KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE Przyjęta do realizacji przez członków Rady Pedagogicznej z dniem r. Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uwaŝali ją za cenny dar, a nie za cięŝki obowiązek Albert Einstein - 1 -

2 1. PODTAWA PRAWNA OPRACOWANIA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.: 674 z późn. zm. Ustawa z 7 września 1991 r. o.systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz wychowania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz. U. z 2006r. Nr 235, poz.: KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE Do szkoły uczęszcza 474, liczba oddziałów 18. Lekcje odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.10, Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w miarę moŝliwości - wg planu danego oddziału (od do 17.00). Grono pedagogiczne liczy 33 nauczycieli: 10 dyplomowanych, 14 mianowanych, 8 kontraktowych, 1 staŝysta. Biblioteka szkolna liczy woluminów, z czego w ostatnim roku zakupiono 536 sztuk ksiąŝek głównie lektur szkolnych. Uczniowie oprócz tradycyjnych wypoŝyczeń, korzystają z czytelni gdzie czerpią informacje z bogatego księgozbioru podręcznego i prenumeraty czasopism. Czytelnia pełni rolę Multimedialnego Centrum Informacji gdzie do dyspozycji ucznia i nauczyciela udostępniliśmy 12 komputerów z dostępem do Internetu: 8 stanowisk komputerowych + skaner + drukarka laserowa (4 stanowiska oparte na platformie Windows XP, 4 stanowiska na platformie Apple) i 4 stanowiska (oparte na platformie Windows Vista) + skaner + drukarka laserowa. W liceum uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego. Doroczną imprezą ogólnoszkolną jest Dzień Języków Obcych. Dysponujemy nowoczesnymi klasopracowniami wyposaŝonymi w projektory, sprzęt audio, DVD. Nasze liceum dysponuje multimedialną pracownią językową wyposaŝoną w 24 stanowiska, z których kaŝde posiada słuchawki i mikrofon. Praca przy osobnych stanowiskach sprawia, Ŝe autentyczne nagrania w języku obcym są lepiej słyszane przez kaŝdego ucznia. Ponadto, dzięki róŝnym trybom pracy to nowoczesne narzędzie rozwija sprawności językowe uczniów i pomaga doskonalić wymowę j. obcego. Wykorzystanie pracowni wraz z urządzeniami wspomagającymi, czyli multimediami i techniką komputerową sprawia, Ŝe nauka języka obcego staje się przyjemniejsza i bardziej atrakcyjna dla ucznia. Pracujemy na platformie internetowej Hier und Da- wspomagającej naukę j. niemieckiego

3 W szkole działa sieć bezprzewodowa, posiadamy 4 pracownie komputerowe: 1 pracownia do dyspozycji nauczycieli j. obcych, oparta na platformie Windows XP i 2 pracownie oparte na platformie Windows XP + skaner + drukarka laserowa + projektor multimedialny. 1 pracownia Apple Macintosh + skaner + drukarka laserowa, w których przeprowadzane są głównie zajęcia z TI i informatyki oraz wybrane zajęcia z matematyki, fizyki i chemii. Dodatkowo do wykorzystania na zajęciach są: kamera i aparaty cyfrowe. Wszystkie klasopracownie przedmiotowe są wyposaŝone w stanowiska komputerowe, większość w projektory multimedialne, 3 klasopracownie posiadają zaplecze (fizyka, chemia, biologia). Uczniowie naszej szkoły mogą równieŝ zadbać o swoją kondycję fizyczną w ramach zajęć wychowania fizycznego jak i zajęć sportowych pozalekcyjnych. Do ich dyspozycji oddaliśmy 3 sale gimnastyczne: sala pełnowymiarowa, sala gimnastyczna mała i siłownia. Zapleczem dla nich są szatnie, natryski i toalety. Na wiosnę 2010 roku oddane zostanie do uŝytku wielofunkcyjne boisko sportowe. Społeczność Szkoły realizuje zadania Statutowe, zadania wynikające z Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, w oparciu o : diagnozę potrzeb i oczekiwań nauczycieli, uczniów i rodziców; wybór najwaŝniejszych problemów (celów) Szkoły wynikających z badań diagnostycznych; ustalenie przyczyn problemów i sformułowanie odpowiednich zadań słuŝących ich rozwiązaniu; budowę planu pracy Szkoły opracowanego w oparciu o cele priorytetowe. Analiza powyŝsza, jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron Liceum oraz badania szans i zagroŝeń jakie stoją przed Szkołą. Oparta jest na załoŝeniu, Ŝe poniŝsze czynniki mają wpływ na bieŝącą i przyszłą pozycję szkoły: unikać zagroŝeń, wykorzystywać szanse, eliminować słabe strony, opierać się na mocnych stronach MOCNE STRONY: jasno sprecyzowana wizja i misja Szkoły dobry poziom nauczania postęp efektów kształcenia wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna - 3 -

4 dobra opinia o Szkole w środowisku, jako najwaŝniejszy powód jej wyboru przez uczniów przyjazna atmosfera pracy-dobre relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami róŝnorodne formy diagnozowania postępów uczniów dobrze zorganizowany system pomocy pedagogicznej dostosowanie, przez większość nauczycieli, metod pracy do moŝliwości uczniów zdolnych, jak teŝ tych, którzy mają trudności w nauce programy profilaktyczne dla młodzieŝy programy edukacyjne Fundacji MłodzieŜowej Przedsiębiorczości, szeroko realizowane na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych coraz lepsze efekty pracy z uczniem zdolnym poprzez realizację Kół młodego naukowca, Koła wsparcia w ramach projektu MEN Z peryferii do centrum oraz zakwalifikowanie się do projektu Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. wysoka ocena i bardzo duŝe zaufanie rodziców do wychowawcy klasowego praca Rady Pedagogicznej jako dobrze zgranego zespołu bardzo dobra współpraca Szkoły ze środowiskiem systematyczne doskonalenie się dyrektora i nauczycieli akceptacja i szacunek, jakim cieszy się dyrektor Szkoły, lider Rady Pedagogicznej. SŁABE STRONY : Małe zainteresowanie rodziców problemami szkoły, uczniów jako swoich dzieci, o czym świadczy niska frekwencja na spotkaniach wychowawcą klasy. Niska frekwencja uczniów na zajęciach, zwłaszcza w niektórych okresach roku szkolnego. Inne: niedoskonała baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego - wkrótce nowe boisko wielofunkcyjne, ogólnie słaba sytuacja finansowa w oświacie, brak pewności czy znajdą się środki budŝetowe na pełną realizację zamierzeń, brak stabilizacji prawa oświatowego

5 MISJA SZKOŁY PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTÓW DO DALSZEGO KSZTAŁCENIA I PRACY ZAWODOWEJ. Szkoła stwarza uczniom moŝliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, fizycznego, społecznego i obywatelskiego poprzez działania mające na celu umoŝliwienie rozwoju uzdolnień, zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych, udzielanie pomocy w zdobywaniu dodatkowej wiedzy i rozwój umiejętności. I. Szkoła miejscem wzajemnego samorozwoju stworzenie warunków rozwoju róŝnorodnych talentów. II. Szkoła miejscem pielęgnowania podstawowych i ponadczasowych wartości wykorzystanie dziedzictwa kulturowego. III. Pozyskanie pełnej akceptacji środowiska lokalnego dla programu rozwoju infrastruktury oraz rozwoju organizacyjnego Szkoły. WIZJA SZKOŁY Nowoczesna Szkoła, to : szkoła jako społeczność ( uczniowie + rodzice + nauczyciele + administracja); nowoczesne wyposaŝenie; szkoła tworzona przez uczniów, nauczycieli i rodziców; szkoła wyposaŝająca uczniów w umiejętności, a nie tylko wiedzę faktograficzną; szkoła z charakterem, z wizją; szkoła niezaleŝna; szkoła rozwijająca się, twórcza, z dobrą atmosferą; szkoła autentycznych autorytetów; szkoła zachęcająca do rozwoju i umoŝliwiająca go; szkoła bezpieczna; szkoła mający dobry i skuteczny przepływ informacji; szkoła szczera; szkoła, z którą chętnie się identyfikujemy; szkoła odkrywająca i rozwijająca talenty tkwiące w kaŝdym; priorytetem szkoły jest przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego; szkoła przygotowują do Ŝycia w społeczeństwie obywatelskim; - 5 -

6 szkoła dbająca o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku poprzez upowszechnianie swoich osiągnięć; szkoła współpracująca z organizacjami i instytucjami; szkoła dbająca o nowoczesna bazę; szkoła posiadająca,,model absolwenta,, i która systematycznie dąŝy do promocji zawartego tam wizerunku i kreowanych postaw; szkoła pomagająca znaleźć się uczniom na rynku pracy. Szkoła posiada następujące certyfikaty: Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo i "Szkoły bez przemocy" MODEL ABSOLWENTA Celem naszych działań wychowawczych jest wychowanie absolwenta, który: Zna historię swojej szkoły. Zna Ŝycie i działalność patrona szkoły. Identyfikuje się z ideami patrona - wzorem wielkiego człowieka i Polaka. Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły i czci symbole szkoły. Zna historię miasta i regionu oraz dziedzictwo kulturowe Europy i świata. Ma odpowiedni zasób wiedzy umoŝliwiający mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej wyŝszej uczelni. Potrafi korzystać z róŝnych źródeł informacji, posługuje się komputerem. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć. Potrafi odróŝniać dobro od zła oraz oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom. Zna dobrze przynajmniej jeden język obcy. Zdobył umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczości, wykazywania inicjatywy. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy. Umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale doskonali swoją osobowość. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny. Zna siebie, umie wyeksponować swoje dobre i mocne strony. Jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasad dobrych obyczajów. Pokonuje swoje słabości i lęki, potrafi zmierzyć się z nimi i rozwiązać trudny problem

7 Umie zachować się z godnością i honorem. Dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym. OSIĄGNIECIA Z OSTATNICH 5 LAT: Rok szkolny 2007/2008 I Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Niemieckojęzycznej - I miejsce, Turniej Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej etap powiatowy I miejsce, Festiwal Skeczu Szkolnego Wybryk etap powiatowy I miejsce, II Międzyszkolny Konkurs Literacki w Języku Angielskim- główna nagroda w województwie, I Powiatowe Dyktando Języka Angielskiego I miejsce, II miejsce, Konkurs Kronika Rodzinna Dolnoślązaka II miejsce, Konkurs Historia i kultura śydów polskich - finalista. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej etap wojewódzki (okręgowy). Konkurs MłodzieŜ zapobiega poŝarom I miejsce w powiecie Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie laureaci etapu okręgowego. Konkurs Las i jego uŝytkowanie I miejsce w etapie okręgowym. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej I miejsce, zawody o awans do strefy wrocławskiej - Brzeg Dolny I miejsce, Finał licealiady w piłce siatkowej dziewcząt- etap międzypowiatowy. Rok szkolny 2008/2009 Udział w finale wojewódzkim XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wrocław 2009, WyróŜnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko Planeta. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Tęcza I miejsce w województwie, II Konkurs Pieśni Patriotycznej w Miliczu I miejsce w kategorii soliści, VI Festiwal Pieśni Patriotycznej I miejsce w kategorii soliści, XII Turniej Literatury Patriotycznej i Religijnej Tolerancja - laureat na etapie powiatowy w kategorii poezja śpiewana, II miejsce w kategorii poezja śpiewana, Kronika Rodzinna Dolnoślązaka, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym etap wojewódzki, II Powiatowe Dyktando Języka Angielskiego II miejsce, Konkurs Humanistyczny II miejsce w powiecie, IV Powiatowy Konkurs Humanistyczny I miejsce, Festiwal Piosenki Miłosnej w Miliczu I miejsce. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie laureaci I etapu. Sztafetowe Biegi Przełajowe-dziewczęta I miejsce w powiecie, Piłka noŝna chłopców II miejsce w powiecie, Liga Lekkoatletyczna etap wojewódzki: I miejce na 800m, II miejsce na 400m, II miejsce skok w dal, Liga Lekkoatletyczna sztafeta x 100 etap wojewódzki II miejsce, Dolnośląska Liga Siatkówki dziewczęta II miejsce w etapie regionalnym we Wrocławiu, Siatkówka Dziewcząt Licealiada II miejsce w etapie powiatowym, Siatkówka Chłopców Licealiada III miejsce w etapie powiat, udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX marzec 2008, Osiągnięcia: laureat I stopnia z wyróŝnieniem W roku 2008 nasz uczeń zdobył główną nagrodę pierwsze miejsce w Konkursie Literackim w Języku Niemieckim Mein Fußballabenteuer dla młodzieŝy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zorganizowanego przez Instytut Austriacki we Wrocławiu W maju 2008 roku grupa teatralna została laureatem Pierwszego Powiatowego Przeglądu Teatrów Obcojęzycznych, zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. XIV miejsce w województwie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, II miejsce w Powiatowym Turnieju Tańca o Pucha starosty Powiatu Oleśnickiego w kategorii miniformacje, II miejsce w Powiatowym Turnieju Tańca o Pucha starosty Powiatu Oleśnickiego w kategorii, nominacja do certyfikatu Jakości Szkoła Przedsiębiorczości. Po raz drugi przyznano nam bon w wysokości 4 tyś zł za osiągnięcia sportowe

8 Udział uczniów w projekcie Poławiacze Pereł Szkoła Letnia 2009 (program odkrywania talentów). Jesteśmy organizatorem konkursów powiatowych: Konkurs Poezji i Piosenki Niemieckojęzycznej, Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. 4. PERSPEKTYWY ROZWOJU SZKOŁY W ZWIĄZKU Z REFORMĄ EDUKACJI ORAZ ZJAWISKAMI DEMOGRAFICZNYMI I SPOŁECZNYMI. OBSZAR I. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki od swego powstania w 1946 roku. znajduje swoje stałe miejsce na mapie edukacyjnej naszego regionu. Dzisiejszy ogólniak stanowi olbrzymi potencjał, który współtworzy 473 uczniów, ich rodzice oraz pracownicy szkoły, zwłaszcza nauczyciele. Jak kaŝda placówka edukacyjna, tak równieŝ i to liceum musi dzisiaj, w związku z narastającym niŝem demograficznym, podjąć intensywne działania, aby nie tylko utrzymać się, ale skutecznie konkurować na powiatowym rynku oświatowym. Koniecznym jest, aby przy zachowaniu tego, co dobre i sprawdzone, podjąć trud poszerzenia oferty, stworzenia niestandardowych jakości, takich, które przynosiłyby zyski wszystkim zainteresowanym, a więc uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Strategia jakości funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sycowie zorientowana jest i będzie na klienta ucznia i jego rodzica. Klientami wewnętrznymi naszej Szkoły są uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, organ prowadzący oraz organ nadzorujący placówkę. Klientami zewnętrznymi są absolwenci, pracodawcy tychŝe absolwentów oraz inne osoby i instytucje współpracujące z placówką. Strategia jakości zorientowana na klienta oznacza, iŝ będziemy dokonywali ciągłej oceny ich potrzeb, zbierali opinie o dostarczonych usługach (nie tylko edukacyjnych), dokonywali ich analizy, opracowywali sposoby poprawy jakości czyli stopnia zadowolenia klienta. Zadanie to juŝ powierzyłam Szkolnemu Zespołowi Mierzenia Jakości Pracy Szkoły, którego jestem równieŝ członkiem. Stawiając przed pracownikami zadania związane z reformą oświatową i moją koncepcją pracy placówki wymagałam i będę wymagać, aby zarówno liderzy jak i członkowie poszczególnych zespołów zadaniowych uczestniczyli przedmiotowych uczestniczyli w odpowiednich szkoleniach przygotowujących ich do pełnienia tej funkcji. Szczegółowy plan dalszych szkoleń zostanie opracowany w oparciu o potrzeby

9 Jednym z trudniejszych zadań jest stworzenie systemu motywującego do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i aktywnego udziału w Ŝyciu szkoły. Podstawową zasadą, którą przyjmę do zrealizowania tego zadania będzie działanie przez własny przykład i wykreowanie liderów zdolnych do prawdziwego zaangaŝowania członków swojego zespołu. Wykorzystam równieŝ fakt, iŝ dla ludzi ambitnych przydział zadań specjalnych i sama praca jest czynnikiem motywującym, a dla większości pracowników pochwała czy podziękowanie jest wystarczającym motywatorem Niezmiernie waŝna jest teŝ kontynuacja troski o kształtowanie pozytywnego wizerunku Szkoły w środowisku poprzez upowszechnianie swoich osiągnięć. Wszystkie działania promocyjne muszą być analizowane i modyfikowane. OBSZAR II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA Proces organizacji i zarządzania Liceum nie ulegnie gwałtownym zmianom. Uporządkowane i sprawne działania bieŝące liceum tworzą właściwe podstawy do doskonalenia jego funkcji dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych. Zamierzam szczególny nacisk połoŝyć na: Ogólne zasady kierowania szkołą, obieg informacji - Konieczne jest zapewnienie ścisłej zgodności działań wszystkich pracowników z nadrzędnymi celami szkoły, i utrzymanie dominacji komunikacji dwukierunkowej pomiędzy szczeblem kierowniczym i wykonawczym. Prawo oświatowe - NaleŜy stale monitorować i uaktualniać obowiązujące normy prawne w dokumentach szkoły. Rada Rodziców - W kierowaniu szkołą oprócz jej pracowników istotne miejsce naleŝy przypisać rodzicom. Zamierzam w dalszym ciągu ściśle współpracować z Radą Rodziców poprzez konsultacje w kwestiach Ŝywotnych spraw LO oraz ich udziału w Ŝyciu szkoły Wykorzystanie technologii komputerowej w zarządzaniu - Przedstawione działania zamierzam usprawnić poprzez dalszy rozwój i wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Przede wszystkim stawiam na kształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami technologii informacyjnej i komunikacyjnej, naleŝy wyćwiczyć dobór odpowiednich narzędzi pod kątem zróŝnicowanych zadań wynikających z realizacji celów nauczania, projektów, stawianych zadań

10 Udział w projektach Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, którego: - Szkoła posiada wewnętrzną sieć bezprzewodową, umoŝliwiającą sprawne wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez nauczycieli i uczniów. - Szkoła posiada przeszkolonych nauczycieli w zakresie integracji technologii informacyjnej i komunikacyjnej z nauczaniem. - Szkoła wykorzystuje platformę edukacyjną w celu zapewnienia przepływu informacji w relacjach: uczeń nauczyciel, wychowawca, nauczyciel rodzic, dyrektor nauczyciel. - Szkoła będzie posiadała dziennik elektroniczny. - Szkoła posiada odpowiedni sprzęt komputerowy. Planowanie organizacji szkoła stosuje nowoczesne rozwiązania usprawniające organizację zajęć w szkole poprzez zastosowanie np. pakietu Organizacja Optimum, w skład, którego wchodzą programy komputerowe ułatwiające: przygotowanie arkusza organizacji szkoły, układanie planu lekcji i grafiku dyŝurów nauczycielskich, planowanie i rozliczanie zastępstw oraz godzin ponadwymiarowych. Stowarzyszenie Absolwentów Znaczącym obszarem działania na rzecz właściwego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym jest integracja absolwentów Liceum. Zdaję sobie sprawę, Ŝe nie wystarczy tylko organizować spotkania z okazji kolejnych jubileuszów. Codzienna i systematyczna praca dla szkoły przyniesie większe efekty niŝ działalność akcyjna, a stworzona sieć wzajemnych połączeń powinna pomóc placówce, równieŝ w kwestiach jej promocji w środowisku. Mając to na uwadze będę dąŝyła do powołania Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki działającego dla i na rzecz szkoły. Zarządzanie posiadanym sprzętem audiowizualnym i komputerowym - Zamierzam znajdujący się na wyposaŝeniu biblioteki i czytelni szkolnej sprzęt komputerowy wraz ze skanerem, uzupełnić jeszcze o kolejną kamerę cyfrową, tworząc w ten sposób nowoczesne centrum multimedialne, umoŝliwiające wykorzystanie tradycyjnych i współczesnych źródeł informacji

11 - Czyniąc docelowe starania o lepsze i nowocześniejsze wyposaŝenie /w tym roku otrzymamy kolejną juŝ multimedialną pracownię komputerową tym razem wyposaŝoną w laptopy, 2 tablice interaktywne będę stopniowo wymieniała sprzęt komputerowy znajdujący się w salach lekcyjnych, sekretariacie i pokoju nauczycielskim na nowy. Nagłośnienie sali gimnastycznej - WaŜnym zadaniem był zakup nagłośnienia sali gimnastycznej, na której odbywają się główne uroczystości szkolne, w tym egzamin maturalny. MoŜe ona posłuŝyć zarówno jako miejsce spotkań społeczności liceum, jak równieŝ miejsce do prowadzenia zajęć kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego. Stworzenie sali fitnes- w dzisiejszych czasach, naleŝy zmobilizować uczniów do aktywnego trybu Ŝycia. Popularna obecnie forma aerobiku jest doskonała dla naszego liceum, poniewaŝ mamy tu większość dziewcząt, które tę formę ruchu akceptują i lubią. Taka sala pozwoliłaby na wpojenie młodzieŝy umiejętności takich ćwiczeń, jak równieŝ pozwoliłaby na zorganizowanie wielu szkoleń z zakresu fitnesu w naszej szkole. Stworzylibyśmy zatem bazę do warsztatów dla nauczycieli oraz uczniów. Zarządzanie finansami - Na tle wspomnianych zagadnień istotnym czynnikiem w zarządzaniu staje się zabezpieczenie środków na funkcjonowanie szkoły. W celu utrzymania właściwej płynności finansowej liceum będę kładł nacisk na: - zapewnienie atrakcyjności oferty placówki, co pozwoli na pozyskanie uczniów, a tym samym subwencji oświatowej, - realistyczne opracowanie planu budŝetowego szkoły, uzgodnione z organem prowadzącym, - sprawne i profesjonalne gospodarowanie finansami. W obecnej sytuacji finansowej cechą, którą musi wykazać się kaŝdy zdolny menedŝer, jest umiejętność pozyskiwania dodatkowych środków na bieŝące potrzeby szkoły czy teŝ doposaŝenie bazy dydaktycznej. Środki te zamierzam- podobnie jak dotychczas - uzyskiwać przez : - poszukiwanie sponsorów przyjaciół szkoły przy wykorzystaniu kontaktów własnych, oraz zwracając się o pomoc w tym zakresie do rodziców uczniów, a takŝe poprzez Stowarzyszenie Absolwentów, - pozyskiwanie środków pozabudŝetowych (programy unijne), - konstruktywne gospodarowanie powierzonym mieniem (wynajem sal i pomieszczeń)

12 OBSZAR III - WYCHOWANIE I OPIEKA Wobec nasilających się powszechnie problemów wychowawczych, pomimo, Ŝe nie występują one szczególnie w Liceum uwaŝam. Ŝe silny impuls powinien pójść w kierunku usprawnienia działań nastawionych na opiekę i wychowanie młodego człowieka. Spotkania informacyjne - Bardzo istotnym czynnikiem w pracy wychowawczej szkoły powinien stać się bardziej osobisty i podmiotowy kontakt uczniów i rodziców zarówno z nauczycielami jak i z dyrektorem szkoły. MłodzieŜ, a po ukończeniu 18 roku Ŝycia, z punktu widzenia prawa, dorośli juŝ ludzie, powinna być informowana o podejmowanych na terenie szkoły działaniach. UmoŜliwi to kontynuacja spotkań dyrektora z klasami, które pozwalają na wzajemną prezentacje osiągnięć uczniów i szkoły, wspólne poszukiwanie przyczyn poraŝek i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Ale przede wszystkim najwaŝniejsza jest codzienna dyspozycyjność i dostępność dyrektora dla uczniów, nauczycieli i rodziców! Na zebraniach plenarnych organizujemy dla rodziców prelekcje na tematy dotyczące młodzieŝy zapraszamy specjalistów: psychologów psychoterapeutów. W przyszłości planujemy warsztaty dla rodziców dotyczące dorastania dzieci i problemów z tym związanych. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie NaleŜy kontynuować wszystkie działania z zakresu wychowania obywatelskiego i patriotycznego. Cel ten zamierzam osiągnąć pracując na kilku obszarach: - NaleŜy utrzymać wyraźne oblicze wychowawcze, zogniskowane wokół etosu postaci Tadeusza Kościuszki, będącego patronem naszego Liceum. Święto Patrona, obchodzone w październiku, musi stanowić okazję do faktycznego zintegrowania wszystkich wokół Szkoły. - Istotnym jest równieŝ zadbanie o świadome przygotowanie i uczestnictwo młodzieŝy w świętach i uroczystościach narodowych oraz szkolnych, obchodzonych na terenie liceum i miasta. Samorząd Uczniowski WaŜnym obszarem pracy powinna stać się dalsza aktywna współpraca z Samorządem Uczniowskim. Jej efektem powinno być dalsze zwiększenie jego wkładu w Ŝycie szkoły. Wolontariat Wobec powszechnego obniŝenia się progu wraŝliwości na potrzeby drugiego człowieka niezbędne jest uczenie otwarcia i empatii. Obecnie uczniowie LO tworzą kilkudziesięcioosobową grupę wolontariuszy, kaŝdy z wolontariuszy raz

13 w tygodniu przez godzinę uczestniczy w zajęciach wybranej placówki na terenie naszego miasta. Współpracujemy ze wszystkimi przedszkolami, Szkoła Podstawową nr 2, Świetlicą Socjoterapeutyczną w Sycowie. W miarę potrzeby uczniowie włączają się jako wolontariusze w prace PCK, organizują paczki świąteczne dla polaków mieszkających na Ukrainie, zbiórki odzieŝy dla potrzebujących w Polsce i za granicą. współpracujemy teŝ z domami dziecka. Co roku uczniowie naszego LO włączają się w akcje Charytatywne Ogólnopolskie tworzą sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prowadzimy akcję Góra Grosza. Z uwagi na pozytywne efekty dotychczasowej współpracy, dobrym rozwiązaniem będzie nawiązanie stałej i regularnej kooperacji np. z Domem Dziecka w Bierutowie. W przyszłości stworzymy wolontariat wewnątrzszkolny polegający na pomocy w nauce uczniom słabszym. Kontynuujemy współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu raz w roku organizujemy akcję honorowego oddawania krwi przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły Bezpieczeństwo - Osobną sferą pracy opiekuńczej staje się kwestia szeroko pojętego bezpieczeństwa ucznia, rozumianego jako ochrona przed nieszczęśliwymi wypadkami, przemocą w sensie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym, przed nałogami i uzaleŝnieniem od środków psychoaktywnych. Tutaj znajduje się miejsce na wspólne działania z władzami lokalnymi, w tym szczególnie z Policją, pedagogami szkolnymi innych szkół, Sądem Rejonowym i Prokuraturą. A fakt zdobycia dwóch certyfikatów nie moŝe sprawić ze zaniechamy dalszych działań. Integracja klas pierwszych - NaleŜy pogłębić sposoby integracji nowych uczniów ze szkołą i zespołem klasowym poprzez warsztaty integracyjne prowadzone przez psychologa, i pedagoga szkolnego. Sprawdzoną przez nas formą integracji są wycieczki klas pierwszych w miesiącu wrześniu/ październiku. Zamierzamy to kontynuować w kaŝdym roczniku. Dzień ślubowania klas pierwszych, z kolei powinien włączyć w sposób aktywny do prac na rzecz szkoły wszystkie grupy z nią związane: pedagogów, uczniów i ich rodziców. Współpraca ze środowiskiem lokalnym w kontekście przygotowania uczniów do wyboru przyszłego zawodu i dalszej drogi Ŝyciowej stanowi integralną część naszej pracy z uczniem. Współpracujemy z Publicznym Przedszkolem nr 3, Urzędem Miasta i Gminy Syców, Urzędem Pracy, StraŜą PoŜarną i stale poszerzamy zakres współpracy z innymi instytucjami. Cel naszych działań ma odzwierciedlenie równieŝ dzięki współpracy z Fundacja MłodzieŜowej Przedsiębiorczości, która proponuje szereg programów edukacyjnych a my czynnie w nich uczestniczymy. Corocznie uczestniczymy w programach: - Być przedsiębiorczym na rynku pracy

14 - Ekonomia stosowana - Banki w akcji - MłodzieŜowe Miniprzedsiębiorstwo - Zarządzanie firmą - Otwarta Firma - Ad Rem - Dzień Przedsiębiorczości Aktualnie oczekujemy na werdykt kapituły Fundacji MłodzieŜowej Przedsiębiorczości w sprawie otrzymania certyfikatu jakości Szkoła Przedsiębiorczości. OBSZAR IV - KSZTAŁCENIE Mając na uwadze współczesne realia Ŝycia codziennego, pragnę realizować koncepcję pracy liceum opartą na wprowadzaniu w Ŝycie zasady: Pobudzamy umysły, rozwijamy umiejętności, stwarzamy moŝliwości dalszej pracy i Ŝycia w społeczeństwie Decydując się na wybór nowej szkoły, uczeń gimnazjum i jego rodzice w pierwszym rzędzie kierują się oceną poziomu oferowanego przez placówkę przygotowania do matury i studiów wyŝszych, do samodzielnego Ŝycia. Biorąc to pod uwagę szkoła musi połoŝyć nacisk na utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu kształcenia, pomagając młody ludziom wykształcić tzw. kompetencje kluczowe, niezbędne do sprawnego funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie współczesnym. Konieczna jest więc taka realizacja i doskonalenie wybranych treści i metod nauczania, aby w rezultacie procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniowie uzyskali nie tylko odpowiednio wysoki poziom wiedzy z wybranych przedmiotów, ale takŝe następujące umiejętności ponadprzedmiotowe: umiejętność łączenia i porządkowania zdobytej wiedzy, umiejętność organizowania i oceniania własnej pracy, umiejętność komunikowania się i posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną, umiejętność korzystania z róŝnych źródeł informacji, umiejętność efektywnego współdziałania w grupie, umiejętność wysłuchiwania innych i brania pod uwagę ich punktów widzenia,

15 umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność radzenia sobie z nietypowością i złoŝonością, umiejętność porozumiewania się w kilku językach. Posiadanie takich uniwersalnych umiejętności pozwoli naszemu absolwentowi być konkurencyjnym nie tylko na lokalnym, ale równieŝ europejskim rynku pracy. Realizacja postawionych tak celów wymagać będzie modyfikacji roli, jaką powinien odgrywać nauczyciel-wychowawca. Współpracując ściśle z uczniami i rodzicami, klientami szkoły, nauczyciel musi być wsparciem i przewodnikiem dla ucznia oraz intensywnie wspomagać monitorowanie jego postępów przez rodziców. Proponowany model kształcenia będzie charakteryzował się następującymi cechami: Indywidualizacja procesu dydaktycznego - Szkoła musi zwrócić większą uwagę na zróŝnicowanie wymagań, celów i indywidualizowanie pracy nauczyciela z uczniem z jednej strony bardzo zdolnym i ambitnym, z drugiej zaś tym bardzo słabym, o niskich aspiracjach. W normalnie funkcjonującym społeczeństwie o losach ludzi decyduje przede wszystkim to, co potrafią, a nie to czego nie umieją. Ewaluacja warsztatu pracy nauczyciela - Wymaga to intensywnego zaangaŝowania pedagogów w cały proces kształcenia, od momentu naboru, gdy następuje ustalenie posiadanego potencjału pozwalającego zaplanować oczekiwane efekty, poprzez całą szkolną edukację, aŝ do egzaminu maturalnego, którego wyniki naleŝy wykorzystać do doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela z kolejnymi rocznikami uczniów. Konsultacje dla uczniów DuŜą pomocą, zwłaszcza dla uczniów słabszych bądź, z usprawiedliwionych powodów, nieobecnych na zajęciach, będą zorganizowane dla nich konsultacje z uczącymi, dzięki którym, przy fachowej pomocą nauczycieli, łatwiej nadrobią zaległości. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć w ramach realizacji art.42 KN. Prowadzenie kół młodego naukowca i wsparcia w ramach projektu,,z peryferii do centrum - projekt na 4 kolejne lata. Szkoła bez korepetycji realizacja wdroŝonego programu pomimo zakończenia akcji ogólnopolskiej. PowyŜsze działania pozwalają nie tylko wzmocnić role wychowawcy-doradcy, ale równieŝ wpływają na poziom kształcenia przedmiotowego. System zapewnia stałe monitorowanie procesu i szybkie, a przez to skuteczne, reagowanie na wszelkie nieprawidłowości zarówno w sferze edukacyjnej, jak równieŝ w kwestiach wychowawczej i opiekuńczej. Stworzony system wzajemnych

16 zaleŝności uczeń rodzic nauczyciel pozwoli, w sposób optymalny osiągnąć określone wspólnie cele. Poszerzanie i integrowanie obowiązkowego programu nauczania - Oprócz przedmiotów wiodących w poszczególnych klasach szczególny nacisk zostanie połoŝony na kształcenie językowe (zaangaŝowanie szkoły w program Lingua i Europejski Wolontariat), pozwalające na realizację zaleceń Unii o znajomości co najmniej dwóch, poza ojczystym, języków nowoŝytnych. UwaŜam, Ŝe naleŝy stale poszerzać ofertę przedmiotową szkoły w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego. Kadra pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego to zespół nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, rozwijających się ustawicznie, osiągających coraz większe i bardziej znaczące sukcesy w procesie nauczania i wychowania. Kierowanie takim zespołem stawia przed dyrektorem wysokie wymagania, zmuszając go do ustawicznego doskonalenia własnych umiejętności z zakresu zarządzania i kontaktów interpersonalnych. Obowiązek ten stoi jednak takŝe przed całym zespołem pedagogicznym, a wynika z faktu, iŝ tempo reform oświatowych oraz tempo współczesnego Ŝycia wymagają dynamicznego dostosowywania się do nowych warunków i oczekiwań, a wizerunek szkoły zaleŝy w pierwszej mierze od pracujących w niej pedagogów. W doskonaleniu funkcjonowania procesu nauczania pomogą nowe sposoby organizowania pracy nauczycieli. Dalsze doposaŝenie szkoły w tablice interaktywne, kolejne laboratoria językowe, projektory multimedialne, mapy, atlasy, słowniki Samokształcenie - Współcześnie szkoła musi funkcjonować równieŝ w kontekście rynku europejskiego, dlatego kursy dokształcające oferowane naszym pracownikom w procesie samokształcenia i zdobywania dodatkowych kwalifikacji powinny odbywać się takŝe w ramach szkoleń prowadzonych przez wyspecjalizowane agendy Unii Europejskiej i Rady Europy. Stąd moje działania będą, w pierwszej kolejności, szły w kierunku zwiększenia kompetencji językowych wszystkich pracowników, przy wykorzystaniu do tego celu grantów oferowanych zarówno przez Europejski Fundusz Społeczny czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, oraz fundusze innych agend europejskich odpowiedzialnych za edukację. Umiejętność komunikowania się w języku obcym, w dalszej perspektywie, umoŝliwi nauczycielom korzystanie z kursów i seminariów w ramach europejskich programów edukacyjnych, jak teŝ stworzy szansę otwarcia w szkole oddziałów dwujęzycznych

17 Szkoła szkoleniowa - Podniesienie poziomu kształcenia moŝna uzyskać zarówno przez wewnątrzszkolne działania zespołów nauczycieli uczących w danym oddziale, jak równieŝ poprzez współdziałanie z uczelniami wyŝszymi. Przewiduję dalszą współpracę z wyŝszymi uczelniami. W szczególności współpraca dotyczyć będzie Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, WyŜszej Szkoły Bankowej, WyŜszej Szkoły Handlowej, WyŜszej Szkoły Zarządzania Edukacja. Szkoły te nie tylko przekazują wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania tych uczelni, zasad rekrutacji ale takŝe pokazują moŝliwości dalszego rozwoju zainteresowań młodzieŝy, wymiany międzynarodowej czy pomocy stypendialnej. Ma to istotny wpływ na wybór dalszego kierunku kształcenia naszych absolwentów. Promowanie aktywności społecznej Szkoła to równieŝ udział w licznych ogólnopolskich akcjach : - Światowy Dzień Oszczędzania - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - Dzień Przedsiębiorczości - Program edukacyjny Newsweeka Taka szkoła to równieŝ nasze własne projekty szkolne realizowane na terenie szkoły jak i udział w licznych konkursach: - Powiatowy Turniej Tańca o Puchar Starosty Powiatu Oleśnickiego - Targi Edukacyjne - Targi Miniprzedsiebiorstw - Konkurs Ad Rem - Konkurs Ja Titan - konkurs Podstawowe pojęcia ekonomiczne - Powiatowy Konkurs Wiedzy o Gospodarce - konkurs Z klasy do kasy - Szkolna Internetowa Gra Giełdowa - konkurs Banki w akcji Udział młodzieŝy w tych konkursach daje im moŝliwość bliŝszego poznania realnej rzeczywistości ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Pokazuje i daje wskazówki jak funkcjonuje rynek, przedsiębiorstwo, jaki mają na to wpływ młodzi ludzie wkraczający w świat biznesu. Uczy odpowiedzialności za swoją przyszłośćw tym ekonomiczną-,zasad kontrolowania finansów osobistych, nabywają umiejętność lokowania swoich funduszy w celu uzyskania zysku, umiejętność dobrej komunikacji

18 interpersonalnej, aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym itp. Jest wiele umiejętności i wiadomości jakie przydadzą się przyszłemu absolwentowi w jego dorosłym Ŝyciu. Doradztwo zawodowe - Pedagog szkolny, współpracował będzie ściśle przy tworzeniu i prowadzeniu przez nauczycieli wychowawców programu doradczego, którego celem będzie wskazanie uczniowi najbardziej optymalnych, z punktu widzenia jego predyspozycji, moŝliwości dalszego kształcenia i tworzenia własnej drogi kariery zawodowej. Odbywają się równieŝ spotkania z doradcą zawodowym, doradcą finansowymw związku z wyborem funduszu emerytalnego po zakończeniu nauki w liceum. Fakt ten daje młodzieŝy moŝliwość lepszego i świadomego wyboru funduszu emerytalnego, dzięki czemu maja wpływ na swoja przyszłość. Ścisła współpraca z PCEIKIEM w Oleśnicy-ze szkolnym doradcą zawodowym Współpraca ta to równieŝ uczestnictwo młodzieŝy w licznych konkursach organizowanych przez PCEiK. ZAKOŃCZENIE Pragnąc zrealizować przedstawione przeze mnie cele, jestem świadoma, Ŝe nie dokonam tego sama. Swoimi działaniami i pomysłami chcę zaszczepić nauczycieli, uczniów oraz rodziców i wspólnie doprowadzić do szkołę do sukcesu. Bardzo duŝo zaleŝy od kadry nauczycielskiej. Nauczyciele powinni być świadomi tego, jak bardzo wizerunek szkoły zaleŝy od nich samych. To właśnie oni powinni nieustannie rozwijać się indywidualnie oraz uczestniczyć w róŝnych formach rozwoju zespołowego; uczestniczyć w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego; uprawiać refleksję i samoocenę; nieustannie poddawać swoją wiedzę renowacji dzięki róŝnym lekturom oraz przygotowywać się do wprowadzenia zmian; wykazywać gotowość uczenia się nowych umiejętności po to, aby sprostać pojawiającym się wyzwaniom a takŝe powinni być kreatorami własnej drogi rozwoju. Mam to szczęście, Ŝe nauczyciele LO im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie tacy właśnie są. Jako dyrektor zdaję sobie sprawę, Ŝe jestem stróŝem praworządności, a zatem muszę postępować w myśl Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Rozporządzeń MEN - u, organów sprawującego nadzór pedagogiczny a takŝe prowadzącego szkołę. Muszę czuwać, aby statut szkoły był respektowany przez społeczność szkolną. Ale przede wszystkim moim podstawowym obowiązkiem jest troska o powierzonych mi uczniów i pracowników. Moja wizja szkoły opiera się na jej funkcjonowaniu jako placówki przyjaznej dziecku, otwartej na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców, kreatywnej

19 W swojej pracy pragnę wykorzystać wskazówki praktyczne kierowane do kadry kierowniczej przez D. Carnegie: Stwórz wspólne poczucie celu. Ludzie pracujący razem mogą stworzyć wspaniałe rzeczy. Siłę działania daje im wspólna wizja celu, w którego realizacji kaŝdy ma jakiś udział. [...] Niech cele staną się celami zespołu. W zespole kaŝdy moŝe wygrać pod warunkiem, Ŝe cały zespół wygra.[...] Traktuj ludzi tak jak kaŝdy na to zasługuje. JeŜeli jednostki zbierają się w grupę, ich indywidualność nie znika. Ciągle mają własne osobowości. Zachowują swe umiejętności. Nadal mają prywatne nadzieje i lęki. Utalentowany lider dostrzeŝe te róŝnice, doceni je i wykorzysta dla dobra zespołu.[...] Niech kaŝdy będzie odpowiedzialny za rezultat pracy. Ludzie muszą czuć, Ŝe to, co robią ma jakąś wartość. W przeciwnym razie nie będą poświęcać swojej uwagi zadaniom, które przed nimi stoją.[...] Dziel się chwałą, uznaj błędy. JeŜeli zespół dobrze pracuje i zyska sobie uznanie, obowiązkiem przywódcy jest zapewnić jego uczestnikom udział w korzyściach.[...] Wykorzystaj kaŝdą okazję, by wzmocnić w zespole jego wiarę w siebie. Dobry przywódca wierzy w zespół i zarazi tym przekonaniem kaŝdego członka.[...] ZaangaŜuj się i nie trać entuzjazmu.[...] Lider nie rozkazuje, tylko angaŝuje się i cały czas daje dowody swego zaangaŝowania.[...] Bądź mentorem. Zadaniem przywódcy jest wykształcenie talentu i wzmocnienie ludzi w zespole. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY została przedstawiona: Samorządowi Uczniowskiemu na jednym z zebrań, uczniom w ramach godzin wychowawczych oraz rodzicom na pierwszym zebraniu informacyjnym. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY jest dokumentem otwartym, dlatego nauczyciele, uczniowie oraz rodzice mogą składać swoje propozycje do jej modyfikacji. Zespól ma w obowiązku dokonać odpowiednich analiz i uzupełnić koncepcję o podane propozycje. KONCEPCJĘ PRACY SZKOŁY opracował zespół: Barbara Trokowicz Edyta Ptak Katarzyna Misiak Danuta Aulich Jolanta Dolata

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA 2016-2021 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Misja... 3 Wizja... 4 Diagnoza... 4 Zadania, działania do zrealizowania i planowane efekty w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły. na lata szkolne 2015/ /2021

Koncepcja pracy szkoły. na lata szkolne 2015/ /2021 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy Koncepcja na lata szkolne 2015/2016 2020/2021 Uznając za cel najważniejszy wszechstronny i pełny rozwój ucznia, wychowanie

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja opracowana na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych 1. W skład Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych wchodzą: Szkoła młodzieżowa 24 oddziały; 662 uczniów Technikum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2016 2021 Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego Chorzów, ul. Narutowicza 5 L.p. OBSZAR PRACY SZKOŁY 1. Organizacja pracy szkoły ZADANIE Doskonalenie warsztatu metodycznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Zmodyfikowana Koncepcja pracy szkoły zatwierdzona została przez Radę Pedagogiczną 13 stycznia 2011r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA LATA 2011-2016 MISJA SZKOŁY NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM GDZIE: kreujemy sytuacje rozwijające wszystkie sfery osobowości ucznia, dążymy do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015 I. CO TO JEST KONCEPCJA PRACY SZKOŁY? Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez szkołę. Odgrywa rolę drogowskazu

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2011-2016 Gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2011-2016 RZECZĄ DLA CZŁOWIEKA NAJWAŻNIEJSZĄ JEST WYCHOWANIE. KAŻDA RZECZ DOBRZE ROZPOCZĘTA DAJE NADZIEJĘ DOBREGO WYNIKU, WIĘC JEŚLI ZASZCZEPISZ

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA 2013-2018 Nasze atuty to: przyjazna atmosfera w szkole i poczucie bezpieczeństwa (monitoring i karty wejść); możliwość wpływu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 ZESPOŁ SZKÓŁ NR 3 W LUBINIE SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Charakterystyka szkoły 3. Misja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie 4. Wizja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Reforma edukacji od nowego roku szkolnego 2017/2018 Zmiany w przepisach Nowa ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r.,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 MISJA Ojczyzna, nauka, cnota A. Mickiewicz Misją Szkoły jest wychowanie wrażliwego, uczciwego i tolerancyjnego człowieka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach Koncepcja funkcjonowania w latach 2015-2018 Organ prowadzący: Wiesław Woźniak Informacje o szkole 2015/2016 Około 124 uczniów, w 6 oddziałach, 22 nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W JAWORZNIE NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W JAWORZNIE NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W JAWORZNIE NA LATA 2017-2020 Koncepcję pracy Szkoły tworzył zespół w składzie. 1. Anna Bańkowska 2. Agnieszka Bazarnicka 3. Gabriela Kozakiewicz 4. Jolanta Pazdan

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH

GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH Motto szkoły Takim jestem Kaszubą, Takim jestem Polakiem, Jakie moje chowanie. KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH 2013-2016 Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Misja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2015-2020 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn.7 września 1991 (Dz. U. z 2004r. nr 256,poz.2572 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 Im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 Im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 Im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu CECHY POŻĄDANE PLACÓWKI Miejsce przyjazne i bezpieczne dla każdego ucznia (zarówno ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, jak

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA ZESPOŁU SZKÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: Technikum Fryzjerskie

PROJEKT KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA ZESPOŁU SZKÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: Technikum Fryzjerskie PROJEKT KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2017-2021 ZESPOŁU SZKÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: Technikum Fryzjerskie Technikum Budowlane Technikum Informatyczne Technikum Systemów Energetyki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018

Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018 Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach

Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach 2015-2020 1. Misja Zespołu Szkół w Wolbromiu Szkoła stwarza naszemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju i zdobywania wiedzy, którą potrafi wykorzystać

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr do Protokołu nr. z zebrania RP w dniu. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Podstawa prawna opracowania Koncepcji: a)

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. SGO "Polesie" w roku szkolnym 2016/2017

Koncepcja pracy Gimnazjum im. SGO Polesie w roku szkolnym 2016/2017 Koncepcja pracy Gimnazjum im. SGO "Polesie" w roku szkolnym 2016/2017 1. Diagnoza aktualnego stanu szkoły Gimnazjum w Adamowie zostało wyłączone z Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego 1 września 2011

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/ /20

KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/ /20 KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-2019/20 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018 OPRACOWAŁA KATARZYNA JADWISZCZOK 1 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Gimnazjum nr 5

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO III LO im S. ŻEROMSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIELSKU - BIAŁEJ Bielsko Biała; sierpień 2015 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 307 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 307 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 307 W 1. Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo