Produkujemy energię elektryczną po cenach konferencyjnych, przy najmniej negatywnym wpływie na środowisko.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkujemy energię elektryczną po cenach konferencyjnych, przy najmniej negatywnym wpływie na środowisko."

Transkrypt

1

2 Produkujemy energię elektryczną po cenach konferencyjnych, przy najmniej negatywnym wpływie na środowisko. 'We produce the electric power at a competitive price with the least possible damage to the environment.

3 Spis treści Wystąpienie Prezesa Zarządu 2 Ogólne informacje o Spółce 4 Podstawowe dane eksploatacyjne za 2000 rok 9 Atuty Elektrowni w otoczeniu konkurencyjnym12 Zagadnienia ochrony środowisko 14 Inwestycje i modernizmie 18 Wyniki finansowe IP 2000 rok 20 Contents Statement of the President of the Board 2 General information concerning the Company_ 4 Basic Operational Data for the Year Advantages of the Power Plant with Respect to the Competition 12 Environment protection issues 14 Investments and modernization 18 Financial results for

4 Szanowni Państwo! Po raz kolejny mam zaszczyt w imieniu Zarządu Elektrowni "Kozienice" Spółka Akcyjna przedstawić Raport Roczny z działalności Elektrowni w 2000 roku. Prezentujemy w nim ważniejsze dokonania technologiczne, rozwojowe oraz uzyskane wyniki ekonomiczno - finansowe przedsiębiorstwa. Elektrownia "Kozienice" S.A. dostarcza energię elektryczną do krajowego systemu energetycznego od 1972 roku tj. od chwili uruchomienia pierwszego bloku 200 MW. Obecnie z osiągalną mocą 2785 MW stanowi 12 % mocy elektrowni zawodowych w systemie energetycznym Polski i jest największą elektrownią systemową opalaną węglem kamiennym. Oddając w Państwa ręce sprawozdanie podsumowujące działalność Elektrowni "Kozienice" S.A. za 2000 rok pragnę podzielić się następującą refleksją, że pomimo nasilającej się konkurencji w sektorze elektroenergetycznym, Elektrownia potrafiła w tych trudnych warunkach osiągnąć sukces rynkowy, generując dodatni wynik finansowy. Spółka realizowała swoją misję-"produkowania energii elektrycznej po cenach konkurencyjnych, przy najmniej negatywnym wpływie na środowisko naturalne". Konsekwentna realizacja misji w warunkach gospodarki rynkowej i prywatyzacji sektora wymagała przyjęcia strategii rozwoju firmy opartej na minimalizowaniu kosztów (głównie zmiennych) wytwarzania energii elektrycznej. Podjęto w tym celu realizację stosownych projektów modernizacyjnych i inwestycyjnych poprawiających efektywność wytwarzania energii elektrycznej, zmniejszając jej koszt jednostkowy i uciążliwość dla środowiska, przy spełnianiu wymagań jakościowych ze strony systemu energetycznego i odbiorców energii elektrycznej. Konsekwentnie realizowany był program modernizacji Elektrowni. Wielkość nakładów poniesionych w 2000 r. na modernizację przekroczyła kwotę 250 min zł. Większość realizowanych w tym roku inwestycji związana była bezpośrednio z modernizacją bloków energetycznych 2x500 MW w ramach kontynuowanego od 1999 roku programu modernizacji tych jednostek. Podstawowymi celami, dla których podjęto realizację powyższego programu to przede wszystkim zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ograniczenie skutków oddziaływania Elektrowni na środowisko. Uzyskane efekty w wyniku modernizacji bloku energetycznego nr 10 to: zwiększenie mocy tej jednostki do 535 MW przy dotychczasowej (projektowanej) wydajności kotła, zmniejszenie emisji tlenków azotu w wyniku zabudowy palników niskoemisyjnych o około ton w skali roku, zmniejszenie jednostkowego zużycia energii chemicznej paliwa, a w konsekwencji zwiększenie sprawności bloku. Równocześnie z modernizacją bloków energetycznych kontynuowano, rozpoczętą w 1998 roku budowę instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą - wapienną. Przewidywane efekty ekologiczne oddania do eksploatacji tej inwestycji to redukcja emisji S0 2 w wysokości około 40 tyś. ton rocznie. Zamierzeniem Elektrowni jest całkowite wykorzystanie powstającego podczas procesu odsiarczania gipsu do produkcji elementów budowlanych. Dzięki realizowanym inwestycjom modernizacyjnym firma spełnia wymogi w zakresie ochrony środowiska, utrzymuje wysoką sprawność technologiczną wytwarzania energii elektrycznej i jest dobrze przygotowana do działania w warunkach konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. W rankingu "500 najlepszych polskich przedsiębiorstw" za 2000 rok Elektrownia "Kozienice" S.A. uplasowała się na 104 miejscu wyprzedzając wielu wytwórców energii elektrycznej, czym jednocześnie ugruntowała swoją pozycję rynkową w sektorze. Jestem przekonany, że tak jak w 2000 roku również w następnych latach Elektrownia "Kozienice" S.A. poprzez konsekwentną realizację strategii rozwoju, otwartość na wymagania kontrahentów, sprawne zarządzanie, umocni dotychczasową pozycję w sektorze elektroenergetycznym oraz sprosta wymaganiom XXI wieku dostosowując się w pełni do rynkowych realiów, w których liczy się przede wszystkim klient - odbiorca energii elektrycznej. Tą drogą pragnę przekazać słowa podziękowania profesjonalnie przygotowanej kadrze zarządzającej oraz inżynieryjno- technicznej za wniesiony wysiłek w rozwój firmy. Z wyrazami szacunku Jan Wrona Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Elektrowni "Kozienice" S.A. 2

5 Dear Ladies and Gentlemen! Once again l have the honor to present to you, on behalf of the Management Board of the Elektrownia "Kozienice" S.A., an Annual Report recording the activity of the Power Plant in the year In it, we present the more important technological and developmental achievements, as well as the economic and financial gains of the corporation. Elektrownia" Kozienice" S.A. has been supplying electric power to the national power system since 1972, at which time the first 200 MW power unit was initiated. Currently, with its maximum output of 2785 MW, it constitutes 12% of the total capacity within the Polish electric power system. It is also the largest fuelled with hard coal electric power plant in Poland. As l present this report, which summarizes the activity of the Elektrownia "Kozienice" S.A. in the year 2000, l would like to emphasize, that despite ever increasing competition in the electric power sector, this Power Plant was able to attain market success, generating a positive financial outcome. The Company has effectively carried out its mission to "pro-duce electric power at a competitive price, with the least possible dam-age to the natural environment". In order to carry out this mission with consistency, in light of the existing market economy and privatization of this sector, a development strategy based on minimalization of cost (especially floating costs) of electric power production had to be devised. To that effect, various modernization and investement projects have been implemented. This have improved the efficiency of electric power production, while decreasing its unit cost and the burden on the environment, while at the same time successfully fulfilling quality standards. The modernization of the Power Plant has been carried out with consistency. The capital expenditure for the modernization exceeded 250 min zł in the year The majority of investments that year were directly associated with the modernization of the 2x500 MW power units, continuing the modernization program initiated in The main goals, of the above mentioned program, were first and foremost to increase efficiency in electric power production, as well as to limit Power Plant' the impact, on the environment. The results obtained due to the modernization of the unit 10 are as follows: a power increase of this unit to 535 MW, at the present (projected) boiler efficiency, a reduction in the emission of nitric oxides reaching 7,000 tons annually as a result of installing the Iow-emission burners, a decrease the specific consumption of chemical energy of fuel, and a simultaneous increase in the efficiency of the unit. Along with the modernization of the power units we proceeded with the continuation of construction a facility (started in 1998) for flue gas desulfurization using a wet limestone method. Once the facility is functional the projected ecological benefit is a reduction in the emissions of S0 2 up to 40 thousand tons per year. A long-term goal of the Power Plant is to use the entire gypsum, a by-product of the desulfurization process, for the production of building components. As a result of carrying out its modernization investments the company fulfilled environmental protection requirements while maintaining a high level of technological performance in electric power production. The Power Plant is now well equipped to function on the competitive electric energy market. In the 2000 ranking of the "500 Best Polish Companies" the Elektrownia "Kozienice" S.A. was ranked 104 th, surpassing many producers of electrical energy and securing its market position in this sector. l am convinced, that in the years to come, just as in the year 2000, the Elektrownia "Kozienice" S.A., through its consist exe-cution of developmental strategy, an openness to the demands of clients, and efficient management will further strengthen its current position in the electric power sector. Elektrownia "Kozienice" S.A. will continue to stand up to the demands of the 21 st century as it fully adapts to the market conditions, where the client - the recipient of electric power, is always number one. Finally l would like to extend sincere words of gratitude to the professional managing team as well as the engineering and technical teams for their efforts in the development of the company. Sincerely, Jan Wrona President of the Board, Managing Director of the Elektrownia "Kozienice" S.A.

6 Ogólne informacje o Spółce Elektrownia "Kozienice" Spółka Akcyjna z siedzibą w Świecach Górnych powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Elektrownia Kozienice" na podstawie Ustawy z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz.U. Nr 16, póz. 69 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, (Dz.U. Nr 51, póz. 298 z późniejszymi zmianami). Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 złotych i dzieli się na akcji imiennych o wartości nominalnej 100 złotych każda. Nie istnieją akcje uprzywilejowane co do głosu, dywidendy ani prawa uczestnictwa w podziale aktywów Spółki w razie jej likwidacji. Od dnia zarejestrowania Spółki do dnia 31 grudnia 2000 r. wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. W dniu l października 1996 r. Elektrownia została wpisana do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy pod numerem RHB Władze Spółki General Information concerning the Company The Elektrownia "Kozienice" S.A. located in Świerże Górne, has emerged as a result of the restructuring of a state-owned "Kozienice" Power Plant enterprise. This was done on the basis of a Statute dated February 5 th, 1993 regarding ownership restructuring of enterprises of particular significance to the country's economy (Government Regulations and Law Gazette No. 16, pos. 69 with later alterations), and o Statute dated July the 13 th, 1990 regarding the privatization of state-owned enterprises (Government Regulations and Law Gazette No. 51, pos. 298 with later alterations). The initial capital of the Company is 450,000, zł and is divided into 4,500,000 registered shares at a face value of 100 zł each. There are no preference shares with regard to voting, dividend or the right to participate in the sharing of assets of the Company in the event of its liquidation. The amount of the initial capital has not changed between the day the Company was registered up to December 31 st, The Company was established by the Treasury and is represented by the Minister of Treasury. On October l st, 1996 the Power Plant was entered into the commercial register, managed by the Regional Court in Radom in the 5 th Economic Department under the number RHB Company Authorities Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WZA stanowi Minister Skarbu Państwa. Rada Nadzorcza - skład Rady Nadzorczej do dnia Janusz Kalotka Przewodniczący Zbigniew Zając Zastępca Przewodniczącego Waldemar Wodzyński Sekretarz Leszek Dzik Członek Tadeusz Janusz Członek Elżbieta Kwiatkowska Członek Jerzy Naumowicz Członek Andrzej Siwieć Członek Jan Staniszewski Członek Jerzy Tarczyński Członek Rada Nadzorcza - skład Rady Nadzorczej od dnia Hieronim Janicz Przewodniczący Jan Malczak Zastępca Przewodniczącego Waldemar Wodzyński Sekretarz Leszek Dzik Członek Jerzy Harasimowicz Członek Jerzy Naumowicz Członek Paweł Osuch Członek Jerzy Tarczyński Członek Krzysztof Urbaniak Członek Anna Źrubek Członek General Shareholders Assembly (WZA) The WZA has is constituted by the Minister of the Treasury. Supervisory Board - composition up to June 21 st, 2000 Janusz Kalotka Chairman Zbigniew Zając Deputy Chairman Waldemar Wodzyński Secretary Leszek Dzik Member Tadeusz Janusz Member Elżbieta Kwiatkowska Member Jerzy Naumowicz Member Andrzej Siwieć Member Jan Słaniszewski Member Jerzy Tarczyński Member Supervisory Committee - composition from June 21 st, 2000 Hieronim Janicz Chairman Jan Malczak Deputy Chairman Waldemar Wodzyński Secretary Leszek Dzik Member Jerzy Harasimowicz Member Jerzy Naumowicz Member Paweł Osuch Member Jerzy Tarczyński Member Krzysztof Urbaniak Member Anna Źrubek Member 4

7 Zarząd Elektrowni Kozienice S.A. mgr inż. Jan Wrono Ukończył Politechnikę Warszawską w 1971 W Elektrowni Kozienice od 1971 Dyrektor Naczelny od 1980 Prezes Zarządu od mgr inż. Jan Piłat Ukończył Politechnikę Warszawską w 1972 W Elektrowni Kozienice od 1972 Dyrektor ds. Technicznych od 1981 Członek Zarządu od mgr inż. Mieczysława Lewandowska Ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w 1972 W Elektrowni Kozienice od 1973 Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych od 1996 Członek Zarządu od inż. Zygmunt Musiał Ukończył Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach w 1971 W Elektrowni Kozienice od 1971 Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju od 1996 Członek Zarządu od The Management Board of the Elektrownia "Kozienice" S.A. Jan Wrona, M.Sc.E.E. The Warsaw University of Technology 1971 Elektrownia Kozienice sińce 1971 Managing Director since 1980 President of the Board since Jon Piłat, M.Sc.E.E. The Warsaw University of Technology 1972 Elektrownia Kozienice sińce 1972 Technical Director since 1981 Member of the Board since Mieczysława Lewandowska, M.Sc.E. The Wrocław University of Economics 1972 Elektrownia Kozienice sińce 1973 Economical and Finance Director since!996 Member of the Board since Zygmunt Musiał, B.Sc.E.E. The Kielce University of Technology 1971 Elektrownia Kozienice sińce 1971 Director of lnvestment and Development since 1996 Member of the Board since Zarząd (od lewej): The Management Board (from the left): Zygmunt Musiał, Mieczysława Lewandowska, Jan Wrona, Jan Piłat 5

8 6

9 Sytuacja kadrowa W dniu r. Elektrownia zatrudniała 2749 pracowników. Sytuacja kadrowa została przedstawiona na poniższych wykresach. The staff On Dec. 31 st, 2000 Power Plant nad 2749 employees. The personnel status has been presented in the charts below. Liczba zatrudnionych według wykształcenia w latach Level of qualificarions (education) compiled between Liczba zatrudnionych w podziale na pracowników umysłowych i robotników w latach Office/manuał workers ratio compiled between

10 Historia przedsiębiorstwa The Company s history Podjęcie decyzji o rozpoczęciu budowy Uruchomienie bloku nr 1 o mocy 200 MW Uruchomienie bloku nr 8 o mocy 200 MW Uruchomienie bloku nr 9 o mocy 500 MW Uruchomienie bloku nr 10 o mocy 500 MW 1995 Rozpoczęcie programu głębokiej modernizacji bloków 200 MW Uzyskanie od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła 1998 Rozpoczęcie budowy Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 500 MW 1999 Rozpoczęcie programu modernizacji bloków 500 MW April l st, 1968 Oct. 18*, 1972 Dec. 24 th, 1974 Dec. 4 th, 1978 Nov. 30 th, 1979 Decision on the start of the construction Initiation of the work of power unit No. 1 with the power of 200 MW Initiotion of the work of power unit No. 8 with the power of 200 MW Initiation of the work of power unit No. 9 with the power of 500 MW Initiation of the work of power unit No. 10 with the power of 500 MW 1995 Initiation of intensive modernization program of 200 MW power units Oct. 12*, 1998 License granted by the President of the Energy Regulatory Authority to produce electrical energy and heat as well as to transfer and distribute heat 1998 Initiation of construction of the Flue Gas Desulfurization Facility for the 500 MW power units 1999 Initiation modernization program of the 500 MW units 8

11 Podstawowe dane eksploatacyjne za 2000 rok Elektrownia "Kozienice" SA jest zawodową elektrownią systemową, kondensacyjną z otwartym układem chłodzenia skraplaczy z rzeki Wisty, w której energia elektryczna jest wytwarzana przez 8 bloków o mocach (205 * 225JMW i 2 bloki o mocach (500 i 535)MW. Udział Elektrowni "Kozienice" S.A. w produkcji energii przez elektrownie zawodowe w Polsce w 2000 r. wyniósł około 7,5 %, przy średnim zużyciu ciepła 9399 kj/kwh brutto. Paliwem podstawowym Elektrowni jest węgiel kamienny, którego głównymi dostawcami są kopalnie: * Katowickiego Holdingu Węglowego SA, * Rudzkiej Spółki Węglowej SA, * KWK "Bogdanko" SA Transport węgla odbywa się droga, kolejową, przy czym średnia odległość od kopalń śląskich wynosi ok. 300 km, natomiast zagłębie węglowe w okolicach Lublina oddalone jest od Elektrowni o około 130 km. Zdolność produkcyjna elektrowni: * moc osiągalna elektrowni -brutto 2785,0 MW -netto 2599,5 MW * moc osiągalna cieplna 266,0 MW, Basic Operational Data for the Year 2000 The Elektrownia "Kozienice" SA is a public utility power plant, with condensing turbines and on open cooling system taking water from the Vistula River. The Electrical power is generated by 8 power units of 205 MW MW and 2 units with a power of 500 MW MW The Elektrownia "Kozienice" SA shore of the total electrical power generated by Polish public utility power plants was about 7.5% in the year 2000, with an overage gross heat consumption of 9399 kj/kwh. Hard coal is the primary fuel of the Power Plant. The main suppliers ore the coal! mines of: Cool Holding S.A. in Katowice, Coal Joint Stock Company in Ruda, KWK "Bogdanka" Joint Stock Company. The cool is transported with train and the overage distance from the mines is about 300 km. The cool basin in the vicinity of Lublin is only about 130 km away from the Power Plant. Production Capacity of the Power Plant: power capacity -gross MW -net MW maximum heat output MW, 9

12 Podstawowe dane eksploatacyjne: zużycie paliwa - węgiel kamienny: śr. wartość opałowa kj/kg śr. zawartość popiołu 20,73 % śr. zawartość siarki 0,82 % Elementary exploitation data: fuel usage - coal consumption: average calorific value average ash contents average suiphur contents 3,384, ,219kl/kg % 0.82 % 10

13 Wskaźniki techniczno ekonomiczne: zużycie energii chemicznej na 1 kwh energii elektrycznej brutto w tym w skojarzeniu 4220 kj/kwh zużycie energii chemicznej paliwa no l G) energii cieplnej 1166 MJ/GJ wskaźnik zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne 6,7 % średnio sprawność technologiczno brutto bloków 200 MW 38,4 % wskaźnik dyspozycyjności dla bloków 200 MW 90,9 % wskaźnik awaryjności dla bloków 200 MW 1,01 % zatrudnienie no i MW mocy osiągalnej elektrycznej 0,95 os. Technical and Economic Indicators: chemical energy consumption for 1 kwh of gross electrical eneigy_399 kj/kwh -out of which in combination 4220 kj/kwh chemical energy consumption for 1 GJ of heat energy 1166 MJ/GJ indicator of energy consumption for in-house needs _6.7 % average gross technological efficiency of 200 MW power nits 38.4 % availability index for 200 MW power units 90.9 % emergency index for 200 MW power units 1.01 % employment ratio for l MW of attainable electrical power 0.95 person 11

14 Atuty Elektrowni w otoczeniu konkurencyjnym Przedstawione poniżej atuty Elektrowni obejmują wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na przedsiębiorstwo oraz jednoznacznie określają okazje w otoczeniu dla mocnych stron firmy. Do mocnych stron Elektrowni "Kozienice" S.A. zaliczamy: nowoczesne, zmodernizowane i posiadające wysoką sprawność wytwarzania podstawowe urządzenia wytwórcze, IOS dla bloków 500 MW, dzięki czemu zostanie zmniejszona uciążliwość procy tych bloków dla środowiska przy jednoczesnej redukcji kosztu zmiennego wytwarzaniu energii elektrycznej, spalanie dobrych klas węgla na blokach 200 MW, co umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajności i żywotności tych urządzeń oraz uzyskanie niższego poziomu emisji pyłu i dwutlenku siarki, pomimo braku instalacji odsiarczania spalin na tych blokach, zmodernizowane oczyszczalnie ścieków przemysłowodeszczowych dla bloków 8 x 200 MW i 2 x 500 MW o wysokiej skuteczności gwarantującej oczyszczanie ścieków w granicach % wartości dopuszczalnej i poniżej, wysoki udział w rynku energii elektrycznej, usytuowanie Elektrowni w odległości około 12 km od miasta, nie stanowiące dla jego mieszkańców uciążliwego sąsiedztwa, dobre zabezpieczenie i lokalizacja składowiska odpadów paleniskowych, oddalonego od osiedli mieszkaniowych, dobrze funkcjonujący system zaopatrzenia materiaławo-technicznego, doświadczoną kadrę kierowniczą oraz wysoki poziom kwalifikacji zawodowych załogi umożliwiające prawidłową eksploatację i modernizację Elektrowni. Advantages of the Power Plant with Respect to the Competition The advantages of the Power Plant presented below include the impact of internal and external factors on the Plant as well as unequivocally depicting the possibilities and strengths of the company. Among the strengths of Elektrownia "Kozienice" S.A. we include: essential production facilities, which are modern, and possess a high level of production efficiency, FGD for the 500 MW power units, thanks to which the environmental. impact of these units will be reduced, with a simultaneous reduction in the variable cost of production of the electrical energy, burning of good quality coal m the 200 MW power units, which allows for high efficiency and long life of these units, as well as attaining a Iower level of dust and sulphur dioxide emissions, despite a lack of an exhaust desulfurizution facility on these units, modemized of industrial and rain wastewater treatment facilities for the S x 200 MW and 2 x 500 MW power units (a high level of efficiency, guarantees waste purification in the rang of 50-60% of admissible values and below), large share in the electrical energy market, convenient location of the Power Plant at a distance of 12 km from the city, does not in any way create an inconvenience or discomfort for its inhabitants, properly secured and localized furnace waste materials, located away from the housing settlements, efficiently functioning system for the supply of materials and technology, experienced management personnel as well! as a highly qualified staff, which allow for the proper functioning and modernization of the Power Plant. 12

15 Do szans Elektrowni "Kozienice" S.A. zaliczamy: możliwość dalszego rozwoju w wyniku prywatyzacji, powolny wzrost - w dłuższej perspektywie - ogólnego rozmiaru rynku energii elektrycznej zarówno w Polsce, Europie Środkowo -Wschodniej, jak i w Unii Europejskiej, przy stale zwiększających się zdolnościach produkcyjnych firmy, szybkie, pełne urynkowienie cen energii elektrycznej - przy dużej ofercie sprzedaży energii jej cena jest konkurencyjna, konsolidacja Elektrowni z dystrybutorami energii elektrycznej i dostawcami węgla, bliskie usytuowanie i dogodne połączenie kolejowe z lubelskim zagłębiem węglowym, możliwość dywersyfikacji paliwa energetycznego w oparciu o wykorzystanie przebiegających w odległości około 30 km od Elektrowni na prawym brzegu Wisły rurociągów z gazem i ropą naftową. Among the opportunities of the Elektrownia "Kozienice" S.A. we on ability for further development as D result of the process slow rate of growth - in the longer perspective - within the electrical energy market in Poland, in East-Central Europe, as well as in the European Union, coupled - with the everincreasing production capabilities of the company, fast and complete liberalization of the prices of electrical energy -with competitive prices for large energy sales, consolidation of the Power Plant with the electrical energy distributors and hard coal suppliers, close proximity to and a convenient rail connection with the Lublin coal basin, possibility of diversification of power fuel utilizing the gas and petroleum pipelines, which run at a distance of about 30 km from the Power Plant on the right bank of the Vistula River. 13

16 Zagadnienie ochrony środowiska Realizacja cykli modernizacyjna - inwestycyjnego w Elektrowni "Kozienice" SA prowadzącego da zmniejszenia jej negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne w 2000 r. przedstawiała się następująco: I. Odpylanie spalin Poprzez wymianę elektrofiltrów, zrealizowaną w lotach , osiągnięto znaczny wzrost ich skuteczności. Średnio skuteczność odpylania dla całej Elektrowni wyniosła w 2000 r. 99,44 %, zaś stężenie pyłu w odprowadzanych spalinach - poniżej 100 mg/nm 3, przy poziomie normatywnym dla typu kotłów jak w Elektrowni "Kozienice" S.A. w wysokości 350 mg/nm 3. Na zmodernizowanym elektrofiltrze bloku 500 MW nr 10 osiągane stężenia pyłu nie przekraczają poziomu 30 mg/nm 3, co korzystnie wpływać będzie na parametry gipsu z instalacji odsiarczania. II. Ograniczenie emisji tlenków azotu W 2000 roku kontynuowano podjęte w 1996 r. działania zmierzające do ograniczenia emisji tlenków azotu. Zrealizowane prace na bloki nr 5 i 10 polegały na : zainstalowaniu układu dysz powietrza tzw. dysz SOFA (blok 10) i OFA (blok 5), modernizacji młynów, wymianie palników na palniki niskoemisyjne (blok 10), zmianie w instalacji pyłoprzewodów i w instalacji palników pyłowych (blok 5), opracowaniu i wdrożeniu technologii prowadzenia kotłów łącznie z automatyzacją procesu spalania i zmian obciążeń kotłów. Efektem przeprowadzonych modernizacji była w 2000 r. redukcja emisji tlenków azotu o ,5 ton. Environment Protection Issues The modernization and investment projects at the Elektrownia "Kozienice" SA, which have led to o reduction of its negative impact on the natural environment, in the year 2000, appear below: I. Dust extraction of exhaust An exchange of electrical precipitators, carried out during , has resulted in a significant increase in their effectiveness. The average dust extraction for the entire Power Plant in the year 2000 reached %. Also the concentration of dust in the carried off exhaust remained below 100 mg/nm 3, while the standard level for the type of boilers present al the Elektrownia "Kozienice" S.A. is a level of 350 mg/nm 3. On the modernized electrical precipitators installed in the 500 MW power unit No. 10 the dust concentration does not exceed D level of 30 mg/nm 3, which will positively impact on the characteristics of the plaster from the desulfurization plant. II. The nitric oxide emissions limiting In 2000 we have continued the activities initiated in 1996 and aimed at the limitation of nitric oxide emissions. The works done on power units No. 5 and No. 10 was as follows: installation of an air jet system, the so called SOFA [et (power unit 10) and OFA (power unit 5), modernization of mills, exchange of burners to low-emission burners (power unit 10), change in the systems of dust conductors and dust burners (power unit 5), design and implementation of boiler function technology in connection with an automation of the burning process and changes in the boiler load. The end product of the modernizations introduced in the year 2000 was a reduction in the emission of nitric oxide by 14,252.5 tons. 14

17 Średnie stężenie tlenków azotu dla całej Elektrowni za 2000 rok wyniosło 520 mg/nm 3 przy aktualnie obowiązującej normie 540 mg/nm 3. Ograniczenie stężenia rzutuje w aspekcie ekologicznym no zmniejszenie emisji i opłat za tę emisję. III. Odsiarczanie spalin W 2000 r. kontynuowano rozpoczętą w 1998 r. budowę instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą - wapienną z terminem uruchomienia w maju 2001 r. Planowana instalacja odsiarczania dla mocy 500 MW obejmować będzie bloki nr 9 i 10 z możliwością podłączenia do aktualnie pracującego. Zamierzeniem Elektrowni jest całkowite wykorzystanie powstającego podczas odsiarczania gips do produkcji elementów budowlanych. Podstawowe parametry instalacji: przepustowość Nrn 3 /h spalin wilgotnych koncentracja SO; na wylocie z IOS mg/nm 3 (przy 6% 0 2, spaliny suche). W wyniku odsiarczania spalin dla 500 MW mocy zainstalowanej zostanie zmniejszone średnie stężenie SO 2 dla całej Elektrowni do poziomu 1450 mg/nm 3 (średnie stężenie za 2000 rok wyniosło 1893 mg/nm 3 ). Przewidywane efekty ekologiczne to redukcja emisji SO 2 w wysokości ok. 37 tys. ton. The average counteraction of nitric oxides for the entire Power Plant for the year 2000 was 520 mg/nm 3, at a currently required standard of 540 mg/nm 3. The limiting of the concentration impacts, from an ecological perspective, resulted in the reduction of emissions as well as the fees for those emissions. III. Flue gas desulfurization In 2000 we have resumed the construction of an exhaust desulfurizntion facility, initiated in 1998, which was based on the wet and limebased method, with a projected operation start date of May The planned desulfurization facility for servicing the 500 MW power unit will include the units No. 9 and 10, with a possibility of connecting to one currently functioning. The Power Plant intends to the complete utilization of gypsum, a byproduct of desulfurization process, for the production of building components. Basic installation/facility parameters: capacity Nm 3 /h of wet exhaust S0 2 concentration at the FGD outlet mg/nm 3 (at 6%0 2, dry exhaust). At a result of the exhaust desulfurization servicing the 500 MW power unit, the average concentration of SO 2 for the entire Power Plant will be reduced below the level of 1450 mg/ Nm 3 (average concentration in 2000 was 1893 mg/ Nm 3 ). The projected ecological benefit is a reduction of 37 thousand tons in the emission of S0 2;. 15

18 IV. Ograniczenie emisji C0 2 Ograniczenie emisji CO 2 jest wynikiem poprawy sprawności wytwarzania energii elektrycznej, dzięki której zmniejszono zużycie węgla do wytworzenia jednostki elektrycznej. V. Ochrana wód Przeprowadzone w lotach poprzednich modernizacje oczyszczalni ścieków doją w efekcie zmniejszenie objętości ładunku odprowadzanych ścieków i gwarantują dotrzymanie dopuszczalnych stężeń określonych w pozwoleniu wodno-prawnym. VI. Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami starymi w Elektrowni "Kozienice" S.A. prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi. W 2000 roku między innymi kontynuowane były działania zmierzające do zwiększenia stopnia wykorzystania powstających odpadów paleniskowych. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost ich wykorzystania z 39 % do 49,1 %. IV. Limiting the CO, emissions The limiting of CO 2 emissions is the result of improvements in the efficiency of electric power production, thanks to which the consumption of coal for the production of a single unit of electric power has been reduced V. Water protection The modernization of the wastewater treatment plants conducted during the previous years resulted in the reduction of the load size of wastes carried off and guaranteed, that the allowable concentrations, described in the water legal permit, would not be surpassed. VI. Ground surface protection The solid waste handling at the Elektrownia "Kozienice" S.A. is conducted in accordance with the required legal regulations. In 2000 we have also continued activities aimed at increasing the level of utilization of furnace waste products. Compared with the previous year there was an increase in their utilization from 39 % to 49.1 %. 16

19 17

20 Inwestycje i modernizacje Pierwszym etapem procesu modernizacji w Elektrowni "Kozienice" S.A. byt program wymiany elektrofiltrów dla bloków 200 MW i bloku 500 MW nr 10, zrealizowany w latach W wyniku wdrożenia powyższego programu uzyskano ograniczenie emisji pyłów dla całej Elektrowni w odprowadzanych spalinach do poziomu 100 mg/nm 3 (przy dopuszczalnej normie do 350 mg/nm 3 ). W latach w Elektrowni "Kozienice" SA przeprowadzono modernizację sześciu bloków 200 MW i bloku nr 9 o mocy 500 MW, w wyniku której zwiększono sprawność wytwarzania energii elektrycznej oraz ograniczono emisję tlenków azotu do atmosfery gwarantującą dotrzymanie obowiązujących norm w pełnym zakresie obciążenia dla każdego zmodernizowanego bloku. W 2000 roku kontynuowano rozpoczętą w 1998 r. budowę instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą - wapienną. Zakres prac modernizacyjnych kotłów i turbozespołów obejmował następujące zadania: Kotły OP , AP-1650 wymianę części elementów przepływowych (ekranów, przegrzewaczy pary), montaż palników niskoemisyjnych, modernizację walczaka, modernizację instalacji rozpałkowych. Turbozespoły 13K215 i K wymianę wirników części NP., modernizację części WP turbiny K , modernizację układów regulacji turbin, modernizację stojanów i wirników generatorów, modernizację układów wzbudzenia, modernizację układów automatyki bloku (wymieniono automatykę analogową na system cyfrowy Westinghouse'a), modernizację rozdzielni potrzeb własnych 6 kv i 0,4 kv, zabudowę Stacji Oczyszczania Kondensatu dla bloków nr 9 i 10 (500 MW). Investments and Modernization The first stage of the modernization process at the Elektrownia "Kozienice" S.A, was a program of exchange of the ESP's in the 200 MW power units and the 500 MW unit No. 10, conducted during the years As a result of the implementation of the above program we limited the dust emissions in exhausts for the entire Power Plant to the level of 100 mg/nm 3 (at an admissible standard of 350 mg/nm 3 ). During the years at the Elektrownia "Kozienice" SA we conducted a modernization of six 200 MW power units and one 500 MW unit (No. 9). As a result of that, the efficiency of power production was increased and the emission of nitric oxide into the atmosphere was decreased, which guaranteed that the standards could be maintained with a maximum load at each modernized power unit. Also, the construction of u desulfurization facility, initiated in 1998, was resumed in the year The range of the modernization of boilers and turbine sets included the following: Boilers OP , AP-1650 exchange of the components in flow elements (screens, steam super heaters}, installation of low-emission burners, modernization of the boiler drum, modernization of the boiler firing up plant Turbine sets 13K215 and K exchange of the LP turbine rotor, modernization of the HP turbine of the K turbine, modernization of the turbine control systems, modernization of the generators' stators and rotors, modernization of the excitation systems, modernization of unit automation systems (analogue automation was changed to the Westinghouse digital system), modernization of the station service switchgear 6 kv and 0.4 kv, construction of the Condensate Purification Station for power units No. 9 and No. 10 (500 MW). 18

21 blok/rok (21 5 MW) (225 MW) (205 MW) (225 MW) (205 MW) 6 (225 MW) (225 MW) (225 MW) (500 MW) 10 (535 MW) W wyniku przeprowadzonych modernizacji uzyskano następujące efekty: wzrost sprawności wytwarzania energii elektrycznej, spełnienie wymagań systemowych UCTE, poprawę dyspozycyjności bloków, większe bezpieczeństwo ruchowe, ograniczenie emisji tlenków azotu. Główne inwestycje i modernizacje przeprowadzone w 2000 r. za kwotę tys. zł dotyczyły m.in.: modernizacji bloku elektroenergetycznego nr 10 za kwotę tys. zł, w tym: ograniczenie emisji NO X z bloku nr 10 za kwotę tys. zł, modernizacji bloku nr 9 za kwotę tys. zł, w tym: ograniczenie emisji NO, z bloku nr 9 za kwotę tys. zł, ponadto wykonano następujące inwestycje: - instalację odsiarczania spalin za kwotę tys. zł, - stację oczyszczania kondensatu za kwotę tys. zł, pozostałe zadaniu inwestycyjne za kwotę tys. zł. Podstawą decyzji o wdrożeniu projektów modernizacyjnych był rachunek ekonomiczny oparty na optymalnym zwrocie poniesionych nakładów. As a result of the completed modernizations the following effects were achieved: an increase in the efficiency of electric power production, fulfillment of the system requirements according to UCTE standards, improvement in the units' availability, increased operational safety, limited emissions of nitric oxides. The main investments and modernizations carried out in 2000, totaling 256,473 thousand zł, included, among others, the followings: modernization of power unit No. 10 (37,640 thousand zł), - including: limiting the emissions of nitric oxides from unit 10 (3,697 thousand zt), modernization of unit No. 9 for 24,060 thousand zł, - including: limiting the emissions o{ nitric oxides from unit No. 9 (18,900 thousand zł}, in addition, the following investments were realized: -FGD plant (141,668 thousand zł), - condensate purification station (3,595 thousand zł), remaining investment work totaling 53,105 thousand zł. The basis for formulating a decision to implement the modernization projects was an economic bill based on the optimal return of the invested costs. 19

22 20

23 21

24 22

25

26

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. Program rozwoju dla ENEA Wytwarzanie S.A. zakłada wydłużenie czasu pracy bloków 200 MW do roku 2028. Wdrożono działania mające na celu przedłużenie żywotności

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Marek Bogdanowicz Elektrownia Skawina Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Dostosowanie Elektrowni

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF PLAN POŁĄCZENIA INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. and INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O *** 30 czerwca 2017 r. / June 3Oth,

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 9 ust. rozporządzenia MAR Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej a) Nazwa/Nazwisko Sławomir S. Sikora a) Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku Michał Pietraszewski Zygmunt Katolik ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Studium przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Energii S.A. G Warszawa 1, skr. poczt. 143

Agencja Rynku Energii S.A. G Warszawa 1, skr. poczt. 143 MINISTERSTWO GOSPODARKI pl. Trzech Krzyży 5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Agencja Rynku Energii S.A. G - 10.2 00-950 Warszawa 1, skr. poczt. 143 Numer identyfikacyjny - REGON

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA EXPERIENCE OF ŁUBIANKA COMMUNE 1 2 SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN REDUCTION OF CO 2 PROMOTION OF RES ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MOBILIZATION OF LOCAL POPULATION 3 REDUCTION OF CO 2 (PLAN 5X20) Of min

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa

Bardziej szczegółowo

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 1 Legal framework of electric vehicles business in Poland Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 2 Czego się dowiesz? / What you'll learn? Samochody elektryczne w świetle prawa polskiego / EV under Polish

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013 Data sporządzenia: 2013-05-17 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions Podstawa

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION NO... OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. dated 13 June 2008

RESOLUTION NO... OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. dated 13 June 2008 regarding the election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Pursuant to Article 409 sentence 1 of the Commercial Companies Code in conjunction with 5 of the Regulations

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A.

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. Opracowali: mgr inż. Janusz Dańko inż. Jacek Kozera 1. Problem ograniczenia emisji pyłu w

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin,

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, 01.12.20011 North America gas shale basins increase of shale gas supply to

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych Tłumaczenie z jęz. angielskiego 10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych 10.2.1 Konkluzje BAT dla spalania węgla kamiennego i brunatnego Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Main Events 2008 Zakres prezentacji 1. Informacje ogólne o Elektrowni 2. Kalendarium rozwoju projektów biomasowych 3. Wspołspalanie biomasy 3.1

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r. pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED Katowice, 8 grudnia 2014 r. Moce wytwórcze TAURON Wytwarzanie TAURON WYTWRZANIE W LICZBACH 4 671,0 1 496,1 MWe moc elektryczna zainstalowana MWt moc cieplna

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Autor: dr hab. inŝ. Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii 3/2) 1. WPROWADZENIE Jednym z waŝnych celów rozwoju technologii wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Current Report no. 04/2017 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. ( Company ) hereby announces that

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. Ul. Ścigały 14 40-205 Katowice Energetyczne wykorzystanie metanu z odmetanowania Kopalń Krótka historia ZEC S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ 01.07.1995 r. Uchwała Walnego

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

G Warszawa 1, skr. poczt. 143 Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej

G Warszawa 1, skr. poczt. 143 Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON Agencja Rynku Energii S.A. G - 10.2 00-950 Warszawa 1, skr. poczt.

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Prezentacja ZE PAK SA

Prezentacja ZE PAK SA Prezentacja ZE PAK SA 1 Konińsko Turkowskie Zagłębie Energetyczne. Wydobycie węgla brunatnego w okolicach Konina rozpoczęto w 1919 roku. Pierwszą elektrownie w Polsce na węglu brunatnym uruchomiono w Gosławicach

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Boguchwała Miasto / Gmina Boguchwała Town / Commune Powiat Rzeszowski

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12

SPIS TREŚCI. Przedmowa Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12 SPIS TREŚCI Przedmowa... 3 Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12 ROZDZIAŁ 1. Przemysł elektroenergetyczny... 19-32 ROZDZIAŁ 2. Krajowy system elektroenergetyczny...

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2013 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2013 R. Warszawa 2014 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Produkcji CSO, Production Department Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo