KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE Przyjęta do realizacji przez członków Rady Pedagogicznej z dniem r. Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uwaŝali ją za cenny dar, a nie za cięŝki obowiązek Albert Einstein - 1 -

2 1. PODTAWA PRAWNA OPRACOWANIA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.: 674 z późn. zm. Ustawa z 7 września 1991 r. o.systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz wychowania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz. U. z 2006r. Nr 235, poz.: KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE Do szkoły uczęszcza 474, liczba oddziałów 18. Lekcje odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.10, Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w miarę moŝliwości - wg planu danego oddziału (od do 17.00). Grono pedagogiczne liczy 33 nauczycieli: 10 dyplomowanych, 14 mianowanych, 8 kontraktowych, 1 staŝysta. Biblioteka szkolna liczy woluminów, z czego w ostatnim roku zakupiono 536 sztuk ksiąŝek głównie lektur szkolnych. Uczniowie oprócz tradycyjnych wypoŝyczeń, korzystają z czytelni gdzie czerpią informacje z bogatego księgozbioru podręcznego i prenumeraty czasopism. Czytelnia pełni rolę Multimedialnego Centrum Informacji gdzie do dyspozycji ucznia i nauczyciela udostępniliśmy 12 komputerów z dostępem do Internetu: 8 stanowisk komputerowych + skaner + drukarka laserowa (4 stanowiska oparte na platformie Windows XP, 4 stanowiska na platformie Apple) i 4 stanowiska (oparte na platformie Windows Vista) + skaner + drukarka laserowa. W liceum uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego. Doroczną imprezą ogólnoszkolną jest Dzień Języków Obcych. Dysponujemy nowoczesnymi klasopracowniami wyposaŝonymi w projektory, sprzęt audio, DVD. Nasze liceum dysponuje multimedialną pracownią językową wyposaŝoną w 24 stanowiska, z których kaŝde posiada słuchawki i mikrofon. Praca przy osobnych stanowiskach sprawia, Ŝe autentyczne nagrania w języku obcym są lepiej słyszane przez kaŝdego ucznia. Ponadto, dzięki róŝnym trybom pracy to nowoczesne narzędzie rozwija sprawności językowe uczniów i pomaga doskonalić wymowę j. obcego. Wykorzystanie pracowni wraz z urządzeniami wspomagającymi, czyli multimediami i techniką komputerową sprawia, Ŝe nauka języka obcego staje się przyjemniejsza i bardziej atrakcyjna dla ucznia. Pracujemy na platformie internetowej Hier und Da- wspomagającej naukę j. niemieckiego

3 W szkole działa sieć bezprzewodowa, posiadamy 4 pracownie komputerowe: 1 pracownia do dyspozycji nauczycieli j. obcych, oparta na platformie Windows XP i 2 pracownie oparte na platformie Windows XP + skaner + drukarka laserowa + projektor multimedialny. 1 pracownia Apple Macintosh + skaner + drukarka laserowa, w których przeprowadzane są głównie zajęcia z TI i informatyki oraz wybrane zajęcia z matematyki, fizyki i chemii. Dodatkowo do wykorzystania na zajęciach są: kamera i aparaty cyfrowe. Wszystkie klasopracownie przedmiotowe są wyposaŝone w stanowiska komputerowe, większość w projektory multimedialne, 3 klasopracownie posiadają zaplecze (fizyka, chemia, biologia). Uczniowie naszej szkoły mogą równieŝ zadbać o swoją kondycję fizyczną w ramach zajęć wychowania fizycznego jak i zajęć sportowych pozalekcyjnych. Do ich dyspozycji oddaliśmy 3 sale gimnastyczne: sala pełnowymiarowa, sala gimnastyczna mała i siłownia. Zapleczem dla nich są szatnie, natryski i toalety. Na wiosnę 2010 roku oddane zostanie do uŝytku wielofunkcyjne boisko sportowe. Społeczność Szkoły realizuje zadania Statutowe, zadania wynikające z Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, w oparciu o : diagnozę potrzeb i oczekiwań nauczycieli, uczniów i rodziców; wybór najwaŝniejszych problemów (celów) Szkoły wynikających z badań diagnostycznych; ustalenie przyczyn problemów i sformułowanie odpowiednich zadań słuŝących ich rozwiązaniu; budowę planu pracy Szkoły opracowanego w oparciu o cele priorytetowe. Analiza powyŝsza, jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron Liceum oraz badania szans i zagroŝeń jakie stoją przed Szkołą. Oparta jest na załoŝeniu, Ŝe poniŝsze czynniki mają wpływ na bieŝącą i przyszłą pozycję szkoły: unikać zagroŝeń, wykorzystywać szanse, eliminować słabe strony, opierać się na mocnych stronach MOCNE STRONY: jasno sprecyzowana wizja i misja Szkoły dobry poziom nauczania postęp efektów kształcenia wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna - 3 -

4 dobra opinia o Szkole w środowisku, jako najwaŝniejszy powód jej wyboru przez uczniów przyjazna atmosfera pracy-dobre relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami róŝnorodne formy diagnozowania postępów uczniów dobrze zorganizowany system pomocy pedagogicznej dostosowanie, przez większość nauczycieli, metod pracy do moŝliwości uczniów zdolnych, jak teŝ tych, którzy mają trudności w nauce programy profilaktyczne dla młodzieŝy programy edukacyjne Fundacji MłodzieŜowej Przedsiębiorczości, szeroko realizowane na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych coraz lepsze efekty pracy z uczniem zdolnym poprzez realizację Kół młodego naukowca, Koła wsparcia w ramach projektu MEN Z peryferii do centrum oraz zakwalifikowanie się do projektu Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. wysoka ocena i bardzo duŝe zaufanie rodziców do wychowawcy klasowego praca Rady Pedagogicznej jako dobrze zgranego zespołu bardzo dobra współpraca Szkoły ze środowiskiem systematyczne doskonalenie się dyrektora i nauczycieli akceptacja i szacunek, jakim cieszy się dyrektor Szkoły, lider Rady Pedagogicznej. SŁABE STRONY : Małe zainteresowanie rodziców problemami szkoły, uczniów jako swoich dzieci, o czym świadczy niska frekwencja na spotkaniach wychowawcą klasy. Niska frekwencja uczniów na zajęciach, zwłaszcza w niektórych okresach roku szkolnego. Inne: niedoskonała baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego - wkrótce nowe boisko wielofunkcyjne, ogólnie słaba sytuacja finansowa w oświacie, brak pewności czy znajdą się środki budŝetowe na pełną realizację zamierzeń, brak stabilizacji prawa oświatowego

5 MISJA SZKOŁY PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTÓW DO DALSZEGO KSZTAŁCENIA I PRACY ZAWODOWEJ. Szkoła stwarza uczniom moŝliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, fizycznego, społecznego i obywatelskiego poprzez działania mające na celu umoŝliwienie rozwoju uzdolnień, zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych, udzielanie pomocy w zdobywaniu dodatkowej wiedzy i rozwój umiejętności. I. Szkoła miejscem wzajemnego samorozwoju stworzenie warunków rozwoju róŝnorodnych talentów. II. Szkoła miejscem pielęgnowania podstawowych i ponadczasowych wartości wykorzystanie dziedzictwa kulturowego. III. Pozyskanie pełnej akceptacji środowiska lokalnego dla programu rozwoju infrastruktury oraz rozwoju organizacyjnego Szkoły. WIZJA SZKOŁY Nowoczesna Szkoła, to : szkoła jako społeczność ( uczniowie + rodzice + nauczyciele + administracja); nowoczesne wyposaŝenie; szkoła tworzona przez uczniów, nauczycieli i rodziców; szkoła wyposaŝająca uczniów w umiejętności, a nie tylko wiedzę faktograficzną; szkoła z charakterem, z wizją; szkoła niezaleŝna; szkoła rozwijająca się, twórcza, z dobrą atmosferą; szkoła autentycznych autorytetów; szkoła zachęcająca do rozwoju i umoŝliwiająca go; szkoła bezpieczna; szkoła mający dobry i skuteczny przepływ informacji; szkoła szczera; szkoła, z którą chętnie się identyfikujemy; szkoła odkrywająca i rozwijająca talenty tkwiące w kaŝdym; priorytetem szkoły jest przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego; szkoła przygotowują do Ŝycia w społeczeństwie obywatelskim; - 5 -

6 szkoła dbająca o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku poprzez upowszechnianie swoich osiągnięć; szkoła współpracująca z organizacjami i instytucjami; szkoła dbająca o nowoczesna bazę; szkoła posiadająca,,model absolwenta,, i która systematycznie dąŝy do promocji zawartego tam wizerunku i kreowanych postaw; szkoła pomagająca znaleźć się uczniom na rynku pracy. Szkoła posiada następujące certyfikaty: Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo i "Szkoły bez przemocy" MODEL ABSOLWENTA Celem naszych działań wychowawczych jest wychowanie absolwenta, który: Zna historię swojej szkoły. Zna Ŝycie i działalność patrona szkoły. Identyfikuje się z ideami patrona - wzorem wielkiego człowieka i Polaka. Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły i czci symbole szkoły. Zna historię miasta i regionu oraz dziedzictwo kulturowe Europy i świata. Ma odpowiedni zasób wiedzy umoŝliwiający mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej wyŝszej uczelni. Potrafi korzystać z róŝnych źródeł informacji, posługuje się komputerem. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć. Potrafi odróŝniać dobro od zła oraz oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom. Zna dobrze przynajmniej jeden język obcy. Zdobył umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczości, wykazywania inicjatywy. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy. Umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale doskonali swoją osobowość. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny. Zna siebie, umie wyeksponować swoje dobre i mocne strony. Jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasad dobrych obyczajów. Pokonuje swoje słabości i lęki, potrafi zmierzyć się z nimi i rozwiązać trudny problem

7 Umie zachować się z godnością i honorem. Dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym. OSIĄGNIECIA Z OSTATNICH 5 LAT: Rok szkolny 2007/2008 I Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Niemieckojęzycznej - I miejsce, Turniej Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej etap powiatowy I miejsce, Festiwal Skeczu Szkolnego Wybryk etap powiatowy I miejsce, II Międzyszkolny Konkurs Literacki w Języku Angielskim- główna nagroda w województwie, I Powiatowe Dyktando Języka Angielskiego I miejsce, II miejsce, Konkurs Kronika Rodzinna Dolnoślązaka II miejsce, Konkurs Historia i kultura śydów polskich - finalista. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej etap wojewódzki (okręgowy). Konkurs MłodzieŜ zapobiega poŝarom I miejsce w powiecie Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie laureaci etapu okręgowego. Konkurs Las i jego uŝytkowanie I miejsce w etapie okręgowym. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej I miejsce, zawody o awans do strefy wrocławskiej - Brzeg Dolny I miejsce, Finał licealiady w piłce siatkowej dziewcząt- etap międzypowiatowy. Rok szkolny 2008/2009 Udział w finale wojewódzkim XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wrocław 2009, WyróŜnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko Planeta. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Tęcza I miejsce w województwie, II Konkurs Pieśni Patriotycznej w Miliczu I miejsce w kategorii soliści, VI Festiwal Pieśni Patriotycznej I miejsce w kategorii soliści, XII Turniej Literatury Patriotycznej i Religijnej Tolerancja - laureat na etapie powiatowy w kategorii poezja śpiewana, II miejsce w kategorii poezja śpiewana, Kronika Rodzinna Dolnoślązaka, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym etap wojewódzki, II Powiatowe Dyktando Języka Angielskiego II miejsce, Konkurs Humanistyczny II miejsce w powiecie, IV Powiatowy Konkurs Humanistyczny I miejsce, Festiwal Piosenki Miłosnej w Miliczu I miejsce. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie laureaci I etapu. Sztafetowe Biegi Przełajowe-dziewczęta I miejsce w powiecie, Piłka noŝna chłopców II miejsce w powiecie, Liga Lekkoatletyczna etap wojewódzki: I miejce na 800m, II miejsce na 400m, II miejsce skok w dal, Liga Lekkoatletyczna sztafeta x 100 etap wojewódzki II miejsce, Dolnośląska Liga Siatkówki dziewczęta II miejsce w etapie regionalnym we Wrocławiu, Siatkówka Dziewcząt Licealiada II miejsce w etapie powiatowym, Siatkówka Chłopców Licealiada III miejsce w etapie powiat, udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX marzec 2008, Osiągnięcia: laureat I stopnia z wyróŝnieniem W roku 2008 nasz uczeń zdobył główną nagrodę pierwsze miejsce w Konkursie Literackim w Języku Niemieckim Mein Fußballabenteuer dla młodzieŝy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zorganizowanego przez Instytut Austriacki we Wrocławiu W maju 2008 roku grupa teatralna została laureatem Pierwszego Powiatowego Przeglądu Teatrów Obcojęzycznych, zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. XIV miejsce w województwie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, II miejsce w Powiatowym Turnieju Tańca o Pucha starosty Powiatu Oleśnickiego w kategorii miniformacje, II miejsce w Powiatowym Turnieju Tańca o Pucha starosty Powiatu Oleśnickiego w kategorii, nominacja do certyfikatu Jakości Szkoła Przedsiębiorczości. Po raz drugi przyznano nam bon w wysokości 4 tyś zł za osiągnięcia sportowe

8 Udział uczniów w projekcie Poławiacze Pereł Szkoła Letnia 2009 (program odkrywania talentów). Jesteśmy organizatorem konkursów powiatowych: Konkurs Poezji i Piosenki Niemieckojęzycznej, Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. 4. PERSPEKTYWY ROZWOJU SZKOŁY W ZWIĄZKU Z REFORMĄ EDUKACJI ORAZ ZJAWISKAMI DEMOGRAFICZNYMI I SPOŁECZNYMI. OBSZAR I. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki od swego powstania w 1946 roku. znajduje swoje stałe miejsce na mapie edukacyjnej naszego regionu. Dzisiejszy ogólniak stanowi olbrzymi potencjał, który współtworzy 473 uczniów, ich rodzice oraz pracownicy szkoły, zwłaszcza nauczyciele. Jak kaŝda placówka edukacyjna, tak równieŝ i to liceum musi dzisiaj, w związku z narastającym niŝem demograficznym, podjąć intensywne działania, aby nie tylko utrzymać się, ale skutecznie konkurować na powiatowym rynku oświatowym. Koniecznym jest, aby przy zachowaniu tego, co dobre i sprawdzone, podjąć trud poszerzenia oferty, stworzenia niestandardowych jakości, takich, które przynosiłyby zyski wszystkim zainteresowanym, a więc uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Strategia jakości funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sycowie zorientowana jest i będzie na klienta ucznia i jego rodzica. Klientami wewnętrznymi naszej Szkoły są uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, organ prowadzący oraz organ nadzorujący placówkę. Klientami zewnętrznymi są absolwenci, pracodawcy tychŝe absolwentów oraz inne osoby i instytucje współpracujące z placówką. Strategia jakości zorientowana na klienta oznacza, iŝ będziemy dokonywali ciągłej oceny ich potrzeb, zbierali opinie o dostarczonych usługach (nie tylko edukacyjnych), dokonywali ich analizy, opracowywali sposoby poprawy jakości czyli stopnia zadowolenia klienta. Zadanie to juŝ powierzyłam Szkolnemu Zespołowi Mierzenia Jakości Pracy Szkoły, którego jestem równieŝ członkiem. Stawiając przed pracownikami zadania związane z reformą oświatową i moją koncepcją pracy placówki wymagałam i będę wymagać, aby zarówno liderzy jak i członkowie poszczególnych zespołów zadaniowych uczestniczyli przedmiotowych uczestniczyli w odpowiednich szkoleniach przygotowujących ich do pełnienia tej funkcji. Szczegółowy plan dalszych szkoleń zostanie opracowany w oparciu o potrzeby

9 Jednym z trudniejszych zadań jest stworzenie systemu motywującego do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i aktywnego udziału w Ŝyciu szkoły. Podstawową zasadą, którą przyjmę do zrealizowania tego zadania będzie działanie przez własny przykład i wykreowanie liderów zdolnych do prawdziwego zaangaŝowania członków swojego zespołu. Wykorzystam równieŝ fakt, iŝ dla ludzi ambitnych przydział zadań specjalnych i sama praca jest czynnikiem motywującym, a dla większości pracowników pochwała czy podziękowanie jest wystarczającym motywatorem Niezmiernie waŝna jest teŝ kontynuacja troski o kształtowanie pozytywnego wizerunku Szkoły w środowisku poprzez upowszechnianie swoich osiągnięć. Wszystkie działania promocyjne muszą być analizowane i modyfikowane. OBSZAR II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA Proces organizacji i zarządzania Liceum nie ulegnie gwałtownym zmianom. Uporządkowane i sprawne działania bieŝące liceum tworzą właściwe podstawy do doskonalenia jego funkcji dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych. Zamierzam szczególny nacisk połoŝyć na: Ogólne zasady kierowania szkołą, obieg informacji - Konieczne jest zapewnienie ścisłej zgodności działań wszystkich pracowników z nadrzędnymi celami szkoły, i utrzymanie dominacji komunikacji dwukierunkowej pomiędzy szczeblem kierowniczym i wykonawczym. Prawo oświatowe - NaleŜy stale monitorować i uaktualniać obowiązujące normy prawne w dokumentach szkoły. Rada Rodziców - W kierowaniu szkołą oprócz jej pracowników istotne miejsce naleŝy przypisać rodzicom. Zamierzam w dalszym ciągu ściśle współpracować z Radą Rodziców poprzez konsultacje w kwestiach Ŝywotnych spraw LO oraz ich udziału w Ŝyciu szkoły Wykorzystanie technologii komputerowej w zarządzaniu - Przedstawione działania zamierzam usprawnić poprzez dalszy rozwój i wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Przede wszystkim stawiam na kształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami technologii informacyjnej i komunikacyjnej, naleŝy wyćwiczyć dobór odpowiednich narzędzi pod kątem zróŝnicowanych zadań wynikających z realizacji celów nauczania, projektów, stawianych zadań

10 Udział w projektach Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, którego: - Szkoła posiada wewnętrzną sieć bezprzewodową, umoŝliwiającą sprawne wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez nauczycieli i uczniów. - Szkoła posiada przeszkolonych nauczycieli w zakresie integracji technologii informacyjnej i komunikacyjnej z nauczaniem. - Szkoła wykorzystuje platformę edukacyjną w celu zapewnienia przepływu informacji w relacjach: uczeń nauczyciel, wychowawca, nauczyciel rodzic, dyrektor nauczyciel. - Szkoła będzie posiadała dziennik elektroniczny. - Szkoła posiada odpowiedni sprzęt komputerowy. Planowanie organizacji szkoła stosuje nowoczesne rozwiązania usprawniające organizację zajęć w szkole poprzez zastosowanie np. pakietu Organizacja Optimum, w skład, którego wchodzą programy komputerowe ułatwiające: przygotowanie arkusza organizacji szkoły, układanie planu lekcji i grafiku dyŝurów nauczycielskich, planowanie i rozliczanie zastępstw oraz godzin ponadwymiarowych. Stowarzyszenie Absolwentów Znaczącym obszarem działania na rzecz właściwego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym jest integracja absolwentów Liceum. Zdaję sobie sprawę, Ŝe nie wystarczy tylko organizować spotkania z okazji kolejnych jubileuszów. Codzienna i systematyczna praca dla szkoły przyniesie większe efekty niŝ działalność akcyjna, a stworzona sieć wzajemnych połączeń powinna pomóc placówce, równieŝ w kwestiach jej promocji w środowisku. Mając to na uwadze będę dąŝyła do powołania Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki działającego dla i na rzecz szkoły. Zarządzanie posiadanym sprzętem audiowizualnym i komputerowym - Zamierzam znajdujący się na wyposaŝeniu biblioteki i czytelni szkolnej sprzęt komputerowy wraz ze skanerem, uzupełnić jeszcze o kolejną kamerę cyfrową, tworząc w ten sposób nowoczesne centrum multimedialne, umoŝliwiające wykorzystanie tradycyjnych i współczesnych źródeł informacji

11 - Czyniąc docelowe starania o lepsze i nowocześniejsze wyposaŝenie /w tym roku otrzymamy kolejną juŝ multimedialną pracownię komputerową tym razem wyposaŝoną w laptopy, 2 tablice interaktywne będę stopniowo wymieniała sprzęt komputerowy znajdujący się w salach lekcyjnych, sekretariacie i pokoju nauczycielskim na nowy. Nagłośnienie sali gimnastycznej - WaŜnym zadaniem był zakup nagłośnienia sali gimnastycznej, na której odbywają się główne uroczystości szkolne, w tym egzamin maturalny. MoŜe ona posłuŝyć zarówno jako miejsce spotkań społeczności liceum, jak równieŝ miejsce do prowadzenia zajęć kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego. Stworzenie sali fitnes- w dzisiejszych czasach, naleŝy zmobilizować uczniów do aktywnego trybu Ŝycia. Popularna obecnie forma aerobiku jest doskonała dla naszego liceum, poniewaŝ mamy tu większość dziewcząt, które tę formę ruchu akceptują i lubią. Taka sala pozwoliłaby na wpojenie młodzieŝy umiejętności takich ćwiczeń, jak równieŝ pozwoliłaby na zorganizowanie wielu szkoleń z zakresu fitnesu w naszej szkole. Stworzylibyśmy zatem bazę do warsztatów dla nauczycieli oraz uczniów. Zarządzanie finansami - Na tle wspomnianych zagadnień istotnym czynnikiem w zarządzaniu staje się zabezpieczenie środków na funkcjonowanie szkoły. W celu utrzymania właściwej płynności finansowej liceum będę kładł nacisk na: - zapewnienie atrakcyjności oferty placówki, co pozwoli na pozyskanie uczniów, a tym samym subwencji oświatowej, - realistyczne opracowanie planu budŝetowego szkoły, uzgodnione z organem prowadzącym, - sprawne i profesjonalne gospodarowanie finansami. W obecnej sytuacji finansowej cechą, którą musi wykazać się kaŝdy zdolny menedŝer, jest umiejętność pozyskiwania dodatkowych środków na bieŝące potrzeby szkoły czy teŝ doposaŝenie bazy dydaktycznej. Środki te zamierzam- podobnie jak dotychczas - uzyskiwać przez : - poszukiwanie sponsorów przyjaciół szkoły przy wykorzystaniu kontaktów własnych, oraz zwracając się o pomoc w tym zakresie do rodziców uczniów, a takŝe poprzez Stowarzyszenie Absolwentów, - pozyskiwanie środków pozabudŝetowych (programy unijne), - konstruktywne gospodarowanie powierzonym mieniem (wynajem sal i pomieszczeń)

12 OBSZAR III - WYCHOWANIE I OPIEKA Wobec nasilających się powszechnie problemów wychowawczych, pomimo, Ŝe nie występują one szczególnie w Liceum uwaŝam. Ŝe silny impuls powinien pójść w kierunku usprawnienia działań nastawionych na opiekę i wychowanie młodego człowieka. Spotkania informacyjne - Bardzo istotnym czynnikiem w pracy wychowawczej szkoły powinien stać się bardziej osobisty i podmiotowy kontakt uczniów i rodziców zarówno z nauczycielami jak i z dyrektorem szkoły. MłodzieŜ, a po ukończeniu 18 roku Ŝycia, z punktu widzenia prawa, dorośli juŝ ludzie, powinna być informowana o podejmowanych na terenie szkoły działaniach. UmoŜliwi to kontynuacja spotkań dyrektora z klasami, które pozwalają na wzajemną prezentacje osiągnięć uczniów i szkoły, wspólne poszukiwanie przyczyn poraŝek i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Ale przede wszystkim najwaŝniejsza jest codzienna dyspozycyjność i dostępność dyrektora dla uczniów, nauczycieli i rodziców! Na zebraniach plenarnych organizujemy dla rodziców prelekcje na tematy dotyczące młodzieŝy zapraszamy specjalistów: psychologów psychoterapeutów. W przyszłości planujemy warsztaty dla rodziców dotyczące dorastania dzieci i problemów z tym związanych. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie NaleŜy kontynuować wszystkie działania z zakresu wychowania obywatelskiego i patriotycznego. Cel ten zamierzam osiągnąć pracując na kilku obszarach: - NaleŜy utrzymać wyraźne oblicze wychowawcze, zogniskowane wokół etosu postaci Tadeusza Kościuszki, będącego patronem naszego Liceum. Święto Patrona, obchodzone w październiku, musi stanowić okazję do faktycznego zintegrowania wszystkich wokół Szkoły. - Istotnym jest równieŝ zadbanie o świadome przygotowanie i uczestnictwo młodzieŝy w świętach i uroczystościach narodowych oraz szkolnych, obchodzonych na terenie liceum i miasta. Samorząd Uczniowski WaŜnym obszarem pracy powinna stać się dalsza aktywna współpraca z Samorządem Uczniowskim. Jej efektem powinno być dalsze zwiększenie jego wkładu w Ŝycie szkoły. Wolontariat Wobec powszechnego obniŝenia się progu wraŝliwości na potrzeby drugiego człowieka niezbędne jest uczenie otwarcia i empatii. Obecnie uczniowie LO tworzą kilkudziesięcioosobową grupę wolontariuszy, kaŝdy z wolontariuszy raz

13 w tygodniu przez godzinę uczestniczy w zajęciach wybranej placówki na terenie naszego miasta. Współpracujemy ze wszystkimi przedszkolami, Szkoła Podstawową nr 2, Świetlicą Socjoterapeutyczną w Sycowie. W miarę potrzeby uczniowie włączają się jako wolontariusze w prace PCK, organizują paczki świąteczne dla polaków mieszkających na Ukrainie, zbiórki odzieŝy dla potrzebujących w Polsce i za granicą. współpracujemy teŝ z domami dziecka. Co roku uczniowie naszego LO włączają się w akcje Charytatywne Ogólnopolskie tworzą sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prowadzimy akcję Góra Grosza. Z uwagi na pozytywne efekty dotychczasowej współpracy, dobrym rozwiązaniem będzie nawiązanie stałej i regularnej kooperacji np. z Domem Dziecka w Bierutowie. W przyszłości stworzymy wolontariat wewnątrzszkolny polegający na pomocy w nauce uczniom słabszym. Kontynuujemy współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu raz w roku organizujemy akcję honorowego oddawania krwi przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły Bezpieczeństwo - Osobną sferą pracy opiekuńczej staje się kwestia szeroko pojętego bezpieczeństwa ucznia, rozumianego jako ochrona przed nieszczęśliwymi wypadkami, przemocą w sensie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym, przed nałogami i uzaleŝnieniem od środków psychoaktywnych. Tutaj znajduje się miejsce na wspólne działania z władzami lokalnymi, w tym szczególnie z Policją, pedagogami szkolnymi innych szkół, Sądem Rejonowym i Prokuraturą. A fakt zdobycia dwóch certyfikatów nie moŝe sprawić ze zaniechamy dalszych działań. Integracja klas pierwszych - NaleŜy pogłębić sposoby integracji nowych uczniów ze szkołą i zespołem klasowym poprzez warsztaty integracyjne prowadzone przez psychologa, i pedagoga szkolnego. Sprawdzoną przez nas formą integracji są wycieczki klas pierwszych w miesiącu wrześniu/ październiku. Zamierzamy to kontynuować w kaŝdym roczniku. Dzień ślubowania klas pierwszych, z kolei powinien włączyć w sposób aktywny do prac na rzecz szkoły wszystkie grupy z nią związane: pedagogów, uczniów i ich rodziców. Współpraca ze środowiskiem lokalnym w kontekście przygotowania uczniów do wyboru przyszłego zawodu i dalszej drogi Ŝyciowej stanowi integralną część naszej pracy z uczniem. Współpracujemy z Publicznym Przedszkolem nr 3, Urzędem Miasta i Gminy Syców, Urzędem Pracy, StraŜą PoŜarną i stale poszerzamy zakres współpracy z innymi instytucjami. Cel naszych działań ma odzwierciedlenie równieŝ dzięki współpracy z Fundacja MłodzieŜowej Przedsiębiorczości, która proponuje szereg programów edukacyjnych a my czynnie w nich uczestniczymy. Corocznie uczestniczymy w programach: - Być przedsiębiorczym na rynku pracy

14 - Ekonomia stosowana - Banki w akcji - MłodzieŜowe Miniprzedsiębiorstwo - Zarządzanie firmą - Otwarta Firma - Ad Rem - Dzień Przedsiębiorczości Aktualnie oczekujemy na werdykt kapituły Fundacji MłodzieŜowej Przedsiębiorczości w sprawie otrzymania certyfikatu jakości Szkoła Przedsiębiorczości. OBSZAR IV - KSZTAŁCENIE Mając na uwadze współczesne realia Ŝycia codziennego, pragnę realizować koncepcję pracy liceum opartą na wprowadzaniu w Ŝycie zasady: Pobudzamy umysły, rozwijamy umiejętności, stwarzamy moŝliwości dalszej pracy i Ŝycia w społeczeństwie Decydując się na wybór nowej szkoły, uczeń gimnazjum i jego rodzice w pierwszym rzędzie kierują się oceną poziomu oferowanego przez placówkę przygotowania do matury i studiów wyŝszych, do samodzielnego Ŝycia. Biorąc to pod uwagę szkoła musi połoŝyć nacisk na utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu kształcenia, pomagając młody ludziom wykształcić tzw. kompetencje kluczowe, niezbędne do sprawnego funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie współczesnym. Konieczna jest więc taka realizacja i doskonalenie wybranych treści i metod nauczania, aby w rezultacie procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniowie uzyskali nie tylko odpowiednio wysoki poziom wiedzy z wybranych przedmiotów, ale takŝe następujące umiejętności ponadprzedmiotowe: umiejętność łączenia i porządkowania zdobytej wiedzy, umiejętność organizowania i oceniania własnej pracy, umiejętność komunikowania się i posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną, umiejętność korzystania z róŝnych źródeł informacji, umiejętność efektywnego współdziałania w grupie, umiejętność wysłuchiwania innych i brania pod uwagę ich punktów widzenia,

15 umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność radzenia sobie z nietypowością i złoŝonością, umiejętność porozumiewania się w kilku językach. Posiadanie takich uniwersalnych umiejętności pozwoli naszemu absolwentowi być konkurencyjnym nie tylko na lokalnym, ale równieŝ europejskim rynku pracy. Realizacja postawionych tak celów wymagać będzie modyfikacji roli, jaką powinien odgrywać nauczyciel-wychowawca. Współpracując ściśle z uczniami i rodzicami, klientami szkoły, nauczyciel musi być wsparciem i przewodnikiem dla ucznia oraz intensywnie wspomagać monitorowanie jego postępów przez rodziców. Proponowany model kształcenia będzie charakteryzował się następującymi cechami: Indywidualizacja procesu dydaktycznego - Szkoła musi zwrócić większą uwagę na zróŝnicowanie wymagań, celów i indywidualizowanie pracy nauczyciela z uczniem z jednej strony bardzo zdolnym i ambitnym, z drugiej zaś tym bardzo słabym, o niskich aspiracjach. W normalnie funkcjonującym społeczeństwie o losach ludzi decyduje przede wszystkim to, co potrafią, a nie to czego nie umieją. Ewaluacja warsztatu pracy nauczyciela - Wymaga to intensywnego zaangaŝowania pedagogów w cały proces kształcenia, od momentu naboru, gdy następuje ustalenie posiadanego potencjału pozwalającego zaplanować oczekiwane efekty, poprzez całą szkolną edukację, aŝ do egzaminu maturalnego, którego wyniki naleŝy wykorzystać do doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela z kolejnymi rocznikami uczniów. Konsultacje dla uczniów DuŜą pomocą, zwłaszcza dla uczniów słabszych bądź, z usprawiedliwionych powodów, nieobecnych na zajęciach, będą zorganizowane dla nich konsultacje z uczącymi, dzięki którym, przy fachowej pomocą nauczycieli, łatwiej nadrobią zaległości. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć w ramach realizacji art.42 KN. Prowadzenie kół młodego naukowca i wsparcia w ramach projektu,,z peryferii do centrum - projekt na 4 kolejne lata. Szkoła bez korepetycji realizacja wdroŝonego programu pomimo zakończenia akcji ogólnopolskiej. PowyŜsze działania pozwalają nie tylko wzmocnić role wychowawcy-doradcy, ale równieŝ wpływają na poziom kształcenia przedmiotowego. System zapewnia stałe monitorowanie procesu i szybkie, a przez to skuteczne, reagowanie na wszelkie nieprawidłowości zarówno w sferze edukacyjnej, jak równieŝ w kwestiach wychowawczej i opiekuńczej. Stworzony system wzajemnych

16 zaleŝności uczeń rodzic nauczyciel pozwoli, w sposób optymalny osiągnąć określone wspólnie cele. Poszerzanie i integrowanie obowiązkowego programu nauczania - Oprócz przedmiotów wiodących w poszczególnych klasach szczególny nacisk zostanie połoŝony na kształcenie językowe (zaangaŝowanie szkoły w program Lingua i Europejski Wolontariat), pozwalające na realizację zaleceń Unii o znajomości co najmniej dwóch, poza ojczystym, języków nowoŝytnych. UwaŜam, Ŝe naleŝy stale poszerzać ofertę przedmiotową szkoły w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego. Kadra pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego to zespół nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, rozwijających się ustawicznie, osiągających coraz większe i bardziej znaczące sukcesy w procesie nauczania i wychowania. Kierowanie takim zespołem stawia przed dyrektorem wysokie wymagania, zmuszając go do ustawicznego doskonalenia własnych umiejętności z zakresu zarządzania i kontaktów interpersonalnych. Obowiązek ten stoi jednak takŝe przed całym zespołem pedagogicznym, a wynika z faktu, iŝ tempo reform oświatowych oraz tempo współczesnego Ŝycia wymagają dynamicznego dostosowywania się do nowych warunków i oczekiwań, a wizerunek szkoły zaleŝy w pierwszej mierze od pracujących w niej pedagogów. W doskonaleniu funkcjonowania procesu nauczania pomogą nowe sposoby organizowania pracy nauczycieli. Dalsze doposaŝenie szkoły w tablice interaktywne, kolejne laboratoria językowe, projektory multimedialne, mapy, atlasy, słowniki Samokształcenie - Współcześnie szkoła musi funkcjonować równieŝ w kontekście rynku europejskiego, dlatego kursy dokształcające oferowane naszym pracownikom w procesie samokształcenia i zdobywania dodatkowych kwalifikacji powinny odbywać się takŝe w ramach szkoleń prowadzonych przez wyspecjalizowane agendy Unii Europejskiej i Rady Europy. Stąd moje działania będą, w pierwszej kolejności, szły w kierunku zwiększenia kompetencji językowych wszystkich pracowników, przy wykorzystaniu do tego celu grantów oferowanych zarówno przez Europejski Fundusz Społeczny czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, oraz fundusze innych agend europejskich odpowiedzialnych za edukację. Umiejętność komunikowania się w języku obcym, w dalszej perspektywie, umoŝliwi nauczycielom korzystanie z kursów i seminariów w ramach europejskich programów edukacyjnych, jak teŝ stworzy szansę otwarcia w szkole oddziałów dwujęzycznych

17 Szkoła szkoleniowa - Podniesienie poziomu kształcenia moŝna uzyskać zarówno przez wewnątrzszkolne działania zespołów nauczycieli uczących w danym oddziale, jak równieŝ poprzez współdziałanie z uczelniami wyŝszymi. Przewiduję dalszą współpracę z wyŝszymi uczelniami. W szczególności współpraca dotyczyć będzie Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, WyŜszej Szkoły Bankowej, WyŜszej Szkoły Handlowej, WyŜszej Szkoły Zarządzania Edukacja. Szkoły te nie tylko przekazują wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania tych uczelni, zasad rekrutacji ale takŝe pokazują moŝliwości dalszego rozwoju zainteresowań młodzieŝy, wymiany międzynarodowej czy pomocy stypendialnej. Ma to istotny wpływ na wybór dalszego kierunku kształcenia naszych absolwentów. Promowanie aktywności społecznej Szkoła to równieŝ udział w licznych ogólnopolskich akcjach : - Światowy Dzień Oszczędzania - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - Dzień Przedsiębiorczości - Program edukacyjny Newsweeka Taka szkoła to równieŝ nasze własne projekty szkolne realizowane na terenie szkoły jak i udział w licznych konkursach: - Powiatowy Turniej Tańca o Puchar Starosty Powiatu Oleśnickiego - Targi Edukacyjne - Targi Miniprzedsiebiorstw - Konkurs Ad Rem - Konkurs Ja Titan - konkurs Podstawowe pojęcia ekonomiczne - Powiatowy Konkurs Wiedzy o Gospodarce - konkurs Z klasy do kasy - Szkolna Internetowa Gra Giełdowa - konkurs Banki w akcji Udział młodzieŝy w tych konkursach daje im moŝliwość bliŝszego poznania realnej rzeczywistości ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Pokazuje i daje wskazówki jak funkcjonuje rynek, przedsiębiorstwo, jaki mają na to wpływ młodzi ludzie wkraczający w świat biznesu. Uczy odpowiedzialności za swoją przyszłośćw tym ekonomiczną-,zasad kontrolowania finansów osobistych, nabywają umiejętność lokowania swoich funduszy w celu uzyskania zysku, umiejętność dobrej komunikacji

18 interpersonalnej, aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym itp. Jest wiele umiejętności i wiadomości jakie przydadzą się przyszłemu absolwentowi w jego dorosłym Ŝyciu. Doradztwo zawodowe - Pedagog szkolny, współpracował będzie ściśle przy tworzeniu i prowadzeniu przez nauczycieli wychowawców programu doradczego, którego celem będzie wskazanie uczniowi najbardziej optymalnych, z punktu widzenia jego predyspozycji, moŝliwości dalszego kształcenia i tworzenia własnej drogi kariery zawodowej. Odbywają się równieŝ spotkania z doradcą zawodowym, doradcą finansowymw związku z wyborem funduszu emerytalnego po zakończeniu nauki w liceum. Fakt ten daje młodzieŝy moŝliwość lepszego i świadomego wyboru funduszu emerytalnego, dzięki czemu maja wpływ na swoja przyszłość. Ścisła współpraca z PCEIKIEM w Oleśnicy-ze szkolnym doradcą zawodowym Współpraca ta to równieŝ uczestnictwo młodzieŝy w licznych konkursach organizowanych przez PCEiK. ZAKOŃCZENIE Pragnąc zrealizować przedstawione przeze mnie cele, jestem świadoma, Ŝe nie dokonam tego sama. Swoimi działaniami i pomysłami chcę zaszczepić nauczycieli, uczniów oraz rodziców i wspólnie doprowadzić do szkołę do sukcesu. Bardzo duŝo zaleŝy od kadry nauczycielskiej. Nauczyciele powinni być świadomi tego, jak bardzo wizerunek szkoły zaleŝy od nich samych. To właśnie oni powinni nieustannie rozwijać się indywidualnie oraz uczestniczyć w róŝnych formach rozwoju zespołowego; uczestniczyć w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego; uprawiać refleksję i samoocenę; nieustannie poddawać swoją wiedzę renowacji dzięki róŝnym lekturom oraz przygotowywać się do wprowadzenia zmian; wykazywać gotowość uczenia się nowych umiejętności po to, aby sprostać pojawiającym się wyzwaniom a takŝe powinni być kreatorami własnej drogi rozwoju. Mam to szczęście, Ŝe nauczyciele LO im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie tacy właśnie są. Jako dyrektor zdaję sobie sprawę, Ŝe jestem stróŝem praworządności, a zatem muszę postępować w myśl Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Rozporządzeń MEN - u, organów sprawującego nadzór pedagogiczny a takŝe prowadzącego szkołę. Muszę czuwać, aby statut szkoły był respektowany przez społeczność szkolną. Ale przede wszystkim moim podstawowym obowiązkiem jest troska o powierzonych mi uczniów i pracowników. Moja wizja szkoły opiera się na jej funkcjonowaniu jako placówki przyjaznej dziecku, otwartej na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców, kreatywnej

19 W swojej pracy pragnę wykorzystać wskazówki praktyczne kierowane do kadry kierowniczej przez D. Carnegie: Stwórz wspólne poczucie celu. Ludzie pracujący razem mogą stworzyć wspaniałe rzeczy. Siłę działania daje im wspólna wizja celu, w którego realizacji kaŝdy ma jakiś udział. [...] Niech cele staną się celami zespołu. W zespole kaŝdy moŝe wygrać pod warunkiem, Ŝe cały zespół wygra.[...] Traktuj ludzi tak jak kaŝdy na to zasługuje. JeŜeli jednostki zbierają się w grupę, ich indywidualność nie znika. Ciągle mają własne osobowości. Zachowują swe umiejętności. Nadal mają prywatne nadzieje i lęki. Utalentowany lider dostrzeŝe te róŝnice, doceni je i wykorzysta dla dobra zespołu.[...] Niech kaŝdy będzie odpowiedzialny za rezultat pracy. Ludzie muszą czuć, Ŝe to, co robią ma jakąś wartość. W przeciwnym razie nie będą poświęcać swojej uwagi zadaniom, które przed nimi stoją.[...] Dziel się chwałą, uznaj błędy. JeŜeli zespół dobrze pracuje i zyska sobie uznanie, obowiązkiem przywódcy jest zapewnić jego uczestnikom udział w korzyściach.[...] Wykorzystaj kaŝdą okazję, by wzmocnić w zespole jego wiarę w siebie. Dobry przywódca wierzy w zespół i zarazi tym przekonaniem kaŝdego członka.[...] ZaangaŜuj się i nie trać entuzjazmu.[...] Lider nie rozkazuje, tylko angaŝuje się i cały czas daje dowody swego zaangaŝowania.[...] Bądź mentorem. Zadaniem przywódcy jest wykształcenie talentu i wzmocnienie ludzi w zespole. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY została przedstawiona: Samorządowi Uczniowskiemu na jednym z zebrań, uczniom w ramach godzin wychowawczych oraz rodzicom na pierwszym zebraniu informacyjnym. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY jest dokumentem otwartym, dlatego nauczyciele, uczniowie oraz rodzice mogą składać swoje propozycje do jej modyfikacji. Zespól ma w obowiązku dokonać odpowiednich analiz i uzupełnić koncepcję o podane propozycje. KONCEPCJĘ PRACY SZKOŁY opracował zespół: Barbara Trokowicz Edyta Ptak Katarzyna Misiak Danuta Aulich Jolanta Dolata

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017 PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017 Modyfikowany program rozwoju szkoły Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Opracowała: Maria Bychawska Śrem,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE na lata 2014-2017 1 Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia. Seneka Młodszy I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne o szkole. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu Bolesławiec Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH D OŚWIADCZENIA Z WYMIANY I I C H W P Ł Y W N A I N N O W A C Y J N OŚĆ W P R O C E S I E K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (w latach 2011-2016)

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (w latach 2011-2016) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (w latach 2011-2016) Spis treści 1. Charakterystyka Liceum diagnoza placówki:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo