Produkujemy energię elektryczną po cenach konferencyjnych, przy najmniej negatywnym wpływie na środowisko.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkujemy energię elektryczną po cenach konferencyjnych, przy najmniej negatywnym wpływie na środowisko."

Transkrypt

1

2 Produkujemy energię elektryczną po cenach konferencyjnych, przy najmniej negatywnym wpływie na środowisko. 'We produce the electric power at a competitive price with the least possible damage to the environment.

3 Spis treści Wystąpienie Prezesa Zarządu 2 Ogólne informacje o Spółce 4 Podstawowe dane eksploatacyjne za 2000 rok 9 Atuty Elektrowni w otoczeniu konkurencyjnym12 Zagadnienia ochrony środowisko 14 Inwestycje i modernizmie 18 Wyniki finansowe IP 2000 rok 20 Contents Statement of the President of the Board 2 General information concerning the Company_ 4 Basic Operational Data for the Year Advantages of the Power Plant with Respect to the Competition 12 Environment protection issues 14 Investments and modernization 18 Financial results for

4 Szanowni Państwo! Po raz kolejny mam zaszczyt w imieniu Zarządu Elektrowni "Kozienice" Spółka Akcyjna przedstawić Raport Roczny z działalności Elektrowni w 2000 roku. Prezentujemy w nim ważniejsze dokonania technologiczne, rozwojowe oraz uzyskane wyniki ekonomiczno - finansowe przedsiębiorstwa. Elektrownia "Kozienice" S.A. dostarcza energię elektryczną do krajowego systemu energetycznego od 1972 roku tj. od chwili uruchomienia pierwszego bloku 200 MW. Obecnie z osiągalną mocą 2785 MW stanowi 12 % mocy elektrowni zawodowych w systemie energetycznym Polski i jest największą elektrownią systemową opalaną węglem kamiennym. Oddając w Państwa ręce sprawozdanie podsumowujące działalność Elektrowni "Kozienice" S.A. za 2000 rok pragnę podzielić się następującą refleksją, że pomimo nasilającej się konkurencji w sektorze elektroenergetycznym, Elektrownia potrafiła w tych trudnych warunkach osiągnąć sukces rynkowy, generując dodatni wynik finansowy. Spółka realizowała swoją misję-"produkowania energii elektrycznej po cenach konkurencyjnych, przy najmniej negatywnym wpływie na środowisko naturalne". Konsekwentna realizacja misji w warunkach gospodarki rynkowej i prywatyzacji sektora wymagała przyjęcia strategii rozwoju firmy opartej na minimalizowaniu kosztów (głównie zmiennych) wytwarzania energii elektrycznej. Podjęto w tym celu realizację stosownych projektów modernizacyjnych i inwestycyjnych poprawiających efektywność wytwarzania energii elektrycznej, zmniejszając jej koszt jednostkowy i uciążliwość dla środowiska, przy spełnianiu wymagań jakościowych ze strony systemu energetycznego i odbiorców energii elektrycznej. Konsekwentnie realizowany był program modernizacji Elektrowni. Wielkość nakładów poniesionych w 2000 r. na modernizację przekroczyła kwotę 250 min zł. Większość realizowanych w tym roku inwestycji związana była bezpośrednio z modernizacją bloków energetycznych 2x500 MW w ramach kontynuowanego od 1999 roku programu modernizacji tych jednostek. Podstawowymi celami, dla których podjęto realizację powyższego programu to przede wszystkim zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ograniczenie skutków oddziaływania Elektrowni na środowisko. Uzyskane efekty w wyniku modernizacji bloku energetycznego nr 10 to: zwiększenie mocy tej jednostki do 535 MW przy dotychczasowej (projektowanej) wydajności kotła, zmniejszenie emisji tlenków azotu w wyniku zabudowy palników niskoemisyjnych o około ton w skali roku, zmniejszenie jednostkowego zużycia energii chemicznej paliwa, a w konsekwencji zwiększenie sprawności bloku. Równocześnie z modernizacją bloków energetycznych kontynuowano, rozpoczętą w 1998 roku budowę instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą - wapienną. Przewidywane efekty ekologiczne oddania do eksploatacji tej inwestycji to redukcja emisji S0 2 w wysokości około 40 tyś. ton rocznie. Zamierzeniem Elektrowni jest całkowite wykorzystanie powstającego podczas procesu odsiarczania gipsu do produkcji elementów budowlanych. Dzięki realizowanym inwestycjom modernizacyjnym firma spełnia wymogi w zakresie ochrony środowiska, utrzymuje wysoką sprawność technologiczną wytwarzania energii elektrycznej i jest dobrze przygotowana do działania w warunkach konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. W rankingu "500 najlepszych polskich przedsiębiorstw" za 2000 rok Elektrownia "Kozienice" S.A. uplasowała się na 104 miejscu wyprzedzając wielu wytwórców energii elektrycznej, czym jednocześnie ugruntowała swoją pozycję rynkową w sektorze. Jestem przekonany, że tak jak w 2000 roku również w następnych latach Elektrownia "Kozienice" S.A. poprzez konsekwentną realizację strategii rozwoju, otwartość na wymagania kontrahentów, sprawne zarządzanie, umocni dotychczasową pozycję w sektorze elektroenergetycznym oraz sprosta wymaganiom XXI wieku dostosowując się w pełni do rynkowych realiów, w których liczy się przede wszystkim klient - odbiorca energii elektrycznej. Tą drogą pragnę przekazać słowa podziękowania profesjonalnie przygotowanej kadrze zarządzającej oraz inżynieryjno- technicznej za wniesiony wysiłek w rozwój firmy. Z wyrazami szacunku Jan Wrona Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Elektrowni "Kozienice" S.A. 2

5 Dear Ladies and Gentlemen! Once again l have the honor to present to you, on behalf of the Management Board of the Elektrownia "Kozienice" S.A., an Annual Report recording the activity of the Power Plant in the year In it, we present the more important technological and developmental achievements, as well as the economic and financial gains of the corporation. Elektrownia" Kozienice" S.A. has been supplying electric power to the national power system since 1972, at which time the first 200 MW power unit was initiated. Currently, with its maximum output of 2785 MW, it constitutes 12% of the total capacity within the Polish electric power system. It is also the largest fuelled with hard coal electric power plant in Poland. As l present this report, which summarizes the activity of the Elektrownia "Kozienice" S.A. in the year 2000, l would like to emphasize, that despite ever increasing competition in the electric power sector, this Power Plant was able to attain market success, generating a positive financial outcome. The Company has effectively carried out its mission to "pro-duce electric power at a competitive price, with the least possible dam-age to the natural environment". In order to carry out this mission with consistency, in light of the existing market economy and privatization of this sector, a development strategy based on minimalization of cost (especially floating costs) of electric power production had to be devised. To that effect, various modernization and investement projects have been implemented. This have improved the efficiency of electric power production, while decreasing its unit cost and the burden on the environment, while at the same time successfully fulfilling quality standards. The modernization of the Power Plant has been carried out with consistency. The capital expenditure for the modernization exceeded 250 min zł in the year The majority of investments that year were directly associated with the modernization of the 2x500 MW power units, continuing the modernization program initiated in The main goals, of the above mentioned program, were first and foremost to increase efficiency in electric power production, as well as to limit Power Plant' the impact, on the environment. The results obtained due to the modernization of the unit 10 are as follows: a power increase of this unit to 535 MW, at the present (projected) boiler efficiency, a reduction in the emission of nitric oxides reaching 7,000 tons annually as a result of installing the Iow-emission burners, a decrease the specific consumption of chemical energy of fuel, and a simultaneous increase in the efficiency of the unit. Along with the modernization of the power units we proceeded with the continuation of construction a facility (started in 1998) for flue gas desulfurization using a wet limestone method. Once the facility is functional the projected ecological benefit is a reduction in the emissions of S0 2 up to 40 thousand tons per year. A long-term goal of the Power Plant is to use the entire gypsum, a by-product of the desulfurization process, for the production of building components. As a result of carrying out its modernization investments the company fulfilled environmental protection requirements while maintaining a high level of technological performance in electric power production. The Power Plant is now well equipped to function on the competitive electric energy market. In the 2000 ranking of the "500 Best Polish Companies" the Elektrownia "Kozienice" S.A. was ranked 104 th, surpassing many producers of electrical energy and securing its market position in this sector. l am convinced, that in the years to come, just as in the year 2000, the Elektrownia "Kozienice" S.A., through its consist exe-cution of developmental strategy, an openness to the demands of clients, and efficient management will further strengthen its current position in the electric power sector. Elektrownia "Kozienice" S.A. will continue to stand up to the demands of the 21 st century as it fully adapts to the market conditions, where the client - the recipient of electric power, is always number one. Finally l would like to extend sincere words of gratitude to the professional managing team as well as the engineering and technical teams for their efforts in the development of the company. Sincerely, Jan Wrona President of the Board, Managing Director of the Elektrownia "Kozienice" S.A.

6 Ogólne informacje o Spółce Elektrownia "Kozienice" Spółka Akcyjna z siedzibą w Świecach Górnych powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Elektrownia Kozienice" na podstawie Ustawy z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz.U. Nr 16, póz. 69 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, (Dz.U. Nr 51, póz. 298 z późniejszymi zmianami). Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 złotych i dzieli się na akcji imiennych o wartości nominalnej 100 złotych każda. Nie istnieją akcje uprzywilejowane co do głosu, dywidendy ani prawa uczestnictwa w podziale aktywów Spółki w razie jej likwidacji. Od dnia zarejestrowania Spółki do dnia 31 grudnia 2000 r. wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. W dniu l października 1996 r. Elektrownia została wpisana do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy pod numerem RHB Władze Spółki General Information concerning the Company The Elektrownia "Kozienice" S.A. located in Świerże Górne, has emerged as a result of the restructuring of a state-owned "Kozienice" Power Plant enterprise. This was done on the basis of a Statute dated February 5 th, 1993 regarding ownership restructuring of enterprises of particular significance to the country's economy (Government Regulations and Law Gazette No. 16, pos. 69 with later alterations), and o Statute dated July the 13 th, 1990 regarding the privatization of state-owned enterprises (Government Regulations and Law Gazette No. 51, pos. 298 with later alterations). The initial capital of the Company is 450,000, zł and is divided into 4,500,000 registered shares at a face value of 100 zł each. There are no preference shares with regard to voting, dividend or the right to participate in the sharing of assets of the Company in the event of its liquidation. The amount of the initial capital has not changed between the day the Company was registered up to December 31 st, The Company was established by the Treasury and is represented by the Minister of Treasury. On October l st, 1996 the Power Plant was entered into the commercial register, managed by the Regional Court in Radom in the 5 th Economic Department under the number RHB Company Authorities Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WZA stanowi Minister Skarbu Państwa. Rada Nadzorcza - skład Rady Nadzorczej do dnia Janusz Kalotka Przewodniczący Zbigniew Zając Zastępca Przewodniczącego Waldemar Wodzyński Sekretarz Leszek Dzik Członek Tadeusz Janusz Członek Elżbieta Kwiatkowska Członek Jerzy Naumowicz Członek Andrzej Siwieć Członek Jan Staniszewski Członek Jerzy Tarczyński Członek Rada Nadzorcza - skład Rady Nadzorczej od dnia Hieronim Janicz Przewodniczący Jan Malczak Zastępca Przewodniczącego Waldemar Wodzyński Sekretarz Leszek Dzik Członek Jerzy Harasimowicz Członek Jerzy Naumowicz Członek Paweł Osuch Członek Jerzy Tarczyński Członek Krzysztof Urbaniak Członek Anna Źrubek Członek General Shareholders Assembly (WZA) The WZA has is constituted by the Minister of the Treasury. Supervisory Board - composition up to June 21 st, 2000 Janusz Kalotka Chairman Zbigniew Zając Deputy Chairman Waldemar Wodzyński Secretary Leszek Dzik Member Tadeusz Janusz Member Elżbieta Kwiatkowska Member Jerzy Naumowicz Member Andrzej Siwieć Member Jan Słaniszewski Member Jerzy Tarczyński Member Supervisory Committee - composition from June 21 st, 2000 Hieronim Janicz Chairman Jan Malczak Deputy Chairman Waldemar Wodzyński Secretary Leszek Dzik Member Jerzy Harasimowicz Member Jerzy Naumowicz Member Paweł Osuch Member Jerzy Tarczyński Member Krzysztof Urbaniak Member Anna Źrubek Member 4

7 Zarząd Elektrowni Kozienice S.A. mgr inż. Jan Wrono Ukończył Politechnikę Warszawską w 1971 W Elektrowni Kozienice od 1971 Dyrektor Naczelny od 1980 Prezes Zarządu od mgr inż. Jan Piłat Ukończył Politechnikę Warszawską w 1972 W Elektrowni Kozienice od 1972 Dyrektor ds. Technicznych od 1981 Członek Zarządu od mgr inż. Mieczysława Lewandowska Ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w 1972 W Elektrowni Kozienice od 1973 Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych od 1996 Członek Zarządu od inż. Zygmunt Musiał Ukończył Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach w 1971 W Elektrowni Kozienice od 1971 Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju od 1996 Członek Zarządu od The Management Board of the Elektrownia "Kozienice" S.A. Jan Wrona, M.Sc.E.E. The Warsaw University of Technology 1971 Elektrownia Kozienice sińce 1971 Managing Director since 1980 President of the Board since Jon Piłat, M.Sc.E.E. The Warsaw University of Technology 1972 Elektrownia Kozienice sińce 1972 Technical Director since 1981 Member of the Board since Mieczysława Lewandowska, M.Sc.E. The Wrocław University of Economics 1972 Elektrownia Kozienice sińce 1973 Economical and Finance Director since!996 Member of the Board since Zygmunt Musiał, B.Sc.E.E. The Kielce University of Technology 1971 Elektrownia Kozienice sińce 1971 Director of lnvestment and Development since 1996 Member of the Board since Zarząd (od lewej): The Management Board (from the left): Zygmunt Musiał, Mieczysława Lewandowska, Jan Wrona, Jan Piłat 5

8 6

9 Sytuacja kadrowa W dniu r. Elektrownia zatrudniała 2749 pracowników. Sytuacja kadrowa została przedstawiona na poniższych wykresach. The staff On Dec. 31 st, 2000 Power Plant nad 2749 employees. The personnel status has been presented in the charts below. Liczba zatrudnionych według wykształcenia w latach Level of qualificarions (education) compiled between Liczba zatrudnionych w podziale na pracowników umysłowych i robotników w latach Office/manuał workers ratio compiled between

10 Historia przedsiębiorstwa The Company s history Podjęcie decyzji o rozpoczęciu budowy Uruchomienie bloku nr 1 o mocy 200 MW Uruchomienie bloku nr 8 o mocy 200 MW Uruchomienie bloku nr 9 o mocy 500 MW Uruchomienie bloku nr 10 o mocy 500 MW 1995 Rozpoczęcie programu głębokiej modernizacji bloków 200 MW Uzyskanie od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła 1998 Rozpoczęcie budowy Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 500 MW 1999 Rozpoczęcie programu modernizacji bloków 500 MW April l st, 1968 Oct. 18*, 1972 Dec. 24 th, 1974 Dec. 4 th, 1978 Nov. 30 th, 1979 Decision on the start of the construction Initiation of the work of power unit No. 1 with the power of 200 MW Initiotion of the work of power unit No. 8 with the power of 200 MW Initiation of the work of power unit No. 9 with the power of 500 MW Initiation of the work of power unit No. 10 with the power of 500 MW 1995 Initiation of intensive modernization program of 200 MW power units Oct. 12*, 1998 License granted by the President of the Energy Regulatory Authority to produce electrical energy and heat as well as to transfer and distribute heat 1998 Initiation of construction of the Flue Gas Desulfurization Facility for the 500 MW power units 1999 Initiation modernization program of the 500 MW units 8

11 Podstawowe dane eksploatacyjne za 2000 rok Elektrownia "Kozienice" SA jest zawodową elektrownią systemową, kondensacyjną z otwartym układem chłodzenia skraplaczy z rzeki Wisty, w której energia elektryczna jest wytwarzana przez 8 bloków o mocach (205 * 225JMW i 2 bloki o mocach (500 i 535)MW. Udział Elektrowni "Kozienice" S.A. w produkcji energii przez elektrownie zawodowe w Polsce w 2000 r. wyniósł około 7,5 %, przy średnim zużyciu ciepła 9399 kj/kwh brutto. Paliwem podstawowym Elektrowni jest węgiel kamienny, którego głównymi dostawcami są kopalnie: * Katowickiego Holdingu Węglowego SA, * Rudzkiej Spółki Węglowej SA, * KWK "Bogdanko" SA Transport węgla odbywa się droga, kolejową, przy czym średnia odległość od kopalń śląskich wynosi ok. 300 km, natomiast zagłębie węglowe w okolicach Lublina oddalone jest od Elektrowni o około 130 km. Zdolność produkcyjna elektrowni: * moc osiągalna elektrowni -brutto 2785,0 MW -netto 2599,5 MW * moc osiągalna cieplna 266,0 MW, Basic Operational Data for the Year 2000 The Elektrownia "Kozienice" SA is a public utility power plant, with condensing turbines and on open cooling system taking water from the Vistula River. The Electrical power is generated by 8 power units of 205 MW MW and 2 units with a power of 500 MW MW The Elektrownia "Kozienice" SA shore of the total electrical power generated by Polish public utility power plants was about 7.5% in the year 2000, with an overage gross heat consumption of 9399 kj/kwh. Hard coal is the primary fuel of the Power Plant. The main suppliers ore the coal! mines of: Cool Holding S.A. in Katowice, Coal Joint Stock Company in Ruda, KWK "Bogdanka" Joint Stock Company. The cool is transported with train and the overage distance from the mines is about 300 km. The cool basin in the vicinity of Lublin is only about 130 km away from the Power Plant. Production Capacity of the Power Plant: power capacity -gross MW -net MW maximum heat output MW, 9

12 Podstawowe dane eksploatacyjne: zużycie paliwa - węgiel kamienny: śr. wartość opałowa kj/kg śr. zawartość popiołu 20,73 % śr. zawartość siarki 0,82 % Elementary exploitation data: fuel usage - coal consumption: average calorific value average ash contents average suiphur contents 3,384, ,219kl/kg % 0.82 % 10

13 Wskaźniki techniczno ekonomiczne: zużycie energii chemicznej na 1 kwh energii elektrycznej brutto w tym w skojarzeniu 4220 kj/kwh zużycie energii chemicznej paliwa no l G) energii cieplnej 1166 MJ/GJ wskaźnik zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne 6,7 % średnio sprawność technologiczno brutto bloków 200 MW 38,4 % wskaźnik dyspozycyjności dla bloków 200 MW 90,9 % wskaźnik awaryjności dla bloków 200 MW 1,01 % zatrudnienie no i MW mocy osiągalnej elektrycznej 0,95 os. Technical and Economic Indicators: chemical energy consumption for 1 kwh of gross electrical eneigy_399 kj/kwh -out of which in combination 4220 kj/kwh chemical energy consumption for 1 GJ of heat energy 1166 MJ/GJ indicator of energy consumption for in-house needs _6.7 % average gross technological efficiency of 200 MW power nits 38.4 % availability index for 200 MW power units 90.9 % emergency index for 200 MW power units 1.01 % employment ratio for l MW of attainable electrical power 0.95 person 11

14 Atuty Elektrowni w otoczeniu konkurencyjnym Przedstawione poniżej atuty Elektrowni obejmują wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na przedsiębiorstwo oraz jednoznacznie określają okazje w otoczeniu dla mocnych stron firmy. Do mocnych stron Elektrowni "Kozienice" S.A. zaliczamy: nowoczesne, zmodernizowane i posiadające wysoką sprawność wytwarzania podstawowe urządzenia wytwórcze, IOS dla bloków 500 MW, dzięki czemu zostanie zmniejszona uciążliwość procy tych bloków dla środowiska przy jednoczesnej redukcji kosztu zmiennego wytwarzaniu energii elektrycznej, spalanie dobrych klas węgla na blokach 200 MW, co umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajności i żywotności tych urządzeń oraz uzyskanie niższego poziomu emisji pyłu i dwutlenku siarki, pomimo braku instalacji odsiarczania spalin na tych blokach, zmodernizowane oczyszczalnie ścieków przemysłowodeszczowych dla bloków 8 x 200 MW i 2 x 500 MW o wysokiej skuteczności gwarantującej oczyszczanie ścieków w granicach % wartości dopuszczalnej i poniżej, wysoki udział w rynku energii elektrycznej, usytuowanie Elektrowni w odległości około 12 km od miasta, nie stanowiące dla jego mieszkańców uciążliwego sąsiedztwa, dobre zabezpieczenie i lokalizacja składowiska odpadów paleniskowych, oddalonego od osiedli mieszkaniowych, dobrze funkcjonujący system zaopatrzenia materiaławo-technicznego, doświadczoną kadrę kierowniczą oraz wysoki poziom kwalifikacji zawodowych załogi umożliwiające prawidłową eksploatację i modernizację Elektrowni. Advantages of the Power Plant with Respect to the Competition The advantages of the Power Plant presented below include the impact of internal and external factors on the Plant as well as unequivocally depicting the possibilities and strengths of the company. Among the strengths of Elektrownia "Kozienice" S.A. we include: essential production facilities, which are modern, and possess a high level of production efficiency, FGD for the 500 MW power units, thanks to which the environmental. impact of these units will be reduced, with a simultaneous reduction in the variable cost of production of the electrical energy, burning of good quality coal m the 200 MW power units, which allows for high efficiency and long life of these units, as well as attaining a Iower level of dust and sulphur dioxide emissions, despite a lack of an exhaust desulfurizution facility on these units, modemized of industrial and rain wastewater treatment facilities for the S x 200 MW and 2 x 500 MW power units (a high level of efficiency, guarantees waste purification in the rang of 50-60% of admissible values and below), large share in the electrical energy market, convenient location of the Power Plant at a distance of 12 km from the city, does not in any way create an inconvenience or discomfort for its inhabitants, properly secured and localized furnace waste materials, located away from the housing settlements, efficiently functioning system for the supply of materials and technology, experienced management personnel as well! as a highly qualified staff, which allow for the proper functioning and modernization of the Power Plant. 12

15 Do szans Elektrowni "Kozienice" S.A. zaliczamy: możliwość dalszego rozwoju w wyniku prywatyzacji, powolny wzrost - w dłuższej perspektywie - ogólnego rozmiaru rynku energii elektrycznej zarówno w Polsce, Europie Środkowo -Wschodniej, jak i w Unii Europejskiej, przy stale zwiększających się zdolnościach produkcyjnych firmy, szybkie, pełne urynkowienie cen energii elektrycznej - przy dużej ofercie sprzedaży energii jej cena jest konkurencyjna, konsolidacja Elektrowni z dystrybutorami energii elektrycznej i dostawcami węgla, bliskie usytuowanie i dogodne połączenie kolejowe z lubelskim zagłębiem węglowym, możliwość dywersyfikacji paliwa energetycznego w oparciu o wykorzystanie przebiegających w odległości około 30 km od Elektrowni na prawym brzegu Wisły rurociągów z gazem i ropą naftową. Among the opportunities of the Elektrownia "Kozienice" S.A. we on ability for further development as D result of the process slow rate of growth - in the longer perspective - within the electrical energy market in Poland, in East-Central Europe, as well as in the European Union, coupled - with the everincreasing production capabilities of the company, fast and complete liberalization of the prices of electrical energy -with competitive prices for large energy sales, consolidation of the Power Plant with the electrical energy distributors and hard coal suppliers, close proximity to and a convenient rail connection with the Lublin coal basin, possibility of diversification of power fuel utilizing the gas and petroleum pipelines, which run at a distance of about 30 km from the Power Plant on the right bank of the Vistula River. 13

16 Zagadnienie ochrony środowiska Realizacja cykli modernizacyjna - inwestycyjnego w Elektrowni "Kozienice" SA prowadzącego da zmniejszenia jej negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne w 2000 r. przedstawiała się następująco: I. Odpylanie spalin Poprzez wymianę elektrofiltrów, zrealizowaną w lotach , osiągnięto znaczny wzrost ich skuteczności. Średnio skuteczność odpylania dla całej Elektrowni wyniosła w 2000 r. 99,44 %, zaś stężenie pyłu w odprowadzanych spalinach - poniżej 100 mg/nm 3, przy poziomie normatywnym dla typu kotłów jak w Elektrowni "Kozienice" S.A. w wysokości 350 mg/nm 3. Na zmodernizowanym elektrofiltrze bloku 500 MW nr 10 osiągane stężenia pyłu nie przekraczają poziomu 30 mg/nm 3, co korzystnie wpływać będzie na parametry gipsu z instalacji odsiarczania. II. Ograniczenie emisji tlenków azotu W 2000 roku kontynuowano podjęte w 1996 r. działania zmierzające do ograniczenia emisji tlenków azotu. Zrealizowane prace na bloki nr 5 i 10 polegały na : zainstalowaniu układu dysz powietrza tzw. dysz SOFA (blok 10) i OFA (blok 5), modernizacji młynów, wymianie palników na palniki niskoemisyjne (blok 10), zmianie w instalacji pyłoprzewodów i w instalacji palników pyłowych (blok 5), opracowaniu i wdrożeniu technologii prowadzenia kotłów łącznie z automatyzacją procesu spalania i zmian obciążeń kotłów. Efektem przeprowadzonych modernizacji była w 2000 r. redukcja emisji tlenków azotu o ,5 ton. Environment Protection Issues The modernization and investment projects at the Elektrownia "Kozienice" SA, which have led to o reduction of its negative impact on the natural environment, in the year 2000, appear below: I. Dust extraction of exhaust An exchange of electrical precipitators, carried out during , has resulted in a significant increase in their effectiveness. The average dust extraction for the entire Power Plant in the year 2000 reached %. Also the concentration of dust in the carried off exhaust remained below 100 mg/nm 3, while the standard level for the type of boilers present al the Elektrownia "Kozienice" S.A. is a level of 350 mg/nm 3. On the modernized electrical precipitators installed in the 500 MW power unit No. 10 the dust concentration does not exceed D level of 30 mg/nm 3, which will positively impact on the characteristics of the plaster from the desulfurization plant. II. The nitric oxide emissions limiting In 2000 we have continued the activities initiated in 1996 and aimed at the limitation of nitric oxide emissions. The works done on power units No. 5 and No. 10 was as follows: installation of an air jet system, the so called SOFA [et (power unit 10) and OFA (power unit 5), modernization of mills, exchange of burners to low-emission burners (power unit 10), change in the systems of dust conductors and dust burners (power unit 5), design and implementation of boiler function technology in connection with an automation of the burning process and changes in the boiler load. The end product of the modernizations introduced in the year 2000 was a reduction in the emission of nitric oxide by 14,252.5 tons. 14

17 Średnie stężenie tlenków azotu dla całej Elektrowni za 2000 rok wyniosło 520 mg/nm 3 przy aktualnie obowiązującej normie 540 mg/nm 3. Ograniczenie stężenia rzutuje w aspekcie ekologicznym no zmniejszenie emisji i opłat za tę emisję. III. Odsiarczanie spalin W 2000 r. kontynuowano rozpoczętą w 1998 r. budowę instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą - wapienną z terminem uruchomienia w maju 2001 r. Planowana instalacja odsiarczania dla mocy 500 MW obejmować będzie bloki nr 9 i 10 z możliwością podłączenia do aktualnie pracującego. Zamierzeniem Elektrowni jest całkowite wykorzystanie powstającego podczas odsiarczania gips do produkcji elementów budowlanych. Podstawowe parametry instalacji: przepustowość Nrn 3 /h spalin wilgotnych koncentracja SO; na wylocie z IOS mg/nm 3 (przy 6% 0 2, spaliny suche). W wyniku odsiarczania spalin dla 500 MW mocy zainstalowanej zostanie zmniejszone średnie stężenie SO 2 dla całej Elektrowni do poziomu 1450 mg/nm 3 (średnie stężenie za 2000 rok wyniosło 1893 mg/nm 3 ). Przewidywane efekty ekologiczne to redukcja emisji SO 2 w wysokości ok. 37 tys. ton. The average counteraction of nitric oxides for the entire Power Plant for the year 2000 was 520 mg/nm 3, at a currently required standard of 540 mg/nm 3. The limiting of the concentration impacts, from an ecological perspective, resulted in the reduction of emissions as well as the fees for those emissions. III. Flue gas desulfurization In 2000 we have resumed the construction of an exhaust desulfurizntion facility, initiated in 1998, which was based on the wet and limebased method, with a projected operation start date of May The planned desulfurization facility for servicing the 500 MW power unit will include the units No. 9 and 10, with a possibility of connecting to one currently functioning. The Power Plant intends to the complete utilization of gypsum, a byproduct of desulfurization process, for the production of building components. Basic installation/facility parameters: capacity Nm 3 /h of wet exhaust S0 2 concentration at the FGD outlet mg/nm 3 (at 6%0 2, dry exhaust). At a result of the exhaust desulfurization servicing the 500 MW power unit, the average concentration of SO 2 for the entire Power Plant will be reduced below the level of 1450 mg/ Nm 3 (average concentration in 2000 was 1893 mg/ Nm 3 ). The projected ecological benefit is a reduction of 37 thousand tons in the emission of S0 2;. 15

18 IV. Ograniczenie emisji C0 2 Ograniczenie emisji CO 2 jest wynikiem poprawy sprawności wytwarzania energii elektrycznej, dzięki której zmniejszono zużycie węgla do wytworzenia jednostki elektrycznej. V. Ochrana wód Przeprowadzone w lotach poprzednich modernizacje oczyszczalni ścieków doją w efekcie zmniejszenie objętości ładunku odprowadzanych ścieków i gwarantują dotrzymanie dopuszczalnych stężeń określonych w pozwoleniu wodno-prawnym. VI. Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami starymi w Elektrowni "Kozienice" S.A. prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi. W 2000 roku między innymi kontynuowane były działania zmierzające do zwiększenia stopnia wykorzystania powstających odpadów paleniskowych. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost ich wykorzystania z 39 % do 49,1 %. IV. Limiting the CO, emissions The limiting of CO 2 emissions is the result of improvements in the efficiency of electric power production, thanks to which the consumption of coal for the production of a single unit of electric power has been reduced V. Water protection The modernization of the wastewater treatment plants conducted during the previous years resulted in the reduction of the load size of wastes carried off and guaranteed, that the allowable concentrations, described in the water legal permit, would not be surpassed. VI. Ground surface protection The solid waste handling at the Elektrownia "Kozienice" S.A. is conducted in accordance with the required legal regulations. In 2000 we have also continued activities aimed at increasing the level of utilization of furnace waste products. Compared with the previous year there was an increase in their utilization from 39 % to 49.1 %. 16

19 17

20 Inwestycje i modernizacje Pierwszym etapem procesu modernizacji w Elektrowni "Kozienice" S.A. byt program wymiany elektrofiltrów dla bloków 200 MW i bloku 500 MW nr 10, zrealizowany w latach W wyniku wdrożenia powyższego programu uzyskano ograniczenie emisji pyłów dla całej Elektrowni w odprowadzanych spalinach do poziomu 100 mg/nm 3 (przy dopuszczalnej normie do 350 mg/nm 3 ). W latach w Elektrowni "Kozienice" SA przeprowadzono modernizację sześciu bloków 200 MW i bloku nr 9 o mocy 500 MW, w wyniku której zwiększono sprawność wytwarzania energii elektrycznej oraz ograniczono emisję tlenków azotu do atmosfery gwarantującą dotrzymanie obowiązujących norm w pełnym zakresie obciążenia dla każdego zmodernizowanego bloku. W 2000 roku kontynuowano rozpoczętą w 1998 r. budowę instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą - wapienną. Zakres prac modernizacyjnych kotłów i turbozespołów obejmował następujące zadania: Kotły OP , AP-1650 wymianę części elementów przepływowych (ekranów, przegrzewaczy pary), montaż palników niskoemisyjnych, modernizację walczaka, modernizację instalacji rozpałkowych. Turbozespoły 13K215 i K wymianę wirników części NP., modernizację części WP turbiny K , modernizację układów regulacji turbin, modernizację stojanów i wirników generatorów, modernizację układów wzbudzenia, modernizację układów automatyki bloku (wymieniono automatykę analogową na system cyfrowy Westinghouse'a), modernizację rozdzielni potrzeb własnych 6 kv i 0,4 kv, zabudowę Stacji Oczyszczania Kondensatu dla bloków nr 9 i 10 (500 MW). Investments and Modernization The first stage of the modernization process at the Elektrownia "Kozienice" S.A, was a program of exchange of the ESP's in the 200 MW power units and the 500 MW unit No. 10, conducted during the years As a result of the implementation of the above program we limited the dust emissions in exhausts for the entire Power Plant to the level of 100 mg/nm 3 (at an admissible standard of 350 mg/nm 3 ). During the years at the Elektrownia "Kozienice" SA we conducted a modernization of six 200 MW power units and one 500 MW unit (No. 9). As a result of that, the efficiency of power production was increased and the emission of nitric oxide into the atmosphere was decreased, which guaranteed that the standards could be maintained with a maximum load at each modernized power unit. Also, the construction of u desulfurization facility, initiated in 1998, was resumed in the year The range of the modernization of boilers and turbine sets included the following: Boilers OP , AP-1650 exchange of the components in flow elements (screens, steam super heaters}, installation of low-emission burners, modernization of the boiler drum, modernization of the boiler firing up plant Turbine sets 13K215 and K exchange of the LP turbine rotor, modernization of the HP turbine of the K turbine, modernization of the turbine control systems, modernization of the generators' stators and rotors, modernization of the excitation systems, modernization of unit automation systems (analogue automation was changed to the Westinghouse digital system), modernization of the station service switchgear 6 kv and 0.4 kv, construction of the Condensate Purification Station for power units No. 9 and No. 10 (500 MW). 18

21 blok/rok (21 5 MW) (225 MW) (205 MW) (225 MW) (205 MW) 6 (225 MW) (225 MW) (225 MW) (500 MW) 10 (535 MW) W wyniku przeprowadzonych modernizacji uzyskano następujące efekty: wzrost sprawności wytwarzania energii elektrycznej, spełnienie wymagań systemowych UCTE, poprawę dyspozycyjności bloków, większe bezpieczeństwo ruchowe, ograniczenie emisji tlenków azotu. Główne inwestycje i modernizacje przeprowadzone w 2000 r. za kwotę tys. zł dotyczyły m.in.: modernizacji bloku elektroenergetycznego nr 10 za kwotę tys. zł, w tym: ograniczenie emisji NO X z bloku nr 10 za kwotę tys. zł, modernizacji bloku nr 9 za kwotę tys. zł, w tym: ograniczenie emisji NO, z bloku nr 9 za kwotę tys. zł, ponadto wykonano następujące inwestycje: - instalację odsiarczania spalin za kwotę tys. zł, - stację oczyszczania kondensatu za kwotę tys. zł, pozostałe zadaniu inwestycyjne za kwotę tys. zł. Podstawą decyzji o wdrożeniu projektów modernizacyjnych był rachunek ekonomiczny oparty na optymalnym zwrocie poniesionych nakładów. As a result of the completed modernizations the following effects were achieved: an increase in the efficiency of electric power production, fulfillment of the system requirements according to UCTE standards, improvement in the units' availability, increased operational safety, limited emissions of nitric oxides. The main investments and modernizations carried out in 2000, totaling 256,473 thousand zł, included, among others, the followings: modernization of power unit No. 10 (37,640 thousand zł), - including: limiting the emissions of nitric oxides from unit 10 (3,697 thousand zt), modernization of unit No. 9 for 24,060 thousand zł, - including: limiting the emissions o{ nitric oxides from unit No. 9 (18,900 thousand zł}, in addition, the following investments were realized: -FGD plant (141,668 thousand zł), - condensate purification station (3,595 thousand zł), remaining investment work totaling 53,105 thousand zł. The basis for formulating a decision to implement the modernization projects was an economic bill based on the optimal return of the invested costs. 19

22 20

23 21

24 22

25

26

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report Grupa EDF Raport Roczny 2007 Annual Report Dla naszego miasta, dla środowiska Spis treści Table of contents List Prezesa. 3 The Letter of the President Informacje ogólne o Spółce. 4 General information

Bardziej szczegółowo

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 1 Ochrona Środowiska Environmental Protection 3 01 Przyjaźni środowisku Environmentally friendly PGE Polska Grupa Energetyczna to największy holding

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report 2009

raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report 2009 spis treści table of contents 2 4 6 14 19 22 30 35 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board Słowo wstępne od Zarządu Foreword

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2012 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board...3 Słowo wstępne od Zarządu / Foreword by the Managment Board...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 List Prezes MPEC S.A. w Krakowie 2 Misja Spółki 4 Statut Spółki 6 Władze Spółki 7 Kadry 8 Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie 10 Usługi MPEC S.A. w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group 2007 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Władze PKP S.A. Grupa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT

SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT 2 SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT List Zarządu... 4 Letter of the Management Board... 5 Władze Spółki... 6 Company s Management... 7 Historia Aqua S.A.... 8 The history of Aqua S.A... 9 Podstawowa działalność...10

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com. ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com.pl Rejon Energetyczny Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT 2010 www.stalprodukt.com.pl R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, Poland tel. +48 14 / 615 10 00, fax +48 14 / 615 11 18, e-mail: market@stalprodukt.com.pl Spis

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents WYBRANE DANE FINANSOWE / FINANCIAL HIGHLIGHTS 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ / LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 4 LIST PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo