresie nauk ścisłych innowacje stanowią: realizacja projektu "Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne" prowadzonego przez Uniwersytet Rzeszowski. Projektem zostały objęte klasy I przez cały cykl nauki (obecnie są to klasy III). W szkole funkcjonują 3 grupy 15 - osobowe z zajęciami wyrównawczymi oraz 3 z zajęciami rozszerzającymi. Zasadniczym elementem projektu jest podniesienie ogólnego poziomu nauczania matematyki. Praca w grupie umożliwia indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu i wpływa na podniesienie poziomu wiedzy matematycznej zarówno u uczniów zdolnych, jak i mających trudności z przedmiotem. Dodatkowymi elementami projektu są: konsultacje indywidualne, udział w wykładach, przygotowanie referatów, możliwość rozwiązywania zadania na platformie internetowej MUM, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla uczniów. Uczestnicy projektu otrzymują różne pozycje podręcznikowe do własnej dyspozycji, w których znajduje się też zbiór zadań opracowany przez nauczyciela I LO w Łańcucie; program klasy matematyczno - fizyczno - informatycznej realizowany przy współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu "Kariera Inżyniera" i Regionalna Akademia Oracle. Głównym celem programu jest zwiększenie zainteresowania wśród uczniów wiedzą politechniczną oraz gruntownym przygotowaniem do studiów na kierunkach technicznych. W ramach przedmiotów uczniowie wyjeżdżają na zajęcia prowadzone przez kadrę naukową Politechniki Rzeszowskiej, biorą udział w ćwiczeniach laboratoryjnych oraz wykładach z matematyki, fizyki i elektrotechniki; program klasy biologiczno-chemicznej z elementami ratownictwa medycznego. Oprócz zwiększonej liczby godzin z zakresu biologii i chemii uczniowie odbywają ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (kurs podstawowy pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy dla kierowców, kurs BLS/AED podstawowego podtrzymywania życia i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego). W edukacji patriotycznej wprowadzono program rozszerzający zagadnienia i treści z historii w klasie II - ''Poznaj najnowszą historię Polski". Celem programu jest przybliżenie młodzieży najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu. Główny nacisk położono na kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi źródłami wiedzy. Uczniowie odbywają cykliczne lekcje w rzeszowskiej placówce IPN, wyposażonej w najwyższej jakości sprzęt do odtwarzania archiwalnych mikrofilmów, mają możliwość bezpośredniego kontaktu ze zbiorami muzealnymi instytutu, uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników instytutu oraz w spotkaniach ze świadkami historii. Biorą udział w turniejach gier planszowych, w grach ulicznych np. organizowanych w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w rajdzie terenowym - śladami zgrupowania Watra (okolice Brzozowa). W ubiegłym roku uczniowie liceum zorganizowali w szkole 3 wystawy: "Stan wojenny na Rzeszowszczyźnie", "Zbrodnia katyńska", "Książka poza cenzurą", z wykorzystaniem materiałów IPN, dla środowiska lokalnego. Program ma również pomóc rodzicom w wychowaniu świadomego patrioty, obywatela wyposażonego w wiedzę o historii najnowszej. Poziom spełniania wymagania: A 12 / 41

13 Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że procesy edukacyjne są planowane i doskonalone z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. Wyniki z monitorowania osiągnięć uczniów i procesów edukacyjnych wykorzystywane są do planowania pracy szkoły. Stosowane przez nauczycieli aktywizujące metody nauczania sprzyjają uczeniu się, a ocenianie daje uczniom informację o ich postępach w nauce. Jednak, nie wszyscy nauczyciele wystawiając ocenę odnoszą się do wcześniejszych osiągnięć i trudności uczniów oraz wskazują im jak się uczyć. Nie wszyscy nauczyciele rozmawiają też z uczniami o przyczynach ich sukcesów i trudności w nauce.wskazane poniżej argumenty uzasadniają spełnienie wymagania na poziomie średnim. W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Z wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wynika, że w programach przyjętych do realizacji, uwzględnione są zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Dyrektor wskazał na: stosowanie metod aktywizujących (dyskusja, debata, drama, metoda projektu, itd.), organizację wycieczek edukacyjnych, zajęć terenowych z przyrody, geografii i biologii, wykonywanie obserwacji bezpośrednich, pomiarów, doświadczeń i eksperymentów na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych, udział uczniów w wydarzeniach artystycznych i w życiu społeczności lokalnej oraz w działaniach społecznych i obywatelskich, współpracę z organizacjami i instytucjami publicznymi i społecznymi. Nauczyciele w ankietach, poza przykładami podanymi przez dyrektora, podali, że na swoich przedmiotach zwracają uwagę na: - korzystanie z pomocy dydaktycznych, np. słowników, pomocy wizualnych, z technologii informacyjno - komunikacyjnej, odtwarzacza płyt CD; - zapewniają uczniom kontakt z autentycznym językiem poprzez dostęp do materiałów źródłowych oraz spotkania z rodzimymi użytkownikami języka, korzystanie z różnych źródeł informacji w języku obcym np. nagrania audio, filmy, Internet, czasopisma, didaskalia, media, instrukcje obsługi; - pracę w grupach; - indywidualizację procesu nauczania poprzez pracę z uczniem zdolnym i mającym trudności; - wspieranie rozwoju fizycznego i psychicznego uczniów, zachęcanie ich do pozaszkolnych form aktywności fizycznej oraz na kształtowanie zachowań prozdrowotnych; - wprowadzanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych; - organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów; - ćwiczenie pisania tekstów użytkowych, tworzenie krótszych oraz bardziej złożonych wypowiedzi ustnych; - kształtowanie świadomości historycznej, umiejętność analizy i interpretacji źródła, tworzenie własnej narracji, poruszają problematykę regionalną; - stymulowanie i rozwój zainteresowań humanistycznych i językowych ucznia, wprowadzanie go w świat tradycji europejskiej i polskiej, uczenie kompetentnej lektury tekstu, inspirowanie do refleksji o świecie, człowieku, kulturze, cywilizacji; - wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczną analizę informacji, myślenia naukowego - wykorzystanie wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także do formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych; - własne programy modelowe. Z informacji przekazanej przez dyrektora wynika, że w szkole planuje się procesy edukacyjne. Rada Pedagogiczna określa zakres zadań do realizacji w planie pracy dydaktycznej, wychowawczej i szkolnym programie profilaktyki. Zespoły przedmiotowe (zespół przedmiotów społecznych - wos, historia, geografia, przedsiębiorczość; zespół przedmiotów ścisłych - matematyka, informatyka, fizyka) opracowują własne plany pracy. Zespół wychowawczy w oparciu o sformułowane wnioski z analizy pracy wychowawczej, ustala plan pracy wychowawczej. Wychowawcy klas w zespołach, utworzonych na bazie roczników, opracowują wspólne plany wychowawcze. Wszyscy nauczyciele opracowują plany wynikowe ze swoich przedmiotów. Zespół zadaniowy, powołany przez dyrektora, opracowuje kalendarz imprez szkolnych, który następnie uchwala Rada Pedagogiczna. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzona jest przez zespoły powołane przez dyrektora szkoły. Projekty edukacyjne opracowane przez odpowiedzialnych nauczycieli przedmiotu lub przez zespół nauczycieli (przy dużych projektach) zatwierdzane są przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor dodał, że planowane działania uwzględniają wnioski z analizy osiągnięć uczniów i procesów edukacyjnych. Ankietowani nauczyciele (34) podali, że w planowaniu procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu uwzględniają: potrzeby uczniów (32 wskazania), możliwości uczniów (30 wskazań), czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści (25 13 / 41

14 wskazań), liczebność klas (19 wskazań), organizację roku szkolnego (18 wskazań), 10 uwzględnia także: wnioski ze spotkań zespołów przedmiotowych, wnioski z egzaminów i sprawdzianów, wymagania maturalne, spostrzeżenia uczniów, promocję szkoły, hasło roku i ogólne założenia na rok formacji, stan wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów w poprzednich etapach edukacyjnych II i III. Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się. Z przeprowadzonej obserwacji zajęć wynika, że na większości lekcji nie było sytuacji, w której uczniowie przejawialiby brak zaangażowania, na 1 lekcji nauczyciel reagował w każdej sytuacji w przypadku niezaangażowanego ucznia, natomiast na 1 lekcji większość uczniów była niezaangażowana i nauczyciel nie reagował, na brak ich aktywności. Na obserwowanych zajęciach nauczyciele stosowali różne formy i metody pracy: indywidualna jednolita, zbiorowa jednolita i zespołowa jednolita, praca w parach, praca w grupach kilkuosobowych. Prowadzili pogadanki i dyskusje zmierzające do twórczego rozwiązywania problemów, krytycznej analizy faktów. Przeprowadzali doświadczenia na podstawie, których uczniowie wyciągali wnioski. Odwoływali się do wcześniejszej wiedzy i doświadczeń uczniów. Tworzyli sytuacje zdrowego współzawodnictwa. Podczas lekcji korzystali z pomocy dydaktycznych (np. brył geometrycznych, rzutnika multimedialnego). Nauczyciele na lekcjach, w każdej lub w większości sytuacji, umożliwiali poprawę błędu popełnionego przez ucznia. Połowa obserwowanych zajęć (3) była prowadzona w taki sposób, by uczniowie przez całą lub przez większość lekcji mieli możliwość wyrażania własnych opinii, na 1 lekcji nauczyciel robił to sporadycznie, a na 2 zajęciach nie było takiej sytuacji. Opinie uczniów były akceptowane przez nauczycieli i wykorzystywane do pracy. Nie zawsze liczebność klas (36 i 40 uczniów) pozwalała na organizację procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. Z wypowiedzi ankietowanych uczniów klas II wynika, że 62.16% czuje zmęczenie z powodu liczby zajęć w szkole jednego dnia, kilka razy w tygodniu; 18.92% jest zmęczonych raz w tygodniu; 14.19% czuje takie zmęczenie codziennie, a 4.73% rzadziej niż raz w tygodniu. W dniu prowadzonego badania, 56.66% ankietowanych uczniów kl. II, nie czuło zmęczenia z powodu liczby zajęć w szkole, natomiast 43.33% odczuwało zmęczenie. Analiza szkolnego planu zajęć prowadzi do stwierdzenia, że liczba godzin dla poszczególnych klas jest rozłożona raczej równomiernie, na poszczególne dni tygodnia. Ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się poprzez zachowanie higieny pracy. Zajęcia odbywają się od 7.10 do 14.25, ich liczba wynosi od 6 do 8 godzin w klasach I II, w klasach III od 5 do 7 godzin. Pierwsze i ostatnie lekcje, to przede wszystkim języki obce i wychowanie fizyczne, z podziałem na grupy. Stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się. Nauczyciele w ankiecie wskazują na szereg przykładów metod, które wykorzystują w pracy z uczniami: - podające (pogadanka -2 wskazania, praca z tekstem - 8 wskazań); - problemowe (metoda projektu - 14 wskazań, dyskusja - 13 wskazań; debata - 2 wskazania, koło hermeneutyczne - 1 wskazanie, analizy strukturalne - 1 wskazanie); - aktywizujące (burza mózgów -14 wskazań, mapa mentalna - 9 wskazań, gry edukacyjne - 5 wskazań, gry i zabawy językowe - 4 wskazania, drama - 5 wskazania, gry i zabawy terenowe - 3 wskazania; prowadzenie fragmentów zajęć przez uczniów - 3 wskazania, ruchowe i słowne zajęcia integracyjne - 2 wskazania); - praktyczne (ćwiczenia i doświadczenia praktyczne - 3 wskazania, eksperyment chemiczny - 1 wskazanie, warsztaty laboratoryjne - 1 wskazanie; obserwacje mikroskopowe i makroskopowe - 1 wskazanie, wycieczki edukacyjne - 1 wskazanie, trening - rozwiązywanie zadań przed kartkówką i sprawdzianem - 1 wskazanie); - eksponujące (pokaz z wykorzystaniem rzutnika i tablicy interaktywnej, praca z platformą WSiPnet.pl - 10 wskazań). Nauczyciele podali też, że często stosują pracę w grupach (20 wskazań). Z informacji przekazanej przez nauczycieli wynika, że większość (67.65%), kilka razy w roku, pracuje z uczniami metodą projektu, 26.47%, raz na roku, 1 nauczyciel pracuje tą metodą co miesiąc,1 wykorzystuje ją rzadziej niż raz na rok. Wpływ na wybór metod pracy z uczniami mają: cele i treści zajęć (30 wskazań), możliwości i inicjatywy uczniów (28 wskazań), potrzeby uczniów (22 wskazania), liczba uczniów i dostęp do pomocy (19 wskazań), miejsce realizacji zajęć (9 wskazań) oraz inne czynniki, np.: dysfunkcje, predyspozycje uczniów i ich problemy, poziom zaawansowania, aktualne potrzeby szkoły, bliskość muzeum zamku i możliwość edukacji muzealnej, teatralnej, czytelniczej, wnioski ze spotkań z rodzicami, analiza wyników próbnych matur. Większość ankietowanych uczniów klas II (85.81%) podała, że pracuje w grupach na niektórych zajęciach, 5.41%, że na większości zajęć, 8.11% stwierdziło, że nigdy na zajęciach nie pracuje w grupach, 1 uczeń podał, że pracuje w grupach na wszystkich zajęciach. Zdaniem 62.16% badanych, na niektórych zajęciach rozwiązują problemy sformułowane przez nauczycieli lub uczniów, 31.76% twierdzi, że na większości zajęć, 2.03%, że na wszystkich zajęciach, 4.05% stwierdziło, że nigdy nie rozwiązują takich problemów. Natomiast 30.83% ankietowanych uczniów klas III podało, że w dniu prowadzonego badania, na niektórych lekcjach pracowali w grupach, zdaniem 5.83% praca w grupach miała miejsce na wszystkich i większości zajęć, według 57.5% uczniów, na żadnych zajęciach nie było pracy w grupach. Zdaniem 39.17% badanych, na niektórych zajęciach mieli możliwość postawienia pytania 14 / 41

15 i poszukiwania odpowiedzi na nie, samodzielnie lub w grupie, 21.67% stwierdziło, że mieli ją na większości zajęć, a 11.67%, że na wszystkich zajęciach, 27.5% podało, że nie mieli takiej możliwości. Z wypowiedzi uczniów wynika, że na lekcjach był wykorzystywany: komputer (76 wskazań), projektor (56 wskazań), tablica interaktywna (42 wskazania), Internet (32 wskazania). Większość uczniów (60%), czuła się zaciekawiona na lekcji, a 40% nie. Większość uczniów (62.5%) stwierdziła też, że aktywnie uczestniczyła w zajęciach, pozostali (37.5% ), że nie byli aktywni. Zdaniem większość uczniów (64.16%), na lekcji nie było kogoś, kto pomógł im zastanowić się czego się nauczyli, 35% uważa, że była taka osoba. Z obserwacji zajęć wynika, że przez całą lub na większości lekcji, nauczyciele stwarzali uczniom możliwość samodzielnego wykonania zadań, na 1 lekcji nie było takiej sytuacji. Podobnie, na większości zajęć, przez całą lub większość lekcji, nauczyciele stosowali formy pracy zespołowej, na 2 zajęciach jej nie było. Nauczyciele podczas zajęć odwoływali się do doświadczeń uczniów i tworzyli sytuacje, w których mogli oni rozwiązywać problemy. Na 2 lekcjach nauczyciele dobierali zadania odpowiednio do kompetencji poszczególnych uczniów, na 2 zajęciach nie można było tego zauważyć. Podczas obserwowanych lekcji nie była widoczna praca nauczycieli z uczniami, którzy szybciej wykonują zadania. W przypadku uczniów mających trudności, nauczyciele udzielali instrukcji, zadawali dodatkowe pytania, wyjaśniali, pokazywali, w jaki sposób poprawnie wykonać ćwiczenie. Przeprowadzona obserwacja placówki pozwala na stwierdzenie, że szkoła ma możliwości do korzystania z technologii informatyczno-komunikacyjnych w pracy uczniów, posiada dwie, na stałe zamontowane, tablice interaktywne z projektorami i 4 projektory mobilne. W trzech pracowniach informatycznych do pracy przygotowanych jest około 45 komputerów, z tego 30 zawsze podłączonych do sieci internetowej. Każda pracownia obsługiwana jest przez inny system operacyjny (Windows, MacOSX, Linux). Oprócz wymienionych miejsc, w trzech istnieją centra multimedialne wyposażone, oprócz komputerów z dostępem do Internetu, w skaner i drukarkę. Uczniowie mają możliwość korzystania z wymienionych zasobów zarówno podczas zajęć szkolnych jak i w czasie wolnym. Szkoła dysponuje sporą wideoteką. Posiada zbiór wszystkich ekranizacji dzieł literackich przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu "Szkolna Narodowa Filmoteka". W ramach projektu związanego z dziennikiem elektronicznym, każdy nauczyciel dysponuje komputerem przenośnym z dostępem do Internetu. Głównym ograniczeniem jest szybkość łącz internetowych. Z informacji przekazanej przez dyrektora wynika, że w najbliższym czasie organ prowadzący wdroży dla większości swoich placówek Internet szerokopasmowy i jakość dostępu powinna być lepsza. Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce i motywuje ich do dalszej pracy. Większość ankietowanych uczniów klas II (66.22%) stwierdziła, że wie dlaczego otrzymało taką, a nie inną ocenę, 28.38% badanych wie to zawsze, natomiast 5,41% twierdzi, że wie to rzadko. Natomiast 37.16% uczniów podaje, że na mniej niż połowie zajęć nauczyciele, wystawiając ocenę, odnoszą się do ich wcześniejszych osiągnięć lub trudności, według 25% robią to na większości zajęć, 23.65% uważa, że na około połowie zajęć, 2.7%, że na wszystkich zajęciach, natomiast 11.49% twierdzi, że na żadnych zajęciach nauczyciele, wystawiając ocenę, nie odnoszą się do ich wcześniejszych osiągnięć lub trudności. Podczas obserwowanych 2 lekcji, nauczyciele udzielali opisowej informacji zwrotnej po odpowiedziach uczniów, na 2 lekcjach nie stwierdzono takich działań. Pozostałych 2 zajęć to nie dotyczyło. Przeprowadzona analiza dokumentacji szkolnej prowadzi do stwierdzenia, że szkoła posiada dokumenty potwierdzające monitorowanie jakości i efektywności procesu uczenia się uczniów. Nauczyciele dokonują analizy: wyników klasyfikacji semestralnej i na koniec roku; wyników egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem, w zakresie podstawowym i rozszerzonym; wyników olimpiad i konkursów np. z języka angielskiego, z biologii, z historii, z geografii. Ponadto badają wyniki nauczania z biologii w klasach biologiczno - chemicznych, z matematyki w klasach humanistycznych. W ramach nadzoru pedagogicznego prowadzone są obserwacje i hospitacje zajęć oraz ewaluacja wewnętrzna. Zapisy zawarte w Statucie Szkoły i w "Zasadach wewnątrzszkolnego oceniania uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających", wskazują, że ocenianie zakłada dawanie uczniom informacji o postępach w nauce. Obserwacja szkoły wykazała, że na korytarzach szkolnych, w gablotach umieszczone są informacje o sukcesach uczniów: - w olimpiadach, np.: w Olimpiadzie Matematycznej; VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy indeks AGH"; w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Solidarności; w Olimpiadzie z Przedsiębiorczości; w XXIX Olimpiadzie Historycznej; XXV Olimpiadzie Filozoficznej; w XXXVI, w XXXVII i XXXVIII Olimpiadzie Biologicznej; w XLII Olimpiadzie Biologicznej; w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej; - w konkursach, np. w Ogólnopolskim Konkursie Zarządzania Firmą; "Lasy Europy", w III Podkarpackim Międzyszkolnym Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu; w Konkursie Matematycznym J. Marszała; w Podkarpackim Konkursie Matematycznym; w XI Jasielskim Konkursie Matematycznym im. Hugona Steinhausa, w Powiatowym Konkursie Biologiczno-Ekologicznym, w Konkursie "Neuro Komiks" i "Neuro rap"; w Konkursie Obcojęzycznym Kolęd i Pastorałek; w Wojewódzkim Festiwalu Szopek Bożonarodzeniowych; w Powiatowym Konkursie Rosyjskiej Poezji Śpiewanej; w Konkursie "Sprzączki, guziki z orzełkiem ze rdzy"; 15 / 41

16 - o udziale uczniów w Międzynarodowej Konferencji w Wilnie BSP; w Międzynarodowej Konferencji w Valmierze - Łotwa "Local Eesources for Sustainable Development". Ponadto w gablotach szkolnych są prezentowane puchary i dyplomy za sukcesy sportowe uczniów w powiatowych i rejonowych Licealiadach (w piłce ręcznej, w siatkówce, w koszykówce chłopców i dziewcząt, drużynowo w szachach). Na tablicach są również informacje o przyznanych stypendiach: Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji "Efekt Motyla"; Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie; Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci; Krajowego Funduszu Prezesa Rady Ministrów. Z informacji przekazanej przez 11.49% ankietowanych uczniów klas II wynika, że nauczyciele często rozmawiają z nimi o przyczynach ich sukcesów nauce, 1.35% podaje, że bardzo często, natomiast 47.3% badanych twierdzi, że nauczyciele rzadko o tym rozmawiają, 39.86% podało, że nauczyciele nigdy o tym z nimi nie rozmawiają. Zdaniem 12.84% ankietowanych, nauczyciele rozmawiają z nimi często, na temat przyczyn ich trudnościach w nauce, 2.03% uważa, że robią to bardzo często. Natomiast 45.27% uczniów stwierdziło, że nauczyciele rzadko rozmawiają z nimi o przyczynach ich trudności w nauce, a według 39.86%, że nigdy. Analiza wyników ankiet oraz wypowiedzi uczniów uczestniczących w wywiadzie wykazują, że ocenianie ma pozytywny wpływ na ich dalszą naukę. Uczniowie przedstawiając w ankiecie swoje odczucia, kiedy są oceniani stwierdzili, że: postanawiają, że się poprawią (92 wskazania) i wiedzą, co mają poprawić (88 wskazań), są zadowoleni (63 wskazania), dla części jest to obojętne (56 wskazań), niektórzy mają ochotę się uczyć (45 wskazań), innym nie chce się uczyć (24 wskazania) i nie wiedzą, co dalej robić (16 wskazań). W wywiadzie uczniowie podali, że ocenianie prac pisemnych jest adekwatne do ich wiedzy, są ustalone kryteria i zasady, które są przestrzegane przez nauczycieli, nauczyciele uzasadniają wystawianą ocenę. Natomiast dla uczniów klas III, ocena nie jest, tak bardzo istotna, ważny jest wynik uzyskany na egzaminie próbnym i egzaminie maturalnym, który wskazuje na ich wiedzę i umiejętności. Podobne stanowisko reprezentują ankietowani rodzice, zdaniem 50.28%, ocenianie na większości zajęć zachęca ich dziecko do dalszego uczenia się, 7.82% uważa, że na wszystkich lekcjach, 32.96%, że na nielicznych lekcjach, a 8.38% twierdzi, że ocenianie w ogóle nie zachęca ich dziecko do dalszego uczenia się, 1 rodzic nie udzielił odpowiedzi. W szkole monitoruje się i wdraża wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów. Dyrektor podaje, że monitoring osiągnięć uczniów prowadzony jest poprzez: analizę wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów; wyników egzaminów maturalnych i próbnych; udziału uczniów w zawodach, konkursach i olimpiadach oraz w projektach edukacyjnych; diagnozę na wejściu w klasach I; analizę efektów podejmowanych działań w ramach Indywidualnych Programów Edukacyjnych, czy Kart Indywidualnych Potrzeb. Dyrektor stwierdził, że monitoring osiągnięć pozwala odpowiedzieć: czy osiągnięcia uczniów są zgodne z ich oczekiwaniami?; które osiągnięcia uczniów są ważne w promocji szkoły?; jak motywować uczniów do zwiększenia wysiłku, by osiągnięcia były zgodne z ich ambicjami? Z przeprowadzonej analizy ankiet wynika, że 47.06% nauczycieli próbuje prowadzić systematyczną analizę postępów i osiągnięć uczniów, 38.24% prowadzi ją systematycznie w sposób zorganizowany, 14.71% prowadzi analizę, gdy pojawia się taka potrzeba. Nauczyciele podali, że prowadzą analizę wszystkich uczniów (26 wskazań), część koncentruje się na uczniach zdolnych i na uczniach z problemami (14 wskazań), kilku (3 wskazania) monitoruje również losy absolwentów, osiągnięcia olimpijczyków, uczniów zdających maturę z prowadzonego przez nauczyciela przedmiotu. Zakres monitorowania dotyczy: wszystkich uczniów (29 wskazań), wybranych uczniów (4 wskazania) oraz wybranych klas i roczników (2 wskazania). Z informacji przekazanej przez dyrektora i nauczycieli wynika, że na podstawie monitorowania osiągnięć uczniów są formułowane i wdrażane wnioski. Przykłady wdrożonych wniosków stanowią: - motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach poprzez bieżące i szczegółowe przekazywanie informacji nt. zasad i wymogów organizowanych konkursów i olimpiad, korzyści płynących dla uczniów z udziału w nich oraz częstsze aplikowanie i poszukiwanie możliwości uzyskania stypendiów dla uczniów osiągających sukcesy; - indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym i z uczniem z trudnościami poprzez organizowanie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów i uzupełniających wiedzę, dostosowanie treści zadań do możliwości uczniów, opracowanie indywidualnych planów nauczania np. z biologii i chemii dla uczniów zdolnych, czy indywidualnych programów edukacyjnych przez zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; - doskonalenie umiejętności, które słabo wypadły na egzaminie maturalnym poprzez: organizację próbnej kilka razy w roku, częstsze ocenianie wypowiedzi ustnych w formacie próbnej matury, doskonalenie pisemnej formy wypowiedzi i rozumienie tekstu, zwiększenie częstotliwości krótkich testów, wprowadzenie, raz w miesiącu, dodatkowych zadań dla uczniów doskonalących pisanie esejów. Nauczyciele zwrócili również uwagę na wdrożenie wniosków dotyczących prowadzenia rozmów z uczniami i rodzicami na temat przyczyn niepowodzeń poprzez indywidualne rozmowy wychowawcy z uczniem i rodzicem nt. słabych i mocnych stron oraz wspólne poszukiwanie sposobów poprawy sytuacji. Z przeprowadzonego badania wynika, że procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane, 16 / 41

17 a wnioski z monitoringu wykorzystywane są do planowania procesów edukacyjnych, o czym świadczą wypowiedzi dyrektora i nauczycieli. Dyrektor podaje, że monitoring procesów edukacyjnych prowadzony jest poprzez: kwestionariusze dotyczące realizacji podstawy programowej w zakresie treści, kształconych umiejętności, systematyczności w ich realizacji, które wypełniają nauczyciele 2- krotnie w ciągu roku szkolnego; analizę zapisów w dzienniku elektronicznym prowadzoną przez dyrektora; analizę pracy zespołów przedmiotowych; analizę wyników ewaluacji wewnętrznej oraz realizacji efektów działań profilaktyczno-wychowawczych, którą prowadzi zespół powołany przez dyrektora. Zdaniem dyrektora, monitoring pozwala odpowiedzieć na pytania: czy podstawa programowa realizowana jest w sposób systematyczny, zgodnie z planem?; które ze stosowanych form i sposobów realizacji podstawy programowej są najefektywniejsze?; jaki jest wzrost osiągnięć uczniów w porównaniu z latami poprzednimi i czy uczniowie osiągnęli sukces na miarę swoich możliwości?; jakie są efekty podejmowanych działań wychowawczych, np. w zakresie poprawy frekwencji, uzależnień, poprawy zachowań i kształtowania postaw? Z wypowiedzi dyrektora wynika, że na podstawie wniosków z monitoringu procesów edukacyjnych zostały podjęte określone decyzje, np.: - w celu poprawy przepływu informacji dotyczących ofert składanych przez instytucje zewnętrzne, które mają służyć rozwojowi ucznia, od 2 lat systematycznie aktualizowana jest strona gdzie prezentowane są założenia programów i projektów realizowanych przez instytucje zewnętrzne; na bieżąco przekazywana jest też informacja dla uczniów i nauczycieli przez radiowęzeł szkolny; - w celu polepszenia warunków realizacji podstawy programowej poprzez pozyskanie pomocy zewnętrznej, została nawiązana współpraca z uczelniami wyższymi, np.: z Uniwersytetem Rzeszowskim (realizacja projektu "Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne"), z Wyższą Szkołą Informatyki Zarządzania w Rzeszowie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości młodzieżowej; z Międzynarodową Organizacją Młodych Ekonomistów AISEC (realizacja projektu "Enter your future"), z Politechniką Rzeszowską (realizacja projektu "Kariera inżyniera", "Szkolna Akademia Oracle"), z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie (projekt "Krok w przedsiębiorczości"), z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie - podpisano umowę o przeprowadzenie wykładów i lekcji z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii. W bieżącym roku szkolnym zostanie podpisana umowa z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie dot. realizacji projektu "Z WAT- em nauka może być ciekawsza"; - celu poprawy pracy zespołów przedmiotowych, która ma wpływ na przebieg procesów edukacyjnych, zwiększono częstotliwość spotkań zespołów, przystąpiono do wspólnej organizacji konkursów przedmiotowych. Ankietowani nauczyciele, wskazując na różne przykłady wniosków z monitorowania procesów edukacyjnych, podali, że wykorzystują je do: - rozwiązywania zadań o różnym stopniu trudności, z uwzględnieniem możliwości uczniów; - motywowania uczniów do pracy poprzez wskazywanie wzorców osobowościowych absolwentów (ich sukcesów, karier, losów) oraz organizowanie spotkań z absolwentami; - prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z uczniami zdolnymi, przygotowania ich do olimpiad oraz zajęć z uczniami mającymi trudności; - przyporządkowania uczniów do adekwatnych dla nich grup językowych, które sprzyjają szybszemu i bardziej efektywnemu przyswajaniu treści programowych; - modyfikowania metod nauczania w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów; - stosowania na biologii, geografii, podstawach przedsiębiorczości schematów matematycznych; - zaangażowania uczniów do pracy nad własnym rozwojem prozdrowotnym oraz wdrożenia ich do stałej samokontroli i monitorowania stanu własnego rozwoju cech, organizacji w szkole dni promujących zdrowy styl życia, np. Dzień Sportu, Dzień Sałatkowy; - analizowania niepowodzeń uczniów i ustalenia ich przyczyn; - współpracy w zespołach przedmiotowych, korelowania programów i wspólnych inicjatyw pedagogicznych; - inspirowania uczniów do doskonalenia wiedzy poprzez poszukiwanie innych, poza podręcznikiem, źródeł wiedzy; - prowadzenia konsultacji z wychowawcami i nauczycielami na temat postępów uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz do współpracy z rodzicami. Współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów edukacyjnych. Z informacji przekazanej przez dyrektora wynika, że podejmowane przez szkołę działania uwzględniają propozycje i opinie uczniów, np. pomysłem uczniów było powołanie Szkolnego Koordynatora ds. Uczniów, samorząd uczniowski składa propozycje dotyczące organizacji imprez szkolnych, zmian w szkolnych planach nauczania, tygodniowym planie lekcji, czy w Statucie Szkoły. Na podobne przykłady wskazali uczniowie w wywiadzie, stwierdzając, że wspólnie z nauczycielami wprowadzili zmiany związane przede wszystkim z organizacją imprez szkolnych, tj.: "Festiwal zieloności"; Dni Otwarte Szkoły; "Noce filmowe"; z przygotowaniem filmu promującego matematykę na konkurs "Matematyczny poker", który ukazuje dzień z życia geniusza matematycznego - "Libdab". Z wypowiedzi 41.18% ankietowanych nauczycieli wynika, że na mniej niż połowie zajęć biorą, pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć, 32.53% bierze je pod uwagę na większości zajęć, 23.53% na około połowie zajęć, 1 nauczyciel uwzględnia opinie uczniów na wszystkich zajęciach. Nauczyciele dają uczniom wybór dotyczący: terminów testów, sprawdzianów itp. 17 / 41

18 (29 wskazań), zajęć pozalekcyjnych (28 wskazań), metod pracy na lekcji (9 wskazań), tematyki lekcji i sposobu oceniania (8 wskazań) oraz udziału w projekcie edukacyjnym, w konkursach i olimpiadach, wyboru prezentacji, formy pracy domowej, ustalenia kryteriów oceny i organizacji imprez szkolnych (6 wskazań). Zdaniem 46.62% ankietowanych uczniów klas II, nauczyciele na mniej niż połowie zajęć pytają ich o opinie, w jaki sposób chcieliby uczyć się, 18.92% uważa, że takie pytania nauczyciele stawiają na około połowie zajęć, a 6.08%, że na wszystkich zajęciach, natomiast 28.38% jest zdania, że nauczyciele na żadnych zajęciach nie pytają ich o opinie w jaki sposób chcieliby uczyć się. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. Nauczyciele w ankietach podali, że motywują swoich uczniów m.in. poprzez: - ocenę za aktywność (20 wskazań); - pochwałę (12 wskazań); - zachęcanie do rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i do udziału w olimpiadach i konkursach, w projektach (12 wskazań); - możliwość poprawienia oceny (9 wskazań); - prowadzenie lekcji z zastosowaniem aktywizujących metod i form pracy (6 wskazań); - wskazywanie na przydatność wiedzy w życiu codziennym, w przyszłej pracy oraz w życiu dorosłym (5 wskazań); - udzielanie pomocy przy uzupełnieniu i nadrobieniu zaległości (4 wskazania); - podawanie pozytywnych przykładów absolwentów, którzy odnieśli sukces (4 wskazania); - przedstawianie możliwości uzyskania stypendiów za osiągnięcia w nauce (4 wskazania); - reprezentowanie szkoły na zewnątrz (3 wskazania); - systematyczne ocenianie (3 wskazania); - zachęcanie do pomocy koleżeńskiej (3 wskazania); - uświadamianie korzyści wynikających z zachowań prozdrowotnych (2 wskazania); - dostosowanie tematyki zajęć do zainteresowań uczniów (2 wskazania); - wskazywanie na możliwość wyboru atrakcyjniejszego kierunku studiów (2 wskazania). Ponadto nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w różnych ciekawych przedsięwzięciach; do stawiania pytań oraz wyrażania własnych opinii, do samodzielnego przygotowania lekcji, dają im możliwość doboru tematyki w tworzeniu projektów; zamieszczają informacje o sukcesach uczniów w e-dzienniku. Uczniowie w wywiadzie podali, że nauczyciele zachęcają ich do nauki poprzez, np.: wystawianie ocen, które nie wszystkich motywują, prowadzenie ciekawych lekcji, gdzie łączą teorię z praktyką, wykorzystanie różnych metod, np. nauczyciele angażują ich do przygotowania prezentacji multimedialnych, fragmentów zajęć, czy pomocy dydaktycznych, na lekcjach z przedsiębiorczości uczestniczą w grze symulacyjnej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, gdzie mają możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia biznesowego, na lekcjach z języka angielskiego biorą udział w warsztatach, prowadzonych przez studentów ekonomii z różnych krajów - Niemiec, Indii, Azerbejdżan). Uczniowie dodali też, że niektórzy nauczyciele odchodzą od klasycznego nauczania opartego wyłącznie na podręczniku, stawiają problem do rozwiązania przez uczniów. Na fizyce biorą udział w ciekawych doświadczeniach przygotowanych przez nauczyciela, podobnie jest w klasach z rozszerzonymi przedmiotami z biologii i chemii. Na języku polskim nauczyciele odwołują się do przykładów życia społecznego, zachęcają ich do prowadzenia dyskusji, wyrażania własnego zdania. Rodzice w wywiadzie wskazali na podobne przykłady podejmowanych działań przez nauczycieli w celu motywacji uczniów do nauki. Dodali, że większość nauczycieli ma odpowiedni stosunek do ucznia, jest otwarta na jego potrzeby i pomaga w rozwiązywaniu problemów. Zdaniem rodziców, występują też pojedyncze przypadki, gdzie nauczyciel poprzez swoje działania demotywuje uczniów do nauki, np. złości się i krzyczy na lekcjach, ocenia uczniów stosując głównie stopnie od 1 do 3. Zdarza się też, że uczniowi, który miał niskie oceny w klasie I zostaje przypięta etykietka słabego ucznia i nie ma on, pomimo wielu starań z jego strony, możliwości uzyskania lepszych wyników w klasach wyższych. Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się, jednak nie wszyscy nauczyciele dają uczniom wskazówki jak się uczyć. Z wypowiedzi 39.86%, ankietowanych uczniów klas II wynika, że mniej niż połowa nauczycieli wyjaśnia im, jak się uczyć, 33.11% uważa, że robi to około połowy nauczycieli, 21.62%, że większość, 1.35% twierdzi, że wszyscy, natomiast według 4.05% badanych, żaden nauczyciel im tego nie wyjaśnia. Większość uczniów (87.16%), uważa, że potrafi się uczyć, 12.84% stwierdziło, że tego nie potrafi. W ankietach 34.17% uczniów klas III podało, że w dniu prowadzonego badania, dostali od nauczyciela wskazówkę, która pomogła mi się uczyć, 65.83% stwierdziło, że takiej wskazówki nie dostali. W wywiadzie uczniowie stwierdzili, że nauczyciele ogólnie mówią im o tym, jak się uczyć. Pedagog szkolny na spotkaniach mówi o różnych metodach i technikach uczenia się, na języku angielskim nauczyciel wskazuje, jak należy pracować z tekstem, żeby np. przyswoić sobie nowe słownictwo. Uczniowie nie mogli jednoznacznie stwierdzić, że te rozmowy im pomagają. Ich zdaniem są to indywidualne oceny uczniów, którzy z tego korzystają, nie zawsze też uczeń przywiązuje do tego wagę. Uważają, że korzystają z podanych metod i technik podczas uczenia się, ale nie zdają sobie z tego sprawę. W ocenie 18 / 41

19 20.69% ankietowanych rodziców, większość nauczycieli wyjaśnia ich dzieciom jak się uczyć, zdaniem 17.82%, że jest to około połowy nauczycieli, 24.14% wskazuje na mniej niż połowę, 1.72% twierdzi, że robią to wszyscy nauczyciele. Natomiast 10.34% jest zdania, że nie robi tego żaden nauczyciel, 24.71% rodzicom jest trudno na ten temat powiedzieć, 1 rodzic nie udzielił odpowiedzi. Zdecydowana większość rodziców (90.23%) uważa też, że ich dziecko umie się uczyć, % jest przeciwnego zadnia, 2 rodziców nie udzieliło odpowiedzi. Na większości obserwowanych zajęć w każdej i w większości sytuacji, nauczyciel zwracał uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były nieprawidłowe. Poziom spełniania wymagania: C Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Komentarz: Praca zespołowa pozwala nauczycielom na planowanie, organizację i analizowanie procesów edukacyjnych oraz ich doskonalenie. Większość nauczycieli uważa, że ich głos jest brany pod uwagę przy wprowadzaniu zmian w realizacji procesów edukacyjnych zachodzących w szkole. Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych. Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele (91.18%) stwierdzili, że konsultują swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami, 8.82% nie prowadzi takich konsultacji. Analiza dokumentacji wykazała, że nauczyciele wspólnie planują procesy edukacyjne dotyczące np.: - wprowadzenia zmian w arkuszu organizacji pracy szkoły (np. tworzenie grup międzyoddziałowych z j. polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym; grupy międzyoddziałowej z j. angielskiego, organizacja indywidualnego nauczania); - opracowania szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki; planu pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych, planu pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej; - ewaluacji wewnętrznej; - udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; - akcji rekrutacyjnej; - wprowadzenia innowacji pedagogicznych; - kalendarza imprez szkolnych. Z informacji przekazanej przez dyrektora wynika, że przewodniczący zespołów przedmiotowych i zadaniowych przedstawiają, dwukrotnie w ciągu roku, wyniki prowadzonej analizy procesów edukacyjnych na zebraniu plenarnym Rady Pedagogicznej, która przyjmuje wnioski do dalszej pracy. Indywidualną analizę prowadzą też poszczególnych nauczyciele i pedagog szkolny, którzy przedstawiają jej wyniki w formie sprawozdań na zebraniach Rady Pedagogicznej. W ankietach (34) nauczyciele podali, że analizę procesów edukacyjnych podejmują: wspólnie z innymi nauczycielami np. w zespołach zadaniowych (29 wskazań), prowadzą ją też z innymi nauczycielami przy okazji nieformalnych spotkań i rozmów (18 wskazań) oraz samodzielnie przeprowadzają analizę procesów, za które ponoszą odpowiedzialność (17 wskazań). Z wypowiedzi nauczycieli wynika, że wspólnie prowadzą analizy procesów edukacyjnych dotyczące np.: - wyników egzaminów próbnych i egzaminów maturalnych; - wyników konkursów wewnętrznych oraz wyników konkursów i olimpiad zewnętrznych; - osiągnięć sportowych uczniów; - integracji zespołów klasowych; - frekwencji uczniów na zajęciach i ocen z zachowania; - realizacji podstawy programowej; - wyboru podręczników i wprowadzonych narzędzi pomiaru dydaktycznego; - sytuacji społecznej i materialnej uczniów; - realizacji szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki, - wyników prowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych, o czym świadczą wypowiedzi dyrektora i nauczycieli. Nauczyciele w ankiecie podali, że wsparcie, jakie otrzymują od innych nauczycieli dotyczy: organizacji konkursów i zawodów sportowych (22 wskazania); wyboru programów i podręczników (19 wskazań); organizacji wycieczek i imprez szkolnych (15 wskazań); wyboru metod pracy z uczniami (13 wskazań); tworzenia narzędzi pomiaru dydaktycznego (12 wskazań); udostępniania pomocy i sprzętu dydaktycznego (11 wskazań); 19 / 41

20 rozwiązywania problemów edukacyjno-wychowawczych (6 wskazań); organizacji wymiany polsko-niemieckiej (4 wskazania); realizacji projektów edukacyjnych (3 wskazania). Nauczyciele w wywiadzie, poza przykładami podanymi w ankietach wskazali również na: współpracę w zakresie: realizacji treści wynikających z podstawy programowej; ustalania przedmiotowych kryteriów oceniania z przedmiotu oraz ocen zachowania; opracowania kalendarza imprez szkolnych; organizacji lekcji koleżeńskich; organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz tworzenia programów autorskich i innowacyjnych. Dyrektor zwrócił także uwagę na dzielenie się wiedzą podczas szkoleń nauczycieli, w ramach WDN oraz na przekazywanie informacji ze szkoleń zewnętrznych. W ocenie wszystkich ankietowanych nauczycieli (34), wsparcie jakie uzyskują od innych jest wystarczające. Proces zmiany jest efektem wspólnych decyzji. Zdaniem większości ankietowanych nauczycieli (64,7%), ich głos jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o wprowadzaniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych, 35.29% jest przeciwnego zdania. Nauczyciele uzasadniając swoją opinię dotyczącą uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, stwierdzili, że na zebraniach Rady Pedagogicznej zostały przyjęte propozycje dotyczące, np.: ustalenia jednakowej pory godziny wychowawczej w planie lekcji, wprowadzenia możliwości zwalniania ucznia, na prośbę rodzica przez asystenta wychowawcy, liczenia oceny z pierwszego sprawdzianu do średniej, dokonania podziału na grupy językowe o różnym stopniu zaawansowania, określenia tematyki zebrań z rodzicami, Rady Pedagogicznej, czy godzin z wychowawcą, kalendarza imprez szkolnych, planu zajęć, realizacji projektów edukacyjnych, organizacji wymiany międzynarodowej. Dyrektor wskazując na przykłady zmian wprowadzonych, w ostatnim czasie, w wyniku wspólnie podjętych decyzji podał: opracowanie indywidualnych programów nauczania z biologii i z matematyki dla uczniów zdolnych, realizacja nowych projektów edukacyjnych np. "Z WAT- em nauka może być ciekawsza", przydział dodatkowych godzin z j. angielskiego, utworzenie miedzyoddziałowych zespołów klasowych dla przedmiotów w zakresie rozszerzonym z matematyki i biologii, organizacja imprez i uroczystości szkolnych dotyczących np. obchodów jubileuszu 105-lecia szkoły, studniówki, kwesty na rzecz odnowienia nagrobków nauczycieli i sławnych absolwentów szkoły. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów Komentarz: Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, że działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. Uczniowie biorą udział w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw np.: wolontariat na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, "Adopcja na odległość", akcje honorowego krwiodawstwa. Uczestniczą też w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole. Przedstawione poniżej argumenty uzasadniają wysoki poziom spełnienia wymagania. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne. Dyrektor i nauczyciele uważają, że spójność oddziaływań wychowawczych gwarantuje opracowany przez zespoły nauczycielskie program wychowawczo-profilaktyczny, który konsultowany jest z Radą Rodziców. Uwzględniając zadania zawarte w tym programie, nauczyciele opracowują plany wychowawcze klas. Według dyrektora i nauczycieli, spójności oddziaływań wychowawczych służy również konsekwencja w przestrzeganiu jednolitych kryteriów oceniania zachowania, realizowanie wspólnej tematyki godzin z wychowawcą dla poszczególnych poziomów klas i odwoływanie się do zapisanej w statucie tradycji sienkiewiczowskiej szkoły. W celu utrzymania jednolitości oddziaływań wychowawczych nauczyciele współpracują z domem rodzinnym, wspólnie analizują problemy wychowawcze na zebraniach zespołu wychowawczego i Rady Pedagogicznej. Wszyscy nauczyciele prowadzą w każdy pierwszy wtorek miesiąca konsultacje dla rodziców. Godziny z wychowawcą odbywają się zawsze w poniedziałek na 4 lekcji (we wszystkich klasach). Umożliwia to np. zorganizowanie spotkania z policjantem czy psychologiem dla wszystkich uczniów w jednym czasie. Nauczyciele w wywiadzie wymieniają, co im się w szkole udaje. Twierdzą, że największymi sukcesami szkoły są: - efektywny proces integracji, - poczucie przynależności do społeczności szkolnej, - zjazdy absolwentów i ich przywiązanie do szkoły, - pozytywne postawy uczniów (m.in. kultura osobista, patriotyzm, przywiązanie do tradycji, wrażliwość społeczna), - duże poczucie bezpieczeństwa uczniów. Natomiast za trudności nauczyciele uznali: 20 / 41

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r.

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Kontrola Ewaluacja Wspomaganie Działania planowe Działania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania.

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE Wnioski Mocne strony: 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie NAUCZANE JĘZYKI W XXIII LO: We wszystkich oddziałach nauczane są dwa języki obce nowożytne: 1. język angielski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i

szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i mała liczebność klas szkoła cieszy się popularnością

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Cele Działania Sposób realizacji Wykonawcy Termin I. Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do oczekiwań i potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM SPORTOWE Rzeszów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie NAUCZANE JĘZYKI W XXIII LO: We wszystkich oddziałach nauczane są dwa języki obce nowożytne: 1. język angielski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Gimnazjum Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Podstawa prawna planu: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 WYMAGANIE: SZKOŁA LUB PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ UCZNIÓW DATA PREZENTACJI: 06.11.2013 r. Posiedzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA GIMNAZJUM

ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole inną

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego było pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ RAPORT Z EWALUAJI AŁOŚIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ENTRUM KSZTAŁENIA ROLNIZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 YDGOSZZ PRZEIEG EWALUAJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015.

Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015. Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015. Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr do Protokołu nr. z zebrania RP w dniu. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Podstawa prawna opracowania Koncepcji: a)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata 2010 2013 Koncepcja Pracy Szkoły opiera się na Misji i Wizji Szkoły. Przygotowując Koncepcję Pracy Szkoły, dokonano diagnozy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo