Elektrociep ownia Zielona Góra S. A. Raport roczny Annual report ZIELONA GÓRA MM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektrociep ownia Zielona Góra S. A. Raport roczny 2000. Annual report ZIELONA GÓRA MM"

Transkrypt

1 Elektrociep ownia Zielona Góra S. A. Raport roczny 2000 Annual report ZIELONA GÓRA MM

2 Za dat narodzin Elektrociep owni przyjmuje si wrzesieƒ 1974 r., kiedy uruchomiono pierwsze dwa kot y wodne WR-25 i dwa parowe OR-32. W roku 1999 Zielonogórska Elektrociep ownia obchodzi a jubileusz çwierçwiecza istnienia i dzia alnoêci w ramach struktur ró nych przedsi biorstw: * Miejskie Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej w Zielonej Górze * Wojewódzkie Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej w Zielonej Górze * jednostka organizacyjna Zak adu Energetycznego Zielona Góra * Przedsi biorstwo Paƒstwowe Elektrociep ownia Zielona Góra * od 1993 Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. The date of birth of Zielona Góra Heat and Power Generating Plant is September 1974, when the first boilers - two water (WR-25) and two steam (OR-32) ones started working. In 1999 Zielona Góra HP Plant had its 25 th anniversary, operating in the structures of the following companies: * Municipal Heat Company in Zielona Góra * Zielona Góra Province Heat Company * the unit of Energy Company Zielona Góra * National Company EC Zielona Góra * since 1993 Zielona Góra Heat and Power Plant joint stock company SPIS TREÂCI TABLE OF CONTENTS 1. List Prezesa Zarzàdu 2 Letter from the President of the Executive Board 2. Informacje o Spó ce 4 Information about the Company 3. W adze Spó ki 6 Governing bodies 4. Strategia 7 Strategy 5. Struktura organizacyjna 8 Organisational structure 6. Zatrudnienie 10 Employment 7. Produkcja i sprzeda 13 Production and sale 8. Inwestycje 17 Investments 9. Projekt budowy bloku gazowo-parowego 18 Project of construction of a gas-steam block 10. Ochrona Êrodowiska i gospodarka wodna 22 Environment protection and water management 11. Prywatyzacja 25 Privatisation JESTEÂMY ROZWOJOWÑ SPÓ KÑ ENERGETYCZNÑ, PRZYJAZNÑ MIESZKA COM I ÂRODOWISKU WE ARE A DYNAMIC POWER COMPANY, PEOPLE AND ENVIRONMENT FRIENDLY 12. Wydarzenia I pó rocza 2001 roku 26 Important events in the first half of Dane ekonomiczno-finansowe 29 Economic and financial data 14. Opinia bieg ego rewidenta 33 Opinion of a chartered auditor

3 Szanowni Paƒstwo. W niniejszej publikacji przedstawiamy najistotniejsze dane i wydarzenia dotyczàce Elektrociep owni Zielona Góra S.A. w 2000r. Rok ten by szczególny w historii Elektrociep owni, bowiem z koƒcem wieku zbieg y si - jubileusz 10-lecia samodzielnoêci gospodarczej przedsi biorstwa, finalizowanie procesu prywatyzacji Spó ki oraz zakoƒczenie negocjacji i procedur prowadzàcych do podpisania przez Elektrociep owni strategicznych kontraktów d ugoterminowych z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. na sprzeda energii elektrycznej z planowanego bloku gazowo-parowego oraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. na dostawy gazu do tego bloku. Osiàgni cia te by y efektem kilkuletniej, wyt onej pracy kierownictwa i pracowników EC. Realizujàc nadrz dny cel strategii firmy skierowany na przeorientowanie profilu jej dzia alnoêci z typowego wytwórcy energii w dynamicznà spó k energetycznà, prowadziliêmy równie dzia ania integracyjne lubuskich firm energetycznych, przedsi biorstw pracujàcych na rzecz energetyki, wy szych uczelni, samorzàdów lokalnych w ramach Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. TworzyliÊmy tak e podstawy do funkcjonowania Elektrociep owni na nowych rynkach, uwzgl dniajàc interesy mieszkaƒców regionu i ochron Êrodowiska. Nie zapominaliêmy tak e o najbardziej potrzebujàcych, wspierajàc ich materialnie w miar swoich mo liwoêci. Po raz kolejny zdobyliêmy wyró nienie w organizowanym przez Paƒstwowà Inspekcj Pracy konkursie Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej. Jako jedni z pierwszych w energetyce wprowadziliêmy Pracowniczy Program Emerytalny. Nasza rzetelnoêç i operatywnoêç dzia aƒ spotka y si z pozytywnà ocenà Krajowej Izby Gospodarczej oraz Instytutu Badaƒ nad Demokracjà i Przedsi biorstwem Prywatnym, które przyzna y Elektrociep owni zaszczytny tytu Przedsi biorstwa Fair Play Zapraszamy Paƒstwa do lektury Raportu. Miros aw Badurek Cz onek Zarzàdu Dyrektor ds. Ekonomiczno Finansowych Board Member and Financial Director Dear Sirs, We have the pleasure of presenting to you the following report on the activity of Zielona Góra Heat and Power Plant which includes the most important data and events in the year of That year was a special time in a history of HP Plant. Just at the end of the century the Plant celebrated its 10 th anniversary of the economical independence, continued finishing the process of privatisation and completed negotiations and procedures leading to the signature of strategic long-term contracts. The first agreement was signed with National Power Grid for sale of electric energy from the planned gas-steam block and the second one referred to the gas supply to the block signed with Polish Oil and Gas Company. The success was an effect of long and heavy work of HP Plant s management and employees who put much effort to reach the goal. Realising the superior goal of firm s strategy directed at re-orientation of the activity profile from a typical producer of energy into a dynamic energy company, we were also involved in integration of regional energy firms, development of companies working for the sake of the branch, high education, local authorities and Lubuskie Society for Energetics Development. We created new possibilities for HP Plant functioning on farther markets taking into consideration citizens matters and protection of the natural environment. We never forgot those who needed our help, we supported them financially as we could afford. We were praised again with the title Employer - an organiser of safe work given by State Work Inspection. As one of the first in the energy industry we implemented Employee Pension Programme. Our reliability and efficiency were positively assessed by National Economic Board and Institute of Research on Democracy and Private Company, which conferred HP Plant an honourable title of The Company Fair Play Prezes Zarzàdu Marian Babiuch Marian Babiuch Prezes Zarzàdu Dyrektor Naczelny President of the Board and Managing Director I kindly invite you to read our Report. President of the Executive Board Piotr Olejniczak Cz onek Zarzàdu Dyrektor ds. Technicznych Board Member and Technical Director 2 3

4 ELEKTROCIEP OWNIA ZIELONA GÓRA S.A. ZIELONA GÓRA HEAT AND POWER PLANT Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. jest jednoosobowà Spó kà Skarbu Paƒstwa, zarejestrowanà na mocy postanowienia Sàdu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia r. w rejestrze handlowym pod nr RHB Przedmiotem dzia alnoêci Spó ki jest: * wytwarzanie i sprzeda energii elektrycznej i cieplnej, * prowadzenie innej dzia alnoêci produkcyjnej i us ugowej, w tym remontowej i inwestycyjnej oraz wszelkiego poêrednictwa wykorzystujàc do tego potencja organizacyjno-techniczny s u àcy do realizacji podstawowego celu okreêlonego powy ej. Kapita akcyjny EC Zielona Góra S.A. wynosi z (s ownie: osiem milionów dwieêcie pi çdziesiàt tysi cy z otych) i dzieli si na (s ownie: trzysta trzydzieêci tysi cy) akcji imiennych o wartoêci nominalnej 25 z (s ownie: dwadzieêcia pi ç z otych) ka da. Zielona Góra Heat and Power Plant is a joint stock company wholly owned by the State Treasury. The Company was registered on August 10 th 1993 (nr RHB 1312). The Company is a manufacturer and purveyor of heat and electric energy, which are produced in conjunction with each other. The company s activity aims at: * producing and selling electric and heat energy, * other production, service and overhaul activities that enable to fulfil the first objective. The share capital of Zielona Góra HP Plant is amounted to PLN and was divided into shares with a nominal value of 25 PLN each. All shares are owned by the State Treasury. We wrzeêniu 2000 roku ods oni to na terenie Elektrociep owni p askorzeêb Âw. Maksymiliana Kolbego - patrona energetyków, przywiezionà przez pracowników Spó ki z XV Jubileuszowej Pielgrzymki Energetyków, Elektryków i Elektroników na Jasnà Gór. In September 2000 the St. Maksymilian Kolbe s relief, the patron of the energy industry, was founded in Zielona Góra HP Plant. The relief was brought to HP Plant from Jasna Góra Cloister in Cz stochowa during the 15th Pilgrimage of Energetics Employees. Wspieramy dzia alnoêç instytucji dydaktycznych, kulturalnych i pomocy spo ecznej. We support activities of cultural, educational and social welfare organisations and institutions. Naszym pracownikom stwarzamy warunki do wypoczynku i rekreacji. Elektrociep ownia jest w aêcicielem oêrodka wypoczynkowego w Krzeczkowie nad jeziorem Nies ysz i Domu Wypoczynkowego Zakopianka w Szklarskiej Por bie. We provide our employees with appropriate conditions for rest and leisure. HP Plant is an owner of a rest resort in Krzeczkowo on the Lake Nies ysz and a mountain guesthouse Zakopianka in Szklarska Por ba - the pearl of Karkonosze region. Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. jest laureatem konkursu PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY za rok Zielona Góra HP Plant was praised with an honourable title the Fair Play Company of WSPIERAMY WSZYSTKIE DZIA ANIA ZMIERZAJÑCE DO ZACHOWANIA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WE SUPPORT ALL ACTIVITIES AIMING AT PRESERVING NATIONAL HERITAGE 4 5

5 W ADZE SPÓ KI GOVERNING BODIES OF THE COMPANY Walne Zgromadzenie W aêcicielem 100% akcji Elektrociep owni Zielona Góra S.A. jest Skarb Paƒstwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Paƒstwa. Rada Nadzorcza W sk ad Rady Nadzorczej wchodzili: Do r. - w koƒcowym okresie III kadencji W dniu r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powo- a o Rad Nadzorczà na IV kadencj, która pracowa a w sk adzie: W zwiàzku z powo aniem prof. Mariana Mi ka na Wiceministra Skarbu Paƒstwa, od r. sk ad Rady Nadzorczej przedstawia si nast pujàco: Zarzàd W sk ad Zarzàdu wchodzà: Prokura Prokurentami Elektrociep owni Zielona Góra S.A. sà: S awomir Krystek - Przewodniczàcy / Chairman Jerzy Sieros awski - Zast pca Przewodniczàcego / Deputy Chairman Kazimierz Purowski - Sekretarz / Secretary Bogus aw Drewniak - Cz onek / Member Zbigniew G azowski - Cz onek / Member Lucjan Krysmalski - Cz onek / Member Zbigniew Maroszek - Cz onek / Member Wac aw Marszewski - Cz onek / Member Jacek Parzonka - Cz onek / Member Lidia Retkowska - Mika - Cz onek / Member Marian Mi ek - Przewodniczàcy / Chairman Wac aw Marszewski - Zast pca Przewodniczàcego / Deputy Chairman Zbigniew G azowski - Sekretarz / Secretary Józef Bukiewicz - Cz onek / Member Lucjan Krysmalski - Cz onek / Member Boles aw Rostkowski - Przewodniczàcy Rady / Chairman Wac aw Marszewski - Wiceprzewodniczàcy / Deputy Chairman Zbigniew G azowski - Sekretarz Rady / Secretary Józef Bukiewicz - cz onek Rady / Member Lucjan Krysmalski - cz onek Rady / Member Marian Babiuch - Prezes Zarzàdu i Dyrektor Naczelny President of the Board and Managing Director Miros aw Badurek - Cz onek Zarzàdu i Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Board Member and Financial Director Piotr Olejniczak - Cz onek Zarzàdu i Dyrektor ds. Technicznych Kazimiera Emilia Miroƒczyk - General Meeting of Shareholders 100% shares of the Company are owned by the State Treasury which is represented by the Minister of Treasury. Supervisory Board The composition of Supervisory Board in the last term of the 3 rd cadence between January 1 st 2000 and June 14 th 2000 was as follows: On June 28 th 2000 General Meeting of Shareholders elected members of Supervisory Board for the 4 th cadence as follows: The composition of Supervisory Board since April 27 th 2001 connected with prof. Marian Mi ek s appointment for a Vice-Minister of State Treasury has been as follows: Executive Board Executive Board consists of three members: Board Member and Technical Director Proxy Proxies of Zielona Góra HP Plant are: G ówny Ksi gowy / Chief Accountant Jerzy Wojnicz - G ówny Specjalista ds. Organizacji i Koordynacji Zarzàdzania / Chief Management Organisation and Co-ordination Specialist STRATEGIA Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. od dziesi ciu lat funkcjonuje jako samodzielny podmiot gospodarczy. Po wydzieleniu jej ze struktur Zak adu Energetycznego podj to szereg dzia aƒ, aby dostosowaç przedsi biorstwo do zasad gospodarki rynkowej i osiàgaç jak najlepsze rezultaty ekonomiczne. Dokonano mi dzy innymi restrukturyzacji przedsi biorstwa wydzielajàc spó k remontowà, wszcz to i dalece zaawansowano proces prywatyzacji Spó ki, a tak e zrealizowano inwestycj zwiàzanà z budowà nowego turbozespo u parowego, co pozwoli o zwi kszyç moc elektrycznà i wskaênik skojarzenia. Dzisiaj Elektrociep ownia skutecznie zaspokaja potrzeby grzewcze Zielonej Góry, osiàgajàc przy tym dodatnie wyniki ekonomicznofinansowe. Zarzàd Elektrociep owni Zielona Góra S.A., pomimo osiàgni cia konkretnych efektów oraz licznych dokonaƒ, dostrzega koniecznoêç dalszego rozwoju. Szanse na rozwój wyst pujà w otoczeniu Elektrociep owni. Za jednà z nich mo na niewàtpliwie uznaç odkryte w okolicach KoÊciana z o a gazu, które mogà byç wykorzystane do produkcji taniej i czystej ekologicznie energii. Kolejnà szansà jest wyst powanie lokalnego deficytu energii elektrycznej, co oznacza, e je eli w najbli szej przysz oêci nie zostanie wybudowana jednostka wytwórcza o znacznej mocy, to województwo lubuskie b dzie mia o energi elektrycznà jednà z najdro szych w kraju (po uwzgl dnieniu kosztów przesy u). Przyj ta przez Zarzàd Elektrociep owni Zielona Góra S.A. strategia rozwoju firmy zak ada realizacj nast pujàcych celów: * zmian profilu firmy poprzez skoncentrowanie dzia alnoêci na produkcji energii elektrycznej, * rozwijanie produkcji energii elektrycznej i ciep a w skojarzeniu, jako najbardziej efektywnej metody wytwarzania energii, * zastosowanie technologii o minimalnej szkodliwoêci dla Êrodowiska naturalnego, * osiàgni cie poziomu techniki i technologii wytwarzania energii umo liwiajàcego d ugotrwa e funkcjonowanie przy mo liwie najni szych kosztach, * wykorzystanie szansy zagospodarowania regionalnych z ó zaazotowanego gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej i ciep a, * wykorzystanie szansy, którà stworzy uruchomienie lokalnego rynku energii elektrycznej, * aktywne funkcjonowanie na rynku i rozwijanie sprzeda y ciep a. Uruchomienie bloku gazowo-parowego w Elektrociep owni Zielona Góra S.A. umo liwi realizacj powy szych celów oraz pozwoli na unowoczeênienie technologii wytwarzania energii, obni enie kosztów produkcji oraz zwi kszenie wspó czynnika skojarzenia. STRATEGY HP Plant has been an independent economical unit for 10 years. After diffusion from the structure of Energy Company there were steps taken to adjust the Company to the rules of free trade and to achieve the best economical outcomes. To reach the goals the Plant successfully carried out restructuring of the firm creating a new overhaul company, and started the process of privatisation. The Company also finished the investment of a new steam turbine set which made the electric power and conjunction parameters increase. Today HP Plant is able to provide sufficient amounts of thermal power to the City of Zielona Góra reaching at the same time positive financial results. Despite the actions undertaken to get the assumed effects, the Executive Board notice the necessity of further development. One of the chances for completing the process of development was a discovery of large gas deposits in the vicinity of Zielona Góra that may be exploited to produce cheap and ecological energy. The second one was local deficiency in electric energy caused by the fact that there were not any plants of high power. The continuation of this situation could bring about that Lubuskie Province would have one of the most expensive electricity in Poland considering costs of electric current transmission. The strategy of development devised by the Executive Board of the Plant includes the following goals: * changing the company s profile through concentration on electric power production, * increasing production of electric power and heat in conjunction as the most effective way of power production, * implementing technologies least detrimental to the natural environment, * reaching a technological level of power production which would allow for long-term operations at the lowest costs possible, * using gas from local natural gas deposits to produce electric power and heat, * active role on the local electric power market when it opens, * active participation on the market and increasing the sale of heat. Successful implementation of the development strategy will mean modernisation of power production technologies, diminishing production costs and increasing the conjunction coefficient. 6 7

6 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORGANISATIONAL STRUCTURE Prowadzone od kilku lat, szeroko zakrojone przekszta cenia organizacji i zarzàdzania, infrastruktury technicznej i formy prawnej pozwoli y na przystosowanie EC Zielona Góra S.A. do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz spe niania stawianych jej wymagaƒ. W obecnej strukturze organizacyjnej EC Zielona Góra S.A. mo na wyró niç trzy g ówne piony organizacyjne: * Pion Dyrektora Naczelnego * Pion Dyrektora ds. Technicznych * Pion Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Wide and dynamic transformations of organisation and management, technical infrastructure and a legal form allowed to adapt HP Plant to function in free market conditions and face the demands from outside. The structure of the management comprises three areas of responsibility: * Director General * Technical Director * Financial Director WALNE ZGROMADZENIE RADA NADZORCZA ZARZÑD DN Prezes Zarzàdu Dyrektor Naczelny DT Cz onek Zarzàdu Dyrektor ds. Technicznych DE Cz onek Zarzàdu Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych TW G ówny In ynier ds. Wytwarzania Energii NZ G. Specjalista ds. Organizacji i Koordynacji Zarzàdzania EK G ówny Ksi gowy TP WR WK WN PI PR Dy urny In ynier Ruchu Dzia Kot owo - Maszynowy Dzia Naw glania Od u lania i Transp. Technolog. G. Specjalista ds. Remontów i Inwestycji Dzia Inwestycji i Rozliczeƒ Dzia Przygotowania i Nadzoru Remontów NI NS Obs uga Prawna Zespó Doradców ZO Dzia Organizacyjny G. Spec. ds. Marketingu i Przyg. Budowy Bloku Gazowo-Parowego SI G. Specjalista ds. Strategii i Rozwoju Dzia Informatyki EC EH EP KF KK Dzia Finansowy Dzia Ksi gowoêci G ówny Specjalista ds. Controllingu Wydzia Taryf, Handlu i Analiz Wydzia Spraw Pracowniczych i Socjalnych PZ Dzia Zaopatrzenia i Gosp. Magazynowej NO Dzia Ochrony TA Wydzia Energetyczny NR Rewident Zak adowy TT Dzia Techniczno - Administracyjny NB Stanowisko ds. BHP i P. Po. 8 TC TE TO Wydzia Chemiczny i Gospodarki Wodno - Âciekowej Wydzia Elektryczny Automatyki i Pomiarów Stanowisko ds. Ochrony przed Promieniowaniem SCHEMAT ORGANIZACYJNY ELEKTROCIEP OWNI ZIELONA GÓRA S.A. NA DZIE The organisational structure of the Company on December 31 st 2000

7 ZATRUDNIENIE EMPLOYMENT Struktura zatrudnienia na dzieƒ r. Structure of employment on December 31 st 2000 Wed ug stanu na dzieƒ r. w Elektrociep owni Zielona Góra S.A. zatrudnionych by o 343 pracowników. Kadra kierownicza posiada odpowiedni poziom wykszta cenia zawodowego oraz wieloletnie doêwiadczenie praktyczne. Za oga Elektrociep owni charakteryzuje si równie odpowiednim poziomem kwalifikacji zawodowych, pracownicy z wykszta ceniem Êrednim i zasadniczym zawodowym stanowià oko o 70% ogó u zatrudnionych. wed ug poziomu wykszta cenia by education zasadnicze - 30% vocational podstawowe - 13,7% primary wy sze - 16,9% higher Êrednie - 39,4% secondary Pracownicy systematycznie podnoszà swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestniczenie w kursach, seminariach i konferencjach. W 2000r. z ró nych form szkolenia skorzysta o 131 pracowników. Kadra kierownicza w liczbie 27 osób uczestniczy a w studium mened erskim pt. Zarzàdzanie Elektrociep ownià w warunkach rynkowych, znacznie podnoszàc swoje kwalifikacje. Studium obejmowa o 128 godzin wyk adów i seminariów dotyczàcych m.in. wspó czesnych metod zarzàdzania przedsi biorstwem, budowy strategii firmy, doskonalenia systemu organizacji zarzàdzania przedsi biorstwem, marketingu, kierowania zespo ami ludzkimi. W Elektrociep owni Zielona Góra S.A. wyst puje stabilny stan zatrudnienia. wed ug posiadanego sta u pracy by length of service powy ej 31 lat - 9,3% over 31 years lat - 34,7% years wed ug wieku / by age lat - 44,9% years do 10 lat - 19,8% up to 10 years lat - 36,2% years lat - 13,4% years The employment in HP Plant on December 31 st 2000 was 343 employees. The managing staff has got an appropriate level of education and a great professional experience. 70% workers with secondary and vocational education have got sufficient skills necessary to do their job. The employees constantly raise their vocational qualifications by attendance at courses, lectures and conferences. In employees took part in various forms of additional education. 27 members of managing staff were auditors of the cycle of lectures Management in HP Plant in free market reality. The study consisted of 128 hours of lectures referring to such fields as contemporary methods of management, firm s strategy building, improvement of organisational system, marketing and human resource management. Pracownicy na wszystkich stanowiskach identyfikujà si z firmà, wykazujàc du e zaanga owanie w pracy. Sà ywotnie zainteresowani rozwojem Spó ki i jej przysz oêcià. HP Plant is characterised by a stable level of employment. Employees on all posts identify with lat - 22,1% years do 30 lat - 19,6% up to 30 years the Company revealing a great work involvement. They are actively interested in the Company s wed ug zajmowanych stanowisk / by posts robotnicze / workers - 65,6% nierobotnicze / staff - 34,4% wed ug p ci / by sex m czyêni / men - 70,0% kobiety / women - 30,0% development and its future 10 11

8 PRODUKCJA I SPRZEDA PRODUCTION AND SALES Energia cieplna Osiàgalna moc cieplna Elektrociep owni Zielona Góra S.A. wynosi 238 MW, zaê moc cieplna w skojarzeniu jest na poziomie ok. 64 MW. Elektrociep ownia jest podstawowym êród em ciep a Zielonej Góry, zaspokajajàc w 80% potrzeby miasta na energi cieplnà. Wytwarzanie ciep a odbywa si na podstawie koncesji z dnia r., wa nej do roku. WielkoÊç sprzeda y energii cieplnej wykazuje w ostatnich latach tendencj malejàcà. Stan taki obserwowany jest w zdecydowanej wi kszoêci aglomeracji miejskich na terenie kraju i wynika g ównie z takich powodów jak: * wyst pujàce w ostatnich latach bardzo agodne zimy, * wprowadzenie automatyki w z ów cieplnych oraz opomiarowanie instalacji wewn trznych, umo liwiajàce racjonalnà gospodark cieplnà u odbiorcy, * realizacja prac termomodernizacyjnych zmierzajàcych do ograniczenia strat cieplnych w budynkach, * zmniejszenie iloêci nowych mieszkaƒ oddawanych do u ytku. JednoczeÊnie Elektrociep ownia Zielona Góra S.A., na tle krajowych elektrociep owni charakteryzuje si wysokim wskaênikiem mocy zamówionej do mocy zainstalowanej, wynoszàcym 88%. Heat energy A total thermal power of HP Plant amounts to 238 MW and the level of conjunction is about 64 MW. The heat demand of the town is satisfied in about 80%. The Plant holds the licence to produce heat from October 28 th 1998, which is valid until October 31 st Volume of sales of thermal power has indicated its decrease during a few last years. This fact is commonplace in all big cities in Poland and derives from the following factors: * mild winters, * implementation of automation, measurement and rational exploitation of heat at recipient s, * reduction of heat loss through thermal modernisation of buildings, * a smaller number of newly built houses, * increasing competitiveness of other sources of energy. On the background of other heat and power generating companies HP Plant in Zielona Góra is characterised by a high parameter of the power ordered comparing with the power installed which equals 88%. The only recipient of thermal energy was Municipal Heat and Power Company in Zielona Góra. The sale of thermal power and heat to MHPC was based on a long-term agreement signed in 1998, which shall remain in force until December 31 st Jedynym odbiorcà energii cieplnej z Elektrociep owni Zielona Góra S.A. jest Miejski Zak ad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Sprzeda mocy i energii cieplnej do MZEC odbywa si na podstawie Umowy wieloletniej z 1998 roku, zawartej na okres do koƒca 2015 roku. 3,0 1, Ogieƒ w komorze paleniskowej kot a parowego Inside the combustion chamber of a steam boiler Sprzeda energii cieplnej w Elektrociep owni Zielona Góra S.A. ( ) Thermal power sale in Zielona Góra mln GJ Heat and Power Plant ( ) 12 13

9 Energia elektryczna Osiàgalna moc elektryczna Elektrociep owni Zielona Góra S.A. wynosi 22,5 MW, co kwalifikuje obiekt do grupy elektrociep owni zawodowych o mocy poni ej 100 MW. Wytwarzanie energii elektrycznej przez Spó k odbywa si na podstawie koncesji z dnia r., wa nej do r. Z szacunków Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. i Zielonogórskich Zak adów Energetycznych S.A. wynika, i w rejonie Zielonej Góry wyst puje znaczny niedobór mocy elektrycznej, szacowany na ok. 300 MW. Brak znaczàcych êróde tej mocy w regionie powoduje koniecznoêç zakupu i przesy u energii elektrycznej z odleg ych elektrowni, co wià e si z du ymi stratami przesy u i kosztami. Stan taki wyraênie wskazuje na celowoêç budowy w regionie du ego êród a energii elektrycznej. Produkcja i sprzeda energii elektrycznej w Elektrociep owni Zielona Góra S.A. w ciàgu ostatnich kilku lat utrzymuje si na stabilnym poziomie, oscylujàc odpowiednio wokó wielkoêci 100 GWh/a i 80 GWh/a. Do kwietnia 2000 roku jedynym odbiorcà mocy i energii elektrycznej z Elektrociep owni Zielona Góra S.A. by y Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie. W ramach pi cioletniej umowy, która pozwoli a na zrealizowanie pierwszej w Polsce inwestycji przyrostu nowej mocy elektrycznej w oparciu o finansowanie komercyjne, Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. zrealizowa a budow turbozespo u parowego o mocy elektrycznej 12,87 MW. Po sp acie inwestycji, od 13 kwietnia, jedynym odbiorcà energii elektrycznej z obiektu sà Zielonogórskie Zak ady Energetyczne S.A., które zobowiàza y si odebraç ca à - wytworzonà w skojarzeniu z energià cieplnà - energi elektrycznà. Electric energy Total electric power of HP Plant amounts to 22.5 MW which places the Plant in a group of producers below 100 MW. HP Plant produces electricity according to the licence from October 5 th 2000, valid until October 5 th National Power Grid and Zielona Góra Energy Company estimate that in Zielona Góra region there is a substantial deficiency in electric power described about 300 MW. Because of the lack of big sources of electric energy, there appears a necessity to purchase the energy from outside which is connected with high losses in power transmission and a higher energy price. This situation explains the expediency of building a big source of electric energy in the region. The production and the sale of electric power in the Plant have been stable for a few years. Gross production oscillates around 100 GWh/a and the sale around 80 GWh/a. Until April 2000 the only recipient of electricity from HP Plant was National Power Grid. The sale of electric power was based on an electric energy purchase agreement, which was valid until April 13 th 2000, i.e. for a period of 5 years since the signature. Having fulfilled the goals of the agreement HP Plant finished the investment, using commercial methods of financing, of building a steam turbine set of total electric power MW. Having paid off the investment, since April 13 th 2000 the only recipient of electric power from the Plant s area has been Zielona Góra Energy Company. The agreement obliges Zielona Góra Energy Company to purchase all electric energy produced in conjunction Sprzeda energii elektrycznej w Elektrociep owni Zielona Góra S.A. ( ) Sale of electric energy in Zielona Góra HP Plant ( ) MWh 14 15

10 Cyklony - widok z komina Elektrociep owni Cyclone batteries seen from the HP Plant chimney INWESTYCJE INVESTMENTS Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. zrealizowa a w ostatnich latach szereg zadaƒ inwestycyjnych w celu podwy szenia mocy produkcyjnych, modernizacji istniejàcych maszyn i urzàdzeƒ oraz podwy szenia sprawnoêci podstawowych uk adów technologicznych, a tak e zmniejszenia skutków negatywnego oddzia ywania na Êrodowisko naturalne. G ówne zadania inwestycyjne zrealizowane przez Elektrociep owni w 2000r. zestawiono w poni szej tabeli. In a few last years HP Plant has carried out multitask actions that aimed to increase the productive power, to modernise existing devices and technological machines as well as to raise efficiency of basic technological centres and to decrease noxious influence on the natural environment. The most important investments in 2000 are ordered in the table below. Lp. Nazwa i cel zadania inwestycyjnego Lata realizacji Nak ady w 2000 r. Nak ady ogó em Name and goal of investment Period of realisation Expenses in 2000 Total expenses mln z / M. PLN mln z / M. PLN 1. Modernizacja kot ów parowych - przystosowanie uk adów elektrycznych, automatyki i pomiarów do zdalnego ,4 1,1 sterowania z centralnej nastawni Modernisation of steam boilers - improvement of electrical circuits, automation, measurements and remote control in the boiler control station. 2. Modernizacja rozdzielni elektryczych - przystosowanie do sterowania komputerowego ,1 0,8 Modernisation of switching station - adaptation to computer operating 3. Budowa komputerowego systemu automatyki - wprowadzenie nowoczesnych metod sterowania, wizualizacji i raportowania danych urzàdzeƒ technologicznych ,1 1,3 Construction of computer automation system - implementation of modern methods of operating, visualising and reporting technological devices data 4. Przebudowa cyklonów kot ów parowych K-2 i K-4 - zainstalowanie cyklonów o wi kszej skutecznoêci ,9 0,9 Reconstruction of steam boilers cyclone batteries K-2 and K-4 - installing cyclone batteries of higher efficiency Najwa niejszym zadaniem inwestycyjnym, zapewniajàcym funkcjonowanie Elektrociep owni przez najbli sze kilkadziesiàt lat, jest wybudowanie w latach bloku gazowo-parowego, zasilanego gazem ziemnym ze z ó krajowych. The most important investment goal for HP Plant is building the gas-steam block using as the fuel natural gas from Polish deposits planned for This block secures profitable functioning of the Plant for the next tens years. 17

11 PROJEKT BUDOWY BLOKU GAZOWO-PAROWEGO PROJECT OF CONSTRUCTION OF A GAS-STEAM BLOCK Lokalne uwarunkowania sk oni y Zarzàd EC Zielona Góra S.A. do podj cia prac majàcych na celu okreêlenie warunków wykorzystania gazu z lokalnych z ó do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnym i ekologicznie czystym êródle pracujàcym w skojarzeniu. Z wykonanych analiz wynika o, e rozwiàzaniem najlepiej spe niajàcym zasadnicze za o enia strategii rozwoju EC Zielona Góra S.A. jest budowa bloku gazowo-parowego. Po przeprowadzeniu optymalizacji wielkoêci urzàdzeƒ projektowanego bloku stwierdzono, e powinien on charakteryzowaç si mocà elektrycznà rz du 190 MWe oraz mocà cieplnà ok. 95 MWt. Dzi ki realizacji projektu przewiduje si m.in. osiàgni cie nast pujàcych wyników: * pokrycie rezerw na ewentualne zwi kszenie iloêci odbiorców energii cieplnej z terenu Zielonej Góry, * cz Êciowe pokrycie znacznego deficytu mocy elektrycznej w regionie, * ochron Êrodowiska naturalnego miasta i okolic, * obni enie kosztów produkcji, * popraw bezpieczeƒstwa energetycznego w regionie. Blok gazowo-parowy b dzie wyposa ony w nast pujàce urzàdzenia podstawowe: * jeden turbozespó gazowy do produkcji energii elektrycznej, * jeden kocio odzysknicowy - wykorzystujàcy ciep o spalin wylotowych z turbiny gazowej do produkcji pary, * jeden turbozespó parowy zasilany parà z kot a odzysknicowego, wytwarzajàcy energi elektrycznà. Paliwem podstawowym dla bloku b dzie gaz ziemny zaazotowany w iloêci 366 mln m 3 rocznie, pochodzàcy z lokalnych z ó o nominalnej wartoêci opa owej ok. 28,2MJ/Nm 3. Local conditions made the Executive Board of HP Plant undertake steps that had to describe possibilities of exploiting gas resources from local deposits to produce electric and heat energy in highly efficient and ecologically safe source working in conjunction. Having analysed the situation it turned out that the best solution facing the objectives of HP Plant s strategy of development was to build a gas-steam block. The rehearsal revealed that the most appropriate parameters for the block were 190 MW of electric power and 95 MW of thermal power. As results of the investment it is predicted to achieve the following outcomes: * fulfilment of reserves in case of increasing number of thermal power recipients from the area of the town, * decrease a high deficiency of electric energy in the region, * protection of natural environment in the town and vicinity, * decrease of production costs, * improvement of energy safety in the region. The gas-steam block will consist of the following basic devices: * one gas turbine set to produce electric energy, * one waste-heat boiler using the heat of flue gas from a gas turbine for steam production, * one steam turbine set supplied with the steam from a waste-heat boiler producing electric energy. Basic fuel for the block will be natural gas in the amount of 366 million m 3 a year, delivered from local deposits near KoÊcian of a nominal fuel value ca MJ/Nm

12 Planuje si, e energia elektryczna z projektowanego bloku gazowo-parowego b dzie przekazywana do krajowego systemu elektroenergetycznego za pomocà napowietrznej linii przesy owej o napi ciu 220 kv. Przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego spowoduje m.in. nast pujàce efekty dla Êrodowiska naturalnego; * praktycznie ca kowicie wyeliminowane zostanà takie zanieczyszczenia jak SO 2 i py, * zostanà dotrzymane normy jakoêci powietrza atmosferycznego - zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, * nie b dà powstawa y ucià liwe Êrodowiskowo odpady. Blok gazowo-parowy posiada wiele zalet, które wyró niajà go spo- Êród innych urzàdzeƒ s u àcych do wytwarzania energii elektrycznej: * niskie jednostkowe zu ycie energii chemicznej zawartej w paliwie na jednostk produkcji energii elektrycznej (du a sprawnoêç bloku dochodzàca do 58% przy pracy w kondensacji), * stosunkowo niskie nak ady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne w porównaniu z innymi êród ami energii, * ma a emisja szkodliwych zanieczyszczeƒ i brak odpadów paleniskowych pochodzàcych z procesu spalania, * krótki czas budowy bloku gazowo-parowego wynoszàcy oko o 2 lata od daty podpisania kontraktów. Nak ady bezpoêrednie na budow bloku gazowo-parowego oszacowano na poziomie 610,3 mln z (w cenach bie àcych), które obejmujà m.in.; * zaprojektowanie bloku oraz dostarczenie dokumentacji niezb dnej dla uzyskania pozwolenia na budow, * dostaw urzàdzeƒ i wyposa enia, * roboty budowlano-monta owo-instalacyjne, * szkolenie pracowników, * koszty wyprowadzenia mocy. Dotychczas poniesione nak ady na przygotowanie budowy bloku gazowo-parowego wynios y 2,2 mln z. It is planned that electric energy from the projected gas-steam block will be transmitted to the country s electric system at the voltage of 220 kv using overhead power transmission lines. Getting the block into use will cause the following effects to the natural environment: * real elimination of such pollutants as SO 2 and ash, * fulfilment of European Union norms as far as the quality of the air is concerned, * stop of producing harmful for the natural environment wastes and substances. The gas-steam block has got a lot of advantages that single it out from other power producing devices, for example: * a low unit consumption of chemical energy included in the fuel per unit of produced electric energy (high efficiency of the block up to 58% while working in condensation), * relatively low investment expenses and exploitation costs in comparison with other sources of energy, * low emission of harmful pollutants and no solid waste from combustion, * short time of building the block - about 2 years since signing the agreements. Direct costs of constructing the gas-steam block are estimated about million PLN (in current prices) which embrace: * the block project, drafts and specification necessary to get the permission for building, * supply of devices and equipment, * building, overhaul and installation works, * additional education of employees, * costs of sending the energy. The price does not include indirect expenses for instance credit commissions and bank provisions paid in a period of investment realisation. So far, total expenses of the preparation to the gas-steam block building amount to 2.2 million PLN

13 OCHRONA ÂRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA ENVIRONMENT PROTECTION AND WATER MANAGEMENT Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. posiada decyzj o dopuszczalnej emisji wydanà przez Urzàd Wojewódzki w Zielonej Górze, wa nà do 31 grudnia 2003 roku. Wykonywane systematycznie pomiary emisji zanieczyszczeƒ gazowych i py owych na pracujàcych kot ach nie wykazujà przekroczeƒ dopuszczalnych wartoêci st eƒ, okreêlonych w decyzji. W zwiàzku z tym Elektrociep ownia nie p aci kar za przekroczenie dopuszczalnych norm. WielkoÊç emitowanych do atmosfery zanieczyszczeƒ w okresie ostatnich lat przedstawiono na wykresie. Zasilanie obiektów Elektrociep owni w wod surowà odbywa si z ogólnomiejskiej sieci wodociàgowej. Dostawa wody do celów technologicznych i socjalno-bytowych uregulowana jest umowà pomi dzy EC Zielona Góra S.A. a Zak adem Wodociàgów i Kanalizacji w Zielonej Górze. Istniejàce instalacje do przygotowania wody dla celów technologicznych mogà w pe ni pokryç potrzeby produkcyjne planowanego bloku gazowo-parowego. Âcieki socjalno-bytowe z Elektrociep owni sà odprowadzane bez oczyszczania do ogólnosp awnej kanalizacji i dalej do uruchomionej w grudniu 1998 roku miejskiej oczyszczalni Êcieków. Natomiast Êcieki technologiczne przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej sà neutralizowane i rozcieƒczane. W roku 2000 w Elektrociep owni, w wyniku spalania paliwa w glowego, powsta o blisko 30 tysi cy ton odpadów paleniskowych w postaci popio u i u la. Ca oêç odpadów wyprodukowanych w Elektrociep owni bezpoêrednio z cyklu produkcyjnego jest odbierana przez odbiorców zewn trznych, co rozwiàzuje problem ich sk adowania. Zielona Góra Heat and Power Plant is bound by a statement on the allowed emissions, issued by the Province Governor s Office in Zielona Góra, which is valid until December 31 st Systematically conducted measurements of gas and dust pollutants emitted from the working boilers did not indicate any instances of excess emission. As a result the company does not have to pay fines for excessive pollution. The volume of emitted pollutants in a period of a few last years is presented in a table below. The Plant is supplied with raw water from the town system. Deliveries of water for technological and in house purposes are regulated by a contract between the Company and the Water and Sewage Plant in Zielona Góra. Existing water treatment facilities are fully capable of meeting the needs of the planned gas-steam block. Communal sewage was fed into the municipal sewage system and then taken to the sewage treatment plant completed in Industrial waste water was neutralised and diluted on site before entering the city sewage system. In 2000 HP Plant emitted almost 30,000 tons combustion waste as dust and ash. At present all the wastes from the Plant are received by external recipients which solves the problem of the disposal. Dangerous wastes are selectively gathered in the Company and then taken by professional firms dealing with neutralisation of harmful substances. Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. prowadzi ponadto selektywnà zbiórk odpadów niebezpiecznych, powsta ych w wyniku prowadzonej dzia alnoêci, które sà odbierane i utylizowane przez specjalistyczne firmy. Parametr / Parameter Jednostka WielkoÊç Unit Volume 22 W chwili obecnej Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. spe nia wszystkie wymagania odno- Ênie ochrony Êrodowiska, a w szczególnoêci w zakresie zanieczyszczeƒ atmosfery, gospodarki wodno-êciekowej oraz gospodarki odpadami paleniskowymi. At present Zielona Góra HP Plant fulfils all demands of the natural environment protection and especially the ones that influence air pollution, water and sewage management and management of combustion wastes. Ton Tons Emisja zanieczyszczeƒ w latach Pollution emission in SO 2 Py /Ash NO WielkoÊci dotyczàce emisji zanieczyszczeƒ, poboru wody i zrzutu Êcieków oraz iloêç odpadów paleniskowych, powsta- ych w Elektrociep owi w 2000 roku. Figures referring to the pollution emission, water absorption, sewage dumping and the volume of combustion wastes produced in HP Plant in Emisja zanieczyszczeƒ / Pollution emission - py / ash SO 2 ton/rok 1 029,5 - NO X tons/year CO 505 Pobór wód - zakup tys. m 3 /rok Water absorption - purchase (000 )m 3 /year 224,2 Âcieki wytworzone nie oczyszczone tys. m 3 /rok Non purificated sewage (000 )m 3 /year 21,3 Odpady paleniskowe / Combustion wastes (iloêç wychwycona / iloêç wykorzystana) (absorbed / recycled) tys. ton/rok 2,5 / 2,5 - popió / dust (000 )tons/year 27,4/27,4 - u el / ash 23

14 PRYWATYZACJA PRIVATISATION Galerie naw glania i basen rozpryskowy - widok z komina Elektrociep owni The coaling gallery and the spray pond - a view from the HP Plant chimney W EC Zielona Góra S.A. w sposób ciàg y prowadzony jest proces restrukturyzacji majàcy na celu usprawnienie organizacji oraz zarzàdzania przedsi biorstwem, zmierzajàcy do osiàgni cia odpowiedniej efektywnoêci ekonomicznej oraz pe nej realizacji strategii rozwoju, której zasadniczym celem jest budowa bloku gazowo-parowego. W 2000 roku po raz kolejny dokonano zmian organizacyjnych, polegajàcych na: * likwidacji niektórych stanowisk, dzia ów i wydzia ów, * rozszerzeniu zakresu dzia ania niektórych komórek organizacyjnych, * zmianie podporzàdkowania cz Êci komórek organizacyjnych oraz powo aniu nowych komórek niezb dnych do realizacji nowych zadaƒ. Ostatni rok XX wieku charakteryzowa si finalizowaniem procedur zwiàzanych z prywatyzacjà Spó ki: * W dniu 10 lutego 2000r. Zespó ds. Odbioru Analiz Przedprywatyzacyjnych EC Zielona Góra S.A. w Ministerstwie Skarbu Paƒstwa przyjà Analizy przedprywatyzacyjne wykonane przez doradc Ministra. * W kwietniu 2000r. Minister Skarbu Paƒstwa zaakceptowa strategi prywatyzacji EC Zielona Góra S.A. w trybie publicznego zaproszenia do rokowaƒ. W ramach przyj tej strategii Minister Skarbu Paƒstwa zaoferowa potencjalnym inwestorom pakiet akcji EC o wielkoêci do 80% kapita u akcyjnego. * W dniu 25 lipca 2000r. w dzienniku Rzeczpospolita ukaza o si og oszenie Ministra Skarbu Paƒstwa zapraszajàce inwestorów do sk adania do 29 wrzeênia br. pisemnych ofert wst pnych w sprawie zakupu akcji EC Zielona Góra S.A. * 24 paêdziernika 2000r. Minister Skarbu Paƒstwa zatwierdzi tzw. krótkà list potencjalnych inwestorów, na której znalaz y si cztery firmy: - Gaz de France - Sydkraft AB - Dalkia Termika S.A. - Konsorcjum Kogeneracji S.A. i Polish Energy Partners S.A. * Od 20 listopada 2000r. rozpocz y si badania Spó ki przez inwestorów, w ramach due diligence, które trwa y do 15 grudnia. * Oferty wià àce dotyczàce zakupu akcji EC Zielona Góra S.A. zosta y z o one w dniu 15 stycznia 2001r. * Po rozpatrzeniu ofert wy àcznoêç na prowadzenie negocjacji otrzyma o Konsorcjum 3 firm: Kogeneracja S.A., Dalkia Termika S.A. i Polish Energy Partners S.A. * W dniu 22 czerwca 2001r. Minister Skarbu Paƒstwa parafowa z Konsorcjum 3 firm umow prywatyzacyjnà Spó ki. W myêl umowy przysz y inwestor zobowiàzany jest do zrealizowania inwestycji - budowy bloku gazowo-parowego. The continuous process of restructuring in HP Plant is aimed at improvement of management and organisation in the Company directing to achieve an appropriate economical efficiency and fully realise the main objective of the strategy, i.e. building the gas-steam block. In year 2000 the following organisational changes were made: * clearing given posts, departments and sections, * establishing new organisational units, * extending the range of duties and competences in departments and sections, * changing subordination of some parts of the organisational unit. The last year of the 20 th century was peculiar for the Company because of the settlement of its privatisation procedures: * On February 10 th 2000 the Commission of Receiving Preprivatisation Analyses accepted the Analyses prepared by the Minister s of State Treasury advisor. * in April 2000 the Minister of State Treasury accepted privatisation strategy for Zielona Góra HP Plant in the form of a public invitation to negotiations. According to the Minister s decisions potential investors were offered not more than 80% of the stock capital. * On July 25 th 2000 there appeared in a daily newspaper Rzeczpospolita the Ministry s announcement that invited investors to bid for the purchase of stocks of the Plant; a deadline for the introductory agreements was September 29 th * On October 24 th 2000 the Minister of State Treasury accepted so called a short list of potential investors, on which there were: - Gaz de France - Sydkraft AB - Dalkia Termika - Syndicate Kogeneracja and Polish Energy Partners * Since November 20 th until December 15 th 2000 there was due diligence examination of the Plant. * The firm offers about the purchase of the Company s stocks were delivered by January 15 th * Having considered the offers the Syndicate of 3 firms - Kogeneracja S.A., Dalkia Termika S.A. and Polish Energy Partners S.A. was given the exclusiveness for negotiations. * On June 22 nd 2001 the Minister of State Treasury ratified the privatisation agreement with the syndicate of three firms. According to the agreement the future investor is obliged to realise the investment of building the gas-steam block

15 WYDARZENIA - I PÓ ROCZE 2001 IMPORTANT EVENTS IN THE FIRST HALF OF 2001 W dniu 12 lutego 2001 roku w Warszawie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz EC Zielona Góra S.A. podpisa y zrenegecjowanà 20-letnià umow sprzeda y energii elektrycznej z bloku gazowo-parowego. Wa noêç kontraktu obowiàzuje od dnia 26 stycznia 2001r. W dniu 6 kwietnia 2001r., w Zielonej Górze, w obecnoêci Wicepremiera i Ministra Gospodarki - Janusza Steinhoffa, Wojewody Lubuskiego - Stanis awa Iwana, Marsza ka Województwa Lubuskiego - Andrzeja Bocheƒskiego i innych znakomitych goêci, podpisano z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. d ugoterminowy kontrakt na dostaw gazu ziemnego do zasilania bloku gazowo-parowego. W dniu 23 kwietnia 2001r. w dzienniku Rzeczpospolita og oszono dwustopniowy przetarg na projekt, produkcj, dostaw urzàdzeƒ i wyposa enia, monta na miejscu budowy, uruchomienie, ruch próbny i przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego w ramach realizacji pod klucz. Po zebraniu ofert Komisja Przetargowa Elektrociep owni zakwalifikowa a do nast pnego etapu przetargu 4 firmy: * Babcock Borsig Power Plants GmbH / Niemcy * Lurgi Energieund Entsorgung GmbH / Niemcy * konsorcjum Elektrim - Megadex S.A./ Polska i Fortum Engineering LTD/Finlandia-Fortum Engineering Polska Sp.z o.o. * konsorcjum Mitex S.A. /Polska i Energobudowa S.A./ Polska W dniu 11 kwietnia 2000 r. Elektrociep ownia uzyska a prawomocny wyrok sàdowy w sprawie nale noêci za dostarczone w 1992 r. ciep o do miejskiego systemu ciep owniczego. W wyniku d ugotrwa ych negocjacji, w dniu 5 czerwca 2001r. podpisano ugod z Zarzàdem Miasta Zielonej Góry, na mocy której, za wierzytelnoêci, Elektrociep ownia naby a udzia y w Miejskim Zak adzie Energetyki Cieplnej. On February 12 th 2001 National Power Grid and Zielona Góra Heat and Power Plant signed a re-negotiated long-term agreement for the sale of electric energy from the planned gas-steam block. The contract is valid since January 26 th The signature brought about needs of urgent finishing negotiations with Polish Oil and Gas Company about the long-term supply and delivery of fuel to the gas-steam block. The signature of the contract took place on April 6 th 2001 in Zielona Góra. Among the guests there were the Prime Minister Janusz Steinhoff, the Lubuskie Province Governor Stanis aw Iwan and the Marshal of Lubuskie Province Andrzej Bocheƒski. On April 23 rd 2001 in a daily newspaper Rzeczpospolita there appeared an announcement about two-stage auction for a project, production, devices and equipment delivery, installation on the construction spot, activation, trial work, and getting the block ready to further exploitation. Having gathered and analysed the offers, the Company s Auction Commission qualified to the 2 nd stage 4 firms: * Babcock Borsig Power Plants GmbH from Germany * Lurgi Energie und Entsorung GmbH from Germany * Syndicate Elektrim - Megadex from Poland and Fortum Engineering LTD from Finland / Finlandia - Fortum Engineering Polska Sp. z o.o. * Syndicate Mitex S.A. and Energobudowa S.A. from Poland On April 11 th 2000 HP Plant received the verdict in a case of unpaid charges for the heat delivery to the municipal heat system in As a result of long negotiations, on June 5 th 2001, the Executive Board and the City Executive Board signed the agreement of debt regulation which was the base to purchase shares of Municipal Heat Energy Company by HP Plant. Niezale nie od og oszonego przetargu na wybór realizatora inwestycji, opracowano Memorandum Informacyjne dotyczàce Elektrociep owni Zielona Góra S.A. i projektu budowy oraz wystàpiono z zapytaniem ofertowym do kilkunastu instytucji zainteresowanych finansowaniem budowy bloku gazowo-parowego. Przyj ty harmonogram zak ada, e wybór generalnego wykonawcy nastàpi do koƒca 2001r., a zamkni cie finansowania inwestycji - w styczniu 2002r. Rozpocz cie komercyjnej eksploatacji bloku gazowo-parowego planowane jest na 1 maja 2004r. Simultaneously to the auction for the project executor, the Informative Memorandum about Zielona Góra S.A. Heat and Power Plant was sent to several financial institutions and organisations interested in financing and investing in the gassteam block. As the preparation to investment realisation continues one assumes that by the end of 2001, the final executor of the investment will have been elected. In January 2002 it is planned to sign all the expletive agreements connected with financing the block. The start of commercial exploitation of the block is planned on May 1 st Uroczyste podpisanie kontraktu pomi dzy Elektrociep ownià Zielona Góra S.A., a PGNiG S.A. The official signature of the contract between HP Plant and Polish Oil and Gas Company

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report Grupa EDF Raport Roczny 2007 Annual Report Dla naszego miasta, dla środowiska Spis treści Table of contents List Prezesa. 3 The Letter of the President Informacje ogólne o Spółce. 4 General information

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report èród o radoêci SPIS TREÂCI CONTENTS S owo wst pne / Introduction... 4 W adze Spó ki / Company's authorities...

Bardziej szczegółowo

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Shareholders struktura akcjonariatu Stan na: As at: 31.12.2012 Liczba akcji równa iczbie głosów Numbers of shares = number of votes 15.19 AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 721 094 9.95

Bardziej szczegółowo

MISJA MISSION. 60-lecie PROCHEMU. The 60th anniversary of PROCHEM

MISJA MISSION. 60-lecie PROCHEMU. The 60th anniversary of PROCHEM MISJA Misjà firmy PROCHEM S.A. jest umo liwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im us ug o najwy szej jakoêci w terminach i cenach przez nich akceptowanych. MISSION

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2004 Annual Report

Raport Roczny 2004 Annual Report Raport Roczny 2004 Annual Report Centrala Getin Holding we Wroc awiu Getin Holding headquarters in Wroc aw Kalendarium najwa niejszych wydarzeƒ. Calendar of key events 9 stycznia podwy szenie udzia u w

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report ELEKTROBUDOWA SA

Raport Roczny Annual Report ELEKTROBUDOWA SA Raport Roczny Annual Report ELEKTROBUDOWA SA WYBRANE DANE FINANSOWE SELECTED FINANCIAL DATA w tys. PLN / in PLN thousands jednostkowe company skonsolidowane group 2010 2009 2010 2009 Przychody ze sprzeda

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA 2007

ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA 2007 2007 ELEKTROBUDOWA SA Raport Roczny Annual Report 2007 Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2002 Annual Report 2002

Raport Roczny 2002 Annual Report 2002 Raport Roczny 2002 Annual Report 2002 Spis treêci Softbank SA w skrócie List Prezesa Zarzàdu Akcjonariat i w adze Spó ki Zmiany w akcjonariacie w 2002 roku Zmiany w akcjonariacie po 31 grudnia 2002 roku

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report Fabryka Farb i Lakierów ÂNIE KA SA

raport roczny annual report Fabryka Farb i Lakierów ÂNIE KA SA raport roczny annual report 2004 Fabryka Farb i Lakierów ÂNIE KA SA spis treêci contents Podstawowe dane / Basic data 4 List Prezesa Zarzàdu / A letter from the President of the Management Board 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 3 4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s

Bardziej szczegółowo

Raport Ekologiczny 2008 Environmental protection report 2008

Raport Ekologiczny 2008 Environmental protection report 2008 Raport Ekologiczny 2008 Environmental protection report 2008 naturalny wybór Raport Ekologiczny 2008 environmental protection report 2008 3 Szanowni Paƒstwo, Dear Reader, Z przyjemnoêcià oddajemy Paƒstwu

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY PL 42-701 LUBLINIEC, ul. Powsta ców 54 tel. (+48 34) 35 15 600 centrala (operator) tel. (+48 34) 35 15 7 marketing wyk adzin tel. (+48 34) 35 15 740 marketing w óknin tel. (+48 34) 35 15 710 floorings

Bardziej szczegółowo

ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001

ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001 ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001 SPIS TREÂCI CONTENTS List Prezesa 3 President s Letter Zarzàd 5 The Management Board Rada Nadzorcza 6 Supervisory Board Mapa hoteli Orbis SA 7 Map of Orbis SA Hotels Orbis

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 List Prezes MPEC S.A. w Krakowie 2 Misja Spółki 4 Statut Spółki 6 Władze Spółki 7 Kadry 8 Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie 10 Usługi MPEC S.A. w Krakowie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT

SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT 2 SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT List Zarządu... 4 Letter of the Management Board... 5 Władze Spółki... 6 Company s Management... 7 Historia Aqua S.A.... 8 The history of Aqua S.A... 9 Podstawowa działalność...10

Bardziej szczegółowo

Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Polish Social Insurance Institution INFORMATOR COMPENDIUM

Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Polish Social Insurance Institution INFORMATOR COMPENDIUM Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa/Warsaw 2009 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa/Warsaw 2009 2 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych 3 Spis treêci Table

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Raport Roczny 2005 Annual Report 2005 Raport Roczny Annual Report ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Annual Report. Boryszew SA

Raport roczny. Annual Report. Boryszew SA Raport roczny Annual Report Boryszew SA Raport Roczny 2005 Boryszew SA Annual Report 2005 Boryszew SA Spis treêci Contents 1. List Prezesa Zarzàdu do Akcjonariuszy...5 2. W adze spó ki...11 2.1. Zarzàd...12

Bardziej szczegółowo

Spis treêci Contents. Wst p 1 Introduction. Zarzàd 2 Management board. Energetyka 3 Power industry. Przemys nafty i gazu 5 Oil and gas

Spis treêci Contents. Wst p 1 Introduction. Zarzàd 2 Management board. Energetyka 3 Power industry. Przemys nafty i gazu 5 Oil and gas BUDUJEMY Z ENERGIÑ! Spis treêci Contents Wst p Introduction Zarzàd 2 Management board Energetyka 3 Power industry Przemys nafty i gazu 5 Oil and gas Przemys stoczniowy i offshore 7 Shipbuilding industry

Bardziej szczegółowo

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Korporacja AEGON N.V. jest jednà z wiodàcych firm notowanych na najwi kszych gie dach Êwiata m.in. w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Nowym

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2012 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board...3 Słowo wstępne od Zarządu / Foreword by the Managment Board...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo