The depressed U.S. economy and its consequences for the Polish economy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The depressed U.S. economy and its consequences for the Polish economy"

Transkrypt

1 Edward C. Prescott The depressed U.S. economy and its consequences for the Polish economy The goal of this lecture is to show the fundamental roots of the contemporary crisis. First of all, it is not enough to talk about a recession of the US economy. The problem is a much more serious one the American economy is deeply depressed. The contemporary economic problem is not just a phase in the business cycle caused by a temporary chaos in the financial market. Economic activity in the US suffers from structural weaknesses, so there is little hope to see a strong recovery. We should be pessimistic about the growth prospects in the US, but fortunately the future of the Polish economy seems to be brighter. Thanks to the catching-up process and a quite open and not over-regulated economy, economic growth in Poland is going to be dynamic in the nearest future, so we should be optimistic about our incomes and wealth. Mieczysław Dobija Wpływ kapitału instytucjonalnego i intelektualnego na rozwój ekonomiczny Produktywność gospodarki jest przedmiotem stałych badań stanowiących część teorii ekonomicznego wzrostu. Główne badania postępują według metodologii R. Solowa i D. Romera (2000, rozdz. 1, 2, 3) przy wykorzystaniu ekonometrycznych funkcji produkcji głównie typu Cobba-Douglasa. Bada się przede wszystkim wielkość produktu przypadającego na jednostkę nakładów kapitału i pracy, czyli output per unit input (Hulten 2001). Ta wielkość stanowi czynnik total factor productivity, który obok kapitału fizycznego i pracy, ma wyjaśniać postęp w szeroko rozumianej technologii. Możliwe jest także podejście, demonstrowane w tej pracy, przy zastosowaniu nieliniowej funkcji wielu zmiennych, w której argumenty określają idee rachunku nakładów. W artykule przedstawia się dwa ważne wskaźniki związane z produktywnością wraz z metodą ich obliczania i analizowania. Wpływ

2 tych wskaźników na wzrost produktu jest równoznaczny oddziaływaniom kapitału instytucjonalnego i intelektualnego. Badania dotyczą Polski i wybranych krajów OECD. How institutional and intellectual capital influence economic development The productivity of the economy is constantly researched as part of the theory of economic growth. The main research is conducted according to the methodology of R. Solow and D. Romer (2000, chapters 1, 2 and 3), using econometric production functions, mainly the Cobb-Douglas type. The main research element is output per unit input (Hulton, 2001). This quantity represents the total factor productivity measure, which, apart from physical capital and labor, is supposed to account for progress in the field of technology, in the wide sense of the term. However, another approach is also possible, presented in this article, which applies a nonlinear function of many variables. The arguments delineate the idea of the account of expenses. The article presents two important indicators related to productivity, including a method for their calculation and analysis. The influence of these two indicators on the increase of productivity is comparable to the influence of institutional and intellectual capital. The research concerns Poland and a selection of the OECD countries. Oskar Kowalewski System finansowy a realna sfera gospodarki Od dłuższego czasu w naukach ekonomicznych trwa spór o wpływ systemu finansowego na wzrost gospodarczy, co wynika z problemów w ustaleniu związku przyczynowo-skutkowego między tymi dwoma elementami. Część z ekonomistów utrzymuje zatem, że system finansowy rozwija się w odpowiedzi na rosnący popyt ze strony gospodarki. Z drugiej zaś strony coraz większa ilość badań empirycznych wyraźnie ilustruje odwrotną tendencję, a zatem pozytywny wpływ rozwoju systemu finansowego na wzrost gospodarczy. Dlatego część ekonomistów przychyla się obecnie do poglądu, iż to system finansowy ma wpływ na długofalowy wzrost gospodarczy, choć czynnik ten jest ignorowany w większości prac z

3 zakresu wzrostu gospodarczego. W związku z tym, że problem ten był dotychczas mało rozpoznany w polskojęzycznej literaturze przedmiotu, w artykule tym postanowiono przybliżyć trwającą na tym tle dyskusje oraz przedstawić w sposób syntetyczny wyniki badań empirycznych w tym obszarze. The financial system vs. the real economic sphere Since a long time ago already there is a controversy in economic sciences concerning the influence of the financial system on economic growth, which results from the difficulty in determining the cause-and-effect relationship between those two elements. Some economists are convinced that the financial system develops as a result of the growing demand of the economy. However, on the other hand, an increasing number of empirical research studies clearly indicate a contrary tendency, i.e. the positive influence of the development of the financial system on economic growth. That is why nowadays most economists are more willing to believe that it is the financial system that influences the longterm economic growth, even though this factor is often ignored in most of the studies concerning economic growth. Due to the fact that till now this matter has not quite yet been identified in Polish literature, the author of this article has decided to focus on the ongoing debate on this topic and present the general results of empirical research in this field. Stanisława Borkowska HRM a postawy pracowników wobec innowacyjności Celem artykułu jest wskazanie na rolę HRM we wzmacnianiu innowacyjności firm przez kształtowanie zaangażowania i otwartości pracowników na innowacje. Służą temu dobór odpowiedniego modelu HRM oraz działania podejmowane na podstawie dobrego rozpoznania barier i czynników wzrostu innowacyjności oraz czynników wzrostu zaangażowania pracowników.

4 HRM vs. the attitudes of workers towards innovativeness The aim of this article is to indicate the role of HRM in strengthening innovativeness in companies by developing commitment and openness towards innovation among employees. This can be done by selecting an appropriate HRM model and activities that are based on a proper identification of the barriers and factors of the growth of innovativeness as well as the growth of employee commitment. Dariusz Jemielniak W obronie biurokracji Niniejszy artykuł stara się obronić prowokacyjną tezę, iż biurokracja jest jedną z najbardziej naturalnych form organizacji pracy i posiada liczne korzyści, zwłaszcza skonfrontowana z nowoczesnymi metodami zarządzania, opierającymi się na kontroli normatywnej. In the defense of democracy This article defends the controversial thesis that bureaucracy is not only not evil, but also that it is one of the most natural forms of the organization of work and that it has many merits, especially when confronted with some contemporary managerial approaches that are based on normative control.

5 Valentyna Gumińska Imigranci zatrudnieni w Polsce po wstąpieniu Polski do UE Tematyka i/emigracji w Europie i świecie jest bardzo ważna szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego. Celem artykułu jest naświetlenie masowego problemu współczesnej migracji międzynarodowej na przykładzie imigrantów ukraińskich w Polsce. Dane do artykułu były zaczerpnięte z polskich oraz ukraińskich badań. Rozpoczynając od ogólnych uwag o procesie emigracyjnym Ukraińców, przedstawiam problematykę zarobkowej imigracji obywateli Ukrainy w Polsce. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, model demograficzny, rozwój społeczno-ekonomiczny i stan na rynku pracy znacznie się zmieniły. Emigracja Polaków spowodowała trudną sytuację w polskich gospodarstwach rolniczych i przedsiębiorstwach. Zapotrzebowanie pracowników, porównywalnie wyższe zarobki i łatwość znalezienia pracy przyciągały ukraińskich migrantów zarobkowych do Polski. Lista wykonywanych prac przez Ukraińców w Polsce niezbyt się różni od zajęć polskich imigrantów na Zachodzie. Obserwujemy jednak problem z nielegalnymi pracownikami obcokrajowcami, których liczba wielokrotnie przerasta liczbę legalnych imigrantów. Przyjęło się, że Ukraińcy są dobrymi pracownikami; uzupełniają oni rynek pracy w różnych obszarach, takich jak: budownictwo, ciężki przemysł, prace naukowe, praca w jednostkach edukacyjnych, rolnictwo, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, prowadzenie domu, sprzątanie, gastronomia. Ogólne polepszenie stosunków ukraińsko-polskich, wynikających z podobieństw kultury, języka i mentalności oraz pewne odizolowanie grup imigrantów ukraińskich prowadzi do kontaktów bezkonfliktowych. Nie oznacza to jednak, że negatywny obraz ukraińskiego imigranta, jako nielegalnego biednego pracownika, nie jest dominujący. Zapowiadające się w 2010 roku badania społeczności imigracyjnej w Polsce mogą dać możliwość przeanalizowania plusów i minusów dla stanu gospodarczego Polski oraz głębiej przedstawią style, jakość życia grup z emigracji wahadłowej dla lepszego poznania tej grupy nie tylko w kategoriach ekonomicznych, lecz także społecznych.

6 Immigrants working in Poland after it has joined the EU The subject of immigration and emigration in Europe and in the world in general is very important, especially during the economic crisis. The aim of this paper is to present the massive problem of contemporary international migration, using the example of Ukrainian immigrants in Poland. The data is based on empirical research conducted by Polish and Ukrainian social scientists. The author starts by presenting some general information about the emigration process in the Ukraine. The main part of the article specifically discusses the immigration of Ukrainians that work for Polish companies, farms, etc. After Poland entered the European Union, demographic, economic and social patterns started changing. In addition, the visible lack of working hands, the number of job offers and the relatively higher wages made Poland attractive for Ukrainian emigrants searching for work outside their own country. In fact, the jobs they do in Poland do not really differ from the work that their Polish colleagues (i.e. Polish emigrants) perform outside of Poland. However, the Polish economy has to deal with problems that are caused by illegal immigrants, who are the most numerous. On the other hand, Ukrainians are good workers and they compensate for the Polish lack of workers in different branches (construction, heavy industry, scientific research, teaching, agriculture, babysitting, housekeeping, gastronomy etc). Due to the so called friendly relationship between the two counties, a common history, culture, mentality and language, as well as the Ukrainian hard working spirit, there are no visible conflicts between the Polish and Ukrainian groups. However, despite all those positive facts, the stereotype of the illegal worker, an indigent Ukrainian person, is still present in the Polish opinion. I think that the upcoming research of the immigration community in Poland in 2010 will provide an opportunity to examine the advantages and disadvantages if immigration for the state of the Polish economy and it will also present the qualities of "circular migration" for a better understanding of the process of migration not only for management, but for social scientists as well.

7 Bartłomiej Nowak Problemy polskiej energetyki w kontekście liberalizacji rynku Liberalizacja lub choćby ukształtowanie sprawnie funkcjonującego przemysłu energetycznego o wyraźnej orientacji rynkowej wymaga nie tylko wdrożenia wielu różnych działań i środków, lecz także eliminacji barier, takich jak kontrakty długoterminowe czy regulacja cen. Również obecna konsolidacja sektorów gazu i energii elektrycznej w Polsce stoi w sprzeczności z forsowaną przez Komisję Europejską ideą liberalizacji rynków energetycznych w Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł poświęcony jest problemom polskiej energetyki, które ograniczają powstawanie skutecznej konkurencji na liberalizowanym rynku energetycznym. The problem of the Polish energy industry in the context of market liberalization Liberalization, or at least achieving a well functioning market-oriented energy industry, requires not only the implementation of a number of instruments, but it also requires the elimination of barriers, such as long term contracts and price regulations. In fact, also the present and further consolidation of the electricity and gas sector in Poland goes against the spirit of the Commission s ambitions to liberalize the energy markets in the European Union. This article discusses the problems of the energy sector in Poland in the light of the challenges that represent obstacles to achieving effective competition in the energy market.

8 Waldemar Walczak Kreowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa Celem referatu jest zaprezentowanie rozważań omawiających czynniki i procesy, które w głównej mierze rzutują na kreowanie potencjału kapitału intelektualnego. Szczególną uwagę poświęcono na kompleksowe podejście do budowania kapitału intelektualnego, identyfikując poszczególne jego komponenty oraz omawiając zachodzące pomiędzy nimi relacje i wzajemne oddziaływania. The creation of intellectual capital In this article the author describes the literature study conducted in order to identify the most important factors and processes that are involved in the creation of intellectual capital. Special attention was paid to a complex approach for the construction of intellectual capital, identifying its individual components and explaining the interactions among them. Przemysław Jończyk Struktura systemów oraz finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie Artykuł w pierwszej części prezentuje strukturę systemów opieki zdrowotnej, występujących w wybranych krajach na świecie. W części drugiej przedstawione zostały wielkości wydatków na ochronę zdrowia w 24 krajach należących do OECD, w tym również w Polsce. Analiza oparta została na raportach Światowej Organizacji Zdrowia z lat i obejmuje cztery rodzaje wskaźników: całkowite wydatki na ochronę zdrowia, całkowite wydatki na ochronę zdrowia w stosunku do PKB, udział wydatków publicznych w całkowitych wydatkach na ochronę zdrowia oraz udział wydatków na ochronę zdrowia w całkowitych wydatkach publicznych.

9 The structure of health care systems and health care financing in Poland and all over the world The first part of the article presents structures of national health care systems in selected countries all over the world. In the second part of the article the author analyzes the amount of expenditure on health in 24 countries members of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). The study is based on the World Health Statistics reports from , and includes four types of indicators: total expenditure on health per capita; total expenditure on health as a percentage of gross domestic product; general government expenditure on health as a percentage of total expenditure on health; and general government expenditure on health as a percentage of government expenditure.

Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych

Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Huczek Regional policy as an instrument for socio-economic development of Polish regions

Agnieszka Huczek Regional policy as an instrument for socio-economic development of Polish regions Agnieszka Huczek Regional policy as an instrument for socio-economic development of Polish regions Region as a political entity The aim of this article is to try to answer the question if the process of

Bardziej szczegółowo

System finansowy a realna sfera gospodarki. HRM a postawy pracowników wobec innowacyjno!ci. Imigranci zatrudnieni w Polsce po wst$pieniu Polski do UE

System finansowy a realna sfera gospodarki. HRM a postawy pracowników wobec innowacyjno!ci. Imigranci zatrudnieni w Polsce po wst$pieniu Polski do UE MBA 2/2010 Artyku!y 1 Spis tre!ci A R T Y K U! Y 2 Edward C. Prescott The Depressed U.S. Economy and its Consequences for the Polish Economy 21 Mieczys"aw Dobija Wp"yw kapita"u instytucjonalnego i intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Bardziej szczegółowo

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Recenzenci doc. dr hab. Helena Żukowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski doc. dr Stefan Kireta, University of Presov, Slovakia

Recenzenci doc. dr hab. Helena Żukowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski doc. dr Stefan Kireta, University of Presov, Slovakia Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach Rada naukowa prof. Lothar Bildat, EBC-Hochschule Campus Berlin; dr Bożena Grad, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach;

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA WARSZAWA, LUTY 2011 1 Autorzy Dr Jerzy Głuszyński

Bardziej szczegółowo

STRUCTURAL CHANGES IN THE INDUSTRY OF POLAND AGAINST THE BACKGROUND OF EASTERN EUROPEAN UNION STATES

STRUCTURAL CHANGES IN THE INDUSTRY OF POLAND AGAINST THE BACKGROUND OF EASTERN EUROPEAN UNION STATES Wiesława Gierańczyk, Tomasz Rachwał QUAESTIONES GEOGRAPHICAE 31(2) 2012 STRUCTURAL CHANGES IN THE INDUSTRY OF POLAND AGAINST THE BACKGROUND OF EASTERN EUROPEAN UNION STATES Wiesława Gierańczyk Toruń Higher

Bardziej szczegółowo

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk Stanislaw Staszic

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (70) 2014

zeszyty naukowe 1 (70) 2014 zeszyty naukowe 1 (70) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (69) 2013

zeszyty naukowe 3 (69) 2013 zeszyty naukowe 3 (69) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009 Spis treści 1 zeszyty naukowe 2 (55) 2009 warszawa 2009 2 rada Spis redakcyjna treści prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Michał Gmytrasiewicz prof. zw. dr hab. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT:

SPIS TREŚCI: CONTENT: SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef Matuszek Strategia Lizbońska 2 Krzysztof J. Konsztowicz Ewolucja modelu rozwojowego badań naukowych oraz mechanizmów ich finansowania 12 Branislav MIČIETA, Halina TUREKOVÁ Rozwój

Bardziej szczegółowo

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe wshe

zeszyty naukowe wshe zeszyty naukowe wshe Serie wydawnicze WSHE Debiuty Naukowe WSHE Zeszyty Naukowe WSHE (od 1998 r.) (od 1997 r.) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku zeszyty naukowe wshe Tom XXXI Półrocznik

Bardziej szczegółowo