Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014"

Transkrypt

1 Program wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014 1

2 Program wychowawczy szkoły obejmuje w szczególności: 1. Przepisy prawa oświatowego dotyczące programu wychowawczego szkoły. 2. Cele i zadania szkoły. 3. Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczego. 4. Wizerunek Ucznia Szkoły (załącznik). 5.Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela określone w ramach ogólnych szkoły. 6. Zadania nauczycieli. 7. Powinności wychowawców klasowych. 8. Powinności Rzecznika Praw Ucznia. 9. Powinności rodziców. 10. Zadania zespołu wychowawczego. 11. Powinności wychowawcze wszystkich pracowników szkoły nie będących nauczycielami. 12. Zadania pedagoga szkolnego. 13. Zadania doradcy zawodowego. 14. Samorząd uczniowski. 15. Zasady wykorzystywania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły. 1. Szkoła realizuje cele wychowawcze wynikające z: 1) Ustawy o systemie oświaty 2) Konstytucji RP 3) Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego 4) Statutu i Regulaminów szkoły PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY 2

3 2.1 Celem wychowawczym naszej szkoły jest: 1) Kształcenie i wychowanie stanowiące integralną całość. 2) Wychowanie rozumiane jako wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. 3) Wychowanie ukierunkowane na poszukiwanie prawdy, piękna, dobra i korzeni kulturowych. 4) Przygotowanie do działań przedsiębiorczych i możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach. 5) Umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu. 2.2 Podstawowe zadania szkoły: 1) Szkoła uczy poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, kładąc przy tym nacisk na utrwalanie i tym względzie tolerancji, 2) Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej między innymi poprzez pracę pedagoga szkolnego, 3) Umożliwia zainteresowanie uczniów poprzez działalność kół przedmiotowych, dostęp do biblioteki i pomocy naukowych oraz organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych, 4) Nawiązuje kontakty ze szkołami z różnych państw europejskich oraz organizuje okresowe spotkania uczniów z uczniami tych szkół. 5) Kształtuje poczucie odpowiedzialności, obowiązku a także samorządności i zaradności społecznej. 6) Pomaga podnosić aktywność twórczą, prospołeczną i prozdrowotną (poszanowanie zdrowia i życia). 7) Uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia w społeczeństwie. 3. Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczego 1) Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. 2) wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za efekty wychowania. 3) Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczy i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji. 4) Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczego, wspomagając się wzajemnie w zwalczaniu problemów, podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji. 5) Szkoła wspiera rodzinę w sytuacjach trudnych, kryzysowych. 6) Promujemy kulturę osobistą. 3

4 4. Wizerunek ucznia naszej szkoły Mamy nadzieję, że uczeń kończący szkołę, będzie człowiekiem, który: 1) Ma poczucie własnej wartości i wartości innych ludzi. 2) Szuka możliwości działania, nie w celu potwierdzenia własnej wartości, realizacji własnych ambicji czy prestiżu, ale w imię dostrzeganego w świecie dobra. 3) Wykorzystuje swoje talenty na rzecz innych, szczególnie tych potrzebujących. 4) Stara się dokonywać świadomych wyborów. 5) Jest gotowy pytać: co jest naprawdę ważne? co mogę robić więcej? co więcej mogę dać? w każdej dziedzinie życia. 6) Ma rzetelną wiedzę o świecie i potrafi ją wykorzystać. 7) Kieruje się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności, a nie pragnieniem przewyższenia w sukcesach innych. 8) Zna historie i dziedzictwo kulturowe Polski ze szczególnym uwzględnieniem patronów szkoły. Jest patriotą w jednoczącej się Europie. 9) Jest obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie. 10) Jest świadomy faktu przynależności do społeczności szkolnej, szanuje wyznawane tu wartości i tych, którzy je przekazują. 5. Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, określone w ramach ogólnych szkoły. w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 1) Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym). 2) Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra, piękna w świecie. 3) Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie. 4) Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych. 5) Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie. 6) Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. 7) Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się. 8) Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli 4

5 i uczniów. 6. Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści przedmiotowych do ukazania: 1) Wartości ogólnoludzkich, które mogą stać się drogowskazem w życiu człowieka. 2) Przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec ludzi, sytuacji, problemów, idei. 3) Procesu podejmowania decyzji i ich skutków. 4) Rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów. 5) Tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości człowieka. 6) Wartości rodziny w życiu człowieka. 7) Piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami cywilizacji. 8) Znaczenia norm moralnych w życiu człowieka. 9) Znaczenia poszanowania życia, zdrowia. 7. Powinności wychowawców klasowych. 1) Wychowawca, będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem ucznia, pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym zespołu, tworząc warunki wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym. 2) Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego oraz wspólnie z Rzecznikiem Praw Ucznia, negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych w klasie oraz między uczniami a dorosłymi. 3) Wychowawca w celu realizacji zadań: a otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, b planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: - różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące klasę, - ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji klasy, 4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie oraz wychowawcami internatu, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, uczniów także wobec tych którym jest potrzebna indywidualna opieka to jest wobec uczniów szczególnie uzdolnionych jak i tych, którzy mają różne niepowodzenia. 5

6 5) Utrzymuje stałe kontakty z rodzicami, organizuje minimum raz na kwartał zebrania rodzicielskie oraz utrzymuje bieżące kontakty z rodzicami poszczególnych uczniów w celu: a Poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci b Współdziałania z rodzicami, to znaczy okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach, c Włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, d Bieżącego informowania ich o wynikach osiąganych w nauce, zachowaniu i frekwencji w szkole, 6) Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w udzielaniu uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej 7)Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego swoich uczniów. 8) Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno wychowawczej oddziału, to jest dziennik, arkusze ocen i świadectwa szkolne oraz opracowuje i monitoruje klasowy program wychowawczy i profilaktyczny. 9) Wychowawca dba o realizację obowiązku nauki przez uczniów. 8. Powinności Rzecznika Praw Ucznia. 1) Zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest analiza zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami wewnątrzszkolnymi uczniów, oddziału/klasy i nauczycieli w kwestiach spornych. 2) W przypadku stwierdzenia przez Rzecznika Praw Ucznia działań niezgodnych z prawem i regulaminami strona ich dokonująca (uczeń, oddział/klasa, nauczyciel) ma obowiązek niezwłocznie dostosować się do obowiązujących norm prawa i regulaminów, 3) W przypadku niewypełnienia pkt.2. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do: a Podania faktu naruszenia obowiązujących norm prawa oświatowego lub regulaminów wewnątrzszkolnych do publicznej wiadomości, b Zwrócenie się do Dyrektora Szkoły o pomoc w wyegzekwowaniu przestrzegania określonych przepisów prawa i regulaminów przez osoby je naruszające, c Zwrócenie się do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji wobec winnego (winnych) naruszania norm prawnych i regulaminów. d Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany w wyborach tajnych i powszechnych spośród kandydatów (nauczycieli) zgłoszonych za ich zgodą przez Samorząd Uczniowski, e Kadencja Rzecznika trwa 3 lata. Ze swojej działalności składa raz w roku sprawozdanie przed Samorządem Uczniowskim, Dyrektorem i Radą Pedagogiczną. 6

7 f Rzecznik Praw Ucznia może zostać odwołany na wniosek Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu tajnym i powszechnym. 9. Powinności rodziców. 1) Rzetelna informacji o stanie zdrowia dziecka, jego warunkach domowych i trudnościach wychowawczych. 2) Pełna współpraca przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 3) Pomoc w organizowaniu imprez klasowych takich jak wycieczki, spotkania i tym podobne. 4) Systematyczny kontakt w sprawach wyników w nauce i zachowaniu ucznia. 5) Natychmiastowe zgłoszenie się do szkoły w ważnej sprawie dotyczącej dziecka (stanu zdrowia, ). 6) Bycie świadomymi uczestnikami procesu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 7) Rada Rodziców jest gremium opiniodawczym dla pracy wychowawczej. 10. Zadania Zespołu Wychowawczego. 1) W celu koordynacji oddziaływań wychowawczych w szkole tworzy się Zespół Wychowawczy składający się z wicedyrektora, pedagoga, wychowawców i innych nauczycieli. 2) Zespół Wychowawczy podejmuje następujące zadania: a diagnozowanie środowiska wychowawczego szkoły b planowanie i realizacja działań profilaktyczno-wychowawczych c wspieranie działań nauczycieli i rodziców wyrównujących szanse edukacyjne ucznia d wspieranie samorządu szkolnego w realizacji planu wychowawczego szkoły 11. Powinności wychowawcze wszystkich pracowników szkoły nie będących nauczycielami. 7

8 Każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem ucznia. Dba o jego bezpieczeństwo i reaguje w sytuacjach zagrażający zdrowiu lub życiu wszystkich osób znajdujących się na terenie placówki. 12. Zadania pedagoga szkolnego 1) wspomaga pracę 2) diagnozuje środowisko wychowawcze 3) jest powiernikiem młodzieży 4) współpracuje z rodzicami uczniów wymagających specjalnej troski wychowawczej lub stałej opieki 5) uczestniczy w edukacji pedagogicznej rodziców i Rady Pedagogicznej 6) współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno wychowawczy szkoły 7) wdraża i koordynuje realizację programów z zakresu wychowania zdrowotnego, profilaktycznego, przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu 8) pośredniczy w kierowaniu uczniów z objawami dysfunkcji do poradni specjalistycznych. 13. Samorząd Uczniowski 1) reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie 2) współpracuje z wszystkimi Organami Szkoły 3) broni praw i godności uczniów 4) prowadzi różnego rodzaju akcje, organizuje uroczystości szkolne 5) współdecyduje o życiu i pracy szkoły 6) dba o dobre imię Szkoły oraz wzbogaca jej tradycje. 14. Zasady wykorzystywania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły. 1) System monitoringu szkolnego stanowi integralny element procesu wychowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie. 8

9 2)Zapisy z systemu monitoringu wykorzystywane są w celu wyeliminowania przejawów nieregulaminowego zachowania uczniów na terenie placówki oraz wyciągania konsekwencji przewidzianych w Statucie szkoły. W sytuacjach podjęcia działań interwencyjnych zapisy z systemu monitoringu mogą być przedstawione nauczycielom, rodzicom bądź przedstawicielom policji Program wychowawczy Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014 Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi I. Dbałość o wysoką frekwencję uczniów. 1. Systematyczne kontrolowanie frekwencji. 2. Kontrola przyczyn nieobecności w szkole. 3. Wzmożona kontrola nad uczniami uchylającymi się od obowiązków szkolnych. 4. Rozpoznanie warunków i sytuacji rodzinnej uczniów. 5. Ewidencjonowanie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 6. Ścisła współpraca z rodzicami. 7 Bieżące informowanie rodziców o nieobecnościach uczniów w szkole. Pedagog Dyrekcja Na bieżąco II. Przestrzeganie dyscypliny i zwracanie uwagi na kulturę zachowania uczniów. 1. Wdrażanie uczniów do działalności w kołach zainteresowań i zajęciach sportowych 2. Udostępnienie uczniom obiektów szkolnych do pracy w kółkach zainteresowań. 3. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się uczniów poprzez przykłady, pogadanki, lekturę. 4. Wyrabianie nawyków zmiany obuwia na terenie szkoły. Op. organizacji i kół zainteresowań Dyrektor Praca ciągła 9

10 Praca ciągła III. Pomoc rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. 1. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu organizowania pomocy uczniom z rodzin najuboższych. 2. Diagnozowanie środowiska uczniów ankieta. 3. Organizowanie poradnictwa odpowiadającego potrzebom uczniów i ich rodzin. 4. Organizowanie pomocy materialnej. 5. Dofinansowanie podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna Pedagog Dyrektor W miarę potrzeb -X IV. Działalność profilaktycznowychowawcza. V. Współpraca z rodzicami. 1. Pomoc wychowawcom i rodzicom w rozwiązywaniu pojawiających się problemów wychowawczych. 2. Dokonywanie oceny stanu zagrożenia młodzieży niedostosowaniem społecznym. 3. Przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, jak narkomania, alkoholizm, nikotynizm, agresja, przemoc, ucieczki i wagary, czy też ucieczki do sekt poprzez: - zajęcia tematyczne - filmy i dyskusje - spotkania z zaproszonymi gośćmi. 4. Realizacja szkolnego programu profilaktycznego. 5. Udział szkoły w projekcie Narkotyk śmierci dotyk ( szkolenia dla uczniów i nauczycieli, debata, konkurs wiedzy o HIV/AIDS) 6. Udział uczniów w realizacji projektów; - Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły, - Szkoła kluczowych kompetencji. - Kultura bezpieczeństwa - Informatyka + - Człowiek najlepsza inwestycja - Szkolna Internetowa Gra Giełdowa 1. Organizowanie spotkań dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów. 2. Współpraca dyrekcji i Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców. 3. Udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczego i Szkolnego Pro- Pedagodzy Zespół Wychowawczy Pedagodzy A. Maszkiewicz M. Mikulska M. Ozóg M. Kowalczyk M. Kowalczyk L. Rękawek Dyrekcja, Praca ciągła Praca ciągła - VI XI - VI Wg planu 10

11 gramu Profilaktyki. 4. Diagnozowanie oczekiwań rodziców wobec szkoły ankieta, rozmowy. 5. Ankieta ewaluacyjna dotycząca pracy szkoły skierowana do rodziców. 5. Organizowanie edukacji pedagogicznej dla rodziców: - dostarczenie informacji o AIS (alkohol i inne substancje). - pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych pomocnych w kontaktach z dziećmi. 6. Indywidualne kontakty w celu udzielanie rodzicom porad. 7. Udział rodziców w uroczystościach i bieżącym życiu szkoły., Pedagodzy Dyrekcja, pedagodzy Dyrekcja, Pedagodzy Zaproszeni specjaliści - VI Wg planu Pedagodzy Dyrekcja, Dyżury pedagogów VI. Bezpieczeństwo uczniów. 1. Omówienie na lekcjach spraw dotyczących bhp w szkole, w pracowniach, sali gimnastycznej, na przerwach oraz w drodze do szkoły i ze szkoły. 2. Systematyczne sprawdzanie listy obecności. 3. Opracowanie planów dyżurów nauczycielskich i obowiązków nauczyciela dyżurnego. 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 5. Kurs dla nauczycieli uprawniający do organizowania wycieczek. 6. Spotkania informacyjne z przedstawicielami Sekcji Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie 7. Zapoznanie z założeniami i realizowanie programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 8. Wykorzystanie systemu monitoringu szkolnego do zapewnienia bezpieczeństwa. Wicedyrektorzy PO Dyrektor Dyrektor Dyrektor, pedagodzy Dyrektor, nauczyciele Dyrekcja Wg planu i X. Wg. potrzeb VII. Wychowanie zdrowotne. 1. Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem wszystkich uczniów. 2. Objęcie profilaktyką medyczną wszystkich uczniów szkoły. Dyrektor Pielęgniarka 11

12 3. Doraźna pomoc medyczna. 3. Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych. 4. Realizowanie treści prozdrowotnych według założeń szkolnego programu profilaktyki. 5. Umożliwienie uczniom korzystania z obiektów sportowych szkoły oraz udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych. 6. Krzewienie idei honorowego krwiodawstwa szkolna pedagodzy, dyrekcja, nauczyciele WF D. Brzozowski Praca ciągła Wg planu VIII. Wychowanie do życia w rodzinie.. Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia. 1. Realizacja zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie. 2. Przekazywanie wartości i tradycji rodzinnych, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu. 3. Spotkania z rodzicami w celu określenia potrzeb w zakresie wychowania. 4. Rola wartości rodzinnych, moralnych, religijnych w rodzinie. 1. Poradnictwo zawodowe dla uczniów (doradztwo grupowe i indywidualne). 2. Dlaczego warto studiować? 3. Predyspozycje zawodowe i edukacyjne. 4. Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą jak się przygotować. 5. Ocena własnych zdolności i możliwości. 6. Wartości cenione w pracy zawodowej. 7. Planowanie kariery. 8.Zorganizowanie Tygodnia kariery zawodowej 9. Zorganizowanie Targów Edukacyjnych 10. Zajęcia w Klubie Młodego Ekonomisty Nauczyciel Katecheci Katecheci A. Karwowska M. Piotrowski, A. Winek U. Niezgoda Praca ciągła W miarę potrzeb Praca ciągła X Marzec praca ciągła 12

13 Troska o poziom pracy szkoły i jej efekty Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi I. Podnoszenie wyników nauczania. II. Wymiana doświadczeń między nauczycielami celem unowocześnienia procesu dydaktycznego. III. Działania ukierunkowujące zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami wiedzy zwłaszcza związanej z programem nauczania. 1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających trudności w nauce. 2. Praca z uczniem zdolnym w kołach zainteresowań. 3. Przygotowanie uczniów do konkursów, turniejów, zawodów, olimpiad. 1. Zorganizowanie lekcji koleżeńskich. 2. Opieka nad studentami odbywającymi praktykę nauczycielską. 3. Prowadzenie lekcji otwartych. 4. Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych. 5. Opieka nad nauczycielami odbywającymi staż na nauczyciela kontraktowego i mianowanego. 6. Praca w zespołach przedmiotowych. 1. Udział w olimpiadach przedmiotowych. 2. Udział w konkursach przedmiotowych. Opiekunowie kół Przew. Zesp. Samok. Wicedyrektorzy Dyrektor Dyrektor i wyznaczeni nauczyciele Liderzy zespołów przedmiotowych Praca ciągła Praca ciągła W miarę potrzeb Wg harmonogramu konkursów, olimpiad, zawodów. Wg planu W miarę potrzeb Wg planu W miarę potrzeb V Wg harmonogramu konkursów, olimpiad, zawodów. IV. Edukacja czytelnicza 1.Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, muzeum. 2. Korzystanie z Biblioteki Miejskiej, Pedagogicznej i szkolnej. W miarę potrzeb 13

14 3. Zachęcanie do czytania książek, prasy, czasopism. 4. Popularyzowanie wydawnictw naukowych wśród młodzieży poprzez organizowanie wystawek. 5. Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych. Biblioteka Biblioteka Praca ciągła Praca ciągła Praca ciągła V. Promowanie właściwych postaw uczniów i zespołów klasowych VI. Promowanie uczniów pozytywnie wyróżniających się na forum szkoły 1. Wyłanianie i prezentowanie uczniów wyróżniających się. - szczególną postawą moralną, - aktywnością na terenie szkoły i środowiska - wynikami w nauce stypendium 1. Odznaczenie abiturientów odznaką Za Zasługi dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie. 2. Nagradzanie uczniów mających najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencję. Dyrektor Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły IV IV, VI Przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym Zadania Sposoby realizacji Osoby odpow. Termin Uwagi I. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodzieży. 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego -apel. 2. Udział młodzieży w uroczystości patriotycznej w 73 rocznicę wybuchu II wojny światowej. 3. Uroczysty apel w 73 rocznicę bombardowania Garwolina. 4.Przygotowanie uroczystych lekcji wychowawczych w pierwszym dniu zajęć. 5. Udział w Rajdzie Kościuszkowskim. 6. Sprzątanie grobów na Cmentarzu Wojennym. Dyrektor Dyrektor Dyrektor M. Piotrowski,M. Serej, N. Mikulska, A. Mucha M. Kowalczyk A. Winek X X/XI 14

15 7. Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodle głości. 8. Tydzień pisania listów Amnaesty International 9. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 go maja. K. Ochnio M. Piętka, E. Szostak, E. Chodakowska, B. Wilczek K. Ochnio XI I semestr V 10.Udział uczniów w Paradzie Schumana. A. Maszkiewicz, C. Zych, A. Winek, E. Brojek, A. Kot V 11. Pożegnanie absolwentów szkoły wg ceremoniału szkolnego. 12. Przeprowadzenie w każdej klasie lekcji wychowawczych na temat praw i obowiązków uczniowskich i obywatelskich Dyrektor, Wicedyrektor IV Wg planu II. Organizowanie uroczystości i akcji szkolnych. 1.Obchody Dnia Ziemi Sprzątanie Świata E. Rola, K. Ochnio, E. Kasprowicz, A. Chłopaś, M. Mazurek, M. Zieja - Mazurek 2. Zorganizowanie Kiermaszu Książki 3. Obchody rocznicy wyboru Jana Pawła II Tydzień Miłosierdzia. 4. Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji 5. Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Wicedyrektor d/s wychowawczych A. Winek A. Maszkiewicz, E. Czypionka, A. Ostolski, K. Zawadka, J. Konarzewska Dyrektor, X XI X 15

16 Narodowej. 6. Zorganizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 7. Obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 8. Spotkanie autorskie. 10. Uroczyste wigilie klasowe. 11. Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 12. Zorganizowanie akademii z okazji Dnia Kobiet. 13. Rekolekcje Wielkopostne. 14. I Dzień Wiosny dzień twórczości własnej uczniów. 15. Dzień Przedsiębiorczości 16. Spotkanie z gimnazjalistami prezentacja multimedialna oferty edukacyjnej ZSP nr Apel z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II. 18. Zorganizowanie Powiatowego Festiwalu Piosenki Europejskiej EUROWIZJA Przeprowadzenie Tygodnia Języków Obcych. 20. Zorganizowanie Szkolnego Turnieju Szachowego. 21. Święto Sportu Szkolnego. 22. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Doradca zawodowy Zespół bibliotekarzy Zespół bibliotekarzy dyrektor M. Serej, M. Isio, I. Ostrowska, B. Skwarczyńska Dyrektor, katecheci K. Ochnio, B. Pleskot, E. Kasprowicz A. Kot, C. Zych, K. Ochnio, M. Ozóg, M. Karwowski, N. Mikulska katecheci A. Maszkiewicz, A. Ostolski, K. Zawadka, E. Chodakowska, B. Wilczek, K. Ochnio j. obcych M. Łoniewski, A. Winek M. Łoniewski Dyrektor, Wicedyrektor X II sem. XII XII III III III III IV V V IV V VI VI 16

17 Tworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniów Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi I. Przygotowanie młodzieży do demokratycznego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. 1. Zapoznanie uczniów ze Statutem szkoły oraz prawami i obowiązkami ucznia. 2. Kampania wyborcza do Zarządu Samorządu Szkoły. 3. Wybory do Zarządu Samorządu Szkoły. 4. Opracowanie planu pracy Zarządu Samorządu Szkoły 5. Systematyczne organizowanie apeli szkolnych. 6. Działanie radiowęzła szkolnego. 7. Uaktualnianie na bieżąco gabloty zawierającej informacje Zarządu Samorządu Szkoły. 8.Odpowiedzi na pytania i wnioski uczniów Skrzynka pytań i wniosków. 9. Dbałość o sprzęt i urządzenia szkoły i internatu prowadzenie rozmów z młodzieżą na godz - wych. 10.Utrzymywanie kontaktu z absolwentami szkoły. 11. Prowadzenie kroniki Samorządu Szkolnego 12. Prowadzenie kroniki szkoły. 13. Działalność Rzecznika Praw Ucznia gwarantującego przestrzeganie prawa w relacjach nauczyciel - uczeń. 14. Obchody Dnia Szkoły Opiekun samorządu Opiekun samorządu Opiekun samorządu Dyrektor, Wicedyrektor Opiekun samorządu Opiekun samorządu Dyrektor Op. Pracowni Dyrekcja, naucz. Samorząd Świetlica Dyrektor X X X W miarę potrzeb W miarę potrzeb W miarę potrzeb - wybory II. Aktywny udział młodzieży w życiu środowiska lokalnego. 1. Współpraca szkoły ze strukturami samorządowymi. 2. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie Garwolina i powiatu 3. Współudział szkoły w organizowaniu imprez w środowisku: - Dni Garwolina, Dyrekcja Pedagodzy Dyrektor, Wicedyrektorzy, W miarę potrzeb cały rok VI 17

18 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, - Udział reprezentacji szkoły w zawodach sportowych. 4. Uczestnictwo młodzieży w przedmiotowych i pozaprzedmiotowych kołach zainteresowań: przedmiotów I Praca ciągła według planów kół III. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących. 1. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich ze świetlicy Przystań. 2. Zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. 3. Akcja Góra Grosza pomoc na dofinansowanie rodzinnych domów dziecka 4. Zbiórka pieniędzy dla potrzebujących w Czadzie. 5. Akcja Honorowego Krwiodawstwa. 6. Charytatywna akcja świąteczna dla potrzebujących dzieci. Samorząd Szkolny Op. Samorządu, K. Ochnio, E. Rola M. Gołędowska Op. Samorządu, Op. samorząd D. Brzozowski K. Ochnio, E. Szostak, M. Zieja - Mazurek Praca ciągła I semestr Wg potrzeb XI - XII IV. Wychowanie ekologiczne i prozdrowotne. 1. Udział uczniów w Dniu ekologii 2. Zorganizowanie wycieczki na ścieżkę ekologiczną. 3. Dzień Drzewa wielka akcja sadzenia drzew. 4. Olimpiada wiedzy ekologicznej. 5. Udział w akcji Ratuj konie. 6. Promocja zdrowia. 7. Zdrowy styl życia. 8. Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu. 9. Ogólnopolska akcja Zbieraj Makulaturę A. Chłopaś, D. Brzozowski, E. Kasprowicz, W. Sybilska, A. Nowak L. Skwarczyńska biologii L. Skwarczyńska L. Skwarczyńska L. Skwarczyńska biologii, pielęgniarka szkolna, nauczyciela w f, B. Skwarczyńska V/VI X, V Wg planu koła III 18

19 Poznanie dziedzictwa kultury lokalnej i narodowej oraz przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji I. Rozwijanie wiedzy o historii regionu. 1. Uczestnictwo młodzieży w Rajdzie Kościuszkowskim w Maciejowicach 2. Udział w konkursie wiedzy o T. Kościuszce. 3. Zwiedzanie muzeum T. Kościuszki. 4. Zapoznanie uczniów z historią regionu poprzez zwiedzanie Szkolnej Izby Tradycji. 5. Poznanie własnego regionu, jego wartości w kontekście wartości narodowych i ogólnoludzkich, pomników przyrody poprzez organizowanie wycieczek. 7.Zapoznanie uczniów z folklorem i sztuką ludową poprzez zwiedzanie wystaw w GOK, Miętne. 8. Konkurs fotograficzny i wystawa Moja mała ojczyzna. 9. Zorganizowanie uroczystości z okazji rocznicy bombardowania Garwolina. Wicedyrektor, opiekun samorządu szkolnego E. Toporkiewicz M. Piotrowski M. Piotrkowski M. Piotrkowski Świetlica A.Sękulska, H. Stanieta, P. Zadrożna X X X Wg potrzeb II semestr II. Ogólnopolskie dziedzictwo kulturowe. III. Historia i tradycje naszej szkoły. Oddziały- 1. Szkolne obchody świąt narodowych: Narodowe Święto Niepodległości Konstytucja 3 Maja 2. Obchody świąt religijnych: Wigilie: w internacie i klasowe Jasełka i apel z kolędami. Spotkania Wielkanocne 1. Organizowanie imprez i uroczystości, które stały się tradycją szkoły M. Piotrowski historii klas Kierownik internatu Kier. świetlic Dyrektor, opiekun samorządu XI V XII XII IV 19

20 wanie patriotyzmu i postawy obywatelskiej. Szacunek dla symboli narodowych. IV Przygotowanie młodzieży do korzystania z różnych źródeł informacji. V. Promowanie i poszerzanie wiedzy o krajach Europy i Unii Europejskiej 2. Wydawanie gazety szkolnej Eureka 3. Zapraszanie przedstawicieli instytucji wspierających szkołę. 4. Promowanie szkoły w środowisku: - ukierunkować promocję na pozyskanie jak największej liczby kandydatów - spotkania z uczniami gimnazjów, - spotkania z rodzicami, - logo, foldery, - poznawanie szkoły - nowe kierunki kształcenia. 5. Zapoznanie uczniów klas I z historią, hymnem i patronem szkoły 6. Wybór i udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. 1. Promocja szkoły w środowisku i w mediach - strona w internecie 2. Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła informacji. 1. Przygotowanie imprez ogólnoszkolnych: - Dzień Tolerancji - ogólnopolski program edukacyjny Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły - Debaty 2. Udział w olimpiadach i konkursach o tematyce europejskiej. 3. Wykonanie gazetek szkolnych. M. Tudek Dyrektor,. Dyrektor Dyrektor, nauczycielr opiekun pocztu sztandarowego informatyki A. Maszkiewicz A. Maszkiewicz A. Maszkiewicz Opracowali: I semestr W miarę potrzeb XI Wg. potrzeb wicedyrektor ds. wychowawczych: Marek Piotrowski pedagodzy szkolni: Sylwia Kozyra Anna Przybysz 20

21 Program Wychowawczy został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Rodziców z dnia. oraz uchwałą Rady Pedagogicznej nr.. z dnia.. podpis przewodniczącego Rady Rodziców.. podpis dyrektora szkoły 21

22 HARMONOGRAM IMPREZ I WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Garwolinie. WRZESIEŃ Data Zadanie Odpowiedzialni Rada pedagogiczna klasyfikacyjna Nadzorującego a 2012/2013: egzaminy Dyrekcja poprawkowe i organizacyjna: organizacja roku szkolnego 2013/ Rada pedagogiczna organizacyjna: organizacja roku szkolnego 2013/2014 Dyrekcja Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Dyrekcja, samorząd 2013/2014, szkolny, 74 rocznica wybuchu II Wojny Światowej Udział młodzieży i pocztu sztandarowego w uroczystościach na Cmentarzu Wojennym w Garwolinie w związku z obchodami 74 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Kiermasz Książki Używanej Udział pocztu wraz ze sztandarem w obchodach 74 rocznicy bombardowania Garwolina Zespół wychowawczy - 0omówienie założeń planu wychowawczego w roku szkolnym 2013/2014 Rada pedagogiczna organizacyjna:, wnioski do realizacji w roku szkolnym 2013/2014, plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014 plan pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014 Wicedyrektor do spraw wychowania, samorząd szkolny, Dyrekcja, nauczyciele biblioteki i świetlicy Dyrekcja, Wicedyrektor do spraw wychowania - przewodniczący zespołu wychowawczego Dyrekcja Zebranie z rodzicami uczniów klas I dyrekcja Wydanie świadectw maturalnych z

23 1-2 tydzień września poprawkowego egzaminu maturalnego. Zapoznanie uczniów i przypomnienie treści statutu szkoły i z ogólnymi założeniami WSO i PSO Zebrania zespołów przedmiotowych: plan pracy, wycieczki, konkursy i olimpiady, badanie wyników nauczania, imprezy szkolne, podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, standardy wymagań egzaminacyjnych, Nadzorującego, nauczyciele zespołów Zebranie z rodzicami uczniów klas II, III i IV godz. 16:30 dyrekcja godz. 17:00 Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych - organizacja studniówki 2014 Rada Rodziców, Sprzątanie Świata Wicedyrektor do spraw wychowania klas Spotkanie z Filharmonią Narodową godz. 10:50 pierwszych Wrzesień Akcja charytatywna na rzecz T. Michalczyk i ludzi Opiekun i samorząd potrzebujących w Czadzie. szkolny Wicedyrektor do spraw Wrzesień Przygotowanie uczniów klas pierwszych do wychowania, ślubowania nauczyciele WF, Uroczyste ślubowanie uczniów klas I Dyrekcja, Wycieczka samorządowa do Sandomierza i Krzemionek Opatowskich Wicedyrektor do spraw wychowania, opiekun i samorząd szkolny Rada pedagogiczna Dyrekcja do Obowiązkowe ubezpieczenie uczniów do Złożenie przez uczniów klas maturalnych Wicedyrektor, deklaracji wstępnych na egzamin maturalny. Opracowanie lub aktualizacja terminarzy i regulaminów konkursów przedmiotowych, do przedmiotowych systemów oceniania, planów, pracy klasy, planów pracy samorządu klasowego, planów pracy klasowej rady rodziców, arkuszy ocen, obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, PAŹDZIERNIK Data Zadanie Odpowiedzialni Październik Akcja charytatywna T. Michalczyk na rzecz Opiekun i samorząd Czadu. szkolny Październik Wyjazd uczniów z klas maturalnych do Dyrekcja, Częstochowy. księża

24 Październik Październik Październik Październik Październik godz. 12: Październik II połowa Udział młodzieży w XX Rajdzie Kościuszkowskim Udział w konkursie na komiks Człowiek najlepszą inwestycją Udział w ogólnopolskiej akcji Klubu Gaja pod hasłem Święto Drzewa Udział w ogólnopolskiej akcji Klubu Gaja pod hasłem Zbieraj makulaturę, ratuj konie Powiatowa liga przedmiotowa Konferencja kościuszkowska pod hasłem Tadeusz Kościuszko bohater zjednoczonej Europy. Apel okolicznościowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia fakultatywne dla maturzystów oraz zajęcia wyrównawcze Rocznica wyboru na papieża Jana Pawła II Dzień Papieski Sprzątanie objętych opieką mogił na cmentarzu parafialnym. Wicedyrektor do spraw wychowania, opiekun i samorząd szkolny M. Kowalczyk L. i B. Skwarczyńska L. i B. Skwarczyńska przedmiotu Dyrekcja, dr Leszek Marek Krześniak - Polska Fundacja Kościuszkowska, A. Czypionka Dyrektor, wicedyrektor do spraw wychowania, nauczyciele języka polskiego, samorząd szkolny Dyrekcja, nauczyciele religii M. Kowalczyk, A. Winek LISTOPAD Data Zadanie Odpowiedzialni Listopad Tydzień kariery zawodowej Doradca zawodowy Listopad Powiatowa liga przedmiotowa przedmiotu 04- Wicedyrektor Praktyka zawodowa 4 tyg. klasa III TI ds. kształcenia zawodowego i dorosłych Praktyka zawodowa 4 tyg. klasa III b TE Święto Niepodległości, Udział młodzieży w obchodach Garwolinie, Poczet Sztandarowy Szkolne obchody Święta Niepodległości Dzień otwarty - potkania z rodzicami. Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i dorosłych Dyrekcja, opiekun pocztu sztandarowego Wicedyrektor do spraw wychowania, opiekun i samorząd szkolny Dyrekcja,,

25 Wywiadówki dla klas maturalnych poinformowanie o zagrożeniach Międzynarodowy Dzień Tolerancji godz. 10:50 Listopad II połowa Spotkanie z Filharmonią Narodową Matura próbna z OPERONEM j. polski matematyka język obcy nowożytny nauczyciele Opiekun Klubu Europejskiego klas pierwszych Wicedyrektor, Zespoły nadzorujące GRUDZIEŃ Data Zadanie Odpowiedzialni Grudzień Udział w akcji Góra Grosza Świetlica szkolna Grudzień Powiatowa liga przedmiotowa przedmiotu Grudzień Zbiórka maskotek Samorząd szkolny Wicedyrektor ds. kształcenia Praktyka zawodowa 2 tyg. klasa II a TE 2013 zawodowego i dorosłych Mikołajki Samorząd szkolny Grudzień Zebrania klasowe z rodzicami, informacja o ocenach cząstkowych i zagrożeniach Maraton Pisania Listów, Wicedyrektor do spraw dydaktycznych Zakończenie pierwszego semestru dla klas i Dyrekcja, semestrów maturalnych klas Spotkanie z Filharmonią Narodową godz. 10:50 pierwszych Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych Dyrekcja Dzień otwarty - spotkania z rodzicami, poinformowanie o zagrożeniach. Wywiadówki dla klas maturalnych Grudzień Nauka rekolekcyjna w adwencie religii Jasełka religii Wigilie klasowe. Grudzień Spotkanie z Mikołajem dla dzieci ze Świetlicy Samorząd szkolny, Przystań wolontariusze Grudzień Spotkanie z Mikołajem dla dzieci z Sanatorium w Samorząd szkolny, Garwolinie wolontariusze Ostateczny termin złożenia deklaracji o przystąpieniu Wicedyrektor do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje ds. kształcenia zawodowe zawodowego i przez uczniów kończących naukę w technikum dorosłych

26 do Zimowa przerwa świąteczna Termin złożenia opinii poradni psychologicznopedagogicznej z wnioskiem o dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym przez uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego Dyrekcja STYCZEŃ Data Zadanie Odpowiedzialni Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) Wicedyrektor ds. kształcenia programowo najwyższych w szkołach zawodowego i ponadgimnazjalnych dorosłych Powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych zagrożeniach z poszczególnych przedmiotów Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Samorząd szkolny Wicedyrektor ds. kształcenia Praktyka zawodowa 4 tyg. klasa III TH zawodowego i dorosłych klas Spotkanie z Filharmonią Narodową godz. 10:50 pierwszych Wicedyrektor ds. kształcenia Praktyka zawodowa 2 tyg. klasa II d TE zawodowego i dorosłych Rada pedagogiczna klasyfikacyjna Dyrekcja, nauczyciele Zakończenie nauki w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Styczeń Powiatowa liga przedmiotowa przedmiotu Styczeń Próbna ustna matura z języków obcych Dyrekcja Styczeń Studniówka klas maturalnych Rodzice, LUTY Data Zadanie Odpowiedzialni Luty Dzień bezpiecznego Internetu. B. Bogucka

27 Luty Powiatowa liga przedmiotowa Rada pedagogiczna Podsumowująca I semestr. Do Termin złożenia ostatecznej deklaracji dotyczącej przedmiotów, poziomów i tematów z języka polskiego godz. 10:50 Spotkanie z Filharmonią Narodową przedmiotu Dyrekcja, nauczyciele Wicedyrektor, klas pierwszych Apel okolicznościowy : Walentynki Samorząd szkolny Ferie zimowe MARZEC Data Zadanie Odpowiedzialni Wicedyrektor 03- ds. kształcenia Praktyka zawodowa 2 tyg. klasa II TCPG zawodowego i dorosłych do Powołanie członków Nadzorującego, Zespołów Nadzorujących i Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych Uroczystość z okazji Dnia Kobiet Marzec Marzec Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego Powiatowa liga przedmiotowa Dzień przedsiębiorczości. Nadzorującego Samorząd szkolny, nauczyciele języka polskiego Nadzorującego przedmiotu przedsiębiorczości Marzec Targi szkół wyższych Dyrekcja, Marzec godz. 10: Próbna matura powiatowa Apel okolicznościowy z okazji Dnia Wiosny Spotkanie z Filharmonią Narodową Dzień otwarty - potkania z rodzicami Wywiadówki dla klas maturalnych poinformowanie o zagrożeniach. Nadzorującego, Zespoły Nadzorujące Samorząd szkolny klas pierwszych,

28 Dzień Otwartych Drzwi: prezentacja kierunków kształcenia, prezentacja klas, imprezy towarzyszące Dyrekcja, samorząd szkolny, nauczyciele, KWIECIEŃ do godz. 10: Data Zadanie Odpowiedzialni Kwiecień Rekolekcje Wielkopostne religii Kwiecień Powiatowa liga przedmiotowa przedmiotu Kwiecień Dzień Ziemi przedmiotów. przyrodniczych Kwiecień Dni języków obcych języków obcych. Kwiecień Próbna matura ustna z języków obcych Nadzorującego nauczyciele języków obcych Kwiecień Próbna matura z matematyki Nadzorującego Przekazanie przez uczniów Przewodniczącemu Wicedyrektor, do Nadzorującego bibliografii do języka prezentacji tematu z języka polskiego polskiego Wiosenna przerwa świąteczna Przygotowanie przez nauczycieli listy tematów z języka polskiego na egzamin maturalny 2014 Spotkanie z Filharmonią Narodową Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych Rada pedagogiczna klasyfikacyjna: Klasyfikacja uczniów kończących Licea i Technika. Przeszkolenie zespołów nadzorujących przeprowadzających egzamin maturalny Kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II Tydzień Miłosierdzia Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych. Pożegnanie klas maturalnych. Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły Przygotowanie sal na egzamin maturalny języka polskiego klas pierwszych przedmiotów Dyrekcja,, nauczyciele religii Dyrekcja Dyrekcja, Nadzorującego, Zespoły Nadzorujące,

29 Szkolne obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi Wicedyrektor do spraw wychowawczych nauczyciele języka polskiego MAJ Data Zadanie Odpowiedzialni Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Egzamin maturalny z języka polskiego -pp Nadzorującego, Zespoły Nadzorujące Dzień wolne od zajęć dydaktycznych Egzamin maturalny z matematyki - pp Nadzorującego, Zespoły Nadzorujące Dzień wolne od zajęć dydaktycznych Egzamin maturalny z języka angielskiego - pp Nadzorującego, Zespoły Nadzorujące Dzień wolne od zajęć dydaktycznych. 05- Wicedyrektor Praktyka zawodowa 4 tyg. klasa III a TE ds. kształcenia zawodowego i dorosłych Maj Maj Maj Maj do godz. 10: Praktyka zawodowa 4 tyg. klasa III TCPG Powiatowa liga przedmiotowa Światowy Dzień Książki Dzień ekologii Udział młodzieży w Paradzie Schumana Powołanie członków Nadzorującego, Zespołu Nadzorującego i Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Spotkanie z Filharmonią Narodową Dzień otwarty - potkania z rodzicami poinformowanie o zagrożeniach. Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i dorosłych przedmiotu Biblioteka przedmiotów przyrodniczych Opiekun klubu europejskiego Nadzorującego klas pierwszych,

30 CZERWIEC Data Zadanie Odpowiedzialni Czerwiec Udział w obchodach Dni Garwolina i Powiatu Dyrekcja, samorząd garwolińskiego. szkolny, nauczyciele Opiekun chóru Czerwiec Powiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej Eurowizja szkolnego, opiekun. klubu europejskiego Czerwiec Powiatowa liga przedmiotowa przedmiotu Dzień sportu wychowania fizycznego, samorząd szkolny Egzamin maturalny w terminie dodatkowym Nadzorującego, Zespoły Nadzorujące godz. 10: Zebranie zespołu wychowawczego: Realizacja planu pracy i wnioski do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 Spotkanie z Filharmonią Narodową Zebranie zespołów przedmiotowych: Realizacja planów pracy zespołów i wnioski do realizacji zespołów roku szkolnym 2013/2014 zespołu klas pierwszych zespołów Podanie uczniom przewidywanych ocen końcowych nauczyciele Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe część g pisemna Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych i podanie im uczniom do wiadomości jeśli zmieniły się w stosunku do ocen przewidywanych Rada pedagogiczna klasyfikacyjna: Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe część praktyczna Dzień wolne od zajęć dydaktycznych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe część praktyczna Dzień wolne od zajęć dydaktycznych. Ostateczny termin oddania wszystkich sprawozdań (indywidualnej pracy, z realizacji planu rozwoju zawodowego, podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych, planu pracy wychowawczej i Nadzorującego, Zespoły Nadzorujące nauczyciele Dyrekcja, Nadzorującego, Zespoły Nadzorujące Nadzorującego, Zespoły Nadzorujące Wszyscy nauczyciele

31 profilaktyki, planów pracy kół, planów pracy zespołów przedmiotowych, innowacji, doskonalenia zawodowego, WDN, wycieczek, imprez szkolnych i innych, konkursów i olimpiad, pracy: pedagoga, kierownika internatu, biblioteki, pielęgniarki, samorządu szkolnego, wg harmonogramu na tablicy ogłoszeń Ostateczne ustalenie zagadnień na egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne oraz przekazanie uczniom, w sekretariacie szkoły składamy po nauczyciele zakończeniu roku szkolnego Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych rozdanie świadectw ukończenia Dyrekcja szkoły Rada pedagogiczna podsumowująca. Dyrekcja Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 Samorząd szkolny od Rekrutacja do klas pierwszych, wg harmonogramu na Dyrekcja, komisja tablicy ogłoszeń rekrutacyjna Wydanie świadectw maturalnych Nadzorującego LIPIEC Data Zadanie Odpowiedzialni Lipiec Zgłoszenia do sesji poprawkowej egzaminu maturalnego Dyrekcja Lipiec Wyniki naboru do klas I Dyrekcja SIERPIEŃ Data Zadanie Odpowiedzialni Poprawkowy egzamin maturalny część ustna Nadzorującego Poprawkowy egzamin maturalny część pisemna Nadzorującego Od Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe Dyrekcja, nauczyciele Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Dyrekcja Rada pedagogiczna klasyfikacyjna - egzaminy poprawkowe 2013/2014 Dyrekcja

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH PROGRAM WYCHOWAWCZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH Zatwierdzono dnia 12.09.2014r. przez Radę Pedagogiczną. 1 Program wychowawczy szkoły obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r.

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. SIERPIEŃ 2016 r. 23-26.08.2016 r. Egzaminy poprawkowe 29.08.2016 r. godz. 10.00 1.09.2016 r. Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2016/2017: o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego.

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2014-2017

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

KALENDARZ PRACY SZKOŁY KALENDARZ PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 semestr I - 20 tygodni, (01.09.2014 31.01.2015) semestr II 18 tygodni (10 tygodni dla maturzystów, 14 tygodni dla klasy odbywającej praktyki), Razem 38 tygodni.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY Plan pracy Samorządu Szkolnego został opracowany w oparciu o: Statut

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI"

PROGRAM WYCHOWAWCZY POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASA II "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI" CEL OGÓLNY: Uczeń staje się wartościowym i prawym człowiekiem. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposoby realizacji Odpowiedzialni za

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH. Rok szkolny 2016/2017

KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH. Rok szkolny 2016/2017 KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH Rok szkolny 2016/2017 Przedstawiona poniżej Koncepcja Rozwoju Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach jest efektem pracy zespołu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU I. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia: a. kształtowanie sprawności fizycznej; b. profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna. Dyrektor, rada pedagogiczna

Osoba odpowiedzialna. Dyrektor, rada pedagogiczna Załącznik nr 1 do uchwały nr..rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rzewniu z dnia 15 września 2016r. Plan pracy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rzewniu na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZESPOŁU SZKÓŁ, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie na rok szkolny 2016/2017

KALENDARIUM ZESPOŁU SZKÓŁ, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie na rok szkolny 2016/2017 KALENDARIUM ZESPOŁU SZKÓŁ, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie na rok szkolny 2016/2017 Terminy zebrań z Rodzicami: 09.09.2016 r. 18.11.2016 r. 05.01.2017 r. 24.03.2017 r. 19.05.2017 r. DATA WYDARZENIE

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 1.09.2014 Rozpoczęcie roku szkolnego Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, Opiekun Samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zadania Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków służbowych wszystkim

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA OKRESY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA OKRESY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA OKRESY OKRES KLASY OD DO I OKRES II OKRES I-IV TECHNIKUM I-III TECHNIKUM IV TECHNIKUM 1.09. 2016 22.12.2016 02.01.2017 23.06.2017 02.01.2016

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2015/2016

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2015/2016 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2015/2016 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 1.09.2015 Rozpoczęcie roku szkolnego Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, Opiekun Samorządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM.

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM. PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM. 2016/2017 1 Sposób realizacji Odpowiedzialni Współpraca Termin 1. Przygotowanie do życia w rodzinie. ZADANIE I - Rozwijanie tożsamości

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2011/2012

Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2011/2012 Program wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2011/2012 1 Program wychowawczy szkoły obejmuje w szczególności: 1. Przepisy prawa oświatowego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016. Podstawa prawna:

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016. Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim Wrzesień 2016 1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 2 IX Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu Obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015

Program wychowawczy II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu Obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015 Program wychowawczy II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu Obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015 Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu Zadanie Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi I. Dbałość

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2016-2019 (do realizacji w roku szkolnym 2016/2017) Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN oraz PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Zabrzu im. Bohaterów Westerplatte 1 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został opracowany zgodnie ze Statutem

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 2.IX.2013 Rozpoczęcie roku szkolnego Dyrekcja Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, M. Mikrut

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 Zarządzanie i organizacja. Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli. Przydział

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM.

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM. PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM. 2015/2016 1 Sposób realizacji Odpowiedzialni Współpraca Termin 1. Przygotowanie do życia w rodzinie. ZADANIE I - Rozwijanie tożsamości

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim. Wrzesień 2017

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim. Wrzesień 2017 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim Wrzesień 2017 4 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 7 IX Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 ze szczególną

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDZIELISKACH IM. STANISŁAWA STASZICA. Aktualizacja z dnia r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDZIELISKACH IM. STANISŁAWA STASZICA. Aktualizacja z dnia r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDZIELISKACH IM. STANISŁAWA STASZICA Aktualizacja z dnia 14.09.2015r. Opracowany i uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach Niedzieliska

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach. na rok szkolny 2016/2017:

Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach. na rok szkolny 2016/2017: Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach na rok szkolny / Plan opracowany został na podstawie: 1.Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny /. 2.Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach zatwierdzona do realizacji dnia 16.09.2013r. 1 Obszar pracy Zarządzanie i organizacja Zadanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie. Program wychowawczy szkoły

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie. Program wychowawczy szkoły Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie Program wychowawczy szkoły ROK SZKOLNY 2015/2016 Program wychowawczy szkoły Cele wychowawcze szkoły: prowadzenie kształcenia i wychowania służącego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Efektywne zarządzanie szkołą 1. Dokonanie zmian w statucie (ocenianie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KALENDARZYK TERMINÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KALENDARZYK TERMINÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 KALENDARZYK TERMINÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WRZESIEŃ 4 września (poniedziałek) godz. 9.30 rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla klas pierwszych godz. 10.30 - rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2016/2017. Opiekunowie: Hanna Skorupa Stanisław Zych

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2016/2017. Opiekunowie: Hanna Skorupa Stanisław Zych PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2016/2017 Opiekunowie: Hanna Skorupa Stanisław Zych ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorząd

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół w Choroszczy Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształcące Wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK 2016/2017 A) Systematyczne włączanie rodziców w organizację pracy szkoły oraz proces edukacyjny własnych dzieci. Aktywizowanie działalności Rady Rodziców. 1. Organizowanie imprez

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych ,, Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie uczę się, aby być. Program wychowawczy Zespołu Szkół W Świątnikach Górnych Świątniki Górne, wrzesień 2013 1 Cele Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2016/2017

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2016/2017 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2016/2017 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 1.09.2016 Rozpoczęcie roku szkolnego Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, Opiekun Samorządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim Wrzesień 2015 1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 2 IX Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 DATA TEMATYKA ODPOWIEDZIALNY 01.09.2009 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: udział w młodzieży z klas I gimnazjalnych (godz. 8.30) i licealnych, (10.00) po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GOLENIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GOLENIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GOLENIOWIE Non scholae sed vitae discimus. Seneka Cele wychowawcze szkoły: Stwarzanie środowiska wszechstronnego rozwoju osobowościowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014 / 2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia 2014 31 grudnia 2014 Ferie zimowe 16 luty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy I LO. Agnieszka Szczerska

Plan wychowawczy dla klasy I LO. Agnieszka Szczerska Plan wychowawczy dla klasy I LO. Agnieszka Szczerska Zadania Sposoby realizacji Termin realizacji Odpowiedzialność I. Zadania wynikające z bieżącego życia szkoły i klasy. 1. Zapoznanie uczniów z budynkiem

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2016/2017

rok szkolny 2016/2017 rok szkolny 2016/2017 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA/PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W Dąbrowie Górniczej ROK SZKOLNY 2013/2014 Nasza Szkoła wspiera wychowawcze działania Rodziców I. Priorytety pracy oddziału przedszkolnego: 1. stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w szkolnym programie wychowawczoprofilaktycznym

Harmonogram działań w szkolnym programie wychowawczoprofilaktycznym INTELEKTUALNA SFERA Harmonogram działań w szkolnym programie wychowawczoprofilaktycznym rok szkolny 2017/2018 Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Podstawa prawna Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH I Naczelny cel wychowania: Naczelnym celem szkoły jest wychowanie człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości,

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 I. Główne cele pracy wychowawczej: 1. Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności oraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016 Wrzesień Skompletowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz planów pracy w oparciu o podstawę programową,

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji.

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji. Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 35 IM. ZOFII JAROSZEWICZ KASI

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 35 IM. ZOFII JAROSZEWICZ KASI PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 35 IM. ZOFII JAROSZEWICZ KASI (wkładka) Motto: W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II 1 Cel główny Podstaw

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania. - umożliwienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin 1. Rozwijanie kultury bycia na co dzień. 2. Zapobieganie patologiom i uzależnieniom.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku szkolnym 2016/2017

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku szkolnym 2016/2017 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku m Obszary pracy szkoły : I. Organizacja pracy dydaktycznej szkoły; II. Zarządzanie szkołą; III. Kształcenie; IV. Wychowanie i opieka; V. Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń edukacyjnych i okolicznościowych w roku szkolnym 2016/2017

Harmonogram wydarzeń edukacyjnych i okolicznościowych w roku szkolnym 2016/2017 Harmonogram wydarzeń edukacyjnych i okolicznościowych w roku szkolnym 2016/2017 Termin (miesiąc) wrzesień 2016 Zadania do realizacji 1. 1.09. rozpoczęcie roku szkolnego (msza św. w kościele w Tyczynie,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r.

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Program uchwalony przez Radę Rodziców po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. Opracowany w oparciu o Konstytucję RP, ustawę

Bardziej szczegółowo