Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania do wydania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60187.00438 do wydania 3.003.60202.00481"

Transkrypt

1 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania do wydania Vario Wersja Opis ONE Wprowadzono możliwość wpisywania skryptów wielolinijkowych dla łączników diagramu workflow BPM Udostępniono możliwość tworzenia folderów pocztowych dla poczty odebranej i wysłanej oraz możliwość przenoszenia poczty do wybranego folderu BPM Usprawniono działanie kontrolki do wyszukiwania adresatów, m.in. możliwość wyszukiwania po dowolnej frazie, niekoniecznie wartości rozpoczynającej nazwę ONE Poprawiono wydajności pobierania pozycji wieloskładnikowych MailBr idge Udostępniono możliwość wysyłania/odbierania Terminów poprzez usługę Mailbridge. Funkcja ta sterowana jest za pomocą klucza AppointmentDefinitionID, dostępnego w pliku konfiguracyjnym Vario.MB.Service.exe.config. Klucz ten m.in. jest odpowiedzialny za odbieranie (rozpoznawanie) załącznika korespondencji z rozszerzeniem txt i nazwie pliku najczęściej untitled, jako terminu w formacie ICalendar (ICS) oraz import takiej pozycji, jako obiekt typu Termin wskazany w postaci klucza definicji w opisywanym kluczu pliku konfiguracyjnym serwisu MailBridge. Załączniki korespondencji untitled.txt w formacie ICS są efektem wysłania zaproszenia do uczestników terminu w Otlooku. Dodatkowo umożliwiono wysyłanie terminu z systemu Vario poprzez formatowanie załącznika typu Termin, jako plik w formacie ICS BPM Zmodyfikowano domyślny widoku Formatki korespondencji (przy pierwszym uruchomieniu Vario albo po usunięciu Layoutów) - jest nagłówek korespondencji pod nagłówkiem treść,z prawej Zawartość (załączniki) ONE Ujednolicono operatorów wyszukiwania w ramach wiersza filtra. Np. w widoku tabelarycznym przy filtrowaniu po kolumnach ONE Zmodyfikowano wyświetlania aktualnego stanu workflow - eliminacja przypadków wyświetlania zdublowanych stanów aktywnych ONE Wyodrębnienie paska narzędziowego 'Workflow' - wszystkie polecenia związane z obiegiem workflow zostały przeniesione na odrębny pasek narzędziowy, który może być umieszczany w dowolne miejsce formularza ONE Wprowadzono wyróżnienie statusu edycji, gdy element został pobrany na innej stacji roboczej niż pierwotnie ONE Korekta klawisz 'zawijania' na Toolbar ze. Dotychczas klawisz 'zawijania' był widoczny zawsze, po zmianie, pojawienie się tej opcji wskazuje jednoznacznie na dostępność na Toolbar'ze dodatkowych poleceń

2 BPM Przebudowano metodę konfiguracji kont oraz udostępnienie trybu pracy Vario, jako klienta pocztowego (bez konieczności instalacji serwisu MailBridge): w oknie konfiguracyjnym ustawień konta pocztowego odblokowane zostały parametry do ustawiania trybu odbierania korespondencji (Mailbridge, Mieszany, Loklanie) oraz pozostałe parametry, który ustawiane były w serwisie Mailbridge (dla trybu Lokalnego i Mieszanego); tryb Mieszany polega na obsłudze wysyłania i odbierania korespondencji przez serwis Mailbridge, gdy Vario nie jest uruchomione u danego użytkownika; w trybie Lokalnym system Vario zajmuje się wysyłaniem i odbieraniem korespondencji; dla zaznaczonego użytkownika, administrator może wywołać funkcję "Opcje poczty " z menu Operacje, gdzie można skonfigurować konto pocztowe dowolnego użytkownika; opcja ta dostępna jest również dla zalogowanego zwykłego użytkownika w kontekście swojego konta BPM Poprawiono wydajność otwierania skrzynki 'Poczta odebrana' ONE Umożliwienie filtrowania zdefiniowanych atrybutów typu data w wierszu filtra, wskazując przedział czasowy wybierany z kalendarzy ONE Udostępniono możliwość ukrywania/aktywowania paska narzędziowego do obsługi WorkFlow BPM Udostępnienie korespondencji osób związanych z podmiotem na zakładce korespondencji tego podmiotu ONE Zmodyfikowano mechanizmu dobierania adresatów w oknie wyboru np. podczas redagowania korespondencji w polu DO, po naciśnięciu "trzech kropek"; wyszukiwarka nie interpretuje podwładnych użytkowników (składników); składniki pozycji są wyświetlane tylko w oknie Dodaj\Usuń kategorie; pozycje wyświetlane w oknie wyboru adresatów nie pochodzą z site'u systemowego, pod warunkiem braku włożonego klucza VarioTools BPM Nowy edytor HTML, RTF, Zwykły tekst dla redagowanej korespondencji BPM W pulpicie operatora kancelaryjnego udostępniony nowy tryb adresowania (analogicznie jak działający w pozostałych obszarach systemu). Dodatkowo niepoprawnie wprowadzony kontakt (adres ) jest podkreślany na czerwono. Użycie klawisza Esc powoduje odnalezienie pierwszego niepoprawnego adresu owego od końca (prawej strony) w ciągu wprowadzonych adresów w polu adresowania np. redagowanej korespondencji. Kolejne użycie klawisza Esc powoduje usunięcie (wycięcie) niepoprawnie wprowadzonego adresu emaliowego. Dalsze używanie klawisza Esc działa analogicznie (zaznaczenie, a następnie usuniecie błędnego wpisu) BPM Optymalizacja czasu weryfikacji danych (wyjścia z pola) po wprowadzeniu adresata np. podczas redagowania korespondencji BPM Rozbudowa mechanizmu automatycznego przekazywania zadań sekwencyjnych: zawartość zadań jest nie tylko przenoszona do następników, ale również do składników następników, które nie mają określonych poprzedników BPM Wprowadzono walidację uprawnienia do modyfikacji dla operacji "Scal adresy', Uzupełniono mechanizm scalania o 'Osoby związane'

3 BPM Rozszerzenie funkcjonalności Folderów monitorowanych: dodanie opcji importu z Podfolderów z zabezpieczeniem uniemożliwiającym aktywność kilku folderów monitorowanych dotyczących tych samych folderów oraz podfolderów w Windows. Dla Poczty rejestrowanej w Pulpicie operatora kancelaryjnego zrezygnowano z dotychczasowej metody importu pozycji przez foldery nadzorowane (konfigurowane w pliku konfiguracyjnym). Metodę tą zastąpiono Folderami monitorowanymi, zaimplementowanymi dotyczą dla takich pozycji jak np. Folder dokumentów. Dodatkowo w Zasobniku również ujednolicono metodę importu pozycji przez Foldery monitorowane ONE Wprowadzenie odświeżania paska narzędziowego WorkFlow podczas poruszania się w widoku tabelarycznym BPM Modyfikacja zapisu kategorii podczas rejestracji korespondencji w pulpicie operatora kancelaryjnego ONE Przebudowa mechanizmu odświeżania pozycji oraz menu ONE Ograniczenie zbyt częstych odświerzeń drzewka z składnikami BPM Wyeliminowanie przeskakującego kursora do treści redagowanej korespondencji BPM Dla pozycji w zawartości, której istnieją inne pozycje, które nie mają zdefiniowanego atrybutu wielokrotnego, nie da się dodawać kolumn dodatkowych - opcja w menu kontekstowym jest ukryta; dla wyświetlanych pozycji różnego typu w danym kontenerze, tylko pozycje, których definicje mają skonfigurowane atrybuty wielokrotne, mogą podlegać edycji w zakresie dodatkowych kolumn; podczas próby edycji danych w kolumnach dodatkowych pozostałych pozycji nieposiadających zdefiniowanych atrybutów wielokrotnych - system wyświetla komunikat z ostrzeżeniem o braku możliwości edycji ONE Od wersji aplikacja Vario wymaga zainstalowanego oprogramowania.net Framework 3,5 SP1 BPM Podczas braku możliwości usunięcia rejestrowanej korespondencji w Pulpicie operatora kancelaryjnego (np. w wyniku wpięcia załącznika tej korespondencji do innej pozycji) wyświetlany jest stosowny komunikat ONE Zmiana walidacji wypełnienia wymaganych pól podczas zapisu pozycji:, jeśli pozycja zawierająca uzupełnione pola wymagane została zapisana, wówczas nie można pozostawić wymaganych pól z pustą wartością; system blokuje taką możliwość; dla pozycji posiadającej wymagane pola, rejestrowanej przez Pulpit operatora kancelaryjnego nie jest już wyświetlany komunikat o braku wypełnionych pól (np. numer R dla Listu poleconego) ONE Modyfikacja uprawnień do zmiany statusu pozycji: aby zmienić status pozycji należy mieć uprawnienia do Odczytu dla tej pozycji oraz uprawnienia do ustawienia danego status na definicji tej pozycji np. Zatwierdzenia BPM Modyfikacja podnoszenia dyskietki zapisu podczas edycji treści korespondencji już zapisanej

4 BPM Zmiany w edytorze korespondencji: w trybie do odczytu usunięte zostały niepotrzebne przyciski z toolbar'ów; wyłączenie opcji Dostosuj dla edycji toolbar'ów; domyślny widok okna korespondencji nie zawiera linijek; domyślna czcionka została ustawiona na Microsoft Sans Serif; brak możliwości wyłączenia wszystkich toolbar'ów; BPM W Pulpicie operatora kancelaryjnego, dla Poczty rejestrowanej udostępniono opcję do ukrycia/wyświetlenia nagłówka korespondencji ONE W przypadku otwarcia kilku okien pozycji tego samego typu, okna ułożone są kaskadowo - nie zachodzą się na siebie tylko są kolejno obniżane ONE Zmodyfikowano komunikat wyświetlany podczas próby aktywacji Folderu monitorowanego dla monitorowanego folderu/podfolderu BPM Przebudowa Pulpitu operatora kancelaryjnego w zakresie rejestracji korespondencji: domyślnie nagłówek rejestrowanej korespondencji jest ukryty BPM Układ startowy Pulpitu operatora kancelaryjnego został rozbudowany: pojawiła się trzecia zakładka Szczegóły załącznika (dotychczasowe zakładki to Szczegóły oraz Podgląd), na której uwidoczniony jest formularz załącznika rejestrowanej korespondencji; wszystkie panele można dowolnie rozmieszczać; przyciski paska narzędziowego zostały zmodyfikowane i pogrupowane. BPM Wywołanie operacji Pokaż na wirtualnym folderze np. na skrzynkach zadań lub korespondencji, powoduje otwarcie pozycji w nowym oknie z widokiem karty BPM W edytorze korespondencji przetłumaczono na język polski opisy do przycisków w paskach narzędziowych BPM Zmiana trybu otwierania pozycji z pola z powiązaniem obiektowym: otwarcie pozycji typu Dokument z podpiętym źródłem plikowym, za pomocą dwukliku z wciśniętym klawiszem Ctrl powoduje wyświetlenie formularza Dokumentu, a nie otwarcie Dokumentu w trybie do podglądu ONE Ujednolicenie ikon opcji Zapisz oraz Odśwież widok w paskarz narzędziowych, menu oraz w polu Nazwa (dla ikony Zapisz) BPM Korekta zapisu formatu treści korespondencji w POK BPM Modyfikacja mechanizmu importu pozycji z niewypełnionymi polami wymaganymi: system importuje taką pozycję np. poprzez Folder monitorowany i wyświetlana jest informacja o niewypełnieniu wymaganych pól w oknie Komunikatów. Dopiero podczas próby zapisu takiej pozycji system wyświetla okno z kolejnym komunikatem o niewypełnieniu pól wymaganych BPM Dodano pasek szybkiego dostępu w Pulpicie operatora kancelaryjnego. Na pasku domyślnie dostępne są trzy opcje: Rejestruj nową korespondencję, Folder monitorowany oraz Zapisz. Pasek szybkiego dostępu może być przeniesiony pod główny pasek narzędziowy. Dodatkowo główny pasek narzędziowy może zostać ukryty

5 BPM Wprowadzono modyfikacje w obszarze adresowania redagowanej i rejestrowanej korespondencji: redagowanie - zalogowany użytkownik automatycznie jest nadawcą redagowanej korespondencji; pole z nadawcą jest zablokowane do edycji; rejestrowanie - zalogowany użytkownik domyślnie jest adresatem rejestrowanej korespondencji; nadawca musi być adresem zewnętrznym i może być tylko jeden; adresaci muszą być adresami wewnętrznymi. System wyświetla stosowne komunikaty podczas próby wysłania niepoprawnie zaadresowanej korespondencji ONE Aktywacja otwartego w tle okna z dokumentem z Vario w przypadku ponownego otwarcia tej pozycji w systemie ONE Dodatkowe komunikaty podczas próby pobrania do opracowania/zwrotu z opracowania otwartej pozycji w zewnętrznej aplikacji. Podczas próby pobrania do opracowania system Vario może przywołać okno z otwartym plikiem BPM Zapamiętywanie rozmieszczenia i aktywności paneli oraz paska szybkiego dostępu w Pulpicie operatora kancelaryjnego wraz z przyciskami dodanymi do panelu BPM Modyfikacja zapamiętywania dodanych przycisków do paska szybkiego dostępu w Pulpicie operatora kancelaryjnego BPM Podczas rejestrowania korespondencji w Pulpicie operatora kancelaryjnego, po utworzeniu nowej pozycji kursor jest aktywny w pierwszym polu (Temat) BPM Ograniczenie komunikat z informacją o pustych polach podczas importu pozycji z wymaganymi polami przez Folder monitorowany w POK BPM Dodano podgląd dodatkowych typów treści w POK ( gif,pdf, png, jpg ) BPM Modyfikacja dot. odświeżania się korespondencja po otrzymaniu powiadomienia ONE Modyfikacja nieprawidłowego wyświetlania listy kategorii na pozycji, gdy definicja tej pozycji nie ma przypisanej kategorii ONE Uwidocznienie pełnego teksu w Menadżerze licencji na zakładce Ręczna aktywacja poprzez dodanie paska przewijania ONE Modyfikacja nawigacji w widokach tabelarycznych oraz karty: 1. Pierwsze kliknięcie w komórkę nie skutkuje przejściem w tryb edycji, drugie kliknięcie lub F2 przechodzi do trybu edycji komórki 2. Włączenie 'trybu arkusza' włącza tryb edycji w bieżącej komórce 3. W 'trybie arkusza' nawigacja klawiszami skutkuje automatycznym przechodzeniem do edycji komórki, do której przechodzi system 4. W widoku pojedynczej karty system przechodzi automatycznie do edycji komórki pod warunkiem, że element jest w statusie 'Edytowalny' i jest pobrany do opracowania przez bieżącego użytkownika 5. W przypadku naciśnięcia klawisza 'Enter' w trakcie edycji komórki, przy wyłączonym 'trybie arkusza' system zakańcza tryb edycji komórki (w przypadku widoku tabelarycznego i aktywnym trybie arkusza, system przechodzi do następnego wiersza bieżącej kolumny utrzymując tryb edycji komórki)

6 BPM Eliminacja migania podglądu rejestrowanej korespondencji przez folder monitorowany w POK ONE Poprawiono ulokowanie listy wyboru kolumn. Po korekcie lista ta uwidacznia się poniżej nagłówka, obok bieżącej pozycji kursora ONE Spolszczenie przycisków "Dzisiaj" "Brak" w Polu Ważne od, Ważne Do, w edytorze daty w oknie właściwości BPM Poprawa wydajności dla skrzynek korespondencji BPM Przyspieszenie pierwszego ładowania korespondencji z edytorem treści DevExpress ONE Poprawa działania listy autouzupełniania: 1. Eliminacja przesłaniania pola edycyjnego przez listę 'Autocomplete' 2. Obsługa wybierania wartości z listy 'autocomplete' po naciśnięciu klawisza separatora wartości ";" 3. Optymalizacja edycji pola przez 'autocomplete' dla pozycji o statusie nieedytowalnym 4. Usunięcie blokady zamykania okna przez pole z 'Autocomplete' ONE Import korespondencji z Outlook: Wprowadzona funkcjonalność umożliwia wprowadzanie obiektu Outlook (msg) do systemu Vario metodą Drag&Drop. Dowolny obiekt Outlook może zostać zaimportowany w postaci pliku *.msg. Import może zostać wykonany do obiektu Vario o typie dokument lub korespondencja. W przypadku importu, jako dokument, plik msg staje się źródłem tego dokumentu. Dodatkowo, w przypadku możliwości przypisania danych dodatkowych, pobierane są informacje o nadawcy, adresacie, adresacie DW oraz temacie korespondencji. Dane te są przypisane wyłącznie, jako dane tekstowe. W przypadku importu, jako korespondencja, plik msg jest dostępny poprzez opcję Plik\Otwórz postać źródłową. Jednocześnie importowane są załączniki (domyślna definicja załącznika plikowego), pola adresowe (tekstowo oraz obiektowo) oraz treść (w formacie rtf, bez obrazków). Importowane pozycje nie uwidaczniają się w skrzynkach pocztowych ani nadawcy ani adresatów. Korespondencja jest znakowana, jako zarejestrowana. W każdym przypadku wymagane są uprawnienia do importu na definicji ww. pozycji ONE Włączono operatora filtrowania {Pusta} ONE Dodanie nagłówków do kolumn w oknie formatowanie Podsumowań ONE Ujednolicenie terminologii Agregacja -formatowanie BPM Wyłączenie podpowiadania listy adresatów w wierszu filtra w polach z adresami np. DO, DW BPM Przebudowa okna wyboru: 1. Zmieniono układ i opisy w nagłówku formularza (na wzór ms outlook) 2. Zmieniono odstępy pomiędzy klawiszami Dodaj, Usuń 3. Ujednolicono tryb wyszukiwania, niezależnie od stronicowania jest to filtrowanie. 4. Wprowadzono możliwość wywołania klawiszami Alt+D i Alt+W operacji 'Dodaj' i 'Dodaj DW' 5. Ustawiono min wielkość formularza okna wyboru na 700x400px

7 BPM Zmiana domyślnego widoku w Terminarza "moje terminy", "Utworzone terminy"; domyślny widok - tydzień roboczy ONE Dodanie okna z informacjami o wersjach komponentów w pozycji Pomoc/Informacje o programie ONE Przebudowa okna wyboru: 1.Pole kryterium nazwy automatycznie wyszukuje/filtruje pozycje w trakcie wprowadzania wartości kryterium 2.Automatycznie dobierane jest filtrowanie lub wyszukiwanie na widoku w zależności od tego czy dane są stronicowane czy też nie 3.Naciśnięcie klawisza 'strzałki w dół' przechodzi automatycznie do nawigacji w polu pozycji do wyboru 4.Uzupełniono listę rozwijalną kontenera pozycji adresowania o '[F4]' dla wskazania dostępności rozwinięcia listy z klawisza F4 5.Uproszczono widoki w oknie pozycji adresowania ONE Korekta odświeżania ikony dla definicji po zmianie ikony BPM Ustawianie kursora w polu 'Adresat' dla otwieranej/nowotworzonej Korespondencji ONE W modelarze Workflow na wstążce dodano ikony grup pasków narzędziowych ONE Korekta operatora filetowania [Pusty}. Operator ten nie był obsługiwany prze Vario BPM Ujednolicenie adresatów wyświetlanych w nagłówku podglądu z widokiem danych 2. Dla skrzynki odbiorczej: - dodanie pola Odbiorca (Rzeczywisty adresat danej jednostki korespondencji), Od, Do, DW - pole opisowe, UDW - usunięcie pola 3. Dla pozostałych skrzynek: -w widoku tabelarycznym widoczne pola opisowe - w widoku karty pola edycyjne 4. Zachowano kompatybilność z dotychczasowymi układami widoków (layout) 5. Przywrócono rozmiar pól dla adresatów opisowych do 255 (z dotychczasowych 80). Pola te są interpretowane podczas operacji Odpowiedz i Przekaż dalej

8 BPM W przypadku dodawania pozycji do zawartości w widoku pojedynczej karty, pozycja ta nie uwidaczniała się w zawartości (otwierała się w nowym oknie, tryb tworzenia w linii był w tym przypadku wyłączony). Zmieniono tryb na tworzenie w linii W przypadku próby zmiany zaznaczenia na liście pozycji do zwrotu z opracowania, w przypadku zadań przekazanych do realizacji, była blokowana. Umożliwiono zmianę tej opcji. Pasek narzędziowy w zawartości zadania (widok karty), w przypadku braku zaznaczonej pozycji w zawartości, prezentował opcje z zadania. Skorygowano tryb wyświetlania pozycji menu dla zadania. Zmodyfikowano tryb przypisywania właściciela dla elementów zadaniowych. Do tej pory właściciel pozycji ustalany był, jako zadaniowy w przypadku tworzenia nowej pozycji w ramach zadania. Tryb ten zmodyfikowano w ten sposób, że właściciel zawsze ustalany jest w sposób standardowy (personalnie, na grupę lub organizację), natomiast istnieje możliwość przejęcia dowolnej pozycji w zawartości zadania, na własność tego zadania (uprawnienia właścicielskie w takim przypadku zmieniają się dynamicznie wraz ze stanem realizacji zadania). Aby zwiększyć świadomość użytkowników o takiej możliwości, opcja przejmij na własność zadania oraz przejmij na własność, zostały udostępnione na pasku narzędziowym, dla pozycji zawartości zadania (naprzemiennie). Dodatkowo zmodyfikowano uprawnienia do dodawania zawartości w ten sposób, że po przekazaniu do realizacji a przed przyjęciem do realizacji, nie możliwości dodawania\usuwania pozycji zawartości Jednocześnie w przypadku właściciela zadaniowego, ikona pozycji wyróżniona jest znacznikiem zadania Zmodyfikowano scenariusz przypisywania uprawnień: 1. Przypisanie operatora do zadania przypisuje mu wyłącznie uprawnienia 'Operowanie pozycją' (dotychczas również R/W) 2. Przekazanie zadania do realizacji skutkuje przypisaniem uprawnienia do odczytu dla zawartości zadania Prowadzącemu i/lub operatorom (dla pozycji, które nie posiadają właściciela zadaniowego). 3. Zadekretowanie zadania nadaje uprawnienia do odczytu dla operatora, któremu zadekretowano zadanie (dla pozycji, które nie posiadają właściciela zadaniowego) (zmiany w GenericItem, Tasks, ExtendedItem) Przywrócono możliwość odświeżenia pobranych wierszy uprawnień, tzn. po modyfikacji uprawnień, lista uprawnień dostępna w "Edytuj uprawnienia" odświeża się (zmiany w DescribedItem) BPM Ograniczono zastosowanie czerwonego koloru czcionki wyłącznie do zadań, które mają przekroczony termin zakończenia, a nie zostały zakończone (dotychczas zastosowanie miało to również do zadań zakończonych po terminie) ONE Modyfikacja mechanizmu odświeżania pozycji w widoku nawigacji BPM Korekta wyświetlania ID kategorii zamiast nazwy w Panelu kancelaryjnym

9 BPM Modyfikacja konfiguracji kont 1. Zmiana nazwy opcji w menu Narzędzia; aktualna nazwa to "Opcje mojej poczty " 2. Dla trybu pracy Mailbridge parametry poczty stają się nieaktywne; ich konfiguracja odbywa się w aplikacji Mailbridge Menadżer 3. Zlikwidowano klucz WorkWithMailbridgeClient w pliku konfiguracyjnym Vario; sterowanie trybem pracy odbywa się w aplikacji Vario (w opcjach konta ) BPM Dodano możliwości przeniesienia korespondencji do folderu pocztowego, gdy korespondencji otwierana jest z komunikatów ONE Modyfikacja zaawansowanej wyszukiwarki poprzez nie kasowanie kryterium wyszukiwana. Uwzględnienie w szybkiej wyszukiwarce zadania BPM Zoptymalizowana interpretacja adresów ( długa walidacja adresów mailowych wklejonych do pola Do redagowanej korespondencji) ONE Wywołanie nowej metody czyszczenia znaczników filtrowania na kolumnach w przypadku, jeżeli taki znacznik istnieje na kolumnie, a nie istnieje wartość w tej kolumny w wierszu filtra BPM Przywrócenie TextAutoComplete w widoku poczty rejestrowanej POK ONE Uwidocznienie Checkbox-a historii na diagramie obiegu BPM Dodanie checkboxa pokaż/ukryj nagłówki w Kolejce do wysłania w POK BPM Usunięcie 'podpowiadania wartości' w polu 'Zaawansowanie' zadań BPM Zablokowano możliwość edycji pól w korespondencji wysłanej ONE Dodano nową pozycję w menu 'Okna : Przywołaj okna' 1. Listowanie otwartych okien 2. Przełączanie do okna wybranego z listy 3. Zamykanie okien innych od wybranego i głównego ONE Skorygowane zachowanie blokujące możliwość otwarcia dokumentu ze źródłem podczas włączonego trybu arkusza i pozycji w stanie pobranym do opracowania przez innego użytkownika. Rozwiązanie: w przypadku ww. stanu dokumentu i trybu arkusza, próba pobrania do opracowania nie jest wykonywana BPM Modyfikacja nieprawidłowego zachowania ; podczas wyboru opcji z Autokomplete. Naciśnięcie ; przy otwartej liście 'autokompletacji' powodowało wybór pierwszej pozycji z listy a nie wybranej na liście BPM Modyfikacja odświeżania ilości korespondencji w skrzynkach (w nazwach skrzynek) pocztowych: 1) po przyjściu nowej korespondencji 2) po wysłaniu korespondencji 3) po usunięciu oraz przywróceniu z kosza 4) po przesunięciu do skrzynki archiwalnej (między skrzynkami też) ONE Przy starcie aplikacji w widoku nawigacji wyświetlany jest rozwinięty pierwszy poziom drzewka Widok słownikowy jest zapisywany dla pozycji - umożliwia to zapisanie własnego widoku dla każdego słownika BPM Zablokowano możliwość przenoszenia paska szybkiego dostępu w POK powyżej wstążki

10 BPM Usunięcie 'podpowiadania wartości' w polu 'Zaawansowanie' zadań BPM Modyfikacja odświeżanie ilości pozycji w folderach korespondencji w widoku nawigacji BPM Zmodyfikowano odświeżania ilości korespondencji w skrzynkach (w nazwach skrzynek) pocztowych: 1) po przyjściu nowej korespondencji 2) po wysłaniu korespondencji 3) po usunięciu oraz przywróceniu z kosza 4) po przesunięciu do skrzynki archiwalnej (między skrzynkami też) ONE Przy starcie aplikacji w widoku nawigacji wyświetlany jest rozwinięty pierwszy poziom drzewka ONE Widok słownikowy jest zapisywany dla pozycji - umożliwia to zapisanie własnego widoku dla każdego słownika BPM Zablokowano możliwość przenoszenia paska szybkiego dostępu w POK powyżej wstążki Tłumaczenia pasków w edytorze korespondencji BPM Usunięto 'podpowiadanie wartości' w polu 'Zaawansowanie' zadań ONE Wprowadzono nowy autocomplete w oknie udostępnij Przyspieszenie przełączania stron w Wyszukiwarce ONE Mechanizm szybkiego wyszukiwania został zmodyfikowany, w następujący sposób: Zmieniono mechanizm z wyszukiwania opartego o operator like '%...%', Którego nie ma możliwości optymalizacji (nie wykorzystuje on indeksów), na FullTextSearch (szuka określonego wyrazu lub prefikasów - sufiksy nie są uwzględniane?) Dodanie przeszukiwania treści plików i korespondencji oraz zadań, adresów, podmiotów, osób Możliwość przeszukiwania po kilku wyrazach (łączone warunkiem AND) np. umowa docusoft gaz Możliwość przeszukiwania wg typu (obok dotychczas dostępnego typu pliku) np. umowa type:koresp albo umwoa filetype:pdf Zachowano kompatybilność wsteczną (w przypadku braku skonfigurowane FullTextSearch'a, przeszukiwanie działa w dotychczasowy sposób. Dla poprawnego działania FullTextSearch'a wymagane jest skonfigurowanie tego mechanizmu dla pól zgodnie z załącznikiem. BPM Dodano opis [Kategoria] w polu z listą kategorii w POK dla wyłączonego nagłówka ONE Wprowadzono zmianę dot. nie wyświetlania się anulowanych użytkowników w oknie wyboru ONE Ujednolicenie kolorystyki części składowych okien BPM Zablokowanie możliwości edytowania pola Rejestruj Typ i Typ załącznika na wstążce w Panelu Kancelaryjnym

11 ONE Poprawa zachowania systemu podczas edycji pól w widoku karty (formularza): - podczas aktywnego trybu edycji po przejściu do innego pola za pomocą kliknięcia myszką lub przy użyciu klawisza Tab - tryb edycji jest utrzymywany - nie gubi się już pierwsza litera podczas przechodzenia pomiędzy polami w trybie edycji -aby wybrać datę z kalendarza nie trzeba już dwukrotnie klikać BPM Zmiana formatki dekretowania (wyeliminowanie dwóch dialogów, uproszczona forma wyboru, zmiana formy wyboru odbiorcy oryginału, wskazanie czy załączać istniejące komentarze- z zapamiętaniem stanu opcji wyboru) Dodano ikony informującej o istnieniu notatek z podglądem ostatniej notatki i ich ilości Umożliwiono swobodnego rozmieszczania panela notatek Uwidocznienie liczby notatek na zakładce notatki Zmiana sposobu przekazywania adnotacji w ramach dekretu (dodano jeden zbiorczy tekst w ramach notatek adresata, po zmianie lista notatek znakowana czasem i autorem) Wyeliminowano błędy ze znikaniem widoku (gridex) po usunięciu korespondencji ONE Eliminacja komunikatu o braku możliwości pobrania pozycji do opracowania po dwukliku BPM W oknie wyboru np. adresatów system zapamiętuje ostatnio przeszukiwany obszar np. Użytkownicy, Podmioty itp., Jeśli ostatnio zapamiętany obszar nie jest dostępny w danym wyświetleniu okna wyboru, system wskazuje pierwszą opcję z listy BPM W menu kontekstowym uwidoczniona została opcja Rejestruj oraz Redaguj. Dotychczas opcje te były dostępne w menu głównym Plik BPM W pasku narzędziowym zostały scalone opcje do zmiany stanu realizacji zadań (Zakończ, Wznów, Odrzuć itp.). Dzięki temu zajmują mniejszy obszar w pasku narzędziowym. System automatycznie podpowiada domyślną akcję, w zależności od aktualnego stanu zadania np dla zadania w trakcie realizacji wyświetlany jest przycisk Zakończ Stan korespondencji 'dostarczono rozdzielono na : - stan 'wysłano' w przypadku, gdy jest to korespondencja zewnętrzna (ma zewnętrznego adresata) - stan 'zarejestrowano' gdy jest to korespondencja zewnętrzna i typ medium jest jednym z : telefon, telefon komórkowy, notatka, faks ręczny ONE Przebudowa menu głównego i menu kontekstowego ONE W ramach wyszukiwarki zrezygnowano z prezentacji kategorii na drzewku, obok typów pozycji. Uwidoczniono pole Kategorie w Kryteriach wyszukiwania, z możliwością wyszukiwania wielu kategorii. Ze względu na ww. zmianę ergonomiczną nie ma w tej chwili możliwości wyszukiwania jedynie wg kategorii (należałoby pozostawić uwidocznione pole Kategorie niezależnie od wybranych typów pozycji do wyszukiwania) BPM Opcja Przesuń do została uzupełniona o opis tekstowy (skrócony na pasku narzędziowym, pełny w podpowiedzi i menu rozwijanym).

12 ONE Wprowadzono ograniczenie możliwość wprowadzenia ciągów znakowych krótszych niż 3 znaki (z pominięciem spacji) dla wyszukiwarkijak i tak z poziomu głównego okna jak i wyszukiwarki. ONE Przy powrocie do danej pozycji (przy przełączaniu paneli), wrócić do pierwszej strony ONE Dodano możliwości Drag&Drop do folderu skrótów. BPM Udostępnienie opcji importu przełożonego i grupy dla użytkownika oraz grupy nadrzędnej dla grup. ONE Dodano do nazwy komunikatu użytkownika udostępniającego pozycję ONE Dodano ikon do opcji menu Zmieniono nazwy "Ustaw widok domyślny" na "Oznacz jako domyślny..." oraz Zapisz jako widok słownikowy Dodano do listy pozycji do usunięcia widoki z domyślnością Dodać opcję wyboru "Widok domyślny" przy zapisie nowego widoku Wył. opcji "Zapisz widok słownikowy" na skrzynkach korespondencyjnych 7. Zmiana widocznych kolumn podczas wyboru widoków Zmieniono kolorów formatki zapisz widok BPM Zmieniono Uprawnienia właściciela zadania oraz stan zadania po jego wznowieniu z w trakcie wykonania na nierozpoczęty ONE Zmiana ikon dla notatek ONE Dodano możliwość filtrowania komunikatów po tytule i dacie ONE Wprowadzono wyświetlanie wyszarzanych klawisz akcji w przypadku pozycji pobranej do opracowania posiadające workflow BPM Udostępniono możliwość potwierdzania przeczytania poczty, (jeśli było żądanie), następuje po otwarciu poczty w Vario. ONE Dodanie tooltiptext do przycisku "..." oraz do kolumn słownikowych np. Projekt skojarzony. Dodanie tekstu z informacją o możliwości pominięcia okna wyboru wzorca podczas tworzenia pozycji (np. Ctrl + redaguj). Uwidocznienie skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+S dla pozycji Zapisz widok w menu widok. ONE Wprowadzono możliwość wyświetlenia widoków na pasku narzędziowym, wywoływanych poprzez menu kontekstowe->widok na pasku narzędziowym. BPM Skorygowano znikającą pozycji w POK, gdy włączona jest funkcja Monitoruj folder ONE Wyłączono na podglądzie wydruku korespondencji znak postępu (prograssbar ) BPM Skorygowano błędny typ parametru NIP dla wywołania procedury zakładania nowej firmy, co powodowało obcinanie NIP do 10 znaków BPM Umożliwiono wpisywanie Nr R w pole Nr przesyłki w POK w Kolejce do wysłania BPM Uwidocznienie pierwszej użytkowej pozycji (skrzynka odbiorcza)

13 ONE Dodano możliwość użycia opcji Drag&Drop do folderu skrótów BPM W ramach importu pliku indeksowego uszczegółowiono występujące podczas importu komunikaty (np. zduplikowany NIP, istniejący adres i inne) oraz wprowadzono odpytanie czy kontynuować (tak, nie, tak na wszystkie, nie na wszystkie). Komunikaty prezentowane są na liście komunikatów po zakończeniu operacji. Jednocześnie skorygowano mechanizm przypisywania adresu w przypadku, gdy adres już istnieje. BPM Ustawienie min size dla obszaru danych na formularzu, ponieważ gdy redagowaliśmy nową korespondencje, maksymalizujemy okno nowej korespondencji zmniejszamy maksymalnie obszar danych, a następnie minimalizujemy okno. Po minimalizacji obszar danych jest niewidoczny. BPM Skorygowano znikająca wartość z pola na formularzu osoba BPM Skorygowano brak odświeżania nowo utworzonego terminu na terminarzu. BPM Zmieniono przejścia w tryb edycji na terminie w terminarzu. Przejście tryb edycji następowało po pierwszym kliknięciu teraz przejście w tryb edycji odbywa się po drugim kliknięciu. ONE Wprowadzono polskie tłumaczenia tekstów wbudowanych arkusza kryteriów oraz wprowadzono zgodność stylów pola kategorii ONE Włączono widoczności połą zoczonych atrybutów zawartości dla folderów wirtualnych ONE W momencie dodawania pozycji menu tworzonej za pomocą skryptu w Vario pozycja ta nie była dodawana do paska narzędziowego, ponieważ było sprawdzane czy pozycja(np. zadanie), dla której jest tworzony toolbar może wyświetlać workflow ONE Skorygowano nieprawidłowe zachowanie funkcji Otwórz w nowym oknie BPM Zablokowano możliwość wysyłania notatek na zewnętrznego maila ONE Poprawiono wydajność wyświetlania użytkowników / danych o zalogowaniu użytkowników / Członkowie grupy ONE Skorygowano ładowanie informacji o czasie zalogowania użytkowników BPM Uzupełniono tooltip'a dla notatki o nagłówek korespondencji Zmiana komunikatu w przypadku, gdy użytkownik posiada już daną korespondencję - na bardziej czytelny Zmiana kolejności przechodzenia pomiędzy polami za pomocą przyciskiem TAB, (jeśli pole adresowe jest puste a na liście jest przynajmniej jeden adresat - od razu przechodzi do komentarza z pominięciem przycisku Dodaj), Poprawiono kolory okna ONE Udostępniono opcję Pokaż, Otwórz dla administratora systemu na obiektach administracyjnych(np. użytkownicy) BPM Eliminacja problemu podczas dodawania kolejnego numeru telefonu, adresu itp.

14 BPM Eliminacja problemu podczas dodawania kolejnego numeru telefonu, adresu itp. ONE Ustawienie min size dla obszaru danych na karcie BPM Eliminacja błędu podczas zamykania zadania, jako niezrealizowane ONE Wyrównywanie tekstu w kolumnach do prawej BPM Korekta niepoprawnego zachowania pola filtr w zawartości na zakładce podmiot, osoba BPM Skorygowano nieprawidłowo wyświetlający się widok w POK w zakładkach ONE Skorygowano nietypowe sortowanie w kolumnach Autor oraz Zmodyfikowane przez *Zmiany wprowadzone w wersji Vario.ONE są automatycznie wprowadzane do wersji Vario.OneOffice i Vario.BPM *Zmiany wprowadzone w wersji BPM są automatycznie wprowadzane do wersji Vario.OneOffice

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60237.00576

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60237.00576 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60237.00576 Vario Wersja Opis ONE 3.003.60220.00523 Skorygowano nadawane uprawnienia podczas dodawania składnika

Bardziej szczegółowo

Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60229.00542

Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60229.00542 Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60229.00542 Vario Wersja Opis BPM 3.003.60220.00523 Skorygowano sytuacje, gdy podczas dodawania składnika do

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

LEX Baza Dokumentów - Pomoc

LEX Baza Dokumentów - Pomoc 2 1 O programie LEX Baza Dokumentów LEX Baza Dokumentów jest systemem służącym do gromadzenia wszelkiego rodzaju dokumentów tworzonych lub zbieranych przez użytkownika. Dzięki programowi użytkownik ma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) "Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl Wersja 3.3.0 Instrukcja użytkownika Moduł klienta aktualizacja na dzień 18.12.2012 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.... 5 2. WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Comarch ERP e-pracownik Wersja 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Wersja 2015.1.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov.

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik v. 1 3 1 2 Spis treści 1. Wymagania techniczne... 2 2. Logowanie do Portalu... 2 3. Formularz elektroniczny... 2 3.1. Uruchomienie formularza elektronicznego... 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA grudzień 2009 SPIS TREŚCI 1. WASTE MANAGEMENT SYSTEM INFORMACJE O SYSTEMIE... 5 2. URUCHOMIENIE SYSTEMU WMS... 8 2.1. Logowanie... 8 2.2. Zmiana hasła...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo