Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy"

Transkrypt

1 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Praca napisana pod kierunkiem Sebastiana Chachołka Olsztyn, czerwiec 2006 r.

2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów użytych w pracy...2 Wstęp...3 Rozdział I Aparat pojęciowy Relacje medialne Sposób istnienia w mediach Funkcja rzecznika prasowego w administracji samorządowej...16 Rozdział II Stosunki panujące między mediami lokalnymi a jednostkami samorządowymi w Ostródzie Uwarunkowania istniejących relacji Podstawy utworzenia poprawnych relacji medialnych...24 Rozdział III Kontakty oficjalne i nieoficjalne budowane przez rzecznika prasowego Zachowanie rzecznika w sytuacjach wyjątkowych Sytuacje kryzysowe Obowiązki dziennikarzy...32 Zakończenie...34 Bibliografia

3 WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W PRACY art. artykuł Dz. U. Dziennik Ustaw KRRiTv Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji MR media relations np. na przykład nr numer pkt. punkt por. porównaj poz. pozycja PR public relations r. rok tzw. tak zwane ust. ustęp zob. zobacz 2

4 WSTĘP Niniejsza praca, pt. Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy, przedstawia kwestię relacji medialnych, czyli budowy i utrzymania poprawnej współpracy z mediami i dziennikarzami, prowadzącej do stworzenia pozytywnego obrazu podmiotu w oczach jego publiczności. Kreowanie pozytywnego wizerunku jednostek samorządowych poprzez odpowiednie zarządzanie informacją oraz specyfika pracy administracji rządowej, czyli konieczność informowania opinii publicznej o swej działalności, jest jednym z podstawowych wymogów w dobie środków masowego przekazu. Dlatego też celem pracy jest opis istniejących stosunków między redakcjami mediów lokalnych, a samorządami oraz propozycja pewnych rozwiązań pozwalających na poprawę i właściwą realizację zadań media relations. Opracowanie to nie opisuje pełni zadań stawianych przez public relation w administracji państwowej, ogranicza się wyłącznie do przedstawienia relacji medialnych, realizowanych przez rzecznika prasowego, między samorządami a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy. Public relations, czyli pozytywne wpływanie na kształtowanie własnego wizerunku, pojawiło się w świadomości społecznej dopiero na przełomie XIX i XX wieku, wraz z rozwojem wolnego rynku oraz środków masowego przekazu. W Polsce zaistniało jeszcze później, gdyż dopiero po przemianach w 1989 roku. Zadania public relations w administracji rządowej, jako instytucji stanowionej prawem, niestety najczęściej nie są w pełni realizowane, jeśli już to ograniczone są do działań media relations, wypełnianych przez rzecznika prasowego danego urzędu. Władza jako naturalne i niezbywalne źródło informacji zawsze będzie stanowiła obszar zainteresowania dziennikarzy oraz społeczeństwa. Dlatego tak ważne jest pozytywne kreowanie jej wizerunku w oczach publiczności, poprzez właściwe zarządzanie informacjami. Organy administracji samorządowej są prawnie zobligowane, poprzez przepisy zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku, do informowania społeczeństwa o swej działalności. Obecnie najlepszym i 3

5 najszybszym środkiem przekazu są media, dlatego tak ważne jest poprawne i umiejętne kształtowanie stosunków z dziennikarzami. Zadanie to powinno być realizowane przez rzecznika prasowego urzędu. Zagadnienia związane z kreowaniem wizerunku, budowaniem relacji medialnych i komunikacją są dość dobrze opisane w literaturze światowej, ponieważ rozpowszechnienie środków masowego przekazu oraz ich rzeczywistej i potencjalnej roli społecznej, zmusiło do rozwoju badań nad ich działaniem. Większa ilość publikacji obcojęzycznych wiąże się również ze wcześniejszym rozwojem tej dziedziny w Stanach Zjednoczonych czy krajach Europy zachodniej. W literaturze polskiej jest niewiele pozycji poruszających tą problematykę, wynika to prawdopodobnie z faktu, iż w Polsce bardzo późno (ze względu na sytuację polityczno gospodarczą) pojawiła się potrzeba pozytywnego wpływu na kreowanie wizerunku. Jednak w ostatnich kilku latach zdecydowanie zwiększyła się ilość opracowań o tej tematyce. Istnieją również bardzo ciekawe, w szczególności dla praktyków PR, strony internetowe. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów podzielonych na podrozdziały, zakończenia oraz bibliografii. We wstępie zostały nakreślone podstawowe założenia public relations oraz media relations. Zakończenie zaś jest próbą przedstawienia możliwości, jakie zaistniałyby po zastosowaniu się do zaproponowanych rozwiązań. Rozdział I zawiera podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z definicją public relations i mediów oraz sposobu istnienia w mediach i kontaktowania się z nimi. Jak również opis funkcji i zadań sprawowanych przez rzecznika prasowego. Kolejna część ma za zadanie przybliżyć istniejące relacje między mediami lokalnymi a samorządami oraz pokazać, jakie kryją się w nich błędy i możliwości. Jest również wprowadzeniem do ostatniego rozdziału, przedstawiając podstawowe założenia niezbędne do nawiązania kontaktów ze środkami masowego przekazu. Ostatni rozdział dotyczy zasadniczego tematu pracy, czyli zasad współpracy z mediami i dziennikarzami. Przedstawia wskazówki dotyczące budowania i podtrzymywania kontaktów oficjalnych i nieoficjalnych oraz nakreśla podstawowe zasady zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Opracowanie to ma charakter czysto teoretyczny, gdyż zawarte w nim propozycje i wnioski niestety nie zostaną raczej wcielone do realizacji. Mimo że pozwoliłyby na usprawnienie przepływu informacji oraz wzrostu prestiżu urzędów w 4

6 oczach społeczności lokalnej, co jak wiadomo jest bardzo ważne w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory samorządowe. ROZDZIAŁ I 1. Aparat pojęciowy Konieczność pozytywnego wpływania na własny wizerunek, czyli public relations, uświadomiono sobie dopiero na przełomie XIX i XX wieku, wraz z rozwojem wolnego rynku. W Polsce public relations pojawiło się na dobrą sprawę dopiero wraz z wielkimi przemianami ustrojowo gospodarczymi po 1989 roku. Wielość definicji pojęcia public relations wynika między innymi faktu, iż działalność ta jest od niedawna uznawana za dziedzinę naukową, a co za tym idzie jej aparat pojęciowy nie jest w pełni usystematyzowany. Przyjmuje się, że istnieje około dwóch tysięcy definicji pojęcia public relations, jednak większość z nich można pogrupować w zależności od tego, jakie zadania stawia przed public relations twórca definicji, czyli jak na własne komunikowanie patrzą przedstawiciele życia społecznego. 1 Niektóre z definicji są wyrazem pewnych stereotypów i błędnych ocen tej dziedziny. Często jest ona niesłusznie utożsamiana z media relations, gdyż bardzo głęboko sięga po tę technikę działania i wykorzystuje kontakty ze środkami masowego przekazu. Zdarza się również, że public relations jest zawężane do marketingu lub nawet traktuje się je jako narzędzie wspierające marketing. Chcąc uzyskać pełen obraz definicji pojęcia public relations należy zapoznać się z podstawowymi próbami jego definiowania. 1 B. Sobkowiak, Public relations jako forma komunikowania masowego, w: Studium z teorii komunikowania masowego, pod red. B. Dobek Ostrowskiej, Wrocław 1999, s

7 Część praktyków nadaje public relations bardzo szerokie znaczenie, jedna z pierwszych tego typu definicji została sformułowana w 1978 roku, jest to tzw. Deklaracja Meksykańska: Praktyczne działania w ramach PR to dziedzina sztuki i gałąź nauk społecznych polegająca na analizie tendencji, przewidywaniu ich konsekwencji, doradztwie dla kierownictwa tych instytucji oraz wdrążaniu zaplanowanych programów, które będą służyć zarówno danej organizacji, jak i dobru publicznemu 2. Według Sama Block a: PR to sztuka i nauka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumiewanie się oparte na pełnej i prawdziwej informacji. Inne sposoby zdefiniowania pojęcia public relations opierają się na próbie wyliczenia wszystkich cech PR u, jak czyni to na przykład Krystyna Wójcik: PR jest działalnością społeczną, świadomą zatem celową, intencyjną, metodyczną zatem systematyczną, planową, opartą na analizach i badaniach, wykorzystującą dorobek wszystkich nauk, które dają szanse skuteczności, uwzględniającą fakt, że charakter celów wymaga kontynuacji i relatywnie długich okresów realizacji, a przede wszystkim przyjęcia za punkt wyjścia podmiotów wpływów, czyli otoczenia. Działalność o takich celach prowadzić ma do ukształtowania odpowiedniej jakości stosunków, układów i powiązań pomiędzy jakąkolwiek organizacją podejmującą się tej działalności, a jej bliskim i dalszym otoczeniem, składającym się ze względnie trwałej struktury grup celowych, działalność, która przy uwzględnieniu wzajemnych interesów oraz metod komunikowania tj. systemu informacyjnego i zwrotnego pobierania sygnałów i reakcji oraz dostosowywania i dopasowywania się w postępowaniu, ma budzić, doprowadzić do rozumienia i zrozumienia jej spraw i pozycji, a na tej podstawie do pozytywnego nastawienia, a nawet sympatii i poparcia oraz pożądanego wizerunku organizacji w świadomości otoczenia, by w ten sposób stworzyć podstawy do zmian zachowania otoczenia, jeśli takie są pożądane. 3 2 Deklaracja Meksykańska podpisana w 1978 roku przez 30 krajów i regionalnych stowarzyszeń PR. 3 Por. K. Wójcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005, s

8 Na szczęście nie wszystkie definicje pojęcia public relations są tak rozbudowane, jak przytoczona powyżej. Do zwięzłych prób zdefiniowania public relations należy definicja Institute of Public Relations: PR to planowy i nieustanny wysiłek, aby stworzyć i utrzymać dobrą reputację przedsiębiorstwa oraz wzajemne zrozumienie między instytucją, a odbiorcą jej działań ; jak również definicja sformułowana przez Niemieckie Stowarzyszenie PR: PR to zarządzanie procesami komunikacji między organizacją i osobami, a ich grupami odniesienia przez świadome, celowe i systematyczne kształtowanie tych procesów. Jednak jedną z trafniejszych oraz najprostszych, a jednocześnie najbardziej przydatnych przy rozważaniach nad public relations w administracji publicznej, jest definicja autorstwa Jamesa Gruniga i Todda Hunta: Public relations to zarządzanie komunikowaniem (się) pomiędzy organizacją, a jej publicznością. Gdzie komunikowanie należy rozumieć jako proces porozumiewanie się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, wiedzy, informacji i idei. Odbywa się na różnych poziomach i przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki. 4 Podstawowym, a najczęściej jedynym sposobem realizacji polityki public relations w administracji publicznej jest funkcja rzecznika prasowego, co ogranicza działania PR u do tzw. media relations, czyli utworzenia i utrzymania dobrych kontaktów z mediami. Są to stałe i systematyczne działania zmierzające do zbudowania właściwej współpracy z mediami i dziennikarzami, które mają prowadzić do stworzenia i utrzymania pozytywnego obrazu podmiotu (urzędu) w oczach jego publiczności (obywateli). Aby wykorzystać wszystkie możliwości płynące ze współpracy ze środkami masowego przekazu należy działania tego typu prowadzić w sposób ciągły i zaplanowany. 5 Bardzo ważny jest rodzaj kontaktów z dziennikarzami, który decyduje o tym czy komunikaty podawane do mediów przez rzecznika prasowego zostaną przekazane we właściwej tzn. nie zniekształconej postaci. 6 Dlatego też koncepcja 4 B. Dobek Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław E. M. Cenker, Public Relations, Poznań 2000, s Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków 2004, s

9 współpracy z mediami powinna uwzględniać dwa kierunki działania. Po pierwsze zapewnienie właściwej informacji, po wtóre ciągłe kształtowanie właściwych stosunków z redakcjami. Rosnące rozpowszechnienie środków masowego przekazu, jak i ich rzeczywista i potencjalna rola społeczna, skłaniają do rozwijania praktycznie zorientowanych badań nad działaniem tych środków. Jednak w wielu państwach, również w Polsce, nie ma powszechnie przyjętej i akceptowanej metodologii. W Polsce najczęściej stosowne, do nazwania prasy, radia i telewizji, jest określenie środki masowego przekazu lub masowe środki przekazu. Nie ma ono jednak odpowiedników w obcych językach. Na świecie najczęściej używane jest dosłowne tłumaczenie amerykańskiego terminu mass media of communication lub mass communication, czyli w języku polskim środki komunikowania masowego. Popularne jest również określenie skrócone media masowe lub po prostu media, używane też w brzmieniu oryginalnym, czyli mass media. Taka mnogość i różnorodność terminologii z pewnością nie ułatwia badań nad komunikowaniem. 7 Termin medium (w liczbie mnogiej media ) obecnie bywa różnie interpretowany i rozumiany. Wywodzi się od łacińskiego słowa medium, oznaczającego pośrednik, środek, przekaźnik. Dlatego też mianem medium w XIX wieku określano osoby, które dzięki rzekomym ponadnaturalnym zdolnościom komunikowały się z duchami. Współcześnie termin media wskazuje najczęściej na prasę, radio i telewizję, jako środki przekazu publicznego szeroko upowszechnianych treści. Jednak medium może oznaczać także: język; znaki językowe lub systemy znaków; kody; nośniki sygnałów; sieci transmisyjne; instrumenty umożliwiające powielanie, transmisję lub odbiór przekazu; instrumenty, które tworzą i rozpowszechniają przekazy. Media komunikacyjne (communications media) to ogół środków komunikowania: starsze media, jak prasa, radio, telewizja, są na ogół określane jako media masowe. Media stosunkowo nowe, jak telefon komórkowy czy komputer, są nazywane mediami telematycznymi. 8 Dwoistość funkcji pełnionych przez prasę oraz inne środki komunikacji masowej wynika, z występującego od I połowy XIX wieku, swoistego dualizmu w 7 T. Goban Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa Kraków 2000, s T. Goban Klas, Komunikowanie i media, w: Dziennikarstwo i świat..., s

10 sposobie pozyskiwania przez nie dochodów. Z jednej strony są to zyski płynące ze sprzedaży prasy lub abonamentu radiowo telewizyjnego, z drugiej wpływy ze sprzedaży kolumn prasowych lub czasu antenowego na ogłoszenia i reklamy. Dlatego też media muszą godzić i wypełniać zadania, często sprzeczne, w stosunku do odbiorców i ogłoszeniodawców. Zasadniczą zmianą na rynku mediów w Polsce było pojawienie się po 1993 roku obok stacji publicznych, stacji komercyjnych utrzymujących się wyłącznie, lub prawie wyłącznie z reklam. W dekadę lat dziewięćdziesiątych Polska wchodziła z państwowymi, poddanymi kontroli politycznej mediami. Począwszy od połowy 1984 roku rynek mediów w Polsce ulega zmianom, zniesiono cenzurę oraz kontrolę państwa, powstały obok publicznych media komercyjne oraz lokalne. 9 Podstawy prawne działalności mediów w Polsce tworzą: Konstytucja RP z dnia roku; Ustawa o prawie prasowym z roku; Ustawa o radiofonii i telewizji z roku, powołująca Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiTv), Ustawa o dostępie do informacji publicznej z r., Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej z r.; Ustawa o prawie autorskim i prawa pokrewne z r.; Jak również różnego rodzaju kodeksy etyki dziennikarskiej. Media lokalne (lub sublokalne) to kategoria formalna, która jest rezultatem podziału mediów ze względu na ich terytorialny zakres oddziaływania, są więc one przeciwieństwem mediów ogólnokrajowych. Media lokalne wiążą się ściśle z podziałem administracyjnym kraju. Nieco inne znaczenie posiada termin media regionalne kategoria ta nie jest związana z administracyjnym podziałem kraju, lecz odnosi się do pewnych obszarów etnograficznych, mających wspólne pewne cechy kulturowe lub gospodarcze. Kryterium oddziaływania nie jest wystarczające dla wyróżnienia mediów lokalnych, trzeba wziąć pod uwagę również takie czynniki jak: miejsce wydania i redagowania, obszar rozpowszechniania oraz treść. Najistotniejszym czynnikiem jest 9 Zob. J. Bajka, Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo...,

11 właśnie treść, czyli wyraźna ilościowa przewaga treści lokalnych. Nie tylko w Polsce media lokalne są podstawowym środkiem komunikowania i uzyskiwania informacji przez szersze rzesze odbiorców, media (w szczególności dzienniki) ogólnokrajowe w tym kontekście spełniają rolę uzupełniającą, docierając jedynie do bardziej aktywnych grup odbiorców. 10 Aby rozmawiać na temat realizacji zadań public relations oraz media relations w administracji publicznej a w szczególności w jednostkach samorządowych należy się zapoznać z podstawowymi definicjami z zakresu politologii. Prawne kryteria państwowości przyjęte na mocy konwencji w Montevideo w 1933 roku, mimo że dotyczyły tylko państw amerykańskich, zostały uznane za prawa zwyczajowe i obowiązujące na całym świecie. Według tej Konwencji Państwo, jako podmiot prawa międzynarodowego powinno posiadać następujące elementy: stałą ludność; struktury karne; suwerenną władzę; określone terytorium oraz zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe. 11 Państwo musi posiadać również takie cechy jak: przymusowość; suwerenność; powszechność oraz terytorium. 12 Powiązany organizacyjnie system organów państwa i obsługujących je urzędów i instytucji, które służą centralnemu ośrodkowi podejmującemu decyzje, do prowadzenia bieżącej polityki państwa nazywamy aparatem państwowym. W jego skład wchodzą takie organy jak: prawodawczy, wykonawczy, przymusu, wymiaru sprawiedliwości oraz kontroli. 13 Samorząd terytorialny jest to forma zaspokojenia potrzeb zbiorowych określonej społeczności przez nią samą lub wyłonionych przez nią przedstawicieli. W sensie formalno prawnym oznacza to, iż aparat państwowy scedował część swoich zadań na samorządy powodując decentralizację władzy. Instytucje samorządowe są władne tworzyć prawo lokalne, które jednak nie może być sprzeczne z dokumentami prawnymi wyższego rzędu, a zatem ustawami regulującymi ich działanie. 14 Samorządy działają na podstawie ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim S. Dziki, W. Chorązki, Media lokalne i regionalne, w: Dziennikarstwo..., Art. 1 Konwencji przyjętej w Montevideo w 1933 roku. 12 Leksykon Politologii, pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta, Wrocław 1999, s Tamże, s Tamże, s Ustawa o samorządzie gminnym z r.; Ustawa o samorządzie powiatowym z r.; Ustawa o samorządzie wojewódzkim z r. 10

12 Administracja publiczna (w tym samorządy terytorialne) jest specyficznym sektorem działalności public relations, które najczęściej jest zawężone do funkcji rzecznika prasowego, którego nadrzędnym celem jest stworzenie i utrzymanie pozytywnego wizerunku urzędu w oczach obywateli (publiczności) opartego na zasadach służebności administracji względem obywatela oraz wzajemnego poszanowania stron i zaufania. Pamiętać trzeba jednak, że cel ten jest zdeterminowany przez fakt finansowania administracji ze środków publicznych oraz iż nie wybiera ona sobie wąskiej grupy docelowej (zob. rysunek 1), a musi zadowolić całe otoczenie. Zaś prawny obowiązek udzielania informacji 16 skutkuje specyficzną formą współpracy z dziennikarzami oraz tworzenia systemów informacyjnych. Otoczenie bezpośrednio zainteresowane urząd Otoczenie niezainteresowane Otoczenie pośrednio zainteresowane Rys. 1 Stopień zainteresowania otoczenia (społeczeństwo) działaniami podmiotu (urzędu) 16 Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia r. 11

13 2. Relacje medialne Program współpracy ze środkami masowego przekazu, powinien być integralną częścią polityki public relations każdej organizacji. Media stanowią swoisty pomost informacyjny, docierający do masowego odbiorcy, przy stosunkowo niewielkich kosztach. Stanowią dla odbiorcy niezależne źródło informacji, co czyni ją bardziej wiarygodną. Należy jednak pamiętać, że media działają na zasadzie katalizatora, informacja przekazywana do odbiorcy jest odpowiednio modyfikowana, często oczyszczana z tych fragmentów informacji, które według redakcji są nie ważne, lecz które mogą się okazać niezwykle istotne dla nadawcy. Współpraca z mediami, czyli tzw. media relations, powinna uwzględniać dwa kierunki działania pierwszy z nich to zapewnienie pełnej i właściwej informacji, drugi to ciągłe kształtowanie dobrych stosunków z redakcjami. To właśnie dobre stosunki z redakcjami, pozwalają mieć większy wpływ na obecność informacji o instytucji w mediach. Również przyjazne stosunki z redakcjami mogą mieć pewien wpływ na korektę redakcyjną oraz modyfikację przekazanej informacji. Na zaufanie mediów każda organizacja musi sobie zasłużyć i długo nad tym pracować. Podstawowymi celami public realtions i najważniejszymi narzędziami dla ich osiągnięcia przez samorządy są: media relations poznanie środowiska istotnego z punktu widzenia działalności podmiotu oraz nawiązanie z jego przedstawicielami długofalowej współpracy na zasadzie wzajemnego poszanowania i świadomości wspólnego celu, jakim jest obowiązek dostarczania obywatelom pełnej i obiektywnej informacji; stworzenie systemu informacji wprowadzenie sprawnego modelu obsługi przedstawicieli publiczności (obywateli) zewnętrznej i wewnętrznej, opracowanie zasobów informacji poszukiwanych, zasad i kanałów jej dystrybucji oraz uzupełniania. Media relations w administracji publicznej powinno spełniać pięć podstawowych funkcji: informacyjna media są najlepszym i najszybszym nośnikiem informacji, prawie natychmiast przekazują treść informacji do otoczenia; 12

14 wyjaśniająca wyjaśnianie, tłumaczenie i uzasadnianie to jedno z podstawowych zadań PR u, w odniesieniu do szerokiego otoczenia, najlepszym nośnikiem są media; kreująca komunikat w mediach może kreować poglądy i opinie, czasami nawet sytuacje, zachowania i postawy; opiniotwórcza każdy komunikat rodzi pewne opinie, rzecznikom prasowym zależy przede wszystkim, aby opinie te tworzyły pozytywny wizerunek organizacji; pozyskiwania informacji przekaz w mediach, a także dziennikarze, z którymi rzecznik prasowy ma bezpośredni kontakt to świetne źródło informacji, opinii, komentarzy tzw. biały wywiad. Wszelkie formy współpracy z mediami można podzielić na dwie grupy, współpracę komercyjną i niekomercyjną. Do form współpracy komercyjnej zalicza się: reklamę, ogłoszenie tekst/ audycję sponsorowaną, spot, sponsoring, product placement. Jej zaletami są: pełna kontrola nad treścią, formą i ekspozycją oraz łatwa ocena skuteczności. Do wad zlicz się duże koszty oraz naturalną niechęć i podejrzliwość odbiorców w stosunku do komunikatów reklamowych. Niestety specyfika administracji finansowanej z publicznych pieniędzy w dużej mierze wyklucza współpracę komercyjną, jednak jeśli to możliwe powinna ona korzystać z tego rodzaju współpracy. Formami współpracy niekomercyjnej są: artykuły prasowe, materiały radiowe i telewizyjne. Pamiętać jednak należy, że muszą być one rzetelne i przedstawione w odpowiedniej formie. Należy wyrobić sobie zaufanie u dziennikarzy, aby chcieli oni korzystać z przekazanych im materiałów. Najważniejszymi zaletami takiej współpracy są: wysoka wiarygodność i niskie koszty. Wadami, zaś: brak kontroli nad treścią, formą i kompozycją oraz trudna ocena efektów. Administracja nie ma praktycznie konkurencji, jednak posiadane przez nią kompetencję władcze wywołują natychmiastowe zainteresowanie mediów i obywateli jej działalnością. Dlatego też w tym wypadku współpraca niekomercyjna jest doskonałym rozwiązaniem, gdyż władza jest naturalnym źródłem informacji, które poprzez odpowiednie zarządzanie, powinny być podstawą kreowania jej pozytywnego wizerunku. Relacje medialne między rzecznikami prasowymi samorządów a mediami kierują się kilkoma prostymi zasadami, bez których nie ma mowy o choćby poprawnych 13

15 kontaktach z dziennikarzami oraz redakcjami. Pamiętać również należy, iż dzisiejsze dziennikarstwo charakteryzuje się trzema cechami. Są to: pośpiech, konkurencja i pieniądze. Rzecznik prasowy powinien: Traktować dziennikarza, jak przyjaciela a nie wroga, tych możesz mieć wszędzie tylko nie w mediach; Zbudować dokładną bazę teleadresową redakcji i dziennikarzy, która musi odpowiadać otoczeniu instytucji oraz stale ją uaktualniać i weryfikować; Musi chcieć współpracy. Podejmować kontakty z prasą, przygotowywać i wysyłać notatki, organizować spotkania, opracować program kontaktów z mediami i konsekwentnie go realizować; Poznać zasady pracy dziennikarskiej. Ułatwi to sprostanie wymaganiom drugiej strony oraz pokaże profesjonalizm; Zapoznać się z prawem prasowym; Być rzetelny i wiarygodny, nigdy nie kłamać; W przekazie informacji liczy się szybkość; Być konkretny. Zbyt dużo informacji może spowodować pominięcie najważniejszej; Być przygotowany do sytuacji kryzysowej; Uśmiechać się. 3. Sposób istnienia w mediach Bardzo ważny w budowaniu właściwego wizerunku instytucji jest sposób i częstotliwość kontaktu z mediami. Strategia stałej obecności w mediach w sytuacji stabilnej musi uwzględniać instrumentalne wykorzystanie radia, telewizji i prasy. Trzeba określić pożądane miejsce, jakie w mediach organizacja chce zajmować. W budowaniu stabilnego wizerunku najskuteczniejsza jest stała, niemal codzienna, obecność w mediach na niezbyt eksponowanych miejscach. W przypadku, kiedy zależy nam na tym, żeby informacja obiegła pewną grupę prasy, szczególną wagę powinniśmy 14

16 czasem. 18 Aby kontakty z mediami spełniały swoje zadanie, trzeba rozumieć ich przywiązać do równoczesnego informowania mediów, tak by każde z nich mogło opublikować informację w tym samym czasie, biorąc pod uwagę ich cykl wydawniczy. Oficjalne kontakty z mediami muszą być wspomagane spotkaniami nieformalnymi. Celem takich spotkań jest wrośnięcie w środowisko dziennikarskie rzecznika organizacji, aby nie był on postrzegany, jako osoba z drugiej strony barykady. Ważne jest, by z inicjatywy rzecznika podczas takich spotkań nie poruszać tematów związanych z instytucją, którą reprezentuje. Powinien on przede wszystkim zdobyć jak najwięcej informacji na temat pracy dziennikarzy i ich redakcji. Na spotkaniach nieformalnych dziennikarze nabierają wiedzy, której nie bylibyśmy w stanie przekazać im w trybie oficjalnym. W tym momencie zaczynają tworzyć krąg opiniotwórczy w środowisku dziennikarskim kompetentny krąg. 17 W nieformalnych spotkaniach rzecznika z dziennikarzami powinny również uczestniczyć inne osoby, zwłaszcza te, które mogą w przyszłości reprezentować instytucję w oficjalnych kontaktach. Nie jest dobrze, jeśli w mediach wypowiada się jedynie szef i rzecznik prasowy, gdyż mogą się oni szybko znudzić dziennikarzom. Rzecznik w mediach powinien się pojawiać rozważnie często, musi być postacią znaną, ale powinien się ograniczać w swoich wypowiedziach do spraw, na których naprawdę się zna i być przygotowanym do wypowiedzi w każdej chwili oraz posiadać przygotowane materiały dla dziennikarzy. Jednym z podstawowych obowiązków rzecznika prasowego jest przygotowanie się na sytuacje kryzysowe, kiedy musi on przejąć na siebie cały ciężar kontaktów z opinią publiczną i wygrać wyścig z specyfikę. 19 W gronie teoretyków i praktyków PR funkcjonuje opinia, że specjalista public relations nie powinien mieć doświadczenia dziennikarskiego. Jednak dość często się zdarza, że dziennikarze zamieniają wykonywaną profesję na rzecznictwo prasowe. Poglądy te podzielają przede wszystkim osoby, które nie mają doświadczenia dziennikarskiego, a są dobrymi specjalistami PR, jednak ich skuteczne komunikowanie się z mediami jest częściej wynikiem szczęścia oraz intuicji popartej inteligencją niż znajomością terenu, po którym się poruszają. 17 P. Bielawski, Relacje z mediami, źródło internet 18 Tamże 19 Zob. B. Ociepka, Opinia publiczna, w: B. Dobek Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1997, str

17 Każdy rzecznik prasowy na swój sposób buduje relacje z mediami. Należy stwierdzić, że kontaktowanie się z dziennikarzami wyłącznie w sposób sformalizowany, jest świadectwem braku profesjonalizmu. Informacje i materiały prasowe, konferencje, publiczne spotkania z dziennikarzami przyniosą dobre rezultaty tylko wtedy, gdy są uzupełnieniem kontaktów nieoficjalnych, które umożliwiają przygotowanie przedstawicieli redakcji do przyjęcia oficjalnych komunikatów organizacji. 20 Budowanie relacji z dziennikarzami musi być obliczone na długi dystans. Wszelkie działania doraźne, z wyjątkiem sytuacji kryzysowych, będą odbierane, jako przejaw zabiegania o efekt prasowy, który ma być dowodem sukcesów rzecznika, albo spełniania przez niego, zwykle nieracjonalnych, życzeń pracodawcy. 4. Funkcja rzecznika prasowego w administracji samorządowej Samorząd terytorialny poprzez sprawowane przez siebie funkcje władcze leży w kręgu szczególnego zainteresowania obywateli i przedstawicieli mediów. Jest on naturalnym źródłem informacji, a właściwe zarządzanie nimi powinno być podstawą kreowania jego pozytywnego wizerunku. Specyficzny sposób działania i przekazywania informacji przez administrację publiczną 21 narzuca jej jednostkom public relations oraz rzecznikom prasowym określony sposób działania i kontaktów z mediami. W większości urzędów samorządowych nie istnieją jednostki zajmujące się public relations, ich zadania są realizowane przez różne wydziały i osoby, nie zawsze odpowiednio przygotowane i kompetentne. Wynika to z faktu, iż większość szefów 20 Korzyści z takiej transakcji mogą przyjmować różne formy: zaoszczędzonego czasu, pieniędzy, pracy, jaką trzeba włożyć w zbieranie informacji. Subsydium informacyjne składa się z wiadomości, faktów i innych danych oferowanych przez dostawcę jako pomoc dla zdobywającego informację. Jest to relacja zwrotna i ma charakter symbiotyczny korzystny dla obu stron. Dziennikarze dysponują szybko pewną i wiarygodną informacją, a dysponenci informacji źródła mają zagwarantowany przekaz informacji do swojej, wybranej publiczności. Por. M. Molenda Ździech, Socjologiczna problematyka komunikowania masowego, w: Media, komunikacja, biznes elektroniczny, pod red. B. Junga, Warszawa 2001, str Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia r., art. 51 ust. 3, art. 61 ust. 1 i 2; oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia r. 16

18 urzędów nie zdaje sobie sprawy z konieczności budowania pozytywnego wizerunku instytucji wśród obywateli. Ponieważ administracja, jako instytucja stanowiona prawem nie posiada żadnej konkurencji, a spadek zaufania społecznego nie będzie skutkował jej zamknięciem, to też w większości urzędów obowiązki służb PR spadają na rzecznika prasowego (jeśli funkcja taka w danym urzędzie istnieje). Podstawą prawną działalności rzecznika prasowego w jednostkach samorządowych jest rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej z dnia 8 stycznia 2002 roku oraz ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku. Aby działalność rzecznika prasowego przebiegała sprawnie i była efektywna należy dokładnie ustalić jego miejsce w hierarchii danego urzędu. Przede wszystkim funkcja rzecznika powinna być apolityczna, żeby zmiany na górze nie równały się ze zmianą osoby rzecznika, gdyż budowanie właściwych relacji z mediami jest zadaniem długotrwałym. Stanowisko rzecznika prasowego powinno być bezpośrednio podległe szefowi danego urzędu. Skraca to drogę, jaką musi przebyć informacja wewnątrz instytucji oraz pozwala na łatwiejszą kontrolę informacji wypływających. Należy również dokładnie określić osoby upoważnione do przekazywania informacji dla mediów. Rzecznik powinien wiedzieć o wszystkich informacja wypływających z urzędu, aby być w pełni przygotowanym na pytania dziennikarzy, a w sytuacjach kryzysowych powinien przejąć nad nimi pełną kontrolę. Konieczne jest również właściwe rozdzielenie pozostałych obowiązków z dziedziny public relations między wydziały pokrewne. 22 Rzecznicy prasowi wykonują zadania z zakresu polityki informacyjnej. 23 Działania te podlegają ustaleniom ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., co rzutuje na specyfikę ich pracy. Dlatego też do zadań rzeczników należy: publiczne prezentowanie działań urzędów; organizowanie kontaktów publicznych instytucji realizowanych z udziałem mediów; 22 Por. E. M. Cenker, op. cit., s Art. 1, ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej z dnia r., Dz. U nr 4 poz

19 współudział w realizacji obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej; 24 Do powyższych zadań należy jeszcze dodać kreowanie pozytywnego wizerunku urzędu w mediach, a co za tym idzie również wśród publiczności, gdyż większość informacji na temat działalności urzędów obywatele czerpią z przekazów medialnych, których forma i treść wpływa na opinie społeczności lokalnej na temat danej instytucji. Jak również zbieranie informacji zwrotnych. W celu realizacji wyżej wymienionych zadań rzecznicy mogą żądać informacji od kierowników komórek organizacyjnych urzędu oraz od kierowników jednostek podporządkowanych lub nadzorowany przez dany organ administracji. 25 Podstawowymi narzędziami realizacji nałożonych na rzecznika prasowego zadań są pisemne formy współpracy z mediami. 26 W literaturze można się spotkać z około 30 rodzajami komunikatów pisemnych i graficznych używanych do kontaktu z dziennikarzami. Podstawowymi są: komunikat informacyjny (brief announcement) to forma krótkiej, skondensowanej informacji na temat konkretnego nieskomplikowanego wydarzenia, która nie powinna przekraczać 20 wierszy maszynopisu; informacja prasowa (press release) to najbardziej popularny i jednocześnie najskuteczniejszy sposób na przekazanie mediom konkretnych informacji. Notatka powinna zawierać krótki tekst informacyjny opatrzony nagłówkiem, nie przekraczający 1 strony maszynopisu. Redakcje traktują ją jako surowy materiał do obrobienia (wzór zobacz rys. 2); opracowanie prasowe (background release) szersze opracowanie nie przeznaczone do druku, a raczej zapoznania dziennikarza z daną tematyką; oświadczenie prasowe (press statment) to tekst oficjalny pozbawiony komentarzy, opatrzony jedynie danymi autora i miejsca wygłoszenia. Przekazywany także zainteresowanym instytucjom; 24 Art. 1, ust 2, 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej z dnia r., Dz. U nr 4 poz Art. 1, ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej z dnia r., Dz. U nr 4 poz K. Wójcik, op. cit., s , zob. również s

20 informacja specjalistyczna (feature release) jest przeznaczona dla konkretnej specjalistycznej gazety, sformułowana językiem zrozumiałym dla określonej grupy odbiorców; list do redakcji (pitch letter) to podstawowa forma komunikacji między odbiorcami a medium, jednak wykorzystywana również w działaniach public relations; opracowanie typu pytanie odpowiedź (Q&A) surowy tekst w formie quasi wywiadu; sprostowanie gwarantowana przez prawo prasowe odpowiedź na tekst dziennikarski 27, który zawierał treści niezgodne z prawdą. Informacja graficzna instytucji Informacja o embargo na publikację, lub jego braku Data Informacja prasowa Tytuł TREŚĆ INFORMACJI Wszystkich informacji udzieli: Imię i nazwisko Telefon kontaktowy e mail Rys. 2. wzór graficzny poprawnie przygotowanej informacji prasowej 27 Art. 31, 32, 33 Prawa prasowego, ustawa z dnia r. 19

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Społeczny wizerunek służby cywilnej

Społeczny wizerunek służby cywilnej Społeczny wizerunek służby cywilnej Raport z badania jakościowego urzędnicy i eksperci w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Brak misji na wizji i wizji w edukacji

Brak misji na wizji i wizji w edukacji GENDERMERIA RÓWNOŚCIOWY MONITORING Brak misji na wizji i wizji w edukacji Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport Fundacja Feminoteka Warszawa 2009 Gendermeria równościowy

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ISSN 2082 193X Kwiecień 2014 Dodatek do numeru 2 (29) z 2014 r. JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo