SPRINT FIDELIS 6949 Uwalniająca steryd, czterobiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z biegunami spiralnymi RV/SVC. Techniczna instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRINT FIDELIS 6949 Uwalniająca steryd, czterobiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z biegunami spiralnymi RV/SVC. Techniczna instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 SPRINT FIDELIS 6949 Uwalniająca steryd, czterobiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z biegunami spiralnymi RV/SVC Techniczna instrukcja obsługi

2 Do znaków towarowych firmy Medtronic należą: Medtronic, Sprint Fidelis, Quick Twist

3 Instrukcje dotyczące otwierania jałowego opakowania 3

4

5 Spis treści 1 Opis urządzenia 5 2 Wskazania 6 3 Przeciwwskazania: 6 4 Ostrzeżenia i środki ostrożności 6 5 Możliwe zdarzenia niepożądane 8 6 Instrukcje dotyczące stosowania 8 7 Szczegółowy opis urządzenia 14 8 Warunki gwarancji firmy Medtronic 15 9 Obsługa techniczna Objaśnienie symboli przedstawionych na etykietach opakowania 15 1 Opis urządzenia Urządzenie Medtronic Sprint Fidelis Model 6949 jest uwalniającą steryd, czterobiegunową, wkrętową elektrodą komorową z biegunami spiralnymi RV/SVC. Urządzenie jest przeznaczone do wykrywania pobudzeń własnych serca, stymulacji, kardiowersji oraz defibrylacji serca. Elektroda jest wyposażona w biegun wkrętowy z możliwością wysuwania i cofania, pierścień i końcówkę ze stopu platynowoirydowego powlekanego azotkiem tytanu, bieguny spiralne RV i SVC, równoległe przewody oraz izolacyjną powłokę silikonową. Rysunek elektrody przedstawiono w rozdziale Rysunek parametrów (nominalnych) na stronie 14. Biegun wkrętowy jest połączony z wtykiem gałęzi dwubiegunowej IS-1 1. Biegun pierścieniowy jest połączony z pierścieniem gałęzi dwubiegunowej IS-1. Biegun spiralny RV jest połączony z gałęzią DF-1 2, spośród trzech odgałęzień oznaczoną etykietą oraz czerwonym paskiem. Biegun spiralny SVC jest połączony z gałęzią DF-1, spośród trzech odgałęzień oznaczoną etykietą oraz niebieskim paskiem. Bieguny spiralne RV i SVC umożliwiają wykonywanie kardiowersji i defibrylacji serca. Stymulacja i wykrywanie pobudzeń własnych serca mają miejsce między biegunem wkrętowym i pierścieniem. Gałąź dwubiegunowa IS-1 spośród trzech odgałęzień charakteryzuje się obecnością światła umożliwiającego wprowadzenie mandrynu. Gałęzie ze złączami DF-1 nie umożliwiają wprowadzenia mandrynu. 1. Oznaczenie IS-1 dotyczy normy International Connector Standard (ISO ). Oznaczone w ten sposób stymulatory i elektrody gwarantują podstawowe dopasowanie mechaniczne. 2. Oznaczenie DF-1 dotyczy normy International Connector Standard (ISO 11318). Oznaczone w ten sposób stymulatory i elektrody gwarantują podstawowe dopasowanie mechaniczne. Biegun wkrętowy jest mocowany czynnie w obrębie wsierdzia. Biegun wkrętowy może być wysuwany i cofany poprzez obracanie wtyku IS-1 za pomocą narzędzia Quick Twist mocowanego na elektrodzie bądź też za pomocą białego narzędzia mocującego. Dystalna końcówka elektrody (główka) zawiera maksymalnie 1,0 mg octanu deksametazonu. W środowisku płynów ustrojowych steryd ten jest uwalniany z główki elektrody. Wiadomo, iż stosowany steryd hamuje odpowiedź zapalną, która uważana jest za przyczynę powszechnie występującego narastania progu stymulacji wszczepionych elektrod do stymulacji. 1.1 Zawartość opakowania Elektroda i akcesoria są dostarczane jałowe. W każdym opakowaniu znajdują się następujące elementy: 1 elektroda z 1 radiocieniującą osłonką mocującą 3, mandrynem oraz narzędziem Quick Twist 1 rozszerzadło żylne (haczyk naczyniowy) 1 osłonka mocująca (rozcięta) 1 białe narzędzie mocujące 2 nasadki izolujące na wtyk dodatkowe mandryny dokumentacja produktu 1.2 Opisy akcesoriów Wszystkie akcesoria jednorazowego użytku należy likwidować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Mandryn Mandryn zapewnia dodatkowe usztywnienie oraz kontrolę elastyczności podczas wprowadzania elektrody. Na każdym uchwycie mandrynu jest opisana średnica i długość mandrynu. Osłonka mocująca Osłonka mocująca zapobiega przesuwaniu się elektrody i chroni jej warstwę izolacyjną i przewody przed uszkodzeniem spowodowanym uciskiem przez szew. Osłonka mocująca z nacięciem Osłonka mocująca z nacięciem służy do mocowania nadmiarowego odcinka elektrody w kieszeni urządzenia. Nasadka izolująca na wtyk Nasadka na wtyk osłania i izoluje wtyki nieużywanych gałęzi. Rozszerzadło żylne Rozszerzadło żylne ułatwia wprowadzenie elektrody do żyły. Białe narzędzie mocujące Białe narzędzie mocujące ułatwia obracanie wtyku gałęzi. Narzędzie Quick Twist Narzędzie Quick Twist ułatwia zarówno obracanie wtyku gałęzi, jak i wprowadzanie mandrynu do elektrody. W dostarczanym urządzeniu narzędzie to jest przyłączone do elektrody. 3. W przypadku elektrod o długości 85 cm lub dłuższych dołączono dwie radiocieniujące osłonki mocujące. Polski 5

6 2 Wskazania Elektroda przeznaczona jest do jednorazowego, długoterminowego zastosowania w obrębie prawej komory. Elektroda ma zastosowanie u pacjentów, u których wskazana jest implantacja kardiowertera defibrylatora. 3 Przeciwwskazania: Stosowanie w przedsionku Stosowanie elektrody jest przeciwwskazane, jeśli wymagane jest wyłącznie wykrywanie i leczenie arytmii przedsionkowych. Stosowanie w komorze Stosowanie elektrody w komorze jest przeciwwskazane u pacjentów ze schorzeniami zastawki trójdzielnej lub mechaniczną zastawką trójdzielną. Przejściowe tachyarytmie komorowe Zastosowanie elektrody jest przeciwwskazane u pacjentów z przejściowymi tachyarytmiami komorowymi spowodowanymi przyczynami odwracalnymi (zatrucie lekami, zaburzenie równowagi elektrolitowej, posocznica, hipoksja) lub innymi czynnikami (zawał mięśnia sercowego, porażenie prądem). Stosowanie leków sterydowych (sterydów) Zastosowanie elektrody jest przeciwwskazane u pacjentów, u których mogą występować przeciwwskazania do podania pojedynczej dawki 1,0 mg octanu deksametazonu. 4 Ostrzeżenia i środki ostrożności Wyłącznie do jednokrotnego użytku Nie wolno sterylizować i ponownie implantować eksplantowanej elektrody. Kontrola szczelności jałowego opakowania Opakowanie należy skontrolować przed otwarciem. Jeżeli zgrzew lub opakowanie są uszkodzone, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic. Nie wolno stosować produktu po upływie daty jego ważności. Resterylizacja tlenkiem etylenu Elektroda została przed wysłaniem wysterylizowana tlenkiem etylenu. Jeżeli ciągłość jałowego opakowania została naruszona przed upływem daty ważności, należy dokonać resterylizacji elektrody za pomocą tlenku etylenu. Należy unikać stosowania technik sterylizacyjnych, które mogłyby uszkodzić elektrodę. Instrukcje dotyczące prowadzenia sterylizacji podano w instrukcji sterylizatora. Należy stosować ogólnie przyjętą metodę określania skuteczności sterylizacji, np. z użyciem wskaźników biologicznych. Nie przekraczać temperatury 55 C. Nie resterylizować więcej niż jeden raz. Po zakończeniu resterylizacji odczekać, aż pozostałości tlenku etylenu wywietrzeją. Badanie elektrofizjologiczne Zaleca się, aby przed implantacją elektrody pacjent został poddany pełnemu zakresowi badań kardiologicznych łącznie z badaniem elektrofizjologicznym. Ponadto, zarówno w trakcie implantacji, jak i po jej zakończeniu, zaleca się przeprowadzenie testów oraz elektrofizjologicznej oceny bezpieczeństwa i skuteczności proponowanych terapii: stymulacji, kardiowersji oraz defibrylacji serca. Stosowanie leków sterydowych (sterydów) Nie określono jak dotąd, czy ostrzeżenia, środki ostrożności lub powikłania związane z wstrzykiwaniem octanu deksametazonu odnoszą się również do zastosowania tego leku ściśle miejscowo i przy uwalnianiu w sposób kontrolowany z urządzenia. Końcówka uwalniająca steryd Zmniejszenie dostępnej ilości sterydu może niekorzystnie wpłynąć na niską, stabilną wartość progu stymulacji. Należy unikać zmniejszenia ilości dostępnego sterydu przed implantacją elektrody. Nie należy dopuścić, aby powierzchnia elektrody weszła w kontakt z zanieczyszczeniami powierzchniowymi. Podczas implantacji nie należy wycierać ani zanurzać elektrody w płynie innym niż krew. Obchodzenie się z elektrodą Wszystkie manipulacje elektrodą należy wykonywać ostrożnie. Elektrodę należy chronić przed kurzem oraz materiałami łatwo pozostawiającymi swoje fragmenty, takie jak kłaczki lub pył. Fragmenty takie łatwo przylegają do izolacji elektrod. Manipulacje elektrodą powinny być wykonywane w jałowych rękawiczkach chirurgicznych, opłukanych wcześniej jałową wodą lub podobną substancją. Nie należy mocno zaginać, załamywać ani rozciągać elektrody. Nie należy używać narzędzi chirurgicznych do chwytania elektrody lub końcówek złączy. W czasie implantacji nie należy zanurzać elektrody w oleju mineralnym, oleju silikonowym ani żadnym innym płynie oprócz krwi. Nie należy implantować elektrody bez wcześniejszego sprawdzenia mechanicznego działania bieguna wkrętowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz rozdział Sprawdzenie funkcjonowania mechanicznego bieguna wkrętowego na stronie 8. Przy wysuwaniu lub cofaniu bieguna wkrętowego nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej liczby obrotów. Przekroczenie maksymalnej liczby obrotów może spowodować złamanie lub wykrzywienie wewnętrznego przewodu lub bieguna wkrętowego. Liczba obrotów potrzebna do całkowitego wysunięcia lub cofnięcia bieguna wkrętowego jest zmienna. Zalecana maksymalna liczba obrotów patrz sekcja Parametry (nominalne) na stronie 14. Wprowadzanie elektrody z wykorzystaniem prowadnicy wyposażonej w zawór hemostatyczny może wymagać zastosowania prowadnicy większej niż zalecany rozmiar. Aby uniknąć odkształcenia bieguna spiralnego, nie należy wycofywać elektrody poprzez zawór hemostatyczny. 6 Polski

7 Manipulowanie mandrynami Mandrynami należy manipulować z zachowaniem ostrożności. Podczas wprowadzania mandrynu nie należy stosować nadmiernej siły ani narzędzi chirurgicznych. Należy unikać nadmiernego zginania i załamywania mandrynu. Jeżeli na mandrynie zgromadzi się krew lub inne płyny, należy zastosować nowy mandryn. Zgromadzone płyny mogą doprowadzić do uszkodzenia elektrody lub trudności w przesuwaniu mandrynu wzdłuż elektrody. Nie należy stosować ostrych przedmiotów do zakrzywiania końcowej części mandrynu. Niezbędne wyposażenie szpitalne Podczas doraźnego testowania układu elektrody, procedury implantacji oraz w każdym przypadku, gdy możliwe jest wystąpienie arytmii lub też gdy arytmie są celowo indukowane podczas testowania po implantacji, w pobliżu powinien znajdować się zestaw do zewnętrznej defibrylacji serca, aby w razie potrzeby można go było szybko zastosować. Urządzenia zasilane z sieci Implantowana elektroda tworzy bezpośrednią ścieżkę prądu do mięśnia sercowego. Podczas implantacji i testowania elektrody należy stosować jedynie urządzenia zasilane z baterii lub specjalnie zaprojektowane do tego celu urządzenia zasilane z sieci, aby zapobiec migotaniu komór, które może zostać wywołane przez prąd zmienny. Urządzenia zasilane z sieci stosowane w pobliżu pacjenta powinny być prawidłowo uziemione. Wtyki gałęzi elektrody muszą być prawidłowo odizolowane od jakichkolwiek prądów upływowych, których źródłem mogą być urządzenia zasilane z sieci. Druga osłonka mocująca Elektrody o długości 85 cm lub dłuższe posiadają 2osłonki mocujące. W takim przypadku należy zastosować obie osłonki mocujące, aby zapewnić odpowiednie umocowanie elektrody patrz sekcja Podwiązywanie elektrody na stronie 12. Urządzenia działające jednocześnie Impulsy stymulujące, szczególnie pochodzące od urządzeń jednobiegunowych, mogą wywierać niekorzystny wpływ na wykrywanie pobudzeń własnych serca przez urządzenie. Jeżeli pacjent wymaga oddzielnego urządzenia stymulującego, zarówno na stałe, jak i tymczasowo, między biegunami tych oddzielnych urządzeń należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca, aby uniknąć zakłóceń funkcji wykrywania pobudzeń własnych serca przez urządzenia. Wcześniej implantowane stymulatory, kardiowertery-defibrylatory i elektrody powinny zazwyczaj zostać eksplantowane. Aby uzyskać dalsze informacje na temat eksplantowania elektrod, patrz Zmiana położenia lub usunięcie na stronie 7. Diatermia Pacjenci posiadający metalowe implanty, np. stymulatory czy implantowane kardiowertery-defibrylatory (ICD) wraz z elektrodami, nie powinni być poddawani zabiegom z użyciem diatermii. Interakcje zachodzące pomiędzy energią wyzwalaną podczas diatermii a implantem mogą doprowadzić do uszkodzenia tkanek lub elementów urządzenia, co może spowodować poważne uszkodzenia ciała, utratę skuteczności elektroterapii lub konieczność ponownego zaprogramowania urządzenia lub jego wymiany. Zmiana położenia lub usunięcie Zmiana położenia lub usunięcie elektrod może być trudne z uwagi na rozwój tkanki włóknistej. Wszystkie usunięte elektrody lub segmenty elektrod należy odsyłać do firmy Medtronic. Jeżeli elektroda musi być usunięta lub zmienione musi być jej położenie, czynność tę należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. Podczas usuwania elektrody może dojść do oderwania wsierdzia, zastawki lub żyły. Połączenia elektrod mogą oddzielać się, pozostawiając w sercu lub żyle końcówkę elektrody i nieizolowany przewód. Trwała zmiana położenia może wywrzeć niekorzystny wpływ na wydajność niskoprogową elektrody uwalniającej steryd. Pozostawione elektrody należy zabezpieczyć nasadkami, aby uniknąć przewodzenia sygnałów elektrycznych. Jeżeli elektroda uległa przerwaniu, należy uszczelnić pozostałą końcówkę elektrody oraz umocować szwem elektrodę do okolicznej tkanki. Jeżeli nie można oddzielić bieguna wkrętowego od wsierdzia przez obracanie wtyku gałęzi, wówczas obracanie elektrody przeciwnie do ruchu wskazówek zegara może spowodować wycofanie bieguna spiralnego i zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenia struktur sercowo-naczyniowych podczas usuwania elektrody. Zgodność złącza Pomimo faktu, że omawiana elektroda zgodna jest z międzynarodowymi normami dla złączy IS-1 i DF-1, nie należy próbować stosować elektrody z urządzeniami innymi niż dostępne na rynku wszczepialne kardiowertery-defibrylatory, z którymi została ona przetestowana i wykazano bezpieczeństwo i skuteczność jej zastosowania. Do potencjalnych niepożądanych konsekwencji takiej kombinacji należą, między innymi, zbyt mała czułość wykrywania aktywności elektrycznej serca oraz brak dostarczania odpowiedniej, niezbędnej terapii. Polski 7

8 5 Możliwe zdarzenia niepożądane Do możliwych zdarzeń niepożądanych związanych z zastosowaniem elektrod przezżylnych należą, między innymi, następujące powikłania dotyczące pacjenta: perforacja serca tamponada serca zaciskające zapalenie osierdzia zator zapalenie wsierdzia migotanie i inne arytmie pęknięcie ściany serca krwiak opłucnej infekcja odma opłucnowa zakrzepica martwica tkanek Do innych potencjalnych zdarzeń niepożądanych związanych z zastosowaniem elektrody należą między innymi: uszkodzenie warstwy izolacyjnej złamanie przewodnika elektrody lub bieguna elektrody przemieszczenie elektrody niska jakość połączenia z urządzeniem, co prowadzić może do nadmiernej albo zbyt małej czułości lub też braku dostarczania terapii. 6 Instrukcje dotyczące stosowania Za stosowanie właściwych procedur chirurgicznych oraz techniki jałowej odpowiedzialny jest personel medyczny. Poniższe opisy procedur przedstawiono jedynie w celach informacyjnych. Każdy lekarz powinien stosować informacje zawarte w tych instrukcjach zgodnie ze swoją wiedzą medyczną i doświadczeniem. W procedurze implantacji ogólnie wyróżnić można następujące etapy: Otwarcie opakowania Sprawdzenie funkcjonowania mechanicznego bieguna wkrętowego Wprowadzanie elektrody Umieszczanie elektrody w odpowiednim położeniu Mocowanie bieguna wkrętowego w obrębie wsierdzia Dokonywanie pomiarów elektrycznych i badanie skuteczności defibrylacji serca Podwiązywanie elektrody Podłączenie elektrody Umieszczenie urządzenia i elektrod w loży Ocena po implantacji 6.1 Otwarcie opakowania Należy otworzyć opakowanie jałowe i poddać elektrodę oględzinom w przedstawiony poniżej sposób: 1. W jałowym polu otworzyć opakowanie jałowe i wyjąć elektrodę i akcesoria. 2. Poddać elektrodę oględzinom. Elektrody o długości mniejszej niż 85 cm powinny posiadać 1osłonkę mocującą na elektrodzie. Elektrody o długości 85 cm lub większej powinny posiadać 2osłonki mocujące na elektrodzie. 6.2 Sprawdzenie funkcjonowania mechanicznego bieguna wkrętowego Uwaga: Opakowanie zawiera 2 narzędzia: narzędzie Quick Twist zamocowane na elektrodzie oraz białe narzędzie mocujące. Mechaniczne funkcjonowanie bieguna wkrętowego można sprawdzić za pomocą dowolnego z tych narzędzi. Wybór narzędzia pozostawiono w gestii lekarza. Przed implantacją należy sprawdzić mechaniczne funkcjonowanie bieguna wkrętowego, korzystając z następujących wskazówek: 1. Przyłączyć narzędzie Quick Twist lub białe narzędzie mocujące do elektrody. Upewnić się, że mandryn został wprowadzony do elektrody, i postępować, jak pokazano poniżej, zgodnie z wybranym narzędziem. a. Narzędzie Quick Twist: Wepchnąć narzędzie Quick Twist na wtyk IS-1 (Rycina 1). Rycina 1. b. Białe narzędzie mocujące: Przycisnąć do siebie oba ramiona białego narzędzia mocującego i założyć najbardziej dystalny otwór na wtyk IS-1 (Rycina 2). Rycina 2. 8 Polski

9 2. Przytrzymać gałąź IS-1 elektrody kciukiem z jednej strony, a czterema palcami z drugiej. Trzymać elektrodę oraz gałąź IS-1 w pozycji możliwie wyprostowanej (Rycina 2). Upewnić się, że mandryn został całkowicie wprowadzony, a następnie obrócić wybrane narzędzie mocujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do pełnego wysunięcia bieguna wkrętowego (Rycina 3a lub Rycina 3b). Gdy biegun wkrętowy jest maksymalnie wysunięty, wysunięte jest około 1,5 do 2 pętli spirali. Rycina 3. a b Przestroga: Podczas wysuwania bieguna wkrętowego nie należy silnie zginać gałęzi IS-1 ani elektrody (Rycina 4). Jeżeli elektroda jest zagięta po którejś stronie potrójnego rozgałęzienia elektrody, wówczas podczas wysuwania lub cofania bieguna wkrętowego elektroda może ulec zniszczeniu. Rycina 4. Przestroga: Nadmierne obracanie wtyku gałęzi po maksymalnym wysunięciu bieguna wkrętowego może doprowadzić do uszkodzenia elektrody. Uwaga: Aby określić liczbę obrotów wykonanych narzędziem mocującym, należy zliczać liczbę obrotów białego znacznika narzędzia Quick Twist. Liczba potrzebnych obrotów jest równa liczbie obrotów potrzebnej dla białego narzędzia mocującego. Informacje dotyczące maksymalnej liczby obrotów podczas wysuwania lub cofania bieguna wkrętowego patrz rozdział Parametry (nominalne) na stronie 14. Liczba obrotów potrzebna do wysunięcia bieguna wkrętowego zwiększa się proporcjonalnie wraz z długością elektrody. Dodatkowe zakrzywienia mandrynu mogą zwiększać liczbę obrotów potrzebną do wysunięcia lub cofnięcia bieguna wkrętowego. Aby uzyskać informacje dotyczące maksymalnej liczby obrotów podczas wysuwania lub cofania bieguna wkrętowego, patrz sekcja Parametry (nominalne) na stronie 14. W początkowej fazie wysuwania bieguna wkrętowego wysunięcie może nastąpić gwałtownie z powodu skumulowania dużego momentu obrotowego na długości elektrody lub też wysunięcie bieguna spiralnego może wymagać dodatkowych obrotów. 3. Odłączyć wybrane narzędzie mocujące od wtyku i uwolnić proksymalny koniec elektrody. Odczekać kilka sekund, aby resztkowy moment obrotowy na elektrodzie uległ rozładowaniu. 4. Po odczekaniu w celu rozładowania resztkowego momentu obrotowego należy ponownie podłączyć wybrane narzędzie mocujące, a następnie obracać je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż końcówka bieguna wkrętowego znajdzie się w koszulce. 6.3 Wprowadzanie elektrody Przestroga: Podczas wprowadzania elektrody należy nią manipulować ostrożnie. Nie należy mocno zaginać, załamywać ani rozciągać elektrody. Nie należy używać narzędzi chirurgicznych do chwytania elektrody lub końcówek złączy. Wprowadzić elektrodę, korzystając z poniższych wskazówek: 1. Wybrać miejsce do wprowadzenia elektrody. Elektrodę można wprowadzić drogą wenesekcji poprzez kilka różnych dostępów żylnych, do których należą: prawa lub lewa żyła odpromieniowa oraz wewnętrzna lub zewnętrzna żyła szyjna. Gdy tylko jest to możliwe, należy stosować dostęp przez żyłę odpromieniową, aby uniknąć uszkodzenia elektrody w przestrzeni pomiędzy pierwszym żebrem a obojczykiem. Przestroga: Niektóre anomalie anatomiczne, takie jak zespół górnego otworu klatki piersiowej, mogą przyczyniać się do zakleszczenia, a następnie złamania elektrody. Polski 9

10 Przestroga: W przypadku stosowania dostępu podobojczykowego należy unikać technik, w wyniku których elektroda może ulec uszkodzeniu. Aby uniknąć zakleszczenia elektrody pomiędzy obojczykiem a pierwszym żebrem, należy miejsce wprowadzania elektrody zlokalizować możliwie bocznie (Rycina 5). Rycina 5. Jeżeli podczas przesuwania elektrody napotkany zostanie istotny opór, nie należy wprowadzać jej dalej przy użyciu siły. Nie stosować takich technik, jak zmiana pozycji pacjenta w celu ułatwienia przesuwania elektrody. Jeśli napotkany zostanie istotny opór, zalecane jest zastosowanie innego miejsca wprowadzenia elektrody do żyły. 2. Wprowadzić stożkową końcówkę haczyka naczyniowego do naciętej żyły, po czym łagodnie włożyć główkę elektrody pod narzędziem do żyły (Rycina 6). Uwaga: Aby ułatwić wprowadzenie elektrody, można zastosować zestaw do nakłucia przezskórnego (percutaneous lead introducer PLI). Dalsze wskazówki można znaleźć w technicznej instrukcji obsługi dostarczonej w opakowaniu odpowiedniego zestawu do nakłucia przezskórnego. Rycina Wprowadzić elektrodę do prawego przedsionka, korzystając z prostego mandrynu, który ułatwia przemieszczanie elektrody w żyle. 6.4 Umieszczanie elektrody w odpowiednim położeniu Przestroga: Podczas umieszczania elektrody w odpowiednim położeniu należy nią manipulować ostrożnie. Nie należy mocno zaginać, załamywać ani rozciągać elektrody. Nie należy używać narzędzi chirurgicznych do chwytania elektrody lub końcówek złączy. Podczas umieszczania elektrody w odpowiednim położeniu należy korzystać z następujących wskazówek: 1. Po przemieszczeniu końcówki elektrody do przedsionka należy wprowadzić elektrodę przez zastawkę trójdzielną. Zastąpienie prostego mandrynu mandrynem łagodnie zakrzywionym może ułatwić kontrolę nad elektrodą podczas wprowadzania jej przez zastawkę trójdzielną. Przestroga: Nie należy stosować ostrych przedmiotów do zakrzywiania dystalnego końca mandrynu. Krzywiznę mandrynu można zwiększyć za pomocą jałowego narzędzia o gładkiej powierzchni (Rycina 7). Rycina 7. Uwaga: Przemieszczenie końcówki elektrody przez zastawkę trójdzielną lub struny ścięgniste może być trudne z powodu elastyczności elektrody. Obracanie elektrodą w momencie, gdy końcówka przechodzi przez zastawkę trójdzielną, może ułatwić wprowadzenie. 2. Po wprowadzeniu końcówki elektrody do komory można wymienić zakrzywiony mandryn na prosty. Delikatnie wycofać mandryn, aby uniknąć działania nadmierną siłą na końcówkę elektrody przy ustawianiu jej w końcowej pozycji. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia perforacji, należy unikać obszarów pozawałowych oraz obszarów z cienką ścianą. 3. Właściwe umieszczenie bieguna wkrętowego w odpowiednim położeniu jest kluczowe dla stabilnej stymulacji wewnątrzsercowej. Właściwą pozycję osiąga się zwykle, gdy końcówka elektrody celuje w kierunku koniuszka albo gdy końcówka dystalna w niewielkim stopniu nachyla się lub zagina. Aby upewnić się, że końcówka nie jest ułożona w pozycji wstecznej albo ulokowana w zatoce wieńcowej, należy zastosować fluoroskopię (pozycja boczna). Uwaga: Gdy biegun wkrętowy jest cofnięty, dystalna końcówka elektrody może zostać wykorzystana do określenia odpowiedniego miejsca do umocowania 10 Polski

11 bieguna poprzez mapowanie. Mapowanie może zmniejszyć potrzebę wielokrotnego wysuwania i mocowania bieguna wkrętowego. 4. Po umieszczeniu elektrody w satysfakcjonującej pozycji należy wysunąć biegun wkrętowy, stosując procedurę zamieszczoną w sekcji Mocowanie bieguna wkrętowego w obrębie wsierdzia na stronie Mocowanie bieguna wkrętowego w obrębie wsierdzia Uwaga: Opakowanie zawiera 2 narzędzia: narzędzie Quick Twist zamocowane na elektrodzie oraz białe narzędzie mocujące. Biegun wkrętowy można zamocować w obrębie wsierdzia za pomocą dowolnego z tych narzędzi. Wybór narzędzia pozostawiono w gestii lekarza. Zamocować biegun wkrętowy, korzystając z poniższych wskazówek: 1. Przyłączyć narzędzie Quick Twist lub białe narzędzie mocujące do elektrody. Upewnić się, że mandryn został wprowadzony do elektrody, i postępować, jak pokazano poniżej, zgodnie z wybranym narzędziem. a. Narzędzie Quick Twist: Wepchnąć narzędzie Quick Twist na wtyk IS-1. (Rycina 1). b. Białe narzędzie mocujące: Przycisnąć do siebie oba ramiona białego narzędzia mocującego i założyć najbardziej dystalny otwór na wtyk IS-1 (Rycina 2). 2. Przycisnąć końcówkę elektrody do wsierdzia poprzez łagodne popchnięcie mandrynu i elektrody w miejscu wprowadzenia elektrody do żyły. 3. Obracać wybrane narzędzie mocujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pełnego wysunięcia bieguna wkrętowego (patrz Rycina 3a lub Rycina 3b). Przestroga: Podczas wysuwania bieguna wkrętowego nie należy silnie zginać gałęzi IS-1 ani elektrody (Rycina 4). Jeżeli elektroda jest zagięta po którejś stronie potrójnego rozgałęzienia elektrody, wówczas podczas wysuwania lub cofania bieguna wkrętowego elektroda może ulec zniszczeniu. Wysuwanie się bieguna należy kontrolować przy użyciu fluoroskopii (Rycina 8). Do uzyskania odpowiedniego obrazu może być konieczne obrócenie głowicy fluoroskopu. Zniknięcie odstępu pomiędzy końcem wskaźnika (A) a pierścieniem wskaźnikowym (B) oznacza całkowite wysunięcie bieguna wkrętowego. Rycina 8. OBRAZ WIDZIALNY OBRAZ WIDZIALNY Całkowite cofnięcie Całkowite wysunięcie Przestroga: Przekroczenie maksymalnej liczby obrotów może doprowadzić do uszkodzenia elektrody. Maksymalna liczba obrotów potrzebna do całkowitego wysunięcia lub cofnięcia bieguna wkrętowego jest zmienna. Maksymalna liczba obrotów patrz sekcja Parametry (nominalne) na stronie 14. Przestroga: Przedłużanie się procedury implantacji lub wielokrotna zmiana położenia elektrody może spowodować wykrzepianie krwi lub odkładanie osadu płynów ustrojowych na mechanizmie bieguna wkrętowego. Spowodować to może zwiększenie liczby obrotów potrzebnych do wysunięcia lub cofnięcia bieguna wkrętowego. 4. Odłączyć wybrane narzędzie mocujące od wtyku IS-1 i uwolnić proksymalny koniec elektrody. Odczekać kilka sekund, aby resztkowy moment obrotowy na elektrodzie uległ rozładowaniu. 5. Aby zapewnić zamocowanie bieguna wkrętowego, należy pozostawić mandryn na miejscu, przytrzymać elektrodę za złącze i ostrożnie wykonać 2 obroty elektrodą zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 6. Wycofać częściowo mandryn. 7. Dokonać pomiarów elektrycznych, aby ocenić prawidłowość położenia i umocowania elektrody. Patrz sekcja Dokonywanie pomiarów elektrycznych i badanie skuteczności defibrylacji serca na stronie Upewnić się, że elektroda jest zamocowana. Aby sprawdzić umocowanie, łagodnie pociągnąć elektrodę i ocenić opór. Prawidłowo zamocowany biegun wkrętowy pozostanie na swojej pozycji. Jeżeli biegun wkrętowy nie został prawidłowo umocowany, końcówka elektrody może pływać swobodnie w prawej komorze. 9. Jeżeli potrzebna jest zmiana położenia, należy ponownie założyć wybrane narzędzie mocujące i obracać je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do cofnięcia bieguna wkrętowego. Aby ocenić wycofanie się bieguna wkrętowego, przed próbą zmiany położenia należy zastosować fluoroskopię. A B OBRAZ FLUOROSKOPOWY A B OBRAZ FLUOROSKOPOWY Polski 11

12 10. Po umieszczeniu elektrody w satysfakcjonującej pozycji całkowicie usunąć mandryn i narzędzie Quick Twist. Podczas usuwania narzędzia Quick Twist należy pewnie ująć elektrodę nieco poniżej wtyku, aby zapobiec przemieszczeniu się elektrody. 11. Dokonać końcowych pomiarów elektrycznych. Patrz sekcja Dokonywanie pomiarów elektrycznych i badanie skuteczności defibrylacji serca na stronie Dokonywanie pomiarów elektrycznych i badanie skuteczności defibrylacji serca Przestroga: Przed dokonaniem pomiarów elektrycznych i zbadaniem skuteczności defibrylacji serca należy odsunąć od wszystkich biegunów obiekty wykonane z materiałów przewodzących, takie jak prowadniki. Obiekty metalowe, takie jak prowadniki, mogą spowodować zwarcie elektrody i aktywnego urządzenia implantowanego, sprawiając, że prąd elektryczny ominie serce i być może uszkodzi implantowane urządzenie lub elektrodę. Podczas dokonywania pomiarów elektrycznych należy korzystać z przedstawionych poniżej wskazówek: 1. Upewnić się, że narzędzie Quick Twist jest odłączone od wtyku IS Podłączyć kabel pomiarowy do wtyku elektrody. 3. Do dokonania pomiarów elektrycznych należy wykorzystać urządzenie testujące, takie jak analizator układu stymulującego. Informacje na temat stosowania powyższego urządzenia testującego można znaleźć w jego dokumentacji. Aby zademonstrować wiarygodną skuteczność defibrylacji serca, należy dokonać pomiarów elektrycznych układu elektrody. Tabela 1. Zalecane pomiary podczas implantacji (przy korzystaniu z analizatora układu stymulującego) Pomiary Układ elektrody stosowany czasowo a Układ elektrody do stymulacji stałej b Próg wystymulowania pobudzenia Λ 1,0 V Λ 3,0 V (szerokość impulsu 0,5 ms) Impedancja stymulacji omów omów Filtrowana amplituda załamka R (podczas 5mV 3mV rytmu zatokowego) Szybkość narastania 0,75 V/s 0,45 V/s załamka R a < 30 dni po implantacji. b > 30 dni po implantacji. Jeżeli początkowo uzyskane wyniki pomiarów różnią się od wartości zalecanych, może być konieczne powtórzenie procedury testu 15 minut po końcowym umieszczeniu elektrody. Początkowo uzyskane wyniki pomiarów mogą różnić się od wartości zalecanych: Początkowe wartości impedancji mogą przekraczać możliwości pomiarowe urządzenia testującego, co zaowocuje pojawieniem się informacji o błędzie. Wartości mogą różnić się w zależności od typu elektrody, ustawień implantowanego urządzenia, stanu tkanki serca oraz interakcji lekowych. Jeżeli wartości pomiarów elektrycznych nie ustabilizują się na możliwym do zaakceptowania poziomie, może być konieczna zmiana położenia elektrody i powtórzenie procedury testu. W sytuacji, gdy wszczepiona elektroda nie przerywa epizodu migotania komór, dla ratowania życia i zdrowia pacjenta należy szybko zastosować zewnętrzną defibrylację serca. Pomiędzy kolejnymi indukcjami VF powinno upłynąć przynajmniej 5 minut. Więcej informacji na temat dokonywania pomiarów elektrycznych znaleźć można w technicznej instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia testującego. 6.7 Podwiązywanie elektrody Przestroga: Podczas podwiązywania elektrody należy zachować ostrożność. Do podwiązywania elektrody należy stosować jedynie szwy niewchłanialne. Nie próbować usuwać ani odcinać osłonki mocującej od elektrody. Podczas podwiązywania należy zachować ostrożność, aby zapobiec przemieszczeniu końcówki elektrody. Nie mocować szwów zbyt ciasno, aby nie uszkodzić żyły, elektrody lub osłonki mocującej (Rycina 9). Nie należy wiązać szwów bezpośrednio na elektrodzie (Rycina 9). Rycina 9. Podczas podwiązywania elektrody z wykorzystaniem wszystkich trzech rowków należy przestrzegać następujących wskazówek: Uwaga: Osłonki mocujące zawierają substancję radiocieniującą, co umożliwia uwidocznienie osłonki mocującej w standardowym badaniu rentgenowskim i ułatwia badania kontrolne. 1. Umieścić dystalną osłonkę mocującą na żyle lub w jej pobliżu. 12 Polski

13 2. Umocować osłonkę mocującą do elektrody poprzez dokładne założenie szwu w każdym z trzech rowków (Rycina 10). Rycina 10. Nie należy zwijać elektrody w spiralę. Zwijanie elektrody może spowodować skręcenie elektrody, a w konsekwencji jej przemieszczenie (Rycina 11). Rycina Aby umocować osłonkę mocującą i elektrodę do powięzi, należy zastosować przynajmniej jeden dodatkowy szew w jednym z rowków. 4. Elektrody o długości 85 cm i dłuższe wyposażono w drugą osłonkę mocującą. W przypadku wszczepiania urządzeń w powłoki brzuszne naddatek elektrody (na przykład zakrzywienie dla zapobieżenia naprężeniom) powinna zostać umieszczona nieco proksymalnie względem pierwszej osłonki mocującej. Druga osłonka mocująca może wówczas zostać lekko zamocowana szwem do elektrody i powięzi, aby utrzymać zakrzywienie na miejscu. Procedura ta pomaga odizolować miejsce wprowadzenia elektrody do żyły od naprężeń na proksymalnym końcu elektrody. 5. W loży urządzenia można zastosować osłonkę mocującą z nacięciem w celu umocowania nadmiernej długości elektrody. Najpierw należy zamocować osłonkę mocującą do elektrody. Następnie należy ustawić nacięcie w kierunku powięzi i podwiązać szwami osłonkę, przyszywając ją do powięzi. 6.8 Podłączenie elektrody Podczas podłączania elektrody do implantowanego urządzenia należy korzystać z przedstawionych poniżej wskazówek: 1. Ostrożnie usunąć mandryn i narzędzie Quick Twist. Podczas usuwania mandrynu oraz narzędzia Quick Twist należy pewnie ująć elektrodę nieco poniżej wtyku, aby zapobiec przemieszczeniu się elektrody. 2. Wprowadzić wtyki gałęzi elektrody do bloku złącza urządzenia. Aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwego podłączenia elektrody, należy skorzystać z dokumentacji dołączonej do implantowanego urządzenia. 6.9 Umieszczenie urządzenia i elektrod w loży Przestroga: Podczas umieszczania urządzenia i elektrod wloży należy zachować ostrożność. Upewnić się, że elektrody nie wychodzą z urządzenia pod kątem ostrym. Nie należy chwytać elektrody ani urządzenia narzędziami chirurgicznymi. Podczas umieszczania urządzenia i elektrod w loży należy przestrzegać poniższych wskazówek: 1. Aby zapobiec niepożądanemu skręceniu elektrody, należy obrócić urządzenie, aby swobodnie zawinąć nadmierną długość elektrody (Rycina 12). Rycina Umieścić urządzenie i elektrody w loży. 3. Przed zamknięciem loży sprawdzić skuteczność wykrywania pobudzeń własnych, stymulacji, kardiowersji i defibrylacji serca Ocena po implantacji Po implantacji należy monitorować elektrokardiogram pacjenta aż do momentu wypisu ze szpitala. Jeżeli elektroda ulega przemieszczeniu, zwykle następuje to w bardzo wczesnym okresie pooperacyjnym. Zalecenia dotyczące oceny właściwego umiejscowienia elektrody obejmują badanie rentgenowskie oraz ocenę progów stymulacji i wykrywania pobudzeń własnych wykonywane przed wypisem, 3 miesiące po implantacji, a następnie co 6miesięcy. W przypadku zgonu pacjenta należy eksplantować urządzenie oraz wszystkie wszczepione elektrody i odesłać je do firmy Medtronic wraz z wypełnionym formularzem informacji o produkcie (Product Information Report). Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania na temat procedur związanych z produktem, prosimy zadzwonić pod odpowiedni numer telefonu podany na tylnej okładce. Polski 13

14 7 Szczegółowy opis urządzenia 7.1 Parametry (nominalne) Parametr Model 6949 Typ Czterobiegunowa Umieszczenie Prawa komora Fiksacja Wysuwana/cofana helisa Długość cm Złącza Jednobiegunowe: DF-1 Dwubiegunowe: IS-1 Materiały Przewody: Spirala: MP35N Przewody złożone: MP35N Izolacja: Tworzywo silikonowe ETFE Powłoka: Poliuretan Bieguny elektrody (stymulacja, Stop platynowo-irydowy wykrywanie): pokryty azotkiem tytanu Spirale RV/SVC: Tantal platerowany platyną Końcówki DF-1: Stal nierdzewna Końcówka IS-1 i Stal nierdzewna pierścień: Steryd Typ: Octan deksametazonu Ilość: 1,0 mg maximum Czynnik wiążący Silikon kortykosteroidy: Oporności Stymulacja 21,6 Ω (65 cm) przewodników (jednobiegunowa): Stymulacja 68,6 Ω (65 cm) (dwubiegunowa): Defibrylacja serca: <2,4 Ω (65 cm) Długość helisy (wysuniętej) 1,8 mm Średnice Elektroda: 2,2 mm Końcówka: 2,2 mm Helisa: 1,2 mm Prowadnica elektrody (rozmiar zalecany) bez prowadnika: 7,0 French (2,3 mm) z prowadnikiem: 9,0 French (3,0 mm) Maksymalna liczba obrotów potrzebnych do wysunięcia lub cofnięcia bieguna wkrętowego Długość elektrody Liczba obrotów 52 cm cm cm cm cm Rysunek parametrów (nominalnych) 180 mm 12 mm 8 mm Złącze DF-1 (czerwony pasek) Uwaga: Wtyk jest połączony z biegunem spiralnym RV Biegun wkrętowy Pole powierzchni: 4,2 mm 2 Biegun pierścieniowy Pole powierzchni: 20,2 mm 2 Biegun spiralny RV Długość: 62mm Pole powierzchni: 513 mm 2 Obszar cienia elektrycznego: 430 mm 2 Biegun spiralny SVC Długość: 80 mm Pole powierzchni: 663 mm 2 Obszar cienia elektrycznego: 556 mm 2 Osłonka mocująca Uwaga: Elektrody o długości 85 cm lub dłuższe posiadają 2 osłonki mocujące Złącze DF-1 (niebieski pasek) Uwaga: Wtyk jest połączony z biegunem spiralnym SVC Złącze IS-1 BI Uwaga: Wtyk jest połączony z biegunem dystalnym; pierścień jest połączony z biegunem pierścieniowym 14 Polski

15 8 Warunki gwarancji firmy Medtronic Informacje o warunkach gwarancji zamieszczono w załączonej dokumentacji gwarancyjnej. 9 Obsługa techniczna Firma Medtronic zatrudnia w wielu krajach wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli i pracowników technicznych gotowych do udzielenia wsparcia lub, po zgłoszeniu odpowiedniego zapotrzebowania, przeprowadzenia szkolenia dotyczącego stosowania produktów firmy Medtronic. Firma Medtronic zatrudnia ponadto zespół konsultantów zapewniających profesjonalne konsultacje techniczne dla Użytkowników. W razie konieczności konsultacji medycznej firma Medtronic może zaoferować Użytkownikom swoich produktów możliwość konsultacji, prowadzonych przez niezależnych lekarzykonsultantów dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się bezpośrednio z miejscowym przedstawicielem firmy Medtronic bądź skontaktować się telefonicznie lub listownie z firmą Medtronic, używając danych adresowych lub numeru telefonu zamieszczonych na tylnej stronie okładki. 10 Objaśnienie symboli przedstawionych na etykietach opakowania Należy zapoznać się z etykietą na opakowaniu, aby określić, które symbole dotyczą niniejszego produktu Maksymalna temperatura przechowywania Zawartość opakowania Dokumentacja produktu Akcesoria Elektroda Elektroda przezżylna z dwoma biegunami do defibrylacji Chowana wkręcana Uwalniająca steryd Prowadnica elektrody Prowadnica elektrody z prowadnikiem Otwierać tutaj 0123 Conformité Européenne (Zgodność z normami Unii Europejskiej). Symbol oznacza, że urządzenie spełnia w pełni wymogi Dyrektywy Europejskiej AIMD 90/385/EEC. Data produkcji Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone Defibrylacja Data ważności Numer seryjny Wykrywanie Stymulacja Uwaga: patrz załączona dokumentacja Sterylizacja: gazowa tlenkiem etylenu Produkt do jednorazowego zastosowania Polski 15

16 16 Polski

17 Przedstawiciele handlowi: Ameryka Łacińska: Medtronic, Inc NW 87th Avenue, Suite 700, Miami, FL USA Tel. (1305) Fax (1786) Australia: Medtronic Australasia Pty. Ltd. Unit 4/446 Victoria Road, Gladesville NSW Tel Fax Austria: Medtronic Österreich GmbH, Millennium Tower, Handelskai 94-96, 1200 Wiedeń. Tel. (01) Fax (01) Azja: Medtronic International Ltd. Suite /F, Manulife Plaza, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong. Tel Fax Medtronic Asia Ltd. 3 Floor Peter Building, Shinsa-Dong Kangnam-ku, Seul , Korea Południowa. Tel. (02) Fax (02) Belgia: Medtronic Belgium S.A. Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, 1090 Bruksela. Tel Fax Dania: Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 17, DK-2300 Koebenhavn. Tel Fax Finlandia: Medtronic Finland OY/LTD Sahaajankatu 24, P.O. Box 230, FIN Helsinki. Tel. (09) Fax (09) Francja: Medtronic France S.A.S. 122, avenue du Général Leclerc, Boulogne-Billancourt Cedex. Tel Fax Grecja: Medtronic Hellas S.A. Agias Varvaras 5, Halandri, Ateny. Tel Fax Hiszpania: Medtronic Ibérica, S.A. C/ María de Portugal, 11, Madryt. Tel Fax Holandia: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10, P.O. Box 2542, 6401 DA Heerlen. Tel. (045) Fax Irlandia: Medtronic Ireland Ltd, Unit GA, Swords Bus Campus, Balheary Road, Swords, Co Dublin. Tel. (01) Fax (01) Japonia: Medtronic Japan Solid Square West Tower 6F, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki, Kanagawa Tel. (044) Fax (044) Kanada: Medtronic of Canada Ltd Kitimat Road, Mississauga, Ontario L5N 1W3. Tel. (1905) Fax (1905) Niemcy: Medtronic GmbH, Emanuel-Leutze-Straße 20, Düsseldorf, P.O. Box Tel. (0211) Fax (0211) Norwegia: Medtronic Vingmed AS Fjordveien 1, Postboks 366, 1323 Hřvik. Tel Fax Polska: Medtronic Poland Sp. z.o.o. Ul. Ostrobramska 101, Warszawa. Tel. (022) Fax (022) Portugalia: Medtronic Portugal, Lda. Rua Tomás da Fonseca, Torre E 8, andar A,B, Lizbona. Tel Fax Republika Czeska: Medtronic Czechia s.r.o. Sokolovská 79/192, Praga 8. Tel Fax Szwajcaria: Medtronic (Schweiz) AG Route du Molliau 31, Case Postale 84, CH-1131 Tolochenaz. Tel Fax Szwecja: Medtronic AB Dackevägen 33, Box 265, S Järfälla. Tel Fax internet: Węgry: Medtronic Hungária Kft. Alkotás Point, Alkotás utca 50, H-1123 Budapeszt. Tel Fax Wielka Brytania: Medtronic U.K. Ltd. Suite 1, Sherbourne House, Croxley Business Center, Watford, Herts WD18 8WW, Wielka Brytania. Tel Fax Włochy: Medtronic Italia SpA, P.zza Indro Montanelli 30, Sesto San Giovanni (MI). Tel Fax Via Lucrezio Caro, 63, Rzym. Tel Fax

18 Producent Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway, Minneapolis MN , USA. Internet: Tel.: Faks: Autoryzowany przedstawiciel firmy Medtronic E.C./Dystrybutor Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen, Holandia. Tel.: Faks: Centrala Europa/Afryka/Bliski Wschód Medtronic Europe Sàrl Route du Molliau 31, Case Postale 84 CH Tolochenaz, Szwajcaria. Internet: Tel.: Faks: *MA15160A013* Medtronic, Inc MA15160A

6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji. Instrukcja techniczna

6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji. Instrukcja techniczna 6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji Instrukcja techniczna 0123 1993 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic

Bardziej szczegółowo

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Jedno- i dwujamowe układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan, warunkowo bezpieczne w badaniach MR, z elektrodami MRI SureScan

Bardziej szczegółowo

Barostim neo. 900097-POL Rev. D

Barostim neo. 900097-POL Rev. D Barostim neo 900097-POL Rev. D SPIS TREŚCI 1. OPIS SYSTEMU PROGRAMATORA... 1-1 1. OPIS SYSTEMU PROGRAMATORA...1-1 Wszczepialny generator impulsów (IPG)...1-1 Przewody elektrody zatoki tętnicy szyjnej (CSL)...1-2

Bardziej szczegółowo

AED 10 TM Automatyczny defibrylator zewnętrzny

AED 10 TM Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED 10 TM Automatyczny defibrylator zewnętrzny Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 2.07.XX Lipiec, 2009 9650-0145-04 Rev. A ii Welch Allyn AED 10 Automatyczny defibrylator zewnętrzny 2009 Welch Allyn.

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE To urządzenie może być używane wyłącznie przez upoważniony personel. Rejestracja urządzenia Defibrylator

Bardziej szczegółowo

Automatyczny defibrylator zewnętrzny Defibtech Seria DDU-2000 DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Automatyczny defibrylator zewnętrzny Defibtech Seria DDU-2000 DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Automatyczny defibrylator zewnętrzny Defibtech Seria DDU-2000 DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Podręcznik użytkownika AHA/ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION NACIŚNIJ PRZYCISK "ON" 1 NAŁÓŻ ELEKTRODY PRZESTRZEGAJ

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA

LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA Ważne informacje!usa!usa Rx Only Śledzenie urządzeń Administracja ds. Żywności i Leków

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Systemy respiratorów AVEA. Podręcznik operatora

Systemy respiratorów AVEA. Podręcznik operatora Systemy respiratorów AVEA Podręcznik operatora ii Podręcznik operatora Ten dokument jest chroniony prawem Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowymi przepisami o ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie,

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100 Regulatory Affairs Representative Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Masimo Rainbow TM SET

Masimo Rainbow TM SET Masimo Rainbow TM SET Pulsoksymetr z opcją pomiaru CO INSTRUKCJA OBSŁ UGI Zadaniem Instrukcji obsługi Rad-57 jest dostarczanie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi wszystkich modeli pulsoksymetrów

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

NorthEast Monitoring, Inc. Rejestrator cyfrowy DR200/HE. Instrukcja obsługi

NorthEast Monitoring, Inc. Rejestrator cyfrowy DR200/HE. Instrukcja obsługi NorthEast Monitoring, Inc. Rejestrator cyfrowy DR200/HE Instrukcja obsługi Styczeń 2007 Uwaga: Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości związane z użyciem sprzętu i nie ma na nie odpowiedzi w tym podręczniku,

Bardziej szczegółowo

VERMEIREN. Express V

VERMEIREN. Express V VERMEIREN Express V I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Instrukcje dla wyspecjalizowanego sprzedawcy Niniejsza instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią produktu i musi być dołączona do każdego sprzedawanego

Bardziej szczegółowo

Otoskop Digital MacroView. Wskazówki dotyczące użytkowania

Otoskop Digital MacroView. Wskazówki dotyczące użytkowania Otoskop Digital MacroView Wskazówki dotyczące użytkowania ii Copyright 2008 Welch Allyn. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja lub powielanie w jakikolwiek sposób niniejszej instrukcji lub jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Manuale Handleiding Handledningen Håndbok

Manuale Handleiding Handledningen Håndbok MAXDATA PC Handbuch Manual Manuel Manuale Handleiding Handledningen Håndbok Vejledning Käyttöopas Instrukcja Használati Handbuch Manual Manuel Manuale Handleiding Handledningen Håndbok Vejledning Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Broszura z instrukcją 253107569-A_POL Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeñstwo przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu P/N 9-14768 (PL) REV 02 ISS 25JUN13 Copyright Producent Certyfikacja Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4 Wstęp Przegląd systemu 1 Instalacja 2 Koncepcja PLC 3 Simatic S7 Programowalny sterownik S7-1200 Podręcznik systemu Konfiguracja urządzenia 4 Koncepcja programowania 5 Instrukcje programowania 6 PROFINET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

MERLIN CLA System. Instrukcja obsługi zespołu soczewki kondensora. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060

MERLIN CLA System. Instrukcja obsługi zespołu soczewki kondensora. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 MERLIN CLA System Instrukcja obsługi zespołu soczewki kondensora Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 2 Wstęp Volk Optical Inc., lider w optyce asferycznej ma przyjemność przekazać

Bardziej szczegółowo