ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM"

Transkrypt

1 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM A DANE DO FAKTURY INVOICE DATA Właściciel lub dyrektor firmy Owner or manager of company: Ulica Street: Telefon Phone: ( ) Kod pocztowy Post code: Miasto City: Państwo Country: Telefon komórkowy Mobile phone: Numer wpisu do KRS - ewidencji działalności gospodarczej National Business Register No.: Fax: ( ) Data i miejsce wpisu Date and place of registration: NIP Tax No.: Rodzaj prowadzonej działalności Economic activity: produkcja production dystrybucja distribution usługi services USŁUGI ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W TARGACH FAIR SERVICES ZGŁOSZENIE UDZIAŁU (Formularz A) APPLICATION FORM (Form A) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA (Formularz B-1) APPLICATION FORM - ORDER OF UNCONSTRUCTED AREA (Form B-1) ZAMÓWIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (Formularz B-2) ORDER OF ELECTRIC ENERGY (Form B-2) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - POWIERZCHNIA ZABUDOWANA (Formularz C-1) APPLICATION FORM - ORDER OF AREA WITH BASIC CONSTRUCTION (Form C-1) ZAMÓWIENIE ZABUDOWY STOISKA (Formularz C-2) ORDER OF STAND CONSTRUCTION (Form C-2) ZAMÓWIENIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO (Formularz C-3) ORDER OF ADDITIONAL EQUIPMENT (Form C-3) ZAMÓWIENIE WPISU DO KATALOGU - WYSTAWCA (Formularz D-1) ORDER OF CATALOGUE ENTRY - EXHIBITOR (Form D-1) ZAMÓWIENIE WPISU DO KATALOGU - PODWYSTAWCA (Formularz D-2) ORDER OF CATALOGUE ENTRY - SUB-EXHIBITOR (Form D-2) 1. Upoważniam MTŁ do wystawiania faktur za udział w Targach bez żądania na nich podpisu odbiorcy. 2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych i firmowych w bazie danych i w katalogu targowym oraz innych wydawnictwach targowych. 3. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych teleadresowych patronom medialnym. 4. Podaję swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez administratora zbioru MTŁ Sp. z o.o., ul. Wólczańska 199, Łódź i udostępnienie tych danych osobowych do przetwarzania firmom współpracującym z MTŁ (ustawa o ochronie danych osobowych nr 133/97, poz. 883). Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz możliwość ich poprawiania. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 5. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Postanowieniami Szczegółowymi XVII Międzynarodowych Targów NA STYKU KULTUR, przepisami przeciwpożarowymi, BHP oraz Regulaminem dla Uczestników Targów organizowanych przez MTŁ (dostępne na stronie internetowej i wyrażam zgodę na traktowanie ich wraz ze wszystkimi wypełnionymi punktami ZGŁOSZENIA UDZIAŁU oraz ZAMÓWIEŃ (Formularze A-F) jako postanowień umowy i zobowiązujemy się do ich ścisłego przestrzegania. ZAMÓWIENIE REKLAMY W KATALOGU (Formularz D-3) ORDER OF ADVERTISING IN CATALOGUE (Form D-3) ZAMÓWIENIE REKLAMY W INTERNECIE (Formularz E-1) ORDER OF ADVERTISEMENT IN INTERNET (Form E-1) ZAMÓWIENIE ZAPROSZEŃ. UDZIAŁ W KONKURSIE (Formularz E-2) ORDER OF INVITATIONS. PARTICIPATION IN THE COMPETITION (Form E-2) ZAMÓWIENIE SAL KONFERENCYJNYCH (Formularz E-3) ORDER OF CONFERENCE ROOMS (Form E-3) ZAMÓWIENIE MEDIÓW I POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ (Formularz F-1) ORDER OF CONNECTIONS AND STORAGE AREA (Form F-1) ZAMÓWIENIE DODATKOWYCH KART WSTĘPU. KARTY PARKINGOWE (Formularz F-2) ORDER OF ADDITIONAL ENTRY PASSES. PARKING CARDS (Form F-2) ZAMÓWIENIE PERSONELU DODATKOWEGO I NOCLEGÓW (Formularz F-3) ORDER OF SUPPORTING STAFF AND HOTEL (Form F-3) 1. I authorise the MTL to issue invoices for the participation in the Fair without requiring recipient s signature on them. 2. I agree to run personal and corporate details in the database and in the Fair s catalogue as well as other Fair s publications. 3. I agree to run personal and corporate details to fair media partners. 4. I give my personal data freely and declare my consent for processing them for the marketing aims by the administrator of MTL (ul. Wólczańska 199, Łódź) set and forwarding this personal data to the companies co-operating with MTL (Act on Protecting the Personal Data, no 133/97, item 883). I know that I have right to look into it and correct it. I declare my consent to receive marketing information from Lodz International Fair on address (according to Act on Providing the Electronic Service of 18th July 2002). 5. I state that I have become familiar with the Detailed Resolutions of the 17th International Touristic Sites Fair WHERE CULTURES MEET, fire regulations and healthand safety-at-work legislation and Regulations for the Par ticipants of the events organised by Lodz International Fair (available on the website ystyka) and agree to observe them together with all filled points of PARTICIPANT APPLICATION and ORDERS (Forms A-F).

2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA APPLICATION FORM - ORDER OF UNCONSTRUCTED AREA B-1 1. ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NIEZABUDOWANEJ ORDER OF UNCONSTRUCTED EXHIBITION AREA Obowiązkowa opłata rejestracyjna PLN netto Obligatory registration fee PLN net price POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA EXHIBITION AREA UNCONSTRUCTED Ilość m 2 Sq. m. Głębokość x szerokość (m) depth x width (m) Cena netto za 1 m 2 Net price for 1 sq. m. Typ stoiska* Type of stand* a) kryta in hall x 200 PLN b) zewnętrzna outdoor x 60 PLN * Typy stoisk - dodatkowo płatne Types of stand - paid additionally S - szeregowe (z jednej strony otwarte, minimalna wielkość 6 m 2 ) - bez dopłaty R - row (one side open, minimum space 6 sq. m.) - no surcharge N - narożne (z dwóch stron otwarte, minimalna wielkość 12 m 2 ) + 5% ceny podstawowej C - corner (two side open, minimum space 12 sq. m.) + 5% of the basic price F - frontowe (z trzech stron otwarte, minimalna wielkość 30 m 2 ) + 10% ceny podstawowej F - front (three sides open, minimum space 30 sq. m.) + 10% of the basic price W - wyspowe (z czterech stron otwarte, minimalna wielkość 50 m 2 ) + 15% ceny podstawowej I - island (four sides open, minimum space 50 sq. m.) + 15% of the basic price

3 ZAMÓWIENIE ENERGII ELEKTYCZNEJ / ORDER OF ELECTRIC ENERGY B-2 TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ APPLICATION DEADLINE REALIZATOR ZABUDOWY DEVELOPMENT EXECUTOR Osoba merytorycznie odpowiedzialna Person In charge: Ulica Street: Kod pocztowy, miasto, państwo Post code, city, country: Telefon Mobile: Telefon Phone: ( ) Fax: ( ) 1. ZAMÓWIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - dotyczy powierzchni niezabudowanej ORDER OF ELECTRIC ENERGY - only with order of unconstructed area 1. Obwody elektryczne dzienne Daily electrical circuits Kabel Wystawcy / Wykonawcy stoiska EXHIBITOR S / Constructor s cable Zamawiana ilość przyłączy Number of pieces ,1-3,0 kw (1 x 16 A) 55 PLN 115 PLN ,1-9,0 kw (3 x 16 A) 140 PLN 300 PLN ,0-14,0 kw (3 x 25 A) 190 PLN 360 PLN ,0-18,0 kw (3 x 32 A) 260 PLN 440 PLN 2. Obwody elektryczne całodobowe 24 h electrical circuits ,1-3,0 kw (1 x 16 A) 100 PLN 160 PLN ,1-9,0 kw (3 x 16 A) 240 PLN 390 PLN ,0-14,0 kw (3 x 25 A) 360 PLN 520 PLN Kabel MTŁ MTL cable Zamawiana ilość przyłączy Number of pieces 3. Wypożyczenie rozdzielni elektrycznej (dziewięcioobwodowej). Termin zamówienia Rental of electric switching station (9 circuits). Order s date PLN UWAGA! 1. Ilość rozdzielni i kabli elektrycznych jest ograniczona. 2. Ze względu na bezpieczeństwo, Wystawcy zobowiązani są do wyłączania zasilania energii elektrycznej na swoim stoisku każdorazowo przed opuszczeniem stoiska (nie dotyczy obwodów całodobowych). Instalacja elektryczna stoisk będzie wyłączana codziennie po zamknięciu obiektów przez MTŁ. ATTENTION! 1. Number of electric switching station and cables is limited. 2. Regard to the safety reasons exhibitors are obliged to switch off the electric energy supply always before leaving the stand (except for 24 h circuit). The electric installation will be switched off every day, after closing the fair halls by MTL Data Date Podpis i pieczątka Wystawcy Exhibitor signature and stamp Podpis i pieczątka Realizatora Development executor s signature and stamp

4 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - POWIERZCHNIA ZABUDOWANA APPLICATION FORM - ORDER OF AREA WITH BASIC CONSTRUCTION C-1 1. ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ Z ZABUDOWA STANDARDOWĄ ORDER OF EXHIBITION AREA WITH BASIC CONSTRUCTION Obowiązkowa opłata rejestracyjna PLN netto Obligatory registration fee PLN net price POWIERZCHNIA ZABUDOWANA EXHIBITION AREA WITH BASIC CONSTRUCTION Ilość m 2 Sq. m. Głębokość x szerokość (m) depth x width (m) Cena netto za 1 m 2 Net price for 1 sq. m. Typ stoiska* Type of stand* kryta in hall x 260 PLN * Typy stoisk - dodatkowo płatne Types of stand - paid additionally S - szeregowe (z jednej strony otwarte, minimalna wielkość 6 m 2 ) - bez dopłaty R - row (one side open, minimum space 6 sq. m.) - no surcharge N - narożne (z dwóch stron otwarte, minimalna wielkość 12 m 2 ) + 5% ceny podstawowej C - corner (two side open, minimum space 12 sq. m.) + 5% of the basic price F - frontowe (z trzech stron otwarte, minimalna wielkość 30 m 2 ) + 10% ceny podstawowej F - front (three sides open, minimum space 30 sq. m.) + 10% of the basic price W - wyspowe (z czterech stron otwarte, minimalna wielkość 50 m 2 ) + 15% ceny podstawowej I - island (four sides open, minimum space 50 sq. m.) + 15% of the basic price Opis standardowego wyposażenia stoiska Basic stand equipment - ścianki z elementów OCTANORM z białym wypełnieniem (h=248 cm), wall construction of OCTANORM aluminium elements filled with white walls (h=248 cm), - wykładzina (szara) grey carpet, - 1 punkt świetlny na każde rozpoczęte 4 m 2 stoiska, 1 lighting point per 4 sq. m. - fryz (do 20 znaków + nazwa miasta), fascia (up to 20 characters + name of city or country), - 1 gniazdo elektryczne 1 electric socket. 2. ZAMÓWIENIE WYKONANIA FRYZU ORDER OF FASCIA Napis na fryzie (nazwa firmy do 20 znaków + nazwa miasta lub państwa) - w cenie stoiska. Content (company s name to 20 characters + city or country) - included in the price of selected stand. Ilość sztuk Number of units logo na fryzie logo on the fascia 120 PLN dodatkowy fryz z napisem do 20 znaków additional fascia with an inscription up to 20 characters 75 PLN każde kolejne 20 znaków na fryzie each next 20 characters on the fascia 40 PLN

5 ZAMÓWIENIE ZABUDOWY STOISKA / ORDER OF STAND CONSTRUCTION C-2 SCHEMAT I WYPOSAŻENIE STOISKA WYSTAWIENNICZEGO SHELL SCHEME STAND AND ADDITIONAL STAND FITTINGS Na zamieszczonej siatce prosimy zamieścić proponowany schemat stoiska: układ ścian (zaplecze kuchenne, wydzielone miejsce do rozmów), rozmieszczenie elementów wyposażenia dodatkowego typu lady, podesty, gabloty, witryny, meble, punkty świtlne, gniazda elektryczne itp. On the grid below please draw in a binding layout of your stand indicating stand size, type of stand (corner, end of block or row) as well as the position of the cubicle and any other stand fittings that you require (counters, platforms, table showcases, furniture, electric sockets, lighting points, etc.). Przykład projektu stoiska z elementami dodatkowymi Sample of project of stand with additional equipment STOISKO STAND 12 m 2 LEGENDA LEGEND ściana 1 m wall 1 m ściana 0,5 m wall 0,5 m gniazdo elektr. 230 V electric socket 230 V punkt świetlny 100 W lighting point 100 W regał bookcase kotara curtain drzwi door półka shelf lada z półką counter with a shelf podest 1 x 1 m podium 1 x 1 m podest 0,5 x 0,5 m podium 0,5 x 0,5 m gablota glass counter witryna glass showcase halogen halogen fryz czołowy fascia Uwagi dotyczące powyższego planu Additional information

6 ZAMÓWIENIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO ORDER OF ADDITIONAL EQUIPMENT C-3 Dotyczy powierzchni zabudowanej Only with order of exhibition area with basic construction Elementy wyposażenia stoiska The elements of equipment Podest ekspozycyjny podium 100 x 100 (h 25/50/75/100) Podest ekspozycyjny podium 100 x 50 (h 25/50/75/100) Lada narożna corner counter Lada z półką counter with shelf 100 x 50 h=100 Regał bookcase 100 x 50 x półki Gablota szklana glass counter 100 x 50 x 100 Witryna zamykana close showcase 100 x 50 x półki Witryna otwarta open showcase 100 x 50 x półki Półka biała płyta white shelf Półka szklana glass shelf Drzwi harmonijkowe door folding Stolik drewniany wooden table 70 x 70 Stołek barowy hocker Krzesło chair Szafka kuchenna kitchen cupboard Zlewozmywak z termą + instalacja wodno-kanalizacyjna sink with water heater + water connection Lodówka refrigerator Wieszak hanger Raster 1m 2 raster 1 sq. m. Kotara curtain Wykładzina kolorowa 1 m 2 colour carpet 1 sq. m. Punkt świetlny 100 W lighting point 100 W Halogen W halogen lamp W Gniazdo elektryczne 230 V (do 3 kw) electric socket 230 V (to 3 kw) Gniazdo elektryczne do 400 V (do 9 kw) electric socket 400 V (to 9 kw) 65 PLN 65 PLN 100 PLN 75 PLN 65 PLN 130 PLN 210 PLN 180 PLN 40 PLN 60 PLN 140 PLN 28 PLN 45 PLN 16 PLN 99 PLN 500 PLN 140 PLN 25 PLN 45 PLN 40 PLN 35 PLN 50 PLN 70 PLN 115 PLN 290 PLN Ilość sztuk Number of units Data Date Podpis i pieczątka Wystawcy Exhibitor signature and stamp Podpis i pieczątka Realizatora Development executor s signature and stamp

7 ZAMÓWIENIE WPISU DO KATALOGU - WYSTAWCA ORDER OF CATALOGUE ENTRY - EXHIBITOR D-1 Kontakt Contact: Elżbieta Rzymkowska tel , DANE DO KATALOGU CATALOGUE DATA 1. Nazwę firmy i treść oferty w Alfabetycznym Spisie Wystawców należy umieścić pod literą: Company s name and offer in the Alphabetical List of Exhibitors should be included under the letter: 2. Wpis obowiązkowy (wliczony w opłatę rejestracyjną) zawiera: nazwę firmy, pełną stopkę adresową oraz maksymalnie po 200 znaków oferty towarowej w języku polskim i angielskim. W celu zachowania poprawności tłumaczeń prosimy również o przesłanie tekstu oferty w języku angielskim. Treść wpisu - dokument w programie WORD. Obligatory entry (included in the registration fee) contains: company s name, full address note and max 200 characters trade offer in two languages version (Polish and English). Entry s content - WORD document. Dodatkowo płatne Additional payment Zamieszczenie znaku graficznego (logo). Warunkiem zamieszczenia logo jest przesłanie jego kolorowej wersji elektronicznej. Kolorystyka logo wyłącznie CMYK. Preferowane formaty plików: *cdr (z zamianą na krzywe), *eps, *ai. W przypadku dostarczenia logo w innym formacie (*jpg, *tiff, *gif) MTŁ nie bierze odpowiedzialności za jakość zamieszczanego logo. Placement of logo. Logo should be sent in full colour electronic version. Colour logo designation only CMYK. Formats preffered: *cdr (with exchange to curves), *eps, *ai. In case of sending the logo in other formats (*jpg, *tiff, *gif) MTL doesn t take responsibility for its quality. Dodatkowy adres zamieszczony pod wpisem obowiązkowym. Additional address will be included under the obligatory entry. Dodatkowa linijka oferty. Przy obliczaniu należności jako jednostkę stosuje się 1 linijkę (ok. 50 znaków) w języku polskim. Przesłany przez Wystawcę tekst do umieszczenia w katalogu traktowany jest jako podstawa do wyliczenia należności za wpis. MTŁ nie ingeruje w treść ani w wielkość przesłanego tekstu. Additional offer s line. One line (ca 50 characters) in Polish text = one rate unit. Text sent by the Exhibitor is treated as the full base to the amount due. MTL doesn t interfere in the text or its size. Cena netto Net price 60 PLN 30 PLN 25 PLN Tak - Nie Yes - No 3. Numery grup towarowych. Wpis do katalogu w dziale Spis Wystawców według grup towarowych obejmujący nazwę firmy, miasto i państwo. Numery należy podać zgodnie z wykazem znajdującym się w 19 Postanowień Szczegółowych Targów. Numbers of the product groups. Catalogue entry in section List of Exhibitors in product groups includes company s name, city and country. Numbers should be given according to the list in the 19 of Detailed Resolutions of the fair.... UWAGA! ATTENTION! Wpis oraz logo należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: Dostarczone materiały wymagają potwierdzenia odbioru. W przypadku niedostarczenia informacji do katalogu w terminie nadsyłania zgłoszeń, wpis zostanie dokonany w formie stopki adresowej na podstawie danych z Formularza A. Nadesłanie materiałów po wyznaczonym terminie nie gwarantuje umieszczenia ich w katalogu. Entry should be submitted by to the following address: Submitted materials require confirmation of receipt. In case of the non-delivery of the information to the catalogue in the right deadline the entry will contain the basic address from Form A. Sending the materials after the deadline does not guarantee their placement in the catalogue.

8 ZAMÓWIENIE WPISU DO KATALOGU - PODWYSTAWCA ORDER OF CATALOGUE ENTRY - SUB-EXHIBITOR D-2 Kontakt Contact: Elżbieta Rzymkowska tel , WYSTAWCA EXHIBITOR W przypadku większej ilości firm na stoisku prosimy o skopiowanie tej strony lub pobranie odpowiedniej ilości formularzy ze strony internetowej In case of more companies on the stand please copy this form or download it from Nazwa firmy (w brzmieniu do katalogu) Company s name (for catalogue purpose): PODWYSTAWCA SUB-EXHIBITOR Ulica Street: Kod pocztowy Post code: Miasto City: Państwo Country: Telefon Phone ( ) Fax: ( ) Nazwę firmy i treść oferty w Alfabetycznym Spisie Wystawców należy umieścić pod literą: Company s name and offer s in the Alphabetical List of Exhibitors should be included under the letter: 2. Wpis obowiązkowy (wliczony w opłatę rejestracyjną) zawiera: nazwę firmy, pełną stopkę adresową oraz maksymalnie po 200 znaków oferty towarowej w języku polskim i angielskim. W celu zachowania poprawności tłumaczeń prosimy również o przesłanie tekstu oferty w języku angielskim. Treść wpisu - dokument w programie WORD. Obligatory entry (included in the registration fee) contains: company s name, full address note and max 200 characters trade offer in two languages version (Polish and English). Entry s content - WORD document. Dodatkowo płatne Additional payment Opłata rejestracyjna Podwystawcy. W ramach tej opłaty Podwystawcy przysługuje wpis do katalogu i jeden egzemplarz katalogu. Registration fee of Sub-Exhibitor. Price includes: entry to the catalogue and one copy of the catalogue. Zamieszczenie znaku graficznego (logo). Warunkiem zamieszczenia logo jest przesłanie jego kolorowej wersji elektronicznej. Kolorystyka logo wyłącznie CMYK. Preferowane formaty plików: *cdr (z zamianą na krzywe), *eps, *ai. W przypadku dostarczenia logo w innym formacie (*jpg, *tiff, *gif) MTŁ nie bierze odpowiedzialności za jakość zamieszczanego logo. Placement of logo. Logo should be sent in full colour electronic version. Colour logo designation only CMYK. Formats preffered: *cdr (with exchange to curves), *eps, *ai. In case of sending the logo in other formats (*jpg, *tiff, *gif) MTL doesn t take responsibility for its quality. Dodatkowy adres zamieszczony pod wpisem obowiązkowym. Additional address will be included under the obligatory entry. Dodatkowa linijka oferty. Przy obliczaniu należności jako jednostkę stosuje się 1 linijkę (ok. 50 znaków) w języku polskim. Przesłany przez Wystawcę tekst do umieszczenia w katalogu traktowany jest jako podstawa do wyliczenia należności za wpis. MTŁ nie ingeruje w treść ani w wielkość przesłanego tekstu. Additional offer s line. One line (ca 50 characters) in Polish text = one rate unit. Text sent by the Exhibitor is treated as the full base to the amount due. MTL doesn t interfere in the text or its size. Cena netto Net price 110 PLN 60 PLN 30 PLN 25 PLN Tak - Nie Yes - No 3. Numery grup towarowych. Wpis do katalogu w dziale Spis Wystawców według grup towarowych obejmujący nazwę firmy, miasto i państwo. Numery należy podać zgodnie z wykazem znajdującym się w 19 Postanowień Szczegółowych Targów. Numbers of the product groups. Catalogue entry in section List of Exhibitors in product groups includes company s name, city and country. Numbers should be given according to the list in the 19 of Detailed Resolutions of the fair.... UWAGA! ATTENTION! Wpis oraz logo należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: Dostarczone materiały wymagają potwierdzenia odbioru. W przypadku niedostarczenia informacji do katalogu w terminie nadsyłania zgłoszeń, wpis zostanie dokonany w formie stopki adresowej na podstawie danych z Formularza A. Nadesłanie materiałów po wyznaczonym terminie nie gwarantuje umieszczenia ich w katalogu. Entry should be submitted by to the following address: Submitted materials require confirmation of receipt. In case of the non-delivery of the information to the catalogue in the right deadline the entry will contain the basic address from Form A. Sending the materials after the deadline does not guarantee their placement in the catalogue.

9 ZAMÓWIENIE REKLAMY W KATALOGU ORDER OF ADVERTISING IN CATALOGUE D-3 Kontakt Contact: Elżbieta Rzymkowska tel , DANE DO KATALOGU CATALOGUE DATA WARUNKI TECHNICZNE: 1. Format katalogu (po obcięciu): wys. 200 mm x szer. 200 mm 2. Formaty reklamy: całostronicowej (na spad) cała kolumna (w ramce) 1/2 kolumny wys. 210 mm x szer. 210 mm wys. 180 mm x szer. 180 mm wys. 180 mm x szer. 80 mm 3. Preferowane materiały w formie elektronicznej gotowej do druku: oznaczenia kolorystyczne (tylko CMYK), pasery na format katalogu formaty plików: *cdr (z zamianą na krzywe), *ai, *eps, *tiff, *jpg podgląd w formacie *pdf TECHNICAL SPECIFICATIONS: 1. Catalogue format (after cutting): height 200 mm x width 200 mm 2. Advertisements formats: 1 page 1 column 1/2 a column height 210 mm x width 210 mm height 180 mm x width 180 mm height 180 mm x width 80 mm 3. Electronic materials are required: colour designation (only CMYK) formats *cdr (with exchange to curves), *ai, *eps, *tif, *jpg, preview in form of *pdf. Reklama pełnobarwna, cała strona Coloured advertisement, whole page Reklama czarno-biała, cała strona Black and white advertisement, whole page Reklama pełnobarwna, 0,5 strony Coloured advertisement, half a page Reklama czarno-biała, 0,5 strony Black and white advertisement, half a page Reklama na 2 stronie okładki Advertisement on 2nd cover page Reklama na 3 stronie okładki Advertisement on 3rd cover page Reklama na 4 stronie okładki Advertisement on 4th cover page Tak Yes Cena netto Net price 1000 PLN 600 PLN 550 PLN 350 PLN + 50% wybranego wariantu + 50% of variant selected + 30% wybranego wariantu + 30% of variant selected + 50% wybranego wariantu + 50% of variant selected UWAGA! Zamówienia reklam na okładkach katalogu dotyczą tylko całej strony i przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. Reklamę należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: Dostarczone materiały wymagają potwierdzenia odbioru. ATTENTION! Ads on the cover pages are accepted on first come. Ads should be submitted by to the following address: Submitted materials require confirmation of receipt.

10 ZAMÓWIENIE REKLAMY w internecie ORDER OF ADVERTISEMENT IN INTERNET E-1 Kontakt Contact: Katarzyna Drobińska tel , mobile: , DANE DO INTERNETU DATA FOR THE ENTRY ON THE WEBSITE 1. REKLAMA W INTERNECIE ADVERTISEMENT IN INTERNET Międzynarodowe Targi Łódzkie oferują zamieszczenie reklamy Państwa firmy w postaci banerów internetowych. Banery pełnią funkcję odsyłacza do wskazanej przez Państwa witryny. Lodz International Fair offers a banner on the website as a form of promotion of the company. Banners play the role of reference to the given website. A - Baner 392 x 72 piksele, waga do 50 Kb. A - Banner 392 x 72 pixels, weight not more than 50 Kb. strona główna main site: B - Baner 180 x 70 pikseli, waga do 50 Kb. B - Banner 180 x 70 pixels, weight not more than 50 Kb. strona targów fair website: pakiet 1000 odsłon block of 1000 scenes pakiet 3000 odsłon block of 3000 scenes pakiet 1000 odsłon block of 1000 scenes pakiet 3000 odsłon block of 3000 scenes Ilość pakietów Number of units 100 PLN 180 PLN 120 PLN 225 PLN 2. WPIS NA STRONĘ INTERNETOWĄ ENTRY TO THE WEBSITE Międzynarodowe Targi Łódzkie oferują zamieszczenie informacji o Państwa firmie na stronie internetowej XVII Międzynarodowych Targów NA STYKU KULTUR - w spisie Wystawców bieżącej edycji. Lodz International Fair offers to enter information about your company on 17th International Touristic Sites Fair WHERE CULTURES MEET website - in the list of Exhibitors of given edition. Zamieszczenie logo w internetowym spisie Wystawców (*jpg, *gif, *png; szerokość do 70 pikseli) Introducing the logo in the list of Exhibitors Stopka adresowa (bez adresów i strony internetowej) Full address data (without and the address of website) Pełna stopka adresowa wraz z adresem strony internetowej oraz em Full address data with and website Tak Yes Cena netto Net price 120 PLN 120 PLN 225 PLN

11 ZAMÓWIENIE ZAPROSZEŃ. UDZIAŁ W KONKURSIE ORDER OF INVITATIONS. PARTICIPATION IN THE COMPETITION E-2 Kontakt Contact: Katarzyna Drobińska tel , mobile: , 1. ZAPROSZENIA DO ZWIEDZANIA TARGÓW INVITATIONS FOR VISITING THE FAIR Zaproszenia Invitations Ilość sztuk Number of units PLN i więcej 101 and more 3 PLN Zaproszenia są wysyłane: pocztą - na koszt MTŁ (do 20 szt.), kurierem... (na koszt Wystawcy) nr klienta..., odbiór własny. Invitations are sent: by post - on MTL s cost (up to 20 pcs), by courier... (on Exhibitor s cost) client no..., personal receipt. 2. ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W BANKIECIE INVITATIONS TO THE GALA EVENT Ilość zaproszeń Number of invitations 120 PLN 3. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NAJLEPSZY WYSTAWCA NA STYKU KULTUR APPLICATION FOR CONTEST THE BEST EXHIBITOR OF WHERE CULTURES MEET Tak / Yes Nie / No Opłata wpisowa netto Registration fee net price 200 PLN W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: NAGRODA GŁÓWNA - 12 m 2 niezabudowanej powierzchni podczas kolejnej edycji targów. WYRÓŻNIENIE - 6 m 2 niezabudowanej powierzchni podczas kolejnej edycji targów. The Competition is provided for the following awards: MAIN AWARD - 12 sq. m. undeveloped area in the next edition of the fair. DISTINCTION - 6 sq. m. undeveloped area in the next edition of the fair.

12 ZAMÓWIENIE SAL KONFERENCYJNYCH ORDER OF CONFERENCE ROOMS E-3 Kontakt Contact: Katarzyna Drobińska tel , mobile: , 1. PLANUJEMY ORGANIZACJĘ WE PLAN TO ORGANISE Konferencja prasowa Press conference Seminarium Seminar Warsztat Workshop Inne Other Forma konferencji Conference type Tylko za zaproszeniami Invitations only Otwarta - ogólnie dostępna dla wszystkich Open to all interested participants 2. SALA KONFERENCYJNA CONFERENCE ROOM Sala z wyposażeniem: ekran, nagłośnienie, rzutnik multimedialny, flipchart Conference room with equipment: screen, sound system and microphone, video projector, flipchart Cena netto za godzinę Net price per hour 250 PLN Ilość godzin Number of hour Prosimy o kontakt bezpośredni w celu ustalenia daty oraz godziny. Please contact us directly in order to fix the date and hour. 3. POCZĘSTUNEK NA KONFERENCJĘ ORDER OF THE CATERING FOR THE CONFERENCE Kawa, herbata, woda Coffee, tea, water Kawa, herbata, woda, ciastka Coffee, tea, water, cookies Cena netto za osobę Net price per person 10 PLN 15 PLN Liczba osób Number of person

13 ZAMÓWIENIE MEDIÓW I POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ ORDER OF CONNECTIONS AND STORAGE AREA F-1 1. ZAMÓWIENIE PRZYŁĄCZY WODNO-KANALIZACYJNYCH (dotyczy powierzchni niezabudowanej) ORDER OF WATER CONNECTIONS (concerning to unconstructed area) parter stoiska ground floor of the stand piętro stoiska first floor of the stand Ilość sztuk Number of units 350 PLN 600 PLN 2. ZAMÓWIENIE PRZYŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH (dotyczy powierzchni zabudowanej i niezabudowanej) ORDER OF TELECOMMUNICATION CONNECTIONS (concerning to unconstructed area or area with basic construction) łącze analogowe (+rachunek według impulsów) analogue connection łącze analogowe (+rachunek według impulsów) wraz z aparatem telefonicznym analogue connection with telephone podłączenie do internetu w technologii ETHERNET 10 base-t (512 kbps) WYMOGI SPRZĘTOWE: własny PC z kartą ethernetową connection to the Internet in ETHERNET 10 base-t technology (512 kbps) REQUIREMENTS: own PC with ethernet card Ilość sztuk Number of units 100 PLN 200 PLN 290 PLN Zamówienie przyłączy odbiegających od ww. podlega indywidualnej kalkulacji. Order of connections others than mentioned is calculated individually. 3. ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ (dotyczy powierzchni zabudowanej i niezabudowanej) ORDER OF STORAGE AREA (concerning to unconstructed area or area with basic construction) POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA (wysokość 2 m) STORAGE AREA (max height 2 m) Ilość m 2 Sq. m. Cena netto za 1 m 2 Net price for 1 sq. m. 30 PLN

14 ZAMÓWIENIE DODATKOWYCH KART WSTĘPU. KARTY PARKINGOWE ORDER OF ADDITIONAL ENTRY PASSES. PARKING CARDS F-2 1. KARTY WSTĘPU ENTRANCE PASSES Karta wstępu upoważnia do wejścia na tereny MTŁ w dniu urządzania stoisk oraz w okresie trwania Targów, nie może być udostępniona osobom trzecim. Odbiór zamówionych dodatkowych kart wstępu w Biurze Organizatora. Entrance pass permits to enter on the MTL grounds during the Fair and during preparing the stand, cannot be passed on the third parties. Receipt of the ordered additional entrance passes in Organiser s Office. Ilość Quantity Cena jedn. brutto Gross price per unit 10 PLN 2. KARTY PARKINGOWE PARKING CARDS Parking przy hali EXPO Parking near EXPO hall a) dla samochodów osobowych for car b) dla samochodów dostawczych for delivery van Karta jednodniowa One day card Karta trzydniowa Three days card Ilość Quantity Cena brutto Gross price 30 PLN 60 PLN Karta jednodniowa One day card Karta trzydniowa Three days card Ilość Quantity Cena brutto Gross price 60 PLN 120 PLN

15 ZAMÓWIENIE PERSONELU DODATKOWEGO I NOCLEGÓW ORDER OF SUPPORTING STAFF AND HOTEL F-3 Kontakt Contact: Ewa Staniszewska tel , 1. HOSTESSA / HOST HOSTESS / HOST Wyszczególnienie Specification za 1 h Net price per 1 h Liczba pracowników Number of employees Okres zatrudnienia Duration of employment dzień 1 day 1 dzień 2 day 2 dzień 3 day 3 wymagany język polski polish language required 35 PLN godziny hours godziny hours godziny hours Hostessa/host Hostess/host wymagana znajomość języka polskiego i obcego polish and foreign language required PLN godziny hours godziny hours godziny hours REZERWACJA NOCLEGÓW HOTEL RESERVATIONS Hotel Hotel Ilość pokoi Number of rooms Pokój 1-osobowy Single room Pokój 2-osobowy Double room Data przyjazdu / wyjazdu Arrival / departure date Należność za noclegi regulowana będzie przez Państwa bezpośrednio w hotelu. 1. W przypadku rezerwacji hotelowych przez MTŁ pobierana jest opłata 30 PLN netto. 2. Wystawca ma prawo zgłosić zmiany rezerwacji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Targów bezpośrednio w hotelu. W przypadku niewykorzystania zamówionych noclegów bez wcześniejszej rezygnacji, hotel obciąży Państwa kosztami wynajmu pokoju za pierwszą dobę. POTWIERDZENIE REZERWACJI PRZEŚLEMY FAXEM LUB EM. Lista hoteli dostępna na stronie w zakładce przewodnik. Due for the accommodation will be paid directly in the hotel by the Client. 1. Reservations made by MTL take the fee of 10 EUR. 2. The Exhibitor has the right to report the changes of the reservation 7 days before the Fair starts directly in the hotel. In case the Exhibitors won t use the rooms ordered without the earlier resignation, the hotel will charge them with the cost of hiring the room for the first day. WE WILL SEND THE CONFIRMATION OF THE RESERVATION BY FAX OR . The hotels list is available on under guide.

Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 2014

Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 2014 Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 1. Organizator: Spółka Targowa Sp. z o.o. (MTŁ) ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź tel. +48 42 674 15 00 fax +48 42

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM A DANE DO FAKTURY INVOICE DATA Właściciel lub dyrektor firmy Owner or manager of company: Ulica Street: Telefon Phone: ( ) Kod pocztowy Post code: Miasto City: Państwo

Bardziej szczegółowo

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY Gdańsk, 21-22.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016 RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016 Gdańsk, 19-20.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

6. TARGI GRA I ZABAWA 2017

6. TARGI GRA I ZABAWA 2017 Gdańsk, 18-19.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 235,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH II Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓWY: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

1. Zgłoszenie udziału - application form (I)

1. Zgłoszenie udziału - application form (I) 1. Zgłoszenie udziału - application form (I) Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres najpóźniej do 15.08.2012 application deadline 15.08.2012,, ; tel.:, e-mail: WYSTAWCA EXHIBITOR Właściciel

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE do r 60 PLN/ m.kw. do r 80 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE do r 60 PLN/ m.kw. do r 80 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH III Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKO niezabudowane STOISKA WYSTAWIENNICZE

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Organizator: Miesięcznik Napędy i Sterowanie wydawany przez Wydawnictwo Druk Art SC 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, NIP: 639-17-30-130, Regon 276300521 Tel./fax +48 32 755 24 56, 755

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓW: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 4-5 marca 2014r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 11-12 marca 2014r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROMOCYJNY

FORMULARZ PROMOCYJNY FORMULARZ PROMOCYJNY (OBAWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W DWÓCH EDYCJACH TARGÓW ŚLUBNYCH) Dolnośląskie Targi Ślubne 23 listopada 2014 oraz 8 lutego 2015 Hala Orbita Wrocław, ul Wejherowska

Bardziej szczegółowo

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki ZGŁOSZENIE UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie WYSTAWCA (pełna nazwa firmy) BRANŻA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA

Bardziej szczegółowo

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego INTERWELDING 007 Tel. +48 (3) 78-99-78 Fax +48 (3) 54-0-7 ARANŻACJA STOISKA KOLOR WYKŁADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

TARGI ALKOHOLE NA MYM STOLE 2008 FAIR ALCOHOL ON MY TABLE 2008

TARGI ALKOHOLE NA MYM STOLE 2008 FAIR ALCOHOL ON MY TABLE 2008 Regionalna Izba Gospodarcza-Łódź (Central Poland Chamber of Commerce) Ul. Więckowskiego 13,90-721 Łódź - PL Tel./fax.:+48 42 632 72 92 www.rig.lodz.pl e.mail: rig@rig.lodz.pl KRS (National Business Register)

Bardziej szczegółowo

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY PROTECH 09 MIĘDZYNARODOWE TARGI PRODUKCJI I TECHNOLOGII 18-19 Listopada 2009 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 WPROWADZNIE, TERMINY...3 ZESPÓŁ ORAGNIZACYJNY KONTAKT...4 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPŁATY REJESTRACYJNE / REGISTRATION FEE

OPŁATY REJESTRACYJNE / REGISTRATION FEE RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 290,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH A, B, C / EXHIBITION SPACE (HALLS A, B, C) A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 495,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie lp. Cena obejmuje: cena netto Oferta specjalna - 3 m (wykładzina szara) zabudowa stała 990 zł regał oświetlony ( półki) szer. mb lada z blatem krzesło plastikowe napis na fryzie kosz na śmieci gniazdko

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Regionalne Targi Pracy

Łódzkie Regionalne Targi Pracy 110.2016r. 23-212016 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - UMOWA podstawą przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie oryginału podpisanego formularza ZGŁOSZENIA UDZIAŁU UMOWY oraz podpisanych formularzy A - D pocztą tradycyjną

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;-

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;- ZGŁOSZENIE - UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH 1 ORGANIZATOR 2 W YSTAW CA ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA ADRES: 43-316 Bielsko-Biała Aleja Armii Krajowej 220 NAZWA FIRMY... Używany skrót firmy K a p i t a ł z a k ł

Bardziej szczegółowo

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 5-6 marca 2013r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 12-13 marca 2013r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min.

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min. Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca NIP KRS Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW: 1-2 marca 2016r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala sportowa OSiR ul. Słowiańska 10 8-9 marca 2016r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY TARGÓW:

Bardziej szczegółowo

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 UMOWA ZGŁOSZENIE UDZIAŁU III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 22-23.10.2015r. Gdańsk, Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Amberexpo 1. DANE WYSTAWCY (Dane zostaną wykorzystane w wykazie wystawców)

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnictwa w targach

Zgłoszenie uczestnictwa w targach Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca Ulica Kod pocztowy, miasto

Bardziej szczegółowo

TECHNICON-INNOWACJE 12. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji

TECHNICON-INNOWACJE 12. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 19-21 marca Hala Stulecia - Wrocław 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Targi Ekoenergetyczne "Eco Source" 25-27 września 2009 Polkowice

Targi Ekoenergetyczne Eco Source 25-27 września 2009 Polkowice AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

TARGI USŁUG I PRODUKTÓW DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BIZNES EXPO 2017

TARGI USŁUG I PRODUKTÓW DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BIZNES EXPO 2017 TARGI USŁUG I PRODUKTÓW DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BIZNES EXPO 2017 Termin targów BIZNES EXPO: 18-20 października 2017 r. Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Targi są wydarzeniem

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 1 77 446 16 80, fax 77 446 16 81, www.cwkopole.pl ul. Kościuszki 1, 45-06 Opole 77 401 0 06, fax 77 401 1 06, www.opole.gazeta.pl NIP: 560305644, REGON: 011559486 +48 885 55 060

Bardziej szczegółowo

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015 ul. Dubois 86 80 419 Gdańsk tel/fax. 058 341 75 40, 0601 615 549 Konto: Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy Państwa na 128 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia

Bardziej szczegółowo

21-23.10.2014. HPS 2014 X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów KATOWICE ARANŻACJA STOISKA.

21-23.10.2014. HPS 2014 X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów KATOWICE ARANŻACJA STOISKA. HPS 014 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARANŻACJA STOISKA 1-3.10.014 tel. +48 (3) 7 81 506, 664-080-90 fax +48 (3) 601-5-9 KOLOR WYKŁADZINY: BRAK CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY

Bardziej szczegółowo

AKarta. III Międzynarodowe Targi Budownictwa Ekologicznego BUD-ECO. 8-9 listopada 2013 Kompleks Hali Stulecia ul. Wystawowa 1 Wrocław

AKarta. III Międzynarodowe Targi Budownictwa Ekologicznego BUD-ECO. 8-9 listopada 2013 Kompleks Hali Stulecia ul. Wystawowa 1 Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS 28-29. 10. 2015. Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS 28-29. 10. 2015. Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj ul. Edisona 3/3, 80-17 Gdańsk, Poland tel. +48 58 50 90 99, fax +48 58 50 10 13 Termin nadsyłania zgłoszeń 9 października 015 r. faksem +48 58 50 10 13 lub e-mailem info@jubinale.com 8-9.10.015 ZGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Cennik wyposażenia Balt Military Expo 2018 WYPOSAŻENIE ORGANIZATORA GABLOTY SZKLANE. 160,00 PLN Gablota szklana z oświetleniem 100 x 100 x 100 cm

Cennik wyposażenia Balt Military Expo 2018 WYPOSAŻENIE ORGANIZATORA GABLOTY SZKLANE. 160,00 PLN Gablota szklana z oświetleniem 100 x 100 x 100 cm Cennik wyposażenia Balt Military Expo 2018 WYPOSAŻENIE ORGANIZATORA 250,00 PLN Wynajem lodówki 50,00 PLN Stojak na prospekty Stolik barowy GABLOTY SZKLANE 160,00 PLN Gablota szklana z oświetleniem 100

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 C

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 C Organizator: Polskie Stowarzyszenie Vendingu, ul. Czerniakowska 71/111, 00-715 Warszawa kontakt Aldona Witak, tel. +48 512 008 609, e-mail: a.witak@psv.org.pl INSTRUKCJA DO UMOWY UCZESTNICTWA 1. Umowę

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na 145 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia przez naszą firmę już od 20 lat.

Serdecznie zapraszamy Państwa na 145 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia przez naszą firmę już od 20 lat. ul. Dubois 86 80 419 Gdańsk tel/fax. 058 341 75 40, 0601 615 549 Konto: Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy Państwa na 145 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH Wystawca: Adres: (Ulica, kod pocztowy, miasto, kraj) KRS: NIP REGON: Jesteśmy płatnikiem VAT nie jesteśmy płatnikiem VAT Osoba kontaktowa ( Imię nazwisko, Stanowisko,

Bardziej szczegółowo

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND PROGRAM OF EVENTS AUGUST 11 th -14 th, 2017 AUGUST 11th, 2017 (Friday) Warsaw 9:00 am Bus departure from Warsaw Polonia Palace Hotel to 12:00 noon Bus departure

Bardziej szczegółowo

Kongres Produkcji i Technologii

Kongres Produkcji i Technologii Formularze zamówienia INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA 1. DANE FIRMY 2. PAKIETY PROMOCYJNE 3. SZKIC STOISKA I FRYZ 4. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 5. PRZYŁĄCZA TECHNICZNE 6. KATALOG REKLAMA i WPIS 7. KARTY WSTĘPU I KARTY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa Instrukcja do Umowy Uczestnictwa 1. Umowa Uczestnictwa obejmuje udział w Targach Produktów Regionalnych Regionalia 2. Umowę Uczestnictwa należy wypełnić czytelnie i w całości. 3. Wypełnioną Umowę Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

WPIS DO KATALOGU. 66.00 / kolor. 3.00 / linię (linia = 60znaków ze spacjami)

WPIS DO KATALOGU. 66.00 / kolor. 3.00 / linię (linia = 60znaków ze spacjami) WPIS DO KATALOGU A Obowiązkowy wpis do katalogu 32.00 / wpis Prosimy o umieszczenie naszej firmy w spisie alfabetycznym pod literą Nazwa firmy: kod ulica tel. fax. e-mail www. miasto Logo firmy 9.00 /

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Tel.: Fax: e-mail: www. Stoisko z zabudową w Hali Stulecia Powierzchnia Cena jednostkowa Wartość. m 2 400 zł netto/m 2 zł netto

Nazwa firmy: Tel.: Fax: e-mail: www. Stoisko z zabudową w Hali Stulecia Powierzchnia Cena jednostkowa Wartość. m 2 400 zł netto/m 2 zł netto 1. Dane Wystawcy Nazwa firmy: Adres: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w Międzynarodowych Targach Paliwowych Stacja i Biznes Przyszłości - Wrocław 2016 05-06.10.2016 r. Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, 54-777 Wrocław Kod

Bardziej szczegółowo

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA NETTO / NET PRICE* PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 320,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie

Bardziej szczegółowo

BIZNESOWA KARTA ZGŁOSZENIA

BIZNESOWA KARTA ZGŁOSZENIA A BIZNESOWA KARTA ZGŁOSZENIA I. DANE WYSTAWCY Termin nadsyłania zgłoszeń 30.03.2018 r. Pełna nazwa firmy: Ulica, nr Kod pocztowy: Miasto: Województwo: Telefon: Fax: E-mail: www: Adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

BALTPIEK 2015 16. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa

BALTPIEK 2015 16. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

WYSTAWCA: CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY GRAFITOWY

WYSTAWCA: CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY GRAFITOWY MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice Tel.+48 (32)78-99-104 Fax +48 (32)254-02-27 Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach,VIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

BIKE FESTIWAL Gdańsk,

BIKE FESTIWAL Gdańsk, RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/ PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015

BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015 BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015 Szanowni Państwo Kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 2015 będzie połączona z IV Konferencją Naukowo Techniczną PRZEMYSŁ

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu Wsparcie OUTSOURCING dla Twojego Wsparcie Biznesu Dla Biznesu I Finanse SEKTORY OUTSOURCING Usługi Dla Twojego Biznesu VI Doradztwo/Konsulting II IT/Telekomunikacja III Logistyka/Transport/Spedycja IV

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj JUBINALE ul. Edisona 3/3, 80-17 Gdańsk, Poland tel. +48 58 50 90 99, fax +48 58 50 10 13 Termin nadsyłania zgłoszeń 7 października 016 r. faksem +48 58 50 10 13 lub e-mailem info@jubinale.com 8-9.11.016

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE LOTNICZE TARGI EDUKACJI I PRACY Avia-Tor 2013. 8-9 czerwca 2013 godz. 10 00-17 00

TORUŃSKIE LOTNICZE TARGI EDUKACJI I PRACY Avia-Tor 2013. 8-9 czerwca 2013 godz. 10 00-17 00 www.aeroklub.torun.pl www.chcelatac.pl TORUŃSKIE LOTNICZE TARGI EDUKACJI I PRACY Avia-Tor 2013 8-9 czerwca 2013 godz. 10 00-17 00 Aeroklub Pomorski w Toruniu im. gen. Pilota Stanisława Skalskiego ul. 4

Bardziej szczegółowo

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa 1 Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu Mobility Reseller Days : Nazwa wystawcy: Nazwa firmy-płatnika: Adres płatnika: Ulica nr Kod pocztowy: Miasto www: NIP: Wpis do KRS/ewidencji przedsiębiorców: (prosimy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

18-19 czerwca 2013 r.

18-19 czerwca 2013 r. 18-19 czerwca 2013 r. Przedstawiamy Państwu propozycję współpracy oraz możliwość sponsorowania konferencji Logistyka Odzysku, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2013 r. we Wrocławiu. Konferencja

Bardziej szczegółowo

75 PLN 100 PLN 155 PLN 130 PLN 180 PLN 100 PLN 165 PLN 90 PLN. Markus Marek Wnuk ul.bobrowskiego 8/ Warszawa

75 PLN 100 PLN 155 PLN 130 PLN 180 PLN 100 PLN 165 PLN 90 PLN. Markus Marek Wnuk ul.bobrowskiego 8/ Warszawa Lada Informacyjna z półką pod blatem Infocounter with shelf 900mm 1100mm 75 PLN Lada Informacyjna łukowa z półką pod blatem Curved infocounter with shelf 900mm 1100mm 100 PLN Lada Informacyjna z szafką

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

NOMINACJE. Kategorie Cena netto Nazwa zgłaszanego produktu. Podpis zgłaszającego: AMAEL Sp. z o.o. ul. Anieli Krzywoń 14 31-464 Kraków

NOMINACJE. Kategorie Cena netto Nazwa zgłaszanego produktu. Podpis zgłaszającego: AMAEL Sp. z o.o. ul. Anieli Krzywoń 14 31-464 Kraków NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA, PLATFORMY CYFROWE, NADAWCY, OPERATORZY SATELITARNI, KABLOWI I TELEKOMUNIKACYJNI PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY SPRZĘTU DO ODBIORU TELEWIZJI CYFROWEJ PRODUCENCI SPRZĘTU DO STUDIA

Bardziej szczegółowo

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA Miejsce, termin i godziny otwarcia Targów Warunki uczestnictwa 1. Miejsce targów: Hala Kalisz Arena ul. Hanki Sawickiej 22-24 62-800 Kalisz 2. Termin targów: 11-12 kwietnia 2015. 3. Godziny otwarcia targów

Bardziej szczegółowo

Days października Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa VIP B91 B77+B78 B100 B56

Days października Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa VIP B91 B77+B78 B100 B56 Nazwa firmy: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 A5 A6 A7 A8 A22 A15 A4 A3 A2 Reseller & Business A12 A11 A10 A9 VIP A21 A20 strefa A15 edukacji A7 A7 A1 A23 A13 A17+A18 A19 A18 A7 B7 Reseller & Business

Bardziej szczegółowo

BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011. BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na:

BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011. BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na: BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011 Szanowni Państwo BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na: VII Konferencję Naukowo Techniczną PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 7.0.015r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 015 Zgłaszam udział w XXIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 015 w dniach

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 7-9 marca 2008 Hala Ludowa - Wrocław

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 7-9 marca 2008 Hala Ludowa - Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW Firma Wystawcy Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz tel. 58 554

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTRACJI WYSTAWCÓW HEALTH AND BEAUTY MEDIA

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTRACJI WYSTAWCÓW HEALTH AND BEAUTY MEDIA INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTRACJI WYSTAWCÓW HEALTH AND BEAUTY MEDIA 1 Spis treści 1. Proces rejestracji... 3 2. Wybór imprezy... 4 3. Zgłoszenie udziału... 5 Wypełnienie formularza zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

BTS Salon Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych Exhibition of Shoes, Leather and Leather Goods

BTS Salon Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych Exhibition of Shoes, Leather and Leather Goods MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 24 41; +48/61/869 26 77; fax +48/61 869 29 51 e-mail: fashion@mtp.pl; www.targimodypoznan.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY 2017

INFORMATOR TECHNICZNY 2017 INFORMATOR TECHNICZNY 2017 DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL ROWEROWY 2017 TARGI TURYSTYCZNO-ROWEROWE DATA: 20-21.05.2017 MIEJSCE: ADRES: Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław GODZINY OTWARCIA FESTIWALU: 20.05.2017

Bardziej szczegółowo

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District:

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 20 00 e-mail: dremasilesia@mtp.pl; www.dremasilesia.pl Konto / Bank account:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ 100,00

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ 100,00 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Manager Projektu: Barbara Kacprzak tel. 58 554 93 34, fax 58 554 93 32 barbara.kacprzak@mtgsa.com.pl, www.aboutdesign.com.pl NIP 584 025

Bardziej szczegółowo

Cenniki, warunki techniczne, harmonogram

Cenniki, warunki techniczne, harmonogram Cenniki, warunki techniczne, harmonogram 2017 CENNIK wybrane formaty reklamowe NAZWA FORMATY W MM CENA NETTO Winieta pierwsza strona 46,5 x 78 6200 PLN Winieta pierwsza strona SIL do winiety M5 pierwsza

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Pakiet dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i wskazanych przez nie instytucji/organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej zainteresowanych uczestnictwem w II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH

Bardziej szczegółowo

Cenniki, warunki techniczne, harmonogram

Cenniki, warunki techniczne, harmonogram Cenniki, warunki techniczne, harmonogram 2017 CENNIK wybrane formaty reklamowe NAZWA FORMATY W MM CENA NETTO Winieta pierwsza strona 46,5 x 78 6200 PLN Winieta pierwsza strona SIL do winiety M5 pierwsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa Instrukcja do Umowy Uczestnictwa 1. Umowę Uczestnictwa należy wypełnić czytelnie i w całości. 2. Wypełnioną Umowę Uczestnictwa należy przesłać do MT Targi faksem na numer +48 22 529 39 15 w celu potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KATALOG USŁUG I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO STOISKO ZABUDOWANE STANDARDOWO STOISKO SZEREGOWE OD 6 M2 W cenę 1 m² powierzchni zabudowanej wkalkulowano: zabudowę systemową (ścianki o wys. do 240 cm z wypełnieniem z płyty grubości 3,2 mm białej), z

Bardziej szczegółowo

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 DSS.228.19.2017.MK Wrocław, dnia 4 sierpnia 2017 roku Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 Na liście znajdują się

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

A Łódź, 2-4 października 2009 r.

A Łódź, 2-4 października 2009 r. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU, UMOWA Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest nadesłanie oryginału A Łódź, - 4 października 009 r. Termin nadsyłania zgłoszeń 30.06.009 r. Zgłoszenie udziału-umowa, zawarta w dniu: tel.

Bardziej szczegółowo

SweetTARG 2011 KARTA INFORMACYJNA 9-11 marca 2011 LOKALIZACJA: Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. 40-955 Katowice, ul.

SweetTARG 2011 KARTA INFORMACYJNA 9-11 marca 2011 LOKALIZACJA: Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. 40-955 Katowice, ul. Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o. SweetTARG 2011 KARTA INFORMACYJNA 9-11 marca 2011 LOKALIZACJA: Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1b KONTAKT: Kierownik projektu:

Bardziej szczegółowo

Adres rozliczeniowy (jeżeli inny):

Adres rozliczeniowy (jeżeli inny): Wystawca: Exhibitor: Adres rozliczeniowy (jeżeli inny): Invoice adress: Nazwa firmy: company name:...... Ulica/house number: street/house number:...... Państwo/kod pocztowy/miejscowość: state/zip code/city:......

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District:

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Zespół Projektowy DREMA / Project Team DREMA tel +48/61/ 869 2264, +48/61/869 2447, fax +48 /61/ 869 2956 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA termin nadsyłania zgłoszeń APPLICATION FORM application deadline 10.12.2008

Bardziej szczegółowo

termin nadsyłania zgłoszeń APPLICATION FORM application deadline

termin nadsyłania zgłoszeń APPLICATION FORM application deadline ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA termin nadsyłania zgłoszeń APPLICATION FORM application deadline 16.10.2009 Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Kraj / Country:

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo