MIERNIKI OCENY U YTECZNO CI INDYWIDUALNEJ BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE W POŁOWIE 2008 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIERNIKI OCENY U YTECZNO CI INDYWIDUALNEJ BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE W POŁOWIE 2008 ROKU"

Transkrypt

1 MIERNIKI OCENY U YTECZNO CI INDYWIDUALNEJ BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE W POŁOWIE 2008 ROKU WITOLD CHMIELARZ Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest wykonanie wst pnych analiz do czwartego etapu bada dotycz cego analizy i oceny usług internetowej bankowo ci indywidualnej w Polsce w połowie 2008 r. Rozpoczyna si wprowadzeniem okre laj cym miejsce bie cych bada w cyklu badawczym, uzasadnienia podj tych bada oraz definiuj cym podstawowe poj cia u ywane w pracy. Nast pnie przeprowadzono analiz serwisów bankowo ci indywidualnej dla wybranych banków w Polsce, za pomoc metody punktowej, metody punktowej ze skal preferencji oraz metody konwersji. Kolejnym krokiem jest analiza uzyskanych wyników i wyci gni cie wniosków dotycz cych przyszłych bada koniecznych do wykonania w tym etapie. Słowa kluczowe: e-banking, serwis internetowy, mierniki oceny systemów informatycznych 1. Wst p Zasadniczym celem niniejszych bada jest analiza mo liwo ci zastosowania wybranych metod oceny przedsi wzi informatycznych, jako mierników stopnia rozwoju i u yteczno ci zastosowania serwisów internetowych. Przedstawione badanie ograniczono do sfery dost pu do usług bankowo ci elektronicznej z punktu widzenia przeci tnego klienta indywidualnego. Poni sze rozwa ania w sferze poznawczej słu monitoringowi tej sfery, w sferze metodycznej do analizy mo liwo ci zastosowa i tworzenia nowych modeli oceny, w sferze utylitarnej - do testowania nowych, autorskich metod lub ich zastosowa. W trakcie realizacji celu głównego stawiany jest nast puj cy problem badawczy: która z funkcjonuj cych witryn internetowych banków wykazuje najwi ksz u yteczno ze wzgl du na przyj ty zbiór kryteriów (cech charakterystycznych, atrybutów, mierników, czynników)? Prowadzi to do okre lenia takiej konfiguracji kryteriów, która b dzie po dana (optymalnie postrzegana) z punktu widzenia klienta finalnego i pozwoli na podstawie racjonalnego wyboru zmaksymalizowa jego szeroko poj te korzy ci, wynikaj ce z u ytkowania danej witryny. Jednocze nie wła ciciel serwisu uzyskuje wiedz, jaki zestaw i struktura (relacje wzajemne) cech charakterystycznych serwisu s najbardziej istotne dla klientów i b dzie mógł do ich potrzeb dostosowa kanały i sposoby dostarczania okre lonych usług i produktów. Przedstawiane badania wynikały z praktycznych zlece podejmowanych w latach przez autora, polegaj cych na eksperckiej pomocy w wyborze optymalnego zestawu oprogramowania (systemów) dla firm i banków. Do połowy 2008 r. badania przebiegały w trzech głównych etapach: - ekstensywnym identyfikacja cech charakterystycznych witryn internetowych kolejnych, podstawowych bran e-biznesu. Głównie wykorzystywana była prosta, statyczna ocena punktowa

2 Witold Chmielarz Mierniki oceny u yteczno ci indywidualnej bankowo ci elektronicznej w Polsce w połowie 2008 roku 39 i analiza kierunków rozwoju serwisów w danej bran y (dynamika przez powtarzanie bada t sam metod i pewnych odst pach czasu) rozpocz ła si w roku 2001 i trwa w wybranych bran ach do dzi [4], - indykatywnym modyfikacje stosowanej metody punktowej w kierunku ograniczenia jej subiektywno ci i narzucenia eksperckiej skali preferencji, a tak e badanie mo liwo ci zastosowania innych metod przede wszystkim AHP, wraz z ró nymi, mo liwymi sposobami jej zastosowania. Celem było wskazywanie z jednej strony odmian metodyki najlepszej dla oceny danej bran y, a z drugiej - przykładów najlepszych w danym momencie serwisów dla klienta ko cowego (lata ) [5], - intensywnym usprawnienie i tworzenie własnych metodyk oceny serwisów internetowych metodyka konwersji, próba metodyki oceny substytucji pomi dzy kryteriami oceny itp. [3]. Badania były prowadzone dla ró nych bran gospodarki elektronicznej i w zró nicowanym zakresie. Dla poszczególnych bran autor na ogół posługiwał si pomocniczo w wyborze witryn internetowych rankingami prowadzonymi przez inne instytucje badawcze i innych ekspertów, co dawało dodatkowy materiał dla analiz porównawczych. Zró nicowanie zakresu wynikało za ze szczupło ci rodków przeznaczonych na badania oraz skomplikowanej struktury niektórych bran, pot gowanej przez wielk ilo jednostek gospodarczych i instytucji, które powinny by poddane badaniu oraz zło onych relacji pomi dzy nimi. Dlatego podlegały one starannej selekcji, po to by mo na było wybra firmy, czy instytucje porównywalne ze sob. Istotne trudno ci wyst piły te z tworzeniem i funkcjonowaniem zespołów eksperckich oceniaj cych witryny w poszczególnych bran ach. Najpowa niejszym jednak problemem okazał si tu brak jednolitej, obiektywnej, spójnej i zweryfikowanej w rzeczywisto ci metodyki oceny witryn internetowych. Nie jest on ani dostatecznie doceniony w literaturze polskiej, czy zagranicznej ani te w aden sposób w niej przedstawiony. Niektóre za z obecnie pojawiaj cych si artykułów, czy referatów konferencyjnych zostały zainicjowane badaniami autora. W tym nurcie mieszcz si rozwa ania ukazane poni ej. Poni sze badanie prowadzone s dla usług bankowo ci elektronicznej, jednej z najcz ciej pojawiaj cych si bran w badaniach autora. Traktowana jest ona w sposób jednolity od strony usług dost pnych dzi ki witrynie internetowej banku, bez dzielenia banków wg form bankowo ci elektronicznej na dost p elektroniczny, elektroniczne oddziały, czy bankowo stricte internetow. Podziały te zreszt obecnie na polskim rynku si mocno zdezaktualizowały i s bardzo nieostre. Ba kowo elektroniczna jest na rynku elektronicznym obiektem badawczym bardzo wdzi cznym z wielu powodów: jest to najlepiej rozwini ta w Polsce cz tego rynku, ch tnie si ga po najnowsze innowacje w tym zakresie z powodu du ej konkurencji i jest skłonna inwestowa w najnowsze rozwi zania i ich rozwój. Na koniec 2007 r. mieli my 63 banki oraz 582 spółdzielcze (NBP). Wg Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w czerwcu 2008 w tej sferze było zatrudnionych 173, 646 tys. osób. Liczba kart płatniczych wyniosła w połowie 2008 r. 28, 2 Mn, a liczba bankomatów 12,4 tys. (NBP). Z danych Zwi zku Banków Polskich (ZBP) wynika, e w połowie 2008 r. ilo umów z klientami dotycz cymi elektronicznego dost pu do kont wynosiła 11,2 ml (blisko 6,5 ml klientów aktywnych, co stanowi 58% penetracji rynku, w tym 89% w zakresie klientów indywidualnych). Do roku 2010 ma wzrosn do prawie 15 Mn. S to wielko ci poka ne prawie 30% ludno ci Polski ma szans korzysta z elektronicznego dost pu do konta, 17% wykorzystuje t mo liwo w sposób aktywny - tak wi c, wielko problemu i jego znaczenie wydaj si szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego kraju. Dla przeprowadzenia bada przyj to nast puj c procedur badawcz :

3 40 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, ustalenie metod i zasad typowania grupy eksperckiej, - zebranie i ukonstytuowanie oceniaj cego zespołu eksperckiego, - wybór grup kryteriów oraz specyfikacji szczegółowych oceny usług elektronicznych, - wybór metody oceny oraz dokonanie przystosowania jej do warunków badania, - przeprowadzenie bada, - analiza wyników bada i wyci gni cie wniosków. W zale no ci od celu i zało e badania stosowano ró ne metody ustalenia grupy eksperckiej. Gdy podstawowym celem badania było ustalenie optymalnej postaci witryny internetowej na podstawie, której przyst powano dopiero do realizacji własnego projektu, powoływano zespół ekspercki zło ony ze specjalistów z danej bran y, projektantów serwisów internetowych, niezale nych naukowców z wiod cych uczelni w kraju oraz u ytkowników podobnych witryn ze rodowiska akademickiego. W doborze do grupy eksperckiej kierowano si ocen rodowiska i w przypadkach, gdy zaistniały jakiekolwiek w tpliwo ci samoocen specjalisty. W przypadku, gdy chodziło o wybór optymalnego serwisu dla u ytkownika ko cowego, ankietowano osoby korzystaj ce z Internetu, od co najmniej trzech lat i sp dzaj cych w nim, co najmniej dziesi godzin tygodniowo, z czego co najmniej jedn trzeci po wi caj na przegl danie stron internetowych. Dodatkowym warunkiem w przypadku serwisów bankowych było korzystanie z ocenianego serwisu. Niew tpliwie w obu przypadkach grupa była na tyle liczna by posiada zró nicowane i niezale ne pogl dy. Gdy dobór ekspertów nosił znamiona losowego, a rozpi to ich ocen wydawała si znaczna okre lano stopie zgodno ci ekspertów (np. współczynnik konkordacji) oraz eliminowano ekspertów o ekstremalnych ocenach, by go ewentualnie poprawi [7], [8]. Po ustaleniu zespołu eksperckiego w pierwszym przypadku drog wzajemnych uzgodnie (np. przez Internet) od pocz tku albo metod modyfikacji projektu wst pnego zaproponowanego przez moderatora lub metod burzy mózgów ustalano wzorzec kryteriów oceny (grupy i wska niki szczegółowe). W drugim przypadku moderator narzucał wzorzec uzgodniony w w szej grupie specjalistów z danej dziedziny. W kolejnym kroku dokonujemy wyboru metody badawczej. W poprzednich badaniach rozpoczynano na ogół od wielowymiarowej analizy punktowej, wraz z wygenerowan przez ekspertów do dalszych bada - skal preferencji. W zeszłym roku dodatkowo przeprowadzono szereg do wiadcze polegaj cych na zastosowaniu metody punktowej, metody AHP oraz własnej metody konwersji w ocenie serwisów internetowych. Dodatkowo ró nicowano trzykrotnie sposób tworzenia skali preferencji kryteriów, a uzyskane wyniki zastosowano do dodatkowych wariantów oblicze. Wyniki sze ciu otrzymanych w ten sposób wariantów oceny były ze sob wielostronnie porównywane. Z porówna tych wynikała potrzeba uproszczenia relacyjnej metody AHP pod k tem u yteczno ci dla ekspertów oraz wnioski o konieczno ci zbadania substytucji pomi dzy miernikami kształtuj cymi ocen strony, które rozwin ły si w odr bne kierunki bada. Okazało si te, e ka da ze stosowanych metod nie tylko, jak uwa ano dot d oceny punktowej jest obarczona pewn do subiektywizmu. Okazało si te, e metoda punktowa ze wzgl du na proste, szerokie i uznane mo liwo ci odniesie do wyników zewn trznych mo e wietnie słu y jako pierwszy, wst pny stopie wymiarowania witryn internetowych. Relacyjno pomi dzy wska nikami jest natomiast w dostateczny, a kompromisowy wzgl dem wymogów ekspertów, uzyskiwana z metody konwersji.

4 Witold Chmielarz Mierniki oceny u yteczno ci indywidualnej bankowo ci elektronicznej w Polsce w połowie 2008 roku Wst pne analizy usług bankowo ci elektronicznej dla klientów indywidualnych przy pomocy metody punktowej Jak ju wspomniano wcze niej podstaw rozpocz cia ka dego z etapów oceny u yteczno ci bankowych witryn internetowych było zastosowanie dla tej oceny metody punktowej. Najszerszy zestaw mierników, jaki jest stosowany w badaniach u yteczno ci stron internetowych zawiera kryteria funkcjonalne, techniczne, ekonomiczne, organizacyjne oraz psychologiczne. Z poprzednio przeprowadzonych eksperymentach udowodniono, e w chwili obecnej kryteria psychologiczne i w du ej mierze organizacyjne dla elektronicznych bankowych usług przeznaczonych dla klientów indywidualnych kształtuj si w bardzo podobny sposób. Podobnie jak si wydaje przedstawia si sprawa wizualizacji i poruszania si po wyró nionych dla tego badania witrynach bankowych. Dlatego w etapach pó niejszych pod uwag wzi to głównie kryteria ekonomiczne i funkcjonalne, doł czaj c wzorem analiz serwisów internetowych podstawowe kryteria technologiczne. Takie powtarzalne w czasie uj cie problemu pozwala na dynamiczne porównania serwisów internetowych banków działaj cych w Polsce. Tak wi c w obecnym etapie, tak jak poprzednim - wyró niono kryteria nast puj ce: - ekonomiczne - oprocentowanie nominalne roczne, prowadzenie rachunku mies./zł, prowizja za dost p do kanałów elektronicznych (w tym token, jak jest), opłata za przelew do banku macierzystego, opłata za przelew do innego banku, procent za depozyty - lokata 10 tys., opłata za wydanie karty, opłata za obsług karty - mies./zł, - funkcjonalne ze wzgl du na du e podobie stwo usług podstawowych wyró niono jedynie ponadstandardowe usługi dodatkowe typu: ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, przelew za granic, czy rachunek walutowy, - technologiczne - liczba bezprowizyjnych bankomatów, kanały dost pu do konta (placówki, Internet, Call Center, telefon komórkowy), zabezpieczenia (identyfikator i hasło, token, protokół SSL, lista haseł jednorazowych, lista kodów jednorazowych). W metodzie punktowej zbierano informacje o wyró nionych kryteriach; przypisywano im warto ci wg zało onej skali warto ci oraz analizowano wyniki w tabeli zbiorczej. Przyj to nast puj c skal warto ci ocen: 1,00 bardzo dobra (pełne spełnienie kryterium, najni sze koszty); 0,75 dobra (prawie doskonałe spełnienie kryterium, nieco wy sze koszty); 0,50 rednia (połowiczne spełnienie kryterium, rednie koszty); 0,25 dostateczna - zadowalaj ce spełnienie kryterium, wysokie koszty; 0,00 niedostateczna - brak cechy, najwy sze koszty. Metod punktow wykorzystywano w dwóch odmianach: prostej gdzie kryteria były traktowane równowa nie; ze skal preferencji gdzie grupom kryteriów przypisywano warto ci współczynników ró nicuj ce ich traktowanie przez klienta (suma współczynników = 1). W prostej metodzie punktowej mierzy si odległo od maksymalnie mo liwej do uzyskania (wg zakładanej skali warto ci). Dotyczy ona warto ci miary kryterium i w sensie odległo ci jest taka sama, kiedy mierzymy odległo ci kryterium pierwszego od drugiego, jak i na odwrót. Nie okre la si natomiast relacji pomi dzy poszczególnymi kryteriami. Za tak miar mo na uwa a przydanie poszczególnym kryteriom (lub ich grupom) skali preferencji. Liniowa skala preferencji w postaci znormalizowanej okre la z kolei udział poszczególnych kryteriów w ostatecznym wyniku. Wyznacza wi c jednorazow relacj pomi dzy kryteriami w odniesieniu do cało ci oceny, jest równie jakby u rednion miar dla kryteriów w poszczególnych przypadkach, nie indywidualizuj c oceny dla ka dego z nich. Ale te nie okre la o ile ka de z kryteriów jest lepsze/gorsze od

5 42 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 innego. Jest tylko pochodn od znormalizowanej odległo ci. Ta powszechnie dzi w ró nych odmianach - stosowana metodyka [SURM07] posiada niestety pewne wady, takie jak: subiektywizm ocen eksperckich, nieadekwatno wyznaczonych kryteriów do oceny sytuacji wyst puj te problemy ze sprowadzeniem ocen ró nych kryteriów do porównywalno ci. Systematyka taka rodzi te problemy zwi zane z w tpliwo ciami dotycz cymi potrzeby zbiorczych porówna ró nych kategorii usług bankowych (np. karty, usługi internetowe, usługi okienkowe itp.) w ró nych formach bankowo ci elektronicznej (elektroniczny dost p do konta tradycyjnego, oddział elektroniczny, bank wirtualny); czy te skali punktacji i jej przeliczania z warto ci pieni nych na umowne (punktowe lub procentowe). Subiektywizm oceny mo na ograniczy poprzez zaanga owanie grupy ekspertów i wyci gni cie redniej lub dominanty z ich szacunków. U rednienie nie likwiduje, co prawda subiektywizmu, ale mo e go przynajmniej zmniejszy. Grupa ekspertów mo e te wyznaczy zbiór kryteriów oceny, eliminuj c lub przynajmniej ograniczaj c ich brak odpowiednio ci do sytuacji, jak równie wyznaczy algorytm przeliczenia wska ników warto ciowych na ilo ciowe. Kryteria/banki mbank Tabela 1. Fragment zbiorczej tabeli ocen VW Bank - e-direct ING - Konto Direct Multibank Polbank EFG Raiffeisen Bank Inteligo BZ WBK Deutsche Bank Toyota Bank %% warto i maks. Oprocentowanie nominalne roczne 0,16 0,25 0,88 0,18 0,25 0,25 0,61 0,25 1,00 0,88 44,14% Prowadzenie rachunku mies./zł 1,00 0,67 0,50 0,89 1,00 0,50 0,86 0,83 0,00 1,00 59,00% Prowizja za dost p do kanałów elektronicznych 1,00 1,00 0,81 0,93 1,00 1,00 0,89 0,75 1,00 1,00 76,60% Opłata za przelew do banku macierzystego 0,92 1,00 1,00 0,89 1,00 1,00 0,92 1,00 1,00 0,94 94,88% Opłata za przelew do innego banku 0,88 1,00 0,56 0,93 0,75 1,00 0,58 0,50 0,75 0,88 60,72% %% za depozyty - lokata 10 tys. 0,68 0,58 0,81 0,75 1,00 0,75 0,42 0,33 0,50 0,44 58,50% Liczba bezprowizyjnych bankomatów 0,82 0,75 0,63 0,61 0,50 0,75 0,64 0,42 0,50 0,75 61,09% Opata za wydanie karty 0,97 1,00 1,00 0,93 1,00 1,00 0,75 0,83 1,00 0,50 88,33% Opłata za obsług karty - mies./zł 0,99 0,67 1,00 0,75 1,00 0,75 0,56 0,92 1,00 0,31 67,87% Usługi dodatkowe 0,91 0,75 0,63 0,86 0,58 0,75 0,89 0,75 1,00 0,44 66,54% Kanały dost pu do konta 0,83 0,92 0,75 0,89 0,50 0,75 0,92 0,92 0,00 0,75 67,18% Zabezpieczenia 0,85 0,92 0,88 0,61 0,42 0,50 0,83 1,00 0,75 0,63 69,37% Suma 10,02 9,50 9,44 9,21 9,00 9,00 8,86 8,50 8,50 8,50 Technologiczne 2,49 2,58 2,25 2,11 1,42 2,00 2,39 2,33 1,25 2,13 Ekonomiczne 6,62 6,17 6,56 6,25 7,00 6,25 5,58 5,42 6,25 5,94 Funkcjonalne 0,91 0,75 0,63 0,86 0,58 0,75 0,89 0,75 1,00 0,44 76,79 73,84 70,83 %% max 83,49% 79,17% 78,65% % 75,00% 75,00% % % 70,83% 70,83%

6 Witold Chmielarz Mierniki oceny u yteczno ci indywidualnej bankowo ci elektronicznej w Polsce w połowie 2008 roku 43 Podstawow zalet tej grupy metod jest mo liwo przedstawienia zbiorczego wyniku oceny za pomoc jednego wska nika dla ka dego banku, który jest porównywalna z wynikiem opisuj cym inne banki i to porównanie umo liwia. W ten sposób niejako udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który z danych banków jest dla okre lonej kategorii klienta najlepszy, nie wdaj c si w dywagacje dotycz ce rankingowania poszczególnych rodzajów usług bankowych. Nie zmusza te dla porówna do budowania złudnego w gruncie rzeczy i podwa anego przez klientów - przeci tnego koszyka usług bankowych wycenianego warto ciowo. Do oceny kryteriów kosztowych, funkcjonalnych, technologicznych oraz pozostałych posłu- yła tabela wyj ciowa, w której przedstawiono oferty banków dotycz ce usług bankowo ci elektronicznej i opłat zwi zanych z korzystaniem z kont bankowych, którymi mo emy zarz dza przez Internet, utworzona na podstawie danych uzyskanych ze stron internetowych poszczególnych banków. Na jej podstawie stworzono uproszon i u rednion tabel zbiorcz ocen kryteriów generowanych przez ekspertów (Tabela 1). Dane do tabeli uzyskano analizuj c od maja do sierpnia 2008 r. serwisy internetowe wybranych dwudziestu czterech serwisów internetowych banków (w tym cztery banki internetowe), w razie potrzeby wspomagaj c si informacj z infolinii lub innych ródeł internetowych. Z pro b o ocen elektronicznych serwisów bankowych zwrócono si do 169 u ytkowników (studentów studiów wieczorowych i zaocznych Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wy szej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, głównie specjalno ci informatycznych i bankowo- ci). Uzyskano sto czterdziestu pi zwrotnych odpowiedzi, z których w pierwszej selekcji ze wzgl dów formalnych wyeliminowano dwadzie cia jeden. Dalsza preparacja danych nast piła po wst pnych analizach i jest przedmiotem, przygotowywanego równolegle po uprzednich obliczeniach odr bnego artykułu. m Bank -ekonto 10,02 Multibank - Multikonto - Ja 9,50 Volkswagen Bank - e-direct - Pakiet Standard 9,44 ING - Konto Direct 9,21 Raiffeisen Bank - Mobilne Konto Osobiste 9,00 Polbank EFG - Rachunek Gotówkowy 9,00 Inteligo 8,86 Toyota Bank - konto osobiste 8,50 Deutsche Bank PBC - db Fokus 8,50 BZ WBK Konto 24.pl 8,50 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 Rys.1. Ranking u yteczno ci elektronicznego dost pu do kont indywidualnych wybranych 10 banków w Polsce

7 44 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 Wyniki wst pnych analiz były nast puj ce. Zsumowanie punktów uzyskanych z tabeli zbiorczej przedstawia okre lony ranking usług bankowo ci elektronicznej dla poszczególnych banków. Na pierwszej pozycji znalazł si w tym rankingu mbank (83,49% - poziomu usług maksymalnych, 73,96% na pocz tku 2008 r., wobec 68,42% w roku 2007), nast pnie Multibank (79,17%, poprzednio na dalekiej 13 pozycji), Volkswagen Bank z usług e-direct (78,39%, uprzednio 72,92%) oraz ING Konto direct (76,79%, uprzednio na 16 pozycji). Dwa banki internetowe uprzednio znajduj ce si w pierwszej pi tce Toyota Bank i Inteligo, tym razem znalazły si poza ni (odpowiednio na 10 i 7 pozycji). Rozpi to w ocenach najlepszej trójki sprowadza si do blisko 5 punktów procentowych (wobec 9 na pocz tku roku, a 2,25 punktu w roku ubiegłym), co wiadczy o ponownie malej cym zró nicowaniu ocen w połowie roku przed pocz tkiem kryzysu sytuacja w sektorze bankowym była ustabilizowana. Tym niemniej, pomimo prawie 40 punktów rozpi to ci oceny najlepszej i najgorszej, wida, e banki nawzajem pilnie si obserwuj i wyci gaj szybko wnioski z niepowodze i sukcesów innych. W wi kszo ci nie ma adnych obowi zkowych wpłat miesi cznych, albo s one celowo minimalizowane (co nie do ko ca oddaje skala punktowa), przelewy do banku s na ogół bezpłatne, a poziom zabezpiecze mo e by uznany za wystarczaj cy dla klientów (2-4 rodzajów zabezpiecze ). Najgorzej w tej klasyfikacji wypadły: Getin Bank (58,33%, pomimo wysokich notowa wska ników ekonomicznych), Millenium (62,92%) oraz Citibank 63,02%). Z zestawienia zbiorczego wynika te, e dwie usługi: opłata za wydanie karty i opłata za wydanie karty osi gn ły poziom, który w chwili obecnej jest w stanie zadowoli klienta około 90%. Bezapelacyjnie najgorszym wska nikiem jest oprocentowanie nominalne roczne (oceniane w wi kszo ci przez u ytkowników jako zbyt niskie 44% maksymalnych mo liwo ci). Prawie 60% ocen maksymalnych osi gały te w połowie roku prowadzenie rachunku oraz oprocentowanie lokat. Z czynników niewymienionych w kryteriach klienci zwracali uwag na brak mo liwo ci dokonania przelewu za granic oraz brak mo liwo ci całkowicie automatycznego przez Internet - uzyskania kredytu. Pierwsz metod ograniczaj c swoisty subiektywizm ocen grupy ekspertów jest zastosowanie jednostkowych preferencji, co do poszczególnych kryteriów, b d grup kryteriów. Przeprowadzono cztery eksperymenty przypisuj c preferencje do wariantów: ekonomicznego (60%), pozostałe po 20%; technologicznego (60%), pozostałe po 20%; funkcjonalnego (60%), pozostałe po 20%; pozaekonomiczne po 40%, ekonomiczne 20%.

8 Witold Chmielarz Mierniki oceny u yteczno ci indywidualnej bankowo ci elektronicznej w Polsce w połowie 2008 roku 45 m Bank -ekonto Polbank EFG - Rachunek Gotówkowy Volkswagen Bank - e-direct - Pakiet Standard Multibank - Multikonto - Ja ING - Konto Direct Raiffeisen Bank - Mobilne Konto Osobiste Pozaekonomiczne Funkcjonalne Ekonomiczne Technologiczne Deutsche Bank PBC - db Fokus Toyota Bank - konto osobiste Inteligo BZ WBK Konto 24.pl 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Rys.2. Ranking oceny punktowej wg ró nych rodzajów preferencji dla wybranych 10 banków w Polsce 3. Wykorzystanie metody konwersji dla analiz usług bankowo ci elektronicznej dla klientów indywidualnych Do dalszych analiz wykorzystano stworzon przez Autora w zeszłym roku metod konwersji. Poniewa pierwsza przymiarka do wykorzystania tej metody miała szereg niedogodno ci [2], zastosowano drug wersj metody konwersji weryfikowan (podobnie jak obecnie) w bran y bankowo ci elektronicznej [3]. Jest to dopiero druga weryfikacja tej wydaje si, e tym razem poprawnej metody. Zało enia metody konwersji s nast puj ce: po zbudowaniu przez ekspertów tabeli ocen poszczególnych kryteriów dla ka dego z banków - konwersj nale y rozpocz od ustalenia wektora preferencji kryteriów poziomu nadrz dnego. Proponuje si nast puj ce przekształcenie zbiorczej tabeli wynikowej na wektor preferencji (pierwszy konwerter): - utworzenie macierzy odległo ci od warto ci maksymalnej dla ka dego kryterium, w ka dym serwisie, - obliczenie redniej odległo ci od warto ci maksymalnej, dla ka dego kryterium, - stworzenie macierzy ró nic pomi dzy odległo ci od warto ci maksymalnej, a odległo ci redni wg kryteriów,

9 46 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, dla ka dego serwisu banku budowa macierzy konwersji modułów odległo ci wzgl dnych poszczególnych kryteriów od pozostałych kryteriów (odległo od tego samego kryterium wynosi 0), poni ej przek tnej uzyskane odległo ci s odwrotno ci odległo ci powy ej przek tnej, - u rednienie macierzy konwersji kryteriów stworzenie jednej macierzy rednich modułów warto ci dla wszystkich kryteriów, - przekształcenie macierzy konwersji kryteriów w nadrz dn macierz preferencji (obliczenie kwadratu macierzy, sumowanie po wierszach, standaryzacja uzyskanego wektora preferencji; ponowne podniesienie do kwadratu, sumowanie po wierszach, standaryzacja wektora preferencji powtarzanie tej iteracji dopóki ró nice w kolejnych wektorach preferencji b d minimalne). Nast pnie dokonywano przekształcenia wyników podanych przez ekspertów na poziomie macierzy okre laj cych oceny eksperckie kolejnych serwisów dla poszczególnych kryteriów (drugi konwerter). Wyniki otrzymano w analogiczny sposób: - stworzenie macierzy odległo ci od warto ci maksymalnej dla ka dego kryterium i ka dej witryny, - obliczenie redniej odległo ci od warto ci maksymalnej, dla ka dego serwisu, - stworzenie macierzy ró nic odchyle od warto ci maksymalnej i redniej odległo ci cech od maksymalnej, - dla ka dego kryterium skonstruowanie macierzy (12) przekształce (konwersji) ró nic odległo- ci redniej od warto ci maksymalnej pomi dzy serwisami, analogicznie jw. (odległo dla danej cechy w tym samym serwisie od tego samego serwisu wynosi 0), warto ci poni ej przek tnej s odwrotno ciami tych, które s powy ej przek tnej, - budowa macierzy modułów przekształce ró nic odległo ci redniej od warto ci maksymalnej pomi dzy serwisami, dla ka dego kryterium, - dla ka dej macierzy modułów przekształce ró nic odległo ci redniej od warto ci maksymalnej pomi dzy serwisami podniesienie jej do kwadratu, podsumowanie wierszy, standaryzacja uzyskanego wektora rankingu oraz powtarzanie tej czynno ci dopóki ró nice uzyskane pomi dzy dwoma wektorami rankingowymi dla danego kryterium b d minimalne, - skonstruowanie z tak uzyskanych wektorów zbiorczej macierzy rankingowej powrót do macierzy gdzie w boczku s nazwy kryteriów, w główce nazwy serwisów bankowych przez odpowiednie przeniesienie do niej uzyskanych wektorów preferencji dla ka dego kryterium, - przemno enie tak uzyskanej macierzy przez obliczony uprzednio wektor preferencji, - analizowanie wyników ostatecznych i wyci gni cie wniosków (uwaga: najni sze odległo ci s w tym przypadku najkorzystniejsze, sprowadzenie do porównywalno ci z pozostałymi metodami mo emy uzyska przez odj cie tych warto ci od 1 i ich ponown standaryzacji).

10 Witold Chmielarz Mierniki oceny u yteczno ci indywidualnej bankowo ci elektronicznej w Polsce w połowie 2008 roku 47 m Bank -ekonto Multibank - Multikonto - Ja Volkswagen Bank - e-direct - Pakiet Standard ING - Konto Direct Raiffeisen Bank - Mobilne Konto Osobiste Polbank EFG - Rachunek Gotówkowy Inteligo Toyota Bank - konto osobiste Deutsche Bank PBC - db Fokus BZ WBK Konto 24.pl 0,0000 0,0200 0,0400 0,0600 0,0800 0,1000 0,1200 0,1400 Metoda punktowa Metoda konwersji Rys.3. Ranking oceny elektronicznego dost pu do kont indywidualnych wybranych bankach w Polsce w połowie2008 r wg metody konwersji oraz punktowej - porównanie pierwszych dziesi ciu pozycji rankingu Metoda konwersji jako oparta na u rednionych odległo ciach od przeci tnych - spłaszczyła uzyskane wyniki. Tym niemniej wyst puje w niej wi ksza zgodno z wynikami uzyskanymi metod punktow ni w metodzie AHP. W przytaczanych badaniach zeszłorocznych dotycz cych serwisów internetowych bankowo ci elektronicznej redni kwadrat ró nicy odchyle pomi dzy standaryzowanymi wynikami szacunków ocen wynikaj cych z metodyki punktowej i metodyki AHP wynosiła oraz metodyki punktowej i metodyki konwersji był przeszło czterokrotnie mniejszy na rzecz metodyki konwersji. W tym roku mi dzy innymi ze wzgl du na wiadomo ekspertów ró nic pomi dzy metodyk AHP a metodyk konwersji i zwi zanym z tym staranniejszym i bardziej przemy lanym wypełnianiem tabel zbiorczych ró nice te we wszystkich kategoriach udało si zmniejszy. Tym niemniej nadal wi ksze zró nicowanie wyst puje pomi dzy wynikami metody AHP i metody punktowej. Sugeruje to rezygnacj ze stosowania metodyki AHP w dalszych badaniach nad ocen witryn internetowych. Wyniki metody konwersji dla danych z połowy 2008 r. przedstawia Rys. 3. Ponadto porównuj c obecne wyniki z badaniami poprzednimi wida wyra nie, e w ci gu pierwszego półrocza ranking usług elektronicznych banków działaj cych w Polsce diametralnie si zmienił. Z trzech pierwszych pozycji tylko mbank utrzymał swoje miejsce. Na drugim miejscu znalazł si Multibank (poprzednio na 12), na trzeciej VW Bank (poprzednio 4).

11 48 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 W pierwszej dziesi tce znalazły si ponadto ING (15), Raiffeisen Bank i Deutsche Bank, zajmuj ce uprzednio dalsze miejsca. Dziwi trzecie od ko ca miejsce Toyota Bank (poprzednio 3), dawniej długo na pierwszej pozycji. Przyczyn takiego zró nicowania były głównie czynniki ekonomiczne cz uzyskanych danych spływała ju w momencie pojawienia si pierwszych zapowiedzi i objawów kryzysu, zwi kszyła si równie ostro oceny niedoci gni funkcjonalnych ocenianych witryn. 4. Podsumowanie obecnego etapu bada Przedstawione wst pne wyniki otrzymane przy pomocy tradycyjnej metody punktowej, jej modyfikacji w postaci metody punktowej z ró n skal preferencji oraz metody konwersji nie wyczerpuj mo liwo ci oceny witryn internetowych. Prowadzone od ubiegłego roku badania szczegółowe pokazuj, e metody eliminuj ce oceny subiektywne pokazuj inne rezultaty ni przedstawione w powy szym badaniu. Pozwalaj te na okre lenie mo liwo ci zastosowania wykorzystywanych metodyk w ocenie serwisów internetowych (patrz: Tabela 2). Tabela 2. Zbiorcza ocena mo liwo ci zastosowania wykorzystywanych metodyk w ocenie serwisów internetowych obsługi bankowego klienta indywidualnego. Cecha charakterystyczna Metoda punktowa Metoda AHP Metoda konwersji Łatwo zastosowania Wysoka Niska Wysoka Łatwo nauczenia si Wysoka Niska Nie wyst puje Łatwo dokonania oblicze Wysoka Wysoka, przy dysponowaniu oprogramowaniem Wysoka, przy dysponowaniu oprogramowaniem Obiektywizm Niski Wysoki redni Interpretacja wniosków Wysoka rednia rednia Uzyskane do chwili obecnej wyniki tego etapu ugruntowuj przekonanie o przydatno ci obecnie rozpatrywanej postaci metody konwersji. Ró nice w wynikach w porównaniu z rokiem ubiegłym bior si te z wi kszego zró nicowania ocen ekspertów. W etapie poprzednim oceny dokonywał doborowy zespół ekspertów, o wysokich kwalifikacjach zawodowych.. Dodatkowe badanie zgodno ci ich ocen nie było w tym przypadku potrzebne. Poniewa w badaniu obecnym grupa ekspertów była znacznie bardziej zró nicowana nale y dokona ze wzgl du na przyj t metod zbierania danych ich przedobliczeniowej preparacji wg metod wspomnianych na pocz tku artykułu. Na ogół rankingi publikowane w prasie fachowej nie uwzgl dniaj tych oblicze, a wydaje si, e powinny ze wzgl dów metodycznych. Doprowadzenie do zgodno ci ocen eksperckich mo e bowiem zmieni kolejno prezentowanych rankingów. B dzie to jednak kolejnym krokiem prowadzonych bada. Bibliografia 1. Chmielarz W.: Metody oceny witryn banków internetowych w zakresie obsługi klienta indywidualnego, Rachunkowo bankowa, nr 3(40), 2008, str , 2. Chmielarz W.: Przeł czniki metodyczne w ocenie witryn internetowych sklepów komputerowych, rozdz. 43 [w]: Zarz dzanie Wiedz i Technologiami Informatycznymi, red. C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki, nr 4 seria: Automatyka i Informatyka, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gda sk 2008, str ,

12 Witold Chmielarz Mierniki oceny u yteczno ci indywidualnej bankowo ci elektronicznej w Polsce w połowie 2008 roku Chmielarz W.: Metodyczne problemy oceny witryn bankowo ci elektronicznej, podrozdział 3, rozdziału drugiego pt. Technologie mobilne i internetowe oraz systemy e-biznesu, [w] pracy zbiorowej Systemy Wspomagania Organizacji, Informatyka Ekonomiczna jako dziedzina nauki i Dydaktyki, pod. red. M. Pa kowskiej, T. Por bskiej-mi c, H.Sroki, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice, 2008, str , 4. Chmielarz W.: Systemy elektronicznej bankowo ci, Difin, Warszawa 2005, 5. Modele efektywnych zastosowa elektronicznego biznesu w sektorach gospodarki polskiej, red. W.Chmielarz, Wydawnictwo WSEI, Warszawa 2007, 6. listopad 2008 r., 7. Steczkowski J. Zelia A.: Statystyczne metody analizy cech jako ciowych, PWE, Warszawa 1981, 8. Stabryła A.: Zarz dzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2002, 9. Surmacz W.: Sie i płacz, w: Biznes Ranking banków Newsweek, Newsweek z , str UTILITY EVALUATION MEASURES OF INDIVIDUAL E-BANKING IN POLAND IN THE MIDDLE OF 2008 Summary The main goal of the article is introductory analysis executing for the fourth stage of analysis and evaluation research of an individual banking services in Poland in the middle of It starts from introductory description a place of current research in total research cycle, taken research justification and basic phenomenon definitions. Next analysis of individual banking services for selected banks in Poland are taken using scoring method, scoring method with preferences and conversion method. Another step is analysis obtained results and conclusions concerned future research of this stage. Keywords: e-banking, websites, information systems evaluation measures Witold Chmielarz Wydział Zarz dzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, ul. Szturmowa 1/3

PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE

PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE WITOLD CHMIELARZ Uniwersytet Warszawski Streszczenie Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania zawodu ksi gowego fragmenty bada

Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania zawodu ksi gowego fragmenty bada ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 5 18 Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ GRZEGORZ DROZDOWSKI Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. MONIKA STOLARSKA Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 262, 2012 * ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU 1. WST P Inwestorzy, którzy chc dokona w miar optymalnej alokacji kapitału powinni zdoby wiedz

Bardziej szczegółowo

OCENA STOPNIA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH WEDŁUG WOJEWÓDZTW Z ZASTOSOWANIEM METOD STATYSTYCZNYCH

OCENA STOPNIA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH WEDŁUG WOJEWÓDZTW Z ZASTOSOWANIEM METOD STATYSTYCZNYCH OCENA STOPNIA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH WEDŁUG WOJEWÓDZTW Z ZASTOSOWANIEM METOD STATYSTYCZNYCH AGATA MESJASZ-LECH Politechnika Cz stochowska Streszczenie Celem artykułu

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST AGNIESZKA SZEWCZYK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule wyja niono poj cie u yteczno ci i jej miar. Opisano metod

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XII Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania,

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania, Próba analizy porównawczej funkcji modu ów logistycznych wybranych zintegrowanych systemów informatycznych zarz dzania Krystyna Johansson Zasadniczym celem niniejszej pracy jest identyfikacja kryteriów

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH

IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH RYSZARD BUDZI SKI AGATA WAWRZYNIAK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule zaprezentowany został problem identyfikacji outsourcingu

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI

USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI ŁUKASZ MUROWANIECKI Uniwersytet Łódzki Streszczenie EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment)

Bardziej szczegółowo