PUBLICYSTYKA. Publikacja finansowana ze œrodków Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, Unii Europejskiej i undacji Konrada Adenauera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLICYSTYKA. Publikacja finansowana ze œrodków Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, Unii Europejskiej i undacji Konrada Adenauera"

Transkrypt

1 SPIS TREŒCI Udanych wspinaczek (nie tylko wakacyjnych) yczy - MARIUSZ KUBIK i zespó³ redakcyjny PKE. Warszawa, 15 lipca 2003 r. Rys. Dorota Kandefer OTOGRA IA NA OK ADCE - Rzymskie Koloseum ( oto: archiwum PKE) WYDARZENIA Kim jesteœ obywatelu? (T. Mazowiecki) 4 Robert Schuman: Dla Europy (promocja) 7 O Robercie Schumanie (B. Geremek) 8 PUBLICYSTYKA Zagraæ w Unii (J. Bocheñski) 10 EUROPEJSKIM SZLAKIEM Sztokholm (nie bardzo poufnie) (L. Wolanowski) 13 WSPOMNIENIE Pani Zofia 16 SPRAWY UNDACYJNE Spotkania z UE w przeddzieñ referendum - podsumowanie 17 List od wolontariusza... UE - oczekiwania a rzeczywistoœæ 18 O roku ów CO SIÊ WYDAJE? Europa: mity, modele, symbole 20 To samoœæ Polaków a UE 21 INICJATYWY Wspólnota M³odzie owa Europejska Perspektywa 22 Nordic House 23 SZKOLNE KLUBY EUROPEJSKIE Realizacja zadañ w ramach edukacji europejskiej 24 Poradnik SKE Z wizyt¹ studyjn¹ w Hüinghausen 25 Z Schumanem do Europy 26 Roztoka w Europie, Europa w Roztoce 27 Regionalny Klub Europejski Eurolandia Metoda projektów w edukacji europejskiej i pracy SKE 29 M³odzi w Warszawie 31 Koniecpol na rowerach do UE 32 estyn europejski w Krzêcinie Wielkie dni w S³upsku 33 Europejski dzieñ dziecka 34 POLSKI KALENDARZ EUROPEJSKI jest pismem Polskiej undacji im. Roberta Schumana - za³o onej w 1991 roku m.in. przez Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopkê. Na ³amach pisma publikuj¹ m.in.: Leszek Balcerowicz, Jan Ku³akowski, Tadeusz Mazowiecki, Ró a Thun. REDAKCJA: Jan Banasikowski, Tomasz Bañka, Marcin Brzeziñski, Anna Koz³owska, Mariusz Kubik (redaktor naczelny; Marcin Orzechowski (Konstanz, R N), Joanna Pauly (Katowice), Rafa³ Rowiñski. SK AD: Leszek Œlipski ISSN X Publikacja finansowana ze œrodków Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, Unii Europejskiej i undacji Konrada Adenauera ADRES REDAKCJI: POLSKA UNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA, Al. Ujazdowskie 37 (II p.), PL Warszawa tel.: (22) , , , ; faks: (22) Zachêcamy do wspó³pracy. Czekamy na artyku³y, listy i sugestie. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji i redagowania tekstów. Materia³y przyjmujemy na dyskietce, lub em, do 15-go dnia miesi¹ca, poprzedzaj¹cego wydanie numeru. lipiec - sierpieñ 2003 P OLSKA UNDACJA im. ROBERTA SCHUMANA 3

2 wydarzenia Kim jesteœ obywatelu? TADEUSZ MAZOWIECKI Wyk³ad wyg³oszony 12 czerwca 2003 podczas uroczystego nadania tytu³u doktora honoris causa przez Uniwersytet Warszawski Zwyczajem towarzysz¹cym uroczystoœci nadania doktoratu honorowego jest wyg³oszenie przez obdarowanego tym tytu³em wyk³adu wobec spo³ecznoœci akademickiej, która go do swego grona przyjmuje. Nie chcia³bym siê od tego obowi¹zku uchylaæ. Jako temat moich rozwa añ postanowi³em wzi¹æ pojêcie obywatela, albo raczej sensu wartoœci, któr¹ mo na by okreœliæ s³owem obywatelskoœæ. Kim jest i kim mo e byæ obywatel? Historyk odpowiadaj¹c na to pytanie siêgn¹³by najpierw do demokracji ateñskiej, nastêpnie do pojêcia civis Romanus, a potem zastanowi³by siê nad odró nieniem pojêæ obywatela i poddanego. Nad donios³ym znaczeniem aktów takich jak Habeas corpus w Anglii czy Neminem captivabimus w Polsce, nad wy³anianiem siê w historii obywatelskoœci z pewnej jakby pre-obywatelskoœci. A doszed³ by do deklaracji praw cz³owieka i obywatela i do tego, jak i kiedy sta³a siê ona naprawdê powszechna. Wywód taki by³by z pewnoœci¹ znakomit¹ podstaw¹ do odpowiedzi na pytanie, czym jest i co znaczy³o w ró nych fazach swego rozwoju pojêcie obywatel. A tak e, jakie by³y w ró nych czasach obywatelskie cnoty i obywatelskie przywary oraz zacieœnienia i rozszerzenia praw i warunków bycia obywatelem. Nie mam mo noœci przeprowadzenia takiego wywodu, który wymaga i wiedzy i talentu polihistoryka, choæby amatora, i nie bêdê nawet usi³owa³ tego czyniæ. Chcê natomiast znacznie skromniej zakreœliæ odwo³anie siê do historii i mówiæ o tej najbli szej, któr¹ prze ywaliœmy. Mam na myœli tworzenie spo³eczeñstwa obywatelskiego w opozycji do oficjalnych struktur przed 1989 rokiem. Tworzenie to przebiega³o w ró nych formach - legalnych, pó³legalnych i ca³kiem nielegalnych, a wreszcie zaowocowa³o powstaniem Solidarnoœci, która od pocz¹tku ³¹czy³a charakter zwi¹zku zawodowego z ruchem obywatelskim. By³o dziedzictwem wczeœniejszego oporu i wydarzeñ takich, jak PaŸdziernik 1956, Marzec 1968, Grudzieñ 1970, strajki radomskie i ursuskie 1976 roku a po lipiec lubelski i Sierpieñ 1980 na Wybrze u. By³o wynikiem znaczenia Koœcio³a, który, zw³aszcza ustami Prymasa Stefana Wyszyñskiego, wypowiada³ siê za naród i broni³ jego niezale noœci i godnoœci cz³owieka. By³o te owocem toczonej w polskiej kulturze gry o wiêksz¹ niezale noœæ. A tak e utrzymania siê indywidualnej w³asnoœci ch³opskiej na wsi. W wê szym wszak e znaczeniu powstawanie spo³eczeñstwa obywatelskiego jako spo³eczeñstwa alternatywnego, to czas organizowania siê i czas decyzji - wykraczania poza to, co dozwolone. W ka dym œrodowisku musia³o to dojrzewaæ. I w ka dym na pocz¹tku musia³a byæ myœl. Wspomnê œrodowisko mi najbli sze - WiêŸ. W latach szeœædziesi¹tych zaczêliœmy mówiæ o podmiotowoœci spo- ³eczeñstwa. PóŸniej to pojêcie wesz³o do szerszego obiegu, a znaczy³o tyle, co przeciwstawienie siê uprzedmiotowieniu spo³eczeñstwa. Traktowaniu spo³eczeñstwa przez w³adzê jako przedmiotu, na którym jej oddzia³ywanie ma siê odciskaæ, a nie jako podmiotu ycia pub- 4 P OLSKI K ALENDARZ E UROPEJSKI lipiec - sierpieñ 2003

3 wydarzenia licznego. Podmiotowoœæ by³a synonimem obywatelskoœci. Konwersatorium Doœwiadczenie i przysz³oœæ (DiP), tolerowane na pó³legalnej stopie, by³o eksperckim wyzwaniem przeciwstawionym oficjalnej bezradnoœci myœlowej. Prze³omem sta³o siê oczywiœcie powstanie KOR-u (Komitet Obrony Robotników). Ca³a z³o ona opozycja demokratyczna, KPN, Ruch M³odej Polski i inne inicjatywy polityczne i intelektualne - wszystko to nale y do historii tamtego czasu. Najbardziej wszak e charakterystyczne dla organizowania alternatywnych struktur wydaj¹ siê dwa zjawiska: wydawnictwa ukazuj¹ce siê poza obie-giem cenzury oraz powstanie i dzia³alnoœæ TKN (Towarzystwa Kursów Naukowych). Wszystko to ma ju swoj¹, doskona³¹ zreszt¹, literaturê historyczn¹, a nawi¹za³em do tego czasu nie po to, by go wspominaæ z nostalgi¹, lecz by uprzytomniæ sobie i nam, e wraz z prze³omem 1989 roku problem spo³eczeñstwa obywatelskiego nabra³ innego charakteru. W warunkach respektowania wolnoœci i praw obywatelskich przeciwstawianie spo³eczeñstwa obywatelskiego pañstwu demokratycznemu sta³o siê pozbawione podstaw. Spo³eczeñstwo obywatelskie przestaje byæ propozycj¹ alternatywn¹, staje siê natomiast wa n¹ i integraln¹ czêœci¹ budowy demokratycznego ³adu. W potocznym ujêciu uto samia siê dziœ najczêœciej to pojêcie z organizacjami pozarz¹dowymi, które stanowi¹ z pewnoœci¹ istotny obywatelski sk³adnik ycia spo³ecznego. W rozumieniu dzia³aczy samorz¹dowych, tak e samorz¹d terytorialny, mimo, i jest niew¹tpliwie istotnym sk³adnikiem organizacji pañstwa, wyposa onym we w³adcze uprawnienia, pozostaje tak e wyrazem spo³eczeñstwa obywatelskiego. Zastanawiaj¹c siê nad zasad¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego, jako jedn¹ z zasad, na których opiera siê obecna Konstytucja, pisze prof. Leszek Garlicki: Spo³eczeñstwo obywatelskie to spo³eczeñstwo pluralistyczne, w którym ka dy ma mo liwoœæ dzia³ania w wybranych przez siebie organizacjach i strukturach s³u ¹cych realizacji jego podmiotowoœci jako obywatela, pracownika, czy mieszkañca. W czasie prac nad Konstytucj¹, w których uczestniczy³em, uderzy³a mnie w pewnym momencie dysproporcja pomiêdzy tym, jak wiele czasu poœwiêciliœmy debacie o wolnoœciach i prawach cz³owieka i obywatela, a jak szybko, bodaj na jednym posiedzeniu, uporaliœmy siê z krótk¹ czêœci¹ tego samego rozdzia³u zatytu³owan¹ Obowi¹zki. Podczas gdy zasady ogólne, wolnoœci i prawa osobiste, wolnoœci i prawa polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne oraz œrodki ochrony tych wolnoœci i praw wyra one s¹ w sumie w piêædziesiêciu jeden artyku³ach - obowi¹zki ujête s¹ w piêciu artyku³ach. Obok zasad ogólnych: obowi¹zku wiernoœci Rzeczpospolitej, poszanowania prawa i troski o dobro wspólne, s¹ to tradycyjnie ujête obowi¹zki p³acenia podatków oraz stosunku do s³u by wojskowej, do których do³¹czono, bardziej ju nowoczesnego pochodzenia, obowi¹zek poszanowania œrodowiska naturalnego. Choæ tak krótko ujête, nie s¹ to oczywiœcie obowi¹zki b³ahe. Ka dy konstytucjonalista ³atwo wyjaœni te tê jakby dysproporcjê miêdzy artyku³ami reguluj¹cymi wolnoœci i prawa obywatelskie a artyku³ami ujmuj¹cymi obowi¹zki w normy prawne. Szczegó³owe bowiem uregulowanie przez prawo tego, co obywatel ma robiæ aby byæ dobrym obywatelem, równa³oby siê, w oparciu o ca³e doœwiadczenia historyczne, otwieraniu pola do ingerencji w wolnoœci i prawa obywatelskie. Akty konstytucyjne monarchii absolutnych by³y form¹ oktrojowania prawa na rzecz poddanych. Absolutne zaœ pañstwa wspó³czesne XX wieku wychodzi³y w istocie rzeczy z za³o enia, e wolnoœci i prawa obywatelskie pochodz¹ z nadania pañstwa oraz e od w³adzy zale ¹, a obywatel powinien o tym wiedzieæ. Mo na by³o lipiec - sierpieñ 2003 P OLSKA UNDACJA im. ROBERTA SCHUMANA 5

4 wydarzenia ten system rozluÿniaæ czy zacieœniaæ, ale istota tej aksjologii pozostawa³a ta sama. Przyrodzona i niezbywalna godnoœæ cz³owieka stanowi Ÿród³o wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna a jej poszanowanie i ochrona jest obowi¹zkiem w³adz publicznych - stanowi nasza Konstytucja z 1997 roku w artykule 30-tym, otwieraj¹cym rozdzia³ o prawach i obowi¹zkach cz³owieka i obywatela. Mimo krytyk, jakim jej projekt by³ poddany, to odniesienie do przyrodzonej i niezbywalnej godnoœci cz³owieka stanowi mocny fundament jej aksjologii. Mo na zreszt¹ uznaæ to za wspó³czesn¹ formê odniesienia siê do prawa naturalnego. Równie artyku³ 1 Konstytucji jest fundamentalny dla jej aksjologii. Stanowi on, e Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Je eli po³¹czyæ oba te postanowienia artyku³u trzydziestego i pierwszego widzieæ w nich mo na zasady odpowiadaj¹ce personalistycznemu ujêciu stosunku pañstwo - obywatel. Oto bowiem wolna i nienaruszalna w swej godnoœci osoba ludzka jest równie powo³ana do uczestnictwa, wspó³tworzenia i wspó³odpowiedzialnoœci. Stanowi¹ o tym zw³aszcza te postanowienia Konstytucji, które dotycz¹ wolnoœci i praw obywatelskich. Mo na poœród nich odró niæ te, które stanowi¹ ochronê praw osobistych oraz te, które stwarzaj¹ warunki do uczestnictwa w yciu publicznym na ró nych szczeblach narodowej i pañstwowej wspólnoty. Ka da demokratyczna konstytucja zak³ada równie coœ wiêcej. Przyjmuje bowiem, e prawo nie jest jedynym ani wy³¹cznym regulatorem postêpowania cz³owieka i kszta³towania ycia spo³ecznego, w tym równie funkcjonowania pañstwa. Przed prawem i obok niego jest etyka. Tak e, a mo e przede wszystkim, ona - poprzez wychowanie, rodzinê, szko³y, Koœcio³y i ró nego rodzaju wspólnoty oraz opiniê publiczn¹ - kszta³tuje to poczucie obywatelskoœci. A przynajmniej czyniæ to powinna, wyznaczaj¹c standardy, które obowi¹zywaæ maj¹ w yciu publicznym. Wolnoœæ - wiemy to dziœ wszyscy - okaza³a siê trudniejsza do zagospodarowania ni myœleliœmy w czasach walki o ni¹. Czêsto te wartoœæ odzyskanej wolnoœci nie okaza³a siê w spo³eczeñstwie tak wielka, jak odczucie ponoszonych trudnoœci. Uto samianie siê obywatela z pañstwem, ju od 14 lat wolnym i w³asnym, pozostaje wci¹ problemem. ycie publiczne przyprawia czêsto o ból g³owy i rodzi niepokój. U y³em niedawno w jednej ze swych publicznych wypowiedzi okreœlenia, e coraz bardziej stajemy siê elektoratem a coraz mniej jesteœmy obywatelami. Mia³em na myœli to, e spo³eczeñstwo coraz bardziej jest dla podmiotów politycznych jedynie elektoratem, do którego raz na cztery lata trzeba siê odwo³ywaæ i którego preferencje i opinie wyra ane w sonda ach trzeba pilnie obserwowaæ. Przy z³ym zaœ funkcjonowaniu wielu instytucji obywatele staj¹ siê bezsilni wobec traktowania pañstwa przez te podmioty, jako w³asnoœci przechodniej, a nie jako dobra wspólnego. Demokracja nigdzie, nawet w krajach, w których jest najbardziej utrwalona, nie powoduje powszechnego uczestnictwa w yciu publicznym. W jakim stopniu jednak jest to nieuchronne we wspó³czesnej cywilizacji, na ile zaœ stanowi wyraz niedorozwoju, b¹dÿ trawi¹cych spo³eczeñstwo i pañstwo chorób - to pytanie, które warto sobie zadaæ. Czy jednak, jeœli jest Ÿle, jeœli ludzie odwracaj¹ siê od zainteresowania yciem publicznym, nie nale y wracaæ do pojêæ najbardziej elementarnych i równie tam, niejako u Ÿróde³, szukaæ wskazówek dla odrodzenia? To w³aœnie by³o moj¹ intencj¹ przypomnienia tej wartoœci, jak¹ stanowi poczucie obywatelskoœci, bez którego poszanowania i rozwijania zdrowe ycie pañstwa nie mo e siê obyæ. oto: Biuro Rektora UW 6 P OLSKI K ALENDARZ E UROPEJSKI lipiec - sierpieñ 2003

5 wydarzenia Robert Schuman Dla Europy Wyd. Znak, Kraków 2003 r. Promocja ksi¹ ki Dla Europy Roberta Schumana odby³a siê 2 czerwca br. w Warszawie. Zawiera ona zbiór tekstów francuskiego polityka, uznawanego za jednego z ojców zjednoczonej Europy. Henryk WoŸniakowski, prezes wydawnictwa Znak, stwierdzi³, e czêsto ksi¹ ki objêtoœciowo w¹t³e zmieniaj¹ historiê œwiata. Za tak¹ w³aœnie publikacjê uzna³ równie zapiski Schumana. Zdaniem WoŸniakowskiego najbardziej rewolucyjn¹ myœl¹ w Dla Europy jest stwierdzenie, e mieszkañcy kontynentu dostali propozycjê stworzenia wspólnoty europejskiej opartej na równych prawach. By³y premier, a zarazem jeden z za³o ycieli undacji Schumana, Tadeusz Mazowiecki poda³ trzy powody, dla których warto przeczytaæ tê ksi¹ kê. Po pierwsze, zachêca ona do refleksji. Po drugie zapiski Schumana, mimo e by³y napisane lat temu, traktuj¹ o problemach, z którymi aktualnie siê borykamy, np. czy pañstwa mog¹ przekazaæ czêœæ swoich uprawnieñ innym instytucjom, jak wspó³tworzyæ zjednoczon¹ Europê. Po trzecie ksi¹ ka dotyka tak wa nych spraw, jak korzenie Europy czy stosunki miêdzy chrzeœcijañstwem a demokracj¹. Schuman zadaje sobie w niej tak e pytanie, dlaczego tak trudno przejœæ od Europy podzielonej do europy zjednoczonej. Idea politycznej jednoœci Europy, marzenie odwieczne mieszkañców kontynentu pojawia³a siê ju od XIV w. w pismach uczonych, w³adców, polityków i pisarzy - napisa³ we wstêpie do ksi¹ ki polityk i historyk Bronis³aw Geremek. Jednak realizacjê tego marzenia rozpocz¹³ 6 maja 1950 r. w Sali Zegarowej francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ówczesny szef tego resortu Robert Schuman. Og³osi³ on zaproszonym dziennikarzom, e rancja i Niemcy postanowi³y stworzyæ Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali, która po³¹czy produkcjê obu krajów, i e do nowej organizacji bêd¹ mog³y do³¹czyæ inne pañstwa. Schuman zak³ada³, e genez¹ europejskich konfliktów by³o po ¹danie bogactw naturalnych, wiêc wspólne zarz¹dzanie wêglem i stal¹ mia³o usn¹æ Ÿród³a wojen. Ksi¹ ka Roberta Schumana, wydana po raz pierwszy w 1963 r. (roku jego œmierci) to zbiór tekstów, które zwracaj ¹ uwagê swój ¹ prostot¹ i dalekowzroczn¹ przenikliwoœci¹ - uwa a Geremek. W publikacji mo na zauwa yæ, e od pocz¹tku integracji europejskiej obecna by³a œwiadomoœæ ku czemu ma zmierzaæ ten proces. Autor Dla Europy by³ œwiadomy tego, e nie mo na zredukowaæ Europy do aliansu wojskowego, sojuszu politycznego ani wspólnoty gospodarczej. Pragmatyczne decyzje gospodarcze mia³y s³u yæ wytworzeniu wspólnoty pañstw i narodów. To przes³anie aktualne tak e dzisiaj - uwa a Geremek. Ojcowie za³o yciele wspólnej Europy odrzucali przy tym pomys³y efektownych rewolucji, lecz postulowali stopniowe zmiany, eby -jak to ujmuje Geremek - zmieniæ to, co trzeba zmieniæ, zachowuj¹c to, co trzeba zachowaæ. Po doœwiadczeniach dwóch wojen œwiatowych i europejskich totalitaryzmów zjednoczenie kontynentu to warunek jego przetrwania - uwa a³ Schuman. Schuman by³ przede wszystkim gor¹cym francuskim patriot¹napisa³ Geremek. Nie neguje tego fakt, e bohater ksi¹ ki nazywa³ siebie cz³owiekiem pogranicza - przez wychowanie i edukacjê uczestniczy³ w kulturze francuskiej i niemieckiej (jego ojciec by³ Lotaryñczykiem, a matk¹ Luksemburk¹). W pogl¹dach politycznych ojca zjednoczonej Europy szczególne miejsce zajmowa³o ideowe zaanga owanie w ycie publiczne, wynikaj¹ce z zasad personalizmu chrzeœcijañskiego (du y wp³yw Jacques a Maritaina). Z szacunku dla osoby ludzkiej wywodzi³ demokracjê i prawa cz³owieka. Nie waha³ siê równie g³osiæ, e powinnoœci¹ chrzeœcijanina i obywatela jest nie tylko respektowanie autonomii religii i polityki, ale tak e uznawanie wewnêtrznych powi¹zañ miêdzy domen¹ duchow¹ i œwieck¹, co pozwala postrzegaæ politykê w jej wymiarze etycznym. Ksi¹ kê Dla Europy wyda³o wydawnictwo Znak wraz z undacj¹ Roberta Schumana. Ukaza³a siê ona w serii Biblioteka wspó³czesnego Europejczyka. W warszawskiej promocji ksi¹ ki uczestniczy³y dzieci z trzech szkó³ nosz¹cych imiê Roberta Schumana. Czêstowano siê jogurtami, jako e mleko by³o ulubionym napojem Schumana. (KAI) lipiec - sierpieñ 2003 P OLSKA UNDACJA im. ROBERTA SCHUMANA 7

6 wydarzenia * * * Prezentujemy poni ej tekst prof. B. Geremka, stanowi¹cy przedmowê do polskiego wydania ksi¹ ki Roberta Schumana. Mo na j¹ kupiæ, przesy³aj¹c zamówienie do wydawnictwa (ul. Koœciuszki 37, Kraków), lub przy pomocy zamówienia internetowego (http://www.znak.com.pl). (Mariusz Kubik) * * * Wszêdzie tam, gdzie imiê Cezara, Gajusa, Trajana i Wergiliusza, wszêdzie tam, gdzie imiê Moj esza i œw. Paw³a, wszêdzie tam, gdzie imiê Arystotelesa, Platona i Euklidesa mia³y swoje znaczenie i by³y otoczone czci¹ i szacunkiem - tam jest Europa. Tak pisa³ francuski poeta Paul Valéry, wskazuj¹c na to, e cywilizacja europejska wywodzi siê z po³¹czenia grecko-rzymskiego dziedzictwa antyku z chrzeœcijañstwem, i dopatruj¹c siê w tym Ÿród³a jednoœci europejskiej. W d³ugim procesie rozwoju Europa by³a jednak ustawicznie podzielona, a idea jej jednoœci zdawa³a siê marzeniem odwiecznym, ale niemo liwym do wcielenia w ycie na trwa³e. Œwiadomoœæ jednoœci Europy towarzyszy³a próbom jej po³¹czenia w formule imperialnej. Karol Wielki, król ranków od 771 roku, w 800 roku koronowany w Rzymie na cesarza, ³¹czy pod swoim w³adaniem ca³¹ ówczesn¹ Europê chrzeœcijañsk¹ (z wyj¹tkiem Anglii i Irlandii). Ziemie s³owiañskie pozostaj¹ poza zasiêgiem imperium karoliñskiego. Dopiero chrystianizacja tych krajów sprawia, e cesarze w koñcu X wieku w³¹czaj¹ powstaj¹ce tam pañstwa w polityczny kr¹g organizacji imperialnej - s³awny zjazd gnieÿnieñski w roku 1000 by³ tego œwiadectwem. Potem próbowa³ w XVI wieku Karol V, król Hiszpanii koronowany na cesarza, zjednoczyæ Zachód chrzeœcijañski, ale uda³o mu siê to na krótko i nie w ca³oœci. Dopiero w pocz¹tku XIX wieku, na fali wielkiej rewolucji, Napoleon Bonaparte, koronowany na cesarza w 1804 roku, móg³ o sobie powiedzieæ, e nie czuje siê sukcesorem Ludwika XVI, ale Karola Wielkiego. Na drodze podbojów zdo³a³ po³¹czyæ pod swoim ber³em ówczesn¹ Europê, z wyj¹tkiem Wielkiej Brytanii, na zasadzie podporz¹dkowania wszystkich krajów hegemonii francuskiej. I to imperialne przedsiêwziêcie zjednoczeniowe okaza³o siê krótkotrwa³e. Europa mia³a tak e doœwiadczenia zjednoczeniowe o zupe³nie innym charakterze. W œredniowieczu wytworzy³a siê w Europie wspólnota polityczna i kulturowa, której podstaw¹ by³o chrzeœcijañstwo. Monarchie i ksiêstwa by³y podporz¹dkowane papie owi i cesarzowi, zachowuj¹c jednak swoj¹ niezale noœæ. Sieæ uniwersytetów o podobnym programie nauczania, sieæ koœcio³ów w podobnym stylu zbudowanych, u ywanie wspólnego jêzyka liturgii koœcielnej i nauki - ³aciny - wytwarza³y poczucie jednoœci, którego fundamentem by³a wspólna wiara. W czasach nowo- ytnych pojawi³o siê poczucie wspólnoty europejskiej, ale oparte na zachwycie dla nauki, sztuki i literatury. Owa rzeczpospolita literacka nie zna³a granic narodowych czy barier politycznych, a jej podstaw¹ by³o przekonanie o wszechmocy rozumu ludzkiego. Rzeczywistoœci¹ losów historycznych Europy by³y jednak podzia³y etniczne i pañstwowe, konflikty o przewodnictwo polityczne, o terytoria, o zasoby naturalne. Pomimo s³aboœci poczucia wspólnotowego idea jednoœci europejskiej znajdowa³a wyraz w projektach politycznych po³¹czenia pañstw Europy. Pojawia³y siê one ju od XIV wieku poczynaj¹c, wychodzi³y spod pióra uczonych i w³adców, polityków i pisarzy. By³y dzie³em rancuzów, Polaków, Niemców czy Czechów. Przyzwyczajono siê do tego, e marzenie o jednoœci europejskiej trwa³o. Realizacja tego marzenia rozpoczê³a siê 9 maja 1950 roku. W Sali Zegarowej francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ówczesny szef tego resortu, Robert Schuman, og³osi³ zgromadzonym tam dziennikarzom, e rancja i Niemcy postanowi³y stworzyæ organizacjê, która po³¹czy produkcjê wêgla i stali obu krajów. Do tej organizacji bêd¹ mog³y przy³¹czyæ siê inne kraje europejskie. Niezwyk³a by³a to decyzja: to w³aœnie ona rozpoczê³a proces integracji Europy. Chodzi³o o to, eby po doœwiadczeniach dwóch wojen œwiatowych, które dla ca³ej Europy, ale zw³aszcza dla rancji i Niemiec by³y hekatomb¹, stworzyæ trwa³e podstawy dla pokoju europejskiego. Oparta na za³o eniu, e to w³aœnie po ¹danie bogactw naturalnych stanowi³o genezê europejskich konfliktów, propozycja wspólnego zarz¹dzania wêglem i stal¹ mia³a usun¹æ Ÿród³a wojen. Inicjatywa wysz³a ze strony rancji i zak³ada³a, e wspó³pracy gospodarczej miêdzy dwoma krajami rozdzielonymi przez siedemdziesiêciopiêcioletnie pasmo wojen i wzajemnej wrogoœci bêdzie towarzyszyæ proces stopniowego pogodzenia siê narodów. Ten niezwykle odwa ny plan, zapowiadaj¹cy dalekosiê ne skutki, mia³ byæ zrealizowany stopniowo, rozszerzaj¹c stale zasiêg integracji europejskiej, ³¹cz¹c krótki wymiar czasowy pragmatycznych decyzji z horyzontem czasu d³ugiego. Zarówno plan, jak i jego metodologia zosta³y opracowane przez wysokiego urzêdnika Ligi Narodów i administracji francuskiej, Jeana Monneta i grono jego wspó³pracowników: wszyscy oni szukali programu dzia³añ, które uchroni³yby Europê od nastêpnych wojen, wszyscy uczestniczyli w tym samym entuzjazmie dla zjednoczonej Europy. Ten plan móg³by jednak pozostaæ na papierze i byæ jeszcze jedn¹ utopi¹ europejsk¹, gdyby Jean Monnet nie spotka³ polityka o staturze europejskiego mê a stanu, wielkiego demokraty i zaanga owanego w ycie publiczne chrzeœcijanina - Roberta Schumana. Ten Europejczyk by³ przede wszystkim gor¹cym francuskim patriot¹. Mówi³ o sobie, e jest cz³owiekiem pogranicza. Przez urodzenie i edukacjê nale a³ do dwóch kultur, francuskiej i niemieckiej (ojciec by³ Lotaryñczykiem, matka zaœ Luksemburk¹). W czasie I wojny œwiatowej uznany zosta³ za niezdolnego do s³u by wojskowej i pracowa³ w administracji niemieckiej. W czasie II wojny mia³ ju za sob¹ lata pracy parlamentarnej (od 1919 roku by³ cz³onkiem francuskiej Izby Deputowanych) i krótki okres pe³nienia funkcji podsekretarza stanu w rz¹dzie Paula Reynauda w 1940 roku. W latach wojennych ustawicznie poszukiwany przez gestapo, musia³ siê ukrywaæ, a po wyzwoleniu powróci³ w 1945 roku do parlamentu francuskiego jako przedstawiciel partii chrzeœcijañsko - demokratycznej MRP. Przy-szed³ tak e czas stanowisk w rz¹dzie: by³ ministrem finansów w latach , premierem przez osiem miesiêcy , ministrem spraw zagranicznych w latach By³ politykiem o ponadczterdziestoletniej praktyce parlamentarnej, maj¹cym autorytet w parlamencie i w rz¹dzie, zjednuj¹cym sobie prawoœci¹ i yczliwoœci¹ wobec ludzi poparcie szerokich krêgów spo³ecznych. 8 P OLSKI K ALENDARZ E UROPEJSKI lipiec - sierpieñ 2003

7 wydarzenia W pogl¹dach politycznych Roberta Schumana szczególne miejsce zajmowa³o ideowe zaanga owanie w ycie publiczne, wynikaj¹ce z zasad personalizmu chrzeœcijañskiego (wp³yw wywar³ na niego Jacques Maritain). Z poszanowania godnoœci osoby ludzkiej wywodzi³ tak e demokracjê oraz prawa cz³owieka i nie waha³ siê g³osiæ, e powinnoœci¹ chrzeœcijanina i obywatela jest nie tylko szanowaæ autonomiê religii i polityki, ale tak e uznawaæ wewnêtrzne powi¹zania miêdzy domen¹ duchow¹ a œwieck¹, bo pozwala to postrzegaæ politykê w jej wymiarze etycznym. Z takiego pojmowania ycia publicznego i polityki wyprowadza³ Schuman swoje zaanga owanie w ideê europejsk¹ jako podstawê stworzenia trwa³ego pokoju na kontynencie i zapewnienia mu pomyœlnoœci gospodarczej. D¹ y³ nade wszystko do pogodzenia Niemiec i rancji. Wspó³pracê miêdzy oboma krajami traktowa³ jako pierwszy krok do wspólnoty europejskiej. Skrzy owanie siê losów Schumana z planami i dzia³aniami Jeana Monneta by³o szans¹ o wymiarze historycznym dla Europy. M¹ stanu i etyczny wizjoner znalaz³ w wielkim inspiratorze, jakim by³ Monnet, nie tylko znakomitego planistê politycznego, ale tak e wspó³towarzysza drogi do Europy. Pragmatyczny program zbudowania europejskiej wspólnoty gospodarczej Monnet i jego wspó³pracownicy opracowali ju w trakcie wojny, latem 1943 roku w Algierze. Schuman zrozumia³, e tylko w ramach takiego planu ogólnoeuropejskiego mo e nast¹piæ upragnione przez niego pojednanie siê Niemców i rancuzów. Uzyska³ dla swojego planu pe³n¹ aprobatê Konrada Adenauera i zdo³a³ przekonaæ - w znacznej mierze przez zaskoczenie - rz¹d francuski do wyst¹pienia z tak¹ inicjatyw¹. Deklaracja z 9 maja 1950 roku otworzy³a w zaledwie piêæ lat po zakoñczeniu najbardziej œmiercionoœnej wojny now¹ epokê w dziejach Europy. Ksi¹ ka Roberta Schumana, wydana po raz pierwszy w 1963 roku - roku jego œmierci, jest zbiorem tekstów, które urzekaj¹ zarówno swoj¹ prostot¹, jak i dalekowzroczn¹ przenikliwoœci¹; pozwala dostrzec, e od samego pocz¹tku integracji europejskiej obecna by³a œwiadomoœæ, ku czemu ona ma zmierzaæ. Pragmatyzm decyzji gospodarczych mia³ s³u yæ wytworzeniu wspólnoty pañstw i narodów, obywateli i ludzi. Ojcowie za³o yciele wspólnot europejskich mieli m¹droœæ postulowania zmian stopniowych, nie szukaj¹c efektownych przemian rewolucyjnych, ale zmieniaj¹c to, co trzeba by³o zmieniæ, aby zachowaæ to, co nale a³o zachowaæ. Schuman pisze o obawie przed komunizmem jako o obronnym spoiwie cywilizacyjnej wspólnoty Europy, ale te wskazuje na fundamentalne wartoœci jako jej pozytywne spoiwo. Zjednoczenie Europy stanowi bowiem po doœwiadczeniach dwóch wojen œwiatowych i europejskich systemów totalitarnych warunek jej przetrwania. Zapewne, s¹ na tych stronach myœli i tezy, które nie opar³y siê próbie czasu: odmiennoœæ Anglii wcale nie przeszkodzi³a wejœciu Wielkiej Brytanii do wspólnoty, horyzont Euroafryki nie nabra³ rysów realnych, zmiany terytorialne dokonane po II wojnie utrwali³y siê i przesta³y byæ podstaw¹ rewindykacji. Ca³oœæ ksi¹ ki zachowa³a jednak w sposób zadziwiaj¹cy swoj¹ œwie oœæ, a zawarte w niej analizy, przewidywania i intuicje sk³aniaj¹ do refleksji i mog¹ byæ nadal przedmiotem debaty europejskiej. Dotyczy to zarówno dziedziny wspólnoty gospodarczej, jak i wizji Europy jako wspólnoty duchowej i politycznej. Pó³wiecze, jakie minê³o od deklaracji Schumana, pozwoli³o wytworzyæ owe konkretne podstawy federacji europejskiej, o jakich wówczas mówi³. Od wspólnoty wêgla i stali Europa dosz³a do wspólnego - i potem jednolitego - rynku. Przyjêcie euro jako wspólnego pieni¹dza wytworzy³o mechanizm jednocz¹cy gospodarkê i zarazem jednocz¹cy ludzi. Poczucie rosn¹cej wspó³zale noœci gospodarczej œwiata stworzy³o wyzwanie dla Europy, aby sta³a siê konkurencyjnym i wa nym partnerem gospodarczym korzystaj¹cym z nowoczesnych technologii, postêpu wiedzy i formowania siê spo³eczeñstwa informacyjnego. W ten sposób ³¹czenie siê interesów gospodarczych poszczególnych pañstw europejskich we wspólny interes europejski postulowane przed pó³wieczem staje siê faktem. Od samego pocz¹tku dzie³a jednoczenia siê Europy widoczne jednak te by³o, e integracja ekonomiczna nie da siê oddzieliæ w d³u szym wymiarze od integracji politycznej. Pod piórem Schumana pojawiaj¹ siê odniesienia do procesu federalizacji Europy, ale wyraÿnie pojmowany jest on jako przeciwstawianie siê jakiemukolwiek superpañstwu: ma to oznaczaæ coœ innego, a mianowicie uniê, zespolenie, wspó³pracê. W³aœnie o to chodzi³o, gdy traktat z Maastricht wprowadza³ Uniê Europejsk¹, o to chodzi w d¹ eniu do nadania Unii Europejskiej formu³y konstytucyjnej nowoczesnej i elastycznej. Wytworzenie wspólnoty politycznej wymaga tak e okreœlenia wspólnej obrony europejskiej. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeñstwa wespó³ z istniej¹c¹ ju mocn¹ polityk¹ solidarnoœci euroatlantyckiej w ramach NATO powinna s³u yæ realizowaniu projektu Europy mocnej i zespolonej, ale tak e demokratycznej i obywatelskiej. Wspólny interes europejski i poczucie europejskiej jednoœci jest przez Schumana traktowane jako id¹ce w parze z wiernoœci¹ wobec narodu, poczucia narodowego i patriotyzmu. S³owa Schumana, e Europy nie mo na zredukowaæ do aliansu wojskowego, sojuszu politycznego czy te wspólnoty gospodarczej, ale musi ona byæ tak e wspólnot¹ kulturaln¹, s¹ przes³aniem aktualnym i o niezwyk³ej wadze. Dotyczy ono wymiaru duchowego Europy, jej zakorzenienia w historii, w doœwiadczeniu chrzeœcijañstwa i owego szczególnego i g³êboko europejskiego dziedzictwa cywilizacyjnego, zwi¹zanego z godnoœci¹ osoby ludzkiej i z prawami oraz powinnoœciami cz³owieka. W myœli za³o ycielskiej europejskiej integracji tkwi³o przekonanie, e wielkoœæ dzie³a integracyjnego mierzyæ siê bêdzie po³¹czeniem siê Zachodu i Wschodu w europejskiej wspólnocie. Po jesieni ludów w 1989 roku i koñcu zimnej wojny przysz³o rozszerzenie Unii Europejskiej, które czyni faktem marzenie o jednoœci europejskiej. Polska, wchodz¹c do Unii Europejskiej, wnosi do niej swój wk³ad w kulturê europejsk¹, swoje myœli i marzenia o jednoœci europejskiej, swoj¹ wolê wspó³tworzenia Europy silnej i nowoczesnej. Uwa na lektura ksi¹ ki Roberta Schumana powinna jednak sk³aniaæ tak e do rozwa enia, w jaki sposób potrafimy wykorzystaæ szanse, jakie integracja europejska tworzy, a tak e w jaki sposób potrafimy stan¹æ w m¹drej s³u bie dla Europy jednocz¹cej siê wokó³ fundamentalnych wartoœci i przekonania o tym, e jest ona wspólnym dobrem wszystkich narodów europejskich. BRONIS³AW GEREMEK Warszawa, 16 kwietnia 2003 lipiec - sierpieñ 2003 P OLSKA UNDACJA im. ROBERTA SCHUMANA 9

8 publicystyka Zagraæ w Unii JACEK BOCHEÑSKI Mówi¹, e wejœcie do Unii Europejskiej otwiera Polsce drogê do rozwoju i przeobra eñ cywilizacyjnych na miarê porównywaln¹ ze skutkami przyjêcia chrzeœcijañstwa za Mieszka I. Chyba to przesada. Polska jest dziœ bardziej podobna do Europy Zachodniej, ni w X wieku podobna by³a do ówczesnych lepiej rozwiniêtych Czech, nie mówi¹c o reszcie pañstw chrzeœcijañskich pod zwierzchnictwem króla Rzymu - cesarza niemieckiego. Jeœli mamy siê trzymaæ takich porównañ, to zapewne w naszym obecnym po³o eniu przypominamy raczej Litwê przed jej uni¹ z nami za Jagie³³y, a wiêc kraj piœmienny, który ju otar³ siê o chrzeœcijañstwo i wy sz¹ kulturê (w przypadku Litwinów bizantyjsko-rusk¹). Swoj¹ drog¹, gdyby o przyjêciu chrztu przez Polskê mia³o za Mieszka I rozstrzygn¹æ referendum, by³oby przegrane z kretesem i na pewno pozostalibyœmy wtedy poganami. P³aciæ œwiêtopietrze papie om i nie dostawaæ adnych dop³at bezpoœrednich dla kmieci? Zrzec siê piastowskiej suwerennoœci? Byæ parobkami u obcych? A mo e jeszcze ko³odziei zrestrukturyzowaæ i doprowadziæ do upadku? Niedoczekanie wasze, zdrajcy suto op³aceni przez Rzym i Czechów! *** Wybór, przed którym obecnie stanêliœmy, widzê tak - albo wejdziemy do Unii Europejskiej i coœ potem nam siê jeszcze bêdzie chcia³o, albo nie wejdziemy i ju ostatecznie odechce siê nam wszystkiego. Pierwsza mo liwoœæ: Wchodzimy. Korzystamy z uzyskanego awansu do garstki najzamo niejszych, szczególnie uprzywilejowanych krajów œwiata, a jedn¹ z takich nielicznych garstek na globie jest Unia Europejska. Pod jej wp³ywem i naciskiem, z jej pomoc¹, ale i w konkurencji z ni¹ na ka dym kroku, o czym nie nale y zapominaæ, wci¹gniêci do pasjonuj¹cej gry o wysokie stawki, odradzamy w sobie ambicjê, odzyskujemy utracon¹, jak siê wydaje, zdolnoœæ spo³eczn¹ do porz¹dnego dzia³ania oraz wiarê we w³asne si³y i w mo liwoœæ osi¹gania pozytywnych celów. Zaczynamy nowe ycie. Czujemy, e nam siê wreszcie to i owo udaje. Druga mo liwoœæ: Odpowiadamy w referendum nie, bo siê boimy, nikomu nie ufamy, wiemy swoje. Z w³asnej woli nie wchodzimy do Unii. Co dalej? Pogr¹ amy siê jeszcze g³êbiej w naszym wiecznym pesymizmie, nihilizmie, beznadziei, bezsile, bezprawiu, bezsensie. I bezrobociu. Izolowani od Europy pozostajemy w ojczystym piekle, kisimy siê w domowych biedach, kwasach, jadach, aferach, korupcji, obmowach i podejrzeniach. Pomstujemy, oczywiœcie, na egoizm i niewdziêcznoœæ œwiata. J. Bocheñski i J. Karski. Warszawa r. ( oto:m. Kubik) *** Chcia³bym, eby Polska wesz³a do Unii Europejskiej, bo yczê dobrze Polsce i yczê dobrze Europie. Tak, yczê dobrze Europie, tej dziœ pok³óconej z sob¹ sam¹ nie pierwszy raz i zapewne nie ostatni. Przewidujê, e po wejœciu do Unii niema³¹ trudnoœci¹ wielu Polaków oka e siê koniecznoœæ yczenia dobrze Polsce i zarazem Europie. Czy mo na to w ogóle pogodziæ? W dodatku tak siê ostatnio sk³ada, e graj¹c w europejskiej grze, trzymamy dla bezpieczeñstwa boczek ze Stanami Zjednoczonymi. Wkrótce bêdziemy musieli wspó³decydowaæ o bud ecie Unii, nie tylko o swoim. Tymczasem w Polsce bardzo trudno, bêd¹c na przyk³ad Œl¹zakiem, zgodziæ siê na wydzielenie pieniêdzy z krajowego bud etu na budowê metra w Warszawie. I odwrotnie, bêd¹c warszawiakiem, bardzo trudno zgodziæ siê na finansowanie os³on socjalnych, w warszawskim przekonaniu nadmiernych oczywiœcie, dla œl¹skich górników. Co bêdzie z nadmiernymi potrzebami rancuzów? Jednak rancja to unijny cz³onek pierwszej kategorii, której podobno w Unii nie ma, my jednak wiemy, e jest. Polska to cz³onek drugiej kategorii, której te w Unii nie ma, my jednak wiemy, e jest, zw³aszcza od kiedy zaczêto nas ostro pouczaæ, jak powinniœmy siê zachowywaæ, na przyk³ad cicho siedzieæ. Niestety, panie prezydencie rancji, Polska ze swym historycznym wychowaniem w tradycji wolnoœciowej, po czêœci rycerskoszlacheckiej, cicho siedzieæ w Unii Europejskiej raczej nie bêdzie i dobrze zrobi. Jednak Polska ma te inne maniery, pochodz¹ce z tradycji ch³opskiej, i potrafi kierowaæ siê ch³opskim wyrachowaniem - co interes, to interes, co mus, to mus. Na moje wyczucie, Polska uszanuje koniec koñców wy sz¹ kategoriê cz³onkowsk¹ rancji, bo nie bêdzie mia³a lepszego wyjœcia, i op³aci siê jej to mimo wszystko, a jest przyzwyczajona z dziada pradziada do hierarchii dworskich. Zawsze odnosi³em wra enie, e kandyduj¹c do Unii Europejskiej, Polska zachowywa³a siê trochê jak ch³op zaproszony do pañskiego pa³acu. Strach w oczach, czy aby panowie nie ukrzywdz¹, miêtoszenie czapki w d³oniach, myœl, jak by tu ocyganiæ panów, jak przed panami labiedziæ, a mo e napyskowaæ, a mo e lepiej nawiaæ? Tymczasem panowie, którzy te maj¹ swoje interesy, lada moment posadz¹ ch³opa za pañskim sto³em i powiedz¹: RadŸ, ch³opie, czy przyj¹æ Rumunów i daæ im dop³aty bezpoœrednie. - Jezus Maria! Rumunom? - pomyœli ch³op. - A po co? Jednak polski duch szlacheckorycerski, kieruj¹c siê honorem, wartoœciami chrzeœcijañskimi oraz has³em: 10 P OLSKI K ALENDARZ E UROPEJSKI lipiec - sierpieñ 2003

9 publicystyka Za wolnoœæ wasz¹ i nasz¹, weÿmie górê nad sk¹pirad³em-ch³opem i powie w imieniu Polski: Daæ!. *** Nie wybiegajmy przedwczeœnie wyobraÿni¹ w przysz³oœæ. Na razie bêdzie siê o naszym wejœciu do Unii du o mówiæ w rodzimej telewizji. Ju tak teraz jest ze œwiatem, e œwiat istnieje dziêki obrazowi odbitemu w telewizji, a œwiata rzeczywistego jakby nie by³o. Unia istnieje wiêc w telewizji, mówi¹ o niej g³ównie politycy, i to jest bardzo Ÿle. Jednak chyba nie ma na to rady. Nic nie powstrzyma polityków od mówienia o Unii, w dodatku od mówienia po swojemu. Mówienie polityków odznacza siê tym, e o czymkolwiek mówi¹ - wa niejsze od tematu jest dla nich wciskanie szpilek politycznym konkurentom. A jednak niektórzy politycy zaanga owani w powa ne sk¹din¹d sprawy mogliby powiedzieæ o naszym wejœciu do Unii bardzo istotne rzeczy. Gdy jednak polityk znajdzie siê przed kamer¹, adna si³a nie powstrzyma go, eby tych niewielu cennych minut, czasem sekund, nie usi³owa³ wyzyskaæ przede wszystkim do wycieczek przeciw jakimœ innym politykom, czyli do handryczenia siê, które zwyk³ych ludzi przyprawia o ból zêbów. To prawda, e ludzie ogl¹daj¹ na ogó³ telewizjê, nie patrz¹c, a zw³aszcza s³uchaj¹, nie s³ysz¹c, nie rozumiej¹c i nawet nie próbuj¹c rozumieæ. Argumenty przekrzykuj¹cych siê wzajemnie polityków ani nie zaszkodz¹, ani nie pomog¹ naszemu wejœciu lub niewejœciu do Unii, bo, po pierwsze, nie zostan¹ przez ludzi dos³yszane, po drugie, ludzie nie kieruj¹ siê argumentami merytorycznymi, lecz nastrojami i skojarzeniami. Telewizyjny harmider polityków w debatach o Unii sprawi tylko tyle, e wprawdzie ludzie niczego siê z nich nie dowiedz¹, ale obywatelskie prawo do zdecydowania w referendum o w³asnej przysz³oœci raz jeszcze skojarzy siê obywatelom z ujadaniem sfory partyjnych k³ótników i bólem zêbów. *** Czy wybitni dziennikarze telewizyjni nie mogliby czegoœ zrobiæ, eby debata wygl¹da³a inaczej? Ba! Wybitny dziennikarz, po pierwsze, ma zegarek. Po drugie, musi siê osobiœcie popisaæ. Po trzecie, przygotowa³ sobie na kartce genialny zbiór pytañ chaotycznych, ale z³oœliwych, których nie zmarnuje. Gdy ju siad³ przed kamer¹ oko w oko z politykami, tak e jego nie powstrzyma adna si³a, by nie zrobiæ z polityków durni. Jest bowiem wybitnym profesjonalist¹ i uprawia nowoczesne dziennikarstwo agresywne, za które mu p³ac¹. Musimy siê wiêc pogodziæ z tym, e podstawow¹ zasad¹ dyskursu telewizyjnego o Unii Europejskiej, czyli jedyn¹ form¹ istnienia Unii, skoro poza telewizj¹ nie ma bytu, bêdzie uporczywe sprowadzanie wszystkiego do negacji i absurdu. Ka da próba wypowiedzenia czegoœ, co niebezpiecznie zmierza³oby do konkluzji, z jakim takim pozytywnym sensem, musi byæ przez dziennikarza-agresora ostro przerwana pytaniem od rzeczy. Nikomu nie mo na pozwoliæ na wywód z logicznym pocz¹tkiem i koñcem, na ci¹g³oœæ, spójnoœæ, ³ad, a zw³aszcza na spokój wywodu. Bezwzglêdnie obowi¹zuje nerwowoœæ. Ka dy ma gor¹czkowo i be³kotliwie, d³awi¹c siê s³owami, mówiæ trzy po trzy pod surowym spojrzeniem dziennikarza i terrorem dziennikarskiego zegarka. Nerwowoœæ musi udzieliæ siê telewidzom, poniewa to ona, ekscytacja, jest matk¹ ogl¹dalnoœci. Ludzie w naszych czasach, jak wiadomo zabiegani, nie mog¹ na sekundê przestaæ byæ zabiegani, mimo e bêd¹ nieruchomo siedzieæ na domowych kanapach zagapieni têpo w telewizory. Bêd¹ jednak mieli poczucie, e goni siê ich do Unii Europejskiej nie wiadomo w czyim ciemnym interesie, dlaczego i po co. Nie doczekaj¹ siê wyjaœnienia tych w¹tpliwoœci, siedz¹c na osobliwych, wielog³osowych tureckich kazaniach rodzimej telewizji. Tu, jako cz³owiek niezale ny i chodz¹cy w³asnymi drogami, powiem rzecz bezprzyk³adn¹, ale w moim widzeniu oczywist¹. Charakter debaty nie bêdzie zale a³ od alternatywy stawianej ostatnio na ostrzu no a w zwi¹zku z afer¹ korupcyjn¹ Rywina - telewizja publiczna czy komercyjna? Wszystko jedno! W obu celem wa niejszym od informacji i opinii jest ogl¹dalnoœæ. Nic dziwnego, skoro od ogl¹dalnoœci zale y rynek reklam, zysk i egzystencja nadawców. *** Jaki cel, u diab³a, ma Unia, eby przyjmowaæ nowych cz³onków, na przyk³ad Polskê albo w przysz³oœci Turcjê? Mówi¹, e Unia chce zrobiæ dobry interes, bo Polska to rynek zbytu dla krajów Unii. To tak jak powiedzieæ, e Polska chce wst¹piæ do Unii, eby uzyskaæ dop³aty bezpoœrednie dla rolników. Unia z pewnoœci¹ chce zrobiæ dobry interes, tylko czy rzeczywiœcie rynek zbytu jest dla niej interesem najwa niejszym? Polska chce, oczywiœcie, uzyskaæ dop³aty dla rolników oraz inne, ale czy dlatego chce wst¹piæ do Unii? Niektórzy Polacy widz¹ mo e istotnie tylko taki cel. Ale czy na przyk³ad ja chcê wst¹pienia do Unii ze wzglêdu na dop³aty? Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ oœwiadczam, e nie. Gdyby chodzi³o o same dop³aty, wola³bym do Unii nie wstêpowaæ. Gdyby chodzi³o tylko o rynek zbytu, Unia te prawdopodobnie wola³aby oszczêdziæ sobie k³opotów zwi¹zanych z rozszerzeniem i nie ³¹czyæ siê ani z Polsk¹, ani z innymi krajami Dziesi¹tki, nie mówi¹c ju o Turcji. Coœ jednak pcha Uniê do tej integracji bez wzglêdu na lêki i grymasy w³asnych obywateli, na koniecznoœæ wysup³ywania grosza z kieszeni i na mnóstwo utrapieñ z kandydatami. Co decyduje, e mimo tylu niedogodnoœci warto Unii zabiegaæ o integracjê tak wielu krajów? Decyduje chyba zwyk³e rozgl¹danie siê po wspó³czesnym œwiecie. Bezpieczniej byæ w gromadzie wiêkszej ni mniejszej. Warto wiêc skupiæ przy sobie mo liwie najwiêcej jako tako podobnych do siebie wspólników, którzy wprawdzie nie s¹ chwilowo na równym poziomie, lecz jednak zbli onym, realnie nadaj¹cym siê do wyrównania, i mieæ nadziejê na to, e pozwoli to ca³ej tak poszerzonej gromadzie na ³atwiejsz¹ egzystencjê w XXI wieku wœród innych olbrzymich gromad zaludniaj¹cych œwiat, od których nas, Europejczyków, dzieli ju prawdziwa przepaœæ. Ca³a ta filozofia oparta jest na prostym przekonaniu, e lepiej mieæ k³opoty bogatszych i silniejszych ni biedniejszych i s³abszych. K³opoty tych pierwszych s¹ inne ni tych drugich, ale s¹. I to one w³aœnie, k³opoty bogatszych i silniejszych, zaczn¹ siê stawaæ k³opotami Polaków po wejœciu do Unii, mimo e Polacy na razie z trudem je sobie wyobra aj¹. A jednak wygodniej k³opotaæ siê wspólnie z bogatszymi, silniejszymi, lipiec - sierpieñ 2003 P OLSKA UNDACJA im. ROBERTA SCHUMANA 11

10 publicystyka bardziej rozwiniêtymi ni biedniejszymi, s³abszymi, mniej rozwiniêtymi i - doda³bym - coraz bardziej zdesperowanymi. Najgorzej znaleÿæ siê samotnie miêdzy jedn¹ a drug¹ stron¹, co mimo boczku amerykañskiego prawdopodobnie czeka³oby Polskê, gdyby nie wesz³a do Unii Europejskiej. Nikt nie wie, do czego doprowadzi narastaj¹ce w œwiecie napiêcie miêdzy skupiskami ekonomicznej i cywilizacyjnej pomyœlnoœci, których jest ma³o, a liczniejszymi na ziemi obszarami upoœledzenia, w których rodz¹ siê fanatyzmy i frustracje mas. Wiele wskazuje na to, e bêdzie to g³ówny problem bie ¹cego stulecia. Nie sposób przewidzieæ, jakie procesy wynikn¹, jak potocz¹ siê globalne konflikty. *** Pierwotna koncepcja integracji europejskiej, uznawana za marzycielsk¹ wtedy, gdy po II wojnie œwiatowej zwiastowa³a Europie pokój, pojednanie i wspó³pracê, jest dziœ realizowana w epoce globalizacji przedsiêwziêciem egoistów powodowanych wspólnym, lecz partykularnym interesem. Wchodzimy do pewnej spó³ki. Czynimy to z przezornoœci i wyrachowania my, Europejczycy. Œciœlej bior¹c, do spó³ki wchodzi starannie dobrana, uprzywilejowana czêœæ naszych krajów, wœród nich ewentualnie (zale y to od Polaków) Polska. Wchodzimy (albo nie) do tej gry ( w ten biznes ) po to, by mo liwie najkorzystniej i najwygodniej urz¹dziæ siê w groÿnym, niespokojnym i nieszczêœliwym œwiecie. Plan jest nie tyle idealistyczny, ile pragmatyczny, w gruncie rzeczy cyniczny. Trzeba zdawaæ sobie z tego sprawê. Chrzeœcijañska mi³oœæ bliÿniego i chrzeœcijañska pokora kaza³yby raczej dzieliæ los biednych i nie odrzekaæ siê od adnej, choæby najskromniejszej funkcji s³u ebnej, jak¹ cz³owiek mo e pe³niæ wœród ludzi. Sam po trosze tak myœlê i nie dziwi³oby mnie, gdyby jacyœ szczególnie arliwi katolicy powiedzieli: Jesteœmy przeciwni wejœciu do Unii Europejskiej, bo sumienie wzbrania nam korzystaæ z europejskiego przywileju i wywy szaæ siê ponad resztê upoœledzonych bliÿnich na tym œwiecie. Jednak nic takiego nie s³yszê. Wysoce arliwy g³os katolicki w twoim domu, za jaki chce uchodziæ Radio Maryja, mówi³ mi wielokrotnie rzecz zdumiewaj¹c¹, mniej wiêcej tak¹: Jesteœmy przeciwni wejœciu do Unii Europejskiej, bo nie chcemy byæ parobkami u obcych. Radio Maryja nie mówi³o, czy ktoœ w Unii jest ju parobkiem, czy ktoœ jeszcze poza nami bêdzie, czy mo e z nieznanych powodów tylko my bêdziemy. *** Ateñsk¹ agorê i bia³¹ œwi¹tyniê Hefajstosa widaæ by³o w tle za panami w czarnych garniturach, gdy ustawili siê do zbiorowej fotografii, któr¹ telewizja pokazywa³a potem ca³emu œwiatu. Przedtem zgromadzeni przywódcy pañstw, obecnych i przysz³ych cz³onków Unii Europejskiej, podpisali historyczny traktat akcesyjny z 16 kwietnia i wyg³osili odpowiednie mowy w stylu dyplomatycznego baroku. Nic nie powiedzieli o tym, e Unia istnieje, eby siê przeciwstawiaæ Ameryce, albo e cz³onkom Unii nie wypada nabywaæ amerykañskich samolotów. Bo naby³ je w rzeczywistoœci niejeden. Przywódcy, podpisuj¹c traktat, zgodzili siê natomiast, eby Unia powiêkszona o dziesiêæ krajów, w tym oto: M. Kubik Z niemieckim pisarzem Martinem Walserem. Warszawa, r. o osiem dawnych komunistycznych, nie mog³a ju byæ, czym by³a, czyli wzglêdnie jednorodn¹ substancj¹ w sensie pochodzenia ustrojowego, poziomu zamo noœci, horyzontu politycznego i tak dalej. Bêdzie siê musia³a zintegrowaæ, a to znaczy przemieszaæ, wzajemnie poznaæ, zmieniæ! Ma³o kto bierze pod uwagê, e taki proces jest z koniecznoœci dwustronny. Nie mo e dotyczyæ tylko krajów przystêpuj¹cych do Unii. Jedno z wa niejszych pytañ, jaki mianowicie ma byæ stosunek Europejczyków do Stanów Zjednoczonych i bezpieczeñstwa œwiatowego, wymagaæ bêdzie przemyœlenia przez ca³¹ Uniê. To wyzwanie wœród wielu wyzwañ, o których g³oœno, stoi przed Polsk¹. Polska powinna je odwa nie podj¹æ, a nie wyklucza³bym, e mo e w³aœnie ta zapalna sprawa najbardziej zelektryzuje Polaków i pobudzi do autentycznego zaanga owania jako przysz³ych obywateli Unii. Wcale nie wiem, czy w tej sprawie Polska ma ca³kowit¹ racjê. Jednak po szybkiej i pomyœlnie zakoñczonej przez Amerykê i koalicjantów operacji w Iraku ciœnie mi siê na usta pytanie, czy to rzeczywiœcie Polska, a nie przypadkiem francuski prezydent straci³ dobr¹ okazjê, eby cicho siedzieæ. Kiedy panowie w czarnych garniturach ze zbiorowej fotografii ateñskiej pozowali do zdjêcia z agor¹ i œwi¹tyni¹ Hefajstosa w tle, obdarowani zostali w pewnej chwili przez m³ode atenki ga³¹zkami oliwnymi z drzewa bogini Ateny, staro ytnej patronki miasta. Aby Atena, wcielenie m¹droœci, mog³a urodziæ siê z g³owy Zeusa, musia³ swego czasu dopomóc Hefajstos, uderzaj¹c króla bogów nieszkodliwie dla boskiego zdrowia toporkiem w ciemiê. Pomy-œla³em sobie, e obecnoœæ Hefajstosa za plecami sygnatariuszy traktatu akcesyj-nego dobrze wró y Unii. Uwa ajcie przez pierwsze dni! Jacek Bocheñski (ur. 1926) - prozaik, eseista, publicysta. Studiowa³ polonistykê i sztukê aktorsk¹. Debiutowa³ wierszem opublikowanym w 1944 w tygodniku Odrodzenie. Cz³onek redakcji Pokolenia i Przegl¹du Kulturalnego ( ). Sygnatariusz tzw. Listu 34 do w³adz PRL. Wspó³za³o yciel i redaktor naczelny kwartalnika Zapis wydawanego poza cenzur¹ (do 1981). Debiut ksi¹ kowy io³ki przynosz¹ nieszczêœcie (1949) to zbiór opowiadañ o okupacji. G³oœne powieœci-eseje osnute na tle epoki Juliusza Cezara (Boski Juliusz 1961, Nazo poeta 1969). Opowiadania Tabu (1965) na motywach biblijnych, Po egnanie z pann¹ Syngilu albo S³oñ a sprawa polska (1960), Krwawe specja³y w³oskie (1982). Stan po zapaœci (poza cenzur¹, 1987) - zbeletryzowany zapis wydarzeñ pierwszych miesiêcy stanu wojennego, ogl¹danych z perspektywy szpitalnego ³ó ka. W latach prezes Polskiego PEN Clubu. Tekst ukaza³ siê pierwotnie w Gazecie Wyborczej 25 kwietnia 2003 r. Dziêkujemy Autorowi za zgodê na przedruk. (Mariusz Kubik) 12 P OLSKI K ALENDARZ E UROPEJSKI lipiec - sierpieñ 2003

11 europejskim szlakiem Z reporterskich wêdrówek po Europie Sztokholm (nie bardzo poufnie) LUCJAN WOLANOWSKI Dla Polaka pierwszy tydzieñ pobytu w Szwecji jest najniebezpieczniejszy. W œródmieœciu Sztokholmu ruch pojazdów jest bowiem nie tylko ogromny, ale i lewostronny. Innymi s³owy - warszawski odruch patrzenia najpierw w lewo przy przechodzeniu przez jezdniê tu mo e byæ zabójczy. Najlepiej przeto stosowaæ moj¹ metodê: przystañ na skraju chodnika, wybierz sobie solidnie wygl¹daj¹cego Szweda i przejdÿ wraz z nim przez ulicê. Zauwa przy tym, e sygna³y œwietlne stoj¹ nawet na ulicach o ruchu jednokierunkowym i - co dziwniejszenastawione s¹ stale na drogê woln¹ dla pojazdów. Po có wiêc sygna³? Przejœcie nie na skrzy owaniu w centrum Sztokholmu - to prawie samobójstwo. Przechodzieñ musi wiêc dojœæ do skrzy owania, tam w³aœnie naciska guzik na s³upie sygna³owym i po kilkunastu sekundach przed pojazdami zapala siê czerwone œwiat³o, a na wprost przechodnia jarzy siê napis: IdŸ teraz Trzeba skwapliwie s³uchaæ tej rady, gdy strumieñ pojazdów za chwilê otrzyma znowu zielony sygna³ i z kopyta (mechanicznego) ruszy przed siebie. Jak to by³o? Zdarzy³o siê w czasie mego, bardzo dawnego pobytu w Szwecji, e nudnawe obrady Riksdagu (czyli Sejmu) nad rz¹dow¹ polityk¹ finansow¹ zosta³y urozmaicone dwoma strza³ami pistoletowymi, oddanymi z galerii dla publicznoœci przez pewnego starszego pana. Nikt na szczêœcie nie zosta³ trafiony, ale ów zamachowiec zd¹ y³ jeszcze - przed wyprowadzeniem z sali - zawo³aæ: Przemawiam w imieniu narodu szwedzkiego, oskar aj¹c was o fa³szerstwo i niszczenie wartoœci naszych pieniêdzy. Nie trzeba by³o czekaæ orzeczenia lekarskiego, g³osz¹cego zachwianie równowagi umys³owej tego nieszczêœliwca. Szwedom bowiem powodzi siê dobrze. Blisko dwa wieki pokoju i bardzo ciê ka praca dÿwignê³y stopê yciow¹ na jeden z najwy szych poziomów w Europie. A przecie przez stulecia Szwedzi byli narodem ubogim. Ju w roku 1638 zosta³a na terenie obecnego stanu Delaware w Ameryce za³o ona kolonia Nowa Szwecja, a w jednym tylko roku 1882 wyemigrowa³o do USA a 64 tysi¹ce Szwedów. Oblicza siê, e w latach wielkiej emigracji wyjecha³a za morze jedna trzecia ówczesnej ludnoœci Szwecji. Dzieje Szwecji s¹ u nas na ogól ma³o znane. Obfituj¹ one w dramatyczne wydarzenia, nêc¹ce pióro pisarza. Wspomnê choæby o zamordowaniu króla podczas balu maskowego na dworze, co sta³o siê zreszt¹ tematem libretta do opery Verdiego. S¹dzê jednak, e dla nas znacznie ciekawsza by³aby nie historia królów, ale narodu i jego trudnej drogi. Jak dosz³o do tego, e naród, który by³ postrachem Europy - przesta³ wojowaæ? Jak doszed³ do obecnej powszechnej uczciwoœci? Jak dosz³o do tego, e przesta³ zaludniaæ obce kraje? Jak umiejêtnie gospodarowa³ bogactwami naturalnymi? Chêtnie byœmy przeczytali... Wiarusa nie bêdzie Uwa am, e dla zrozumienia najistotniejszej przyczyny obecnego dobrobytu Szwecji trzeba koniecznie wybraæ siê w Sztokholmie do... Królewskiego Muzeum Wojska. My, mieszkañcy innej czêœci Europy, nie mamy (niestety) niczego w tym rodzaju, nasze muzea wojskowe s¹ (niestety) znacznie bardziej oparte na eksponatach wspó³czesnych. I jeszcze inna ró nica... Po podobnym muzeum w Pary u oprowadza³ ranie stary poilu, który sam niegdyœ by³ w piekle Verdun. W Wiedniu przewodnikiem by³ mi wys³u ony o³nierz pu³ku Hoch - und Deutschmeister - te oczywiœcie uczestnik I wojny œwiatowej i naoczny œwiadek niektórych bitew, bêd¹cych przedmiotem ekspozycji muzealnej. Sta³ nawet czas jakiœ z garnizonem we Lwowie i z rozrzewnieniem wspomina³ kilka s³ów polskich. Ten typ przewodników mo na spotkaæ niemal we wszystkich muzeach wojennych Europy - ale nie w Sztokholmie. lipiec - sierpieñ 2003 P OLSKA UNDACJA im. ROBERTA SCHUMANA 13

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Rozwiane irlandzkie nadzieje Dzieñ 2 paÿdziernika przyniós³ wielkie rozczarowanie patriotom i eurosceptykom we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

O now¹ kulturê ycia. Obrona ycia w Polsce bilans dokonañ u progu trzeciego tysi¹clecia

O now¹ kulturê ycia. Obrona ycia w Polsce bilans dokonañ u progu trzeciego tysi¹clecia SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O now¹ kulturê ycia. Obrona ycia w Polsce bilans dokonañ u progu trzeciego tysi¹clecia Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Bo onarodzeniowe przes³anie

Bo onarodzeniowe przes³anie Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 8 22 grudnia 2003 r. www.forumpolskie.pl BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE ISSN

Bardziej szczegółowo

Wkrakowskiej gazecie Czas, ale tak e

Wkrakowskiej gazecie Czas, ale tak e W numerze m.in.: Apel do Akcji Katolickiej l Eseldowskie straszenie JOW-ami l Zaproszenie do Warszawy l BIULETYN INFORMACYJNY Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych Nr 10 Marzec 2002 r. POSE

Bardziej szczegółowo

W numerze dodatek specjalny - Kurier Gospodarczy Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie

W numerze dodatek specjalny - Kurier Gospodarczy Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie W numerze dodatek specjalny - Kurier Gospodarczy Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKO-POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA KURIER galicyjski

Bardziej szczegółowo

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.:

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.: Ex oriente lux Nr 351 (1(18) (32) 6 ) 2003 2005 r. r. P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A K U L T U R Y P O L S K I E J W C H A R K O W I E Piêtnaœcie lat po polskim okr¹g³ym stole», po aksamitnej rewolucji»

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

Disputatio. Re imy TOM VIII

Disputatio. Re imy TOM VIII Disputatio Re imy TOM VIII GDAÑSK 2009 ISSN 1898-3707 Redaktor Naczelny: Jakub H. Szlachetko jakubszlachetko@gmail.com Rada Recenzentów: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean dr Przemys³aw Kieroñczyk

Bardziej szczegółowo

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej

Bardziej szczegółowo

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ zeszyt 20 Rok XI ISSN 1644-9444 Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ Znasz ten ustêp z Genezis? Jakub poszed³ swoj¹ drog¹. Spotkali go boscy pos³añcy. Jakub zobaczy³ ich i rzek³: To musi byæ obóz Boga, i nada³ temu

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO WYK AD JAMESA TOWNSENDA Warszawa, grudzieñ 2008 r.

NOWA KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO WYK AD JAMESA TOWNSENDA Warszawa, grudzieñ 2008 r. NOWA KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO WYK AD JAMESA TOWNSENDA Warszawa, grudzieñ 2008 r. NEW STRATEGIC CONCEPT OF NATO LECTURE BY JAMES TOWNSEND Warsaw, December 2008 tom 10 volume 10 Biblioteka Bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Wybierz ycie! NR 6(42)/2006 BIULETYN KLUBU PRZYJACIÓ LUDZKIEGO YCIA JESIEÑ 2006 aden cz³owiek nie da³ sobie ycia sam z siebie, ani samodzielnie nie posiad³ sam podstawowej wiedzy o yciu Wszyscy otrzymaliœmy

Bardziej szczegółowo

WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW

WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW Nr 1/2007 cena 9,90 z³ (w tym 7% VAT) Indeks: 214841 ISSN: 1895-8397 LESZKA BUBLA Wystarczy tylko przejœæ siê po trudnych nawet do zliczenia ró nych festiwalach, wystawach, przegl¹dach i pokazach filmów,

Bardziej szczegółowo

Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka

Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka WY SZA SZKO A ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka pod redakcj¹

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej Dzia³ Wydawniczy Kancelarii Senatu Warszawa, 2001 r. Opracowanie: MA GORZATA LIPIÑSKA Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK

Bardziej szczegółowo

naukowy warsztat to, co wielu Polaków domyœla³o siê miêdzy nutami propagandy sukcesu UW, AWS i SLD. Reformy

naukowy warsztat to, co wielu Polaków domyœla³o siê miêdzy nutami propagandy sukcesu UW, AWS i SLD. Reformy WSPOLNOTA NUMER 2 (19) Luty 2001 Gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej GAZETA BEZP ATNA WSZYSTKO DLA POLSKI! ISSN 1508-3012 Z NASZEJ trybuny... Echa Wielkiego przekrêtu Przekupni pos³owie dopuœcili siê kolejnej

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE. Grzegorz Ca³ek. opracowanie:

STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE. Grzegorz Ca³ek. opracowanie: JAK ZA O YÆ STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE opracowanie: Grzegorz Ca³ek JAK ZA O YÆ STOWARZYSZENIE Materia³y szkoleniowe Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych w ramach projektu AKADEMIA NGO Copyright

Bardziej szczegółowo