MIERNIKI OCENY U YTECZNO CI INDYWIDUALNEJ BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE W POŁOWIE 2008 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIERNIKI OCENY U YTECZNO CI INDYWIDUALNEJ BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE W POŁOWIE 2008 ROKU"

Transkrypt

1 MIERNIKI OCENY U YTECZNO CI INDYWIDUALNEJ BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE W POŁOWIE 2008 ROKU WITOLD CHMIELARZ Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest wykonanie wst pnych analiz do czwartego etapu bada dotycz cego analizy i oceny usług internetowej bankowo ci indywidualnej w Polsce w połowie 2008 r. Rozpoczyna si wprowadzeniem okre laj cym miejsce bie cych bada w cyklu badawczym, uzasadnienia podj tych bada oraz definiuj cym podstawowe poj cia u ywane w pracy. Nast pnie przeprowadzono analiz serwisów bankowo ci indywidualnej dla wybranych banków w Polsce, za pomoc metody punktowej, metody punktowej ze skal preferencji oraz metody konwersji. Kolejnym krokiem jest analiza uzyskanych wyników i wyci gni cie wniosków dotycz cych przyszłych bada koniecznych do wykonania w tym etapie. Słowa kluczowe: e-banking, serwis internetowy, mierniki oceny systemów informatycznych 1. Wst p Zasadniczym celem niniejszych bada jest analiza mo liwo ci zastosowania wybranych metod oceny przedsi wzi informatycznych, jako mierników stopnia rozwoju i u yteczno ci zastosowania serwisów internetowych. Przedstawione badanie ograniczono do sfery dost pu do usług bankowo ci elektronicznej z punktu widzenia przeci tnego klienta indywidualnego. Poni sze rozwa ania w sferze poznawczej słu monitoringowi tej sfery, w sferze metodycznej do analizy mo liwo ci zastosowa i tworzenia nowych modeli oceny, w sferze utylitarnej - do testowania nowych, autorskich metod lub ich zastosowa. W trakcie realizacji celu głównego stawiany jest nast puj cy problem badawczy: która z funkcjonuj cych witryn internetowych banków wykazuje najwi ksz u yteczno ze wzgl du na przyj ty zbiór kryteriów (cech charakterystycznych, atrybutów, mierników, czynników)? Prowadzi to do okre lenia takiej konfiguracji kryteriów, która b dzie po dana (optymalnie postrzegana) z punktu widzenia klienta finalnego i pozwoli na podstawie racjonalnego wyboru zmaksymalizowa jego szeroko poj te korzy ci, wynikaj ce z u ytkowania danej witryny. Jednocze nie wła ciciel serwisu uzyskuje wiedz, jaki zestaw i struktura (relacje wzajemne) cech charakterystycznych serwisu s najbardziej istotne dla klientów i b dzie mógł do ich potrzeb dostosowa kanały i sposoby dostarczania okre lonych usług i produktów. Przedstawiane badania wynikały z praktycznych zlece podejmowanych w latach przez autora, polegaj cych na eksperckiej pomocy w wyborze optymalnego zestawu oprogramowania (systemów) dla firm i banków. Do połowy 2008 r. badania przebiegały w trzech głównych etapach: - ekstensywnym identyfikacja cech charakterystycznych witryn internetowych kolejnych, podstawowych bran e-biznesu. Głównie wykorzystywana była prosta, statyczna ocena punktowa

2 Witold Chmielarz Mierniki oceny u yteczno ci indywidualnej bankowo ci elektronicznej w Polsce w połowie 2008 roku 39 i analiza kierunków rozwoju serwisów w danej bran y (dynamika przez powtarzanie bada t sam metod i pewnych odst pach czasu) rozpocz ła si w roku 2001 i trwa w wybranych bran ach do dzi [4], - indykatywnym modyfikacje stosowanej metody punktowej w kierunku ograniczenia jej subiektywno ci i narzucenia eksperckiej skali preferencji, a tak e badanie mo liwo ci zastosowania innych metod przede wszystkim AHP, wraz z ró nymi, mo liwymi sposobami jej zastosowania. Celem było wskazywanie z jednej strony odmian metodyki najlepszej dla oceny danej bran y, a z drugiej - przykładów najlepszych w danym momencie serwisów dla klienta ko cowego (lata ) [5], - intensywnym usprawnienie i tworzenie własnych metodyk oceny serwisów internetowych metodyka konwersji, próba metodyki oceny substytucji pomi dzy kryteriami oceny itp. [3]. Badania były prowadzone dla ró nych bran gospodarki elektronicznej i w zró nicowanym zakresie. Dla poszczególnych bran autor na ogół posługiwał si pomocniczo w wyborze witryn internetowych rankingami prowadzonymi przez inne instytucje badawcze i innych ekspertów, co dawało dodatkowy materiał dla analiz porównawczych. Zró nicowanie zakresu wynikało za ze szczupło ci rodków przeznaczonych na badania oraz skomplikowanej struktury niektórych bran, pot gowanej przez wielk ilo jednostek gospodarczych i instytucji, które powinny by poddane badaniu oraz zło onych relacji pomi dzy nimi. Dlatego podlegały one starannej selekcji, po to by mo na było wybra firmy, czy instytucje porównywalne ze sob. Istotne trudno ci wyst piły te z tworzeniem i funkcjonowaniem zespołów eksperckich oceniaj cych witryny w poszczególnych bran ach. Najpowa niejszym jednak problemem okazał si tu brak jednolitej, obiektywnej, spójnej i zweryfikowanej w rzeczywisto ci metodyki oceny witryn internetowych. Nie jest on ani dostatecznie doceniony w literaturze polskiej, czy zagranicznej ani te w aden sposób w niej przedstawiony. Niektóre za z obecnie pojawiaj cych si artykułów, czy referatów konferencyjnych zostały zainicjowane badaniami autora. W tym nurcie mieszcz si rozwa ania ukazane poni ej. Poni sze badanie prowadzone s dla usług bankowo ci elektronicznej, jednej z najcz ciej pojawiaj cych si bran w badaniach autora. Traktowana jest ona w sposób jednolity od strony usług dost pnych dzi ki witrynie internetowej banku, bez dzielenia banków wg form bankowo ci elektronicznej na dost p elektroniczny, elektroniczne oddziały, czy bankowo stricte internetow. Podziały te zreszt obecnie na polskim rynku si mocno zdezaktualizowały i s bardzo nieostre. Ba kowo elektroniczna jest na rynku elektronicznym obiektem badawczym bardzo wdzi cznym z wielu powodów: jest to najlepiej rozwini ta w Polsce cz tego rynku, ch tnie si ga po najnowsze innowacje w tym zakresie z powodu du ej konkurencji i jest skłonna inwestowa w najnowsze rozwi zania i ich rozwój. Na koniec 2007 r. mieli my 63 banki oraz 582 spółdzielcze (NBP). Wg Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w czerwcu 2008 w tej sferze było zatrudnionych 173, 646 tys. osób. Liczba kart płatniczych wyniosła w połowie 2008 r. 28, 2 Mn, a liczba bankomatów 12,4 tys. (NBP). Z danych Zwi zku Banków Polskich (ZBP) wynika, e w połowie 2008 r. ilo umów z klientami dotycz cymi elektronicznego dost pu do kont wynosiła 11,2 ml (blisko 6,5 ml klientów aktywnych, co stanowi 58% penetracji rynku, w tym 89% w zakresie klientów indywidualnych). Do roku 2010 ma wzrosn do prawie 15 Mn. S to wielko ci poka ne prawie 30% ludno ci Polski ma szans korzysta z elektronicznego dost pu do konta, 17% wykorzystuje t mo liwo w sposób aktywny - tak wi c, wielko problemu i jego znaczenie wydaj si szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego kraju. Dla przeprowadzenia bada przyj to nast puj c procedur badawcz :

3 40 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, ustalenie metod i zasad typowania grupy eksperckiej, - zebranie i ukonstytuowanie oceniaj cego zespołu eksperckiego, - wybór grup kryteriów oraz specyfikacji szczegółowych oceny usług elektronicznych, - wybór metody oceny oraz dokonanie przystosowania jej do warunków badania, - przeprowadzenie bada, - analiza wyników bada i wyci gni cie wniosków. W zale no ci od celu i zało e badania stosowano ró ne metody ustalenia grupy eksperckiej. Gdy podstawowym celem badania było ustalenie optymalnej postaci witryny internetowej na podstawie, której przyst powano dopiero do realizacji własnego projektu, powoływano zespół ekspercki zło ony ze specjalistów z danej bran y, projektantów serwisów internetowych, niezale nych naukowców z wiod cych uczelni w kraju oraz u ytkowników podobnych witryn ze rodowiska akademickiego. W doborze do grupy eksperckiej kierowano si ocen rodowiska i w przypadkach, gdy zaistniały jakiekolwiek w tpliwo ci samoocen specjalisty. W przypadku, gdy chodziło o wybór optymalnego serwisu dla u ytkownika ko cowego, ankietowano osoby korzystaj ce z Internetu, od co najmniej trzech lat i sp dzaj cych w nim, co najmniej dziesi godzin tygodniowo, z czego co najmniej jedn trzeci po wi caj na przegl danie stron internetowych. Dodatkowym warunkiem w przypadku serwisów bankowych było korzystanie z ocenianego serwisu. Niew tpliwie w obu przypadkach grupa była na tyle liczna by posiada zró nicowane i niezale ne pogl dy. Gdy dobór ekspertów nosił znamiona losowego, a rozpi to ich ocen wydawała si znaczna okre lano stopie zgodno ci ekspertów (np. współczynnik konkordacji) oraz eliminowano ekspertów o ekstremalnych ocenach, by go ewentualnie poprawi [7], [8]. Po ustaleniu zespołu eksperckiego w pierwszym przypadku drog wzajemnych uzgodnie (np. przez Internet) od pocz tku albo metod modyfikacji projektu wst pnego zaproponowanego przez moderatora lub metod burzy mózgów ustalano wzorzec kryteriów oceny (grupy i wska niki szczegółowe). W drugim przypadku moderator narzucał wzorzec uzgodniony w w szej grupie specjalistów z danej dziedziny. W kolejnym kroku dokonujemy wyboru metody badawczej. W poprzednich badaniach rozpoczynano na ogół od wielowymiarowej analizy punktowej, wraz z wygenerowan przez ekspertów do dalszych bada - skal preferencji. W zeszłym roku dodatkowo przeprowadzono szereg do wiadcze polegaj cych na zastosowaniu metody punktowej, metody AHP oraz własnej metody konwersji w ocenie serwisów internetowych. Dodatkowo ró nicowano trzykrotnie sposób tworzenia skali preferencji kryteriów, a uzyskane wyniki zastosowano do dodatkowych wariantów oblicze. Wyniki sze ciu otrzymanych w ten sposób wariantów oceny były ze sob wielostronnie porównywane. Z porówna tych wynikała potrzeba uproszczenia relacyjnej metody AHP pod k tem u yteczno ci dla ekspertów oraz wnioski o konieczno ci zbadania substytucji pomi dzy miernikami kształtuj cymi ocen strony, które rozwin ły si w odr bne kierunki bada. Okazało si te, e ka da ze stosowanych metod nie tylko, jak uwa ano dot d oceny punktowej jest obarczona pewn do subiektywizmu. Okazało si te, e metoda punktowa ze wzgl du na proste, szerokie i uznane mo liwo ci odniesie do wyników zewn trznych mo e wietnie słu y jako pierwszy, wst pny stopie wymiarowania witryn internetowych. Relacyjno pomi dzy wska nikami jest natomiast w dostateczny, a kompromisowy wzgl dem wymogów ekspertów, uzyskiwana z metody konwersji.

4 Witold Chmielarz Mierniki oceny u yteczno ci indywidualnej bankowo ci elektronicznej w Polsce w połowie 2008 roku Wst pne analizy usług bankowo ci elektronicznej dla klientów indywidualnych przy pomocy metody punktowej Jak ju wspomniano wcze niej podstaw rozpocz cia ka dego z etapów oceny u yteczno ci bankowych witryn internetowych było zastosowanie dla tej oceny metody punktowej. Najszerszy zestaw mierników, jaki jest stosowany w badaniach u yteczno ci stron internetowych zawiera kryteria funkcjonalne, techniczne, ekonomiczne, organizacyjne oraz psychologiczne. Z poprzednio przeprowadzonych eksperymentach udowodniono, e w chwili obecnej kryteria psychologiczne i w du ej mierze organizacyjne dla elektronicznych bankowych usług przeznaczonych dla klientów indywidualnych kształtuj si w bardzo podobny sposób. Podobnie jak si wydaje przedstawia si sprawa wizualizacji i poruszania si po wyró nionych dla tego badania witrynach bankowych. Dlatego w etapach pó niejszych pod uwag wzi to głównie kryteria ekonomiczne i funkcjonalne, doł czaj c wzorem analiz serwisów internetowych podstawowe kryteria technologiczne. Takie powtarzalne w czasie uj cie problemu pozwala na dynamiczne porównania serwisów internetowych banków działaj cych w Polsce. Tak wi c w obecnym etapie, tak jak poprzednim - wyró niono kryteria nast puj ce: - ekonomiczne - oprocentowanie nominalne roczne, prowadzenie rachunku mies./zł, prowizja za dost p do kanałów elektronicznych (w tym token, jak jest), opłata za przelew do banku macierzystego, opłata za przelew do innego banku, procent za depozyty - lokata 10 tys., opłata za wydanie karty, opłata za obsług karty - mies./zł, - funkcjonalne ze wzgl du na du e podobie stwo usług podstawowych wyró niono jedynie ponadstandardowe usługi dodatkowe typu: ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, przelew za granic, czy rachunek walutowy, - technologiczne - liczba bezprowizyjnych bankomatów, kanały dost pu do konta (placówki, Internet, Call Center, telefon komórkowy), zabezpieczenia (identyfikator i hasło, token, protokół SSL, lista haseł jednorazowych, lista kodów jednorazowych). W metodzie punktowej zbierano informacje o wyró nionych kryteriach; przypisywano im warto ci wg zało onej skali warto ci oraz analizowano wyniki w tabeli zbiorczej. Przyj to nast puj c skal warto ci ocen: 1,00 bardzo dobra (pełne spełnienie kryterium, najni sze koszty); 0,75 dobra (prawie doskonałe spełnienie kryterium, nieco wy sze koszty); 0,50 rednia (połowiczne spełnienie kryterium, rednie koszty); 0,25 dostateczna - zadowalaj ce spełnienie kryterium, wysokie koszty; 0,00 niedostateczna - brak cechy, najwy sze koszty. Metod punktow wykorzystywano w dwóch odmianach: prostej gdzie kryteria były traktowane równowa nie; ze skal preferencji gdzie grupom kryteriów przypisywano warto ci współczynników ró nicuj ce ich traktowanie przez klienta (suma współczynników = 1). W prostej metodzie punktowej mierzy si odległo od maksymalnie mo liwej do uzyskania (wg zakładanej skali warto ci). Dotyczy ona warto ci miary kryterium i w sensie odległo ci jest taka sama, kiedy mierzymy odległo ci kryterium pierwszego od drugiego, jak i na odwrót. Nie okre la si natomiast relacji pomi dzy poszczególnymi kryteriami. Za tak miar mo na uwa a przydanie poszczególnym kryteriom (lub ich grupom) skali preferencji. Liniowa skala preferencji w postaci znormalizowanej okre la z kolei udział poszczególnych kryteriów w ostatecznym wyniku. Wyznacza wi c jednorazow relacj pomi dzy kryteriami w odniesieniu do cało ci oceny, jest równie jakby u rednion miar dla kryteriów w poszczególnych przypadkach, nie indywidualizuj c oceny dla ka dego z nich. Ale te nie okre la o ile ka de z kryteriów jest lepsze/gorsze od

5 42 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 innego. Jest tylko pochodn od znormalizowanej odległo ci. Ta powszechnie dzi w ró nych odmianach - stosowana metodyka [SURM07] posiada niestety pewne wady, takie jak: subiektywizm ocen eksperckich, nieadekwatno wyznaczonych kryteriów do oceny sytuacji wyst puj te problemy ze sprowadzeniem ocen ró nych kryteriów do porównywalno ci. Systematyka taka rodzi te problemy zwi zane z w tpliwo ciami dotycz cymi potrzeby zbiorczych porówna ró nych kategorii usług bankowych (np. karty, usługi internetowe, usługi okienkowe itp.) w ró nych formach bankowo ci elektronicznej (elektroniczny dost p do konta tradycyjnego, oddział elektroniczny, bank wirtualny); czy te skali punktacji i jej przeliczania z warto ci pieni nych na umowne (punktowe lub procentowe). Subiektywizm oceny mo na ograniczy poprzez zaanga owanie grupy ekspertów i wyci gni cie redniej lub dominanty z ich szacunków. U rednienie nie likwiduje, co prawda subiektywizmu, ale mo e go przynajmniej zmniejszy. Grupa ekspertów mo e te wyznaczy zbiór kryteriów oceny, eliminuj c lub przynajmniej ograniczaj c ich brak odpowiednio ci do sytuacji, jak równie wyznaczy algorytm przeliczenia wska ników warto ciowych na ilo ciowe. Kryteria/banki mbank Tabela 1. Fragment zbiorczej tabeli ocen VW Bank - e-direct ING - Konto Direct Multibank Polbank EFG Raiffeisen Bank Inteligo BZ WBK Deutsche Bank Toyota Bank %% warto i maks. Oprocentowanie nominalne roczne 0,16 0,25 0,88 0,18 0,25 0,25 0,61 0,25 1,00 0,88 44,14% Prowadzenie rachunku mies./zł 1,00 0,67 0,50 0,89 1,00 0,50 0,86 0,83 0,00 1,00 59,00% Prowizja za dost p do kanałów elektronicznych 1,00 1,00 0,81 0,93 1,00 1,00 0,89 0,75 1,00 1,00 76,60% Opłata za przelew do banku macierzystego 0,92 1,00 1,00 0,89 1,00 1,00 0,92 1,00 1,00 0,94 94,88% Opłata za przelew do innego banku 0,88 1,00 0,56 0,93 0,75 1,00 0,58 0,50 0,75 0,88 60,72% %% za depozyty - lokata 10 tys. 0,68 0,58 0,81 0,75 1,00 0,75 0,42 0,33 0,50 0,44 58,50% Liczba bezprowizyjnych bankomatów 0,82 0,75 0,63 0,61 0,50 0,75 0,64 0,42 0,50 0,75 61,09% Opata za wydanie karty 0,97 1,00 1,00 0,93 1,00 1,00 0,75 0,83 1,00 0,50 88,33% Opłata za obsług karty - mies./zł 0,99 0,67 1,00 0,75 1,00 0,75 0,56 0,92 1,00 0,31 67,87% Usługi dodatkowe 0,91 0,75 0,63 0,86 0,58 0,75 0,89 0,75 1,00 0,44 66,54% Kanały dost pu do konta 0,83 0,92 0,75 0,89 0,50 0,75 0,92 0,92 0,00 0,75 67,18% Zabezpieczenia 0,85 0,92 0,88 0,61 0,42 0,50 0,83 1,00 0,75 0,63 69,37% Suma 10,02 9,50 9,44 9,21 9,00 9,00 8,86 8,50 8,50 8,50 Technologiczne 2,49 2,58 2,25 2,11 1,42 2,00 2,39 2,33 1,25 2,13 Ekonomiczne 6,62 6,17 6,56 6,25 7,00 6,25 5,58 5,42 6,25 5,94 Funkcjonalne 0,91 0,75 0,63 0,86 0,58 0,75 0,89 0,75 1,00 0,44 76,79 73,84 70,83 %% max 83,49% 79,17% 78,65% % 75,00% 75,00% % % 70,83% 70,83%

6 Witold Chmielarz Mierniki oceny u yteczno ci indywidualnej bankowo ci elektronicznej w Polsce w połowie 2008 roku 43 Podstawow zalet tej grupy metod jest mo liwo przedstawienia zbiorczego wyniku oceny za pomoc jednego wska nika dla ka dego banku, który jest porównywalna z wynikiem opisuj cym inne banki i to porównanie umo liwia. W ten sposób niejako udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który z danych banków jest dla okre lonej kategorii klienta najlepszy, nie wdaj c si w dywagacje dotycz ce rankingowania poszczególnych rodzajów usług bankowych. Nie zmusza te dla porówna do budowania złudnego w gruncie rzeczy i podwa anego przez klientów - przeci tnego koszyka usług bankowych wycenianego warto ciowo. Do oceny kryteriów kosztowych, funkcjonalnych, technologicznych oraz pozostałych posłu- yła tabela wyj ciowa, w której przedstawiono oferty banków dotycz ce usług bankowo ci elektronicznej i opłat zwi zanych z korzystaniem z kont bankowych, którymi mo emy zarz dza przez Internet, utworzona na podstawie danych uzyskanych ze stron internetowych poszczególnych banków. Na jej podstawie stworzono uproszon i u rednion tabel zbiorcz ocen kryteriów generowanych przez ekspertów (Tabela 1). Dane do tabeli uzyskano analizuj c od maja do sierpnia 2008 r. serwisy internetowe wybranych dwudziestu czterech serwisów internetowych banków (w tym cztery banki internetowe), w razie potrzeby wspomagaj c si informacj z infolinii lub innych ródeł internetowych. Z pro b o ocen elektronicznych serwisów bankowych zwrócono si do 169 u ytkowników (studentów studiów wieczorowych i zaocznych Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wy szej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, głównie specjalno ci informatycznych i bankowo- ci). Uzyskano sto czterdziestu pi zwrotnych odpowiedzi, z których w pierwszej selekcji ze wzgl dów formalnych wyeliminowano dwadzie cia jeden. Dalsza preparacja danych nast piła po wst pnych analizach i jest przedmiotem, przygotowywanego równolegle po uprzednich obliczeniach odr bnego artykułu. m Bank -ekonto 10,02 Multibank - Multikonto - Ja 9,50 Volkswagen Bank - e-direct - Pakiet Standard 9,44 ING - Konto Direct 9,21 Raiffeisen Bank - Mobilne Konto Osobiste 9,00 Polbank EFG - Rachunek Gotówkowy 9,00 Inteligo 8,86 Toyota Bank - konto osobiste 8,50 Deutsche Bank PBC - db Fokus 8,50 BZ WBK Konto 24.pl 8,50 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 Rys.1. Ranking u yteczno ci elektronicznego dost pu do kont indywidualnych wybranych 10 banków w Polsce

7 44 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 Wyniki wst pnych analiz były nast puj ce. Zsumowanie punktów uzyskanych z tabeli zbiorczej przedstawia okre lony ranking usług bankowo ci elektronicznej dla poszczególnych banków. Na pierwszej pozycji znalazł si w tym rankingu mbank (83,49% - poziomu usług maksymalnych, 73,96% na pocz tku 2008 r., wobec 68,42% w roku 2007), nast pnie Multibank (79,17%, poprzednio na dalekiej 13 pozycji), Volkswagen Bank z usług e-direct (78,39%, uprzednio 72,92%) oraz ING Konto direct (76,79%, uprzednio na 16 pozycji). Dwa banki internetowe uprzednio znajduj ce si w pierwszej pi tce Toyota Bank i Inteligo, tym razem znalazły si poza ni (odpowiednio na 10 i 7 pozycji). Rozpi to w ocenach najlepszej trójki sprowadza si do blisko 5 punktów procentowych (wobec 9 na pocz tku roku, a 2,25 punktu w roku ubiegłym), co wiadczy o ponownie malej cym zró nicowaniu ocen w połowie roku przed pocz tkiem kryzysu sytuacja w sektorze bankowym była ustabilizowana. Tym niemniej, pomimo prawie 40 punktów rozpi to ci oceny najlepszej i najgorszej, wida, e banki nawzajem pilnie si obserwuj i wyci gaj szybko wnioski z niepowodze i sukcesów innych. W wi kszo ci nie ma adnych obowi zkowych wpłat miesi cznych, albo s one celowo minimalizowane (co nie do ko ca oddaje skala punktowa), przelewy do banku s na ogół bezpłatne, a poziom zabezpiecze mo e by uznany za wystarczaj cy dla klientów (2-4 rodzajów zabezpiecze ). Najgorzej w tej klasyfikacji wypadły: Getin Bank (58,33%, pomimo wysokich notowa wska ników ekonomicznych), Millenium (62,92%) oraz Citibank 63,02%). Z zestawienia zbiorczego wynika te, e dwie usługi: opłata za wydanie karty i opłata za wydanie karty osi gn ły poziom, który w chwili obecnej jest w stanie zadowoli klienta około 90%. Bezapelacyjnie najgorszym wska nikiem jest oprocentowanie nominalne roczne (oceniane w wi kszo ci przez u ytkowników jako zbyt niskie 44% maksymalnych mo liwo ci). Prawie 60% ocen maksymalnych osi gały te w połowie roku prowadzenie rachunku oraz oprocentowanie lokat. Z czynników niewymienionych w kryteriach klienci zwracali uwag na brak mo liwo ci dokonania przelewu za granic oraz brak mo liwo ci całkowicie automatycznego przez Internet - uzyskania kredytu. Pierwsz metod ograniczaj c swoisty subiektywizm ocen grupy ekspertów jest zastosowanie jednostkowych preferencji, co do poszczególnych kryteriów, b d grup kryteriów. Przeprowadzono cztery eksperymenty przypisuj c preferencje do wariantów: ekonomicznego (60%), pozostałe po 20%; technologicznego (60%), pozostałe po 20%; funkcjonalnego (60%), pozostałe po 20%; pozaekonomiczne po 40%, ekonomiczne 20%.

8 Witold Chmielarz Mierniki oceny u yteczno ci indywidualnej bankowo ci elektronicznej w Polsce w połowie 2008 roku 45 m Bank -ekonto Polbank EFG - Rachunek Gotówkowy Volkswagen Bank - e-direct - Pakiet Standard Multibank - Multikonto - Ja ING - Konto Direct Raiffeisen Bank - Mobilne Konto Osobiste Pozaekonomiczne Funkcjonalne Ekonomiczne Technologiczne Deutsche Bank PBC - db Fokus Toyota Bank - konto osobiste Inteligo BZ WBK Konto 24.pl 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Rys.2. Ranking oceny punktowej wg ró nych rodzajów preferencji dla wybranych 10 banków w Polsce 3. Wykorzystanie metody konwersji dla analiz usług bankowo ci elektronicznej dla klientów indywidualnych Do dalszych analiz wykorzystano stworzon przez Autora w zeszłym roku metod konwersji. Poniewa pierwsza przymiarka do wykorzystania tej metody miała szereg niedogodno ci [2], zastosowano drug wersj metody konwersji weryfikowan (podobnie jak obecnie) w bran y bankowo ci elektronicznej [3]. Jest to dopiero druga weryfikacja tej wydaje si, e tym razem poprawnej metody. Zało enia metody konwersji s nast puj ce: po zbudowaniu przez ekspertów tabeli ocen poszczególnych kryteriów dla ka dego z banków - konwersj nale y rozpocz od ustalenia wektora preferencji kryteriów poziomu nadrz dnego. Proponuje si nast puj ce przekształcenie zbiorczej tabeli wynikowej na wektor preferencji (pierwszy konwerter): - utworzenie macierzy odległo ci od warto ci maksymalnej dla ka dego kryterium, w ka dym serwisie, - obliczenie redniej odległo ci od warto ci maksymalnej, dla ka dego kryterium, - stworzenie macierzy ró nic pomi dzy odległo ci od warto ci maksymalnej, a odległo ci redni wg kryteriów,

9 46 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, dla ka dego serwisu banku budowa macierzy konwersji modułów odległo ci wzgl dnych poszczególnych kryteriów od pozostałych kryteriów (odległo od tego samego kryterium wynosi 0), poni ej przek tnej uzyskane odległo ci s odwrotno ci odległo ci powy ej przek tnej, - u rednienie macierzy konwersji kryteriów stworzenie jednej macierzy rednich modułów warto ci dla wszystkich kryteriów, - przekształcenie macierzy konwersji kryteriów w nadrz dn macierz preferencji (obliczenie kwadratu macierzy, sumowanie po wierszach, standaryzacja uzyskanego wektora preferencji; ponowne podniesienie do kwadratu, sumowanie po wierszach, standaryzacja wektora preferencji powtarzanie tej iteracji dopóki ró nice w kolejnych wektorach preferencji b d minimalne). Nast pnie dokonywano przekształcenia wyników podanych przez ekspertów na poziomie macierzy okre laj cych oceny eksperckie kolejnych serwisów dla poszczególnych kryteriów (drugi konwerter). Wyniki otrzymano w analogiczny sposób: - stworzenie macierzy odległo ci od warto ci maksymalnej dla ka dego kryterium i ka dej witryny, - obliczenie redniej odległo ci od warto ci maksymalnej, dla ka dego serwisu, - stworzenie macierzy ró nic odchyle od warto ci maksymalnej i redniej odległo ci cech od maksymalnej, - dla ka dego kryterium skonstruowanie macierzy (12) przekształce (konwersji) ró nic odległo- ci redniej od warto ci maksymalnej pomi dzy serwisami, analogicznie jw. (odległo dla danej cechy w tym samym serwisie od tego samego serwisu wynosi 0), warto ci poni ej przek tnej s odwrotno ciami tych, które s powy ej przek tnej, - budowa macierzy modułów przekształce ró nic odległo ci redniej od warto ci maksymalnej pomi dzy serwisami, dla ka dego kryterium, - dla ka dej macierzy modułów przekształce ró nic odległo ci redniej od warto ci maksymalnej pomi dzy serwisami podniesienie jej do kwadratu, podsumowanie wierszy, standaryzacja uzyskanego wektora rankingu oraz powtarzanie tej czynno ci dopóki ró nice uzyskane pomi dzy dwoma wektorami rankingowymi dla danego kryterium b d minimalne, - skonstruowanie z tak uzyskanych wektorów zbiorczej macierzy rankingowej powrót do macierzy gdzie w boczku s nazwy kryteriów, w główce nazwy serwisów bankowych przez odpowiednie przeniesienie do niej uzyskanych wektorów preferencji dla ka dego kryterium, - przemno enie tak uzyskanej macierzy przez obliczony uprzednio wektor preferencji, - analizowanie wyników ostatecznych i wyci gni cie wniosków (uwaga: najni sze odległo ci s w tym przypadku najkorzystniejsze, sprowadzenie do porównywalno ci z pozostałymi metodami mo emy uzyska przez odj cie tych warto ci od 1 i ich ponown standaryzacji).

10 Witold Chmielarz Mierniki oceny u yteczno ci indywidualnej bankowo ci elektronicznej w Polsce w połowie 2008 roku 47 m Bank -ekonto Multibank - Multikonto - Ja Volkswagen Bank - e-direct - Pakiet Standard ING - Konto Direct Raiffeisen Bank - Mobilne Konto Osobiste Polbank EFG - Rachunek Gotówkowy Inteligo Toyota Bank - konto osobiste Deutsche Bank PBC - db Fokus BZ WBK Konto 24.pl 0,0000 0,0200 0,0400 0,0600 0,0800 0,1000 0,1200 0,1400 Metoda punktowa Metoda konwersji Rys.3. Ranking oceny elektronicznego dost pu do kont indywidualnych wybranych bankach w Polsce w połowie2008 r wg metody konwersji oraz punktowej - porównanie pierwszych dziesi ciu pozycji rankingu Metoda konwersji jako oparta na u rednionych odległo ciach od przeci tnych - spłaszczyła uzyskane wyniki. Tym niemniej wyst puje w niej wi ksza zgodno z wynikami uzyskanymi metod punktow ni w metodzie AHP. W przytaczanych badaniach zeszłorocznych dotycz cych serwisów internetowych bankowo ci elektronicznej redni kwadrat ró nicy odchyle pomi dzy standaryzowanymi wynikami szacunków ocen wynikaj cych z metodyki punktowej i metodyki AHP wynosiła oraz metodyki punktowej i metodyki konwersji był przeszło czterokrotnie mniejszy na rzecz metodyki konwersji. W tym roku mi dzy innymi ze wzgl du na wiadomo ekspertów ró nic pomi dzy metodyk AHP a metodyk konwersji i zwi zanym z tym staranniejszym i bardziej przemy lanym wypełnianiem tabel zbiorczych ró nice te we wszystkich kategoriach udało si zmniejszy. Tym niemniej nadal wi ksze zró nicowanie wyst puje pomi dzy wynikami metody AHP i metody punktowej. Sugeruje to rezygnacj ze stosowania metodyki AHP w dalszych badaniach nad ocen witryn internetowych. Wyniki metody konwersji dla danych z połowy 2008 r. przedstawia Rys. 3. Ponadto porównuj c obecne wyniki z badaniami poprzednimi wida wyra nie, e w ci gu pierwszego półrocza ranking usług elektronicznych banków działaj cych w Polsce diametralnie si zmienił. Z trzech pierwszych pozycji tylko mbank utrzymał swoje miejsce. Na drugim miejscu znalazł si Multibank (poprzednio na 12), na trzeciej VW Bank (poprzednio 4).

11 48 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 W pierwszej dziesi tce znalazły si ponadto ING (15), Raiffeisen Bank i Deutsche Bank, zajmuj ce uprzednio dalsze miejsca. Dziwi trzecie od ko ca miejsce Toyota Bank (poprzednio 3), dawniej długo na pierwszej pozycji. Przyczyn takiego zró nicowania były głównie czynniki ekonomiczne cz uzyskanych danych spływała ju w momencie pojawienia si pierwszych zapowiedzi i objawów kryzysu, zwi kszyła si równie ostro oceny niedoci gni funkcjonalnych ocenianych witryn. 4. Podsumowanie obecnego etapu bada Przedstawione wst pne wyniki otrzymane przy pomocy tradycyjnej metody punktowej, jej modyfikacji w postaci metody punktowej z ró n skal preferencji oraz metody konwersji nie wyczerpuj mo liwo ci oceny witryn internetowych. Prowadzone od ubiegłego roku badania szczegółowe pokazuj, e metody eliminuj ce oceny subiektywne pokazuj inne rezultaty ni przedstawione w powy szym badaniu. Pozwalaj te na okre lenie mo liwo ci zastosowania wykorzystywanych metodyk w ocenie serwisów internetowych (patrz: Tabela 2). Tabela 2. Zbiorcza ocena mo liwo ci zastosowania wykorzystywanych metodyk w ocenie serwisów internetowych obsługi bankowego klienta indywidualnego. Cecha charakterystyczna Metoda punktowa Metoda AHP Metoda konwersji Łatwo zastosowania Wysoka Niska Wysoka Łatwo nauczenia si Wysoka Niska Nie wyst puje Łatwo dokonania oblicze Wysoka Wysoka, przy dysponowaniu oprogramowaniem Wysoka, przy dysponowaniu oprogramowaniem Obiektywizm Niski Wysoki redni Interpretacja wniosków Wysoka rednia rednia Uzyskane do chwili obecnej wyniki tego etapu ugruntowuj przekonanie o przydatno ci obecnie rozpatrywanej postaci metody konwersji. Ró nice w wynikach w porównaniu z rokiem ubiegłym bior si te z wi kszego zró nicowania ocen ekspertów. W etapie poprzednim oceny dokonywał doborowy zespół ekspertów, o wysokich kwalifikacjach zawodowych.. Dodatkowe badanie zgodno ci ich ocen nie było w tym przypadku potrzebne. Poniewa w badaniu obecnym grupa ekspertów była znacznie bardziej zró nicowana nale y dokona ze wzgl du na przyj t metod zbierania danych ich przedobliczeniowej preparacji wg metod wspomnianych na pocz tku artykułu. Na ogół rankingi publikowane w prasie fachowej nie uwzgl dniaj tych oblicze, a wydaje si, e powinny ze wzgl dów metodycznych. Doprowadzenie do zgodno ci ocen eksperckich mo e bowiem zmieni kolejno prezentowanych rankingów. B dzie to jednak kolejnym krokiem prowadzonych bada. Bibliografia 1. Chmielarz W.: Metody oceny witryn banków internetowych w zakresie obsługi klienta indywidualnego, Rachunkowo bankowa, nr 3(40), 2008, str , 2. Chmielarz W.: Przeł czniki metodyczne w ocenie witryn internetowych sklepów komputerowych, rozdz. 43 [w]: Zarz dzanie Wiedz i Technologiami Informatycznymi, red. C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki, nr 4 seria: Automatyka i Informatyka, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gda sk 2008, str ,

12 Witold Chmielarz Mierniki oceny u yteczno ci indywidualnej bankowo ci elektronicznej w Polsce w połowie 2008 roku Chmielarz W.: Metodyczne problemy oceny witryn bankowo ci elektronicznej, podrozdział 3, rozdziału drugiego pt. Technologie mobilne i internetowe oraz systemy e-biznesu, [w] pracy zbiorowej Systemy Wspomagania Organizacji, Informatyka Ekonomiczna jako dziedzina nauki i Dydaktyki, pod. red. M. Pa kowskiej, T. Por bskiej-mi c, H.Sroki, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice, 2008, str , 4. Chmielarz W.: Systemy elektronicznej bankowo ci, Difin, Warszawa 2005, 5. Modele efektywnych zastosowa elektronicznego biznesu w sektorach gospodarki polskiej, red. W.Chmielarz, Wydawnictwo WSEI, Warszawa 2007, 6. listopad 2008 r., 7. Steczkowski J. Zelia A.: Statystyczne metody analizy cech jako ciowych, PWE, Warszawa 1981, 8. Stabryła A.: Zarz dzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2002, 9. Surmacz W.: Sie i płacz, w: Biznes Ranking banków Newsweek, Newsweek z , str UTILITY EVALUATION MEASURES OF INDIVIDUAL E-BANKING IN POLAND IN THE MIDDLE OF 2008 Summary The main goal of the article is introductory analysis executing for the fourth stage of analysis and evaluation research of an individual banking services in Poland in the middle of It starts from introductory description a place of current research in total research cycle, taken research justification and basic phenomenon definitions. Next analysis of individual banking services for selected banks in Poland are taken using scoring method, scoring method with preferences and conversion method. Another step is analysis obtained results and conclusions concerned future research of this stage. Keywords: e-banking, websites, information systems evaluation measures Witold Chmielarz Wydział Zarz dzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, ul. Szturmowa 1/3

PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE

PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE WITOLD CHMIELARZ Uniwersytet Warszawski Streszczenie Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

METODYCZNE PROBLEMY OCENY WI- TRYN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

METODYCZNE PROBLEMY OCENY WI- TRYN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ METODYCZNE PROBLEMY OCENY WI- TRYN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Witold Chmielarz Wprowadzenie W niniejszym artykule przedstawiono dyskusję wraz z zastosowaniem nowej metody oceny witryn internetowych. Stanowi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie :

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie : Żywiec, dnia 06.10.2004r. Zmiana Nr 1 Do ramowego Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Żywcu. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2004 z dnia 05.10.2004r. Wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLAJĄCY WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERWCACH OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA CICIEL RUCHOMO CI - KOMPUTEROWO LUB R CZ, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB BIESKIM KOLOREM. Podstawa prawna: Data wpływu deklaracji Zał cznik do Uchwały nr../2015.rady

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania Teresa Kutajczyk, WBiA OKE w Gdańsku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms)

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Opis funkcjonalności aplikacji... 3 3. Funkcje pasywne (Powiadamianie o zdarzeniu)... 3 3.1 Informacje o saldzie... 3 3.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej

na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej Warszawa, dnia 16.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...3 Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie język niemiecki ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego

Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego A) Program naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego (Fundacji NBP) jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej przyznającej środki na rozwój przedsiębiorczości PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI.

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. 1. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo