zeszyty naukowe 1 (74) 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zeszyty naukowe 1 (74) 2015"

Transkrypt

1 zeszyty naukowe 1 (74) 2015 WARSZAWA 2015

2 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof. dr hab. Wirginia Cytowicz-Karpiłowska prof. dr hab. Tadeusz Juszkiewicz dr Piotr Dominik dr Edward Modzelewski sekretarz redakcja dr Edward Modzelewski redaktor naczelny mgr Iwona Grotowska sekretarz redakcji Zeszyt poświęcony zagadnieniom dotyczącym ochrony zdrowia, sportu, turystyki i rekreacji oraz problematyce administracji samorządowej, ekonomicznej i prawnej, a także finansom publicznym. adres redakcji Almamer Szkoła Wyższa Warszawa, ul. Wolska 43 skład i łamanie Igor Hermanowski Redakcja i Korekta mgr Jolanta Sierakowska Copyright by ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa 2015 ISSN wersja drukowana ISSN (e-book) PDF druk i oprawa Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o. Warszawa, ul. Wolska 43 Zamówienia i prenumerata tel

3 Spis treści/contents Zdrowie Health Zasada Uwzględnienia Ryzyka Narzędziem Zmian w Systemie Ochrony Zdrowia 9 Risk Adjustment Tool to Change the Health Care System Joanna Jasińska, Miłosz Branicki Analiza Biologicznych Możliwości Ochrony Chrząstki Stawowej 15 Analysis of Biological Capacity Protection of the Articular Cartilage Wojciech J. Marczyński, Jerzy Białecki Aktywność Kwaśnej Fosfatazy we Krwi Mężczyzn z Rozpoznanym Czerniakiem Skóry. Doniesienia Wstępne 29 The Activity of Acid Phosphatase in Blood of Men with Diagnosed Melanocarcinoma of the Skin. Initial Reports Rafał Kuźniewski, Dorota Olszewska-Słonina, Gerard Drewa, Daniel Załuski Termowizyjna Ocena Zmian Temperatury Skóry po Naświetlaniu Rąk Promieniowaniem Widzialnym i Podczerwonym 41 Thermal Imaging Assess of Skin Temperature Changes after Hands Irradiation with Visible and Infrared Radiation Agnieszka Niemierzycka, Magdalena Witanowska, Bartosz Wysoczański Sport Turystyka Rekreacja Sport Tourism Recreation Wpływ Wybranych Suplementów Diety na Sportowców Dyscyplin Siłowych Trenujących Wyczynowo i Rekreacyjnie 57 Influence of Selected Dietary Supplements on Professional and Amateur Sportsmen in Weight Disciplines Krzysztof Mizera, Justyna Mizera Motywacje Osób Uprawiających Ekstremalne Formy Sportu i Turystyki 73 Motivation of People Practising Forms of Extreme Sport and Tourism Bożena Olszewska Wpływ Badań Naukowych i Publikacji na treść Karty Dużej Rodziny 103 Influence of Scientific Research and Publications on the Contents of Big Family Card Jan Paweł Piotrowski

4 4 spis treści Turystyka Rodzinna a Kształtowanie Więzi Międzypokoleniowych 121 Family Tourism and Making Intergenerational Bonds Kinga Podleśna-Dudicz Turystyka rodzinna w Unii Europejskiej z Doświadczeń Polski, Hiszpanii i Włoch 133 Family Tourism in the European Union Following Polish, Spanish and Italian Experience Justyna Kościelnik, Jan Paweł Piotrowski Wpływ Kolonii Letnich na Rozwój Zainteresowań Turystycznych Dzieci 151 Influence of Summer Camps on Developing Tourist Interests of Children Justyna Kościelnik, Jan Paweł Piotrowski Sposoby Spędzania Czasu Wolnego na Terenach Leśnych przez Studentów oraz Ich Preferencje w Wyborze Osób Towarzyszących 167 Ways of Utilising Leisure by Students in Forest Areas and Their Preferences as for the Choice of Companions Dominik Dąbrowski, Łukasz Zbucki ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA LOCAL ADMINISTRATION Wpływ Administracji Terenowej na Rozwój Sportu 181 Influence of Local Administration on Development of Sport Stanisław Tokarski Aktywizacja Administracji Terenowej w Organizacji Festiwali Kultury Ludowej Rola Samorządów w Rozwoju i Promocji Wielokulturowości 201 Activities of Local Administration in Folk Culture Festivals the Role of Local Self-Government in Developing Promotion of Multiculturalism Stanisław Tokarski FINANSE PUBLICZNE PUBLIC FINANCE Budżetowanie jako Instrument Zarządzania w Jednostkach Sektora Publicznego. Wybrane Zagadnienia 215 Budgeting Process as a Management Tool in Public Sector Entities: Selected Issues Włodzimierz Jagiełło

5 spis treści 5 Możliwości Implementacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego do Sektora Finansów Publicznych w Polsce 225 Possibilities of Implementing the International Accounting Standards in the Public Sector in the Sector of Public Finance in Poland Jan Wąsik Podstawowe Kierunki Zmian w Finansowaniu Wychowania Przedszkolnego w Budżetach Gmin w Warunkach Realizacji Strategii Rozwoju Edukacji 247 Basic Directions of Changes in Financing Preschool Education in the Budgets of Communities while Realising Strategies of Educational Development Wojciech Misiak PROBLEMATYKA EKONOMICZNA I PRAWNA ECONOMIC AND LEGAL ISSUES Zdolność Patentowa w Świetle Orzecznictwa Wydanego na Podstawie Przepisów Konwencji o Udzielaniu Patentów Europejskich 263 Patent Ability with Regard to Judicature Based on Regulations of the Convention on Granting European Patents Urszula Roguzińska Regionalne Centra Logistyczne 281 Regional Logistic Centres Adam Muszyński, Tomasz Wołowiec, Janusz Soboń Neurolingwistyczne Programowanie jako Innowacja w Zarządzaniu 295 Neuro-Linguistic Programming as an Innovation in the Management Janusz Soboń, Agnieszka Kowalczyk-Kassyk, Aneta Zaremba

6 Zasada Uwzględnienia Ryzyka Narzędziem Zmian w Systemie Ochrony Zdrowia Risk Adjustment Tool to Change the Health Care System Joanna Jasińska, Miłosz Branicki ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie Streszczenie Zasada uwzględnienia ryzyka jest jednym z najważniejszych i zarazem jednym z najbardziej obiecujących wyzwań obecnej polityki zdrowotnej. Może być wykorzystana do wprowadzania zmian w systemie opieki zdrowotnej, co wpłynie na jego przejrzystość i poprawę jego jakości. W artykule przedstawiono znaczenie risk adjustment jako innowacyjnego podejścia do rozwoju systemów ochrony zdrowia i metody dostosowania ryzyka zdrowotnego do możliwości finansowych systemu. Summary Risk adjustment is a promising one of the most important challenges of the current health policy. It can be used to create changes in the health care system, the transparency and quality improvement. The article presents the importance of risk adjustment, as an innovative approach to the development of health systems and the method of adaptation of the health risks to the financial system. Literatura Bethell C., Risk Adjustment and Other Financial Protection for CYSHCN. Dostępny w Internecie: Cox L.A. Jr, Risk Analysis of Complex and Uncertain Systems, Springer Science+Business Media, LLC, New York Hall M., Risk Adjustment under the Affordable Care Act: A Guide for Federal and State Regulators, The Commonwealth Fund. Dostępny w Internecie: Health Risk Assessmnet and Health Risk Adjustment Crucial Elements in Effective Health Care Reform, American Academy of Actuaries, Washington, May Holly A., Gardiol L., Eggli Y., Yalcin T., Ribeiro T., A Health-Based Risk Adjustment Model for Switzerland Using Medical Information from Prior Hospitalisation, Institute of Health Economics and Management University of Lausanne, Lausanne, 27 June Lehmann H., Zweifel P., Innovation and Risk Selection in Deregulated Social Health Insurance, Journal of Health Economics 2012, vol. 23, nr 5.

7 Majeed A., Bindman A.B., Weiner J.P., Use of Risk Adjustment in Setting Budgets and Measuring Performance in Primary Care II: Advantages, Disadvantages, and Practicalities, British Medical Journal 2001, vol. 323, nr Neff J., Utilizers of Pediatric Health. Dostępny w Internecie: default/files/pediatrichealthcareslides.pdf. Park E., Ensuring Effective Risk Adjustment: An Essential Step for the Success of the Health Insurance Exchanges and Market Reforms under the Affordable Care Act. Dostępny w Internecie: Shafrin J., Risk Adjustment Models. Dostępny w Internecie: Analiza Biologicznych Możliwości Ochrony Chrząstki Stawowej Analysis of Biological Capacity Protection of the Articular Cartilage Wojciech J. Marczyński, Jerzy Białecki Klinika Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Profesora Adama Grucy w Otwocku Streszczenie Wprowadzenie: Chrząstka stawowa jest wykładnią biologicznej i biomechanicznej wartości stawu. Stanowi zatem o przydatności stawu jako jednostki motorycznej narządu ruchu do spełniania fizjologicznych zadań. Cechą tkanki chrzęstnej, odmienną od innych tkanek, jest to, że uszkodzona nie wytwarza blizny chrzęstnej. Ubytki pourazowe wypełnione zostają jedynie przez tkankę chrzęstnopodobną. Liczne badania doświadczalne w zakresie nauk podstawowych wykazały istotę wielu procesów reparacyjnych obrażeń tkanki chrzęstnej na poziomie humoralnym, komórkowym i tkankowym. Wykazano wątpliwość co do braku wiarygodnej odbudowy tkanki chrzęstnej. Analiza dotychczasowych badań poddaje niestety w wątpliwość wiarygodność samoistnej regeneracji uszkodzonej chrząstki stawowej, co powoduje konieczność skupienia się na możliwościach ochrony tejże tkanki przed dalszą jej degradacją. Cel pracy: Analiza praktycznych, biologicznych możliwości klinicznych ochrony chrząstki stawowej z możliwością przedłużenia wydolności stawu. Prof. dr hab. n. med. Wojciech J. Marczyński kierownik Kliniki Ortopedii CMKP Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Profesora Adama Grucy w Otwocku. Dr n. med. Jerzy Białecki kierownik Oddziału II Ortopedii dorosłych w Klinice Ortopedii CMKP Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Profesora Adama Grucy w Otwocku.

8 Jak i kiedy wdrażać, biorąc pod uwagę warunki prawidłowej czynności stawu, profilaktykę artrozy? Ten złożony proces znajduje zastosowanie zarówno w profilaktyce ortopedycznej, jak i internistycznej. Proces ten dotyczy patologii układowych, mechanicznych, biomechanicznych, humoralnych, komórkowych i tkankowych, które zostały omówione w pracy. Podsumowanie: Warunkiem zastosowania ochrony chrząstki stawowej jest widoczna szpara stawowa w obrazie RTG z obciążeniem stawów, a nie domniemany stopień uszkodzenia chrząstki, który jest wiadomy. Nowe techniki i materiały stosowane w ochronie chrząstki stawowej są wynikiem poszukiwania najlepszej metody biologicznej stymulacji procesów blokujących degradację chrząstki stawowej. Techniki ochrony chrząstki stawowej można podzielić na: biomechaniczne, mechaniczne i biologiczne. Summary Introduction: Articular cartilage is the value of biological and biomechanical joint. Therefore the usefulness of the joint to perform physiological tasks as motor unit mobility. Different from the other tissues, cartilage feature is that the scar does not produce damaged cartilage. traumatic defects are filled only by fibrous tissue. Many experimental research in basic science have demonstrated of many reparative processes of cartilage damage at the level of humoral, cellular and tissue. Shown is doubt as to the lack of a credible reconstruction of cartilage. The analysis of existing research unfortunately subjected questioned the reliability of spontaneous regeneration of damaged cartilage, which makes it necessary to focus on the possibilities of protection of the tissue from further its degradation. Aim of study: Analysis of the practical, clinical biological possibilities of articular cartilage protection with a possible extension exercise capacity of the joint. Taking into account the conditions of the normal function of the joint, how and when to implement the prevention arthritis? This composed process is reflected by both in the prevention of orthopedic and internal medicine. This process applies to systemic pathology, mechanical, biomechanical, humoral, cellular and tissue that have been discussed in this publication. Discussion: The condition of the protection of articular cartilage articular chink is visible in the X-ray image of a loaded joints, and not supposed degree of cartilage damage, which is known. New techniques and materials used in the protection of cartilage are the result of searching for the optimal stimulation of biological processes, methods of blocking the degradation of cartilage. Cartilage protection techniques can be divided into biomechanical, mechanical and biological properties. Literatura Charakterystyka produktu leczniczego Structum. Dostępny w Internecie: charakterystyka_produktu_leczniczego_clean.pdf. Chen A., Gupte C., Akhtar K., Smith P., Cobb J., The Global Economic Cost of Osteoarthritis: How the UK Compares, Hindawi Publishing Corporation, Arthritis 2012, vol Dreiser R.L., Taieb C., Management of Knee Osteoarthritis: Impact on Pain on a Daily Basis, Value in Health 2009, vol. 12, nr 7.

9 9 Gaździk T.S., Siarczan chondroityny w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2011, vol. 26, nr 6. Guess T.M., Thiagarajan G., Kia M., Mishra M., A Subject Specific Multibody Model of the Knee with Menisci, Medical Engineering and Physics 2010, vol. 32, nr 5. Hrycaj P.Z., Łącki J.K., Od zwyrodnienia do zapalenia współczesne poglądy na patogenezę choroby zwyrodnieniowej stawów, Nowa Medycyna 2002, vol. 115, nr 2. Julkunen P., Wilson W., Jurvelin J.S., Korhonen R.K., Composition of the Pericellular Matrix Modulates the Deformation Behaviour of Chondrocytes in Articular Cartilage under Static Loading, Medical and Biological Engineering and Computing 2009, vol. 47, nr 12. Klimiuk P.A., Kuryliszyn-Moskal A., Choroba zwyrodnieniowa stawów, Reumatologia 2012, vol. 50, nr 2. Mansour J.M., Biomechanics of Cartilage, [w:] C.A. Oatis (red.), Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia Sarzi-Puttini P., Cimmino M.A., Scarpa R. et al., Osteoarthritis: An Overview of the Disease and Its Treatment Strategies, Seminars in Arthritis and Rheumatism 2005, vol. 35, nr 1, supplement 1. Sharma L., Epidemiology of Osteoarthritis, [w:] R.W. Moskowitz, O.S. Howell, R.D. Altman et al. (red.), Osteoarthritis: Diagnosis and Medical/Surgical Management, W.B. Saunders Company, Philadelphia Volpi N., Quality of Different Chondroityn Sulfate Preparations in Relation to Their Therapeutic Activity, The Journal of Pharmacy and Pharmacology 2009, vol. 61, nr 10. Wang S.Y., Olson-Kellogg B., Shamliyan T.A. et al., Physical Therapy Interventions for Knee Pain Secundary to Osteoarthritis: A Systematic Reviev, Annals of Internal Medicine 2012, vol. 157, nr 9.

10 10 Aktywność Kwaśnej Fosfatazy we Krwi Mężczyzn z Rozpoznanym Czerniakiem Skóry. Doniesienia Wstępne The Activity of Acid Phosphatase in Blood of Men with Diagnosed Melanocarcinoma of the Skin. Initial Reports Rafał Kuźniewski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dorota Olszewska-Słonina Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Gerard Drewa Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Daniel Załuski ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie Streszczenie Czerniak skóry jest piątym w kolejności z najczęściej występujących najgroźniejszych nowotworów u mężczyzn. Diagnostyka czerniaka opiera się m.in. na siedmiostopniowej skali Glasgow, stosowanej przez pacjentów w Stanach Zjednoczonych, pięciostopniowej skali Clarka, skali Breslowa, systemie ABCDE, a także na metodach immunohistochemicznych oraz rozpoznaniu histopatologicznym. Zmiany w syntezie i aktywności kwaśnej fosfatazy pojawiają się w określonych stanach fizjologicznych i patologicznych. Aktywność enzymu jest inna u dzieci i inna u dorosłych. Występują różnice w jej aktywności między kobietami i mężczyznami, a także między kobietami przed menopauzą i po menopauzie. Cel i metody: Oznaczenie kwaśnej fosfatazy w surowicy krwi mężczyzn przed usunięciem zmiany, po zabiegu oraz porównanie ich wzajemnie w stosunku do aktywności tego enzymu u osób zdrowych. Do badania zakwalifikowano 25 chorych mężczyzn z rozpoznanym czerniakiem skóry w wieku od 27 lat do 79 lat. Grupę kontrolną stanowiło 14 mężczyzn w wieku od 23 lat do 64 lat, którym pobrano krew jednorazowo. Aktywność kwaśnej fosfatazy oznaczono według Besseya w modyfikacji Krawczyńskiego. Analizę statystyczną otrzymanych wyników dokonano z zastosowaniem oprogramowania SPSS 12.0 dla systemu Windows. Wyniki: Średnia aktywność tego enzymu przed zabiegiem usunięcia zmiany wynosiła 1,51 nm. Po zabiegu usunięcia zmiany aktywność enzymu obniżyła się do 0,77 nm. Stwierdzone różnice są istotne statystycznie, zarówno między chorymi przed zabiegiem i po zabiegu, jak i między chorymi a zdrowymi. Wysoka aktywność kwaśnej fosfatazy wynika najprawdopodobniej z jej wzmożonej syntezy przez tkankę czerniaka i oprócz innych wskaźników może być użyteczna w monitorowaniu przebiegu tej choroby. Summary Melanocarcinoma of the skin is fifth most often occurrent and threatening carcinomas at men. The diagnostics of melanocarcinoma is based among other methods on 7th degree Glasgow scale, practical by patients in United States, 5th degrees Clark scale, Breslow scale, system ABCDE, as well as on immunohistochemical methods and diagnosing histopathologic. Alterations in the synthesis and activities of acid phosphatase appear in definite states physiological and pathological. The activity of the enzyme is different at children and at adult. Differences appear in her activity between women and men, and also between women before and after the menopause.

11 11 Aim and methods: The mark of acid phosphatase in the blood serum of men before the removal of the alteration, after the intervention and the comparison them mutually with relation to of the activity of this enzyme at healthy persons. Classified 25 patient men with diagnosed melanocarcinoma of the skin aged for 27 years to 79 years. The supervisory group determined 14 men aged for 23 years to 64 years, single-sample blood from each one. Activities of acid phosphatase was marked according to Bessey, and in the Krawczyński modification. The statistical analysis of received results used software SPSS 12.0 of Windows. Results: The average activity of this enzyme before the removing of the alteration amounted 1.51 nm. After the removing of the alteration, the activity of the enzyme dropped to 0.77 nm. Differences are significant statistically, so among patients before and after the intervention as and between patients and healthy persons. The high activity of acid phosphatase results most likely from intensive of its synthesis in tissue of melanocarcinoma and with the other indicators can be useful in the monitoring of the course of this disease. Literatura Aleksandrowicz J., Astaldi G., Bodzoń A. et al., Wpływ niedoboru cynku na aktywność lizosomalnej fosfatazy kwaśnej w limfocytach u myszy, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 1977, vol. 57, nr 1. Bourassa C., Nguyen L.T., Durocher Y. et al., Prostatic Epithelial Cells in Culture: Phosphorylation of Protein Tyrosyl Residues and Tyrosine Protein Kinase Activity, Journal of Cellular Biochemistry 1991, vol. 46, nr 4. Bull H., Murray P.G., Thomas G., Fraser A.M., Nelson P.N., Acid Phosphatase, Experimental and Molecular Pathology 2002, vol. 55, nr 2. Candil A.O., Rey C.R., Delgado J.L.C., Malignant Melanoma, Hindawi Publishing Corporation, International Scholarly Research Notices. Dermatology 2012, vol Chao T.Y., Ho C.L., Lee S.H. et al., Tartrate-Resistant Acid Phosphatase 5b as a Serum Marker of Bone Metastasis in Breast Cancer Patients, Journal of Biomedical Science 2004, vol. 11, nr 4. DeClerck Y.A., Laug W.E., Cooperation between Matrix Metalloproteinases and the Plasminogen Activator-Plasmin System in Tumor Progression, Enzyme and Protein 1996, vol. 49, nr 1 3. Drewa G., Schachtschabel D.O., Influence of Retinoids on Growth and Melanin Content of Harding-Passey-Melanoma Cells in Vitro and B16 Transplantable Melanoma in Vivo, Archiv für Geschwulstforschung 1985, vol. 55, nr 2. Drewa G., Woźniak A., Pałgan K., Schachstchabel D.O. et al., Influencen of Quercetin on B16 Melanotic Melanoma Growth in C57BL/6 Mice and on Activity of Some Acid Hydrolases in Melanoma Tissue, Neoplasma 2001, vol. 48, nr 1. Gołaszewski Z., Gacko M., Chyczewska E., Chyczewski L., Myćko G., Worowski K., Proteolityc Enzymes in Proliferation and Neoplastic Metastases

12 12 Formation, Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku 1997, vol. 42, supplement 1. Halleen J.M., Alatalo S.J., Janckila A.J. et al., Serum Tartrate-Resistant Acid Phosphatase 5b Is a Specific and Sensitive Marker of Bone Resorption, Clinical Chemistry 2001, vol. 47, nr 3. Heenen M., Laporte M., Marqueurs moléculaires associés au pronostic du mélanome, Annales de dermatologie et de vénéréologie 2003, vol. 130, nr 11. Hiraga T., Nakajima T., Ozawa H., Bone Resorption Induced by a Metastatic Human Melanoma Cell Line, Bone 1995, vol. 16, nr 3. Ishibashi M., Acid Phosphatase, ACP (EC ), Rinsho Byori 2001, supplement 11. Johnson T.M., Bradford C.R., Gruber S.B., Sondak V.K., Schwartz J.L., Staging Workup, Sentinel Node Biopsy, and Follow-up Tests for Melanoma: Update of Current Concepts, Archives of Dermatology 2004, vol. 140, nr 1. Koizumi M., Ogata E., Bone Metabolism Markers as Gauges of Metastasis to Bone: A Review, Annals of Nuclear Medicine 2002, vol. 16, nr 3. Krawczyński J. (red.), Diagnostyka enzymologiczna w medycynie praktycznej, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Lyubimowa N.V., Pashkov M.V., Tulyandin S.A. et al., Tartrate-Resistant Acid Phosphatase as a Marker of Bone Metastases in Patients with Breast Cancer and Prostate Cancer, Bulletin of Experimental Biology and Medicine 2004, vol. 138, nr 1. Małaczewska J., Dąbkowski J., Znamiona melanocytowe jako jeden z czynników ryzyka zachorowania na czerniaka złośliwego skóry, Polski Merkuriusz Lekarski 2004, t. 16, nr 93. Merkiel K., Prokopowicz J., Neutrophil Acid Phosphatase Activity in Patients with Gastric or Rectum Carcinoma during Surgical Treatment, Haematologia 1984, vol. 17, nr 3. Nagasue N., Inokuchi K., Kanashima R., Serum Activities of Lysosomal Enzymes in Patients with Liver Cell Carcinoma, Digestive Diseases and Sciences 1982, vol. 27, nr 5. Pohlmann P., Krentler C., Schmid T. et al., Human Lysosomal Acid Phosphatase: Cloning, Expression and Chromosomal Assignment, The EMBO Journal 1998, vol. 7, nr 8. Prill V., Lehmann L., Figura von K., Peters C., The Cytoplasmic Tail of Lysosomal Acid Phosphatase Contains Overlapping but Distinct Signals for Basolateral Sorting and Rapid Internalization in Polarized MDCK Cells, The EMBO Journal 1993, vol. 12, nr 5. Rigel D.S., Carucci J.A., Malignat Melanoma: Prevention Early Detection and Treatment in the 21st Century, A Cancer Journal for Clinicians 2000, vol. 50, nr 4.

13 13 Seki K., Miyakoshi S., Lee G.H. et al., Prostatic Acid Phosphatase is a Possible Tumor Marker for Intravascular Large B-cell Lymphoma, The American Journal of Surgical Pathology 2004, vol. 28, nr 10. Szczeklik E. (red.), Enzymologia kliniczna, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Woźniak A., Drewa T., Rozwodowska M., Drewa G., Lambrecht W., Activity of Some Lysosomal Enzymes in Serum and in Tumors of Patients with Squamous Cell Lung Carcinoma, Neoplasma 2002, vol. 49, nr 1. Wronkowski Z., Zwierko M., Epidemiologia czerniaka skóry, [w:] W. Ruka, Z.I. Nowecki, P. Rutkowski (red.), Czerniak skóry u dorosłych, MediPage, Warszawa Termowizyjna Ocena Zmian Temperatury Skóry po Naświetlaniu Rąk Promieniowaniem Widzialnym i Podczerwonym Thermal Imaging Assess of Skin Temperature Changes after Hands Irradiation with Visible and Infrared Radiation Agnieszka Niemierzycka Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Magdalena Witanowska, Bartosz Wysoczański Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Streszczenie Wprowadzenie: W lampie Sollux istnieje możliwość wyselekcjonowania spektrum promieniowania dzięki zastosowaniu filtrów barwnych. Powszechnie w praktyce klinicznej wykorzystuje się filtr niebieski, żeby ograniczyć działanie cieplne, a filtr czerwony, żeby wzmóc przegrzewanie. Cel pracy: Porównanie wartości temperatur skóry rąk po naświetlaniu pełnym spektrum światła emitowanego przez lampę Sollux oraz ograniczonego filtrem niebieskim i filtrem czerwonym, a następnie odniesienie uzyskanych wyników do subiektywnych wrażeń badanych osób. Materiał i metody: Badaniami objęto 19 kobiet w wieku lat (średnia wieku 22,95±0,78). Promieniowaniem emitowanym z lampy Sollux naświetlano grzbietową powierzchnię ręki. Doświadczenie wykonywano trzykrotnie: bez użycia filtra, z użyciem filtra czerwonego i z użyciem filtra niebieskiego. Przed każdym naświetlaniem i po każdym naświetlaniu badaną okolicę fotografowano kamerą termowizyjną. Mierzono temperatury: maksymalną, minimalną i średnią. Badane osoby po każdym z trzech naświetlań określały intensywność odczuwanego ciepła w 10 stopniowej skali.

14 14 Wyniki: Zarówno w przypadku analizy temperatury średniej oraz maksymalnej, jak i minimalnej po naświetlaniu nastąpił istotny statystycznie wzrost temperatury skóry. W odniesieniu do temperatury średniej i maksymalnej największy przyrost odnotowano wówczas, gdy nie zastosowano filtra ( Tśr = 3,73±1,90 C, Tmax = 3,37±1,47 C), następnie wtedy, gdy zastosowano filtr czerwony ( Tśr = 2,61±1,46 C, Tmax = 2,75±1,26 C), a potem, gdy użyto filtr niebieski ( Tśr = 1,58±2,75 C, Tmax = 1,97±0,83 C). W przypadku temperatury minimalnej kolejno z filtrem czerwonym ( Tmin = 1,51±1,78 C), bez filtra ( Tmin = 1,01±1,26 C) i z filtrem niebieskim ( Tmin = 0,89±1,60 C). Różnice w przyrostach temperatur (maksymalnej i średniej) między parami, takimi jak bez filtra filtr czerwony, bez filtra filtr niebieski, filtr czerwony filtr niebieski, nie były istotne statystycznie. Istnieją statystycznie istotne różnice w ocenie ciepła zależne od barwy światła. Wnioski: Największe przegrzanie osiągnięto po naświetlaniu rąk lampą Sollux z pełnym spektrum promieniowania (bez filtra), mniejsze z zastosowaniem filtra czerwonego i najmniejsze z użyciem filtra niebieskiego. Po naświetlaniu rąk lampą Sollux największe zmiany odnotowano w pomiarach temperatur średnich, najmniejsze w temperaturach minimalnych. Subiektywne odczucia ciepła korelują z obiektywnymi wynikami pomiarów temperatur. Termowizja jest przydatnym narzędziem do oceny stopnia nagrzania tkanek lampą Sollux. Summary Introduction: In a Sollux lamp there is a possibility to select spectrum of radiation by using colorful filters. Commonly in a clinic practice blue filter is used to reduced heating and red filter to increase heating. Aim of study: Comparing hand s skin temperatures after radiating with a full spectrum emitted by Sollux lamp and after limited by using blue and red filters and comparing objective values of temperature with subjective feelings of participants. Material and methods: 19 women in age (avg 22.95±0.78) took part in research. The dorsal surface of hand was radiated with Sollux lamp. The experiment was performed three times: without using filter, with red filter and with blue filter. Before and after of each radiating the examined area was photographed with thermovision camera. Maximal, minimal and average temperature was measured. Participants after each radiating assessed warm feeling in 10-degree scale. Results: The statistical valuable increase was observed during analysing maximal, minimal and average temperature of skin. In case of maximal and average temperature the biggest increase of temperature was observed when filter was not used ( Tav = 3.73±1.90 C, Tmax = 3.37±1.47 C), then with the red filter ( Tav = 2.61±1.46 C, Tmax = 2.75±1.26 C) and next with blue filter ( Tav = 1.58±2.75 C, Tmax = 1.97±0.83 C). In case of minimal temperature the biggest increase was observed with red filter ( Tmin = 1.51±1.78 C), without filter ( Tmin = 1.01±1.26 C) and with blue filter ( Tmin = 0.89±1.60 C). The differences in temperature s increases (maximal and average) between pairs: without filter red filter, without filter blue filter, red filter blue filter were not statistically valuable. There are statistically valuable differences in subjective assess of feelings the heat dependent on light colour. Conclusions: The biggest heating with Sollux lamp was observed during radiating with full light spectrum (without filter), smaller with red filter and the least with blue filter. After hand s radiating with Sollux lamp the biggest changes were observed in case of average temperatures and the smallest in case of minimal temperatures. Subjective feelings of heat correlate with objective temperature results/values. Thermovision is a usefull toll to assess the level of tissue heating with a Sollux lamp.

15 15 Literatura Białynicki-Birula I., Foton jako cząstka kwantowa, Postępy Fizyki 2005, vol. 56, nr 6. Bogdan A., Zmiana temperatury skóry jako parametr określający komfort cieplny człowieka, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 2010, vol. 41, nr 3. DeLateur B.J., Therapeutic Heat, [w:] J.F. Lechmann (red.), Therapeutic Heat and Cold, Williams and Wilkins, Baltimore Glaser R., Wstęp do biofizyki, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Górlicka M., Godlewski T., Metody odkażania filarów protetycznych przegląd piśmiennictwa, Protetyka Stomatologiczna 2013, vol. LXIII, nr 6. Gryglewska B., Znaczenie mikrokrążenia w nadciśnieniu tętniczym i możliwości jego oceny na podstawie badania mikrounaczynienia skórnego, Nadciśnienie Tętnicze 2010, vol. 14, nr 5. Hołowacz I., Podbielska H., Hurnik P. et al., Komputerowa aktywizacja i obróbka obrazów termowizyjnych w ocenie skutków oddziaływania niskich temperatur, Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2000, vol. 6, nr 1 2. Janosik E., Światło spolaryzowane i jego zastosowanie w medycynie, Prace Instytutu Elektrotechniki 2006, nr 228. Lassota-Falczewska M., Polak-Pacholczyk I., Kozłowska M. et al., Aktywność wybranych proteaz lizosomalnych wielojądrzastych granulocytów obojętnochłonnych u chorych z rogowaceniem słonecznym poddanych terapii fotodynamicznej (ALA-PDT), Postępy Dermatologii i Alergologii 2007, vol. 24, nr 6. Miękisz S., Ruch drgający i fale, [w:] S. Miękisz, A. Hendrich (red.), Wybrane zagadnienia z biofizyki, Wydawnictwo Volumed, Wrocław Orłowski M., Kursa-Orłowska J., Adamski Z., Budowa prawidłowej skóry, [w:] Z. Adamski, A. Kaszuba (red.), Dermatologia dla kosmetologów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań Przytulski A., Efekty termiczne w ciele człowieka wywołane szybkozmiennym polem elektromagnetycznym, Pomiary Automatyka Robotyka 2010, nr 12. Rutkowski R., Straburzyńska-Lupa A., Korman P. et al., Obraz termowizyjny rąk po zastosowaniu promiennika podczerwieni z filtrem czerwonym i niebieskim u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, Acta Balneologica 2011, vol. 53, nr 3. Sawicka K.M., Termowizja jako metoda diagnostyczna stosowana w medycynie, Przegląd Lekarski 2009, vol. 66, nr 12. Szygula R., Mikrokrążenie skórne u sportowców w rocznym cyklu treningowym, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 2013.

16 16 Thermography Guidelines. Standards and Protocols in Clinical Thermographic Imaging, International Academy of Clinical Thermology. Dostępny w Internecie: Trembaczowski E., Wpływ promieniowania widzialnego, podczerwonego i nadfioletowego na organizm żywy, [w:] A. Pilawski (red.), Podstawy biofizyki. Podręcznik dla studentów medycyny, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Wpływ Wybranych Suplementów Diety na Sportowców Dyscyplin Siłowych Trenujących Wyczynowo i Rekreacyjnie Influence of Selected Dietary Supplements on Professional and Amateur Sportsmen in Weight Disciplines Krzysztof Mizera Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie Justyna Mizera Centrum Badań Wydolnościowych, Planowania Diety i Treningu Olimpiakos w Warszawie Streszczenie W artykule opisano znaczenie wybranych, najpopularniejszych suplementów diety stosowanych przez osoby uprawiające sporty siłowe, zarówno na wyczynowym, jak i rekreacyjnym poziomie. Opisano działanie oraz rekomendowane dawki dozwolonych suplementów anabolicznych oraz antykatabolicznych, takich jak kreatyna, aminokwasy rozgałęzione (BCAA), arginina oraz zestaw odżywek białkowych. Kreatyna jest jednym z najpowszechniej stosowanych suplementów w dyscyplinach o charakterze szybkościowo-siłowym. W tego typu wysiłkach organizm czerpie energię z ATP i szybko powinien ją resyntetyzować, do czego niezbędna jest fosfokreatyna. Ona bowiem oddaje grupę fosforanową, co zapewnia szybką odbudowę ATP, a sama przekształca się w kreatynę. Spożywanie kreatyny powoduje zwiększenie zasobów fosfokreatyny. Aminokwasy rozgałęzione wykazują działanie silnie antykataboliczne, dzięki czemu zapobiegają rozpadowi białek mięśniowych, np. wskutek intensywnych ćwiczeń. Co więcej, ludzki organizm nie potrafi wytworzyć składników niezbędnych do powstania BCAA, dlatego też aminokwasy te należy dostarczać z pożywienia. Arginina stanowi prekursor do wytwarzania tlenku azotu (NO), który powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, dzięki czemu do mięśni trafia więcej składników odżywczych, hormonów i tlenu w krótszym czasie. Z kolei odżywki białkowe stosowane są przede wszystkim jako uzupełnienie niedoborów białka w całodziennej diecie. Suplementy te zawierają jedno lub więcej następujących źródeł białkowych: serwatkę, kazeinę, soję lub jajka. Najczęściej stosowanymi są odżywki białkowe serwatkowe (whey) i kazeina.

17 17 Summary The article outlines the meaning of selected, the most popular dietary supplements used by people doing weight sports both in professional and amateur manners. There are the functions and recommended doses of permitted anabolic and anticatabolic supplements such as creatine, branched amino acids (BCAA), arginine and a set of protein supplements. Creatine is one of the most commonly applied supplements in weight and speed sports disciplines. Efforts of this kind require from the organism energy from ATP, which should be resynthetised quickly, and for which phosphocreatine is necessary. It provides with phosphorus group which, in turn, enhances rebuilding ATP and converts into creatine itself. Intake of creatine causes an increase in resources of phosphocreatine Branched amino acids have a strong anti catabolic functions, thanks to which they prevent from muscle protein breakdown, for example, as a result of intense training. Moreover, the human organism is not able to produce components necessary to make BCAA. That is why, these amino acids should be acquired from food. Arginine is a forerunner for making nitrogen oxide (NO) which causes widening blood vessels. Thanks to that, more nutritious ingredients, hormones and oxygen come to the muscle in a shorter period of time. Protein supplements are mainly applied as rounding out lacks of protein in everyday diet. These supplements contain at least one of the following sources of protein: whey, casein, soya or eggs. The most commonly used are whey protein supplements and casein. Literatura Alderton W.K., Cooper C.E., Knowles R.G., Nitric Oxide Synthases: Structure, Function and Inhibition, Biochemical Journal 2001, vol. 357, nr 3. American Dietetic Association (ADA), Dietitians of Canada (DC), American College of Sports Medicine (ACSM), Nutrition and Athletic Performance, Medicine and Science in Sports and Exercise 2009, vol. 41, nr 3. Bemben M.G., Witten M.S., Carter J.M. et al., The Effects of Supplementation with Creatine and Protein on Muscle Strength Following a Traditional Resistance Training Program in Middle-Aged and Older Men, The Journal of Nutrition Health and Aging 2010, vol. 14, nr 2. Buckley J.D., Thomson R.L., Coates A.M. et al., Supplementation with a Whey Protein Hydrolysate Enhances Recovery of Muscle Force-Generating Capacity Following Eccentric Exercise, The Journal of Science and Medicine in Sport 2010, vol. 13, nr 1. Burd N.A., Yang Y., Moore D.R. et al., Greater Stimulation of Myofibrillar Protein Synthesis with Ingestion of Whey Protein Isolate v. Micellar Casein at Rest and After Resistance Exercise in Elderly Men, The British Journal of Nutrition 2012, vol. 108, nr 6. Campbell B., Roberts M., Kerksick C. et al., Pharmacokinetics, Safety, and Effects on Exercise Performance of L-Arginine Alpha-Ketoglutarate in Trained Adult Men, Nutrition 2006, vol. 22, nr 9.

18 18 Chanutin A., Guy L.P., The Fate of Creatine When Administered to Man, Journal of Biological Chemistry 1926, vol. 67, nr 1. Collier S.R., Casey D.P., Kanaley J.A., Growth Hormone Responses to Varying Doses of Oral Arginine, Growth Hormone and IGF Research 2005, vol. 15, nr 2. Costley C.D., Mandel C.H., Schwenk T.L., Nutritional Supplement Use in Collegiate Athletes, Medicine and Science in Sports and Exercise 1998, vol. 30, supplement 1. Cribb P.J., Hayes A., Effects of Supplement Timing and Resistance Exercise on Skeletal Muscle Hypertrophy, Medicine and Science in Sports and Exercise 2006, vol. 38, nr 11. Cribb P.J., Williams A.D., Carey M.F., Hayes A., The Effect of Whey Isolate and Resistance Training on Strength, Body Composition, and Plasma Glutamine, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2006, vol. 16, nr 5. Evans R.W., Fernstrom J.D., Thompson J. et al., Biochemical Responses of Healthy Subjects during Dietary Supplementation with L-Arginine, Journal of Nutritional Biochemistry 2004, vol. 15, nr 9. Farnfield M.M., Carey K.A., Cameron-Smith D., Whey Protein Supplementation and Resistance Training to Enhance Muscle Growth in Young and Older Adults, Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2005, vol. 14, supplement 69. Filippin L.I., Moreira A.J., Marroni N.P., Xavier R.M., Nitric Oxide and Repair of Skeletal Muscle Injury, Nitric Oxide 2009, vol. 21, nr 3 4. Ganzit G.P., Benzio S., Filippa M. et al., Effects of Oral Branched-Chain Amino Acids Supplementation in Bodybuilders, Medicina Dello Sport 1997, vol. 50, nr 3. Heath G.W., Made to Move, ACSM Fit Society Page 2012, nr 12. Jeukendrup A.E., Aldred S., Fat Supplementation, Health, and Endurance Performance, Nutrition 2004, vol. 20, nr 7 8. Karlsson H.K.R., Nilsson P.A., Nilsson J., Chibalin A.V. et al., Branched-Chain Amino Acids Increase p70s6k Phosphorylation in Human Skeletal Muscle after Resistance Exercise, The American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism 2004, vol. 287, nr 1. Kerksick C.M., Rasmussen C.J., Lancaster S.L. et al., The Effects of Protein and Amino Acid Supplementation on Performance and Training Adaptations during Ten Weeks of Resistance Training, The Journal of Strength and Conditioning Research 2006, vol. 20, nr 3. Kerksick C.M., Wilborn C.D., Campbell W.I., Harvey T.M. at al., The Effects of Creatine Monohydrate Supplementation with and without D-Pinitol on Resistance Training Adaptations, Journal of Strength and Conditioning Research 2009, vol. 23, nr 9. Kreider R.B., Dietary Supplements and the Promotion of Muscle Growth with Resistance Exercise, Sports Medicine 1999, vol. 27, nr 2. Kreider R.B., Greenwood M., Kreatyna, Sport Wyczynowy 2003, nr 1 2.

19 19 Kreider R.B., Miriel V., Bertun E., Amino Acid Supplementation and Exercise Performance. Analysis of the Proposed Ergogenic Value, Sports Medicine 1993, vol. 16, nr 3. Loon van L.J.C., Gibala M.J., Dietary Protein to Support Muscle Hypertrophy, Nestlé Nutrition Institute Workshop Series 2011, vol. 69. Mero A., Leucine Supplementation and Intensive Training, Sports Medicine 1999, vol. 27, nr 6. Mero A., Pitkänen H., Oja S.S. et al., Leucine Supplementation and Serum Amino Acids, Testosterone, Cortisol and Growth Hormone in Male Power Athletes during Training, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 1997, vol. 37, nr 2. Morris Jr. S.M., Regulation of Enzymes of the Urea Cycle and Arginine Metabolism, Annual Review of Nutrition 2002, vol. 22. Olsen S., Aagaard P., Kadi F., Tufekovic G., Verney J. et al., Creatine Supplementation Augments the Increase in Satellite Cell and Myonuclei Number in Human Skeletal Muscle Induced by Strength Training, The Journal of Physiology 2006, vol. 573, nr 2. Rawson E.S., Volek J.S., Effects of Creatine Supplementation and Resistance Training on Muscle Strength and Weightlifting Performance, Journal of Strength and Conditioning Research 2003, vol. 17, nr 4. Pearson D.R., Hamby D.G., Russel W., Harris T., Long-Term Effects of Creatine Monohydrate on Strength and Power, Journal of Strength and Conditioning Research 1999, vol. 13, nr 3. Sharp C.P.M., Pearson D.R., Amino Acid Supplements and Recovery from High-Intensity Resistance Training, Journal of Strength and Conditioning Research 2010, vol. 24, nr 4. Shimomura Y., Honda T., Shiraki M., Murakami T., Sato J. at al., Branched-Chain Amino Acid Catabolism in Exercise and Liver Disease, American Society for Nutrition 2006, vol. 136, supplement 1. Sindayikengera S., Xia W.S., Nutritional Evaluation of Caseins and Whey Proteins and Their Hydrolysates from Protamex, Journal of Zheijang University SCI- ENCE B 2006, vol. 7, nr 2. Stein T.P., Schluter M.D., Leskiw M.J., Boden G., Attenuation of the Protein Wasting Associated with Bed Rest by Branched-Chain Amino Acids, Nutrition 1999, vol. 15, nr 9. Sundell J., Hulmi J., Rossi J., Whey Protein and Creatine as Nutritional Supplements, Duodecim 2011, vol. 127, nr 7. Tang J.E., Lysecki P.J., Manolakos J.J. et al,. Bolus Arginine Supplementation Affects Neither Muscle Blood Flow Nor Muscle Protein Synthesis in Young Men at Rest or After Resistance Exercise, Journal of Nutrition 2011, vol. 141, nr 2.

20 20 Tong B.C., Barbul A., Cellular and physiological effects of arginine, Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 2004, vol. 4, nr 8. Vandenberghe K., Goris M., Hecke van P., Leemputte van M. et al., Long-Term Creatine Intake is Beneficial to Muscle Performance during Resistance Training, Journal of Applied Physiology 1997, vol. 83, nr 6. Williams M.H., Ergogenic Aids: A Means to Citius, Altius, Fortius, and Olympic Gold?, Research Quarterly for Exercise and Sport 1996, vol. 67, supplement 3. Willoughby D.S., Stout J.R., Wilborn C.D., Effects of Resistance Training and Protein Plus Amino Acid Supplementation on Muscle Anabolism, Mass, and Strength, Amino Acids 2007, vol. 32, nr 4. Wu G., Meininger C.J., Knabe D.A. et al., Arginine Nutrition in Development, Health and Disease, Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2000, vol. 3, nr 1. Wu G., Morris S.M., Arginine Metabolism: Nitric Oxide and Beyond, Biochemical Journal 1998, vol. 336, nr 1. Motywacje Osób Uprawiających Ekstremalne Formy Sportu i Turystyki Motivation of People Practising Forms of Extreme Sport and Tourism Bożena Olszewska Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie Streszczenie Sporty ekstremalne od wielu lat zyskują coraz większą rzeszę zwolenników. Media i marketing związane z tymi formami sportu sprawiają, że zainteresowanie nimi ciągle rośnie. Przekłada się to na stale rosnącą liczbę nowych sportów ekstremalnych, będących często modyfikacją już istniejących dyscyplin sportowych. Celem artykułu i przeprowadzonych badań było poznanie głównych motywów i czynników wpływających na wybór uprawiania dyscyplin ekstremalnych. Ponadto badanie zostało przeprowadzone po to, żeby poznać bariery osób wybierających te formy sportu. Podjęto próbę udowodnienia, że osoby decydujące się na wybór dyscyplin ekstremalnych nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z ich uprawiana, a chęć zaimponowania innym przysłania owe niebezpieczeństwo.

21 21 Summary Extreme sports have been aining more and more supporters for years. Their media and marketing cause interest in them growing bigger and bigger. It puts into steadily growing number of new extreme sports which are quite often a modification of those already existing sports discipline. The objective of the article and the conducted research was to familiarise with main motives and factors influencing on the choice of extereme sports. Moreover, the conducted research was aimed at getting to know barriers of people choosing these kinds of sports. An attempt was undertaken to prove that people choosing extreme sports disciplines do not realise the danger resulting from their practising, and the desire to impress the others covers the danger. Literatura Babbie E.R., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Bernhard S., Schonthier M., No Limits. Sporty ekstremalne, Wydawnictwo Bellona, Warszawa Bourassa B.C., Bądź aktywny! Sporty ekstremalne. Jak stać się mistrzem w ulubionej dyscyplinie sportowej, Grupa Wydawnicza Publicat SA, Poznań Gasiul H., Teorie emocji i motywacji. Rozważania psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Góralska K., Rozwój sportów ekstremalnych w Polsce [praca licencjacka], Warszawa Lipoński W., Encyklopedia sportów świata, Wydawnictwo Atena, Warszawa Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa Muszkieta R., Gembiak M., Uwarunkowania i motywy uprawiania sportów ekstremalnych, [w:] Z. Dziubiński (red.), Edukacja poprzez sport, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa Ogólne warunki ubezpieczenia Warta Europakiet, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, Warszawa Olejnik K., Uzależnieni od adrenaliny, Wprost 1999, nr 37. Piotrowska H. (red.), Sport dla wszystkich. Rekreacja dla każdego. Cz. II, Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Warszawa Sahaj T., Homo transgressivus, czyli o sportach ekstremalnych, Sport Wyczynowy 2005, nr Sobol E. (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa Tomlinson J., Encyklopedia ekstremalnych sportów. Sporty, które mrożą krew w żyłach. Ilustrowany przewodnik, Oficyna Panda, Warszawa 1997.

22 22 Strony internetowe extremesport.pl Wpływ Badań Naukowych i Publikacji na treść Karty Dużej Rodziny Influence of Scientific Research and Publications on the Contents of Big Family Card Jan Paweł Piotrowski ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie Streszczenie Autor przedstawia wartości turystyki rodzinnej, prezentując najlepsze praktyki w tej dziedzinie w świetle wyjątkowego wydarzenia, jakim jest niewątpliwie uchwalenie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, dającej nową szansę popularyzacji turystyki jako jednej z najbardziej efektywnych form regeneracji psychofizycznej. Artykuł wskazuje również pożytki płynące ze ścisłej współpracy ALMAMER Szkoły Wyższej w Warszawie, uczelni mającej ponad dwudziestoletnie doświadczenie m.in. w zakresie kształcenia kadr turystyki i rekreacji, z wybitnymi przedstawicielami praktyki. Prowadzone od lat badania w zakresie uczestnictwa dzieci i młodzieży w turystyce, w tym zwłaszcza w turystyce szkolnej i rodzinnej, z jednoczesnym ścisłym współdziałaniem z przedstawicielami władz ustawodawczych, uchwałodawczych na różnych szczeblach zarządzania, pozwalają na osiąganie bezpośredniego i pośredniego wpływu na kształtowanie prawa, a następnie jego popularyzację. Z satysfakcją można stwierdzić, że inicjatywy Uczelni przyczyniły się w znacznym stopniu do powstania wspomnianego dokumentu. Summary The author presents values of family tourism and highlights the best practice in this field regarding the particular event which is the proclamation of the Act of Big Family Card. It gives a new chance of popularizing tourism as one of the most effective forms of psychophysical recovery. The article also points out at benefits coming from tight cooperation between ALMAMER University in Warsaw with over twenty-year-old experience in educating tourism and recreation staff, and prominent practical representatives. The research conducted for many years in the field of children and teenage participation in tourism, especially school and family tourism, with simultaneous tight cooperation with representatives of legislative and resolution-passing authorities at various levels of management allow to achieve indirect and direct influence on making law and further its popularising. It can be stated with satisfaction that initiatives of the University considerably contributed to making this document.

23 23 Literatura Bajduły świętokrzyskie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Kielce Bajki wolskie, Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Warszawa Borzyszkowski J., Polityka turystyczna państwa, Politechnika Koszalińska, Koszalin Czym jest Karta Dużej Rodziny? Dostępny w internecie: https://rodzina.gov.pl/ duza-rodzina/karta-duzej-rodziny. Denek K., Na wakacyjnych szlakach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń Gaworecki W.W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Hądzelek K., Aktualność postulatów Komisji Edukacji Narodowej w dziedzinie wychowania fizycznego, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005, nr 1. Jabłcuś na tropie zabytków Skierniewic, Urząd Miasta Skierniewice, Skierniewice Jacko M., 125 lat ruchu jordanowskiego, [w:] Z. Dziubiński, P. Rymarczyk (red.), Kultura fizyczna a zmiana społeczna, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa Jemioło T. (red.), Homo Viator. Rozprawy o turystyce. Księga jubileuszowa dedykowana Januszowi Merskiemu, ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa Jopkiewicz A., Kościelnik J., Aktywność fizyczna i sposoby spędzania czasu wolnego młodzieży w wieku lat, [w:] R. Sienkiewicz, E. Skorupska, J. Tatarczuk (red.), Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra Jopkiewicz A., Kościelnik J., Aktywność fizyczna i zajęcia sedenteryjne w czasie wolnym młodzieży gimnazjalnej, Zeszyty Naukowe ALMAMER Szkoły Wyższej 2012, nr 1 (65). Kornak A., Ekonomika turystyki, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacyjne, Bydgoszcz Kościelnik J., Formy aktywności ruchowej w programach zielonych szkół, Zeszyty Naukowe ALMAMER Szkoły Wyższej 2014, nr 1 (70). Kościelnik J., Miejsce zielonych szkół w procesie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej, Zeszyty Naukowe ALMAMER Szkoły Wyższej 2014, nr 1 (70). Kościelnik J., Podstawy turystyki, [w:] Materiały dydaktyczne do samodzielnego studiowania. Dostępny w internecie: Kościelnik J., Turystyka aktywna dzieci i młodzieży w ramach zielonych szkół propozycje dla Roztocza, [w:] A. Świeca, K. Kałamucki (red.), Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu regionie pogranicza, Wydawnictwo Kartograficzne Kartpol, Lublin 2006.

ZESZYTY NAUKOWE 1 (74) 2015

ZESZYTY NAUKOWE 1 (74) 2015 ZESZYTY NAUKOWE 1 (74) 2015 WARSZAWA 2015 RADA REDAKCYJNA prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE Barbara Bergier Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Summary: Key words:

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 Zakład Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Department of Anthropology Academy

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

MULTI-MODEL PROJECTION OF TEMPERATURE EXTREMES IN POLAND IN

MULTI-MODEL PROJECTION OF TEMPERATURE EXTREMES IN POLAND IN MULTI-MODEL PROJECTION OF TEMPERATURE EXTREMES IN POLAND IN 2021-2050 Joanna Jędruszkiewicz Department of Meteorology and Climatology University of Lodz, Poland jjedruszkiewicz@gmail.com Funded by grant

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr Magdalena Pinkowicka WPŁYW TRENINGU EEG-BIOFEEDBACK NA POPRAWĘ WYBRANYCH FUNKCJI POZNAWCZYCH U DZIECI Z ADHD Rozprawa doktorska Promotor dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski,

Bardziej szczegółowo

Good Clinical Practice

Good Clinical Practice Good Clinical Practice Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (Association for Good Clinical Practice in Poland) http://www.gcppl.org.pl/ Lecznicze produkty zaawansowanej terapii

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 20, 4, str. 34, ISSN 2083-8697 - - - - - REHABILITACJA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO, FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W LATACH 2009 200 REHABILITATION OF THE HIP AND KNEE JOINTS

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie KULTURA FIZYCZNA pod redakcj Joanny Rodziewicz-Gruhn Eligiusza Ma olepszego Cz stochowa 2012

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie KULTURA FIZYCZNA pod redakcj Joanny Rodziewicz-Gruhn Eligiusza Ma olepszego Cz stochowa 2012 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie KULTURA FIZYCZNA XI pod redakcj Joanny Rodziewicz-Gruhn Eligiusza Ma olepszego Cz stochowa 2012 SPIS TRE CI Wst p... 9 CZ I TRADYCJE I WSPÓ CZESNO

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB.

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 96 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 96 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 96 SECTIO D 2004 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Faculty

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA POLITYKA WOBEC STAROSCI I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH 2015-2035 ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Spis tresci WSTIJP 9 1.ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics PLAN STUDIÓW - I rok - Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna (studia I stopnia) STUDY PLAN I year - Biotechnology program, specialty in Medical Biotechnology (first cycle) Matematyka ze statystyką

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Durda STRESZCZENIE STĘŻENIE KWASU FOLIOWEGO ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE GENÓW REGULUJĄCYCH JEGO METABOLIZM JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA W POLSCE

Katarzyna Durda STRESZCZENIE STĘŻENIE KWASU FOLIOWEGO ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE GENÓW REGULUJĄCYCH JEGO METABOLIZM JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA W POLSCE Pomorski Uniwersytet Medyczny Katarzyna Durda STRESZCZENIE STĘŻENIE KWASU FOLIOWEGO ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE GENÓW REGULUJĄCYCH JEGO METABOLIZM JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA W POLSCE Promotor: dr hab. prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Dziewięćdziesiąta trzecia publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Beata Wieczorek-Wójcik Poziom obsad pielęgniarskich a częstość i rodzaj zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe lek. Krzysztof Kołodziejczyk Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr hab. n. med. Andrzej

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Prepared by Beata Nowak

Prepared by Beata Nowak Prepared by Beata Nowak Celem pracy jest przedstawienie skutków ubocznych po wstawieniu implantów piersiowych, gdzie dochodzi do większych zmian niż jest to opisywane i przedstawiane przez lekarzy, np.

Bardziej szczegółowo

Badania osobniczej promieniowrażliwości pacjentów poddawanych radioterapii. Andrzej Wójcik

Badania osobniczej promieniowrażliwości pacjentów poddawanych radioterapii. Andrzej Wójcik Badania osobniczej promieniowrażliwości pacjentów poddawanych radioterapii Andrzej Wójcik Zakład Radiobiologii i Immunologii Instytut Biologii Akademia Świętokrzyska Świętokrzyskie Centrum Onkologii Fig.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013

ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013 ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013 WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI/CONTENTS ZAGADNIENIA POLITOLOGICZNE POLITICAL ISSUES POLSKA RACJA STANU PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ WYKŁAD INAUGURACYJNY WYGŁOSZONY PODCZAS UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Wpływ krioterapii miejscowej na leczenie bólu w reumatoidalnym zapaleniu stawów The effect of local cryotherapy on pain relief in reumathoid arthritis

Wpływ krioterapii miejscowej na leczenie bólu w reumatoidalnym zapaleniu stawów The effect of local cryotherapy on pain relief in reumathoid arthritis Wpływ krioterapii miejscowej na leczenie bólu w reumatoidalnym zapaleniu stawów The effect of local cryotherapy on pain relief in reumathoid arthritis Paulina Wójcik A,B,C,D,E,F, HannaTomczak A,D,E Klinika

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Ireneusz ZAWŁOCKI, Krzysztof NIEWIADOMSKI, Ewa NIEROBA Politechnika Częstochowska, Polska Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Wprowadzenie W roku 2006, jak podaje Bank Danych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Fizjologia, biochemia

Fizjologia, biochemia 50 Fizjologia, biochemia sportu Krioterapia powoduje lepszą krążeniową i metaboliczną tolerancję oraz opóźnia narastanie zmęczenia w trakcie wykonywania pracy mięśniowej przez zawodników sportów wytrzymałościowych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Acta Universitatis Wratislaviensis No 3554 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo