ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM"

Transkrypt

1 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM A DANE DO FAKTURY INVOICE DATA Właściciel lub dyrektor firmy Owner or manager of company: Ulica Street: Telefon Phone: ( ) Kod pocztowy Post code: Miasto City: Państwo Country: Telefon komórkowy Mobile phone: Numer wpisu do KRS - ewidencji działalności gospodarczej National Business Register No.: Fax: ( ) Data i miejsce wpisu Date and place of registration: NIP Tax No.: Rodzaj prowadzonej działalności Economic activity: produkcja production dystrybucja distribution usługi services USŁUGI ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W TARGACH FAIR SERVICES ZGŁOSZENIE UDZIAŁU (Formularz A) APPLICATION FORM (Form A) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA (Formularz B-1) APPLICATION FORM - ORDER OF UNCONSTRUCTED AREA (Form B-1) ZAMÓWIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (Formularz B-2) ORDER OF ELECTRIC ENERGY (Form B-2) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - POWIERZCHNIA ZABUDOWANA (Formularz C-1) APPLICATION FORM - ORDER OF AREA WITH BASIC CONSTRUCTION (Form C-1) ZAMÓWIENIE ZABUDOWY STOISKA (Formularz C-2) ORDER OF STAND CONSTRUCTION (Form C-2) ZAMÓWIENIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO (Formularz C-3) ORDER OF ADDITIONAL EQUIPMENT (Form C-3) ZAMÓWIENIE WPISU DO KATALOGU - WYSTAWCA (Formularz D-1) ORDER OF CATALOGUE ENTRY - EXHIBITOR (Form D-1) ZAMÓWIENIE WPISU DO KATALOGU - PODWYSTAWCA (Formularz D-2) ORDER OF CATALOGUE ENTRY - SUB-EXHIBITOR (Form D-2) 1. Upoważniam MTŁ do wystawiania faktur za udział w Targach bez żądania na nich podpisu odbiorcy. 2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych i firmowych w bazie danych i w katalogu targowym oraz innych wydawnictwach targowych. 3. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych teleadresowych patronom medialnym. 4. Podaję swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez administratora zbioru MTŁ Sp. z o.o., ul. Wólczańska 199, Łódź i udostępnienie tych danych osobowych do przetwarzania firmom współpracującym z MTŁ (ustawa o ochronie danych osobowych nr 133/97, poz. 883). Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz możliwość ich poprawiania. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 5. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Postanowieniami Szczegółowymi XVII Międzynarodowych Targów NA STYKU KULTUR, przepisami przeciwpożarowymi, BHP oraz Regulaminem dla Uczestników Targów organizowanych przez MTŁ (dostępne na stronie internetowej i wyrażam zgodę na traktowanie ich wraz ze wszystkimi wypełnionymi punktami ZGŁOSZENIA UDZIAŁU oraz ZAMÓWIEŃ (Formularze A-F) jako postanowień umowy i zobowiązujemy się do ich ścisłego przestrzegania. ZAMÓWIENIE REKLAMY W KATALOGU (Formularz D-3) ORDER OF ADVERTISING IN CATALOGUE (Form D-3) ZAMÓWIENIE REKLAMY W INTERNECIE (Formularz E-1) ORDER OF ADVERTISEMENT IN INTERNET (Form E-1) ZAMÓWIENIE ZAPROSZEŃ. UDZIAŁ W KONKURSIE (Formularz E-2) ORDER OF INVITATIONS. PARTICIPATION IN THE COMPETITION (Form E-2) ZAMÓWIENIE SAL KONFERENCYJNYCH (Formularz E-3) ORDER OF CONFERENCE ROOMS (Form E-3) ZAMÓWIENIE MEDIÓW I POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ (Formularz F-1) ORDER OF CONNECTIONS AND STORAGE AREA (Form F-1) ZAMÓWIENIE DODATKOWYCH KART WSTĘPU. KARTY PARKINGOWE (Formularz F-2) ORDER OF ADDITIONAL ENTRY PASSES. PARKING CARDS (Form F-2) ZAMÓWIENIE PERSONELU DODATKOWEGO I NOCLEGÓW (Formularz F-3) ORDER OF SUPPORTING STAFF AND HOTEL (Form F-3) 1. I authorise the MTL to issue invoices for the participation in the Fair without requiring recipient s signature on them. 2. I agree to run personal and corporate details in the database and in the Fair s catalogue as well as other Fair s publications. 3. I agree to run personal and corporate details to fair media partners. 4. I give my personal data freely and declare my consent for processing them for the marketing aims by the administrator of MTL (ul. Wólczańska 199, Łódź) set and forwarding this personal data to the companies co-operating with MTL (Act on Protecting the Personal Data, no 133/97, item 883). I know that I have right to look into it and correct it. I declare my consent to receive marketing information from Lodz International Fair on address (according to Act on Providing the Electronic Service of 18th July 2002). 5. I state that I have become familiar with the Detailed Resolutions of the 17th International Touristic Sites Fair WHERE CULTURES MEET, fire regulations and healthand safety-at-work legislation and Regulations for the Par ticipants of the events organised by Lodz International Fair (available on the website ystyka) and agree to observe them together with all filled points of PARTICIPANT APPLICATION and ORDERS (Forms A-F).

2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA APPLICATION FORM - ORDER OF UNCONSTRUCTED AREA B-1 1. ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NIEZABUDOWANEJ ORDER OF UNCONSTRUCTED EXHIBITION AREA Obowiązkowa opłata rejestracyjna PLN netto Obligatory registration fee PLN net price POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA EXHIBITION AREA UNCONSTRUCTED Ilość m 2 Sq. m. Głębokość x szerokość (m) depth x width (m) Cena netto za 1 m 2 Net price for 1 sq. m. Typ stoiska* Type of stand* a) kryta in hall x 200 PLN b) zewnętrzna outdoor x 60 PLN * Typy stoisk - dodatkowo płatne Types of stand - paid additionally S - szeregowe (z jednej strony otwarte, minimalna wielkość 6 m 2 ) - bez dopłaty R - row (one side open, minimum space 6 sq. m.) - no surcharge N - narożne (z dwóch stron otwarte, minimalna wielkość 12 m 2 ) + 5% ceny podstawowej C - corner (two side open, minimum space 12 sq. m.) + 5% of the basic price F - frontowe (z trzech stron otwarte, minimalna wielkość 30 m 2 ) + 10% ceny podstawowej F - front (three sides open, minimum space 30 sq. m.) + 10% of the basic price W - wyspowe (z czterech stron otwarte, minimalna wielkość 50 m 2 ) + 15% ceny podstawowej I - island (four sides open, minimum space 50 sq. m.) + 15% of the basic price

3 ZAMÓWIENIE ENERGII ELEKTYCZNEJ / ORDER OF ELECTRIC ENERGY B-2 TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ APPLICATION DEADLINE REALIZATOR ZABUDOWY DEVELOPMENT EXECUTOR Osoba merytorycznie odpowiedzialna Person In charge: Ulica Street: Kod pocztowy, miasto, państwo Post code, city, country: Telefon Mobile: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) 1. ZAMÓWIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - dotyczy powierzchni niezabudowanej ORDER OF ELECTRIC ENERGY - only with order of unconstructed area 1. Obwody elektryczne dzienne Daily electrical circuits Kabel Wystawcy / Wykonawcy stoiska EXHIBITOR S / Constructor s cable Zamawiana ilość przyłączy Number of pieces ,1-3,0 kw (1 x 16 A) 55 PLN 115 PLN ,1-9,0 kw (3 x 16 A) 140 PLN 300 PLN ,0-14,0 kw (3 x 25 A) 190 PLN 360 PLN ,0-18,0 kw (3 x 32 A) 260 PLN 440 PLN 2. Obwody elektryczne całodobowe 24 h electrical circuits ,1-3,0 kw (1 x 16 A) 100 PLN 160 PLN ,1-9,0 kw (3 x 16 A) 240 PLN 390 PLN ,0-14,0 kw (3 x 25 A) 360 PLN 520 PLN Kabel MTŁ MTL cable Zamawiana ilość przyłączy Number of pieces 3. Wypożyczenie rozdzielni elektrycznej (dziewięcioobwodowej). Termin zamówienia Rental of electric switching station (9 circuits). Order s date PLN UWAGA! 1. Ilość rozdzielni i kabli elektrycznych jest ograniczona. 2. Ze względu na bezpieczeństwo, Wystawcy zobowiązani są do wyłączania zasilania energii elektrycznej na swoim stoisku każdorazowo przed opuszczeniem stoiska (nie dotyczy obwodów całodobowych). Instalacja elektryczna stoisk będzie wyłączana codziennie po zamknięciu obiektów przez MTŁ. ATTENTION! 1. Number of electric switching station and cables is limited. 2. Regard to the safety reasons exhibitors are obliged to switch off the electric energy supply always before leaving the stand (except for 24 h circuit). The electric installation will be switched off every day, after closing the fair halls by MTL Data Date Podpis i pieczątka Wystawcy Exhibitor signature and stamp Podpis i pieczątka Realizatora Development executor s signature and stamp

4 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - POWIERZCHNIA ZABUDOWANA APPLICATION FORM - ORDER OF AREA WITH BASIC CONSTRUCTION C-1 1. ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ Z ZABUDOWA STANDARDOWĄ ORDER OF EXHIBITION AREA WITH BASIC CONSTRUCTION Obowiązkowa opłata rejestracyjna PLN netto Obligatory registration fee PLN net price POWIERZCHNIA ZABUDOWANA EXHIBITION AREA WITH BASIC CONSTRUCTION Ilość m 2 Sq. m. Głębokość x szerokość (m) depth x width (m) Cena netto za 1 m 2 Net price for 1 sq. m. Typ stoiska* Type of stand* kryta in hall x 260 PLN * Typy stoisk - dodatkowo płatne Types of stand - paid additionally S - szeregowe (z jednej strony otwarte, minimalna wielkość 6 m 2 ) - bez dopłaty R - row (one side open, minimum space 6 sq. m.) - no surcharge N - narożne (z dwóch stron otwarte, minimalna wielkość 12 m 2 ) + 5% ceny podstawowej C - corner (two side open, minimum space 12 sq. m.) + 5% of the basic price F - frontowe (z trzech stron otwarte, minimalna wielkość 30 m 2 ) + 10% ceny podstawowej F - front (three sides open, minimum space 30 sq. m.) + 10% of the basic price W - wyspowe (z czterech stron otwarte, minimalna wielkość 50 m 2 ) + 15% ceny podstawowej I - island (four sides open, minimum space 50 sq. m.) + 15% of the basic price Opis standardowego wyposażenia stoiska Basic stand equipment - ścianki z elementów OCTANORM z białym wypełnieniem (h=248 cm), wall construction of OCTANORM aluminium elements filled with white walls (h=248 cm), - wykładzina (szara) grey carpet, - 1 punkt świetlny na każde rozpoczęte 4 m 2 stoiska, 1 lighting point per 4 sq. m. - fryz (do 20 znaków + nazwa miasta), fascia (up to 20 characters + name of city or country), - 1 gniazdo elektryczne 1 electric socket. 2. ZAMÓWIENIE WYKONANIA FRYZU ORDER OF FASCIA Napis na fryzie (nazwa firmy do 20 znaków + nazwa miasta lub państwa) - w cenie stoiska. Content (company s name to 20 characters + city or country) - included in the price of selected stand. Ilość sztuk Number of units logo na fryzie logo on the fascia 120 PLN dodatkowy fryz z napisem do 20 znaków additional fascia with an inscription up to 20 characters 75 PLN każde kolejne 20 znaków na fryzie each next 20 characters on the fascia 40 PLN

5 ZAMÓWIENIE ZABUDOWY STOISKA / ORDER OF STAND CONSTRUCTION C-2 SCHEMAT I WYPOSAŻENIE STOISKA WYSTAWIENNICZEGO SHELL SCHEME STAND AND ADDITIONAL STAND FITTINGS Na zamieszczonej siatce prosimy zamieścić proponowany schemat stoiska: układ ścian (zaplecze kuchenne, wydzielone miejsce do rozmów), rozmieszczenie elementów wyposażenia dodatkowego typu lady, podesty, gabloty, witryny, meble, punkty świtlne, gniazda elektryczne itp. On the grid below please draw in a binding layout of your stand indicating stand size, type of stand (corner, end of block or row) as well as the position of the cubicle and any other stand fittings that you require (counters, platforms, table showcases, furniture, electric sockets, lighting points, etc.). Przykład projektu stoiska z elementami dodatkowymi Sample of project of stand with additional equipment STOISKO STAND 12 m 2 LEGENDA LEGEND ściana 1 m wall 1 m ściana 0,5 m wall 0,5 m gniazdo elektr. 230 V electric socket 230 V punkt świetlny 100 W lighting point 100 W regał bookcase kotara curtain drzwi door półka shelf lada z półką counter with a shelf podest 1 x 1 m podium 1 x 1 m podest 0,5 x 0,5 m podium 0,5 x 0,5 m gablota glass counter witryna glass showcase halogen halogen fryz czołowy fascia Uwagi dotyczące powyższego planu Additional information

6 ZAMÓWIENIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO ORDER OF ADDITIONAL EQUIPMENT C-3 Dotyczy powierzchni zabudowanej Only with order of exhibition area with basic construction Elementy wyposażenia stoiska The elements of equipment Podest ekspozycyjny podium 100 x 100 (h 25/50/75/100) Podest ekspozycyjny podium 100 x 50 (h 25/50/75/100) Lada narożna corner counter Lada z półką counter with shelf 100 x 50 h=100 Regał bookcase 100 x 50 x półki Gablota szklana glass counter 100 x 50 x 100 Witryna zamykana close showcase 100 x 50 x półki Witryna otwarta open showcase 100 x 50 x półki Półka biała płyta white shelf Półka szklana glass shelf Drzwi harmonijkowe door folding Stolik drewniany wooden table 70 x 70 Stołek barowy hocker Krzesło chair Szafka kuchenna kitchen cupboard Zlewozmywak z termą + instalacja wodno-kanalizacyjna sink with water heater + water connection Lodówka refrigerator Wieszak hanger Raster 1m 2 raster 1 sq. m. Kotara curtain Wykładzina kolorowa 1 m 2 colour carpet 1 sq. m. Punkt świetlny 100 W lighting point 100 W Halogen W halogen lamp W Gniazdo elektryczne 230 V (do 3 kw) electric socket 230 V (to 3 kw) Gniazdo elektryczne do 400 V (do 9 kw) electric socket 400 V (to 9 kw) 65 PLN 65 PLN 100 PLN 75 PLN 65 PLN 130 PLN 210 PLN 180 PLN 40 PLN 60 PLN 140 PLN 28 PLN 45 PLN 16 PLN 99 PLN 500 PLN 140 PLN 25 PLN 45 PLN 40 PLN 35 PLN 50 PLN 70 PLN 115 PLN 290 PLN Ilość sztuk Number of units Data Date Podpis i pieczątka Wystawcy Exhibitor signature and stamp Podpis i pieczątka Realizatora Development executor s signature and stamp

7 ZAMÓWIENIE WPISU DO KATALOGU - WYSTAWCA ORDER OF CATALOGUE ENTRY - EXHIBITOR D-1 Kontakt Contact: Elżbieta Rzymkowska tel , DANE DO KATALOGU CATALOGUE DATA 1. Nazwę firmy i treść oferty w Alfabetycznym Spisie Wystawców należy umieścić pod literą: Company s name and offer in the Alphabetical List of Exhibitors should be included under the letter: 2. Wpis obowiązkowy (wliczony w opłatę rejestracyjną) zawiera: nazwę firmy, pełną stopkę adresową oraz maksymalnie po 200 znaków oferty towarowej w języku polskim i angielskim. W celu zachowania poprawności tłumaczeń prosimy również o przesłanie tekstu oferty w języku angielskim. Treść wpisu - dokument w programie WORD. Obligatory entry (included in the registration fee) contains: company s name, full address note and max 200 characters trade offer in two languages version (Polish and English). Entry s content - WORD document. Dodatkowo płatne Additional payment Zamieszczenie znaku graficznego (logo). Warunkiem zamieszczenia logo jest przesłanie jego kolorowej wersji elektronicznej. Kolorystyka logo wyłącznie CMYK. Preferowane formaty plików: *cdr (z zamianą na krzywe), *eps, *ai. W przypadku dostarczenia logo w innym formacie (*jpg, *tiff, *gif) MTŁ nie bierze odpowiedzialności za jakość zamieszczanego logo. Placement of logo. Logo should be sent in full colour electronic version. Colour logo designation only CMYK. Formats preffered: *cdr (with exchange to curves), *eps, *ai. In case of sending the logo in other formats (*jpg, *tiff, *gif) MTL doesn t take responsibility for its quality. Dodatkowy adres zamieszczony pod wpisem obowiązkowym. Additional address will be included under the obligatory entry. Dodatkowa linijka oferty. Przy obliczaniu należności jako jednostkę stosuje się 1 linijkę (ok. 50 znaków) w języku polskim. Przesłany przez Wystawcę tekst do umieszczenia w katalogu traktowany jest jako podstawa do wyliczenia należności za wpis. MTŁ nie ingeruje w treść ani w wielkość przesłanego tekstu. Additional offer s line. One line (ca 50 characters) in Polish text = one rate unit. Text sent by the Exhibitor is treated as the full base to the amount due. MTL doesn t interfere in the text or its size. Cena netto Net price 60 PLN 30 PLN 25 PLN Tak - Nie Yes - No 3. Numery grup towarowych. Wpis do katalogu w dziale Spis Wystawców według grup towarowych obejmujący nazwę firmy, miasto i państwo. Numery należy podać zgodnie z wykazem znajdującym się w 19 Postanowień Szczegółowych Targów. Numbers of the product groups. Catalogue entry in section List of Exhibitors in product groups includes company s name, city and country. Numbers should be given according to the list in the 19 of Detailed Resolutions of the fair.... UWAGA! ATTENTION! Wpis oraz logo należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: Dostarczone materiały wymagają potwierdzenia odbioru. W przypadku niedostarczenia informacji do katalogu w terminie nadsyłania zgłoszeń, wpis zostanie dokonany w formie stopki adresowej na podstawie danych z Formularza A. Nadesłanie materiałów po wyznaczonym terminie nie gwarantuje umieszczenia ich w katalogu. Entry should be submitted by to the following address: Submitted materials require confirmation of receipt. In case of the non-delivery of the information to the catalogue in the right deadline the entry will contain the basic address from Form A. Sending the materials after the deadline does not guarantee their placement in the catalogue.

8 ZAMÓWIENIE WPISU DO KATALOGU - PODWYSTAWCA ORDER OF CATALOGUE ENTRY - SUB-EXHIBITOR D-2 Kontakt Contact: Elżbieta Rzymkowska tel , WYSTAWCA EXHIBITOR W przypadku większej ilości firm na stoisku prosimy o skopiowanie tej strony lub pobranie odpowiedniej ilości formularzy ze strony internetowej In case of more companies on the stand please copy this form or download it from Nazwa firmy (w brzmieniu do katalogu) Company s name (for catalogue purpose): PODWYSTAWCA SUB-EXHIBITOR Ulica Street: Kod pocztowy Post code: Miasto City: Państwo Country: Telefon Phone ( ) Fax: ( ) Nazwę firmy i treść oferty w Alfabetycznym Spisie Wystawców należy umieścić pod literą: Company s name and offer s in the Alphabetical List of Exhibitors should be included under the letter: 2. Wpis obowiązkowy (wliczony w opłatę rejestracyjną) zawiera: nazwę firmy, pełną stopkę adresową oraz maksymalnie po 200 znaków oferty towarowej w języku polskim i angielskim. W celu zachowania poprawności tłumaczeń prosimy również o przesłanie tekstu oferty w języku angielskim. Treść wpisu - dokument w programie WORD. Obligatory entry (included in the registration fee) contains: company s name, full address note and max 200 characters trade offer in two languages version (Polish and English). Entry s content - WORD document. Dodatkowo płatne Additional payment Opłata rejestracyjna Podwystawcy. W ramach tej opłaty Podwystawcy przysługuje wpis do katalogu i jeden egzemplarz katalogu. Registration fee of Sub-Exhibitor. Price includes: entry to the catalogue and one copy of the catalogue. Zamieszczenie znaku graficznego (logo). Warunkiem zamieszczenia logo jest przesłanie jego kolorowej wersji elektronicznej. Kolorystyka logo wyłącznie CMYK. Preferowane formaty plików: *cdr (z zamianą na krzywe), *eps, *ai. W przypadku dostarczenia logo w innym formacie (*jpg, *tiff, *gif) MTŁ nie bierze odpowiedzialności za jakość zamieszczanego logo. Placement of logo. Logo should be sent in full colour electronic version. Colour logo designation only CMYK. Formats preffered: *cdr (with exchange to curves), *eps, *ai. In case of sending the logo in other formats (*jpg, *tiff, *gif) MTL doesn t take responsibility for its quality. Dodatkowy adres zamieszczony pod wpisem obowiązkowym. Additional address will be included under the obligatory entry. Dodatkowa linijka oferty. Przy obliczaniu należności jako jednostkę stosuje się 1 linijkę (ok. 50 znaków) w języku polskim. Przesłany przez Wystawcę tekst do umieszczenia w katalogu traktowany jest jako podstawa do wyliczenia należności za wpis. MTŁ nie ingeruje w treść ani w wielkość przesłanego tekstu. Additional offer s line. One line (ca 50 characters) in Polish text = one rate unit. Text sent by the Exhibitor is treated as the full base to the amount due. MTL doesn t interfere in the text or its size. Cena netto Net price 110 PLN 60 PLN 30 PLN 25 PLN Tak - Nie Yes - No 3. Numery grup towarowych. Wpis do katalogu w dziale Spis Wystawców według grup towarowych obejmujący nazwę firmy, miasto i państwo. Numery należy podać zgodnie z wykazem znajdującym się w 19 Postanowień Szczegółowych Targów. Numbers of the product groups. Catalogue entry in section List of Exhibitors in product groups includes company s name, city and country. Numbers should be given according to the list in the 19 of Detailed Resolutions of the fair.... UWAGA! ATTENTION! Wpis oraz logo należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: Dostarczone materiały wymagają potwierdzenia odbioru. W przypadku niedostarczenia informacji do katalogu w terminie nadsyłania zgłoszeń, wpis zostanie dokonany w formie stopki adresowej na podstawie danych z Formularza A. Nadesłanie materiałów po wyznaczonym terminie nie gwarantuje umieszczenia ich w katalogu. Entry should be submitted by to the following address: Submitted materials require confirmation of receipt. In case of the non-delivery of the information to the catalogue in the right deadline the entry will contain the basic address from Form A. Sending the materials after the deadline does not guarantee their placement in the catalogue.

9 ZAMÓWIENIE REKLAMY W KATALOGU ORDER OF ADVERTISING IN CATALOGUE D-3 Kontakt Contact: Elżbieta Rzymkowska tel , DANE DO KATALOGU CATALOGUE DATA WARUNKI TECHNICZNE: 1. Format katalogu (po obcięciu): wys. 200 mm x szer. 200 mm 2. Formaty reklamy: całostronicowej (na spad) cała kolumna (w ramce) 1/2 kolumny wys. 210 mm x szer. 210 mm wys. 180 mm x szer. 180 mm wys. 180 mm x szer. 80 mm 3. Preferowane materiały w formie elektronicznej gotowej do druku: oznaczenia kolorystyczne (tylko CMYK), pasery na format katalogu formaty plików: *cdr (z zamianą na krzywe), *ai, *eps, *tiff, *jpg podgląd w formacie *pdf TECHNICAL SPECIFICATIONS: 1. Catalogue format (after cutting): height 200 mm x width 200 mm 2. Advertisements formats: 1 page 1 column 1/2 a column height 210 mm x width 210 mm height 180 mm x width 180 mm height 180 mm x width 80 mm 3. Electronic materials are required: colour designation (only CMYK) formats *cdr (with exchange to curves), *ai, *eps, *tif, *jpg, preview in form of *pdf. Reklama pełnobarwna, cała strona Coloured advertisement, whole page Reklama czarno-biała, cała strona Black and white advertisement, whole page Reklama pełnobarwna, 0,5 strony Coloured advertisement, half a page Reklama czarno-biała, 0,5 strony Black and white advertisement, half a page Reklama na 2 stronie okładki Advertisement on 2nd cover page Reklama na 3 stronie okładki Advertisement on 3rd cover page Reklama na 4 stronie okładki Advertisement on 4th cover page Tak Yes Cena netto Net price 1000 PLN 600 PLN 550 PLN 350 PLN + 50% wybranego wariantu + 50% of variant selected + 30% wybranego wariantu + 30% of variant selected + 50% wybranego wariantu + 50% of variant selected UWAGA! Zamówienia reklam na okładkach katalogu dotyczą tylko całej strony i przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. Reklamę należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: Dostarczone materiały wymagają potwierdzenia odbioru. ATTENTION! Ads on the cover pages are accepted on first come. Ads should be submitted by to the following address: Submitted materials require confirmation of receipt.

10 ZAMÓWIENIE REKLAMY w internecie ORDER OF ADVERTISEMENT IN INTERNET E-1 Kontakt Contact: Katarzyna Drobińska tel , mobile: , DANE DO INTERNETU DATA FOR THE ENTRY ON THE WEBSITE 1. REKLAMA W INTERNECIE ADVERTISEMENT IN INTERNET Międzynarodowe Targi Łódzkie oferują zamieszczenie reklamy Państwa firmy w postaci banerów internetowych. Banery pełnią funkcję odsyłacza do wskazanej przez Państwa witryny. Lodz International Fair offers a banner on the website as a form of promotion of the company. Banners play the role of reference to the given website. A - Baner 392 x 72 piksele, waga do 50 Kb. A - Banner 392 x 72 pixels, weight not more than 50 Kb. strona główna main site: B - Baner 180 x 70 pikseli, waga do 50 Kb. B - Banner 180 x 70 pixels, weight not more than 50 Kb. strona targów fair website: pakiet 1000 odsłon block of 1000 scenes pakiet 3000 odsłon block of 3000 scenes pakiet 1000 odsłon block of 1000 scenes pakiet 3000 odsłon block of 3000 scenes Ilość pakietów Number of units 100 PLN 180 PLN 120 PLN 225 PLN 2. WPIS NA STRONĘ INTERNETOWĄ ENTRY TO THE WEBSITE Międzynarodowe Targi Łódzkie oferują zamieszczenie informacji o Państwa firmie na stronie internetowej XVII Międzynarodowych Targów NA STYKU KULTUR - w spisie Wystawców bieżącej edycji. Lodz International Fair offers to enter information about your company on 17th International Touristic Sites Fair WHERE CULTURES MEET website - in the list of Exhibitors of given edition. Zamieszczenie logo w internetowym spisie Wystawców (*jpg, *gif, *png; szerokość do 70 pikseli) Introducing the logo in the list of Exhibitors Stopka adresowa (bez adresów i strony internetowej) Full address data (without and the address of website) Pełna stopka adresowa wraz z adresem strony internetowej oraz em Full address data with and website Tak Yes Cena netto Net price 120 PLN 120 PLN 225 PLN

11 ZAMÓWIENIE ZAPROSZEŃ. UDZIAŁ W KONKURSIE ORDER OF INVITATIONS. PARTICIPATION IN THE COMPETITION E-2 Kontakt Contact: Katarzyna Drobińska tel , mobile: , 1. ZAPROSZENIA DO ZWIEDZANIA TARGÓW INVITATIONS FOR VISITING THE FAIR Zaproszenia Invitations Ilość sztuk Number of units PLN i więcej 101 and more 3 PLN Zaproszenia są wysyłane: pocztą - na koszt MTŁ (do 20 szt.), kurierem... (na koszt Wystawcy) nr klienta..., odbiór własny. Invitations are sent: by post - on MTL s cost (up to 20 pcs), by courier... (on Exhibitor s cost) client no..., personal receipt. 2. ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W BANKIECIE INVITATIONS TO THE GALA EVENT Ilość zaproszeń Number of invitations 120 PLN 3. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NAJLEPSZY WYSTAWCA NA STYKU KULTUR APPLICATION FOR CONTEST THE BEST EXHIBITOR OF WHERE CULTURES MEET Tak / Yes Nie / No Opłata wpisowa netto Registration fee net price 200 PLN W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: NAGRODA GŁÓWNA - 12 m 2 niezabudowanej powierzchni podczas kolejnej edycji targów. WYRÓŻNIENIE - 6 m 2 niezabudowanej powierzchni podczas kolejnej edycji targów. The Competition is provided for the following awards: MAIN AWARD - 12 sq. m. undeveloped area in the next edition of the fair. DISTINCTION - 6 sq. m. undeveloped area in the next edition of the fair.

12 ZAMÓWIENIE SAL KONFERENCYJNYCH ORDER OF CONFERENCE ROOMS E-3 Kontakt Contact: Katarzyna Drobińska tel , mobile: , 1. PLANUJEMY ORGANIZACJĘ WE PLAN TO ORGANISE Konferencja prasowa Press conference Seminarium Seminar Warsztat Workshop Inne Other Forma konferencji Conference type Tylko za zaproszeniami Invitations only Otwarta - ogólnie dostępna dla wszystkich Open to all interested participants 2. SALA KONFERENCYJNA CONFERENCE ROOM Sala z wyposażeniem: ekran, nagłośnienie, rzutnik multimedialny, flipchart Conference room with equipment: screen, sound system and microphone, video projector, flipchart Cena netto za godzinę Net price per hour 250 PLN Ilość godzin Number of hour Prosimy o kontakt bezpośredni w celu ustalenia daty oraz godziny. Please contact us directly in order to fix the date and hour. 3. POCZĘSTUNEK NA KONFERENCJĘ ORDER OF THE CATERING FOR THE CONFERENCE Kawa, herbata, woda Coffee, tea, water Kawa, herbata, woda, ciastka Coffee, tea, water, cookies Cena netto za osobę Net price per person 10 PLN 15 PLN Liczba osób Number of person

13 ZAMÓWIENIE MEDIÓW I POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ ORDER OF CONNECTIONS AND STORAGE AREA F-1 1. ZAMÓWIENIE PRZYŁĄCZY WODNO-KANALIZACYJNYCH (dotyczy powierzchni niezabudowanej) ORDER OF WATER CONNECTIONS (concerning to unconstructed area) parter stoiska ground floor of the stand piętro stoiska first floor of the stand Ilość sztuk Number of units 350 PLN 600 PLN 2. ZAMÓWIENIE PRZYŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH (dotyczy powierzchni zabudowanej i niezabudowanej) ORDER OF TELECOMMUNICATION CONNECTIONS (concerning to unconstructed area or area with basic construction) łącze analogowe (+rachunek według impulsów) analogue connection łącze analogowe (+rachunek według impulsów) wraz z aparatem telefonicznym analogue connection with telephone podłączenie do internetu w technologii ETHERNET 10 base-t (512 kbps) WYMOGI SPRZĘTOWE: własny PC z kartą ethernetową connection to the Internet in ETHERNET 10 base-t technology (512 kbps) REQUIREMENTS: own PC with ethernet card Ilość sztuk Number of units 100 PLN 200 PLN 290 PLN Zamówienie przyłączy odbiegających od ww. podlega indywidualnej kalkulacji. Order of connections others than mentioned is calculated individually. 3. ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ (dotyczy powierzchni zabudowanej i niezabudowanej) ORDER OF STORAGE AREA (concerning to unconstructed area or area with basic construction) POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA (wysokość 2 m) STORAGE AREA (max height 2 m) Ilość m 2 Sq. m. Cena netto za 1 m 2 Net price for 1 sq. m. 30 PLN

14 ZAMÓWIENIE DODATKOWYCH KART WSTĘPU. KARTY PARKINGOWE ORDER OF ADDITIONAL ENTRY PASSES. PARKING CARDS F-2 1. KARTY WSTĘPU ENTRANCE PASSES Karta wstępu upoważnia do wejścia na tereny MTŁ w dniu urządzania stoisk oraz w okresie trwania Targów, nie może być udostępniona osobom trzecim. Odbiór zamówionych dodatkowych kart wstępu w Biurze Organizatora. Entrance pass permits to enter on the MTL grounds during the Fair and during preparing the stand, cannot be passed on the third parties. Receipt of the ordered additional entrance passes in Organiser s Office. Ilość Quantity Cena jedn. brutto Gross price per unit 10 PLN 2. KARTY PARKINGOWE PARKING CARDS Parking przy hali EXPO Parking near EXPO hall a) dla samochodów osobowych for car b) dla samochodów dostawczych for delivery van Karta jednodniowa One day card Karta trzydniowa Three days card Ilość Quantity Cena brutto Gross price 30 PLN 60 PLN Karta jednodniowa One day card Karta trzydniowa Three days card Ilość Quantity Cena brutto Gross price 60 PLN 120 PLN

15 ZAMÓWIENIE PERSONELU DODATKOWEGO I NOCLEGÓW ORDER OF SUPPORTING STAFF AND HOTEL F-3 Kontakt Contact: Ewa Staniszewska tel , 1. HOSTESSA / HOST HOSTESS / HOST Wyszczególnienie Specification za 1 h Net price per 1 h Liczba pracowników Number of employees Okres zatrudnienia Duration of employment dzień 1 day 1 dzień 2 day 2 dzień 3 day 3 wymagany język polski polish language required 35 PLN godziny hours godziny hours godziny hours Hostessa/host Hostess/host wymagana znajomość języka polskiego i obcego polish and foreign language required PLN godziny hours godziny hours godziny hours REZERWACJA NOCLEGÓW HOTEL RESERVATIONS Hotel Hotel Ilość pokoi Number of rooms Pokój 1-osobowy Single room Pokój 2-osobowy Double room Data przyjazdu / wyjazdu Arrival / departure date Należność za noclegi regulowana będzie przez Państwa bezpośrednio w hotelu. 1. W przypadku rezerwacji hotelowych przez MTŁ pobierana jest opłata 30 PLN netto. 2. Wystawca ma prawo zgłosić zmiany rezerwacji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Targów bezpośrednio w hotelu. W przypadku niewykorzystania zamówionych noclegów bez wcześniejszej rezygnacji, hotel obciąży Państwa kosztami wynajmu pokoju za pierwszą dobę. POTWIERDZENIE REZERWACJI PRZEŚLEMY FAXEM LUB EM. Lista hoteli dostępna na stronie w zakładce przewodnik. Due for the accommodation will be paid directly in the hotel by the Client. 1. Reservations made by MTL take the fee of 10 EUR. 2. The Exhibitor has the right to report the changes of the reservation 7 days before the Fair starts directly in the hotel. In case the Exhibitors won t use the rooms ordered without the earlier resignation, the hotel will charge them with the cost of hiring the room for the first day. WE WILL SEND THE CONFIRMATION OF THE RESERVATION BY FAX OR . The hotels list is available on under guide.

28.02.2011 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW / EXHIBITION SERVICES ORDER

28.02.2011 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW / EXHIBITION SERVICES ORDER Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Dorota Solochewicz tel. / fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858)

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Director: Dorota Daszkowska-Kosewska tel. +4858 554 92 12, fax +4858 554

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Nina Węgrzynowicz Trzebiatowska tel. +4858 554 93 63, fax +4858

Bardziej szczegółowo

miasto / city fax tel./ fax

miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu/Project Manager: Marta Kruszczyƒska tel.+4858 554 93 37, fax. +4858 554 91 35 marta.kruszczynska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu / Project Manager: Barbara Kacprzak tel. +4858 554 93 34, fax +4858 554 93 32 barbara.kacprzak@mtgsa.com.pl, www.aboutdesign.pl NIP / Tax ID 584

Bardziej szczegółowo

POLFISH 2015 13. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych

POLFISH 2015 13. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 430,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA NETTO / NET PRICE* PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 320,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH A, B, C / EXHIBITION SPACE (HALLS A, B, C) A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 495,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Pe³na nazwa firmy Full Company Name Ulica Street Telefon Phone PLSTPOL 6-9.05.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLICTION FORM ZMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTWIENNICZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

AGROTRAVEL 10-12.04.2015

AGROTRAVEL 10-12.04.2015 Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone GROTRVEL 10-1.04.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLITION FORM ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Formularz A1 A1 Form ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Pełna nazwa firmy Wystawcy (do faktury VAT) / Exibitor s company full name (for invoice): Nazwa i nr dokumentu potwierdzającego działalność

Bardziej szczegółowo

SALON ZDROWIE SENIORA 23-24.04.2015

SALON ZDROWIE SENIORA 23-24.04.2015 SLON ZDROWIE SENIOR 3-4.04.015 Pe³na nazwa firmy / Full ompany Name: ZGOSPODROWNIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ (ZUDOW W SN) FITTING OUT OF EXHIITION RE (ONSTRUTION ELONGING TO THE EXHIITOR) ul. Zak³adowa

Bardziej szczegółowo

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN.7.000 KRS (National Court Registry Number) 00000 tel./phone +8 788 9 fa

Bardziej szczegółowo

GDA SKIE TARGI TURYSTYCZNE 2006 Gdaƒsk, Poland 07-09.04.2006

GDA SKIE TARGI TURYSTYCZNE 2006 Gdaƒsk, Poland 07-09.04.2006 ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdaƒsk, Poland NIP / Tax ID 584 025 37 05, KRS 0000038362 Komisarz Targów / Project Manager: Dorota Solochewicz tel/fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858) 552 21 68 d.solochewicz@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM 4-6.0.01 ul. Mazowiecka 63/, 60-63 Poznañ POLAND tel. +48 61/ 843 6 13, 656 79 05, fax 61/ 843 38 05 1 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM Zg³aszam udzia³ w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora.

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem wystawy / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the exhibition commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem wystawy / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the exhibition commencement Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone ZG OSZENIE UDZI U Z POŒREDNITWEM TRGÓW KIELE/ PPLITION FORM VI TRGI KIELE ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER FOR EXHIITION RE ZMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW. 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Rejestracja współwystawcy. 3. Formularz zamówienia Stoisko. 4. Lista usług dodatkowych

LISTA DOKUMENTÓW. 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Rejestracja współwystawcy. 3. Formularz zamówienia Stoisko. 4. Lista usług dodatkowych LISTA DOKUMENTÓW Język: POLSKI 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Rejestracja współwystawcy 3. Formularz zamówienia Stoisko 4. Lista usług dodatkowych 5. Formularz zamówienia Katalog reklamowy 6. Formularz zamówienia

Bardziej szczegółowo

Termin nadsyłania zgłoszeń 14.02.2010 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń 14.02.2010 r. Łódź, 4 5.04.010 r. Termin nadsyłania zgłoszeń 14.0.010 r. Zgłoszenie Udziału UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U - UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel. 0 4 637 1 15

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. Miedzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, www.amberexpo.pl Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl Manager techniczny: Krystyna Wisniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (18-22.09.2014)/during exhibition (18-22.09.2014)

ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (18-22.09.2014)/during exhibition (18-22.09.2014) PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR ZG OSZENIE DODATKOWE/ADDITIONAL APPLICATION ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (18-22.09.2014)/during exhibition (18-22.09.2014) STRONA/PAGE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.ambermart.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE

PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE UMOWA, zawarta w dniu... pomiędzy Organizatorem Targów INTERSERVIS Sp. z o.o. (nr KRS 0000116382) ul. Stefanowskiego 24 90-537 Łódź

Bardziej szczegółowo

POLFISH 2013 12. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych

POLFISH 2013 12. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Monika Pain tel. 58 554 93 62, fax 58 554 92 11 monika.pain@mtgsa.com.pl, www.polfishtargi.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.amberif.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel./ faks 58 554 92 04 Manager techniczny Krystyna Wiśniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ www.mtgsa.pl Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor projektu ACITIVITY EXPO: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel. 58 554 92 04 Manager projektu KAJAK

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.amberif.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362, REGON

Bardziej szczegółowo