o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne"

Transkrypt

1 Projekt z dnia r. U S T AWA z dnia o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Art. 2. Zawieranie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej umów z podróżnymi o udział w imprezie turystycznej lub ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych jest dopuszczalne, jeżeli przedsiębiorca ten prowadzi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w formie oddziału na warunkach określonych w niniejszej ustawie oraz ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm. 2) ). Art. 3. Zadania marszałka województwa, o których mowa w niniejszej ustawie, są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: 1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniając rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylając dyrektywę Rady 90/314/EWG Dz. Urz. UE L 326/1 z dnia r., str. 1. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 872, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 868, 903, 960, 1165, 1228 i 1579.

2 2 1) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane oraz których zamawianie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niekomercyjnych i wyłącznie ograniczonej liczbie podróżnych; 2) imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nabywanych na podstawie umowy ogólnej o zorganizowanie podróży służbowej zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą a inną osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej działającą w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu na rzecz osób zatrudnionych przez te podmioty. Art. 5. Przez użyte w ustawie określenia należy rozumieć: 1) usługa turystyczna - przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajem pojazdów samochodowych, innych pojazdów silnikowych oraz każda inna usługa świadczona podróżnym; 2) impreza turystyczna - trwające ponad 24 godziny lub obejmujące nocleg połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych, a także które w przypadku połączenia innej usługi świadczonej podróżnym z jedną usługą turystyczną w postaci przewozu pasażerów albo zakwaterowania w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów albo wynajmu pojazdów samochodowych, innych pojazdów silnikowych, motocykli, muszą stanowić istotny element tego połączenia, nabyty przed rozpoczęciem realizacji pozostałej usługi turystycznej; 3) umowa o udział w imprezie turystycznej - umowa dotycząca imprezy turystycznej jako całości lub, jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy dotyczące odrębnych usług turystycznych objętych imprezą turystyczną; 4) rozpoczęcie imprezy turystycznej - rozpoczęcie wykonywania usług turystycznych objętych imprezą turystyczną; 5) powiązane usługi turystyczne - co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych nabyte na potrzeby tej samej podróży lub tych samych wakacji, niestanowiące imprezy turystycznej, dla których zawierane są odrębne umowy z poszczególnymi dostawcami usług turystycznych, jeżeli przedsiębiorca, który wykonuje tę działalność ułatwia podróżnym:

3 3 a) przy okazji jednej wizyty lub jednego kontaktu z jego punktem sprzedaży dokonanie odrębnego wyboru i odrębnej płatności za każdą usługę turystyczną, lub b) nabycie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej od innego przedsiębiorcy, jeżeli umowa z takim innym przedsiębiorcą zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej; 6) podróżny - każda osoba, która chce zawrzeć umowę lub jest uprawniona do podróżowania na podstawie umowy zawartej w zakresie stosowania niniejszej ustawy; 7) przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, która działa w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz w celach związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w związku z umowami objętymi zakresem niniejszej ustawy, występując w charakterze organizatora turystyki, agenta turystycznego, podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub w charakterze dostawcy usług turystycznych; 8) organizator turystyki - przedsiębiorca, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy bądź razem z innym przedsiębiorcą, lub też przedsiębiorca, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy zgodnie z art. 6 pkt 2 lit. e; 9) agent turystyczny - przedsiębiorca inny niż organizator turystyki, który sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne utworzone przez organizatora turystyki; 10) trwały nośnik - materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych podróżnemu lub przedsiębiorcy, umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez okres odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 11) punkt sprzedaży - miejsce prowadzenia działalności agenta turystycznego, ruchome lub stałe, jak również internetowe strony sprzedaży agenta turystycznego lub podobne punkty sprzedaży online, z uwzględnieniem przypadków, gdy internetowe strony sprzedaży agenta turystycznego lub punkty sprzedaży online przedstawiane są podróżnym jako jeden punkt obsługi, w tym usługa dostępna telefonicznie; 12) powrót do kraju - powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży lub do innego miejsca uzgodnionego przez strony umowy;

4 4 13) turystyczny rachunek powierniczy - należący do organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm 3 ) służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez podróżnych; 14) zabezpieczenie finansowe - umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych, gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i b. Art. 6. Impreza turystyczna powstaje gdy: 1) usługi te zostały połączone przez jednego przedsiębiorcę, w tym również na prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, przed zawarciem jednej umowy na wszystkie usługi; lub 2) niezależnie od tego, czy zawarto odrębne umowy z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, usługi te: a) są nabywane w jednym punkcie sprzedaży i zostały wybrane, zanim podróżny zgodził się dokonać zapłaty, lub b) są oferowane lub sprzedawane po cenie obejmującej wszystkie usługi lub po cenie całkowitej, lub gdy jedną z tych cen obciążany jest nabywca, lub c) są reklamowane lub sprzedawane przy użyciu określenia: impreza turystyczna lub podobnego określenia, lub d) są łączone po zawarciu umowy, na podstawie której przedsiębiorca uprawnia podróżnego do dokonania wyboru spośród różnych rodzajów usług turystycznych, lub e) są nabywane od odrębnych przedsiębiorców za pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji online, podczas których imię i nazwisko podróżnego, szczegóły płatności oraz adres poczty elektronicznej podróżnego są przekazywane przez przedsiębiorcę, z którym zawarta została pierwsza umowa, innemu przedsiębiorcy lub innym przedsiębiorcom, a umowa z tym innym przedsiębiorcą lub innymi przedsiębiorcami zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej. Art. 7. Powiązanie usług turystycznych następuje w przypadku nabycia: 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 559, 978, 1166, 1223, 1260, 1311, 1348, 1357, 1634, 1830, 1864 oraz z 2016 r. poz. 615, 904, 996, 1177, 1579.

5 5 1) więcej niż jednego rodzaju usług turystycznych, w postaci przewozu pasażerów albo zakwaterowania w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów albo wynajmu pojazdów samochodowych, innych pojazdów silnikowych, motocykli; albo 2) co najmniej jednego rodzaju usług turystycznych, o których mowa w pkt 1, oraz jednej lub więcej innych usług turystycznych jeżeli stanowią one znaczną część łącznej wartości usług i są reklamowane jako istotny element podróży lub wakacji i stanowią istotny element podróży lub wakacji. Rozdział 2 Organizatorzy turystyki, agenci turystyczni oraz podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych Art Do działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące działalności regulowanej. Działalność ta wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, zwanym dalej "rejestrem". 2. Przepisów dotyczących działalności, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się do działalności agentów turystycznych, o których mowa w art. 5 pkt Do zadań wykonywanych przez marszałka województwa związanych z prowadzeniem rejestru stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące organów prowadzących rejestry działalności regulowanej. Art Organizatorzy turystyki oraz podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych są obowiązane spełniać następujące warunki: 1) zapewnić podróżnym na wypadek swojej niewypłacalności: pokrycie kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez podróżnych, w wypadku gdy organizator turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnić podróżnym zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą usługę opłaconą podmiotowi ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w wypadku gdy z przyczyn

6 6 dotyczących organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub każda usługa opłacona podmiotowi ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana, a także zapewnić podróżnym zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub każdą usługę opłaconą podmiotowi ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu, przez: a) zawarcie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub b) zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, lub c) zawarcie z bankiem umowy o rachunek powierniczy i przyjmowanie wpłat podróżnych wyłącznie na turystyczny rachunek powierniczy, jeżeli świadczy imprezy turystyczne lub wykonuje powiązane usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju, d) dokonywanie terminowych wpłat składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 5; 2) składać marszałkowi województwa oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie kolejnych gwarancji lub umów, o których mowa w pkt 1 lit. a-c, nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy lub gwarancji poprzedniej; przedsiębiorcy zaprzestający działalności lub zawieszający działalność są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli zawiadomią marszałka województwa o zaprzestaniu lub zawieszeniu działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych; 3) prowadzić wykaz zawartych: a) umów o udział w imprezie turystycznej, b) umów zawartych przez podróżnego w ramach ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych - zwany dalej wykazem umów ; 4) składać terminowo do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje, zawierające:

7 7 a) wyliczenie wysokości należnych składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, b) liczbę i rodzaj zawartych umów, o których mowa w pkt 3 oraz liczbę podróżnych objętych umowami zawartymi w danym miesiącu, c) informacje o zabezpieczeniach finansowych, o których mowa w pkt 1 lit. a-c, oraz o podmiotach ich udzielających, do których mogą być składane roszczenia w okresie, za jaki jest składana deklaracja, d) informację na temat liczby podróżnych, w przypadku których składka została już wniesiona do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, a impreza turystyczna lub powiązana usługa turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, a także w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez podróżnego; 5) realizować obowiązki informacyjne, o których mowa w załącznikach do niniejszej ustawy, a w przypadku podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych dodatkowo udzielać podróżnemu następujących informacji dotyczących: a) objęcia ochroną na wypadek niewypłacalności, b) wyłącznej odpowiedzialności za należyte, zgodne z umową wykonanie swojej usługi przez każdego usługodawcę z osobna, c) braku zastosowania do powiązanych usług turystycznych tych przepisów niniejszej ustawy, które dotyczą wyłącznie imprez turystycznych. 2. W wypadku przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a prowadzącego taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ust. 1 pkt 1-4 stosuje się bezpośrednio. 3. Organizator turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, który w ramach wykonywanej działalności jednocześnie działa jako agent turystyczny, jest obowiązany:

8 8 1) wykonywać działalność tylko na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do rejestru organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych lub wykazu zgłoszeń dotyczących organizowania imprez turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przez przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 21 ust. 3; 2) w umowie zawieranej z podróżnym wskazywać jednoznacznie właściwego organizatora turystyki, którego reprezentuje; 3) działać na podstawie ważnej umowy agencyjnej; 4) realizować obowiązki informacyjne, o których mowa w załącznikach do niniejszej ustawy. 4. Obowiązki wymienione w ust. 1-3 dotyczą całego okresu wykonywania działalności. 5. Obowiązki, o których mowa w ust. 3, stosuje się również do przedsiębiorcy działającego wyłącznie jako agent turystyczny. 6. Wykaz umów zawiera następujące dane: 1) numer rezerwacji; 2) termin zawarcia umowy; 3) termin imprezy turystycznej/wykonania usługi (w ramach powiązanych usług turystycznych); 4) liczbę osób objętych umową; 5) cenę usług objętych umową; 6) miejsce lub trasę wykonania umowy; 7) rodzaj środka transportu (jeśli dotyczy); 8) terminy i wysokość faktycznie dokonanych przedpłat; 9) termin i wysokość zwrotu wpłat podróżnemu w przypadku rozwiązania umowy. 7. Wykaz umów może być prowadzony w postaci elektronicznej. 8. Marszałek województwa i minister właściwy do spraw turystyki, w trybie kontroli, mają prawo dostępu do danych zawartych w wykazie umów.

9 9 9. Na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego udostępnia się dane zawarte w wykazie umów, bez wskazywania danych identyfikujących podróżnych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w wykazie umów, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Art Stronami umowy o turystyczny rachunek powierniczy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c, są organizator turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz bank. 2. Bank prowadzący turystyczny rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdej umowy o udział w imprezie turystycznej lub usługi opłaconej podmiotowi ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych. Na żądanie podróżnego, bank informuje go o dokonanych przez organizatora turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wypłatach środków wpłaconych przez podróżnego. 3. W razie rozwiązania umowy turystycznego rachunku powierniczego bank prowadzący rachunek zwraca podróżnym środki znajdujące się na tym rachunku. 4. Bank wypłaca podróżnemu środki wpłacone na turystyczny rachunek powierniczy: 1) do wysokości kwoty określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej lub wartości usługi opłaconej podmiotowi ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, na podstawie dyspozycji organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub podróżnego. Dyspozycja podróżnego składana jest wraz z dodatkowym oświadczeniem o rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej lub usłudze opłaconej podmiotowi ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych; lub 2) na podstawie zgodnego oświadczenia organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz podróżnego; lub 3) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 5. Środki wpłacone przez podróżnych na turystyczny rachunek powierniczy objęte są ochroną, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe od dnia zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub opłacenia usług turystycznych podmiotowi ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych.

10 10 6. Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, kierując się potrzebą uwzględnienia wszystkich niezbędnych elementów umowy. Rozdział 3 Niewypłacalność organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Art W przypadku niewypłacalności organizator turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych przekazuje właściwemu marszałkowi województwa: 1) oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że z powodu niewypłacalności nie jestem w stanie wywiązać się z umów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. zawartych z podróżnymi w okresie od dnia... do dnia... lub zapewnić pokrycia kosztów powrotu podróżnych do kraju lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. ; 2) wykaz umów ograniczony do umów, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane; do wykazu umów dołącza się informację zawierającą imiona i nazwiska oraz numery telefonów kontaktowych podróżnych objętych tymi umowami. 2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, marszałek województwa wydaje dyspozycję wypłaty środków z zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, bez uzyskania tego oświadczenia, jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że organizator turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych z podróżnymi oraz zapewnić pokrycia kosztów powrotu podróżnych do kraju lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane.

11 11 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, marszałek województwa niezwłocznie przekazuje podmiotowi udzielającemu zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b. 4. Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, obejmuje upoważnienie dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu podróżnych do kraju. 5. Marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz podróżnych w sprawach wypłaty środków z tytułu gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Art. 12. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka upoważniona do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu podróżnych do kraju, o której mowa w art. 11 ust. 4, prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. Art. 13. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, po otrzymaniu każdorazowej dyspozycji marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki upoważnionej do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu podróżnych do kraju, o której mowa w art. 11 ust. 4, bezwarunkowo, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji, przekazuje wnioskowaną zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu podróżnych do kraju. Marszałek województwa przedstawia podmiotowi udzielającemu zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, pisemne rozliczenie otrzymanej zaliczki w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki. Art. 14. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, lub właściwy marszałek województwa, po uprzednich uzgodnieniach między nimi w każdym przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub podmiotu

12 12 ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, przyjmuje zgłoszenia od podróżnych, którzy nie otrzymali: 1) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, w wypadku gdy impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane, 2) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne odpowiadające części imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane, 3) zwrotu kosztów powrotu do kraju, w przypadku samodzielnej organizacji tego powrotu przez podróżnych - z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu. Art. 15. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 14, zawiera imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich podróżnych poszkodowanych w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia dołącza się: 1) kopię umowy o udział w imprezie turystycznej lub powiązanych usługach turystycznych zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub podmiotem ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych; 2) kopię dowodu wpłaty na rzecz podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub organizatora turystyki należności za usługi turystyczne, lub imprezę turystyczną określoną w umowie; 3) oświadczenie podróżnego stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań umownych o określonej wartości; 4) oświadczenie podróżnego zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, b lub d, albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia. Art. 16. W przypadku gdy zgłoszenia, o których mowa w art. 14, przyjmuje marszałek województwa, przekazuje on niezwłocznie te zgłoszenia podmiotowi, który udzielił

13 13 organizatorowi turystyki lub podmiotowi ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, w celu wyliczenia należnych podróżnym kwot zwrotu wniesionych przez nich wpłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1. Art. 17. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia podróżnego, dokonuje jego weryfikacji pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w art. 15 oraz ze stanem faktycznym i przekazuje właściwemu marszałkowi województwa informację o szczegółowych wyliczeniach kwoty należnej podróżnemu albo informację o nieuwzględnieniu danego zgłoszenia w całości lub w części wraz ze wskazaniem przyczyny. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin przekazania informacji marszałkowi województwa ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia podróżnego. Art. 18. Po otrzymaniu dokonanego przez podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym podróżnym marszałek województwa wydaje dyspozycję wypłaty środków, a podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym podróżnym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji. Art. 19. W przypadku gdy zabezpieczenia finansowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów powrotu podróżnych do kraju, podmiot udzielający tych zabezpieczeń niezwłocznie informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 2. Marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka upoważniona do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu podróżnych do kraju, o której mowa w art. 11 ust. 4, występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy zabezpieczenia finansowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów powrotu podróżnych do kraju, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1.

14 14 3. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie wypłaca marszałkowi województwa lub wskazanej przez niego jednostce upoważnionej do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu podróżnych do kraju, środki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania określonego w art. 12. Marszałek województwa przedstawia Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu pisemne rozliczenie środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty pod rygorem obowiązku zwrotu środków. 4. W przypadku gdy zabezpieczenia finansowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, okażą się niewystarczające na dokonanie podróżnym zwrotu wpłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, podmiot udzielający tych zabezpieczeń, niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń podróżnych, przekazuje właściwemu marszałkowi województwa zgłoszenia zebrane od podróżnych, którzy nie otrzymali całości zwrotu wpłat, wraz z informacją dotyczącą wysokości wypłaconych tym podróżnym kwot z zabezpieczeń finansowych oraz z wyliczeniem kwot, których zabrakło na zwrot wpłat w stosunku do każdego podróżnego. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, przekazuje informacje o tych zgłoszeniach do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 5. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji właściwego marszałka województwa, wypłaca należne podróżnym środki zgodnie z otrzymaną dyspozycją, o czym informuje właściwego marszałka województwa oraz podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b. 6. W przypadku gdy zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c, okaże się niewystarczające na pokrycie kosztów powrotu podróżnych do kraju lub na dokonanie podróżnym zwrotu wpłat, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, podróżny niezwłocznie informuje o tym właściwego marszałka województwa. Do wypłaty środków stosuje się odpowiednio ust. 2, 4 i 5.

15 15 Rozdział 4 Rejestr Organizatorów Turystyki i Podmiotów Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Art Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału. 2. Minister właściwy do spraw turystyki prowadzi centralny punkt kontaktowy ułatwiający współpracę administracyjną i sprawowanie nadzoru nad organizatorami turystyki i podmiotami ułatwiającymi nabywanie powiązanych usług turystycznych, którzy prowadzą działalność w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 3. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, zawierający następujące dane: 1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną - adres zamieszkania; 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub PESEL (jeśli dotyczy); 3) określenie rodzaju działalności; 4) określenie zakresu terytorialnego wykonywanej działalności; 5) określenie terminów i wysokości pobieranych przedpłat; 6) wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów; 7) adres (jeśli posiada); 8) numer telefonu (jeśli posiada). 4. Do wniosku przedsiębiorca dołącza poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię lub oryginał gwarancji lub umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, oraz oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że:

16 16 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, określone w ustawie z dnia.. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.". 5. Oświadczenie zawiera również: 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 6. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty podróżnych tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi przyjmować na turystyczny rachunek powierniczy, składa, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c, oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne będę wykonywał wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty podróżnych tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi będę przyjmował wyłącznie na turystyczny rachunek powierniczy.". 7. Wpis do rejestru obejmuje dane określone w ust. 3, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby. 8. Rejestr jest jawny. 9. Rejestr może być prowadzony w systemie teleinformatycznym. 10. Minister właściwy do spraw turystyki określi wzór wniosku o wykreślenie z rejestru, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579). Art W przypadku podmiotu zagranicznego posiadającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej uznaje się posiadanie zabezpieczenia na

17 17 wypadek niewypłacalności w formie, która jest uznawana w państwie, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę. 2. Podmiot zagraniczny posiadający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej zamierzający organizować imprezy turystyczne lub ułatwiać nabywanie powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązany do dokonania zgłoszenia tego faktu wybranemu marszałkowi województwa. 3. Marszałek województwa jest organem właściwym do prowadzenia wykazu zgłoszeń dotyczących organizowania imprez turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty zagraniczne posiadające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. 4. Wykaz jest jawny. 5. Wykaz może być prowadzony w systemie teleinformatycznym. 6. Zgłoszenie do ww. wykazu zawiera: 1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną - adres zamieszkania; 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) (jeśli dotyczy); 3) określenie rodzaju działalności; 4) określenie zakresu terytorialnego wykonywanej działalności 5) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności. 7. W przypadku wątpliwości co do zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności danego podmiotu, marszałek województwa lub minister właściwy do spraw turystyki, poprzez centralny punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 20 ust. 2, zwraca się o wyjaśnienie do państwa, w którym dany podmiot posiada siedzibę.

18 18 Art Zawieszenie wykonywania działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, przedłużenie zawieszenia lub wznowienie jej wykonywania następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 2. O zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu jej wykonywania przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr w terminie 7 dni od dnia zawieszenia, przedłużenia zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności organizatora turystyki lub podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych. 3. Minister właściwy do spraw turystyki określi wzór zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności oraz wzór zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 4. Zawieszenie przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wywiązania się z umów zawartych z podróżnymi w okresie przed zawieszeniem działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. 5. Obowiązki, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-4, nie mają zastosowania do przedsiębiorcy w okresie zawieszenia przez niego wykonywania działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. 6. W przypadku niepowiadomienia przez przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, po upływie okresu zawieszenia organ prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze decyzji, przedsiębiorcę z rejestru. Art Marszałek województwa dokonuje z urzędu wpisu do rejestru oraz Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Podmiotów Ułatwiających Nabywanie Powiązanych

19 19 Usług Turystycznych zwanej dalej: "Ewidencją" oraz modyfikacji tego wpisu, na podstawie następujących dokumentów: 1) zaświadczeń o wpisie do rejestru; 2) dokumentów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1; 3) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat, wydawanych z urzędu; 4) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat, wydawanych na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego; 5) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru w przypadku niepowiadomienia przez niego o wznowieniu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru po upływie okresu zawieszenia, wydawanych z urzędu; 6) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o wykreśleniu przedsiębiorcy, wydawanych z urzędu; 7) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru, wydawanych na wniosek przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem wykonywania przez niego działalności objętej wpisem do rejestru; 8) decyzji o stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych bez wymaganego wpisu do rejestru i o zakazie wykonywania działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych przez okres 3 lat; 9) zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru; 10) decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru; 11) zawiadomień o zawieszeniu, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych; 12) oświadczeń o niewypłacalności przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, lub dyspozycji marszałka województwa, o których mowa w art. 11 ust. 2.

20 20 2. Marszałek województwa dokonuje z urzędu wpisu do Centralnego Wykazu Zgłoszeń Dotyczących Organizowania Imprez Turystycznych lub Ułatwiania Nabywania Powiązanych Usług Turystycznych przez Przedsiębiorców Zagranicznych zwanego dalej: "Wykazem Zgłoszeń", na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 21 ust Minister właściwy do spraw turystyki udostępnia do prowadzenia przez marszałków województw Ewidencję, oraz Wykaz Zgłoszeń. 4. W ramach Ewidencji prowadzi się wykazy przedsiębiorców: 1) wykreślonych z rejestru z urzędu lub na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru; 2) wobec których stwierdzono wykonywanie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru; 3) wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru; 4) którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności lub w przypadku których marszałek województwa wydał dyspozycję wypłaty środków z zabezpieczeń finansowych bez uzyskania tego oświadczenia. 5. Podstawą umieszczenia w wykazie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest skutecznie doręczona stronie decyzja marszałka województwa o wykreśleniu z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. 6. Podstawą umieszczenia w wykazie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest skutecznie doręczona stronie decyzja marszałka województwa o stwierdzeniu wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru. 7. Podstawą umieszczenia w wykazie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, jest zawiadomienie w postaci papierowej lub elektronicznej o wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru. 8. Podstawą umieszczenia w wykazie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, jest złożenie marszałkowi województwa przez przedsiębiorcę oświadczenia o niewypłacalności, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lub wydanie przez marszałka województwa dyspozycji wypłaty środków, o której mowa w art. 11 ust. 2.

21 21 9. W wykazach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, wskazuje się termin obowiązywania zakazu wykonywania działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. 10. Z wykazów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, wykreśla się przedsiębiorcę po upływie terminu, o którym mowa w ust Z wykazu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wykreśla się przedsiębiorcę z dniem, w którym skutecznie strona odebrała decyzję o wykreśleniu z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru albo decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru stała się ostateczna. 12. Z wykazu, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, wykreśla się przedsiębiorcę z dniem, w którym strona skutecznie odebrała decyzję o wykreśleniu z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. 13. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do Ewidencji lub Wykazu Zgłoszeń przez złożenie zapytania w dowolnej formie w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców. 14. Marszałek województwa ma prawo dostępu do informacji zawartych w Ewidencji lub Wykazie Zgłoszeń, niezależnie od miejsca siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną - miejsca jego zamieszkania. 15. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada dostęp do informacji zawartych w Ewidencji i jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale Na wniosek jednostek turystycznego samorządu gospodarczego oraz organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenta udostępnia się informacje zbiorcze zawarte w Ewidencji lub Wykazie Zgłoszeń. 17. Dla celów naukowo-badawczych udostępnia się informacje zbiorcze zawarte w Ewidencji lub Wykazie Zgłoszeń, bez wskazywania danych identyfikujących przedsiębiorców. 18. Minister właściwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, określi organizację, szczegółowy sposób prowadzenia Ewidencji i Wykazu Zgłoszeń oraz tryb udzielania

22 22 informacji o danych objętych wpisem, uwzględniając w szczególności dokumenty i dane, na podstawie których dokonuje się wpisu do Ewidencji i Wykazu Zgłoszeń. 19. Marszałek województwa udziela informacji o danych zawartych w rejestrze na zasadach ustalonych dla Ewidencji. 20. W zakresie ponownego wykorzystywania danych Ewidencji i Wykazu Zgłoszeń stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352). Art Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, w zakresie: 1) zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 20 ust. 4; 2) zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru; 3) przestrzegania warunków wykonywania działalności określonych ustawą; 4) zgodności wykonywanej działalności z zawartymi umowami agencyjnymi; 5) przestrzegania przez przedsiębiorców, dających zlecenie agentom, warunków wykonywania działalności określonych ustawą; 6) przestrzegania obowiązków informacyjnych. 2. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do kontroli działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru, o którym mowa w art. 8 ust. 1, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność spełnia wymogi niniejszej ustawy. 3. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do kontroli działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z podróżnymi umowy o udział w imprezie turystycznej w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą. 4. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności prowadzonej przez organizatorów turystyki lub podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych

23 23 usług turystycznych z art. 7, art. 8 ust. 2 i 5, art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z , str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1177/2010". 5. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności prowadzonej przez organizatorów turystyki lub podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych z art. 9, art. 10 ust. 2-5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z , str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 181/2011". 6. W razie stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw turystyki w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1-3, uchybień w sposobie wykonywania działalności, występuje on do właściwego marszałka województwa o podjęcie stosownych działań. 7. Marszałek województwa wydaje: 1) z urzędu decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat - w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 2) na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat - w przypadku rażącego naruszenia warunku wykonywania działalności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2; 3) na wniosek przedsiębiorcy decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru,; 4) z urzędu decyzje o stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych bez wymaganego wpisu do rejestru i o zakazie wykonywania działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych przez okres 3 lat;

24 24 5) z urzędu decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru w przypadku niepowiadomienia przez niego o wznowieniu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru po upływie okresu zawieszenia; 6) z urzędu decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o wykreśleniu przedsiębiorcy; 7) decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. 8. Decyzje, o których mowa w ust. 7 pkt 4, zawierają w szczególności datę stwierdzenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych bez wymaganego wpisu do rejestru. Art Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności jest: 1) oferowanie lub sprzedaż imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych bez uprzedniego zawarcia gwarancji lub umowy, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, lub bez złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c; 2) uchylanie się, mimo wezwania, od obowiązku terminowego składania deklaracji lub opłacania należnych składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego; 3) uchylanie się, mimo wezwania, od obowiązku prowadzenia wykazu umów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3; 4) zawieranie przez przedsiębiorcę kolejnych umów o udział w imprezie turystycznej lub ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych i przyjmowanie od podróżnych wpłat na poczet tych umów mimo złożenia oświadczenia o niewypłacalności lub w przypadku wydania przez marszałka województwa dyspozycji wypłaty środków z zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, bez tego oświadczenia, zgodnie z art. 11 ust. 2; 5) zawieranie umów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, na kwoty zabezpieczenia finansowego niższe niż minimalne wysokości sum gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych lub minimalne sumy gwarancyjne umów ubezpieczeń na rzecz podróżnych;

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 30 stycznia 2017 r. z dnia o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki oferowania, sprzedaży

Bardziej szczegółowo

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 22 marca 2017 r. z dnia o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki oferowania, sprzedaży i

Bardziej szczegółowo

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 15 maja 2017 r. z dnia o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki oferowania, sprzedaży i realizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia... o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych1) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia 14 czerwca 2017 r. z dnia... o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki oferowania, sprzedaży i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r. Poz z dnia 24 listopada 2017 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r. Poz z dnia 24 listopada 2017 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r. Poz. 2361 Art. 1. Ustawa określa: USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. 1), 2) o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz. 1334 USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1784 Warszawa, 21 sierpnia 2017 r. - o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z projektami aktów wykonawczych.

Druk nr 1784 Warszawa, 21 sierpnia 2017 r. - o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-94-17 Druk nr 1784 Warszawa, 21 sierpnia 2017 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Dz.U j.t. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 września 2016 r. do: 25 listopada 2016 r. USTAWA

Dz.U j.t. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 września 2016 r. do: 25 listopada 2016 r. USTAWA Usługi turystyczne. Dz.U.2016.187 j.t. z dnia 2016.02.16 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 września 2016 r. do: 25 listopada 2016 r. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki

ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki Wynikający z USTAWY z dnia 29 kwietnia 2010 r. O zmianie ustawy o usługach turystycznych Rozdział 1. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Renata Mentlewicz, Dyrektor, Biuro TFG Katarzyna Korycka-Fuhrmann, Główny specjalista, Biuro TFG Warszawa, 15 listopada 2016 r. Ubezpieczeniowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o usługach turystycznych w związku z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Zmiany w ustawie o usługach turystycznych w związku z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Zmiany w ustawie o usługach turystycznych w związku z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Lidia Winkler Departament Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jako nowe, dodatkowe zabezpieczenie klientów biur podróży Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Renata Mentlewicz, Dyrektor, Biuro TFG Katarzyna Korycka-Fuhrmann, Główny specjalista,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Katarzyna Korycka-Fuhrmann, Główny specjalista, Biuro TFG Warszawa, 7 grudnia 2016 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 187 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń (druk nr 830) USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 401 o zmianie ustawy o usługach turystycznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 629 Warszawa, 10 czerwca 2016 r.

Druk nr 629 Warszawa, 10 czerwca 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-58-16 Druk nr 629 Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/43 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196, 822, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych procedura uzyskania wpisu w świetle ustawy o usługach turystycznych Lidia Winkler Departament Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2014 poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196, 822. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o usługach turystycznych

Zmiany w ustawie o usługach turystycznych Zmiany w ustawie o usługach turystycznych Dziennik Ustaw Nr 106 8914 Poz. 672 Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.2)) wprowadza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń 1)

USTAWA. z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń 1) Dziennik Ustaw Nr 106 8914 Poz. 672 672 USTAWA z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/31 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, Nr 273, poz. 2703, z 2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.196 2014-12-25 zm. Dz.U.2014.822 art. 6 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 19 marca 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 19 marca 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( ze zmianami z dnia 29 kwietnia 2010 r. ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( ze zmianami z dnia 29 kwietnia 2010 r. ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( ze zmianami z dnia 29 kwietnia 2010 r. ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia r.

Projekt z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia r. U S T AWA Projekt z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia... 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/agencje-zatrudnienia/93 Agencje zatrudnienia Agencje zatrudnienia Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń 1)

U S T A W A. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń 1) ł ł ł ł Ó łą Ż ę ą ą ś ś ę ę ą ł Ż Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach

Bardziej szczegółowo

Propozycja. 1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom;

Propozycja. 1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom; Tekst obecny USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 884) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 55 poz. 578) (tekst jednolity: Dz. U. 2004

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I Cele projektu

UZASADNIENIE. I Cele projektu UZASADNIENIE I Cele projektu 1. Podstawowym celem projektu jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń 1)

U S T A W A. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE ZMIANA PRZEPISÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE ZMIANA PRZEPISÓW USŁUGI TURYSTYCZNE ZMIANA PRZEPISÓW Nowe zasady składania reklamacji, większa ochrona konsumentów na wypadek niewypłacalności organizatora, a także kary dla nieuczciwych pilotów wycieczek - to niektóre

Bardziej szczegółowo

Turystyczne last minute

Turystyczne last minute Turystyczne last minute Przed nami sezon urlopowy. Myśl o upragnionych wakacjach, odpoczynku, relaksie i atrakcjach, jakie na nas czekają, często sprawia, że dość chaotycznie organizujemy wyjazd. Umowę,

Bardziej szczegółowo

Informację z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne za II kwartał 2010 r.

Informację z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne za II kwartał 2010 r. Informację z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne za II kwartał 2010 r. Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono w 7 biurach podróży. Nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 865 wersja obowiązująca od 2014-07-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 865 wersja obowiązująca od 2014-07-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2)

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2) Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Kiedy, jaki dokument?

Kiedy, jaki dokument? Nr 129 (1278) 2005-07-08 Kiedy, jaki dokument? 4 lipca 2005 r. ogłoszono nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie składania wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) Dz. U. 09.8.42 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 8, poz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych wchodzi w życie 2010-09-16 W dniu 16 września br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca nowelizacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 13 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 13 grudnia 2007 r. Dz.U.07.240.1754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 24 grudnia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych U S T AWA Projekt z dnia 1), 2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie art. 64 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 2006 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 Wnioski o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Dz.U.2014.1376 z dnia 2014.10.10 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 10 października 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 390 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr...

... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr... ... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr... Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 684 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Determinanty instytucjonalnoprawne działalności biur podróży

Determinanty instytucjonalnoprawne działalności biur podróży Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek PODMIOTY PODAŻY W TURYSTYCE I Determinanty

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w Łodzi w dniu pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Małgorzatą Kubiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą K&W Małgorzata Kubiak, przy ul. Andrzeja Kerna 16/7, 92-104 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600)

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600) Tekst pierwotny: Dz.U.2011.30.151 Tekst jednolity: Dz.U.2014.600 Wersja z dnia: 2014-08-24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151) (tekst

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek Regulamin udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Bardziej szczegółowo

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.04.223.2268 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 38 2006.01.01 zm. Dz.U.2005.175.1462 art. 16 2007.01.01 zm. Dz.U.2006.220.1600 art. 22 2008.10.25 zm. Dz.U.2008.180.1112 art. 6 2010.09.17 zm. Dz.U.2010.106.672

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.04.223.2268 j.t. 2010.09.17 zm. Dz.U.2010.106.672 art. 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

z dnia 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Projekt z dnia 2 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych.

Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych. Nowe obowiązki informacyjne i szkoleniowe agentów ubezpieczeniowych. Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2005 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. (poz. 1217) WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ustawa. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 12 lipca 2016 r. Ustawa z dnia o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM Projekt z dnia 19.09.2013 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I. Opis tematyki: 1. System zabezpieczeń finansowych Działalność biur podróży, poza przepisami ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 8 sierpnia 2016 r. M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1 ) z dnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: wniosek składa się z 3 części w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kraków 04.12.2014 r.

Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kraków 04.12.2014 r. Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kraków 04.12.2014 r. prowadzenie: Małgorzata Myćka Zespół Obsługi Instytucji Rynku

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM Projekt z dnia 29.10.2013 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I. Opis tematyki: 1. System zabezpieczeń finansowych Działalność biur podróży, poza przepisami ogólnymi

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 937 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2011 r.

Ustawa. z dnia 2011 r. Projekt z dnia 7 kwietnia 2011 r. Ustawa z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Determinanty instytucjonalnoprawne działalności biur podróży

Determinanty instytucjonalnoprawne działalności biur podróży Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek PODMIOTY PODAŻY W TURYSTYCE I Determinanty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 1406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat

Bardziej szczegółowo