Cennik - aktualne ceny zajęć tanecznych prowadzonych w Egurrola Dance Studio, dostępny na stronie internetowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik - aktualne ceny zajęć tanecznych prowadzonych w Egurrola Dance Studio, dostępny na stronie internetowej www.egurrola.com"

Transkrypt

1 REGULAMIN EGURROLA DANCE STUDIO I DEFINICJE Cennik - aktualne ceny zajęć tanecznych prowadzonych w Egurrola Dance Studio, dostępny na stronie internetowej EDS - Egurrola Dance Studio Instruktor - osoba prowadząca zajęcia taneczne w Egurrola Dance Studio Oferta - aktualnie dostępna, na stronie internetowej lista kursów tańca Recepcja - miejsce przeznaczone do przyjmowania Uczestników zajęć oraz innych osób, miejsce załatwiania formalności związanych z zajęciami tanecznymi w danej lokalizacji EDS Regulamin - niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia taneczne w Egurrola Dance Studio Sala taneczna - sala treningowa, na której odbywają się zajęcia taneczne grupowe lub lekcje indywidualne ("zajęcia") Uczestnik / Uczestnik zajęć - osoba dobrowolnie biorąca udział w zajęciach tanecznych, opłaconych i prowadzonych w Egurrola Dance Studio II POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Egurrola Dance Studio, firma pod którą Agustin Egurrola pod adresem ul. Żwirki i Wigury 99a, Warszawa, prowadzi działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W ramach działalności EDS organizuje i oferuje kursy tańca oraz pochodne inicjatywy, których aktualna lista dostępna jest na stronie III UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Egurrola Dance Studio jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych. 2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez EDS mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną za opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie 3. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. 4. Egurrola Dance Studio, na życzenie opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w zajęciach, zobowiązuje się przeprowadzać zajęcia otwarte, o których poinformuje zainteresowanych z min. tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia takie nie będą organizowane częściej, niż co 2 miesiące, a prawo wstępu na nie mają wszyscy zaproszeni przez Uczestników zajęć goście, w liczbie do 3 na jednego Uczestnika. 5. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Zobowiązane są opuścić Salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, za których zajęcia opłata nie jest uregulowana, przebywają one na sali tanecznej pod opieką Instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach, a po zajęciach dostają informację o nieuregulowanej opłacie za zajęcia.

2 6. Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję. Pozostawiając kartę EDS otrzymuje kluczyk do szafki w szatni. 7. Po zakończeniu zajęć należy pozostawić szafkę zamkniętą, zwrócić na Recepcję kluczyk i odebrać kartę EDS (bądź dokument tożsamości). Nieoddanie kluczyka bezpośrednio po zajęciach jest równoznaczne z koniecznością wymiany przez EDS zamka w danej szafce. W takim przypadku koszt wymiany w wysokości 25 złotych ponosi Uczestnik zajęć. 8. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na Sale taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę. 9. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczania na Salę taneczną osób spóźniających się. 10. EDS ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. Uczestnicy zajęć do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na Sali tanecznej pod opieką Instruktora. 11. W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe), prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę Instruktora prowadzącego daną grupę. IV BEZPIECZEŃSTWO 1. EDS nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie. 2. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku. 3. Za mienie Uczestników zajęć EDS nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce. 4. Zabrania się przebywania na Salach tanecznych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na Sali tanecznej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny. 5. Zabrania się wylewania na podłogę substancji mogących ją zniszczyć, w tym m.in. wody i substancji oleistych. 6. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na Sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi. 7. Osoby przebywające na terenie EDS zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli EDS oraz zachowania czystości, poszanowania mienia EDS i innych Uczestników zajęć. 8. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku. 9. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun. 10. Na terenie EDS obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, i środków odurzających. 11. Zabrania się wprowadzania na teren EDS zwierząt, rowerów i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla Uczestników zajęć. V SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ 1. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną

3 przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę. 2. Zapisy do poszczególnych grup, zgodnie z ofertą EDS dostępną na stronie internetowej odbywają się: a/ osobiście w każdej siedzibie EDS b/ telefonicznie c/ za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie d/ mailowo 3. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy EDS zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. W takim przypadku grupy będą łączone z uwzględnieniem stylu tanecznego, dnia i godziny zajęć oraz Instruktora. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały, EDS zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika płatności na inne zajęcia lub dokonania zwrotu. 4. EDS zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy tanecznej / kursu tańca w następujących przypadkach: a/ brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia b/ zmniejszenie się liczby uczestników w trakcie trwania zajęć, a połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku - w takich przypadkach nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty. 5. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora EDS ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie. 6. EDS ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy do innej Sali tanecznej. W przypadku, gdy zajęcia zostaną przeniesione do innej lokalizacji, o fakcie tym EDS zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. 1 dzień przed przeniesionymi zajęciami. Jeśli zmiana lokalizacji uniemożliwi Uczestnikowi udział w zajęciach EDS zwraca mu niewykorzystaną część opłaty za dane zajęcia lub dokonuje alokacji na poczet kolejnych zajęć. 7. W sytuacjach losowych EDS ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana część opłaty zostanie przez EDS zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona. 8. EDS ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć (terminu, miejsca i Instruktora grupy) w nowym semestrze. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację zajęć, EDS zwraca niewykorzystaną część opłaty. VI SYSTEM PŁATNOŚCI 1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie przed rozpoczęciem zajęć. 2. EDS zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 2-miesięcznym wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń i przy Recepcjach we wszystkich lokalizacjach oraz na stronie internetowej W przypadku braku akceptacji Cennika, Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 3. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie pakietowym. Każdy wykupiony pakiet jest imienny i dotyczy jednej osoby. Jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia, w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi, liczone od zadeklarowanej daty rozpoczęcia jego realizacji. 4. Uczestnik ma możliwość wyboru zajęć pojedynczych albo pakietu zajęć jednego spośród poniższych: a/ pakiet 4 kolejnych zajęć w danej grupie, b/ pakiet 8 kolejnych zajęć w danej grupie, c/ pakiet 16 kolejnych zajęć w danej grupie, d/ pakiet 32 kolejnych zajęć w danej grupie. 5. W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby zajęć i odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie. 6. Cennik podany na stronie nie dotyczy grup specjalnych, w tym grup studenckich w

4 ramach współpracy z UW oraz indywidualnie negocjowanych. 7. Opłaty w EDS wnoszone są w następujących formach: - należności za zajęcia- opłata gotówkowa, karta płatnicza, przelew, przelew online, - należności niedotyczące bezpośrednio regularnych zajęć odbywających się na terenie EDS, jak wejściówki na imprezy taneczne, itp. opłata gotówkowa, karta płatnicza, przelew, - obozy taneczne przelewem na konto: , - warsztaty taneczne opłata gotówkowa lub przelewem na konto: , 8. EDS wystawia faktury w ciągu 15 dni od daty dokonania płatności jedynie na podstawie paragonu bądź potwierdzenia dokonania przelewu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić Recepcji chęć otrzymania faktury, podając imię i nazwisko Uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), jakich zajęć dotyczy oraz pozostawić na Recepcji paragon poświadczający dokonaną płatność. Fakturę można odebrać osobiście po poinformowaniu Recepcji, w której lokalizacji EDS Uczestnik będzie ją odbierał, może również zostać wysłana drogą mailową bądź pocztą. Jeśli Uczestnik decyduje się na odbiór faktury drogą mailową bądź pocztą zobowiązany jest do pozostawienia adresu mailowego lub korespondencyjnego, na który faktura ma zostać wysłana. 9. Jedyną formą pełnej rezerwacji miejsca w wybranej grupie jest dokonanie opłaty za zajęcia zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej w ciągu 48 godzin od chwili dokonania zapisu na zajęcia. 10. Nowi Uczestnicy zajęć w EDS mają obowiązek wyrobienia Karty Egurrola Dance Studio co wiąże się z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego oraz opłatą wpisowego w wysokości 60 złotych. 11. EDS honoruje karty systemów korzystania z rozrywki, np. Multisport (z dopłatą), FitFlex (z dopłatą) - dotyczy kursów 60-cio, 75-cio i 90-cio minutowych, OK System (z dopłatą) oraz FitProfit (bez dopłaty) - dotyczy kursów 60-cio i 75-cio minutowych. 12. Dla zespołów tanecznych przewidziany jest osobny cennik dostępny na stronie internetowej Zespoły taneczne muszą zachować ciągłość wykupowanych pakietów, czyli nie może być przerwy w płatnościach. VII LEKCJE INDYWIDUALNE ( lekcje ) 1. Lekcje indywidualne można umawiać telefonicznie pod numerem infolinii EDS lub osobiście w placówkach EDS. 2. Można wykupywać lekcje indywidualne pojedynczo, lub w pakietach. Aktualny Cennik lekcji indywidualnych jest dostępny na stronie lub w siedzibach Egurrola Dance Studio. 3. W tym samym czasie na Sali tanecznej może być realizowana więcej, niż jedna lekcja(ilość lekcji równoległych uzależniona jest od wielkości Sali tanecznej). W przypadku dwóch lub więcej lekcji indywidualnych odbywających się jednocześnie na Sali tanecznej cena za lekcję jest pomniejszana o 10%. W przypadku powstania prawa do zniżki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, po dokonanej wcześniej opłacie wartość ww. 10% rabatu generowana jest na konto Uczestnika do wykorzystania przy kolejnych zajęciach lub do odebrania w gotówce na Recepcji. Uczestnik ma możliwość zarezerwowania Sali tanecznej na wyłączność. W takiej sytuacji powinien on zgłosić ten fakt podczas umawiania się na lekcję. Jeśli tego nie zrobi powinien liczyć się z możliwością realizowania w tym samym czasie na Sali tanecznej również innej lekcji przez innego Instruktora. 4. Uczestnik wykupując lekcję/pakiet lekcji indywidualnych może wybrać konkretnego Instruktora, z którym decyduje się odbyć lekcje, których cena może się różnić w zależności od osoby wybranego Instruktora. 5. W przypadku wykupienia pakietu lekcji, Uczestnik ma możliwość zmiany Instruktora w dowolnym momencie, ale z ewentualną dopłatą adekwatnie do ilości lekcji pozostałych do zrealizowania z danego pakietu. 6. Terminy lekcji indywidualnych są ustalane z Uczestnikiem w zależności od dyspozycyjności wybranego Instruktora oraz dostępności Sal tanecznych w Egurrola Dance Studio, które prowadzi rezerwację Sal tanecznych na lekcje indywidualne z wyprzedzeniem nie większym, niż jeden miesiąc.

5 7. Karnety na lekcje indywidualne są imienne i udział w tych lekcjach może brać jedynie osoba, na którą taki karnet jest wystawiony. 8. Lekcje indywidualne mogą odbywać się do muzyki Uczestnika, jeśli zostanie przyniesiona przez niego na płycie audio lub urządzeniu posiadającym wejście AUX. 9. Uczestnicy decydujący się na wykupienie pakietu lekcji indywidualnych proszeni są o przemyślaną decyzję, gdyż od momentu wykupienia pakietu nie ma możliwości rezygnacji z niego i otrzymania wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane lekcje. 10. W przypadku wykupienia pakietu lekcji indywidualnych należy przestrzegać terminu jego ważności. W przypadku niewykorzystania wszystkich wykupionych w pakiecie lekcji, w terminie ważności pakietu, lekcje te wygasają, bez możliwości zwrotu lub tzw. odrobienia. Terminy ważności: a/ pakiet dla nowożeńców- ważny 2 miesiące od daty opłacenia b/ pakiet brązowy- ważny 4 miesiące od daty opłacenia c/ pakiet srebrny, złoty- ważny 6 miesięcy od daty opłaceniu 11. Po opłaceniu i odbyciu pojedynczej lekcji indywidualnej istnieje możliwość dopłaty (do 7 dni od daty lekcji) do pakietu lekcji i rozliczenia takiej lekcji po cenie pakietowej. 12. Zmiana ustalonego terminu lub odwołanie lekcji jest możliwe jedynie w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby nie później, niż 24 godziny przed planowaną lekcją. Zgłoszenia można dokonywać Instruktorowi lub na infolinie pod numerem tel W przypadku nie dotrzymania tego terminu, nawet, jeśli Uczestnik nie pojawi się na lekcji, opłata za taką lekcję jest należna, tak, jakby lekcja się odbyła. 13. W wyjątkowych przypadkach takich, jak choroba Instruktora, EDS zobowiązuje się skontaktować z Uczestnikiem niezwłocznie i może zaproponować Uczestnikowi odbycie lekcji z innym Instruktorem. Uczestnik ma prawo nie skorzystać z takiej propozycji i wówczas lekcja odbędzie się w innym terminie. W przypadku, gdy taka sytuacja spowoduje wygaśnięcie karnetu, termin jego ważności jest odpowiednio przedłużany. 14. Egurrola Dance Studio zastrzega sobie możliwość zmian terminów ustalonych lekcji, w okresie przygotowania oraz trwania programów telewizyjnych z udziałem Instruktorów, np. takich, jak Taniec z Gwiazdami czy You Can Dance. Wówczas ustalany jest z Uczestnikiem nowy termin lekcji. W przypadku, gdy taka sytuacja spowoduje wygaśnięcie karnetu, termin jego ważności jest odpowiednio przedłużany. Egurrola Dance Studio zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcje Uczestnika na min. 24 godziny przed planowaną lekcją. 15. W przypadku spóźnienia się Uczestnika na lekcję, żadne warunki nie ulegają zmianie, a lekcja kończą się zgodnie z planem. VIII KARNET FULL PASS 1. Karnet Full Pass jest wykupywany na czas określony, obejmujący dany miesiąc kalendarzowy i uprawnia do udziału w nieograniczonej ilości zajęć regularnych, znajdujących się w ofercie wszystkich Sal tanecznych Egurrola Dance Studio za wyjątkiem: grup zamkniętych (np. kursy dla firm), projektów i kursów z oferty specjalnej, warsztatów, lekcji indywidualnych. 2. Karnet Full Pass uprawnia do udziału w grupach, w których są wolne miejsca. 3. Wykupiony karnet Full Pass jest imienny i nie może być odstępowany lub wykorzystywany przez osoby trzecie, nie obejmuje również lekcji indywidualnych z Instruktorem. 4. Płatność za Karnet Full Pass powinna zawierać hasło "FULL PASS" wraz z nazwą miesiąca, którego dotyczy oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika. 5. Karnet Full Pass jest bezzwrotny. Mając na względzie fakt, że taki karnet należy do oferty specjalnej, przyznającej uzyskanie znaczącego upustu cenowego i możliwość nieograniczonego i nieewidencjonowanego udziału w dowolnych zajęciach, Egurrola Dance Studio nie zwraca pieniędzy za wykupiony karnet niezależnie od przyczyny nieobecności (rezygnacja z zajęć, choroba, kontuzja, sprawy osobiste). Full Pass nie posiada limitu

6 wejść i Uczestnik sam decyduje w jakim terminie i w jakim natężeniu go wykorzystuje w danym miesiącu. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy, przedłużania terminu ważności karnetu lub przesuwania go na inny termin. 6. Wykupienie karnetu Full Pass nie łączy się z żadnymi zniżkami dostępnymi w Egurrola Dance Studio. 7. W przypadku karnetów Full Pass nie są honorowane karty systemów korzystania z rozrywki, np. Multisport, FitFlex, OK System oraz FitProfit. 8. Nabywca karnetu Full Pass ma możliwość indywidualnego wynajmu Sal tanecznych w Egurrola Dance Studio wg aktualnych opłat za wynajem Sal tanecznych. IX ZWROTY 1. EDS nie przewiduje możliwości odrabiania opuszczonych zajęć w innej grupie. 2. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc po miesiącu, w którym choroba ustała, pod warunkiem: - telefonicznego lub mailowego powiadomienia Recepcji o chorobie w terminie 3 dni, od daty pierwszych zajęć objętych chorobą, - w terminie 3 dni po ustaniu choroby należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w Recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) Uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych. 3. W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe. 4.W przypadku woli zrezygnowania z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik jest proszony do wysłania odpowiedniej informacji na adres mailowy ale w takim przypadku zwrot opłaty przysługuje jedynie, za okres powyżej jednego semestru. 5. W przypadkach określonych w Regulaminie, kiedy Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia, zwroty są dokonywane przez EDS w terminie 14 dni, na numer konta wysłany na adres X ZNIŻKI 1. Aktualna oferta zniżek obowiązujących w Egurrola Dance Studio jest dostępna na stronie internetowej: 2. Poszczególne zniżki nie łączą się ze sobą. 3. Zniżki obowiązują tylko przy wykupie pakietów 4 zajęć i więcej, nie są udzielane przy zakupie pojedynczych zajęć. 4. Zniżka rodzinna jest naliczana tylko i wyłącznie w momencie jednorazowej i jednoczesnej płatności za więcej niż jedną osobę. 5. Zniżka rodzinna jest wyliczona na podstawie łącznej należności za zajęcia. 6. Zniżka studencka jest udzielana przy płatności w Recepcji, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub przy płatności przelewem z koniecznością okazania na pierwszych zajęciach ważnej legitymacji uprawniającej do skorzystania ze zniżki. 7. Zniżki nie dotyczą zespołów, dla których jest przewidziany osobny cennik oraz grup specjalnych. 8. Karnety specjalne wystawiane dla firm podlegają odrębnym zasadom. Informacje na temat możliwości ich wykorzystania są dostępne na Infolinii lub Recepcjach EDS.

7 XI REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do managera danej lokalizacji EDS lub drogą mailową na adres: w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. 2. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia wraz z podaniem podstaw reklamacji. XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych jest Egurrola Dance Studio. 2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EDS dla celów związanych z organizacją zajęć przez EDS. 3. Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. XIII OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Zabrania się wykorzystywania materiałów przekazywanych na zajęciach lub dostępnych na stronie internetowej bez pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela EDS. 2. Uczestnik zajęć EDS wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji EDS w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez EDS i jego patronów. XIV SPRAWY OGÓLNE 1. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu EDS mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat. 2. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących Uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z EDS na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu EDS, w szczególności zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia może być dokonany, ale z uwzględnieniem ilości zajęć do/od dnia mailowego zgłoszenia rezygnacji oraz z uwzględnieniem kosztów, jakie EDS poniósł dla zorganizowania danych zajęć. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Recepcją. 3. Regulamin jest dostępny na stronie w Recepcjach poszczególnych lokalizacji oraz na życzenie Uczestnika zajęć. 4. EDS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2015 roku.

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA

REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA 1 Planetarium Niebo Kopernika Jedną z atrakcji Centrum Nauki Kopernik udostępnionych publiczności jest Planetarium Niebo Kopernika (zwane dalej Planetarium). Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole Językowej Madison 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach: 1. W zajęciach w Szkole Językowej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1 Umowa o świadczenie usług turystycznych, potwierdzenie podróży

Szanowni Państwo, 1 Umowa o świadczenie usług turystycznych, potwierdzenie podróży Niniejsze 57 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych rezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 17 września 2010 r. z katalogów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A.

REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A. REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A. v.2013/13 Obowiązuje od dn. 10.06.2013r. do odwołania I. Definicje a. "Klub" oznacza RTS Widzew Łódź S.A.; b. "Mecz" oznacza spotkanie piłkarskie rozgrywane na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy turystycznej o dokładne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r.

Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r. Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r. 1. 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron a także zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI Przed przystąpieniem do rezerwacji i zakupu biletów za pośrednictwem Internetu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek organizowanych przez Zante Magic Tours

Regulamin wycieczek organizowanych przez Zante Magic Tours Regulamin wycieczek organizowanych przez Zante Magic Tours I. Definicje. 1. Organizator Zante Magic Tours Paweł Maciej Nuckowski, Ipiresies Touristikoy Grafeiou Laganas Zakynthos, 29100 Grecja, AFM (NIP)

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Wstęp.

REGULAMIN. Rozdział 1. Wstęp. REGULAMIN Rozdział 1. Wstęp. Niniejszy Regulamin Firmy Move On Nauka języka angielskiego Dominika Szawerna, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.

Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI OGÓLNE. sprzedawca lub usługodawca przyjmujący transakcję Kartą

I. WARUNKI OGÓLNE. sprzedawca lub usługodawca przyjmujący transakcję Kartą Regulamin Karta Kredytowa MasterCard Business Silver/ MasterCard Business Gold Alior Bank S.A. I. WARUNKI OGÓLNE Niniejszy regulamin kart kredytowych w Alior Bank S.A. ( Regulamin ) został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zodiak Gym Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu DEFINICJE. 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:

Regulamin Zodiak Gym Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu DEFINICJE. 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie: Regulamin Zodiak Gym Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu 1 DEFINICJE 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie: 1) Członek Klubu - osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub, która

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo