Elektrociep ownia Zielona Góra S. A. Raport roczny Annual report ZIELONA GÓRA MM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektrociep ownia Zielona Góra S. A. Raport roczny 2000. Annual report ZIELONA GÓRA MM"

Transkrypt

1 Elektrociep ownia Zielona Góra S. A. Raport roczny 2000 Annual report ZIELONA GÓRA MM

2 Za dat narodzin Elektrociep owni przyjmuje si wrzesieƒ 1974 r., kiedy uruchomiono pierwsze dwa kot y wodne WR-25 i dwa parowe OR-32. W roku 1999 Zielonogórska Elektrociep ownia obchodzi a jubileusz çwierçwiecza istnienia i dzia alnoêci w ramach struktur ró nych przedsi biorstw: * Miejskie Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej w Zielonej Górze * Wojewódzkie Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej w Zielonej Górze * jednostka organizacyjna Zak adu Energetycznego Zielona Góra * Przedsi biorstwo Paƒstwowe Elektrociep ownia Zielona Góra * od 1993 Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. The date of birth of Zielona Góra Heat and Power Generating Plant is September 1974, when the first boilers - two water (WR-25) and two steam (OR-32) ones started working. In 1999 Zielona Góra HP Plant had its 25 th anniversary, operating in the structures of the following companies: * Municipal Heat Company in Zielona Góra * Zielona Góra Province Heat Company * the unit of Energy Company Zielona Góra * National Company EC Zielona Góra * since 1993 Zielona Góra Heat and Power Plant joint stock company SPIS TREÂCI TABLE OF CONTENTS 1. List Prezesa Zarzàdu 2 Letter from the President of the Executive Board 2. Informacje o Spó ce 4 Information about the Company 3. W adze Spó ki 6 Governing bodies 4. Strategia 7 Strategy 5. Struktura organizacyjna 8 Organisational structure 6. Zatrudnienie 10 Employment 7. Produkcja i sprzeda 13 Production and sale 8. Inwestycje 17 Investments 9. Projekt budowy bloku gazowo-parowego 18 Project of construction of a gas-steam block 10. Ochrona Êrodowiska i gospodarka wodna 22 Environment protection and water management 11. Prywatyzacja 25 Privatisation JESTEÂMY ROZWOJOWÑ SPÓ KÑ ENERGETYCZNÑ, PRZYJAZNÑ MIESZKA COM I ÂRODOWISKU WE ARE A DYNAMIC POWER COMPANY, PEOPLE AND ENVIRONMENT FRIENDLY 12. Wydarzenia I pó rocza 2001 roku 26 Important events in the first half of Dane ekonomiczno-finansowe 29 Economic and financial data 14. Opinia bieg ego rewidenta 33 Opinion of a chartered auditor

3 Szanowni Paƒstwo. W niniejszej publikacji przedstawiamy najistotniejsze dane i wydarzenia dotyczàce Elektrociep owni Zielona Góra S.A. w 2000r. Rok ten by szczególny w historii Elektrociep owni, bowiem z koƒcem wieku zbieg y si - jubileusz 10-lecia samodzielnoêci gospodarczej przedsi biorstwa, finalizowanie procesu prywatyzacji Spó ki oraz zakoƒczenie negocjacji i procedur prowadzàcych do podpisania przez Elektrociep owni strategicznych kontraktów d ugoterminowych z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. na sprzeda energii elektrycznej z planowanego bloku gazowo-parowego oraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. na dostawy gazu do tego bloku. Osiàgni cia te by y efektem kilkuletniej, wyt onej pracy kierownictwa i pracowników EC. Realizujàc nadrz dny cel strategii firmy skierowany na przeorientowanie profilu jej dzia alnoêci z typowego wytwórcy energii w dynamicznà spó k energetycznà, prowadziliêmy równie dzia ania integracyjne lubuskich firm energetycznych, przedsi biorstw pracujàcych na rzecz energetyki, wy szych uczelni, samorzàdów lokalnych w ramach Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. TworzyliÊmy tak e podstawy do funkcjonowania Elektrociep owni na nowych rynkach, uwzgl dniajàc interesy mieszkaƒców regionu i ochron Êrodowiska. Nie zapominaliêmy tak e o najbardziej potrzebujàcych, wspierajàc ich materialnie w miar swoich mo liwoêci. Po raz kolejny zdobyliêmy wyró nienie w organizowanym przez Paƒstwowà Inspekcj Pracy konkursie Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej. Jako jedni z pierwszych w energetyce wprowadziliêmy Pracowniczy Program Emerytalny. Nasza rzetelnoêç i operatywnoêç dzia aƒ spotka y si z pozytywnà ocenà Krajowej Izby Gospodarczej oraz Instytutu Badaƒ nad Demokracjà i Przedsi biorstwem Prywatnym, które przyzna y Elektrociep owni zaszczytny tytu Przedsi biorstwa Fair Play Zapraszamy Paƒstwa do lektury Raportu. Miros aw Badurek Cz onek Zarzàdu Dyrektor ds. Ekonomiczno Finansowych Board Member and Financial Director Dear Sirs, We have the pleasure of presenting to you the following report on the activity of Zielona Góra Heat and Power Plant which includes the most important data and events in the year of That year was a special time in a history of HP Plant. Just at the end of the century the Plant celebrated its 10 th anniversary of the economical independence, continued finishing the process of privatisation and completed negotiations and procedures leading to the signature of strategic long-term contracts. The first agreement was signed with National Power Grid for sale of electric energy from the planned gas-steam block and the second one referred to the gas supply to the block signed with Polish Oil and Gas Company. The success was an effect of long and heavy work of HP Plant s management and employees who put much effort to reach the goal. Realising the superior goal of firm s strategy directed at re-orientation of the activity profile from a typical producer of energy into a dynamic energy company, we were also involved in integration of regional energy firms, development of companies working for the sake of the branch, high education, local authorities and Lubuskie Society for Energetics Development. We created new possibilities for HP Plant functioning on farther markets taking into consideration citizens matters and protection of the natural environment. We never forgot those who needed our help, we supported them financially as we could afford. We were praised again with the title Employer - an organiser of safe work given by State Work Inspection. As one of the first in the energy industry we implemented Employee Pension Programme. Our reliability and efficiency were positively assessed by National Economic Board and Institute of Research on Democracy and Private Company, which conferred HP Plant an honourable title of The Company Fair Play Prezes Zarzàdu Marian Babiuch Marian Babiuch Prezes Zarzàdu Dyrektor Naczelny President of the Board and Managing Director I kindly invite you to read our Report. President of the Executive Board Piotr Olejniczak Cz onek Zarzàdu Dyrektor ds. Technicznych Board Member and Technical Director 2 3

4 ELEKTROCIEP OWNIA ZIELONA GÓRA S.A. ZIELONA GÓRA HEAT AND POWER PLANT Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. jest jednoosobowà Spó kà Skarbu Paƒstwa, zarejestrowanà na mocy postanowienia Sàdu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia r. w rejestrze handlowym pod nr RHB Przedmiotem dzia alnoêci Spó ki jest: * wytwarzanie i sprzeda energii elektrycznej i cieplnej, * prowadzenie innej dzia alnoêci produkcyjnej i us ugowej, w tym remontowej i inwestycyjnej oraz wszelkiego poêrednictwa wykorzystujàc do tego potencja organizacyjno-techniczny s u àcy do realizacji podstawowego celu okreêlonego powy ej. Kapita akcyjny EC Zielona Góra S.A. wynosi z (s ownie: osiem milionów dwieêcie pi çdziesiàt tysi cy z otych) i dzieli si na (s ownie: trzysta trzydzieêci tysi cy) akcji imiennych o wartoêci nominalnej 25 z (s ownie: dwadzieêcia pi ç z otych) ka da. Zielona Góra Heat and Power Plant is a joint stock company wholly owned by the State Treasury. The Company was registered on August 10 th 1993 (nr RHB 1312). The Company is a manufacturer and purveyor of heat and electric energy, which are produced in conjunction with each other. The company s activity aims at: * producing and selling electric and heat energy, * other production, service and overhaul activities that enable to fulfil the first objective. The share capital of Zielona Góra HP Plant is amounted to PLN and was divided into shares with a nominal value of 25 PLN each. All shares are owned by the State Treasury. We wrzeêniu 2000 roku ods oni to na terenie Elektrociep owni p askorzeêb Âw. Maksymiliana Kolbego - patrona energetyków, przywiezionà przez pracowników Spó ki z XV Jubileuszowej Pielgrzymki Energetyków, Elektryków i Elektroników na Jasnà Gór. In September 2000 the St. Maksymilian Kolbe s relief, the patron of the energy industry, was founded in Zielona Góra HP Plant. The relief was brought to HP Plant from Jasna Góra Cloister in Cz stochowa during the 15th Pilgrimage of Energetics Employees. Wspieramy dzia alnoêç instytucji dydaktycznych, kulturalnych i pomocy spo ecznej. We support activities of cultural, educational and social welfare organisations and institutions. Naszym pracownikom stwarzamy warunki do wypoczynku i rekreacji. Elektrociep ownia jest w aêcicielem oêrodka wypoczynkowego w Krzeczkowie nad jeziorem Nies ysz i Domu Wypoczynkowego Zakopianka w Szklarskiej Por bie. We provide our employees with appropriate conditions for rest and leisure. HP Plant is an owner of a rest resort in Krzeczkowo on the Lake Nies ysz and a mountain guesthouse Zakopianka in Szklarska Por ba - the pearl of Karkonosze region. Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. jest laureatem konkursu PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY za rok Zielona Góra HP Plant was praised with an honourable title the Fair Play Company of WSPIERAMY WSZYSTKIE DZIA ANIA ZMIERZAJÑCE DO ZACHOWANIA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WE SUPPORT ALL ACTIVITIES AIMING AT PRESERVING NATIONAL HERITAGE 4 5

5 W ADZE SPÓ KI GOVERNING BODIES OF THE COMPANY Walne Zgromadzenie W aêcicielem 100% akcji Elektrociep owni Zielona Góra S.A. jest Skarb Paƒstwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Paƒstwa. Rada Nadzorcza W sk ad Rady Nadzorczej wchodzili: Do r. - w koƒcowym okresie III kadencji W dniu r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powo- a o Rad Nadzorczà na IV kadencj, która pracowa a w sk adzie: W zwiàzku z powo aniem prof. Mariana Mi ka na Wiceministra Skarbu Paƒstwa, od r. sk ad Rady Nadzorczej przedstawia si nast pujàco: Zarzàd W sk ad Zarzàdu wchodzà: Prokura Prokurentami Elektrociep owni Zielona Góra S.A. sà: S awomir Krystek - Przewodniczàcy / Chairman Jerzy Sieros awski - Zast pca Przewodniczàcego / Deputy Chairman Kazimierz Purowski - Sekretarz / Secretary Bogus aw Drewniak - Cz onek / Member Zbigniew G azowski - Cz onek / Member Lucjan Krysmalski - Cz onek / Member Zbigniew Maroszek - Cz onek / Member Wac aw Marszewski - Cz onek / Member Jacek Parzonka - Cz onek / Member Lidia Retkowska - Mika - Cz onek / Member Marian Mi ek - Przewodniczàcy / Chairman Wac aw Marszewski - Zast pca Przewodniczàcego / Deputy Chairman Zbigniew G azowski - Sekretarz / Secretary Józef Bukiewicz - Cz onek / Member Lucjan Krysmalski - Cz onek / Member Boles aw Rostkowski - Przewodniczàcy Rady / Chairman Wac aw Marszewski - Wiceprzewodniczàcy / Deputy Chairman Zbigniew G azowski - Sekretarz Rady / Secretary Józef Bukiewicz - cz onek Rady / Member Lucjan Krysmalski - cz onek Rady / Member Marian Babiuch - Prezes Zarzàdu i Dyrektor Naczelny President of the Board and Managing Director Miros aw Badurek - Cz onek Zarzàdu i Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Board Member and Financial Director Piotr Olejniczak - Cz onek Zarzàdu i Dyrektor ds. Technicznych Kazimiera Emilia Miroƒczyk - General Meeting of Shareholders 100% shares of the Company are owned by the State Treasury which is represented by the Minister of Treasury. Supervisory Board The composition of Supervisory Board in the last term of the 3 rd cadence between January 1 st 2000 and June 14 th 2000 was as follows: On June 28 th 2000 General Meeting of Shareholders elected members of Supervisory Board for the 4 th cadence as follows: The composition of Supervisory Board since April 27 th 2001 connected with prof. Marian Mi ek s appointment for a Vice-Minister of State Treasury has been as follows: Executive Board Executive Board consists of three members: Board Member and Technical Director Proxy Proxies of Zielona Góra HP Plant are: G ówny Ksi gowy / Chief Accountant Jerzy Wojnicz - G ówny Specjalista ds. Organizacji i Koordynacji Zarzàdzania / Chief Management Organisation and Co-ordination Specialist STRATEGIA Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. od dziesi ciu lat funkcjonuje jako samodzielny podmiot gospodarczy. Po wydzieleniu jej ze struktur Zak adu Energetycznego podj to szereg dzia aƒ, aby dostosowaç przedsi biorstwo do zasad gospodarki rynkowej i osiàgaç jak najlepsze rezultaty ekonomiczne. Dokonano mi dzy innymi restrukturyzacji przedsi biorstwa wydzielajàc spó k remontowà, wszcz to i dalece zaawansowano proces prywatyzacji Spó ki, a tak e zrealizowano inwestycj zwiàzanà z budowà nowego turbozespo u parowego, co pozwoli o zwi kszyç moc elektrycznà i wskaênik skojarzenia. Dzisiaj Elektrociep ownia skutecznie zaspokaja potrzeby grzewcze Zielonej Góry, osiàgajàc przy tym dodatnie wyniki ekonomicznofinansowe. Zarzàd Elektrociep owni Zielona Góra S.A., pomimo osiàgni cia konkretnych efektów oraz licznych dokonaƒ, dostrzega koniecznoêç dalszego rozwoju. Szanse na rozwój wyst pujà w otoczeniu Elektrociep owni. Za jednà z nich mo na niewàtpliwie uznaç odkryte w okolicach KoÊciana z o a gazu, które mogà byç wykorzystane do produkcji taniej i czystej ekologicznie energii. Kolejnà szansà jest wyst powanie lokalnego deficytu energii elektrycznej, co oznacza, e je eli w najbli szej przysz oêci nie zostanie wybudowana jednostka wytwórcza o znacznej mocy, to województwo lubuskie b dzie mia o energi elektrycznà jednà z najdro szych w kraju (po uwzgl dnieniu kosztów przesy u). Przyj ta przez Zarzàd Elektrociep owni Zielona Góra S.A. strategia rozwoju firmy zak ada realizacj nast pujàcych celów: * zmian profilu firmy poprzez skoncentrowanie dzia alnoêci na produkcji energii elektrycznej, * rozwijanie produkcji energii elektrycznej i ciep a w skojarzeniu, jako najbardziej efektywnej metody wytwarzania energii, * zastosowanie technologii o minimalnej szkodliwoêci dla Êrodowiska naturalnego, * osiàgni cie poziomu techniki i technologii wytwarzania energii umo liwiajàcego d ugotrwa e funkcjonowanie przy mo liwie najni szych kosztach, * wykorzystanie szansy zagospodarowania regionalnych z ó zaazotowanego gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej i ciep a, * wykorzystanie szansy, którà stworzy uruchomienie lokalnego rynku energii elektrycznej, * aktywne funkcjonowanie na rynku i rozwijanie sprzeda y ciep a. Uruchomienie bloku gazowo-parowego w Elektrociep owni Zielona Góra S.A. umo liwi realizacj powy szych celów oraz pozwoli na unowoczeênienie technologii wytwarzania energii, obni enie kosztów produkcji oraz zwi kszenie wspó czynnika skojarzenia. STRATEGY HP Plant has been an independent economical unit for 10 years. After diffusion from the structure of Energy Company there were steps taken to adjust the Company to the rules of free trade and to achieve the best economical outcomes. To reach the goals the Plant successfully carried out restructuring of the firm creating a new overhaul company, and started the process of privatisation. The Company also finished the investment of a new steam turbine set which made the electric power and conjunction parameters increase. Today HP Plant is able to provide sufficient amounts of thermal power to the City of Zielona Góra reaching at the same time positive financial results. Despite the actions undertaken to get the assumed effects, the Executive Board notice the necessity of further development. One of the chances for completing the process of development was a discovery of large gas deposits in the vicinity of Zielona Góra that may be exploited to produce cheap and ecological energy. The second one was local deficiency in electric energy caused by the fact that there were not any plants of high power. The continuation of this situation could bring about that Lubuskie Province would have one of the most expensive electricity in Poland considering costs of electric current transmission. The strategy of development devised by the Executive Board of the Plant includes the following goals: * changing the company s profile through concentration on electric power production, * increasing production of electric power and heat in conjunction as the most effective way of power production, * implementing technologies least detrimental to the natural environment, * reaching a technological level of power production which would allow for long-term operations at the lowest costs possible, * using gas from local natural gas deposits to produce electric power and heat, * active role on the local electric power market when it opens, * active participation on the market and increasing the sale of heat. Successful implementation of the development strategy will mean modernisation of power production technologies, diminishing production costs and increasing the conjunction coefficient. 6 7

6 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORGANISATIONAL STRUCTURE Prowadzone od kilku lat, szeroko zakrojone przekszta cenia organizacji i zarzàdzania, infrastruktury technicznej i formy prawnej pozwoli y na przystosowanie EC Zielona Góra S.A. do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz spe niania stawianych jej wymagaƒ. W obecnej strukturze organizacyjnej EC Zielona Góra S.A. mo na wyró niç trzy g ówne piony organizacyjne: * Pion Dyrektora Naczelnego * Pion Dyrektora ds. Technicznych * Pion Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Wide and dynamic transformations of organisation and management, technical infrastructure and a legal form allowed to adapt HP Plant to function in free market conditions and face the demands from outside. The structure of the management comprises three areas of responsibility: * Director General * Technical Director * Financial Director WALNE ZGROMADZENIE RADA NADZORCZA ZARZÑD DN Prezes Zarzàdu Dyrektor Naczelny DT Cz onek Zarzàdu Dyrektor ds. Technicznych DE Cz onek Zarzàdu Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych TW G ówny In ynier ds. Wytwarzania Energii NZ G. Specjalista ds. Organizacji i Koordynacji Zarzàdzania EK G ówny Ksi gowy TP WR WK WN PI PR Dy urny In ynier Ruchu Dzia Kot owo - Maszynowy Dzia Naw glania Od u lania i Transp. Technolog. G. Specjalista ds. Remontów i Inwestycji Dzia Inwestycji i Rozliczeƒ Dzia Przygotowania i Nadzoru Remontów NI NS Obs uga Prawna Zespó Doradców ZO Dzia Organizacyjny G. Spec. ds. Marketingu i Przyg. Budowy Bloku Gazowo-Parowego SI G. Specjalista ds. Strategii i Rozwoju Dzia Informatyki EC EH EP KF KK Dzia Finansowy Dzia Ksi gowoêci G ówny Specjalista ds. Controllingu Wydzia Taryf, Handlu i Analiz Wydzia Spraw Pracowniczych i Socjalnych PZ Dzia Zaopatrzenia i Gosp. Magazynowej NO Dzia Ochrony TA Wydzia Energetyczny NR Rewident Zak adowy TT Dzia Techniczno - Administracyjny NB Stanowisko ds. BHP i P. Po. 8 TC TE TO Wydzia Chemiczny i Gospodarki Wodno - Âciekowej Wydzia Elektryczny Automatyki i Pomiarów Stanowisko ds. Ochrony przed Promieniowaniem SCHEMAT ORGANIZACYJNY ELEKTROCIEP OWNI ZIELONA GÓRA S.A. NA DZIE The organisational structure of the Company on December 31 st 2000

7 ZATRUDNIENIE EMPLOYMENT Struktura zatrudnienia na dzieƒ r. Structure of employment on December 31 st 2000 Wed ug stanu na dzieƒ r. w Elektrociep owni Zielona Góra S.A. zatrudnionych by o 343 pracowników. Kadra kierownicza posiada odpowiedni poziom wykszta cenia zawodowego oraz wieloletnie doêwiadczenie praktyczne. Za oga Elektrociep owni charakteryzuje si równie odpowiednim poziomem kwalifikacji zawodowych, pracownicy z wykszta ceniem Êrednim i zasadniczym zawodowym stanowià oko o 70% ogó u zatrudnionych. wed ug poziomu wykszta cenia by education zasadnicze - 30% vocational podstawowe - 13,7% primary wy sze - 16,9% higher Êrednie - 39,4% secondary Pracownicy systematycznie podnoszà swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestniczenie w kursach, seminariach i konferencjach. W 2000r. z ró nych form szkolenia skorzysta o 131 pracowników. Kadra kierownicza w liczbie 27 osób uczestniczy a w studium mened erskim pt. Zarzàdzanie Elektrociep ownià w warunkach rynkowych, znacznie podnoszàc swoje kwalifikacje. Studium obejmowa o 128 godzin wyk adów i seminariów dotyczàcych m.in. wspó czesnych metod zarzàdzania przedsi biorstwem, budowy strategii firmy, doskonalenia systemu organizacji zarzàdzania przedsi biorstwem, marketingu, kierowania zespo ami ludzkimi. W Elektrociep owni Zielona Góra S.A. wyst puje stabilny stan zatrudnienia. wed ug posiadanego sta u pracy by length of service powy ej 31 lat - 9,3% over 31 years lat - 34,7% years wed ug wieku / by age lat - 44,9% years do 10 lat - 19,8% up to 10 years lat - 36,2% years lat - 13,4% years The employment in HP Plant on December 31 st 2000 was 343 employees. The managing staff has got an appropriate level of education and a great professional experience. 70% workers with secondary and vocational education have got sufficient skills necessary to do their job. The employees constantly raise their vocational qualifications by attendance at courses, lectures and conferences. In employees took part in various forms of additional education. 27 members of managing staff were auditors of the cycle of lectures Management in HP Plant in free market reality. The study consisted of 128 hours of lectures referring to such fields as contemporary methods of management, firm s strategy building, improvement of organisational system, marketing and human resource management. Pracownicy na wszystkich stanowiskach identyfikujà si z firmà, wykazujàc du e zaanga owanie w pracy. Sà ywotnie zainteresowani rozwojem Spó ki i jej przysz oêcià. HP Plant is characterised by a stable level of employment. Employees on all posts identify with lat - 22,1% years do 30 lat - 19,6% up to 30 years the Company revealing a great work involvement. They are actively interested in the Company s wed ug zajmowanych stanowisk / by posts robotnicze / workers - 65,6% nierobotnicze / staff - 34,4% wed ug p ci / by sex m czyêni / men - 70,0% kobiety / women - 30,0% development and its future 10 11

8 PRODUKCJA I SPRZEDA PRODUCTION AND SALES Energia cieplna Osiàgalna moc cieplna Elektrociep owni Zielona Góra S.A. wynosi 238 MW, zaê moc cieplna w skojarzeniu jest na poziomie ok. 64 MW. Elektrociep ownia jest podstawowym êród em ciep a Zielonej Góry, zaspokajajàc w 80% potrzeby miasta na energi cieplnà. Wytwarzanie ciep a odbywa si na podstawie koncesji z dnia r., wa nej do roku. WielkoÊç sprzeda y energii cieplnej wykazuje w ostatnich latach tendencj malejàcà. Stan taki obserwowany jest w zdecydowanej wi kszoêci aglomeracji miejskich na terenie kraju i wynika g ównie z takich powodów jak: * wyst pujàce w ostatnich latach bardzo agodne zimy, * wprowadzenie automatyki w z ów cieplnych oraz opomiarowanie instalacji wewn trznych, umo liwiajàce racjonalnà gospodark cieplnà u odbiorcy, * realizacja prac termomodernizacyjnych zmierzajàcych do ograniczenia strat cieplnych w budynkach, * zmniejszenie iloêci nowych mieszkaƒ oddawanych do u ytku. JednoczeÊnie Elektrociep ownia Zielona Góra S.A., na tle krajowych elektrociep owni charakteryzuje si wysokim wskaênikiem mocy zamówionej do mocy zainstalowanej, wynoszàcym 88%. Heat energy A total thermal power of HP Plant amounts to 238 MW and the level of conjunction is about 64 MW. The heat demand of the town is satisfied in about 80%. The Plant holds the licence to produce heat from October 28 th 1998, which is valid until October 31 st Volume of sales of thermal power has indicated its decrease during a few last years. This fact is commonplace in all big cities in Poland and derives from the following factors: * mild winters, * implementation of automation, measurement and rational exploitation of heat at recipient s, * reduction of heat loss through thermal modernisation of buildings, * a smaller number of newly built houses, * increasing competitiveness of other sources of energy. On the background of other heat and power generating companies HP Plant in Zielona Góra is characterised by a high parameter of the power ordered comparing with the power installed which equals 88%. The only recipient of thermal energy was Municipal Heat and Power Company in Zielona Góra. The sale of thermal power and heat to MHPC was based on a long-term agreement signed in 1998, which shall remain in force until December 31 st Jedynym odbiorcà energii cieplnej z Elektrociep owni Zielona Góra S.A. jest Miejski Zak ad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Sprzeda mocy i energii cieplnej do MZEC odbywa si na podstawie Umowy wieloletniej z 1998 roku, zawartej na okres do koƒca 2015 roku. 3,0 1, Ogieƒ w komorze paleniskowej kot a parowego Inside the combustion chamber of a steam boiler Sprzeda energii cieplnej w Elektrociep owni Zielona Góra S.A. ( ) Thermal power sale in Zielona Góra mln GJ Heat and Power Plant ( ) 12 13

9 Energia elektryczna Osiàgalna moc elektryczna Elektrociep owni Zielona Góra S.A. wynosi 22,5 MW, co kwalifikuje obiekt do grupy elektrociep owni zawodowych o mocy poni ej 100 MW. Wytwarzanie energii elektrycznej przez Spó k odbywa si na podstawie koncesji z dnia r., wa nej do r. Z szacunków Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. i Zielonogórskich Zak adów Energetycznych S.A. wynika, i w rejonie Zielonej Góry wyst puje znaczny niedobór mocy elektrycznej, szacowany na ok. 300 MW. Brak znaczàcych êróde tej mocy w regionie powoduje koniecznoêç zakupu i przesy u energii elektrycznej z odleg ych elektrowni, co wià e si z du ymi stratami przesy u i kosztami. Stan taki wyraênie wskazuje na celowoêç budowy w regionie du ego êród a energii elektrycznej. Produkcja i sprzeda energii elektrycznej w Elektrociep owni Zielona Góra S.A. w ciàgu ostatnich kilku lat utrzymuje si na stabilnym poziomie, oscylujàc odpowiednio wokó wielkoêci 100 GWh/a i 80 GWh/a. Do kwietnia 2000 roku jedynym odbiorcà mocy i energii elektrycznej z Elektrociep owni Zielona Góra S.A. by y Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie. W ramach pi cioletniej umowy, która pozwoli a na zrealizowanie pierwszej w Polsce inwestycji przyrostu nowej mocy elektrycznej w oparciu o finansowanie komercyjne, Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. zrealizowa a budow turbozespo u parowego o mocy elektrycznej 12,87 MW. Po sp acie inwestycji, od 13 kwietnia, jedynym odbiorcà energii elektrycznej z obiektu sà Zielonogórskie Zak ady Energetyczne S.A., które zobowiàza y si odebraç ca à - wytworzonà w skojarzeniu z energià cieplnà - energi elektrycznà. Electric energy Total electric power of HP Plant amounts to 22.5 MW which places the Plant in a group of producers below 100 MW. HP Plant produces electricity according to the licence from October 5 th 2000, valid until October 5 th National Power Grid and Zielona Góra Energy Company estimate that in Zielona Góra region there is a substantial deficiency in electric power described about 300 MW. Because of the lack of big sources of electric energy, there appears a necessity to purchase the energy from outside which is connected with high losses in power transmission and a higher energy price. This situation explains the expediency of building a big source of electric energy in the region. The production and the sale of electric power in the Plant have been stable for a few years. Gross production oscillates around 100 GWh/a and the sale around 80 GWh/a. Until April 2000 the only recipient of electricity from HP Plant was National Power Grid. The sale of electric power was based on an electric energy purchase agreement, which was valid until April 13 th 2000, i.e. for a period of 5 years since the signature. Having fulfilled the goals of the agreement HP Plant finished the investment, using commercial methods of financing, of building a steam turbine set of total electric power MW. Having paid off the investment, since April 13 th 2000 the only recipient of electric power from the Plant s area has been Zielona Góra Energy Company. The agreement obliges Zielona Góra Energy Company to purchase all electric energy produced in conjunction Sprzeda energii elektrycznej w Elektrociep owni Zielona Góra S.A. ( ) Sale of electric energy in Zielona Góra HP Plant ( ) MWh 14 15

10 Cyklony - widok z komina Elektrociep owni Cyclone batteries seen from the HP Plant chimney INWESTYCJE INVESTMENTS Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. zrealizowa a w ostatnich latach szereg zadaƒ inwestycyjnych w celu podwy szenia mocy produkcyjnych, modernizacji istniejàcych maszyn i urzàdzeƒ oraz podwy szenia sprawnoêci podstawowych uk adów technologicznych, a tak e zmniejszenia skutków negatywnego oddzia ywania na Êrodowisko naturalne. G ówne zadania inwestycyjne zrealizowane przez Elektrociep owni w 2000r. zestawiono w poni szej tabeli. In a few last years HP Plant has carried out multitask actions that aimed to increase the productive power, to modernise existing devices and technological machines as well as to raise efficiency of basic technological centres and to decrease noxious influence on the natural environment. The most important investments in 2000 are ordered in the table below. Lp. Nazwa i cel zadania inwestycyjnego Lata realizacji Nak ady w 2000 r. Nak ady ogó em Name and goal of investment Period of realisation Expenses in 2000 Total expenses mln z / M. PLN mln z / M. PLN 1. Modernizacja kot ów parowych - przystosowanie uk adów elektrycznych, automatyki i pomiarów do zdalnego ,4 1,1 sterowania z centralnej nastawni Modernisation of steam boilers - improvement of electrical circuits, automation, measurements and remote control in the boiler control station. 2. Modernizacja rozdzielni elektryczych - przystosowanie do sterowania komputerowego ,1 0,8 Modernisation of switching station - adaptation to computer operating 3. Budowa komputerowego systemu automatyki - wprowadzenie nowoczesnych metod sterowania, wizualizacji i raportowania danych urzàdzeƒ technologicznych ,1 1,3 Construction of computer automation system - implementation of modern methods of operating, visualising and reporting technological devices data 4. Przebudowa cyklonów kot ów parowych K-2 i K-4 - zainstalowanie cyklonów o wi kszej skutecznoêci ,9 0,9 Reconstruction of steam boilers cyclone batteries K-2 and K-4 - installing cyclone batteries of higher efficiency Najwa niejszym zadaniem inwestycyjnym, zapewniajàcym funkcjonowanie Elektrociep owni przez najbli sze kilkadziesiàt lat, jest wybudowanie w latach bloku gazowo-parowego, zasilanego gazem ziemnym ze z ó krajowych. The most important investment goal for HP Plant is building the gas-steam block using as the fuel natural gas from Polish deposits planned for This block secures profitable functioning of the Plant for the next tens years. 17

11 PROJEKT BUDOWY BLOKU GAZOWO-PAROWEGO PROJECT OF CONSTRUCTION OF A GAS-STEAM BLOCK Lokalne uwarunkowania sk oni y Zarzàd EC Zielona Góra S.A. do podj cia prac majàcych na celu okreêlenie warunków wykorzystania gazu z lokalnych z ó do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnym i ekologicznie czystym êródle pracujàcym w skojarzeniu. Z wykonanych analiz wynika o, e rozwiàzaniem najlepiej spe niajàcym zasadnicze za o enia strategii rozwoju EC Zielona Góra S.A. jest budowa bloku gazowo-parowego. Po przeprowadzeniu optymalizacji wielkoêci urzàdzeƒ projektowanego bloku stwierdzono, e powinien on charakteryzowaç si mocà elektrycznà rz du 190 MWe oraz mocà cieplnà ok. 95 MWt. Dzi ki realizacji projektu przewiduje si m.in. osiàgni cie nast pujàcych wyników: * pokrycie rezerw na ewentualne zwi kszenie iloêci odbiorców energii cieplnej z terenu Zielonej Góry, * cz Êciowe pokrycie znacznego deficytu mocy elektrycznej w regionie, * ochron Êrodowiska naturalnego miasta i okolic, * obni enie kosztów produkcji, * popraw bezpieczeƒstwa energetycznego w regionie. Blok gazowo-parowy b dzie wyposa ony w nast pujàce urzàdzenia podstawowe: * jeden turbozespó gazowy do produkcji energii elektrycznej, * jeden kocio odzysknicowy - wykorzystujàcy ciep o spalin wylotowych z turbiny gazowej do produkcji pary, * jeden turbozespó parowy zasilany parà z kot a odzysknicowego, wytwarzajàcy energi elektrycznà. Paliwem podstawowym dla bloku b dzie gaz ziemny zaazotowany w iloêci 366 mln m 3 rocznie, pochodzàcy z lokalnych z ó o nominalnej wartoêci opa owej ok. 28,2MJ/Nm 3. Local conditions made the Executive Board of HP Plant undertake steps that had to describe possibilities of exploiting gas resources from local deposits to produce electric and heat energy in highly efficient and ecologically safe source working in conjunction. Having analysed the situation it turned out that the best solution facing the objectives of HP Plant s strategy of development was to build a gas-steam block. The rehearsal revealed that the most appropriate parameters for the block were 190 MW of electric power and 95 MW of thermal power. As results of the investment it is predicted to achieve the following outcomes: * fulfilment of reserves in case of increasing number of thermal power recipients from the area of the town, * decrease a high deficiency of electric energy in the region, * protection of natural environment in the town and vicinity, * decrease of production costs, * improvement of energy safety in the region. The gas-steam block will consist of the following basic devices: * one gas turbine set to produce electric energy, * one waste-heat boiler using the heat of flue gas from a gas turbine for steam production, * one steam turbine set supplied with the steam from a waste-heat boiler producing electric energy. Basic fuel for the block will be natural gas in the amount of 366 million m 3 a year, delivered from local deposits near KoÊcian of a nominal fuel value ca MJ/Nm

12 Planuje si, e energia elektryczna z projektowanego bloku gazowo-parowego b dzie przekazywana do krajowego systemu elektroenergetycznego za pomocà napowietrznej linii przesy owej o napi ciu 220 kv. Przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego spowoduje m.in. nast pujàce efekty dla Êrodowiska naturalnego; * praktycznie ca kowicie wyeliminowane zostanà takie zanieczyszczenia jak SO 2 i py, * zostanà dotrzymane normy jakoêci powietrza atmosferycznego - zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, * nie b dà powstawa y ucià liwe Êrodowiskowo odpady. Blok gazowo-parowy posiada wiele zalet, które wyró niajà go spo- Êród innych urzàdzeƒ s u àcych do wytwarzania energii elektrycznej: * niskie jednostkowe zu ycie energii chemicznej zawartej w paliwie na jednostk produkcji energii elektrycznej (du a sprawnoêç bloku dochodzàca do 58% przy pracy w kondensacji), * stosunkowo niskie nak ady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne w porównaniu z innymi êród ami energii, * ma a emisja szkodliwych zanieczyszczeƒ i brak odpadów paleniskowych pochodzàcych z procesu spalania, * krótki czas budowy bloku gazowo-parowego wynoszàcy oko o 2 lata od daty podpisania kontraktów. Nak ady bezpoêrednie na budow bloku gazowo-parowego oszacowano na poziomie 610,3 mln z (w cenach bie àcych), które obejmujà m.in.; * zaprojektowanie bloku oraz dostarczenie dokumentacji niezb dnej dla uzyskania pozwolenia na budow, * dostaw urzàdzeƒ i wyposa enia, * roboty budowlano-monta owo-instalacyjne, * szkolenie pracowników, * koszty wyprowadzenia mocy. Dotychczas poniesione nak ady na przygotowanie budowy bloku gazowo-parowego wynios y 2,2 mln z. It is planned that electric energy from the projected gas-steam block will be transmitted to the country s electric system at the voltage of 220 kv using overhead power transmission lines. Getting the block into use will cause the following effects to the natural environment: * real elimination of such pollutants as SO 2 and ash, * fulfilment of European Union norms as far as the quality of the air is concerned, * stop of producing harmful for the natural environment wastes and substances. The gas-steam block has got a lot of advantages that single it out from other power producing devices, for example: * a low unit consumption of chemical energy included in the fuel per unit of produced electric energy (high efficiency of the block up to 58% while working in condensation), * relatively low investment expenses and exploitation costs in comparison with other sources of energy, * low emission of harmful pollutants and no solid waste from combustion, * short time of building the block - about 2 years since signing the agreements. Direct costs of constructing the gas-steam block are estimated about million PLN (in current prices) which embrace: * the block project, drafts and specification necessary to get the permission for building, * supply of devices and equipment, * building, overhaul and installation works, * additional education of employees, * costs of sending the energy. The price does not include indirect expenses for instance credit commissions and bank provisions paid in a period of investment realisation. So far, total expenses of the preparation to the gas-steam block building amount to 2.2 million PLN

13 OCHRONA ÂRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA ENVIRONMENT PROTECTION AND WATER MANAGEMENT Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. posiada decyzj o dopuszczalnej emisji wydanà przez Urzàd Wojewódzki w Zielonej Górze, wa nà do 31 grudnia 2003 roku. Wykonywane systematycznie pomiary emisji zanieczyszczeƒ gazowych i py owych na pracujàcych kot ach nie wykazujà przekroczeƒ dopuszczalnych wartoêci st eƒ, okreêlonych w decyzji. W zwiàzku z tym Elektrociep ownia nie p aci kar za przekroczenie dopuszczalnych norm. WielkoÊç emitowanych do atmosfery zanieczyszczeƒ w okresie ostatnich lat przedstawiono na wykresie. Zasilanie obiektów Elektrociep owni w wod surowà odbywa si z ogólnomiejskiej sieci wodociàgowej. Dostawa wody do celów technologicznych i socjalno-bytowych uregulowana jest umowà pomi dzy EC Zielona Góra S.A. a Zak adem Wodociàgów i Kanalizacji w Zielonej Górze. Istniejàce instalacje do przygotowania wody dla celów technologicznych mogà w pe ni pokryç potrzeby produkcyjne planowanego bloku gazowo-parowego. Âcieki socjalno-bytowe z Elektrociep owni sà odprowadzane bez oczyszczania do ogólnosp awnej kanalizacji i dalej do uruchomionej w grudniu 1998 roku miejskiej oczyszczalni Êcieków. Natomiast Êcieki technologiczne przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej sà neutralizowane i rozcieƒczane. W roku 2000 w Elektrociep owni, w wyniku spalania paliwa w glowego, powsta o blisko 30 tysi cy ton odpadów paleniskowych w postaci popio u i u la. Ca oêç odpadów wyprodukowanych w Elektrociep owni bezpoêrednio z cyklu produkcyjnego jest odbierana przez odbiorców zewn trznych, co rozwiàzuje problem ich sk adowania. Zielona Góra Heat and Power Plant is bound by a statement on the allowed emissions, issued by the Province Governor s Office in Zielona Góra, which is valid until December 31 st Systematically conducted measurements of gas and dust pollutants emitted from the working boilers did not indicate any instances of excess emission. As a result the company does not have to pay fines for excessive pollution. The volume of emitted pollutants in a period of a few last years is presented in a table below. The Plant is supplied with raw water from the town system. Deliveries of water for technological and in house purposes are regulated by a contract between the Company and the Water and Sewage Plant in Zielona Góra. Existing water treatment facilities are fully capable of meeting the needs of the planned gas-steam block. Communal sewage was fed into the municipal sewage system and then taken to the sewage treatment plant completed in Industrial waste water was neutralised and diluted on site before entering the city sewage system. In 2000 HP Plant emitted almost 30,000 tons combustion waste as dust and ash. At present all the wastes from the Plant are received by external recipients which solves the problem of the disposal. Dangerous wastes are selectively gathered in the Company and then taken by professional firms dealing with neutralisation of harmful substances. Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. prowadzi ponadto selektywnà zbiórk odpadów niebezpiecznych, powsta ych w wyniku prowadzonej dzia alnoêci, które sà odbierane i utylizowane przez specjalistyczne firmy. Parametr / Parameter Jednostka WielkoÊç Unit Volume 22 W chwili obecnej Elektrociep ownia Zielona Góra S.A. spe nia wszystkie wymagania odno- Ênie ochrony Êrodowiska, a w szczególnoêci w zakresie zanieczyszczeƒ atmosfery, gospodarki wodno-êciekowej oraz gospodarki odpadami paleniskowymi. At present Zielona Góra HP Plant fulfils all demands of the natural environment protection and especially the ones that influence air pollution, water and sewage management and management of combustion wastes. Ton Tons Emisja zanieczyszczeƒ w latach Pollution emission in SO 2 Py /Ash NO WielkoÊci dotyczàce emisji zanieczyszczeƒ, poboru wody i zrzutu Êcieków oraz iloêç odpadów paleniskowych, powsta- ych w Elektrociep owi w 2000 roku. Figures referring to the pollution emission, water absorption, sewage dumping and the volume of combustion wastes produced in HP Plant in Emisja zanieczyszczeƒ / Pollution emission - py / ash SO 2 ton/rok 1 029,5 - NO X tons/year CO 505 Pobór wód - zakup tys. m 3 /rok Water absorption - purchase (000 )m 3 /year 224,2 Âcieki wytworzone nie oczyszczone tys. m 3 /rok Non purificated sewage (000 )m 3 /year 21,3 Odpady paleniskowe / Combustion wastes (iloêç wychwycona / iloêç wykorzystana) (absorbed / recycled) tys. ton/rok 2,5 / 2,5 - popió / dust (000 )tons/year 27,4/27,4 - u el / ash 23

14 PRYWATYZACJA PRIVATISATION Galerie naw glania i basen rozpryskowy - widok z komina Elektrociep owni The coaling gallery and the spray pond - a view from the HP Plant chimney W EC Zielona Góra S.A. w sposób ciàg y prowadzony jest proces restrukturyzacji majàcy na celu usprawnienie organizacji oraz zarzàdzania przedsi biorstwem, zmierzajàcy do osiàgni cia odpowiedniej efektywnoêci ekonomicznej oraz pe nej realizacji strategii rozwoju, której zasadniczym celem jest budowa bloku gazowo-parowego. W 2000 roku po raz kolejny dokonano zmian organizacyjnych, polegajàcych na: * likwidacji niektórych stanowisk, dzia ów i wydzia ów, * rozszerzeniu zakresu dzia ania niektórych komórek organizacyjnych, * zmianie podporzàdkowania cz Êci komórek organizacyjnych oraz powo aniu nowych komórek niezb dnych do realizacji nowych zadaƒ. Ostatni rok XX wieku charakteryzowa si finalizowaniem procedur zwiàzanych z prywatyzacjà Spó ki: * W dniu 10 lutego 2000r. Zespó ds. Odbioru Analiz Przedprywatyzacyjnych EC Zielona Góra S.A. w Ministerstwie Skarbu Paƒstwa przyjà Analizy przedprywatyzacyjne wykonane przez doradc Ministra. * W kwietniu 2000r. Minister Skarbu Paƒstwa zaakceptowa strategi prywatyzacji EC Zielona Góra S.A. w trybie publicznego zaproszenia do rokowaƒ. W ramach przyj tej strategii Minister Skarbu Paƒstwa zaoferowa potencjalnym inwestorom pakiet akcji EC o wielkoêci do 80% kapita u akcyjnego. * W dniu 25 lipca 2000r. w dzienniku Rzeczpospolita ukaza o si og oszenie Ministra Skarbu Paƒstwa zapraszajàce inwestorów do sk adania do 29 wrzeênia br. pisemnych ofert wst pnych w sprawie zakupu akcji EC Zielona Góra S.A. * 24 paêdziernika 2000r. Minister Skarbu Paƒstwa zatwierdzi tzw. krótkà list potencjalnych inwestorów, na której znalaz y si cztery firmy: - Gaz de France - Sydkraft AB - Dalkia Termika S.A. - Konsorcjum Kogeneracji S.A. i Polish Energy Partners S.A. * Od 20 listopada 2000r. rozpocz y si badania Spó ki przez inwestorów, w ramach due diligence, które trwa y do 15 grudnia. * Oferty wià àce dotyczàce zakupu akcji EC Zielona Góra S.A. zosta y z o one w dniu 15 stycznia 2001r. * Po rozpatrzeniu ofert wy àcznoêç na prowadzenie negocjacji otrzyma o Konsorcjum 3 firm: Kogeneracja S.A., Dalkia Termika S.A. i Polish Energy Partners S.A. * W dniu 22 czerwca 2001r. Minister Skarbu Paƒstwa parafowa z Konsorcjum 3 firm umow prywatyzacyjnà Spó ki. W myêl umowy przysz y inwestor zobowiàzany jest do zrealizowania inwestycji - budowy bloku gazowo-parowego. The continuous process of restructuring in HP Plant is aimed at improvement of management and organisation in the Company directing to achieve an appropriate economical efficiency and fully realise the main objective of the strategy, i.e. building the gas-steam block. In year 2000 the following organisational changes were made: * clearing given posts, departments and sections, * establishing new organisational units, * extending the range of duties and competences in departments and sections, * changing subordination of some parts of the organisational unit. The last year of the 20 th century was peculiar for the Company because of the settlement of its privatisation procedures: * On February 10 th 2000 the Commission of Receiving Preprivatisation Analyses accepted the Analyses prepared by the Minister s of State Treasury advisor. * in April 2000 the Minister of State Treasury accepted privatisation strategy for Zielona Góra HP Plant in the form of a public invitation to negotiations. According to the Minister s decisions potential investors were offered not more than 80% of the stock capital. * On July 25 th 2000 there appeared in a daily newspaper Rzeczpospolita the Ministry s announcement that invited investors to bid for the purchase of stocks of the Plant; a deadline for the introductory agreements was September 29 th * On October 24 th 2000 the Minister of State Treasury accepted so called a short list of potential investors, on which there were: - Gaz de France - Sydkraft AB - Dalkia Termika - Syndicate Kogeneracja and Polish Energy Partners * Since November 20 th until December 15 th 2000 there was due diligence examination of the Plant. * The firm offers about the purchase of the Company s stocks were delivered by January 15 th * Having considered the offers the Syndicate of 3 firms - Kogeneracja S.A., Dalkia Termika S.A. and Polish Energy Partners S.A. was given the exclusiveness for negotiations. * On June 22 nd 2001 the Minister of State Treasury ratified the privatisation agreement with the syndicate of three firms. According to the agreement the future investor is obliged to realise the investment of building the gas-steam block

15 WYDARZENIA - I PÓ ROCZE 2001 IMPORTANT EVENTS IN THE FIRST HALF OF 2001 W dniu 12 lutego 2001 roku w Warszawie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz EC Zielona Góra S.A. podpisa y zrenegecjowanà 20-letnià umow sprzeda y energii elektrycznej z bloku gazowo-parowego. Wa noêç kontraktu obowiàzuje od dnia 26 stycznia 2001r. W dniu 6 kwietnia 2001r., w Zielonej Górze, w obecnoêci Wicepremiera i Ministra Gospodarki - Janusza Steinhoffa, Wojewody Lubuskiego - Stanis awa Iwana, Marsza ka Województwa Lubuskiego - Andrzeja Bocheƒskiego i innych znakomitych goêci, podpisano z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. d ugoterminowy kontrakt na dostaw gazu ziemnego do zasilania bloku gazowo-parowego. W dniu 23 kwietnia 2001r. w dzienniku Rzeczpospolita og oszono dwustopniowy przetarg na projekt, produkcj, dostaw urzàdzeƒ i wyposa enia, monta na miejscu budowy, uruchomienie, ruch próbny i przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego w ramach realizacji pod klucz. Po zebraniu ofert Komisja Przetargowa Elektrociep owni zakwalifikowa a do nast pnego etapu przetargu 4 firmy: * Babcock Borsig Power Plants GmbH / Niemcy * Lurgi Energieund Entsorgung GmbH / Niemcy * konsorcjum Elektrim - Megadex S.A./ Polska i Fortum Engineering LTD/Finlandia-Fortum Engineering Polska Sp.z o.o. * konsorcjum Mitex S.A. /Polska i Energobudowa S.A./ Polska W dniu 11 kwietnia 2000 r. Elektrociep ownia uzyska a prawomocny wyrok sàdowy w sprawie nale noêci za dostarczone w 1992 r. ciep o do miejskiego systemu ciep owniczego. W wyniku d ugotrwa ych negocjacji, w dniu 5 czerwca 2001r. podpisano ugod z Zarzàdem Miasta Zielonej Góry, na mocy której, za wierzytelnoêci, Elektrociep ownia naby a udzia y w Miejskim Zak adzie Energetyki Cieplnej. On February 12 th 2001 National Power Grid and Zielona Góra Heat and Power Plant signed a re-negotiated long-term agreement for the sale of electric energy from the planned gas-steam block. The contract is valid since January 26 th The signature brought about needs of urgent finishing negotiations with Polish Oil and Gas Company about the long-term supply and delivery of fuel to the gas-steam block. The signature of the contract took place on April 6 th 2001 in Zielona Góra. Among the guests there were the Prime Minister Janusz Steinhoff, the Lubuskie Province Governor Stanis aw Iwan and the Marshal of Lubuskie Province Andrzej Bocheƒski. On April 23 rd 2001 in a daily newspaper Rzeczpospolita there appeared an announcement about two-stage auction for a project, production, devices and equipment delivery, installation on the construction spot, activation, trial work, and getting the block ready to further exploitation. Having gathered and analysed the offers, the Company s Auction Commission qualified to the 2 nd stage 4 firms: * Babcock Borsig Power Plants GmbH from Germany * Lurgi Energie und Entsorung GmbH from Germany * Syndicate Elektrim - Megadex from Poland and Fortum Engineering LTD from Finland / Finlandia - Fortum Engineering Polska Sp. z o.o. * Syndicate Mitex S.A. and Energobudowa S.A. from Poland On April 11 th 2000 HP Plant received the verdict in a case of unpaid charges for the heat delivery to the municipal heat system in As a result of long negotiations, on June 5 th 2001, the Executive Board and the City Executive Board signed the agreement of debt regulation which was the base to purchase shares of Municipal Heat Energy Company by HP Plant. Niezale nie od og oszonego przetargu na wybór realizatora inwestycji, opracowano Memorandum Informacyjne dotyczàce Elektrociep owni Zielona Góra S.A. i projektu budowy oraz wystàpiono z zapytaniem ofertowym do kilkunastu instytucji zainteresowanych finansowaniem budowy bloku gazowo-parowego. Przyj ty harmonogram zak ada, e wybór generalnego wykonawcy nastàpi do koƒca 2001r., a zamkni cie finansowania inwestycji - w styczniu 2002r. Rozpocz cie komercyjnej eksploatacji bloku gazowo-parowego planowane jest na 1 maja 2004r. Simultaneously to the auction for the project executor, the Informative Memorandum about Zielona Góra S.A. Heat and Power Plant was sent to several financial institutions and organisations interested in financing and investing in the gassteam block. As the preparation to investment realisation continues one assumes that by the end of 2001, the final executor of the investment will have been elected. In January 2002 it is planned to sign all the expletive agreements connected with financing the block. The start of commercial exploitation of the block is planned on May 1 st Uroczyste podpisanie kontraktu pomi dzy Elektrociep ownià Zielona Góra S.A., a PGNiG S.A. The official signature of the contract between HP Plant and Polish Oil and Gas Company

16 28 Raport roczny Raport roczny Raport roczny Raport roczny Annual report FINANSE ECONOMIC AND FINANCIAL DATA 29

17 BILANS NA 31 GRUDNIA 2000 (TYS. Z ) BALANCE SHEET ON DECEMBER 31 ST 2000 (000 PLN) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (TYS. Z ) PROFIT AND LOSS ACCOUNT (000 PLN) AKTYWA / ASSETS 1999 r r. Majàtek trwa y , ,5 Fixed assets WartoÊci niematerialne i prawne 127,6 185,4 Intangible assets Rzeczowy majàtek trwa y , ,0 Tangible assets Finansowy majàtek trwa y 471,1 467,1 Financial assets Nale noêci d ugoterminowe - - Long-term dues Majàtek obrotowy , ,1 Current assets Zapasy 5 151, ,5 Inventories Nale noêci i roszczenia , ,5 Accounts receivable Papiery wartoêciowe przeznaczone do obrotu - 283,5 Marketable securities Ârodki pieni ne 230,7 463,6 Pecuniary resources Rozliczenia mi dzyokresowe 143,7 285,5 Prepaid items Aktywa razem , ,1 Total assets PASYWA LIABILITIES 1999 r r. Kapita y w asne , ,0 Company Capital Kapita podstawowy 8 250, ,0 Basic capital Kapita zapasowy 6 282, ,0 Reserve capital Kapita rezerwowy z aktualizacji wyceny , ,0 Funds corrected by revalued assets Pozosta e kapita y rezerwowe 9 196, ,2 Other reserves Wynik finansowy netto roku obrotowego 984,1 331,8 Net profit 1999 r r. Przychody ze sprzeda y , ,3 Sales revenues Koszty dzia alnoêci operacyjnej , ,5 Operating expenses WartoÊç sprzedanych towarów i materia ów 688,2 172,6 Costs of goods and sold materials Zu ycie materia ów i energii , ,9 Materials and energy consumption Us ugi obce , ,6 Contracted out services Podatki i op aty 1 474, ,2 Taxes and payments Wynagrodzenia , ,8 Salaries Âwiadczenia na rzecz pracowników 2 500, ,1 Staff benefits Amortyzacja 4 318, ,7 Depreciation Pozosta e 698,8 621,6 Others Zysk ze sprzeda y 2 602,4 865,8 Sales profit Pozosta e przychody operacyjne 919, ,2 Other operating revenues Pozosta e koszty operacyjne 861,2 786,4 Other operating expenses Zysk na dzia alnoêci operacyjnej 2 660, ,6 Operating profit Przychody finansowe 18,1 498,0 Financial revenues Koszty finansowe 1 088, ,0 Financial expenses Zysk brutto 1 590,6 652,6 Gross profit Obowiàzkowe obcià enia wyniku finansowego 606,5 320,8 Obligatory profit reduction Zysk netto 984,1 331,8 Net profit Rezerwy - - Reserves Zobowiàzania d ugoterminowe 1 377,9 861,2 Long-term liabilities Zobowiàzania krótkoterminowe , ,1 Short-term liabilities Fundusze specjalne 882,2 882,8 Benefit funds Przychody przysz ych okresów 3 821, ,0 Accruals Pasywa razem , ,1 Total liabilities 30 31

18 PRZEP YWY ÂRODKÓW PIENI NYCH (TYS.Z ) CASH FLOW STATEMENT (000 PLN) A. Przep ywy Êrodków z dzia alnoêci operacyjnej Operational activities cash flow 1999r. 2000r. I. Wynik finansowy netto - zysk / Financial outcome - net profit 984,1 331,8 II. Korekty o pozycje / Total adjustments 3 051, ,3 1. Amortyzacja / Depreciation 4 354, ,9 2. Zyski / straty z tytu u ró nic kursowych / Profit / loss on exchange rate differences + 92,0-20,8 OPINIA BIEG EGO REWIDENTA 3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zap acone + 977, ,8 Interests and dividends 4. Podatek dochodowy od zysku brutto / Income tax from total profit + 606, ,8 5. Podatek dochodowy zap acony / Paid income tax + 396, ,1 6. Wynik na sprzeda y i likwidacji sk adników dzia alnoêci inwestycyjnej - 52,6-32,1 Profit / loss on investment activities 7. Zmiana stanu zapasów / Change in inventory - 212, ,7 8. Zmiana stanu nale noêci i roszczeƒ / Change in accounts receivable and claims , ,7 9. Zmiana stanu zobowiàzaƒ oraz funduszów specjalnych , ,4 Change in liabilities and special funds OPINION OF A CHARTERED AUDITOR 10. Zmiana stanu roszczeƒ mi dzyokresowych - 139,0-141,8 Change in period claims 11. Zmiana stanu przychodu przysz ych okresów , ,1 Change in unearned revenues 12. Pozosta e pozycje / Other positions ,7 III. Ârodki pieni ne netto z dzia alnoêci operacyjnej /I+/-II/ , ,1 Net operational activities cash B. Przep ywy Êrodków pieni nych z dzia alnoêci inwestycyjnej Investment activities cash flow I. Nabycie / Sprzeda wartoêci niematerialnych i prawnych - 154,7-207,2 Purchase / sale of intangible fixed assets II. Nabycie / Sprzeda sk adników majàtku trwa ego , ,1 Purchase / sale of tangible fixed assets III. Nabycie/ Sprzeda akcji, udzia ów i papierów wartoêciowych - 204,0-279,5 Purchase / sale of marketable shares IV. Otrzymane / Zwrócone dywidendy / Dividends received / returned + 10,3-0,6 V. Ârodki pieni ne z dzia alnoêci inwestycyjnej /I+II+III+IV/ , ,3 Incomes / expenses from investment activities /I+II+III+IV/ C. Przep ywy Êrodków pieni nych z dzia alnoêci finansowej Financial activities cash flow I. Zaciàgni cie/ Sp ata krótkoterminowych kredytów bankowych + 152,1-61,2 Short-term bank loans and borrowings repayment II. P atnoêci dywidendy i innych wp at na rzecz w aêcicieli - 88,6-49,2 Dividends and other payments for the benefit of shareholders III. Zap acone / zwrócone odsetki / Paid interests - 987,5-720,3 IV. Pozosta e pozycje / Other positions - 423,0-323,2 V. Ârodki pieni ne netto z dzia alnoêci finansowej /I+II+III+IV/ , ,9 Net cash from financial activities /I+II+III+IV/ D. Zmiana stanu Êrodków pieni nych netto /A+/-B+/-C/ - 243,2 232,8 Change in net cash /A+/-B+/-C/ E. Ârodki pieni ne na poczàtek roku obrotowego 473,9 230,7 Cash at the beginning of accounting year F. Ârodki pieni ne na koniec roku obrotowego /D+E/ 230,7 463,5 Cash at the end of accounting year /D+E/ 32

19 ELEKTROCIEP OWNIA ZIELONA GÓRA Spó ka Akcyjna Zielona Góra ul. Zjednoczenia 103 tel fax ZIELONA GÓRA (0 68) , Foto: P. Górski, str archiwum

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19 Generator units Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/38309058.aspx Внешний ID тендера 259925-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения Open

Bardziej szczegółowo

Installation services of guidance and control systems

Installation services of guidance and control systems Installation services of guidance and control systems Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/29705162.aspx Ekstern anbuds ID 143890-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Andrzej Wiszniewski Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Definicja Kogeneracja CHP (Combined Heat and Power)

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.pl Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Sosnowiec 17 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Implikacje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:457800-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 Ministerstwo Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Warszawa: Konserwacja instalacji elektrycznej, hydraulicznej i centralnego ogrzewania na Bazach w Rejonie w BoŜej Woli. Numer ogłoszenia: 107091-2010; data zamieszczenia: 04.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

XIV. Inicjatywy podejmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w latach 2002 i 2003

XIV. Inicjatywy podejmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w latach 2002 i 2003 XIV. Inicjatywy podejmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w latach 2002 i 2003 Lech Pieczyƒski, Krystyna Ko odziejczak Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA EXPERIENCE OF ŁUBIANKA COMMUNE 1 2 SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN REDUCTION OF CO 2 PROMOTION OF RES ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MOBILIZATION OF LOCAL POPULATION 3 REDUCTION OF CO 2 (PLAN 5X20) Of min

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie zasobami ludzkimi

Zarz dzanie zasobami ludzkimi Zarz dzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej Zdzis aw Czajka Warszawa 2012 SPIS TRE CI WST P...9 Rozdzia I ROLA KAPITA U LUDZKIEGO WE WSPÓ CZESNEJ GOSPODARCE POLSKIEJ (Zdzis aw Czajka)...12

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2009 r.,

Bardziej szczegółowo